Wat moet de gemeente aanvullend regelen om het AMHK te laten functioneren?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat moet de gemeente aanvullend regelen om het AMHK te laten functioneren?"

Transcriptie

1 Wat moet de gemeente aanvullend regelen om het AMHK te laten functioneren?

2 Introductie In 26 regio s wordt momenteel heel hard gewerkt aan de AMHK-vorming. In het eerder gepubliceerde stappenplan wordt een procesgang geschetst die moet worden doorlopen om succesvol tot een AMHK te komen. Maar de vorming van een organisatie voor het AMHK, met een frontoffice en een backoffice, een begroting en een personeelsplan is niet genoeg om een AMHK te kunnen laten functioneren. Voor dat laatste zijn een aantal aanvullende besluiten en een aantal aanvullende voorzieningen nodig, deels te regelen door de gezamenlijke gemeenten in de regio soms door afzonderlijke gemeenten. Die besluiten en voorzieningen zijn te clusteren in acht items. We lichten ze in deze checklist kort toe en geven daarbij aan wat de gemeenten (regionaal of afzonderlijk) minimaal moeten regelen. Ze zijn hieronder schematisch weergegeven, met een klik op de button, wordt de toelichting zichtbaar. 2 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

3 1 Kennisniveau in wijkteams Het AMHK vormt met de wijkteams (of de lokale sociale infrastructuur) een stelsel van communicerende vaten. Hoe meer deskundigheid op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling in de wijkteams aanwezig is, des te vaker kan het AMHK de verantwoordelijkheid voor vervolgstappen overdragen aan de wijkteams. Het is in het grootste belang van de gemeenten dat er duidelijke afspraken komen tussen het AMHK en de wijkteams. Als er overeenstemming bestaat over de vraag welk kennisen ervaringsniveau vereist is voor welk type casuïstiek en welke vaardigheden en deskundigheden daar bij horen, dan verkleint dat de kans op het escaleren van geweld. De bijgaande notitie Handreiking deskundigheid huiselijk geweld en kindermishandeling beschrijft de deskundigheden en vaardigheden die vereist zijn. Daarbij gelden altijd drie basisregels: de kennis, kunde en capaciteit, die niet in de wijkteams aanwezig is, moet op AMHK-niveau aanwezig zijn; taken die in de wijkteams worden belegd, vereisen dat de medewerkers in de wijkteams deskundig zijn om ze uit te voeren; op basis van artikel van het uitvoeringsbesluit Wmo2015 dient het College er zorg voor te dragen dat het deskundigheidsniveau in het AMHK voldoende is voor het uitvoeren van de wettelijke taken en dat het AMHK die taken onafhankelijk kan uitvoeren. Artikel Het college draagt er zorg voor dat ten behoeve van het AMHK voldoende deskundigheid beschikbaar is op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervoor is in ieder geval een arts met deskundigheid op het gebied van kindermishandeling beschikbaar. 2. Het college waarborgt de onafhankelijke uitvoering van de taak van het AMHK, bedoeld in artikel 4.1.1, tweede lid, onderdeel b, van de wet. 1. Kennisniveau van wijkteams LOKALE VERANTWOORDELIJKHEID Zorg er voor dat er tussen het AMHK en uw wijkteams overeenstemming bestaat over het kennis- en ervaringsniveau dat nodig is voor de diverse soorten van casuïstiek bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Tip: Gebruik daarvoor de handreiking Competenties Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Zorg er voor dat er tussen het AMHK en uw wijkteams overeenstemming bestaat over het aanwezige kennis- en ervaringsniveau in het AMHK en in uw wijkteams. Zijn de medewerkers in uw wijkteams in staat om: te interveniëren in geweldsituaties; een veiligheids- en risicotaxatie uit te voeren; een veiligheids- en herstelplan te maken. wees kritisch op de aanwezige kennis in uw wijkteams, stel scholingsplannen op. Vereniging van Nederlandse Gemeenten 3

4 2 Werkwijze en werkprocessen Lid 3 van artikel van het uitvoeringsbesluit van de Wmo2015 luidt als volgt: 3. Het AMHK legt de wijze waarop het de in de wet aan hem opgedragen taken uitvoert schriftelijk vast. Daarbij wordt in ieder geval aangegeven op welke wijze: a. wordt gewaarborgd dat persoonsgegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens, die door het AMHK worden verwerkt, slechts worden verwerkt voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of voor zover het verwerken met dat doel verenigbaar is, alsmede hoe daarop wordt toegezien, en b. uitvoering wordt gegeven aan artikel (zie hierboven) Het AMHK, waarvoor de colleges in een regio verantwoordelijk zijn, moet dus zijn werkwijze vastleggen. Als het AMHK het model Handelingsprotocol van de VNG als werkwijze hanteert, is daarmee aan die plicht voldaan. Als u er bijvoorbeeld voor kiest om in de werkwijze meer taken bij wijkteams te beleggen dan in het Handelingsprotocol is gebeurd, bent u er voor verantwoordelijk dat de door u gekozen werkwijze voldoet aan de eisen die daar in het uitvoeringsbesluit aan zijn gesteld. Het Model Handelingsprotocol moet nog vertaald worden naar werkprocessen in het AMHK. Die vertaling zal in ieder AMHK afzonderlijk moeten gebeuren. 2. Werkwijze en werkprocessen REGIONALE VERANTWOORDELIJKHEID Geef, als opdrachtgever voor het AMHK, de eis mee dat het AMHK zijn werkwijze vastlegt. Kies daarbij voor het model Handelingsprotocol van de VNG of voor een regionale versie daarvan. Indien u kiest voor regionale versie en dus voor een aanpassing van het model Handelingsprotocol van de VNG, check dan of wordt voldaan aan de eisen die aan de werkwijze van het AMHK in het uitvoeringsbesluit Wmo2015 worden gesteld. Het model Handelingsprotocol van de VNG heeft het voordeel dat het zowel inhoudelijk als juridisch is getoetst. Ook de suggesties van het CBP en de Inspectie Jeugdzorg zijn er in verwerkt. Het gaat o.a. om de garantie van de voldoende deskundigheid, beschikbaarheid van een arts en de juiste verwerking van persoonsgegevens. 4 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

5 3 Casusregie en monitoring a. Casusregie Een van de belangrijkste functies bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is de regievoering op de casus. De gemeente moet er ook financieel gezien voor zorgdragen dat er voldoende deskundige capaciteit beschikbaar is. In het model Handelingsprotocol wordt de lijn gekozen dat de casusregie wordt belegd bij de organisatie die verantwoordelijk is voor het nemen van vervolgstappen na de triage of na het onderzoek door het AMHK. In het laatste geval is het AMHK zelf verantwoordelijk. Datzelfde geldt als de casus is overgedragen aan de politie. In die situaties moet dus het AMHK door de gemeente(n) ook zelf in staat worden gesteld om de casusregie te nemen. Maar ook kan het heel verstandig zijn om het AMHK te vragen de casusregie op zich te nemen in complexe casussen of in casuïstiek met een hoog veiligheidsrisico. De casusregisseur moet niet alleen deskundig zijn, maar moet ook beschikken over bevoegdheden om medewerkers van zorg- en hulpverlenende organisaties aan te spreken en te sturen in hun handelen, als in het belang van de uitvoering van het gezinsplan gewenst is. Als de noodzakelijke sturing de bevoegdheden van de casusregisseur te boven gaat, moet opgeschaald kunnen worden (en als dat niet meer nodig is, afgeschaald) b. Monitoring Als opdrachtgevers en financiers van het AMHK zijn gemeenten in de regio natuurlijk geïnteresseerd in de effectiviteit van de handelingen van het AMHK. De belangrijkste vraag daarbij is of de interventies er toe hebben geleid dat het geweld, de mishandeling en/of de verwaarlozing uiteindelijk zijn gestopt. Om die reden is in het model Handelingsprotocol (paragraaf 9.4) opgenomen dat het AMHK standaard na 3 en na 12 maanden (en overigens zo vaak als het AMHK dat extra nog nodig acht) navraag doet bij de direct betrokkenen (het gezin) en/of bij een of meer betrokken professionals, naar de stand van in het gezin. Als de gemeenten dat wenselijk vinden, kunnen daarover met het AMHK andere monitor afspraken worden gemaakt. Verwant daaraan is de passage in het model Handelingsprotocol (ook paragraaf 9.4) dat het AMHK een melding, die al was doorgeleid naar ofwel het lokale veld of naar een hulpverlenende instelling, kan terughalen. Het AMHK doet dan een ambtshalve melding en neemt de casus zelf weer in onderzoek. Het AMHK wordt daarmee per saldo zie boven zelf weer verantwoordelijk voor de casus. Die passage is in het model Handelingsprotocol opgenomen om consequenties te kunnen verbinden aan het signaal dat de ingezette hulpverlening niet het gewenste effect heeft. Zo n signaal moet allereerst de aanleiding zijn voor een gedegen analyse en zal doorgaans leiden tot de inzet van een ander, effectiever, hulpverleningstraject. U zult afspraken met het AMHK moeten maken over of en zo ja in wat voor situaties u het AMHK in staat wilt stellen om een casus terug te halen, opnieuw te beoordelen en naar effectievere hulpverlening door te geleiden. Vereniging van Nederlandse Gemeenten 5

6 LOKALE EN REGIONALE VERANTWOORDELIJKHEID 3a. Casusregie Zorg voor voldoende middelen om casusregie te voeren in gezinnen of huishoudens waar huiselijk geweld of kindermishandeling voorkomt. Zorg ook voor voldoende deskundigheid bij de casusregisseurs. Neem een besluit of een AMHK zelf casusregie kan voeren, in het bijzonder als er sprake is van de volgende situaties: tijdens de onderzoeksfase van het AMHK; in casuïstiek die complex is, of die een hoog veiligheidsrisico heeft. Maak afspraken over op- en afschaling in uw gemeente 3b. Monitoring Maak afspraken over de frequentie van de (standaard) monitorfunctie van het AMHK. Neem een besluit over de vraag of AMHK op basis van monitorgegevens een casus mag terughalen (vanuit het lokale veld of vanuit een hulpverlenende instelling) als blijkt dat de ingezette hulpverlening niet tot het gewenste resultaat leidt: het stoppen van het geweld, de mishandeling en/of de verwaarlozing. Indien u positief besluit over het onderwerp hierboven, stel dan in overleg met het lokale veld, de overige ketenpartners in de hulpverlening en het AMHK een passende procedure vast. Vraag bij het SHG en BJZ na om hoeveel gevallen dat in uw gemeente in het verleden (bij benadering) ging. Het gaat hier om een nietwettelijke taak, die gezien de andere verantwoordelijkheden van het AMHK en gezien de daar aanwezige kennis, zeer voor de hand ligt. Maak twee of drie niveaus, eindigend in de laag van de eindverantwoordelijke bestuurders. Standaard termijnen in het Handelingsprotocol zijn nu 3 en 12 maanden. Deze mogelijkheid is niet in de Wmo2015 beschreven, maar is logisch, gezien vanuit het uiteindelijke doel van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Altijd eerst overleg met de hulpverlener(s); daarna korte analyse door het AMHK; evaluatie achteraf van de teruggenomen casuïstiek; op basis daarvan: het evt. aanscherpen van beleidsregels. 6 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

7 4 Toewijzing niet-wettelijke taken Voor de steunpunten Huiselijk Geweld (de SHG s) is in 2011 door het ministerie van VWS een overzicht gemaakt van de basisfuncties van de SHG s 1. Een aantal daarvan zijn omgezet in wettelijke taken van het AMHK. Maar van de basisfuncties resteert een drietal niet-wettelijke taken die bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling cruciaal zijn en die dus wel ergens belegd moeten worden: de procesregie (bewaker van de afspraken in de keten van organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling); alle taken die te maken hebben met het AMHK als expertisecentrum: voorlichting aan burgers en deskundigheidsbevordering van professionals in het veld; de coördinatie van het huisverbod (coördinatie van de hulpverlening in de eerste tien dagen). 4. Toewijzing nietwettelijke taken BIJ VOORKEUR REGIONALE VERANTWOORDELIJKHEID Wijs in uw regio organisaties aan voor het uitvoeren van de niet-wettelijke taken, met name die op het gebied van de procesregie de taken van een expertisecentrum de coördinatie van het huisverbod De eerste taak kunt u bij het AMHK beleggen, maar u kunt ook een gemeente in uw regio aanwijzen die die taak krijgt. Voor de laatste twee taken zou u heel goed voor het AMHK kunnen kiezen, zij het in nauwe afstemming met wijkteams. 1 Link naar de basisfuncties https://www.vng.nl/files/vng/vng/documenten/actueel/beleidsvelden/maatschappelijke_ondersteuning/2011/ _functies_shg_web.pdf Vereniging van Nederlandse Gemeenten 7

8 5 CORV en zorgmeldingen van de politie Alle gemeenten moeten in het kader van de Jeugdwet een aansluiting hebben op CORV. Dat geldt ook voor AMHK s. CORV (de Collectieve Opdrachten Routeer Voorziening) is kort samengevat de voorziening waarmee het streng beveiligde Justitiedomein en het gemeentelijke domein met elkaar communiceren, in de vorm van gestandaardiseerd berichtenverkeer 2. Gemeenten moeten er voor zorgen dat hun software in staat is berichten via CORV te versturen en te ontvangen. maar ze moeten ook in fysieke zin zorgen voor een beveiligde aansluiting. Dat geldt ook voor het AMHK. De communicatie met de Raad voor de Kinderbescherming verloopt via CORV, maar ook de zorgmeldingen jeugd van de politie zullen via CORV worden verstuurd. Gemeenten hebben twee mogelijkheden voor het in ontvangst nemen en doorgeleiden van de zorgmeldingen. Gemeenten moeten een keuze maken voor een van die twee mogelijkheden. Dat kan (regionaal) via het AMHK, of lokaal via een door de gemeente aan te wijzen organisatie (dan wel de gemeente zelf) 3. Over de afhandeling van die zorgmeldingen moeten gemeenten op zo kort mogelijke termijn afspraken maken met de politie in hun regio. 5. CORV en zorgmeldingen van de politie LOKALE EN REGIONALE VERANTWOORDELIJKHEID Zorg in uw gemeente voor een aansluiting op CORV Zie er op toe dat ook het AMHK een aansluiting krijgt op CORV Maak in uw regio een keuze voor de wijze waarop u zorgmeldingen van de politie in ontvangst wilt nemen (regionaal via het AMHK of lokaal bij een door uw gemeente aan te wijzen organisatie) Ga op de kortst mogelijke termijn in overleg met de politie om afspraken te maken over de afhandeling van zorgmeldingen Gebruik de informatie vanuit het VISD-project Idem, biedt vanuit gemeenten steun aan aan het AMHK voor het realiseren van de CORV-aansluiting Uit oogpunt van een eenduidige afhandeling van de zorgmeldingen in uw regio en voor een gestroomlijnde communicatie met de politie ligt een regionale oplossing voor de hand. Afspraken moeten gaan over het in ontvangst nemen, afhandeling en terug rapporteren naar de politie 2 Link naar het nieuwsbriefitem over CORV amhks-moeten-aansluiting-op-corv-hebben-vanaf-1-januari 3 Link naar de factsheet zorgmeldingen 8 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

9 6 Het Verzoek tot Onderzoek (VTO) Het AMHK is wettelijk gemachtigd om een Verzoek tot Onderzoek (VTO) te richten tot de Raad voor de Kinderbescherming. In het VTO verzoekt het AMHK aan de Raad om een Jeugdbeschermingsmaatregel te treffen. In de Wmo2015 is vastgelegd dat het AMHK het College op de hoogte stelt van het feit dat hij een VTO aan de Raad heeft gericht. Dat is logisch want de gemeente moet de eventuele Jeugdbeschermingsmaatregel betalen. Het College kan ook een of meer andere organisaties mandateren tot het richten van een VTO aan de Raad voor de Kinderbescherming. LOKALE EN REGIONALE VERANTWOORDELIJKHEID 6. VTO Zorg ervoor dat het AMHK in uw regio weet wie ze in uw gemeente op de hoogte moet stellen van het feit dat er een VTO aan de Raad voor de Kinderbescherming is gezonden m.b.t. een of meer kinderen in een gezin in uw gemeente. Zorg voor een regelmatige evaluatie van de gang van in de praktijk. Vereniging van Nederlandse Gemeenten 9

10 7 Inkoop van vervolgtrajecten en mandatering Een van de belangrijkste functies van het AMHK is het doorgeleiden naar passende hulpverlening. Die hulpverlening is vaak multidisciplinair en de verschillende onderdelen ervan zijn op elkaar afgestemd. Als er een goede mix is gemaakt zorgt de hulpverlening ervoor dat ook op de langere termijn het geweld en/of de mishandeling of verwaarlozing afnemen en zo mogelijk verdwijnen. Die hulpverlening moet snel kunnen worden ingezet omdat anders opnieuw geweld, mishandeling of verwaarlozing zullen escaleren. Het is daarom van het grootste belang dat de verschillende onderdelen van de hulpverlening tijdig beschikbaar zijn. Dat betekent dat voldoende hulpverleningsaanbod gecontracteerd moet zijn. Daaraan gekoppeld is het vraagstuk van de mandatering. Om geen tijd te verliezen is het aan te bevelen dat het AMHK tot op zekere hoogte gemandateerd is om door te verwijzen naar hulpverlening. Dat betekent in de praktijk een gedeeltelijke mandatering van de toegangsfunctie. Allereerst is het daarvoor noodzakelijk dat het AMHK per gemeente weet wie de contactpersoon is voor de toegangsfunctie in die gemeente. Verder zouden gemeenten kunnen vastleggen tot welk volume het AMHK gemandateerd is en voor welke voorzieningen het AMHK de beslissing eerst moet voorleggen aan de woonplaatsgemeente. 7. Inkoop van vervolgtrajecten en mandatering LOKALE EN REGIONALE VERANTWOORDELIJKHEID Zorg er voor dat er voldoende en tijdige hulpverlening beschikbaar is, zodat het AMHK snel kan doorverwijzen naar vervolgtrajecten. Zorg er voor dat u tijdig aan het AMHK bekend maakt wie in uw gemeente contactpersoon is voor de toegangsfunctie. Bepaal de regels waarbinnen het AMHK gemandateerd is om, zonder tussenkomst van de gemeente of andere partijen, door te verwijzen naar vervolgtrajecten. Vraag advies aan het SHG en aan het BJZ in uw regio over de aard en omvang van het soort hulpverlening dat in uw regio zou moeten worden ingekocht, om het AMHK in staat te stellen snel door te verwijzen naar passende hulpverlening. Het gaat hier vooral om het uitwisselen van contactgegevens en zorgen dat functionarissen elkaar kennen. Maak afspraken over het volume waarbinnen het AMHK is gemandateerd en over het soort voorzieningen waarvoor de mandatering wel en niet geldt. Dat is uiteraard niet nodig voor vrij toegankelijke hulpverlening of hulpverlening op basis van de Zorgverzekeringswet. 10 Vereniging van Nederlandse Gemeenten

11 8 24/7 bereikbaarheid ern crisisinterventie In lid 1 en 2 van artikel van het Uitvoeringsbesluit Wmo2015 is voor gemeenten de volgende eis opgenomen: Artikel Het college draagt er zorg voor dat het AMHK herkenbaar en toegankelijk is. 2. Ter uitvoering van het eerste lid draagt het college er in ieder geval zorg voor dat het AMHK te allen tijde bereikbaar en beschikbaar is in situaties waar onmiddellijke uitvoering van taken is geboden en daartoe aangesloten is op een landelijk telefoonnummer dat kosteloos bereikbaar is. Het College is er dus verantwoordelijk voor dat het AMHK bereikbaar en beschikbaar is in spoedeisende situaties. Tijdens kantooruren zal het AMHK zelf in staat zijn die taak uit te voeren. maar ook buiten kantooruren zal het AMHK in staat moeten zijn om meldingen in ontvangst te nemen. 24/7 bereikbaarheid is een relatief duren voorziening, voor relatief weinig productieve uren. Maar wettelijk gezien gaat het om het uitvoeren van taken (het deskundig reageren op adviesvragen en het in ontvangst nemen van meldingen en zo nodig daarop terstond actie te ondernemen) die niet uitgevoerd kunnen worden door een andere organisatie dan een AMHK. Om die reden ligt het voor de hand dat AMHK s de 24/7 bereikbaarheid samen met andere AMHK s gaan uitvoeren. Dat moet worden georganiseerd. En de gemeenten in de regio zullen daar sturend in moeten zijn. Iets anders is de mogelijkheid om uit te kunnen rukken in crisissituaties. Zowel buiten als binnen kantooruren hoeft deze taak hoeft niet door het AMHK zelf uitgevoerd te worden, maar kan ook aan een (of meer) andere organisatie(s) worden opgedragen. In dat geval zal er wel voor moeten worden gezorgd dat die andere organisatie beschikt over medewerkers met voldoende kennis van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in crisissituaties. Als de taak (al dan niet) buiten kantooruren aan een andere organisatie wordt gemandateerd, is van belang dat bij het verstrekken van het mandaat wordt geregeld hoe de casus waarin is geïntervenieerd, wordt overgedragen aan het AMHK. REGIONALE VERANTWOORDELIJKHEID 8. Crisisinterventie Neem een besluit over de vraag hoe de 24/7 bereikbaarheid ingevuld gaat worden. Neem een besluit over de organisatie(s) die (al dan niet buiten kantooruren) de crisisinterventie gaan uitvoeren bij situaties van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Als die organisatie niet het AMHK zelf is, zorg er dan voor dat de overdracht aan het AMHK is gewaarborgd. Hoe groter het samenwerkingsgebied dat wordt gekozen, des te lager de kosten. In veel regio s wordt gekozen voor bestaande crisisinterventie van de GGZ, of voor die van het huidige BJZ. Check regelmatig of de afspraken adequaat zijn en worden nagekomen. Vereniging van Nederlandse Gemeenten 11

12

Model Programma van Eisen AMHK

Model Programma van Eisen AMHK Model Programma van Eisen AMHK Inleiding Een programma van eisen is noodzakelijk voor het geven van een opdracht aan één of meer organisaties of personen om een AMHK in te richten. Een programma van eisen

Nadere informatie

Veilig Thuis NHN. Presentatie Regiegroep Regio Alkmaar 3 februari 2016

Veilig Thuis NHN. Presentatie Regiegroep Regio Alkmaar 3 februari 2016 Veilig Thuis NHN Presentatie Regiegroep Regio Alkmaar 3 februari 2016 2014: Landelijke samenvoeging functie AMK en SHG AMK: Aanmeldpunt Kindermishandeling Uitvoering door Bureau Jeugdzorg (nu: de Jeugd-

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis gemeenten Regio Rijk van Nijmegen

Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis gemeenten Regio Rijk van Nijmegen Bijlage 1: Concept Bestuurlijke Opdracht Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis gemeenten Regio Rijk van Nijmegen Opdrachtgever: Portefeuillehouders Zorg en Welzijn Regio Rijk van Nijmegen Opdrachtnemers:

Nadere informatie

ECSD/U201402069 Lbr. 14/085

ECSD/U201402069 Lbr. 14/085 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief beleidsinformatie jeugd / gedwongen kader uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402069 Lbr. 14/085 bijlage(n)

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis West-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor

Nadere informatie

Factsheet radarfunctie Veilig Thuis

Factsheet radarfunctie Veilig Thuis Factsheet radarfunctie Veilig Thuis Om in te schatten of er in een situatie sprake is van acute of structurele onveiligheid is het van belang een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de aard en ernst

Nadere informatie

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID

KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Landelijk Netwerk Veilig Thuis KWALITEITSKADER VEILIG THUIS ONDERDEEL: ZICHT OP VEILIGHEID Utrecht, 1 juli 2016 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Kaders zicht op veiligheid voor Veilig Thuis... 4 2.1

Nadere informatie

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis

Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis Uitvoering advies aanlevering beleidsinformatie Veilig Thuis 8 juni 2015 1 ADVIES De Wmo2015 verplicht de Veilig Thuis organisaties (VT organisaties) om twee keer per jaar, in juli en januari) bij CBS

Nadere informatie

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader

Stelselwijziging Jeugd. Factsheet. Prioriteitenlijst gedwongen kader Stelselwijziging Jeugd Factsheet Prioriteitenlijst gedwongen kader Prioriteitenlijst gedwongen kader Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het gedwongen kader: jeugdbescherming

Nadere informatie

Bijlage 2 Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis Haaglanden Versie 0.14 dd. 5 oktober 2015

Bijlage 2 Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis Haaglanden Versie 0.14 dd. 5 oktober 2015 Bijlage 2 Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis Haaglanden Versie 0.14 dd. 5 oktober 2015 Inleiding Veilig Thuis Haaglanden is een samenwerkingsverband van de stichtingen Stojah en Wende. Veilig

Nadere informatie

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) + Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) = Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling : AMHK Voor alle

Nadere informatie

Scenario s voor het AMHK in relatie tot het lokale sociale domein 19 NOVEMBER 2013 - VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK

Scenario s voor het AMHK in relatie tot het lokale sociale domein 19 NOVEMBER 2013 - VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Scenario s voor het AMHK in relatie tot het lokale sociale domein 19 NOVEMBER 2013 - VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Een product van het Ondersteuningsprogramma AMHK van de VNG 14 november 2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Utrecht Stap 1 Utrecht, oktober 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid Stap 1 Utrecht, Januari 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2

Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport. De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Plan van aanpak naar aanleiding van het Rapport De kwaliteit van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Stap 2 Door de inspectie Jeugdzorg en de Gezondheidszorg. Apeldoorn 26 april 2017 1 Aanleiding

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN

SAMENWERKINGSAFSPRAKEN SAMENWERKINGSAFSPRAKEN Gemeenten regio Noord Oost Gelderland & Veilig Thuis Noord Oost Gelderland Basisdocument, november 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Visie en uitgangspunten... 3 3 ROUTE 1: van

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Brabant Noordoost Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Brabant Noordoost Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Brabant Noordoost Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden n.a.v. inspectierapport nov en stand van zaken op 1 maart 2016.

Verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden n.a.v. inspectierapport nov en stand van zaken op 1 maart 2016. Verbeterplan Veilig Thuis Hollands Midden n.a.v. inspectierapport nov. 2015 en stand van zaken op 1 maart 2016. Inleiding In oktober 2015 hebben de inspecties onderzoek gedaan bij Veilig Thuis Hollands

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek Stap 1 Utrecht, januari 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de

Nadere informatie

Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK

Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER 2013 - VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Een product van het Ondersteuningsprogramma AMHK van de VNG 14 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Huidige

Nadere informatie

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg. Veilig Thuis. Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg. Veilig Thuis. Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 1 Inleiding In december 2015 hebben de Inspecties Jeugdzorg (IJZ) en Gezondheidszorg (IGZ) onderzoek

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Twente Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Twente Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Twente Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: aanvulling mandaatregeling vanwege transitie in het sociaal domein

Collegevoorstel. Zaaknummer: aanvulling mandaatregeling vanwege transitie in het sociaal domein Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een aantal nieuwe taken in het sociaal domein: de transitie/decentralisaties AWBZ (nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de Gezondheidszorg Ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Sport Motto Naar zichtbare kwaliteit

Nadere informatie

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015

VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID. Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders. 2 juli 2015 VEILIG THUIS GELDERLAND ZUID Probleemanalyse en afspraken Verkorte memo t.b.v. portefeuillehouders 2 juli 2015 Uitgave GGD Gelderland-Zuid Datum 2 juli 2015 1 2 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is Veilig

Nadere informatie

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden Veilig Thuis advies en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Werkconferenties in de zes regio s 1 Programma Werkconferentie Presentatie, wat brengt Veilig Thuis, Regionale werktafels met opdrachten

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zeeland Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zeeland Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zeeland Stap 1 Utrecht, december 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Regie binnen het Sociale Domein

Regie binnen het Sociale Domein Regie binnen het Sociale Domein voor aanbieders van zorg, het CJG, de gebiedsteams en het zorgloket in de gemeente Lochem Deze uitgangsnotitie is tot stand gekomen in overleg met managers CJG 4 kracht,

Nadere informatie

AMHK Gelderland Noord & Midden

AMHK Gelderland Noord & Midden AMHK Gelderland Noord & Midden Juli 2014 AMHK Gelderland Noord & Midden Info & meeting juli 2014 1 Welkom Programma Voorstellen 2 Opdracht vanuit nieuwe WMO AMHK op regionale schaal Gemeenten in Veiligheidsregio

Nadere informatie

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken Suite4Jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Suite4Jeugdzorg... 6 1.1 Jeugddossier... 6 1.2 Aanbieders en contracten... 6 1.3 Module

Nadere informatie

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Update 1 maart 2016

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Update 1 maart 2016 Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Update 1 maart 2016 1 Inleiding In december 2015 hebben de Inspecties Jeugdzorg (IJZ) en Gezondheidszorg

Nadere informatie

Prestatie-indicatoren voor Veilig Thuis

Prestatie-indicatoren voor Veilig Thuis Prestatie-indicatoren voor Veilig Thuis 1 Aanleiding Het Ondersteuningsprogramma van de VNG voor de vorming van AMHK s (hierna het Ondersteuningsprogramma Veilig Thuis) heeft uit diverse regio s het verzoek

Nadere informatie

Eén Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) in Drenthe

Eén Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) in Drenthe *14.09055* Behandeld door: A. de Vries d.d. 21-04-2014 Afdeling/Cluster: SEM Telefoonnr.: VOORSTEL AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Openbaar Geheimhouding: Nee Portefeuillehouder: J.F.A.

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Zuidoost-Brabant Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen

Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd. Bevindingen en aanbevelingen 1 Contactpersoon L.M.E.Menenti l.m.e.menenti@ nationaalrapporteur.nl T 06-4682 7508 S.J. Tjalsma s.j.tjalsma@ nationaalrapporteur.nl Verbetering registratie en beleidsinformatie Veilig Thuis en Jeugd Bevindingen

Nadere informatie

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek ASHG en AMK samen verder Kernopdracht het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen 2 Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Regie binnen het Sociale Domein (30 januari 2017)

Regie binnen het Sociale Domein (30 januari 2017) Regie binnen het Sociale Domein (30 januari 2017) voor aanbieders van zorg, het CJG, de gebiedsteams en het zorgloket in de gemeente Lochem Deze uitgangsnotitie is tot stand gekomen in overleg met managers

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Groningen Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor de

Nadere informatie

Taken van Veilig Thuis en een doorkijk naar 2017 e.v.

Taken van Veilig Thuis en een doorkijk naar 2017 e.v. Taken van Veilig Thuis en een doorkijk naar 2017 e.v. Inhoudelijk vergezicht 2017 2018 Werkgroep Doorontwikkeling & lokale verankering Veilig Thuis Gelderland Midden 3 januari 2017 Inleiding Per 1 januari

Nadere informatie

Factsheet zorgmeldingen over kinderen in Amsterdam Versie 1.0 22-12- 2014

Factsheet zorgmeldingen over kinderen in Amsterdam Versie 1.0 22-12- 2014 Factsheet zorgmeldingen over kinderen in Amsterdam Versie 1.0 22-12- 2014 Deze factsheet over zorgmeldingen is bestemd voor professionals van gecontracteerde partijen die gespecialiseerde jeugdhulp bieden

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 8

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 8 Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 8 Voorstel tot het instemmen met de oprichting van de stichting Veilig Thuis NOG en instemmen met de uitwerking van het organisatiemodel voor de toekomstige stichting. AAN

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek Stap 1 Hertoets Utrecht, juli 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor

Nadere informatie

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus

Protocol meldcode. Huiselijk geweld en kindermishandeling. OBS Prins Claus Protocol meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling OBS Prins Claus Linschoten januari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leerkrachten... 3 Intern begeleider/directrice... 3 Verwijsindex...

Nadere informatie

Factsheet Jeugd GGZ- aanbieders in Zwolle

Factsheet Jeugd GGZ- aanbieders in Zwolle Factsheet Jeugd GGZ- aanbieders in Zwolle - 1 december 2015 - Deze factsheet is voor jeugdaanbieders GGZ Zwolle. In deze factsheet zijn een processchema, beschrijving en veel gestelde vragen met antwoorden

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Hollands Midden Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Hollands Midden Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Hollands Midden Stap 1 Utrecht, november 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Workshop AMHK in het sociaal domein

Workshop AMHK in het sociaal domein Ondersteuningsprogramma AMHK Workshop AMHK in het sociaal domein Even voorstellen Suzanne Konijnendijk Michel Simon Remco van der Tol Doel van de workshop Het inventariseren van argumenten vóór en zorgen

Nadere informatie

Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland

Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland Lia Jak, arts M&G Vertrouwensarts VT NOG Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (potentiële) belangenverstrengeling Geen Disclosure

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Collegebesluit gunning 'Veilig Thuis' BBV nr: 2014/454714

Collegebesluit. Onderwerp: Collegebesluit gunning 'Veilig Thuis' BBV nr: 2014/454714 Collegebesluit Onderwerp: Collegebesluit gunning 'Veilig Thuis' BBV nr: 2014/454714 1. Inleiding In de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet is bepaald dat er op bovenlokaal niveau

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Haaglanden Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Haaglanden Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Haaglanden Stap 1 Utrecht, februari 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie voor

Nadere informatie

Het inzetten van drang en dwang in het primair proces. Regio FoodValley

Het inzetten van drang en dwang in het primair proces. Regio FoodValley Het inzetten van drang en dwang in het primair proces Regio FoodValley Deel I Deze brochure is tot stand gekomen in opdracht van: Jeugd FoodValley 'Versterken Basisstructuur' in samenwerking met de Raad

Nadere informatie

HANDREIKING AAN GEMEENTEN EN VEILIG THUIS ORGANISATIES OVER HOE OM TE GAAN MET WACHTLIJSTEN Wachtlijsten en Veilig Thuis

HANDREIKING AAN GEMEENTEN EN VEILIG THUIS ORGANISATIES OVER HOE OM TE GAAN MET WACHTLIJSTEN Wachtlijsten en Veilig Thuis HANDREIKING AAN GEMEENTEN EN VEILIG THUIS ORGANISATIES OVER HOE OM TE GAAN MET WACHTLIJSTEN Wachtlijsten en Veilig Thuis 1 Aanleiding In de inventarisatie die het VNG-programma Doorontwikkeling Veilig

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor?

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Hollands Midden 27 oktober 2015 Naam spreker: mevr. H. Sachse Functie: vertrouwensarts 1 Over volwassenen en kinderen Over lichamelijk geweld en andere

Nadere informatie

Stappenplan ten behoeve van het ontwikkelen van een AMHK VERSIE 14 NOVEMBER 2013

Stappenplan ten behoeve van het ontwikkelen van een AMHK VERSIE 14 NOVEMBER 2013 Stappenplan ten behoeve van het ontwikkelen van een AMHK VERSIE 14 NOVEMBER 2013 Een product van het Ondersteuningsprogramma AMHK van de VNG 14 november 2013 Inhoudsopgave Inleiding 4 Vorming van een AMHK

Nadere informatie

De keuze voor de organisatievorm van het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

De keuze voor de organisatievorm van het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling De keuze voor de organisatievorm van het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Op 1 januari 2015 moeten Gemeenten een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Drenthe Stap 1 Hertoets Utrecht, juni 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

Actieplan implementatie meldcode

Actieplan implementatie meldcode Fase 1 Voorbereidingsfase Besluit door het hoogste orgaan om het Basismodel Meldcode te gaan invoeren Opzetten van een implementatiestructuur Opstellen implementatieplan Reserveren van budget Vrijmaken

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord-Holland Noord Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Noord-Holland Noord Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Noord-Holland Noord Stap 1 Utrecht, december 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de

Nadere informatie

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg Veilig Thuis Regiovisie Veilig Thuis Uitgangspunten Zuid-Limburg Sluitende aanpak voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in Zuid-Limburg. Samenwerking tussen sociaal domein (welzijn/ zorg en jeugd)

Nadere informatie

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis

Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis Utrecht, juli 2016 Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie

Nadere informatie

Per 1 januari Welkom bij uw instelling. Samenvoeging AMK en SHG. integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Per 1 januari Welkom bij uw instelling. Samenvoeging AMK en SHG. integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis Per 1 januari 2015 Samenvoeging AMK en SHG. Doel: integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Handelingsprotocol enkele uitgangspunten Veilig Thuis VD1 geeft prioriteit aan de

Nadere informatie

Positionering en inrichting Veilig Thuis Fryslân. Bijeenkomst huiselijk geweld en Kindermishandeling 25 sept 2014

Positionering en inrichting Veilig Thuis Fryslân. Bijeenkomst huiselijk geweld en Kindermishandeling 25 sept 2014 Positionering en inrichting Veilig Thuis Fryslân Bijeenkomst huiselijk geweld en Kindermishandeling 25 sept 2014 Inhoud Positie Veilig Thuis Fryslân Programma van eisen Inrichtingsplan Samenwerking gemeenten

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland Stap 1 Utrecht, januari 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U201402069

ons kenmerk ECSD/U201402069 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief beleidsinformatie jeugd / gedwongen kader uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402069 bijlage(n) 2 datum

Nadere informatie

JAARPLAN VAN AANPAK De kwaliteit van Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland

JAARPLAN VAN AANPAK De kwaliteit van Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland JAARPLAN VAN AANPAK 2016 De kwaliteit van Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland januari 2016 Inhoud Inleiding pagina 3 Randvoorwaarden pagina 5-24/7 bereikbaarheid Veilig Thuis pagina 5-24/7 bereikbaarheid

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Kennemerland Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Kennemerland Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Kennemerland Stap 1 Utrecht, februari 2016 1 Inspectie Jeugdzorg Motto Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! Missie De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

Workshop Privacy en Triage

Workshop Privacy en Triage Workshop Privacy en Triage Programma 1. Over de streep 2. Introductie Privacy & Triage 3. Triage in casus Privacy staat integraal werken in sociaal domein in de weg Gemeenten krijgen een grotere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De kwaliteit van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Stap 1

De kwaliteit van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Stap 1 De kwaliteit van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Stap 1 Utrecht, december 2015 1 Inspectie Jeugdzorg Dit is een uitgave van: Inspectie Jeugdzorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inspectie

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Op weg naar een robuust AMHK. in Gelderland Midden en Gelderland Noord

Op weg naar een robuust AMHK. in Gelderland Midden en Gelderland Noord Op weg naar een robuust AMHK in Gelderland Midden en Gelderland Noord Een AMHK in verbinding met het sociale domein Kort, snel en hoog gespecialiseerd Versie 0.3. Datum: 30 januari 2014 Projectgroep vorming

Nadere informatie

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg. Veilig Thuis. Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016

Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg. Veilig Thuis. Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Verbeterplan naar aanleiding van rapport Inspectie Jeugdzorg Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland (NOG) JANUARI 2016 Verbeterplan Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland januari 2016 1 Inleiding In december

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is Tea Bouma Wijkaanpak Leeuwarden Eerste frontlijnteam in 2008 In 2014 naar 7 wijkteams, 2 pilots jeugd- en gezinsteam, 1 scholenteam en 1 dorpenteam Doorontwikkeling

Nadere informatie

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Stichting Werkplaats Kindergemeenschap. Voortgezet Onderwijs Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Stichting Werkplaats Kindergemeenschap Voortgezet Onderwijs Stichting Werkplaats Kindergemeenschap 2013 Inleiding Het opstellen van deze meldcode vloeit

Nadere informatie

Gemeente Delft. In de bijlage is een overzicht opgenomen van definities.

Gemeente Delft. In de bijlage is een overzicht opgenomen van definities. Samenleving Gemeente Delft bezoekadres: Stationsplein 1 2611 BV Delft IBAN NL21 BNGH 0285 0017 87 t.n.v. gemeente Delft Retouradres : Postbus 78, 2600 ME Delft Aan de gemeenteraad Behandeld door Olga Lemmen

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld

Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld Op de Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld is een complex thema. Omdat het gaat om een kwetsbare groep patiënten en ingewikkelde

Nadere informatie

Eindrapportage Programma Veilig Thuis - de basis op orde

Eindrapportage Programma Veilig Thuis - de basis op orde Eindrapportage Programma Veilig Thuis - de basis op orde 27 juni 2017 Jan-Dirk Sprokkereef 1 Inleiding Dit is de eindrapportage van het Programma Veilig Thuis de basis op orde. Het programma eindigt op

Nadere informatie

Privacy Scan VISD juni 2014. Antwoordcategorie Ja/Nee/ Onbekend

Privacy Scan VISD juni 2014. Antwoordcategorie Ja/Nee/ Onbekend 1 Governance Deze vragen geven inzicht in de te ondernemen acties met betrekking tot de governance en organisatie van privacy. Dit is afhankelijk van de lokale situatie vanaf 2015. Elke gemeente moet nadenken

Nadere informatie

Veilig Thuis Midden Gelderland

Veilig Thuis Midden Gelderland Veilig Thuis Midden Gelderland Nieuwsbrief juni 2015, nr. 1 Veilig Thuis Midden Gelderland is sinds 1 januari 2015 het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in deze regio. Het

Nadere informatie

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld

Stappenplan VeiligHeidsHuizen. Triage-instrument. voor professionals in het veld Stappenplan VeiligHeidsHuizen Triage-instrument voor professionals in het veld Inhoud 1 : Inleiding 4 Aanleiding 4 Instrument versus intuïtie 5 Wat u in hoofdstukken 2 en 3 vindt 5 2 : Instrument 6 Aannames

Nadere informatie

De bestuursraad Intersectorale aanpak kindermishandeling Gelderland. Paul van de Water, projectleider Arnhems Collectief tegen Kindermishandeling

De bestuursraad Intersectorale aanpak kindermishandeling Gelderland. Paul van de Water, projectleider Arnhems Collectief tegen Kindermishandeling Aan: C.C.: Van: Betreft: De bestuursraad Intersectorale aanpak kindermishandeling Gelderland Beppie Soetens, gemeente Arnhem Paul van de Water, projectleider Arnhems Collectief tegen Kindermishandeling

Nadere informatie

Toelichting BenW-adviesnota

Toelichting BenW-adviesnota Onderwerp: Toelichting BenW-adviesnota Afdeling/team : Welzijn Samenwerkingsprotocol Raad voor de Kinderbescherming - gemeenten Afdelingshoofd Auteur : Bremmers, P.H.M. : Broek, N.M.C.A. Datum vergadering

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Procesvoorstel Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Rotterdam, 23 februari 2015

Procesvoorstel Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Rotterdam, 23 februari 2015 Procesvoorstel Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond Rotterdam, 23 februari 2015 Aan: Algemeen bestuur Jeugdhulp Rijnmond Door: René Meuwissen, voorzitter stuurgroep Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 1. Aanleiding

Nadere informatie

Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK

Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK Advies Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Algemeen: 0800-2000 Voor professionals : 088-1447070 Veilig Thuis Gld Zuid=AMHK AMK Steunpunt Huiselijk Geweld bij MBZ

Nadere informatie

Raadsbrief. Onderwerp: Inspectierapport Veilig Thuis Twente

Raadsbrief. Onderwerp: Inspectierapport Veilig Thuis Twente Raadsbrief Onderwerp: Inspectierapport Veilig Thuis Twente Registratienummer: 582962 Datum: 7 maart 2016 Betreft Programma: 5. Sociaal domein Portefeuillehouder: P. van Zwanenburg Medewerker: L. van Geen

Nadere informatie

Coördinatie van zorg FoodValley

Coördinatie van zorg FoodValley Coördinatie van zorg FoodValley Juni 2015 Projectteam Coördinatie van Zorg Judith Streppel Annelies Kooiman Aafke Vlaardingerbroek Klaske Gonlag m.m.v. Klankbordgroep Coördinatie van Zorg 1 1. Aanleiding

Nadere informatie

Factsheet Besluit gemeente na verwijzing door huisarts?

Factsheet Besluit gemeente na verwijzing door huisarts? JStelselwijziging Jeugd Factsheet Besluit gemeente na verwijzing door huisarts? Aanleiding Moet of kan de gemeente na de verwijzing door de huisarts en de beoordeling door de jeugdhulpaanbieder nog een

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde

Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde Derde voortgangsrapportage Programma Veilig Thuis de basis op orde 9 januari 2017 Inleiding In dit document wordt gerapporteerd over de bevindingen en resultaten van het Programma Veilig Thuis de basis

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst en Machtigingsbesluit Veilig Thuis CORV. Noord-Limburg

Bewerkersovereenkomst en Machtigingsbesluit Veilig Thuis CORV. Noord-Limburg Bewerkersovereenkomst en Machtigingsbesluit Veilig Thuis CORV Noord-Limburg Datum: 11 februari 2014 Bewerkersovereenkomst college van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Noord Limburg Beesel,

Nadere informatie

Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling

Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling Meldcode Excellent Leven Stappenplan Ouderenmishandeling, Huiselijk geweld, Kindermishandeling Stap 1 Vermoeden van mishandeling klik hier Stap 2 Overleg Stap 3 Informatie verzamelen Stap 4 Actie Stap

Nadere informatie

FACT-SHEET Veilig Thuis Groningen jaar 2015

FACT-SHEET Veilig Thuis Groningen jaar 2015 Werkwijze vanaf 1 november 2013 De politie geeft dagelijks de door van huiselijk geweld uit de gehele provincie Groningen naar het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG), sinds 1 januari 2015 Veilig Thuis (i.s.m.

Nadere informatie