RUP Open Ruimte. Stedenbouwkundige voorschriften. Definitief. Gemeente Herent De Kouter - Het Huis van de Gemeente Spoorwegstraat Herent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RUP Open Ruimte. Stedenbouwkundige voorschriften. Definitief. Gemeente Herent De Kouter - Het Huis van de Gemeente Spoorwegstraat Herent"

Transcriptie

1 RUP Open Ruimte Stedenbouwkundige voorschriften Definitief Gemeente Herent De Kouter - Het Huis van de Gemeente Spoorwegstraat Herent Grontmij Belgium Mechelen, 24 augustus 2012

2 Pagina 2 van 44

3 Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in de vergadering van 08 mei Het plan werd onderworpen aan een openbaar onderzoek van 15 mei 2012 tot en met 15 juli Gezien en definitief vastgesteld door de gemeenteraad in de vergadering van 11 september 2012 Op bevel, De Secretaris Herman Artois De Voorzitter Burgemeester Willy Kuijpers Zegel van de gemeente Verantwoordelijk Ruimtelijk Planner Piet Bernaerts Pagina 3 van 44

4 Pagina 4 van 44

5 Verantwoording Titel : RUP Open Ruimte Subtitel : Stedenbouwkundige voorschriften Projectnummer : Referentienummer : Revisie : f Datum : 11 september 2012 Auteur(s) : Piet Bernaerts, Freerk Kiesow-Botyanovska adres : Gecontroleerd door : Piet Bernaerts Paraaf gecontroleerd : Goedgekeurd door : Piet Bernaerts Paraaf goedgekeurd : Contact : Grontmij Belgium NV Stationsstraat 51 B-2800 Mechelen T F Pagina 5 van 44

6 Pagina 6 van 44

7 Inhoudsopgave ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 9 ARTIKEL 1: GEHANTEERDE BEGRIPPEN... 9 ARTIKEL 2: ALGEMENE BEPALINGEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 3: AGRARISCH GEBIED - OPEN AGRARISCH GEBIED ARTIKEL 4: BOUWVRIJ AGRARISCH GEBIED (OVERDRUK) ARTIKEL 5: LANDSCHAP- EN NATUURONTWIKKLINGSGEBIED (OVERDRUK).. 23 ARTIKEL 6: GEBIED VOOR BOSUITBREIDING (OVERDRUK) ARTIKEL 7: NATUURGEBIED ARTIKEL 8: BOS - SAMENHANGENDE STRUCTUUR BOS ARTIKEL 9: PARKGEBIED ARTIKEL 10: GEMEENSCHAPSVOORZIENING EN OPENBAAR NUT Pagina 7 van 44

8 ARTIKEL 11: LEIDINGSTROOK (OVERDRUK) ARTIKEL 12: VERKEERS OF VEROERSINFRASTRUCTUUR - SPOOR ARTIKEL 13: VERKEERS OF VEROERSINFRASTRUCTUUR - WEG ARTIKEL 14: HOLLE WEGEN (INDICATIEVE AANDUIDING) ARTIKEL 15: WATERLOOP (INDICATIEVE AANDUIDING) Pagina 8 van 44

9 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN INFORMATIEF ARTIKEL 1: GEHANTEERDE BEGRIPPEN Agrarisch gebied Gronden ten behoeve van het beroepsmatig kweken van planten en dieren voor de markt, waaronder akkerbouw, bomen- en plantenkwekerijen, veehouderij, vollegrond tuinbouw en zorgboerderijen. Archeologisch deskundige Een door het college van burgemeester en schepen aan te wijzen deskundige of commissie van deskundigen op het gebied van archeologie. Bestemming Een hoofdfunctie die door het plan juridisch en geografisch wordt vastgelegd. Blijvend grasland permanent grasland Percelen die gedurende een minimum van vijf jaar ononderbroken grasland zijn, behalve gronden die deel uitmaken van beheersovereenkomsten ten behoeve van de natuurfunctie. Bos Gronden waarvan de bomen en de houtachtige struik vegetatie het belangrijkste bestanddeel uitmaken en waartoe een eigen flora en fauna behoren; één en ander conform art. 5 van het Bosdecreet. Pagina 9 van 44

10 Bouwvrije zone / bouwvrij agrarisch gebied Bouwvrije zones zijn gebieden waar geen enkele vorm van bijkomende bebouwing wordt toegestaan zodat de openheid van het betreffende agrarisch cultuurlandschap veilig gesteld kan worden. Constructies Constructies zijn voorzieningen die niet voor bewoning in aanmerking komen en geen gebouw zijn. Glastuinbouw- of serrebedrijf Een (glas)tuinbouwbedrijf met een bebouwd oppervlak aan serreconstructies ten behoeve van de kweek van gewassen. Grondgebonden agrarisch bedrijf Een grondgebonden agrarisch bedrijf is een agrarisch bedrijf dat zijn landbouwproductie (plantaardig/dierlijk), geheel of gedeeltelijk voortbrengt via eigen uitbating van de landbouwgronden. Bedrijven die een grondloze en grondgebonden bedrijfstak combineren behoren eveneens tot de categorie van de grondgebonden landbouw. Grondloos agrarisch bedrijf Een grondloos agrarisch bedrijf is een agrarisch bedrijf dat zijn landbouwproductie (plantaardig/dierlijk) uitsluitend in bedrijfsgebouwen voortbrengt. De bedrijven hebben slechts behoefte aan een bouwplaats voor de oprichting van hun bedrijf. Heggen en hagen Heggen en hagen zijn lijnvormige begroeiingen waarin struweelsoorten overheersen. Heggen groeien breed uit, hagen worden met een korte omlooptijd geschoren of geknipt. In heggen en hagen overheersen gewoonlijk doornstruiken, meestal meidoorn of sleedoorn. Pagina 10 van 44

11 Het plan Het grafisch plan van het plangebied. Historisch permanent grasland Percelen met een (half)natuurlijke vegetatie, die gekenmerkt wordt door langdurig gebruik als graasweide, hooiland of wisselweide met cultuurhistorische waarde voor een periode van meer dan 25 jaar. Hoofdbestemming Een bestemming waarvoor tevens een dubbelbestemming of overdruk van toepassing is. Inheems Planten die niet door de mens zijn geïmporteerd en die in het plangebied van natuur voorkomen. Kleine landschapselementen Kleine landschapselementen zijn waardevolle punt-, lijn- of strookvormige ecotopen met inbegrip van de bijhorende vegetaties waarvan het uitzicht, de structuur of de aard al dan niet het resultaat zijn van menselijk handelen, en die deel uitmaken van de natuur zoals: bermen, solitaire bomen, bomenrijen, bomengroep, bronnen, dijken, graften, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, randvegetatie, struwelen, poelen, veedrinkputten en waterlopen. Landbouwbedrijfszetel Het geheel van respectievelijk bedrijfsgebouwen, bedrijfswoning en constructies waarin een landbouwbedrijf is gevestigd. Pagina 11 van 44

12 Landbouwhuisdieren Landbouwhuisdieren zijn dieren die ten dienste staan van de huidige landbouwactiviteit. Alle vee in functie van voedselproductie en/of in functie van de bewerking van de landbouwgronden (bijvoorbeeld een trekpaard). Landschapskenmerken Dit zijn de karakteristieken of verschijningsvormen van landschapselementen die in onderlinge samenhang een landschap onderscheiden van een ander landschap. Landschapszorg Landschapszorg is de zorg voor het landschap, het landschap inrichten en beheren met als doel de gebruik- en belevingswaarde van het landschap te verbeteren op een duurzame wijze. Natuurbeheer Het regelend en sturend ingrijpen van de mens in de natuur en in het natuurlijke milieu, bewust niets doen inbegrepen, ten behoeve van het natuurbehoud. Natuurbehoud Het instandhouden, herstellen en ontwikkelen van de natuur en het natuurlijke milieu door natuurbescherming, natuurontwikkeling en natuurbeheer en het streven naar een zo groot mogelijke biologische diversiteit in de natuur en naar een gunstige staat van instandhouding van habitattypen en soorten. Natuurbescherming Het geheel van maatregelen gericht op natuurbehoud en tegen nadelige invloeden die kunnen ontstaan door menselijke activiteiten. Pagina 12 van 44

13 Natuurgebied Grondoppervlakken met specifieke ecologische waarden, flora en fauna, die op grond van hun ecologisch functioneren en hun betekenis voor de biodiversiteit beschermd moeten worden en als zodanig in stand gehouden dienen te worden. Natuurlijk milieu Het geheel van biotische en abiotische elementen, samen met hun ruimtelijke en ecologische kenmerken en processen die nodig zijn voor het behoud van de natuur. Natuurontwikkeling Het geheel van maatregelen gericht op het creëren van voorwaarden voor het tot stand komen of het herstel van natuur in een bepaald gebied. Overdruk Een overdruk is een grafisch aangeduide zone met een apart artikel, dat een nadere bepaling en detaillering geeft over de onderliggende hoofdbestemming. Deze overdruk is ondergeschikt ten opzichte van de onderliggende hoofdbestemming. Ruimtelijk kwetsbaar gebied De ruimtelijke kwetsbare gebieden zijn: de groengebieden, natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde, natuurreservaten, natuurontwikkelingsgebieden, parkgebieden, bosgebieden, valleigebieden, brongebieden, agrarische gebieden met ecologische waarde of belang, grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling en de ermee vergelijkbare gebieden zoals aangeduid op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen. Pagina 13 van 44

14 Schuilhok Een eenvoudige constructie, waarin één of meer weidedieren tijdelijk kunnen verblijven. Schuilhokken zijn geenszins uitgerust zoals stallen, die bestemd zijn om dieren permanent te huisvesten. SBZ - H De speciale beschermingszone habitat zijn deze gebieden die in de Europese habitatrichtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 betreffende de instandhouding van de natuurlijke habitatgebieden en de wilde flora en fauna werden vastgesteld. VEN Het Vlaams Ecologisch Netwerk is een samenhangend en georganiseerd geheel van gebieden van de open ruimte waarin een specifiek beleid betreffende het natuurbehoud, gebaseerd op de kenmerken en elementen van het natuurlijke milieu, de onderlinge samenhang tussen de gebieden van de open ruimte en de aanwezige en potentiële natuurwaarden wordt gevoerd. Watersysteem Een samenhangend en functioneel geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodems en oevers, met inbegrip van de daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijhorende fysische, chemische en biologische processen, en de daarbij behorende technische infrastructuur. Pagina 14 van 44

15 ARTIKEL 2: ALGEMENE BEPALINGEN I. Reikwijdte van de voorschriften Ongeacht de bepalingen uit de voorschriften van onderhavig Ruimtelijke Uitvoeringsplan blijven voor onderhavig plangebied ook de voorschriften van toepassing van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zonevreemde Woningen zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 16 maart II. Archeologische bescherming / Archeologisch waardevol gebied Het plangebied van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Open Ruimte moet worden aangemerkt als gebied met hoge potentiële archeologische waarden. Voor grondwerkzaamheden, die onderdeel uitmaken van werken zoals genoemd in artikel 3 lid II, artikel 6 lid II, artikel 7 lid II, artikel 9 lid II, artikel 11 lid II en artikel 12 lid II geldt dat deze pas mogen worden uitgevoerd nadat archeologisch vooronderzoek heeft plaatsgevonden zoals hieronder beschreven. Bij grootschalige werken met ingreep in de bodem dient archeologisch onderzoek te gebeuren. Voor werken die groter zijn dan 500 m² dient steeds voorafgaand overleg gepleegd te worden met archeologen van de afdeling Monumenten, Landschappen en Archeologie. Indien vereist moeten vanaf de planvorming de nodige middelen voorzien worden voor een archeologisch vooronderzoek, conform het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 en 28 februari 2003 (BS , en ) én conform het Europees verdrag inzake bescherming van het archeologisch erfgoed (Verdrag van La Valetta, ) dat door België werd ondertekend op III. Verbodsbepaling Wanneer een bestaande constructie strijdig is met het plan kunnen enkel onderhouds- en instandhoudingswerken worden toegelaten. Pagina 15 van 44

16 IV. Overgangsbepaling Bestaande activiteiten, die niet beantwoorden aan de voorschriften van de onderliggende bestemming, mogen blijven bestaan zolang de fysische toestand van de bestaande vergunde gebouwen of constructies, waarin zij gevestigd zijn, dit toelaat. Voor de bestaande vergunde gebouwen of constructies zijn slechts instandhoudings- en onderhoudswerken toegelaten, voor zover zij beperkt blijven tot de bestaande omvang, kaderen in de omgeving en voor zover zij de verdere realisatie van het RUP niet in gevaar brengen. V. Waterberging en waterbeheer Het eventuele verlies aan waterberging dient binnen het plangebied gecompenseerd te worden. Met technieken van natuurtechnische milieubouw wordt verwezen naar een geheel van technieken die gebruikt kunnen worden om bij de inrichting (en het beheer) van infrastructuurwerken (wegen, waterlopen) bestaande natuurwaarden zoveel als mogelijk te behouden of ze te ontwikkelen of te versterken, en meer algemeen om te komen tot "milieuvriendelijke" oplossingen voor ruimtelijke ingrepen. Een beschrijving van en toelichting bij dergelijke technieken is te vinden in de "Vademecums Natuurtechniek. VI. Waterberging en waterbeheer Voor zover de realisatie van een bestemming niet in het gedrang wordt gebracht, zijn volgende werken, handelingen en wijzigingen in functie van waterbeheer toegestaan op voorwaarde dat de technieken van natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden: het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van beken en grachten; het behoud en herstel van de structuurkenmerken en de waterkwaliteit van de beken en grachten; het beheersen van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast; het beveiligen van bebouwing en infrastructuren tegen overstromingen; het behoud en herstel van de verbindingsfunctie van beken en grachten. Indien asbest of andere schadelijke stoffen aanwezig zijn in de bestaande constructies moeten de sloopwerken zorgvuldig en selectief gebeuren. VIII. Slopen van constructies Indien er schadelijke stoffen aanwezig zijn, moeten de sloopwerken zodanig gebeuren dat de impact op de omgeving wordt beperkt. Pagina 16 van 44

17 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INFORMATIEF ARTIKEL 3: AGRARISCH GEBIED - OPEN AGRARISCH GEBIED I. Bestemming Waar van toepassing is het gebied door middel van een overdruk tevens bestemd als bouwvrij agrarisch gebied, landschap- en natuurontwikkelingsgebied of gebied voor bosuitbreiding. De betreffende overdruk is ondergeschikt aan de hoofdbestemming Categorie van gebiedsaanduiding: 4 landbouw Dit gebied is bestemd voor de beroepslandbouw met aandacht voor het behoud en het versterken van het open karakter van het landschap. Het agrarisch gebied wordt niet beschouwd als ruimtelijk kwetsbaar gebied met uitzondering van gebieden met de overdruk landschap- en natuurontwikkelingsgebied. In gebieden met de grafische aanduiding gebied voor landschapsinrichting ligt het accent van het gemeentelijke beleid op: - handhaving van bestaande landschappelijke kwaliteiten - afbakening van agrarisch gebied (b.v. met landschapselementen) - extensievere vormen van landbouw en - handhaving van de transparantie van aangrenzende woonlinten. Een en ander heeft echter geen specifieke juridisch bindende bepalingen tot gevolg. Voor vergunde woningen binnen deze bestemming zijn de voorschriften van toepassing van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zonevreemde Woningen zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 16 maart 2007 (zie artikel 2 sub I. van de voorschriften van onderhavig Ruimtelijke Uitvoeringsplan). Pagina 17 van 44

18 Het gemeentelijke beleid voor de uitbreiding of vestiging van landbouwbedrijven is gericht op de stimulering van de grondgebonden landbouw; dit in verband met de ecologische en landschappelijke kwaliteiten van de open ruimte zoals de openheid van het agrarische cultuurlandschap. II. Bepalingen met betrekking tot aanleg, inrichting en gebruik Een binnen deze bestemming gelegen landbouwbedrijfszetel mag alleen de noodzakelijke bedrijfsgebouwen en de bedrijfswoning van de exploitant(en) bevatten, als ook verblijfsgelegenheid, voorzieningen voor hoevetoerisme, verwerkende en dienstverlenende activiteiten voor zover die een integraal onderdeel van het bedrijf uitmaken. De mogelijkheden voor landbouwbedrijfswoningen en zonevreemde constructies binnen deze bestemming worden geregeld door de bestaande wetgeving met name de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en de bijhorende uitvoeringsbesluiten met betrekking tot toelaatbare functiewijzigingen. Een vergunningsaanvraag ten behoeve van de uitbreiding of vestiging van een landbouwbedrijf, verblijfsgelegenheden etc. zal met name worden getoetst aan: - de effecten op omliggende woon- of bedrijfsfuncties - mogelijke verkeers- of milieuhinder voor de omgeving - de effecten op het landschapsbeeld - de effecten op natuur- en landschapswaarden ter plaatse. In functie van zuinig ruimtegebruik moet bij de vergunningsaanvraag aangetoond worden dat het enkel de noodzakelijke werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen betreft voor een landbouwbedrijfsvoering. De aanvraag wordt mede - beoordeeld op: - de kwaliteit van de inplanting en inkleding met streekeigen en standplaatsgebonden plantsoorten zowel in open als gecompartimenteerd landschap - de effecten op de transparantie van woonlinten - de verbetering van het landschapsbeeld met bijvoorbeeld kleine landschapselementen of groenschermen. Bij de uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van landbouwbedrijven moet rekening worden gehouden met de schaal en ruimtelijke invloed van deze bedrijven. Daarbij wordt tenminste aandacht besteed aan: de relatie met de in de omgeving aanwezige functies de invloed op de omgeving door het verwachtte aantal gebruikers en bezoekers de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid en de relatie met de in de omgeving van het gebied vastgelegde bestemmingen. Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen zijn toegestaan mits vergunningplichtig en een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning: Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die ten dienste staan van de landbouwbedrijfsvoering van een landbouwbedrijf of die ten dienste staan van de verbetering van het landschapsbeeld of de natuurwaarden in plandelen, die op het grafisch plan de aanduiding landschap- en natuurontwikkelingsgebied of gebied voor bosuitbreiding hebben gekregen en met uitzondering van plandelen: - met de overdruk bouwvrij agrarisch gebied, waar geen nieuwe bebouwing is toegestaan en - met de overdruk landschap- en natuurontwikkelingsgebied, waar geen nieuwvestiging van landbouwbedrijven is toegestaan. Pagina 18 van 44

19 In functie van zuinig ruimtegebruik moet bij de vergunningsaanvraag de behoefte aan bijkomende schuilgelegenheid voor landbouwhuisdieren aangetoond worden. De aanvraag wordt mede - beoordeeld op de kwaliteit van de plaatsing van de constructie ten opzichte van de bestaande bebouwing. Alle constructies die kunnen dienen als schuilgelegenheid voor landbouwhuisdieren van een agrarisch bedrijf indien deze constructies ruimtelijk geen geheel vormen met een landbouwbedrijfszetel. In de vergunningsaanvraag moet een verbeterde inkleding met streekeigen en standplaatsgebonden plantsoorten, van de landbouwbedrijfsgebouwen in het open landschap kunnen worden aangetoond. Daarnaast moet aangetoond worden dat het enkel werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen betreft die noodzakelijk zijn voor een verbeterde ontsluiting van het landbouwgebied. De aanvraag wordt mede - beoordeeld op hun bijdrage aan: - een verhoogde landschapsbeleving - het behoud en herstel van specifieke landschapskenmerken en - de verbetering van het open karakter van het landschap. Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen aan bestaande weginfrastructuren, buurtwegen, voetwegen, nutsleidingen en voorzieningen van openbaar nut die nodig zijn in functie van de toegankelijkheid van het landbouwgebied met uitzondering van holle wegen. In de vergunningsaanvraag moet aangetoond worden dat de werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen bijdragen aan het herstel van de natuurlijke waterhuishouding en conform zijn met de natuurtechnische principes en voldoen aan de code goede natuurpraktijk. De vergunningsaanvraag wordt mede - beoordeeld op een verbetering van de landschappelijke kenmerken. Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen aan bestaande waterlopen, waterplassen en grachten die nodig zijn in functie van de waterberging en de waterafvoer van het landbouwgebied Het betreft hier werkzaamheden aan bestaande leidingen en voorzieningen voor de waterwinning binnen de beschermingszones II en III zoals aangegeven op het grafisch plan. Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen behorende tot het beheer van bestaande voorzieningen en leidingen voor een duurzame en veilige waterwinning. Verder zijn in de beschermingszones I en II geen infiltratievoorzieningen toegestaan en zijn voor dergelijke voorzieningen in de beschermingszone III specifieke inrichtingsvoorwaarden van toepassing. Pagina 19 van 44

20 III. Bepalingen met betrekking tot de handhaving van de bestemming Voor zover de landbouwbedrijfsvoering niet in het gedrang wordt gebracht is het toegelaten bestaande bedrijfswoningen, gebouwen of constructies te verbouwen of te herbouwen. Voormelde mogelijkheden gelden alleen indien: de bedrijfswoning op het moment van de vergunningsaanvraag niet was verkrot en de bedrijfswoning, het gebouw of de constructie hoofdzakelijk vergund is of wordt geacht vergund te zijn. Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen zijn niet toegestaan: Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen in functie van een nieuw serrebedrijf. Met toebehoren worden onder andere gekleurde linten bedoeld die het landschap visueel aantasten. Alle afsluitingen en toebehoren in andere materialen dan paal en schrikdraad of prikkeldraad en/of levende streekeigen en standplaatsgebonden heggen en hagen. Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen met betrekking tot het herprofileren van het wegdek van holle wegen en het wijzigen en het doorsnijden van bermhellingen der bestaande holle wegen. Pagina 20 van 44

21 ARTIKEL 4: BOUWVRIJ AGRARISCH GEBIED (OVERDRUK) De als zodanig aangewezen locaties dienen van elke vorm van bebouwing ontzien te worden, daarbij inbegrepen voorzieningen als schuilgelegenheden. Waar van toepassing is het gebied tevens voorzien van de overdruk landschap- en natuurontwikkelingsgebied of gebied voor bosuitbreiding (zie de betreffende aanduidingen op het grafisch plan). I. Bestemming Dit gebied is bestemd voor grondgebonden landbouw met aandacht voor het behoud en het versterken van het open karakter van het landschap en het vrijwaren van enige vorm van bebouwing. In deze zone gelden de voorschriften van het agrarisch gebied aangevuld met de bepalingen vermeld onder artikel 4 sub II. en artikel 4 sub III. Vergunningsaanvragen voor gebieden met de overdruk landschap- en natuurontwikkelingsgebied worden mede - beoordeeld op de kwaliteit van de inplanting en inkleding met streekeigen en standplaatsgebonden plantsoorten, in functie van de landschappelijke continuïteit. De overdrukken dienen ter aanvulling respectievelijk differentiatie van het ruimtelijke beleid van de onderliggende hoofdbestemming Agrarisch Gebied - Open Agrarisch Gebied, welke door de overdrukken niet wordt opgeheven. II. Bepalingen met betrekking tot aanleg, inrichting en het gebruik Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen zijn toegestaan mits vergunningplichtig en een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning: Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die ten dienste staan van het beheer van het open agrarische cultuurlandschap of voor landschapen natuurontwikkeling indien zij daartoe door middel van een overdruk zijn aangewezen en met uitzondering van het oprichten van gebouwen en vergelijkbare constructies. Onvoorziene, niet in de voorschriften opgenomen werken, handelingen, voorzieningen of inrichtingen worden beoordeeld aan de hand van de bepalingen van de onderliggende hoofdbestemming. Pagina 21 van 44

22 Met toebehoren worden onder andere gekleurde linten bedoeld die het landschap visueel aantasten. III. Bepalingen met betrekking tot de handhaving van de bestemming Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen zijn niet toegestaan: Elke vorm van nieuwe bebouwing Alle afsluitingen en toebehoren in andere materialen dan paal en schrikdraad of prikkeldraad en/of levende streekeigen en standplaatsgebonden heggen en hagen. Pagina 22 van 44

23 ARTIKEL 5: LANDSCHAP- EN NATUURONTWIKKLINGSGEBIED (OVERDRUK) Het landschap- en natuurontwikkelingsgebied kan worden beschouwd als ruimtelijk kwetsbaar gebied. Deze overdruk is van toepassing voor delen van het agrarisch gebied met specifieke landschappelijke en ecologische waarden zoals houtkanten, soortenrijke graslanden en streekeigen beplanting, poelen, solitaire bomen, bomenrijen e.a. Waar van toepassing is het gebied tevens bestemd als bouwvrij agrarisch gebied (zie de betreffende aanduidingen op het grafisch plan). I. Bestemming Dit gebied is mede bestemd voor landschapszorg en grondgebonden landbouw. In deze zone gelden de voorschriften van het agrarisch gebied aangevuld met de bepalingen vermeld onder artikel 5 sub II. en artikel 5 sub III. De overdruk landschap- en natuurontwikkelingsgebied is ondergeschikt aan de onderliggende bestemming en geeft randvoorwaarden op deze onderliggende hoofdbestemming. Deze randvoorwaarden hebben enkel betrekking op ruimtelijke aspecten. De overdruk doet dus geen uitspraken over andere aspecten zoals bijvoorbeeld bemestingsnormen. In de vergunningsaanvragen moet worden aangetoond dat de werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen noodzakelijk zijn in functie van landschapszorg en natuurontwikkeling. Aanvragen voor de aanleg van vegetatie worden mede - beoordeeld op de kwaliteit van de inplanting en inkleding met streekeigen en standplaatsgebonden plantsoorten, in functie van de landschappelijke continuïteit. II. Bepalingen met betrekking tot aanleg, inrichting en het gebruik Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen zijn toegestaan mits vergunningplichtig en een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning en indien deze niet gelegen zijn binnen een bouwvrije zone: Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die ten dienste staan van landschapszorg en natuurontwikkeling. In de vergunningsaanvraag moet de landschappelijke samenhang tussen de buffer en de omgevende landschapskenmerken worden aangetoond. Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen in functie van buffering tussen bebouwing en landbouwgronden indien streekeigen en standplaatsgebonden plantsoorten wordt gebruikt. Pagina 23 van 44

24 De overdrukken dienen ter aanvulling respectievelijk differentiatie van het ruimtelijke beleid van de onderliggende hoofdbestemming Agrarisch Gebied - Open Agrarisch Gebied, welke door de overdrukken niet wordt opgeheven. Onvoorziene, niet in de voorschriften opgenomen werken, handelingen, voorzieningen of inrichtingen worden beoordeeld aan de hand van de bepalingen van de onderliggende hoofdbestemming. III. Bepalingen met betrekking tot de handhaving van de bestemming Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen zijn niet toegestaan: Het geheel of gedeeltelijk verwijderen van bestaande kleine landschapselementen. Het omzetten van historisch permanente graslanden naar een ander bodemgebruik. De permanente graslanden moeten zoveel mogelijk worden gegroepeerd of deel uitmaken van een groter complex van bossen, graslanden, waterlopen en kleine landschapselementen. Het omzetten van permanente graslanden naar een ander bodemgebruik, tenzij er binnen dezelfde bestemmingszone andere percelen worden omgezet naar permanent grasland. Nieuwe afwateringsgrachten of het herstel van bestaande grachten anders dan in functie van een duurzaam waterbeheer zijn niet toegelaten. Er moet een oplossing worden voorgesteld die geïntegreerd is in de natuurlijke afwatering. Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die de natuurlijke afwatering verstoren of die een al aanwezige verstoring van de natuurlijke afwatering versterkt of in stand houdt. In de vergunningsaanvraag moet aangetoond worden dat de werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen bijdragen aan het herstel van de natuurlijke waterhuishouding en conform zijn met de natuurtechnische principes en voldoen aan de code goede natuurpraktijk. De vergunningsaanvraag wordt mede - beoordeeld op een verbetering van de ecologische en landschappelijke continuïteit. Pagina 24 van 44

25 ARTIKEL 6: GEBIED VOOR BOSUITBREIDING (OVERDRUK) Deze overdruk is van toepassing voor grote delen van het agrarisch gebied ten zuiden van de spoorlijn Brussel - Leuven, voor zover deze een samenhangende structuur vormen met de percelen bestemd tot bos - samenhangende structuur bos (zie artikel 8). Waar van toepassing is het gebied tevens bestemd als bouwvrij agrarisch gebied (zie de betreffende aanduidingen op het grafisch plan). De overdrukken dienen ter aanvulling respectievelijk differentiatie van het ruimtelijke beleid van de onderliggende hoofdbestemming Agrarisch Gebied - Open Agrarisch Gebied, welke door de overdrukken niet wordt opgeheven. I. Bestemming Dit gebied is mede bestemd voor het behoud, beheer en uitbreiding van bos in open agrarisch gebied en het beheer en het versterken van ecologische verbindingen met bossen of natuurgebieden. In deze zone gelden de voorschriften van het agrarisch gebied aangevuld met de bepalingen vermeld onder artikel 6 sub II. en artikel 6 sub III. In functie van zuinig ruimtegebruik moet bij de vergunningsaanvraag aangetoond worden dat het enkel de noodzakelijke werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen betreft in functie van bosontwikkeling. De vergunningsaanvraag wordt mede - beoordeeld op de kwaliteit van de inplanting en inkleding met streekeigen en standplaatsgebonden plantsoorten en het behoud en het herstel van specifieke landschapskenmerken. II. Bepalingen met betrekking tot aanleg, inrichting en het gebruik Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen zijn toegestaan mits vergunningplichtig en een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning: Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die ten dienste staan van de versterking van de bosbouwkundige ontwikkeling of inrichting van de betreffende percelen. In vergunningaanvragen moet aangetoond worden dat de werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen bijdragen aan het herstel van de natuurlijke waterhuishouding en conform zijn met de natuurtechnische principes en voldoen aan de code goede natuurpraktijk. De vergunningsaanvraag wordt mede - beoordeeld op een verbetering van de ecologische en landschappelijke kenmerken van het gebied (erosiebeperkende maatregelen inbegrepen). Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen aan bestaande waterlopen, waterplassen en grachten die nodig zijn in functie van het watersysteem en die noodzakelijk zijn om bodemerosie te beperken. Pagina 25 van 44

26 De overdrukken dienen ter aanvulling respectievelijk differentiatie van het ruimtelijke beleid van de onderliggende hoofdbestemming Agrarisch Gebied - Open Agrarisch Gebied, welke door de overdrukken niet wordt opgeheven. Onvoorziene, niet in de voorschriften opgenomen werken, handelingen, voorzieningen of inrichtingen worden beoordeeld aan de hand van de bepalingen van de onderliggende hoofdbestemming. Nieuwe afwateringsgrachten of het herstel van bestaande grachten anders dan in functie van een duurzaam waterbeheer zijn niet toegelaten. Er moet een oplossing worden voorgesteld die geïntegreerd is in de natuurlijke afwatering. Het gemeentelijke beleid ten aanzien van bosgebieden is gericht op het geheel van bestaande en toekomstige bosgemeenschappen. Onderdeel hiervan zijn ook open plekken met lage vegetatietypen zoals ruigten, weiden of bloemrijke graslanden. Daarbinnen past ook de handhaving van historisch permanent graslanden. Dit beleid is in overeenstemming met het typevoorschrift voor bosgebieden van het Vlaamse gewest. III. Bepalingen met betrekking tot de handhaving van de bestemming Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen zijn niet toegestaan: Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die de natuurlijke afwatering verstoren of die een al aanwezige verstoring van de natuurlijke afwatering versterkt of in stand houdt Het omzetten van historisch permanente graslanden naar een ander gebruik met uitzondering van perceelsranden in functie van hagen, heggen en bomenrijen. Pagina 26 van 44

27 ARTIKEL 7: NATUURGEBIED I. Bestemming De gebieden bestemd als natuurgebied zijn aan te merken als ruimtelijk kwetsbaar gebied. Categorie van gebiedsaanduiding: 7 reservaat & natuur Dit gebied is bestemd voor natuurgebieden, natuurbehoud en natuurontwikkeling. In vergunningsaanvragen moet worden aangetoond dat de werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen noodzakelijk zijn in functie van natuurbehoud, natuurontwikkeling en/of natuureducatie. In een aanvraag moet tevens worden aangetoond dat de werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen de ecologische en landschappelijke kenmerken in de nabije omgeving versterken en deel uitmaken van een educatief en/of recreatief netwerk. II. Bepalingen met betrekking tot aanleg, inrichting en het gebruik Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen zijn toegestaan mits vergunningplichtig en een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning: Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die ten dienste staan van natuurbehoud, natuurontwikkeling en/of natuureducatie. In een aanvraag moet worden aangetoond dat het enkel de noodzakelijke werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen betreft in functie van een verbeterde ontsluiting van het natuurkerngebied. De aanvraag wordt mede - beoordeeld op haar bijdrage aan een verhoogde landschapsbeleving en behoud en herstel van specifieke landschapskenmerken. Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen aan bestaande weginfrastructuren, buurtwegen en voetwegen die nodig zijn in functie van de toegankelijkheid van het natuurkerngebied Het betreft hier werkzaamheden aan bestaande leidingen en voorzieningen voor de waterwinning binnen de beschermingszones II en III zoals aangegeven op het grafisch plan. Met het oog op een veilig waterbeheer wordt erop gewezen, dat in de beschermingszones I en II geen infiltra- Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen behorende tot het beheer van bestaande voorzieningen en leidingen of nieuwe leidingen voor een duurzame en veilige waterwinning mits een positief advies door de dienst m.e.r. en onder de voorwaarde dat bestaande vegetatie in het natuurgebied geen schade gaat ondervinden. Pagina 27 van 44

28 tievoorzieningen toegestaan en zijn voor dergelijke voorzieningen in de beschermingszone III specifieke inrichtingsvoorwaarden van toepassing. In de vergunningsaanvraag moet aangetoond worden dat de werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen bijdragen aan het herstel van de natuurlijke waterhuishouding en conform zijn met de natuurtechnische principes en voldoen aan de code goede natuurpraktijk. De aanvraag wordt mede - beoordeeld op een verbetering van de ecologische en landschappelijke kenmerken van het natuurgebied (erosiebeperkende maatregelen inbegrepen). Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen aan bestaande waterlopen, waterplassen en grachten die nodig zijn in functie van het watersysteem van het natuurkerngebied. In een vergunningsaanvraag moet de noodzaak tot afsluiten worden aangetoond. De aanvraag wordt mede - beoordeeld op de inpassing van nieuwe beplantingen in het natuurlijke milieu en haar omgeving. Alle afsluitingen in geen andere materialen dan paal en draad of prikkeldraad en/of levende streekeigen en standplaatsgebonden plantsoorten die noodzakelijk zijn in functie van natuurbescherming en niet hoger zijn/worden dan 1,50m. Er wordt een uitdoofbeleid gevoerd voor elke vorm van bebouwing en/of functie die niet ten dienste zijn van natuurbehoud, dit met uitzondering van bestaande woningen die reeds geregulariseerd zijn. Met toebehoren worden onder andere gekleurde linten bedoeld die het landschap visueel aantasten. Nieuwe afwateringsgrachten in functie van akkerbouw of het herstel van bestaande grachten zijn niet toegelaten. Er moet een oplossing worden voorgesteld die geïntegreerd is in de natuurlijke afwatering en de waterbuffering. III. Bepalingen met betrekking tot de handhaving van de bestemming Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen zijn niet toegestaan: Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen in functie van de land- en/of tuinbouw of die de natuurfunctie blijvend kunnen verstoren. Alle afsluitingen en toebehoren in andere materialen dan paal en draad of prikkeldraad, en/of levende streekeigen en standplaatsgebonden plantsoorten. Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die de natuurlijke afwatering verstoren of die een al aanwezige verstoring van de natuurlijke afwatering versterkt of in stand houdt. Omzetting van historisch permanente en permanente graslanden naar ander grondgebruik met uitzondering van de perceelsranden in functie van hagen, heggen en bomenrijen. Pagina 28 van 44

29 ARTIKEL 8: BOS - SAMENHANGENDE STRUCTUUR BOS I. Bestemming De gebieden bestemd als bos samenhangende structuur bos zijn aan te merken als ruimtelijk kwetsbaar gebied. Voor vergunde woningen binnen deze bestemming zijn de voorschriften van toepassing van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zonevreemde Woningen zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 16 maart 2007 (zie artikel 2 sub I. van de voorschriften van onderhavig Ruimtelijke Uitvoeringsplan). Categorie van gebiedsaanduiding: 5 bos Dit gebied is bestemd voor het behoud, beheer en uitbreiding van bos en het beheer en de ontwikkeling van ecologische verbindingen, waarbij recreatief medegebruik ondergeschikt is. In vergunningsaanvragen moet worden aangetoond dat de werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen noodzakelijk zijn in functie van hetzij behoud, beheer of uitbreiding van de bestaande bossen en dat zij de ecologische en landschappelijke kenmerken in de omgeving versterken. De aanvragen worden mede beoordeeld op de kwaliteit van de inplanting met streekeigen en standplaatsgebonden plantsoorten. II. Bepalingen met betrekking tot aanleg, inrichting en het gebruik Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen zijn toegestaan mits vergunningplichtig en een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning: Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die ten dienste staan van een duurzaam beheer, inrichting en onderhoud van bospercelen. In vergunningsaanvragen moet aangetoond worden dat het enkel de noodzakelijke werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen betreft in functie van een verbeterde ontsluiting. De vergunningsaanvraag wordt mede - beoordeeld op een verhoogde landschapsbeleving en op het behoud en het herstel van specifieke landschapskenmerken. Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het gebied niet wordt overschreden, zijn de volgende werken, handelingen en wijzigingen eveneens toegelaten: het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, gericht op de sociale, educatieve of recreatieve functie van het gebied, waaronder schuilplaatsen van één bouwlaag met een oppervlakte van ten hoogste 50 m², en met uitsluiting van elke vorm van verblijfsaccommodatie. Pagina 29 van 44

30 In de vergunningsaanvragen moet aangetoond worden dat de werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen bijdragen aan het herstel van de natuurlijke waterhuishouding en conform zijn met de natuurtechnische principes en voldoen aan de code goede natuurpraktijk. Een vergunningsaanvraag wordt mede - beoordeeld op een verbetering van de ecologische en landschappelijke kenmerken van het gebied (erosiebeperkende maatregelen inbegrepen). Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen aan bestaande waterlopen, waterplassen en grachten die nodig zijn in functie van het watersysteem van de samenhangende structuur bos en het aangrenzende agrarische cultuurlandschap en die noodzakelijk zijn om bodemerosie te beperken. Met toebehoren worden onder andere gekleurde linten bedoeld die het landschap visueel aantasten. Nieuwe afwateringsgrachten in functie van akkerbouw of het herstel van bestaande grachten zijn niet toegelaten. Er moet een oplossing worden voorgesteld die geïntegreerd is in de natuurlijke afwatering. Het gemeentelijke beleid ten aanzien van bosgebieden is gericht op het geheel van bestaande en toekomstige bosgemeenschappen. Onderdeel hiervan zijn ook open plekken met lage vegetatietypen zoals ruigten, weiden of bloemrijke graslanden. Daarbinnen past ook de handhaving van historisch permanent graslanden. Dit beleid is in overeenstemming met de het typevoorschrift voor bosgebieden van het Vlaamse gewest. III. Bepalingen met betrekking tot de handhaving van de bestemming Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen zijn niet toegestaan: Alle afsluitingen en toebehoren in andere materialen dan paal en draad of prikkeldraad, en/of levende streekeigen en standplaatsgebonden plantsoorten. Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die de natuurlijke afwatering verstoren of die een al aanwezige verstoring van de natuurlijke afwatering versterkt of in stand houdt. Het omzetten van historisch permanente naar een ander grondgebruik met uitzondering van perceelsranden in functie van hagen, heggen en bomenrijen. Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen aan bestaande holle wegen die nodig zijn in functie van de toegankelijkheid van het landbouwgebied. Pagina 30 van 44

31 ARTIKEL 9: PARKGEBIED I. Bestemming Het betreft de categorie 6.2 Parkgebied binnen de gebiedsaanduiding overig groen. Voor vergunde woningen binnen deze bestemming zijn de voorschriften van toepassing van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zonevreemde Woningen zoals vastgesteld door de gemeenteraad op 16 maart 2007 (zie artikel 2 sub I. van de voorschriften van onderhavig Ruimtelijke Uitvoeringsplan). Categorie van gebiedsaanduiding: 6 overig groen Dit gebied is bestemd voor de instandhouding, het beheer en de ontwikkeling van een park of kleinschalig landschap. Binnen dit gebied zijn natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg en recreatie nevengeschikte functies en is landbouw een ondergeschikte functie. Dit gebied heeft ook een sociale, sociaal-culturele of cultuurhistorische functie. P II. Bepalingen met betrekking tot aanleg, inrichting en het gebruik Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen zijn toegestaan mits vergunningplichtig en een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning: Alle werken en handelingen en wijzigingen die nodig zijn voor de functies genoemd onder sub I. van dit artikel zijn toegelaten en voor zover zij binnen de begrenzingen van de bestemming geen afbreuk doen aan de ruimtelijke samenhang, de cultuurhistorische waarden, horticulturele waarden, landschapswaarden en natuurwaarden. In bestaande vergunde gebouwen kunnen behalve de activiteiten voor functies genoemd onder sub I. van dit artikel ook de volgende nevenfuncties worden toegelaten worden: wonen horeca diensten of kantoren nuts- en gemeenschapsvoorzieningen recreatievoorzieningen socioculturele voorzieningen. Pagina 31 van 44

32 III. Bepalingen met betrekking tot de handhaving van de bestemming Voor zover de bestemming van het gebied niet in het gedrang wordt gebracht is het toegelaten bestaande woningen, gebouwen of constructies te verbouwen of te herbouwen binnen het vergunde bouwvolume. Voormelde mogelijkheden gelden alleen inden: de woning op het moment van de vergunningsaanvraag niet was verkrot en de woning, het gebouw of de constructie hoofdzakelijk vergund is of wordt geacht vergund te zijn. Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen zijn niet toegestaan: Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die het functioneren van het parkgebied kunnen belemmeren. Pagina 32 van 44

33 ARTIKEL 10: GEMEENSCHAPSVOORZIENING EN OPENBAAR NUT I. Bestemming Het gebied is bestemd voor infrastructuur van openbaar nut en voor duurzame watervoorziening. II. Bepalingen met betrekking tot aanleg, inrichting en het gebruik Alle werken, handelingen en wijzigingen die ten dienste staan van de aanleg, het functioneren of aanpassen van de infrastructuur voor de winning, opvang, behandeling, het transport en de distributie van het water zijn toegelaten. Daarnaast zijn toegelaten: het aanleggen van nieuwe nutsleidingen, het herstellen of heraanleggen van bestaande nutsleidingen, handelingen en wijzigingen, activiteiten of inrichtingen die gericht zijn op de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur en het natuurlijke milieu en van landschapswaarden. Bestaande nutsleidingen kunnen verplaatst worden voor zover dat noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en de ontwikkeling in de natuur en het natuurlijke milieu, de openbare veiligheid of de volksgezondheid. Pagina 33 van 44

34 III. Bepalingen met betrekking tot de handhaving van de bestemming Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen zijn niet toegestaan: Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die het behoud en het functioneren van de gemeenschapsvoorziening zouden kunnen belemmeren en ondermijnen. Pagina 34 van 44

35 ARTIKEL 11: LEIDINGSTROOK (OVERDRUK) Bedoeld worden leidingen waarvan het functioneren de schaal van de gemeente overstijgt en voor zover opgenomen in het gewestplan van 7 april 1977 (B.S ) en voor het laatst herzien bij besluit van de Vlaamse regering van I. Bestemming Dit gebied is bestemd voor het behoud en het beheer van regionale of bovenregionale transportleidingen. II. Bepalingen met betrekking tot aanleg, inrichting en het gebruik De grafische aanduiding van de leidingenstroken is indicatief. Binnen 5 m ter weerszijden van de as van de aanduiding zijn de volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen toegestaan mits vergunningplichtig en een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning: Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die ten dienste staan van de aanleg, het beheer en de inrichting van de betreffende leiding. Alle werkzaamheden voor de ruimtelijke inpassing van buffers, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuur en/of leidingen, recreatiewegen en waterwegen Pagina 35 van 44

36 III. Bepalingen met betrekking tot de handhaving van de bestemming Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen zijn niet toegestaan: Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die het functioneren van de betreffende leiding en van de openbare veiligheid kunnen belemmeren. Pagina 36 van 44

37 ARTIKEL 12: VERKEERS OF VEROERSINFRASTRUCTUUR - SPOOR I. Bestemming Categorie van gebiedsaanduiding: 8 lijninfrastructuur Dit gebied is bestemd voor het beheer en onderhoud van het spoorwegennet. II. Bepalingen met betrekking tot aanleg, inrichting en het gebruik Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen zijn toegestaan mits vergunningplichtig en een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning: Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die ten dienste staan van de aanleg, het beheer en de inrichting van de betreffende spoorweg. Alle werkzaamheden voor de ruimtelijke inpassing van buffers, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuur en/of leidingen, recreatiewegen en waterwegen. Voor gedeelten van de zone die niet voor verkeersdoeleinden worden benut kunnen de voorschriften van de naastliggende bestemming worden toegepast. Pagina 37 van 44

38 III. Bepalingen met betrekking tot de handhaving van de bestemming Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen zijn niet toegestaan: Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die het functioneren van de betreffende weg of spoorweg als regionale of bovenregionale verbinding kunnen belemmeren. Pagina 38 van 44

39 ARTIKEL 13: VERKEERS OF VEROERSINFRASTRUCTUUR - WEG I. Bestemming Categorie van gebiedsaanduiding: 8 lijninfrastructuur Dit gebied is bestemd voor het beheer en onderhoud van (boven)regionale wegennet. II. Bepalingen met betrekking tot aanleg, inrichting en het gebruik Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen zijn toegestaan mits vergunningplichtig en een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning: Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die ten dienste staan van de aanleg, het beheer en de inrichting van de betreffende wegen en veilige verkeersverbindingen voor alle verkeersmodi. Alle werkzaamheden voor de ruimtelijke inpassing van buffers, ecologische verbindingen, kruisende infrastructuur en/of leidingen, recreatiewegen en waterwegen. Voor gedeelten van de zone die niet voor verkeersdoeleinden worden benut kunnen de voorschriften van de naastliggende bestemming worden toegepast. Pagina 39 van 44

40 III. Bepalingen met betrekking tot de handhaving van de bestemming Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen zijn niet toegestaan: Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die het functioneren van de betreffende weg als regionale verbinding kunnen belemmeren. Pagina 40 van 44

41 ARTIKEL 14: HOLLE WEGEN (INDICATIEVE AANDUIDING) Hoofddoel van deze bestemming is de bescherming van de in het plangebied als waardevol beschouwde holle wegen. Deze landschapselementen worden aangemerkt als ruimtelijk kwetsbaar ongeacht de hoofdbestemming waarbinnen zij zijn gelegen. Het artikel heeft de functie van indicatieve aanduiding en dient ter bescherming van de ter plaatse aanwezige landschapswaarden; de onderliggende bestemming is echter de leidende hoofdfunctie. De indicatieve aanduiding dient ter aanvulling respectievelijk differentiatie van het beleid van de onderliggende hoofdbestemming, welke door dit artikel niet wordt opgeheven. I. Bestemming Dit gebied is bestemd voor het behoud, het beheer en de ontwikkeling van holle wegen. II. Bepalingen met betrekking tot aanleg, inrichting en het gebruik De grafische aanduiding van de kleine landschapselementen is indicatief en geeft aan, dat binnen 5 m ter weerszijden van de aanduiding de instandhouding van holle wegen verplicht is. Volgende werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen zijn toegestaan mits vergunningplichtig en een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning: Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen die ten dienste staan van het beheer en de inrichting van de beschermde holle wegen en het beheer van aangrenzende agrarische percelen of bospercelen. Pagina 41 van 44

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Waasland gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan Durmevallei Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Haspengouw-Voeren Natuur- en landbouwgebieden Vallei van de Herk en Mombeek van Alken

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek landbouw-, natuur- en bosgebieden Zwinpolders bijlage 2 : stedenbouwkundige

Nadere informatie

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning Oppervlaktedelfstoffenzone ALLUVIALE KLEI VAN SCHELDE- EN MAASBEKKEN & POLDERKLEI Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Artikel 1. Natuurgebied Artikel. 1.1 Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en bos.

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 1 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oosterweelverbinding

Nadere informatie

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning Oppervlaktedelfstoffenzone Klei van de Kempen Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol

Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De Kaasboerin in Mol Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf De

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-West-hoek Zwin en Zwinbosjes bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Gebied voor stedelijke activiteiten

Gebied voor stedelijke activiteiten Provincie Antwerpen Stad Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebied voor stedelijke activiteiten Kievit fase II te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk

Nadere informatie

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

Sportpark Overmere. ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. bijlage II stedenbouwkundige voorschriften

Sportpark Overmere. ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. bijlage II stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Berlare ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Sportpark Overmere bijlage II stedenbouwkundige voorschriften colofon samenstelling en ontwerp Gemeente Berlare

Nadere informatie

NATUURVERGUNNINGSAANVRAAG

NATUURVERGUNNINGSAANVRAAG NATUURVERGUNNINGSAANVRAAG (in drie exemplaren in te dienen) (Bijlage II bij het besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 houdende nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997

Nadere informatie

AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN

AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN Studiedag Beveren-Waas: agroforestry 2 SEPT 2014 Regelgeving LV inzake agroforestry Regelgeving beleidsdomein Landbouw en Visserij: BVR Agroforestry: BVR van 30 juli

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016

Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening. Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 Tijdelijk ruimtegebruik in de Vlaamse wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening Studienamiddag tijdelijk ruimtegebruik 23 februari 2016 1 Inhoud 1. Wetgeving en reglementering ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Gent

Afbakening grootstedelijk gebied Gent Pagina 1/72 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Gent Bijlage 2: Stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Pagina 2/72 Colofon samenstelling

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Regiostelplaats Antwerpen-Oost

Regiostelplaats Antwerpen-Oost gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan de ontwerper James Van Casteren Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van

Nadere informatie

Afbakening zeehavengebied Gent Inrichting R4-oost en R4-west

Afbakening zeehavengebied Gent Inrichting R4-oost en R4-west gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Gent Inrichting R4-oost en R4-west Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk

Nadere informatie

Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen

Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen Aanvraag van een vergunning voor het wijzigen van vegetatie of van kleine landschapselementen ANB-47-20131016 In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum registratienummer Waarvoor dient

Nadere informatie

AGROFORESTRY - JURIDISCH ASPECTEN. Infoavond Agroforestry 17 augustus 2012

AGROFORESTRY - JURIDISCH ASPECTEN. Infoavond Agroforestry 17 augustus 2012 AGROFORESTRY - JURIDISCH ASPECTEN Infoavond Agroforestry 17 augustus 2012 Agroforestry in het juridisch landschap Agroforestry was in Vlaanderen al aanwezig voor 2011 Voorbeelden: populieraanplant met

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout deelplan 4 - Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Bentel

Afbakening regionaalstedelijk gebied Turnhout deelplan 4 - Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Bentel RAVELS T ILBURG K AN AAL D ESSEL - SCHO TEN N 12 MERKSPLAS N 119 N 124 O O STH O VEN TU RN H O U T BEERSE O U D -T U RN H O U T N 12 VO SSELAAR PAPEN BRU G GE SCH O RVO O RT N 18 MO L AN TWERPEN N A 2007

Nadere informatie

MOGELIJKE NIEUWE FUNCTIES VOOR BOERDERIJEN IN AGRARISCH GEBIED

MOGELIJKE NIEUWE FUNCTIES VOOR BOERDERIJEN IN AGRARISCH GEBIED stad brugge dienst ruimtelijke ordening MOGELIJKE NIEUWE FUNCTIES VOOR BOERDERIJEN IN AGRARISCH GEBIED Voorwoord door schepen van ruimtelijke ordening en huisvesting Mercedes Van Volcem Steeds meer boerderijen

Nadere informatie

gebieden voor toeristischrecreatieve

gebieden voor toeristischrecreatieve gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan gebieden voor toeristischrecreatieve infrastructuur Golf Beveren : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging)

Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Aalst deelplan 7 Gemengd Regionaal Bedrijventerrein Sterrenhoek (wijziging) Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk

Nadere informatie

afbakening van het VSGB en aansluitende open

afbakening van het VSGB en aansluitende open gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van het VSGB en aansluitende open ruimtegebiedencluster Zaventem Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Vlaams- Brabant- Gemeente Kraainem,

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

afbakening zeehavengebied Gent - fase 2

afbakening zeehavengebied Gent - fase 2 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Gent - fase 2 Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Gent - fase 2

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Gevangenis Beveren. Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gevangenis Beveren Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Beveren gewestelijk

Nadere informatie

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein

specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Provincie Antwerpen Gemeente Herentals gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan specifiek regionaal watergebonden bedrijventerrein Heirenbroek te Herentals In uitvoering van de nadere uitwerking van het

Nadere informatie

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille Actorenoverleg 1 ste RUP-voorstel 23 februari 2016 1 Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kustpolders tussen

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Onderdelen Grote Eenheid Natuur Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek Bijlage 1: grafisch plan Bijlage 2 stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

Winning van oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro

Winning van oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Winning van oppervlaktedelfstoffen zand- en steengroeve Balegro. Stedenbouwkundige voorschriften Het ontwerp GRUP Winning van oppervlaktedelfstoffen zand-

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 2 MAART 1999. - Omzendbrief RO 99/01 over de advisering m.b.t. de verenigbaarheid van ' omlopen voor wedstrijden, test- en oefenritten met motorvoertuigen ' zoals

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke. Woonkorrel Gistelsteenweg. De ontwerper

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke. Woonkorrel Gistelsteenweg. De ontwerper Recreatiezone Woonkorrel Gistelsteenweg Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke 2 Stedenbouwkundige voorschriften De ontwerper Gemeentebestuur Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke Tel. 0580/81 01 20 Fax.

Nadere informatie

Landinrichtingsproject Gentse kanaalzone - koppelingsgebieden, fase 1

Landinrichtingsproject Gentse kanaalzone - koppelingsgebieden, fase 1 Landinrichtingsproject Gentse kanaalzone - koppelingsgebieden, fase 1 Individuele suggesties voor het koppelingsgebied Doornzele noord Naam: Adres: Telefoon of e-mail: Op dit suggestieblad kunt u de suggesties

Nadere informatie

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer

TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. toelichting en visie. 1. bestemmingsvoorschriften. 2. inrichting en beheer voorschriften art. 1: natuurgebied VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften 1. bestemmingsvoorschriften Onderhavige zone wordt bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de

Nadere informatie

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010

Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 Gemeentelijk RUP zonevreemde bedrijven fase IV Johan Lasseel Gemeente Nazareth Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan Juni 2010 GEZIEN EN VOORLOPIG AANGENOMEN DOOR DE GEMEENTERAAD IN ZITTING

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD Artikel 0. Algemene bepalingen 1 0.1 Algemene voorschriften... 1 0.1.1 Werken/constructies in functie van openbaar nut, en milieutechnische ingrepen... 1

Nadere informatie

VERORDENEND DEEL 1 Algemene bepalingen

VERORDENEND DEEL 1 Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN RUP 12 BISDONKSTRAAT VERORDENEND DEEL 1 Algemene bepalingen 1.1 OP TE HEFFEN VOORSCHRIFTEN Bij het van kracht worden van voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan worden de voorschriften en

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf Makro te Antwerpen Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan Gentse en Kanaalzone (K.B. 14.09.1977). De voorschriften opgenomen in dit RUP vervangen de algemene voorschriften van het

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

RUP Oudenaardebaan Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012

RUP Oudenaardebaan Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Kluisbergen Maart 2012 Opdracht: Opdrachtgever: Opdrachthouder: Gemeentebestuur Kluisbergen Parklaan 16 9690 Kluisbergen Adoplan bvba Vaartlaan 28/1 9800 Deinze

Nadere informatie

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Leuven Noord. gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Leuven Noord BIJLAGE 1: GRAFISCH PLAN BIJLAGE 2: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften

10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften 10. Verordenend grafisch plan en verordenende stedenbouwkundige voorschriften Enkel de tekst in de kolom verordenende voorschriften is bindend. De tekst in kolom toelichting dient samen met de stedenbouwkundige

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare deelgebieden 6, 7 en 11

Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare deelgebieden 6, 7 en 11 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare deelgebieden 6, 7 en 11 Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften definitieve vaststelling colofon Vlaams Ministerie

Nadere informatie

Beperkte uitbreiding Nieuwland

Beperkte uitbreiding Nieuwland PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Daan Demey Telefoon - fax 016-26 75 48 e-mail daan.demey@vlaamsbrabant.be Dossiernummer PRJ-200603 Ons kenmerk IST/RO/projecten/Uitbreiding

Nadere informatie

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016

RUP Kanaalzone West Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 RUP Kanaalzone West Wielsbeke Bewonersvergadering OC Leieland 24/08/2016 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Welke plannen worden vervangen? Situering van het plangebied Hoger beleidskader

Nadere informatie

Historisch gegroeid bedrijf

Historisch gegroeid bedrijf Provincie Oost-Vlaanderen - Gemeente Knesselare definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf N.V. Drukkerij Verstraete te Knesselare Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Uitbreiding transportbedrijf H. Essers

Uitbreiding transportbedrijf H. Essers Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Uitbreiding transportbedrijf H. Essers Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Uitbreiding transportbedrijf

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Zwinpolders (B.S., 14 juli 2016, I : 10 d. na publicatie) De Vlaamse Regering, Gelet op

Nadere informatie

1. Vergunningsplicht. 2. Vergunningsaanvraag: - procedure - indiening. 3. Vergunbaarheid

1. Vergunningsplicht. 2. Vergunningsaanvraag: - procedure - indiening. 3. Vergunbaarheid 1. Vergunningsplicht 2. Vergunningsaanvraag: - procedure - indiening 3. Vergunbaarheid 1. Vergunningsplicht 2. Vergunningsaanvraag: - procedure - indiening 3. Vergunbaarheid 1. VERGUNNINGSPLICHT VCRO:

Nadere informatie

s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n o n t w e r p _ RUP RWZI Gingelom / Muizen

s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n o n t w e r p _ RUP RWZI Gingelom / Muizen s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t e n Gezien en voorlopig vastgesteld door de provincieraad in zitting van.. 21 september 2016 Renata Camps, provinciegriffier Gilbert Van Baelen,

Nadere informatie

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST EN KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN. 1 Hiërarchie. 2 Afbakening gebieden. 2.1 Kwetsbare gebieden

BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN. 1 Hiërarchie. 2 Afbakening gebieden. 2.1 Kwetsbare gebieden BIJLAGE 3: AFBAKENING GEBIEDEN In onderstaande tekst wordt de afweging gemaakt tussen juridische toestand van een gebied, de toestand op het terrein en de visie van het GRS. Daaruit wordt een conclusie

Nadere informatie

Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 13 mei 2013... ...

Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 13 mei 2013... ... Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 13 mei 2013....... Francine Thewissen, waarnemend secretaris.. Mark Vos, burgemeester Het college van burgemeester en schepenen bevestigt

Nadere informatie

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014

GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 GEMEENTE HOREBEKE RUP GEMEENTEHUIS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN MAART 2014 Joseph Cardijnstraat 60 9420 Erpe-Mere T 053 64 65 20 F 053 64 65 30 info@so-lva.be 1 Inhoud 0.1 BEGRIPPENLIJST 0.2 ALGEMENE

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Joachim Coens c.s.

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Joachim Coens c.s. Stuk 563 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 5 februari 2001 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Joachim Coens c.s. houdende wijzigingen van decreten betreffende de ruimtelijke ordening,

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Gent deelproject 6C Parkbos

Afbakening grootstedelijk gebied Gent deelproject 6C Parkbos Pagina 1/19 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Gent deelproject 6C Parkbos (herneming van de goedkeuringsprocedure) Bijlage 2: Stedenbouwkundige voorschriften Pagina

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting

Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting Uitvoeringsbesluit van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting 22 juni 2015 Grondmobiliteit

Nadere informatie

RUP DROWA aanhangwagens bvba

RUP DROWA aanhangwagens bvba RUP DROWA aanhangwagens bvba ontwerp november 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door

Nadere informatie

RUP Brabantse beek. Stedenbouwkundige voorschriften. Gemeente Opwijk Marktstraat Opwijk. Grontmij Vlaanderen Groot-Bijgaarden, december 2010

RUP Brabantse beek. Stedenbouwkundige voorschriften. Gemeente Opwijk Marktstraat Opwijk. Grontmij Vlaanderen Groot-Bijgaarden, december 2010 RUP Brabantse beek Gemeente Opwijk Marktstraat 55 1745 Opwijk Grontmij Vlaanderen Groot-Bijgaarden, december 2010 Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in de vergadering van 24 juni 2010

Nadere informatie

BOS IN SINT-TRUIDEN Nota

BOS IN SINT-TRUIDEN Nota BOS IN SINT-TRUIDEN Nota Ir. Koenraad Van Meerbeek 12/03/2012 1. Wat is bos? Wanneer we over bos spreken, is er een duidelijke definitie nodig van een bos. Iedereen moet immers over hetzelfde praten. Een

Nadere informatie

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014

NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT MALDEGEM-KNESSELARE nominatie Groene Pluim 2014 NATUURPUNT vzw Een onafhankelijke organisatie gedragen door vrijwilligers grootste natuurbeschermingsorganisate in Vlaanderen eind 2001 opgericht

Nadere informatie

RUP Leestenburg Brugge

RUP Leestenburg Brugge DIENST RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR UNESCO RUP Leestenburg Brugge Bewonersvergadering conferentiezaal stadhuis 30/09/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde recreatie fase 1 BAAL deelplan Balenberg

Ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde recreatie fase 1 BAAL deelplan Balenberg Gemeente TREMELO dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Andy De Roover Telefoon - fax e-mail andy.deroover@tremelo.be Dossiernummer Ons kenmerk datum mei 2014 stedenbouwkundige voorschriften en grafisch

Nadere informatie

Toestand 1 januari 2002 Digitale geactualiseerde gewestplannen van Vlaanderen, vector

Toestand 1 januari 2002 Digitale geactualiseerde gewestplannen van Vlaanderen, vector BIJLAGE 3: teksten aanvullende stedenbouwkundige voorschriften (per gewestplan). GEWESTPLAN VEURNE - WESTKUST 01 Artikel 1. - Toeristisch recreatiepark (KB 6/12/76) De gebieden voor toeristische recreatieparken

Nadere informatie

Bomen buiten het bos. Bomen buiten het bos

Bomen buiten het bos. Bomen buiten het bos 7-3-2013 1 Inhoud 1 Wat is buiten het bos? 2 Zakenrecht 3 Ruimtelijke ordening 4 Natuurbehoud 5 Onroerend erfgoed 1 Wat is buiten het bos? Bosdecreet 1990 geeft zeer ruime definitie aan bos : grondoppervlakten

Nadere informatie

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST + KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu

Nadere informatie

Gemeente Linter RUP Parkgebied Melkwezer

Gemeente Linter RUP Parkgebied Melkwezer Gemeente Linter RUP Parkgebied Melkwezer Gemeente Linter Helen-Bosstraat 43 3350 Linter Grontmij Vlaanderen Groot-Bijgaarden, december 2012 Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in de vergadering

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Ontwerpbesluit Zitting van 17 juni 2016 Stadsontwikkeling / Vergunningen

college van burgemeester en schepenen Ontwerpbesluit Zitting van 17 juni 2016 Stadsontwikkeling / Vergunningen college van burgemeester en schepenen Ontwerpbesluit Zitting van 17 juni 2016 B-punt Stadsontwikkeling / Vergunningen 62 2016_CBS_05279 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning. Bijzondere procedure. Ongunstig

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Gent

Afbakening grootstedelijk gebied Gent Pagina 1/72 gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Gent Bijlage 2: Stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Pagina 2/72 Colofon samenstelling

Nadere informatie

GEMEENTE SON EN BREUGEL

GEMEENTE SON EN BREUGEL GEMEENTE SON EN BREUGEL Bestemmingsplan Buitengebied; Driehoek 7 Toelichting NL.IMRO.0848.BP813BUITENGEBIED-VA01/ Vastgesteld Projectnr. 021-012 / 19 december 2013 INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 3 2. BESTAANDE

Nadere informatie

Geldend Bestemmingsplan Het Woud

Geldend Bestemmingsplan Het Woud Geldend Bestemmingsplan Het Woud Artikel 3.1. Agrarisch gebied 1. Bestemmingsomschrijving De als zodanig op de kaart aangegeven gronden zijn bestemd voor: - agrarisch grondgebruik; - slachterij, uitsluitend

Nadere informatie

Oosterhout, maart 2010

Oosterhout, maart 2010 TOELICHTING Op 1 juli 2008 heeft de raad van de gemeente Oosterhout het bestemmingsplan Reparatieherziening Buitengebied vastgesteld. Vervolgens is dat bestemmingsplan op 23 februari 2009 goedgekeurd door

Nadere informatie

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1'

Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' directie Ruimte dienst Ruimtelijke Planning Aanvullende nota milieuscreening PRUP 'Reconversie verblijfsrecreatie Stekene fase 1' 1. Inleiding Deze nota behandelt de adviezen die zijn binnengekomen in

Nadere informatie

ESMOREITPARK RUP STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. maart 2012. www.antwerpen.be 03 22 11 333. Stadsontwikkeling

ESMOREITPARK RUP STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN. maart 2012. www.antwerpen.be 03 22 11 333. Stadsontwikkeling RUP ESMOREITPARK STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN maart 2012 Stadsontwikkeling www.antwerpen.be 03 22 11 333 COLOFON Projectleider Kris Wilms Programmaleider Katlijn Van der Veken Ontwerpend onderzoek Hélène

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul

Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul STAD LEUVEN Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul Ontwerp Deel 4: Register van de percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk deelgebied 11 specifiek regionaal bedrijventerrein voor

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk deelgebied 11 specifiek regionaal bedrijventerrein voor Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk deelgebied 11 specifiek regionaal bedrijventerrein voor Bijlage II. Stedenbouwkundige voorschriften 2.12/00480/0001

Nadere informatie

Art 0.5 Draagkracht. Art 0.6 Definities. Parkgebied

Art 0.5 Draagkracht. Art 0.6 Definities. Parkgebied VOORSCHRIFTEN ART. 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN Art 0.1 afstemming categorieën van gebiedsaanduiding Vlaamse Codex In artikel 2.2.3, 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, goedgekeurd bij besluit van

Nadere informatie

Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk

Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Definitieve vaststelling Afbakening regionaalstedelijk gebied Kortrijk Bijlage II: Stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Colofon samenstelling

Nadere informatie

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING

2 BELEIDSKADER EN WETGEVING 2 BELEIDSKADER EN WETGEVING De kern van deze bewonersvisie is dat natuur de belangrijkste beleidsfunctie is van het gebied waarbij de gebiedswaarden rust, stilte en donkerte centraal moeten staan en dat

Nadere informatie

ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP ZWINPOLDERS

ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP ZWINPOLDERS ADVIES VAN 26 FEBRUARI 2014 OVER HET VOORONTWERP RUP ZWINPOLDERS SARO KONING ALBERT II-LAAN 19 BUS 24 1210 BRUSSEL INHOUD I. SITUERING... 2 II. VRAAG NAAR BEPERKTE UITBREIDING PLANGEBIED... 3 III. DIFFERENTIATIE

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 0. Algemene bepalingen 0.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die opgeheven worden.

Nadere informatie