Als ja misschien toch nee is: de toestemming van de werknemer voor de verwerking van persoonsgegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als ja misschien toch nee is: de toestemming van de werknemer voor de verwerking van persoonsgegevens"

Transcriptie

1 Als ja misschien toch nee is: de toestemming van de werknemer voor de verwerking van persoonsgegevens Mw. Mr. F.C. van der JAgt werkgevers verwerken op allerlei wijzen persoonsgegevens van hun werknemers. Op grond van de wet bescherming persoonsgegevens (wbp) dient de werkgever hiertoe onder meer een grondslag op basis van art. 8 wbp te hebben. een van deze grondslagen is het vragen van ondubbelzinnige toestemming aan de werknemer. In de praktijk zitten hier de nodige haken en ogen aan, die in dit artikel uiteen worden gezet. Inleiding Op 18 april jl. presenteerde het College bescherming persoonsgegevens (Cbp) zijn agenda voor Een van de thematische speerpunten voor dit jaar vormt de gegevensverwerking binnen de arbeidsrelatie. Werkgevers verwerken op allerlei wijzen persoonsgegevens van hun werknemers. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan de gegevensverwerking in het kader van de verzuimregistratie, het screenen van werknemers voor en tijdens het dienstverband, het doen van onderzoek naar wangedrag op de werkvloer, de controle van internet- en gebruik, het uitbetalen van salarissen en het instellen van klokkenluidersregelingen. Vanuit privacytechnisch oogpunt geldt dat een werkgever een grondslag op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) moet hebben voor de verwerking van persoonsgegevens van werknemers. Vaak kiest een werkgever ervoor om, zeker in het geval van een Nederlands bedrijf dat onderdeel uitmaakt van een internationaal concern, een werknemer om toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens te vragen. In de arbeidsovereenkomst wordt dan bijvoorbeeld de volgende bepaling opgenomen: Werkgever houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De werknemer geeft aan de werkgever ondubbelzinnig toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken in het kader van de arbeidsverhouding. De vraag is echter of het vragen van toestemming aan de werknemer in dit soort situaties een correcte grondslag onder de Wbp vormt. In dit artikel wordt eerst in het kort het privacyrechtelijke kader geschetst. Daarna worden de haken en ogen die verbonden zijn aan het werken met 1 Zie: toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens toegelicht en worden alternatieven besproken. Achtergrond Er bestaat in Nederland geen algemeen wetsartikel aangaande de privacy van werknemers. Op grond van art. 10 van de Grondwet (Gw) heeft eenieder het recht op de bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer (lid 1) en worden bij wet regels gesteld ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens (lid 2). Ook dient de wet regels te stellen omtrent de mogelijkheden voor personen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die over hen worden verwerkt, het gebruik dat daarvan wordt gemaakt en de mogelijkheden die er zijn om incorrecte gegevens te verbeteren (lid 3). Art. 10 Gw vormde de basis voor de invoering van de Wet persoonsregistraties (Wpr) in Om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie naar een hoger niveau te brengen, trad in 1995 de Europese Privacyrichtlijn (de Richtlijn) in werking. 3 Bij de implementatie van deze Richtlijn in de Nederlandse wetgeving werd de Wpr vervangen door de Wbp. 4,5 In arbeidsrechtelijke relaties komt de privacy van 2 Wet van 28 december 1988, houdende regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties (Wet persoonsregistraties), Stb. 1988, richtlijn 95/46/eg van het europees Parlement en de raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PbEG 1995, L 281/31). 4 Wet van 6 juli 2000, houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens), Stb. 2000, Het recht op privacy is op internationaalrechtelijk niveau onder meer verankerd in art. 17 internationaal verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten (ivbpr) en op europeesrechtelijk niveau in art. 8 europees verdrag voor de rechten van de Mens (evrm), in het verdrag tot bescherming van personen met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens van de raad van europa (Conventie 148 SDU UITGEVERS / NUMMER 4, MEI 2013 TIJDSCHRIFT ARBEIDSRECHTPRAKTIJK

2 Als ja misschien toch nee is: de toestemming van de werknemer voor de verwerking van persoonsgegevens de werknemer vaak aan bod bij de belangenafweging van art. 7:611 Burgerlijk Wetboek (BW). Het verwerken van persoonsgegevens onder de wbp De Wbp is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en op de niet-geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand 6 (bijvoorbeeld een kaartenbak) zijn opgenomen (art. 2 lid 1 Wbp). Kernbegrippen van de wet zijn dan ook het begrip persoonsgegeven en het begrip verwerking. Een persoonsgegeven is kort gezegd elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of een identificeerbare persoon (art. 1 sub a Wbp). Het begrip verwerking ziet op alle handelingen die met betrekking tot de persoonsgegevens kunnen worden verricht (art. 1 sub b Wbp), zoals het opslaan, ordenen en bewaren van gegevens maar ook het vernietigen daarvan. Beide begrippen worden ruim uitgelegd. 7 Zo worden een IP-adres, de reisgegevens van de ov-chipkaart en de foto daarop, maar ook bepaalde informatie van Wi-Fi-routers, aangemerkt als persoonsgegevens. In het licht van de arbeidsverhouding zal een werkgever vaak bepaalde persoonsgegevens van een werknemer in onder meer zijn personeelsadministratie willen verwerken. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om de NAW-gegevens, BSN-nummers, gegevens betreffende de gezondheid van de werknemers en bankrekeningnummers. De werkgever bepaalt welke persoonsgegevens hij van de werknemer verwerkt: hij is de zogenaamde verantwoordelijke in de zin van de Wbp (art. 1 sub d Wbp). De werknemer is degene van wie de gegevens worden verwerkt, of te wel de betrokkene (art. 1 sub f Wbp). De meeste verplichtingen van de Wbp rusten op de verantwoordelijke. De Wbp geeft een aantal basisregels waaraan de werkgever zich moet houden. Zo moet de werkgever onder meer de persoonsgegevens behoorlijk en zorgvuldig verwerken (art. 6 Wbp), mogen de persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden (art. 7 Wbp) en moet de 108), in art. 7 en 8 van het Handvest van de grondrechten van de europese Unie en in art. 16 van het verdrag betreffende de werking van de europese Unie (vweu). 6 Zie voor de definitie van bestand art. 1 sub c Wbp. 7 Zie onder meer: Artikel 29 Werkgroep: Advies 4/2007 over het begrip persoonsgegeven, goedgekeurd op 20 juni 2007, WP 136. Deze opinie en de andere opinies van de Werkgroep waarnaar verwezen wordt in dit artikel zijn te raadplegen op: article-29/documentation/opinion-recommendation/index_en.htm. Zie ook: rb. Middelburg 15 maart 2012, LJN Bv8942 (in deze zaak worden prejudiciële vragen gesteld inzake de uitleg van het begrip persoonsgegeven ), CrvB 7 maart 2012, LJN BU1965 (het openen van een box is als een gegevensverwerking aan te merken) en rb. oost-brabant 31 januari 2013, LJN BZ2126 (in deze opvallende uitspraak heeft de rechtbank aangegeven dat het hyperlinken naar een website die persoonsgegevens bevat, is aan te merken als een verwerking van persoonsgegevens). werkgever een grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens hebben (art. 8 Wbp). 8 grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens De zes grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens door een verantwoordelijke zijn limitatief opgesomd in art. 8 van de Wbp, dat stelt dat persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt indien: a. de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend; b. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst; c. de gegevensverwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verantwoordelijke onderworpen is; d. de gegevensverwerking noodzakelijk is ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene; e. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de goede vervulling van een publiekrechtelijke taak door het desbetreffende bestuursorgaan dan wel het bestuursorgaan waaraan de gegevens worden verstrekt, of f. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke of van een derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert. Ik zal eerst een korte toelichting geven op de verwerkingsgronden zoals opgenomen onder sub b tot en met f. Daarna ga ik in de volgende paragraaf in op de grondslag van ondubbelzinnige toestemming. toelichting overige grondslagen wbp Een werkgever kan een persoonsgegevensverwerking baseren op het feit dat het noodzakelijk is om deze gegevens te verwerken voor de uitvoering van de overeenkomst met de betrokkene (sub b). Een voorbeeld hiervan is het verwerken van het bankrekeningnummer van een werknemer om zo tot loonbetaling conform de arbeidsovereenkomst over te kunnen gaan. Persoonsgegevensverwerking kan ook noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan een werkgever onderworpen is (sub c). 9 Zo moet een werkgever op grond van de Wet op de 8 gelet op de reikwijdte van dit artikel wordt niet ingegaan op de overige verplichtingen die op grond van de Wbp op de werkgever rusten. 9 Het moet dan wel gaan om een nationaal wettelijke verplichting, zie Artikel 29 Werkgroep: Advies 1/2006 over de toepassing van de EUgegevensbeschermingsregels op interne klokkenluidersregelingen in de TIJDSCHRIFT ARBEIDSRECHTPRAKTIJK NUMMER 4, MEI 2013 / SDU UITGEVERS 149

3 Loonbelasting een kopie van het identiteitsbewijs van een werknemer in zijn administratie opslaan. 10 Een werkgever zal niet snel te maken krijgen met de grondslag van het vitale belang (sub d). Het gaat hierbij om de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een dringend medische noodzaak. De memorie van toelichting (MvT) bij de Wbp geeft als voorbeeld de situatie waarin iemand buiten bewustzijn is geraakt en dringend medische hulp nodig heeft. In dat geval is het toegestaan om in iemands kleding op zoek te gaan naar identiteitsgegevens Het is raadzaam om een van de andere grondslagen van de Wbp te kiezen en deze door te geven aan de medische hulpdiensten. 11 Het kan ook zo zijn dat een werkgever bepaalde gegevens aan een publiekrechtelijk orgaan moet verschaffen, zodat dit orgaan zijn taken kan uitvoeren (sub e). Een voorbeeld is hiervan dat een werkgever indien hij een ontslagvergunning wil aanvragen, bepaalde persoonsgegevens van de werknemer aan het UWV moet verstrekken. Tot slot biedt de wet nog een soort vangnetbepaling: een werkgever kan persoonsgegevens van een werknemer verwerken indien dit noodzakelijk is voor een gerechtvaardigd belang van de werkgever zelf of van een derde, dat zwaarder weegt dan de inbreuk die hiermee op de privacy van de werknemer wordt gemaakt (sub f). Bij een beroep op deze verwerkingsgrond moet altijd een belangenafweging plaatsvinden. Daarbij moeten steeds de eisen van proportionaliteit (de inbreuk op de privacy van de werknemer mag niet onevenredig zijn in verhouding tot het doel van de gegevensverwerking) en subsidiariteit (zijn er minder vergaande middelen voor de werkgever beschikbaar om dit doel te bereiken?) in acht worden genomen. 12 de ondubbelzinnige toestemming van de werknemer Persoonsgegevens kunnen in beginsel ook worden verwerkt indien hiervoor ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene wordt verkregen (sub a). Op grond van art. 1 sub i Wbp wordt het begrip toestemming aldus uitgelegd dat het hierbij gaat om: elke vrije, specifieke, op informatie berustende wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat de hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. De toestemming moet volgens de MvT bij de Wbp aan drie eisen voldoen: (i) de betrokkene moet zijn sfeer van boekhouding, interne boekhoudcontrole, auditing en bestrijding van omkoping en bancaire en financiële criminaliteit, goedgekeurd op 1 februari 2006, WP 117, p. 18 en College bescherming persoonsgegevens (Cbp), 16 januari 2006, z ). 10 Art. 6a sub c Wet op de loonbelasting Kamerstukken II 1997/98, , nr. 3 (MvT), p Deze beginselen vloeien voort uit art. 8 evrm. wil met betrekking tot de gegevensverwerking in vrijheid kunnen uiten en ook daadwerkelijk hebben geuit; (ii) de wilsuiting moet betrekking hebben op een bepaalde gegevensverwerking of een beperkte categorie van gegevensverwerkingen; en (iii) er moet sprake zijn van informed consent. 13 Ik licht deze eisen hierna toe. De eis van vrije wilsuiting brengt met zich dat geen sprake is van rechtsgeldige toestemming indien een betrokkene onder druk is gezet om toestemming te verlenen of indien hij, door de verhouding die hij heeft ten opzichte van de verantwoordelijke, zich genoodzaakt ziet om toestemming te verlenen. 14 Het bestaan van een dergelijke gezagsverhouding is in de relatie werknemer-werkgever evident: het weigeren van toestemming kan immers grote gevolgen, zoals disciplinaire sancties en mogelijk zelfs ontslag, voor een werknemer hebben. 15 Het bestaan van de gezagsverhouding leidt er reeds toe dat toestemming geen goede verwerkingsgrond vormt voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een arbeidsrelatie. De Artikel 29 Werkgroep (de Werkgroep), het onafhankelijke adviesorgaan op privacygebied dat de Europese Commissie adviseert, heeft zich hier meermalen kritisch over uitgelaten. Zo stelde de Werkgroep in een opinie uit 2001 die specifiek ziet op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de arbeidsverhouding al dat wanneer een werkgever als noodzakelijk en onvermijdbaar gevolg van de arbeidsverhouding persoonsgegevens moet verwerken, het misleidend is indien hij deze verwerking door middel van toestemming tracht te wettigen. Alleen indien de werknemer een echt vrije keuze heeft en nadien de mogelijkheid heeft om zijn toestemming zonder nadeel in te trekken, kan de verwerking van de persoonsgegevens op toestemming worden gebaseerd. 16 Dit standpunt is genuanceerd in een opinie van de Werkgroep uit 2011 die specifiek ziet op definitie van het begrip toestemming uit de Privacyrichtlijn. 17 De Werkgroep geeft hierbij aan dat in het kader van arbeidsverhoudingen ook culturele en sociale aspecten een rol spelen. Volgens de Werkgroep kan een situatie van ondergeschiktheid vaak de belangrijkste reden vormen om aan te nemen dat de toestemming niet in vrijheid is verleend. Het is echter niet zo dat een werkgever nooit meer kan terugvallen op toestemming als grondslag voor de gegevensverwerking, zolang er voldoende waarborgen zijn dat de toestemming werkelijk in vrijheid is gegeven Supra noot 11, p Art. 3:33 en 3:35 BW zijn via art. 3:59 BW van overeenkomstige toepassing. 15 Zie ook Cbp 23 augustus 2012, z , waarin de toestemming van de werknemer voor het verwerken van psychologische testresultaten volgens het Cbp geen grondslag voor gegevensverwerking vormde nu het weigeren van deelname aan de test kon leiden tot ontslag. 16 Artikel 29 Werkgroep: Advies 8/2001 over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de arbeidsverhouding, goedgekeurd op 13 september 2001, WP 48, p Artikel 29 Werkgroep: Advies 15/2011 over de definitie van het begrip toestemming, goedgekeurd op 13 juli 2011, WP Supra noot 16, p SDU UITGEVERS / NUMMER 4, MEI 2013 TIJDSCHRIFT ARBEIDSRECHTPRAKTIJK

4 Als ja misschien toch nee is: de toestemming van de werknemer voor de verwerking van persoonsgegevens Een praktijkvoorbeeld: een werkgever biedt zijn werknemers de mogelijkheid om met korting lid te worden van een sportschool. Indien een werknemer dit wil, zal de werkgever met de sportschool de naam en de abonnementsgegevens van de werknemer uitwisselen, zodat de korting via de loonuitbetaling kan worden verwerkt. Het staat de werknemer volledig vrij om al dan niet lid te worden van de sportschool. Indien de werknemer dan aan de werkgever toestemming geeft om tot uitwisseling van zijn gegevens met de sportschool over te gaan, kan deze toestemming geacht worden vrijelijk te zijn gegeven. Het tweede aspect van de eis van vrije wilsuiting is dat deze ook daadwerkelijk moet zijn geuit. Dit betekent dat er geen sprake kan zijn van stilzwijgende of impliciete toestemming. Een voorbeeld hiervan is wanneer in algemene voorwaarden op een website wordt aangegeven dat men door het gebruik van de website expliciete toestemming verleent aan de verantwoordelijke om de daarop verstrekte persoonsgegevens te verwerken. Degene die de toestemming verleent, zal hiertoe een actieve handeling moeten verrichten. 19 De tweede eis houdt kort gezegd in dat de betrokkene moet weten waar hij toestemming voor geeft. Hij moet weten welke persoonsgegevens er worden verwerkt, voor welke doeleinden. Ook moet duidelijk zijn aan wie de gegevens mogelijkerwijs worden verstrekt. De toestemming moet dus voldoende specifiek zijn. Het moet niet zo zijn dat de betrokkene later wordt geconfronteerd met een verwerking waarvan hij helemaal niet door had dat hij hiervoor zijn toestemming heeft gegeven. 20 Hiermee hangt de derde eis sterk samen: de betrokkene moet voldoende en op een begrijpelijke manier worden geïnformeerd over de gegevensverwerking. Wel is het zo dat er ook op de betrokkene een bepaalde onderzoeksplicht rust: hij kan niet stil blijven zitten. De verhouding tussen actief informeren door de verantwoordelijke en de onderzoeksplicht van de betrokkene wordt beheerst door hetgeen van partijen in het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs mag worden verwacht. 21 Aan de gegevensverwerking op basis van art. 8 sub a Wbp wordt nog een additionele eis gesteld: er moet sprake zijn van ondubbelzinnige toestemming. In de MvT is aangegeven dat dit betekent dat de verantwoordelijke ervoor moet zorgen dat elke twijfel over de vraag of en waarvoor de betrokkene zijn toestemming heeft gegeven, bij hem moet zijn uitgesloten. 22 Als we bovenstaande eisen toepassen op de voorbeeldbepaling in de inleiding, wordt al snel duidelijk dat deze bepaling privacyrechtelijk niet voldoet. Allereerst is het 19 Supra noot 11, p Supra noot 11, p ibid, p ibid, p. 67. gelet op de aanwezige gezagsverhouding niet aannemelijk dat een werknemer zijn toestemming vrijelijk geeft: indien hij dit niet doet, kan hij niet in dienst treden bij een werkgever. Daarnaast geldt dat de categorie van gegevensverwerkingen wel is afgebakend ( in het kader van de arbeidsverhouding ) maar dat niet wordt duidelijk gemaakt welke gegevens er worden verwerkt, voor welke doeleinden en of deze gegevens al dan niet worden gedeeld met derden. Tot slot is eveneens van informed consent geen sprake. 23 Een werkgever dient zich ervan bewust te zijn dat ook indien derden worden ingeschakeld die in de uitvoering Alleen indien de werknemer echt een vrije keuze heeft, kunnen zijn persoonsgegevens op grond van toestemming worden verwerkt van diensten voor de werkgever met toestemming van de werknemer gegevens van de werknemer verwerken, dit problematisch kan zijn. Uit een recente uitspraak van de Rechtbank Zwolle-Lelystad blijkt dat ook rechters worstelen met de juiste toepassing van de Wbp. 24 In deze zaak wordt een werkgever geconfronteerd met een anonieme waarin de algemeen secretaris van de werkgever wordt beschuldigd van fraude en financieel wanbeleid. De werkgever roept zijn werknemers bijeen om de zaak te bespreken. Naar aanleiding van deze bespreking leveren diverse werknemers hun laptop in, zodat deze kan worden onderzocht door een recherchebureau dat door de werkgever wordt ingeschakeld. Aan de werknemers is toegezegd dat geen onderzoek in de privébestanden van de werknemers zal plaatsvinden. Vervolgens vindt het onderzoek plaats. Op een van de laptops blijkt een soort jaarboek te staan dat door de desbetreffende werknemer als dagboek wordt bijgehouden. In dit dagboek had de werknemer naast aantekeningen over zijn gezinsleven en zijn werk, ook observaties opgenomen over de bedrijfsvoering van de werkgever en de mogelijke (financiële) wantoestanden. Het recherchebureau heeft op trefwoorden de computer doorzocht. Nu het dagboek enige trefwoorden uit de anonieme bevatte, heeft het recherchebureau dit dagboek integraal aan de werkgever verstrekt. De relatie tussen de werkgever en de werknemer is hierdoor dusdanig verstoord geraakt dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden is beëindigd. De werknemer vordert nu schadevergoeding van het recherchebureau omdat het recherchebureau toch in privébestanden is gaan snuffelen waardoor hij zijn baan is kwijtgeraakt. Het recherchebureau meent dat de werknemer hiervoor toestemming heeft gegeven doordat hij zijn laptop aan het bureau heeft verstrekt. Hierdoor wist en gaf de werknemer toestemming voor een onderzoek (inclusief de verwerking 23 Aan deze laatste twee eisen zou wellicht wel zijn voldaan indien aan de arbeidsovereenkomst het privacybeleid van de organisatie, indien aanwezig, wordt gehecht en hier actief naar wordt verwezen. 24 rb. Zwolle-Lelystad 12 november 2012, «JAR» 2012/285, m.nt. C.M. Jakimowicz. TIJDSCHRIFT ARBEIDSRECHTPRAKTIJK NUMMER 4, MEI 2013 / SDU UITGEVERS 151

5 van zijn persoonsgegevens) naar alle gegevens die op zijn laptop stonden. De rechtbank komt praktisch gezien tot een bevredigende uitkomst: het feit dat de werknemer zijn laptop voor onderzoek heeft verstrekt, houdt niet in dat hij daarmee toestemming heeft verleend voor het verwerken van zijn persoonsgegevens. Nu het recherchebureau deze toestemming niet heeft verkregen, zijn de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt en is het recherchebureau aansprakelijk voor de door de werknemer geleden schade. Juridisch gezien zijn er echter wel kanttekeningen bij deze uitspraak te plaatsen. Gelet op de eisen voor het verwerken van persoonsgegevens op basis van ondubbelzinnige toestemming, is het hier immers zeer de vraag of hier überhaupt sprake had kunnen zijn van vrijwillig gegeven toestemming voor de gegevensverwerking. 25 Aan de werknemer is tijdens de voornoemde vergadering opgedragen om per direct zijn laptop in te leveren. Het is redelijkerwijs te verwachten dat het niet voldoen aan dit verzoek, voor de werknemer nadelige gevolgen zou hebben. Vanuit privacyrechtelijk oogpunt had derhalve voor een andere grondslag van de Wbp gekozen moeten worden, waarbij het kiezen voor de grondslag van het gerechtvaardigd belang (art. 8 sub f Wbp) uitkomst zou kunnen bieden. Dit laat onverlet dat ook in dat geval de verwerking eveneens aan de andere eisen van de Wbp had moeten voldoen. Dit laatste is overduidelijk niet het geval nu het onderzoek niet zorgvuldig heeft plaatsgevonden en er meer gegevens zijn verwerkt dan noodzakelijk. gevolgen van het baseren van de gegevensverwerking op toestemming Indien in een arbeidsverhouding toch wordt gekozen om de persoonsgegevens van een werknemer op basis van ondubbelzinnige toestemming te verwerken, leidt dit ertoe dat deze toestemming indien deze niet voldoet aan de hiervoor omschreven eisen, nietig is. 26 Indien wel een geldige toestemming wordt verkregen, kan deze toestemming te allen tijde door de werknemer worden ingetrokken. 27 Hierbij is van belang om op te merken dat indien de toestemming wordt ingetrokken, een werkgever zich niet alsnog op een van de andere rechtvaardigingsgronden mag beroepen om op die wijze te bewerkstelligen dat hij toch door kan gaan met de gegevensverwerking. 28 Dit zou namelijk strijdig zijn met art. 6 Wbp nu de verwerking in dat geval ten opzichte van de werknemer als onzorgvuldig en onrechtmatig is aan te merken. In aanvulling daarop geldt dat vaak voor de grondslag van toestemming wordt gekozen, indien de verantwoordelijke van mening is dat de belangenafweging ex art. 8 sub f Wbp niet in zijn voordeel zou uitvallen. Het is dan 25 Zie ook de kritische noot van C.M. Jakimowicz bij deze uitspraak. 26 op grond van art. 3:40 lid 1 BW. 27 Art. 5 lid 2 Wbp. 28 Supra noot 11, p. 82. Zie ook: H.H. de vries en D.J. rutgers, Wet bescherming persoonsgegevens; Toepassing in arbeidsverhoudingen, Deventer: Kluwer 2001, p. 24. bevreemdend dat de verantwoordelijke zich na intrekking van de toestemming alsnog op het standpunt zou kunnen stellen dat deze belangenafweging plotsklaps anders uit zou moeten vallen. De Werkgroep merkt hierover op dat indien de verwerking zou worden voortgezet op een van de andere grondslagen, het misleidend of zelfs inherent oneerlijk is om de gegevensverwerking in eerste instantie op toestemming te baseren. 29 Het is voor een werkgever raadzaam om de gegevensverwerkingen binnen de organisatie op de andere grondslagen van de Wbp te baseren. Met deze grondslagen kan een werkgever in de praktijk prima uit de voeten. 30 tot slot Inmiddels is op Europees niveau op 25 januari 2012 door de Europese Commissie een pakket voorstellen tot hervorming van de privacyregels gepresenteerd. Het voorstel is om de Richtlijn te vervangen door een Privacyverordening. 31 De keuze voor een verordening zorgt voor een verdergaande harmonisatie van de regelgeving, nu deze niet in nationale wetgeving hoeft te worden omgezet. In de voorgestelde verordening is expliciet opgenomen dat toestemming geen rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens kan zijn indien sprake is van een duidelijke onevenwichtigheid in de verhouding tussen de betrokkene en de verantwoordelijke. Hierbij wordt expliciet benoemd dat dit het geval is als persoonsgegevens van een werknemer door een werkgever worden verwerkt. 32 Wie echter denkt dat de voorgenomen Privacyverordening voor eens en altijd duidelijkheid zal brengen over de toepassing van privacyrechtelijke normen in het arbeidsrecht komt bedrogen uit: op grond van art. 82 van het voorstel kunnen de lidstaten binnen de grenzen van de Privacyverordening voorschriften vaststellen voor de verwerking van de persoonsgegevens van werknemers in het kader van de arbeidsverhouding. Wat hiervan ook zij, een ding is duidelijk: het vragen van toestemming aan werknemers voor de verwerking van persoonsgegevens is een gepasseerd station. over de auteur Mw. mr. F.C. van der Jagt is advocaat bij Stibbe te Amsterdam. 29 Supra noot 17, p een kanttekening: indien de verwerking wordt gebaseerd op art. 8 sub e of f Wbp, dient rekening te worden gehouden met het verzetsrecht van de betrokkene ex art. 40 Wbp, nu hier een belangenafweging plaatsvindt en de betrokkene van mening kan zijn dat deze gelet op zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden, anders dient uit te vallen. 31 voorstel voor een verordening van het europees Parlement en de raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming), 25 januari 2012, CoM (2012) 11 final, te raadplegen via: data-protection/document/review2012/com_2012_11_nl.pdf. 32 Zie overweging 33 en 34 van het voorstel en art. 7 lid 4 van het voorstel. 152 SDU UITGEVERS / NUMMER 4, MEI 2013 TIJDSCHRIFT ARBEIDSRECHTPRAKTIJK

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen

de minister van Economische Zaken, de heer mr L.J. Brinkhorst Postbus 20101 2500 EC Den Haag Ministeriële regeling afsluitingen POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de minister van Economische Zaken,

Nadere informatie

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland Protocol bescherming persoonsgegevens van de Alvleeskliervereniging Nederland AVKV/Protocol WBP (versie 01-12-2010) Pagina 1 Inhoud : 1. Voorwoord 2. Beknopte beschrijving van de Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet meldplicht datalekken

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet meldplicht datalekken Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Wet meldplicht datalekken De Wbp is al sinds 1 september 2001 van kracht en bevat bepalingen omtrent het rechtmatig omgaan met persoonsgegevens. Op 1 januari

Nadere informatie

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

c) persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Privacyreglement ArboVitale ArboVitale vindt het belangrijk dat u uitleg krijgt over hoe ArboVitale persoonsgegevens beschermt en hoe onze medewerkers om gaan met privacygevoelige informatie. Paragraaf

Nadere informatie

SWPBS vanuit juridisch oogpunt

SWPBS vanuit juridisch oogpunt SWPBS vanuit juridisch oogpunt Samenvatting uit: De Wilde M., en Van den Berg A. (2012), SWPBS, vanuit juridisch oogpunt, afstudeerrapport juridische afdeling Christelijke Hogeschool Windesheim, Zwolle

Nadere informatie

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen

Privacyreglement. verwerking persoonsgegevens. ROC Nijmegen Privacyreglement verwerking persoonsgegevens ROC Nijmegen Laatstelijk gewijzigd in april 2014 Versie april 2014/ Voorgenomen vastgesteld door het CvB d.d. 12 juni 2014 / Instemming OR d.d. 4 november 2014

Nadere informatie

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Trimclub ABC

Protocol bescherming persoonsgegevens van de Trimclub ABC Protocol bescherming persoonsgegevens van de Trimclub ABC Inhoud 1. Voorwoord 2. Beknopte beschrijving van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) 3. College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) 4. Beknopte

Nadere informatie

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder:

Privacyreglement Spoor 3 BV. Artikel 1. Begripsbepalingen. Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: Privacyreglement Spoor 3 BV Artikel 1. Begripsbepalingen Voor zover niet uitdrukkelijk anders blijkt, wordt in dit reglement verstaan onder: de wet: de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) het reglement:

Nadere informatie

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012

Privacyreglement. Inhoudsopgave. Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Pagina 1 van 7 Privacyreglement Vastgestelde privacyreglement Kraamzorg Novo Peri, 13 juni 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen artikel 1: Begripsomschrijvingen artikel 2: Reikwijdte artikel

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities

1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities Privacy regelement KBS De Plataan 1. Aanhef Dit reglement is voor KBS De Plataan, gevestigd te Meppel, Vledderstraat 3 E, 7941LC. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Bijzonder

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - BELEID Privacybeleid 1.1.01 20160122 Artikel 1 1.1 Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE

GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONGSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE mei 2007 GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE GEDRAGSCODE VERWERKING PERSOONSGEGEVENS STICHTING EDUROUTE IN AANMERKING NEMENDE: dat bij de Stichting Eduroute verschillende educatieve distributeurs zijn aangesloten; dat deze educatieve distributeurs

Nadere informatie

Cursus privacyrecht Jeroen Naves 7 september 2017

Cursus privacyrecht Jeroen Naves 7 september 2017 Cursus privacyrecht Jeroen Naves 7 september 2017 Juridisch kader 1. Relationele privacy: eer en goede naam (grondwet/evrm), portretrecht (Auteurswet), gezinsleven (EVRM) 2. Communicatie-privacy: briefgeheim

Nadere informatie

Privacyreglement Edese Schoolvereniging

Privacyreglement Edese Schoolvereniging Privacyreglement Edese Schoolvereniging 1. Aanhef Dit reglement is voor de Edese Schoolvereniging, gevestigd te Ede Zuidelijke Spoorstraat 8 6711 NN Ede 0318-615959 www.edeseschoolvereniging.nl info@esvede.nl

Nadere informatie

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.)

Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) Privacy reglement kinderopvang Opgesteld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (W.B.P.) 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare

Nadere informatie

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement Intermedica Kliniek Geldermalsen Versie 2, 4 juli 2012 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepalingen Persoonsgegevens Alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking

Nadere informatie

Wet Bescherming Persoonsgegevens : WBP AANGESLOTEN BIJ:

Wet Bescherming Persoonsgegevens : WBP AANGESLOTEN BIJ: AANGESLOTEN BIJ: Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht Wet Bescherming Persoonsgegevens : WBP Kwaliteit Per 1 september 2001 is de Wet Persoonsregistraties vervangen door de Wet Bescherming

Nadere informatie

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

a) Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Privacyreglement QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT QPPS LIFETIMEDEVELOPMENT treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd

Nadere informatie

Privacyreglement Trevianum Scholengroep

Privacyreglement Trevianum Scholengroep 1. Aanhef Dit reglement is voor Trevianum scholengroep, gevestigd te Sittard. 2. Definities Persoonsgegevens Verwerking van persoonsgegevens Bijzonder persoonsgegeven Betrokkene Wettelijk vertegenwoordiger

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Privacyreglement 2015

Privacyreglement 2015 Het doel van dit privacyreglement betreft een praktische uitwerking geven van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, verder te noemen Wbp. Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen p. 2 2. Reikwijdte

Nadere informatie

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling

Privacyreglement. Algemene bepalingen. Doelstelling Doelstelling Privacyreglement Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP. Dit reglement is van toepassing

Nadere informatie

Juridisch kader De belangrijkste juridische wetgeving die van belang is in het kader van de geschilpunten is de volgende: FNV Bondgenoten HH/561

Juridisch kader De belangrijkste juridische wetgeving die van belang is in het kader van de geschilpunten is de volgende: FNV Bondgenoten HH/561 POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN FNV Bondgenoten DATUM 6 juli 2005 CONTACTPERSOON

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon.

1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. Vastgesteld door de Raad van Bestuur, november 2010 Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon. 1.2 verwerking van persoonsgegevens:

Nadere informatie

Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015

Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Waterland. Nr. 6717 29 januari 2015 Privacy protocol Sociaal domein gemeente Waterland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Waterland, overwegende

Nadere informatie

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp

Privacyreglement. ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp Privacyreglement ALTRA Jeugd- en Opvoedhulp 1 Vastgesteld MT Altra 11 november 2016 INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen 1. Begripsbepalingen 2. Reikwijdte Rechtmatige verwerking persoonsgegevens 3. Doel

Nadere informatie

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACYREGLEMENT 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

1. Artikel 8 Wet bescherming persoonsgegevens. Artikel 8 Wbp. 1.1 Toestemming als grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

1. Artikel 8 Wet bescherming persoonsgegevens. Artikel 8 Wbp. 1.1 Toestemming als grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens Juridisch kader 1. Artikel 8 Wet bescherming persoonsgegevens Artikel 8 Wbp Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien: a. de betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft

Nadere informatie

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen

Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Reglement bescherming persoonsgegevens Lefier StadGroningen Voor het verhuren van een woning en het leveren van overige diensten heeft Lefier StadGroningen gegevens van u nodig. De registratie en verwerking

Nadere informatie

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel...

Inleiding, toelichting... 2. Algemene bepalingen... 2. Artikel 1: Begripsbepalingen... 2. Artikel 2: Reikwijdte... 3. Artikel 3: Doel... PRIVACYREGLEMENT REGIORECHT ANTI-FILESHARINGPROJECT INHOUD Inleiding, toelichting... 2 Algemene bepalingen... 2 Artikel 1: Begripsbepalingen... 2 Artikel 2: Reikwijdte... 3 Artikel 3: Doel... 3 Rechtmatige

Nadere informatie

Informatie over privacywetgeving en het omgaan met persoonsgegevens

Informatie over privacywetgeving en het omgaan met persoonsgegevens Informatie over privacywetgeving en het omgaan met persoonsgegevens Inleiding Op 1 september 2001 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Hiermee werd de Europese Richtlijn over

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

31 mei 2012 z2012-00245

31 mei 2012 z2012-00245 De Staatssecretaris van Financiën Postbus 20201 2500 EE DEN HAAG 31 mei 2012 26 maart 2012 Adviesaanvraag inzake openbaarheid WOZwaarde Geachte, Bij brief van 22 maart 2012 verzoekt u, mede namens de Minister

Nadere informatie

Zorgverzekeraars Nederland Definitieve bevindingen Ambtshalve onderzoek aangaande toepassing Controle op Verzekering van VECOZO B.V.

Zorgverzekeraars Nederland Definitieve bevindingen Ambtshalve onderzoek aangaande toepassing Controle op Verzekering van VECOZO B.V. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Zorgverzekeraars Nederland DATUM

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Beckers

Privacyreglement Bureau Beckers Privacyreglement Bureau Beckers Bureau Beckers houdt zich aan het privacyreglement zoals dat door de Branchevereniging wordt aangegeven en in het vervolg van dit document is opgenomen. De nu volgende aandachtspunten

Nadere informatie

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Aanhef Dit reglement is voor Stichting ROC West Brabant 1. Daar waar in dit reglement wordt gesproken over deelnemers worden ook leerlingen in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) bedoeld.

Nadere informatie

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1. Algemene bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen: 1.1 Persoonsgegevens: Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens: Persoonsgegevens

Nadere informatie

Informatiegids. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) voor. NOAB leden

Informatiegids. Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) voor. NOAB leden Informatiegids Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) voor NOAB leden 1 INLEIDING... 3 DE WBP... 3 1 PERSOONSGEGEVENS... 3 1.1 WAT ZIJN GEGEVENS EN WELKE EISEN STELT DE WET AAN GEGEVENS... 3 1.2 VERWERKEN

Nadere informatie

Als je de sport beoefent, moet je de regels kennen: privacyrechtelijke aspecten van de ledenadministratie

Als je de sport beoefent, moet je de regels kennen: privacyrechtelijke aspecten van de ledenadministratie F.C. VAN DER JAGT* Als je de sport beoefent, moet je de regels kennen: privacyrechtelijke aspecten van de ledenadministratie Bij het inrichten en gebruiken van de ledenadministratie moeten sportverenigingen

Nadere informatie

R E G L E M E N T V E R W E R K I N G V A N P E R S O O N S G E G E V E N S O B D N O O R D W E S T Versie Wet bescherming persoonsgegevens 2016

R E G L E M E N T V E R W E R K I N G V A N P E R S O O N S G E G E V E N S O B D N O O R D W E S T Versie Wet bescherming persoonsgegevens 2016 Modelreglement Verwerking van Persoonsgegevens, versie Wbp 2016 160234/1180 R E G L E M E N T V E R W E R K I N G V A N P E R S O O N S G E G E V E N S O B D N O O R D W E S T Versie Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Werk en Inkomen Lekstroom Nr. 539 18 september 2017 Reglement Bescherming persoonsgegevens Werk en Inkomen Lekstroom

Nadere informatie

Privacy in het arbeidsrecht. Hayat Barrahmun 6 november 2014

Privacy in het arbeidsrecht. Hayat Barrahmun 6 november 2014 Privacy in het arbeidsrecht Hayat Barrahmun 6 november 2014 1 De privacy van de werknemer op de werkvloer moet door de werkgever in een bepaalde mate worden gerespecteerd. 2 Geen algemeen arbeidsrechtelijk

Nadere informatie

Privacyreglement Kindertherapeuticum

Privacyreglement Kindertherapeuticum 1. Begripsbepalingen Binnen de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) wordt een aantal begrippen gehanteerd. In onderstaande lijst staat een uitleg van de begrippen. 1.1 Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Kadernotitie voor Gegevensverwerking en Privacybescherming Sociaal Domein gemeente Assen. mei 2015

Kadernotitie voor Gegevensverwerking en Privacybescherming Sociaal Domein gemeente Assen. mei 2015 Kadernotitie voor Gegevensverwerking en Privacybescherming Sociaal Domein gemeente Assen mei 2015 1. Inleiding Het college van burgemeester en wethouders van Assen schetst in deze kadernotitie de gemeentelijke

Nadere informatie

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens

Nederlands Instituut van Psychologen 070-8888500. inzagerecht testgegevens POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Nederlands Instituut van Psychologen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 2003 Rapportnummer: 2003/348

Rapport. Datum: 13 oktober 2003 Rapportnummer: 2003/348 Rapport Datum: 13 oktober 2003 Rapportnummer: 2003/348 2 Klacht Op 3 februari 2003 besloot de Nationale ombudsman een onderzoek uit eigen beweging in te stellen naar een gedraging van de Informatie Beheer

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG. Wetgevingsadvies lagere regelgeving Quotumwet.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG. Wetgevingsadvies lagere regelgeving Quotumwet. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Sociale Zaken

Nadere informatie

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Algemene bepalingen Begripsomschrijving: Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Gezondheidsgegevens Persoonsgegevens die direct of indirect

Nadere informatie

Kennedy Van der Laan. Dhr. R. Paping. H.H. de Vries. Nederlandse Woonbond / Privacy. 6 maart 2012 45241/HVR/792435

Kennedy Van der Laan. Dhr. R. Paping. H.H. de Vries. Nederlandse Woonbond / Privacy. 6 maart 2012 45241/HVR/792435 Memo Kennedy Van der Laan aan Dhr. R. Paping van H.H. de Vries inzake Nederlandse Woonbond / Privacy datum 6 maart 2012 referentie 45241/HVR/792435 Inleiding en conclusie De Vereniging Nederlandse Woonbond

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN BEWERKERSOVEREENKOMST De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.J. van Miltenburg, hierna te

Nadere informatie

Googlende verzekeraars en privacybescherming. Hester de Vries PIV jaarcongres 28 maart 2014

Googlende verzekeraars en privacybescherming. Hester de Vries PIV jaarcongres 28 maart 2014 Googlende verzekeraars en privacybescherming Hester de Vries PIV jaarcongres 28 maart 2014 1 Googlen: inbreuk op privacy? Gegevens zijn openbaar gemaakt? Op eigen initiatief. of door anderen. Slide met

Nadere informatie

Privacy in de afvalbranche Juridisch kader

Privacy in de afvalbranche Juridisch kader Privacy in de afvalbranche Juridisch kader Marieke Thijssen en Monique Hennekens Seminar Privacy in de afvalbranche 1 december 2016 Privacyregelgeving Grondwet Wet bescherming persoonsgegevens Bijzondere

Nadere informatie

2 Privacyreglement Bureau Jeugdzorg

2 Privacyreglement Bureau Jeugdzorg Privacyreglement Bureau Jeugdzorg Bureau Jeugdzorg treft hierbij conform artikel 13, eerste lid, en artikel 52 van de Wet op de jeugdzorg een schriftelijke regeling voor de verwerking van cliëntgegevens.

Nadere informatie

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Inleiding Kraamzorg Renske Lageveen heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement opgesteld, houdende de regels voor

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Wat je altijd al moest weten over privacy

Wat je altijd al moest weten over privacy Wat je altijd al moest weten over privacy Kenniscarrousel Sociaal Domein Maartje Vinke en Paul Post 1 Regio Gooi en Vechtstreek Wat is privacy? 2 Regio Gooi en Vechtstreek Wat is privacy? Voor het gemeentelijk

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Privacyreglement Ambitiouzz

Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz Privacyreglement Ambitiouzz, 21 augustus 2015 1 Privacyreglement Ambitiouzz Vastgesteld: 21-08-2015 door de directie In dit reglement komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Nadere informatie

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wetgevingsadvies AMvB wijziging Besluit SUWI

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wetgevingsadvies AMvB wijziging Besluit SUWI POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Minister van Sociale Zaken en

Nadere informatie

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt)

Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Privacy reglement Coöperatie Kraamzorggroep U.A. (lees Saskia Zorgt) Inleiding Het bestuur van Coöperatie Kraamzorggroep heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement

Nadere informatie

Seminar: Big Data en privacy

Seminar: Big Data en privacy Seminar: Big Data en privacy Sprekers: - mr. Marten van Hasselt Big Data in de praktijk: lust of last? - mr. Vincent Rutgers Big Data en privacy: bescherming persoonsgegevens in kort bestek mr. Marten

Nadere informatie

Datum: 20 april Auteur: Jan Vermeulen/Karin Melger. Status: Definitief t.b.v. bestuur. Directie / Bestuur / GMR / Raad van Toezicht.

Datum: 20 april Auteur: Jan Vermeulen/Karin Melger. Status: Definitief t.b.v. bestuur. Directie / Bestuur / GMR / Raad van Toezicht. Privacy reglement voorloper - Het privacyreglement is wettelijk niet verplicht. Het geeft de school wel een basis om privacy goed te regelen en dit inzichtelijk te maken voor medewerkers en ouders. De

Nadere informatie

de Minister van VWS concept wetsvoorstel structurele maatregel wanbetalers

de Minister van VWS concept wetsvoorstel structurele maatregel wanbetalers POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS DATUM 14 maart

Nadere informatie

Bijlage 10 Reglement Bescherming Persoonsgegevens Radboud Universiteit Nijmegen

Bijlage 10 Reglement Bescherming Persoonsgegevens Radboud Universiteit Nijmegen Radboud Universiteit Nijmegen I Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare betrokkene; b. verwerking

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. voor leden van de. Samenwerkende Professionele Organisaties Thuiszorg

PRIVACYREGLEMENT. voor leden van de. Samenwerkende Professionele Organisaties Thuiszorg PRIVACYREGLEMENT voor leden van de Samenwerkende Professionele Organisaties Thuiszorg Vereniging, Samenwerkende Professionele Organisaties Thuiszorg Postadres: Wilhelminalaan 3, 3743 DB Baarn, Postbus

Nadere informatie

Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer

Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer Concept Bewerkersovereenkomst Basismobiliteit Achterhoek Perceel 2A: Vraagafhankelijk vervoer Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) bewerkersovereenkomst van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,

Nadere informatie

Privacyreglement Atalmedial

Privacyreglement Atalmedial Privacyreglement Atalmedial INHOUDSOPGAVE 1 Toelichting... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Reikwijdte van het reglement... 2 4 Verkrijgen van persoosngegevens... 3 5 Informatieplicht... 3 6 Verwerking...

Nadere informatie

Klacht Op grond van de door verzoeker verstrekte gegevens is de klacht als volgt geformuleerd:

Klacht Op grond van de door verzoeker verstrekte gegevens is de klacht als volgt geformuleerd: POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN HuisArtsenPosten X DATUM 10 september 2003

Nadere informatie

memo Privacy aspecten passensysteem studentenvereniging 1. Inleiding en vraagstelling

memo Privacy aspecten passensysteem studentenvereniging 1. Inleiding en vraagstelling Advocaten Notarissen Belastingadviseurs memo datum 14 december 2009 van S.C. van Schaik / W. Seinen, CMS Derks Star Busmann aan Anjuli Groenewegen, Landelijk Studenten Rechtsbureau onderwerp Privacy aspecten

Nadere informatie

Protocol Huisbezoek 2015

Protocol Huisbezoek 2015 Protocol Huisbezoek 2015 Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz-2004 Boxmeer, oktober 2015 I-SZ/2015/2584 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 1.1. Wet Huisbezoeken 3 2. Het huisbezoek 4 2.1. Huisbezoek in het kader

Nadere informatie

Privacy proof organisatie? Okkerse & Schop Advocaten biedt u een juridische Privacy QuickScan

Privacy proof organisatie? Okkerse & Schop Advocaten biedt u een juridische Privacy QuickScan Privacy proof organisatie? Okkerse & Schop Advocaten biedt u een juridische Privacy QuickScan TOEPASSELIJKHEID Wet Bescherming Persoonsgegevens Vraag 1 Vraag 2 Verwerkt 1) u persoonsgegevens 2) voor uitsluitend

Nadere informatie

Privacyreglement Potenco

Privacyreglement Potenco Privacyreglement Potenco Artikel 1 Algemene en begripsbepalingen 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant

Privacyreglement Financieel Bureau Brabant Privacyreglement Financieel Bureau Brabant 1. Inleiding Met ingang van 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) in werking getreden. Een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende

Nadere informatie

Stichting Waarschuwingsregister Logistieke Sector. z Postbus KS ZOETERMEER

Stichting Waarschuwingsregister Logistieke Sector. z Postbus KS ZOETERMEER POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Stichting Waarschuwingsregister

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst behorend bij de Overeenkomst inkoop Jeugdhulp en WMO Op weg naar resultaatgericht d.d. 26 mei 2016

Bewerkersovereenkomst behorend bij de Overeenkomst inkoop Jeugdhulp en WMO Op weg naar resultaatgericht d.d. 26 mei 2016 BIJLAGE 10: BEWERKERSOVEREENKOMST Bewerkersovereenkomst behorend bij de Overeenkomst inkoop Jeugdhulp en WMO Op weg naar resultaatgericht d.d. 26 mei 2016 DE ONDERGETEKENDEN: De gemeente @@ naam Opdrachtgever

Nadere informatie

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. PRIVACY REGLEMENT 1. Algemene bepalingen Begripsbepalingen 1.1. Persoonsgegevens Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 1.2 Gezondheidsgegevens / Bijzondere

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Dit voorstel is behandeld in de commissie voor Algemene Bestuurszaken en Middelen.

Raadsvoorstel. Dit voorstel is behandeld in de commissie voor Algemene Bestuurszaken en Middelen. Raadsvoorstel Nummer 18 Dienst Facilitaire Dienst Algemene Bestuurszaken en Middelen Datum 22 januari 2002 Betreft Vaststelling Verordening Verwerking Persoonsgegevens gemeente Haarlemmermeer 2002 Commissie

Nadere informatie

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten

Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk. inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten Privacyreglement van de Stichting Welzijnswerk Reglement ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties

Nadere informatie

Mag een klassenfoto op de website van de school worden geplaatst?

Mag een klassenfoto op de website van de school worden geplaatst? Mag een klassenfoto op de website van de school worden geplaatst? Deze en vele vergelijkbare vragen worden door scholen regelmatig aan onze juridische helpdesk gesteld. Mede door de opkomst en de toename

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden.

PRIVACYREGLEMENT. de publieke uitvoerder van re-integratieactiviteiten in de Leidse regio, onderdeel van de gemeentelijke instelling DZB Leiden. PRIVACYREGLEMENT Reglement betreffende de bescherming van persoonsgegevens van personen die door Re-integratie Leiden (RL) worden begeleid. De persoonsgegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V.

PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. PRIVACYREGLEMENT IN ZORG EN ADVIES B.V. Inhoudsopgave IN Zorg en Advies B.V. en uw privacy 3 Artikel 1: Begripsomschrijving 4 Artikel 2: Reikwijdte 4 Artikel 3: Doel 4 Artikel 4: Te verzamelen gegevens

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen

Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen Privacyreglement Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen 1. Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Het betreft hier

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT. Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht. Inhoudsopgave

PRIVACYREGLEMENT. Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht. Inhoudsopgave Btw nummer 086337798 B01 K.v.K. nr. 14096082 Maastricht PRIVACYREGLEMENT Inhoudsopgave Algemene bepalingen Art 1. Begripsbepalingen Art 2. Reikwijdte Art 3. Doel Rechtmatige verwerking persoonsgegevens

Nadere informatie

Algemeen Privacyreglement Elkerliek ziekenhuis

Algemeen Privacyreglement Elkerliek ziekenhuis Algemeen Privacyreglement Elkerliek ziekenhuis 1. Begripsbepalingen Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; Zorggegevens: persoonsgegevens

Nadere informatie

Learning Analytics en de Wet bescherming persoonsgegevens. Mr.ir. A.P. Engelfriet, Partner bij ICTRecht.nl

Learning Analytics en de Wet bescherming persoonsgegevens. Mr.ir. A.P. Engelfriet, Partner bij ICTRecht.nl Learning Analytics en de Wet bescherming persoonsgegevens Mr.ir. A.P. Engelfriet, Partner bij ICTRecht.nl a.engelfriet@ictrecht.nl / 020-663 1941 Privacy en persoonsgegevens Beeld: Sunside, Flickr, CC-BY

Nadere informatie

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling

Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling Privacy reglement SlagKracht re-integratie en loopbaanontwikkeling ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP daaraan

Nadere informatie

NVAB. A. ter Linden en N.M. van Seumeren

NVAB. A. ter Linden en N.M. van Seumeren R e g i s t r a t i e k a m e r NVAB bs/ep 2000-206 A. ter Linden en N.M. van Seumeren070-3811358..'s-Gravenhage, 20 juni 2001.. Onderwerp Bijlage 5 reïntegratieplan Bij brief met bijlagen van 19 oktober

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom

Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom Privacyreglement Stichting Welzijn Ouderen Bergen op Zoom 1 Vooraf De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet PersoonsRegistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Beroepsonderwijs

Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Beroepsonderwijs Bewerkersovereenkomst Noordhoff Uitgevers Beroepsonderwijs De uitgangspunten van deze Bewerkersovereenkomst sluiten aan bij de bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp), en de uitgangspunten

Nadere informatie

Randvoorwaarden Privacy & Security

Randvoorwaarden Privacy & Security Randvoorwaarden Privacy & Security Iris Koetsenruijter 17 juni 2015 Wet bescherming persoonsgegevens 2 Wat is een persoonsgegeven? Artikel 1 sub a Wbp: persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde

Nadere informatie

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE

29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE 29 PRIVACYREGLEMENT PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ======== ===== * Begripsbepaling en 29:1:1 * Reikwijdte 29:1:2 * Beheer van de persoonsgegevens 29:1:3 * Doelstellingen

Nadere informatie

onderzoek en privacy WAT ZEGT DE WET

onderzoek en privacy WAT ZEGT DE WET onderzoek en privacy WAT ZEGT DE WET masterclass research data management Maastricht 4 april 2014 presentatie van vandaag uitleg begrippenkader - privacy - juridisch huidige en toekomstige wet- en regelgeving

Nadere informatie

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 >

PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > PRIVACYREGELING RITREGISTRATIESYSTEEM < NAAM BEDRIJF > Versienummer: 1.4 Datum wijziging: < 1 september 2013 > Ingangsdatum: < 1 september 2013 > Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Privacyregeling wordt

Nadere informatie