DE JAPANNERS LIJDEN EEN ZWARE NEDERLAAG BIJ NANKEOE. Op een stroom, bij Sjanghai, werden zes Japansche paketbooten in den grond geboord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE JAPANNERS LIJDEN EEN ZWARE NEDERLAAG BIJ NANKEOE. Op een stroom, bij Sjanghai, werden zes Japansche paketbooten in den grond geboord"

Transcriptie

1 VOORUIT «T-PIETERSNIEUWSTRAAT, GENT TELEFOON : (4 lün) A b o n n e m e n t s p r ij z e n : 1 Jaar 6 maann 8 maann Binnland fr fr. 32,00 fr. Goedkoope iso.oo rr. 90,00 fr. 47,00 fr. Buinland Gewone fr. 115,00 fr. 70,00 fr. UIT VOOR FRANKRIJK EN HET GROOT HERTOG DOM LUXEMBURG : SPECIALE Tp*YRIEVSN Nr Prys 40 ctiemes 53e JAAR Verschünt dagelijks A UITGAVE B Donrdag 19 Oogst 1937 POSTCHECKREKENING.HET LICHT Cvgacm r» "Belgische WerhliipciFlij OVERSPANNEN WALLINGANTISME DWAASHEID aan n anr kant We hebb hier al e paar keer gewez op Waalsche maandblad «L Action Wallonne, dat officieel orgaan is «Ligue d'action Wallonne». Het is lez gewoonlijk overwaard. Vooreerst om gelijk kroniek over buinlandsche politiek ons land, die er coor n Brusselsch korresponnt.le TempE», Georges A. Detry, in geschrev worn. Daarin wordt regelmatig Waalsche standpunt uit inrnationale beleid Regeeering beschouwd. E nuttige waarvolle arbeid. Wij zull dj laatsn zijn om ontkn, dat er sommige zijn, die Vlaming Wal niet geheel op zelf wijze zi dat zij belang hebb, welke zconiet gstrijdig, dan toch verschein zijn. Ooi. in dit opzicht moet er e evwicht gezocht worn dat kan slechts gevonn worn, wanneer werzijdsche standpunt volledig klaar wordt uigezet. Zonr verkeer of verwrong voorslling echr! Die vindt m nu evwel overvloedig in vermel Waalsche blad: En onze goe vrid Truffaut, die gewoonlijk hoofdartikel schrijft, overtreft zich hierin. Wij kn hem all als e vurige Waal, die con brio zijn nkbeeln verdigt. Klaarblijkd worn die door zijn oprech lief voor zijn volk zijn taal zyn kuituur ingegev. Wij kunn dat begrijp zelfs waarer. E Waal kan mag geestdriftig werk gaan over grootheid n Fransch roem. Wij, Vlaamschgezinn, kunn hem zelfs verzeker, dat wij schoonheid onvergbare waar r Fransehe beschaving, va *. alles dus wat Frankrijk in wereld voortgebracht, erkn pryz. Maar wij zijn ook niet g, die me dat er nu buin Frankrijk niets anrs meer beaam. En wij kunn moeilijk zetn, dat e socialist zich keert g n strijd voor volkskultuur in Vlaanr onzuivere midl. Ook dat hoeft hier toch es gezegd worn. (Zie vervolg bl. 2) tllllllimulluuiimiiiiiuullmllllluiimiiitllllllllllllllllllllllllllllllllmiiiiuiuiiiiiilllli; DE NOORD-ZUIDVERBINDING E algeme zicht op werk dichtbij Zuid-station aan gang. Op voorplan nieuwe bedding Zne, waar loop hier werd afgeleid, om plaats mak voor aanlegg 22 spoorlijn. Links: e nieuwe betonn brug. Op achrplan viadukt onraardsche doorgang, die Anrlecht St. Gillis Vorst zull verbinn. IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH WAS DE AANSLAG OP DEN SERVIËR TE PARIJS e wraakneming r OestasjVs 1 DE NACHTELIJKE SCHIETPARTIJ TE MONTPARNASSE WAS MAAR EEN TRAGISCH TUSSCHENSPEL VAN ONDERGRONDSCHE POLITIEKE BEDRIJVIGHEID En gedoe r Fransehe veiligheid is niet minr geheimzinnig... We meldn reeds geheimzinnige aanslag, Montpamasse (Parijs) ge* phegd op n Serviër Nikolaas Tzervintsjistj, die door onbekn s nachts in rue Dfert-Rocherean werd neergeschon cn erg gekwetst. En huiszoeking bij slachtoffer wees uit, dat hij Kroatische rrorisn in verbinding stond dat hier waarschijnlijk e politieke wraakneming gold. Tzervintsjistj, die in 1096 Belgrado werd gebor, zou inrdaad el hebb uitgemaakt vin ééne r vele Servische rrorisn-organisaties nadat hij uitgewek was naar Frankrijk, hij zijn geheime politieke aktie voortgezet onr n mom e still afgetrokk hanlsvergwoordiger in specerij... Van di hanl kw.-m echr niets recht welk geld man leef hij was niet onbemidld ls nog e raadsel. Teg Tzervintsjitsj was e bevel tot uitdrijving afgeleverd door Pransche regeering, daar hij betrokk werd bij e onrzoek naar aanleiding e moord in Maart To werd inrdaad e nog seds onopgehelr misdaad gepleegd in e hol aan rue s Cinq-Diamants. Parijs, waar e vreemling, name Werner, wer.: neergeschon. Deze geheimzinnige zaak. die Ternking ed weg op e groot aantal Zuid-Slaviërs gevestigd in Pransche hoofdstad, verwek inrtiji groo opschudding. Tzervintsjistj werd in 1932 uit Frankrijk gezet, doch kreeg in 1937 toelating om rug in land kom. Pas sertdi.3 trouws dat wel leek, of hij zich verschool om aan e of anre wraakneming ontsnapp, wat m dan ln vertand brgt zijn aanwezigheid in bet land in n tijd n moord JP koning.uexanr Zuid-Slavië Marseille. Was hij e meplichtig** dars hij h lar verran? Of behoor hij tot e Servische geheime organisatie, die Kroatische Oestasji's wie koningsmoord uitging, n aang af bestreed wist hij nuttige aanwijzing verstrekk over samzwering? Tzervintsjistsj werd niet meer verontrust door Pransche politie is niet. onwaarschijnlijk, dat hij voor haar n verklikker'speel. M weet dat verachlijk slsel r «aangeverij> neg seds tot praktijk r Fransehe politie behoort... De Pransche veiligheid zit trouws verleg geval alras e communiqué verspreid om haar eer eigszins kavel. Volg;ns* ze meeling worn twee uitgedrev Kroan, waar ee zekere Radajevitsj is, gebor Vbsolej, in 1905 n aanslag verdacht. «M nkt., dat hij overigs reeds naar Spanje ruggeiceerd is, waar hij dist doet in republikeinsch leger. Waarom nkt m dat? Hoe kwam politie op ze.gedach..? En hoe kan zy w dat Radajevitsj n aanslag pleeg, vermits slachtdier weigert eig signalemt of welke aanduiding ook over zijn belag verstrekk? Nietmin zou naar Radajevitsj opsporing ze zijn meplichtige door Fransehe gerecht gelast zijn. Dat alles geeft e beeld Je onrgrondsche poltieke bedrijvigheid die in Fransehe hoofdstad soms' tot onophelrbare misdan leidt waarbij politie er niet altijd propere hann tusschkomt... Wat beduidt anrzijds koppige stilzwijgdheid Tzervintsjistj? Is ze spontaan of opgelegd? De gewon, wi goed gaat, verkeert echr in ziekhuis in e meer dan slecht humeur. HIJ is heelemaal niet ingom al rumoer rondom n aanslag kreeg e woeaanval to hll vernam, dat politie zijn beschein apparmtje in huis waarvoor hij neergeschon werd. onrzocht. DE JAPANNERS LIJDEN EEN ZWARE NEDERLAAG BIJ NANKEOE Op e stroom, bij Sjanghai, wern zes Japansche paketboon in n grond geboord Het Noordstation fe Sjanghai'in puin geschon door Japanners Vooruitgang r Chineez aan zuilijke grs Tsjahar Japansche soldan, in akelig verlan stran Sjanghai in gfvecht gewikkeld Chineez JAPANNERS EN 1500 CHINEEZEN GESNEUVELD BIJ NANKEOE Het hoofdkwartier maarschalk Tsjang Kai Sj-k elt me, dat Chineez e groo overwinning hebb behaald bij n Nankeoepa;, 50 km. n Noorn Peking. De Japanners l e zeer gevoelige nerlaag li 5000 doon achr. De Chin.eiez hadn 1500 gesneuveln. ZES JAPANSCHE BOOTEN IN DEN GROND GEBOORD De Chineez hebb zes Japansche paketboon in n grond geboord, die ngevolge versperr PANIEKSTEMMING TE SJANGHAI De politie Sanshai hann vol om or schepp onr honrdduizn vluchling, die ngevolge ondragelijke hit in dit jaargetij, soms bij heele hoop neerligg in stran. Verschill rijetwinkels wern dcor vluchling geplunrd. Onzinnige gerun do ron: Japansche spionn vergiftig war, e gasaval'wordt-vccrbereid; talrijke Koreaner Chineez die als spionn werc. aangezi, wern gelyncht, z. -E geheime radiozr verspreidt dagelijks onru3twekk berichn. Meer dan drieduizd Britsche vrouw kinr (op 6000, die in stad verblijv) hebb e plaats Wang Po, kele dag gel, aangevraagd op p schip, dat Sjanghai verlaat. Sjanghai niet me-er konn verlan. Ook anre buinlanrs verlan stad. Honrd--rtig Ne GEWELDIGE BESCHIETING rlanrs zijn aan boord «Tasmani. naar Batavia vertrokk. VAN HET NOORDSTATION De Japanners hebb opnieuw Er dreigt n ernstige voedselrchaarsch. Er is ge gas meer..mie noordstat.on onr zwaar artillerievuur gom. De Chineez schon opbare bijekomsn zijn vert»- om zoo zegg niet rug. n. Het station is zoo goed als vernield. CHINEEZEN RUKKEN OP Hunnerzijds zijn Chineez opnieuw vooruitgekom in inl-ernationale nerzetting. Zij hebb Volgs Chineesche agtschap NAAR TSJANG PE HA e Japansch sportlokaal bezet. Ctral News. hebb Chineez Het ontschep Japansche marine-soldan Sjanghai E wijk Sjanghai, Nan Nao Tsjan ingnom rukk zij op naar Tsjang Pe Ha, dat op rtig km. n noorn Kalgan (aan zuilijke grs Tsjahar-) geleg. HET AANTAL BELGEN IN CHINA Het aantal Belgische onrdan, ingeschrev in lconsualan in China, bedraagt 153 Sjanghai; 131 Hankou; IS- Feking 517 Tisin, in totaal 817. Er verblijv evwel e aantal landgoon in binnland zeker zijn er ook. die verzuimd hebb zich lan Inschrijv. Met n burgeroorlog in Spanje m namelijk onrvonn, dat aantal ingerchrevsn aldaar slechts e ti bedroeg Belgische onrdan, die zich in land gevestigd hadn. is dat GRANATEN OP DE GEVAN GENIS E tital granan zijn neergekom op gegis Sjanghai. Er zijn verschill gewonn. In inrnationale nerzetting wern 45 person door granaatscherv gewond. Zie vervolg blz. 5 11iMi11m111m il.iiiii-iiimmi: Onze vrid sator Aug. Vermeyl ernstig gewond bij e auto-ongeluk in Oosnrijk E droeve mare bereik ons Wosdagnamiddag: onze vrid August Vermeyl, soc. sator, die e reis ed door Siermark-n, werd gewond in e auto-ongeval in nabijheid Knitlfeld. Hij werd in ze stad in e kliniek opgom. Nare berichn ontbrek nog, maar wü drukk n vurig wsch uit dat hü ons spoedig volkom hersld zal rugkom. waar bloedig gevochn werd, zooals m aan n lijk bezaain grond verwoes gebouw zi kan. E gelijk onparr tijdig onrwijs, sam e verzorg opvoeding, verschaft alle OFFICIÉELE SCHOOL DE ONDERLINGE TWISTEN ONDER DE REBELLEN DUREN VOORT Bloedige gevechn op front Santanr In meeling minisrie Landsverdiging, in verband., nationalistisch aanval op front Santanr wordt toeaegev. dat vyand in stran Reinosa is binngedrong vaar hardnekkig gevochn werd. De republikein zijn ruggetrokk op hoogn n noorn Virgaorzales Requejo. Van daar uit werd e gaanval onrnom. Gjesund door vechtwa-gs, liegtuig, zijn nationalisn erin geslaagd sommige punn Escudo bezetn door republikeinsche lijn, die langs daar loopt, brek. Zij wern echr verr -.net zware verliez achruitgeslag. THANS MUITERIJEN OP HET FRONT VAN CORDOBA EN TE SARAGOSSA Het minisrie Landsverdiging elt me, dat onrlinge geschill 'oij nationalisn op verschill punn front Cordoba zijn uitgebrok. Te Saragaossi hadn anrzijds ware gevechn plaats tuesch verschill nationalistische eh. Nationalistische artillerie op stad geschon. De staf 25e divisie, die n muin Abro ls opgesld, : eldt dat ln Saragossa brann wern aangestok. SUKSES DER REGEERINGS- TROEPEN AAN HET FRONT VAN TERUEL Uit Almuz, n Zuin Teruel, wordt gemeld, t Je rege'er.ngstrcep dorp Zapp-itia hebb bezet, alsme bergk nzeifn naam, geleg cp ongeveer 40 km. n zuidwesn Teruel. MUITERIJEN BIJ SAN SEBASTIAN De gebeurnissp d'.e zich hebb afgespeeld San Sebestian die hebb geleid tot sluiting Rrs bij Irun vinn hun oorzaak in e diepe tweedracht tus.ch rebell. Phalangisn schün geweersch hebb gewisseld reques Duitsche manficcupp binn San Eebastian. M verzekert dat toestand in previncie Guipuzcca m'.t n dag slechr werdt. 800 ITALIAANSCHE VRIJ WILLIGERS UIT CIVITA VECCHIA VERTROKKEN 800 Itaiiaansche vrijwilligers zijn uit Cicita Vecchia naar Spanje vertrokk. Zij war vergezeld 2 militaire arts. (Zie verr blz- 5)!iiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiimmiimmiimiimiiiitimmmiii::i!Mii;mm!i!i:i::::::::iimo WORDT HET FORUM HERBOUWD '! Volgs e bericht uit Rome, dat e zekere ontslnis verwekt onr oudheidskundig kunstliefhebbers, zou Forum, e r beroemds overblijfsels ou Romeinsche keizerrijk, hersld zelfs geellijk herbouwd worn. Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmmmmmmimimmimiimimmimiimmiimiuii MAN DOOR TRAM VERRAST TE GENT Het slachtoffer kort nadi overl Gisrnamiddag rond 3 ux werd 58-jarige De Cock Edward, daglooner won Veerstraat, 80 Gt in Sstraat r hoog oud kerkhof zijn stootkar achraan verrast door e tramwag vsn lijn 1. De ongelukkige werd hoofd g straats gesmakt overleed kort nadi. Het lijk werd naar slijk doonhuis overgebracht. Adj. kommissaris Cod ed noodige vastslling, waaruit is geblek, dat slachtoffer, die e auto kom uit govergesl richting wou vermijn, naar rechts uitweek noodlottig gevolg. -imimmiimimmmmimimmmimiii Engelsch legervliegtuig verongelukt TWEE DOODEN Tijns eén oefvlucht ls Donnanock (Lincolnshire) e militair vliegtuig neergestort., De twee inzitnn, e luinant cn e soldaat eers klas. wern op slag gedood. Dit is 55e ongeluk dat Royal Air Force dit jaar boekt. Daarbij wern 87 person gedood. E man hoofd ingeslag Brussel DE DADER, ZIJN «VRIEND» AANGEHOUDEN Mebewoners zeker Gust. Gcdfroid, 23 Jaar oud, won Berckmansstraat, 140, St. Gillis-Brussel, hebb i.em blod in zijn bed aangetroff. In n namiddag had Godfroid bezoek ontg e man. klein gestal e gtoe flets zich. De politie geluk er in zeker Jules (Moreels. 25 Jaar oud. afkomstig Zotgem in Savooistxaat wond, aan houn. Moreels verklaar dat hu zich zijn vrid Godfroid naar kinema had begev zij bij hun rugkomst in Berckmansstraat twist kre?. Godfroid zou dan g Moreels gezegd hebb: «Ik heb goeg VMI al ae diskuss.es, ik ga op mijn bed rusne Godfroid was nauwelijks Ingeslap to zün vrid e strjjküzer nam als e raz mee op hoofd Godfroid sloeg. Op zich V3n overtollige bloed dat uit wonn stroom, nam dar dan vlucht. Het slachtoffer, naar easthuls overgebracht, e schelbreuk ligt in srvsnood. Hü kon noj niet onrvraagd worn. De dar is opgeslon pa»** ket r plaatse afgestapt.

2 2 - Vooruit, 19 Oogst 1937 I l of dl ERSATZ nationaal-socialistische epimie n top gedrev De afzonring, waarin politiek ekonomie Hitler, D.r Rük hebb gedompeld, voer, zooals m weet, ersatz als e oppers ugd aan n nationaal-socialistisch hemel. Ondanks kele katastrofale proefneming ziet er thans naar uit, alsof ook Italië di weg opgaat. Zoodat m geigd is hierbij vast sll, dat e totalitaire regeerin-:,- vorm niet buin ersetz-produkn kan, hieruit: dat nazisme fascisme ersatz geluk staan. Het kan er buinaf bekek wel uitzi, alsof er veel vernuft evveel offergeest toe noodig zün om aan hand e n toppunt gedrev ersatz-voortbrgst, «nood e ugd» mak. Doch, daargelan feit, dat zie nood natuurlük gevolg is e nationalistische ekonomie, ls dit precies noch in Hitler's Duitschland, noch in Müssolini's Italië geval. Ingel, m zou veeleer kunn zegg, dat wijze, waarop m er op n spits gedrev erzaiz-poiuiek do ls, er op aanstuurt «DE NOOD EEN ONDEUGD, mak. Het ziet er inrdaad naar uit alsof gelijkgeschakel' Duitschers gefasciseer Italian, wi m oppers ugn n ersatz zooveel overtuigingskracht... dwangmidl in geesn gehamerd, ersatz.produkt bov natuurlük produkt zün gaan verkiez. Vooral in Duitschland is ersatz e e aureool omgev soort nationale mythe geworn. Zoodat ersatz verkiez bov dc natuurlijke produkn midl, tot dagelijksche helndan n onvervalschn nation lal-j-cialist is gaan behoor. Wat nslot fabrikatie «n ersatz voor n ersatz» Op monsrachtige wüze aanwakkert ertoe leidt, ell r Hitleriaansche ekonomie kk e schün fataliit!... In Amsrdamse ue «Volk» treff we in verband hiermee kele opmerkingp aan, die ze ersatzepimie e pittig bondig beeld scs er vs waanzinnige mekanisme lan zi : Duitschland, zoo luidt daar, e kort aan grondstoff. Er Is in bijzonr gebrek aan vurhout voor papier- kunstzüfabrikage. De Duitsche chemici hebb eig tjjd gel opdracht gekreg naar e vergingsmidl zoek. Zü hebb dat thans gevonn e procédé uitgewerkt om grhout onthars. Het waanzinnige hierbü ls, dat grhout veel duurr is dan vurhout. Maar dit speelt in Hitleriaansche ekonomie ge rol. De fabrikage is buingewoon kostbaar vereischt zeer büzonre installaties. Onrtussch kan m vraag sli.n of Duitschland over groo hoeveelh grhout beschikt. Dit is niet geval. De Duitsche «geest» ook hiervoor e oplossing gevonn: Grhout kan verg worn door... rakliout, aldus dc «Deutsche Volkswlrt». Dit is waanzin n top gedrjv, maar gebeurt in Der Rük. In kol* mün wordt reeds «op beperk schaal» eikhout in plaats grhout gebruikt. Wië erover valt, dat eikhout driemaal zoo duur is als grhout, is c kniesoor. M kan vraag sll of er ge buinlandsche houthanlaar gevonn kan worn, die kosloos eik- g grhout zou will ruil. Dan hadn Duitschers hun kostbare eellulosefaa,riek voor verwerking grhout ni*t noodig gehad. De buinlandsche hanlar zoun zeer waarschijnlijk bereid zün gewepest om voor eikhout, wereldmarktprijs betal. De opbrgst zou dan kunn di om direkt uit buinland tcxtlelprodukn in voer, waar nazi's immers om begonn is. Dit is normale weg. De Duitscher h n dage echr eige omweg noodig, maar daarvoor is hij ook nationaal-socialist... De geschiis is hierme nog niet uit. Thans volgt klap op vuurpijl. Ook eikhout is betrekkelijk schaars, in büzonr in vanindustrle, die alle ze houtsoort gebruik kan. Daarom Duitsche regeering e nieuw besluit afgekondigd, volgs welk «ook gebruik van voor verpakking bor mog worn gebruikt». Dit was tot dusverre verbon, daar bor in gebruik van gauw ransig wordt. De Duitscher zal dus thans ransige bor op zün brood mo smer...,...en intussch triomfeert ersatz over nationaal-socialistische mag! V A N. Da.t geeft onmidllijk eon luguber indruk. Dat doet nk aan «b zwar hand», e misdadigersgootschap, dat reeds in meer dan e land «gewerkt». Te New-York onr meer zijn rgelijke rrorisn aan werk geweest. Zeker dag kreg e aantal msch e brief in hun bus. In veloppe stak e wit papier, waarop afdruk e zwar hand stond, er onr woorn : «Nog vijf dag!» Het lijdt ge twijfel, dat vele New- Yorkers daar allesbehalve mee op hun gemak war. E zwar hand verwittiging «Nog vijf dag», dat beloof niets prettigs. E grap? Mogelijk. Maar kon ook ge grap zijn wie weet, stond m niet voor werk e bandiet, die msch nog vijf dag lev, beloof. En daarna : in 't pierland! En 's anrdaags stak er weer e brief in bus : z keer zelf lugubere zwar hand woorn «nog vier dag». Ne, dat was waarachtig ge grap meer! De schrik vergroot. DE ZWARTE HAND En hij vergroot nog meer, to n rn dag e nieuwe veloppe in brievbus zat, alweer zwar hand thans verwittiging: «nog drie dag!» E grap? Ge sprake daar! Maar e bedreiging e bandiet! «Nog twee dag!» luid 's anrdaags. Nog twee dag!... Nog twee dag!... Het werd onuitstaanbaar angst!... De politie zou al haar ktiev mo optr!... Want e dag nadi zou laat zijn. Dan kwam zeker laats verwittiging allerlaats. En werkelijk, ze kwam. De msch vonn in hun bus e vijf veloppe, alweer zwar hand, maar z keer lakonieke opmerking: «Ge zwar hand meer als gij zeep X... gebruikt!» Dat heet ik publiciit geïnspireerd op misdadlgerspraktijk. Als rgelijke ruchtbaarheidshos maar bijval hebb! Want zou ook wel kunn, dat die zeepfabriek failliet gaat. BUITENLANDSCHE kxatiiek SJANGHAI BRUSSELSCHE OVER DE TRAMS Tfa vakantie wisselt m gedachn over opgedane indrukk. Verscheine kameran zijn in buinland geweest. E indruk di elke toerist meebrgt, is achrlijkheid hei personvervoer in onze groo sn. Niet wat dichtheid net betreft. Brussel laat op dit gebied weinig wsch over. Ook niet wat/ rijtuig betreft. Als alle rijtuig kaliber zull zijn laats nieuwe die op lijn 15 boll, zal niemand meer klag over orerdrev gerammel dat m nu nog moet doorstaan op kronkel lijn n vroeger tchokola*. Maar is miskning belang personeel, die zoo in oog springt als m in n vreem gereisd. Daar is b.v. trambestuurr. Hij ' fcon ev goed zitn, naar hij moet blijv recht siaan. Er ls ge kele r waarom chafiffeur n autobus e zitplaats trambestuurr niet. Doch verre hem e zitplaats bezorg, wordt hij niet es besohermd g gedrang puhlfefc, gedrang dat op sommige ur ontzetnd is fel op zuw moet werk hem, die nochtans wak over veiligheid e he-.le boel msch. M kan aanvoer dat trambestuurr kan rusn aan eindpunt; maar m vergeet dat af meer meer trams ge eindpunt meer hebb personeel ononrbrok rondrijdt. als zijn dist aanvat tot gedaan. De ontgers zijn er niet ber aan toe. Er is voor iere e plaats voorzi OP n tram, behalve voor h. Ook staan ze dan voortdurd in iers De Gestapo is ook bedrijvig in Zw Ons Zweedsch partijorgaan «Social- Demokran», vestigt er aandacht op, dat Gestapo zich in Zw, ln samwerking Zweedsche nat.- social'stische' arbeirspartü. inlaat e rgelüke illegale werkzaamheid, als ln Engeland is vastgesld. Volgs pjiet blad stuurt Duitsche akamie Münch agn uit, wie er Gothburg e ontmaskerd ls, die onr voorwdsel gev les in Duitsche taal, n.ation.-sociallst.'sche propaganda voer Duitsche politieke emigrann Jon in oog hield. Om e anr bemanl. had hü zelfs zün disn aan Zweedsche politie aangebon. Bü e huiszoeking bleek, dat hii geregeld rapporn over ziin bevinding naar Duitschland stuur. Der- 5elüke agn onrhoudt Duitsche.kamie ook Stookholm in e groot aantal provlnkesn, zooals Malmö, Gaevle Sundsvall. E kaau Hitler aan zijn adjudann M verneemt uit Berchsgan, dat Hitler aan zün adjudann hun familie e vüfdaagsche reis naar Parus aangebon, om Wereldntoonpslling bezoek. weg. Wil m instapp, dan moet m hem opzij duw, want zij-zijn verplicht aan achrur can hun wag blijv staan om aan bel trekk. Om uit stapp is e soortgelijk maneuver. De tramontger die ge eig plaats op zijn tram staat dus iere in n weg, wat niet bevorrlijk is voor goe betrekking tussch publiek personeel. Over die betrekking ware heel wat zegg. Het is schuld slech distregeling, verkeerd opgevatiê reglemn, z. dat nem wij aan, maar publiek daarmee ge reking houn. Ook niet feit dat er af toe e passagier is die zich krommaas houdt niet betaalt, waardoor ontger in moeilijkh komt bij n kontroleur. Ilit :-fiets Elldige uitvlucht M weet dat klerikale pers op dct agogische halijke wijze bericht Verspreid fanatiekers tot opstanding aanzet dat Brussel e Inrnationaal vrynkerskongres zou worn gehoun. Na gom inlichting, zooals e gewsvol dagbladsehrijver past, kon-n we meln, dat er ge sprake was Brussel e rgelijk kongres houn. Meer aiog: 't is eerst toekomd Jaar dat e rgelijke byekomst Lonn zal plaats hebb. Ondanks ze rechtzetting gaan klerikale onverdraagzam gewsverkrachrs voort leug versprein, tot haat geweld aanzetn. T slot niet meer w hoe uit hun leug magogische drijverij gerak, «DE GENTENAAR» b.v. gevonn hebb. Ziedaar wat e vijnige personnage schrijft: «Volgs socialistische da-g'dlad «Vooruit» zou kongres r godlooz dit jaar ge plaats hebb Brussel, maar verschov worn tot toekom jaar; zou Lonn gehoun worn. Wij w niet of wij gegevs socialistisch blad voor echt mog aanvaarn, maar in elk geval zi wij hoe kommunistische go^cooz achruit krabbel, wanneer katholiek edrachtig krachtdadig optr. Het weze e les voor toekomst. > Bovstaan is nu e meesrstuk Jezuïetisme, verkrachting r waarheid»....'..%. De Belgische klerikal vrijheidswurgers hebb will hanl, zooals Spaansche Jezuï: hun duts volgeling tot friet geweld, tot eéh godsdistoorlog will voorberein, dit om z.g. g kommunisme vechn. Wat kommunisme in vrijnkerskon-gres zi zoun klerikale onruststokers moeilijk kunn aanhal bewijz. Het is kel e schild om hun lafheid grond waarheid gev. Katholieke Samhoorigheid In «GAZET VAN ANTWERPEN» bespreekt ex-minisr Heyman nog seds kwestie r katholieke eheid, door hem «katholieke samhoorigheid» goemd. Sller haalt hierbij o.m. volg aan : «Sert kele jar zijn, in ons land, hoofdzakelijk drij politieke verschijnsel vast sll, die hun aanhangers op politiek rrein, vooral bij katholiek gezocht hebb: Dinaso, Rex V.N.V.» E dan : «Welnu, elk zer drij politieke verschijnsel, vertoonn autoritaire, totalitaire, fascistische of nationaal-socialistische strekking, naar gelang omstandigh. Zij voern op onrscheine gebi, voor Boover nieuwe staatsinrichting Vlaan-J Lelys-Longchamp is zulks veel r België betreft, e soms scherpe konkurrtie e verwo onrling strijd.» Intussch was gros hét katholieke leger gezond mokratisch geblev, niet alle uit historische traditie, niet alle omdat m kon vastsll wat er katholicisme gebeurd was in lann waar m ih minre of meerre ma die slsels had toegepast, maar uit bereer overtuiging. Omdat m, in één woord, c gezon georn mokratie aanziet als zijn staatsregime dat in ons land meest bevorrlijk is voor volkswelvaart» '. M. Heyman valt hier in.overdrijving, wanneer hij beweert dat «fcros katholieke leger gezond mokratisch» is geblev. E feit ls. dat katholieke partij op vele oogblikk gewankeld aan verzet r socialisn is dank geweest dat mokratische vleugel katholieke party stuur is veranrd., wy will zelfs niet es -gewag onrhanling die tussch K.V.V. V.N.V. plaats vonn, dit alhoewel m wist dat V.N.V. autoritaire, totalitaire, fascistische cf nationaal-socialistische strekking had. Wij stipp stuursveranrlng krisn-mokran goeg aan, maar waarheid di naar onze melng op punt gesld. Mogelijk «LA DERNIERE HEURE» bekt dat wet die spekulaurs op valuatie n frank treft,' goed. is, ïnaar slecht toegepast- wordt; En dtt door schuld niet n minisr, niet parlemt. ni:t wetgeving, maar semmipp hooge ambnar, die hun' veto sll. Wij me dat onze konfrar gelijk kan hebb. Er zijn Inrdaad funktionnariss die veel'ijver aan n dag legg, ijver die sorris opzet is aan id.kwlsl.tle gelijkt. Deze heer zoun ber do zich wat in houn zak niet bitrr mak dan ze soms in fei reeds zijn. Durf eerlijk Onze vnd minisr Man wordt vooral door n Rex-avonturier leug lasr aangevall. Dit ls natuurlijk niets nieuws. Maar dat gover. ze Rex-smeerlapperij anti-socialisn hierbij onz kameraad Man voorsll als e man durf eerlijk* heid, dat is aanstipp waard. En 't ia wat gewez liberal sator Lelys-Longchamp in «L'ETOILE BELGE» vastslt.... Deze schrijft inrdaad o. m.: «M kan niet alle politieke financieele dan M. Man goedkeur, maar elke moet zyn krachtdadigheid, zijn durf eerlijkheid erkn.». Kom e man als heer meer waar dan n verdachn avonturier Rex. E prachtige vergelijking In «DE VOLKSGAZET» wordt fanatieke fascistische «Nation Beige» e wreef belang toegedid. Ziehier: «De «Natlön Beige» soms die reheering, waar uw har berge rijz. Zoo schrijft ze gisr e artikel vol verwyn aan adres Dultc he sociaal-mokratie, omdat ze zich niet gewaprhand verzet -ïeeft g machtsgreep r Hitlerlsn in Maar zelfrtijd staan haar kolomm vol leugs lasr over Spaansche republikein, die wel gewer hebban opgom om fascisn beletn hun regime in hun land vestig. Nu moet ge maar es trachn, dat zemel aane Knoop! Eén ding kunt ge er v ln els" geval uit leer: dat socialisn mokran altijd ongelijk hebb, voor heer «Nation bé». Wat ze ook do, hoe ze cok hanl. Het Be-lgisch officierblad tracht verr sommige onze kameran voor krankzinnig do doorgaan. cmdat zij betoogd hebb, dat diktatuur in sommige opzichn rrroota zwakh hoeft, dat. Hitler' nog wel es zonrling zou kunneti-opkyk over houding' e al r Duitsche arbei- - n klasse, indi ooit tot e oorlog moest kom. «La Natioi: 31e»c» zal natuurlijk wel ber w, want die kan tijdig n groon militair skundige Degrelle raadpleg, maar ons komt toch eek voor, dat kans op revolutie n grondslag ligt aan aarzeling die nazi's af toe lan bujk, wanneer ze bezig zijn f hun ophitsing hun provokaties. Trouws, heer Brusselsche blad zoun niet slecht - do, aan hun groon vrid, Blto Muss-jlini, es vrag hoe gesld was ds fascistische beginsel vastheid Itaiiaansche troec die Guadalajara op vlucht sloeg of naar republikein overliep, to «Garibaldibaltaljon» Inrnationale Briga schitrd geëquipeer divisies n Duce bestorm onr zing befaam «Bandlera rossa». Zij zoun er dan wel overtuigd gerak, dat dlktator zich toch niet alles kunn veroorlov 1 Maar kom, wie nkt dat «Nation Telge» «logica» zam kunn gerijmd worn, is «goe jaar»! Goed geflikt. De oplijke beschaam fascisn kunn er ier wat nem, 't Is verdid. De oorlog in China rond Sjanghai verontrust heele wereld, daar in ze groo stad e aantal inrnationale koncessies bestaan, zoodat direkt Britsche, Fransehe, Amerikaansehe anre belang op spel staan. Het spreekt zelf, dat er Sjangliai ook e Japansche koncessie is. Het is r verdiging Japanners cn Japansche eigdomm aldus beweert Japansche minisrie buinlandsche zak dat hardhandig moet opgetr worn g China. Wat er natuurlijk niet xoordt bijgevoegd, is, dat e incint wordt geëxploierd, incint, dat reeds twee wek oud is dat geszins Japansche aktie rechtvaardigt. In fei zit Japan Sjanghai in e zeer moeilijke positie. Iere, die objektief n toestand nagaat, moet erkn, dat hij ernstig is, zeer ernstig, maar weet ook, dat ze situatie e direkt gevolg is gwoordigheid r Japansche. troep. Het groo, konservatieve Engelsche city-blad, «Tunes* geeft daaromtrt hoogst inressan beschouwing. «Van sommige kann kan m hoor, schrijft liet Lonnsche blad, dai Japansclie leger niet bizonr gesld is op e aanval op Sjanghai, omdat zulks e stoornis zou beek plann voor Noord-China, maar dat leger in ze positie werd gebracht door overhaast hanl vloot. Hoe dat zij, alrnatief, waarvoor Japan zich thans geplaatst ziet, is duilijk: kiez tussch prestige zijn weermacht veiligheid zijn onrdan hanlsbelang, die bes gedid zoun zyn door vreedzame mewerking. Indi Japan laats alrnatief zou kiez kan er weinig twijfel aan zijn of neutrale mogdh zoun alles do, wat in haar macht staat om rugtrekking troep aan bei zijn bevorr. Helaas er alle schijn. dat Japan eers alrnatief, prestige zijn weermacht, op n voorgrond wil sll* ondanks zijn aangebor eigschapp slimme politiek. Alles wijst er op: oproep reserves in Japan, bijeroep O Landdag voor e speciale zitting ook vertrek n chef Japansche ambassa uit Nanking naar Sjanghai, al beekt dat nog niet, dat diplomatieke betrekking verbrok worn. > Naturlijk tracht Japansche minisrie buinlandsche zak Japan's aanval goed pran. Waarop «Times antwoordt: «Het Japansche parmt buinlandsche zak in zijnl verklaring ook e zeer ongelukkige vergelijking gemaakt gebeurniss in 1927, to Chineesche bn aanviel Britsche troep n toestand redn. Ve toestand to verschilt absoluut die thans er is ge vergelijking jnogelijk, zooals Japansche parmt die wil mak. In 1927 was China in voll burgeroorlog kommunistische propaganda verwek onrust bij volk. To Chineesche soldan Sjanghai binnrukn, konn woonwijk r Chineez naar harlust geplunrd gebrandschat worn alle e krachtige groep Britsche soldan kon beletn, dat paniek naar inrnationale koncessie oversloeg. Engeland in 1927 niet meer gedaan dan thans doet, vervolgt.times*: versrking gezonn r bescherming levs eigdomm gwoordigheid Engelsche troep e kalmeerd effekt, gwoordigheid Japansche troep in Sjanghai daarg e opwinnd effekt. > Dergelijke taal vormt e scherpe verooreling Japansche politiek. En is zeker, dat Lonnsche blad ziswijze weergeeft regeertngsmidns. OVERSPANNEN WALUNGANTISME Zie begin bladz. 1 Naar aanleiding boeming n heer Maistriaux tot minisr Justitie, onze Lulksche partijgoot over exclusieve, welke g n lieer Jniss zou uitgesprok zijn. Noch als socialist, noch als Vlaming, hebb wij eig bezwaar g n laakn als mogelük minisr. Ingel, wy hebb in hem seds e:n oprechn man gezi wü herinner ons zelfs dat hu'oc-k bereid was, als spreekbuis Waalsche standpunt in zekere Vlaamsche process ^ getuig. En dat zelfs op.e oogblik dat er daartoe eige moed noodig' was. Het al of ni-et minisr worn fi heer Jniss- lykt- on»-echr e zaak, die maar liberale partij dan Waalsche beweging als zoodanig aangaat. En om eerlijk té zegg, wij hebb bü ltberan ge groon aandrang bespeurd om inressants kandidatuur door zetn.. Truffaut echr werpt ever e anr boeg:.m h-eft n Wallingant niet gewild!. Zelfs al zou dit waar zün wy geloov dat niet heele waarheid is dan nog mag dit ge r zyn voor e socialist om als' eers bes Vlaamschhar argumer ou liedje aan heff «landverrarig. flamingantisme. Verbazd is e uitgesprok feralist Vlaarmche leirs hoor verwyn, dat ze Vlaamsche Waalsche regimn vroeg, dan wanneer B.W.P. op haar programma Vlaamsche Waalsche divisies staan er ge radikaler voorstanr is doortrekk r volktweeledigheld in 's lands organisatie dan juist... Truff aut! Op e kleine onnauwkeurigheid I komt in zün betoog ook niet aan: Dosfel maakt hü e lid n Raad Vlaanr; wat katholieke Vlaamsche leir nooit was.,.vrü België,, blad Van Cauwelaert Hos, dat tijns n oorlog versche niet anrs ed dan aktivisme in elk nummer bestryn, wordt e blad & la remorque s aktiviss. I _^ Zoo gaat over heele lün. Elrs in blad wordt Huysmans Kamiel Bils natuurlükl al evmin gespaard. HU wordt er zelfs ln gepromoveerd tot zoo iets als ' MacM^velli Vlaamsche irnperialisine! Nog verwonrlük dat m hem niet epiton.von ^qcjsbpiijip. vereert. WU kunn moeilük geloov dat rgelüke argumtatie ln Wallonië nog indruk zou mak. Wat e pover betoog, waar onwdheid afdruipt, krug lezers hier slikk over Ro- Romaansch gesprok door kele tiduizn Zwitsers dat dan als op zelf peil gesld wordt als Nerlandsch, in België alle gesprok door meer dan vier millio inwoners door nog dubbel zooveel taalgoon buin onze grz! Dat er nog Wal zun, die over onze kultuurtaal hebb als over e of anr brabbelig.patois., wu kunn er allpe meewarigheid over schudboll. Het is e uiting zuivers mythomanie, die alle drie of vier wereldtal als kultureele verkeersmidl laat geln al anre verwijst naar rük r duisrling. Maar zeker is, dat m dit Waalsctie paroxisme evveel scha veroorzaakt als gelü'k welk overspann nationalisme. Al zal koorts hier daar wel luw... DE FILM «LA MARSEILLAISE» Zooals m weet zal in FrankrUk e groo nationale film gedraaid worn «La Marseillaisej, waar hoofdleiding door Jean Roir zal waargom worn.. Het Volksfront voor noodige geln gezorgd, waar groots geel bu opbare inzameling werd büegebracht. De regeering Paleis Versailles zun prachtige tuin voor e el r opnam afgestaan. Tot dusverre is volg artisn verbinnis afgeslon: Maurice Chevalier, Pierre Fresnay, Jean Gabin, Louis Jouvet, Francoise Rosay, Pierre Roir, Femanl. M onrhanlt ook Harry Baur Yvonne Prinmps ongetwufeld zull ze twee artisn aan bezitting worn toegevoegd. E figuratie person ls reeds aangom. PAUL CLAUDEL ERNSTIG ZIEK De bek Fransehe schruver, ook oud-ambassaur FrankrUk Brussel, Paul Claul is reeds gedur eig tijd ernstig ziek, zoodat kans op hersl vruwel uitgeslon wordt geacht. VOOR HET BEHOUD VAN OUD-WEENEN De Wesche korersponnt N. R. Ct. schruft aan zun blad: De laats dag beheerscht e veelzegg strud Wesche blan in algeme inllekt-.-eele kring. Het volgd jaar wordt hier e z.g. duizdja&rntoonslling gehoun, r herinnering aan neg eeuw, to Oosnry'k voor eerst als zoodanig boemd werd Deze ntoonslling zal zich vooral richn op wat er aan beschaving uit historie bewaard is geblev. Dit bevestigt nog es, hoezeer OosnrUkers na omwling aan overlevering gehecht zu n. Nu wordt er echr juist n laatsn tyd heel veel ouds afgebrok, vooral in Qrinzing, wuk, die bekd is om haar «Heurig». De ou straatjes pleintjes mo verdwyn wege eisch morne verkeer. Aan afbraak zun in Grinzing ook eige huisjes n offer gevall, die nog daern uit n tud eers belegering stad door Turk die zel war traditioneele «Heurig». *In ctrum stad moet ou Dominikanerkloosr zijn beroem ou gasthuis vall onr sloopershann. Teg ze afbrak ls.e ware volksbeweging ontstaan, die in blan aanleiding geeft tot hartstochlijke artikel ingezonn stukk. Dit had n burgemeesr bewog e «volksjury» in sll, bestaan uit bek kunsnaars, geschiedkundig, schruvers z. Deze jury zou mo besliss, hoever m afbraak gaan mag, zonr al veel afbreuk do aan overlevering. Thans zun echr sloopers hun werk begonn voordat nog volksiurv uitspraak gedaan. Wat aanleiding gegev tot nieuwe heftige prosn. NIEUWE OPERA VAN RICHARD STRAUSS Richard Strauss' nieuwe opera «Fristag» zoo juist door n komponist voltooid, zal in staatsopera Münch in n zomer volgd jaar voor eerst worn uitgevoerd. Het libretto is n Weer Jozef Gregor. " WALVISCH-WOL Uit Oslo wordt gemeld, dat nieuwe Duitsche expeditie «Walr Rau», die thans r walvischvaart trekt, poging onrnem zal om uit walvischspek sytlsdhe wol vervaardig. Volgs Noorsche blad «Vestfold», is aan boord vaartui; e installatie aangebracht, die olie uit walvlsschspek perst, rwijl dran vezels, die achrbluvrn, maar Duitschland gezonn zull worn, om daar verr verwerkt worn. Het is bekd, dat Duitsche belangslling voor Tvalvisschgst in laats jar orm"gesg is. In Noorweg is m hierover eigszins ontsmd, vooral omdat m vreest, dat daardoor tot e walvisschjacht zal kom, die perk reluke buin gaat. REKORD VAN KRINGVLUCHTEN EN LANDINGEN De Russische vlieger Pjontkofsky by kontrole e nieuwe vliegtuigkonstruktie e merkwaardig rekord gevestigd, nl. 500 kringvlüchn landing in n loop één dag. Iere vlucht, inbegrip opstijg lann, duur gernidld 70 sekonn. Het. vliegtuig beschreef eik keer, dat was opgesg, e cirkel op e hoog'vah 75 tot 100 m., land seg daarna weer op. In totaal vlieger in n loop n dag 2000 km. afgelegd. DE GESCHIEDENIS VAN HET RIJWIEL OP HET WITTE DOEK Door e r Engelsche filmmaatschappij wordt e film voorbereid, waarin geschiis rijwiel wordt behanld. De film begint in dag, waarin gebruikeluk was dat wielrijrs onr blaz n jachthoorn over Engelsche landweg r eindigt in n gwoordig tud. VERDWIJNT DE KASPISCHE ZEE? De Kaspische zee schünt geleiiyk aar verdwü'n. Het peil dit war is zoo laag geworn, als m nog nimmer waargom. De driehonrd bree smalle rivier, die voortdurd war in zee looz, zyn nog niet goeg, om e komps3 tie vorm voor groo warmassa, die door verdamoing uit zee verdwünt. In voorjaar is peil zeer mef 25 cm. gesg, maar mm verwacht, dat in najaar zelfs 45 cm. zal dal. In vergelü'king e eeuw gel, stond Kaspische zee n zomer 90 cm. lager in z winr zal vermoelyk wel e verschil 117 cm. worn. ABNORMAAL GEBOUWDE ZUIGELING Te Riga was veerti dag gel e kind gebor hart onmidllijk onr huid. Oorzaak is dat ribb onvoldo zün ontwikkeld, kort zyn geblev niet tot aan borstbe doorgroein. M verwacht niet dat kind in lev zal blyv; maar tot dusver gaat bevredigd. Het hart wordt e aluminium schild of doos beschermd. GRAFKELDER-HISTORIE Voor n 144n keer is zer dag Suttoh (Surre) graf '.ie familie Gibson geopd. Dit geschiedt elk jaar. To James Gibson, eers, die in graf gelegd werd, stierf, heersch in Engeland e epimie ïykschnis, waaruit nam Burke Hare tot op n huldig dag e beruchn tóank zün blüv voortlev. ZUn bel dooh.-s Eliza.beth Mary li belangrüke fonds na om elk jaar n grafkelr lan op hem ln go staat houn. In n kelr zün zev l familie Gibson begrav. De leg wil, dat na begrafis achts lid kelr verzegeld zal worn sleuls in n Jordaan worn geworp. Maar, voor zoover m weet, is famtüe Gibson al sin-js jar uitgestorv. Het fonds bestaat echr nog dus wordt elk jaar groo plechtigheid graf geopd, nagezi weer geslon. DE DEENSCHE POST GEEFT VERKEERSONDERRICHT In Demark nu ook verkeer op bepaal hoofdweg voorrang gekreg, bov zuwege*. Op die hoofdweg kom verkeer. Tein waarschuwingsbord voor voorrangswez zooveel mijgelyk ijkd mak, hebb posry nu in automatische smpels *i op zijn punt staan gdukzudtg driehoek opgom n raad: «Dit bord beekt voorrangsweg. Inhoun». Het ligt in bedoeling rtijd ook anre regels n weg, dan bu voorkeur nieuwe, op ze wuze onr oog 't publiek brg. TREINKOMPARTIMENTEN VOOR MONNIKEN BU parlemt Burma is e wetsontwerp ingedid om in trein afgeschein kompartimn aan brg voor Boeddhistische monnik, novi hun manneluk personeel. Het Huis zal zich zer dag hierme bezig houn. Het wordt als zon beschouwd voor ze Boeddhistische monnik om sam leek zitn, of pran. In eers jar na ontstaan n spoorweg wern speciale voorziing getroff voor monnik, die per trein reisn, doch ze miaatregel zun 25 jaar gel afgeschaft. GRIMLACHJES BIJ DEN BARBIER Gisrmiddag moest Paul Pet's baard er af. Maar Charles, zyn ïyfbarbier, had haast vroeg : Mag ik mu eerst ev zelf afscher, over vijf minun komt mun meisje me hal... En daar zat Paul Pet zy'n Ingezeept gezicht na nk, of d^t n barbier wel tud zou do winn!? Na n moord op n diktafor Irak HET PETROLEUMGEBIED VAN MOSOEL ONDER MILITAIR GEBIED De laats dag staat Petroleumgebied Mosoel als gevolg n moord op Bekir Sidki onr militair bewind. De officier, die bevel voert over troep Mosoel, geweigerd gevolg gev aan orrs r regeering om officier, die verdacht worn n moord op Bekir Sidki, aan houn : hu geantwoord, dat dit tot muirü onr regimn zou lein, ln blan aangekondigd, dat hij alle verbinding regeering Bagdad verbrak zich plaatselijk bestuur belast. De militair bezetn daarop bureaux plaatseluk bestuur. To officier aftr Soeleiman vernam, gaf hü bevel tot ruggave r regeeringsbureaux. De toestand is nog niet geheel opgehelrd, doch m hoopt, dat nieuwe regeering erin zal slag n ein aan z toestand mak. WISSELKOERS Parijs Lonn New-York BerlUn Amsrdam Zwitserland Italië Stockholm Oslo Kophag 111,36.148, 29,67 11,94 16,36 6,81 1,56 7,63 7,43 6,6075 Voor Duitschland besm koffie door Brazilië ggehoun De Braziliaansche regeering n uitvoer voor Duitschland besm bal koffie, die vrue hav Hamburg voor verr export naar Oostzeestan, HongarUë n Balkan war be6md (waarin ngevolge verschil in n koers markn e zask zit voor Duitschland die reeds Santos voor verscheping gereed lag stopgezet. M vraagt zich af of hipjr Vereig Stan daar ook achr zoun kunn schuil. Aldus Berlünsche korresjponnt N. R. O.

3 3 - Vooruit, 19 Oogst DE GROOTE REPORTAGES EN ONDERZOEKEN VAN "VOORUIT, 6. DE KLEINERE PAVILJOENEN (ii). De archicn YOEGOSLA- /ISCH PAVILJOEN, Seissel Weissman, ze laats gevormd door Le Corbusier, hebb voorkeur gegev aan e opvalld gevelvlak bov e gebruikelijke bouwkundige constructie. E opvatting, die absoluut verdig valt voor e expositie, meer als zy zooveel zin voor al harmonie gepaard gaat, als hier geval is. Teg lichtbruin getint vlak ek vier antieke zuil, e marmer beeld e mozaïek af : synthesis r beeln kunsn. Het beeld, De msch strijnd g n chaos, is hand Rosanditch, wis talryke werk eers hall vull. Thomas Rosanditch opbaart zich als e kunsnaar e uitbundig mperamt, dat by voorlief e heroïsche of tragische noot aanslaat. Het hout brons bewerkt hy e buingewoon gemak, nietgstaan zyn skulptur monumtale afing aannem. Zyn Ecce Home zyn Graflegging bereik in hun dramatische expressie e bijna gothische verhevheid. Maar elrs weer, b.v. in groep Jeugd in n Jong Herr is hy' idyllisch zacht rustig. Dcor zulk krachtig beeldhouwwerk worn goe plastiek Mestrovitch Palavicini eigszins verpletrd. De Yoegoslavische schilrs blük alle uit Parüsche school stamm aan leun bu Fransehe meesrs, wier formules zij in heftige kleur omzetn. Dit is o.m. geval Milivoj Uzelac Bielitch, die gebor schilrs zijn. De rijke verzameling folklore sierkunst, muurschilring, mozaïek, stikwerk, kermaniek snywerk getuig n smaak verbeeldingskracht r bon reeks Zuidslavische volker; In n tuin OOSTENRIJK SCHE PAVILJOEN, e helr glas- betonbouw ontworp door Prof. Oswald Haerl, staat marmer Naaktfiguur gebeeldhouwd door Anna Mahler, dochr n groon Wesch toondichr Gustav Mahler. Het is e werk vol droomerige, vrouweiyke gratie, kloek toch verfijnd vorm, zonr zoerigheid. Nietgstaan zun geringe afing paviljo ROE MENIE n orm rondboog in e zuiver cubusvormig gevelgebouw, e beslis allure door dit mgsel sierlykheid kracht. M is geigd nk aan Rome Byzantium gelijk; bei antieke invlo kom trouws srk tot uiting in ou kunstwerk dit Latünsche volk. Ook zyn hdaagsche kunsnaars kyk nog voorlief naar FrankrUk, zooals blukt uit schilrij Darasco, Pallady, Petrasco vooral Ressu. De voorgangers, zooals idyllische Grigoresco, melancholische Andreesco lyrisch Lukian hadn e meer persoonlük karakr blev zeer innig in voeling grootsche natuur populaire kunst eig aan Roemië. Hier, zoowel als in Yoegoslavië pas impressionische uitbundigheid ber bij heftig koloriet instructief mperamt zer Slavische schilrs. Toch is er bij vel e strev naar e strgere discipline, e solier constructie e vasre vormgeving waar nem, doch weerom onr Fransch invloed. De locale school Bal draagt e persoonlijk smpel vooral in frissche landschapp, doch zij nog ge meesr voortgebracht. Onr opzicht gedurf orlglneele constructie is paviljo TSJECHO-SLOWAKIJE zeker iets eigs in zijn soort. Het overbrugt Quai d'orsay géelluk Seine geeft n indruk in ruim hang, zóó licht doorzichtig is staal- glasconstructie haar zuivere meetkundige' vorm. Trots gansch nerige afing pjcomt voor als e beeld functionneele archictuur r toekomst, e «Metropolis» tot mschelyke herleid. proporties Jammerlük was schilruntoonslling nog niet toegankelijk konn we dus voorloopig ge knis nem werk r Tsjechische kunsnaars als Prochazka, L'udo Fulla, Kubiska Emil Falla, die zirt stilaan vrugeworsld hebb Fransehe kunst om in aansluiting heerlyke volkskunst e persoonluker karakr verwerv : individueel nationaal in vormgeving, algeme mschelijk als inhoud. Van allerjongsn is bekd, dat zij srk ingom zijn surrealisme. Het PORTUGEESCH PAVILJOEN is e niet al geslaag aanpassing morne archictuur aan bouwkundige tradities land. Inwdig is resultaat nochtans gelukkiger vooral in rustieke zaal, waar populaire kunst is onrgebracht. De reeks blanke bog, ingewikkeld folkloristisch kruhverk versierd, vorm e mooi kar voor verzameling, die wijz op (i zuiver artistiek zin door Portugeesche ambachtslui in n loop r eeuw aan n dag gelegd. In muurschilring, die MIDDEN- EN ZUID.AMERIKAAN- SCHE PAVILJOENEN versier, is P4PVPV.P1 MAHLER : Detail haar marmer Naaktfiguur in n tuin Oosnrijksch paviljo Beur u wat op moertje! zei baas Peggotty. Maar r züdt schud hu zijn hoofd g ons, blijkbaar nk, dat jongs gebeurniss strekking moesn nebb, om haar n ou in geheug roep. Wees niet neerslachtig! Beur u, tot uw eig bestwil, maar e beetje op, zie of ge dan niet zelf veel vroolyker zult worn. Och ne, Daniël, antwoord Juffrouw Gummidge. Ik krug nooit iets zelf, behalve narigheid. Ik moest maar ezaam verlan wez. Wel ne, wel ne, zei baas Peggotty t _ oosnd. Ja wel, Daniël! zei jufrouw Gummidge. Ik b ge msch om bu msch won, die geld geërfd hebb. Ik brg maar narigheid mee Het zou ber zun als ge mü kwijt waart. Wel, hoe zou ik zonr u ooit verr? zei baas Peggotty, eén ernstig gezicht. Wat praat ge toch? Heb lk u niet meer noodig, dan ik ooit gedaan heb? Ik wist wel, dat ik voorhe nooit noodig was! riep juffrouw Gummidge op e jammerlyk klaagtoon uit. nu wordt mu dat gezegd! Hoe kon ik ook nk, dat ik ergs noodig zou zijn, die zoo ongelukkig b zooveel narigheid heb! Baas Peggotty sche zich over zich zelv ontzetn, dat hu in staat was geweest om iets zegg, dat zoo haluk kon worn uitgelegd; rnaar Peggotty,. die hem bu mouw trok haar hoofd schud, weerhield hem antwoord gev. Nadat hü juffrouw Gummdlge ee poos lang zeer droevig had zitn aanzi, keek hu naar klok, stond op, snoot kaars zet ze voor vsr. Daar! zei hü vroohjk. Daar zün wy weer zoover, vrouwtje Gummidge! Juffrouw Gummidge zucht evtjes. Weer geïllumineerd, volgs zewoon. Gij verwonrt u waaivoor dat is, mynheer! Wel, is voor mze kleine Emily. GU begrypt wel, pad is na n donker niet al licht of al vrooluk; als ik' hier b op uur, dat zu naar huis komt. zet ik licht voor vsr. Dat, ziet ge, zei hu, zeer in zun rchik zich over mij he buig, twee r. Dan zegt Emily: Daar ls ons huis, zegt ze. En dan zegt zu ook: Daar is mun oom! Want als ik er niet b, laat ik nooit ge licht schijn. Ge zyt nog -e kleine jong, zei Peggotty; zeer hem daarom ingom, indi zii zoo dacht. Wel. antwoord baas Peggotty. be wijd e op n grond geplant, zeer goegluk oor Em. LANGU HET PAVILJOEN VAN YOEGOSLAVIË Archikn: Jozef Seissel Ernest Weissmann. DE LENTE, e schilrij n Tsjechisch meesr KUBISKA. (Museum voor Morne Kunst Praag.) Deze vroeg gestorv kunsnaar was e r eersn, die reeds rond 1910 Fauvistische Cubistische stijl in Tsjecho-Slowakije populariseer.- invloed n beroemn Mextkaansch frescoschilr, Diëgp ' Rivera overwegd. Het duilükst is dit merkbaar bu A. X. Pa, die monochrome paneel schilr, welke n munbouw koffieplantages Tezuela verheerluk. EGYPTE, dat vergwoordigd is door e klein paviljo geïnspireerd op archictuur r pharaons, sluit zich heelemaal op in zun glorieuze antieke tradities, tot welke zelfs morne werk herleid worn. Verre aan ze vergelijking will ontsnapp hebb exposann er aan gehoun producn r hdaagsche ambachn plaats naast reproducties antieke kunstvoorwerp, om aldus eeuwig blijv waar e schoon vorm aan toon. De liefhebber r antieke Oosrsche kunst zal in groo hall in n tuin kele zeer geslaag maquetn, reconstructies afgietsels kunn bewonr. E hooge, slanke tor domineert ruime HONGAARSCHE PAVIL JOEN, waar m n ingang bereikt doorhe e dubbele ru ligg beeln e orm Aposlbeeld in 't midn. De groo fresco's in eerezaal, die *»oorname historische fein r Hongaarsche geschiis verheerluk, zun uitgevoerd ln e eclectisch styl, mgsel archaïsche morne vorm, dit alles srk religieuz inslag. Maar in ze godsdistige kunst, waar elemn noodzakelük hiëratisch zun, is e strev naar e uitgesprok nationaal aspect merkbaar. Het gaat niet op in ze reportage bog op volledigheid. We hadn voor opdracht in verschill buinlandsche secties hoofdrichting op spor trachn n algeme geest r inrnationale kunstwereld vatn. Blyv ons nu nog zeer voorname Fransehe manifestaties heerluk Belsië. paviljo (Vervolgt). Feuilleton " Vooruit Nt 177 Op zoek naar LEWANEFSKI De ontkkingsreiziger Wilkins helpt mee aan opzoeking naar Lewanefski Sir Hubert Wilkins aan Howard Kyon, n vlieger E'lsworth poolexpeditie, e vliegtuig aangebon om aan opsporing vliegtuig Lewanefski el nem Kyon hoop, evals Matrn Matrn, kunn vertrekk; ook Wilkins zcu meevlieg. M Dinsdag opnieuw duilük radiosein gehoord op gclflgo-' uitzding vliegtuig Lewanefski zün reisgezell. M slaag er echr niet in sein ontcyfer Alle radiostations b'.yv luisr. Het vliegtuig, bemand door Zadkof. zet spoed zyn vlucht voort in nooriyke richting. De vlieger, op weg naar Well wordt gehinrd door r. mist, kon daardoor e voorgom tusschlanding op schiereiland Tsjoekotk» niet uitvoer. IIIIMIIIHIIIMIIIIIIIMIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIII. Nazisme bolsje*- wisme staan vijandig gover elkaar... MAAR... ZAKEN ZIJN ZAKEN! We ontle aan N.R.C. : In eers halfjaar 1937 Rusland voor 141 millio goun roebel machines uit Duitschland afgom, wat 30 nvllio roebel meer is dan in eig halfjaar vor waardoor Duitschland als leverancier Rusland vlak achr Engeland komt staan. Hieruit blijkt opnieuw, dat offi-'ef g bolsjewistische wereldbeschouwing aan zak ge afbreuk gedaan... Eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin Ou vliegtuig spoorloos zoek geraakt in Frankrijk In April war zesti verour verkeersvliegtuig, Amerikaansch oorsprong, in loods vliegveld Toussus-ParUs geborg. Acht ze vliegtuig sg Zondag op naar Toulouse. "Twee hadn e ongeval in streek, rwyl twee anre Toulouse landn. Maar vier anre toesll weet m niets. M veronrslt dat zij, ngevolge e of anr fekt, hier of daar hebb mo da'. De acht anre vliegtuig worn goed bewaakt. iiiiiiiiniititiiiiilllllllmilliililllllllmlllin Nog ontploffing in Japansche kruitfabriek In verband ontploffing in Japansche kruitfabriek, wordt nar gemeld dat bij explosie Oeji bij Kioto zev person wern gedood, vier zwaar veerti licht gewond. llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllidiiiiiiiiiimimiiiiiülllmilllimi: De kampagne r Duitsche pers g buinlandsche dagbladkorresponnn E belangwekkd hoofdartikel «Times» De «Times» schrijft in hoofdartikel : De kampanje in Duitsche pers g buinlandsche dagbladkorresponnn is plotseling in hevigheid verminrd, wellicht wegs uitputting. De agitatie in Duitschland geschied e vloed smaad, waar m zich in lann e geregeld bestuur nau-welüks e voorslling kan mak. To getal scheldwoorn sche zun uitgeput, kwam anonieme bedreiging door midl briev lefoon, ongetwüfeld e merkwaardig tudverdrijf voor e volk, dat zichzelf respekert. Indi werkeluk e spontane uitbarsting was geweest verontwaardiging indi e optr g n heer Ebbutt werkeluk al lang overwog was slechts uitgesld totdat krisis zou kom, waarom Duitsche regeering dan nooit vor iets zich lan hoor? ZU nooit waarheid nieuws uit BerlUn in «Times» kunn betwisn er is nooit geklaagd over subjektiviit. Als er gelijke r Voor klachn geweest war, bestaan erbehoorlyke hon om daar relükerwüze g proser. Na herinnerd hebb aan uitskd 1 werk n heer Ebbutt verdraagzame houding «Times» gover betrekking tussch Engeland Duitschland, gaat artikel voort : <* Er moet nog DI ^uopperiraeiio DOOR CHARLES D1CKENS zun hann op neer langs die be wruvën, rwul hu beurlings ons aanzag naar vuur keek, ik weet zelf niet, of dat is wel zoo. Niet om zoo zi, begrupt ge wel. Dat eigluk niet, merk Peggotty aan. Ne, zei haar broer lachd, niet om zoo zi, maar om om zoo nk, ziet ge. Maar dat Kan mij niet schel,, och Heere ne! Nu zal ik u es wat zegg. Als ik naar dat mooie huisje onze Emily ga kuk, dan mag dan mag ik geblekt worn, zei baas Peggotty, nadruk daar! meer kan ik niet Bigg als mij niet is, alsof kleins ding haar zelve war, byna. Ik neem ze op zet ze.veer neer, raak ze zoo voorzichtig aan alsof zu onze Emily zelve war. Zoo is haar hoedjes dat alles. Ik zou nie's daar opzet ruw kunn zi behanl voor heel wereld niet. Daar hebt ge dan nu e klein jong in fatso e groon zee-egel? zei baas Peggotty, zün ernstig gevoel e schard gelach lucht mak.. Peggotty ik lachn bel me, maar niet zoo hard. Het is mün gevoel, zei *)aas Peggotty, e vergoegd gezicht, nadat hu zun be nog wat had gewrev, dat daar daan komt, dat ik zooveel haar gespeeld o. mü gehoun alsof wij Turk, Fransch, haai, allerlei vreemd gesnor war 0ch Heere ja, leeuw walvissch, wat weet ik al meer, to zij niet hooger kwam dan tot aan müne knie. Ik heb mü dat nu aangewd, weet ge. Nu, dieze kaars!, vervolg hü, er lachd net hand naar wijz. Ik weet heel goed dat ik, als zü es getrouwd ons af is, die kaars dar nog zal zetn, eves als nu. Ik weet heel goed, als ik 's avonds hier b ( waar zou ik anrs gaan won, vraag ik u, al heb ik nog zooveel geld gekreg) zü niet hier is, of ik niet daar b, dat ik dan toch- kaars voor vsr zal zetn, voor vuur gaan zitn, do alsof ik haar wacht, evals ik nu doe. Daar hebt TÜ e klein jong, zei baas Teg gotty, nogmaals uitschar in iets gezegd worn over na-a s toekomst. De heer Ebbutt was juist plan Berlyn vakantie verlan to ze bom barst. Eig tijd gel zun gewone maatregel gom voor voortzetting werk op zun bureau tyns zijn vakan. Al die maatregel zull n uitvoer worn gelegd. Aan n anr kant is wscheluk geooreld eige anre plann die niet in verband staan n heer Ebbutt welke voor n a.s. herfst war voorgom ou doel e bere verstandhouding tussp*h Engeland Duitschland bevorr, op gev Het is leurslld ze plann mo uitsll, maar onr gegev omstandigh zoun zü verkeerd kunn worn uitgelegd. Voor overige kunn lezers «Times» er overtuigd zün, dat nooit e korresponnt naar BerlUn zal worn gezonn onr soort voorwaarn, -welke Duitsche overh blijkbaar wschp dat gebeurnisn in Duitschland, goed kwaad, als seds naar waarheid zull worn weergegev, indi noodig. bekritiseerd zonr vrees of partijdigheid, zoodra zij welzijn buinland rak. Niets dat in afgeloop wek is gebeurd, kan invloed zijn op groo doel dit blad, wat betreft vitale kwestie betrekking tussch Duitschland Engeland fatso e zee-egel! Wel, nu op oogblik, als ik kaars zie flikker, zeg ik bu my zelv. Zii kijkt er naar! Emily komt daar aan! Daar hebt gy e klein jong in fatso e zee-egel! Maar ik heb toch geluk, zei baas Peggotty, zun ludruchtigheid smor zijn hann samslaan want daar is zu! Het was Ham alle. Het moest nog harr zun gaan reg sert ik binnkwam, want hu had e groon zuidwesr op, die over zün gezich; he ging. Waar is Emily? zei baas Peggotty. Ham maak e beweging zün hoofd alsof zü buin stond. Baas Peggotty nam kaars vsr, haal pit op, zet /e op tafel, was druk bezig vuur op pok, to Ham, die zich niet bewog had, zei: Jongeheer Darid, wilt gij ev buin kom, zi, wat Emily ik voor u kük hebb? WU ging naar buin. To,k hem bü ur voorbystap, zag ik tot müne verbazing schrik, dat hü doodsbleek was. HU duw mü haastig op lucht in, sloot ur achr ons. Alle achr ons bein. Ham, wat scheelt er aanl Jongeheer- David! Ach, zün gebrok hart! Hoe schrikkelijk schrei hü! Ik bleef, bü gezicht zulk e droefheid, als versd staan. pik weet niet wat ik dacht of wat ik vrees. Ik kon niet anrs do dan hem aanzi. Ham! Goe, ongelukkige jong! Om 's Hemels wil, zeg mü wat er gebeurd is. DEMOKRATISATiE VAN DE TELEFOON VOORDEELEN EN GEVOLGEN VAN DE HERVORMING De blan hebbeji uizetting overgom dié dé minisr P. T.T. voor kele dag gaf over zün ontworp hervorming lefoontarief. De beekis ze hervorming werd evwel niet voldo in licht gesld. Derhalve achn wü nuttig hier kele overweging ontwikkel die ware draagwud ontwerp omlün. A. Welke zun voorel door hervorming aian abonnn lefoon verschaft welke zün abonnn die er meest zull gi? 1. T eers zal er ge sprake meer zün «koslooze» lefoonverbinding waarvoor e forfaitair bedrag bu voorbaat werd beald waar abonnt niet altüd gebruik maak. Weet m dat duizn abonnn thans ge gebruik mak ze «koslooze» lefoonverbinding? Er zy'n zoowat 22 millio niet gebruik lefoonverbinding voor laats distjaar. Zij vergwoordig e waar frank. In werkelükheid is ze som e betaling voor e niet gelever prestatie. Iere abonnt zal thans lefoonverbinding betal die hü zal -aangevraagd bekom hebb, niets meer niets minr. En niet onaanzilijke som frank zal in n zak blijv dieg die ze totnogtoe hadn betaald. Hoeft gezegd dat die gebruikers doorgaans tot gemidl kleine burgerü behoor? 2. Lan wu nu hanl over afstandsbütaxes : ze worn vooral toegepast op netn minr dan 301 abonn; 28 t.h. die abonnn I etal thans abonnemtsprijz welke gaan tot frank (vóór 1 Februari was zelfs fr.). De opbrgst afstandsbijtaxes bedroeg frank vóór 1 Februari; sert di datum frank. Voeg wü hieraan toe d'31 sommige abonnn, geleg binn n omtrek groo ctrale lefoonkantor, soms ook hooge taxes betal. Dat alles gaat verdwijn. E massa abonnn, waar aantal niet onaanzilijk is. zal ook voorel die verminring frank gi. Hier ook blykt hervorming vooral nuttig zijn, niet voor groo verbruikers, mear voor 'ou'nu die meestal tot n midnstand behoor. 3. De afstand 10 km., binn welk abonnn gesprekk konn voer g 0,40 fr. zal worn verruimd, vooral op ol-atland. Die bestaan netn worn verg door «sektor» binn welke al lefoongesprekk zull kunn worn gevoerd g 0.40 fr.; sektor zal vooral omvatn abonnn die tot ezelf net behoor of tot verschill netn welke onrling ekonomische betrekking hebb; zulks komt hierop neer dat tal tresprekk, die thans 0,80 fr.. ja zelfs 1,20 fr. kosn, onr nieuw regime g 0.40 fr. zull sebaxeerd worn. 4. De inrkommunale tariev zull eves worn gewijzigd, niet alle wat verevoudiging doch ook wat verlaging betreft. Zoo komt dat hst getal zones zal worn verminrd ( 6.tot 4). dat prüs dè öp '-j-rers afstann gevoer gesprekk zal worn verlaagd, inzonrheid gedur nachtur (tussch 19 u. S'u.)- dat taxeer per minuut, lbov eers eheid 3 minun, zal worn toegepast rek 35 km. in plaats 50 km. De hieruit voortvloei verminring ontgsn zal bedrag. 5. Is ze evormige abonnemts oogpunt r nuttigheid, minr belang hechn aan lefoon dan aan radiodistributie? B. Welke zull gevolg lefoonhervorming zijn? De regie Telegraaf Telefoon voorziet e belangryke toeming aantal lefoonabonnemn. ZU legt er zich op toe hoofd bi aan e uanzilük werk: legg kabels, uitbrein inripehting (ctrale kantor abonnemtposn), kortom, zu maakt e werkplan op, dat zü voornems is sam veralgeme automatiseering door voer. Al die werk voor legg kabels uitbrein binncninrich'.ing zull zoo maar niet zonr moei verwezlukt worn; er zal personeel noodig zün: in fabriek, voor mak kabels, oprichn ctrale kantor, inrichn lefoonposn hukom uitrusting; bü Regie vcm Telegraaf Telefoon, voor legg kabels, plaats toesll bu abonnn in ctrale kantor; nslot, voor bedi nieuwe inrichting. Als gevolg daar moet Regie ln vru groot getal, werkli, specialisn lefonisn aanwerv; kortom, e nieuwe bedruvighe'd bereidt zich voor gansch land zal er n invloed onrvinn. De Regie Telegraaf Telefoon getroost zich e globaal offer ongeveer frank dat aan gebruikers n goe komt; zulks is normaal logisch zoo financieele toestand Regie veroorlooft. Het is e feit dat voornoem inslling in e bloein toestand verkeert, dank zu wüs beheer haar leirs. Met m dat cie ervar leirs, verminring zoun toegestaan hebb war zij niet volkom zeker geweest daardoor in niets rak aan finu.ncieele stabiliit Regie? ZU hebb gerekd op ontgsn welke nieuwe abonnn hun zull oplever, op toeming verkeer n gevolge verlaging sommige inrkommunale taxes nslot vooral, hebb zij vertrouw in roeping ons land. Doch, zal m zegg,.'s he'; personeel Regie Telegraaf Telefoon niet e'gzins verg in die schoone ontwerp? Nogmaals weze gezegd dat rgelijke onrslling door fein weerlegd wordt. De vermeerring werk waaraan Regie hoofd zal mo bi zal haar onvermü'lijk brg, zooals hiervor gezegd, tot aanwerv personeel, uitbrein kars, daardoor, tot bevorring bestaan personeel over he'. -algeme. Wordt ook niet al vaak uit oog verlor al wat regeaiing vcor 's lands heropbeuring sert 1935 verwezlijkt voor personeel in algeme? Indi wij riet vreesn onze lezers vervel, zoun wij hun e «bulletijn» kunn vóór oog legg waarover begunstign wellicht zelf zoun verbaasd staan. Datge wat verworv is schijnt dikwijls sert lang zijn verschuldigd geweest. M verliest soms herinnering aan al inspanning moei die sommige verbering hebb gevergd. Mog wü wyz op. aanwerving of regularisatie or*?eveer e du'zdtal bedin in 1936/1937, belangrüke verhooging n roosr voor geschool elektricis, voor lynleggers, voor ploegbaz, verhooging bedrag r versch'll vergoeding, toekr minimumloon 32 fr. aan al bedin 21 jaar. verber n roosr r aangesln, oprich'. nieuwe kars als die rekplichtigtn, prijs d'e tamelük verminrd is divolgs lefoon toegankeiy'k hulptraceerrs, ekaarsexpeditionnair, periodiek toek- maakt voor groo massa (80 fr. om 3 maann) niet werkelijk e r e uitrustingsvergoeding aan poging om lefoon mokratiseer? Ziedaar e reeds indrukwekk legrambesllers, z. z. De lefoon is sllig nog niet veralgemed in ons land. Maar zal be- laat verhop binnkort zal in tabel die bes voor toekomst lanprruke verlaging tariev niet eers plaats worn overgegaan tot bijdrag om, in zekere ma. huidige levsgewoonn wijzig? fonds voor personeel, wel jn n oprichn e bijzonr sun- Ziet m overigs niet dat kleine aard bij toestuur gezinn n mins 1 frank daags betal d.i. 360 fr. 's jaars -* voor ring lijn postbedin. oosru bestaan werk voor aan radiodistributie? En zulks zonr can Voeg wij hieraan toe dat uitbreiding n zoo belangriik overige uitgav gewag mak zooals hur of aankoop e dist Reg'e Telegraaf luidspreker? Zou onze bevolking, uit Telefoon ook n zekersn grondslag uitmaakt voor verber werkvoorwaarn haar personeel. bezoldiging lllli;illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll] llllllll!lllllmmil:lllllllllllllllll!lmlllllllt Nog ge licht in n Lonnsch " radio-moord Jazz-muziek smoor laats kr Paillet Eslle, die in haar apparmt r nachtbuurt Bath Row door e gelegheidsvrid werd verwurgd We meldn gisr reeds moord op 47-jarige Franse vrouw, bekd onr n naam Paulet Eslle, die in één r Lonnsche nachtbuurn in haar apparmt werd verwurgd We stipn daarbü reeds aan, dat wurging schier e klassieke moordwüze was geworn in onrwereld r Lonnsche hoofdstad. Inrdaad, in November 1935 werd Josephine Martin, bügaamd Fransehe Fifi, in haar woning aangetroff haar kous om n hals gebonn, doch befaam wetsgeesheer dr. Spilsbury, sl vast, dat dood moest zün veroorzaakt door e aanvaller, die vrouw zün rechrhand had gewungd. In April volgd jaar werd 42-jarige Jeanet Cousins dood in haar kamer gevonn, gewurgd door midl e zijn halsdoek. Enkele wek lar werd opnieuw e geheimzinnige moord gepleegd op" e vrouw, Constance Hind gaamd, die e stuk Uzerdrr.ad geworgd was. De dar ze moorn werd nooit ontkt m vraagt zich af, of jongs misdaad niet in verband moet gebracht worn voorgaan. Inmidls m n moord op Paulet Eslle e büzonr onr- 6chèidingsnaam gegev. M spreekt erover n rm <t radiomoord». Ziehier waarom. E uur vooraleer m slachtoffer ontk in haar branl kamer, kek aan n hals die op wurging sch duin, had m haar in gezelschap e man haar apparmt zi binngaan, sindsdi was radio-toesl op volle kracht aangezet op jazzmuziek... Het geluid muziek moet evtueele kr slachtoffer hebb oversmd. Bur ontkn n brand,, die inmidls niet zoover om zich he had gegrep om d» spor ze misdaad uit wissch. Thans is.geheele apparaat Scotland Yard in touw gebracht om mysrie n «radiomoord» op helr. E buurvrouw verwurg vrouw verklaar n moornaar goed hebb gezi. HU zag er wod uit, to hij buinkwam. Het is e man ongeveer 35 Jjar oud. midlbare gestal, blon har, kortfeknip knevel, blauwlak kestuur. De getuige zag hem vroeger reeds herhaallijk in gezelschap slachtoffer, over wier ech intiit m nog seds in onzekere verkeert, daiar m in pol'l.'ebureel Bowstreet (Alis Departmt) haar fiche niet bezit, zooals dat voor vreemling verplichnd ls. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiifiiiiiiiit Vreeselijk ongeluk fe Wervick 83-JARIGE DEN SCHEDEL GEBROKEN In Molstraat, Wervlk, werd e koers gegev voor veraneh. Terwijl koers n volle in gang was, kwam gaam Hri Debusschere, 83 jaar oud, straat over. De ourling, die wat hardhoorig was, zal waarschünlük dé vermaning net gehoord hebb, want hu stap voetpad. Op zelf oogbl'k sneln rners voorbu. De ourling werd door e zer gevat n gron ge='*ngerd, alwaar hu bewusloos bleef ligg. De ongelukkige werd opgom. Da geesheer sl schelbreuk vast. HU werd naar gasthuis overgebracht alwaar hü kort nadi overleed. De rner, bekere Der-ieu. won Wervik. die ook gevall was, werd licht gekwetst.

4 TOH*-^'^' f Vooruit, 19 Oogst 1937 $ P 0 E! T - E C H O.Telefoon: lijn Brussel kreeg e suksesvou voor-wedstrijd Nietgstaan n datum n hevig piasreg, die gedur n gansch voormiddag op hoofdstad was neergevall, bekwam wedstrijd tussch Daring Brussel Olympique Marseille, op Heizelstadion, e sukses, dat inrichrs Beroepsbond r Sportjournalisn mag bevredig. De talrijke toeschouwers zuil zich hun verplaa:sing niet beklaagd hebb, want, indi m reking houdt feit dat bei ploeg zich nog volop in oefingsperio bevinn, man m n match verl Zondag als zeer voldo besmpel. De Fransehe kampio bezitn inrdaad e flink elftal wat Brusselsche spelers betreft, zij hebb getoond dat, voor e eersi wedstrijd, zij reeds goed op dreef zijn. Over n uitslag zelf, werd nogal wat geretwist. De mees toeschouwers wer wel oorel, dat Daring minsns e drawn verdi. De Belgische kampio hadn voorzeker nu c-n dan e weinig onkans, namelijk to, gedur twee helft, Hry vlak op bovlat kop, buil bereik n puik Fransch doelwachr, Vasconcellos. Maar m kan hun ongetwijfeld verwijn veel getreuzeld hebb to zij aan n aanval ivar bovdi misn ook spelers Marseille c paar prachtkans gedur da eers helft, die meest in voorel r Fransehe kampio verliep. Nochtans kombineern Da t ringmann in algeme beier dan hun gstrevers dit bijzonr na rust, lo Fransehe doel zoodanig bedreigd werd, dat verdiging soms drie of vier man moest worn versrkt. Doch rood-zwarn war werkelijk veel traag bij shotn daarbov troff zij in Vasconcellos e keeper inrnationale klas, wis spel vaak herinnert aan dat n beroemn Riccardo Zamora. Het is e r bes doelwachrs die wij gezi hebb uitblinker r ploeg. De twee backs speeln c zeer go wedstrijd, rwijl 4n midnlijn dc crhal/, Zwitser Brukin, kapiin r ploeg, zonr sich veel do opmerk, nuttig arbeid verricht dikwijls midnirio r Belgische kampio kon overmeesr; wij mo or nochtans bijvoeg, dat hij srk bevooreld is door zijn lg. Zijn nevspeler, H. Basti, Belgisclie afkomst, preser bijzonr goed wat verdiging betre/t wist zich seds op rech plaats op sll. De Olympique Marseille, die reeds door lange reis (in Ze klas) gehandikapt was, had bovdi nog zijn aanvalslijn mo veranr, daar e zijner voorspelers, die zijn militair dist doet, ge verlof had bekom. Het was trainingsleir, Eisshoffer, 37 jaar oud, vroeger bij Hakock, die zijn plaats had mo innem. Enkel één speler in voorlijn is er in gelukt bijzonr aandacht op zich trekk : crvoor Zalli, die in twee wek drie doel aangeekd die tot hiertoe op aktief zijn club prijk : twee g Nice één'g Daring. Dit laats doel op e zeer mooi overzet n rechtsbuin, Zermani, (wis prestatie eves meeviel), was e echt prachtstuk, dai door toeschouwers warm werd toegejuicht. Bij Belgische kampio m veel veel buinspelers verwaarloosd to m verkeer zer hanlwijze inzag, was reeds laat. Dit belet nochtans niet, dat Fernand Buyle bes speler was r voorlijn. Van Ingelghem Herremans levern insgelijks e go wedstrijd, rwijl anr gewsvol hun plicht vervuln. Sommige sch echr minr in «jorme *, maar dat zal wel niemand verwonr, daar kampioploeg eerst sert e paar wek training hervat. E el publiek nam Fransehe spelers nogal ktoalijk dat zij, gedur twee helft, fsief optran er werd wat geflon io verdiging wat al gemakkelijk n bol buin schrev zond of wat treuzel om hem weer in spel brg. Na % n wedstrijd, verontschuldig e r bestuurrs Fransehe kampioploeg ze taktiek er op wijz, dat spelers zeer vermoeid war door lange reis vreesn verlging mo spel. -Deg die hun euvel duin, zoun zich mo herinner dat, vóór twee jaar, gedur n beslissn wedstrijd Standard C- L- Daring C. B. Ougrée, Brusselaars, die a,in leiding war één doel voorsprong, juist zelf ho hadd-n gevolgd. Ad_ M lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllllllllllllllll Het waitrpolotornooi Boedapest Duifrchers wonn zeer kansrijk wan Belg Qtsche ams in volle trainingsperio ] Gantoise wachtf vo! vertrouw kompeü iewedslrijn af Het voetbalseizo is nakd. Nog e tweetal Zondag cn dan zull supporrs voetballiefhebbers weer in dich dromm naar diverse «grour.dsm' opmarchecr, zull op dc diverse rrein 22 levslust blak kerels elkanr bekamp in e strijd toaar dc fair-play scsd is zal in e woord machtig redcrwerk allesomvatn kompetitie in gang gezet worn. Tc all kan, of als gij wilt in alle clubs, nerigs 4e afelingsploeg tot dc «reuz > ecre- Dfdccling. wordt er ernstig gezwoegd gewerkt cn wordt dc training tot hoogs opgedrev. Zoo gaat ook bij onze Gtsche clubs Gantoisc cn Racing Gt, waar ofwel n Dinsdag Donrdag ofwel n Vrijdag dc groots bedrijvigheid heerscht waar m door e rationccle training spelers «fit and well» wil brg g eers officiéele wedstrijn. Wij zijn e kijk gaan nem naar die bedrijvigheid... eere wie eere toekomt, wij )icbbeu eerst over Gantoise. Vooraleer over spelers cn training sprek zegg wij eerst dat 't voetbalkomiit Gantoise bestaan uit heer Stassart, Drubbel. Van Voor, Maes cn Vcrslo'. er aan houdt dichtbij verrichting harer spelers volg cn ier maal als kari voltallfj op post is. De training bestaat uit twee goed afgeek el: 1). uit lichamelijke oefing; 2). eiglijke voctbaltraining. Dc lichamelijke oefing geschiedt onr gelei n heer Apers, moniur lichamelijke opvoeding bij Belgisch leger. Wij kunn natuurlijk niet al verschill oefing opsomm die Gantoise-spelers doormak hebb r bevorring hun ligheid of amhaling; maar stipp wij bijzonrs proev aan die bestaan uit koorddans, werp «mccin-ball», gewone gymnastiekoefing arm be gevolgd door e paar honrd mers loop in traag versneld mpo. Voor voctbaltraining m gewone gamma-oefing: stopp, kopp, loop n bal, n bal in n vlucht oppikk juis richting gev of n bal ev richting docn.veranr nslot e twintigtal minun wedstrijd noodige onrbreking raadgeving n Wesch trainer Stcyskall. De le ploeg Gantoise zal zoowat zelf zijn ze die verl jaar zulk flink werk maak bewonring afdwong r voetballiefhebbers. Nog niets staat bepaald vast, maar afgezi heroptr Deschepper die e zware operatie onrstond nu reeds gedur aan paar wek training hervat, zal ploeg eruit zi als volgt: Doel: Deraedt; Backs: Kersse Van Overmeir R. Half-backs: Van Rrghcm, Maerns Van Overmeir M.; Voorspelers: Degeest, Dhooge of Deschepp?r. V..---lr, Chaves d'agullar Dercusc. Met ze ploeg kan Gantoisc haar liedje m-dc-ming in nationaal kompeiiti-'koncert cn mert kan verwachn t bij somm'jc gelegh dc toon l.cd heel hoog aangeslag wordt. Gantoise beschikt ook nog over flinke reservekrachn die sukses ze of ge fal kracht kunn verg. Zoo hebb wij jeugdige doelverdcdigers Schclstrac Hansscns, die brann verlang om hun kun.. Deze laats, gabarit n oun doelverdiger La Gantoise, Van Brussel, zag wij persoonlijk aan werk hij ed werkelijk niet slecht e durf om Debie bescham. Als back kan op Dcbackcr gerekd worn rwijl Gadisscur tal jon* ger zooals Dol, De Kimpe Goethals zich op dc goe hoog trachn werk om in aanmerking kom. De vooruitzichn zijn dus goed zonr meer m rekt op voetballiefhebbers zonr onrscheid om Gantoise-am, dat verl seizo Gtsche kleur hoog hield, aan moedig cn sun. Het bestuur Gantoise overigs voor publiek gezorgd want plaats rondom rrein wern in ruime ma aangevuld cn meer dan toeschouwers kunn nu goed n wedstrijd, volg rwijl 8^10 publiek beschut z V n g n reg. De geheele inslling in midn c grastapijt als e biljartlak biedt c prettig indruk ze die non ge voorwedstrijn bijwoon zull aangaam verrast zijn cis zij plein betr. Kortom, op Gantoise is alles gereed om n strijd aan g cn om dc duizn supporrs ontg. Leve kompetiticwedstrijn c - hoe vlugger hoc liever. E. S. Is turn noodzakelijk? Dze vraag wordt ons dikwijls gestrld wij antwoorn daar dan heel gemakkelijk op door toepass spreekwoord, dat zegt : «Rust roest». Want. laat ons hier es ln kor woorn opsomm, welke uitslag m bereikt aan e goed georr. Uchaamsoeflng do. 1. Versrking n wil (wilskracht); 2. Versrking handigheid vlugheid: 3. Versrking zuwstrlsel zijn physlologlschc werking: 4. Versrking n bloedsomloop; 5. Versrking splerontwikkellng: 6. Algemee ontwikkeling lichaam, dat zijne bijbrgt r verschooning ras dus rechtstreeksche versrking Inllekt. Getond verstond tn e gezond lichaam. De msch, die zich sert lang niet meer bezighoun lichamelijke oefing, worn bij weer opvatn r llchaamsoefing heel dikwijls pijn gewaar dan ls er wilskracht noodig om oefing voort zetn, daar verscheine spiergroep welke e heel tijd gerust hadn, stilaan verlamd war. Dit weerstandsvermog echr wordt slechts verkreg door e regelmntlg ond*rhoun splrroeflng. dit is. wat wij «trainemt», of lichamelijke vorming, he. Door goed gelel oefing versrker, spier, zij worn vaak veerkrachtiger srker trekking scheuring, die ze zoun onrgaan, geschf niet meer. Alzoo blijv zuwvertakking vrij daar ls ge pijnlijk gevoel meer. De physlolog. of natuurgeleern, verklar ln algemee regel dat funktie orgaan maakt. Dat wil zegg dat mschelljk lichaam zich aanpast door veranring in zijn lnnerlijk bouw aan e dlkwyis herhaal werking. Maar ook omgekeer ls waar : verdwijn funktie sleept na zich verdwijn orgaan. De spier verdikk bij n arbeid t.rzclfdcrtljd verliez vezels al vetweefscl, dat hun samtrekking ln zekere ma ghield. Bij e langdurige rust of bij gebrek aan e geregel lichaamsoefing verdunn, verminr zij hun vezels mak plaats voor vetweefsels belemmering samtrekking. Want dc gewrichn lichaam gehoorzam zeel vlug aan ze rust cn na weinige tijd zi wij e ware beweegloosheld opkom ln niet geoefd gewricht. Vrorbeeld : bij ziek c of anre lidmaat. De goe, gelei oefing verminrt niet alle dc mcel. maar ook dc neiging naar moeilijk amhal. Bij turners, die zich regelmatig oef, is niet zeldzaam jongrns vinn die zwaar lichaam zijn. maar tcch riet vlug buln am gerak. Dat hebb buinlandsche sporrs bewez op Ille Arbeivsolympla Antwerp. S>. overwinnaar r 5000 mer loep, Russische kameraad, was op dit gebied e goed voorbeeld. En wij hop dat onze sportbeoefaars leirs, gedrev door ze talrijke voorbeeln welke ons ze Olympia grgev. hun l zull aanzetn rai ook aan c georn ltchaamsoeferlng docn. dl? zij kunn bekom bij hun kameran-turners. Ier sporr naar turnzaal, moet orwoord wez, want e goedo vorming of gepas «training», vermeerrt werk vermog long hart: canseh lichaam in zijn innero struktuur onrgaat dus n Invloed o gepns turn oefing wordt erdoor versrkt. Daarom Jongeling, meisjes, manr.cn vrouw, all naar socialistische turnzal, waar gij zult ontg : Lichamelijke opvoeding geeslijke cn politieke knis. A. H. Koncfratie r soc. wielrners >dn Wesd-Vlaanr Het groot inrnational warpolotornool om n «Horty-Beker» Boedapest blijft ongsprekelijk groo inresse wekk. De wedstryn Dinsdag waar we uitslag reeds in vorig nummer mseln hebb die kompetitie nieuwe spanning bijgezet. Vooral resultaat Belg g Duitschers bracht ons e heugelijk.; bevinding want e 4 3 nerlaag mocht m zeker als meer dan eervol besmpel. Dit was n indruk die m oped by vernem cyfers doch byzonrh over di wedstryd di* ons narhand zijn toegekom mo ons zeker nog meer thoesiastisch smm over cl3 gelever prestatie Belg. Gemeld wordt dat Duitschers zeer kansrijk wonn, dat ze zich als ech brun hebb aangesld dan nog hulp n Engelsch scheidsrechr noodig hadn om overwinning bemachtig. Die Engelsche referee E. J. Scott beging immers meerre flars die spijtig goeg lks Belg als slachtoffers maakn. Zoo b. v. aarzel hij ge oogblik drie Belgische spelers, namelyk Stoel, Isselé, Casleyn. gelijktydlg uit war verwijz kort voor ein als stand 3 3 was. Met 7 g 4 spelers in he- war hadn Duitschers dan ook ge mins moei meer om, h?t winn punt aan ek. De talryke aanwezige sportliefhebbers hebb niet nagelan én hanlwijze n referee èn brutaliit Duitsche spelers lak daar y. er all best bewust war dat.>p die wijze dit anrs zoo prachtig tornooi tctaal ontsierd wordt. Uit dit alles blijkt dat Belgische vergwoordigers hun Duitsche gstrevers e goe repliek gav, dat t. Duitschers meer dan geiyk tred hieln bijgevolg op zyn minst e match-nul verdin. * De party buer e aanval Belg doch Duitschers opn score langs Schneir. Hierop werd Stoel voor e ingebeel fout uit war verwez wat Duitschers toeliet hun vooisprong vergroon op C. 4é minuut. E minuut lar verminr Depauw n achrstand. Voor rust maak Schneir er nog 3 1. Pas was party hernom of Isselé doel e 2e punt voor Belg waarop Stoel anrmaal werd buingezet. De Belg verdign zich nietmin zeer moedig langs Isselé kwam op 4e minuut n geiykmaker. De party ging spannd verr wissel kans tot einlyk scheidsrechr aandacht op zich wil trekk zoo maar n slag drie Belg uit war zond. Van dit oogblik af war onze jongs redloos verlor. Schneir maak e vier doelpunt voor België *t was elnc. Volg ploeg lag war: BELGIË. S. Stoel, De Combe. Isselé, De Pauw, Gerard Blltz Casleyn. DUITSCHLAND. Kllngburg, Baler, Gunst, Strauss, Schulze, Schneir Schwn. Huidige klasseering G. G. G. V. V. T. P. 2. Duitschland Holland België Oosnryk Frankrijk HONGARIJE Hollandsche jongev in veïïe... Alhoewel werkelijke wegkoers ln Holland nog seds verbon zijn, aldaar slechts wedstrijn ln geslon omloop of kriria wetlijk gedold worn, komt er over n Moerdijk me; n dag meer Inresse roor ze sportvertakking. De eers stoot hiertoe is wel gegev geworn door suksess, welk e Cesar Bogaert, Adriaan BraspjpLn -, Rlnus Valtyn anre Gerrlet Van r Rui. hier op onze vlaamsche weg kwam boek. Maar prachtstukjes gebroers Albert Antoon Van Schl in fransehe klassiekers narhand nog wel meer ln n weergalooz Tour France aan zij e Midlkamp, zijn evwel 'e heel bijzonre stuwkracht kom bewerk, waar m nu eerst goed gevolg kan waorer. Nu immers reeds lang verduilijkt werd dat Holland, dat e Plet Van Kemp, e Per Moer/kops, e Jan Pijnburg zoo meer voortgebracht, evgoed wegrners groot allure kan aankweek, ls er onr jonger e heel bijzonre passie ontstaan voor wegkoers. In jongs wek wern we xelfs overslpt mei hollandsche overwinning bü onafhankelijk in België. Eerst was naam e Ré Van Hove, die m geregeld onr laurean kan aantreff, nadat m zelf reeds wist heersch bfl liefhebbers, zoodat hei voor hem dus wel meer e normal opmarsch geldt. Dan was e zekere Theuns, die tweemaal opevolgs kwam winn: eerst Tessrloo dan Humbeek, rwijl e Seys, die reeds vroeger had gewonn alhier, seds verr op «ereplaats recht komt. Vorig Zondag was zulks alweer geval Eisn in Limburg, alwaar overwinnaar nu ook e Holanr was, namelijk Maer. En Dinsdag nu Zelza, in die suksesvolle proef, waaraan onze vrin gemebestuur ln mewerking plaatselijke véloclubs hun bes zorg wijn, war alweer Hollanrs, die hooge woord voern, dit zelfs op heel lijn dan nog. De overwinnaar werd zekere Vrijdaghs, die ergs ln Brabant woonachtig is, maar Hollandsch oorsprong zou zijn, rwijl voorts twee anre Jongere Hollanrs, Van Peer voormeln Van Hove. 3e 4e wern. Hel zijn dus wel zooveel nieuwe fijur, die hier in ons land eraan kom herinner dat kagorie r onafhankelijk in zeker zin '.kweekschool is r kampio-, oorel aan die zooveel sprek resultan, kan ook niet anrs, of Holland moet in naas toekom*?', veel aan prestige winn in wegwedstrijn. Immers, juist omdat die resultan op e voor h vreemd rrein mo verworv worn, zijn zelf s meer waar garaner op zichzelf hoogs ergie-rmt. Daarom ook juist dat we die overwinning naar volle waar.mo schatn, net zooals zelf wel bes*.e propagandamidl zijn om ook in Holland ware ' wegkoers ingang do vinn bij wetlijke overheid aldaar. Dit algeme betrach moet zelfs naar n huidig gang zak onvermijlijk worn, misschi is dag niet ver meer af dat onze noorrbur ook in die sportvertakking, na in zooveel anre reeds, e vooraanstaan plaats kom innem. En werkgelegheid voor onze honrn wielrners moet er dan nog in eers plaats bij gebaat worn. R. Cneut. De beroepsrners Meire bij Aalsl Op Donrdag 26 Oogst e.k.. wordt lle uitgave Groo Prijs Meire betwist frank prijz zijn er aan verbonn. Ie fr. palm; verr 1.000, , 600, , 300, , 150, prijz 100 frank. WEGWIJZER. Vier maal Meire, Oorgem, Oosrzeel, Oomberg, Burst Meire. dan nog drie kleine ronn In geme zelf. AFST.AND. 150 km. Vertrek 13 uur stipt. Insohrljving h af stur aan Gilbert Schelfhout, Cauwberg, Meire. Verre sportberichn blz. 5 1IIIIII.lUIIMUII.llllllllllll-milMlllll.il IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIII Naar Kophag! De Belg zijn vertrokk Gisr Wosdag zyn Belgische vergwoordigers voor wereldkampioschapp Kophag aan Noord-Station Bru&sel vertrokk. Tal vrin supporrs war aan station aanwezig om h n afscheidsgroet brg h bes wsch. Op appel ontbrak alle n liefhebber Dumoulln die karavaan Luik zal vervoeg. De groep zal h avond omstreeks 5 uur Kophag aankom. G. Ronsse zich onthouu onr voorwdsel dat zu 1 ' gezondheidstoestand wsch over laat. MET DE ONAFHANKELUKEN TE ZELZATE De hoo/dgioep komt over Groo Markt voorbij no eers ron Omloop 't Wesn 21 tot 29 Augustus De klassieke Omloop 't Wesn zal dit jaar 21 tot 29 Oogst verr worn. De ritn Deze zijn : Zardag 21 Augustus : Rnes Ca (205 km.). Zondag 22 Augustus : Ca Le Mans (180 km.). Maandag 23 Augustus : Le Mans ' La Rochelle (281 km.). Dinsdag 24 Augustus : Rust La Rochelle. Wosdag 25 Augustus : La Rochelle Nans (186 km.). Donrdag 26 Augustus : Nans Lorit (212 km). Vrijdag 27 Augustus : Lorit Briest (190 km.). Zardag 28 Augustus : Brest Sint- Brieue (221 km.). Zondag 29 Augustus : St. Brieue Rnes (218 km.). Ge al ze ritn Is onrvereld tijdrijn is volledig uitgeslon. De inrichrs hebb bovdi ln hun reelemt e artikel ineclascht waardoor rners is toegelan op gelijk welk oogblik in geval bandfekt e anr wiel nem. H namiddag kririum Wallonië Herve Dit kririum Wallonië dat Zondag 1.1. m^est verr worn, doch om r slecht wer werd uitgesld, komt nu h Donrdag aan beurt. Herinner we rloops dat afstand 100 km. bedraagt dat er eerst maar 17 u. f") gestart wordt. Ziehier lijst r elnemers: I. Deger; 2. S. Maes: 3. Vervaecke. 4. Deltour; 5. Muller; 6. Garnier; 7. Braeckevsldt; 8. Vissers; 9. Dignef; 10 Dignef. II. Loncke A.; 12. Horemans K.; 13. Demeersman; 1*. Gerard: 15. Vannbosch; 16. Louyet; 17. Gouverneur; 18. Cardynael; 19. Kneepkns H.; 20. Houbrech.s. 21. Schepers; 22. Poleur: 23. Giltay; 2t. Trekels; 25. Huts; 26. Gardier; 27. Kneepks J.; 28. Vlugg; 29. Charlier; 30. Waurs. 31. Boit; 32. Geun: 33. Masson; 34. Degreef; 35. Delcomlnet: 36. Van Loock; 37. Vanrllnn; 38. Beekman; 39. Lagae; 40. Keleer. 41. Van Roye; 42. Delabre; 43. Ghysellnck: 44. Hamelryck: 45. Vanzechn; 46. Meyvisch; 47. Laplume; 48. Cocqucraux; 49. Verdyck; 50. Alexanr. 51. Belsack; 52. Adrlasss; 53. Thys; 54. Moerhout; 55. Drossart. Van Klaver naar Amerika De Hollanr Bep Van Klaver na zijn nerlaag g n Duitsch.T Er, na lang beraad, uitnoodlglng, die hem uit.amerika blijv toestroom, aangom. In verband hierme zal Rotrdammer waarschijnlijk reeds half Sepmber naar Stas vertrekk. Mocht zich voor di tijd nog gelegheid voor e gevecht ln Europa voordo, dan zal hij dit aanvaarn. Het sportbrevet in Frankrijk * De beweging in gang gezet door kam. Lagrange, onr-sekretaris bij minisrie Opbare Gezondheid, tot bevorr r lichamelijke opvoeding, begint vruchn drag. De 2e F. A. komt e eers statistiek af kondig die voor e begin zeer aanmoedigd is: Eers trap: kandidan wern aanvaard, dus meer dan 90 t.h. gelukn. Twee trap: war gwoordig, bekwam brevet, ongeveer 85 t.h. legn goed gevolg exaam af. Der trap: op aanvragers voln er aan dc proev. Ongeveer 16 t.h. r elnemers mislukn. Vier trap: 300 veran hebb er 253 liet insigne ontg. In ze afeling is verlies ook omtrt 16 t.h. Voor wanneer officiéele inrichting in België? Op Zondag 22 Oogst, wordt Moeskro. r gelegheid oping r ntoonslling over Spanje, ingericht door S.J.W., e geweslijke bijekomst gehoun voor al soc. wielrners West-Vlaanr. Al wlelerclubs ook politieke groep worn verzocht r ontg vraglijst ingevuld will rug stur aan provinciale sportsek re taris. De lijst moet ook voort in or gehoun worn al mogelijke moet gedaan worn om zoo e groot aantal wielrners naar konctratie Moeskro stur. Hier volgt organisatieplan: Groep I. Dc wlelerclubs groep St. Gols, Mo. Pots, Bossyt, Avelgbem, Autryve. Spierre. Dotnys omligg, mo zich 13 uur aan hei Volkshuls Dotnys bevinn. Op plaats Herseeuw kom 13,13 uui- oe volgae groep bije: Herinnes, Warcolug, Pecq. Estampuis, Leers-Nord, St-Léger, fcvregnles Herseeuw; ae groep Dotiys zal h aaar vervoeg; Luigne sluit in geme Luigne aelf aan. orotp li. Aan net Feestpaleis, SlachthuLslaan, Kortrijk, mo voigae groep zich 13 uur bevinn: Cuerne, Bavichove, Bever-Leie, ljasselgnem, Dserlijk, Vich, St-Louis, öwevegnem, Hareiceke, Heule, üullegnem, Bisseghem, Kortrijk omligg_ Aan Volkshuls Aalb-ske kom volg groep bije: Marckc, Belleghem, Roileghtm Aalbeke. Zij wor- QvU aaar vernoegd door groep die Kortrijk bije kom. Groep III. Te 13 uur mo volgue groep zich aan Volkshuis Me..bevinn: Gheluwe, Wervik, Kom, Warneton, Messlnes, Houthem, Santvoor-, Oheluveldt, Moorseele, Yper, Me omligg. Aan Volkshuls Reckem (Crolséej kom 13,15 uur volg groep bije: Lauwe, Wevelghem weckem, *aar zij zull vervoega worn door groep die Me kom. Groep IV. De wlelerclubs alle, staan elnemers uit Noorn l-ïankrljk, begev zich Moeskro naar Volkshuls (Cr) g 14 uur, waar zij zull vervoega *. orn door anre wielryrs. De al'-remee bijekomst voor wielrners piaats Moeskro. aan Volkshuis, Toerkonjestraat, daar zal m zich gezamlijk uur, naar bijekomst voor betooging begev. Spaansche vlagjes voor aan rljwlei hechn z\jn bekom bij kd. Van n Bulcke Alberic, In calé du Ctre. Toerkonjestraat, 44 of bij S. Clauwaert, Mesweg, 223. De groep kunn hun beslling do aan zelf adress. De verkoop r vlagjes ls n voorele net Belgisch Gezondheldskorps voor hulp aan Spanje. Ge rijwiel meer zonr vlagje r Spaansche Republikein. Voor verkoop Dotnys, zich wn tot kameraad Vann Bulcke Camille, ln Volkshuis Kortrijk bij Decandt Juli, Vaartstraat, 5. Al wlelerclubs sympathiseer, mo talryk n oproep Sportbestuur beantwoorn. Het orwoord ls Zondag dus: All naar Moeskro. Kleine Baankoers Te EMELGEM. Op Zondatr 22 Oogst 2 uur namiddag koers voor Juniors over 100 km fr. prijz premiën, vereld als volgt: erse prijs: 300 fr. e paar veloscho; 2e *Ï50 fr. e koffiemol: 3e 175 fr. e buinband; verrs: IOC. 100, , 30, , 25 fr. c. verschill waarvolle premiën. Aan 5e ron wordt er e prachtige premie geschonk. Inschrijving h af in lokaal «Het Brouwershof» bij H. Dekeerschler. Aanzet aan herberg «In n Herr» bij Jules Corneliss. Kals^ed Ingelmunsr. Aankomst op Dorpsplaats. VAN VLIET EN TERREAU WINNEN TE AMSTERDAM Op velodroom Amsrdam werd Dinsdagavond e meeting aangebon waarbij Van Vliet Terreau respektieveüjk ln snelheid halve-fond zegeviern. Ziehier uitslag: Snelheid: le reeks. 1. VAN VLIET: 2. Chaillot. De 200 m. ln 12" 1/5. 2e reeks. - l. VAN VLIET; 2. Chaillot. De 203 r^. in 12" 1/5. Halve-fond (2x40 km.): Klassemt. 1. TERREAU, 3 p.: 2. Schön 4 p.; 3. Grant 7 p.; 4. P. Van Kemp 8 p.; 5. Snoeck 9 p.; 6. Wauzsnried 11 p. 5. G. Ronsse 14 p. S. MAES 2e TE GENÈVE De meeting voor Ronmann dis Dinsdagavond op velodroom C*néve doorging zag S. Maes ln he-, hoofdnummer of Indlvldueele over 100 ronn, 2e plaats Innem achr R. Lapéble. Ziehier chnische uitslag: pjmniup7i; le reeks {1 km. aanloop). 1. LP-PPEBIE 1* 10" 2/5: 2. Bartali 1 ' 3. Amberg 1' 11** 4/5; 4. Egll 1* 12" 5. Litchi 1' 12" 4/5; 6. S. Maes 1' 14* Ze reeks (achrvolging 3 km.) EGLI klo--t S. Maes 60 m. LITCHI klopt Bartali 45 m. AMBERG klopt Lapéble (plat). Klassemt. 1. ZWITSERLAND 2. Vreemn 4 p. Individueele (100 ronn). LPU-EBIE 46 p.; 2. S. Maes 35 p Savldino 15 p.; 4. Amberg 15 p Crovol6er 11 p.; 6. Vaucher 3 p. Bartali 7 p. 11" /5 5 P-; ï..: 3. ; 5. ; 7. Voetbal UIT WETTEREN Zondag a.s. 22 zer officiéele oping h2t voetbalseizo. Te 3 uur vrinontmoeting tussch Broerschap I Aalst I. Onnoodig op kwaliit Aalst rue keer. Gansch anrs ls «Broerschap» gesld. Onze ploeg slt e drietal nieuweling faam in lün. Deze nieuwe elemn sam bes our verl jaar, zijn vastbeslon alles gev om abroersciiap» ruc é r be* PITg mak. Partijgoon. UW Jongs roep u. Op arbelrssportveln is uw plaats. Komt naar ons r. rein. waar echt liefhebberssport zi is. Begin 3 uur. Algeme inkom 2 frank. Op Zondag 22s e. k uur algemee vergaring voor l n spporrsclub «Zwart Rood», bij E. Midrnacht aan trapks. Kd. Deconinck komt sprek. All intijds op post. Zeer belangrijke dagor. BIJ S.F.C. UNION SPARTA Hierbij laat bestuur Union Sparta aan zijn spelers w, dat oefing ier Donrdag, 7 uur zull plaats grijp. Tein ploeg kunn samsll, welke Zondag 22n zer g Volharn eal optr, zull spelers e.k. Donrdag eers oefing mc bijwon. Langs z weg verwittig wij al l, dat er ler Dinsdag, 7.30 uur, vergaring zal zijn. Het bestuur. Uit Aalst Oproep tot onze supporrs voetballiefhebbers Zondag a.s. gt Roo Sportkring oefwedstrijn aan gaat op b>zosk bij Wet.- eers ploeg. D» spelers verplaats zich a trein vertrcüjcan uur, bijekomst heelt plaats 1 uur stipt ln volkshuls. De supporrs die over e rijwiel tjeschlkk. verplaats zich in groep per fiets, kom sam in volkshuls 12 1/2 uur; supporrs die over -re rijwiel beschikk, kunn n trein me reiz doch mo zioh r statie e reisbiljet aanschaff. E warme oproep wordt gedaan tot all om zoo talrijk mogelijk dc verplaatsing me mak ler ons zal bieuwd zijn om zi wat Rood Gro - hun buut wez Supporrs we rek op uw moreel sun verwaohn U tn groot ge- Op Zondag 29 zer reist Roo Sportkring naar Niel (Antwerp) om er tpeg lokale ploeg e vrinkamp spel. Deze reis eeschiedt autocar g die verplaatsing will me mak kunn zich e betallne lan inschrijv ln vodt6- huis, bij sekretaris r club, prijs ls bepaald op 10 fr. Supporrs, partijgoon voetballiefhebbers, lang onverschilligheid gover uwe eige sportgroep geduurd, es cn voor goed Bezorgd dat ze groep, uw mewerking, grocle bloele. (megeeld). püllllllllllllmiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii.iuiiiiiiiiiimiiiiiiiiih STELLA WALSCH vestigt nieuw wereldrekord 50 mer in 6" 3/10 De bek Poolsche athle Slla Walsch tijns Jongs athletlekwedstrljn voor Dames Graub wereldrekord over 30 mer 1/10 sek. verberd gebracht op 6" 3/10. ZIJ had reeds ln 1933 wereldrekord dat sinds " 4/10 op naam stond Tsjeksche athle Zilkova geëvaard. GANTOISE NAAR CERCLE BRUGGE We meldn reeds ln vorig nummer dat Gantoise h Donrdagavond Brugge g Cercle e oefwedstrijd zal spel die 18 uur begint. De Gtsche ploeg zal zich als volgt aanbi : Deraedt; Kerse Van Overmelre R : Van Rrghem. Marns Van Ov.br-. mcire Mee; De Geest. Verselr, Dhooge, Goethals Dol. Deze bei laatsn verg respektleveluk Chaves Dereuae. Medica verliest Makino Tokio Te Tokic werö groo inrnationale zwem wedstryn gehoun waarbij kele r voornaams Amerikaansehe kampio partij war. Het meest verrass feit n 2n dag was nerlaag die veelvoudige Amerikaansehe wereldrekordheur Jack Medica op 400 m. borstcrawl g n Japansch wereldrekordhour op Je 800 m. leed. Na e spann kamp tik Makino als eers aan ln e tijd 4* 50" 8/10. Niet es e bijzonr tijd, als m weet dat wereldrekord over di afstand op naam staat Medica 4' 38" 7/10. K.o/s aan dagor in Stas De Jongs boksmeeting ln Amerika wern all door e k. o. gekmerkt. Te New-Yark kon Hry Armstrong zeker Johnny Pablllo k. o. zetn ln o: 10e ron. Het was 20e achrevolg overwlnnln u zoodat Armstrong zijn kandidatuur voor n wereldtil volkom wettigt. Pedro Montanez die op 23 Sepmber e. k. Lou Ambers moet ontmo werd San Francisco overwinnaar Fred Comrance door k. o. ln 2e ron. Kid Chocola die e suksesvolle «come back» wist nu New- York Jlmmy Tramberla in 3e ron naar land r droom zn. LOU AMBERS. wereldkampio lichtgewicht, werd Hartford overwinnaar punn op Homard Scott. Osc. Van Rumsl moet rusn Tijns Jongs athletlekhampioschapp had kampio Oscar Vaa Rumst. noodgedwong n strijd mo stak ngevolge hevige pijnea in be. Oscar dacht eerst dat vermoeidheid zich hem meesr h*4 gemaakt, maar thans, na n wedstryd Zondag J.1. St. Niklaas gevoel hij opnieuw diezelf pijn. Na onr* zoek werd vastgesld dat Oscar eea «sple.rverrekklng> opgeloop had. waardoor hem e tijd rust opgelegd is. Daardoor zal Belgische Athletlekploeg op Augustus ln We3 f - Duitschland Noord-FrankrUk, disn Oscar Van Rumst moeo miss.

5 - 5 " Vooruit, 19 Oogst itauaansche ZEEVLOOT MOET DE SPAANSCHE SCHEPEN TORPEDEEREN! DE JAPANNERS LIJDEN EEN ZWARE NEDERLAAG BIJ NANKEOE ZIE BEGIN BLZ. 1 DE AANVALLEN OP SCHEPEN Met Britsche stoomschip City of Wellington zijn Algiers 23 lün bemanning Spaansche stoomschip Ccn Abasclo aangekom, da; Vrijdag r hocj Panlleria is getorpeerd. Zev*.i led-1 i bsmanning worn vermist. De kapiin verklaar, dat torpedo was geijnceerd door e Italiaanscïm tcrpedojager. DE HOUDING VAN DE ENGELSCHE REGEERING Na afioop minisrverearing, w..ke Ln hesft plaats gehad, is volg communiqué uitgrgevcn: «Z. M. regèering is ernstig geschokt door tc:-md aantal aanvall op schep, die in n laatsn tijd in dj Midilandsche Zee hebb pbats «ehad uitbreiding gebied, \vaar.n ze incinn voorvall. Z. M. regeering via Admiraliit instrukties verstrekt, dat indi e Engelsch kcopvaarduschip dcor e onrzeeboot zr waarschuwing wordt aangevall, Engels» oorlogsschep gemachtigd zijn om c gaanval op onrzeeboot do.» SMOKKEL VAN VLIEG TUIGEN Sert Apri; stonn er op partikuliere vliegveld Toussus-Paris zesti gebruik transportvliegtuig Amerikaansehe htlkomst. Verl week wern er bewijz luchtvaardigheid voor uitfiereikt eigaar kreeg vergunning ze naar Touiouse lan vlieg. Van acht, die Zondag 1.1. vertrokk zijn. hebb twee e noodlanding mcet. mak, twee zijn normaal Toulouse aangekom, maar vier anre is niets bekd. De acht vliegtuig, die nog Toussu--Paris stam, worn thans nauwletnd bewaakt. HEROPENING VAN DE ZITTING DER CORTES Barria, voorzitr Cors, in e inrview e vergwoordiger Havas verklaard, dat juis datum ds oping r kom zitting parlemt nog niet is vastgesld, doch dat ze zonr twijfel tussch zer zal ligg. DE PRESIDENT VAN DE SPAANSCHE REPUBLIEK ONTVANGT BRANTING Manuel Azana J. Dranting ontg. Azana Branting bedankt voor elmoedigheid die Zw aan Spaansche republiek heef; bewez. Branting antwoord, dat alle mokratiën Spanje dankbaar mo zijn. daar strijd die Spanje veert, ons aller strijd is. ITALIAANSCHE OFFICIE REN ZIJN TE GIBRALTAR AANGEKOMEN 10 Italiaansshe of f ie» r zijn Gibraltar aangekom s. s. <Ranei. Zij zijn naar.algeciras vertrokk. E oorlogsschip r rebell «Rome» gekoncoyeerd. ITALIAANSCHE ARBEIDERS AANGEHOUDEN WEGENS SYMPATHIE MET DE SPAANSCHE REGEERING 22 arbeirs.aleadc-fabriek Eijn aangehoun bij Sanpierdara (Italië) omdat zij hadn meegedaan aan e inschrijving n ba Spaansche republiek. MUITERIJ TE LARACHE M meldt uit Gibaltar, dat e opstand is uitgebrok in garnizo Larache, waar alle treep hun officier zich verzet hebb g phalangisn troep vreemlinglegio. De opperkommandant Tetuan had aanzilijke versrking ontg uit -Ceuta, phalangisn soldan vreemlinglegio. Tweehonrd officier soldan wern gedood. Talrijke officier wern ln publiek rechtgesld, rwijl tal manschapp op plein wern gegraerd. OE EVAKUATIE V. MADRID VERPLICHT GESTELD Ingevolge e beslissing minisr, Arbeid ITubliek Bijstand, elt M. A. Priego, civiel gouverneur Madrid, me, dat evakuatie Madrid thans bij kreet verplich. is gesld. All, wier gwoordigheid niet necdzakelijk wordt geacht vcor verdiging r hoofdstad, of die niet in oorlogsindustrie werk, zull stad mo verlan. «Het is e har maatregel», Pnego aan journalisn verklaard. <vocral veer n, die verwann in hoofdstad achrlan. De oorlcj ei.cht dit offer onverbidlijke noodzakelijkheid, rwijl voorhoe, die vcor cverw.nning strijdt, door z maatregel in haar moeilijke taak gesund wordt. EEN BELANGRIJK ARTIKEL VAN HET ORGAAN VAN DEN GENERALEN STAF Het informatie-bulletin 't minisrie var. Nationale Verdiging, dat opgeslo. wordt dcor nauws mewerkers Prieto, publiceert e belangrijke studie over n huidig toestand. De scl-üver geeft e kommtaar ever opleving r aktiviit aan Noorlij.: front merkt cp, dat offsief da rebell bcigonr.on war op -ront r provincie Cordova gestaakt is mo worn dcor onz aanval aan front, Madrid, hoewel vijand aldaar c leger man, talrijke stukk artillerie, e aanzilijke luchtmacht tallcoze vechtwajs, gekonctrec-rd had. Na lubb verklaard, dat offsief in n omtrek Teruel plechts e weinig belangwekk epieo i- in n oorlog, laat schrüver doorschemer, dat mogelijkheid bestaat, dat vijand zal doorgaan ons cp dit front verontrusn. Hierg hebb wij belangrijke fsieve zelfs offsieve maatregel gom. Het bulletin wijdt verr e belangrijke alinea aan strijdkrachn waarover Fr3nco beschikt. Hij klasse 194C mo mobilise, dit zijn jgelui 17 jaar; onlangs hij klass 1937, onr wap.,.geroep, rwijl hij bovdi beschikt over 100.0O0 buinlanrs, Marokkan. 15 k man uit vreemling-kgic, in totaal phalamgi*;- n reques meegerekd, man. En artike'. besluit: <Franco zal mo overgaan tot e winrkampanje. Als hij wezlijke vorring wil mak op Noorlijk front moet hij zich haasn, daar herfstnevels gebruik var. zijn luchtmacht ernstig zull belemmer. Of zou hy in Oosn of in Zuin probeer? Onze geral staf neemt ze evtualiin in ernstige overweging:... maand Juli af is offsief in regeerineshann zal daar blijv zoolang oorlog duurt.» DE ITALIAANSCHE VLOOT HEEFT BEVEL GEKREGEN ELK SPAANSCH SCHIP IN DEN GROND TE BOREN De «Manchesr Guardian, schrijn dat, torpeer Spaansche schip «Ciutad Cadix» door c onrzeeër in Dardanell Inlichting bevestigt volgs welke Itaiiaansche oorlogsschep bevel hebb gekreg alle Spaansche schep torpeer wanneer ze dit ln giep kunn do. Het is niet zeker dat rebell e kel onrzeeboot bezitn, maar zelfs indi dit wel geval was, dan zou niet aan nem zijn dat ze patroeljeer in Dardanell. Het Is dus hoogst waarschijnlijk dat e Ital-aansch onrzeeboot n «Ciutad» in n grond geboord. Anrzijds verhal gedaan door overlevn «Campeador» bewijz n volle dat dit petroleumschlp door e Italiaansch torpedoboot werd getroff. ALLE BRITSCHE VRACHT. SCHEPEN ZULLEN BESCHERMD WORDEN De Britsche regeering zeer belangrijk besluit gom, dat Britsche oorlogsschep ln gansche Midilandsche Zee onmidllijk vuur op op elk schip dat Britsche vrachtschep aanrandt. De «Daily Telegraph» schryft, dat aan Britsche kapiins zeer strge bevel wern gegev. Op elk schip, duikboot of vliegtuig dat tot e aanval overgaat, zal onmidllijk vuur worn geopd. Anrzijds schrift. Daily Mail» dat *- e aanranding ln Midilandsche Zee gevole zlln (!!) besluit Sovjet-Rusland. Spaansche republikein voorzi ontzaglijke hoeveelh waps marieel, n ein e beslisslne ln n burgeroorlog af dwing. Honrn vmegtulg, vechtwaga. kanonn. bevs onbeperk hoeveelh munitie, bzine voedsel zull naar Valcia Barcelona worn gestuurd. Reeds ln vervoer petroleum ln e aanzilijke ma gesg. lllllllllllllllllllllllllllmlmliimiiiiimiilllmiiiiimiiiiiillllieilllllllllhlllllllllllllllllllllll Gaat Mussolini naar Duitschland) Naar m uit wel ingelich bron Rome verneemt zou Mussolini Hitler eerlang ontmo in Der Rijk. Mussolini zou aan Duitsche militaire maneuvers elnem die op 20 6epmber zoun doorgaan. Ge inrnationale kano wedstr ij n We De inrnationale kanowedstrijn, waaraan Duitschland, Honearije. Tsjecho-Slovakije, FrankrUk, Zwitserland, Pol Italië moesn elnem, wern We verbon. De burgemeesr We zou zich g inrichting ze kampioschapp verzet hebb uit, vrees voor betooging wege Oosnrijksche nationaal-socialisn. Barmat-maatschappij in ongelyk Amsrdam Te Amsrdam had één r naamlooze nootschadp B *rmat beslag g eleed op obligaties, die zoun toeb*?- oor aan N. V.»«Twljnrslaan H». Deze exploitatiemaatschappij kwam g dit beslag ln verzet. De rechtbank thans beslag opgehev, dar ls kom vast staan. dat ctw Und er si aan II» eigaresse ls. De gedaaed*» werd verooreld tot 200 guln onkosn. TREKKINGEN LOTENLEENING 1933 De 47e trekking Vfjf millio voor reek-. 33.V564 wosdagochnd ln Natlc- *ale Bank Brussel, 47e trekking P.aats gehad lonlelng «n lot 5 millio ls gewonn aoor reeks E overwinning voor Roosevelt De Saat r V. S., 63 smm g 16. boeming n mokratlsch sator Blacpost tot rechr bij Oppers Gerechtshof bekrachtigd. Deze boeming zal n Invloed Roosevelt ln Oppers Gerechtshof aanzilijk versrk. De «zuivering» in Rusland gaat besndig voort E blad uit Minsk meldt, dat krijgsraad Wit-Rusland e b r dood verooreld «zes trotskistische spionn, die in n schoot e militaire eheid gedrong war soldan bet Roo Leger hadn vergiftigd. * Al beschiïldlgn hebb bekd wern gefusilleerd. Amerikaansehe z Afschuwelijke dood e neger Te C-orrlngton, ln n staat Tness werd e geg neger, zekere Alber- Gon, naar e anre gegis lier auto overgebracht. Onr weg maakn zioh 5 gemasker kerels n nee-r meesr. Ze bonn hem vast aan e koord, vastgehakt aan e brug vuurn dan hun revolvers op slachtoffer af. ZIE BEGIN BLZ. 1 DE FRONTLIJN TE SJANGHAI Na vijf dag strijd loopt frontlijn t: Sjanghai noordstation (waar puin nog door Chineez is bezet) langs Hongkice Kiangwon, buigt dan in, n zuin vliegveld, naar zuidoosn toe: naar d"n linkeroever Wang-Po bijrivier n Jang Tse Kiang). De Japannrrs bezetn verschill punn op n rechroever Wang Po, onr meer aan monding rivier in Jang Tse Kiang AMERIKAANSCHE MARINIERS NAAR SJANGHAI Binn kele dag vertrekk-m mariniers naar Sjanghai. Dit wordt beschouwd als e zeker bewijs, dat Am:rika inzicht, welke wding gebeurniss ook nem, zijn rechn voorel in China handhav. DE STRIJD IN HET NOORDEN Sert eige dag is. volgs berichn uit Japansche bron, anti- Japansche aktie Tsingtau toegom. De Chineesche troep om stad zyn zeer aktief zoogaam «zoutwachu zich anre milicis vereigd vormt thans oplijk e onrel leger. Drie Chineesche divisies dreig onr geraal Joe Sie Tsjog naar Tsingtau op rukk. Alle Japansche bewoners Tsinan plaats langs h spoorweg Tsinan naar Ts'.ngtau zijn thans Tsingtau aangekom, om naar Japan worn ruggebracht. Te Peiping werd e groo pre- Japansche betooging georganiseerd. 150 auto's r door stad eln vlugschrifn uit, waarin afscheiding «korrup dictatoriale regeering Nanking» hersl vre vridschap Japan geëischt wern (!!). In Peiping, zoo luidt dit bericht verr, kan m vele aanplakbiljetn pre T.-.n*. niche opschrifn zi. (Natuurlijk' Red.). DE JAPANSCHE TROEPEN TE PEIPING De kommandant Japansche troep Peiping, geraal-majoor Kawane. e beleefdheidsbezoek gebracht aan buinlandsche ambassas legaties, om vergwoordigers mogdh verzeker, dat Japansche troep verantwoorlijkheid op zich nem voor bescherming levs eigdomm buinlanrs in stad. EEN JAPANSCH OFFICIER PLEEGT HARAKIRI De reserve-kapiin Moro Hiroitsoe op paraveld Tokio harakiri gepleegd, omdat hij in verband zijn slechn gezondheidstoestand zyn land in n huidig stryd niet kon di. (!!) AKTIE VAN DË JAPANSCHE LUCHTMACHT Japansche vliegtuig hebb knooppunt spoorweg, die Sjanghai verbinn Nanking Hangtsjou bomm vernield, rwijl ook spoorwegwerkplaats warleiding vernietigd wern. De Chineez beantwoordn z aanval anti-luchtvaartprojektiel. die echr niet doeltreffd blek. Ook Japansche luchtmacht Chineesche vliegveln Jangtsjau Koejog gebombarerd, waarbij twee dozijn Chineesche vliegtuig mo (?) zijn vernield. EEN NATIONALE MOBILISATIE IN CHINA? Volgs Reur zou wetgev vergaring Nanking beslon hebb e wet op nationale mobilisatie af kondig. Bijzonrh daaromtrt zijn echr nog niet bekd. DE HOUDING VAN DE VEREENIGDE STATEN Volgs Reur regeering Vereig Stan aan China Japan verstaan gegev, dat er rechtvaardiging noch r is voor militaire optr in streek Sjanghai. De strijn partij ziin er verwittigd, dat Vereig Stan ze strikt verantwoorlijk zal sll rekschap zal eisch ier aanslag op Amerikaansch lev goed. De sator Nye. Bon" Clark hebbn e gemeschappelijke motie gepubliceerd, waarin zij op. afkondiging Neutraliitswet gover Japan China aandring. Reur w, dat Roosevelt Neutraliitswet niet zal inroep, zoolang diplomatieke betrekking tussch Japan China niet zijn verbrok. EEN RUSTIGE NACHT TE SJANGHAI De nacht is Sjanghai voorbijgegaan, zonr dat luchtaanvall hebb plaats gehad. Er wern wel kele kanonschon gehoord. In h loop n nacht war alle brann geblusxht, behalve in noordoosn dè stad. DE ONTRUIMING VAN SJANGHAI Alle Japansohe vrouw kinr Sjanghai, n getal ongeveer , zull worn uit Sjanghai geëvakueerd. EEN RUSSISCH-JAPANSCH INCIDENT Havas maakt melding e incint tussoh Sovjetkonsulaat Sjanghai Japansche overh dat zich aankelijk eigszins ernstig liet aanzi. De Jap3nsche overh men, dat e licht, dat in begin n vorig nacht op bovs verdieping Sovjetkonsulaat was ontstok, zou nebb mo di om Chineesche bombarmtsvliegtuig, die e aanval op gebouw Japansche konsulaat hebb gedaan, n weg wiiz. De bei konsulan zijn vrijwel naast elkaar geleg. Lar werd echr vernom, dat licht was ontstok, kort voor verzoek r Japansche overh om uit doov. Er bevond zich to niemand in konsulaat. De Sovjetkonsul begaf zich er he maak licht uit. Hij betuig zijn leedwez liet e onrzoek insll. DE VERDEDIGING DER BUITENLANDSCHE KONCESSIES De Empress of Asia is gisr e kontingt 750 man Engelsche troep uit Hongkong Sjanghai aangekom. E Amerikaansehe kruiser is 400 man uit Manilla onrweg. Half Sepmber zull 1200 Amerikaansehe mariniers uit San Diego (Californië) Sjanghai aankom om Amerikaansehe onrdan bescherm. Het kongres zal é half millio dollar gevraagd worn voor kosn hulpverleing evakuatie noodig in verband n strijd tussch Ohina Japan. Minisr Huil verklaard, dat voor ein r week 1400 Amerikaansehe vrouw kinr uit Sjanghai geëvakueerd zull zijn. Na hun vertrek zull nog "2500" Amerikaansehe staatsburgers Sjanghai achrblijv. Hul zei voorts, dat er nog ge plan bestond tot versrking Amerikaansohe vloot in Azië. De kwestie toepasisng r neutraliitswet wordt ier dag zorgvuldig bestu* erd. Juist vóór dit inrview Journalisn hai Huil e onrhoud gehad Wang, die inlichting verschaf over militaire operaties Sjanghai. DE JAPANSCHE LUCHT MACHT IN AKTIE De Japansche vliegtuig hebb verscheine Chineesche vliegveln beschon, waarbij acht toesll vernield wern, evals talrijke loods. Aldus e bericht uit Tokio. Anrzijds wordt gemeld, dat ln inrnationale nerzetting twee Japanners door Chineez wern gedood rwijl e r gewond werd. DE CHINEEZEN BEZETTEN HET HOOFDKWARTIER VAN PRINS TEH WEKT DE GAL VAK UWE LEVER OPionr caloracl «n'i morg* zak gi Vnr eo friich nit bed ipringci De lever moet eik dag één lir gk fn ingewann uitstorn. Wannee: gal niet vnj toevloeit, kun uw voedsej niet verr; berft. Kwa gass do Uw lichaam zwell: U lijdt aan verstopping. Uw organisme wordt vergiftigd cn U ls zwaarmoedig rneergeslag. U wordt e zwartkijker. E laxeermidl is e noodhulp. E gedwone stoelaang bereikt loei niet. Alle KLEINE CARTERS V1L.LEN, voor LEVER kunn viij toevloei gal verzek-n, r.it U er weer bovop zal help. Het ijn zach ptannuiureksels. die werkelijk op verrass wüze toevloei gal bevorr. Eischt Kleine Carrs Pill voor Levet ïn alle apothek: fr MIJN VOETEN WERDEN KLEINER lk draag Kleiner scho Mijn vo zijn nu kleiner flj-. ner evoudig door ze in warm war dompel waarin ik goeg Saltran Roll had opgelost om kleur melk gev. Mijn pass scho knell mij niet langer. Ik kan kilomers ver ln volle behaaglijkhcld aflegg. Alle pijn gezwell tijn verdw - mijn vo wonrbaar licht. Bekom dus onmidllijke verlichting voor uw vo daag nog. Uw apotheker verkoopt dc Saltran Roll waarborg. SALTRATEN RODELL iiniiniimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Gemgd nieuws uit onze provincies Op Tsjaharfront zijn Chlne opgerukt tot Mongoolsche ctrum Tsjasper. hofdiwartler n [ongoolsehe c- Japansch' gezinn prins Teh. TWEE CHINEEZEN GELYNCHT TE SJANGHAI De mig twee <3hineez gelyncht, omdat EIJ Japansche rijst, hadn aangekocht. BOMMEN... De Japansche vliegtuig hebb glsr opnieuw vliegveld Naoe- Oea bomm bestookt. Brand.5 ontstaan. Hunnerzijds hebb Chineez verschill Japansche cargo's getorpeerd. iiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiikiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiir iifiigtmtitiiiiiiiiiuiiijiiijiiiiij\iiiiijiiiiiiiir Fabrieksbrand Ronse Aanzilijke scha Gisrmorg rond 5.30 uur sl üe nachtwaker ln fabriek Oskar Delbaere Ronse vast, dat brand was ontstaan ln gebouw, geleg op wük «De Roo Muts =». Dalijk gaf man alarm. Bur sneln toe begonn dalijk blusschingswerk tot wanneer brandweer zelf r plaatse kwam. Behalve talrijke goer ging 4 autokamions ln vlamm op. De oorzaak n brand is nog onbekd. De scha aanzilek is echr door verzekering gekt. Onrzoek ls Ingesld. Brand St-Andries bij Brugge Wosdagnamiddag ls brand ontstaan op hoeve Boom Hri. wond" Pastorystraat aidaar. In n voormiddag had landbouwer zijn roggeco"öt Ingehaald, waar e geel ge~ir middag op e wag wa:-. blijv staan; to m schelver tn e myt wil vorm sloeg plotseling vlamm uit n wag. Onmidllyk werd hulp Ingeroep v^n pompiers Brugge. E gee;ts doing brand af. De scha wordt geraamd op fr. E onrzoek werd door komml^arls DLseron ingesld. Gangsr in Waalsch- Brabant aan werk Op 14 Augutus 1.1. kreeg gaamd-'. Brlgodt Louis, won Lillois, e brief waarin hem bevel werd gegev op e bepaal plaats som fr. neer legg. Indi hij ln gebreke bleef zou zijn dochr ontvoerd worn. En indi; zoo luid brief. hij e klacht indi bij politie, dan zou z.jn dochr direkt gedood worn. De rijkswacht Eigbrakel werd op hoog gebracht span e valstrik die echr misluk n gevolg-: onbescheinheid e r familiel. Nochtans, na e heel zorgvuldige huiszoeking gedaan door gdarmes <*-ij e gaam Swlnn Lillois, leg ze bekniss af. Hij werd aangehoun opgeslon NUvel. Nerlandsch schip in nood nabij Afrikaansche kust Het radlo-statlon Casablanca noodseln opgeg Nerlansch sohip cwillems Plein» dat door e onbek boot ln n mist werd aangevar op *lo 31' noorrbreed 9o 34' wesrlgt«geheimzinnige dood Luik Te Luik ls ln verdach omstanr.- h.zekere Louis Gervalle cverledt-o. De man was gepslonneerd kashour 79 Jaar oud. M ontk ou-je man bewusloos ln straat. De OP^Tlukklge ls Dinsdag overl. E *oneesheer weiger echr raarbeslling daar doo spor slag droeg ln gezicht. De vreeseiijke moord Vrem De 63-jarige Jan Ley. die op 11 Augustus J.1. zijn vrouw e werktuigkundige sleul n schel verbrijzel haar vervolgs u broodmes n hals afsneed ls voor Raadkamer versch. Het aanhoudingsmandaat, ultgevaardled door dsn h. onrzoeksrechr Van Ha', werd bekrachtigd. De man zou aan vervolgingswaanzin lijn, door overvloedig gebruik srke drank. M waoht hierover verslag heer wetsdokrs af. Knaapje verdronk 's Hertogbosch Te 's-hertogbosch is e 5-j arlg.ongetje name J. Wetzer, bij spel in Zuid Willemsvaart verdronk. Onze vrid sator Aug. Vermeyl gelukkig slechts licht gewond ZIE BEGIN BLZ. 1 Wij lefoneern gisravond nog naar We waar in verband ongeluk dat onz vrid Vermeyl overkwam ons gelukkig nieuws werd verstrekt, dat Vermeyl slechts licht gewond werd onr * rechroog. Nadat won verzorgd dichtgaaid was onze vrid hospitaal kunn verlan om zijn reis voo/t zetn. Naklank eer vooroorlogsche Noordpool- / tragedie overblijfsel eer Duitsche expeditie op Spitsbergeh aangetroff Visschers vonn in baai?lgean op Spitsberg overblijfsel e nnkamp, e verrekijker M.I verniel kano. WaarschUnllJ'k betreft hier Duitsche Noordpoolzdins Schroer Strand die uit vijf man bestond ln 1912 spoorloos verdwe.. Kinr onr cemtblok bedolv in Lotharing Vier gekwetsn Te Moyeuvre-Gran (Fransch Lotharing) zochn e mijnwerker name Labart, e twaalftal kinr die door e hevig onwer verrast wern, beschutting in e cemn gebouwtje dat tot stapelplaats dit vuil uit e naburige fabriek. Plots geraak e cemtblok ul-j- eewelf los kwam recht op kinr 12 tot 13 jaar oud, onr wie twee broertjes. Alle drie wern zwaar cewond, rwyl Labarti eves erg gekwetst, werd aan n rug. Fr ansch- Bel gische hanlsbespreking Te Parijs ving ln minisrie Buinlandsche Zak dè Fransch Belgische bespreking aan betreff n invoer goer in Frankrijk over Belgische havs. Naar Fransch Havas-agtschap meldt, zou e regeling in vooruitzicht staan, welke aan eisch hav Duinkerk gemoet zou kom. zonr dat zou overgegaan worn tot toepassing verhoog stapel huisrechn op goer, welke over België naar Frankrijk kom. M zou namelijk e verdiging verkeer onrzoek. welke aan België gemidl cijfer e normal Jaar als minimum zou verzeker, rwijl overige verkeer aan e Fransehe hav zou toegewez worn. De vliegwedstrijd Istres-Damaskus-Parijs Acht 9 vllegtuie die zull elnem aan n wedvlucht Istres^ Damaskus^ Parijs, zijn op vlisgveld I-stres aange-kom. Onr toesll bevindt zich ook dat Bruno MussollnH n zoon n Duceï, die bepaalt aan n wedstrijd elneemt. De aanslag op n Serviër Parijs Radajevitsj meldt zich by politie aan DÏ Zuidslaviër Radajevttjs die dcor Fransehe politie werd opgezocht ln verband n aanslag op zijn landgoot Parijs ( waarover m esn anr le-z kan op onze eers pagina) zich bij politie - Parijs aangemeld. Hij werd onmidllijk onrvraagd. Goudkorreltjes gevonn in putwar Tw De hoeveelheid is echr zoo gering dat aan winst wordt getwijfeld Te Tw, noord Berghuiz Dy Olnzaal (Nerland» is m toeva^:-; tot vastslling gekom dat bom goud bevat. Reeds vroeger trof m Helldoorn al es goud in n grond. Maar poging om goud winn gav zulke uirst geringe uitslag, dat zy in kiem gesmoord zyn. Zekere H., die e filrpomp had lan aanlegg, vond in war, dat oudriukbaar bleek, spelknopjes goud. Berekd ls dat h. H., zijn lev lang zou mo pomp flltreer om e ons goudkorreltjes verzamel. Natuuriyk kan finitief slechts e kostbaar onrzoek aan lioht brg of er voldo goud in Tw aanwezig is voor e goudmyn. Hetzelf betreft aardolie ijzer, welke bom eves bevat. De eige gevestig industrie ln streek is inmidls zoutnyverheld. Hardnekkig zelfmoornaar schiet zich dood nabij Dijon Hy was eerst zyn auto in e ravijn ger... Te Labergemt-les-Seurre, nabij Dijon, 31-Jarige automobilist Je>.ïi Kolzsthuk zich opzetlijk zyn auto in e 4 mer diep ravyn geworp De zelfmoordpoging misluk echr wanhodige kwam er ongeerd af. Op dit oogblik versche juist «ooggetuige aan ravyn. De zelfmoornaar aarzel echr ge oogblik om zijn noodlottig besluit verr docr voer. Hy trok e revolver Joeg zich drie kogels ln borst. De dood was schier oogblikkelük. Rooversb rroriseert Noordweslijke grs Indië E b roovers overviel do.-p Shelkhutr, nabij Tank (grs voor Noord-Weat-Indiê, in Wazirestan). E man, twee meisjes twee knaapjes, all Indiërs, wern ontvoerd. De politie troep, gekazerneerd Nanzl, zetn bandi aohrna. Treinbotsing in Amsrdamsch ctraal station Te Amsrdam had ln Ctraal Station e zware botsing plaats tussch e ledig, elektriscn trein, die uit richting Haarlem kwam e stoomtrein uit Amersfoort. Gelukkig war er ge persooniyke ongevall betreur, maar er wern verscheine rytulg Ingedrukt. De botsing was wijn aan niet werk luchtremmeri n elektriscn trein. Het treinverkeer door dit ongeluk ge vertraging onrgaan. OOSTENDE. Stalknecht doolljk gewond. Gisrnamlddag ontkvïn wielryrs langs baan Oosn - Brugge n stalknecht Snowy Westrcn die bewusloos erg gekwetst n gron lag. HIJ werd naar net hospitaal Brugge overgebracht waar hy overleed. Op oogblik ongevr.1 vergezel Snowy kcerspaarn die per auto Oosn naar Brussel vervoert wern. De achrur moet op ze^er oogblik opgeslag zijn, stalknecht uit auto werp. Het ls slechts Brugge dat geleir zlln verdwijning vastsl. V. GENT. Aanrijding. Gisrmorg rond 10 uur had r hoog Peperstraat e aan:ijdlng plaata tussch autos weduwe Lumersheim uit Gt Imps Gustaaf, taxigeleir. Stoffeiyke scha. DE PANNE. Kayak opgevischt. De visschersboot «De Panne 47» heelt op ongeveer twee myi ln zee r hoog De Panne e kayak opgevischt die vier mers lang ls 0.60 m. breed dryv lag nabij boel Trappegeer. M veronrslt dat ze e Fransehe kust moet kom. BREEDENE. Diev aangehoun. Ds rijkswacht Oosn ging over tot aanhouding twee kerels, die verdacht war kele dag gel e diefstal hebb gepleegd n nasle Kamiel Plncket, won Prins Albertlaan 13. Bree. E som twee duizd frank was er gc- E'.ol geweest. De kerels die zich noem Marcel Bey. 25 Jaar, herkomstlg Adinkerke doch won Elisabethlaan 10 cn Pier Staesss. 45 jaar, Roeselare, doch won Oosn. Calrostraat 3, legn bekniss af wern overgebracht naar gegis Brugge. OOSTENDE. Ongeval. Visscher Hri Ghys, zoon, viel aan boord «0.345» die ln hav lag liep verwonding op. Hy werd r plaatse verzorgd door e geesheer. Visch aangeslag. Sinds e vyftltal dag worn visch leurr* door e heerschap aangehoun aan wyk «Petit Paris». Deze ziet visch na neemt er uit wat volgs hem niet goed is voor verbruik. De leur- (d*rs projïr daartog daar visch, waarme ze rond loop, ln myn gekocht ls. waar ze door toeziers onrzocht werd goed verklaard werd voor gebruik. Het ls niet mogelyk dat e paar ur nadi visch reeds slecht zou zyn. E onrzoek werd ingesld. Autobotsing. E geweldige autobotsing had piaau tussch dc auto Guillaume Van Stalle, uit Brussal Maurice Blomme, Oosn. De eers auto werd erg beschadigd. Agt gekwetst. De Oosndsche polltie-agt Van Hoorne doet graag ee-n uitstapje per motocyclet. Op n hosk r vervlosdstraat _ kwam hy ln botsing wlalrflcw 'JudItÜ v Willaert. Daar hy wielrydsr verniyn wil werd hy zyn motocyclet geworp liep hy kwetsur c" un schours. Diefstal. Aan boord \. treiler 0.80 «Duchesse Brabants «ebb onbekn al bsdgc:: gestol toebehoor aan Gaston /in roo rt. Raad voor zeevaartonrzoek. H kwam Raad. voor Zesvaartonrzoek bije Oosn, om zyn oorel vell in twee zak die reeds vroeger onrzocht wern. Schipper August Ghys «Christus Salvator» wordt verantwoorlijk gesld voor stranding zyn schip nabij Kaap Gris Nsz. Hy wordt voor twee maann half geschorst. De twee zaak betreft garnaalboot «0.169» die r hoog Duinkerke In n grond geloop werd door e Spaansche samer. Twee visschers e stow-away kwam om lev. Schipper Verschel die alle overbleef wordt buin zaak gesld. LUIK. Door Revonn. De 84- j-arige Marie RequiLé, won aan rue Fosse-aux-Jlaines, is dcod in haar kamer cevonn. ROXEM. Verkeersongeval. De gaam Van Haelewyn Jozef, won Karmersstraat Brugge, kwam zyn auto op grondgebied Roxem ger to hy door e tanm will vermyn in gracht recht kwam. De bestuurr werd gekwetst aan hoofd. Geeskundige hulp moest ingeroep worn. BRUGGE. Goe gst. Voor n heer onrzoeksrechr Fraeys zyn twee inbrekers versch die kom aangehoun worn Bree, zijn gaamn Staess Pierre Cey Marcel die beticht worn e diefstal braak hebb gepleegd n naele n gaam Pyncket Bree. M vermoed dat ze anre diefstall gepleegd hebb. Verwonriyk schynt wel dat sinds hun aanhouding diefstall in Oosndsche opgehoun hebb. MOORSEELE. Ongehoor praktijk weggebruikers. De 31-Jai'ie» H. Demeyere, bleiihanlaar Dadizeele was ln elgzlns bedronk toestand wou lan zi dat hy e auto kon stur. Hij voer zyn auto ln achrwaartsche richting rond Salinusplaats, reed gaanpad op, beschadig 2 fiets verwon e persoon aan be. De veldwachr sl e eind aan dit cirkusnummer e proces-verbaal. LAUWE. Moto g auto. De 21-jarige Jean Callebaut uit Dotnys kwam per moto uit richting Aalbeke ger. Aan bocht r Mocskrostraat kwam hl] op n stilstaan auto A. Willemyns uit Doornijk recht. De motoryr viel n gron werd gewond aan neus- mond werd bovdi verschill tann uitgeslag. De twee voertuig wern beschadigd. HALEWYN. Werkongeval. De wolkammer Charles Minne, won Leiestraat was werkzaam <\e nachtploeg to hy rechrhand in rarwerk gevat werd 2 vingers erg verminkt had. Na eers zorg werd slachtoffer naar kliniek overgeuracht. M vreest dat 2 vinger zull mo afgezet worn. MARKE. Voet aebrok. Ter gelegheid r kermis war allerhan inslling opgetlmmerd. Op e zer was gaam Anna Deryckere geklomm brak zich n kel. Anre meisjes wern ook op e of anre manier gewond aan e zer inslllng. Twee r gekwetsn juffrouw eryekere Van Casele wern door Dr. Vannes verzorgd. WERVIK. Noodlottige gevolg e aanriidino. Tyns wielerkoers in Molstraat werd 80-Jaxlge Hri Debusschere uit voornoem straat door e groep rners verrast to hij straat overstak. De ourling werd omgeworp e sohelbreuk opgom. Tyns zyn overbrging naar kliniek is ongelukkige overl. Het parket leper werd verwittigd. Erge val. By afkk e vlaswag was 35-jarige Leon Sin op lading geklomm. Plots verloor werkman evwicht stort naar b erg gewond opgom. Geeskundige zorg wern n man toegedid. Het slachtoffer dat rechrbe op 2 plaats gebrok had werd naar e heelkundig gesticht over*?*bracht. MOESKROEN. Aftruaaelaars uitgeleverd. Door rijkswach-t- Moeskro werd aan grs Marllre twee aftrusgelaars ln onst com. Het koppel, 3&-Jarige M. Hdrickx uit Leuv 45-jarige M. Rosé Delsemme uit Bressoux. wern door parket Nyvel opgeëischt wegs aftruggelary misbruik vertrouw. Door zorg r rijkswacht wern Je aangehoun naar gegis Kortryk overgebracht in afwachting hunner overbrging naarfcnljvel. MllllllllllMlltlllllllllHIMIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIllllllllMllltlllllIllllllllllllllllNIIIIIIIIIMII Na n staatsgreep in Paraguay Ds leirs leger vloot Paraguay, schrijft. Tirass.. hebb hun staatsgreep j.1. VrUdag voortgezet. Zij hebb;n kolonel Rafael Franco do aftr als voorloooig presint Republiek Dr. Felix Pavia. k re3htsh0o7eschool, in zijn plaats boemd. In 1920 h Pavia vice-presint Republiek gsweest. De aktie g kolonel Franco is gevolgd op ziin poging om e jl vresverdrag, dat e ein maak aan n oorlog tussch Bolivie Paraguay in n Gran Chaco. n uitvoer legg. De troep Bolivie moesn op grond dat verdrag nameliik e el ers*?ebied ontruim, wat zij weieern. Geraal E;tigarribia, groo held n Chaeo-oorloe. die zam presint Ayala uit Paratruay verbann werd als gevolg revolutie verl jaar Februari, di- ln Monvio woon, kre-e bericht kolonel Paras, n leir n huidig staatsgreep, dat htj weer t3rug kon keer. omdat zijn naam volledie was gezuiverd. Het nieuwe minisrie ls als volgt samgesld : Buinlandsche zak»n. Bae* : Binnlandsche zak n. Pares ; Financiën. Fresarra : Justitie OT", --.rw'1s. Arirana : Landbouw. Oorlo» Marine. Ayala ; Volksgezondheid. Cugerntal. E komplot g n presint r Filippijnsche eilann E samzwering g Manuel Quercon, presint republiek r Filippijn, die pas ruggekeerd is e lange reis in Vereig Stan in Europa, werd op laats oogblik ontkt verijld. Vier twintig uur vóór aankomst boot, welke n presint rugvoer, wern samzweerrs aangeho-ri. Geheimzinnige juweeldiefstal in e Fransch sneltrein In n sneltrein Parijs Amis. nabil Longueau. ging plets alarmbel, zood-t trein stop. In e wagon trof m esn vrouw twee mann aan, n prooi aan e hevige ontroering, po vrouw beweer, dat m haar tasch Juweel gestol had. In PMllez mann werd niets juweel ontkt. Te Amis werd relsgoed al Inzitnn vruchloos doorzocht. Sommige getuig bewer e long man, ln grijs gekleed, hebb zi wetrvluchn to trein ffl op veld stop. De oceaanvlucht «Pan American Clipper» De < Pan American Clipper» die Amerika langs Zuirrou over n Atlantisch Oceaan vliegt 4.30 uur zijn positie aangeduid. Het vliegtuig bevond zich op mer Bermun zet koers naar Azor. Kor berichn In e rivier bij Zoel (Nerland) drijv doo vissch honrn op oppervlakt» e hevige stank stijgt op uit war. Het war is vergiftigd door n afvoer e of anr chemisch produkt uit e fabriek. Uit n Haae seint m dat eerlang zal worn aangeg twee el bet kanaal Amsrdam Rijn, doorhe Betuune. De ctrale tnanaportanbelrs. afellne havarbeirs, beeft ln Holland op 1 Oktober bet kollektlcf kontrakt opgezegd voor onrhanling zeevaartmaataohapplj betreff afschaff talrijke krlslsmaatregel afgesprong zijn. Nerlandsch automobilist in Duitschland verongelukt De Nerlanr G. Nijman keer e vakantiereis ln Duitschland zijn vrouw dochrtje per auto rug. De auto werd ev buln Munsr (Westfal) door e rukwind aan slinger gebracht, waardoor heer Nijman macht over hef stuur verloor. De wag kanl heer N... schoot over zijn vrouw he door op raam. Hij viel hoofd op tramrails kwam zoo ongelukkig recht, dat schel geh::l werd verbrijzeld. Mevrouw Nijman kreeg eige schaafwonn ; dochrtje kwam er n schrik af. ""De heer Nijman, die 42 Jaar oud 1», was Nerlandsche bedrijfsleir r Bob Likeur-fabriek Emmerik., * U.II-MIMI-HIMtMIMHIIIIIIIII.imilJllllli-.. VOORUITZICHTEN. Van wosdagnacht tot donrdagnacht': zwakke, veranrlijke winn, hoofdzakelijk uit W.. betrokk 's ochnds, plaatselüke mist, tamelijk breed» opklaring, 's namiddags zacht.

6 6 - Vooruit, 19 Oogst 1937 Biecht zonr absolutie i'i! i ;: ïn <De Tijd> 17 Ocgst, Otsche orgaan r krisn-mokran, komt e artikel voor. vol bekniss e oud-leir r katholieke aktie die thans katholiek jeiijdfront helpt lanceer. Hieronr eige uittretals: «twan.ieer wij, zegt schrijver, e blik werp op politieke bedrijvigheid r ou katholieke partij, dan kunn wij dat verl niet anrs dan treurig ncem.» Het was perio naamkatholicisme, zich katholiek noem maar liberaal hanl patroons...» <...Wij hebb overtuiginj dat groo schuld ligt aan erbarmelijke kortkoming r katholieke leek (burgers, Red.!) op politiek plan. > «...Wanneer kerkelijke overheid -ich meermal verplicht zag om geloovig op politiek gebied e gedragslijn bepal, n is dat..lttd slechts gebeurd in uirsn nood om groor onheil voor kerk voorkcm. > t...dat die politiekers zich seds troostn bij gedach dat uitsprak r bisschopp bij e. v. verkiezing wel weer opnieuw alles aan mekaar zou lijm is natuurlijk wraakrcepd, maar zi.lks bewijst ge-zins dat kerk niet had mog tusschkcm. «Intussch die perio hebb die wree var r ou katholieke partij ons onheil berokkd, waar al gevolg h niet meer overzi zijn. > Wij. redaktie «-Vooruit», mog ftjs oovstaan besluin, dat kers n dis stond r klerikale burgerij in hai-cn strijd g politieke rechn sociale wetn. Want, kleri- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIMIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllll Bij oprichting Vakanfievreug kal die liberaal hanl, moet aldus verstaan worn, dat kle.-ikal voor onmschelijke echtkapitalistisch «Iaat gaan wat gaan» war, g rejeeringitussohkomst n voorele r werkers kerk die onrmschelijke politiek sun, zeg aan geloovig opdrong. 't Is wat we altijd hebb gezegd waarom wij door d.e priesrs voor ketrs, z., wern uitgercholn. Vin zo.dra e srkere werkers- socialistische beweging tstond, moesn klerikaal nk liberak-n wat toegev kerk volg. Schrijver artikel zegt verr al politieke hervo:ming sociale spreekt hij niet da'. Staat niet anrs kan zijn «dan e.god-erkn Staat». Op zijn Oosnrüksch dus! Opgepast, heer. nkt aan Spanje zoa hier zelf zijn als ge iets rgelijk-; aandurft. Schrijver -.an artil vervolgt: c...zelfs katholieke acties hct'b mij geleerd dat zij niet veel ons katholicisme cp n buik zoun loop. want we mo cok in socialistische midns goe zaad gaan strooi.- «Op politiek gebiea zull we ock wat minr katholicisme sprek, wat minr ons katholicisme apprêer.» Kameran socialisn, gij zijt verwittigd. Die jonge klerikal gaan dus, heel jezuïetisch, in onze rang probeer dring, ons «noyauer» gelijk kommunisn om pog ons e scheur om ons aan klerikale liberale groct-burgerü, voor onrwerping of slachting over lever, tot meerre eere Gcds! Hadn wij gelijk dat biechling ge absolutie verdit... n mins bü ons niet? Partijgoon vooral jongere socialisn, ziet uit uw ocg! ir ir Dist voor Arbeirsverlof r Syndikale Kommissie r Arbeirsorganisaties Dinsdag 10 Augustus 1937, rwijl hee groots geel onzer arbeirs volop ds verlofperio doormaak, vergard* Brussel, op initiatief Syndikale Kommissie, onr voorzitrschap Faul Finet. afgevaardign r talrijke arbeirsgroepering, welke geroep zijn rechtstreeks of onrechtstreeks hunne bu drag tot ln praktijk brg Arbelrsvr-lof. Het ligt niet ln onze bedoeling hier opnieuw in lang breed verslag uit brg ov?r ze stichtingsve.-- garing, evnmln als we opdracht gegev aan kameran Finet eu Dequeecker, respektievel\jk voorzitr eu sekretaris nieuwe organisme, will vooruitloop*n, door verschill punn programma cvakant ie vreug» bespreksn of omlijn. De bedoeling dit artikel ls bijzonr aandacht onzer arbeirs vestig op voortdur werking, die erop gericht ls maximum aan vakautievreug brg, vs onze arbeirs do inzi hoe geweldig g-oot probleem ls hoe allernoodzakelrjfcst Juist daarom ls dat zij zich n volle inresseer aan z.? werkln"- Langs alle kann kom voorsll opzetn, om bestwil gegev, r organisatie arbeirsverlof. Spijtig goeg vall meesn daar als e zandhoop ln elkaar bij mins toets aan werkelijkheid. Dit euvel spruit groonels voort uit fel', dat ontwerpers zich niet voldo rekschap gev geweldig groo aantal pe.-son dat ln net vraagstuk betrokk is. Enkele cijfers vooropgezet door kam. Finet zull onmidllijk hunne bijdrag om ze kant vraagstuk scherp sk. «Op dit oogblik gi 80 t. h. r aangeslon bij Syndikale Kommissie betaald verlof, dus arbeirs, welke hun gezinn respektabele cijfer 1 millio person daarsll». Eén millio mann, vrouw kinr welke op e betrekkelijk korts spanne tijds ier Jaar in mogelijkheid mo gesld worn om gedur minsns acht dag hu.1 dagelijksche omgeving verlan, er. zich hersll 51 wek hard labpjur zorg. We houn er natuurlijk reking me dat er nog heel wat onzer arbeld-rsgezlnn zijn welke uit dit geweld:; hooge cijfers wegvall doordat zij eereijds nog niet behoef voeler. ver'of ts nem ln n werkelijk zin woord, anrzijds omdat ln huidige omstajdigned-n voor mees arbelrsbeurz omzeggs onmogelijk ls. Doch Juist daar ligt knooppunt drt we ln dit artikel will bereik. De behoef mogelijkheid aaukweek schepp ls taak welk*- «Vakantievreug» zich n doel slt Maar (-an hebb wij, arbeirs, als rechtstreeksch betrokk als eers plicht onze volledige belangslling in dit zoo belangrijk vraagstuk toon. door weinige- dat we hebb Jaarlijks e kleinigheid offer ons zoodo mezeggschap toe eig in uitwerk organisatie arbeirsverlof. De weg daartoe wordt ook door «Vakantievreug» duilük aangegev, daar waar In doelslling gezegd wordt- «Onze arbeirs er toe aanzetn zich aan sluin bij onze p-ubelrs- Toerlsnbc.in». De A T B. «De Natuurvrin» vooral dit Jaar wat Vlaamsch-Belglë betreft, bewijs geleverd vertrouw r arbeirs waardig zijn, aanspraak mog mak op veel ruimere belangslling dan zui-r.5 to; dan toe geval was. Van n groei r Arbelrstoerlsnbeweging hangt ongsprekelijk zeer vee', af. Indi we hooger goem cijfers hernem nagaan welk e ontzagelljke kracht er zou kunn uit- IIIMIIIII1IIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIII1MIIIIIIIIIIIII HET SMOKKELEN aan onze grz Nerlandsche tolbeambn bewaking-sdist Chaam hebb niet minr dan 8200 boekjes sigaretnpapier ln beslag gom. Hieruit biykt dat smokkelaars nog seds goed hun brood verdi ze smokkelwaar. _. _ Eerst wern twee person uit Oesrhout tussch Chaam Meerle aangetroff 4100 boekjes. Nadi e twee smokkelaar 2300 boekjes bu zijn vlucht voor beambn achrgelan nslot e r smokkelaar nog 1800 boekjes in e veld lan ligg. gaan e Arbelrstoerisnbond zoowat één millio aangeslon, e Jaarlijksche bijdrage 12 of 5 fr. naar gelang kagorie waarin zij zichzelf onrverel, dan hoeft wel ge verr betoog dat ér alles dit on gezet om onze arbeirs overtuig noodzakelijkheid zich aan t. sluin bij A: T. B. «De Natuurvrin», wat Vlaamsch-Belglë betreft I Lan we ditmaal Natuurvrinbeweging kel beschouw n ka :it r Natuurvrlnhulz. Op dit oogblik beschikk wij ln België reeds over neg Natuurvrlnhulz, nietgstaan geringe belangslling welke tot voor e Jaar n di opzich nog was waar nem. E srke Arbeirs-Toerisnbond, bel angs il in? welke dag tot groeit wijz er op dat ze snelle schr nart wordt mogelijk dit cijfer vertivoudig in kor spanne tijds. Zoodo zoun wij niet alle e eroo belangslling toon voor werking «Vakantievreug», doch zoun vs op massale wyze onze bijdrag om bijna onmogelijke taak dit organisme op grondige wijze verlichn! Wij will hierme ze eers beschouwing eindig, echr niet zonr e krachtig beroep do op alle hand- geessarbelrs, opdat zij zich zonr verwijl zonn aansluin bij n A. T. B. «De Natuurvrin*, sekretariaat: Frankrijkiel 39, Antwerp. De bijdrage is slechts 12 fr. 5 fr. zonr maandblad per Jaar! Arbeirs, werkt door uwe aansluiting by uw toerisnbond me aan e gelijke organisatie arbeirsverlof J. EUG. PEETFBS. Algeme sekretaris A.T.B. «De Natuurvrin^ IIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIinillllll.lltUP PROVINCIALE Vrouwdag, 5 Sepmber, TE RONSE 's Morgs studies door : Gezellinn M. VpVNDEMEULEBROUCKi.- E. GOLDSTEIN A. HEYMAN. 's Namiddag-s betooging uitstap autocar naar Kluisberg. 3ewest. Vrouw, aktiekom. Oost-Vlaand. HIHIi"*!""* :"t">*.i!m "--'Ulli I Ee!T I thermale kuur I \ll-r/l*p im ****Xlmm-Vt Voorziigheid n lever, maag, darm, nier. GnJU& mm*w$mmmm-mvr. rrwwm. HET SUKSES VAN DE HANDELSFOOR ls blijft onbetwistbaar SN KER ZIG-ZAG naaimachine, dat honrd verschillige soorn naait, rechts links, voor- achruit, bourdon zoom, knopgan maakt, knopp aannaait, z. z. In één woord dat alle mogelijkh alle versiering naait. De prijs is ongelooflijk laag door ge anr merk geëvaard : fr. op voet., koffer alle toebehoorn. Vraagt inlichting proef kosloos STEEND,\M, 38, GENT of bii -ANKEIt-verkoopers UIT GROOT-GENT DAGKLAPPER VOOR HEDEN Kinema's VOORUIT : Tussch twee harn, M. Hoppe H. Speelmans Jeugdige licj, B. Howes M. Marsh. Kinr toegelan. SELECT : Mozes Salomo reukwerkverkoopers Albert Prejean Meg Lemonnier. Prince d'une nuit Marcel Roels Sim Viva aktualiin-joumal. Kinr toegelan. ACTTJptL : De man die mirakels doet, Roland Young Joan Gardner. E missd gie. Al aktualiin. Kinr toegelan. REX : Le Gondolier Broadway D. Poweli Joan Blonll. Le cabochard J. Cagney P. Ellis. Kinr toegelan. SAVOY : Mon caeur t'appelle, J. Kiepura D. Darrieux. Le Vainqueur, K. Nagy J. Murat. Kind. toeg. CAPITOLE : 3 jeunes /illes a la page, D. Durbin. Para prinmps, m Fr. Gaal. (Kind. toeg.). Ttoonslling KUNSTSALON : Feestpaleis, Park, 10 uur (langs monumt Claus). Stadsnieuws VOOR ONZE LETTER KUNDIGEN De letrkundig die wsch in aanmerking kom voor uitgev door Willemfonds e roman of e anr gelijk werk, kunn, opgave verlang honorarium, vóór 15 December a.s. hun handschrift inzn naar sekretariaat algeme bestuur Vrijdagmarkt, 22, Gt, waar zij verre inlichting kunn bekom. (Megeeld). AZALEAPALACE PARK - GEN.' ALLE ZON- EN FEESTDAGEN GALA-BAL 2 ZALEN i ORKESTEN Toegang : 2 frank DE AANSTAANDE WINTERKONCERTEN De winrkoncern, onr leiding n h..désiré Defauw, zull plaats hebb op volg datums: 24 November, 18 December 1937, 29 Januari Maart. Op eers koncert, n violist Jacques Thibaut, staan op programma : Beethov ( 8e symfonie twee romanc) Brahms (concerto). Het twee wordt groonels aan Mozart gewijd, mej. p\ngelici, zangeres, die ook Corsikaansche lier zal voordrag. E symfonisch gewrocht Toussaint De Sutr «De vuurvogel» Strawinski volledig programma. Voor r koncert komt klavierspeler Marcel Ciampi. Beloofd worn e concerto Schumann e Liszt, e opingsstuk Johan Sebastian Bach, O aan muziek Chabrier tragedie Salomo, door Fl. Schmitt. Het laats muziekfeest zal uitsluind Wagner brg;, le bedrijf Walkure, opingsstuk Faust, preludium dod Isol preludium Parsifal. Vcor :J. slotplechtisheid wern mej. Marcelia Bunlet, nor Forti basainger Maurits De Groo aangeworv. Aan Standard Pomp KwaliitsP rodukn HAVENBEWEGING JULI 1937 In n loop maand Juli 1937 zijn 164 schap m N. M. T. hav Gt binngevar g 178 schep N. M. T. gedur zelf maand vorig jaar. Tijns 7 eers maann loopd jaar zijn 1219 schep, m N. M. T. aangekom g 1203 schep N. M. T. voor 7 eers maann Er is dus nog seds e vermeerring 16 schep N. M. T. 't ODNARs BIER i-* LI E FM ANS BIER 4041 BEIAARD VAN HET BELFORT Koncert Zardag. 21 Aupgustus 1937, 8.30 uur 's avonds, door n h. Dierick, stadsbeiaardier. 1. Aria ré, J. S. Bach. 2. Andan cantabile, Mozart. 3. Lierkrans, Antheunls : a) Minneklacht; b) Het cranselljn: c) Vergeet mij niet; dl Getrouwe lief; e) God groet U. 4. Wachrslled. E. Grieg. 5. Au prinmps. E. Grieg. 6. Au berceau, E. Grieg. 7. Aria's uit «Cavalleria Rusticana *, Mascagnl. 8. Valse tris, Slbéllus. WARD.1E VISSERS... SIN'JOREN zal u zeker bekor. Zijn beelnis alsme esn heele reeks wordt u gratis geschonk door Cichorel-Fabrïek Beukelaar. Dam-Antwerp. Stuur hiervoor 5 slultzegels r Cichorei Beukelaar. 8 AANRIJDINGEN Op Sluizeksn had e botsing plaats tussch twee auto's, bestuurd door dokr Vërstra, won Predikheerlei door Lamms Maurice, won Zandberg. Enkel stoffelijke scha. Op Bevrljdingsdreef ed zich e aanrijding voor tussch autokamion Boghmans Frans Brussel paarngespan Van Weirghem, Winkel St. Kruis. Lich scha. PRACHTIG GEBUURTEFEEST DER DEKENIJ MOLENAARS- EN AANPALENDE STRATEN OP ZATERDAG 21, ZONDAG 22 EX MAANDAG 23 OOGST Zardag 21 Oogst: Te 18 uur: Groo Ballonwedstrijd; Te 19 uur: Verkle stoet. Beker; Van tot 23 uur: Wanlkoncert. Zondag 22 Oogst: Te 10 uur: Vogelplkkoers: Te 12 uur: Dulvvlucht. «Uitstalling». Verscheine bekers; Te 14 uur: Mannkoers voor mann: Van 17 tot 19 uur: Groot Galakoncert door Gtsche Accoronisn; Van 19 tot uur: Wanlkoncert. Maandag 23 Oogst: Te 18 uur: Mannkoers voor vrouw. Volksspel: Te uur: Optr Balletgroep «Werkerswelzijn» onr leiding Mr. J. Van Guysse; Van tot 23 uur: Wanlkoncert. Dinsdag 24 Oogst: Te 19.CD uur: Vrouwbolllng. Tijns Gebuurieest: Prachtige kunstvolle verlichting. DE ZWARTE LIEVE VROUW Heroping r Klass GROOTE EN RIJKE KEUS VAN KINDER- EN JONGELINGEN- KOSTUMEN aan zeer voorelige prijz, waarop 10 o/o in geld wordt ruggekeerd. PROFITEER VAN DIE OKKASIE 1 1 ZUIVELBRUG, 7, GENT 4M0 DE VLAAMSCHE FOOK IN DE STADSSCHOOL LOURDESSTRAAT De eers dag Vlaamsche Foor zijn zeer gced verloop. Heeft slecht wer Zondag aantrekkelijkh op n koer r school gehinrd, cabaret daarg e ongeme sukses g:kd. Hul weze hier gebracht aan ds l gemgd koor «De Bultcnlust J>, onr leiding M. Theo Verhoev, die e zeer gevarieerd programma hebb uitgevoerd. D Maandag was er evveel beweging in cabaret als n Zondag. Het was e echt vrlnfeest. Ook radiontoonslllng veel bijval. Dank aan al mewerkers voor hun belangrijke mewerking. Voor Zondag. 22 Ocgst. m in ht cabaret optr n tooneelkring -t Alfred Defulsseaii», welke ier Jaar zooveel bijval bekomt. Voor Maandag. 23 Ocgst (sluin r foor), turnkring «Voorwaarts» op zich gom bezoekers kele aangame ur lan doorbrg. Bericht dus aan vrin officieel onrwijs, dat ze op post wez! D? zuivere winst komt n goe aan schoolkind. " f r U I0S-03I6 BH VERHEUGEND NIEUWS! Op algemee aanvraag liefhebbers zal Jaarlijksche Liefdadigheidsvlucht op Breuil n voorele «Kleedinjgswerk r Officiéele schol Gtbrugge» plaats grijp op 29 Oogst a.s. n lokale Laurt Grymonprez, Tertzweillaan Gtbrugge. Alle prijz gifn mog gestuurd worn n lokale of bij bestuursl, waar ze dank bij voorbaat zull aanvaard worn. Bijzonre voorwaarn. (Megeeld). TB HO l) B Schoone buiz. 7 plaats, groo koer, 45 fr. per week. Apparmn : 6 pi. af 25 fr. per week. Zichtbaar Zardag 3 tot 4 uur. Zwijnaar sweg, rminus tram 6. S086 FEEST EN MENSCHLIEVENDHEID De onpartijdige Maatschappij r Stadsbedln-gepslonncei-n, zel café «Franp-als», Koornmarkt, viern hun sympathiek voorzitr, n heer Van n Abeele Pier. gepsionneer politle-brlgadier r stad. die voor meer dan 25 Jar bestuurslid r Maatschappij r stadsbedln-gepcnslonneern werd vereerd eereek 2 klas voor bewez disn. E omhaling n voorele Nationaal Werk voor Kinrwelzijn, werd gedaan bracht som 133 (honrd drie er. rtig frank) die op aanbovgoemd werk werd gestort. (Megeeld). ERG VERBRAND D? gaam Van n Bulle Eliza won Gasmerlaan is in h.'ar keuk zoo ongelukkig gevall, dat zij e waschkel kokd vocht omv'rtrok, waardoor zij erg werd verbrand. Na verzorging door dr. Maes werd 7a naar gasthuis overgebracht. Aan Standard Pomp KwaliitsP rodukn 3767 FED. DER OUDERBONDEN DER 6e WIJK Uitslag tombo'a De winnd nummers tombola, gegev n vccrdrol^ orfi. eicel onrwijs d? Brugschepoort volg hier vs prijz. ZIJ mcpj afgehaald worn ln dc mepsjesscnool Acaciastraat tot n 18n Sepmber, gedur schoollu : velo. C«O kgr. kol stoel , 1 elektri sche lusr vaas bloem , 1 strijkijzer , 1 tafellamp abatjour vaas , 1 statuet meisje trotinet , 1 statuet meisje , 1 statuet Jong valles 35>t , 1 coupe bloem , 2 bruine casseroll , 2 bruine casseroll kar Var ler serviet , 1 saccoche , 1 passerdoos brievbus , 2 wit casseroll , 2 wit casseroll passerdoos , 1 valies , 1 doos zeep Titan stramijn 3 boms , 1 sl tolletborstcls toile cirée, (1.00) , 1 paar bedlaks , 1 kuss , 1 toile cirée pnebakje doos zeep Titan doos zeep Titan doos zeep Titan doos zeep Titan , 1 voetmat nr , 1 voetmat nr thermosflesch. 20O13. 1 thermosflesch thermosflesch , 1 doos zeep Coop doos zeep Coop , 1 doos zeep Coop cabats toile cirée , 1 cabats zeildoek , 1 bierkan doos zeep Tita doos zeep Rita , 1 doos zeep Rita , 1 bassljn (0.32) bassun (0.26) nachtstoel sl kleerborsls spiegel. 1065, 1 statuet koppel schoolransel. 2394, 1 valles cabats toile cirée. 2S30, 1 cabats zeildoek. 1841, 1 stramijn 3 boms voetmat nr thermosflesoh. 2600, 1 thermosflesch dcos zeep (3oop doos zeep R:ta doos zeep Rita. 1525, 1 bassljn (0.26). De liefsgeschiiss Napoleon Dit ls til e boein roman. Sert meer dan e eeuw inresseern zicli tal schrijvers voor liefsgeschiiss Napoleon, evgoed als vcor zijn groo veldslag. ZIJ zijn verhaald in alle beschaaf tal. En ier passlonneert zich voor n mschelijk kant z groon man r Geschiis. B wieirijr moet zich evzeer in'.eresseer voor zijn persoonlijke veiligheid. Hij kt gevar r baan. Mits e Jaarlijksche premie 25 fr. net kt hij zich tot e bedrag fr. maximum. E bijgevoeg polls «Indlvldueel-Rywlel *. mits e laarlijksche premie 30 fr., waarborgt hem daarbov : fr. ln geval doolljk afloop; fr. in geval volledige blijv invalidiit: 10 fr. oer dag ln geval ttjluke werkonbekwaamheid. LA PREVOYANCE SOCIALE. 31, Luchtscheepvaarthof, Brussel Voor Spaansche kinr Donrdag 19 Oogst, 9 uur, samkomst aan «Ons Huis», Vrijdasmarkt. En mebrg voor n gansch dag. Ook badkostuum meegev is wschelijk. Terug 6 uur. Het Gewest. Comiit. Kinrgroep «Jozef De Graeve» Donrdag 19 Oogst bijekomst aan lokaal 8 1/4 uur voor n uitstap naar speelplein D. Cnud. De kinr welke wsch el nem aan edaagsche reis naar Flobccq op 24 Oogst, mog zich lan inschrijv bij kd. Emiel Rooms. VOOR DEN DAG DER OUDERLINGEN Aan h die over e auto besrhlkk Onze minbe^o^ oudjes, die hun gansche iev aan gemeschap schonkrn. behoor tot verl... gerak verg. Aan h wsch wij e va kan tie pretje bezorg: om beurt, e groep per jaar. één kele dae aan zee: e tochtje naar Knocke Blankberghe, n:;» naar Gt. Dergelijke zak eisch veel geld. Gij zoudt ons taak kunn verlichn, getal r gi oudjes kunn do stijg, door uw auto n dis sll voor n dag Donrdag. 2 Sepmber aanstaan, hem lan e-lnem aan autokaravaan die onze oudjes naar e dag zee-geluk zal voer. Wij zijn vast overtuigd dat gij aan dit mschlievcnd werk zult will mehelp. Moest gij om e of anre r ln onmogelijkheid zyn aan ons verzoek voldo, dan zijn wij zoo vrij uwe aandacht vestig op ons postcheck- ;-.u:r.m-?r: Dr*.-? VA:, ce ourling?^> r.o Ryhovelaan 115. Gt. Zd uw toetreding naar ditzelf adres, geef aantal plaats op in uw auto. (Megeeld). NATIONALE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING EN WERKLOOSHEID Geweslijk bureel - Gt Recoletnlei, 8 BERICHT AAN DE WERKZOEKEN. Out. wora gevraagd: jvlanneis: \ one {jasn: graveerr op -koper, suncerbakker ivoor kookmachine» LOczicnr laorie-s, meubelmalcer tls gasti. Halve-gasn: schilrs. Leerjongs: behouwer. Buin siau: piaatwerser (carrosserie), kappers (sgroev), my nar beir s; mcp-aalpousseeruers, soueraers lektns), Sirnesp makers, foorrelzlgers, kopersiagers (iiiekanieksr-elektrieker papierfaunek), restaiirant-commls. VKCÜWL-J: meiti voor kc-iiieuulz, hols burgershuiz, bovmeid: Keukmeid, veikoopsxer i.huls toi iuusi, voaasor^ee.srs, wiedsrs. li u ïjhouu: vro uw: huishoun; man: Duin huis werk. Kato: garmaaksi-eis, spinsrs, aftreksrs, bancmeisjes, mon ers rs, oculeer, haspe.aars-^er, étiragemeisjes, retorspinsrs. Ziju-e: v-eaisrs. >> tmtmmmttomts op winkel: naaisrs voor mansnemn, naaisrs voor mansconlectie, leaerbigstiks-ver, strijksrs macmne, ov*ru-eksr regscherm, bre;siers «p.aa macninej, leaer zol innaaisr, moois, knopgatmaaksr, strijksr i nand>. Leer musjes: labriek. beizu: kokin, Keukheipsr, bovmeid taieldlsier. i>,iut'n scau:.drusse.-antwerp: sténo-dactylo's; Brussel: huishoun: vrouw: aile werk; man; hovier. is gespecialiseerd ln ze verzekering VOOR DE SOC. KINDER VAKANTIE V. D. B. HEUVELPOORT Geschonk door vijf vrin onzer Kinrvakantie V. d. B, 10 fr. Achttir gespeeld r herberg «St. Dijs», Voetweg. 11. Gt. bij Van Casele Louis, door Van Onrbcrghe Frans. Mespelers : Van Casele Louis. Dieperinck Juli Chau Luci. 5 frank voor Ktnrvakantie. Harlijk dank. 't ODNAR's Bier Is EERSTE K» AS 4011 KONCERTEN KOUTER. Koncert Zondag 22 Oogst, tot uur. door Kon. Harmonie «Het Volk». Muzlekbestuurr : Mr K. Heylbroeck. Programma : 1. Treurmarsch (ln memoriam ). Leon Moeremans ; 2. Egmout. oplmzs1.uk, L. V. Beethov ; 3. Lakme, fantasie, L. Delibes ; 4. Ave- Maria. F. Schubert ; 5- Coppélia. ballet, L. Delibes ; 6. Rêve Prinmps, koncertwal5. Joh. Strauss. ALBERTPARK (Gt-Zuid). Koncert Zondag 22 OoCSt, 17 tot 19 uur. door liebrale Harmonie «Help TJ Zelf». Muziekbestuurr. Mr E. De Vuyst. Programma : 1. Feestmarsch, P. Lincke : 2. Les Croisés, ooinsstuk, De Neufbourg; 3. Miranda. F. SchweinRbergs ; 4. Pierrot Galant, inrmezzo. J. Vidal : 5. Kermesse Villageolse. fantasie. L. Moeremans; Martha, Floton Amour plou-ptou. rêverie, Vo'ant : Aimer, boire <*. rhanr, wals. J. Strauss. KOUTER. Koncert Zondae 22 Oogst, 20 tot 22 uur. door Kon. Politie Harmonie Gt. Muzlekbestuurr. Mr L. Pynnaert. Programma : 1. Honneur au Présint marsch. L. Pynnaert ; 2. Les trois Glands. onlngstuk. F. Rousseau ; 3. Para s Ambrets. karakrptuk. H. Schmld ; 4. Reglna, fantasie, L. Pvnnaert ; 5. Dise. koncertwals. L. Pvnnaert ; Bruxelles. marsch. L. Pvnnaert ; 7. Amlna, Egvptischs sera. P. Lincke ; 8. L'Afrlcalne, gr. fantas'?. Meverbeer : 9. F-^ntr-sie ballet, L. Pynnaert ; 10. Le M^rle Blanc, polka voor fluit (solist : Mr Van Hau), E. Damaré. Voor l aankoop PIANO'S HARMONIUMS SNAARINSTRUMENTEN MUZIEKUITGAVEN wdt U ln volle vertrouw tot Huis CNUDDE VOLDERSSTRAAT. 9. GENT 464 HAVEN VAN GENT AANGEKOMEN. Zw. st. Mas V. SetUDa*, geiaoan, Jokeison. Lmitsche st. Guih-dU-s ïtarvik, geiaa, ualeman»,. Noorsche st. Skurv immingnam, geiaa, Lalemant. WoorscuO st. Wimuia M2sane, gelaa, J. f. Best. Z-#v. et. Tyr \**n x'ornca, gelan, De Baerm. Zw. st. K.a..n, Oran, gelan, Lalemant. ViürtTROKKEN. Eng. st. Otr- \ hojna i>uinkerke, ba-xasi, Puruna n oorse st. 1'nemis Tamise, ballast, Lalemant..g. st..-.on 'o.ync, geiaa, Comarit. *t<ng. st. H^uoie v«n Uooie, gelaa. De Baeraemaecker. Duitsche st. Eilbek Lingrad, baaiast, ue tfaeraem. 1-ort. hm. Vceüor -Segunao Oosn, ballast, Beltraf. LiGPijAAiö JJ.CA bchepen: DO.U. 2 Kong Fro, Beltraf. 9 jslackcocit, o. bt-eam. KLELN -JOl-m. 13A l-'ugi. Van Heygh. VOCXVXIAVEN. 21 Kuldiga, L. G. Voigt. PORT A-rtTHUR. 34 Garm, A. M. Minne. RIGA. 37 Tyr, De Baerm. 39 Sudsee, J. r\ Best. -ii Primula, J. P. Best. DARc*i i. 'kt. &&.VO I, Ch. Louel. 46 Karin, Lalemant. 4 / 6karv, Lalemant. 4a Dona Isabel, Reyniers. DAKor. il. 58 Gillhaus, Lalemant i>akbï. 111: 67 Mas, Jokelson. 73 Atos, A. M. Minne. ViMtwAC-iTii bm-atmtren. Zw. st. Rudolf Lyse^iü, gelan, Beltraf. Holl. mot. Aiazia Memel, gelan, A. M. Zey. Fin. st. Notraco Kemi, gelaa. De Baeraem. Lng. st. uricutoun Antwerp, gelau, Bouuny. uuitsche st. Oarl Vinn \vindau, gelaa. De Baerm. Lng. st. Presto Lona. uauast, Reyniers. Eng. st. Mort Lako Graingemouth, baiiast, A. M. Minne. Zw. st. Aiia Huil, ballast, A. M. Minne. Eng. st. Vanellus Antwerp, gelan, j. P. Best. Eng. st. Douerel Rotrdam, gelan, A. J. Best. Holl.' st. Ly uanzig gelan, L. G. Voigt. U. R. S. S. st. -v'rledricn Engels Lingrad, gelan, Ght Trading. Duitsche st. Maria S. Muller Gdynia gelan, Lalemant. Duitscoe st. Frieiinghaus Luilea.- geian, Lalemant. Eng. st. Isobel Sfax, galan, Lalemant Sp. st. Cabo Prior Lingrad, gelau, Ght Trading. Nooische se. Igulus Huelva, gelan, Jokelson. Duitsche st. Rosé Rotrdam, ballast, Braeckman Dasbach. Fin. st. Piret Kern, gelan, Gh. Trading. U. R. S. S. s.. Sevzaples vau Lingrad, gelan. Ght Trad:n%. Eng. st. Lustrous Aruba, ge.an, Sheil A. M. Minne. Grieksche st. Vassos Houston, gelan S;ncl. J. P. Best. Noorsche st. Borgsn Lonn, ballast, Kulhm. A. tf. Minne. Noorsche st. Belmolral Archangel, gelan, Kulhman Braeckman. WA'1EMI J EIL DER DOKKEN EN KA NAAL GENT-TERNEUZEN: 4.55 m. HOOG WATER: TERNEUZEN: :. uur uur : 0.32 uur uur. 2U : 1.16 uur uur : 1.55 uur uur. Parfijberichn MARXKRING. H Donrdag 7.30 u. Herhaling voor le 2e bass. Zardag a.s. na herhaling bestuurszlttlng. FOTX>CLUB «VOORUIT». Algemee vergaring op Zardag 21 Oogst, 7.15 uur. Dagor: 1. Voordracht: «Ditjes ea Datjes» door n voorzitr. 2. M- ha'. fotos. 3. Allerlei. 4. Uitstap op Zondag 22 Oogst, 8 uur. Bijekomst aan Gdbruge-J-brug. HET BDSTUUR. SYNDIKALE JEUGD GTÏOOT-GZNT. DONDERDAG. Afling Rabot. : vergaring 7."0 uur. Aftiling Bruffsche Poort : vergaring 7.30 u. JongsaftleelJne Mlduistad : vergaring 7.30 uur. Vakbond aangelegh BROEDERLIJKE WEVERS De mees rgasn r Gtsche weverij worn opgeroep op Zondag a.s. 22 Augustus, tot algemee vergaring welke plaats grijpt in «Ons Huls» 9 1 '2 uur 's morgs. D* gwoordigheid ier meesrgast, waar hij ook aangeslon weze. is noodzakelijk. De sekretaris, M. Lefevre. KATOENBEWERKERS VLASBEWERKERS WEVERS Beatling Vrijdag, 20 Augustus, 8 tot 9 u. ziek zij die smpel op kaart Ctrale: 2,30 tot 3.30 uur, volledig werklcos zijn vrouw, alsook zij die 6 dag he-bb gesmpeld voor hun statutaire vergoeding. Zardag. 21 Augustus, 8 tot uur, mann volledig werkloos zij die 6 dag he-bb- gesmpeld voor statuaire vergoeding. M let wel op. zij die voor krisisfonds smpel kunn slechts ontg wanneer zu: 1) Gezinshoofd zijn. 2) Ge anr Inkom hebb anre l gezin. Wie dus aan ze voorwaarn niet voldoet, kome op ein r'maand, dan kan m zijn barema uitrek. BERICHT. Vergeet niet blauwe betaalkaart lidboekje me brg. Deze week wordt er Zardagnamiddag niet uitbetaald. AAN DE GENTSCHE TEXTIELBEWERKERS EN -BEWERKSTERS Betaald verlof In datum 5 Maart 1937 ls er e berlisslng gom door Paritaire Kommissie Vezelbedrljf, nops betaald verlof. In toepassing kwam er vele gevall naar voor, waardoor werkli versk blev vergoeding. Ds Paritaire Kommissie ls rug vergard pp 30 Juli 1937, zich akkoord gesld op e nieuwe aanvull kst. «De Paritaire Kommissie neemt aan dat, bij afwijking aan overekomst , werkli die door r afschaffing beroep of b.y gebrek aan werk, cp n datum betaald verlof niet meer In dist zijn bij n patroon, recht hebb op verlofvergoeding voorzi dcor die overekomst. Hebb ge recht 1) diege r werkli die vrijwillig werk verlan hebb. 2) diege die weggezonn wern, (waaronr moet verstaan worn, grove fein inbreuk op reglemt inwdige or.) Hebb recht. 1) diege die gwoordig z^n fn werkhuis cp n datum r betaal verlofdag, of als zoodanig mo aanzi worn, zij door ziek, kraambed, militaire dist, z..., alsock werkli die ontslag worn er firma wegs hoog ourm. 2) diege die t'huis gelan wern door W2rkgebrek voortkom door toestann onafhankelijk n wil n werkgever of n werknemer. In dit geval zull zij 2 t.h. ontg op loon gewonn bij verschillige nuveraars waar zij gew?r*t hebb ln loop Jaar vastgesld voor betaal verlofdag.» Al vakzoon d dus onr die toepasing vall mo zich n spoedigs naar buresl hun firma, of e^^etz firma beger. METAALBEWERKERS BELANGEN Aan rijtuigmakers Groot-Gt Lo,ngs z weg noodig vrij al beoefaars r Rijtuignijverheid Grcot-Gt uit tot bijwon eer BIJZONDERE ALGEMEENE VERGA DERING, die zal plaats hebb op Zardag e.k., 21n zer 17 uur stipt in lokaal t ONS HUIS *, Vrijdagmarkt, ts Gt. Dagor. 1. HET BETAP-UJD VERLOF VOOR 1937; 2. LOONS VERHOOGING VP\N 5 O.'O. Kameran, gezi belangrijkheid r dagor, mag niemand ontbrek. De sekretaris, G. WILLEMS. Door lev gaan msch Met heel' karrevrachn wsch, Met als nevdoel er bij: Rustig smak, goeg, Na dagelijksche zwoeg, 'n Kopje koffie, twee of drij Met F. C. JACOBS SUIKERIJ MEDEDEELINGEN OFFICIÉELE WETTEKSTEN. De kommissie die belast is e officieel Nerlandsch kst op mak Belgische wetboek werkt gestadig voort. Zoo pas ls kommissie klaar gekom e Nandsch oiilciee.-ii tt^-t Boschwetboek. Deze kst zal door zorg uitgeverij «Onze Tijd» Brussel ln brochurevorm uitgegev worn. E uitvoerige woornüjöt is er aan toeïevoe^d; daarin wn-n verschill rm uitdrukking nauwkeurig opgom. Hierbij zu nog aangemerkt dat ze officiéele kst bij Koninklijk Besluit verplichnd is gemaakt voor onrwijs voor opmak alle officiéele akn. MARKTEN ROESELARE. Maikt Dinsdag 17 Oogst Tarwe nieuwe 133; Rogge nieuwe; 128; Haver, ou 122; nieuwe 112; Zemel 85; Maïs Plata 102; Maïs Cinquantino 108; Boekweit 147; Voergerst 122; Zome.-gerst 122; Wlnrst 122; Erwn 125; Paarboon 168; Lijnzaad 158; LIJnmeel 120; Amerikaansche lijnkoek 114; Oud Ruw vlas in stroo ; Uitgelez Vlas-150; Nieuwe groei ; Tabak 5; Aardappel Krüger 40, Gelrsche muiz 3 7; Suike.-iboon 1936 : Wagon 159. Schip 159; Nieuwe groei 1937: 130; Tarwestroo 28-30; Roggestroo 26; Haverstroo 26; Weibool 3o; Klaverhooi 40; Luzernebooi 40; Koolzaadolie 475; Lljnzaadolle ; Nitraat 120; Amomak 99; Cyanami 88; KaJksalper 106; Fosfaat 30; Nitrouchou 97; Thomasslakk op wagon Charleroi 14/16, 155; Pertlfos o/o, 88; Sllvlnlet o/o, 26,50; o/o, 32,50; Choorpotascb 40 c/o, 66,75 50 o/o, 116; Zwavelpotasch 48 o/o, 150; Bigj 575 stuks, per Kgr. 4,50-5; Bor kgr Klomp 22,23; Eier, 't stuk 0.50; Poej 0,30-0,32; Duiv, koppel, ou 4; Jongs 6-6,50; Konijn, per Kgr. 5; Ou Hn 5; Kieks 9. Haantjes 9-10; Vell 17. ZELE. 17 8/37. Bor 24; M. B. 25; eier 0,55. Gron : aardappel, wit 0,75, roo 0.90; ajuin 1,25; bloemkool 3; porel 1,75 pak; kervel 0,50; sau 0,50 krop; savooi 0,75; selr 0,50; worls 1 kilo; toman 1-1,50 kilo; Fruit ; appels 2.50; appelcl 1 stuk; druiv 10-12; citro Vleeseh : rund 16-17; vark paarnvl. 10 kilo. LOKEREN. Markt 18/8/1937r Bor 16-18; eier 0,50-0,53; konijn, levd per kg ; ou kieks 8-10: han 8-9; ou duiv, koppel 4-5; Jonge duiv, koppel 5; koe- rundvleesch 12-18; varkvleeach 13-17; paarnvleesch. versch, 10. gerookt 13; blauw vlas 11-13: sprelvlas 9-11; tarwe per WJJ k» ; rogge : haver 120; hooi 30-40; stroo : lijnzaad per kg. 1,40-1,50; klaverzaad 9-11; aardappel ,60; ajuin 1-1,50. Runrs 17, verkocht 6, Q. viggs 157, verkocht ; zeug viggs 4, verkocht DEINZE. Aardappel per 100 kgr. 55: bor per kgr ; eier per stuk 0,52-0,53; hesp per kgr. 17.s0; vigss per stuk : hn per stuk 7-8; kieks per stuk draaiers per stuk 7-8: dulvjong per kop" pel 7; konijn per kgr VEURNE. Eier per stuk ,54, bor per kgr ; aardappel per 100 kgr ; tarwe per 100 ker ; haver per 100 kgr : rogge per 100 kgr ; geerst per 100 kgr ; paarboon per 100 kgr. 1H- 121: erwn per 100 kgr ; hooi per 1000 kgr ; strooi pee 100» kgr

7 7 - Vooruit, 19 Oogst 1937, Van onze korresponnn LEDEBERG BVRGERLUKE STAND : GEBOORTEN. Cokcl Maria, 70 J., r htg. Van n Bulcke Remy. Zuidstiaat De Buck p indré. 12 Jaar, z. b., Uunlgemswag 271. HUWiXIJKEN. Jacobs Georges, plaatbewerker Gt, Dc Ruadcr Simone, kleermaaksr, Bloemstraat 15. HUWELIJKS^'K. Lemeur Charles, hanlaar Leberg, De Dek Maria, z. b., Kortrljpc. Van Damme Avilus, kuiper Leoerg, Demeuleméesr Margaretha. z. b., Gt. Corveleyn Joseph, selaar Oostakker, Van Vel Oc.avia. z. b., Oostakker. Luck Alphons, schrlinwerker Gt, eu FrcricKX Alfcc, bedi, Edw. Blaesstraat. BELANGRIJK BERICHT. Er wordt r knis gebracht publiek, dat r gelegneld r Gemefeesn bureel zull geslon zijn op Zon Maandag Augustus. Voor aangif g*eboorn overlijns. zull bureel n burgerlijk stand op zijn n Maandag 23 Augustus, 9 tot 10 uur. EEN GROOTE ZILVERSCHIETING. Ter gelegheid Jaarlijksche ajuinmarct-kermis Led:berg, richn eige l Koninklijke ridrlijke hoofdgii Sint-Sebastiaan Gt e groo zilverschieting op plein r Nayersdrecf Gtbrugge (trams nr. 1, 2 9), op Dinsdag 24 Augustus. De prijz zijn vereld als volgt : hooge. e*n dllepel (louche), waar 250 frank; zijn e groot «couvert» mes, waar 160 frank; kall, e groot couvert, waar. 110 frank. Vier zilver prljsvogels latn. Inleg : 27,50 fr. Terug : e zilver koffielepel of 20 frank, naar keuze. Begin 3 uur stipt. Ein rond 7 uur. GENTBRUGGE BURGERLIJKE STAND : OVERLIJDENS. De Buck Gustaaf, daglooner, 70 Jaar. echtg. Van Caneghem Philomène, St. Dijs-Westrem. Coppsns Basile, geps.. 65 jaar, echtg. Bombeke Marie. P. Boltstraat 43. Dupon Jules, rnier, 77 J., wed. Dambruyne Hornce, Kerkstraat 243. Malys Marie, z. b., 71 Jaar, echt. Formesyn Leo, Ecndrachtstraat 29. Bracke Charles, rnier, 73 jaar, wed. Vaji Laek Marie, Desl berg. TJ*o Rosalie, z. b., 79 Jaar, echtg. Pluvm August, Gestichtstraat 80. HUWELIJKS AANK. De Meyere Ré, tandchnieker. Gt, De Bock Rosa, z. b.. Walstraat 74. HUWELIJKEN. Theylaert Paul. bedl Gt, cn Van r Swaelm Marie-José. Brusselsche sweg 539. GOUDEN BRUILOFT. Donrdag. 26 Augustus aanstaan, vier echling De S Bernard Mortier Marie-Justlne. werkeerig Jaar oud. won Kourstraat 234, hun goun bruiloft. De heer Hri D'haese. schep n burgerlijk stand, zal Jubilariss n huize e bezoek brg n nams gemebestuur gelukwsch e geschk overhandig. WONDELGEM HET GAS. Als m z zomer aan werk begon voor gasleiding, was elke vre-acn, vooral vroegere Gnaars. Helaas, e schoon ding duurt niet lang. Dat hebb inwoners Nieuwe Wyk onrvonn. In ctrum geme, waar nooit e vin is verroera om he: gas bekom, kunn ze daar bog op gemak gasgebruik. Het is net of m Nieuwe Wijk wil fopp, omdat daar agitatie is gekom. Na vijf wek niets verricht hebb, m nu gedacht leidingsbuis plaats, zoodat daar gas zal z\jn n winr. Nochtans m niet nagelan reeds verscheine maann om net geld kom voor aoonnn r aansluiting. Aan wie schuld ait alles? Aan onze gemebestuurrs die alles lan gaan zooals wil gs toelicht uitoef. Zoo onrgaat ook gemekas e verlies, want kontrakt zegt, dat er 0,05 fr. per verbruik kubieke mer gas moet betaald worn door maatschappij. Heer burgemeesr, ls ber taks verhoog voor kleine eigaars, of op ae trapp groo hoer, daar zijt gu zoo bang niet, nietwaar? ELEKTRISCH VERBRUIK. BU ze «aak is m rapper. Da Elektrische Ctrale Langerbrugge gemakkelijk gevoun. Voor net verbruik maand Juli zij evoudig n prijs vcor verbruik kw. 0,25 fr. verhoogd, zon. r voorafgaan verwittiging. Zie naar Gt regie. Daar betaalt m h 2,00 fr. Hier bij ons 2,50 fr. E verschil 0,50 fr. uie Inwoners mo storn in kas. Maar voor wie? En nog zijn er person die roep: «Weg regieën». En zegg aat gemekas daar niets ontgt. Erger nog, zij moet erbarmelijke verltcatimr langs weg betal. Dat kest meer dan frank aan lasnbetalers. Inwoners, roept all maar: Leve Burgemeesr. Want hl] is e ware fücs, als gaat om kontrakn af sluin. DE WERKEN in wijk Molstraat gaan vooruit op zijn schildpadn. Elke ziet verlang naar ein, niet minr voerli. In welk kop ls dat gekom, om e gansche bewoon wijk ie belemmer voor verkeer? Ziet naar werk in Grsstraat. Daar legt m n weg gansch eff. In Molwijk kan bijna ge stootkar door. daar alle stran belegd zijn zavel, buiz, s daarbij diepe gleuf riol. Is dat werk bekwame li of kleme Jongs? Zal m maatregel nem wanneer zich daar ongevall zull voordo, zooals reeds gebeurd ls e wielryr, die ln e warput recht is gekom? OUDENAARDE Belaardkoncert n II 1/2 uur voormiddag op St. Walllngertor, door Alfons Schijnkel, beiaardier Ounaar, r gelegheid r IJzerbevaart. Programma Het Kerelslied H. Van Duvse Ik k e lied W. De Mol Vlaanr mijn bruid J. Vann E Hemelhuis Em. Hullebroeck Mijne moerspraak Per Boit waakt A.Gevaert Hoop ln C5od G. Antheunls Ont, staplled Leo Van Gheluwe Mijn Vlaanr heb ik harlijk lief G. Antheunls De Vlaamsche Leeuw K. Miry WETTEREN MEN ZEGT dat feest door onz oun nieuw burgemeesr, in n Blakk verl Zardag op touw ge-zet, uirst ftig goed stapel Is geloop. Chic Ja, maar ftig? dat w wo niet. 'k Geloof wel, 't schuim straat, zooals ze hst werkvolk in kapitalistische rang noem, was in esrs plaats niet toegelan of ber, kon zich ze luxe niet pemiter. Vooreerst was 20 frank tree; twes was e burger, die e gewone kleedij droeg, niet toegelan. Enfin 't was grand luxe die binn mocht daarmee basta! We w wel dat iere vrij ls zijn cn verer. zooals hij wil, maar strekt in elk geval Mr. Burgemeesr nïet tot eere. Iere weet waar hij vertrokk is. Hewel mijnheer, dce zoo \cn.t sympathie die ge bij Wetrsche bevolking verworv had zal rap vervlog zijn. Het arbein volk Wetr houdt niet aris'okratisch gsdoe laat zicht n zot niet houn. Mijnheer Duchaau s^z op korn tijd zeer hoog maar hij kan ock op korn tijd zeer laag zink. En wie verr wil spring dan zijn stok lang is valt er af dat zegt u REKKEM BOOTREIS GENT TERNEUZEN ANTWERPEN 29 AUGUSTUS. Langs z weg berichn wij elnemers RekKem. dat vertrek uit Rekktrm stipt 5,30 uur plaats. Al wie e muziekinstrumt of fototoesl meemt, zorge dat gelood ls vóór vertrek door Belgische douan, daar m op boot niet zal loon. M zorge ook me hebb vcor e dag. omdat m niet zeker is er aan treff langs baan. AAN DE BOTJWARBEIDERS. Zardag Augustus, kwam bouwarbeirs bije in algemee vergaring, om n toestand onrzoek betreff loon verhooging die moest toegepast worn -,an 1 Juli 1937 af, dit volgs besluit r nationale paritaire kommissie hout bouwbedrijf. Na uit verslag n sekretaris vernom hebb dat nog ge kel verhooging uitbetaald werd, besloot m e schrijv richn aan al baz Rekkem, hun vrag om ze verhooging Zardag 21 Augustus toe pass uit betal. Indi dit niet gedaan werd, kom bouwarbelrs Zardag aanstaan. 21 Augustus, 6 uur rug bije om noodige maatregel treff. Bouwarbelrs, Zardag all naar algemee vergaring. V. Vanhaesbrouck. NAAR MOESKROEN. Zondag 22 Augustus neemt onze harmonie el aan konctratie r Jeugd Moeskro. De algemee bijekomst ls bepaald 2.30 uur aan Volkshuis Couët. De muzikann die n tram gaan, rijn tot aan Christ dan voet tot aan Couët. Vertrek tram 1*30 uur. Voor z die per fiets gaan, vertrek 1,30 uur aan lokaal. R. Q. TOUT! Zcndag 22 Augustus worn vrin Risquons-tout bekampt in n bolltrog door z Crolsé. Op 24 Juli kwam z Rlsquons-tout naar Crolsé gaakn ge aar. M verzekert ons. dat ze ons Zondag a.s. zelf lak?n e broek zull mak. Eerst zi. zeg blin, hij zag nooit meer. Valere, tot Zondag a.s. dus. Begin 5 uur. Bolrs op post. KORTRIJK HUISMOEDERS - VROUWEN - JON GE MEISJES. Onze mutualiit bond Moyson, sam Soc. Vooruitzi Vrouw, noodlg u uit na ir groo algemee vergaring welke gehoun wordt op Dinsdag 31 Oogst ie uur 's avonds in bovzaal lokaal Volksrecht, St.'Janslaan 9. Aan dagor hebb we punn zeer bijzonr aard, die onze huismoers, vrouw eu Jonge meisjes ln bijzonr aanbelang. Gezellin Sire Blieck, spreekt over stichting e nieuw kinrwelzijn Kortrijk. Partijgoot Gilbert Cooreman hanlt over werking Bond Moyson voor vrouw. Vooraf nog wordt e schoone film afgerold, begeleid dcor e erkest. Ais slot wordt voor aanwez : <"»n e-n groo tombola gehoun, vele prijz die moeilijksn moet bevredig. E tombola. waar Bond Moyson specialiit bezit. Vrouw, Dinsdag 31 Oogst, allss baan. Aangeslon onzer Mutualiit, l r S. V. V. uw plicht is z avond naar vergaring. Hoekje, r soc. oud-strijrs Hoe kan m Spanje sun? Door M*"t koop vun e Album «NO PASA- HA.N». Te verkrijg op partljsekretariaat, Volksrecht, Bureel 5. ISEGEM ALS NIEUWE BLADVERKOOPSTER in plaats Dewaele M., die in e anr werk getr is. bet partijbestuur vrouw Maurice Vanskis, broodvcerr, aangesld. Het partijbestuur hooot dat d? nieuwe verkoopsr goed onthaald zal worn bij alle lezers ze. haar zull help n dist vlot. stapel do loop vs nieuwe lezers zull aanbrg. Mog wy e verzoek do aan al onzs lezers? Ja, nietwaar? Dit hier: dat alle lezers geld gereed legg n dag r betallne. n ein zoo min tijd mogelijk verliez. Dat is vurigs wsch partijbestuur vcor alle lezers. LAUWE A. T. B. Op 29 Oogst, Boot re Is Gt Terneuz. Antwerp. Gezi ds boon 7 1/4 uur uit Gt vertrekk, zoo is vertrek gesld 5 1/2 uur stipt ui «Volkshuis» per autobus. Aankomst Antwerp rond 5 1 '2 uur s'avonds. Vandaar per speciale trein naar Gt. Vertrek uit Gt per autobus, rond 8 1/2 uur 's avonds. Aankomst Lauwe rond 9 1/2 uur. Kameran n knapzak voor gansch n dag niet verg. Aan 40 reislustlg uit Lauwe vrag we 's morgs stipt 5 1/2 uur ln «Volkshuls», zijn. Nog 4 kaarn zijn bekom bij bon. Prijs 35 fr. autobus, boot treinkosn. alles inbegrep. STAKING IN DEN BOUW. Voor Dinsdag. 17 Oogst, is staking hier algeme. Bouwarbeirs, blijft esgezind, uw eïsch. dcor paritaire kommissie aangom, is reohtvaardig. Volgt stipt orwoorn uwer vakvereigln-j overwinning is aan u. ROESELARE SOC. HARMONIE. H Donrdag 7.15 uur stipt in Volkshuis, herhaling voor l onzer harmonie. Daar nieuwe stukk uitgelegd worn rek we op e voltallige opkomst onzer muziekann. SOC. VOORWACHT. De l voorwachrs worn opgeroep naar uirst belangrijke algemee vergaring morg Vrijdag 7 uur ln Volkshuls. Door onze vrid Adlel Dierks zal e Inressan uizetting worn, die door ge kel onzer propagandisn mag gemist worn. BEIAARDKONCERT. H Donrdag, 8 uur 's avonds 10e Zomerkoncert. volgd programma ; 1. Helnhul (Ijzerbevaartlied). fwoorn Ferdinand Ronbach), Werner Ronbach. 2. Treurmarsch, Ohonin. 3. Koor, Hanl. 4. a) Ons Varland, volkslied, J. Bloekx; b) De Schel. K. Mestdagh. 5. Onzichtbare Kunsnaars ( beiaardiers). I. Sezhers. 6. Der fantazla. Per Boit. 7. a) Vlaming Wal. verbrcedprlnsslled, I Seehf"s; M Betr, ring. I. Seghers. 8. a) De Vlaamsche Leeuw. K. Miry; b) Naar Wtfd Zijd, Gevaert; c) Ons Varlandsch Lied. AALST groo Tloon <elliné Van Z A T E R D A G 21 OOGST tot Z O N D A G 29 O O G S T ln GROOTE FEESTZAAL v. h. VOLKSHUIS, Moldries, AALST. Mewerking Kooperatie «Vooruit», S A R O V, DAGBLAD «VOORUIT» Plechtige oping: Zardag 21 Augustus 7.30 u. 's avonds. BELANGRIJK : Ier bezoeker krijgt in Ttoonslling e lot voor koslooze TOMBOLA NAAR MOESKROEN. Zondag a.s. 22 Oogst houn onze Moeskrosche kameran e groo Meeting over Spanje, als sprekers Pierre Sorton, leir r Fransehe Soc. Jeugd, gezellin Isabella Blume, kameraad Ré Delbrouck. bein Volksvergwoordigers ooggetuig n bloedig Spaansch strijd. Deze meeting wordt voorafgegaan door e betooging waaraan alle Jonger mo elnem. Om z-? propagandadag voor Spanje eindig wordt eon ntoonslling óver dit opstandige land gehoun. S.A.V. Kortrijk, als e dringn plicht aanzi aan dit alles el nem, daarom noodig we alle l partijgoon uit ons me reis naar Moeskro onrnem per fiets. De elnemers aan n fietsttocht vergar 12 1/2 uur aan lokaal Feestpaleis waar we stipt 1 uur vertrekk. AI wie over e 1-etsvlag r Spaansche Republiek beschikt make die vast aan zijn fiets. Jonge kameran, l S. A. V. fietsttocht Zondagnamiddag naar Moeskro. Daar is uw plaats. FIETSUITSTAP VOOR SOC. NATUUR VRIENDEN. D2 Arbeid ers toerisn gaan op Fietsreis, op Zondag 15 Sepmber. Het vertrek gebeurt 9 uur aan lokaal Volksrecht. We trekk naar «Gavermeersch» Harelbeke, waar we gerak langs vaart Stassegem. Van uit ze mooie Natuurplek, langs aardige Vich, zijn mooie ou kerk, trekk we naar onbek bossch Worgem. Pic-nic in hei Dnebossch. -Gelegheid tot ban, in n nieuwgebouwn zwemkom. In n namiddag, elname aan Mntuallltsfeesn Waregem. Teru g over Deerl ij k me t e ple zierlge stilstand aan «VUverpark». LAAT DE KINDEREN TOT MIJ KO MEN. Kristue zeg! Da socialisn, vooral Vlaamsche. zijn getrouws navolgers hem. WIJ houn aan klein, aan bgels, die ons lar mo opvolg vernleuwingsmogelijkh beekan voor partij voor toekomst. Zardag kom er zoo'n bke af Coxy. waar ze gedur 14 dag aan zeestrand geravot levsvreug gon hebb! Wat verschil vermaledvjdlng. die in onze jeugd regel was! Het blij rugzi ours kinrs. Is lk Jare. seds e r aandolijke tafereel die we ons kunn Innk. De harmonie Volksrecht. weerom haar mewerkmg toegezegd. Kwart voor 7 uur vergar wo ln Volksrecht, 7 uur zetn we aan naar statie, waar we onze klein gaan verwelkom naar feestpaleis leln. De ours r klein zull all zonr onrscheid parij zijn I De socialisn worn ln blok uitgoodigd, kleine kleurs mee gaan verwelkom! Orwoord dus voor eier! Kwart voor zev uur in Volksrecht, 7 uur aanrukk. 9* C. OPENBARE WERKEN. De afbraak cnlangs door stad onig woning aan n hot.k Boerrijstraat Doornis wijkstraat, alsook legg he: riool in Boerrijstraat, zal toelan ln naas toekomst Bcerrij straal voor normaal verkeer op sll. Deze straat zal Immers e r bijzonrs verbinding.* ir an worn tussch St. Dljestraat Doornikwijkstraat. Tevs ls overwelv ou Klakkaersbeek in Boerrijstraat e begin gansche ovcrwelvlng ze beek op el dat voortaan afgesn ls n collector r Doornlkwi)kstraat. Voorafgaanlijk aan voorziing stroomd war aan ombouw opbare warplaats, worn ze laats op dit oogblik alle verbonn aan stadsrloo. De hersllingswerk aan St. Maarnstor, welke hersllingswerk aan belaard uurwerk mo voorafgaan, vorr op voldo wijze. Dinsdag J.1. had ee belangryke vergaring plaats tussch koll^e Burgemeesr Schep c heer lng. Claeys, hoofdingieur Bestuurr Brugg Weg, bi.* staan door zijn adjunkt heer Ing. Cobln. Het doei r bijekomst gold bespreking verscheine ontwerp overbrugging n spoorweg, voor geval dat Nat. M. spoorweg niet af brg is y.ui hare beslissing r Spoorweg op "net grondgebied r Stad Kortrijk, niet verhoog wegs hooge onkosn. Drie brugg wern besprok : twee voorgelegd door Deparmt Brugg Weg waar eers :n 1938,- twee in 1939 zou kunn!luitvoering gebracht worn. De r/je, ze voorgelegd door n Technlsch-?n Dist r Stad, zou gebeuriijk daarna tot uitvoering kunn kom. De uitvoering zer brugg zou rzelvertijd vraagstuk inwdige transitosnel verkeer oploss. Tijns zelf vergaring wern door Stad voorsll gedaan op-aat Aunaarsweg (Staatsbaan) door e gelijke fiets-baan zou uitgebreid worn; dit voorsl droeg insmming me n heer hoofdingieur. Einlijk el ze laats me dat nog z winr zou aangeg wo.- n verbreeding op 12 mer vaa Mesweg tussch Mepoort Bisseghem. Aan kruispunt Noordstraat, Mestraat, Mesweg, wordt door verlegg tramspor e rondpunt aangelegd waardoor verkeer tot cirkelrichting zal gedwong worn. Op verbree Mesweg. verdwijnt d*.- boomrü, wordt tramspoor, dat n anre ontdubbeld wordt, in midn n nieuw rijweg verplaatst. Dit zijn uitsk ontwerp welke einlijk aan stad zull toelan, grondige wijziging brg aan n weslijk ingang h«t Astrldpark. Het is e gelukkig toeval dat zij zull kunn ultgevoeid worn sam hernieuwing ttyweg in De S Naeyerlaan, fcw gelegheid Inhuldiging gkek aan wijl H. M. Konm^n Astrid. Het feit dat Hoogere Bestur, belang r stad Kortrijk begrijp behartig verdit onrlijnd worn. Fed. Oost-Vlaanr Afeling Gt ONZE STRIJD GAAT OPWAARTS! Het ls verheugd vast sll, dat oud-strijrs n weg gevonn hebb naar onee organisatie. Sinds half Juni is uitslag verbazd. In e tijdspanne 2 maann hadn wij meer dan 100 nieuwe l boek De vereling slt zich als. volgt : Van 15 Juni tot 15 Juli 44 l. Van 16 Juli tot 13 Ocgst 58 nieuwe l. Bij inwinn inlichting nops hun vroeger lidmaatschap, sll wij vreug vast, dat byna gan-ïche aantal nieuwe Inschrijving over kom uit Vuurfcruisersbondên. Dit bewijst dat " oud-strijrs beginn bewust worn dat zy in die burgersmidns niet op hunne plaats zijn. Wij w dat er nog vele oud-stryrs welke zich mokraat noem, neg m die rang verblijv, doch wij hebb illusie dat onze standvastige e.i krachtdadige propaganda welke ;le Gtsche bestuurl kmerkt, wij dit tot zijn minimum zull herlein. Met veel goeg di wy OOK vast sll dat beweging zich uitbreidt niet alle ln Gt, doch ooi: ln provincie, waar onze afeling groo toetreding boek hebb. Bravo kameran bestuurl, op die weg vooruit. Vooral nu dat wu S.O..S. Oost-Vlaanr over ons eig bhid beschikk. Makkers bestuurl, onze provinciale afeling, inzet die beweging In-Gt is e waar 6Ukses. Voor maand Sepmber zetn wij «lit offsief voort in Provincie, laat zoo spoedig mogelijk dag uur kn, waarop, wy in onze Geme n sttjid kunn aanvatn. De maand Sepmber moet e massa-beweging worn voor Soc. Oud-Strjjrs. Uwe vergaring mo talrijk bijgewoond zijn. Alle oud-strljrs di uitgoodi;-r:l. Zi) mo. werk r S.O.S. leer kn, wy rek op u. In West-Vlaamsche fed. De bestuursl onzer Feratie, alsook sekretariss r West-Vlaamsche S.O.S. afeling, kwam in byzonre vergaring' bye ln Volkshuis Roaselare.' - 1 De provinciale sekretaris',«zet doel r vergaring ui,"waarna voorzitr kd. Nolf- knis gaf rondsohryv kd. Willam, algeme sekretaris. Hierop volg e bespreking waaraan nagoe-z al* aanwezig el nam. Beslon werd alles do wat moge-lijk ls om onz algeme schatbewaarr Un zijn zware taak bij staan. In s-vhsrpe bewoording -werd hanlwy^e gelaakt kameran, die koppig weiger hunn verplichting na kom. Verschill onzer afeling beslon e bijzonre toelage voor nationale kas sam brg. Zij wern geluk gewscht voor dit kranig beslutt. Er werd vervolgs e overzicht gom verloop uitslag r cron voor n vre >. Wat onze Provincie betreft werd er prachtig werk geleverd. Nochtans zal e nieuwe ron ingezet worn ln maand Oktober a.s. Deze zal voortgaan tot ein Januari 1938: E byzonre werkwijze tot aanwerv zal door n provincial sekretaris aangewd worn. Kd. Nolf gaf lezing e schryv dat ons op aandring toekwam onze Oost-Vlaamscbe vrin. Het schijnt dat ons pog niet begrep ls geworn. De provinciale sekretaris bracht vervolgs verslag uit over verloop r zak betreff aanvrag voor ezelvi^heidskaart voor verminring op spoorwegtariev. Talrijke ge-weiger aanvrag wern onrzocht, waaruit blijkt dat er niet alle willekeur, maar zelfs kwa «il heerscht ln bureel kommandant r provincie. Op zekere geweiger aanvrag lez wij: «Zijt gij vuurkrulser». Anre drag duilijk no. r vuurkaart r aanvragers. Beslötsn werd ze fein anr aan n heer minisr Landsverdiging kbaar mak, maatregel eisch. Er werd rond ze kwestie nog gedachn gewisseld, waarna vergaring gehev werd. Het was voor onze Feratie e aangame dag, door feit dat wij mochn vastsll dat alle afeling hun ltal regelmatig zi aangroei. OVERLIJDEN. WIJ vernem droefheid dat onze Jonge afeling OOSTCAMP pijniyk getroff werd door afsrv e harer yverigs l: HEYSSE KAMIEL. Hit was weggevoer door Duitschers kiem r ziek, die hem zoo vroegtijdig n grave sleep, uit folrkamp megebracht. Vele Jar ongelukkige ln stil gel. Hy hoop seds dat dankbare varland zijn dan zou naar waar schatn, hem Rechtvaardige vergoeding zou toekn. Helaas!! Zal m einlyk gehoor gev aan bitre klachn r weggevoern?! Ds begrafis ons betreurd lid hee-ft plaats gehad Oostcamp op We dag 18 zer. Kd. Cattoor sprak e kor doch diep treff lijkre uit. Wij el Innig ln n rouw die achtbare vrouw, kinr familie komt treff. D3 provinciale sekretaris, M. Clinck. 'lilhiihif!llli!llirnilillllllllllmuiiiihiiiiiii1llllllmim!llir!!'--""''"''mümmm' WERVIK DE VERMAARDE GROEP SAMIJN uit Me zal op Zondag 22. Maandag 23 Dinsdag 24 Augustus kom zing ln bovzaal Volkshuis, Molstraat. De liefhebbers zang. mo daar all es gaan luisr, want er zal lach zyn. Hoekje A.T.B, Zuid- Midn- West-Vlaanr HOEKJE VAN DEN ARBEIDERSTOE- RISTENBOND OF A.T.B. VAN ZUIDEN EN MIDDEN WEST-VLAANDEREN. De b^ot^efs Gi'-' l 'e, 'neu^-ant'"~" p op 29 Oogst in-volschrev elnemers. Het stou initiatief r A. T. B. ers Zuid Midn West- Vlaanr om reisselzo sluin, ls dus waarlijk sukses bekroond. Hip. hld, hoerrah elnemers! 2 Prachtige salonbóon, Flandrlamaatschapplj Antwerp, zull ons brg Gt lans?s moo'e kanaal tot Terneuz. Vandaar langs bree Wesrschel. langs Krulsschanssluls, dokk naar Antwerp, groots wereldhav. Daarnaast noe gelegheid ln d^ze stad rond kuier, gedur 2 tot 3 uur. Ziehier vertrekregellng: uit Ponerlnge leper, ber autocar 5 uur. Uit Roeselare Wervlk 5 1/4 u. Uit al anre dorp 5 1/2 uur. Dit alles zeer srtipt. Inschep Gt aan Mulsas 7 uur. Vertrek. per boot uit Gt 7 1-'4 uur. Aa-'k' «_ t aan S Antwerp 6 uur. Ontgst op' h-et Stadhuis Antwerp 6.30'uur. De ur rugkeer worn lar megeeld. We nk, d^n ook. dat ze reis aan e spotgeedkoope prijs (35 fr. alles inbegrep) e goe DTOpagandadag zal zijn voor Arbeirstoerlsme. dat in ze tyd reiz vakantie, e flinke organisatie moet worn in onze strek. OM HET REJSSEIZOEN TE SLUITFN e autocarrels naar Fransehe krijtkusn op Zondae 5 Sepmber. De7e heeriyke reis trekt seds talrüke elnemers. Lan?s leper Fransch Vlaanr naar mooie Kas l. L<mgs St. Omaers naar Boulozne. De kolon Nanoleon. ou hooee stad, morne vlsscherstad. belvédère. Langs hooge, ooal krijtkust, langs Kaan Grls-Ne-z. kaap Blanc-Nez, naar Kales. Langs Duinkerke, Veurne naar onze strek. Prys 45 fr. voor A. T. B. l 50 fr. voor niet A. T. B. ers. Inschrijving in all-e,, volkshulz. WORDT LID VAN A.T.B. ^ l 2 ** voor eers lid- vasn-tfét gezin ( maandblad). 5 fru voor anre I gezin. "Geef u aan als spard lid. Gratis wordt BDaarseld n plakzeaels In spaarboekjes afgehaald. De toerisnbond -dé soclalistisohe partij ls A. T. B. REIZEN VOOR 1938 m**m Arbeirstoerisme. Bootreis naar Lonn. Ridiotreinreisnair Sba ep dmjevine. Autocarrels naar bloembc-lrreln eiland Walcher. Autoearreis riaar Fransehe slagroln. Autocarrels naar Fransehe krijtkukn (Boulo-zne) Autocarrels naar Belgische arnn Groot Hertoedorn.-Luxemburg Antc-carreD-* r**"-*- dp V<~*ZPZ. Ai>t»- carreis naar Rynboorn. z. fionn krbeifs r-nsd-n t-ri Mg3 "^et n Arbeirs toerisnbond of A.^T. B. iiiiiitimiiiininiiiiihiitiiiuiiiiiiiuiiiiiiir RECHtZi^ïCËN RECHTBANK VAN -OUDENAARDE MISBRUIK BIJ KRISISFONDS. De W. Cyr. schomaker Oun. was n 26 Maart naar n dop geweest. Toevallig bood zich e kontroleur krisisfonds n zyn hyl-ze. aan, die bestatig dat 3 paar scho daar afgewerkt stonn. De W.. werd vervolgd voor g-leeg misbruik ve-wez tot 8 dag 182 boet 3 jaar ODSchorsine: 11,55'fr.. onwetlijk aan sun^eld e^non. moet HH rugkeer. ONWETTIGE TOESTAND BESTRAFT. Co. Julia, bobynsr Ronse. had verzet aangeekd g vonnis dat haar voor overspel 'bestraft tot 350 fr*. boet. Op dit verzet acht rechtbank feit als bewez geblev bekrachtig evoudig vroegere straf.... " BEROEP VAN POLITIEZAKEN. Ph. Celes, naaisr, Rozak, had beroep aangeekd e vonnis r politierechtbank Ronse, dat haat verwees, voor kele slag aan Des Hornse, tot e geldboe 25 fr. + 60/10 = 175 fr. 2 jaar schorsing. De rechtbank zel n graad beroep, acht bet feit als niet bewez, sprak Ph. vry, zonr kosn. IIIIIIIIIIIlllllMIIllllMlIllllIIIIIHIIIIlllllir TREKKINGEN LOTENLEENING 1933 De 47e trekking VIJF MIUPIQEN VOOE REEKS Wosdagochnd ln N.v tionale Bank Brussel 47e trekking plaats gehad lonlelng 1933'. E lot 5 minio ls gewonn dp>or reeks , De volg 70 serieën zijn uitkeerbaar aan fr.: *>' *rf * S , Elke obligatie tot ee serie behoord die uitgekom ls recht aan cën vijf lot toegekd aan <««rle tot welke zij behoort Verzorgt U in wording zijn jodium Vivio Het is krachtigs geesmidl onr n kleinsn vorm. E tablet Vivio in e weinig war, scheidt meer dan tweehonrd milliard milliarn atom in wording zijn jodium af die ier hun maximum gez kracht hebb Deze oplossing ln wording zijn jodium hp3eft merkwaardige geeskundige eigschapp die haar do verkiez Bov ale anre remedies op basis jodium.: Deze oplossing, op e won gedaan, zells op vreeselijks, vernietigt alle kiem zonr ptjn veroorzak. Zij 'verschaft e onmidllijke verlichting laat gewon cell toe zich e tot hiertoe ongek vlugheid hersll. (Ge kele necrose, ge kel gif). De oplossing in wording zijn jodium, gom op nuchre maag is iale jodiumkuur. In kele minun nem slijmvliez r maag milliarn atom versch Jodium op, die onmidllijk overgaan in organisme waar zij gifstoff piszuurzout verdrijv, weefsels versrk, wann r bloedvan ars soepel mak, kracht gezondheid hergev. De kuur in wording zijn jodium Vivio bestaat in nem, ongeveer 5 minun voor ier maaltijd, 2 tabletn Vivio, opgelost in e half glas war, wijn, bier of ier anre drank zonr melk. Voor kinr onr 5 Jaar : halve dosis. Alle in wording zijn jodium verschaft door Vivio, verwezlijkt wonrbare nieuwe therapeuthie versch jodium in al gek gevall : bloedarmoe, voorbeschiktheid tot ring, lymphatisme. gangliën, kropgezwel; besl.lke aandoing, jicht, rheumatiek, asthma, windgezvel, hartziekn, ziekn n bloedsomloop, arspatton, spe, arverkalking, gewrichtsaandoing, jicht, rheumatiek, eczema, puisn, zwer, uitslag {dauwworm), kwetsur, brandwonn, sn cn wonn all.lard, ontsting war, vruchn, gron; verzorging n mond; intieme hygiëne. Vivio ziin plaats in alle hulsgezinn. 11 fr. per tube gebruiksaanwijzing voor alle gevall: in alle apothek. (n. 72 IIMIIIimillUIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MEDEDEELINGEN REKENHOF. Dsn 20n Sepmber aanstaan zal e vergeulki exam?n plaats hebb voor begev betrekking stokers bij R-eJchor. De kandidan mo volg voorwaarn vervull : 1) Belg zijn geboor of Ingeburgerd zijn; 2) Van goed gedrag z zijn: 3) In voorkomd geval, aan milltiewet voldaan hebb: 4) Op n da» vergelijkd exam n mins 21 n hoogs 28 Jaar oud zijn. De-ze grs wordt op 45 laar eebraoht voor ln twee eers lusn. voorzi btj artikel 2 r wet 3 Augustus 1919, bedoel reclpidl. D» elneming aan vergelijkd exam i-s onrgeschikt aan betaling eeh niet rugvorrbare taxe 2 Ofrank: e postzegel dit bedrae dit aan-gebracht worn ln daartoe aansewez vakje n talon, geheebt aan door postkantor uitgereik aanvraagformulier vervolgs door dsn dist r posrij afeesmpeld. De aanvrag tot elneming aan vergelilkd exam mo, n laats n 15n Sepmber e. k., gericht worn tot n heer eers-voorzitr Rekhof, 11, Konlngsplaats, Brussel. Hst programma vergelijkd exam zal eezonn worn aan kandidan die hun lnsohrijvingsaanvraag Ingedid hebb: kan Insgelijks bekom worn in griffie h:t Rekhof, 11, Konlngaplaats. Brussel, waar ale inlichting verstrekt worn. Tot staving hun aanvraag zull kandidan voorlegg: e uittreksel op zegel uit hun eeboorak. In voorkomd geval, uit inburgeringsak e certlflkaat bevestig dat «H aan milltlewetn voldaan heb-, b. lt Asthmalijrs, Bronchitislijrs 1 Amt gemakkelijk!... Nieta ls pijnlijker dan e moeilijke amhaling. Of m hier last bij loop, trapp klimm, seds volgt c hevige hoestbui veel fluim, die door niets still is. Hoeveel lijrs aan asthma katarrh zoun niet langer meer lijn,wanneer ze c kuur n niet «Sirop s Yosges Cuzè», die reeds tal ziek verlicht, zooals uit talrijke dankbetuiging blijkt. Lijrs aan Asthma Katarrh, hebt gij di msch niet bijd, die lichn tred, ongehinrd zonr inspanning loop? Wilt gij zijn zooals iere, wilt gij gi alle vreugn bestaan, wilt gij «lev», volgt dan onz raad op : neem «Sirop s Vosges Cazè», Uw ziek zal weldra gestuit zijn. Spoedig zult gij volle long amhal, want «Sirop s Vosges Cazé > is onfeilbaar in alle gevall verwaarloos verkoudheid,beklemm asthma piep longpijptakk onophoulijk hoest. Sirop-^sgesCazé Per groo flesch 15 'fr. Verkrijgbaar In alle apothek liertid door l.aboratoires CAZÉ, (yübis, avue ChatiHon, Parijs. Algeme pot voor België hel Groot Hertogdom Luxemburg - Coutclicr Frères, 37, Potrstraat, Brussel. / Kasino-Kursaal Oosn CLOTIJILDE EN ALEXANDER SAKHAROFF (23 OOGST) Het zal wel onnoodig zijn dat wij ze groo kunsnaars aan onze lezers voorsll. We zull liever ev sprek over reis rond wereld die ze onlangs hebb volbracht. «Het was«, hebb wij gezegd, «e suks3s, esn groot sukses, overal, ln China zoowel als in Japan, in Java als tn Egyp. Het war onze arm, onze hann die als eüieidsbann fungeern tussch ons Oosrling, die ons tot elkanr hebb gebracht, méér dan wij hadn durv hop... Onze tann onze arm hebb greo Japansehe anre kunsnaars will bestuer, aanrak, als war werktuig in plaits el ons lichaam. ZIJ hebb er e gevoeligheid in gevonn die hun lief ls nabij, die zelfs voor h om zoo zegg geheiligd ls, omdat zij in tradities hun ouds dans bartwt. Anrzijds, is «geest» onza dans, hun dynamisme, dat zij hebb begrepem naar waar geschat. Dat is n mins wat ons artisn kritiek hebb gezïgd geschrev, wat publiek bewez.» Van oorelvelling die over Sakharoff's wern gebracht will we n slot nog sieoh-ta volg behoun: Zij bezitn- ge licham g-3- maakt voor muziek. maar hun lichaam zelf is muziek. Het zijn twee re-lsvogels wier vorm volmaakt ls. die omgev zyn e mschheid povere, onvruchtbare vorm...» ZINO FRANCESCATTI (24 OOGST) Op twaalf klassiek koncert, dat zal plaats grijp n 24 Oogst, 9 u., zal oe buingewone violist Zino Francescatti concerto ln ré Paganini uitvoer. Hoeveel violisn z tijd zoun bij mach z^jn om dit vermaard concerto zoo nauwkeurig, evveel brio, uit voer als Francescatti? Voorzeker heel weinig... M weet dat, naar klassiek mol, Paganini, akrobaat viool, bij gebrek aan hoogere muzikale lën, ln zijn werk e chniek ingelascht die aan wonrbare grst. HET QUATUOR DE SAXOPHONES DE PARIS (25 OOGST) In plaats één virtuoos zull we er Wosdag a.s; 25 Oogst, 9 uur, vier hoor krijg, die sam zull spel. We bedoel vermaard «Quatuor Saxophones Paris», bestaan uit hh. Mule (soprano); Romby lalto), Lhomme (nor), Chauvet (baryton). D saxophone, uitgevonn ln 1842, hebb wy dank aan Adolf Sax, Dinant. Sax wsoh e Instrumt schepp dat tussch koper- houtinstrumn zou staan; door Instrumt dat zijn naam draagt hij warms rijks ton w verwekk. Na zyn uitvinding goot saxophone n grootsn bijval, doch niet voor lang. Veel lar, na n groon oorlog, werd hij in?i n eer hers.d doir Jazz, die er eigaardigs én zelfs meest komische effekn uit wist hal. Voor alle musici was hij e opbaring, m hoor hooge lui opgetog sprek over dit merkwaardig «negerlnstrumt»... l>och m xon no» ra"r do. ber, voor saxophone. Dit werd verwezlijkt door «Quatuor s Saxophones Paris», dit Instrumt voor goed n dis slpt r kamermuziek, daar ler zer vier muzikann e virtuoos is. bekwaam om zegevier over groots chnische moeilijkh, ze instrumtale groep n beginne af esn volledige volmaaktheid w bereik. ROSÉ DELMAR (26 OOGST) Afkomstig Tchekoslowakije, dichtbij n Tatras-berg, waar volksziel zoo diep doordrong is lief voor muziek, ed Rosé Delmar haar eers studiën aan Conservatorium We, waar zij dalijk in hoogere klas kwam onr bestuur Jozef Marx. Daarna werk zij Mevr. Maria Gutiheil-Schor (die n «Roskavalier» kreëer), buer ln opera Breslau ln «De Tooverfluit»; zi_ bleef drie Jar aan z schouwburg verbonn. Van 1933 tot 1934 ed zij groot sukses e rondreis in haar geboorland. Na e koncert Weer Orkest onr leiding Konrath Bl e Belgisch impresario haar voor haar kans wag aan n Muntschouwburg Brussel. Dalijk aangeworv voor e reeks 25 vertooning, buer zy in «Hérodia» (seizo ). De Muntschouwburg hernam voor haar «La Favori». De Belgische pers, evals die buinland,. roein n zeers haarprachtige mezzo-soprano-sm, buingewoon uitgebreid, e zeer warm toon, diep-roerd in.zware toon. JOZEF VAN ROY (27 OOGST) Jozef Van Roy, leeraar nlano aan Conservatorium Gt, Brugze Oosn, staat sert lang bekd als e kunsnaar Kroot talt. Her- ^-i'^hik t-qd bii oo vcor h- * r)um'«v fcp B-ugge. Oosn ln anre belan-grijke ctra. Telks behaal hij vlei lauwer. Ds kunst z virtuoos ls tot volle rljnheid cekom. gekmerkt door maat fijn begrip. Vluz vinzersnel. *e kloeke sla?, e zeldzame handigheid in gebruik r oedpal veroorlov M. Van Roy kleins Innties r mees-s weer gev aan hun gedachn immer esn ev nauwkeurige als warme inrpretatie ve-1 e. Jozef Van Roy zal Ivt concerto In ml bémol nn^ur, Liszt. uitvoer, waar h!j op uitnem wijze romantisch karakr dichrlijke geeln naar vor brgt. MARGHKRITA PERRAS (28 OOGST) Wonrkinr zijn ge zeldzaamheid m?er on gebied r instrumtale virtuosiit. In zangkunst daarg zijn r.2el.jlc*? fom e uitzonring. Margherlta Perras, Jonee Grieksche soprano die wij n 28 Oogst zull hoor. trad voor eers maal voor 't publiek op to zij slechts 12 lm: oud was... Enkele.lar ler reeds vinn wij haar als eers coloratuurzangeres ln voornaams schouwburz Duitschland. als TravlaU. Roslna. Gilda. Phlllne. Arabella, nadat zij ook als koncertzaneere-s ware triomf had eek*nd. Margherlta Perras goochelt letrlijk al moeilijkh haar kunst. Zij beschikt over e Drachtig orgaan, over e vokale chniek allercersn rang. MI1I1I11II1IIIIITI1II1IIIIIII llllirillmlilllltih Leest verspreidt «VOORUIT» i H-p*.VeM ni.l IOO vlug onlmmditjd... DE VERSTOPT* HEJD ii w.1 g.voarl,,k doch niet ongemlilk. D.c;.n dl. wanhop.*, I. q,n,t,, a cji.rhcnid» n.edikam.nt.1. baproeld I» h.bb. v.r<-«l«, dal «II «.Jn dlnq miihn: Mn natupirlilko hulp. D. bat*, doim.ti mo.l.n haropq.toed word.n an ni.l hardhandig gokpjischt. H.l i, daarom dal,m Ih». am.ngm.ld uil,.*. ^ d".n faaïïln "f*?"'- «"""'"! *» --*- <-«a, waar all. and.^a* HEBT Gif REEDS DS IHE DE VICHY BEPROETD? Ziedaar uw roddingl **m DE VICHY - Laxo.rd.nd. Blo.djulyor.nd. PurgMr«d.. HET GEHEIM EENER BLOEIENDE GEZONDHEID

8 r mm 8 - Vooruit, 19 Oogst 1937, GEMENGD NIEUWS uit onze provincies BRABANT BRTJ-SSEL. Vermist. Door Brusselsche politie worn drie person opgespoord welke sert verscheine da^ uit hun woning verdw z(jn ge ek lev meer gav. Jan G.oos. 57 jaar oud, won té Schaarbeek ls sert 13 zer weg. De 21-Jarlge dagloonstcr Maria-Jozefiue Dlerckx, verdwan uit haar woning 6t. Gillis. Het meisje was per fiets. Tslot wordt ln zun woning in Nancystraat nog 30-jartge Jan-Baptist Huys vermist. M zoext ze op. Verkeersongeval. Naar gasthuis r Hoogstraat, werd gaam Anna H. Driekoningstraat, overgebracht. Ze werd gewond aan be by e verkeersongeval in Voss- 6 tra at. Omvergeworp. De gaam Robert De G., r Troonstraat, werd by oversk Zuidlaan omve;- geworp door e auto gekneusd aan hoofd leman. SCHAARBEEK. Overlijn. Voorbijgangers zag ln Van Weyerfitraat e man lnezakk. De ongelukkige werd naar gasthuis overgebracht, doch overleed onrweg. Het is gaam Antoon Peron, 37 jaar oud, won Van Weyerstraat. Het lyk werd naar doonhuisje overgebracht. Door parket werd lijkschouwing bevol. Zelfmoord. To m ln kamer n ongehuwn Frans Brouckaert, timmerman. Haaschtsch sweg, drong, vond m luk n ongelukkige, die zich aan n vsrknop verhang had. De man was reeds verscheine ur dood. Vermoelijk m e drama r ell dosn. LAKEN. Aangehaakt. Bij h»t oversk Meiselaan werd tletaer Euge Van D... won Strombeek-Bever, aangehaakt door rechrs!jkbord e3n auto, gevoerd door Gaston D..., won Glerstraat. Het slachtoffer werd opgom e won aan hoofd pijn in n onrbuik. TERVUEREN. Ongeval. ~ De lef ramdrager Leo Trappiers, Dulsurg. verliet stadion Tervuer, geladn pakk. Hij reed op zlln rilwiel. Hy gleed uit op smalle velopad viel op tramrlggels juist op oogblik dat elektrische tram uit Leuv in volle snelheid kwam aangehold. De ongelukkige werd e 10-tal mer meegsleurd eer tram kon stopp, ware hy niet beschut geweest door e groo valles, zou hy ongetwyfeld gansch vermorzeld geweest zyn. Nu werd hy gewond over gansch lichaam, bijzonr aan hoofd, opgom. De drie dokrs Tervuer, welke spoedig r plaats war, konn ge uitspraak do over zyn toestand. ANTWERPEN ANTWERPEN. Man gepletrd. De gaam Esthella Clls, 47 Jaar oud, won Trapstraat, 30, werd in lnrypoort wynmagazijn, Scnipperskapelstraat, 4, gepletrd. De man werd verschilld kwetsur in gasthuis opgom. Lijk opgevischt. Aan n. 24 r dokk werd -"Jfc bovgehaald e onbekn man. Het overschot werd naar doonhuis gevoerd e onrzoek werd door politie ingesld. Aangehoun. Door n rechrlyk dist parket werd zeker Van H. aanghoun, die 26 Jaar oud is afkomstig Hael. Dez-a kerel wordt beschuldigd e 10-tal aftruggelary naele goedgelc-ovlge militair, die hy allerhan bevoorelige postjes beloof mits e vergoeding. HIJ werd r beschikking n prokureur s Konings opge- slon. Inbraak. Verl nacht zijn onbek schelm by midl beklimming binngedrong ln wccnst Jan Claesss, geleg Zevhuizstraat 58, Er werd e geldbeugel SOO fr. gestol. Brandkast opggebrok. Diev hebb e bezoek gebracht a** 11 woning Bjamin Linnbaum, Belgtëlel. De kerels hadn gemunt op brandkast. Om hun maneuvers kk, plaats zy e kleerkast voor raam. Zij kapn e gat m brandkast door e stal plaat, e t: ctimer dikke betonlaag e twee stal plaat. Verr wern alle kasn opggebrok. Wanneer eigaar uit buinland rugkeer, kon hy politie onmogelyk verll wat er gestol werd. Hy vermoedt dat e pels manl, kleer Juweel door diev we-*' buitgemaakt. Zilverwerk werd door diev* op n grond geawierd aohrgelan. E kerels zich gekwetst bloed geslpt e handdoek, die eves werd achr gelan. HENEGOUWEN TURNHOUT. Verkeersongeval. E aanryding had plaats op Groo Markt, tussch e wielrljdsr e luxe-auto, Daem Mathild, 21 Jaar oud, won Vosselaer, kwam uit richting Parstraat ger, wanneer zy in botsing kwam auto M. Paul Leva, Vorst, die richting opreed Otrstraat. Het meisje liep zware vleeschwone aan hoofd op. Zij werd bij e apotheker binngebracht waar zy eers zorg ontving. Daarna werd zy naar slijk gasthuis overgebracht. Er is ge levsgevaar. DEURNE. Botsing. Op Turnhoutsch baan, r hoog Hoofdwunrlaan, kwam 47-Jarige motoryr Eug. Van n Berg, won Poet- Sixaat, ln botsing vrachtauto r melkery St-Isidoor, Westmalle, Van n Berg werd lich kneuzing aan hoofd gebrok rechr-bovarm opgom r verpleging naar Sin -Wal burglsgasthuls Antwerp overgebracht. De politie Deurnep-Ctrum sl e onrzoek in. LIMBURG recht. De Inzitnn liep verwonding op aan hoofd, welke echr niet levsgevaarlijk zyn. BOCHOLT. Kindje valt uit e vsr. Het ongeveer vierjarig kindje r echling Leo Snaeckx, won op wyk Veldhov, was naar bov geklomm zonr weet r oud?rs. E r vsrs op eers verdiep stond op. Het kindje klaur er op, verloor evwicht viel in ruim. Op gekreun Irindje, kwam moer toegesneld. E geesheer werd ontbon die ge uitwdige verwonding vastsl. M vreest echr voor inwdige kneuzing. HENEGOUWEN WAULSORT. Erge val. De 20- jartge Pierre Sol, uit rue du Jard net kwam per velo ger, to slipp zijn regjas in dc spak zijn achrwiel Diev haper. De fietser stuik geweld n gron werd n schel gebrok. De Jongeling werd in onrustwekkn toestand naar ijetgasthuis Charleroi overgebracht. HENSIES. Doolijk mijnongeluk. De 25-jarige Valere Fóntaine. won Thulat. was op n bom d*r koolmijn Hsies-Pommeroeul bezig rangeer kolwagtjes. Op zeker oogblik werd e sl wags nit govergesl richt.ng in gang gezet man kon zich niet In tijds rugtrekk. HU werd tussch bp.ffers geplet had borstkas bekk Ingedrukt. Hij stierf kort daarna. Gij kunt tussch winnaars zijn! MAAR HAAST U DAN! Koopt nw biljet 8s sne 1937 KOLONIALE LOTERIJ lon 100 tot fr. Groot lot : EEN MILLIOEN Trekking op 28 AUGUSTUS W est - Vlaanr RUISELEDE. Hand afgezet. De vrouw M. Vermeul, smid, Aairschsweg, had zich e mes gekwetst. Ge erg in vinn ging ze a oogst binn. De won verzwoor zy moest naar kliniek Tielt worn overgebracht, waar haar hand moest afgezet worn. OOSTROZEBEKE. Schielijk overl. De landbouwer Gustaaf Versohatse, 65 Jaar oud, won wyk vyvers, was n akker gekom. Terwyl hij aan was zeeg hij plots ine. E bygeroep geesheer kon kel n dood vastsll. DEERLIJK. Werkongeval. E arbeir uit Heule, was r mekanlsche ververij r gebroers J. P. Ovelacq werkzaam by loss e machi, to hy onverhoeds door e hefboom gevat e vinger vermorzeld werd. Het slachtoffer ontving noodige geeskundige zorg. Ontploffing. De echtgoo A. Raepsaet, won Ounaardsche Helrweg, wyk statie, wil keukkaohel aanmak om zulks verhaasn gebruik zij e weinig naphta. Er ed zich e ontploffing voor bij uitslaan r vlamm wern kleer r vrouw gevat. Gelukkig kon vuur spoedig gebluscht worn doch nietmin bekwam huishoudsr ernstige brandwonn die geeskundige verpleging vergn. GELUVELO. Ongeval. De 32-Jarige landarbeir André Durieux, won aan Ieperstraat, was werkzaam in n. stal, to opes e dwarsbalk naar b stort. De arbeir werd hierdoor ernstig getroff aan ln moest zich la-n verpleg. PERVYSE. Erge botsing. Mad. Moerman, Gt, kwam ln verlof leper, haar broer C. Lelong. alhier won, per moto naar Diksmui ger. In e draal bots moto op e auto. Mevr. Moerman werd zitplaats hevig g n grond gesmakt. De ongelukkige werd n rechrvoet gebrok aan hoofd dsn linkervoet gewond. ZIJ werd naar R a d i o hospitaal leper overgebracht. «*- ~,i\- 1 \"" St el L ^? r?s n V-7 Hajir toestand ls bevrcdied P P****».r koncert Ge- DONDERDAG BRUSSEL (Vlaamsche golflg): 321.y m. 6.3/ Gramofounplaat. * 6.4U Weerbericht; Gymnastiekles. 7. 'lydsein; Dutvcnsportberi-hn Gramofoonplan Gesprok dagblad. 7.4U Gymnastiekles. 8. Tijusein. Gramofoonplan. >> 8.10 Kroniek n dag. B.20 Gramoioonpiaat Gsprok dagblad Gramofoonplan. 12. Gramofoonplan. 12.3U Weersvoorspelling voor België Gramofoonplan. 13. Gesprok dagblad Gramofoonplan Gramofoonplan. 14. Berichn vcor binnscheepvaart Allerlei meeling. 17. Orkest. 18. Klavierrecital Zangrcltal Het Krabbetje cn Gerechtigheid. 19. De heer Marinus De Jong speelt Gramoioonplan Gesprok dagblad. 2U. - Orkest Met mikro door...? 21. Orkest. > 22. Gesprok dagblad Gramofoonplan. BRUSSEL (Fransehe golflg): m Gramofoonplaat Weer. bericht. Gymnastiekles. 7. Tyds-.in. Gramofoonplan Weerbericht. Gesprok dagblad Gymnastiekles. 8. Tijdsein. Gramofoonplaat Kroniek n dag Gramofoonplan Gesprok dasblad Gramofoonplan. 12. Gramofoonplan. *y Weerbericht berichn voor binnscheepvaart. 13. Gesprok dagblad Gramofoonplan. 14. Het kunstlev n dag Allerlei meel.ng. 17. Gramofoonplan Kin.ruurtje. 18. «De Oogst» Orkest. 19. Inrview Lanlijke muziek Gesprok dagblad. 20. A. Gramcfoonplan. 21. Symfonisch koncert Gesprok dagblad Gramofoonplan. DEUTSCHLANDSENDER: 1571 m Kw Kc. 6. Berichn. Gramofoonplan Orkest. 10. Volkslierkoncert. 12. Gouw-orkest Gevarieerd koncert Gramofoonplan Causerie. 16. Omroep - Amusemts-orkest. 17. Voordracht. 18. Pianovoordracht. «> Gramofoonolan Sportpraatje. 19. Philharmon. Orkest Gramofoonplan Koncert. DROITWICH (Engeland) m. 200 kc Morgwyding. o Gramofoonplan Koncert Koncert. 13. Gramofoonplan Koncert Gedichn Gramofoonolan. <> Koncert Gramofoonplan. 17. Dansmuziek. * Spel Koncert. 22. Koncert Dansmuziek Dansmuziek. VARA-HILVERSUM m kw. 160 kc Tydsein. Gramofoonmuziek Tydsein; 9.55Gramofoonmuziek Gevarieerd programma Dansorkest Omroeporkest Voor by thee Ziekhalfuur Ensemble Voor groo kinr De «Palladians» Sportpraatje Bespreking eers ak «Figaro's Hochzelt» Aansluiting xfestsplelhaus» Salzburg: «Die Hochsueit s Fllgaro» Niewsberlchn. HILVERSUM m kw. 995 kc wy beginn n dag Morgkoncert Leger s Heils-kwartiertje (gramofoonplan) Morgdlst. * Gramofoonmuziek Uit Branm's Kamermuziek Godsdistig halfuurtje Gramofoonmuziek. O Het K.R.O.orkest Gramofoonmuziek De KRO-melodisn Koncert Philh. Orkest Bijbellezing Hannarbeid voor onze Jeugd Llerrecital. 18. Marek Weber zijn orkest C.N.V.-kwartiertje Halfur koorzang Radio-reportage Stafmuziek «Militair ceremonieel-» Vervolg koncert Met koor orkest (bas) Oeft ge mee N.C.R.V.? Gramofoon- RADIO LUXEMBURG. 1293' m. 200 kw. 232 kc. 8. Concerts «La Messe» Concert. 12. Marches et valses Recital da violon Concert Concerts. v Disques Chanplansonnlers Recital violon. -#21.50 Concert symphonlque. 23. Musique danse. MILAAN m. * 50 kw. 814 kc Tor sopraan. PARIJS (Radio) m. 80 kw 182 kc Muziek Muziek Causerles Koncert Mélodies. 14. Muz.ek Mélodies Causeries Comedie Mélodies Musique «Othello». 2J.30 Musique. RIJSEi, P. T. T m. 60 'cw kc Concert Concert Relais. Informations. 13. Concert Disques. 16. Concert. 18. Concert Variété Causerie Disque Concert. ROME m. 50 kw. 713 kc Dansmuziek Bcr chtcn. Grieksch programma. 19. Berichn. Gevarieerd koncert. 19. Gevarieerd koncert. Berichn Gevarieerd koncert Orgelkoncert. WEENEN (Oosnrijk) m. 120 kw. 592 kc Causerie. O 19.2ó Koncert. O 20. Voordracht Spel Gramofoonmuziek Dansmuziek. PAEL. Verkeersongeval. E Fransehe auto, bemand vier person kwam uit richting Beering. Op gehucht Ka meer moet er Haar toestand is bevredigd WERVICK. Gevall. De gaam Six Leon, vlaswerker, won Magdalastraat, stond bov op e gelan vlaswag om koord spann, to *hlj evwicht verloor n wag n gron stort. Hij werd e oo twee plaats gebrok be op e om. KOMEN. Aanaer. Roger Vaes, 32 jaar, aal arbeir, won aan Leiestraat, Kom, verliet werkhuis r gebroers Varlez, waar hij dring hersllingswerk had uitgevoerd, aan kels. Op weg naar huis. stak hij ev voorbij n spoorwegoverweg Ieper-Rijsel, gtoo baan over, m aar werd to nan verbinding r Kanellestraat aanger n gron "eslingerd door n motorrlir Sshot Albert. 23 jaar, won Wervik-Zuid welke uit richting grs kwam. Vaes welke kele mer ver me- «resleurd werd, bleef bewusloos li<ïg blofn hoofdwonn, rwyi motorrijr wat verr, hals over kop, op n swee stort. Oo^getuie^n droee slachtoffers In e wonine binn waar reeskun- iitze hulo oodaag. Vaes. die e ppbrok neusbe had opgeloon-^n, kwetsur aan be hoofdwonn "'elke aard zitn om e hersschudding t 1? rliagnoseer, weh vcor verre behf-nltng naar *» kliniek over«vbracht. De motorrlir. welke door zlln val. verdoofd bleef ligg, werd r nla3 f <ïe verpleegd. Ge ernstige llcha- -.h-mmke letsels wern op hem vastgesld. Oost- Vlaanr APPELTERRE. Verkeersongeval. Langshe n groon sweg Ninove- Nerbrakel. kwam gaam Clemt Van r Linn. 27 Jaar oud. elerhanlaar beroep, woonachtig op plots fekt aan stuur gekom h t gehucht Etchem, per moto uit zyn. want rytuig slinger langs e J 1 B t j *~" lefoonpaal kwam g e boom 'Zie ctrvou onraan volg kolom) er n schrik af varleerd koncert Gevarlerd koncert. 21. Opera-uitzding. POSTE PARISIEN. 312,8 m. 60 kw. 959 kc Gramofoonplan Voor kinr. O Gramofoonplan. 18. Koers Gramofoonplan berichn. ï-j.55aktueel nieuws Chansons. O Mopraatje. O «Les succes Jean Clémt» Causerie berichn Koncert Berichn. * 22. Reportage wereldntoonslling Gramofoonplan. MIII1IIIII tlllllllllllllllllllllf III HM IIIIIIIIH richting Ninove. De motorfietser ls rechtgekom in e,hoop zavel, die naar hij beweert, niet verlicht was ongelukkig gevolg dat hy n gron werd geslingerd werd opgom gebrok sleulbe. Geeskundige hulp werd ingeroep aan slachtoffer wern bes zorg toegedid. LOVENDEGEM. Verdronk. E fletser ls verdronk in Brugsche vaart, tussch Lovgem Merdree-Durm. Niemand zag ongeluk gebeur daar lijk nog niet kon opgehaald worn tast m nog seds in duisr omtrt intiit slachtoffer. All kon m weet kom dat flets, e damesrijwiel, nummerplaat droeg dat ze afgeleverd werd Marla-Aalr. De opzoeking zyn aan gang. OOIKE-BI J-OUDENAARDE. Verkeer s-ongcval. De Beer Blockeel R.. hanlaar, won Bevere (Oud.) ed zijn gewon rondrit in Ooike om zijn war verkoop. Gekom zijn gespan op groo baan ed paard e verkeer bewegln» ins achruit volle geweld. Blockeel. paard niet meer meesr zyn werd ln e groo diep geslingerd. Hij kwam Gtsche Radiodistributie PROGRAMMA I. Lich muziek Luxembourg: Gevarieer lich muziek Hilversum II: Gramofoon. * Parijs Radio: Lich muziek Rijsel: PTT: Jazz koncert Langberg: L;ch muziek. 13. Luxemburgsche Lich muz. O Hilversum II: Koncert door «KRO-Melodistcn» Langberg: Lich muziek. 14. Hilversum I: Het Omroeporkest Hilversum I: Lich-muziek Luxemburg: Gevarieer lich muzik. 17. Droitwich: Dansmuziek. 18. Lonn Regional: Kir.cma-orgl Langberg: Lich muziek Normandië: Lich muziek Luxemburg: Lier: Lich muziek. 21. Luxemburg: Akkorn koncert Lonn Regional: Dansmuziek o.l.v. h. H. Hall. 22. Hilversum II: Lich muziek. O Lonn Regional: Dansmuziek. 23. Hilversum I: Dansmuziek. PROGRAMMA II. Gevarieerd programma. 7. Radio Vlaanr. è. Langberg; Gevarieer muziek Normandië: Lich muziek. 10. Hilversum I: Gevarieerd programma Droitwich: Leonardl zyn orkest Radio Vlaanr Lonn Regional: Het Slijk Orkest Folkestone o.l.v. Newman. 17. Radio Vlaanr. O 19. Parijs Radio: Melodieën: Gramofoon Rysel PTT: Gevarieerd koncert Parys Radio: «Othello». opera Verdi Luxemburg: Symfonisch koncert. 23. Luxemburg: Dansmuziek. PROGRAMMA III. Groo koncertn 6.50 Parys Radio: Gramoioon; Gymnastiekles. Koncert: Gesprok dagblad; Koncert Luxemburg: Uitzding mis gegev in Aby Clervauis Luxemburg: Bach koncert. 12. Hilversum II: Gramofoon Hilversum: Koncert door KRO-Orkest Hilversum II: Gramofoon Droltwlch: Gramofoon: Faure-Ravel-D'Indy Droitwich: Gevarieer muziek Parijs Radio: Mozart-koncert. 15. Droitwich: Gramofoon Droitwich: Het Slijk Orkest Bournemouth o.l.v, h. R. Austin Parys Radio: «Matinee classique» Droitwich: He+ «B.B.C. Scottish Orch», o.l.v. h. Guy Warrack Stuttgart: Gevarlerd koncert. 20. Lonn Regional: Symfonisch koncert door «B.B. C. Symphony orchstra», o.l.v. h. H. J. Wood: Haydn-Mozart Luxemburg: Vlooi relt al; Symfonisch koncert Droitwich: Kamermuziek Droltwlch: Dansmuziek. PROGRAMMA IV. Familicprogramma 6.30 Langberg: Gevarieer muziek. 8. Hilversum I: Gramofoon Hilversum II: Gramofoon Parys Radio: Gevarieerd programma Hilversum II: Gramofoon Lonn Regional: Het «B. B. C. Varlety Orch.» Lonn Reg.: Kinsmaorgel Lonn Reg.: Gramofoon. # Lonn Reg.: Lich Muziek Lonn Regi.: Kinema-orgel. 14. Lonn Reg.: Zang Lonn Reg.: Lich klassieke muziek Lonn Reg.: Gevarieerd koncert. 16. Longberg: Koncert o.l.v. h. Otto Dobrlndt. 17. Hilversum II: Zangrecltal Luxemburr: Gevar'eerd koncert Parl's PTT: Orgelkoncert Rilnel PTT: Gevarieer muziek. < Hilversum I: Uitzding programma gegev ln Festsolelhaus Salzbure: «Les Noces Fozaro». opera Mozart. Het Orkest o.l.v. h. Bruno Walr Stutart: Gevarieerd koncert. PROGRAMMA V. Vlaamsch N. 1. R 6.37 Vlaamsch N. I. R. 9. Normandië: Lich muziek. 10. Normandië : Gevarieer muziek Droltwlch: Gevarieer muziek. 12. Vlaamsch N. I. R Hilversum ü: Klassieke muziek; Gramofoon H!lver=m I: Gramofoon; lich muziek Droitwich: Gramofoon Vlaamsch N. I. R. PROGRAMMA VI. Fransch N. I. R Fransch N. I. R. O 9. Radio Conférce. 12. Fransch N. I. R Parijs Radio: Gramofoon Langberg: Gevarieer jnuzlek Parfla PTT: Licb'e muziek Rijsel PTT: Qevarleerd koncert Fransch N. I. R. RADiO-VLAANDEREN GoïflR m. 7. RADIpSERENADEN: Óesrreichi. sche Marschperl, potpourri, arr. Martin Uhl; De lach agt, Billie Grey (d. Charles Pcnrose); Roses Plcardie, Haydn Wood (d. Armand Crabbe»; Alma mia, tango, A. Crabbe (d. Armand Crabbe); On n alme qu'üne fols, Kaper- Jurmann (d. Tino Rossi) DAG KLAPPER. O 7.30 RADIOSEREN ADEN: Alle voor u, Raat Veremans (d. Pola Corz Fritz "?aerewyck); Eerst nu begint myn lev, Veremans (d. Pola Corz); C'est 'i. Capri, WIU Grosz (d. Tino Rossi); De Blauwe Donau, wals, Joh. Strauss (gez. d. Martha Eggerth); De schaatsrljrs. E. Waldufel (d. Dajos Bela orkest); Je crols ndre core, Bizet (gez. d. Costa Mllona); De Mol in zwar woud, Ellberg: La Gar du Palais Fourmies. 4 8* GEVARIEERD PROGRAMMA: Marche nuptiale d'une poupée, Ch. Lecocq; Bin kein Hauptmann. bin kein grosses Tier, Pal, arr. Cos tal; Le conur chlnols. Heinz Theo Dreyer; Minuet Siciiine, 3, H. Squlre J. B. Hart; Depuis qu? 1? suis a Parts, Mireille (d. Pills Tabet); Wir sind rlchtig! Reiny Roland; Napolitana, Popezki; Ah, ah, ah, Gardonl; E brave Bueb, v. H. Buhler (d. Jodler-Gruppe Bal); Mal wasch' dich! Götz HÖhne; Les amourets, J. Gung'I; Sieb Srne hat r grosse Bar, Gortier. arr. Dostal; Une noce a Java. Anton Profes; Minuet in D. Mozart, arr. Willoughby, d. J. H. Squire, Cclcs Oct; C'est un Jole qui mon, mon, Paul Misraki. d. Pills Tabet; Flyer, P. d'altonal; La Java mariniére, F. Gardonl; Schwarzburg Jcl (d. Jodler-Gruppe Bal); Annekathrein. marschlied. Hannes Rhin. 9. EINDE. Golflg 202,3 m Concert TOFFEES DE BIE door L,ALGN-ORKEST o.l.v. ANTriOMf VOX: Harr's marsch, Riccardo; Roses ïeu, Habanera. Jean Novae; In zevn hemel, boston-wals, Albert Vau. let; Warnba, marsch, Gilsourt DAGKLAPPü.'R. 13. Concert door net SALON-ORKc-ST o.l.v. ANTHONY VCX: Entr'ac sj*mphonlque, Desprez; Canzonetta, Langlois; Chant slave, Paul Doullez ijorieemsch ORKEST: Ball-Erinnerung, arr. Carl Robrecht; Von nah und Fern, arr. Götz Höhne; Traurne an r Donau, wals, Robert Stolz. -^ Het DRIEMOLENS- CABAREf tmev.erkin? Piet Anna Van n Bosch Rita Lybeer. > VIOCL-RECITAL: Voca-llse. Rachmanlnoff, arr. Press (d. Mischa E.man; Allegro, Fiocco, (d. Masr Yehudl Muhin.; Allegretto. Bocchnl. Kreisler «d. Jeanne Gautier); Caprice in E Flat Major, Vviiawski, arr. Kreisler (d. Mischa Elman); La capricciosa, Ries (d. Masr Yehudi Mahin). 14. Het SALON-ORKEST o.l.v. ANT*HOWY VOX: De lief in muziek: Liefsgel, wals, E. Waldufel; D3 verlief neger, inrmezzo, Ludwig die; i-aniasie op operet «Chanson d'amour». Schubert-Berté; Onze lief, Bocilmann; Cupido, marsch. Rivet DAJOS BELA EN ZIJN ORKEdT: Hallo Moskou. Franz Grothe; Rose-Marie, Friml; Ne pleure pas, fox-. trot, Hans May. O ZANGbrOND : B^rceuse, Liadow (d. Rogatchewski): Die Frau r Frau, Ludwig Schmidser (d. Herbert Ernst Gron); L'Absce, Berlioz (d. Germaine Cernay): a) Lord, I can't stay away. Hayes; ui Reav, heav (d. Marian Anrs; muz. Burleighj; a) Monatrose; b) Wil Rosé, Eu-lourg (d. Lot Lehmann begeleid d. Dajos Bela viool); Sonnez les Matlnes, Georges Hüe (d. Mevr. Cesbron-Viseur); Ol'man rlver, Kern (d. Paul Robeson orkest); La campane dl San Giusto, Ara il. Enrlco Caruso) Accoron: A la dérlve, L. Danirff,'d. E. Vacher); Ruè Pigalle, A. Huard (d. hem zelf);.soirs Paris, H. Ackermans (d. Les Trois Frères Deveydt)); Rosé d'automne, Peyronnin (O. E. Vacher); Ne t' va pas, H. Ackermans (d. Les Trots Frêres Deveydt) CONCERT GRAND BAZAR: Ranavalo, marsch. Homberg, arr. Farigoul; L'Arlésine, Bizet; Geisha. Sldney Jones; Rund um die Wolga, Borchert; Les cons d'hoffmann, Offbach (fantasie); Salomé. R. Strauss: «Dance of the sev veils»; Vieux bouquet, A. Plrson; Défilé 1'Ecole Navale, Boher EINDE. Golflg 267,40 m. 17._ GEVARIEERD CONCERT: George Whi's scandals 1935, Frld-Yell- Magidson; La rosé nolre, G. Aubry; Ekstase, Ganne; Je t'aime, E. Waldufel; Quand la brise vagabon, Jean Boyer (d. Comedlan Harmonis^s); Ohanson prinmps, Mlssohn, arr. F. Saiaoert; Serata, Moszkowski; A tol, E. Waldufel; Les gars la marine. Jean Eoyer (Comedian Harmonistsi CONCERT OVOMALTINE: Wesch Boheemsch orkest: Vrooiyké broers, wals, Vollsdt; Vineta Klokk, wals, LIndsay-Dhalmer; Zonr zorg, wals, X.; Da schaatsryrs. wais, Waldufel LEVü^JSLIEDEREN: Maman. Collace-Bayle-Chamfleur (d. Y. Guillet); Un baau qui se pche, R. Mercier (d. Jean Sirio); Tu sais..., J. Boyer (d. Lys Gauty); Uwe Oog zyn liefspiegels, Syl. Hamy (d. Malray); Que soupirer d'amour, Lully (d. Yvonne Prinmps) ONDER DE DROAKE. E Gtsch folkloristisch praatje door JAN KIMPZAAD GEVARIEERD CONCERT: Amina, Paul Lincke; Wesche Meisjes, wals. Ziehrer; Le ver lulsant, Paul Lincke; Nights of Fragrance, Ziehrer RADIO- SERENADEN: Brg es e zonnetje, onr msch, Theunisse (d. Bob Schol); L, o, Ltyd, Ab Schol- (d. Bob Schol Jetty Cantor); Apres toi Je n'aural plus d'amour, v. Scotto (gez. d. Tino Rossi); Revls chérie, Gardonl (d. Tino Rossi); The song of songs, Moya (d. Rlch. Crooks); Ninon, quand tu me sourls. Jurmann (d. Jan Kiepura); Quanno a' femma vo', V. De Crescze (d. Gigli); Dans les bras d'un malot, A. Parera-Battallle. 19. EINDE DER UITZEN DING. fiffirififieiiiiiiiiifuiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiii Vraag- aanbodblokjes M vraagt AJLSTEÜRS- MEKAMEKERS, DRAAIERS Ervar werkli, Fransch kn. Goe referties verlangd; noodige stukk byvoeg. Gezocht voor Aliers Constructlons Mécanlques Strassbiirg (Elzas), Frankryk. Offer do onr B. C Te koop NIEUWE KADIO'S aan 6 fr. per week. Gezusrs Lovellngstraat Schuldbekniss Onrget. verklaart ge schuld, erkn. die z. vrouw Rachel Maes zou gemaakt hebb. cf nog zou ma'-i. Demeyer Jules, St. Maarnsblinke, 2, Gt Verscheine huls, In goed. staat gas elektr. Toreksstraat 31, Gt 5045 Kopergierij Rosseau, Bleekerystr. 48, Gt, Is kooper geel koper aan 4,15 fr. kg., oud. brons aan 7,10 fr. kg., oud lood aan 2,85 fr. kg. Zink aan 2,10 fr. kg. Kompt. betal Feuilleton «Vooruit» Nummer 33 GERT ROTHBERG DE MEESTER EN ZIJN MODEL Görtcke praat nog ev Johann ging to verr. HIJ bleef ln n tuin staan bekeek aandachtig n dikk stam e kastanje. HU liep e paar maal om n boom he einluk sche zyn weetlust bevredigd gtag hu slot weer binn. E paar dag lar werd Horst door Görlcke onzacht gewekt. Gauw, münheer Imhoff, ik wil u iets lan zi, zei hij haastig. Horst sprong i vo geluk bed uit heer liep naar wud op vsr. Görlcke wees op e groo kastanje. Ziet u wat? vroeg hu. Horst span zijn oog in zei to: Ja zeker, aap zit daarbov dier heelt iets blinkds in zijn hand. Wat beekt dat? De oure man leg hand op zun schour.. JJaï.beekt, munheer Imhoff, dat moornaar wap daar verstopt er zich af toe ran gaat overtuig of daar noz is. Horst werd doodsbleek. MUnheer Göricke, bedoelt u dat aap...? haper hy. Kalm antwoord inspekur: Ja, aap is moornaar. Ik heb dier al meer dan es geobserveerd. Het is al heel zwak geworn lukt hem nog maar moei om bov in n boom kom. Horst keek n anr sprakeloos aan, to zei hu moei: Dat is ontzetnd, die ongelukkige man dus zün eig moornaar mee ln huis gebracht. Maar hoe is u gelukt er achr kom? Göricke leg uit: Ik ontk dalük na mün komst hier, krabb op behang n muur waar moordwap gehang had, die op buingewoon lange, smalle nagels duidn. Die spor vond lk lar ook op n muur n tor waar klimop afgerukt was. T slot ontk ik ze ook op n stam kastanje De gravin bedin verln me, dat aap tannknarsd wod op iere af stoof die ln ernst of uit grap kind bedreign. To was alles me duilük. De graaf wil kind, dat door toeval in zün kamer was gekom, slaan. De aap ruk wod kris n wand sneed n man n hals af. Maar hoe zou dat beest op dat vreeselüke nkbeeld gekom zün? vroeg hü heesch. Daar b ik ook achr gekom, zei Göricke kalm. De graaf kort gel zün groon dog op zelf manier gedood. De aap was daar getuige. Bovdi verl Johann me, dat Jim dikwüls als hij in kamer zijn meesr was, die glimm Indische waps speel. D dag daarop was wap zün plaats verdw aap had onr e boschje verstopt. Horst boog hoofd. Dus daarom! Maar al is nog zoo vreeselük. toch b ik blü dat Kerr nu vrij alle vernking is die 3rme jonge vrouw ook. Je mag er niet aan nk, d-.t d*e twee verooreld hadn kunn worn. Wat is u nu plan do? gin? hij voort. Göricke stak e sigaar op zei op zijn rustige manier: We zull beginn, mevrouw Hatnsrück om e onrhoud vrag, ze moet alles w. Dan gaan we sam naar n houtvesr. Ik neem aan. dat u graag eerst uw zusr wilt sprek. Dan rijn we naar stad. om gerecht onze bevinding ontkking mee el. Ik hoop, dat gevolg daar zal zün dat verdachn onmidlellük in vrüheid worn gesld. Maar voor we gaan, wilt u zich zeker wel e beetje anrs aankle. Hü wierp e veelbeekn blik op Horsts pyjama. Deze lach zei ; Ik b in e oogblik klaar. Na e poesje me beamb: Nu beginn we e paar bedin roep, e daar moet in n boom klimm moordwap b hal; We mo er mee wachn tot dier weer op zün gewone plaatsje onr palm zit. To bei heer trap af kwam, zat Jim volkom apatisch op zün k. Melk, brood én zelfs e stuk chocola, lag onaangeroerd naast hem. De heer. ging verr. Horst "keek nog es naar dier om, dat uit lief voor kind e moornaar geworn was. Johann twee jongere bedln ging mee naar park. BU kastanje gekom beval inspekur e r jonge mann om in n boom kljpim goed letn op gan in n stam, er vcjorzichtig es in voel. De bedi, e flinke, jonge kerel, was al halfweg bov. De anr kek vol spanning toe. Plotseling stiet nü e kreet verbazing uit. Hier kris, münheer! riep hü. Göricke knik. De ou Johann beef. Wie zou dat mes naar bov gebracht hebb? stotr hy einlijk. Göricke zei vrilük: Wacht ev, ik zal je dalijk uitlegg, laat die man eerst uit n boom kom. De knecht kwam voorzichtig naar b, ln hand hield hu wap dat hij n inspekur overhandig. De ou heer bekeek lem, dat vol roodbruine vlekk zat. Angstig kek di? drie bedin naar eigaardige, getan mes. Het is Indische kris, zei ou Johann toonloos. Göricke zei kortaf ernstig : Jim, aap, ; is moornaar mijnheer Hatnrück.>. Nu leg hü verr uit, hoe hu tot die konklusie gekom was niemand twufel meer. Johann kreun : Wat ontzetnd, hij dat dier zelf mee gebracht uit e vreemd land nu hem vermoord. Ja, is treurig, maar lang niet zoo erg als wanneer münhee- Kerr mevrouw Kgarin daad hadn bedrev om r die In aanklacht vermeld staan. De aap bescherm kind greep in zün woe mes. Dat hij op verschrikkelijke ie kwam om dat mes doon. is niet verwonr bij zoo'n verstandig beest. De graaf fout begaan in zün gwoordigheid n hond doon, nu wist hü hoe hü do moest. Nu verln bedin dat aap altüd om n boom he geslop had er in was geklomm. Ze hadn er echr niet zoo op gelet dat altüd nzelfn boom was gewerat. Ze men, dat dier naar kind zocht. Nu begrep ze, oplossing was zeer evoudig, doch niemand anrs -"as op nkbeeld gekomer Langzaam keer mann naar slot rug. TegelUkertijd weerklonkuit struikgewas e verschrikkeluk gebrom groo aap stort zich inspanning zuri laats krachn, op n inspekur, die mes nog in hand hield. E wod gevecht ontstond. De Inspekur had reeds e paar groo krabb e r bedin e leelüke diepe beet opgeloop to Jim opes neerviel. Zijn lichaam strek zich uit diepligg oog brak. De mann kek elkaar aan (Vervolgt). IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII fvegr e gelegheid. I VIERDAAGSCHE REIS : PARIJS DE TENTOONSTELLING VERSAILLES - FONTAINEBLEAU Vertrek op Oogst ZATERDAG. Vertrek uit Gt uur, aankomst ParUs 16,17 uur. Vandaar naar hol. Avondmaal. Per ro naar ntoonslling om verlichting zi. Terug per ro naar hol. Logies. ZONDAG. Ontbüt In hol. Te 8 uur stipt, bezoek aan stad per autocar. Middagmaal. Te 2 uur, vertrek per autocar naar Versailles. Terug over Sèvres naar Parus. Avondmaal logies. MAANDAG. Ontbüt ln hol. Vertrek per autocar 9 uur naar Fontalnebleau. Middagmaal. Bezoek aan beroem kasel rugreis langs bosch Fontainebleau Barbizon. Avondmaal logies. DINSDAG. Ontbüt In hol. Per ro naar ntoonslling. Bezoek aan meest inressan stands. Middagmaal ln e spijshuis ntoonslling. Terug naar hol per ro. Vertrek uit ParUs 14,35 uur, aankomst Gt 21,16 uur. Prijs : 3e klas : 525 fr. - 2e klas : 575 fr. (ALLES INBEGREPEN. OOK DE TAKSEN) Inschrijv : Blad «Vooruit», St. Piersnieuwstr., 64, Gt 10S8 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll REIST NAAR ZEE, maar goe partijgoon bezoek CENTRAL FLOREAL HOTEL BLANKENBERGE, De Trooziaan 46 (baan op Zeebrugge). Twee minun bet station. (Eigdom Algemee Ctrale.) Spllz drank goed verzorgd goedkoop. Psio alsook e aantal apparmn zijn nog verkrijg voor Sepmber ALLE STIELEN ln aal- bouwnijverheid, ln auto elektriciit worn grondig onrwez per brief ln «DOOR EIGEN STUDIE» Itallèlel, 100, Antwerp. Best gekd ook voor opleiding tot alle exams voor studie tal hanl. Koslooze prachtbrochure op aanvraag. NIELWE LEERGANGEN BEGINNEN HET BEU! j[hhn LAAKTEN PRIJS VRAAGT KOSTELOOS DEMONSTRATIE EN UITLEG BIJ RESEF EDINBURGSTRAAT * 20 ' BRUSSEL- Leest verspreidt «VOORUIT» Verantwoorlijk"! uitgever : R. Vereamm, St. Piersnieuwstraat, 64. Gt. iiiiimiiiiiliiiiiiiiiiimiiiiifiiitiiniiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiii DE OOLIJKE OESTERS t. Maar ofschoon ie elkanr op eerewoord beloofd hadn om niets, helemaal niets verklapp hun groo voornems, kunn ze toch niet nalan om g hun klassegootjes heel klein beetje op schepp, over hun groo geheim. Het zal wat zijn als voor heer komt. plag schoolmakkers, die nk dat Oscar Otto h voor n gek will houn. 48. Maar broertjes Oesr zijn er heelemaal vervuld onr les zitn M elkanr f I ks knipoogjes gev of fluisr elkaar toe : «Da» duurt zoolang niet meer, Jo». En kan b niets schel, wanneer Otto twintig Oscar vijfti foun Wijkt gemaakt hebb in zija dike. Ze war er Immers hun hoofd &*** lemaal niet bij.

Een gratis website voor uw appartement - waarom?

Een gratis website voor uw appartement - waarom? E gratis website voor uw appartemt waarom? E virtueel ontmoetingslokaal voor uw meeigaars Wel interesse maar zelf ge zin? Gemakkelijke communicatie over l zak problem, tijdsbesparing voor syndicus raad

Nadere informatie

Mijnwerkers in Chili bevrijd!

Mijnwerkers in Chili bevrijd! HR_183_65.jpg Stijn Dekelver hebben mijnwerkers wel geluk. Eerst was gezegd dat ze pas tegen Dit actuakrantje verschijnt omdat 33 Kerstmis gered zoun worn. mijnwerkers onlangs gered wern uit een mijn in

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

ungle Speed is een spel voor 3 tot 15 spelers ( zelfs meer!). Vanaf 7 jaar.

ungle Speed is een spel voor 3 tot 15 spelers ( zelfs meer!). Vanaf 7 jaar. J ungle Speed is e spel voor 3 tot 15 spelers ( zelfs meer!). Vanaf 7 jaar. Doel van het spel Probeer zo snel mogelijk al je kaart kwijt te rak. Spelvoorbereiding De totem wordt in het midn tuss spelers

Nadere informatie

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940)

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Adolf Hitler In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij was de leider van de nazi-partij. Hij zei tegen de mensen: `Ik maak van Duitsland

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

KUNST IN DE aanklacht tegen de oorlog

KUNST IN DE aanklacht tegen de oorlog KUNST IN DE OORLOG Een aanklacht tegen de oorlog BEELD: TREUREND OUDERPAAR v Käthe Kollwitz v Eigen zoon: Peter v Begraafplaats: Vladslo (Duits kerkhof) v Oorlogsverdriet treft iedereen (vriend en vijand)

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Ik schrijf op wat ik hoor.

Ik schrijf op wat ik hoor. Categorie 1a Woorden met a Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. kam Categorie 1a Woorden met a Groep 3 tak kar hal gas Categorie 1b Woorden met aa Groep 3 Ik schrijf op wat ik hoor. raam Categorie 1b Woorden

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

De Franse keizer Napoleon voerde rond 1800 veel oorlogen in Europa. Hij veroverde verschillende gebieden, zoals Nederland en België. Maar Napoleon leed in 1813 een zware nederlaag in Duitsland. Hij trok

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

U bent welkom - opwekking 573. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer.

U bent welkom - opwekking 573. We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. 15 november 2015 U bent welkom - opwekking 573 We zijn hier bij elkaar om de Koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En

Nadere informatie

Liturgie avonddienst op 31 juli uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen

Liturgie avonddienst op 31 juli uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen Liturgie avonddienst op 31 juli 2016 18.30 uur in de Westerkerk te Veenendaal Voorganger: ds. W.G. Teeuwissen Liedboek 466: 1 en 3 1. Als God, mijn God, maar voor mij is, wie is er dan mij tegen? Dan werken

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij!

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij! Zondag 19 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Voorhof Vakantie Club - dienst Thema: Kom maar hier - vertrouw op Mij! Voorganger: ds. Bram Bregman Mee voorbereid door: mw Karin Schaap Muzikale

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.P. Blom Schriftlezing: Johannes 19 vers 1 t/m 15 Lied 250 (Op Toonhoogte) Psalm 95 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 22 vers 1 en 12 (Nieuwe Berijming) Psalm 119 vers

Nadere informatie

MOORSLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

MOORSLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG MOORSLEDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog MO_03 Moeders met lange rokken en schorten. Meisjes en jongens met zwarte kousen, sommige op klompen. Het lijkt gezellig op straat. Geen auto s...

Nadere informatie

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig.

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig. 22 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. Toepassingsvoorschriften. 23 HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. De beambte toont

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Mijn mond zat vol aarde

Mijn mond zat vol aarde Mijn mond zat vol aarde Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug.

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug. 1950 Het huilende beeld De zon schijnt met hete stralen op het kleine dorpje. Niets beweegt in de hitte van de middag. De geiten en koeien slapen in de schaduw. De blaadjes hangen stil aan de bomen. Geen

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME2SING ZONDAG 20 MAART UUR THEMA: WANNEER BEN JE GELUKKIG? M.M.V. OUD -SAMEACH

LIEDERENBLAD TIME2SING ZONDAG 20 MAART UUR THEMA: WANNEER BEN JE GELUKKIG? M.M.V. OUD -SAMEACH LIEDERENBLAD TIME2SING ZONDAG 20 MAART 19.00 UUR THEMA: WANNEER BEN JE GELUKKIG? M.M.V. OUD -SAMEACH VOLGENDE TIME2SING OP ZONDAG 17 APRIL WIJ KOMEN HIER BIJ ELKAAR Wij komen hier bij elkaar, als mensen

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-14-1-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje. KB-0125-a-14-1-b Bijlage VMBO-KB 2014 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-14-1-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een politieke prent over een biddende fabrikant (1907): Onderschrift

Nadere informatie

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Lezen : Johannes 14: 1-9 Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Kumba Ya my Lord Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 1. Bronnenboekje b Bijlage VMBO-KB 2008 tijdvak 1 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje Staatsinrichting van Nederland bron 1 Uit een openbare brief van iemand die zich zorgen maakt over de ontwikkelingen

Nadere informatie

Door welke oorzaak voelde Saul zich alleen en onbeschermd? En wat had hij vernomen?

Door welke oorzaak voelde Saul zich alleen en onbeschermd? En wat had hij vernomen? Dood van Saul en zijn zonen. Door welke oorzaak voelde Saul zich alleen en onbeschermd? En wat had hij vernomen? Zie 1 Samuel 30 en 31 Saul echter voelde zich alleen en onbeschermd, omdat God hem verlaten

Nadere informatie

Groep 6 wint schoolvoetbal

Groep 6 wint schoolvoetbal Nieuwsbrief april 2012 Groep 6 wint schoolvoetbal MAANDKALENDER APRIL 2012 MA DI WO DO VR ZA ZO 1 2 3 4 5 6 7 8 Paasontbijt! 9 10 11 12 13 14 15 2e paasdag; vrij 16 17 18 19 20 21 22 Start themaweek Ein

Nadere informatie

HET HART VAN HET KRUIS

HET HART VAN HET KRUIS HET HART VAN HET KRUIS CRUCIALE INZICHTEN 13 maart 2016 19:00 uur Voorganger: ds. Werner Gugler Ouderling: Ariëtte van Kempen Organist: Jan van den Brink Lector: Aone Koopmans Koster: Arjan vd Bor/ Gerrit

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Kent u de kwaliteit van uw gegevens? ARVIX - Ondernemen met gegevens 2009

Kent u de kwaliteit van uw gegevens? ARVIX - Ondernemen met gegevens 2009 Kt u kwaliteit uw gegevs? ARVIX - Onrnem met gegevs 2009 Over ARVIX ARVIX is onafhankelijk organisatieveranrgsbureau (consultancy). ARVIX is algem erkd als toonaangev specialist kom oploss gegevskwaliteitsuitdagg.

Nadere informatie

Wat is de aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog? De moord op Frans-Ferdinand van Oostenrijk.

Wat is de aanleiding tot de Eerste Wereldoorlog? De moord op Frans-Ferdinand van Oostenrijk. Werkblad 7 Ω Oorlog en crisis Ω Les : De Eerste Wereldoorlog Het begin van de Eerste Wereldoorlog Rond 900 zijn er twee kampen in Europa. Rusland, Frankrijk en Groot- Brittannië aan de ene kant. Oostenrijk-

Nadere informatie

FOD Sociale Zekerheid. Directie-generaal Oorlogsslachtoffers

FOD Sociale Zekerheid. Directie-generaal Oorlogsslachtoffers FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Oorlogsslachtoffers 1944-2014 > repatriëring van displaced persons (DP s) > directe hulp > vergoeding Leuven, herfst 1914 Wet 10/6/1919 Art. 2 invaliditeit 100%

Nadere informatie

ORDE voor het Avondgebed Stille Zaterdag 19 april 2014 Michaëlskerk uur

ORDE voor het Avondgebed Stille Zaterdag 19 april 2014 Michaëlskerk uur ORDE voor het Avondgebed Stille Zaterdag 19 april 2014 Michaëlskerk 19.30 uur Op de Stille Zaterdag gedenken we dat de Heer heeft gerust in het graf. Stil heet deze zevende dag, deze sabbat, die ons in

Nadere informatie

Antwoord zonder vragen

Antwoord zonder vragen Antwoord zonder vragen Zr. Eefje Hendriksen Zr. Eefje Hendriksen Inhoud: 1 Vader in de Hemel 2 Antwoord zonder vragen 3 Telefoon 4 Mijn genade is voor jou genoeg 5 Ons eindexamen 6 De Heer is daar 7 De

Nadere informatie

Tijdvak II. november 2013 8: 30-10:00.

Tijdvak II. november 2013 8: 30-10:00. SCHOOLONDERZOEK Tijdvak II GESCHIEDENIS november 2013 8: 30-10:00. Dit onderzoek bestaat uit vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad.

Nadere informatie

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent

Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Bemoediging en drempelgebed Orgelspel Aansteken van de kaarsen Lichtlied Het engelenlied-3 Zondag 15 december 2013 derde zondag in Advent Moment van stilte Bemoediging en drempelgebed V onze hulp is in

Nadere informatie

In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal Hij is de Heilige, Hij is God en Hij heerst over het Heelal

In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal Hij is de Heilige, Hij is God en Hij heerst over het Heelal Hartelijk welkom In de hemel is de Heer In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal Hij is de Heilige, Hij is God en Hij heerst over het Heelal Er is kracht in Zijn woord als de wateren bruist

Nadere informatie

SCHOOLONDERZOEK GESCHIEDENIS

SCHOOLONDERZOEK GESCHIEDENIS SCHOOLONDERZOEK Tijdvak I GESCHIEDENIS Dit onderzoek bestaat uit 40 vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad. Meerkeuze antwoorden worden

Nadere informatie

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis.

3e Statie: Jezus valt voor de 1e maal onder het kruis. 1e Statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld. De eerste plaats waar Jezus stil stond op de kruisweg, was het paleis van de Romeinse landvoogd Pontius Pilatus. De joodse leiders wilden Jezus uit de weg ruimen.

Nadere informatie

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle. opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle. opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook Algeme voorwaarn toepassing op opdracht verled aan Van n Berg Accountants Belastingadviseurs gevestigd te Nunspeet Artikel 1. DEFINITIES De met hoofdletters aangegev finities hebb in het kar ze algeme

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Welkom in deze dienst Voorganger is ds. M.P.D. Barth Schriftlezing: Openbaring 20 Gezang 1 vers 1, 2, 3 en 4 (Liedboek) Psalm 87 vers 4 (Schoolpsalm) Psalm 25 vers 2 en 6 (Nieuwe Berijming) Lied 183 vers

Nadere informatie

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot,

Daags nadat Momgomery's troepen over de Rijn waren, stak Church.1i de rivier over in een Amerikaanse stormboot, 23g2.. passeerden vanmiddag veel bommenwerpers en jagers in oostelijke richting. Vanavond naar Simonse geweest. Toen ik terug naar huis ging en nog maar juist de poort uit was, hoorde ik opeens iets, alsof

Nadere informatie

Paasviering 2016 Achtergelaten Vergeet me niet

Paasviering 2016 Achtergelaten Vergeet me niet Paasviering 2016 Achtergelaten Vergeet me niet woensdag 23 maart 2016 8:45 uur 9:00 uur Openingslied: Het is Pasen Het is Pasen, laat het horen, het is Pasen, het is feest. Na het donker van de dood, nu

Nadere informatie

Een gratis website voor uw appartement - waarom?

Een gratis website voor uw appartement - waarom? E gratis website uw appartemt waarom? E virtueel ontmoetingslokaal uw meeigedom Gemakkelijke communicatie over l zak problem, tijdsbesparing syndicus raad meeigdom Dagelijkse nieuwtjes over het gebouw

Nadere informatie

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van

2013, peiling 3 oktober 2013. gesteld ten behoeve van Bureau Hengelo. Het gaat dan om de bekendheid van Panel resultaten, peiling 3 oktober Van 18 tot en met 30 september is een peiling onr het Panel gehoun. Van 2.726 die waren uitgenodigd, hebben 1.500 len vragenlijst ingevuld. Een respons 55%. In peiling

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen

Online leren lezen - Overzicht van de oefeningen Online leren - Overzicht van oefeningen Cursief = voorbeeld Kern S ik kim sim MKM KM Zoek (sleep) k van kim en -positie letters m (tussen letters uit ze Klik als je i ziet (flitsletters) Zoek /k/ /i/ /m/

Nadere informatie

Wat te doen bij ontdekking van een drugsiaboratorium? Denk aan de 5 A 's:

Wat te doen bij ontdekking van een drugsiaboratorium? Denk aan de 5 A 's: Wat te do bij ontkking e drugsiaboratorium? Dk aan 5 A 's: Aanhoun verdachte(n) - liefst buit het laboratorium Afzett terrein - omgeving afzett; bevries bewaak situatie Alarmer skundig - Brandweer ROCS

Nadere informatie

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 28 februari 2016 in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 28 februari 2016 in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 28 februari 2016 in de Westerkerk te Veenendaal Psalm 65 : 1, 2 en 3 (NB) 1.De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO MELD- EN VERZUIMPROTOCOL LEERPLICHT BASISSCHOLEN EN (V)SO Inhoud INHOUD 1. De Leerplicht 2. Verplichtg directeur, our(s) /verzorger(s) leerlg 3. Vrijstellg leerplicht 4. Vrijstellg bezoek - 5. Toelatg,

Nadere informatie

Medische 1. Welk is uw lengte, respectievelijk uw gewicht? Lengte: cm Gewicht: kg. bij over 2. Gebruikt u alcoholische dranken?

Medische 1. Welk is uw lengte, respectievelijk uw gewicht? Lengte: cm Gewicht: kg. bij over 2. Gebruikt u alcoholische dranken? Medische. Welk is uw lg, respectievelijk uw gewicht? Lg: cm Gewicht: kg vrag, vull ALTIJD (zowel lijnsverzeke bij over. Gebruikt u alcoholische drank? rg arbeidsongeschiktheids- als bij - Zo ja, hoeveel

Nadere informatie

In het oude Rome De stad Rome

In het oude Rome De stad Rome In het oude Rome De stad Rome In het oude Rome De stad Rome is héél oud. De stad bestaat al meer dan tweeduizend jaar. Rome was de hoofdstad van het grote Romeinse rijk. De mensen die naar Rome kwamen,

Nadere informatie

LITURGIE VOOR DE TENTDIENST ZONDAG 28 JUNI UUR

LITURGIE VOOR DE TENTDIENST ZONDAG 28 JUNI UUR LITURGIE VOOR DE TENTDIENST ZONDAG 28 JUNI 2009 10.00 UUR 2 VOOR DE DIENST: Blessed be your name Testify to love WELKOM GEZ. 479 1 Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde met haar wel en wee, de steile

Nadere informatie

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn

Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Het tweede avontuur van Broer Vos en Broer Konijn Oom Remus bron. Z.n., z.p. ca. 1950 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/remu001twee01_01/colofon.php 2010 dbnl / erven J.C. Harries 2 [Het

Nadere informatie

Oudjaar. In de avond zal het licht worden

Oudjaar. In de avond zal het licht worden Oosterkerk Zwolle Protestantse Gemeente Woensdag 31 december 2014, 19.30 u. Oudjaar In de avond zal het licht worden (Zacharia 14:7) Beresjiet: In den beginne, Ruud Bartlema Voorganger: ds.wim Hortensius

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Schriftlezing: Markus 2 vers 1 t/m 17 Gezang 328 vers 1 t/m 3 (Liedboek) Psalm 87 vers 4 (Schoolpsalm) Psalm 146 vers 1, 3 en 5 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

NAAM. Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever.

NAAM. Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever. Vos en Waar is Haas het ijs? NAAM Uil kijkt in een boek. Het is een boek over dieren. Er staan plaatjes in. Van elk dier één. Uil ziet een leeuw. En een pauw. En een bever. Wat een raar beest! lacht Uil.

Nadere informatie

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht

SO 1. Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014. Historisch Overzicht SO 1 Tijdvak II AVONDMAVO 2013-2014 Historisch Overzicht 1. Welke doelstelling had Wilhelm II bij zijn aantreden als Keizer van Duitsland? 2. Welk land behoorde niet tot de Centralen tijdens de Eerste

Nadere informatie

Zingen: Op Toonhoogte 343. Zingen: Op Toonhoogte 94. Zingen: Op Toonhoogte 234. Zingen: Op Toonhoogte 112. Zingen: Op Toonhoogte 236

Zingen: Op Toonhoogte 343. Zingen: Op Toonhoogte 94. Zingen: Op Toonhoogte 234. Zingen: Op Toonhoogte 112. Zingen: Op Toonhoogte 236 Welkom Zingen: Op Toonhoogte 343 Votum en Groet Zingen: Op Toonhoogte 94 Geloofsbelijdenis Zingen: Op Toonhoogte 234 Gebed Schriftlezing: Jesaja 53 Zingen: Op Toonhoogte 112 Verkondiging Luisterlied Zingen:

Nadere informatie

Soms kan het te moeilijk zijn om wat diep in je leeft uit te spreken. Soms durf je dat gewoon niet, voor niemand niet.

Soms kan het te moeilijk zijn om wat diep in je leeft uit te spreken. Soms durf je dat gewoon niet, voor niemand niet. Ontmoetingskerk - Laren NH - 3 november 2013 2 Koningen 2 Hoe zwaar kan het voor je zijn om afscheid te moeten nemen. Wat gaat er door je heen, als je iemand moet loslaten. Red ik het wel zonder de ander,

Nadere informatie

Voor 3 tot 5 spelers vanaf 8 jaar. Speelduur: ca. 45 minuten.

Voor 3 tot 5 spelers vanaf 8 jaar. Speelduur: ca. 45 minuten. SPELREGELS Phil Orbanes Voor 3 tot 5 spelers vanaf 8 jaar. Speelduur: ca. 45 minuten. INHOUD 21 Alibikaarten: 6 verdachten 6 voertuigen 9 vluchtbestemmingen 39 Speurkaarten: 19 verdenkingskaarten 8 spiekkaarten

Nadere informatie

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00.

Tijdvak I. 31 oktober 2013 8: 30-10:00. 1 SCHOOLONDERZOEK Tijdvak I GESCHIEDENIS 31 oktober 2013 8: 30-10:00. Dit onderzoek bestaat uit 38 vragen. Bij dit onderzoek behoort een antwoordblad. Beantwoord de antwoorden uitsluitend op het antwoordblad.

Nadere informatie

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden!

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden! KOPIEERBLADEN THEMA 5: Ik wil ridder worden! 97 97 Wat moet je doen om ridder te worden? Vind je dit goed? Moet er nog iets bij? Als je de opdrachten hier goed uitvoert, krijg je een ridderdiploma. Page

Nadere informatie

14 februari 2016; Glazen Kerk jongerendienst; Immanuëlkerk; ds. Martijn van Leerdam; Gerard de Waardt. Zingen: Opwekking 542. Zingen voor de dienst

14 februari 2016; Glazen Kerk jongerendienst; Immanuëlkerk; ds. Martijn van Leerdam; Gerard de Waardt. Zingen: Opwekking 542. Zingen voor de dienst 14 februari 2016; Glazen Kerk jongerendienst; Immanuëlkerk; ds. Martijn van Leerdam; Gerard de Waardt Zingen: Opwekking 542 Zingen voor de dienst 1 God van trouw, U verandert nooit, Eeuwige, U mijn vredevorst.

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG LICHTERVELDE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog LI_07 Er is veel volk op de dorpsplaats samengekomen en overal hangen vlaggen. Niemand is aan het werken. Het is waarschijnlijk zondag, en mooi

Nadere informatie

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4

Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Welkom op het kerstfeest van groep 3 en 4 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de Vorst der eng len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten

Nadere informatie

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14

Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Zondag 22 mei 2011 - Kogerkerk - 5e zondag van Pasen - kleur: wit - preek Deuteronomium 6, 1-9 & 20-25 // Johannes 14, 1-14 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Twee prachtige lezingen vanochtend. Er

Nadere informatie

9 oktober uur SM Alserda orgel / piano Johan Volk

9 oktober uur SM Alserda orgel / piano Johan Volk 9 oktober 10.00 uur SM Alserda orgel / piano Johan Volk 1. Votum & Zegengroet 2. Zingen: GK psalm 61:1,2,3 3. Gebed 4. Schriftlezing: Psalm 62 5. Zingen: Opw 717 (Stil, mijn ziel, wees stil...) 6. Tekst:

Nadere informatie

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1

A. de Jager. Wees toch stil. Gedichtenbundel. Wees toch stil 1 A. de Jager Wees toch stil Gedichtenbundel Wees toch stil 1 Wees toch stil O, wees toch stil, als God u hier wil leiden op wegen die u niet verstaat. Blijf gelovig steeds Zijn hulp verbeiden; bij Hem is

Nadere informatie

HET ONTWERP VOOR HET HOFPLEIN DOOR DR. H. P. BERLAGE.

HET ONTWERP VOOR HET HOFPLEIN DOOR DR. H. P. BERLAGE. HET ONTWERP VOOR HET HOFPLEIN DOOR DR. H. P. BERLAGE. In dit jaarboekje mag, volgens den redacteur, niet ontbreken een herinnering aan de opdracht, gegeven door het Gemeentebestuur aan den heer A. C. Burgdorffer

Nadere informatie

DADIZELE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

DADIZELE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG DADIZELE TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG Voor de oorlog DAD_02 Dadizele, voor de oorlog. De kinderen wachten op de tram. Overal in de streek liepen tramlijnen. Maar de tram maakte plaats voor de auto. Ook

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

Inspiratie voor inspiratie

Inspiratie voor inspiratie mei 2014 nr.6 VAKANTIE 1/9 De pelgrim alles begint met verlangen je mag het ook heimwee noemen of zingen van je bloed alles begint met verlangen de tocht van de pelgrim was eerst maar een droom naar ver

Nadere informatie

Hubert Van Eygen. 11firdo's

Hubert Van Eygen. 11firdo's Hubert Van Eygen 11firdo's "Het kind in t:k veewagen naar nergens" van Hubert Van Eygen is de negende minibundel van Weirdo's en is een speciale uitgave van WEIRDO'S literair (k)wartaalschrift anti-postmodernistisch

Nadere informatie

De Bijbel Open 2013 22 (08-06)

De Bijbel Open 2013 22 (08-06) 1 De Bijbel Open 2013 22 (08-06) Vanmorgen bespreken we een vraag van een luisteraar over de geschiedenis van de Emmausgangers uit Lukas 24. Het gaat om wat twee volgelingen van Jezus meemaakten, toen

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A.C. Kortleve (Veenendaal) Schriftlezing: Efeze 4 vers 17 t/m 32 Gezang 305 vers 1 (Liedboek) Psalm 111 vers 1 (Schoolpsalm) Gezang 328 vers 1 en 3 (Liedboek) Psalm

Nadere informatie

Les 4 Rellen Politieke rellen

Les 4 Rellen Politieke rellen Les 4 Rellen Politieke rellen! Lezen uit de bijbel 2 Sam. 15: 1-5 Enige tijd later liet Absalom een wagen maken, schafte zich paarden aan en nam een escorte van vijftig man in dienst. Elke ochtend stelde

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

instapkaarten spelling

instapkaarten spelling instapkaarten inhoud instapkaarten Spelling thema 1 les 1 cat. 5a 1 thema 1 les 3 cat. 5b 2 thema 1 les 5 cat. 6a,b 3 thema 1 les 7 cat. 6c 4 thema 1 les 9 cat. 7a,b 5 thema 1 les 11 cat. 7c 6 thema 1

Nadere informatie

Zondag 23 juni Overstapdienst

Zondag 23 juni Overstapdienst Protestantse Gemeente Biddinghuizen Zondag 23 juni 2013 - Overstapdienst Thema: Nee ja toch! Voorganger: ds. Bram Bregman Met medewerking van True Colours Welkom door de ouderling van dienst Openingslied:

Nadere informatie

Opwekking 346: Opwekking 167:

Opwekking 346: Opwekking 167: Opwekking 346: Maak ons tot een stralend licht een stralend licht Tot de wereld ziet wie haar het leven geeft. Laat het schijnen door ons heen. Maak ons tot een woord van hoop een levend woord dat U verlossing

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

Voorwoord. Rome en de Romeinen

Voorwoord. Rome en de Romeinen Voorwoord Rome en de Romeinen Dit verhaal speelt in Rome, ongeveer 2000 jaar geleden. Rome was toen een rijke stad, met prachtige gebouwen. Zoals paleizen voor de keizers, voor de Senaat en voor de grote

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

GITS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG

GITS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG GITS TIJDENS DE EERSTE WERELDOORLOG 31 juli 1914: ten oorlog! Op vrijdag 31 juli 1914 staat Gits in rep en roer: de algemene mobilisatie wordt afgekondigd. Alle jongemannen die in aanmerking komen voor

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Welkom in deze dienst Voorganger is ds. K. Timmerman Schriftlezing: Romeinen 5 vers 12 t/m 21 Romeinen 6 vers 1 t/m 14 Psalm 119 vers 53 (Schoolpsalm) Psalm 103 vers 8 en 9 Lied 100 vers 1, 2, 3 en 4 (Op

Nadere informatie

Een spannend spel loopt verkeerd af

Een spannend spel loopt verkeerd af De strafzaak Een spannend spel loopt verkeerd af Algemene informatie over de rechtszaak in het simulatiespel Ben, Najib en Roos, drie vmbo leerlingen van 15 jaar, hebben de laatste lesuren vrij van school

Nadere informatie

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht God, laat mij voor uw aangezicht geheel van U vervuld en rein naar lijf en ziel herboren zijn

Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht God, laat mij voor uw aangezicht geheel van U vervuld en rein naar lijf en ziel herboren zijn Lied 01 Titel: Vernieuw Gij mij Eerste componist: Traditional (Nederlandse) : Ad den Besten Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht God, laat mij voor uw aangezicht geheel van U vervuld en rein naar lijf en ziel

Nadere informatie