Akoestisch Onderzoek V9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Akoestisch Onderzoek V9"

Transcriptie

1 geluid & trillingen Akoestisch Onderzoek V9 Marco Gas BV Adviseur: Opdrachtgever: Ing. R. Westerveld Marco Gas BV Bernhardstraat BH Bakel Datum: 5 juni 2013 Kenmerk: 5761 BH - 25 WO V9 Westerveld Advies bv Prinsengracht 80 hs 1015 DX Amsterdam T M KvK ABN-AMRO

2 2013 Westerveld Advies b.v. Niets uit dit rapport mag in enigerlei vorm of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, noch elektronisch of mechanisch, noch middels fotokopieën, opnamen of op enigerlei andere wijze, zonder voorafgaande toestemming van Westerveld Advies b.v. Voorwaarden: Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig DNR-2011, inclusief alle bijlagen en aanvullingen tot op heden BH - 25 WO V9 Pagina 2 van 12

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding en samenvatting 4 2. Normstelling 5 3. Representatieve bedrijfssituatie Algemeen Bedrijfssituatie Berekeningsmethoden Akoestische modellering Overdrachtsberekeningen Bepaling beoordelingsniveau L etmaal Maximaal geluidsniveau L Amax Berekeningsresultaten Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Maximale geluidniveaus Conclusie 12 Figuren - 1 t/m 2 Bijlage A - invoergegevens Geomilieu Bijlage B - berekeningsresultaten langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Bijlage C - berekeningsresultaten piekniveaus 5761 BH - 25 WO V9 Pagina 3 van 12

4 1. Inleiding en samenvatting In opdracht van Marco Gas BV is door Westerveld Advies B.V. een akoestisch onderzoek verricht naar de geluidsuitstraling van het bedrijf. Het bedrijf is gelegen aan de Bernhardstraat 25 te Bakel. Het onderzoek is verricht in verband met de aanvraag van een omgevingsvergunning. Op basis van de vergunningsaanvraag zijn de akoestisch relevante activiteiten geïnventariseerd. Het betreft hier akoestisch gezien met name verkeersbewegingen van personenwagens, busjes, vrachtwagens en twee heftrucks. De inpandige activiteiten (vulstations) zijn gezien het lage binnengeluidniveau akoestisch gezien niet relevant. De geluidbronnen en relevante objecten op het terrein van de inrichting zijn vervolgens in een 3D-computerrekenmodel geïmplementeerd. De geluidbelasting is met behulp van dit model berekend op 2 referentiepunten op een afstand van 100 meter uit de grens van de inrichting, tevens is de geluidbelasting op de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige bestemmingen berekend. Uit de berekeningsresultaten volgt dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus aan de door de gemeente Bakel opgegeven geluidsvoorschriften kunnen voldoen. Uit de bijdrageanalyse kan worden afgeleid dat het gebruik van de heftrucks in de dagperiode maatgevend is, in de nachtperiode zijn dit de vrachtwagenbewegingen en het lossen van de tankwagen. Verder kan worden geconcludeerd dat ook aan de geluidsvoorschriften voor de piekniveaus ( db(a)) kan worden voldaan. Het gebruik van de heftrucks (laad- en losactiviteiten) is in de dagperiode bepalend voor de piekniveaus, in de nachtperiode zijn de vrachtwagens c.q. de tankwagen maatgevend. Voor wat betreft de verkeersaantrekkende werking van de inrichting (indirecte hinder) kan gesteld worden dat de voertuigen bij het passeren van de dichtstbijzijnde woningen al in het reguliere verkeersbeeld zijn opgenomen en daarmee verwaarloosbaar zijn. Westerveld Advies b.v. Ron Westerveld Senior adviseur 5761 BH - 25 WO V9 Pagina 4 van 12

5 2. Normstelling In de vigerende vergunning van Marco Gas BV zijn de volgende geluidsvoorschriften opgenomen: Aan de bestaande geluidsvoorschriften kunnen echter geen rechten ontleend worden. Onderstaand zijn de door het bevoegd gezag voorgestelde geluidsvoorschriften opgenomen, deze voorschriften worden in het onderhavige onderzoek aangehouden. 1. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L Ar,LT ), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en de daarin verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag op de dichtstbijzijnde gevel of 100 meter van de inrichtingsgrens niet meer bedragen dan: 45 db (A) van tot uur; 45 db (A) van tot uur; 40 db (A) van tot uur. 2. Het maximale geluidsniveau (L max ), de hoogste waarde gemeten in de meterstand fast, veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en de daar verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag op de dichtstbijzijnde gevel of 100 meter van de inrichtingsgrens niet meer bedragen dan: 70 db (A) van uur tot uur; 65 db (A) van uur tot uur; 60 db (A) van uur tot uur BH - 25 WO V9 Pagina 5 van 12

6 Uit de brief van de gemeente Gemert-Bakel d.d. 31 januari 2011 met kenmerk RO/OTH/AL/ zijn aanvullend onderstaande geluidsvoorschriften ontleend: 1. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L Ar,LT ), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en de daarin verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag op de woningen Geneneind 1a en 2a niet meer bedragen dan: 45 db (A) van tot uur; 45 db (A) van tot uur; 40 db (A) van tot uur. 2. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L Ar,LT ), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en de daarin verrichte werkzaamheden en plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van t Jeugdhuis aan de Bernhardstraat 20 en overige woningen binnen de bebouwde kom niet meer bedragen dan: 45 db (A) van tot uur; 45 db (A) van tot uur; 35 db (A) van tot uur. Aangezien Geneneind 4 ook in het onderhavige onderzoek betrokken is hebben wij vooralsnog ook voor deze woning de normstelling conform de andere woningen aan het Geneneind aangehouden. Naar onze mening is het jeugdhuis geen geluidsgevoelig object, dit gezien het feit dat er niet gedurende tenminste 3 maanden iedere dag mensen aanwezig zijn van s ochtends tot s avonds. Het jeugdhuis is dan ook verder niet in het onderzoek betrokken. Voor de maximale geluidsniveaus (L Amax ), de zogenaamde geluidspieken, geldt dat er gestreefd moet worden te voorkomen dat deze 10 db hoger zijn dan de equivalente geluidsniveaus, waarbij vanwege gezondheidsredenen als maximale richtwaarden gehanteerd kunnen worden: Tabel 1 Richtwaarden maximale piekniveaus in db(a) Aanbevolen richtwaarden L A,max in db(a) Periode dag avond nacht maximale waarde Een verhoging van deze richtwaarden is mogelijk onder de volgende voorwaarden: In het geval dat er sprake is van een voor de bedrijfsvoering onvermijdbare situatie waarin technische noch organisatorische maatregelen soelaas bieden om het geluidsniveau te beperken, zou de grenswaarde van 70 db(a) voor de dagperiode met ten hoogste 5 db(a) mogen worden overschreden. Deze uitzonderlijke bedrijfssituaties dienen in de vergunning te worden aangegeven en dient gemotiveerd te worden. Voor de avondperiode is geen ontheffing van de grenswaarde van 65 db(a) mogelijk. Voor de nachtperiode kunnen maximale geluidsniveaus tot 65 db(a) worden vergund, bijvoorbeeld indien alle redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen BH - 25 WO V9 Pagina 6 van 12

7 3. Representatieve bedrijfssituatie 3.1 Algemeen De representatieve bedrijfssituatie wordt gedefinieerd als die situatie waarbij de geluidssituatie kenmerkend is voor de beoordelingsperiode. Bij het voorkómen en bestrijden van industrielawaai is het van belang te beseffen dat bedrijvigheid niet alleen geluid met zich meebrengt dat van de bedrijven zelf afkomstig is (directe hinder), doch dat bedrijvigheid ook altijd vervoersbewegingen met zich meebrengt, als gevolg waarvan ook hinder kan ontstaan. Deze verkeersaantrekkende werking kan als indirecte hinder van bedrijven worden beschouwd. Voor wat betreft de verkeersaantrekkende werking van de inrichting (indirecte hinder) kan gesteld worden dat gezien het feit dat er zich geen woningen binnen een straal van 100 meter van de inrichtingsgrens bevinden de indirecte hinder verwaarloosbaar is. 3.2 Bedrijfssituatie Marco Gas BV heeft aan de Bernhardstraat 25 te Bakel een gasdepot met een breed assortiment aan gassen in cilinders. Marco Gas BV levert vanaf dit depot zowel aan zakelijke gebruikers als aan particulieren. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de werktijden: Dagperiode tot uur Maandag t/m zaterdag Nachtperiode tot uur Maandag t/m zaterdag Incidenteel tot uur Maximaal 12 maal per jaar De reguliere werktijden liggen tussen en uur, daarnaast vinden er tussen en vijf verkeersbewegingen (4 vrachtwagens en een tankwagen) plaats en wordt de tankwagen gelost. Onderstaand een overzicht van de lostijden van de tankwagen: Dagperiode tot uur Maandag Dagperiode tot uur Dinsdag Dagperiode tot uur Woensdag Dagperiode tot uur Donderdag Dagperiode tot uur Vrijdag Dagperiode tot 9.00 uur Zaterdag Nachtperiode tot uur Maandag t/m zaterdag Op basis van de vergunningsaanvraag zijn de akoestisch relevante activiteiten geïnventariseerd. Het betreft hier akoestisch gezien met name verkeersbewegingen van personenwagens, busjes, vrachtwagens en twee heftrucks. De inpandige activiteiten (vulstations) zijn gezien het lage binnengeluidniveau akoestisch gezien niet relevant. Hierbij worden de volgende routes onderscheiden: Route 1: betreft de tankwagens (mobiele bron 01) die volgens een vaste route over het terrein naar de opstelplaats rijden, de tankwagen rijdt achteruit de opstelplaats op en vertrekt na het lossen (bronnr. 05, lostijd ca 0,5 uur) weer richting de uitgang. Hiervoor is een gemiddelde snelheid van 10 km/h aangehouden, door de keuze van deze relatief lage snelheid is het kortstondig manoeuvreren en stationair draaien inbegrepen. Het betreft hier hoogstens één tankwagen in de dagperiode c.q. nachtperiode. Route 2: betreft circa 20 vrachtwagens in de dagperiode en 4 stuks in de nachtperiode (mobiele bron 02) die vanaf de ingang naar de hiervoor aangewezen opstelplaatsen rijden en na het laden/lossen weer naar de uitgang rijden. Ook hiervoor is een gemiddelde snelheid van 10 km/h aangehouden, door de keuze van deze relatief lage snelheid is het kortstondig manoeuvreren en stationair draaien inbegrepen BH - 25 WO V9 Pagina 7 van 12

8 Route 3: betreft circa 50 personenwagens dan wel busjes (mobiele bron 03) die vanaf de ingang naar het parkeerterrein rijden, hierbij is een gemiddelde snelheid van 10 km/h aangehouden. Door de keuze van deze relatief lage snelheid is het kortstondig manoeuvreren en stationair draaien inbegrepen. In de modellering is van een worst case scenario uitgegaan, dit gezien het feit dat het bronvermogen van busjes is aangehouden. Naast de bedrijfswoning kunnen eveneens enkele voertuigen geparkeerd worden, ten opzichte van de verkeersbewegingen naar het reguliere parkeerterrein zijn deze verkeersbewegingen echter akoestisch gezien verwaarloosbaar. Route 4: tenslotte worden er in de dagperiode twee heftrucks gebruikt voor diverse logistieke werkzaamheden. Hiervoor is een rijlijn (mobiele bron 04) in het model opgenomen, waarvoor een gemiddelde snelheid van 5 km/h is gebruikt. Het aantal bewegingen is zodanig gekozen dat de heftrucks gedurende circa 8 uur in de dagperiode actief kunnen zijn. Op basis van de representatieve bedrijfssituatie zijn in tabel 2 de bronvermogens en bijbehorende bedrijfsduren in db opgenomen, in bijlage A is verder een uitgebreid overzicht van de geluidbronnen gegeven. Tabel 2 Overzicht bronvermogen en bedrijfsduur akoestisch relevante activiteiten huidige situatie Bronvermogen [db(a)] Bedrijfsduur per bronpunt [db] Bronnummer Omschrijving L wr L wr,max Dag Avond Nacht 01 Tankwagens , ,2 02 Vrachtwagens , ,1 03 Personenwagens c.q. busjes , Heftrucks , Lossen tankwagens , ,0 De situering van de bronnen is in figuur 1 opgenomen BH - 25 WO V9 Pagina 8 van 12

9 4. Berekeningsmethoden 4.1 Akoestische modellering Van het bedrijf en de omgeving is op basis van de representatieve bedrijfssituatie een overdrachtsmodel (Geomilieu, versie 1.91) opgesteld. De geluidbronnen zijn ten behoeve van het rekenmodel geschematiseerd met behulp van puntbronnen en lijnbronnen. Een puntbron heeft naar iedere richting dezelfde geluidemissie, tenzij gebruik is gemaakt van een openingshoek met een bepaalde uitstralingsrichting. Een lijnbron wordt gebruikt om de route van mobiele geluidsbronnen (bijvoorbeeld vrachtwagenroutes) te modelleren. In bijlage A zijn de invoergegevens van het computerrekenmodel opgenomen. 4.2 Overdrachtsberekeningen De metingen en berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999". In deze Handleiding worden verschillende methoden gegeven, die ieder een eigen toepassingsgebied hebben. Per te onderzoeken situatie dient de meest geëigende methode te worden gehanteerd. Voor de berekening van de optredende immissieniveaus zijn overdrachtsberekeningen verricht met het rekenprogramma Geomilieu, versie Hierbij is de methode II.8 van de Handleiding gehanteerd, waarbij als basisformule geldt: L i L WR D waarbij: L WR = de immissierelevante bronsterkte L i = het gestandaardiseerde immissieniveau bij het immissiepunt ΣD = verzamelterm van alle verzwakkingen Verzamelterm ΣD: D D geo D lucht D reflectie D scherm D veg D terrein D bodem D huis waarbij: D geo = afname van het geluidsniveau door geometrische uitbreiding D lucht = afname van het geluidsniveau door luchtabsorptie, tno-demping D refl = afname door reflectie tegen obstakels (deze term is negatief) D scherm = afname ten gevolge van afscherming door akoestisch goed isolerende obstakels (dijken, wallen, gebouwen) D veg = afname vanwege geluidsverstrooiing aan en absorptie door vegetatie D terrein = afname door verstrooiing en absorptie door installaties op het industrieterrein voor zover deze niet in de overige temen is begrepen D bodem = afname ten gevolge van reflectie tegen, verstrooiing aan en absorptie door bodem (deze term kan ook negatief zijn) D huis = afname door reflecties tegen bebouwing in de buurt van het immissiepunt. Ook de invloed van geluidsvoortplanting door de bebouwing (reflectie, buiging, verstrooiing) wordt in deze term betrokken BH - 25 WO V9 Pagina 9 van 12

10 Ter bepaling van het langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau zijn tevens de volgende correctietermen toegepast: L Ar,LT = L i - C b - C m - C g Waarbij: C b = de bedrijfsduurcorrectieterm C b brengt de periode T b in rekening zolang de bedrijfstoestand tijdens een beoordelingsperiode T o (dag, avond, nacht) duurt. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden in principe de volgende beoordelingsperioden aangehouden: - dagperiode: uur; T o = 12 uur - avondperiode: uur; T o = 4 uur - nachtperiode: uur; T o = 8 uur C m = de meteo-correctieterm C m in verband met meteogemiddelde geluidoverdracht C g = de gevelcorrectieterm C g, tenzij uitdrukkelijk anders gespecificeerd, wordt het niveau van het invallende geluid (dus zonder bijdrage van reflectie tegen een achterliggende gevel) bepaald. 4.3 Bepaling beoordelingsniveau L etmaal Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L Ar,LT wordt voor de verschillende beoordelingsperioden vastgesteld: - dagperiode: L dag = L Ar,LT ( uur); - avondperiode: L avond = L Ar,LT ( uur); - nachtperiode: L nacht = L Ar,LT ( uur); De etmaalwaarde L etmaa l (deze waarde is gelijk aan de geluidsbelasting B i ) komt overeen met de hoogste van de volgende waarden: - L dag - L avond + 5 db - L nacht + 10 db Voor zonebeheer en hogere waardeprocedures wordt altijd het invallend geluidsniveau bedoeld en worden geen toeslagen voor impulsachtig, tonaal of muziekgeluid toegepast. 4.4 Maximaal geluidsniveau L Amax De beoordeling van geluiden die kortstondig optreden geschiedt aan de hand van het maximale A-gewogen geluidsniveau L Amax. Het maximale geluidsniveau L Amax is de hoogste aflezing in de meterstand fast, verminderd met de meteocorrectieterm C m BH - 25 WO V9 Pagina 10 van 12

11 5. Berekeningsresultaten 5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau Op basis van de representatieve bedrijfssituatie is een rekenmodel opgesteld conform de in hoofdstuk 4 beschreven methode. De geluidbelasting is met behulp van dit model berekend op 2 referentiepunten op een afstand van 100 meter uit de grens van de inrichting, tevens is de geluidbelasting op de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige bestemmingen berekend. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau L Ar,LT ter plaatse van de ontvangerpunten (zie figuur 2) zijn in tabel 3 opgenomen. Opgemerkt dient te worden dat de geluidniveaus in de dagperiode op 1,5 meter en in de avond- en nachtperiode op 5 meter zijn berekend. In bijlage B is een bijdrageanalyse van de verschillende deelbronnen op het totale geluidniveau opgenomen. Tabel 3 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Positie (zie figuur 1) L Ar,LT in db(a) Nr. Omschrijving dag avond nacht Overschrijding 01_A Vergunningspunt op 100 m _A Geneneind 1A _A Geneneind 2A _A Geneneind _A Vergunningspunt op 100 m _A Bernhardstraat _A Speelweide Uit tabel 3 kan worden afgeleid dat aan de in hoofdstuk 2 opgenomen geluidsvoorschriften kan worden voldaan. Uit de in bijlage B opgenomen bijdrageanalyse volgt dat het gebruik van de heftrucks in de dagperiode maatgevend is, in de nachtperiode zijn dit de vrachtwagenbewegingen en het lossen van de tankwagen. 5.2 Maximale geluidniveaus De berekende maximale geluidniveaus (L Amax ) zijn in tabel 4 opgenomen. De maximale geluidniveaus zijn bepaald op basis van de hoogste immissie L i ten gevolge van een puntbron, verminderd met de meteocorrectie C m. Tabel 4 Maximale geluidniveaus Positie (zie figuur 1) L Amax in db(a) Nr. Omschrijving dag avond nacht Overschrijding 01_A Vergunningspunt op 100 m _A Geneneind 1A _A Geneneind 2A _A Geneneind _A Vergunningspunt op 100 m _A Bernhardstraat _A Speelweide Uit tabel 4 en de bijdrageanalyse in bijlage C kan worden afgeleid dat aan de geluidsvoorschriften voor de piekniveaus ( db(a)) kan worden voldaan. Het gebruik van de heftrucks (laaden losactiviteiten) is in de dagperiode bepalend voor de piekniveaus, in de nachtperiode zijn de vrachtwagens c.q. tankwagen maatgevend BH - 25 WO V9 Pagina 11 van 12

12 6. Conclusie In opdracht van Marco Gas BV is door Westerveld Advies B.V. een akoestisch onderzoek verricht naar de geluidsuitstraling van het bedrijf. Het bedrijf is gelegen aan de Bernhardstraat 25 te Bakel. Het onderzoek is verricht in verband met de aanvraag van een omgevingsvergunning. Op basis van de vergunningsaanvraag zijn de akoestisch relevante activiteiten geïnventariseerd. Het betreft hier akoestisch gezien met name verkeersbewegingen van personenwagens, busjes, vrachtwagens en twee heftrucks. De inpandige activiteiten (vulstations) zijn gezien het lage binnengeluidniveau akoestisch gezien niet relevant. De geluidbronnen en relevante objecten op het terrein van de inrichting zijn vervolgens in een 3D-computerrekenmodel (Geomilieu) geïmplementeerd. De geluidbelasting is met behulp van dit model berekend op 2 referentiepunten op een afstand van 100 meter uit de grens van de inrichting, tevens is de geluidbelasting op de dichtstbijzijnde geluidsgevoelige bestemmingen berekend. Uit de berekeningsresultaten kan worden geconcludeerd dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus aan de door de gemeente Bakel opgegeven geluidsvoorschriften kunnen voldoen. Uit de bijdrageanalyse kan worden afgeleid dat het gebruik van de heftrucks in de dagperiode maatgevend is, in de nachtperiode zijn dit de vrachtwagenbewegingen en het lossen van de tankwagen. Verder kan worden geconcludeerd dat ook aan de geluidsvoorschriften voor de piekniveaus ( db(a)) kan worden voldaan. Het gebruik van de heftrucks (laad- en losactiviteiten) is in de dagperiode bepalend voor de piekniveaus, in de nachtperiode zijn de vrachtwagens c.q. de tankwagen maatgevend. Voor wat betreft de verkeersaantrekkende werking van de inrichting (indirecte hinder) kan gesteld worden dat de voertuigen bij het passeren van de dichtstbijzijnde woningen al in het reguliere verkeersbeeld zijn opgenomen en daarmee verwaarloosbaar zijn BH - 25 WO V9 Pagina 12 van 12

13 Figuren

14

15

16 Bijlage A

17 Groep Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid 01 Tankwagen 360,05 445,25 373,09 407,87 239, , , Vrachtwagens 359,93 445,52 374,37 406,89 195, , , Personenauto's-busjes 372,81 406,89 372,42 406,50 102, , Heftruck 341,15 378,39 341,30 378,54 165, , Bijlage A1 Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL :07:22

18 Bijlage A1 Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Groep Max.afst. Aant.puntbr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal 25, ,01 83,11 85,01 92,51 93,61 100,31 98,41 91,41 84,01 103,79 25, ,01 83,11 85,01 92,51 93,61 100,31 98,41 91,41 84,01 103,79 25, ,99 66,99 77,49 82,39 86,19 91,99 90,39 83,99 77,39 95,60 5, ,49 72,39 83,29 92,19 94,49 94,29 90,79 85,39 76,59 99, :07:22

19 Groep Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Richt. Hoek Pb(u)(D) Pb(u)(A) Pb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr Lossen tankwagen 358,76 401,42 0,75 0,00 0,00 360,00 0, ,500 13, ,04 70,00 72,00 79,00 Bijlage A2 Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Groep: (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL :07:44

20 Bijlage A2 Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus Groep: (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Groep Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal 86,00 93,00 96,00 93,00 88,00 77,00 99, :07:44

21 Groep Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Gem.snelheid 01 Tankwagen 360,05 445,25 373,09 407,87 239, , , Vrachtwagens 359,93 445,52 374,37 406,89 195, , , Personenauto's-busjes 372,81 406,89 372,42 406,50 102, , Heftruck 341,15 378,39 341,30 378,54 165, , Bijlage A3 Model: Piekniveaus Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL :08:04

22 Bijlage A3 Model: Piekniveaus Groep: (hoofdgroep) Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Groep Max.afst. Aant.puntbr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal 25, ,73 85,83 87,73 95,23 96,33 103,03 101,13 94,13 86,73 106,51 25, ,73 85,83 87,73 95,23 96,33 103,03 101,13 94,13 86,73 106,51 25, ,99 71,99 82,49 87,39 91,19 96,99 95,39 88,99 82,39 100,60 5, ,49 92,39 103,29 112,19 114,49 114,29 110,79 105,39 96,59 119, :08:04

23 Groep Naam Omschr. X Y Hoogte Maaiveld Richt. Hoek Pb(u)(D) Pb(u)(A) Pb(u)(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lwr 31 Lwr 63 Lwr Lossen tankwagen 358,76 401,42 0,75 0,00 0,00 360,00 0, ,500 13, ,04 80,00 82,00 89,00 Bijlage A4 Model: Piekniveaus Groep: (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL :08:15

24 Bijlage A4 Model: Piekniveaus Groep: (hoofdgroep) Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL Groep Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal 96,00 103,00 106,00 103,00 98,00 87,00 109, :08:15

25 Groep Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Maaiveld Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k 01 kantoor Rechthoek 345,55 411,56 6,00 0,00 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 02 kantine Rechthoek 339,34 420,89 6,00 0,00 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 03 Opslag-vulruimte 1 en 2 Rechthoek 343,64 410,75 5,00 0,00 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 04 garage Rechthoek 353,84 361,78 2,50 0,00 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 05 bedrijfswoning Polygoon 378,03 363,64 8,00 0,00 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 06 opslag Rechthoek 304,57 408,65 0,00 0,00 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 07 opslag Rechthoek 298,94 405,55 0,00 0,00 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 08 opslag Rechthoek 289,30 400,94 0,00 0,00 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 09 opslag Rechthoek 301,41 361,55 0,00 0,00 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 10 opslag Rechthoek 312,47 350,92 0,00 0,00 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 11 opslag Rechthoek 319,42 367,39 0,00 0,00 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 12 opslag Rechthoek 331,62 371,89 0,00 0,00 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 13 opslag Rechthoek 346,02 362,94 0,00 0,00 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 14 opslag Rechthoek 344,25 387,14 0,00 0,00 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 15 opslag Rechthoek 346,22 371,67 0,00 0,00 0 db 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 Bijlage A5 Model: Piekniveaus Groep: (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL :08:32

26 Groep Naam Omschr. X Y Maaiveld Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel 01 Vergunningspunt op 100 m. 202,70 470,48 0,00 1,50 5, Ja 02 Geneneind 1A 301,24 482,62 0,00 1,50 5, Ja 03 Geneneind 2A 320,94 507,81 0,00 1,50 5, Ja 04 Geneneind 4 350,66 540,17 0,00 1,50 5, Ja 05 Vergunningspunt op 100 m. 457,03 456,32 0,00 1,50 5, Ja 06 Bernhardstraat ,97 252,02 0,00 1,50 5, Ja 07 Speelweide ,92 182,72 0,00 1,50 5, Ja :08:54 Bijlage A6 Model: Piekniveaus Groep: (hoofdgroep) Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

27 Bijlage B

28 Bijlage B Rapport: Resultatentabel Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_A - Vergunningspunt op 100 m. Groep: (hoofdgroep) Groepsreductie: Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 01_A Vergunningspunt op 100 m. 1,50 38, ,8 38,6 62,4 04 Heftruck 0,75 38, ,0 56,1 02 Vrachtwagens 0,75 29, ,4 34,4 57,6 01 Tankwagen 0,75 17, ,5 29,5 58,8 05 Lossen tankwagen 0,75 10, ,3 22,3 28,7 03 Personenauto's-busjes 0,75 7, ,7 32,8 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:54

29 Bijlage B Rapport: Resultatentabel Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_B - Vergunningspunt op 100 m. Groep: (hoofdgroep) Groepsreductie: Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 01_B Vergunningspunt op 100 m. 5,00 41, ,6 41,1 63,0 04 Heftruck 0,75 40, ,5 57,3 02 Vrachtwagens 0,75 31, ,1 36,1 58,0 01 Tankwagen 0,75 19, ,3 31,3 59,2 05 Lossen tankwagen 0,75 12, ,6 24,6 29,9 03 Personenauto's-busjes 0,75 10, ,4 34,5 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:54

30 Bijlage B Rapport: Model: LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 02_A - Geneneind 1A (hoofdgroep) Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 02_A Geneneind 1A 1,50 40, ,6 41,6 66,5 02 Vrachtwagens 0,75 35, ,4 40,4 62,8 04 Heftruck 0,75 38, ,5 56,3 01 Tankwagen 0,75 22, ,7 34,7 63,3 05 Lossen tankwagen 0,75 15, ,1 27,1 33,0 03 Personenauto's-busjes 0,75 15, ,7 40,4 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:54

31 Bijlage B Rapport: Model: LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 02_B - Geneneind 1A (hoofdgroep) Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 02_B Geneneind 1A 5,00 43, ,7 44,7 67,0 02 Vrachtwagens 0,75 38, ,6 43,6 63,2 04 Heftruck 0,75 41, ,7 57,6 01 Tankwagen 0,75 26, ,7 37,7 63,7 05 Lossen tankwagen 0,75 18, ,8 29,8 33,9 03 Personenauto's-busjes 0,75 19, ,9 43,0 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:54

32 Bijlage B Rapport: Model: LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 03_A - Geneneind 2A (hoofdgroep) Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 03_A Geneneind 2A 1,50 37, ,1 39,1 63,9 02 Vrachtwagens 0,75 32, ,6 37,6 60,4 04 Heftruck 0,75 34, ,8 52,8 01 Tankwagen 0,75 19, ,5 31,5 60,5 05 Lossen tankwagen 0,75 18, ,1 30,1 36,2 03 Personenauto's-busjes 0,75 21, ,1 45,8 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:54

33 Bijlage B Rapport: Model: LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Groepsreductie: Resultatentabel Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 03_B - Geneneind 2A (hoofdgroep) Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 03_B Geneneind 2A 5,00 39, ,7 41,7 64,4 02 Vrachtwagens 0,75 35, ,0 40,0 60,8 04 Heftruck 0,75 37, ,7 54,2 01 Tankwagen 0,75 22, ,0 34,0 60,9 05 Lossen tankwagen 0,75 21, ,7 33,7 38,2 03 Personenauto's-busjes 0,75 22, ,9 46,3 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:54

34 Bijlage B Rapport: Resultatentabel Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_A - Geneneind 4 Groep: (hoofdgroep) Groepsreductie: Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 04_A Geneneind 4 1,50 34, ,7 39,7 61,1 05 Lossen tankwagen 0,75 26, ,9 37,9 44,1 02 Vrachtwagens 0,75 29, ,0 34,0 57,2 04 Heftruck 0,75 31, ,7 49,9 01 Tankwagen 0,75 16, ,5 28,5 57,8 03 Personenauto's-busjes 0,75 21, ,6 46,5 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:54

35 Bijlage B Rapport: Resultatentabel Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_B - Geneneind 4 Groep: (hoofdgroep) Groepsreductie: Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 04_B Geneneind 4 5,00 36, ,6 41,6 61,6 05 Lossen tankwagen 0,75 28, ,8 39,8 44,8 02 Vrachtwagens 0,75 31, ,8 35,8 57,5 04 Heftruck 0,75 34, ,4 51,4 01 Tankwagen 0,75 18, ,3 30,3 58,2 03 Personenauto's-busjes 0,75 23, ,1 46,9 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:54

36 Bijlage B Rapport: Resultatentabel Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_A - Vergunningspunt op 100 m. Groep: (hoofdgroep) Groepsreductie: Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 05_A Vergunningspunt op 100 m. 1,50 39, ,4 40,4 62,1 05 Lossen tankwagen 0,75 27, ,0 39,0 45,1 04 Heftruck 0,75 38, ,5 56,6 02 Vrachtwagens 0,75 29, ,8 33,8 57,1 01 Tankwagen 0,75 16, ,1 28,1 57,5 03 Personenauto's-busjes 0,75 23, ,6 48,3 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:54

37 Bijlage B Rapport: Resultatentabel Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_B - Vergunningspunt op 100 m. Groep: (hoofdgroep) Groepsreductie: Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 05_B Vergunningspunt op 100 m. 5,00 41, ,5 42,5 62,7 05 Lossen tankwagen 0,75 29, ,2 41,2 45,7 04 Heftruck 0,75 40, ,9 57,8 02 Vrachtwagens 0,75 30, ,6 35,6 57,4 01 Tankwagen 0,75 18, ,7 29,7 57,8 03 Personenauto's-busjes 0,75 25, ,6 48,7 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:54

38 Bijlage B Rapport: Resultatentabel Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_A - Bernhardstraat 18 Groep: (hoofdgroep) Groepsreductie: Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 06_A Bernhardstraat 18 1,50 36, ,9 37,9 59,1 05 Lossen tankwagen 0,75 25, ,9 36,9 43,4 04 Heftruck 0,75 36, ,0 54,3 02 Vrachtwagens 0,75 25, ,8 29,8 53,3 01 Tankwagen 0,75 12, ,6 24,6 54,2 03 Personenauto's-busjes 0,75 20, ,3 45,3 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:54

39 Bijlage B Rapport: Resultatentabel Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_B - Bernhardstraat 18 Groep: (hoofdgroep) Groepsreductie: Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 06_B Bernhardstraat 18 5,00 38, ,3 39,3 59,7 05 Lossen tankwagen 0,75 26, ,4 38,4 43,9 04 Heftruck 0,75 38, ,0 55,4 02 Vrachtwagens 0,75 26, ,0 31,0 53,6 01 Tankwagen 0,75 14, ,8 25,8 54,6 03 Personenauto's-busjes 0,75 21, ,7 45,6 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:54

40 Bijlage B Rapport: Resultatentabel Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_A - Speelweide 26 Groep: (hoofdgroep) Groepsreductie: Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 07_A Speelweide 26 1,50 37, ,1 37,0 58,9 04 Heftruck 0,75 36, ,5 54,9 05 Lossen tankwagen 0,75 23, ,8 34,8 41,3 02 Vrachtwagens 0,75 24, ,2 29,2 52,8 01 Tankwagen 0,75 12, ,9 23,9 53,6 03 Personenauto's-busjes 0,75 19, ,3 44,4 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:54

41 Bijlage B Rapport: Resultatentabel Model: Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_B - Speelweide 26 Groep: (hoofdgroep) Groepsreductie: Nee Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 07_B Speelweide 26 5,00 39, ,6 39,1 59,7 04 Heftruck 0,75 38, ,7 56,2 05 Lossen tankwagen 0,75 24, ,3 36,3 42,1 02 Vrachtwagens 0,75 25, ,5 30,5 53,2 01 Tankwagen 0,75 13, ,2 25,2 54,1 03 Personenauto's-busjes 0,75 21, ,0 45,3 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:54

42 Bijlage C

43 Bijlage C Rapport: Resultatentabel Model: Piekniveaus LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_A - Vergunningspunt op 100 m. Groep: (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 01_A Vergunningspunt op 100 m. 1,50 61, ,6 02 Vrachtwagens 0,75 49, ,6 01 Tankwagen 0,75 49, ,4 05 Lossen tankwagen 0,75 34, ,4 03 Personenauto's-busjes 0,75 28, Heftruck 0,75 61, LAmax (hoofdgroep) 61, ,6 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:24

44 Bijlage C Rapport: Resultatentabel Model: Piekniveaus LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 01_B - Vergunningspunt op 100 m. Groep: (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 01_B Vergunningspunt op 100 m. 5,00 64, ,5 01 Tankwagen 0,75 51, ,5 02 Vrachtwagens 0,75 51, ,3 05 Lossen tankwagen 0,75 36, ,6 03 Personenauto's-busjes 0,75 30, Heftruck 0,75 64, LAmax (hoofdgroep) 64, ,5 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:24

45 Bijlage C Rapport: Model: LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Resultatentabel Piekniveaus 02_A - Geneneind 1A (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 02_A Geneneind 1A 1,50 63, ,1 02 Vrachtwagens 0,75 57, ,1 01 Tankwagen 0,75 57, ,0 05 Lossen tankwagen 0,75 39, ,2 03 Personenauto's-busjes 0,75 35, Heftruck 0,75 63, LAmax (hoofdgroep) 63, ,1 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:24

46 Bijlage C Rapport: Model: LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Resultatentabel Piekniveaus 02_B - Geneneind 1A (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 02_B Geneneind 1A 5,00 66, ,5 02 Vrachtwagens 0,75 60, ,5 01 Tankwagen 0,75 60, ,4 05 Lossen tankwagen 0,75 41, ,8 03 Personenauto's-busjes 0,75 40, Heftruck 0,75 66, LAmax (hoofdgroep) 66, ,5 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:24

47 Bijlage C Rapport: Model: LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Resultatentabel Piekniveaus 03_A - Geneneind 2A (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 03_A Geneneind 2A 1,50 60, ,1 01 Tankwagen 0,75 54, ,1 02 Vrachtwagens 0,75 54, ,1 05 Lossen tankwagen 0,75 42, ,2 03 Personenauto's-busjes 0,75 42, Heftruck 0,75 60, LAmax (hoofdgroep) 60, ,1 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:24

48 Bijlage C Rapport: Model: LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: Groep: Resultatentabel Piekniveaus 03_B - Geneneind 2A (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 03_B Geneneind 2A 5,00 63, ,7 01 Tankwagen 0,75 56, ,7 02 Vrachtwagens 0,75 56, ,7 05 Lossen tankwagen 0,75 45, ,7 03 Personenauto's-busjes 0,75 44, Heftruck 0,75 63, LAmax (hoofdgroep) 63, ,7 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:24

49 Bijlage C Rapport: Resultatentabel Model: Piekniveaus LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_A - Geneneind 4 Groep: (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 04_A Geneneind 4 1,50 56, ,7 01 Tankwagen 0,75 50, ,7 02 Vrachtwagens 0,75 50, ,6 05 Lossen tankwagen 0,75 49, ,9 03 Personenauto's-busjes 0,75 41, Heftruck 0,75 56, LAmax (hoofdgroep) 56, ,7 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:24

50 Bijlage C Rapport: Resultatentabel Model: Piekniveaus LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 04_B - Geneneind 4 Groep: (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 04_B Geneneind 4 5,00 59, ,7 01 Tankwagen 0,75 52, ,7 02 Vrachtwagens 0,75 52, ,5 05 Lossen tankwagen 0,75 51, ,8 03 Personenauto's-busjes 0,75 43, Heftruck 0,75 59, LAmax (hoofdgroep) 59, ,7 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:24

51 Bijlage C Rapport: Resultatentabel Model: Piekniveaus LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_A - Vergunningspunt op 100 m. Groep: (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 05_A Vergunningspunt op 100 m. 1,50 59, ,1 05 Lossen tankwagen 0,75 51, ,1 02 Vrachtwagens 0,75 48, ,8 01 Tankwagen 0,75 48, ,8 03 Personenauto's-busjes 0,75 42, Heftruck 0,75 59, LAmax (hoofdgroep) 59, ,1 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:24

52 Bijlage C Rapport: Resultatentabel Model: Piekniveaus LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 05_B - Vergunningspunt op 100 m. Groep: (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 05_B Vergunningspunt op 100 m. 5,00 62, ,2 05 Lossen tankwagen 0,75 53, ,2 02 Vrachtwagens 0,75 50, ,8 01 Tankwagen 0,75 50, ,8 03 Personenauto's-busjes 0,75 44, Heftruck 0,75 62, LAmax (hoofdgroep) 62, ,2 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:24

53 Bijlage C Rapport: Resultatentabel Model: Piekniveaus LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_A - Bernhardstraat 18 Groep: (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 06_A Bernhardstraat 18 1,50 57, ,0 05 Lossen tankwagen 0,75 49, ,0 01 Tankwagen 0,75 46, ,1 02 Vrachtwagens 0,75 46, ,0 03 Personenauto's-busjes 0,75 40, Heftruck 0,75 57, LAmax (hoofdgroep) 57, ,0 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:24

54 Bijlage C Rapport: Resultatentabel Model: Piekniveaus LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 06_B - Bernhardstraat 18 Groep: (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 06_B Bernhardstraat 18 5,00 59, ,5 05 Lossen tankwagen 0,75 50, ,5 01 Tankwagen 0,75 47, ,3 02 Vrachtwagens 0,75 47, ,3 03 Personenauto's-busjes 0,75 42, Heftruck 0,75 59, LAmax (hoofdgroep) 59, ,5 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:24

55 Bijlage C Rapport: Resultatentabel Model: Piekniveaus LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_A - Speelweide 26 Groep: (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 07_A Speelweide 26 1,50 57, ,8 05 Lossen tankwagen 0,75 46, ,8 01 Tankwagen 0,75 44, ,7 02 Vrachtwagens 0,75 44, ,7 03 Personenauto's-busjes 0,75 38, Heftruck 0,75 57, LAmax (hoofdgroep) 57, ,8 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:24

56 Bijlage C Rapport: Resultatentabel Model: Piekniveaus LAmax bij Bron/Groep voor toetspunt: 07_B - Speelweide 26 Groep: (hoofdgroep) Naam Bron/Groep Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht 07_B Speelweide 26 5,00 59, ,4 05 Lossen tankwagen 0,75 48, ,4 01 Tankwagen 0,75 46, ,0 02 Vrachtwagens 0,75 46, ,0 03 Personenauto's-busjes 0,75 40, Heftruck 0,75 59, LAmax (hoofdgroep) 59, ,4 Alle getoonde db-waarden zijn A-gewogen :10:24

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica

AKOESTISCH ONDERZOEK. Geluidsbelasting nieuwbouwplan De Kwakel Zuid. M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl AKOESTISCH

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne

Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER. Geachte heer Wiggers, Aanslagsweg 22. 7622 LD Borne Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Bouwbedrijf Homan B.V. De heer C. Wiggers Veldegge 6 7468 DJ ENTER telefoon 0541 539 333 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8

1 INLEIDING 3. 3 OVERZICHT GELUIDSBRONNEN 8 3.1 Geluidsafstralende gebouwdelen 8 3.2 Mobiele geluidsbronnen 8 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 UITGANGSPUNTEN EN BEDRIJFSGEGEVENS 5 2.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens 5 2.2 Bedrijfsomschrijving 5 2.2.1 Akoestisch representatieve bedrijfssituatie huidige situatie 5 2.2.2 Akoestisch

Nadere informatie

Unibroed Van Lith B.V.

Unibroed Van Lith B.V. bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 ING nr. 424 598 K.v.K. nr. 16058413

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek CV1

Akoestisch Onderzoek CV1 geluid & trillingen Akoestisch Onderzoek CV1 Syngenta Seeds B.V. Westeinde 62 1601 BK Enkhuizen Adviseurs: Opdrachtgever: Contactpersoon: R. Westerveld en M.A.J. de Goeij HzA Stedebouw & Landschap B.V.

Nadere informatie

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel

Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Notitie 20111675-14 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Facilitair dienstencentrum St. Verenigde Zorgcentra Schijndel Datum Referentie Behandeld door 20 februari 2013 20111675-14 S. Achten/AAE 1 Inleiding

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011.

Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09 72. Datum: 7 juni 2011. Rapportnummer: P2011. Opdrachtgever: Kragten Contactpersoon: de heer P. van Zandvoort Uitgevoerd door: Contactpersoon: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 Fax. 043 407 09

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : A k o e s t i s c h o n d e r z o e k - - - - - 3.4.1 Verkeer van en naar de inrichting 6.1.1 Organisatorische maatregelen 6.1.2 Overdrachtsmaatregelen 6.2.1 Organisatorische

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland

Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland Notitie Contactpersoon Rob van Nijburg Datum 25 april 2016 Kenmerk N003-1228052RVN-nij-V01-NL Akoestisch onderzoek Telegraaf-terrein, gebouwen Koetshuis en Holland In opdracht van de Telegraaf Media Groep,

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Creator

Rapport: 991011-08. Creator Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Creator Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl.

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport I.2010.0754.00.R001 Kinderdagverblijf aan de Henri Dunantlaan, Apeldoorn Akoestisch onderzoek naar de geluidsinvloed op de omgeving vanwege een kinderdagverblijf te Apeldoorn DEFINITIEF Adviseurs

Nadere informatie

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling

Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum. Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Brandweerkazerne aan de IJsseldijk te Welsum Akoestisch onderzoek geluidsuitstraling Rapportnummer: 20123977.R02.V02

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen

Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen Akoestisch Onderzoek Bresser Las- & Constructiewerk, Beekbergen 3 juni 2011 Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo

Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo Akoestisch prognose onderzoek Datacenter Lesscher IT Groep te Hengelo 10.034 Munsterhuis Geluidsadvies BV Katoenstraat 7 7572 CW Oldenzaal (T. 0541-539333 F. 0541-531860) Akoestisch prognose onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt Gemeente Leiden Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. UITGANGSPUNTEN 5 3.1. Omgeving

Nadere informatie

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen

RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK. Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen RAPPORTAGE AKOESTISCH ONDERZOEK Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 te Geffen Geluidsbelasting NAS Geffen Colofon Project : Nieuwbouw woning Heesterseweg 39 Onderdeel : Akoestisch onderzoek Opgesteld door

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.1

Akoestisch Onderzoek V1.1 Akoestisch Onderzoek V1.1 naar de geluidbelasting vanwege de activiteiten van het bedrijf Tibra Tulips op de gevels van de nieuw te realiseren woningen op het perceel aan de De Kolk 2 1645 VB URSEM Akoestisch

Nadere informatie

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241

Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort. Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan de Hogeweg 241 Ontwikkelingsplan Bloeidaal te Amersfoort Akoestisch onderzoek industrielawaai Van Reenen aan

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen

Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf te Zenderen Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch onderzoek Gebr. Elzinga Int. Transportbedrijf

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden

Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Akoestisch onderzoek Bestemmingsplan Ambulancepost Eikenheuvelweg te Uden Colofon Onderzoek Projectleider Opdrachtgever : Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Ambulancepost : ing. P. Jans : Gemeente Uden

Nadere informatie

M+P MBBM groep Mensen met oplossingen. Rapport industrielawaai. Akoestisch onderzoek Jachthaven-Camping t Rietgors te Westmaas

M+P MBBM groep Mensen met oplossingen. Rapport industrielawaai. Akoestisch onderzoek Jachthaven-Camping t Rietgors te Westmaas M+P MBBM groep Mensen met oplossingen Rapport industrielawaai Akoestisch onderzoek Jachthaven-Camping t Rietgors te Westmaas M+P.WISS.14.01.1 4 juni 2014 Colofon Opdrachtnemer M+P raadgevende ingenieurs

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Alescon

Rapport: 991011-08. Alescon Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Alescon Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl. figuren

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. Tuinland

Rapport: 991011-08. Tuinland Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Tuinland Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 12 (excl.

Nadere informatie

Rapport: Multa bedrijven

Rapport: Multa bedrijven Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Multa bedrijven Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 11 (excl.

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Stadskantoor Deventer Rapport B.2006.0407.19.R002v2 Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing en Wabo-toets Status: DEFINITIEF (versie 2) Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. woningbouwplan bij de Molenstraat te Nederhemert

AKOESTISCH ONDERZOEK. woningbouwplan bij de Molenstraat te Nederhemert M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl AKOESTISCH

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.04 Datum rapport : 19-06-2015 Betreft : zonetoets Motorservice Peeters, Edisonstraat 9 Onderwerp : Toetsing

Nadere informatie

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8

ADVIESMEMO. Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 ADVIESMEMO Second opinion geluid BP Ammerzoden Noord vs loods Uilecotenweg 8 Bestemd voor : Inveniam BV, Richard van Es Afkomstig van :, drs. ing. C. den Hertog en ir. J.R. Brouwer Datum : 29 april 2015

Nadere informatie

Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht

Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht Notitie b e t r e f t : d a t u m : 15 april 2015 Geluid vanwege bedrijven bij nieuwe logiesfunctie Betonfabriek Nigtevecht r e f e r e n t i e : TKe/ TKe/ KS/ FE 1136-1-NO-004 1 I n l e i d i n g Betonfabriek

Nadere informatie

Geluidbelasting op woning. nabij tennisbanen, Warnerstraat te Gaanderen

Geluidbelasting op woning. nabij tennisbanen, Warnerstraat te Gaanderen Geluidbelasting op woning nabij tennisbanen, Warnerstraat te Gaanderen versie 20 maart 2008 datum 1 december 2009 opdrachtgever CiBa Vastgoed bv Postbus 20 7010 AA Gaanderen auteur Ad Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC Notitie 20111675-13 Nieuwbouwplan Wijbosscheweg te Wijbosch; Basisschool De Regenboog Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 29 januari 2013 20111675-13 - E. Philippens/LSC 1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk

Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni Supermarkt Industrierondweg / Ambachtsweg op Urk Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD BORNE (T. 74-7676007) Akoestisch onderzoek Toekomstige Boni

Nadere informatie

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2

Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht. Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Geluidbelasting op de gevels van Hotel De Driesprong te Loosdrecht Geluidbelasting ten gevolge van naastgelegen jachthaven Veendijk 2 Rapportnummer F 20737-1-RA d.d. 22 april 2015 Geluidbelasting op de

Nadere informatie

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers

Zonebeheer De Kamp, Lichtenvoorde. : Stefan Koenderink en Roland Kempers Aan : Stefan Koenderink en Roland Kempers Rapport : T.15.002.01 Datum rapport : 19-03-2015 Betreft : zonetoets Hameland A. Schweitzerstraat 13 Onderwerp : Toetsing in het kader van de vergunning Bijlagen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL

Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Akoestisch onderzoek Bouw bedrijfsloods Van den Hoogenhoff Houtzagerijstraat MILL Projectnummer : IL.1117.RO1 Revisie :

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst.

Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Akoestisch onderzoek uitbreiding Poels- Janssen Logistics B.V., Herenbosweg 45 te Horst. Projectnr. M12 200.401.1 M12 200.401.1.docx 2 Opdrachtgever : BRO Tegelen Industriestraat 94 5931 PK Tegelen Tel:

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI

Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI 8 december 2006 Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Verantwoording Titel Akoestisch onderzoek STRANDZUID bij de Amsterdam RAI Opdrachtgever

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDUITSTRALING

AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDUITSTRALING AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDUITSTRALING Project: Herbestemming apotheek t.b.v. HGK Vastgoed te Apeldoorn Projectnummer: 11067 Rapportnummer: 11067 RAP AK 120314 Datum: 14 maart 2012 De Adviseurs tel 055

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande

Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Akoestisch onderzoek Brede School Westkapelseweg te Zoutelande Projectnummer : BP.1204.R01 Revisie : 0 Rapportdatum : 30 maart 2012 Auteur

Nadere informatie

Adviesbureau Vrancken

Adviesbureau Vrancken Adviesbureau Vrancken Duinerlaan 8, 9761 CT Eelde Tel.: 050-3080225 E-mail: info@adviesbureau-vrancken.nl www.adviesbureau-vrancken.nl Topfresh Jarno Klaver p/a Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. De

Nadere informatie

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend.

In deze notitie in opdracht van Bardeaux B.V. zijn de akoestische gevolgen van te realiseren terrassen berekend. Notitie kenmerk : 1324.N01v2 auteur : Jaap van Kooten onderwerp : Restaurant Nieuwe Rijn 27 in Leiden betreft : Akoestische berekeningen stemgeluid terras datum : 17 januari 2014 Van Kooten Akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Maastrichterweg 255 Valkenswaard

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. Maastrichterweg 255 Valkenswaard Akoestisch onderzoek Industrielawaai Maastrichterweg 255 Valkenswaard Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM ARKEL» Gulberg

Nadere informatie

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen

Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Akoestisch rapport Steunpunt Heijningen Potenblokseweg 2a te Heijningen Projectnummer : IL.1302.R01 Revisie : Rapportdatum : 26 maart

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Van Rooij Nuenen B.V. Hunnissenstraat ongenummerd Ell

Akoestisch onderzoek. Van Rooij Nuenen B.V. Hunnissenstraat ongenummerd Ell Akoestisch onderzoek Van Rooij Nuenen B.V. Projectgegevens Initiatiefnemer Naam : Van Rooij Nuenen B.V. Adres : Hunnissenstraat 8 Postcode, plaats : 6011 RG Ell Telefoon : 0495-552086 Fax : 0495-552086

Nadere informatie

Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort. Akoestisch onderzoek

Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort. Akoestisch onderzoek Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort Akoestisch onderzoek Gronddepot Nijkerkerstraat te Amersfoort Akoestisch onderzoek Rapportnummer: 20144593.R01.V02 Document: 10302 Status: definitief Datum: 12

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel"

Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2. Geluidsuitstraling tennisbaan ATC en zwembad De Berkel Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan "ATC" en zwembad "De Berkel" Akoestisch onderzoek woninglocatie Almen zuid fase 1 en 2 Geluidsuitstraling tennisbaan

Nadere informatie

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL

Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Tritium Advies B.V. Pallethandel Limburg T.a.v. de heer P.J.B. Schreurs Ophoven 34 6088 AE ROGGEL Gulberg 35 5674 TE NUENEN Telefoon 040-2 951 951 Fax 040-2 951 950 Groenstraat 27 4841 BA PRINSENBEEK Telefoon

Nadere informatie

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid)

Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Intern advies geluid Project Intratuin Sassenheim Gemeente Teylingen Aan Daniël Hake Datum advies 6 mei 2013, v4.2 Van Guido Distelbrink, Adviseur milieukwaliteit (geluid) Adviesvraag De adviesvraag luidt:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Kessel Jansen BV de heer R. Hogenboom Documentnummer:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel

Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel Akoestisch onderzoek dhr. C. de Rooij Vijfhuizenbaan 14 te Riel Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE ULICOTEN de heer C. van der Heijden Greten Raadgevende Ingenieurs

Nadere informatie

Bijlage 6 bij besluit 2014/1214-V1 V&V

Bijlage 6 bij besluit 2014/1214-V1 V&V Bijlage 6 bij besluit 2014/1214-V1 V&V Akoestisch onderzoek geluidimmissie vanwege hondenopvang Poor Animal, Prinsenbeek Zaaknummer 13120150, 31 januari 2014 Akoestisch onderzoek in het kader van een ruimtelijke

Nadere informatie

Timmerfabriek Groothuis t.a.v. R.H.W.M Groothuis Postbus AN Almelo. Geachte heer Groothuis,

Timmerfabriek Groothuis t.a.v. R.H.W.M Groothuis Postbus AN Almelo. Geachte heer Groothuis, retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen bezoekadres Reggesingel 2 Timmerfabriek Groothuis t.a.v. R.H.W.M Groothuis Postbus 583 7600 AN Almelo postbus postcode telefoon telefax e-mail 202 7460 AE Rijssen

Nadere informatie

Rapport IL.13146, januari 2013

Rapport IL.13146, januari 2013 Rapport IL.13146, januari 2013 Akoestisch onderzoek met betrekking tot transportbedrijf J. Deckers jr BV aan de Uilecotenweg 20, Ammerzoden advisering architectuur ruimtelijke ontwikkeling milieu Rapport

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Zandvoortse Oudijzerboer, Kamerlingh Onnesstraat 19 te Zandvoort

Akoestisch onderzoek Zandvoortse Oudijzerboer, Kamerlingh Onnesstraat 19 te Zandvoort Zeearen 26, 1704 TE Heerhugowaard Tel.: 072 572 57 17 Mob.: 06 547 651 74 Email: info@dof-holding.nl ING Bank rek.nr.: NL22 INGB 0005160800 K.v.K. Alkmaar 37116140 Akoestisch onderzoek Zandvoortse Oudijzerboer,

Nadere informatie

Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo

Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne (T. 0541-539 333) Akoestisch prognose onderzoek MFA te Boekelo projectnummer Project MFA te Boekelo

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Le Sage Holding de Leeuwerik 8 te Bavel

Akoestisch onderzoek Le Sage Holding de Leeuwerik 8 te Bavel Akoestisch onderzoek Le Sage Holding de Leeuwerik 8 te Bavel Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Dun Advies BV Dorpsstraat 54 5113 TE ULICOTEN de heer H. Wilborts Greten Raadgevende Ingenieurs bezoekadres

Nadere informatie

BOUWPLAN BENTHOEK INDUSTRIELAWAAI

BOUWPLAN BENTHOEK INDUSTRIELAWAAI M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl BOUWPLAN BENTHOEK

Nadere informatie

Aanvullend akoestisch onderzoek Witte Mavo Noordwijk

Aanvullend akoestisch onderzoek Witte Mavo Noordwijk Aanvullend akoestisch onderzoek Witte Mavo Noordwijk 6 januari 2012 Aanvullend akoestisch onderzoek Witte Mavo Noordwijk Kenmerk R002-4820527RVN-irb-V04-NL Verantwoording Titel Aanvullend akoestisch

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek inpasbaarheid Aldi supermarkt Pelgrim Gaanderen

Akoestisch onderzoek inpasbaarheid Aldi supermarkt Pelgrim Gaanderen Notitie Contactpersoon ir. Harald Dickhof Datum 28 april 2011 Kenmerk N002-HDI-rvb-V03-NL Akoestisch onderzoek inpasbaarheid Aldi supermarkt Pelgrim Gaanderen 1 Inleiding In opdracht van de Klaassen Vastgoedontwikkeling

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03

Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning. Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot woning Datum 24 juni 2010 Referentie 20092185-03 Referentie 20092185-03 Rapporttitel Akoestisch onderzoek Borculoseweg 17; verbouwing kerk tot

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten

Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Akoestisch onderzoek vestiging Theo Pouw aan Asfaltstraat 25 te Lelystad In verband met de voorgenomen wijzigingen van de bedrijfsactiviteiten Datum 30 september 2013 Referentie 20121392-05 Referentie

Nadere informatie

Onderzoek geluidsuitstraling skatebaan aan De Drift in Borger

Onderzoek geluidsuitstraling skatebaan aan De Drift in Borger Onderzoek geluidsuitstraling skatebaan aan De Drift in Borger Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door BügelHajema Adviseurs B.V. Vaart Noordzijde 48-50 9401 GN Assen contactpersoon de heer A. Fransen

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rapport I.2011.1201.02.R001 Groenhorst college, Velp Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11,

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 6 februari 2015 20140693-02 E. Philippens/AAE Notitie 20140693-02 Jonker aan de Weteringdijk 113 te Vaassen Science Park Eindhoven 5634 5692 EN SON Postbus 26 5690 AA SON T +31 (0)40-3031100 F +31 (0)40-3031101 E eindhoven@chri.nl www.chri.nl K.v.K

Nadere informatie

Transportbedrijf Ter Doest te Hengevelde. Akoestisch onderzoek

Transportbedrijf Ter Doest te Hengevelde. Akoestisch onderzoek Transportbedrijf Ter Doest te Hengevelde Akoestisch onderzoek Transportbedrijf Ter Doest te Hengevelde Akoestisch onderzoek Rapportnummer: 20113382.R01.V01 Document: 4289 Status: definitief Datum: 30 mei

Nadere informatie

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen

BIJLAGE 1 BESTAANDE SITUATIE OPPERDUIT 434. gras. verharding. (gebroken puin) gras. buitenopslag. loods. verharding. (stelconplaten) opstallen nr. 438 BIJLAGE 1 gras watergang verharding (gebroken puin) watergang gras buitenopslag loods verharding (stelconplaten) watergang opstallen watergang wasplaats gras kantoor loods watergang loods woning

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek Van Rengs Bestratingen BV, Hoebertweg te America. Auteur(s) Opdrachtgever. Marcel Truijen

Rapport. Akoestisch onderzoek Van Rengs Bestratingen BV, Hoebertweg te America. Auteur(s) Opdrachtgever. Marcel Truijen Rapport Akoestisch onderzoek Van Rengs Bestratingen BV, Hoebertweg te America projectnr. 200163 revisie 01 januari 2010 Auteur(s) Marcel Truijen Opdrachtgever RvR Limburg Beheer b.v. Postbus 5700 6202

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn

Akoestisch Onderzoek V1.0. Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn Akoestisch Onderzoek V1.0 Realisatie 2 woningen Jaagweg 31 te Avenhorn datum: 27 januari 2015 adviseur: opdrachtgever: Cor Kooy /

Nadere informatie

Wematech Milieu Adviseurs B.V.

Wematech Milieu Adviseurs B.V. Wematech Milieu Adviseurs B.V. AKOESTISCHE BESCHOUWING Planontwikkeling Industrieweg ong. Baarle Nassau Opdrachtgever : De heer W. van Lanen Oordeelsestraat 7 5111 PA Baarle Nassau Projectnummer : AKO-60140267

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Royal House of Holland industrielawaai, ten gevolge van zone Aan de Noord. Datum 8 juni 2012 Referentie 20110684-19

Akoestisch onderzoek Royal House of Holland industrielawaai, ten gevolge van zone Aan de Noord. Datum 8 juni 2012 Referentie 20110684-19 Akoestisch onderzoek Royal House of Holland industrielawaai, ten gevolge van zone Aan de Noord Datum 8 juni 2012 Referentie 20110684-19 Referentie 20110684-19 Rapporttitel Akoestisch onderzoek Royal House

Nadere informatie

Datum: 13 oktober 2016 Ons kenmerk: PC15255 Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Wijziging kavelindeling

Datum: 13 oktober 2016 Ons kenmerk: PC15255 Ontwikkelingsplan Hogeweg 239 te Amersfoort Wijziging kavelindeling Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl KvK 08108022

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0)

Eisenhowerlaan 112, Postbus NL-2508 EE Den Haag T +31 (0) F +31 (0) Rapport I.2010.0044.00.R001 Meppelerdiepsluis in Zwartsluis Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V.

Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis. Opdrachtgever: Maasdelta B.V. Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Akoestisch onderzoek horecalawaai in relatie tot de bouw van appartementen aan de Molenstraat te Hellevoetsluis Aqua-Terra Nova BV Zuidweg 79 2671

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI CORTENOEVERSEWEG 117 EN 121 TE BRUMMEN GEMEENTE BRUMMEN

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI CORTENOEVERSEWEG 117 EN 121 TE BRUMMEN GEMEENTE BRUMMEN AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI CORTENOEVERSEWEG 117 EN 121 TE BRUMMEN GEMEENTE BRUMMEN Akoestisch onderzoek industrielawaai Cortenoeverseweg 117 en 121 te Brummen in de gemeente Brummen Opdrachtgever

Nadere informatie

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER

MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER Gemeente Emmen, dienst Publiek, afdeling Vergunningen. MAATMERKVOORSCHRIFT WET MILIEUBEHEER betreffende Europaweg 17a te Nieuw Schoonebeek I. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer Melding

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Akoestisch onderzoek tuinkas als opslagruimte Enschedesestraat 368 Hengelo. opdrachtnummer 10.074 datum 26-4-2010 opdrachtgever fam. Gelink Enschedesestraat 368 7572

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek V1.0

Akoestisch Onderzoek V1.0 Akoestisch Onderzoek V1.0 Ultra-Lite Voorthuizerstraat 196 3881 SM Putten Akoestisch Onderzoek V1.0 Ultra-Lite Voorthuizerstraat 196 3881 SM Putten datum: 11 maart 2013 adviseur: opdrachtgever: Cor Kooy

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven

Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Akoestisch onderzoek Activiteitenbesluit Hotel de Bergen Eindhoven Tritium Advies BV Adviseurs in bouwen, milieu en veiligheid TRITIUM NUENEN» TRITIUM PRINSENBEEK» TRITIUM NEER» TRITIUM ARKEL» Gulberg

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Brede School Vroonlandseweg te Kapelle

Akoestisch Onderzoek Brede School Vroonlandseweg te Kapelle Akoestisch Onderzoek Brede School Vroonlandseweg te Kapelle Akoestisch Onderzoek Brede School Vroonlandseweg te Kapelle Projectnummer : BP.1309.R01 Revisie : Rapportdatum : 4 juni 2013 Auteur : D. Kraaij

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2013.0964.00.R001 Brede School Monnickendam

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2013.0964.00.R001 Brede School Monnickendam Rapport M.2013.0964.00.R001 Akoestisch onderzoek voor bestemmingsplan en toetsing aan het Activiteitenbesluit Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Adviesrapportage. Geluidafstraling omliggende gebouwen

Adviesrapportage. Geluidafstraling omliggende gebouwen Adviesrapportage Nagalmtijd in de repetitieruimtes Geluidafstraling omliggende gebouwen Geluidbelasting vanwege rijbewegingen Geschreven door: ir. E.M. Looijen Bader ing. R. Heusdens 24 februari 2014 (uitgebreid

Nadere informatie

Geluidbelasting op woningen. nabij tennisbanen, plan Morgenbad te Leuth

Geluidbelasting op woningen. nabij tennisbanen, plan Morgenbad te Leuth Geluidbelasting op woningen nabij tennisbanen, plan Morgenbad te Leuth versie 9 oktober 2015 opdrachtnummer 15157 datum 9 oktober 2015 opdrachtgever Zwartbol Planontwikkeling & Advies bv Hezelstraat 19

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp

Akoestisch onderzoek Industrielawaai. 1 woning aan Den Heikop Elsendorp Akoestisch onderzoek Industrielawaai 1 woning aan Den Heikop Elsendorp projectnummer: 1109/076/RV-03, versie 0 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING 4 1 INLEIDING 5 2 OPZET VAN HET ONDERZOEK 6 3 UITGANGSPUNTEN 7

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport I R001 Multi-Crane International/Van Rumpt Stad aan t Haringvliet

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport I R001 Multi-Crane International/Van Rumpt Stad aan t Haringvliet Rapport I.2010.0513.00.R001 Multi-Crane International/Van Rumpt Stad aan t Haringvliet Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Dusseldorp Borne

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Dusseldorp Borne Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Dusseldorp Borne 28 maart 2013 Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Dusseldorp Borne Kenmerk R004-HDI-rvb-V01-NL Verantwoording Titel Akoestisch onderzoek bestemmingsplan

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Eindhoven Airport

Akoestisch onderzoek Eindhoven Airport Akoestisch onderzoek Eindhoven Airport 1 april 2015 Akoestisch onderzoek Eindhoven Airport Kenmerk R001-1220869HDI-rlk-V01-NL Verantwoording Titel Akoestisch onderzoek Eindhoven Airport Opdrachtgever

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek Kinderopvang op de locatie van de bestaande Egelantier te Hilversum. Auteur Maarten Reinders Jeroen Haan.

Rapport. Akoestisch onderzoek Kinderopvang op de locatie van de bestaande Egelantier te Hilversum. Auteur Maarten Reinders Jeroen Haan. Rapport Akoestisch onderzoek Kinderopvang op de locatie van de bestaande Egelantier te Hilversum projectnr. revisie 04 5 maart 2010 Auteur Maarten Reinders Jeroen Haan Opdrachtgever Dudok Wonen Postbus

Nadere informatie

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU

JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU JANSEN RAADGEVEND INGENIEURSBUREAU INDUSTRIËLE LAWAAIBEHEERSING / PLANOLOGISCHE AKOESTIEK / BOUW- EN ZAALAKOESTIEK / BOUWFYSICA / VERGUNNINGEN Postbus 5047 Stationsweg 2 Tel: 073-6133141 www.jri.nl 5201

Nadere informatie

notitie Akoestische berekening geluidsbelasting BP Express Kapelstraat Heeze

notitie Akoestische berekening geluidsbelasting BP Express Kapelstraat Heeze acoustics & consult ARDEA acoustics & consult v.o.f. Jupiterlaan 14 2314 BE LEIDEN telefoon : 071 572 5845 fax : 071 572 5847 email : info@ardea.nl notitie Akoestische berekening geluidsbelasting BP Express

Nadere informatie

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke.

Men is voornemens een aantal bedrijfswoningen en bedrijfshallen te projecten net ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Overrijke. Notitie Project : Bedrijfswoningen van Noord Werknr./Ordernr : 11692-1 Orderomschrijving : Akoestisch onderzoek industrielawaai Datum : 25-04-2013 Onze referentie Opgemaakt door : 11692-Memo-02 : Dhr.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Mestverwerking De Quayweg 8 te Landhorst

AKOESTISCH ONDERZOEK. Mestverwerking De Quayweg 8 te Landhorst AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI Mestverwerking Datum : 11 Rapportnummer : 214-LDQ8-il-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-381652 E-mail. mena@m-en-a.nl ING: NL37 INGB 0007622002 K.v.K. 17095577

Nadere informatie

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2.

Gemeente Apeldoorn. Akoestisch onderzoek. woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen Toriel. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. Gemeente Apeldoorn Akoestisch onderzoek woningbouw Kanaalzone Zuid - Kayersmolen oriel van wickelostraat 2 postbus 2 700 AE Deventer telefoon 070 7 11 telefax 070 7 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek tankstation Zuiderzeestraatweg 253 te Oldebroek

Akoestisch onderzoek tankstation Zuiderzeestraatweg 253 te Oldebroek Akoestisch onderzoek tankstation Zuiderzeestraatweg 253 te Oldebroek Versie 29 maart 2016 opdrachtnummer 16-055 datum 29 maart 2016 opdrachtgever Salland Olie Mij b.v. Postbus 123 8260 AC KAMPEN 088-0123639

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. schildersbedrijf nabij locatie. Paalbergweg te Hoenderloo

Akoestisch onderzoek. schildersbedrijf nabij locatie. Paalbergweg te Hoenderloo Akoestisch onderzoek schildersbedrijf nabij locatie Paalbergweg te Hoenderloo Versie 15 juni 2011 opdrachtnummer 11-136 datum 17 juni 2011 opdrachtgever Saltos Tingietersdonk 105 7326 NE APELDOORN 06-20300562

Nadere informatie