De uitbarsting van den Vesuvius

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De uitbarsting van den Vesuvius"

Transcriptie

1 * * = * ' III Adres: L. De Winnestraat, 27, Gent. Telef.: Adm. 1433; Red.: 143 en ' Jaar. Postcheks: N r Centime* per nummer In 't belang van hef vakonderwijs moet er dringend verandering komen in Oost-Vlaanderen i et schü'nt, dat M. Vande Wattüne, lid der katholieke Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen, onlangs gepocht heeft in eene vergadering, dat Oost-Vlaanderen aan de spits staat voor wat het vakonderwüs betreft. En dit zou volgens hem natuurlijk te danken z\jn aan de katholieken. VROEGER EN NU Gelijk in alles dient hier, vooraleer wij bewjjzen. dat de bluf van M. Vande Wattüne ongepast is en niet met de werkelijkheid overeenkomt, een vergelijking gemaakt te worden tusschen vroeger en nu. Hewel, slaat de vroegere begrootingen der provincie Oost-Vlaanderen open en wat vindt gü? Tot vóór den oorlog, ja nog na den oorlog, tot zoolang als er geen socialistischen invloed zich in onzen provincieraad deed gelden, vindt gü NIETS in de begrootingen onzer provincie ten bate van de bevordering van het nijverheids-, beroeps- en huishoudelijk onderwijs. In 1921 wordt een redelijk sterke socialistische groep provincieraadsleden gekozen- Deze treedt energiek op voor alle soorten sociale werken en instellingen, waaraan ds katholieke Bestendige Deputatie nog niet gedacht had: onze mannen maken de katholieke heeren herhaaldelijk beschaamd met te wijzen op wat de socialistische Bestendige Deputatie van Henegouwen reeds voor den oorlog deed voor onderwijs en sociale werken, zoodat -*e katholieke chef, M-. Verw'lghen, eens geprikkeld uitriep in den Provincieraad: «Is het hier een wedstrijd dan tusschen Henegouwen en Oost- Vlaanderen?-^ -: Maar het aandringen met Henegouwea's^ V-oifceeld h>elp to:h, vooral toen de katholieken onze provincie met den schrik zaten voor de provincieverkïezingèn van November En zoo vinden wü voóv 't eerst in de begrooting voor 1925 groote sommen ingeschreven voor 't huïshoudonderwijs, voor 't nijverheids- en beroepsonderwijs, voor normaalleergangen en zelfs voor eene zoogenaamde Hoogere Arbeidsschool. Inderdaad, onze vrienden, socialistische provincieraadsleden, hadden de katholieke Bestendige Deputatie het voorbeeld van Henegouwen zoo erg op de maag doen liggen, dat zelfs' de Hoogeschool van den Arbeid van Charleroi hier ging nageaapt MILJOENENVERKWISTING Jaar na jaar werd voor de oprichting van de zoogenaamde Hoogere Arbeidsschool in het Casino te Gent miljoenen in de begrooting geschreven- He wel, al die miljoenen zijn letterlijk in 't water geworpen, want van die Hoogere Arbeidsschool is nu, na 4 a 5 jaren niets in huis gekomen. De letters c Hoogere Arbeidsschool >, die er eens op stonden, werden zelfs weer uitgevaagd. De.lastenbetalers der provincie zijn de dupen van die *n il j oenen verspilling. NIETS DAN EEN «GUICHET» Wij hebben dus hierboven uitgelegd, hoe het komt, dat er in de laatste jaren, vooral sedert 1922 in onzen provincieraad meer uitgegeven jvordt voor sociale werken en voor het vakonderwijs.. 't Is omdat er een sterke groep van 24 ; oei al is ten in den Raad kwam, die in 1925 'ersterkt werd tot 28. De krachtige en versterkte oppositie der socialistische groep kon dus de katholieke Bestendige Deputatie dwingen redelijke sommen te beisteden voor sociale doeleinden en het vakonderwijs. Maar dat is nog verre van te zijn zooals het moet. Eerst en vooral is 'iet onjuist te beweren dat Oost-Vlaanderen het meest van al de provincies uitgeeft -w: het vakonderwijs. Het socialistisch Henegouwen geeft in verhouding der hegrootingen meer uit dan Oost- Vlaanderen. Er is bovendien uitgeven en uitgeven! Het is niet "'tüd hü, 'die 't meest uitgeeft- die bet best zijn geld besteedt. Er is zelfs op de zocgezegde groote uitgaven voor 't vakonderwijs in Oost-Vlaanderen de volgende gewettigde crltiek uit te - oefenen: 1 De uitgaven van Oost-Vlaanderen zijn nu zoo groot, niet omdat er zooveel gedaan wordt voor 't vakonderwijs door de provincie, maar wel omdat de katholieke Bestendige Deputatie tot in de laatste jaren totaal verwaarloosd had van iets te doen en zij nn hals over kop moet inhalen, wat dubbel en dik meer kost dan indien zü vroeger h_ar plicht hadde begrepen. De lastenbetalers der provincie zün daar nu de dupen van: De belastingen zün in onze provincie sedert 1925 bijna verdubbeld: van 31 tot 55 fr. per hoofd. En Oost- Vlaanderen heeft *t record der leeningen en der lasten die daar voor de lastenbetalers uit voortspruiten. 2 De katholieke Bestendige. Deputatie staat op 't standpunt van zelf niets te doen en maar simpelijk rechts en links te subsidieeren, zonder tellen en zonder kijken. Zü heeft geen enkel plan. Het is eens zeer terecht in den provincieraad gezegd door onze mannen, dat de katholieke Bestendige Deputatie van Oost- Vlaanderen niets anders is dan een winket. Zü geeft maar uit en pompt daarvoor uit de zakken der lastenbetalers wat eruit te pompen is. MILJOENEN VOOR PARTIJ- SCHOLEN EN KATHOLIEKE PROPAGANDA Voor 't" vakonderwüs werden' wel is waar miljoenen uitgegeven in de laatste jaren in onze provincie, maar enkel als subsidies aan katholieke party scholen, terwijl degelijke officieele scholen gesaboteerd werden. : De tweederden der scholen, die van de provinciale subsidies genieten, zü'n zuivere klerikale party-instellingen. In sommige van.die partüscholen worden zoogenaamd ook.lessen over maatschappijleer gegeven. Hewel, in den syllabus van dien leergang wordt over de partijen gesproken. Het katholicisme wordt opgehemeld. Over.'t liberalisme wordt daarin verder gezegd: dat de economische wantoestanden, 't verzwakken van de zedelükheifl, maatschappelijke wanverhoudingen-^ ^volg--z!jn van.^et-libéza-:- lisme..-..._,'. -. Over 't socialisme wordt gelasterd, dat het onrechtvaardig, onmogelük en niet mensonwaardig is!! En dat het een maatschappü wil zonder familieleven!! - In een anderen syllabus vonden wü dat het socialisme de hebzucht aanwakkert. Ziedaar hoe de geesten vergiftigd worden van de jongens, die in de klerikale vakscholen aangetrokken En de katholieke Bestendige Deputatie geeft daarvoor miljoenen uit als subsidies. Zü subsidieert ook zoogenaamde tijdelijke beroepsleergangen. Hewel, het werd bewezen, dat duizenden en duizenden frank links en rechts als toelagen werden gegeven voor letterlek ingebeelde leergangen. Katholieke propagandabij eenkom si en kregen subsidies onder den naam van tijdelijke beroepsleergangen. Dit werd bewezen in den provincieraad. En dit maakte, dat van die zoogenaamde leergangen.van de lyst der toelagen verdwenen na de-verpletterende bewüzen. De katholieke Bestendige Deputatie van Oost-Vlaanderen gebruikt het geld dar lastenbetalers voor katholieke partij propaganda!! J. DE GEAEVE. (Zie vervolg, blz. S) Oe Ei.p.sshs Arbeidersregeering Eerst tegen heden Zaterdag avond zou Mac Donald züne ministerlijst kunnen meedeelen. Hü zal ze waarschjjnlük Maandag aan den koning onderwerpen. Algemeen vindt de aanduiding van* Thomas voor den nieuwen post van mtyister voor de ' bestrijding der. werkloosheid, instemming Hij is er de aangewezen persoon voor. Thomas is thans voorzitter van het Engelsch nationaal syndikaat der spoorwegwerkers. Arthur Henderson zou minister van buitenlandsche zafeen Gezel Saxe, de buitenlandsche redacteur van *Le Peüple», die naar Londen werd gezonden om er de gebeurtenissen te volgen, had met Henderson een gesprek. Henderson,zegde, dat onze Engelsche partügenooten pijnlijk verrast zün geworden door den uitslag der kamerkiezing in België. -Zü konden het niet begrüpen, dat onze partü niet als de groote oyerwinnaarster uit den strijd Jn België was gekomen. Dat is vooral betreurenswaardig, zegde Henderson, omdat wü verwacht hadden te Genève Vandervelde en de Brouckère als onze medewerkers te vinden ïn de bemoeiingen voor den Vrede. Dat is i het ongelukkige; hesloot Henderson, dat. de inspanningen der volken niet evenwü.dig; zün. De internationale politiek ondergaat er nadeeli«re invloeden van.' DE ARBEIDERSPARTIJ DE STERKSTE PARTIJ Uit eene officieele statistiek is gebleken, dat de cüfers voor Engeland, Schotland en K Wales zün: Arbeiderspartü stemmen. Conservatieven stemmen. De Arbeiderspartij is dus wel degelüfc de sterkste partü in Engeland. SUCCES EENER VLOOTVCON- FERENTIE VERWACHT De voorzitter van de marine-commissie uit het Amerikaansche Huis van Afgevaardigden, Britten, heeft de meening uitgesproken, dat door de vorming van een Labour-regeering in Groót-BHttannië een succesvolle conferentie tot beperking der bewapening ter zee mogelük wordt. Indien de vertegenwoordigers van Engeland en Amerika elkaar als vrienden beschouwen, in plagts van als tegenstanders., is h'et zeer goed mogelük in het succes der conferentie te gelopven. De Engelschen moeten echter, om het.welslagen, der conferentie te verzekeren, de maritieme, pdriteit met dé Vereenïgde Staten aanvaarden. Kanonneerboot gestrand Me i oordeelt, dat de kanonneerboot Luzpn die op, barenbrekers van Woosung vastliep, nïit in gevaar verkeert.. Men hoopt het schip bü hooge tg vlot té brengen. Het separatisme om te lachen... Of de Vrije Gemeente van de Maroden te Brussel rakterloos 'gescholden; niet ten onrechte. In dë burgerswüken is Brussel noch mossel noch visch; de middenstad is kosmopolitisch, maar op kleine schaal als men het mfet een wereldstad al3 Parijs vergelijkt. Daarbij komt, dat Brussel nog altijd de treurige' neiging vertoont steeds de oogén op Parö's te richten en het afkooksel van een bonte stad is toch altüd maar' een.fekookacl. '' Men kan, dus sputteren tegen Brussel. Maar men moet dan ook eens wat verder gaan" küken dan langs de boulevards. Iedere stad heeft niet alleen haar karakter, dat haar van de andere onderscheidt; maar elke stad heeft ook haar eigenaardige buurten, die als een kleine gemeenschap rp zichzelf vormen. Brussel wordt nogal dikwijls voor kaals Vrije Gemeente op te richten. Zjj doen het weliswaar naar hét voorbeeld van Montmartre te Parijs, maar er steekt genoeg kruim en lol in de mannen en vrouwen van de Marollen, om van deze revolutionaire Ik ga er af en.toe eens dansen in de dans- 'MA! ~ON' *- En het Marollenkwartier, de Hoogstraat» Kapelïemarkt,. Vossemarkt, de 'tahooze kleine zü straatjes met de schilderachtige namen' "van Pierenstraat, Spï-gelstraat, Onze-Lieven-Heerstraat, enz., door de Maroïlenbewoners «onze avenukes!» genaamd, zün meer dan een vluchtig bezoek waard. Men kan er avonden achtereen zün hart ophalen aan den gezonden geest, den humor, de soms'wel brutale maar nooit yerbougeoiseerde zeden 'van deze bevolking. De Marollen nu hebben besloten hun wfk De uitbarsting van den Vesuvius - = DE HEVIGSTE SEDERT 1810 Na de ontruiming van het gehucht Campetielio en het dorp Terzigno begon de lava reeds het dorp Terzigno te breiken. Op O.ttaiano viel een aschregen neer. Een groep studenten, die van het observatorium van den Vesuvius vertrokken was om de uitbarsting van nabü; waar te nemen, is door een asch- en steenregen verrast. De studenten vluchtten, waarbij eenigen vielen en gekwetst werden, zöodat zü niet verder Iconden. De anderen, verdwaalden. Het is echter een troep carabinieri mogen In de Internationale gelukken de studenten in veiligheid te brengen. Er is een streng verbod uitgevaardigd het -Brbeidsconferentie 1 uitbarstingsgebied te betreden. Behalve deze studenten, van wie-er enkelen thans in het ziekenhuis verpleegd worden, is een oud-, man, die zö'n huis niet De besprekingen der conferentie worden thans in commissies voortgezet* wilde verlaten, overleden door een hartverlam'ming, tengevolge van de buitengewone Een voorstel der werkers vertegenwoordigers om de regeeringen aan te sporen hitte. -.'..:_ :. de inlanders der koloniën zich vi-y te laten Verschillende boeren weigeren hunne woningen te verlaten en moeten door de mi- organiseer en, zelfs in de streken waar nog gedwongen arbeid bestaat, werd verworpen met 21 stemmen (regeeringen en pa moest o.a. een vrou *, worden weggedragen, Ilitairen met geweld verwijderd Zoo troons) tegen 12 werkersstemmen. I die beweerde, dat haar vader, die^-bü- een»f»h+*- w H+ i H***"*^ DE VERJAARDAG VAN GEORGE V. Te Londen had, ter gelegenheid van uen 6-_n verjaardag groote militaire revue plaats van den koning, een vorige uitbarsting van dan Vesuvius om het leven was gekomen, een testament had nagelaten, waarin hü zün afstammelingen^ verbood om in geval van een nieuwe uitbarsting hun huis te verlaten. De uitbarsting is de hevigste sedert 1810, Terzigno, met zün 7000 inwoners, is het eenige belangrüke centrum, dat werkehjk gevaar loopt, hoewel de lavastróom de neiging vertoont naar links om te buigen, zoodat er nog eenige hoop bluft, dat de stad gespaard zal De vurige lavastróom heeft thani een lengte bereikt van 5 km. Op een km. van den krater scheidt een smalle stroom zich af naar rechts en vloeit over de oude lavabedding van Caposecchi (de bedding van 1834), zoodat hier geen direct-gevaat'bestaat. Een andere züstroom aan den linkerkant stroomt in Oostelijke richting. De geheel e berg schokt en rommelt. Boven den krater hangen zware wolken in een hellen rooden gloed. De bevolking in-de omgeving verkeert in zeer angstigen toestand, aangezien men een herhaling van de groote uitbarsting vreest. NIEUWE VERWOESTINGEN DOOR DE LAVA De lava, die over een breedte van 650 voet voortstroomt, en ongeveer 23 voet hoog is, besft ook het gehucht Pagani bü Terzigno ; vêrwoest, terwijl in de onmiddellüke omgeving daarvan in totaal 40 boerderüen aan dên. lavastrom ten offer vielen. De lavastroom vordert ongeveer 500 voet per uur. Kader wordt nog gemeld, dat het dorp Terzigno ontruimd is moeten X)e " liga iïïoru nog in brand GEEN NIEUWS OVER DE PASSAGIERS Volgens een nader bericht uit Tokio is het aan de kust van Kamsjatka in brand geraakte Japansche stoomschip «Uga Maru» nog niet gezonken, dech drijft het nog steeds brandende rond. Daar zich ohdér de lading een groote hoeveelheid petroleum bevindt, "kan het schip wel als verloren beschouwd Omtrent het lot van* de 700 passagiers, waarvan de hekt vrouwen, is nog- niets naders beleend. zaal Ste-Elisabeth... compleet orkest en reusachtig orgel! Het is zün nachtbar waard, vooral als men er alleen zit en het spleen heeft van. deftige straten en netgepoetste koffiehuizen en al te beleefde en welopgevoede.burgers, gebeurtenis een eigen spektakel te maken. De revolutie geschiedt overigens zonder bloedvergieten. De Marollen worden een vrije gemeente, maar zullen..voort-.taksen betalen aan de stad Brussel. De burgemeester van de hoofdstad zond overigens een afgevaardigde om de vrüé gemeente te halpen oprichten. STADSAANGELEGENHEDEN. Alvorens een blik te gunnen aan de lezers op de feestelijkheden, die Donderdagavond de yolkswük in rep en roer brachten, zullen wü eenige zakelijke bijzonderheden medödeelen. (Zie vervolg, btz. SJ I H B 1 i i Bai De propaganda voor. de provinciale- verkiezingen bezorgt ons plaatsgebrek, zoodat meerdere andere berichten moesten wegvallen. B S. B 09 : Hoe zal " Vooruit,, Zondag werken? AI dezen, welke aangesteld zijn om «VOORUIT» in te lichten over de uitslagen der provinciale kiezing, worden verzocht ZOO SPOE DIG MOGELIJK het telefoonnummer 143 aan te vragen. Is dat nummer niet vrij, dan laten zij 1433 opbellen. Aan deze twee nummers worden alleen de uitslagen ontvangen- Om 8 uur 's avonds zal een bijzondere uitgave van «VOORUIT* van pers komen. Zü zal bevatten: de eerste uitslagen der kiezing en de verslagen der sportgebeurtenissen. Deze uitgave zal in de aubetten van de stad te verkrijgen zijn en zal door onze verkoopers aangeboden Om 10 uur 's avonds verschijnt eene tweede uitgave, bestemd voor onze lezers van buiten Groot-Gent. 's Nachts komt dan een derde uitgave van pers, welke onze lezers van Groot-Gent Maandagochtend zullen ontvangen. ïisme in het bijzonder diensten te kunnen bewijzen. Elke verstandige arbeider zal zich daar rekening van geven en nogeens een dop geven aan den kop der socialistiscfie lijsten. * * * EEN VOOR ALLEN ZATERDAG 8 JUNI 1929 MEDABI» Eerste kw.'14. V. m. 22 A Zonsopg Onderg Van alles wat 't Is morgen provinciale kiezing en de tegenstrevers schieten hun laatste pijlen af. Kent gij al de jongste misdaad van de socialisten? Neen! 't Is dat gij La Flandre Liberale, het orgaan van de «kwaliteit», niet gelezen hebt, iets wat mij trouwens zélf niet alle dagen gebeurt. Het heeft ontdekt, dat er in de socialistische coöperatieven stekjes worden verkocht, die in Sovjet-Rusland gemaakt werden. Het woord «ontdekt» is overdreven. De vondst werd eigenlijk vóór 26 Mei gedaan door een klein klerikaal blaadje yan het Walenland. Maar La Flandre liberale, die gewoon is de f^jne brokjes' voor het, laatst te houden, dient ons nu 'de bolsjewistische stekjes op. Het argument is op zich zelf'zoor 'danig ^belachelijk, dat het niet veel antwoord Vergt. Als de. stekjes van de Russisóhe coöperatieven goed zijn, waarom zou de voorkeur moeten gegeven worden aan die van de Zvieedsche auumettentrust bij voorbeeld? De Belgische kapitalisten hebbén zich daarbij niét bepaald. Wij kennen méér dan een actionnaris van La Flandre liberale, die minder Russisch vlas kocht dan hij er verlangde. Wü kennen ook menig' aciiorinair van La Flandre liberale, die, mei den steun van de regeering, a.u.b.!, dan' de bolsjewisten verkocht wat hij kon verkoopen. L'argerit n'a pas d'odeur. Vraag het maar dan de «Banque de Bruxelles» van den liberalen senator Despret, die. in België de financieele belangen van Sovjet-Rusland' vertegenwoordigt. In Le Soir van gisteren spelt'de' gewezen, katholieke minister Tschqffen de les aan de liberal-én. Ziehier hoe hij redeneert: «Wij, katholieken en liberalen, hebben ons voor den kiesstrijd van 26"'Mei verboiiden om elkander niet dan te vatten. Over. 't algemeen werd die overeenkomst zeer goed geëerbiedigd. Het spreekt nu yan zelf, dat wij samen zullen blijven zetelen in de regeering om het land 1 zonder én tegen de socialisten te besturen. Maaryheeren liberalen, gij zult na de provinciale kiezing logisch blijven met die-politiek van-verstandhouding der burgerpartijen. Er zijn provinciën, waarde katholieken de minderheid zijn. Zoo bijvoorbeeld: in Hamen en in Brabant, Welnu-, daar{#ti$ gij de socialisten uit de Bestendige Deputatie weren. Gij zult ü op hel terrein der. provincie met ons, katholieken, accoord stellen, zooals gij hét gedaan hebt voor dé régeering.» De redeneering van den.'heer Tschoff en klinkt bijna als een'bevel. Als de katholieken zoo sprekpn-,'ishet omdat %jj weten, dat de liberalen hun gevangenen zijn. De katholieken van Vlaanderen zyn niet gerust. Zij vreezen van verzwakt naar de provincieraden terug te keeren. De h. Houtart trok naar de kiezing van 26' Mei met de belofte voor 500 millioen vermindering van belastingen door té voeren. Wij zullen afwachten wat die belofte zal waard zijn. Maar nu zijn de katholieken kwaad, omdat wij ook yoor.de provinciale ' kiezing over de belastingen gesproken hebben. Zij hébben de meerderheid in de provincieraden van Oost- en West-Vlaanderen. Waarom beloven zij daar ook geen vermindering ra» belastingen? Deze is nochtans mogelijk, als de katholieken ophouden met het geld door deuren en vensters te werpen. Het wordt tijd dat, door een versterking van den sociaustischen invloed, de politiek van verkwisting ophoude en dat eens de uitgaven van de katholieke provinciën van wat nader bekeken Daarvan is het dat de katholieken morgen schrik hebben. * * * De heeren communisten kunnen hun verplettering yan 26 Mei niet verorberen. Wat verwachten wij van morgent Gedurende dezen korten kiesitrijd. In België staat er een blok van voor de provincie bleven de kranen, meer dan roode kiezers, die vuiligheid tegen- de socialisten waarop de vereenïgde krachten van uitstortten, gesloten. Maar in sommige kiesdistricten hebben zij toch katholieken, liberalen en communisten zich op 26 Mei vruchteloos de hun kandidaten, al'zijn zij zeker er tanden kapot gebeten hebben-. geen enkele gekozene te kunnen doorhalen. Zij hopen aldus morgen nog De kiezing van 9 Juni moet de versterking z\jn van die ontzagwekkende macht. En dat zal zy. maals de burgerpartijen in het algemeen'en in Vlaanderen het klerika- G.B.' (Zie vervolg onderaan kola-r, 6)

2 . 2 VOORUIT, 8 Juni 1929 LINKS EN RECHT Vandaag 'h.weet niei goed, of myn bede van vandaag in den smaak zal vallen van de Huizende,, lezers van ivooi-tiit:,. Gï weet, het is de dag van den heiligen Medard. Eri Medard heeft, alhoewel h'j een heilige is, een slechte reputatie. Een water-reputatie. Ge kent de historie: als 't vandaag ret/ent, regent het veertig dagen lang. Ik vind het een beetje veel. En ge kunt me nu zeggen, dat uw regenput leeg is, datuw spinazie niet groeien wil, dat er te veel stof Waait, en zoo voort, ik vind Medard een vervelende kerel en ik verzoek hen, vandaag zijn kraantje gesloten te houden. Ik vrees er echter ten sterkste voor, dat myn bede geen gehoor zal hebben en dat de waterheilige sproeien zal. In elk geval entraineert hij zich sedert ce;i tijdje. Men heeft gezegd, dat het goudstukken waren, die vielen. Mogelijk. Maar moest hy veertig dagen aan een stuk van die goudstukken laten vallen, dan geloof ik, dat de hetlige naar den weerlirht zot* vervjevscht. Wat er ook van zij, zonder aan kaart- 'eggery te doen of inlichtingen te hebben genomen by het meteorologisch instituut re Ukkel, ik geloof, dat. het vandaag regenen zal. Misschien vindt gjj het niet slecht en ielooft ge niemendal van dat veertig-dagenregenen. Ge: Teint gelijk hebben. Ge hebt mogelyks nog gelezen, dat men voor den oorlog waarnemingen heeft gedaan, wanneer het op St Medard luid geregend. En de bevinding was, dat het nog nooit 40 dagen lang heeft geregend, wanneer de waterman op zyn dag heeft gesproeid. Zoodat ge misschien tot de slotsom komt, dat de' regenheilige v'andaag, doen mag wat hy wil, 8 Juni: Geboorte van George Stephenton, den uitvvider van de locomotief. Hij overleed in Geboorte van den Duitschen toondichter Rob. Schumann. Hij overleed in S..OverWden van den Vlaumscheu schilder Albert Édertso'en. Kent ü «Arbeidsvreugde» door R. De M»h? Eenieder schaffe zich dït prachtwerk in zjjn boekenkast aan! Verkrijgbaar tegen fr. 40,00 bg de WILDE ROOS, De tenglentierstraat, 20, Brussel-Zuid, en in ons depot St. Pietersnieuwstraat. Gent. H576-S BU DEN SPOORWEG Treedt in werking op 8 Juni 1929 om op 30 Juni 1929 te vervallen, voorloopig uitzonderingstarief nr 60, toepasselijk op inlandsche aardappelen, verzonden per hoeveelheid van minstens kgr. of voor dat gewicht betalende en bestemd voor zetmeehabrieken, hetzij, ter bestemming van België, hetzg voor het.buitenland... L De prijzen.van dit voorloopig -uitzonderingstariéf zjjn die der 7e klasse. De zendingen worden vervoerd.in gesloten of afgedekte wagens. De af zender'_moet in.den, prachtbrief verklaren, dat het goed voor een zetmeel-: fabriek bestemd is. ONZE ENGELSCHE PARTIJ GENOOTEN ZULLEN TOCH T=ÏÖG SOCIALISTEN ZJJN! In Dr Gentenaar lezen'we: Ër.kan geen spraak zjjn voor de Trayaillisten van een zuiver, socialistisch programma uit te. voeren. Zoo, zoo. zoo! Mac Donald en zijn medewerkers zfln dus tóch socialisten... En in De Standaard staat er: De liberalen nemen slechts iets meer dan 'n vijfde deel van 't aantal zetels der socialisten. Verder sprekend over een mogelijke hervorming van 't kiesstelsel, lezen we in hetzelfde blad dat de gezamenlijke «burgerlijke» partijen weder een zóó groote macht in 't parlement zouden vormen, dat voor de socialisten de kans om Engeland te regeeren, vele jaren lang verkeken zou zjjn., ^ Alles komt nog terecht, ziet ge. De L,abourparty is socialistisch. Maar wat zullen Hei Volk van Gent en het blad van M. Heyman nu vertellen? EEN LUCHTBAAN VOOR AUTOMOBIELEN De burgem'eeester van New-York heeft de begin-werken ingehuldigd van een nieuwe luchtbaan voor auto's, die zich over ten lengte van 7 kml boven een gedeelte van de stad uitstrekken zal. Men schat, dat die weg door ongeveer 9000 auto's per uur zal gebruikt Het verkeer in de wereldstad zal er gedeeltelijk door ontlast WEET GIJ DAT? Een milliard in gouden munten 'weegt kilogram. Om deze te verdragen zouden er 7650 mannen noodig z\fn, aan 50 kg. voor'ieder. '*'» Een milliard in bankbriefjes van 1000 fr. weegt 1780 kg. EN ALS DYDONAU OVER STROOMT? Minister Baels is haar Bucarest vertrokken om er een internatinaal landbouwcongres bij ta wonen. D?ar is ginder ook veel water, 't Is de streek van den Donau en de Dimbotitza. Laten we hopen, dat de aanwezigheid van meneer Baels geen overstrooming meebrengt... DE GROOTE PRIJS ALBERT I VAN MONACO De Fransche Acad mie voor geneeskunde heeft den tweejaarlykschen prüs van fr., gesticht door prins Albert l van Monaco, toegekend aan professor Am. Borrel, voor zü'n gezamenlüke studie over den kanker. BELGISCHE KUNST IN HET BUITENLAND Den 29 Juni a.s. zal te Rouen in het Museum van Schoone Kunsten een tentoonstelling van Belgische Kunst worden geopend, onder de auspiciën der Belgische Vereeniging voor kunstpropaganda in het buitenland, welke vereeniging. reeds tentoonstellingen heeft ingericht. te Kaïro, Grenoble*. Algiers, Luxemburg, Keulpn, enz. De Vereenigde Staten en Kanada zullen weldra aan de beurt komeit. EEN MENSCHËNSCHEDEL UIT HET GEWOON KWARTS TIJDPERK Het agentschap Stefani meldt dat prof. Sergi, bestuurder van het gesticht voer anthropologie, aan dè Romeinsche maatschappü van anthropologie een versteenden menschen schedel heeft aangeboden van het type Neanderthal. Deze schedel js gevonden aan de poorten van Rome, in aangeslibden grond van het oude woud met de" versteende overbluf selen van groote verdwenen zoogdieren. De aardlaag waarin deze overblijfselen werden gevonden behoort, volgens den aardkundige, tot het gewone kwartstüdperk. MUZIEK-ÖLYMPIADE TE MOSKOU In de Russische hoofdstad heeft dezer dagen de eerste muziek-olympiade 'plaats gevonden, waaraan alle muziekverenigingen en zangkoren konden deelnemen. Volgens de Russische bladen is uit de talrijke aanwezigen o.m. een orkest van 2000 man gevormd, allen met- blaasinstrumenten, voorts een zangkoor ter' sterkte van 2500 inan, alsmede een balalaika-groep, uit 400 personen bestaande, die achtereenvolgens optraden. '. -f:,-- TEN ONRECHTE AAN WATTEAU TOEGESCHREVEN «La Danse Champêtre» en «La Plantation de Mai»,'twee jaar«.ge-eden aan het Louvre (het groot museum te Parij») cadeau gedaan, ' hljjkeri.a'chtèrafj Iniet V van W-tteau te. zjjn,: doch. van den weinig bekenden tijdgenoot Guillard. CINEMATOGRAFEN-CONGRES TE PARIJS Té Parijs is ónder voorzitterschap van den onderstaatssecretaris van Schoone kunsten, Poncet, het eerste Europeesch cinematografencongres geopend. Er zjjn deelnemers uit zeventien landen. Het congres ;wil de cinematografische industrie op een gemeenschappelijken Europeeschen grondslag organiseeren,' ieia- einde" een effectieve bescherming te verkrijgen tegen de Amerikaansche'Concurrentie. VREEMDE TOESTANDEN Balzac zat weer eens tot over de ooren in de schulden en werd door een der schuldeischers onophoudelijk achtervolgd, die aanhield en zich niet meer liet wegsturen. : Kort en goed, schreeuwde hü, nadat hij een lang betoog gehouden had, kort en goed, meneer de Balzac, ik wil mijn geld nu hebben om de eenvoudige reden, dat ik morgen zelf een schuld moet betalen. Balzac luisterde aandachtig en bleef zwijgen. Dat maakte den man nog woedender. Verontwaardigd schreeuwde hjj zijn schuldenaar toe: Ik zou wel eens willen weten,.of u me begrepen hebt of niet!... Daarop antwoordde de Balzac ernstig: Ik probeer het wel, maar het lukt mjj niet.' Wat heerschen er toch- voor vreemde toestanden in de wereld! U maakt schulden en ik moet ze betalen! Neen, mer neer, daar begin ik niet aan.. ' UIT DE GEDACHTEN-WERELD Ieder schuldig zwijgen zal ons evenzeer toegerekend worden als ieder ijdel woord. BINNENLAND l a i H B E i i - g i i i i i i Feuilleton -ah «Vooruit» (75 ELINOR GLYN GUINEVERE'S LIEFDE Sir Hogh en Lady Kathleen Dremont komen uit Egypte terug in het begin van het seizoen, en ze zullen deelnemen aan jachtpartijen, zeggen de buren en ik heb vele verhalen moeten aanhooren, hoe ze zelden samen zjjn. en over haar slechte manieren en slecht humeur en welk een ergernis én kwelling zjj voor hem is. Z;i wil haar plichten jegens het graafschap, d. ze hatelijk vindt, niet vervullen, en vliegt naar Parjj's. zoodra zü zich verveelt. Haar vader, 'Lord Catesby. komt dikwüls Bü hen in Monton Dremont logeeren, en is büna altüd, daar. als. ü er zün: ik veronderstel dus. dat Hugh met hem heeft i.fgerekend en np zün tegenwoordigheid aandringt, zoodat fë' -1 tu'd iemand bü Kathleen is. Men zegt. dat Lord Catesby zün dochter op haar gedrag tvüst en probeert haar te verbeteren,.iaar wat zü ook doet, Sir Hugh verdraagt-het geduldig, en men heeft hem nog nooit een hard woord tegen haar hooren zeggen. Zoo babbelen de buren en er loopsn ook praatjes over hun verhouding tot elkaar en klachten, omdat er geen vooruitzicht ft on een «rfgenaarr En nu kan ik eiken dag verwachten Hugh weer te zien nn moet mü daarop voorbereiden. I Algernon kwam juist terug van de! jacht, toen ik in de zitkamer thee zat te j drinken. Zij hadden een slechten dag ge- [ had, dat wist ik reeds, want hü had zü'n j tweede paard ongebruikt.naar huis gezon- i I den en ik verwachtte, dat hü stil en! I stug zou zün, zooals meestal? wanneer al- '! les niet precies naar zjn zin gaat; maar, bot mü'n verwondering zag hü er opgewekt. en zoo knap uit, dat ik wel moest opstaan en hem een kus geven, een genoegen, dat ik mü zelden veroorloof, daar hü niet van liefkoozirigen houdt. Hü ziet er nu uit als twee of drie en twintig, heeft een kne- [ veltje, en zü'n lange,- welgemaakte, athletische gestalte zou het hart var. elke moeder f-otsch doen-zü'n. Hoor eens, moes,- zeide hü, zü'n bruinbrood met boter kauwend, dë oude ] Hugh en zü'n vrouw waren er vandaag, en zü is het mooiste schepsel, dat je maar kunt bedenken, ze ziet er veel béter uit dan op de bruiloft. Bü Jupiter, moes, u zal er van opzien en zü is bok vroolük en heel vriendelijk. Zü zün gisteravond pas gekomen en zü wilde dadelijk uitgaan en haar paard had allerlei kuren, maar zjj j bereed bet uitstekend. I Dat is prachtig, antwoordde Ik vol BRABANT BRUSSEL. Nachtelijke aanranding M. Antoon Grauwels ontmoette gisternacht op de Gulden-Vlieslaan nabü zün woning drie kerels, van wie er plotseling ten hem naar dé/keel : sprong en omverwierp.' i Zü'n handlangers roofden 125 fr. ujt de zakken Van het slachtoffer en vluchtten. - v ' - tramdiefstal. Mev. De Bel uit Schaerbeek, is op de tram bestolen van 450 fr. Twee vrouwen worden verdacht. ANTWERPEN ANTWERPEN. Dubbele wanhoopsj daad. Zekere Jan B., 27 jaar oud, wo-, nende De Bosschaertstraat, een man die ziekelü'k is en die reeds verscheidene malen met het gerecht had kennis gemaakt, had sinds een jaar kennis aangeknoopt 'met een meisje, nog een kind, Elisa B..., thans 16 jaar oud, wonende Korte Nieuwstraat. Deze laatste had zich geheel het hoofd op hol laten brengen, niettegenstaande hare moeder streng tegen deze liefdesbetrekkingen opkwam. Het meisje wilde echter van geen afbreken hooren en was wanhopig in Baar toestand, in zooverre, dat zü aan B,.,, mededeelde liever te willen sterven. B... was het dadelijk met haar eens en beiden besloten hun wanhopig besluit ten uitvoer te brengen..'*'.'. i Na op de Oude Koor Koommarkt een spjjshuis en nog een paar herbergen te hebben bezocht, trokken zü naar het Zuid, waar B... bü een apotheker en in een drogerü zich een hoeveelheid formol en! lisol wist aan te schaffen. Vervolgens begaven zü zich naar de Turnhoutsche Poort, alwaar zü de stoomtram namen en zü stapten af te Ploeghalle. = Op den weg naar St-Antonius, waar de vader van B... woont, ledigden beiden de twee flesachen en de invloed van het gift liet zich niet lang wachten. Ten prooi aan de hevigste krampen werden zü daar aangetroffen en oogenblikkelük naar het gasthuis overgebracht. De toestand van beiden is bevredigend. Jan B... beweert al het mogelüke te hebben gedaan, om het meisje van haar wanhopig besluit af te brengen. LUIK SCLESSIN. 'Lyk ontdekt.. In eerf gracht van 1,50 meter diep, in een afgesloten stuk grond der rue CoteKTOr, heeft men het in ontbinding zünde lük gevonden van een ouderling. Deze is een genaamde Georges Grivegnée, kostganger van het oudemannenhuis. =' HENEGOUWEN, MARCHIENNE-AU-PONT. In ko-' kend water. Het zesjarig dochtertje der echtgenooten Vlaminek is op vreeseljjke wijze aan haar einde gekomen. Op den koer 'der woning Vlaminek, rue des Réunis, komt een riool uit in een ruimen put, waarin, de naburige koolmijn haar kokend water uitstort, dat dan door de omwonenden kan gebruikt Het kind was op den koer gaan spelen en viel op zeker oogenblik in dien put. Het kleine slachtoffer, dat spoedig werd opgehaald, was zoo vreeselük verbrand, dat het kort nadien overleed. ^ WAMEN::;-; r- TAMINE9.' Buggegraat gebroken:^ In eene koolmijn is een Portugeesche werkman, Raymond Gomez, tijdens zü'n werk door eene instorting verrast ge Het slachtoffer had zfn ruggraat gebroken. OOST-VLAANDEREN Op! ja op: 't Is KERMIS'.. Jongens, meisjes, vrouwen, mans, Heel den bonten zwerm, is Lustig aan den dans!! En de jongens.en mans, welke hun Kostumen en Gabardinen kochten in de ZWARTE LIEVE VROUW, zullen uitsteken boven alle andere en daarbij nog eenige franks over hebben als -welkome kermispree. Mag. Zuivelsteeg, 7, Gent. Zelfde huis: Voormuide, St-NIKLAAS. Botsing. Dé wielrüder, genaamd Van Foyen, 16 jaar oud, wonende Gasmeterstraat, kwam de Langestraat uitgereden. Op den hoek der zelfde straat werd. hü gevat door een auto,, die in de richting der stad reed. De wielrüder kwam er gelukkiglük van af met onbeduidende kneuzingen, maar zj'n rüwiel werd gansch buiten gebruik gesteld. SCHOORISSE. Akelige ontdekking. Op het gehucht Bosch te Rust, woonde de genaamde Massez, bijgenaamd de Wale, gescheiden van züne vrouw en leiden.de een ongeregeld leven. De geburen, verwonderd hem niet meer te zien, drongen in de woning en vonden hem dood liggen in zün bed.-hü had zich een kogel in het hoofd gejaagd en hield den revolver in de hand. GEERAARDSBERGEN. Erge. val. " -. De genaamde Marie V.. wonende Gentschestraat, is in hare woning van de trappen gevallen zoodat ze erg gekwetst werd over heel het lichaam. I I I I I I B U E O - sympathio. Hoe prettig, dat ze beiden yan de jacht houden ik zal er heel gauw een bezoek brengen. Dat is niet noodig de oude Hugh was heel blü mü te zien, viel Algernon mü in de rede, en Lady Kathleen vroeg, of ik u niet kon overhalen morgen te komen lunchen zonder complimenten, daar. u toch oude vrienden: waart, en ik zeide, dat ik zeker was van uw toestemming. Morgen zal ik dus Hugh zien met zün vrouw in mün geliefde kamers te- Minton Dremont: O, welk een pün! Hoe kan ik nog meerr zulke dagen verdragen? -. Lady Kathleen en Lord Catesby waren. in de morgenkamer, 'toen Algernon en ik te Minton Dremont ar.nkwamen. Ze is ge? heel veranderd, sedert de nieuwe meesteres er regeert. De vrooljke meubelen zfln verdwenen en hebben plaats gemaakt voor een ameublement van vreemde kleur en een zwart vloerkleed. ';Zü keek mü strak aan,- toen wtf 'elkaar dë hand gaven, maar ze was heel beleefd. De beschrijving van haar uiterlijk is niet overdreven; zü is een volmaakte godin van schoonheid en weelderige jeugd, en haar tint is prachtig. Maar nn ik haar afkomst ken, is alles voor mü bedorven, want zélfs ik, die nooit in het land ben geweest* waar het van negers wemelt, kan, nu ik het weet, de sporen van hun bloed in haar vinden. En toen ik baar aanzag in eerlyke bewondering van haar schoonheid, was ik mg een gevoel van weerzin bewust. Ik deed mü'n best mü niet door een vooroordeel te laten leiden in mün oordeel over haar, maar de harde metalen glans harer mooie oogen stiet mü af. Zü was heel voorkomend en aardig met in den Duitschen _Si_0g ERG INCIDENT Bü de behandeling van de begrrooting van het Dej-.artement van Economische Zaken heeft IninisSër'dr. Curtius* in tfën 'Rüksdag voor een sensatie gezorgd. Deze- minister, die, naar men'" weétv' ttrfe- '&ó<: conservatief - liberale Volkspartü behodft, begon met aanmerkingen te maken, op het 1'e.it, dat de sociaal-democratische spreker Krïtzig gisteren i^i zün begrootingsrede de superioriteit van <je socialistische productiewü'ze had willen aantoonen. Volgens den minister heeft een lid van de regeeringspartü niet 'het recht de «socialistische heiisïëcr» te propageeren. Lujde toegejuicht door de Duitsch-natii.- nalen- liet de minister ook opmerkingen over de werkloozenverzekering hooren. Hü begon welwillend te zeggen, dat deze een groote sociale en economische vooruitgang Was geweest, doch vertelde dan, dat men de zaak had overdreven. Er waren niet alleen ernstige financieele hadeelen uit ontstaan, doch ook nadeelen voor de arbeidsmoraal. Èr moet 'dus in de werkloosheidsverzekering eéh principieele verandering tot stand komen, die het aantal tegen werkloosheid verzekerden beperkt. Aan yerhooging der büdragen valt niet te denken, i xj De--relleVan-den minister wekte groote verontwaardiging. I41 de eerste plaats moet wordgn opgemerkt, dat de minister hier zich beweegt op een terrein, dat behoort tot het gebied van den minister van arbeid. Voorts valt op te merken, dat over de kwestie der werkloosheidsverzekering tusschen de. partüen interfractioneele besprekingen moeten plaats hebben. De sociaal-democratische partü en de vakvereenigingen hebben in den laatsten tüd reeds herhaaldelük verklaard, dat'zü niet willen hooren van vermindering der uitkeeringen of van beperking van den kring der verzekerden. Op het congres te Maagdenburg is dit, voor zoover het de partü betreft, nog eens duidelijk onderstreept. Indien de burg-erlü'ke partyen hun hervorming willen doordrü'ven, dan kan een regeeringscrisis daarvan het gevolg kift. De leider van de sociaal-democratische rüksdagfractie, dr. Breitsch-eid, begaf zich onmiddellük na afloop van de rede van minister Curtius naar diens plaats om te verklaren, dat de sociaal-democratische fractie met -de grootste verbazing diens rede had gehoord. Later sprak Breitscheid Jog mat Hermann Muller. De communisten «sischten, dat Hermann Muller in den Rijksdag zou komen verklaren, of dr. Curtius alleen namens zich zelf.of ook namens het geheele kabinet had gesproken. Deze eisch was,volkomen overbodig, want iedereen begrüpt, dat het kabinet niet den minister van economische zaken opdracht geeft het woord - te voeren over de werkloosheidsverzekering. '....,' j Jn de.' zitting van den Rüksdag. heeft daags nadien een socialistische spreker verklaard', dat M. Curtius enkel in zü'n naam heeft gesproken. jooceobgaoooeocoooocacocaeeooei WEST- VLAANDEREN! WAEREGHEM. Woestaard. De genaamde P. Desmet, woonachtig te Zulte,.taakte het zoo bont op de Statiewü'k, dat :4e gendarmen- den-woestaard.'moesten aanhouden en opsluiten. =: ; MOESKROEN. Kind op den dompel. Een 7-jarig meisje bü name Raymonde, zeggende hier te wonen, -werd dolend op de sbraat aangetroffen, Het kon op al de gestelde vragen niet stellig antwoorden. rvaeregel^i. Autpmobielkunde. Leergang vmhwege de Aütoschopl van Cent in de lokalen yan «'t Wild Zwü'n», Holstraat, 510, den Zaterdag van 6.30 tot 9- uür. Zaterdag, 8 dezer, eerste les. Qndei-werp: De Explosie-motor. Theorie, praktü'k en proefnemingen KORTRIJK Wü hadden het genoegen een bezoek te kunnen brengen aan de Stade Cirkus van kapitein Buffalo BUI, de grootste cirkus der wereld met züne 4 masten, 3 pisten <*n 2 scènes. Buffalo BUI. de.. eenige schepper van zulke, cirken, vertoont 50 aantrekkelükhoden; uitgevoerd, door artisten van verschillende rassen en Verdeeld over 3 pisten en 2 scènes. Er bestaat geen enkele vergelijking met andere bestaande cirken. Reuzeninrichting, hebbende gemakke- Ijjke zitplaatsen. Overtuigt U van de werkelü'kbeid! Buffalo Bill noodigt U uit züne inrichtingen te bezoeken alvorens ge uwe ingangkaarten neemt. Het publiek zal do vergelü'king kunnen maken met andere cirken, die trachten den eenigen Buffalo Bill te evenaren: ' Gaat zien naar. züne dierenverzameling, zün tentendorp, züne reuzenkavalerie. - ', -/." = De cirkus wordt vervoerd door 20 baantreinen. Op 8 Juni a.s. zal de cirkus Bufr fsilo ;Bill te Kortrü'k züne vertooningen aanvangen ' -B W-lJ- _=! een air, alsof alles haar toekwam. 5 Toeri ging dé dei-r open en Hugh kwam binnen, en "wij begroetten' elkaar. Zün gelaat droeg een masker^ maar ik kon een PÜnlüké uitdrukking lézen in 'zjjn oogen, toen ze een oogenblik de mürie pntmoet- *eh*v '\. Al' nv' 1 met moeite. verworven kalmte; j verliet mü. Ik had he'. wel uit kunnen.gil- ien van smart eri toen wü naar de eetzaal gingen om. te lunchen, gevoelde ik zulk een hevig verzet tegen de omstandig- j heden, dat ik beefde. O! wü zün als poppen in dë hand van het noodloot. Alle hartstocht, die deze jaren was teruggedrongen, scheen te ontwaken en Zich los te worstelen. Ik kookte van hevige woede. Daar regeerde v nu een jonge vrouw 'als meesteres in dit- huis, ofschoon haar tegenwoordigheid voor den heer'des huizes niets dan een straf is. Zü had het recht alle meubels te veranderen en aan het hoofd van de tafel te zitten en bevelen te geven; en Hugh en ik, die voor elkaar geschapen waren, moesten huichelen en elkaar als vreemden behandelen en pün h-jden..: Voor het eerst in mün leven" voelde- ik, dat haat en woede de overhand op mü kregen en alleen mijn opvoeding maakte, dat ik- mü uiterlük nog beheertchte. Het eten bleef mü in de keel steken; dé wü'n brandde in mün mond, en elke beweging of woord van Kathleen ergerde mü. Hugh's- houding was gedwongen. HU was koel beleefd jegens zün vrouw en zün ' schoonvader, gedwongen hartelijk jegens Algernon en mü maar ik,-die lederen trek van dit dierbare gelaat en elke uitdrukking zü'ner, oogen ken, las daar -en hopelooze tragedie in. 1 Oe Paus tegen Mussolini «KETTERSCH EN NOG ERGER» lp cen schrijven aan kardinaal Gaspari heeft de paus geantwoord op de jongste redevoeringen vj.n Mussolini in Kamer en Ser.aat.' \-":..'*t I De paus schrijft wel verplicht te zyn te i spreker. HU uit zijn leedwezen over de ' harde' uitdrukkingen van Mussolini.- Het j was voor hem een bittere teleurstelling ge- 1 weest om over het wezen van het christendom en zü'n goddelüken oorsprong opvattingen.-e hooren, die de Kerk verourdreid had als kettersch en nog erger. In de tweede rede van Mussolini waren deze uitdrukkingen niet ten volle teruggenomen. De meening van Mussolini, dat in den staat de Ke:*k niet souverein en zelfs niet vrij was weersprak de paus ten stel ligste. Alleen de paus is over de Kerk souverein en hü alleen beslist over belangrijke kwesties. De paus betreurt de uitdrukking, meermalen door Mussolini herhaald, dat de staat zün oppergezag niet uit handen heeft gegeven en zich controle heeft voorbehouden, alsof de Kerk voornemens zou zjjn de belanden van den staat te benadeelen. In zake de gewetensvrijheid verdedigt de paus de stelling, dat in een katholieken staat de gewetensrrüheid zich moet richten ':*aar - de beginselen der katholieke Kerk. De opvoeding door de Kerk mag zich niet beperken tot het godsdienstonderwijs; hier mag de staat in geen enkel opzicht belemmerend optreden. Mussolini heeft gezegd, gaat de paus voort, dat niemand katholieken zal dwingen een kerkelijk huwelijk te sluiten. Doch de Kerk. zal dezen^-dwang wel degelijk uit-.oefenen en terstond de genademiddelen onthouden aan hen, die volstaan met slechts het burgerlijk huwelijk. Ten slotte betreurt de paus in hooge mate, dat de vroegere priesters, die de Kerk den rug toe hebben gekeerd en thans in ryksbetrekkingen werken, niet worden ontslagen. De Lateraanverdragen en het concordaat, besluit de paus, vormen één geheel en met het een vervalt ook hpt andere. Hier in België lien wü nochtans katholieken en fascisten, bloedvrienden van Mussolini, op eene en dezelfde lb'st staan. Huis ingestort TAL VAN GEWONDEN Te Stolp in Pommeren is een herberg, die weid afgebroken, met een hevigen knal ingestort.-' '-' Eenige arbeiders, die op het dak aan het breken waren, en eenige vrorwen, die zich in het huis bevonden, werden onder de puinhoepen bedolven. De brandweer heeft drie ernstig 'gewonden en verscheidene licht gekwetsten geborgen. Twee der gewonden zün er zeer ernstig aan toe; zü hebben n.1. schedelbreuken en inwendige kneuzingen opgeloopen. Met een gestolen motorfiets verongelukt 1 'JEUGDIGE DIEF GEDOOD?"- = ; DRIE GEWONDEN Vier jongelui hadden uit een garage te Budweis Teheco-Slovakküe een motorfiets met zü'span ontvreemd. Veel geluk hadden ZÜ echter met hun gestolen voertuig niet, want' korten tü'd later werd de geneeskundige dienst te Budweis getelefoneerd om even buiten de 'stad assistentie te komen verleenen,.aangezien de onervaren motorrüders het mptorrüwiel totaal in: splinters hadden gereden en alle vier zwaar gewond waren. Zü werden naar het ziekenhuis vervoerd, waar één hunner aan de bekomen verwondingen is overleden. De jongens waren 16'én 17 jaar oud. Moord in volle zee Een radiobericht, overgeseind door den Spaanschen transatlantieker «Manuel Arnüs», meldt dat een Cubaansche passagier, in volle zee, zün jonge VTOUW met revolverschoten had gedood. De moordenaar had in een krisis van jaloerschheid gehandeld. UIT DE PERS Voor onze pers In twee achtereenvolgende artikels wijdt de klerikale <XXe SIÈCLE» een hoofdartikel aan onze propaganda ter verspreiding der socialistische pers. Het blad vindt er een argument in om ook de katholieken tot eene reorganiseering hunner pers aan te zetten. Als wü nu weten, dat onze tegenstrevers dertig, veertig maal sterker staan in de verspreiding der pers, moet het voor ai onze lezers en propagandisten een stuwkracht wezen om nog meer «VOOBUIT» en onze weekbladen in Vlaanderen te doen doordringen. Vergeten wy nooit dat «VOORUIT» hot dagelüksche geestesvoedsel van het Vlaam*' sche volk wezen moet, dat moet medehelpen om de verlossing van het proletariaat te bespoedigen en om de sociaal- de mok ratische beginselen van welvaart en vrede' ter overwinning te voeren. Aan de propaganda dus voor onze pers! De vijanden De vüanden van België zün de Belgische socialisten, 't Is de liberale «ETOILE BELGE-- die zulks schrüft, dus moet het wel waar zün. De ware verdedigers van België zün de klerikale en liberale financiers èn kapitalisten. Dit staat buiten küf. Wel hebben er honderden zich tijdens en na den oorlog weten schatrijk te maken en dit met het behulp der Duitschers niet uitgesloten maar dit was alleen uit pu-o vaderlandsliefde. Zelfs het vallen van den frank moest het welzün van België als ge-. volg hebben. Dat de arbeiders vóór, tijdens en na den oorlog hun leven veil gaven om de welvaart van België tot den hoogsten trap te voeren, wat heeft dit te beteekenen tegenover het misdadige uitbuiters en landverradende werk van een handvol kapitalisten!? Wü wisten wel, dat de kapitalisten aller allooi cyniekers waren, maar dat zü hunne lafheid zoover dierven drijven, dat kan hen maar alleen de haat voor de zwoegende klasse ingeven. Arbeiders, wanneer gaat gü toch u zelf bewust worden om uwe belagers het verdiende loon betaald te zetten? Wü antwoorden voor u: als gü het edele, het grootsche, het reddende, dat de aociaal-demokratie in zich sluit, zult begrijpen en voelen. Dan eerst zult gü uw eigen waardig zün! Verpletterend! Het schijnt dat Duitschland de zeven milliard frank, die het aan België voor uitgewisselde marken moet, gaat terug betalen. Hopen wü het. Ons land kan er enkel goed bü varen en aan alle sociale wetten kan dan in den breedsten zin voldoe-, ning gegeven worden, terwül de verbruikers van alle belastingen die hen drukken kunnen ontheven Maar hoe verpletterend onze tegenstrevers ten onzen opzichte zü'n kunnen om te pogen te bewü'zen, dat dit aan de neerlaago? te danken is, die de socialisten op 26 Mei opliepen, wordt bewezen door wat de liberale «NIEF GAZET» van Antwerpen aanvoert. Leest: Een socialistische zegepraal op 26. Mei hadde aan ons landetèti'de Idëlt* nigheid van zeven duizend millioen^ of duizend frank den kop gekost,' vrouwen, zuigelingen en Piet Somers inbegrepen. Wü verbieden maar één socialist, hoc straf hü ook onderlegd is, op deze verplet terende (.1?) argumentatie te antwoorden!... Wü komen meer en meer tot de overtuiging, dat het volkswoord juist is: er zitten zieken in zekere gestichten, die niet zoo krank 'zün als Rip. R. VERCAMMEN.»»»»»» fffll^sffi QLXJLÏ 'ï«b-mfeiw:_ Fi_\^T p Ulij. Ontploffing in een olieraffinaderij In een olieraffinaderü te Braintree (Massachusetts) hebben 2 geweldige explosies plaats gehad; die een schade van eenige millioenen dollars hebben aangericht. Honderden huizen in de omgeving moesten worden ontruimd, terwül talrüke personen verwondingen- opliepen. Er zü echter geen dooden te betreuren. 1 - I I I I I I I f l B l l l l l l Hü kondigde aan, dat hü terstond naar Bransdale - moest- vertrekken, daar zün tegenwoordigheid daar noodig werd, nu het huis büna voltooid was. Kathleen wenschte te genieten van het jachtvermaak, merkte hü op, en zou in Minton Dremont blüven met haar vader tot gezelschap. Ja, zeide zü*.= Hugh schünt' er een hekel 'aan te hebben hier te wonen, inaar ik vind het prettig en ben niet van plan naar dat akelig.- oude Bransdale te gaan. Ik laat een deel van den tuin veranderen, dat vind ik., zoo aardig. Ik houd er van alles te véranderen en alles nieuw te hebben, en zü lachte spottend daarop wendde zü zich met stralende blikken tot Algernon: :..-* V moet mij een lesje geven in net jagen, meneer Bohun. U houdt c k van beweging en leven, dat zag ik gisteren. Ik heb genoeg van al die oude menschen en hun gewoonten. Terwül zü sprak, dacht ik terug aan mün eigen.gevoelens lang geleden en hoe ik mdc-j dwang had geleden en mün woede, bedaarde eenigszins. Zü mag een onwaardig karakter hebben, maar zü is jong en levenslustig in gezond en heeft recht op haar leven. Zü rookte den ganschen tüd Igar.-en. ZÜ stak er een op, toen wü pas klaar waren ( met de vruchten. Hugh placht altüd blü i te züo, dat ' k 9r niet vttn hie ' < ' h=ü 1 zeide, dat men niet tegen den stroom op kon roeien, maar hü zag liever, dat ik j niet rookte. Nu scheen hü er niet op te iet- i ten, wat zün vrouw al of niet deed. Zü'n i houding verried een groote onverschillig-: heid hü merkte, zelfs de duidelj'k-zicht- [ bare bewondering op Algeraón's gelaat en zü'n. opgewonden belangstelling niet op. j (Wordt voortgezet.^ i Kluchtig ïn. een Engelsch tijdschrift lees ik # prettig ojnstel over de kwestie of dronk»- schap kluchtig is. ' Een Russisch schrjjver heeft twee dro> kaards tot helden genomen van een vroolijk boek. Een criticus gaat ie keer UBI* de keus van zulke helden en argmncn- ttert, dat drankenschap niet klucktifi** kan zyn in Moskou dan, laat ons zegge»,: in de Donkerstegc. Drmlkenschap- is,iatuurlyk -niet kluchtig op zich zelf. Eerdei: tragisch. Maar aan de meeste tragische zaken is er in zekere omstandigheden een kluchtige kont- Er zyn vervloekt geestige drinkliederen- En ik ken er van den grooten Hafit d" tot de allerschoonste gedichten behooren. Shakespeare, Dickens hebben vroolvke trekken geschilderd van dronkenschap. Ik meen dat Johan Doxa ook wel eens dronken was. Dat wil niet zeggen, dat men de dronkenschap verheerlijkt. Ér toofdt om de meest tragische dingen gegekscheerd. Is de schoonmoeder een kluchtig onder werp? Zü' is een me,wch als een ander, met dezelfde gevoelens, een zelfde leven, een zelfde hart als andere vrouwen. 7,tj betaalt nochtans de gebroken potten '«zoovele kluchtspelen. ' Als we al de kunstwerken moesten eroordèelen, die tragische dingen van den kluchtig,;, kant bekijken, dan viel fr ten goed deel van wat ons diiurbaar is m inttr gen... ' -.- Duizenden menschen lachen met de moppen over dronkaards, schoonmoeders, doovepotten; de bulten worden niet gespaard, en zelfs Pietje de Dood. die niemand gaar ne 'ziet komen voor zichzelf, wordt soms als een vermakelijk personage ten tooneeh gevoerd. Geen echtgenoot wordt gaarne bedrogen, maar de meesten lachen als hun gebnur zoo iets overkomt. Stamelen n een treurig gebrek, maar w\j lachen Daar steekt niet altijd, daar steext meestal geen boosaardigheid in. En wy moeten niet zoo bang zyn voor wat spot Als alle mensehen normaal, braaf, trouw, sober, zonder gebreken waren, zou den wv wel verplicht zyn eenige gebreken nit te vinden, om het leven wat verscheidenheid te. geven. Wat my betreft, als ik in den spiegel kijk, heb ik altyd luet om té lachen met dat kluchtig zicht. (Het is ntij weliswaar zoo aangenaam niet als anderen lachen). ^

3 3 VOORUIT, 8 Juni 1929 HET NIEUWS VAN DEN AVOND h \SLZ m Ontwapening ter Zee EEN RADIKAAL VOORSTEL DER VEREEN. STATEN AAN DE ENGELSCHE REGEERING Over den inhoud van de nieuwe vlootvoorstellen, die de nieuw benoemde ambassadeur der Vereenigde Staten in Engeland, generaal Dawes, de Engelsche regeering zal overhandigen, worden thans uit New- York büzonderheden gemeld. Engeland moet afzien van het uitvoeren van zü'n pl?n tot - het bübouwen van zes nieuwe kruisers, het plan voor een anderen nieuw te bouwen kruiser moet het opgeven en eenige in dienstzü'nde kruisers buiten gebruik stellen, en verder in de toekomst geen nieuwe schepen bübouwen. Amerika zal dan afzien van den bouw der vü'ftien kruisers, die onlangs door het parlement ;werd goedgekeurd. Een voorloopige levereenkomst tusschen de voornaamste 'vlootmogendheden moet voor 1 Augustus a.s. bereikt zü'n, aangezien slechts tot dien datum de kiellegging voor de eerste vü'f kruisers van het Amerikaansche program kan worden uitgesteld. In marine- en diplomatieke kringen gelooft men evenwel niet, dat de besprekingen tusschen gene- Taal Dawes en de Engelsche regeering zoo vlot zullen verloopen, dat de bouw der 'eerste vüf Amerikaansche kruisers er door voorkomen zal kunnen wowen. Hóe de nijverheidsbazen de loonkwestie willen oplossen! In den Duitschen Rüksdag heeft de demokratische volksvertegenwoordiger Bernhardt verklaard dat Dr. Schacht naar de Koer is geweest om de groepen van de zwa- Ire nü'verheid te overtuigen dat het akkoord van de deskundigen te Parus moest 'aangenomen i von Thyssen liet zich uitleggen welke de 'gevolgen van een weigering zouden zün en welke krisis er zon uit voortvloeien. Hü voegde daar aan toe, dat hü deze krisis noodig had om gedaan te maken met de loonkwestie en met de herstelkwestie. Opwinding onder de Fransche onderwijzers STAKING? De onderwüzers van verschillende Fransche departementen zü'n mistevreden over de wy ze waarop het krediet van 500 millioen voor weddeverhooging der ambtenaren wordt verdeeld. Deze van de Seine hebben besloten geen deel te nemen aan de wedstrijden voor het studiediploma van het lager onderwijs. De overheid liet hun weten dat de deelneming aan de examens verplicht is, en dat het wegblü'ven als een plichtsverzuim zal worden beschouwd. Ook in Noord-Frankrijk is een dergelijke beweging gaande. LEERLINGEN WEGGEZONDEN De leerlingen van. de onderwü'zersschool te Quimper zü'n wegens gemis aan tucht ontslagen. Zigeunerproces te Kaschau BEKENTENIS INGETROKKEN Hét Zigennerproces te Kaschau bracht nieuwe verassingen. Het schijnt, dat in den stryd tusschen rechtbank en verdachten, laatstgenoemden, de slimsten zün. De leider der bende, Filke, die eergisteren.een volledige bekentenis had afgelegd, heeft die thans weer ingetrokken en de rechtbank is weer even ver als toen zü begon. Door een wirwar van bekentenissen, ontkenningen, nieuwe bekentensisen, die een dag later weer worden herroepen on wederzüdsche beschuldigingen,.hebben de Zigeuners de rechtbank zoo in de war gebracht, dat men geen stap verder is gekomen. Over de houding van _?ilke heeft zün geliefde Esther licht verspreid. Filke, zoo zeide zö, w as hartstochtelük op haar verliefd en was ^ang dat z\j eerder in vrüheid zou worden gesteld dar hg.-hg wilde verhinderen, dat, nadat ng Teer op vrjje voeten sou zgn, zg de minnares zou worden van een ander; daarom had hg eerst een bekentenis afgelegd en die lcter weer herroepen, terwgï ng er zorgvuldig voor gezorgd had, haar te betrekken in elke misdaad, waarover hü verklaringen aflegde. De Kerk steunt 4e regeering JtTocdonold De bisschop van Londen heeft in een toespraak tot de Londensche geloovigen het volgende verklaard: <Wü zün het er allen wel over eens, dat wü thans een regeering der Arbeiderspartü zullen krügen. Ik kan verklaren, dat wü als kerk kunnen samenwerken met een arbeidersregeering, evengoed als met iedere andere egeering. Wü konden het best vinden met de vorige arbeidersregeering gedurende haar korte bewindsperiode, en ik ben er zeker van, dat wü alles in het werk zullen stellen om mede te helpen het welzün van ons land te bevorderen, welke regeering er ook aan het bewind moge zü'n». De bisschop verklaarde varder, dat het een verschrikkelü'k feit is, dat vele ouders met zes en meer kinderen in één kamer moeten huizen. De bisschop was er zeker van, dat de nieuwe Arbeidersregeering met «geweldige energie» het woningvraagstuk zal 'rachten op te lossen. De kerk zal de Arbeidersregeering hierbü moeten steunen. < Het Volk > «De Tüd» wil nu züne lezers wüs maken dat de Engel, che Arbeidersregeering geene socialistische is. Hoe klein! De Engelsche Arbeiderspartü is regelmatig aangesloten bü. de socialistische werkersinternationale, en Henderson, haar secretaris, is voorzitter der soc. werkersintei-- nationale. Het akkoord van deskundigen onderteekend Vrijdag namiddag had de voltallige vergadering plaats waarop het akkoord werd onderteekend. De onderteekening duurde van tot uur. China en Rusland De Chineesehe minister van Buitenlandsche Zaken heeft aan persvertegenwoordigers een uiteenzetting gegeven over de Chineesch-Russische situatie, die hü uiterst ernstig noemde. Hü gaf te verstaan dat het mogelük zou zün, dat de nationale regeering gedwongen wordt reeds spoedig op krachtige wüze op te treden, büv. door het verbreken der normale betrekkingen. De Sovjets handhaven nog hun consulaten in Noord-China en China heeft zün diplomatieke vertegenwoordiging te Moskou nog niet teruggeroepen. De minister deelde verder mede, dat binnenkort onderhandelingen worden begonnen met den Britschen gezant aangaande het bestuur van Weiha-wei door de nationale regeering. Droog Amerika AANHOUDINGEN TE NEW YORK Na talrü'ke bewogen huiszoekingen zü'n een Fransche graaf en 19. andere personen aangehouden te New York. Zü zouden de voornaamste leden zün van een internationaal syndikaat van alkoholische dranken. Het syndikaat werkt met een kapitaal van verscheidene millioenen dollar. Erge botsing te New-York Een goederenauto :s op een tramrü'tuig te New-York gebotst. Een veertigtal personen werden gekwetst. Aardschok in Bulgarije TALRIJKE HUIZEN TE PHILIPPO- PEL BESCHADIGD Een hevige aardschok is gevoeld in Philippopel, waardoor een groote paniek onder de bevolking werd veroorzaakt. Talrijke huizen werden beschadigd. De Bulgaarsche regeering heeft mededeeling ontvangen, dat de op 1 April en 1 Gcïober vervallende termijnen, van de herstelschuld voor de helft worden uitgesteld. Het vrijgekomen bedrag kan dan voor de vorige aardbevingsschade worden besteed. Bü brand verstikt Drie personen werden bü een brand te Bochum (Duitschland) verstikt. Stapelplaatsen te Hamburg vernield Brand heeft voorname stapelplaatsen in de haven van Hamburg vernield. De schade wordt op 2 millioen mark geschat. Hét separatisme om te lachen....». Of de Vrije Gemeente van de Marollen te Brussel (Zie begin op bh. 1) Geen gemeente zonder bestuur. Maar nog oor de MarolLiens hun 'meesters kozen, dachten zü aan vroolüker zaken. En zij kozen <krotjes> en een <superkrotje>. Krotje heeft niets met krotwoning te maken. Een krotje is eenvoudig een lief meisje, een poezeke, een hertelappeke. Er werd een krotje gekozen voor ieder der vier jaargetijden, zoodat meisjes» van 15 jaar en matronen van 90 mochten mededingen. Er was een kandidate van 76 jaar! 1 Dan het gemeentebestuur. Sedert Donderdagavond hebbert d- Marollen een goeverneur. Asteblief. Hü heet Jan-Baptist Petroons. De* burgemeester is M. Lavendome. En dan is er een schepen van financiën (er moet voor alles geld zijn) en een schepen van de Feesten (de Feesten zün in de Marollen minstens zoo noodig als het dagelijksch brood!).. De schepenen van onderwijs, van de regieën en van de openbare werken, sqjn van minder belang. Maar er is een gemeentesekretaris, Bailleul; er is een poliüekommissaris, een kapitein van de genoarmerie, e.n -en kapitein van de pompiers. Er is een gemeentehuis... in de woning =lf van den Goevemeur. En er is een «rolleke», een -amigo>. Al *ie bü feestelüke gelegenheden te veel ka- «181 maakt, wordt opgeleid naar den amigo. Vliegtuig op soldaten ingereden VIER DOODEN EN TWEE GEWONDEN Te Smyrna is een Turksch vliegtuig bü de landing op een af deeling soldaten ingereden, waarvan er vier ".verden gedood en twee ernstig gewond.. _» 7- Ontploffing van een granaat DRIE KINDEREN GEDOOD In een dorp bü Brescia speelden vier kinderen met een granaat. Deze ontplofte; drie kinderen werden op slag gedood, terwül het vierde levensgevaarlü'k werd gewond. Brutale overval te Marseille Een brutale roofoverval werd op klaarlichten dag te Marseille gepleegd. Drie gemaskerde bandieten drongen met revolvers in den winkel van een slager binnen en verlangden geld. De slager en zün vrouw, die ziek was, werden door de bandieten met de revolvers in bedwang gehouden, terwjjt zü. alle kasten der woning doorzichten. Daarna vluchten de misdadigers, in een gereedstaand,n auto. De politie heeft : tot nu toe geen spoor van de daders kunnen vinden. Barataud krijgt levenslangen dwangarbeid De zaak Barataud, die de openbare meening in Frankrijk zoo zeer heeft bezig gehouden, kwam Vrijdag tot een einde te Limoges, Barataud beschuldigd van moard en die een jongen man doodschoot na zün aanhouding werd tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld. Vader en twee kinderen bü brand omgekomen Er brak in het huis van den drogist Gneist te Wanne-Eickel brand uit, die zich snel uitbreidde en waarbü dë hevige rookontwikkeling het binnendringen van de woning aanvankelijk onmogelijk maakte. Toen de brandweer hierin ten slotte slaagde, vond zü.de lijken van den drogist en diens beide kinderen van 13 en 16 jaar. Aangenomen wordt, dat de ohgelukkigen door den rook zsjn bedwelmd en daarna door de vlammen zü'n verkoold. Broedermoord t Te Stutgart is de schilders gezel Ludwig SchÖmig wegens broedermoord gevangen genomen. De misdaad is een half jaar geleden gepleegd te Ulm, wtaar de twee broers toen woonden. Het lijk van den verslagene j is in -den tuin van de vorige: woning gevonden. De verdachte had na den moord de vrouw van zgn broer wijsgemaakt dat haar man ér met een rgk meisje naar Amerika van door was en hem had verzocht met zgn vrouw te Stuttgart te gaan wonen. De vrouw had dat goedgevonden en'er ook in berust dat de moordenaar den. naam' van zgn broer aannam. De man ï heeft op dien naam tz Stuttgart werkloosheidsonderstand getrokken en ook een hechtenis straf, die zg'n broer nog te goed had, uitgezeten- Èen luchtschip dat pech heeft Het kleine luchtschip Raab-Kabzenstsin heeft thans' voor den tweeden keer pech gehad. Het luchtschip lag te Kassei met weinig gas gevuld aan den mast en is daar door den sterken wind ernstig beschadigd. Slechts aan dè tegenwoordigheid van geest der wacht is het te, danken, dan het luchtschip niet geheel is" vernield. OnmiddellÜ'k heeft men het gas laten ontsnappen, waardoor de storm geen grootere schade kon aanrichten. Eenigen tüd geleden is het luchtschip ook reeds door storm beschadigd. Des te beter Het Russisch Tass-agentschap melde, met 700 passagiers aan boord, niet door dat in strüd met het bericht van een Japansch blad, de stoomboot «Ugo Maru> brand is vernield. De boot vaart naar Kamsjatka in normale omstandigheden. Mits betaling van 5 frank komt de misdadiger echter direkt weer op vrüe voeten. Men is blijkbaar niet r'. te' streng voor de overtreders... EN NU DE FEESTELIJKE OPRICHTING VAN DE MAROLLEN-GEMEENTE - Als wü kort voor 8 uur al slenterend naar de Marollen afzakken, is er reeds gerucht en geloop en gerü van alle duivels. Maar het is de gewone levendigheid van de wü'k. De regen is overigens beginnen vallen, en het grootste rumoer trekt zich samen in de ettelüke danszalen en «kavietjes». Wü moeten de groote danszaal <Valencia» bereiken om in 't hartje van de feestelükheden te landen. Er wordt nog gedanst. Maar weldra wordt langs den luidspreker bevel gegeven dan de muziek te zwü'gen. ' Het wordt daarom niét stil. Honderden toeschouwers verdringen zich langs de kanten der zaal. De krotjes-kand-daten worden verwacht! DE JURY Laat ons even de jury in oogenschouw nemen, die aan twee tafels in het midden der zaal is gezeten, op gevaar af onder de voeten te worden getoopen. Als voorzitter troont nitmand. minder dan gezel Franz: Fischer, dèh sympathieken vriend, Volksvertegenwoordiger, schepen van Schaarbeek, en van avórid Marolliaan en krotjea-keurder. Verder zün van de jury, o.a. de kunstenaars Allard L'Ollivier, Aniedé Lynen, M. Krain, Perzisch konsul, enz. Maar de krotjes kómen niet.. OVERROMPELD -=,' Op dit oogenblik verschünen de krotjes van de eerste serie, deze beneden de 25 jaar. Nog steeds komen nieuwsgierigen toegestroomd, en er komt deining in de menigte. Honderden jonge kerels dringen vooruit en een zestal sterkgespierde meneers moeten met geweld de orde handhaven. De kandidaat-krotjes worden pp een rü geplaatst. en een jong meisje, dat verlegen toekükt wordt bü de armen erbü gesleurd. Willen of niet, zü moest bü de schoonste poezekes.in de rij. Ik bekijk de nette kinderen, want ik oen er tekomen om te küken. Ik zie... Fischer ze ook al belonken. Het is zün rol. Vóór mij heeft een jonge Maroller zün eigen krotje in de lendenen vast. Hü zal ze niet laten gaan. Mj'n krotje is niet voor gansch de Marollen, denkt hü, en haalt ze nog wat dichter naar zich toe. De jury stemt in het geheim, en een malsche poeze van jaar wordt uitverkoren. Zü krügt twee dikke kussen van Fischer. Een journalist maakt van de geestdriftige stemming gebruik om er zün deel van te.nemen.. Ik zal dien struikroover niet noemen: beroepseer! DE TWEEDE REEKS ; Doodelijk mijnongeval tedampremy De 24 jarige mü'nwërker Raymond Jony werd in een mü'n te Dampremy onder een- instorting bedolven. Men kon hem na enkelen tüd te voorschün halen. Hü was evenwel zwaar gekwetst en overleed bü zü'n overbrengst naar het hospitaal te Charleroi. De ongelukkige was gehuwd en vader. Een onwaardige vader aangehouden te Trazegnies De gendarmerie heeft de 37 jarige Emiel Chapelle, wonende te Trazegnies aangehouden. Deze kerel zou van zün minderjarig dochterje misbruik gemaakt hebben., (Arbeidsongeval te Luttre I De 37 jarige staatsarbeider Maurice Asta werkte langs de spoorbaan te Luttre. Op zeker moment liet hjj een treinstaaf op zh'n voet vallen. Hü werd in een bedenkeljjken toestand naar het hospitaal overgebracht. Garagebrand te Molenbeek 'Vrijdag namiddag is een garage te Molenbeek, dooi- brand vernield. Vier auto's werden in ssch gelegd. '» ' In het Schatkistkomiteit Het Schatkistikomiteit vergaderde Vrijdag en gaf o.a. toelating tot hef vergrooten of herstellen van postbureelen,.het oprichten van een telefoonhotel te Moeskroen, het herstel van vele wegen, het weder opbouwen van een briig.te Nieuwpoort, enz. BINNENLAND AALST. Wêrkongeluk. Vrijdag middag omstreeks 12 u. is in de.weverij Van Gyseghem, Dendermondsche steenweg, een werktuigkundige, 32 jaar oud, wonende Hovenier straat 24, een vinger afgedraaid. ; KORTRIJK. Een velo gestolen. Vrijdag namiddag, rond 2 uur, plaatste de genaamde Dhondt Olivier, wonenïfe Voorstraat, zön rijwiel aan een huis in de Groeninghelaah, waar hü een boodschap moest doen. Bü het buitenkomen was het rijwiel verdwenen. \ Dief te in de kerk. Sinds eenigen tijd zijn er verscheidene vrouwen van hunne saccochen beroofd geweest in de kerken. Enkele hebben klachten ingediend bij de politie. Een streng onderzoek heeft <Jen dader'doen aanhouden. Het is zekere Vanden Abeel e Remy, 55 jaar, kostganger Sb het oud-mamienhuis. Degene, die bestolen zijn geweest - en geen klacht ingediend hebben, zijn.verzocht zich te.komen aanbieden, op het. politiebureel of bü den adjunkt-commissaris Delthpur. Büna een ongeluk. M. Pelle kwam deze namiddag met een auto gereden langs de Groeninghelaan, toen opeens een invaliede-motorkarretje, wtaarin Bruggeman Camiel zat, uit een zijweg kwam gereden. De auto willende vermijden, kwam het op het voetpad terecht, waardoor het omkantelde en erg beschadigd werd. Sport en Spel WATERPOLO DE KAMPIOENSCHAPPEN VAN BELGIË Eerste afdeeling BrvsaeU S. C, Ghent S. C. Te Brussel werd een wedstrijd voor de eerste klasse gespeeld, waarvan het resultaat was: Brussel S. C. 8 Genth S. C. 6. NA DE INCIDENTEN VAN ST. GILLIS Dr Gentenaar» gestraft Tijdens het betwisten van den beker "L'Al- Hacienne» in de zwemkom van St. Gillis te Brussel, hadden er enkele incidenten plaats tusschen de finalisten: do Ghent S. C en de lokale ploeg. De Gentenaars hadden het spel verlaten. Het sportief comiteit heeft volgende sancties genomen':, 1. M. Snoeck van S. Gillis wordt geschorst voor' 6 maanden. 2. M. Visser van Ghent S. C. wordt geschorst voor 3 maanden. 3. M. Pille, oefenmeester van Ghent S. C. wordt gesehonst voor= 1 maand.. 4. De heele ploeg van Ghent S. C. krijgt een strengen blaam. Met al deze sancties krijgen onze Gentenaars een handicap van belang. Wü achten ons niet competent iemand gelijk te geven in deze zaak, maar het is bijzonder, te betreuren dat een der beste spelers van onze Ghent S. C. het recht ontnomen wordt hare kleuren te verdedigen. Meer dan ooit, worden de kansen voor het kampioenschap voor onze. Gentenaars aldus bedreigd. BOKSEN ERRATUM ' Verkeerdelijk werd in ons blad van gisteren gemeld dat de boksmeeting te Meenen ingericht gisteravond plaats greep. Het is wel van avond om S uur dat de belangrijke bokskampen zullen doorgaan. ATHLETIEK. De Beker «Remy Goosens» Uitslagen: 80 m.: finale der 1- en Ude reeks:. 1. VAN RAEMDONCK, 10 s. 1/5; 2.-Vandenberghe op een meter;.3. Bauwens op halve meter; 4. Feyt op een borst; 5. Tielemans; 6. Wieleman. Finale van 3e en 4e reeks : 1. VAN. VLAENDEREN, in 10 s..3/5; 2. De Clercq; 3. Balju; 4. Verstraeten; 5. Blommaert; 6. Claessens m.: finale van le en 2e reeks: 1. DE OONINCK in 31s. 4/5; 2. De Beir op 2 meter; 3. Wacrie; 4 De Vos M.; 5. Simons; 6. Goftiberg. Finale van 3e en 4e reeks: 1. DUCHATELET. in 33 s.; 2. De Clippeleire op 5 m.; 3. Nonkel; 4. Deponchel. 800 m.: Finale: 1. TUYPENS in 2 m. 11 _.; 2. De Backer op 2 m.; 3. Van.de Veegaete op 2 m.; 4. Van Cauwenberghe; 5. Uyténhove; 6. Radoux; 7. Brosseaux; 8. Knockaert. Gewichtwerpen:" ' 1. BIELEN, 13 m. 43; 2. Wacrit 12 m. 91; 3. Gombérg; 4. De Clippeleire; 5. VerBtraeten; 6. De Vis; 7. Van Vlaanderen. VOETBAL INTERN. VOETBALWEDSTRIJDEN In den Haag, op 16 Juni Zwalu-rven-Roode Duivels De Belffieché ploeg gevormd Op 16 dêzër komen onze Roode Duivels uit teg<en. de Zwaluwen in JD_n- Haag. Volgend team werd opgesteld: (G.) Soiriers f Antwerp);., * (B.) Debois. (Gerele Brugge) en Dedeken (Antwerp); (H.-B.) Vai^ Pdueke (Cercle Brugge), Verschaeren (Rac. Mechelen) en Conqüelet (.Standard); '_' (V.) Versyi) (F. G'. Brugge);'Bourgeois (F. C. Mechelen,) Van deri BÓuwhede (Cercle Brugge), Jamart.(Tilleur)-ea Frenay (Herstal) iniilll![lmiuiii!uiii!llllllilliiimflmlllllil!ll)llillll [ii311llllilililllilllllltlmiilljillli!lielflmnillllll Rechterlijke Zaken Bocteiraffelyke Rechtbank van Dendermondc KONIJNLIEFHEBBER. Annaert Ldmond van Sidnay was te weet gekomen, dat Jan Van de Putte toch zoo'n schoon konüpen xit-ten had. Op 31 Maart 1.1. begaf hü zieh nachet hof van dezen laatste, brak het konijnenhok open en nam het schoonste beest mede. Maar Annaert werd betrapt terwijl hü het konijn onder zün arm had. Hy liet het beest vailen en ijlde weg. Daar de diefstal met braak gebeurd is, legt de rechtbank hem een maand gevang op. RIJWIELDIEFSTAL. Terwül Dr. Peeters van Temsche op bezoek was bü e;n zieke had hü zün rijwiel aan de deur van het huis laten staan. De. 16 jarige Albert Meessens kwam daar voorbü, sprong op het rüwiel en reed er mede van onder. Doch in Beveren-Waes werd hü staande gehouden door een politieagent. Ondervraagd bekende Meassens den diefstal te hebben gepleegd. Gezien zün jeugdigen ouderdom verwijst de rechtbank hem slechts tot 360 fr. boete. ONVOORZICHTIGE RIJDER. Op 18 Maart 1.1. kwam Edgard Rogièrs van Lokgren per auto afgereden te St-Niklaas-Waes. Gekomen aan eenen draai, sneed hü dezen doodeenvoudig af zonder te "trompen en kwam aïzoo Het is de beurt van de meidekens van 25 tot 35 jaar. Er zijn al minder kandidaten. Hoe ouder de vrouw wordt hoe oeschaamder? Men weet er raad mee. Een paar wüvekens; die op tafels en stoelen geklommen zün om beter te zien, worden op den rug van sterke gasten in het midden der zaal gedragen. Het is een gegichel en gehuil van de gansche wereld! En intusschen wordt onder de menigte geduwd en gestooten. De tafeltjes aan de -ijkanten worden ontruimd en stormenderhand bezet. De civiele,politie van.de Vrije Gemeente is, overrompeld. Ik zie niets anders meer dan een groote golving.. Ik schrik: deze zaal wordt verwoest door de Vrüe Gemeentenaren.' En zie, daar verschünt een.echte politieagent, met helm en handschoenen, ter hulp geroepen door den baas van het lokaal. Een oorverdoovend gelach stijgt op: Buiten! Gü züt van een andere stad! De gemeente is onteerd! Ontslag!. Ontslag! De orde wordt hardhandig hersteld. Ergens kletteren glazen. Men vraagt zich af waar die glazen nog een stuksken grond hebben gevonden om neer te vallen! Het zestal welgestelde deernen bluft onverstoorbaar voor de jury. En de jury kiest weer h«t krotje. En Fischer is een benüdenswaardig. persoon... Een van de aanstaande schepenen van de Marollen-gemeente kast haar óok. En hü krügt.ruzie met den... gemeentesekretaris' die er o- 1 : van profiteeren wil. DERDE EN VIERDE REEKS terecht op de beirkar, geleid Joor den hovenier. Petrus Segërs van St.-Niklaas. Segers werd; ernstig gekwetst en kreeg bovendien een grootei hoeveelheid van het welriekend vecht op zün lijf. Rogïers bleef staan en bracht bovendien den ongelukkigen hovenier nog allerhande ver- ' wijtingen" toe..rogier, wordt verweeen tot twee maand gevangenirstraf en fr." boe te, bovendien wordt hem' het recht 'ontzegd nog een autorijtuig té besturen gedurende zes maand.. _; ONWAARDIGE DOCHTER. - Vah, Hove Marguerite, wonende te Borgerhout was te zamen met nog andere broeders en zusters verwezen door de-' rechtbank van Vrede van Temsche om aan hun vader een maandgeld te betalen. Van Hove Marguerite alleen weigerde hieraan te voldoen. Niettegenstaande alle pogingen om haar tot betere gevoelens te brengen, blyft zü volharden in hare weigering. Dat kost haar 350 fr. boete: KIESCHE ZAAK. Van Hove Marguerite en hare half-zus-ter Vercauteren Ferthi, beiden van Temsche, staan terecht voor een zeer kiesche zaak. Vah Hove Marguerite verkeerde in zwangeren toestand. Hare moederschap voor last vindende, vroeg zij aan Vercauteren Bertha haar daar van af te helpen,, hetgeen Vercauteren Bertha deed. Maar de zaak lekte uit. Beiden werden gevangen gezet. De rechtbank, na een onderzoek met gesloten deuren, verwijst Van Hove Marguerite tot eene maand gevang en Vercauteren Bertha' tot drie maand gevangenisstraf.. ' zeven en zeventig maal drie maal. Het lachen wordt een geloei. «Kus hem dood!>. klinkt het. En de vierde reeks stapt aan. Een madam van tegen de' 54 wordt als' krotje gekozen. Zü is nog.zop,flink ter been als het krotje van 18'... En daar hebben we de vier krotjes, die de vier '.jaargetüden- moeten verbeelden: Lente, Zomer, Herst, Winter. Zü vormen samen.een tableau, waar men gansch zyn leven zou naar küken. Geschenken, 'bloemen, <Brabanconnc> en «Ramona»! Leve Jeannè Huwé, Leve Elisa Clays, Leve Christine Petroons, Leve Rosa]ie De Wael!. De jongste'wordt tot superkrotje. verkozen en krügt een paar schoenen cadeau. Het feest duurt, voort in de grootste'opwinding.. De. krotjes nemen plaats op net verhoog bü. het orkest.. En daar komen nu ook dé stadsoverheden te staan, splinternieuw uitgedost,.den burgemeester en de schepenen met blikkerende sjerpen. De Goevemeur zal een redevoering houden. Al dat lawaai! Met den luidspreker wordt «Sriencex geroepen en daar men geen Fransch schönt te verstaan, klinkt ineens dè authentieke Marbllenkraet boven de hoofden: 'Silence! Smoel toe!!, Er komt niets van'terecht. De redevoering wordt toch afgelezen. De Goevemeur baadt in zün zweet..alleman zweet. En als wü de zaal verlaten staan een Geroep, gewoel, storm. paar honderden nieuwsgierigen te wachten De vrouwen van 35 tot 45 jaar komen die geen toegang vonden. aan de beurt. De jury lonkt. Tot 45 jaar Zondag gaat de krotjesstoet uit. is de vrouw in volle fleur. De Marollen vindienen een plaats in de Er wordt weer gekozen. Fischer krult de geschiedenis van het Vlaamsche volk. Maar lippen. Maar deze maal is de vrouw hsm i alles was natuurlijk in 't Fransch. Hex was de baas. Zü kust hem niet drie maal, maar de eenige valsche noot. Hard om- kraken. > (Zie begin op blz. 1) WAT DE SOCIALISTEN WILLEN IN ZAKE VAKONDERWIJS 'De socialisten willen, dat in onze provincie niet op roekelooze en ondoelmatige wüze geld weggesmeten' wordt. Onze provincie wierp miljoenen weg voor vakonderwüs en zü bezit niets en..eeft in zake vakonderwüs niets te vertellen. Op gebied van vakonderwijs heerscht in ónze provincie volop anarchie.. Geheel anders is het in het socialistisch Henegouwen. Het is de provincie welke daar, dank aan de..socialisten, het.akonderwüs inricht en bestuurt en 'regelt. Het socialistisch Henegouwen heeft een rationeele politiek in zake vakonderwijs. De politiek bestaat hierin, dat het vakonderwüs zoo geregeld is over de provincie, dat het beantwoordt aan de behoeften der plaats of der streek. Waar dè metaalriüverheid overwegend is zijn goede en talrü'ke vakscholen voor 'metaalbswerkers, waar de steenkapperijen zü'n, daar bestaan speciale scholen voor dat vak, enz., enz. Reeds sedert vele jaren'heeft het Doornüksche 3 provinciale.vakscholen voor textiel- en, bonneteriewerkers. In Oost-Vlaandeïen, waar de textielrüj verheid overwegend is over gansch de provincie, bestaat er niets dat met Henegouwen kan vergeleken Henegouwen heeft 68 nü*verheidsscho.en,=6 gemeentelijke beroepsscholen, 4!) huishoudscholen, 125 leergangen' "an kleermakers en kleermaaksters, en 29 zuivere 'provinciale instellingen voor vakonderwüs en dit alles voor'de verschillendste vakken en aangepast aan de behoeften der streken! Meer dan 'één derde van het getal leerlingen van vakonderwijs van gansch België is U vinden in Henegouwen alleen, dank aan de degelijkheid van het vakonderwijs dezer socialistisch bestuurde provincie! : Overigens de provinciale : opziener'. van 't, technisch onderwijs in Oost-Vlaanderen, M. Famelaer, heeft zelf in zü'n jaarlüksche verslagen Henegouwen's opvatting van het vakonderwijs als voorbeeld gesteld. En de liberaal, M. Liebaert, zegde eens in den provincieraad: «Ik ben niet, zooals onze socialistische collegas, bewonderaar van alles wat in Henegouwen gebeurt, maar ben toch telkens jaloersch, als ik daar op mü'n reizen, in elke stad de aangepaste provinciale vakschool zie staan, betrekkelyk op de nü'verheid der streek.» Er is meer. Het socialistisch Henegouwen heeft ook gedacht aan de ongelukkigen, die speciaal moeten geholpen worden, en heeft daarom bijzondere vakscholen opgericht, sedert jaren, voor gebrekkelüken, voor verminkten van ve-.kongelukken -n voor.< orlogsinvalieden. Daarbü speciale scholen voor blinden en doof stommen. Buiten de talrijke huishoudscholen voor meisjes heeft Henegouwen 4 scholen voor ziekenverpleegsters over de provincie verspreid. Oost-Vlaanderen heeft er eene, te Gent; en het is dan nog voor werkersmeisjes büna onmogelijk de lessen ervan te-volgen. Henegouwen heeft 3 pi^ovihqiale' scholen voor vroedvrouwen. Oost-Vlaanderen niets! r Voor 't landbouwonderwijs is de nüverheidsprovincie Henegouwen verre vooruit op de ïandbouwproyincie Oost-Vlaanderen.. En men zegt dan nog dat de socialisten tegen de landbouwbelangen zü'n. Henegouwen heeft een voorbeeldige me- -canieke landbouwschool te' Bergen,. 'vér-- scheidene provinciale scholen voor pachters en pachteressen, scholen voor'-hofbouw en verder in elke gemeente een degelijken vriritercursus van landbouwkehnis. Boven al =die prachtige inrichtingen van degelük vakonderwüs voor' landbouwer en nüyerheidswerkman, staat een Volmakihgsraad, die voort, zoekt waar. en; hoe.er.nog verbetering kan gebracht worden aan '., 't =~akonderwü's. Hier wordt dat alles niet noodig geacht. De vergeljking tusschen het socialistisch Henegouwen en het katholiek OostVlaanderen leert, dat- met minder geld eri dus minder offers der lastenbetalers onzer provincie, er hier meer en betar.'.op gebied van 't vakonderwüs zou kunnen gedaan worden'. Verbetering van 't vakonderwüs is tri.'t belang van den bloei.der nüyerheid in onze provincie en vooral in 't belang onzer werk? lieden, die door een degelijk vakonderwüs beter, hun brood kunnen verdienen, mits daarbü sterke vakbonden natuurlük. HET IS OP 9 JUNI TE DOEN! In 't belang van 't vakonderwü s in onze provincie ishèt dringend noodig, dat de verkiezing yan 9 Juni verandering brerige in onze provincie. En wat hier gezegd is voor Oost-Vlaanderen kan gr'ootendeel- ook gelden voor West-Vlaanderen! De socialisten willen NIETS AFBREKEN IN ZAKE VAKONDERWIJS, zü vrillen minder kracht- en geldverspilling door. reorganisatie, co-ordinatie en volmaking onder!t opzicht der-provi ;^ie I Enkel in de socialisten kan daarvoor vertrouwen gesteld In 1925 vermeerde de socialistische groep provincieraadsleden van 24 tot 28. Versterkt haar op 9 Juni verder. Nog een klein stootje en de klerikale anarchie ligt omver. Het is dan uit met.= hare gemakzucht en hare geldverspilling. En onze provincie kan volop het voorbeeld van Henegouwen volgen vooral op gebied van 't vakonderwüs. STEMT VOOR DE SOCIALISTEN OP 9 JUNI! J. DE GRAEVE.. B B B B B B B B B B B Riehard Réti, overleden De tchaakmeester Riehard Réti is gisteren ftp veertigjarigen leefttfd in' het ziekenhuis voor infectieziekten bü Praag gestorven. H(f keerde enkele weken geleden uit Scandinavië terug van een tornooi, wilde hier wat uitrusten en zich voorbereiden voor het tornooi te Karlsbad, maar kreeg roodvonk en.in het ziekenhuis verergerde zün toestand. Er traden complicaties op en gistermorgen overleed Beti aan de gevolgen van een algemeene bloedvergiftiging. WEERBERICHT VOORUITZICHTEN. Van sterke naar gematigde winden' van Zuid-Westen naar N.-Westen. Zeer bewolkt met opklaringen. Stortregens. Hoogste temperatuur: 16*4. Laagste temperatuur: 9*2. Alg. snelheid v. d. wind: 5 m. Alg. richting v. d. wind: Westen.

4 1 Kiezers van 't arrondissement Aalst, opgelet! Ziehier de nummers onder dewelke de kiezers Zondag in 't arrondissement Aalst roor de socialisten moeten stemmen: Kiesdistrikt Aalst 8. Kiesdistrikt Sotteghem-Herzele 3. Kiesdistrikt Geeraardsbergen -X. LOKEREN PUROL getteesièn Rechterlijke Zaken BOETSTRAFFELUKE RECHTBANK GENT AAN DB PROPAGANDISTEN, BESTUUR DIEFTE IN DE FABRIEK «LA FLORIDA». LEDEN, GETUIGEN EN PLAKKERS. Het Voor de rechtbank verschenen Gustaaf Serraes, Julie De Meester, Rosalie De Rocker, Partijbestuur, noodigt u allen uit op de bijzondere vergadering, welke zal plaats hebben op Emma Van Lancker en Joannr. CremCl allen Zaterdag 8 Juni om 6 1/2 -<ur, in de muziekzaal. en verheling van stukken lijnwaad, bedlakens van Gent, die zich plichtig maakten aan diefte De laatste schikkingen zullen besproken enz., ontvreemd in de fabriek La Florida». De voorwerpen waren gestolen geworden Allen op post. Niemand ontbreke a. n. b. j door Serraes en Van Lancker en verheeld ge- HET PARTIJBESTUUR. ï \ worden door de andere betichten. PROVINCIALE KIEZING. De uitslagen j De rechtbank veroordeelde Serraes tot 4 der kiezing voor den Provincieraad zullen in! maanden gevangenisstraf e*- 350 frank boete 't Völkshuis kenbaar gemaakt worden Zondag f 9 Juni in dit van af 5 u. KORTRIJK VERGADERING. De partijgenooten, die zich aangaven als werkelijke of plaatsvervangende getuigen of als depouilleurs, moeten allen aanwezig zün, op de bijzondere vergadering, welke op Zaterdag 8 Juni om 6.30 ure 's avonds plaats heeft, in het lokaal «Volksrecht». Er moet stipt op uur kunnen aangevangen VEBVOER. Het vervoer onzer gobrekke- Ijjke partügenooten-kiezers, zal op dezelfde manier geschieden als op 26 Mei 1.1. L. L. MEENEN KI5ZERS OPGELET! Morgen 6y de provinciale verkiezing gezorgd voor een goede socialistische vertegenwoordiging! VERGADERING VOOR DE GETUIGEN DER KIESBUREELEN. Heden Zaterdag om 5 ure namiddag. VERGADERING VOOR DE PROPAGAN DISTEN EN BESTUURLEDEN. Om 6.30 ure 's avonds. Schikkingen zullen genomen worden voor 't plakken en de verspreiding van de laatste propagandanummers. C. B. RECKEM EEN LAATSTE CPROEP. Wanneer We den uitslag nazien van onze vrienden van Engeland, dan komt het water ons in den mond. Waarom doen de werkers van België niet het zelfde? Men ziet daaraan alleen, dat het socialisme geen gevaar is voor den godsdienst, zooals de katholieken en kristen bü ons beweren. Maar ginder zyn er geen kristendemokraten. Daar zijn er ook geen fronteis of verkapte klerikalen. Wat hebben de katholieken en kristenen gedai n voor de arbeidersklasse in West-Vlaanderen? Niets! Voor Kun eigen in-stellingen was er altüd geld. Voor geitenbond-n. dierenbescherming vonden ze altijd eenige duizenden franken, maar voor den arbeidersstand, was er nooit iets. Vóór de soc. in den Provincieraad waren, werd niets gedaan ten voordeele der arbeiders. En nu ie met de vernieuwing van het mandaat, rekenschap moeten geven van hunne werking, durven de katholieken zeggen: wjj deden alles. M.-ar de arbeiders weten het reeds lang genoeg 1 en Zondag zullen ze zich eens voor goed wreken in het kieskokje, met te stemmen boven aan den kop der lijst van hun ware verdediger., de.socialisten, onder Nr O O. V. ZONDAG 9 JUNI om 5 ure, Groot bal in de Feestzaal van het Völkshuis met Jass-band. Zonder kaart niemand binnen. Dezen die er nog geen hebben, zullen er eene kunnen bekomen aan het winket. O. V. * V..:Bi;:m,l_ii,.-iL-ii:.B:i::-i^B!H--ii.=-ii;i:-i^_i'W;aM Arbeidersbelangen Een spontane staking in «La Brugeoise» te Brugge. Wü w _en verwittigd dat staking was uit» gebroken in bovengenoemde inrichting. Wü konden het bijna niet gelooven. In Januari 1929 hadden wü een onderhoud met de bestuurders waarin zü ons voorlegden, dat er een groote verandering ging komen voor de entreprisebons en werkregelingen. Daarom vroegen we bü het vastloon minstens 20 % premie te laten verdienen. Later zouden wij zien om de vaste loonen, buiten den algemeenen opslag voor duurleven, nog te doen verhoogen. De bestuurders vroegen ons twee maanden om hun plan ten uitvoer te brengen. Het is na Juni 19S9, van de belofte dezer heeren is er niets terecht gekomen. Dè werklieden ontvangen min dan vroeger, ondanks den opslag voor duur leven. De misnoegdheid was ten top gestegen en nu zün zü er met 300 uitgetrokken. De bestuurders waren nochtans verwittigd geworden door vriend Henri De Clerck. In de vergadering --et de stakers kwamen klachten op klachten. Wü hebben klaar, duidelü'k en vastberaden verklaard niets meer aan te nemen van de bestaurdere zonder schriftelüke bevestiging. De vakbondleider der dompers van Brugge, kwam ons zeggen, dat hü naar den bestuurder getelefoneerd had om een onderhoud en dit was aangenomen. Gezien onze beslissing hebben wij dit heerschap wandelen gezonden. Als de bestuurder wil spreken, dat hij eerst beginne met zün voorstellen tot overeenkomst N op papier te stellen. De domper wilde nog iets tusschen brengen, maar werd de deur gewezen door de stakers. Maandag om 10 uur moeten alle stakers op post zgn in het lokaal Werkerswelzün. De Clerck en Van der Brugge zullen er het woord voeren. Er mag maar gehandeld worden op ons bevel! A. V. D. B. N_ B. Wü zullen op die zaak terugkomen. AAN DE VLAAMSCHE LUISTERAARS Zaterdag, 8 Juni, geeft onze Zusterorganisatie uit Nederland, de Vara, een groot Concert met VLAAMSCHE MUZIEK, als inhuldiging van baar eigen orkest, onder de leiding van den gunstig gekenden muziekleider Hugo de Groot. In het programma komt voor Vlaamsche Schetsen, symphonische suite; Brugge (het Minnewater), Antwe:*prn (feest aan de haven), De Kempen (het spel der sneeuwvlokken), Vlaanderen (Klompendans). Verder een voordracht van komistfhe schetsen uit de werken van Felix Timmermans. Wö raden alle Vlaamsche luisteraars dringend aan Zaterdag avond om 19,20 u. op Hilversum af te stemmen. Heel Vlaandefen moet luisteren naar het Niéuw Orkest van onze Nederlandsche kameraden. ET. GROISSER MARKTEN AUDENAERDE. Boter ,60: eieren, 0,79-0,80. THIELT. Aardappelen, 30-32; boter, 26-28; eieren, 0,77. BORGLOON. Boter, 27-23; eieren, da 26, 20-21; aardappelen, 50. TT ALLE. Boter, 25-27,50; e:er2n 0,80-0,85. AARSCHOT. - Eieren, 0,80-0,85; boter, 25-27; aardappelen, of 15 dagen, De Meester tot 3 maanden gevangzitting en 350 frank.boete of 15 dagen, Van L-ancker tot 1 maand gevangenisstraf en 350 fr. boete of 15 dagen, De Ro:ker en Cremel elk tot j 15 dagen gevangenisstraf en"350 >.'boete of j 15 dagen gevang voorwaardelijk voor de twee ; laatsten. [ SLAGEN. De genaamde Karel Puts, Karel en Emiel Roels, allen fabriekwerkers wonende te Exaerde, hadd n de genaamde Van Waelvelde en De Meyer zekeren avond zoo duchtig afgeranseld, dat beide verscheidene dagen onbekwaam waren hun werk te verrichten. De rechtbank veroordeelde Puts tot 2 maanden gevangenisstraf en 350 fr. boete of 15 dagen, de twee andere tot elk 1 maand gevangzitting en 350 frank boete of 15 dagen. ERGE ZEDENFEITEN. Uit hofode van aan slagen op de eerbaarheid gepleegd met gewelddaden op minderjarige meisjes heeft de rechtbank den genaamden Gustaaf Rym, fabriekwerker, wonende te Gent, aangehouden en verwezen tot 3 jaar gevangzitting en 350 frank boete of 15 dagen gevang; hü wordt gedurende vijf jaar züne burgerrechten ontzegd. B H I I R I a H E m H De Provinciekiezing Van Zondag 9 Juni Arrondissem. Gent-Eekloo Men stemt Voor de SOCIALISTEN onder de Volgende nummers Kiesdistrikt GENT Waarbij begrepen de buitengemeenten St. Denijs-Westrem, Afsné, Drongen, Mariakerke en Vinderhaute. Kiesdistrikt DEINZE Bestaande uit de kieskantons: Deinze, Nazareth en Nevele. Kiesdistrikt EECLOO Bestaande uit de kieskantons: Eecloo, Assenede en Canjrycke. Kiesdistrikt EVERGEM Bestaande uit de kieskantons : E vergem, Somergem en Waarschoot. Kiesdistrikt LEDEBERG * Besta-.nde uit de kieskantons: Ledeberg, Loocristy en Oosterzeele. GENT :_K»':B.'3 ï ia r J> ''t'^i. SAMENW. MAATSCH. VOORUIT B\j deze berichten wü onze leden, dat het d rij maande.ijk sch brooddeel zal uitbetaald worden ten huize door de broodkaartbesteller, van af Maandag' a.s. 10 Juni en volgende dagen. Het deel bedraagt 10 centiemen per genomen broodkaart en loopt over de -maanden Maart, April, Mei *-ƒ-*. STADSNIEUWS Gentsche "Proat Jan had de gewoonte van alle weken eens by zyn petekind te gaan. De kleine zag peetje gaarne komen, want dan mocht hy op de knie.i>a*i tpeet- 8e» ezelke rijden. Terwijl nu de kleine volop bezig was zegde tpeetse»; Sloeber ge begin gy zwoar'te worden zulde. Myn knieën zyn al lam. Tes pertan giestig zulde. Verlied i da nie. Bij nient. Moar kè Zondag op ne nechte neezel gezete in da was veel ge nechte nezel gezeten-en da was veel giestiger PSST... Giel Gent kom naar mü kijken! Komde uuk ne kier?' Lotste mij Zotse. MARKTEN Boter 24 tot 26 fr. het kilo.. Eieren 0.78 tot 0.83 fr. het stuk. Vischmarkt. Steur 25 fr.; Kreeften 60 fr.; Zalm 85 fr.; Heilbot 22, 23 fr.; i Tarbot 16, 18, 20 fr.; Grieten 15,17, fr.; Tongen, 30, 35, 37 fr.; Kabeljauw 14 fr.; Schelvisch 8, 9 fr.; Kog 7, 8 fr.; Pietermans 10, 11 fr.; Pladjjzen 9, 10, 11, 12 fr.; Mooie meisjes 5 fr.; Witting 4 fr.; Haaien 7 fr.; Zeepost 10 fr.; Makreel 10 fr.; Paling 16, 18, 20, 22, 24, 28 fr.; Gar-.. nalen 8 fr.; Aberdaan 8, 9, 10, 11, 12 fr.; Mossels 1.00, 1.25, 1.50 fr. Veemarkt. - Te koop gestelde dieren op Woensdag en Vrijdag. Totaal: Ossen 175; Vaarzen 145; Koeien 136; Stieren 170; Kalveren 448; Varkens 753; Schapen 20; Lammeren 7; Geiten 9; Jonge varkens 57. Prijs per kilo levend gewicht: Ossen 5.50 tot 9.00 fr:; Vaarzen 5.60 i tot 9.00 fr.; Koeien 4.60 tot 8.26 fr.; Stieren 5.50 tot 8.50 fr.; Kalveren 6.00 tot fr.; Varkens tot fr.; Schapen 6.00 tot 6.00 fr.; Lammeren 7.00 fr. ERISMANN Butterfly vruchtcaramals remaakt door Chocolaterie Meyers '4 * VOORUIT, 8 Juni'1929 EUM 21, KUIPEBSKAAI, 21, GENT-ZUID Programma van Vrijdag 7 tot Donderdag 13 Juni 1929: OP HET DOEK: DOUGLAS FAIRBANKS in DE DIEF van BAGDAD Productie van een overgrootr pracht. OP HET TOONEEL: KILIZ en ROFIX Stern-wonder en komische Cascaden Bekoring en lachen JIM WILDESON Transformatie-danser Alle avonden om 8 ure: Vertooning met groot orkest. Zondag: dagvertooning om 3 ure. Prijzen der plaatsen : 3 fr. én 5 fr KLEERMAGAZIJN VOORUIT VRIJDAGMARKT 8/10 BRUGSCHEPOORTSTRAAT, 19 Zondagbrocken fr , 85.00, tot Broeken in gestreept katoen, fr , 28,50, tot Hebt gü eene zorgvuldig afgemaakte Zondagbroek noodig, of wilt gü eene lichte en goedpassende gestreepte broek, koopt dan zonder aarzelen in een van bovengenoemde magazijnen. BOTSING TUSSCHEN MO TORRIJDER EN WIELRIJDER In de Spiegelstraat had eene botsing plaats tusschen den motorrü'der Geeraarts, van Denderleeuw en den wielrüder Pieter De Bruyne _m Lokeren. Het rü'wiel werd beschadigd. NIEUWE CIRKUS-SCHOUWBURG Morgen Zondag om 3 en 8 uur DE KLEINE VERKOOPSTER Zeer vermakelijk programma. * 1920 PAARD AFGEMAAKT Op de Ottogracht werd het paard, een pracht merrie, toebehoorende aan voerman Nelis, van Zele, afgemaakt. Het beest leed aan een ziekte en kon onmogelijk gsred worfen. HANDSGHOENENFABRIEK «GANTERIE ITALIENNE» GENT, 16, Koestra-t en 7, Langemunt. Groote keus kousen voor Damen en Heeren. Repartiën en kuischen van handschoenen. Mazen van kousen. Billige prü'zen LASTIGE KEREL AANGEHOUDEN; Een marktkramer viel op de Vrijdag-, markt voorhügangers lastig. De politie, die hem reeds verscheidene malen een vermaning had gegeven, leidde hem ten slotte op. Hü bevond zich in dronken toestand. VARICE KOUSEN Wasehbaar Onzichtbaar onder zijden kousen Charles INGHELS (zoon) BEGIJNENGRACHT, 76, GENT Het huis heeft geene hulphuizen te Gent EEN OORSPRONKELIJKE PRIJSKAMP Op het sluiten van Gentsche kermis zal een rookersprjjskamp plaats grüpen. Verscheidene Rookersmaatschappüen van Kortrük, Roeselaere, Iseghem, Edegem, enz., hebben reeds haar toetredingen gestuurd. NOBILITY'S SARDIENEN fe* GEESTESZIEK Zekere P. B., geboren te Waarshoot en verblijvende te Gent, had sedert enkelen tijd teekens van zinsverbijstering gegeven. De ongelukkige, die reeds enkele dagen geen nachtverblijf meer vond, werd door twee gedienstige personen naar Waarschoot overgebracht van waar hij, na een medisch onderzoek, naar het verplegingsgeshcht St-Ghislain werd geleid. BOfcSTELTKEKSTERS EN PEKKERS worden gevraagd in de borstelfabriek HET ANKER, Steendam. 68. Standvastig werk HET DRÏEJAARLIJKSCH SALON VOOR SCHOONE KUNSTEN EN ONZE SCHOLEN Het driejaarlijkse, i salon van schoone kunsten, ingericht door de Kon. Maatschappij voor het bevorderen der Schoone Kunsten in 't Feestpaleis (Park) oogst een steeds stijgende bijval. Van alle zijden komen 6e bezoekers toegestroomd om de talrijke doeken te komei bewonderen. De inrichters van het salon hebben besloten de leerlingen onzer scholen te bevoordeelen van het bezoeken van het salon. Deze zullen de tentoonstelling mogen, bezoeken onder geleide van hunne leej raars. De schoolhoofden die belang stellen in de zaak worden verzocht zich schriftelijk tot hert secretariaat te wenden, Recolettenlei, 3, te Gent. Proeft beroemde bieren van ( Malmédjr ( g ( (EOSTERBRAU MUNICH EXPORT LEPIQUE in de CAFÉ BELGE, Lammerstraat BOTSING Op de Martelaarslaan heeft een botsing plaats gehad tusschen den motofietser Firens Gustaaf, wonende Olijfstraat en den wielrüder Cardon Arthur, wonende Rooigemlaan, 24. Beide personen werden licht gekwetst. WIE TROUWT is in zijnen zotteu, zeggen ze te Gent. Wij gelooven er niets van, want bijna alle trouwlustige juffers koopen hun trouwhoed bij MYS-SOENEN, Hoek Veerleplaats, best voorziene en goedkoopste Modemagazijn SALADINEP». * SLA-OLIE 9.50 de liter in VOORUIT DE HONDERDSTE VERJARING VAN BELGIË DE FEESTEN IN ONZE STAD In 1930 zullen de volgende feestelijkheden plaats hebben: Zondag, 6 Juli: te Deum; Opening der bestendige Tentoonstelling van Bloemenversieringskunsten; Opening der Tijdelijke Tentoonstelling van Sierplanten en afgesneden Rozen; Opening der Tijdelijke Tentoonstelling van Plans en geboetseerde Hovings-modellen. Zondag, 13 Juli: Officieele Dag; Koninklijk bezoek; Inhuldiging van het Justitiepaleis ; Onaf hankeliikheidsf eest, Geschiedkundig Tornooi; Bloemententoonsïelling. Maandag 14 Juli: Geschiedkundig Tornooi (tweede.feest) met optocht in het Stedelü k Park; BIoémen-tentoonStelling; opvoering van het mysteriespel «De Aanbidding van het Mystiek Lam» op het voorplein der Sint Baafs Hoofdkerk. Zondag 20 Juli: Tijdelijke Tentoonstelling van Bloemenkweek; Tweede opvoering van het mysteriespel «De aanbidding van het Mystiek Lam». Zondag '27 Juli: Sluiten van de Tentoonstelling van Bloemenversieringskunst; Plechtige uitreiking der belooningen. De Sport-Feestwijzer zal, wegens huidig gebrek aan bijzonderheden nopens de dagteekeningen, waarop de verschillende sportbetoogingen zullen plaats grijpen, later medegedeeld Wat de uitvoering van het Mysteriespel der Mi'ddel-Eeuwen, op het voorplein der hoofdkerk van Sint Baafs betreft, zal de feestinrichting waargenomen worden door de. Oude Rederijkers en Vlaamsche Letterkundige Kamers ter Steels. ete n verdwijnen spoedig door SPRUTOL Het eenige juiste middel. In alle Apotheken. ZONDAGRUST DER APOTHEKEN Vekeman Sonneville, Phcenixstraat, 55. Van Dammu, Heuvelstraat, 96. Vermeiren, Veldstraat,» 42. SUIKER1J F. C JACOBS, DE STRAFSTE. GEBRUIKT ER MIN HUISMOEDERS, de margarine «ERA i> bruineert en schuimt in de pan. Fijn als boter. Te koop in de winkels van de Maatschappij «Vooruit». WATER-, BLAAS-, NIER-, VROUW- ZIEKTEN, genezing door specialist. Vrijdag, Zaterdag en Zondag, van 8 tot 12 u. Savaenstraat. 52, Gent GENEESKUNDIGE DIENST VOOR DEN ZONDAG Geneesheeren van dienst voor Zondag 9 Juni 1929: Dr. A. Pauwels, Stroplaan 187. Tel.: '_ BERICHT AAN DE HUISMOE DERS. Sinds eenigen tijd verkoopt men il de winkels van «Vooruit» eene extra- goeie SUIKERIJ. merk < l'arabie». Speciale bereiding en vooral aangeprezen voor zwakke magen. Eischt wel het merk tl*arabie>. De namaker wordt vervolgd Sam. Maatsch. VOORUIT Kleermagazijn VRIJDAGMARKT, GENT VOOR DEN ZOMER Katoen mousseline, in schoone dessins, 5,25 5,75 6,50 Crêpeline, moderne dessins 6, ,95 9,50 Toile de soie imprimée, 12,95 16,50 Imitatie crépe de chine, cubistisch, gebloemde 18,50 19,75 27,95 Gebloemde voile, 1 m. breedte 21,75 23,75, enz. Tissus voor Pul-over, 15,00-17,50-22,50 Mousseline de laine, 18,25-29,50-31,50 Kinderkleedjes, te beginnen van fr. 25,00 Kinderkleedjes in écossais en zijde. 33,00 37,50, enz. Vrouwen kleederen in fantais.'e mousseline 32,50 42,50 Vrouwen kleederen in toile de soie met boord 67, Vrouwen kleederen in stoffe, nieuwste modellen 85,00 135,00 160,00 Vrouwen kleederen in zijde ' 169,00 Paletots voor vrouwen en kinderen 125,00 195,00 250,00 Zijden carré écharpes, nieuwste desseins 45,00 65,00 15,00 127,50 enz. Strooi-hoeden 22,50 33,75 Klakken cm te reizen, 15,00-22,50-35,00 Badkostumen voor kinderen, in alle kleuren voor 4 jaar, 10,25 = ^ voor 10 jaar, 12,50 voor 6 jaar, 11J0O voor 12 jaar, 13,25 voor 8 jaar, 11,75 vooi 14 jaar, 14,00 Badko~tumeii voor vrouwen, 15,50 16,50 17,50 18,50 E -kostumen voor mannen, in rood, blauw en zwa t 14,50 15,75 17,00 Badmutsen 4,95 en 10 '0 Valies in pega, zeer sterk 35 *m. 40 cm. 45 cm. 24,50 27,50 Valies in pega. met 2 slotten 50 cm. 55 cm. 31,00 60 cm. 39,00 43,25 48,50 Handfilet (model saccoche), in beste toilecitée. met lederen har.dvatsel 13,50 15,50 Besacen, 'n bruid lijnwaad,, gevoerd ïn toile-cirée 17,25 18,95 Sac speciaal voor velo, met riem 18,95 19,75 Saccoche voor kinderen, laatste nieuwe modellen 26,75 35,75 45,00 Saccoche voor juffrouwen, schoon model in beige of bruin 26,75 32,75 Damensaccoche in box-calf leder 65,00-70,00V 75,00-80,00-85,00, enz. Sacchoche, model enveloppe in vernis 80,00 85,00 «IflIIIIIIllllllIIIIlllIIICIlIllllIlllllllIllIIIflflIIIIIIIIIIIlllltflIIIIIllIIIIlllllIllIflIlllIlIIIIIIIIIIIUllllllitt ALGEMEENE CENTRALE van BOUW. AMEUBLEMENT n GEM. VAKKEN. Afd. Gent. Schilders, Bouwwerkersbond I DRINGENDEN OPROEP voor alle beeldschilders, gieter», mouleurs en kuischers, op Dinsdag 11 Juni, om 7 ure 's avonds in het lokaai «Ons Huis», Vrijdagmarkt, Groote Zaal. DAGORDE: Onze loonsbeweging. Gezien er ernstige besluiten moeten genomen worden, moeten alle werkhuizen vertegenwoordigd zijn. Voor de Schilders Voor de Bouwwerkers C. LOOTENS CHARLES LAMS =-*^<^<^ggh_^-^k-'i^i?- L f- Wij strijder, tegen het duur leven Koopt kousen en ondergoed: IN DE ROODE KOUS 80, Brabantdam 13, Oude Vlasmarktstraat AANRIJDING Op den Kortrjjkschen steenweg kwam de auto, gevoerd door Michiels Karel, wonende Kru'gslaan, 1- terecht op twee boomen. Het ongeval is te wijten aan het wegglijden van het rijtuig. De auto werd beschadigd. Er zjjn geene persoonlijke ongelukken te betreuren. Groot gemak van betaling PIANOS CNUDDE VOLDERSSTRAAT, 13 GENT BOTSING Vrijdag morgen, rond 9 ure, had op den hoek der Veemarkt en Kasteellaan een botsing plaats tusschen de auto gevoerd door De Clercq Valere, 36 jaar oud, van Eecloo, en den motorrijder Van Ooteghem Herman, bouwkundige, wonende Oude Viólettenlei. Alles bepaalde zich bjj stoffelijke schade. EINDELIJK AANGELAND in het Modepaleis, Phcenixstraat 21-23, Gent (Brugscepoort) tram 3. Daar vond ik wat ik zocht: fijne stoffen, laatste snede aan onovertroffen prijzen. ' Kostumen en demisaisons. Komt eens zien! MEDEDEELINGEN NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN BEL GISCHE SPOORWEGEN. De onderneming van den besteldienst te Aalst zal op 20 Juni aanstaande openbaar aanbesteed worden- De nieuwe onderneming: neemt aanvang op 15 Juli Het Algemeen Lastkohier en het Bijzonder Lastkohier nr , die óp deze onderneming toepasselijk aijn, zijn te koop, ieder.tegen 5,00 frank het exemplaar, in het Middenkantoor voor inlichtingen over aanbestedingen, 16, Loxamsbraat, te Brussel. BURGERUJKE STAND VAN GENT HUWELIJKEN van den 4 Juni Bekaert Albert, brouwer, Kortrijït, met Van der Moerre Marcelle, z.b., Papegaaistr. 68. Vermeulen Achilles, stadsingenieur, Nederkouter 54 met Van der Mersch Maria, z.b., Burgstraat 71. HUWELIJKEN van den-5 Juni Van De Casserie, staats el ektrieker, Akkergemlaan 113 met Dhondt Irena, z. b., St. Pietersvrouwenstraat 118. Van Hautem Frederik, loodgietersbaas, St. Li cv en straat 192 met Soens Magdalena, kleermaakster, Veerstraat 26. Van Laethem Joseph, kleermaker, Seminariestraat 7 met Van Hautem Emma, z. b., St. Lievenstraat 192. Hellemans Henri, ketelmaker, Hoboken, met De Muynck Maria, kleermaakster, Evergemsteenweg 153. BUVBse Edmond, bloemist, Wondelgetm met De Muynck Germana, kleermaakster, Evergemsteenweg 153. Tuypens Antoon, wisselagent, Burgstraat 72 met Van Straeten Palmyra, z.b., Lange Kazernstraat 20. Vyncke André, drukker-uitgever, Nederkouter 13 met Van Eyck Rachel, z. b., idem 38. HUWELIJKEN van den 6 Juni Ha- Mariette, z. b., Bestormstr., 27. Colle Marchea Pierre, ingenieur, Brussel met Saverys cellus, cand.-ingenieur, Weldadigheid straat 109 met Baete Elisa, z. b. Kortrijkstr., 15. Boerjean Gustaaf, broodbakker, Maisstraat 42 met De Baets Rachel, z. b., lïijhovelaan 75. Raymakers Maurice, nijveraar, Thienen, met Merókx Susanne, z. b., Burgerl. Hospitaalstraat 11. ASTENE CAFE Restaurant HOTEL OPEN : Alle dagen van 7 u. '» morgens tot 11 ure 's avonds PARTIJBERICHTEN ARBE1DERSJEUGDGROEP GENT ZATERDAG: Om 6 u. vtrgadering en om 7 1/2 u. herhaling-. Om 1 u. plaktoeht. ZONDAG: Om 7 u. aan * On> Huis > voor kie-werk van de partij. *' Namiddags om 2 i, wandeling- langs de Schelde. DINSDAG: Msmdolineles. DONDERDAG: Bestuur. ST-AMANDSBERG SPAARMAATSCHAPPIJ TOT VERHEF- FING DES VOLKS», lokaal -Volkahuie-, Aqtwerpscfaesteenweg. Zondag a.., om 2 xvut lichting der spaargelden. Om 3 uur B*. stuursvergadering. Om 4 uur Algemetne vergadering. N. B. Er zü» nog «nkele pilzen van da tombala, welke niet xgn afgehaald. Do bel»n_. hebbenden worden vriendelijk ver_ocht df«zondag namiddag van 2 tot 4 uur te komen afhalen. Na Zondag blijven de prijzen den eigendom der maatschappij. HAVEN VAN GENT AANGEKOMEN den 6. Juni Kog. st. Deerwood, van Newcastle, kolen, Dehouck. Eng. st. Rirer Ribble, van Goo-le, versch., De Baerdemaecker. Den 7 Juni 1929: Eug. st. Fintra, vu Cardiff, kolen, Braeckman-Ueveni. Lett. it. van Ramava, van mta'nhout, De Baart»- maecker. Eng. st. Yorkvallsy, van Londen, ballast, Lalemant. Eng. st. Tres, van Goole, kolen, Dehoudc. Eng. st. Condeli», van Baltiahport, hout en vlas, De Baerdeme* cker. Eng. st. Broomfloet, van Boston, kolen, Liesenberg. Eng. st. Stanton, van Goole, kolen, Dehouck. Fr. si. Astree, v«caen, erts, Lalemant. Fr. st. Adrien ds Mongofiier, van Engeland, ballast, Vyane. Zw. st. Nedjan, van Amsterdam, ballast-, A. M. Minne. VERWACHTE SCHEPEN. Duit. st. Willem Russ, van Trangsund, gez. hout, Unioi Miniere. Eng. st. Alan, van Londen, oud ijzer, A. M. Minne. Zw. st. Henry Tigtte», van Trangsund, gez. hout. De Baerdemaecker. Duit. st. Ulrieh, Holm, van Trangsund, idem, idem. Deen. st. Wilth Bolding, vsa Gefle, idem, idem. Deen. st. Louis Degeer, van GofTe, idem, idem. Belg. st. Belgiea, van Riga, vlas en hout, Reyniers. Eng. st. York, van Antwerpen, versch., Bukxfce. Duit. st. Eider, van Reval, hout en vlas, Dt Baerdemaecker. Eng. st. Eekwood, van Engeland, ballast, Vandereb-Miller. Belg. st. Jan Van Rycwyck, Van N.wport, idem, Comarit. Deen. st. Kamma, van Abo, duigen, De Baerdemaecker. Lett. st. Sksuta. vu Riga, mynhout, idem. idem. Lett. Kangaie, van Riga, mönhout- idem. Lett. st. Lucy, van Riga, mönhout, Union Miniere. Ned, st. Katwijk, van Dantxig, kolen, Lalemant. Eng. st. Eakwood, van Swanaea, kolen, idem. Eng. st. Tudor King, van Pomaron, pyritt afval. idem. Eng. st. Moorwood, van Hartlepool, kolen, M. Vergaert. Eng. st. Per* vyze, van Londen, harpuis, Lalemant. Defls. Bt. Dalegarth, van Pomaron, pyriet, idem. Eng. st. Margrete, van Swanaea, kblen, D*- houck. Belg. st. Marcel, van L-eith, idem, idem. Duit. st. Rosé, van Duitschland, ballast, Braekman-Lievens. Noor. st. Skar i. van Finland, mönhout, Union Miniere. Esf. st. Primo, van Newcastle, kolen, A. M. Minne. Eng. st. Kilvey, van Londen, harpuii, idem. Eng. st. Oakford, van Londen, idem, idem. Eng. st. Waypark, van Huil, kolec, idem. Eng. st. Trentwood, van Goole, harpui;-. Duit. st. Dudolf Albrecht, van Hou;- ton, essence, idem. Eng. st. Alfield, m Houston, idem, idem. Noorw. st. Athen», van Amerika, idem, idem. WATERPEIL der Dok.:en en Kanaal Gent- Temeuzen: 4.25 m. Vermakelijkheden NIEUWE CIRKUS SCHOUWBURG Naar wij vernemen komt binnenkort de roemde telepaath Winando, de koning der i* dachten lezers ook naar den Nieuw, Ci-W schouwburg, waar hij waarschijnlijk evenaksi alle andere groote schouwburgen een gma belangstelling zal verwekken. CINËMAS VOORUIT: Fedora. MA.TESTIC: Een zeker jong Man. CINE-PALACE: De Sirene. COLISEUM: De Dief Tan BardtJ.. SCALA: Oorlogsvronwen.,...I Vacantie-Oord «RÜSTINTGROflï» (Telefoon: DEINZE 2«) EETMALEN - TROUW- TAFELS - BANKETTEN Koud Buffet en Eetmalen aan de kaart Speelplaats voor kinderen. vshft. BILJART - RADIO - PIANO vss-ss Het Vacantie-oord is slechts op 5 minuten af* (tand van de baan Gent-Deinze en van de statie Astene gelegen. Inlichtingen zjjn te bekomen bü het Bestuur van het Kasteel: Feestlokaal VOOBUIT, St-Pietera* nienwstraat, 29, Gent. Uit Gent-St-Pieters naar Astene 6.19 u u u u i. **S-*S- UBEN DEB TREINEN Uit Astene naar Gent-St-Pieters 8.66 u u u u u.. I

5 - 5 VOORUIT, 8 Juni 1929 SPB8T, SPEL en TUU PARTIJBERICHTEN RADIO Soc. Oud-Strijders (Afd. Gent) PROGRAMMA VAN ZATERDAG 8 JUNI ArbetcUmpert, BILJARTEN Vriendenmatch ïsterdag 1.1. greep een vriendenmatch plaats le reeks tusschen B. C. "Vooruit» en B. C. Verbroedering» ten lokale Feestpaleis, Sint- Pietersnieuwstraat. Beide ploegen die vooral zeer goed getraind staan lieten ons menigmaal kundig spel aanschouwen. Vooral de vrienden E. Torck en Gilot voor B. C. "Vooruit» en G. De Witte voor B. C. Verbroedering" brachten ons dikwjjjs in bewondering. B. C. «Vooruit- wint op B. C. "Verbroedering» met S27 -p. voor 237. Den returnn.atch zal gespeeld worden op heden Zaterdag Sen dezer ten lokale «Verbroe dering». Dezen returnmatch belooft uiterst belangrijk te zullen zijn. Ingang vig. Begin om 7 u. stipt. DE SECRETARIS. VOETBAL S. F. C. «VOORUIT». Morgen Zondag om 2,30 u. wordt op Eendrachtsterrein, Afrikalaan, Muide, een vriendenmatch gespeeld tusschen Eendracht A. en F. C. «Vesta». Voorzekers zal er een vinnigen str.d geleverd worden, welke de sportliefhebbers ten zeerste aanbevolen wordt. Eendracht treedt als volgt op: (G.) Maertens; (BÓ-Leyns en Rowan; (H.-B.) Vereecken A., Brugraave, Van Bellegem F.; (F.) Seniey, Teerlinck, Geers. Wyckhuize, De Jaeger (kap.). Reserven: Berloo. Ch., Inghels A. -.ahu-ibbbhhbaa WIELRUBEN In den 21 Parijs-Brussel bevestigde Pé Verhaegen zijne groote klas, terwijl Dewaele, Frantz en Deoiet ons vertrouwen hebben gewettigd! Van Rysselberghe op het goede spoor! De Fransche ster verbleekt! Vervolg. De steile berg van Somzie was in 't zicht en Lucien Buysse, die in Parij's-Brussel diende gemeten met betrek op de Ronde van Frankrijk, profiteerde hier van zjjn uitstekende kïnnmeiisgaven om eens aan zijn af brekers te toonen- dat de ex-iron-man nog niet versleten is. De ekleên» nam de tramen wat dieper en martelde de pedalen zoodanig vlug, dat slechts Jantje Mertens van de reis meer was; en daarmee stonden we aan den voet van den berg. Nadat Maurice Dewaele heel alken op den viuohtenden tandem had gesprongen, zagen we nu Emiele Joly het tegenoffensief inzetten met Frantz, Déolet, Pierre Magne en Pé Verhaegen in 't wiel; wat verder deden Verschueren, Bonduel, Armand Van Bruaene en Gardier het xelfde bü zoover, dat die twaalf renners onder de leiding van Joly den top bereikten. ** Een weinig voor de bevoorradingskontrool van Charleroi waagde Bon du el nu eene ontsnapping, waarop de groote tenors Nicolas Frantz, Maurice Dewaele, Déolet en Pé Verhaegen volle gas gaven, den weglooper inhaalden en voorbijvlogen om den koers zün ^esllesend " wending te geven. Gardier-,- die een wiel brak en Joly, die verscheidene banden. moest leggen, verhuisden nu naar den achtergrond, terwijl,charles Meunier, die gevallen was én de jeugdige Van Rysselbreghe, die eveneens gehandikapeerd werd, een indrukwekkende remonte deden en meerdere tegenstrevers met verbalend gemak voorbijvlogen. De. aankomst was echter te dicht en wijl iedereen zich afvroeg wie er in 't Woluwe-, park de vlugste beenen zou hebben waagde.pé Verha-gen, de eenige vertegenwoordiger van Lucifer, aan de poorten der hoofdstad eene ontsnapping, welke zoo roekeloos scheen als gelukkig in gevolgen, want do drie groote cracks van Alcyon-La Francabe aarzelden wat te lang om de achtervolging in te zetten en de leerling was geworpen: Pé Verhaegen behaalde de schoonste zege zijner loopbaan. Onze favori Maurice Dewaele, die een allerprachtigste koers leverde, regelde Frantz en D'j_>let in den sprint; geen klein bier, voorwaar. A Alhoewel men moet bekennen, dat de omstandigheden er geenszins toe aanlegden om ffjdens de laatste km. een overwinning van wege den Tremeloonaar te voorzien, vermits hü alleen stond tegenover die drie alvlugge AIcyons-cracks, die overtuigd van hunnen vluggen - eindsprint de tegenwoordigheid van den Lucifer-crack eenigszins onderschatten, moeten we toch die overwinning volmondig toejuichen. Pé stond inderdaad ten allen tijde op 't voorplan en beproefde reeds voeger alleen weg te geraken, terwijl zijn prachtige Bordeaux- Parös van 8 dagen voordien het klaarsta bewijs is, dat Verhaegen een zeer groot kampioen is, die nu zijn bent* kondïtie heeft gevonden en ze met klinkende uitslagen wil staven. Pé is ook een»all-round Champion», die zoowel een koers achter tandems, een pistekoers, ais een Bordeaux-Parüs of zelfs Ronde van Frankrijk kan winnen. Verleden jaar reed hü uitstekend in de groote Ronde, zulks heeft hü mü meermaals zelf bekend, doch werd spijtig genoeg veel gehandikapeerd door den ploegtreest en zal zulks, dank de nieuwe formule in de a.s. Ronde kunnen bewijzen. A Maurice Dewaele van wie wij onzen favori hadden gemaakt, Niklaas Frantz en Aimé Déolet, de twee groote tenors van 't huidige seizoen, eindigden dichtst op den Tremeloonaar en waren ermee de groote akteurs uit den 2le Parns-rrussel. Die vier groote kampioenen zullen met veel belangstelling gevolgd worden in de Ronde van Frankrijk, waarover ik kortelings in een afzonderlijk artikel zal uitweiden Van Rysselberghe, Charl-s Meunier en Armand \an Bruaene kregen een kleine verslapping bu de ontknoopïng van 't drama, alswanneer Buysse en Joly den besüssenden aanval Maasden, doch waren op 't laatste gedeelte opnieuw onhoudbaar, eene bestatiging, welke zich ajleenlijk bü ras kampioenen kan voordoen. Deze veropenbaring van den sympathieken Nard heeft me zeer verheugd en de sportmannen van Laerne niet min. Ook de prachtige koers van Lucien Buysse vond een grooten weerklank in 't Vlaamsche land, want de Kleèn zal in do Ronde wiene groate specialiteit wel het gebrek aan snelheid door ondervinding en macht zal weten goed te maken. Wellicht krijgen we een nieuw duel Buysse-Frantz; want züne 87 jaren zün geen letsel om eene hoofdrol te spelen in de Ronde van Frankrijk, zulks heeft Henri Pelissier in 1924 best bewezen. De nieuwbakkene beroepsrenners Staf Hombrouckx en Gerard Loncke, waren niet zoo schitterend als Déolet verleden jaar voor het debuut, wat echter niet wil zeggen, dat ze er op hun plaats niet zullen zün; maar 'k wou er alleenlijk op wüzen, dat we er nochtans geen nieuwe assen in begroeten. De nieuwe nederlaag der Fransche vertegenwoordigers valt te onderinnen! en... te betreuren! R, C. De Belgische kampioenschappen DE STAND DER ZEVENTALLEN Ie Af deeling '. 1. Nage Sint-Gillis G ' Ghent S. C Brussel S. C C. N. Bruxelles Antwerpsche Z. C Gentsche Z. V C. N. Schaerbeek IN PUPILLEN Brussels S. C. klopt Antwerpsche Zw. Cl. met 9 S Aan de rust stonden de Brusselaars met ö 0 voor. Huidige rangschikking 1. Brussels S. C Ghent S. C C. N. Bruxelles Nage Sint-Gillis Antwerpsche Z. C: De Belgische kampioenschappen Ie AFDEELING A. Z. C, 3 Gentsche Z. V., 2 Volgende ploegen kwamen in lü'n: Antwerpsche Z. C.: Elsendooren, Wagendorp, Decombe, Gerard Blitz, G.-ly. Blitz, Longshoot en Goetbal. Gentsche Z. V.: Bekaert, E. Dhooge, Duchène, Doosterlinck, G. Dhooge, Sellier en Aerschotd. Onze stadsgenooten hebben de kampioenen in eigen kom hahnekkig verweer geboden. De skoor 3 2 getuigt van de bijzondere sterkte van de achterhoede van de Gentsche ploeg. Doelden voor Antwerpen: Goethals 2, G. Blitz 1. Doelde voor Gent: Aaerschodt 2- We mogen ons nog aan prachtige uftslagen van wcge onze stadsgenooten verwachten. Vooruit Gentsche Zwemvereeniging! BOKSEN Te Parus KESSLER WORDT KAMPIOEN VAN FRANKRUZ De uitslag luidt: 15x3: Kessler fchallenger) klopt Gavalda, titelhouder op punten. 10x3: Bouquillon zet Tricoteau k. o. in rd. 1. Devevey klopt Monteds op punten. GODFREY WINT De neger Georges Godfrey heeft Jimmy Byrne tot opgave gedwongen in rd 7. VOETBAL De Belgische Kampioenschappen WEDSTRIJDEN VAN 9 JUNI EERE-AFDEELING 17 u.: Gantoise Antwerp. BEVORDERING 15 u.: Charleroi S. C. Montegnée (terrein S. C. Chai-fctj.*). BUG. MATCH BEVORDERING A 16 u.: Un. Doornik A. V. Dendermonde (ter. Forestoiiie); Maeck. WEST-VLAANDEREN He Afdeeling Om 15 u.: V. G. Oost Uper (Wittouck). Satde Kortrijk Thourout (De Coninck). Schafer en HaremEns te Berlijn Gisteren is een tweedaagsch^. wedstrijd tusschen den wereldkampioen Schafer en den Belg Horemans te Berlijn begonnen, die in vier partüen v_.n 800 punten gehouden wordt. Schpfer was den eersten dag goed op dreef en maakte een fraaie serie van 324. De Belg kon niet in zyn nel, komen; zijn hoogste serie werd 133. De stand na den eersten dag is: : Schafer ,26 Horemans ,37 De wedstrijd wordt voortgezet. BI I H K B B J I l l ' B a i H - I B - Feuilleton van «Vooruit» (34 HEDWIG COURTHS-MAHLER Door liefde bevrijd Ze was nog te jong en onschuldig om te begrijpen, wat er bjj die woorden in Trachwitz omging en waarom h(j zoo heesch «freule Hella» stamelde. Hy bad bjj haar woorden een blik geslagen in een wonderland. Wanneer graaf Udo zijn vriendschap wilde zoeken, daartoe door Hella aangespoord, zou dan de zooveel oudere en wereldwijze broer ni:t doorzien hebben, waarom dit jonge meisje die vriendschap zoo wenschte? Èn als hjj hem werkelijk vriendschappelijk tegemoet kwam, was dat dan niet zoo goed als de toestemming om net lieve, bekoorlijke wezentje naast hem te veroveren? Natuurlijk nog niet vandaag of morgen, ze was nog een kind, maallater? Trachwitz sprong door onrust gedreven op. Ze keek hem verbaasd aan. Gaat u weleer weg? Ja, ik moet naar Brenkenhof terug, zé verwachten me. Maar ik kom van middag terug, dat mag toch, niet waar? Natuurljjk, u moet heel dikwijls Bomen. En vergeet u niet, dat u met me zoudt gaan paard rijden? Udo gaat ook mee, dat heeft hü me beloofd. U heeft slechte te bevelen. Goede vrienden moeten elkaar niet» bevelen, dat vind ik niet aardig. Dan zal ik dat nooit meer zeggen. Tot ziens dan, freule, de groeten aan uw broer en juffrouw Hermsdorf. Wilt u Eva niet even goeden dag zeggen? Ze zit op.le veranda en als u den anderen kant door het park gaat, loopt u niets om. Ik ga zoover mee. Heel vriendelijk, ik neem uw aanbod j natuurlijk graag aan. BRUSSEL. 511,9 m. 1.5 Kw. Proefuitzending met versterkte zendkracht. 17 u. Dansmatinee geg. door het orkest van het Danspalcis St. Sauveur van Brussel. 18 u.: (Engelsche kursus gegev. door de leeraren Tan d eberlitzschool U.: Columbia-uurtje. 19,30 u.: Radiokron\jk. Gesproken dagblad van Radio-Belgique tt.: Koneert aangeboden door het dagblad - La Meuse». 21 u.: Kronük van den dag u.: Persberichten. DAVENTRY EXPERIMENTAL. 482,3 m. 25 Kw u.: Kapelkoncert (u. Birmingh). 16,30 u.: Thé Dansant (u. Birmingham) Billie Francis en zü n kapel u.: Piano-recital door Mergaret Ablethorpe (u* Birmingham). Toccata (Paradies). Nocturne in F Sharp, Op. 15 (Chopin). Gelden Rain (Dorothea Barcroft). Sprïng's Arrival (Palmgren) u.: Kapelkoncert. March 'Cleopatra» (Mancinelli) Ouverture «Rosamunde» (Schubert). Finaï Movement, Symphomy No 4, in F Minor (Tchaikovsky, arr. Winterbottom). Lewis Knight, bas: If love content «Tom Jones» (German). The Splendour of the Stars (Needham). Kapel: Egyptian Ballet (Luigini, arr. Morelli). Four Dances «Merrie England» (Gcrmam). L#ewis Knight All that I ask (Coleman). Lone Dog (Erlebach). Kapel: Cornet Solo «Abide with me» (Liddle). Solist: P. C. Cook. Selection; «Trial by Jury» (SuUivan, arr. Waterson). 21 u.: Symphonisch koneert (u. Birmingham). Ouv. De Meesterzanger- (Wagner). Parry Jones, tenor en orkest u.: Orkest: Symphony No 3, in E Flat, Op. 55 (The Eroica) (Beethoven). Allegro con brio; Marcia Funébre; Scherzo and trio; Allegro molto. GENT. 250 m. 0.4 Kw. 18 u.: 1. Phonograaf; 2. Voordracht door heer E. Henzen, Dr. se; 3. J uur muziek door liefhebbers (trio); 4. 18e Lecon d'electricité, d. heer Ing. Ch. Van de Winckel; 5. Piano en zang (Mr. Parmentier). RADIO. HOOGERE NIJVERHEIDS- SCHOOL, TE GENT. Golflengte 50 m. 0,-4 kw. - Programma voor Zondag, 9 Juni, van 11,30 tot 12,30 V. Concert door het «Tkest van den Post. *- 1. Openingstuk uit opera «Le Calife de Bagdad», Boieldieu; 2. Fantaisie uit Opera «Don-Juan», Mozart; 3. «Andante» uit symphonie Nr 1, Joseph Haydn; 4. 2e Rhapsodie hongroise, solo voor piano, Fr. List; 5. Potpourri uit Opera «La Chaste Suzanne», Jean Gilbert; 6. Opening-tuk ui*- opera «Si j'étais Roi», Adam. HILVERSUM m. 5 Kw u.: Lunchmuziek door het A. V. R. 0.- Kwintet u.: Aansluiting van het Tuschinski-Theater te Amsterdam. Illustratieve Filmmuziek door het Theater-orkest, onder leiding van Max Tak. Pierre Palla, orgel u.: Grammophoonmuziek u.: Orgelkoncert te geven door Frans Hasselaar u.: Dinermuziek u.: Medewerkende: Het V. A. R. A. orkest, onder leiding van Hu>ro de Groot. Maurits van Driel: Voordracht.. Spreker: de heer W. Drop, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Onderwerp: «Het zwarte goud» u.: Muziek u.: Komische schetsen uit de werken van Felix Timmermans (voordracht) u.: Muziek u.: Muziek u.: Gr_.mmophocop.ate... lionden 358,3 m. 3 Kw. DAVENTRY. 1562,5 m. -T- 25 Kw. ' 13 u.: Het Carlton Hotel Octet u.: Koneert. Lily Fairney (Mezzo-sopraan). Cyril Whittle (bariton). 18 u.: Muzikail intermezzo u.: Muzikaal intermezzo u.: Programma op verzoek. Mabel Constanduros (entertainer). Leonard Gowiags (tenor). Het Wireless orkest, o. 1. v. John Ansell. Ouverture,»Norma-> (Bellini). Selestion,»Iolanthe» (Sullivan). Leonard Gowrags: An Eriskay Love Lilt (Songs of the Hebrides) (arr. Kennedy Fraser). Recit. and Air, «O Vision Entrancilg» «Esmeralda» (Gornig Thomas). Orkest: Humoresque (Dvorak). Charft sans Paroles (Song without Words) (Tchaikovsky). Hungarian Dance, No 5. Mabel Constanduros: The Bugginses have a Day on the River. Orkest: Valse, «Tres Jolie» (Waldteufel). Leonard Gowings: Songs my Mother taught me (Dvorak). Murmuring Breezes (O. Jassen) Oorkest: Egyptian Ballet (Luigini) u.: Vaudeville il.: Dansmuziek. PARIJS (Radio) 1744 m. 8 Kw u.: Symphonisch koneert n.: Vervolg van het koneert u.: Dansmuziek u.: Het Palhé halfuurtje. 1. Salut Söème (F. Petit), Drfilé. Orkest o. I. v. M. Blémant. 2. Les gaz Hilarants (L. Halet) d. Constantin. 3. Primer amor (A. Burli). tango gez. d. Mevr. Alina de Silva. 4. Peer Gynt (Grieg). 5. Faust (Gounod) Air des Bijoux de Mej. Y. Gall. 6. Le Birbier de Séville (Rossini) Des rayons de 1'aurore d. Villabella. 7. Les Lége-tdes de la Forêt (J. Strauss), wals. Symph. orkest o. I. v. Ruhlmann. 8- Mnis qu'est ce que j'ai (Christine) d. Mej. Marie Dubas. 9. V.Uencia Fe~-undo (Manuel Pizarro), tango. Orkest Argen-tin M. Pizarro u.: Radio-koncert: Populaire muziek u.: Dansmuziek. TOULOUSE. 3S2.7 m. 5 Kw u.: Koneert. Soli. i 13 u.: Liederen u. Orkest Accordeon u.: Koneert. Groot symphonisch orkest. L'Apprenti sorcier (Dukas). La lettre de Manon. (Gillet). Ariane (Massenet). I/Etudiant pau- 21 u.: Fragmenten van komische opera's. vre (Miiloekcr). La danse macabre (St. Saëns). Fortunio (Messager). Si vous croyez que je vais dire... Lakmé (Delibes). C'est 1'amour endormi... Dans la forêt pres de nous u.: Guitare hawaienne: Mississipi lulaby (Warren). My honolulu (Scholi; u.: Melodieën: Paysage (Hahm). Chanson de Shylock (Fauré). Berceuse de Jöcelyn (Godart). 2t.45 u.: Dansmuziek. Coronado nights, ch- -leston (Berge). Hire co:.s fatima, charleston (Brown). Retintin, tango (Arolas). Fire, charleston (Gey). In a little garden, charleston (Shitemorel. R Q K B f i > ; _ l t n H N B J _ l l LEEST EN VERSPREIDT VOORUIT 'i';b Eva zag de beide jonge menschen aankomen en er speelde een begrijpend lachje om haar mond. In haar tegenwoordigheid hervond Trachwitz de spraak en hü begroette haar op zpn oude, hartelijke manier. Even maar een groetje in het voorbijgaan, juffrouw Hermsdorf. Veel groeten van uw moeder. Mijnheer von Trachwitz komt van middag met de Hohenans, Eva, zei Hella. We kwamen elkaar in het park tegen. Daar was u zeker aan 't zoeken naar uw boschnimf, is 't niet? zei Eva. Natuurlijk. Een eerlijke bekentenis vermindert de straf. Maar ik heb haar helaas niet gevonden. Eva keek vragend de jongelui aan, die alweer pret hadden over hun grapje. Niet? vroeg ze verbaasd. Trachwitz zette een tragisch gezicht.. Neen, die is veranderd in een deftige, Ze liepen naast elkaar naar het slot I De vogels zongen in de boomen, de zoo. jonge dame, moet u weten, die binnenkort scheen zoo stralend, het welige dichte zestien jaar wordt. Maar vertelt u dat als groeien en bloeien om hen heen weefde j 't u blieft niet aan mevrouw von Hohenau, een toovercirkel om de beide jonge men- I die heeft zich in het hoofd gezet, dat ze schenharten. Beiden waren stil. De vroo- J mijn boschnimf zal opsporen. lükr. altijd voor dolle streken gereed zijn- Zijn laatste woorden klonken ernstiger. de Trachwitz kon niet spreken, tersluiks Eva gaf hem de hand. keek hjj Hella van ter zjj de aan en tegelijkertijd keek zij op. Ze werd gloeiend Neen, zeker niet. Wh" verklappen niets, hè Hella? rood. Dat is een pak van mjjn hart. Maar Wat is het warm verlegen. vandaag, zei ze nu heusch tot ziens, dames, dag Hannie, ik moet maken, dat ik weg kom. Ja, erg warm. Trachwitz nam afscheid en liep haastig Meer wist de altijd spraakzame Trachwitz niet te zeggen. Die zonnige, onschuldige weg. Eva keek hem lachend na. meisjesoogen met hun kinderbiik. Die heeft er haast achter gezet om waarin toch de vrouwenziel reeds sprake ons te komen begroeten. Hn' heeft niet eens maakten hem stom, hielden hem als in eec* tot van middag kunnen wachten. heiligen ban.. Daarvoor is hij ook onze vriend, Eva. De laatste maand zijn er vele nieuwe leden ingeschreven en dat er al een is waar de bode nog niet is geweest, is best moge_ jk. Doch andere gevallen doen zich ook voor. Om de organisatie der bodenronde zoo goed mogelijk tje kunnen regelen, heeft het 'bestuur besloten al onze boden uit te noodigen naar de bestuursvergadering van Dinsdagavond den 11 deeer, om 7.30 ure in het Feeatlokaal (Zaa 69) St. Pietersnieuwstraat. GENTSCHE FEDERATIE VAN SOC. JONGE WACHTEN ZATERDAG om 6 u. belangrijke zitting in 't Feestpaleis, zaal 56. SOC. J. WACHT «VOORUIT» St. Pietersnieuwstraat, Zaal 56. ZATERDAG namiddag om 2 ttur, toer stipt, bijeenkomst voor de Arleden. Spelen in de Domzaal. Inschrijving reis met motorboot naar Astene ("bezoek Kasteel «Vooruit»), op 23 Juni, gansch den dag. Aanleeren liederen. ZATERDAG MAKXKHING. Van 7.80 tot 8 u. spaarkas. Om 8 u. algemeen repetitie voor het feest van 16 Juni op Gentbrugge.. De kleine Aankondigingen (Vragen naar werkvolk, plaatsaanvragen, verkoop van allerlei goederen, verloren voorwerpen, schulderken* tenissen, enz.) moeten op voorhand betaald MEN VRAAGT De GRAND BAZAR du BON MARCHE 66, VELDSTRAAT, GENT Vraagt: GOEDE KASSIERSTEES, VERKOOPSTERS en BEGINSTERS, TAPISSIER (halve gast). Halve gasten én leerjongens SUI KERBAKKERS (confisseurs). Zich aanbieden van 9 tot 12 u. op het bureel van den bestuurder. JONGENS voor goeden stiel te leeren, lb.abeelstraat, Gent., De Cotonnière de Braine-le-Chateau vraagt voor hare spinnerij Afrikalaan, te Gent: AFTREKSTERS en GARENMAAK- STERS voor spincontinus en retorscontinus: MONTEERSTERS voor fijne bancs Goede MONTEURS voor het plaatsen van centrale verwarming. Goed loon. Zich wenden: Chauffage et Electricité Vincent, Donkersteeg, 30, Gent LEERLINGEN Cylinderbcklcedsters. Goed loon. Zich wenden: Schaapstraat, 2, te Gent: 2548 Terstond BEKWAME SCHILDERS b«kint, Ste Margrietestraat 18, te Gent DACTYLO of goede beginnelinge. Zich aanbieden Remtngton Typewriter, Co S.A. Kalanderplaats, 8, Gent. ' 2578 II.MH.IIM! WIM. I De N. V. Sambre-Escaut,Hemixezn vraagt WERKLIEDEN voor het laden en lossen, van schepen en wagons MEN VRAAGT SCHRIJNWERKERS en METSERS, Maria-Theresiaplaats, 22, Gent GOEDE MOULEURS halve en volle gasten, dringend gevraagd door Ateliers et Fonderies du Rabot, Jozef II straat, 88, Gent Halve gast of leerjongen DRAAIER, halve gasten en leerjongens kopermoufeurs en polisseurs. Fonderies d'art Vindevogel, Weidestraat, 31, Gentbrugge CHEF, man of vrouw, voor keuken; groote kolonie aan zee. Moderne instelling voor gemakkelijk werk. Werk gansch het jaar. Schrijven of zich aanbieden met referencies en eisenen, 97, Waterloolaan, Brussel Sténo-Dactylo: Importante firme textile de la place demande une STENO-DACTYLO EXPERIMENTEE, ayant également de sérieuses connaissances d'anglais et d'allemand. Adrcsser offres au Journal, sous B. A. A In da Anglo Belgian Co, Nijverheidslaan, 296, Gent twee leerjongens ajusteurs. - ' 2595 Aanstonds gevraagd: goede MECANI- CIEN voor autos te repareeren, alsook leerjongen; zich wenden Bruggestraat, 245, Meenen. ;, 2596 Goede MEID, Kortrij schesteenweg, 30, Gent Voor atelier: Volle STRIJKSTER voor lingerie. Hoog loon. Bleekersdijk, 24, Gent MAGAZIJNIER, vrij niilit. dienst. Adr bur. ir. hlnh blad T T. R. T? oen*: 2603 GOEDE METAALDRAAIERS alsook SCHRIJNWERKER - TIMMERMAN,, bij voorkeur Fransch kennende, worden gevraagd: «UNION DES TEINTURERIES», 100, Kerkstraat, GENTBRUGGE OVER TE NEMEN Goed gelegen en geklant CAFÉ, zekere broodwinning, huishuur gedekt: 80, St. Pietersnieuwstraat, Gent TE HUREN Te huur per kermis of per maand aan zeer lage voordeelige prijzen: Beste ORGELS MORTIER Onmogelijke concurrentie bjj ALF. CASSAERT en ZOON Brusselschesteenweg, 223, Gentbrngge (Arsenaal) 2358 ï' ME B_W I VERSCHEIDENE AUTOGELEIDER vraagt plaats. S:hiüven onder letters A.B. van het blad SCHULDERKENTENISSEN Ik ondergeteekende verkkiar geen schulden te erkennen, die mijne vrouw Clara Alloncius, gemaakt Heeft of zou komen te maken. Dierens Maurice, Binnenweg, 117, Ledeberg M GEZONDE MENSCH IS GELUKKIG Om gezond te zyn, moet men altijd hebbent EEN ONLASTEN BUIK EEN PROPERE MAAG ZUIVER BLOED Men moet de veratoptheid, deze verschrikkelijke vijandin, die de schoonste gezondheid vernietigt, vermijden en bevechten door gebruik te maken der ROODE PILLEN Samengesteld uit met zorg gekozen plantensappen en streng gedoseerd, purgeeren de ROODE PILLEN zacht en zonder buikpijn; het bloed. zü verjagen slum en gal, zij zuiveren Eischt de echte ROODE PILLEN Vind je het niet aardig van hem? - Ja zeker, lieveling, heel aardig. Keek je niet verbaasd op, toen je hem zoo ineens zag? Eigenlijk niet. Zie je, ik had er al zoo'n voorgevoel van en toen ben ik naar de beek gegaan, om dat grapje met de boschnimf. Eva streelde zonder een woord te zeggen, liefkbozend Heila's hoofdje. Er lag zoo iets goedigs en moederlijks in dat gebaar, dat Hella zich plotseling in haar armen wierp. Eva, lieve Eva. Lieveling je zult me altijd blijven vertrouwen, niet waar, ik begrijp alles wat er in je omgaat en je hebt geen moeder. Doe maar net, of ik je moedertje ben, dat veel van je houdt en alles voor je geluk wil. He heb hem zoo lief, Eva, zoo lief net zoo lief als jou en Udo en Hannie dat is toch niet slecht, hé? Neen, Hella, dat is jiiet slecht.. Hij is een goed mensch, waarom zon je dan niet van hem mogen houden? Geloof je, dat hij mij ook graag mag lijden? Stellig. Zou hjj anders zou gauw naar Plessentin zijn gekomen, als hjj je niet graag terug wilde zien? O, Evalief, als ik jon niet had. XI In slot Plessentin was het ongewoon druk. De feestzalen, die zoo lang ongebruikt waren geweest, stonden nu feestelijk, nitnoodigend open en men kon aan de inrichting zien, dat de graven Plessen von Plessentin niet zuinig behoefden te zijn met hun geld. Alles werkte samen om een harmonieus geheel tot stand te brengen, een uiting van den goeden smaak en den rijkdom der Plessens. In de reusachtige, met witte tegels geplaveide keuken, was men al van 's morgens vroeg onder leiding van mevrouw Bode druk in de weer, want dien avond moesten er bijna honderd gasten onthaald Alle beschikbare hulp uit het dorp was gerequireerd. Hella was dien morgen evenals ieder jaar op haar verjaardag, door Udo naar haar plaats aan- tafel gebracht, die dezen keer door Eva smaakvol versierd was. Wat liefde, rijkdom en goede smaak hadden kunnen bedenken was hier neergelegd. Wat op het oogenblik door de mode als laatste nieuwigheid was voorgeschreven, had Udo in Berlijn voor Hella besteld. Het jonge meisje, dat nog niet verleerd had blij te zjjn en haar blijdschap te toonen, kon geen woorden vinden om haar verrukking uit te drukken. Ze lachte en schreide tegelijk en vloog van den eenen arm in den anderen. Udo, Eva en Hannie moesten zich beurt om beurt haar stormachtige, liefkoozingen laten welgevallen. Het meest verheugde ze zich op den avond. Het leek wel, of er geen einde wilde komen aan den dag. Ze liep ongedurig heen en weer, beweerde wel honderd maal, dat de klokken achter gingen en vond telkens weer, dat de minuten eeuwigheden waren, probeerde de gladheid van den parketvloer en stond dan weer vol bewondering voor haar blauwe baljaponnetje. Eva ha4 het niet makkelijk met haar en Hannie beklargde zich voor het eerst over tante Hella, die niet met haar wilde spelen. (Wordt voortgezet.) TE KOOPEN DEPOT van LIQUIDATIE van een partij RUSTSCHOENEN (Souliers de repos), zoo goed als nieuw: komende van Belgisch Leger, prijs 30 fr. Nienwland, 77, Gent Met groot gemak van betalen met maandeljjksche afkortingen, nog 3 HUIZEN in de Notelaarstraat, n. 19, 21 en 23; 1 HUIS in de Pannestraat, n Te bevragen Nijverheidslaan, 38, Gent (Rabot) PRACHTIGE PIANO, ook met gemak van betaling: Ottergemsche steenweg 93. Gent Occasie: ACCORDEON, 21 noten, 8 bassen, met stalen muziek en kas, aan 275 fr Vorkstraat, 21 (Muide), Gent. -*2567 OCCASIE: WIT KEUKEN VUUR, Brugschesteenweg, Blok 11/5, Gent HOND, ras bouvier, 9% maand Steenkapperstr. 10, Ledeberg RADIO T.S.F. OKKASIEN Eenige goede ontvangtoestellen en luidsprekers, ook diffuseurs van gekende merken, met garantie, aan spotprijzen te koop PHILIPS RADIO DEPOT AUTORISE 110, Holstraat, GENT. -. :;,-..'"'. : 2699 AUTOMATIEKE PIANO, door reden van verandering. Meulestedesteenw. 345, Gent VELOS AUTOS MOTOS MOTO 3 H.P., goeden staat, voordeelige prijs, Korte Zilverstraat, 3, Gent ' _ ' " U' = _ ^, OCCASIE: MOTO Rndche, Gestiehtsstraat, 29, Gentbrugge, 'savonds na 5 V4 u OKKASIEN Aanstonds te vatten aan zeer voordeelige lage prijzen: 1 auto «FIAT» met binnenstuur, 17 paarden, 7 plaatsen. 1 auto «FIAT» met binnenstuur, 11 paarden, 4 plaatsen. 1 torpedo «FIAT», 8 paarden, 4 plaatsen. 1 auto' «FIAT» met binnenstuur, 8 paarden, 4 plaatsen. 1 s.uto «E3SEÏ» met binnenstuur, 5 plaatsen. 1 torpedo wedren van Ysran, 2 plaatsen, 8 paarden. i auto Studebacker-Director, 21 paarden, 5 plaatsen. Al deze auto-rijtuigen zyn in volkomen goeden staat voor den rit en als uitzicht. GARAGE NATIONAL GENT, Bagattenstraat, 27, GENT Telefoon ! BEENHOUWERS CHARCUTIERS HOTELS ALEXANDERWERK Snijmachienen Vleeschmolens Alle machtenen en toebehoorten GROOT. KLEIN Betaling naar Keuze ERNEST LIPPENS Vakkundige-Technieker SCHOONMEERSCHSTRAAT, 21 GENT Goede vertegenwoordigers gevraagd. ZIEHIER DE ECHTE DOOS omringd met rood lint, gesloten met waarborglood je. Iedere pil is gemerkt L. Dupuii, Jumet. 6 f r. de doos van 30 pillen TIJD VAN PROVISIE Brandhout in blokjes 20 fr. de 100 kg. Droge sparreblokjes, 25 fr. de 100 kg Bundels van 1 m.: 18 fr. de 100 kg. Men bestelt ten huize plus, 2 fr. ie 100 KV Droog gekapt hout aan 9 fr. de zak tt Huis besteld. Magazijnen open alle werkdagen van unr 's morgens tot 8 uur 's avonds. Zon- en feestdagen van 8 tot 12 cur LEON DE COCK St- 1'heresiastraat. 8. Gent (Muide) Gewaarborgd gewicht. Spoedige be iiening. Telef.: »» ZOMER Prachtige modellen van mantels, lieve Zomerkleedjes, vindt U steed, in voorraad» en aan 'age prijzen. bij P. BATE Begijnengracht, 68, Gent. Tel Laatste nieuwigheden van kraagjes, strikken, vcorschooten. Magazijn ZONDAGS open tot 2 unr oeoeo-ceoaooeeooaeooaeoeoeoaail

6 P - ' 6 VOORUIT, 8 Juni 1929 I -a_b_b _! -_M t ^^ " iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiniii iiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiiiii iniiiii 'IMIHII tiiiiiiinii mm miiminin iui>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimi mii i iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiini immuun imiiimummimmii VRAAGT OVERAL DE LEKKERE minimmimimuiiimimuimiummimmummimuiuimi uu imiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiiiiii^üïtiiiiiiiiiiiiir^^.. =i. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii - ZIEKTEN DER VROUW BAARMDEDER0NTSTEKIN6 IMETRIEll Iedere vrouw die onregelmatige en pijnlijke regels heeft, vergezeld van darrnpijo. nierkwalen, pijnen in den onderbuik, deze die onderworpen is aan witten vloed, aan bloedvloeiing, maagziekten, brakingen, opwerpingen, zuur verlies van den eetlust, sombere gedachten moet de Bat» moederonmeklng vreezen. De vrouw, door baarmoederontsteking aangetast, zal zekerlijk genezen. Indien zij gebruik maakt van de JOUVENCE OE L'ABBÉ SOURY Dit geneesmiddel is onfeilbaar op voorwaarde dat het heel den noodlgen tijd gebruikt worde. De JOUVENCE de.'abbé SOURY is wonderbaar tegen de haarmoederontsteking, omdat zij samengesteld is uit speciaüe planten, die de eigenscbap bezitten het bloed te doen omloopen, de zieke organen te ontlasten en terzelfderujd ze te heelen. De JOUVENCE de 1'Abbé SOURY is bij uitstek ae regelaar der maandstonden en alle vrouwen moeten er op regelmatige tijdslippen gebruik van maken om te voorkomen en genezen:.gezwellen, kanker, vezelachtige weefselgezwellen, gevolgen van slechte bevalling, bloedvloeiingen. Witten Vloed, aderspat, aambeien, aderoutstekingen, zwakheid, zenuwzwakte; tegen de ongevallen van het keeren der jaren, verhitting, opstijgingen, verstikkingen, enz. Het is goed dagelijks inspuitingen te doen met de HVOIEN1TINE dee DAMES. De doos De JOUVENCE de l'abbé SpURY vo-.uerc.d to de apotheek Mag. DUMONT1ER, te Rouen (Frankrijk) bevindt zich in alle apotheken. Het fleschje moet verkocht worden K-SQ Belgische franken. I Kischt wel de echte JOUVENCE de 1'Abbé SOURY, I die bet portret TP_ Abbé SOURY moet dragen en I de handteekening in 't rood ran Mag. Dumontitr. [ <lll1l1lflllll1lllllllltllillllilll!ihii!miiiiiiiiill1llll!lllllllllilllllllllmllllllllllllll1lllll luiiihh SALON MUSICAL NOORDSTRAAT 10 (BRUGSCHEPOORT) G6CÏT OP VRAAG Gemak van Betaling. -- Reinigt.Versterkt en Verfraait het haar Behoedt voor, Luizen.Neeten Velletjes,Vuiligheid en Jeuk. Overal'fefóop i Het grootst Aankondiging mogelük lot is,van Reichsmark v. fortuin De loten worden gewaarborgd, door den Staat Uitnocdiging. tot de deelneming aan de KANSEN VAN WINSTEN van de grootste trekkingen der Premïen toegestaan en gewaarborgd door den Staat van Hamburg. De loterij" omvat slechts biljetten' waarvan er steeds moeten uitkomen. De loten worden getrokken in 6 trekkingen, eene trekking per maand. «' ' ' Algemeen bedrag der loteji. ' 10 millioen Reichsmark of ongeveer 86 1/2 MILLIOEN FRANK Het grootst' mogelijke lot is van REICHMARK t ZD Ong3V.-'- 6 1/2 millioen fr=-r.k t Grootste loten in Reichsmark enz., volgens den officieelen prospectus die kosteloos zal gezonden worden aan iederen deelnemer alsook aan al dezen die de aanvraag doen. De loten zijn betaalbaar in speciën, met waarborg van den staat. Ik.zend de biljetten voor de eerste trekking, aan den officieelen prijs van Frs. 250 ; Frs 'j&ifgst Het biljet ' Het ^ biljet 1 Het % biljet, Iedere bestelling kan gedaan worden per postmandaat of per aanbevolen brief niet bankbiljetten. De biljetten worden ook gezonden tegen terugbetaling (remboursement). Gezien het dichtbözünde tijdstip der trekking wordt men verzocht de orders ^onmiddellijk, tot uiterlijk den 14 Juni te "sturen in volle vertrouwen aan SAMUEL HECKSCHER- Senr., bankier, Hamburg (N. 82). (Vrijstaat) Dammtorstrasse, 14 BESTELLINGSBRIEF aan Manheer SAMUEL HECKSCHER, Senr., bankier, te HAMBURG (N. 82). Wil mü zenden...gansch biljet aan fr half biljet san fr kwart biljet aan fr. 65 i Adres". -. (goed leesbaar,... schrijven) _,., De som van fr. Is o door postmandaat gestuurd; tg hieringesloten in bankbiljetten; moogt ge doen ontvangen tegen remboursement. N.B. Doorstrepen wat voor het bijzonder i.eval niet past ÜIIMIIIlllllllllllllllillllllllllllllllllllllMIIIIMIII' Alvorens uwe meubelen of stoelen te koopen wendt u in volle vertrouwen naa de r STOEL- EN MEUBELFABRIEK ; TERRIJN OCTAAF Rooi gem laan, 92, Gent Daar hebt u een overgroote keus en aan pryzen buiten alle concurrentie, van pracht- "b-tffetten in alle slag var. hout, slaapkamers in massief- eik, Engelsche bedden, matrassen, stoelen, zetels, porteinanteaux. piedestallss, scheerkassen, ' erbergtafels, kleerkasten, beddegoed, enz. enz., en een overgroote keu3 van spiegels. Ik gelast mü ook met het herrieten, opku.schen en herstellen van stoelen IIMIIIIIIIIIIIMIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIII1II1IIIIIIIII1IIIUI - aan Fr. 6,00 per halven kilo :m iiiiiiritjmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiriiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiimmiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiifitiiiiiiiiiiiiii ' igtmuziek ri^imtmtmx^ Violen, Violoncellen, Mandoüjnen, Banjos, Citaren \ Pistons, Blaashooroen, Klarinetten, Fluiten, Saxophonen Jazz-Band, Accordeons, Pianos... Zult gij vinden in de ÉTABLISSEMEINTS 'LVANGO-ISENHOVEN LEGT IN BEWARING JUWEELEN, SPAARBOEKJES : LEVENSVERZEKERINGEN : EN ANDERE DOCUMENTEN HUREN VAN f door net BRANDKOFFER ie de BELGISCHE BANK VAN DEN ARBEID 1, VOLDERSTRAAT. 1, GENT De kelders zijn «oor het publiek.oeganke lyk alle werkdagen van 9 tot 12 =>- en var. 2 % tot 4 hi n. Der Zaterdag van F tot 12 i. :: " 'ra iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiimiiimiii GEHEIME ZIEKTEN S^SS De pillen van üoktei Charles genezen alle inflanatiën en ziekten der wateïorganen, uitloopingen, steen, lendepü'n, witte verliezen, brandend, pijnlijk en troebel wa ter. Spoe-i >e genezing zelfs in de ergste gevallen. De loos "i fr.; 3 doozen: 13.6U fr.: 6 doozen -5 ir. Bescheiden opzendine tegen postmandaat. Valksapotheek, 126. Brederodestraat Antwerpen. - VerkfËgbaar te Gent: D* Moor, apotheker. Burgstraat, tó 683.IlIlllllllllltinillllllllUlllllllllllllllllflIlllllllll: Verantwoordelijke uttsevei K vercapim-n Uent. - Red en Adm Lieven Oe Winne straat 27 Gent Gij die een lekker TAFELBIER zeek mmsm i»iiii'imi1ïïriiiiiiiiniiiiiinimiiimm'nmiré!himnmnnm!nmmi?.^miiih.nii Mri!l»lMUMnill!l!IHIIllMItl!lBfillHHilIllrt!n?rÏÏiïi Het FAMILY'S EXTRA BIER" ' s van een volmaakte zuiverheid, fijn, kloek en aangenaam. Gebrouwd van mout en hop van allereerste hoedanigheid. Op flesschen afgetrokken in de BROUWERIJ A. MEIRESONNE. Uitsluitend verkocht in flesschen met kroonkurk, wordt het FAMILY'S EXTRA BIER ten huize geleverd door uw bierhandelaars of door de BROUWERIJ A. MEIRESONNE. Het FAMILY'S EXTRA BIER" bewaart uitstekend. Wie het proeft wil het niet meer missen. Op elke aanvraag zal als staal een flesch FAMILY'S EXTRA BIER" kosteloos ten huize besteld Gij hoeft dit slechts aan uw bierhandelaar te vragen of rechtstreeks aan de BROUWERIJ A. MFJ^rrv^NE- Koepoortkaai, 52, GENT «iiiiiimiiiiiitim Prijs per bak Van 12 flesschen : 12 j r^nk A.MEIRESÖNNE iiiiiiiiiiiiiiuiii Telefoon 789. GENT -GAND 2415

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!.

Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7. ,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. Or, W. J, LEYDn /!Nnl«msJag 8J7,...c F \ '- EEN TEHUIS VOOR WEEZEN IN ZUID-AFRIKA 1!. L. S. Het is velen in Holland wellicht bekend, hoe ik, eerst onlangs uit Zuid-Afrika teruggekeerd, den langen en b'!ngen

Nadere informatie

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties

Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Samenvatting geschiedenistoets hoofdstuk 6: Een tijd van revoluties Dit hoofdstuk gaat over opstand in Amerika, Frankrijk en Nederland. Deze opstanden noemen we revoluties. Opstand in Amerika (1775). De

Nadere informatie

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr

Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?eltins^ uil clr Een woord (wer e^'»^ keeraiide der ont?el"tins^ uil clr OUüFiRiJJKI. i'fk/i.«^ 1 i 1 DOOR MEVROUW VLIELANDER HEIN COUPERUS. 'S-GRAVENHAGE, W. P. VAN STOCKUM & ZOON 1908 Prijs 25 cent. Een woord over eene

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te

Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te Hij had dezelfde soort helm op als in het beeld vooraf...2 Mijn vader was verbaasd dat ik alles wist...3 Ik zat recht overeind in mijn bed te kijken...4 De mensenmenigte opende zich in het midden...5 Toen

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

De geschiedenis van een muis

De geschiedenis van een muis bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: XKP 098. J. Vlieger, Amsterdam 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_ges005gesc01_01/colofon.htm 2010 dbnl 1 De Geschiedenis

Nadere informatie

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen.

Welke wapens worden voor het eerst gebruikt in de Eerste Wereldoorlog? 1. Geweren en gifgas. 2. Machinegeweren en gifgas. 3. Gifgas en pistolen. Tussen welke twee landen is de Eerste Wereldoorlog begonnen? 1. Engeland en Frankrijk 2. Duitsland en Frankrijk 3. Duitsland en Engeland Nederland blijft neutraal. Wat betekent dat? 1. Nederland kiest

Nadere informatie

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood?

Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Jozefs broers bij de onderkoning. Welke opdracht gaf Jakob aan zijn zonen vanwege de hongersnood? Genesis 42:1-2 1 Toen Jakob zag dat er koren in Egypte was, zei Jakob tegen zijn zonen: Waarom kijken jullie

Nadere informatie

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur.

14 God ging steeds voor hen uit, overdag in een wolk, s nachts in licht en vuur. Psalmen Psalm 78 1 Een lied van Asaf. De lessen van het verleden Luister allemaal naar mijn woorden. Luister goed, want ik wil jullie iets leren. 2 Wijze woorden wil ik spreken, wijze woorden over het

Nadere informatie

Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan?

Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan? Welke boom stond midden in het hof en welke plannen had satan? Genesis 2:8-10 8 Ook plantte de HEERE God een hof in Eden, in het oosten, en Hij plaatste daar de mens, die Hij gevormd had. 9 En de HEERE

Nadere informatie

Wie overleed en waar was het volk toen?

Wie overleed en waar was het volk toen? Het water van Meriba. Wie overleed en waar was het volk toen? Numeri 20:1 1 De Israëlieten kwamen in de woestijn Zin, heel de gemeenschap, in de eerste maand, en het volk bleef in Kades. Daar stierf Mirjam,

Nadere informatie

Thema: Gaandeweg Hem tegemoet

Thema: Gaandeweg Hem tegemoet Orde van (zang)dienst Thema: Gaandeweg Hem tegemoet Zondag 7 december 2014, 19.00 uur Orgel: Dhr. Rein van Leeuwen Voorganger: Ds. Jaap Hansum Zingen voor de dienst: Ik zie een poort wijd open staan (JdH

Nadere informatie

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken)

Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Een leerling van Jezus vertelt ('walking sermon' langs kunstwerken) Doek achter de tafel Even kijken hoor. U en jullie hebben er al naar kunnen kijken, maar ik nog niet. Nu wil ik het goed zien. Ja, zo

Nadere informatie

ROBIN HOOD EN ZIJN VROLIJKE VRIENDEN

ROBIN HOOD EN ZIJN VROLIJKE VRIENDEN ROBIN HOOD EN ZIJN VROLIJKE VRIENDEN ond het einde van de twaalfde eeuw regeerde de goede koning Richard Leeuwenhart over Engeland. Toen hij koning werd, was de schatkist leeg en waren de knagers arm en

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Kastelen in Nederland

Kastelen in Nederland Kastelen in Nederland J In ons land staan veel kastelen. Meer dan honderd. De meeste van die kastelen staan in het water. Bijvoorbeeld midden in een meer of een heel grote vijver. Als er geen water was,

Nadere informatie

Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend.

Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend. Een goede lezer wordt begrijpend. Een goede luisteraar wordt begrijpend. Eerste druk, 2014 2014 Johanna de Vos isbn: 9789048432172 nur: 728 Uitgever: Free Musketeers, Zoetermeer www.freemusketeers.nl Hoewel

Nadere informatie

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt.

Memoriseer elke dag een tekst. Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. WAARAAN HEB JE ALTIJD HOUVAST? Dit heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet, dat gij eeuwig leven hebt. 1 Johannes 5:13 1 DIAGNOSEVRAGEN Weet je zeker dat je naar de

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

Een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis voor de natuurlijke mens

Een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis voor de natuurlijke mens Een Steen des aanstoots en een Rots der ergernis voor de natuurlijke mens Van wijlen Willem van den Berg Jz Geboren 10 september 1839 Overleden 11 februari 1914 In leven gewoond hebbende te Terheijde aan

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 11 januari 2015. Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED Oud-Katholieke Parochie van de H.Georgius St. Joris op t Zand te Amersfoort 11 januari 2015 Eerste Zondag na Epifanie De doop van de Heer in de Jordaan Welkom door kerkmeester

Nadere informatie

8. De waarheid achter de waarheid.

8. De waarheid achter de waarheid. 8. De waarheid achter de waarheid. Ik zou graag de dingen die ik persoonlijk heb mogen meemaken van de daken willen schreeuwen, maar soms heb ik de indruk dat anderen daar nauwelijks geloof (willen) aan

Nadere informatie

In den naam Gods amen.

In den naam Gods amen. In den naam Gods amen. Albrecht, bij de gratie Gods, paltsgraaf op den Ryn, graaf van Henegouwen, Holland, Zeeland en heer van Friesland, allen die deze brief nu of in de toekomst zullen lezen saluut en

Nadere informatie

Bij wie waren David en zijn mannen toen de oorlog tussen de Filistijnen en Israël begon?

Bij wie waren David en zijn mannen toen de oorlog tussen de Filistijnen en Israël begon? David door koning Achis weggestuurd en God geeft David een tik op de vingers. Bij wie waren David en zijn mannen toen de oorlog tussen de Filistijnen en Israël begon? 1 Samuel 29:2 2 De stadsvorsten van

Nadere informatie

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school.

Een Berbers dorp. Mijn zussen en ik mochten van mijn vader naar school. Meestal mochten alleen jongens naar school. Een Berbers dorp Ik ben geboren en opgegroeid in het noorden van Marokko. In een buitenwijk van de stad Nador. Iedereen kent elkaar en altijd kun je bij de mensen binnenlopen. Als er feest is, viert het

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler?

Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Hitler op weg naar de macht Wie was Adolf Hitler? Iedereen heeft wel eens van Adolf Hitler gehoord. Hij was de leider van Duitsland. Bij zijn naam denk je meteen aan de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikkelijke

Nadere informatie

Welke les moesten de Egyptenaren leren?

Welke les moesten de Egyptenaren leren? De eerste vier plagen. Welke les moesten de Egyptenaren leren? Exodus 7:2-5 2 U moet alles wat Ik u gebieden zal tegen Aäron zeggen, en Aäron, uw broer, moet tot de farao spreken, dat hij de Israëlieten

Nadere informatie

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - I

Eindexamen geschiedenis en staatsinrichting vmbo gl/tl 2009 - I Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. Staatsinrichting van Nederland Gebruik bron 1 en 2. 1p 1 De twee bronnen hebben te maken met de constitutionele monarchie. Welke

Nadere informatie

Welke opdracht kreeg Mozes van God?

Welke opdracht kreeg Mozes van God? Opnieuw heeft God de tien geboden geschreven. Welke opdracht kreeg Mozes van God? Exodus 34:1 1 Toen zei de HEERE tegen Mozes: Houw twee stenen tafelen voor u uit, zoals de eerste, dan zal Ik op die tafelen

Nadere informatie

Met wie wilde Simson trouwen?

Met wie wilde Simson trouwen? Het huwelijk van Simson. Met wie wilde Simson trouwen? Richteren 14:1-3 1 Simson ging naar Timna. En toen hij in Timna een vrouw uit de dochters van de Filistijnen had gezien, 2 ging hij weer terug om

Nadere informatie

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks De kerker met de vijf sloten Crista Hendriks Schrijver: Crista Hendriks Coverontwerp: Pluis Tekst & Ontwerp ISBN: 9789402126112 Crista Hendriks 2014-2 - Voor Oscar... zonder jou zou dit verhaal er nooit

Nadere informatie

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren,

Majesteit, Koninklijke Hoogheid, excellenties, dames en heren, Toespraak van de minister-president, mr. dr. Jan Peter Balkenende, bijeenkomst ter ere van de 50 ste verjaardag van de Verdragen van Rome, Ridderzaal, Den Haag, 22 maart 2007 Majesteit, Koninklijke Hoogheid,

Nadere informatie

De ondergang van de Spaanse Armada een spannend verhaal

De ondergang van de Spaanse Armada een spannend verhaal De ondergang van de Spaanse Armada een spannend verhaal Een volk in opstand, een boze koning, een dappere koningin, een onoverwinnelijke vloot en... een storm. Dit is het spannende verhaal van de Spaanse

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS

WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS * - J!" 3^ Ö. "y&s ^ j OVER I)E DRUKKnC WAAHDMIER BET m DOOR G4SBH\\I)EHS GEVOERD MOET WOKÜEN. ö^ I>^)Oil p. L. K IJ K E. ia Overgediukt uit Je Veislagtu eu Medeileehugeü dei K.üuiiiklijke Akademie vrtii

Nadere informatie

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13)

De stem van de stilte (nav 1 Koningen 19: 12, 13) (nav 1 Koningen 19: 12, 13) Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. En daar klonk een stem die sprak. t is nergens om mij heen echt stil terwijl ik liever anders wil heel het leven draait

Nadere informatie

D Artagnan gaat naar Parijs

D Artagnan gaat naar Parijs D Artagnan gaat naar Parijs Artagnan reed op zijn oude paard, een uitgeputte knol met een trieste blik. Ook al was zijn paard op zijn minst vreemd te noemen en ook al waren de kleren die hij droeg verbleekt,

Nadere informatie

Overdenking voorafgaande aan lezing van Handelingen 1: 1-11, morgengebed hemelvaart 2015, Kloosterkerk. Voorganger: ds.

Overdenking voorafgaande aan lezing van Handelingen 1: 1-11, morgengebed hemelvaart 2015, Kloosterkerk. Voorganger: ds. 1 Overdenking voorafgaande aan lezing van Handelingen 1: 1-11, morgengebed hemelvaart 2015, Kloosterkerk. Voorganger: ds. Margreet Klokke Misschien kent u Professor Gerardus van der Leeuw. Hij is hoogleraar

Nadere informatie

In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal Hij is de Heilige, Hij is God en Hij heerst over het Heelal

In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal Hij is de Heilige, Hij is God en Hij heerst over het Heelal Hartelijk welkom In de hemel is de Heer In de hemel is de Heer en Zijn glans is als kristal Hij is de Heilige, Hij is God en Hij heerst over het Heelal Er is kracht in Zijn woord als de wateren bruist

Nadere informatie

Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini

Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini Dirk ter Woort bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: Lbl KB Wouters 06021 Gruwel moord, gepleegd door zekeren, Basurini. J. Wendel en

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

Trok Moab ten oosten of ten westen van Moab en wat mocht Israël beslist niet veroorzaken?

Trok Moab ten oosten of ten westen van Moab en wat mocht Israël beslist niet veroorzaken? Israël verslaat Sihon en Og. Trok Moab ten oosten of ten westen van Moab en wat mocht Israël beslist niet veroorzaken? Nadat de Israëlieten ten zuiden om Edom heen waren getrokken, keerden ze naar het

Nadere informatie

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt.

Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij bent nog onbeschreven en nog geen groot verhaal jij blaakt alleen van leven dat in jou ademhaalt. Jij kunt geen mensen haten en doet geen ander zeer misschien ben jij het wapen waarmee ik liefde leer.

Nadere informatie

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen.

Verkiezingen. Mensen met dezelfde ideeën vormen gemeenten besturen. Verkiezingen Op zondag 7 juni moeten alle inwoners tegelijk verkiezen we ook kandidaten van België die ouder zijn dan 18 jaar naar voor het Europees Parlement, waar men de stembus. Ze moeten mensen kiezen

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod?

Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Zondag 35 Zondag 35 gaat over het tweede gebod. Lees de tekst van Zondag 35. Vraag 96 : Wat eist God in het tweede gebod? Antw : Dat wij God in generlei wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren,

Nadere informatie

2

2 1 2 3 4 5 6 Mt 16,21 7 8 9 10 Ze spraken met elkaar over alles wat er gebeurd was. 15 Terwijl ze zo liepen te praten, kwam er iemand bij hen lopen. Het was Jezus, 16 maar de leerlingen herkenden hem niet.

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

Mag ik jou een vraag stellen?

Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou een vraag stellen? Mag ik jou, die dit leest, een zeer belangrijke vraag stellen? Stel dat je vandaag zou sterven, doordat er iets verschrikkelijks gebeurt, bijvoorbeeld een auto ongeluk of

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Bij den Vijf-en-Twintigsten Jaargang

Bij den Vijf-en-Twintigsten Jaargang 1882. 1907 Bij den Vijf-en-Twintigsten Jaargang van DE VRIEND DES HUIZES" IT verwacht geen poëtische ont- U boezeming van mij en dat is maar goed ook, want in den hoofdredacteur zit geen dichter. U verwacht

Nadere informatie

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug.

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug. 1950 Het huilende beeld De zon schijnt met hete stralen op het kleine dorpje. Niets beweegt in de hitte van de middag. De geiten en koeien slapen in de schaduw. De blaadjes hangen stil aan de bomen. Geen

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

HAVENFEESTENKERKDIENST 23 JUNI UUR DS. W. GUGLER & GOSPELDUO

HAVENFEESTENKERKDIENST 23 JUNI UUR DS. W. GUGLER & GOSPELDUO HAVENFEESTENKERKDIENST 23 JUNI 2013 10.00 UUR DS. W. GUGLER & GOSPELDUO 2 Welkom Intochtslied: Opwekking 123 1 mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde

Nadere informatie

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker

Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker Het paaltje van Oosterlittens Er stond weer een pot met bonen! Elke avond kreeg de schoenmaker van Oosterlittens bonen te eten. Maar de schoenmaker klaagde nooit. Hij was te arm om vlees te kopen. Elke

Nadere informatie

Kinderkerstfeest 2014 Op zoek naar een ster. Hartelijk welkom

Kinderkerstfeest 2014 Op zoek naar een ster. Hartelijk welkom Kinderkerstfeest 2014 Op zoek naar een ster Hartelijk welkom Welkom en gebed Samenzang: UaM 26 1. Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.

Nadere informatie

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda

Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Zondag 21 februari 2016; 2 e zondag van de 40-dagen; project: zet een stap naar de A/ander; kleur Paars; ds. A.J.Wouda Ex. 1 e lezing Ex. 34: 27-35 Antwoordpsalm 27: 4 2 e lezing Lucas 9: 28-36 Gemeente

Nadere informatie

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof

WELKOM. 5 oktober 2014. Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof WELKOM 5 oktober 2014 Voorganger : ds. Pieter van Winden Orgel : Willem Blonk M.m.v. : Kindercantorij Open Hof Kerkelijke inzegening van het huwelijk van: Piet ter Borg en Monica Owusuah Muziek : Trumpet

Nadere informatie

6 Stefanus gevangengenomen

6 Stefanus gevangengenomen 6 Stefanus gevangengenomen 8. En Stefanus, vol geloof en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. 9. En enigen van hen die behoorden tot de zogenoemde synagoge van de Libertijnen, van de

Nadere informatie

14:15 uur 7-jun. Ds H D Bondt. Opw 708 : Efeze 2 : Opw 174 : Opw 717 : Opw 698 : Opw 616 : Opw 347 : Opw 733 :

14:15 uur 7-jun. Ds H D Bondt. Opw 708 : Efeze 2 : Opw 174 : Opw 717 : Opw 698 : Opw 616 : Opw 347 : Opw 733 : 14:15 uur 7-jun Ds H D Bondt Opw 708 : Efeze 2 : 4-10 Opw 174 : Opw 717 : Opw 698 : Opw 616 : Opw 347 : Opw 733 : Opwekking 708 - Hoe groot is uw trouw Kom, zing voor de Heer, die eeuwig regeert, die nooit

Nadere informatie

kamer neemt om ze daar samen te drinken. B. is het hier niet mee eens; hij vindt koffiedrinken tijdverspilling. Henk E. heeft beter in de gaten hoe

kamer neemt om ze daar samen te drinken. B. is het hier niet mee eens; hij vindt koffiedrinken tijdverspilling. Henk E. heeft beter in de gaten hoe De positie van directeurbeheer is vacant. Tot nu toe werd deze post als nevenfunctie door een van de wetenschappelijk medewerkers vervuld, het bracht nauwelijks werk mee. Na de huidige democratisering

Nadere informatie

1. Als het leven soms pijn doet

1. Als het leven soms pijn doet 1. Als het leven soms pijn doet 1 Als het leven soms pijn doet en de storm gaat tekeer in een tijd van moeite en verdriet. Alsof de zon niet meer opkomt en het altijd donker blijft en de ochtend het daglicht

Nadere informatie

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig.

HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. Sein 5. Sein 5. Veilig. 22 Omschrijving der seinen en seinmiddelen. Toepassingsvoorschriften. 23 HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. HOOFDSTUK III. Seinen op niet bepaalde plaatsen te geven. De beambte toont

Nadere informatie

LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015

LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015 LITURGIE 2 E PAASDAG 6 APRIL 2015 Samen zingen: Youth for Christ 62 - Heer, U bent mijn leven Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord

Nadere informatie

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen

GEBEDEN AMEN. beland. zodat ik niet in moeilijkheid. Leid mij veilig aan Uw hand, vandaan. gaan, haal me daar dan vlug. Mocht ik verkeerde wegen ijn lieve engel, bewaar en help mij altijd goed. God heeft U aan mij gegeven, als een helper in dit leven. Mocht ik verkeerde wegen gaan, haal me daar dan vlug vandaan. Leid mij veilig aan Uw hand, zodat

Nadere informatie

Een tijdje terug viel er iets uit de lucht. Het waren brokstukken van een satelliet. (Af / De / Os) brokstukken vielen op de aarde.

Een tijdje terug viel er iets uit de lucht. Het waren brokstukken van een satelliet. (Af / De / Os) brokstukken vielen op de aarde. Voorbeeldtekst: Afval uit de ruimte Een tijdje terug viel er iets uit de lucht. Het waren brokstukken van een satelliet. (Af / De / Os) brokstukken vielen op de aarde. Foto: ANP In (de / van / zeg) ruimte

Nadere informatie

TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ

TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ TIME 2 SING 16 JUNI 2013 OPSTANDINGSKERK 19.00 UUR THEMA: VOLG MIJ LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opwekking 553) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht buigt voor

Nadere informatie

Vader en zoon in Genesis 22 Aansporingen voor ouders

Vader en zoon in Genesis 22 Aansporingen voor ouders Vader en zoon in Genesis 22 Aansporingen voor ouders De verhouding tussen vaders en zonen wordt ons op vele plaatsen in de Bijbel voorgesteld. Er zijn tal van bemoedigende voorbeelden bij. Maar er zijn

Nadere informatie

Hartstocht voor je financiën

Hartstocht voor je financiën INHOUDSOPGAVE 1. Hartstocht voor je financiën................................ 5 2. Geld!...................................................... 7 3. De wet van de geleidelijke groei............................

Nadere informatie

Tekst: 1 Korintiërs 15: 20 maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden

Tekst: 1 Korintiërs 15: 20 maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden Liturgie Zondag morgen 24 april 2016. Ds. Karels. Westerkerk Schriftlezing 1 Korintiërs 15: 12-34 Tekst: 1 Korintiërs 15: 20 maar nu, Christus ís opgewekt uit de doden Ps. 100 : 1 en 2 OB 1. Juich aarde,

Nadere informatie

Onvermijdelijk. Iris Hendricksen

Onvermijdelijk. Iris Hendricksen Onvermijdelijk Iris Hendricksen 2 Het begon allemaal toen ik haar ontmoette. Via de telefoon had ik haar al gesproken, maar ik dacht dat ze volledig contact gestoord was. Ik vroeg haar namelijk om een

Nadere informatie

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940)

Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Naam: NEDERLAND IN OORLOG Begin WO2 (1932 tot 1940) Adolf Hitler In 1933 kwam Adolf Hitler in Duitsland aan de macht. Hij was de leider van de nazi-partij. Hij zei tegen de mensen: `Ik maak van Duitsland

Nadere informatie

Sessie 68. Meningen over Wat Tyler. Mening in 1381. Mening Nu. Niet waar of Valt niet te zeggen

Sessie 68. Meningen over Wat Tyler. Mening in 1381. Mening Nu. Niet waar of Valt niet te zeggen Sessie 68. Meningen over Wat Tyler Mening in 1381 Mening Nu Niet waar of Valt niet te zeggen Sessie 68. Uitspraken over Wat Tyler Mensen moeten niet als slaven hoeven werken alleen maar omdat ze arm zijn.

Nadere informatie

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom

MORGENGEBED. in de morgen van de achtste dag. Volheid der dagen. Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela 1 januari Welkom MORGENGEBED Welkom -2- in de morgen van de achtste dag Volheid der dagen Openingswoorden Wij zijn hier bijeengekomen op de vroege ochtend in dit nieuwe jaar om God te bidden om licht en wijsheid, om vuur

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

HC zd. 22 nr. 32. dia 1

HC zd. 22 nr. 32. dia 1 HC zd. 22 nr. 32 een spannend onderwerp als dit niet waar is, valt alles duigen of zoals Paulus het zegt in 1 Kor. 15 : 19 als wij alleen voor dit leven op Christus hopen zijn wij de beklagenswaardigste

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger : Dhr. J van der Brink : Mevr. S. Dorsman Ouderling v. dienst : Dhr. C de Haan

Welkom in de Menorah. Voorganger : Dhr. J van der Brink : Mevr. S. Dorsman Ouderling v. dienst : Dhr. C de Haan Welkom in de Menorah Voorganger : Dhr. J van der Brink Lector : Mevr. S. Dorsman Ouderling v. dienst : Dhr. C de Haan Organist : Dhr. H. Dorsman Lied voor de dienst: Gezang 328: 1, 2 en 3 Here Jezus, om

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. L.W. Smelt (Voorthuizen) Schriftlezing: Psalm 13 en 1 Korinthe 16 Lied 279 (Op Toonhoogte) Psalm 121 vers 1 (Schoolpsalm) Psalm 72 vers 4 en 6 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

Wie kreeg van God de ingeving om de Filistijnen een lesje te leren?

Wie kreeg van God de ingeving om de Filistijnen een lesje te leren? Jonathan verslaat met de hulp van God de Filistijnen. Wie kreeg van God de ingeving om de Filistijnen een lesje te leren? 1 Samuel 14:1, eerste deel 1 Op een dag gebeurde het dat Jonathan, de zoon van

Nadere informatie

De bedrieger bedrogen

De bedrieger bedrogen » De bedrieger bedrogen _2 Maar zijn eigen arbeiders moeten van hongerloonen leven en ze leven in sloppen als in een gevangenis. Engeland doet het voorkomen alsof het voor vrijheid en democratie strijdt.

Nadere informatie

Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl. Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente,

Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl. Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente, Exodus 3, 1-15 Belijdenis- en doopdienst 9 oktober 2011 Wehl Thema: 'Ik heb je bij je naam geroepen!' Gemeente, Er wordt vandaag gedoopt de naam van een mensenkind wordt verbonden met die van God. In onze

Nadere informatie

-23- Geen medelijden

-23- Geen medelijden -22- Graniet Hoeveel keer was de vrachtwagen al gestopt? Innocent was de tel kwijtgeraakt. Telkens als de truck halt hield, werden er een paar jongens naar binnen geduwd. Maar nu bleef de deur van de laadruimte

Nadere informatie

MENORAH BEELD VAN DE ZEVENVOUDIGE GEEST VAN GOD EXODUS 37 EXODUS 37:17-22

MENORAH BEELD VAN DE ZEVENVOUDIGE GEEST VAN GOD EXODUS 37 EXODUS 37:17-22 DE MENORAH BEELD VAN DE ZEVENVOUDIGE GEEST VAN GOD EXODUS 37 EXODUS 37:17-22 17. Hij maakte de kandelaar van louter goud; van gedreven werk maakte hij de kandelaar, het voetstuk zowel als de schacht, de

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 9 maart 2014, 1 e zondag in de 40-dagentijd, medewerking van De Lofstem uit Lemele Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Voorganger: ds. Kees Benard Organist:

Nadere informatie

Oasemoment 'Geef ons heden ons dagelijks brood' Emmaüsparochie - donderdag 27 oktober 2016

Oasemoment 'Geef ons heden ons dagelijks brood' Emmaüsparochie - donderdag 27 oktober 2016 Oasemoment 'Geef ons heden ons dagelijks brood' Emmaüsparochie - donderdag 27 oktober 2016 Inleiding We vragen het elke keer opnieuw wanneer we het Onze Vader bidden: "Geef ons heden ons dagelijks brood."

Nadere informatie

Willem van Oranje. Over Willem. Info. Bekenden van Willem. Willem van Oranje. Tijdlijn Info Foto s. wsw. Dillenburg. Willem van Oranje Lente, 1545

Willem van Oranje. Over Willem. Info. Bekenden van Willem. Willem van Oranje. Tijdlijn Info Foto s. wsw. Dillenburg. Willem van Oranje Lente, 1545 Over Willem Willem krijgt op 11-jarige leeftijd door het overlijden van een neef een grote erfenis. Daar hoort ook bij dat hij verhuist van zijn ouders in de naar de grote stad. Daar wordt hij opgevoed

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND!

Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Liturgie voor de dienst van het Woord waarin we de uitstorting van de Heilige Geest gedenken. EENSGEZIND! Voorganger: ds. P. Molenaar Aanvang van de dienst: 10.45 uur. Ouderling van dienst: M. van Maanen

Nadere informatie

Welke taak kreeg Samuel van God en naar welk gebied werd Samuel heen gezonden?

Welke taak kreeg Samuel van God en naar welk gebied werd Samuel heen gezonden? David door Samuel tot koning gezalfd. Welke taak kreeg Samuel van God en naar welk gebied werd Samuel heen gezonden? 1 Samuel 16:1 1 Toen zei de HEERE tegen Samuel: Hoelang rouwt u om Saul, die Ík immers

Nadere informatie

Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag

Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag Toespraak Gerdi Verbeet bij de Indiëherdenking 15 augustus 2014 in Den Haag Elk jaar op de ochtend van 14 augustus is er een korte plechtigheid in de ontvangsthal van de oude Tweede Kamer. Een kleine groep

Nadere informatie

Gemeente van Christus,

Gemeente van Christus, Dan. 7,1-14; Mat.26,57-68 Witte donderdag 17 april 2014 Viering van het HA Ds. A.J.Wouda Gemeente van Christus, Iedereen droomt elke nacht. Maar lang niet elke droom weet je nog als je wakker wordt. En

Nadere informatie

KUNST IN DE aanklacht tegen de oorlog

KUNST IN DE aanklacht tegen de oorlog KUNST IN DE OORLOG Een aanklacht tegen de oorlog BEELD: TREUREND OUDERPAAR v Käthe Kollwitz v Eigen zoon: Peter v Begraafplaats: Vladslo (Duits kerkhof) v Oorlogsverdriet treft iedereen (vriend en vijand)

Nadere informatie

Romeinen 14 : 12. Romeinen 14 wordt vaak genoemd en gelezen speciaal als het gaat om het samenleven in de kerk

Romeinen 14 : 12. Romeinen 14 wordt vaak genoemd en gelezen speciaal als het gaat om het samenleven in de kerk Romeinen 14 wordt vaak genoemd en gelezen speciaal als het gaat om het samenleven in de kerk toch bekruipt je telkens het gevoel dat het niets uithaalt mooi om de Bijbel open te doen maar in de praktijk

Nadere informatie

Lees de vier verhalen en beschrijf hoe en waarom David koning is geworden? Wordt er iets gezegd over het hart van David en het hart van Saul?

Lees de vier verhalen en beschrijf hoe en waarom David koning is geworden? Wordt er iets gezegd over het hart van David en het hart van Saul? Een volmaakt hart. Zuiveren van hart zullen God zien OPDRACHT: Bestudeer het leven en karakter van David. hoofdstukken 1 Sam 16,17,18,19,24 hoofdstukken 2 Sam 2,5,6,7 hoofdstukken 2 Sam 11 hoofdstukken

Nadere informatie

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk

Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Kruistocht van gebed (22) Katholieke priesters handhaaf de Leer van de Kerk Vrijdag 28 januari 2012 23.50u Mijn dochter, Ik geef de wereld dit kruistochtgebed (22) om gebeden te worden door de katholieke

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

MISJPATIEM (Bepalingen) Sjemot 21:1-24:18

MISJPATIEM (Bepalingen) Sjemot 21:1-24:18 MISJPATIEM (Bepalingen) Sjemot 21:1-24:18 De Parasja begrijpen Sjemot (Exodus) 21:1-20:18 We zullen leren hoe we 1) Het hoofdthema (onderwerp) van een Parasja (wekelijkse Torah-lezing) kunnen begrijpen.

Nadere informatie