Economische effectmeting toeristische-/vrijetijdssector Gemeente Leerdam Economische betekenis verblijfs- en dagtoerisme gemeente Leerdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economische effectmeting toeristische-/vrijetijdssector Gemeente Leerdam Economische betekenis verblijfs- en dagtoerisme gemeente Leerdam"

Transcriptie

1 Economische effectmeting toeristische-/vrijetijdssector Gemeente Leerdam Economische betekenis verblijfs- en dagtoerisme gemeente Leerdam Rapportage in opdracht van Gemeente Leerdam April 2011 Projectnummer MONIT Postbus EV Breda tel.: fax:

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Aanleiding Doel- en vraagstelling Leeswijzer Verrichte werkzaamheden 1 2. AFBAKENING EN METHODIEK Inleiding Afbakening en categorale indeling Methodiek 2 3. AANBOD Inleiding Verblijfstoerisme Dagtoerisme 5 4. GEBRUIK Inleiding Verblijfstoeristisch bezoek Dagtoeristisch bezoek 9 5. ECONOMISCHE BETEKENIS TOERISME Inleiding Methodiek Economische betekenis (naar categorie) Economische betekenis (naar sector) Vergelijking met andere gemeenten in de regio 12

3 1. INLEIDING 1.1. Aanleiding De vrijetijdssector is een belangrijke sector in de gemeente Leerdam. De gemeente onderkent het belang van de sector en is zich bewust van de positieve neveneffecten op bijvoorbeeld de detailhandel en de horeca, die immers ook van het toerisme profiteren. De gemeente Leerdam heeft daarom de wens geuit om de omvang van de toeristische- en vrijetijdseconomie vast te stellen. De gemeente heeft hiertoe gevraagd een meting uit te voeren die tot dit gewenste inzicht leidt. Deze rapportage vormt het verslag van de resultaten van dit onderzoek Doel- en vraagstelling De gemeente Leerdam wenst inzicht in de economische betekenis van de toeristische- en vrijetijdssector in de gemeente en heeft ZKA Consultants & Planners gevraagd het aanbod en het gebruik van de toeristische- en vrijetijdsvoorzieningen over 2010 te inventariseren. Het gebruik wordt daarbij uitgedrukt in bestedingen en werkgelegenheid. Om te komen tot dit inzicht, zijn de volgende zaken inzichtelijk gemaakt: Het aantal overnachtingen (toeristisch en zakelijk); Het aantal dagtoeristische bezoeken; De totale bestedingen van toeristen en recreanten in de gemeente; De werkgelegenheid die samenhangt met deze bestedingen Leeswijzer Deze rapportage is als volgt opgebouwd: Afbakening onderzoek en methodiek (hoofdstuk 2); Een schets van de structuur van het toeristisch-recreatieve aanbod (hoofdstuk 3); Het gebruik van het aanbod (hoofdstuk 4); De economische betekenis van toerisme en recreatie uitgedrukt in bestedingen en werkgelegenheid in de gemeente Leerdam (hoofdstuk 5) Verrichte werkzaamheden Ten behoeve van deze studie zijn de volgende werkzaamheden verricht: Deskresearch om toeristisch-recreatieve aanbod vast te stellen; Telefonische interviews onder toeristisch-recreatieve aanbieders in de gemeente Leerdam; Analyse gegevens aanbod, overnachtingen, bezoek, etc. in database; Categoriseren en rubriceren data; Tarievenonderzoek toeristisch-recreatieve aanbieders (deskresearch); Vaststellen bestedingsprofielen; Doorrekening bestedingen en werkgelegenheid; Rapportage. 1

4 2. AFBAKENING EN METHODIEK 2.1. Inleiding In dit hoofdstuk is eerst het onderwerp afgebakend en is aangegeven welke categoriale indeling is gehanteerd (2.2.). Vervolgens is ingegaan op de gehanteerde methodiek (2.3.) Afbakening en categorale indeling Het onderzoek omvat zowel het dag- als ook het verblijfstoeristische bezoek in de gemeente Leerdam. Naar aanleiding van het aanwezige aanbod en rekening houdend met de gangbare afbakeningen en definities (o.a. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC), is de volgende afbakening vastgesteld: Verblijfstoerisme, onderverdeeld naar: Hotels; Bed and breakfast accommodaties; Campings (inclusief minicampings); Groepsaccommodaties; Bungalows, appartementen en vakantiewoningen; Jachthavens. Dagtoerisme: Attracties en bezienswaardigheden; Musea; Rondvaarten; Oeverrecreatie; Recreatief winkelen; Uitgaan; Sportieve leisure; Zakelijk dagbezoek. Deze categorieën zijn waar mogelijk afgestemd op het onderzoek dat in het najaar van 2010 door ZKA is uitgevoerd voor het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, zodat de gegevens van de gemeente Leerdam hierbij aansluiten. In de bijlage is een definitielijst opgenomen van deze categorieën Methodiek De resultaten zijn gebaseerd op door ZKA afgenomen telefonische interviews onder toeristisch-recreatieve bedrijven in de gemeente Leerdam. In totaal is een respons van 89% gerealiseerd binnen de onderzoekspopulatie. Veelal wordt in onderzoeken een respons van 50-60% als hoog bestempeld. Deze respons kan dan ook als (zeer) hoog worden aangemerkt. In tabel 2.1 op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de respons uitgesplitst naar de verschillende categorieën. Om het complete aanbod in kaart te brengen is het aanbod van de bedrijven die niet hebben meegewerkt geïnventariseerd op basis van deskresearch en beschikbare databestanden. 2

5 Tevens is gebruik gemaakt van deskresearch voor de bepaling van de parameters (bestedingen 1, arbeidscoëfficiënten, etc.) voor de berekening van de economische betekenis. Tabel 2.1. Overzicht respons bedrijfsenquête Aantal bedrijven Respons Respons in % Hotels % Bed and Breakfast- accommodaties % Campings (incl. minicampings) % Groepsaccommodaties % Bungalows % Jachthavens % Attracties en bezienswaardigheden % Musea % Rondvaarten % Oeverrecreatie % Sportieve leisure % Totaal % Daarnaast zijn drie categorieën routegebonden buitenrecreatie, recreatief winkelen en uitgaan op basis van het Continu VrijetijdsOnderzoek (CVTO) van NBTC-NIPO Research geanalyseerd. Dit is een grootschalig onderzoek naar vrijetijdsbesteding van Nederlanders, waarbij ook resultaten (enigszins indicatief) per gemeente kunnen worden uitgesplitst. Vergelijkbaarheid rapportage Regionaal Bureau Toerisme Rivierenland In deze rapportage zijn dezelfde categorieën opgenomen als in de rapportage voor het Rivierenland. Niet alle categorieën zijn echter aanwezig in de gemeenten Leerdam en met betrekking tot één categorie zijn geen cijfers bekend: Er zijn geen golfbanen, betaalde oeverrecreatie locaties en theaters aanwezig in de gemeente Leerdam, zodat ook deze categorieën in tegenstelling tot de rapportage voor RBT niet in de rapportage zijn opgenomen; Met betrekking tot bezoekersaantallen van evenementen in Leerdam zijn helaas geen exacte gegevens bekend. Deze categorie is daarom niet in de rapportage opgenomen; Voor routegebonden buitenrecreatie (wandelen, fietsen, etc.) zijn geen cijfers beschikbaar, dat wil zeggen dat in het CVTO geen bezoekers zijn geteld van buiten de gemeente die tenminste 2 uur komen wandelen, fietsen of motorrijden in de gemeente. Dat wil niet zeggen dat deze bezoekers er niet zijn. Er zijn echter geen bronnen die betrouwbare, nauwkeurige gegevens bevatten over het aantal bezoekers in de gemeente Leerdam wat komt wandelen en fietsen, etc. en dit aantal is ook niet te schatten. Deze categorie is daarom niet in de berekening opgenomen. 1 De bestedingsprofielen zijn gebaseerd op deskresearch (tarievenonderzoek) en ervaringscijfers. 3

6 3. AANBOD 3.1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt de structuur geschetst van het toeristisch-recreatief aanbod in de gemeente Leerdam. Hierbij wordt eerst ingegaan op het verblijftoeristische aanbod (3.2.) en vervolgens op het dagrecreatieve aanbod (3.3.). Het aanbod aantallen bedrijven en capaciteiten is geïnventariseerd aan de hand van deskresearch en telefonische interviews Verblijfstoerisme Binnen het verblijfstoerisme worden de volgende hoofdcategorieën onderscheiden: Hotels en bed and breakfast accommodaties (3.2.1.); Campings (inclusief mini- en boerderijcampings) (3.2.2); Groepsaccommodaties (3.2.3.); Bungalows, appartementen en vakantiewoningen (3.2.4.); Jachthavens (3.2.5) Hotels Er is slechts één hotel in Leerdam: Hotel Lucullus (10 kamers, 20 bedden) Bed and breakfast accommodaties Er zijn acht B & B accommodaties in Leerdam met in totaal 23 kamers en 51 bedden. Tabel 3.1. geeft een overzicht van deze bedrijven. Tabel 3.1. Aanbod B&B accommodaties Naam Kamers Bedden De Lingehoeve Herberg 7 14 Het Kampeerbosje 4 9 B&B Fruitbedrijf Stek 3 8 B&B de Wetering 2 6 De Bellefleur 2 4 Kussen en Veren 2 4 Landhuis Loosdorp 2 4 B&B Schoonrewoerd 1 2 Totaal Campings De gemeente Leerdam telt 4 campings. In totaal hebben deze campings 94 plaatsen/eenheden. In tabel 3.2. is de verdeling per bedrijf aangegeven. 4

7 Tabel 3.2. Aanbod campings Naam Seizoen/ jaarplaatsen Toeristische plaatsen Totaal Camping Ter Leede Minicamping Overheicop Het Kampeerbosje Camping Visser Totaal Groepsaccommodatie De gemeente beschikt over één groepsaccommodaties (De Rozenhof) met in totaal 30 bedden Bungalows/appartementen/vakantiewoningen Er zijn in de gemeente twee accommodaties die bestaan uit bungalows of vakantiewoningen, met in totaal 17 bedden. Tabel 3.3. Aanbod bungalows Naam Bedden Hof van Schaayk 5 Hoeve Hoogsttevreden 12 Totaal Jachthavens De gemeente Leerdam beschikt daarnaast over 1 jachthaven. Zoals uit tabel 3.4. blijkt beschikt deze haven over 120 ligplaatsen. Tabel 3.4. Jachthavens in gemeente Leerdam Naam Aantal vaste plaatsen Aantal passantenplaatsen Totaal De Oude Horn Dagtoerisme In deze paragraaf is het dagtoeristische aanbod omschreven. Dit aanbod is vooral gerelateerd in attracties en bezienswaardigheden (zoals glasmusea, glasblazerij), rondvaarten, fietsverhuur, etc. De volgende 7 categorieën dagrecreatieve voorzieningen zijn hierbij onderscheiden: Attracties en bezienswaardigheden (3.3.1); Musea (3.3.2); Rondvaarten (3.3.3.); Oeverrecreatie (3.3.4); Sportieve leisure (3.3.5); Zakelijk dagbezoek (3.3.6.); Recreatief winkelen (geen aanbodgegevens bekend); Uitgaan (geen aanbodgegevens bekend). De toelichting/beschrijving van deze categorieën is vermeld in bijlage 2. 2 Inclusief 3 trekkershutten. 5

8 Het dagtoeristisch aanbod bestaat uit de volgende voorzieningen: Attracties en bezienswaardigheden Het aanbod bestaat met name uit attracties rond glasblazen en enkele bezienswaardigheden. Tabel 3.5. Naam Glasblazerij Leerdam Hofje van Aerden Royal Leerdam Crystal Aqua Zoo Leerdam Natuurcentrum De Schaapskooi Zuivelboerderij Bikker Molen Ter Leede Speelparadijs Blauwbaard Aanbod attracties en bezienswaardigheden Musea De gemeente Leerdam telt drie musea. Tabel 3.6. Aanbod musea Naam Nationaal Glasmuseum De Glasblazerij Nederlands Bridge Museum Staten Bijbel Museum Oeverrecreatie Voor oeverrecreatie (zwemmen, watersport, etc.) kan men in Leerdam terecht in recreatiegebied De Galgenwaard Rondvaarten Het aanbod van rondvaarten bestaat één bedrijf: Rederij Leerdam, die ook mogelijkheden biedt voor fiets- en kanoverhuur (zie ook de categorie sportieve leisure ) Sportieve leisure Het aanbod van sportieve leisure bestaat uit het zwembad Berenschot, een boerengolf en enkele aanbieders van fiets- en botenverhuur. Tabel 3.7. Aanbod sportieve leisure Naam De Lingesloep Botenverhuur De Betuwse Stromen/Rederij Leerdam Laco Sportcentrum Berenschot Hof van Schaayk Boerengolf Profile Van Schaik 6

9 Zakelijk dagbezoek Het aanbod van accommodaties voor zakelijk dagbezoek (mogelijkheden voor bijeenkomsten in de categorie MICE (Meeting, Incentives, Conventions en Events) zoals vergaderingen, congressen, beurzen) bestaat uit zes bedrijven: Tabel 3.8 Aanbod zakelijk dagbezoek Naam Partycentrum Het Dak De Lingehoeve Herberg Zuivelboerderij Bikker Het Oude Posthuys De Blauwe Hoed De Rozenhof 7

10 4. GEBRUIK 4.1. Inleiding In dit hoofdstuk is de omvang van het toeristisch-recreatief bezoek geanalyseerd. Het gebruik in 2010 uitgedrukt in overnachtingen en bezoekersaantallen van het in hoofdstuk 3 beschreven toeristisch-recreatieve aanbod wordt beschreven. Eerst is ingegaan op de omvang van het verblijfstoeristisch bezoek (4.2.). Vervolgens is gekeken naar het dagtoeristisch bezoek (4.3.) aan de gemeente. Doorgaans worden uit oogpunt van vertrouwelijkheid alleen uitspraken over het gebruik van een bepaalde categorie gedaan wanneer deze uit minimaal drie aanbieders bestaat. Daarom zijn enkele categorieën samengevoegd: Hotels en bed and breakfast accommodaties; Groepsaccommodaties, bungalows en jachthavens; Rondvaarten en oeverrecreatie Verblijfstoeristisch bezoek In de enquêtes is ondermeer gevraagd naar het aantal overnachtingen in Op basis van deze gegevens is het totaal aantal overnachtingen per sector berekend Hotels en B & B s Het aantal overnachtingen in deze categorie was in 2009 ruim Dit komt overeen met een bedbezetting van 15%. Dit is veel lager dan het Zuid-Hollands gemiddelde van 43% (bron: CBS, 2010), maar vanwege het relatief hoge aandeel B & B accommodaties (met een doorgaans veel lagere bezetting dan hotels) gaat de vergelijking niet helemaal op. Van het aantal overnachtingen is circa 46% toeristisch en circa 54% zakelijk. De verhouding toeristisch/zakelijk verschilt overigens wel per accommodatie. B&B accommodaties worden naar verhouding veel meer uit recreatief oogpunt bezocht (verhouding ongeveer 82% toeristisch en 18% zakelijk) dan het hotel, waar het accent grotendeels op het zakelijke motief ligt Campings Het aantal toeristische overnachtingen op de campings bedroeg in 2009 in de gemeente Leerdam ruim Dat komt overeen met een slaapplaatsbezetting van circa 7%, waar het gemiddelde voor de provincie Zuid-Holland circa 11% is (bron: CBS, 2010). Het vast kamperen wordt meegenomen door het aantal vaste plaatsen (10) te vermenigvuldigen met de gemiddelde bestedingen per plaats per jaar Groepsaccommodaties, bungalows en jachthaven Bij de 4 groepsaccommodaties, bungalowvoorzieningen en jachthaven in Leerdam vonden in 2010 in totaal ruim overnachtingen plaats. 8

11 Het exacte aantal overnachtingen per accommodatie kan omwille van privacy hier niet expliciet vermeld worden. De vaste ligplaatsen in jachthavens worden meegenomen door het aantal bezette ligplaatsen (100) te vermenigvuldigen met de gemiddelde bestedingen per ligplaats per jaar Totaal aantal overnachtingen Op basis van het voorgaande kan worden geconstateerd dat in 2010, exclusief overnachtingen op vaste stand- en ligplaatsen, bijna overnachtingen plaats vonden binnen de grenzen van de gemeente Leerdam. Hiervan vond circa 45% plaats op de campings, ongeveer 38% in de groepsaccommodaties, bungalows en jachthaven en circa 17% in het hotel en B & B-accommodaties (zie tabel 4.1.). Tabel 4.1. Gebruik toeristisch-recreatieve aanbod naar categorie (2010) Categorie Overnachtingen Aandeel Hotels/ B&B % Campings toeristisch % Groepsaccommodaties, bungalows en jachthaven passanten % Totaal % 4.3. Dagtoeristisch bezoek Het bezoek aan dagtoeristische bedrijven is inzichtelijk gemaakt door de resultaten van de bedrijfsenquête, aangevuld met deskresearch. Er zijn in 2010 in totaal ruim dagbezoeken gebracht aan de gemeente Leerdam. Deze bezoeken kunnen als volgt worden uitgesplitst: Tabel 4.2. Bezoekers dagtoeristische voorzieningen naar categorie (2010) Categorie Bezoekers Aandeel Attracties en bezienswaardigheden % Musea % Rondvaarten en oeverrecreatie % Recreatief winkelen % Uitgaan % Sportieve leisure % Zakelijk dagbezoek % Totaal % Uit de tabel valt op dat een relatief groot aantal en aandeel bezoekers komt om te winkelen 3 of voor de sportieve leisure (dit bezoekersaantal bestaat grotendeels uit de recreatieve bezoekers van het zwembad). De andere categorieën trekken per categorie enkele tienduizenden bezoekers. De markt voor zakelijk dagbezoek is de kleinste markt. 3 Leerdam is verkozen tot beste binnenstad in de categorie kleine gemeenten. 9

12 5. ECONOMISCHE BETEKENIS TOERISME 5.1. Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de economische betekenis van toerisme en recreatie in de gemeente Leerdam (uitgedrukt in bestedingen en werkgelegenheid). Eerst wordt de gehanteerde methodiek nader toegelicht (5.2.). Hierna volgt de omvang van de economische betekenis naar categorie, uitgesplitst naar bestedingen en werkgelegenheid, afgerond op honderden euro s (5.3.). Aansluitend wordt de economische betekenis uitgesplitst naar sector en wordt deze in perspectief geplaatst (5.4.) Methodiek De economische betekenis van toerisme voor de gemeente Leerdam wordt berekend met behulp van de methodiek van het Impactmodel Vrijetijdssector. De gehanteerde methodiek in het model is onderstaand schematisch weergegeven. Figuur 6.1 Schema Impactmodel Vrijetijdssector Input: overnachtingen, bezoekersaantallen en capaciteit x Bestedingen per persoon per categorie (naar sectoren) Output: bestedingen (totaal en naar sectoren) -/- BTW/accijns desbetreffende sector -/- Inkooppercentage desbetreffende sector Finale omzet per sector x Arbeidscoëfficiënten per sector Output: Werkgelegenheid in fte s (direct naar sectoren en indirect via multiplier) Onderstaand zijn kort de diverse componenten van dit schema toegelicht. Input In het model wordt onderscheid gemaakt tussen verblijfstoerisme en dagtoerisme. Voor beide vormen is nog nader onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën. Voor de verblijfstoeristische categorieën bestaat de invoer uit overnachtingen (en voor de vaste standplaatsen en vaste ligplaatsen uit de (bezette) capaciteit). Voor de dagtoeristische categorieën bestaat de input uit bezoekersaantallen. Output De resultaten van de berekening geven de bestedingen en werkgelegenheid (direct en indirect) weer zowel in totaal als naar sectoren. De bestedingen zijn verdeeld naar sectoren (logies 4, horeca, detailhandel, entree en vervoer) en naar categorieën. In het model wordt geen rekening wordt gehouden met een weglekeffect. 4 Overnachtingkosten verblijfstoeristische accommodatie. 10

13 Berekeningen Om de economische betekenis te berekenen, zijn de overnachtingen en bezoekersaantallen vermenigvuldigd met de gemiddelde bestedingen per persoon per dag. De bestedingen (bijvoorbeeld gemiddelde besteding per hotelovernachting, per dagtoeristisch bezoek, etc.) verschillen per categorie. Aan de hand hiervan worden de totale bestedingen van het toerisme berekend. Werkgelegenheid De werkgelegenheid (per sector) kan worden berekend nadat de bestedingen per sector bekend zijn. Hiertoe dienen de totale bestedingen (per sector) te worden gecorrigeerd voor het BTW-tarief, accijnzen en de inkoopcomponent. Deze leveren immers geen werkgelegenheid in de desbetreffende sector op. Na deze correcties resulteren de finale bestedingen uit de toeristisch-recreatieve bestedingen (zie verder bijlage 1 voor een toelichting van de methodiek). Economische betekenis toerisme Met behulp van de bovenstaande methodiek is de economische betekenis van het toerisme in de gemeente Leerdam in 2010 bepaald. Onderstaand is ingegaan op de uitkomsten van deze berekening Economische betekenis (naar categorie) Uit de tabel blijkt dat de omvang van het toerisme in Leerdam ruim 17,3 miljoen bedraagt, met een werkgelegenheid van 229 FTE, waarvan 165 FTE directe werkgelegenheid. Hiervan is circa 6% uit het verblijfstoerisme afkomstig en circa 94% uit het dagtoerisme, met name door het recreatief winkelen. Het dagtoerisme is hierdoor sterk bepalend voor de omvang van de bestedingen van het toerisme in de gemeente Leerdam. Tabel 5.1. Bestedingen ( ) en directe werkgelegenheid (FTE) naar categorie Categorie Bestedingen Directe werkgelegenheid Hotels/B&B Campings (toeristisch en vast) Groepsaccommodaties/bungalows/jachthaven Totaal verblijfstoerisme Attracties en bezienswaardigheden Musea Rondvaarten en oeverrecreatie Recreatief winkelen Uitgaan Sportieve leisure Zakelijk dagbezoek Totaal dagtoerisme Totaal De tabel geeft een overzicht per categorie. Hieruit blijkt dat met circa 7,6 miljoen (ruim 44% van de totale bestedingen) winkelen de grootste categorie qua bestedingen en werkgelegenheid is. Ook het uitgaan en de sportieve leisure genereren relatief veel werkgelegenheid en bestedingen. 5 De jachthaven betreft zowel de categorie vaste als passantenplaatsen. 11

14 5.4. Economische betekenis (naar sector) Omvang economische betekenis In tabel 5.2. is de economische betekenis van het toerisme in de gemeente Leerdam per sector weergegeven. Tabel 5.2 Bestedingen ( ) en werkgelegenheid naar sectoren (FTE) 6 Sectoren Bestedingen Directe. werkgelegenheid Logies Horeca Detailhandel Entree Vervoer Overig 9 39 Directe werkgelegenheid 165 Indirecte werkgelegenheid 64 Totaal Het grootste deel van de bestedingen (ruim 7,0 miljoen, circa 41% van alle bestedingen) komt terecht in de detailhandel (met name door het recreatief winkelen). Ook de horeca profiteert van het toerisme met circa 4,0 miljoen aan bestedingen. Circa komt rechtstreeks terecht bij logiesaccommodaties en circa 3,8 miljoen bij de dagtoeristische accommodaties De werkgelegenheid (in aantal banen) kan nog hoger uitvallen aangezien in de toeristisch-recreatieve sector maar ook in de horeca en detailhandel veel met seizoensarbeid en deeltijdarbeid wordt gewerkt. De berekende 229 FTE komen daardoor overeen met circa banen Vergelijking met andere gemeenten in de regio In opdracht van het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland (RBT) heeft ZKA een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd onder de 11 gemeenten die tot het werkgebied van RBT behoren. De toeristische werkgelegenheid in de gemeente Leerdam kan hierdoor goed vergeleken worden met deze gemeenten, omdat de beide onderzoeken met precies dezelfde methodiek en afbakening zijn uitgevoerd. Op de volgende pagina worden in een tabel deze vergelijking gemaakt Afgerond op eenheden van 100 euro. De totale bestedingen in de horeca (inclusief bestedingen door inwoners in Leerdam) zijn niet bekend, maar worden door ZKA een aantal maal groter geschat dan 4,0 miljoen. De totale bestedingen in de detailhandel (inclusief bestedingen door inwoners in Leerdam) zijn niet bekend, maar worden door ZKA een aantal maal groter geschat dan 7,1 miljoen. De sector overig is opgenomen vanwege de correctie voor de inkoopcomponent. Het aandeel inkoop van de verschillende sectoren levert immers geen werkgelegenheid op in de desbetreffende sector, maar genereert voornamelijk werkgelegenheid bij de groot- en tussenhandel en producenten van levensmiddelen en non-food. Deze werkgelegenheid is opgenomen als overig. 12

15 Tabel 5.3. Economische betekenis Rivierenland t.o.v. Leerdam naar gemeente 10 Gemeente Werkgelegenheid (FTE) Leerdam 229 Buren 406 Culemborg 94 Druten 46 Geldermalsen 181 Lingewaal 43 Maasdriel 11 g.g. Neder-Betuwe 166 Neerijnen 12 Tiel 601 West Maas en Waal 233 Zaltbommel 270 Uit de tabel blijkt dat Leerdam in vergelijking met de meeste gemeenten meer relatief veel toeristische werkgelegenheid heeft. Belangrijk onderscheid is wel dat een groot deel van de werkgelegenheid voortkomt uit recreatief winkelen, wat in de meeste andere kernen (behalve Tiel en Kesteren) niet of nauwelijks voorkomt. De gemeenten Buren, Tiel, West-Maas en Waal en Zaltbommel hebben meer toeristische werkgelegenheid dan de gemeente Leerdam De bedragen in de tabel zijn afgerond op veelvouden van 5. Hierdoor kunnen kleine afrondingsverschillen in de tabel ontstaan. Het cijfer van de gemeente Maasdriel is voorlopig vertrouwelijk. 13

16 Bijlage 1 Toelichting Onderzoek In deze bijlage is nader ingegaan op het rekenmodel en de werking hiervan. Input Er zijn een aantal categorieën onderscheiden. Deze categorieën vormen een weerspiegeling van de toeristische en recreatieve activiteiten in Leerdam. Tabel 1 geeft een overzicht van de categorieën die worden onderscheiden. In bijlage 2 is per categorie aangegeven welke vormen van toerisme of recreatie hieronder worden verstaan. Enkele categorieën zijn samengevoegd in de rapportage. Tabel 1. Categorieën Categorieën Verblijfsrecreatie Hotels B&B s Campings toeristisch Groepsaccommodaties Bungalowaccommodaties Watersport passanten Campings vast Watersport vast Dagrecreatie Attracties en bezienswaardigheden Musea Rondvaarten Routegebonden buitenrecreatie Recreatief winkelen Oeverrecreatie Uitgaan Sportieve leisure Zakelijk dagbezoek Markt voor (semi-)zakelijke bijeenkomsten Invoergegevens overnachtingen (o) overnachtingen (o) overnachtingen (o) overnachtingen (o) overnachtingen (o) overnachtingen (o) aantal bezette vaste standplaatsen (p) aantal bezette vaste ligplaatsen (p) bezoekersaantallen (b) bezoekersaantallen (b) bezoekersaantallen (b) bezoekersaantallen (b) bezoekersaantallen (b) bezoekersaantallen (b) bezoekersaantallen (b) bezoekersaantallen (b) bezoekersaantallen (b) Output De resultaten van de berekeningen geven de betekenis van toerisme en recreatie weer, uitgedrukt in bestedingen (in Euro s) en werkgelegenheid (in Full Time Equivalenten). In het model wordt geen rekening gehouden met een weglekeffect. Het model geeft geen inzicht in kwalitatieve aspecten zoals de afgeleide en additionele economische betekenis van toerisme en recreatie ( spin off ), de kwaliteit van de werkgelegenheid, etc. Bestedingen De berekening van de bestedingen geschiedt op basis van gemiddelde bestedingen per persoon per overnachting of dagtocht. Bij de categorieën campings vast en watersport vast worden de bestedingen berekend op basis van een vast tarief per plaats per jaar. In bijlage 3 zijn de bestedingen per categorie weergegeven zoals deze zijn opgenomen in de database behorende bij dit onderzoek. 14

17 De totale bestedingen zijn in het model verdeeld over de sectoren waarin de bestedingen terecht komen. De volgende sectoren worden onderscheiden: Logies (alleen bij verblijfsrecreatie); Horeca; Detailhandel; Entree; Vervoer. Werkgelegenheid De werkgelegenheid kan worden berekend nadat de bestedingen per sector bekend zijn. Hiervoor worden de totale bestedingen (per sector) gecorrigeerd voor een tweetal effecten: De bestedingen zijn inclusief BTW en accijns. Omdat deze tarieven geen directe invloed hebben op de werkgelegenheid in de sector, vindt hiervoor een correctie plaats; Daarnaast vindt er een correctie plaats voor de inkoopcomponent. Het aandeel inkoop van de sector levert immers geen werkgelegenheid in de desbetreffende sector maar genereert voornamelijk werkgelegenheid bij de groot- en tussenhandel en producenten van levensmiddelen en non-food (brandstof, e.d.). Deze werkgelegenheid is opgenomen als overig. Na bovenstaande correcties resulteert de finale afzet uit de toeristischrecreatieve bestedingen. In bijlage 3 zijn de BTW-tarieven en inkooppercentages per sector weergegeven zoals deze zijn opgenomen in de database behorende bij dit onderzoek. De directe werkgelegenheid per sector wordt berekend door de finale afzet te vermenigvuldigen met de arbeidscoëfficiënt. De gehanteerde arbeidscoëfficiënten zijn in bijlage 3 weergegeven in termen van aantal mensjaren (FTE) werk per 1 miljoen euro finale afzet. Na het vaststellen van de directe werkgelegenheid, kan de indirecte werkgelegenheid worden bepaald. De indirecte werkgelegenheid is met name het gevolg van toeleveranties (productiemiddelen, bouwnijverheid, dienstverleners (banken, verzekeringsmaatschappijen, wasserij, etc.)) die nodig zijn om de afzet in de diverse sectoren te kunnen realiseren. De indirecte werkgelegenheid wordt in zijn totaliteit, met behulp van een multiplier, bepaald. Deze werkgelegenheidsmultiplier bedraagt 1,39. Met andere woorden 1 FTE directe werkgelegenheid genereert 0,39 FTE indirecte werkgelegenheid. 15

18 Bijlage 2 Begrippenlijst Categorieën Verblijfsrecreatie B&B s Hotels Campings toeristisch Groepsaccommodaties Bungalows Watersport passanten Campings vast Watersport vast Dagrecreatie Attracties en bezienswaardigheden Musea Rondvaarten Routegebonden buitenrecreatie Recreatief winkelen Oeverrecreatie Uitgaan Sportieve leisure en zwembaden Zakelijk dagbezoek Markt voor (semi-)zakelijke bijeenkomsten Hieronder wordt verstaan Bed & Breakfast accommodates Hotels Toeristische standplaatsen, voor- en naseizoenplaatsen, trekkershutten en verhuurcaravans op reguliere campings. Groepsaccommodaties, jeugdherbergen, etc Bungalows, chalets en stacaravans op bungalowparken, appartementen en vakantiewoningen Overnachtingen van passanten in jachthavens Jaarplaatsen en seizoensplaatsen op (reguliere) campings. Bezette vaste ligplaatsen in jachthavens Attracties, dierentuinen, pretpark, architectuur, grotten, kastelen, molens, monumenten, vuurtoren, wijngaard, openbare tuinen. Bezoek aan musea Uitsluitend toeristisch gebruik, excl. regulier gebruik veerponten (overzetveren) Wandelen en fietsen, toeren met de auto, toeren met de motor (door inwoners buiten de eigen gemeente met een minimumduur van 2 uur) Winkelen voor plezier in centrum en meubelboulevard door inwoners van buiten de eigen gemeente met een duur van meer dan 2 uur Bezoek aan strandbaden en zwemplassen Uit eten gaan, bezoek aan café, discobezoek, op terras zitten (door inwoners van buiten de eigen gemeente) Bowlingbanen, kano- en watersportverhuur, fietsverhuur, zeil- en surfscholen en zwembaden. Meetings, incentives, conventions, events 16

Economische effectmeting toerisme en recreatie Bergen (L)

Economische effectmeting toerisme en recreatie Bergen (L) Economische effectmeting toerisme en recreatie Bergen (L) Rapportage in opdracht van de Gemeente Bergen (L) Oktober 2009 Projectnummer MONIT.9.124 Postbus 4833 4803 EV Breda tel.: 076-5658877 fax: 076-5656489

Nadere informatie

Cavelot Cadzand-Bad Raming economische betekenis

Cavelot Cadzand-Bad Raming economische betekenis Cavelot Cadzand-Bad Raming economische betekenis Rapportage in opdracht van Ontwikkelingsmaatschappij Cavelot BV 12 juni 2009 Projectnummer RESORT.9.069 ZKA Consultants & Planners Postbus 4833 4803 EV

Nadere informatie

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003)

Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Ieder zijn deel Verdeling toeristische bestedingen Zuid-Limburg: huidige stand van zaken (2006/2007) en terugblik (2002/2003) Rapportage in opdracht van Stichting VVV Zuid-Limburg 14 februari 2008 Projectnummer

Nadere informatie

Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen

Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen Rapportage in opdracht van: Stichting VVV Zuid-Limburg September 2015 Projectnummer 15.060 Biesbosweg 16C 5145 PZ Waalwijk tel.:

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014. Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 Samenvatting economische effectberekening, cijfers 2013 MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2014 2 Monitor Toerisme en Recreatie Aanleiding en doel Deze

Nadere informatie

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

Toeristische betekenis Holland Rijnland

Toeristische betekenis Holland Rijnland Toeristische betekenis Holland Rijnland Rapportage in opdracht van Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 20 oktober 2005 Projectnummer T13.5.108 ZKA Consultants & Planners Postbus 4833 4803 EV Breda tel.:

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme en recreatie Drechtsteden Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011)

Economische betekenis toerisme en recreatie Drechtsteden Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Economische betekenis toerisme en recreatie Drechtsteden Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Rapportage in opdracht van Augustus 2012 Projectnummer 11.144 ZKA Consultants & Planners Postbus

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme en recreatie Zuid-Holland Zuid Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011)

Economische betekenis toerisme en recreatie Zuid-Holland Zuid Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Economische betekenis toerisme en recreatie Zuid-Holland Zuid Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Rapportage in opdracht van Augustus 2012 Projectnummer 11.144 Postbus 4833 4803 EV Breda

Nadere informatie

Toeristisch-recreatieve monitor Regio Arnhem Nijmegen 2014 Economische betekenis sector anno 2014 en ontwikkeling 2011-2014

Toeristisch-recreatieve monitor Regio Arnhem Nijmegen 2014 Economische betekenis sector anno 2014 en ontwikkeling 2011-2014 Toeristisch-recreatieve monitor Regio Arnhem Nijmegen 2014 Economische betekenis sector anno 2014 en ontwikkeling 2011-2014 Rapportage in opdracht van Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Juni

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme en recreatie Hoeksche Waard Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011)

Economische betekenis toerisme en recreatie Hoeksche Waard Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Economische betekenis toerisme en recreatie Hoeksche Waard Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Rapportage in opdracht van Augustus 2012 Projectnummer 11.144 ZKA Consultants & Planners Postbus

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 Brabantse regio s

Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 Brabantse regio s Economische betekenis toerisme & vrije tijd van de 5 se regio s Rapportage in opdracht van s Bureau voor Toerisme en de vijf se regio s December 2007 Projectnummer T13.6.135 ZKA Consultants & Planners

Nadere informatie

Toerisme: wie heeft er baat bij? Onderzoek naar de economische betekenis van toerisme in de gemeente Oosterhout

Toerisme: wie heeft er baat bij? Onderzoek naar de economische betekenis van toerisme in de gemeente Oosterhout Toerisme: wie heeft er baat bij? Onderzoek naar de economische betekenis van toerisme in de gemeente Rapportage in opdracht van: Gemeente 25 juni 2003 Projectnummer T13.3.012 Postbus 4833 4803 EV Breda

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 78/2015 Datum : 28 mei 2015 B&W datum : 26 mei 2015 Beh. ambtenaar : E. Koenders Portefeuillehouder : D.W. Luiten Onderwerp : Aanvullende bijlagen beleidsnota Vrijetijdseconomie

Nadere informatie

Toeristisch-recreatieve monitor Regio Arnhem Nijmegen 2011 Economische betekenis sector anno 2011 en ontwikkeling 2009-2011

Toeristisch-recreatieve monitor Regio Arnhem Nijmegen 2011 Economische betekenis sector anno 2011 en ontwikkeling 2009-2011 Toeristisch-recreatieve monitor Regio Arnhem Nijmegen 2011 Economische betekenis sector anno 2011 en ontwikkeling 2009-2011 Rapportage in opdracht van Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Mei

Nadere informatie

Monitor economische betekenis vrijetijdssector Zuidoost-Brabant Nulmeting 2010

Monitor economische betekenis vrijetijdssector Zuidoost-Brabant Nulmeting 2010 Monitor economische betekenis vrijetijdssector Zuidoost-Brabant Nulmeting 2010 Rapportage in opdracht van Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) November 2011 Projectnummer MONIT.11.024 ZKA Consultants

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme en recreatie in regio Land van Cuijk Eén-meting (2017)

Economische betekenis toerisme en recreatie in regio Land van Cuijk Eén-meting (2017) Economische betekenis toerisme en recreatie in regio Land van Cuijk Eén-meting (2017) Rapportage in opdracht van: Gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert en Sint- Anthonis INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

DroomPark Hooge Veluwe Raming economische effecten transformatie

DroomPark Hooge Veluwe Raming economische effecten transformatie DroomPark Hooge Veluwe Raming economische effecten transformatie Rapportage in opdracht van: Gemeente Arnhem 4 juni 2015 Projectnummer 15.055 RH Biesbosweg 16C 5145 PZ Waalwijk tel.: 088-2100 250 fax:

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme en recreatie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Huidige situatie (2011) en ontwikkeling ( )

Economische betekenis toerisme en recreatie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Huidige situatie (2011) en ontwikkeling ( ) Economische betekenis toerisme en recreatie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Huidige situatie (2011) en ontwikkeling (2007-2011) Rapportage in opdracht van Augustus 2012 Projectnummer 11.144 Postbus 4833

Nadere informatie

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers

Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers Dagrecreatie en verblijf in Overijssel (binnenlands) Feiten & cijfers 2009-2014 Inleiding Deze rapportage geeft meer inzicht in de ontwikkelingen in de Overijsselse vrijetijdssector. In het bijzonder wordt

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme en recreatie regio Venlo Huidige situatie (2013) en ontwikkeling (2008-2013)

Economische betekenis toerisme en recreatie regio Venlo Huidige situatie (2013) en ontwikkeling (2008-2013) Economische betekenis toerisme en recreatie regio Venlo Huidige situatie (2013) en ontwikkeling (2008-2013) Rapportage in opdracht van: Regio Venlo Januari 2015 Projectnummer 14.010 ZKA Consultants & Planners

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2007 (economische effectberekening, cijfers 2006)

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2007 (economische effectberekening, cijfers 2006) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2007 (economische effectberekening, cijfers 2006) Juni 2007 Projectnummer T13.6.010 ZKA Consultants & Planners Provincie Flevoland Postbus 4833 Afdeling Economische

Nadere informatie

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014

Kerncijfers toerisme Zeeland 2014 Kerncijfers toerisme Zeeland 214 Oriëntatiefase Informatiebronnen tijdens de oriëntatiefase van de se toerist in Zeeland (aantallen zijn gebaseerd op toeristische vakanties) 3 Rechtstreeks bij accommodatieverschaffer

Nadere informatie

Monitor Toerisme Groene Hart 2010 Eindmeting economische betekenis verblijfstoerisme in het Groene Hart

Monitor Toerisme Groene Hart 2010 Eindmeting economische betekenis verblijfstoerisme in het Groene Hart Monitor Toerisme Groene Hart 2010 Eindmeting economische betekenis verblijfstoerisme in het Groene Hart Rapportage in opdracht van Stichting Groene Hart, Kloppend hart Augustus 2011 Projectnummer MONIT.11.031

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2008 (economische effectberekening, cijfers 2007)

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2008 (economische effectberekening, cijfers 2007) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2008 (economische effectberekening, cijfers 2007) September 2008 Projectnummer T13.8.021 ZKA Consultants & Planners Provincie Flevoland Postbus 4833 Afdeling Economische

Nadere informatie

VERBLIJFSTOERISME TOERISTISCHE GASTEN IN WEST-BRABANT

VERBLIJFSTOERISME TOERISTISCHE GASTEN IN WEST-BRABANT VERBLIJFSTOERISME HERKOMST 0- % NOORD 8- - -6 - was dit nagenoeg gelijk, waarbij 9% OOST 0% VAKANTIE OP VASTE STANDPLAATS iets minder mensen uit West-Nederland 6%) kwamen en iets meer toeristen uit Zuid-Nederland

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2013 (economische effectberekening, cijfers 2012)

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2013 (economische effectberekening, cijfers 2012) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2013 (economische effectberekening, cijfers 2012) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2013 Rapportage voor: Toerisme Flevoland Het Ravellijn 1 8233 BR Lelystad

Nadere informatie

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: fax:

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord CG Leeuwarden drs. P.H. Huig tel: fax: Toerisme in Cijfers 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband op toeristisch recreatief gebied van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Instituut Service

Nadere informatie

provincie limburg Toeristische Cijfers Limburg 2017

provincie limburg Toeristische Cijfers Limburg 2017 provincie limburg Overnachtingen Accommodaties & Slaapplaatsen Economische Betekenis Stijgers & Dalers Verblijfsbezoek Nederlandse & buitenlandse gasten Provincie 3.707.000 gasten 1.293.000 gasten 11,0

Nadere informatie

T E. MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2012 Economische effectberekening (cijfers 2011)

T E. MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2012 Economische effectberekening (cijfers 2011) FLE R U EVOLAN I M D T E V OPL OOR OSS MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2012 Economische effectberekening (cijfers 2011) ING EN Foto: Marina Eemhof (Center Parcs) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland

Nadere informatie

3. TOERISTISCH-RECREATIEF AANBOD Inleiding Verblijfstoeristisch aanbod Dagtoeristisch aanbod Zakelijk aanbod 16

3. TOERISTISCH-RECREATIEF AANBOD Inleiding Verblijfstoeristisch aanbod Dagtoeristisch aanbod Zakelijk aanbod 16 REGI OARNHEM NI JMEGEN 2 0 1 6 TOERI STI SCH RECREATI EVE MONI TORARNHEM NI JMEGEN INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Doel 4 1.3. Leeswijzer 4 1.4. Verrichte werkzaamheden 5 2. TOELICHTING

Nadere informatie

INZICHT IN TOERISME SCHOUWEN-DUIVELAND. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 1 april 2019

INZICHT IN TOERISME SCHOUWEN-DUIVELAND. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 1 april 2019 INZICHT IN TOERISME SCHOUWEN-DUIVELAND Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 1 april 2019 KENNISCENTRUM KUSTTOERISME Onderdeel van HZ University of Applied

Nadere informatie

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets

TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets provincie limburg TOERISTISCHE TRENDRAPPORTAGE LIMBURG Factsheets 2015-2016 Uitgevoerd door ZKA TOERISTISCHE TRENDS LIMBURG 2015-2016_vakanties VAKANTIES NEDERLANDSE GASTEN VERBLIJFSBEZOEK BUITENLANDSE

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 (economische effectberekening, cijfers 2013)

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 (economische effectberekening, cijfers 2013) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 (economische effectberekening, cijfers 2013) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 In opdracht van: Toerisme Flevoland Het Ravellijn 1 8233 BR Lelystad

Nadere informatie

erratum gegevens economisch effect dagrecreatie

erratum gegevens economisch effect dagrecreatie erratum gegevens economisch effect dagrecreatie April 2010 1. Aanleiding van het erratum: gegevens economisch effect dagrecreatie onjuist De Twente Toerisme Monitor is een onderzoek dat beoogd representatieve

Nadere informatie

T E. monitor toerisme en recreatie flevoland 2011 Economische effectberekening (cijfers 2010)

T E. monitor toerisme en recreatie flevoland 2011 Economische effectberekening (cijfers 2010) FLE R U EVOLAN I M D T E V O OR OPL OSS monitor toerisme en recreatie flevoland 2011 Economische effectberekening (cijfers 2010) ING EN Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2011 (economische effectberekening,

Nadere informatie

T E. MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2012 Economische effectberekening (cijfers 2011)

T E. MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2012 Economische effectberekening (cijfers 2011) FLE R U EVOLAN I M D T E V OPL OOR OSS MONITOR TOERISME EN RECREATIE FLEVOLAND 2012 Economische effectberekening (cijfers 2011) ING EN Foto: Marina Eemhof (Center Parcs) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland

Nadere informatie

WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019

WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE. Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019 WINTERBIJEENKOMST LANDSCHAPSPARK BORSELE Diana Korteweg Maris Kenniscentrum Kusttoerisme / HZ University of Applied Sciences 28 januari 2019 KENNISCENTRUM KUSTTOERISME Onderdeel van HZ University of Applied

Nadere informatie

Economische betekenis toerisme en recreatie in het Land van Cuijk. Nulmeting (2014)

Economische betekenis toerisme en recreatie in het Land van Cuijk. Nulmeting (2014) Economische betekenis toerisme en recreatie in het Land van Cuijk Nulmeting (2014) 1 Colofon Betreft: Economische betekenis toerisme en recreatie in het Land van Cuijk Nulmeting 2014 Opdrachtgever: Gemeenten

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland. ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van Nederlanders in Zuid-Holland ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 50 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 (economische effectberekening, cijfers 2013)

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 (economische effectberekening, cijfers 2013) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 (economische effectberekening, cijfers 2013) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2014 In opdracht van: Toerisme Flevoland Het Ravellijn 1 8233 BR Lelystad

Nadere informatie

Economische Betekenis Toerisme Zandvoort Nulmeting

Economische Betekenis Toerisme Zandvoort Nulmeting Economische Betekenis Toerisme Zandvoort Nulmeting Tweede Versie Juli 2010 Projectnummer MONIT.9.006 ZKA Consultants & Planners Postbus 4833 4803 EV Breda 076-5658877 076-5656489 e-mail: info@zka.nl www.zka.nl

Nadere informatie

Datum: 8 november 2012. Gevolgen verhoging toeristenbelasting en introductie forensenbelasting in de gemeente Venlo. 2. Impact per type accommodatie

Datum: 8 november 2012. Gevolgen verhoging toeristenbelasting en introductie forensenbelasting in de gemeente Venlo. 2. Impact per type accommodatie N O T I T I E Datum: Onderwerp: Gevolgen verhoging toeristenbelasting en introductie forensenbelasting in de gemeente Venlo 1. Inleiding Eind 2010 verhoogde de gemeente Venlo het tarief voor toeristenbelasting

Nadere informatie

Kwantitatieve gegevens monitoring vrijetijdseconomie Noord-Brabant

Kwantitatieve gegevens monitoring vrijetijdseconomie Noord-Brabant Kwantitatieve gegevens monitoring vrijetijdseconomie Noord-Brabant Bureau voor Ruimte 8i Vrije Tijd, 2018 A. Alle vakanties Vakanties van binnenlandse (Nederlandse) gasten, zowel toeristisch als op vaste

Nadere informatie

Toerisme Venlo Onderzoek naar de omvang van toerisme in de gemeente Venlo

Toerisme Venlo Onderzoek naar de omvang van toerisme in de gemeente Venlo Toerisme Venlo Onderzoek naar de omvang van toerisme in de gemeente Venlo Rapportage in opdracht van Juli 2011 Projectnummer ECON.11.030 Postbus 4833 4803 EV Breda 076-5658877 076-5656489 e-mail: info@zka.nl

Nadere informatie

provincie limburg Toeristische Trends Limburg

provincie limburg Toeristische Trends Limburg provincie limburg Toeristische Trends 2016-2017 Overnachtingen Verblijfsbezoek Nederlandse & buitenlandse gasten Provincie 3.542.000 gasten 1.186.000 gasten 10,9 miljoen overnachtingen 3,4 miljoen overnachtingen

Nadere informatie

Economische effectmeting toerisme en recreatie IJmond Stand van zaken 2010 en ontwikkeling 2007-2010

Economische effectmeting toerisme en recreatie IJmond Stand van zaken 2010 en ontwikkeling 2007-2010 Economische effectmeting toerisme en recreatie IJmond Stand van zaken 2010 en ontwikkeling 2007-2010 Rapportage in opdracht van het regionaal economisch stimuleringsprogramma IJmond Veelzijdig December

Nadere informatie

TT circuit Economische effectmeting 2010

TT circuit Economische effectmeting 2010 TT circuit Economische effectmeting 2010 Rapportage in opdracht van Stichting Circuit van Drenthe Juli 2010 Projectnummer ECON.9.152 Postbus 4833 4803 EV Breda tel.: 076-5658877 fax: 076-5656489 e-mail:

Nadere informatie

ZKA Leisure Consultants 1

ZKA Leisure Consultants 1 ZKA Leisure Consultants 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Vraagstelling 3 1.3. Aanpak en werkzaamheden 3 1.4. Opbouw rapportage 4 2. VERBLIJFSRECREATIE IN GEMEENTE VELSEN 5 2.1. Inleiding

Nadere informatie

VISIE RECREATIE EN TOERISME MEIERIJSTAD. November 2018 BIJLAGENDOCUMENT

VISIE RECREATIE EN TOERISME MEIERIJSTAD. November 2018 BIJLAGENDOCUMENT VISIE RECREATIE EN TOERISME MEIERIJSTAD November 2018 BIJLAGENDOCUMENT Visie Recreatie en Toerisme Meierijstad Bijlagendocument Inhoud Bijlage 1 Economische monitor 2 Bijlage 2 Leisure leefstijlen 13 Bijlage

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2009 (economische effectberekening, cijfers 2008)

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2009 (economische effectberekening, cijfers 2008) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2009 (economische effectberekening, cijfers 2008) Juni 2009 Projectnummer MONIT.9.009 Postbus 4833 Afdeling Economische Zaken 4803 EV Breda Postbus 55, 8200 AB Lelystad

Nadere informatie

Economische Betekenis Toerisme Zandvoort (2014) & ontwikkeling Eénmeting

Economische Betekenis Toerisme Zandvoort (2014) & ontwikkeling Eénmeting Economische Betekenis Toerisme Zandvoort (2014) & ontwikkeling 2008-2014 Eénmeting November 2015 Projectnummer 15018 Biesbosweg 16C 5145 PZ Waalwijk T. 088-2100250 E: info@zka.nl W: www.zka.nl INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014

Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting maart 2014 Monitor Recreatie & Toerisme 4-meting 2013 maart 2014 Inleiding Het aanjaagprogramma Recreatie & Toerisme is in november 2009 van start gegaan. Om het effect van de werkzaamheden te meten wordt jaarlijks

Nadere informatie

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research

Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme. Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Trends en ontwikkeling in (cultuur) toerisme Evelien Jonker - projectleider NBTC-NIPO Research Inkomend versus binnenlands (cultuur) toerisme 2 Binnenlandse (cultuur) toerisme 3 Binnenlands toerisme ontwikkeling

Nadere informatie

provincie limburg Toeristische Trends Limburg

provincie limburg Toeristische Trends Limburg provincie limburg Toeristische Trends 2016-2017 Toeristische Trends 2016-2017 Overnachtingen Verblijfsbezoek Nederlandse & buitenlandse gasten Provincie 3.542.000 gasten 1.186.000 gasten 10,9 miljoen overnachtingen

Nadere informatie

TOERISME en RECREATIE. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 3 e editie. Opzet en inhoud

TOERISME en RECREATIE. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 3 e editie. Opzet en inhoud 3 e editie TOERISME en RECREATIE 2017 Voorne PutteN Opzet en inhoud Recreatie en toerisme is voor de Voorne- Putten een belangrijke bedrijfstak. De sector levert niet alleen een bijdrage aan de regionale

Nadere informatie

Regiomonitor Overijssel. Kengetallenonderzoek 2015

Regiomonitor Overijssel. Kengetallenonderzoek 2015 Regiomonitor Kengetallenonderzoek 2015 Regiomonitor Kengetallenonderzoek 2015 4 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 6 Regiomonitor 6 Werkwijze 6 2 Dagrecreatie 8 Ondernomen activiteiten 8 Bestedingen tijdens activiteiten

Nadere informatie

RECREATIE EN TOERISME. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud

RECREATIE EN TOERISME. Voorne PutteN 5 GEMEENTEN. 4 e editie. Opzet en inhoud 4 e editie RECREATIE EN TOERISME 2018 Voorne PutteN Opzet en inhoud Recreatie en toerisme is voor Voorne- Putten een belangrijke bedrijfstak. De sector levert niet alleen een bijdrage aan de regionale

Nadere informatie

Monitor Toerisme Land van Heusden en Altena 2009. Economisch belang van toerisme voor het Land van Heusden en Altena

Monitor Toerisme Land van Heusden en Altena 2009. Economisch belang van toerisme voor het Land van Heusden en Altena Monitor Toerisme Land van Heusden en Altena 2009 Economisch belang van toerisme voor het Land van Heusden en Altena Monitor Toerisme Land van Heusden en Altena 2009 De gemeenten in het Land van Heusden

Nadere informatie

Edelherten in de Gelderse Poort

Edelherten in de Gelderse Poort Edelherten in de Gelderse Poort Joke Luttik, Geert Groot Bruinderink, Tineke de Boer, Martin Goossen Betekenis natuurontwikkeling voor de regionale economie ALTERRA Betekenis blijkt uit cijfers voor: omzet,

Nadere informatie

Factsheet toerisme Vergelijking Utrecht met de G4 en Maastricht

Factsheet toerisme Vergelijking Utrecht met de G4 en Maastricht Foto: Renzo Gerritsen. Het wed, binnenstad Utrecht. Factsheet toerisme Vergelijking Utrecht met de G en Maastricht Utrecht.nl/onderzoek 1 13 1 15 16 17 1 13 1 15 16 17 Hotelgasten & overnachtingen Ontwikkeling

Nadere informatie

Visie recreatie en toerisme gemeente Geldermalsen. Laat u verrassen door een reis langs fruit, cultuur en water!

Visie recreatie en toerisme gemeente Geldermalsen. Laat u verrassen door een reis langs fruit, cultuur en water! Visie recreatie en toerisme gemeente Geldermalsen Laat u verrassen door een reis langs fruit, cultuur en water! Visie recreatie en toerisme gemeente Geldermalsen Laat u verrassen door een reis langs fruit,

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2010 Economische effectberekening (cijfers 2009)

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2010 Economische effectberekening (cijfers 2009) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2010 Economische effectberekening (cijfers 2009) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland 2010 (economische effectberekening, cijfers 2009) Juni 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland

Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapport 2015/2016: Resultaten Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Den Haag, juli 2016 Aanleiding & doel onderzoek Per jaar komen

Nadere informatie

Beleidsevaluatie recreatie en toerisme

Beleidsevaluatie recreatie en toerisme Beleidsevaluatie recreatie en toerisme 2008-2012 Olst-Wijhe, mei 2013 Seinpost Adviesbureau Gré Beekers Brechtje Schildkamp Beleidsevaluatie recreatie en toerisme 2 van 58 Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO)

Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Opmerking bij driejaarsgemiddelden Continu Vakantie Onderzoek (CVO) Bij de interpretatie van de uitkomsten van het CVO moet men er rekening mee houden dat een steekproef geen exacte uitkomsten oplevert,

Nadere informatie

Toerisme op Schouwen-Duiveland Omvang en economisch belang

Toerisme op Schouwen-Duiveland Omvang en economisch belang Toerisme op Schouwen-Duiveland Omvang en economisch belang 2014-2015-2016 Deze rapportage is samengesteld door Kenniscentrum Kusttoerisme in opdracht van Gemeente Schouwen-Duiveland. Bij het samenstellen

Nadere informatie

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland (ontwikkeling 2002-2012)

Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland (ontwikkeling 2002-2012) Monitor Toerisme en Recreatie Flevoland (ontwikkeling 2002-2012) 1. INLEIDING Deze notitie gaat in op de ontwikkeling van toerisme en recreatie in Flevoland in de periode 2002-2012. De analyse is gebaseerd

Nadere informatie

Toerisme en recreatie in Meierijstad Conceptrapport december 2017

Toerisme en recreatie in Meierijstad Conceptrapport december 2017 Toerisme en recreatie in Meierijstad Conceptrapport december 2017 Opdrachtgever: gemeente Meierijstad Samenvatting 22 miljoen aan toeristische bestedingen. Het dagtoerisme is van groot belang voor Meierijstad

Nadere informatie

Economisch belang toerisme & vrije tijd. Augustus 2008

Economisch belang toerisme & vrije tijd. Augustus 2008 Economisch belang toerisme & vrije tijd Augustus 2008 1 Inleiding De bijdrage van de toerisme en vrije tijdsector aan de Nederlandse samenleving is groot. De sector draagt bij aan de kwaliteit van het

Nadere informatie

Toerisme op Noord-Beveland. Omvang en economisch belang

Toerisme op Noord-Beveland. Omvang en economisch belang Toerisme op Noord-Beveland Omvang en economisch belang 2014-2015 Deze rapportage is samengesteld door Kenniscentrum Kusttoerisme in opdracht van Gemeente Noord-Beveland. Bij het samenstellen van deze publicatie

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapportage 2010/2011 Samenvatting Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland

Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapportage 2010/2011 Samenvatting Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Monitor inkomend dagbezoek vanuit Duitsland Eindrapportage 2010/2011 Samenvatting Gelderland Uitgevoerd in opdracht van de provincie Gelderland Research Department NBTC Juli, 2011 Dit hoofdstuk gaat in

Nadere informatie

FACTS & FIGURES

FACTS & FIGURES FACTS & FIGURES - 2016 Toerisme in de stad TOERISTISCH DAGBEZOEK DAGBEZOEK VAN NEDERLANDSE BEZOEKERS AAN UTRECHT 2015 NBTC NIPO TOERISTISCH BEZOEK AAN STEDEN 2013 aantal bezoeken: 4.528.000 (positie 4

Nadere informatie

Feiten & cijfers Hanzesteden Regiomonitor 2014

Feiten & cijfers Hanzesteden Regiomonitor 2014 Feiten & cijfers Hanzesteden Regiomonitor 2014 Regiomonitor Welke cijfers? De B s Naamsbekendheid en imago Dagrecreatie Verblijfsrecreatie Werkgelegenheid Naamsbekendheid Spontane en geholpen bekendheid

Nadere informatie

Vakanties van Nederlanders in Flevoland. ContinuVakantieOnderzoek

Vakanties van Nederlanders in Flevoland. ContinuVakantieOnderzoek Vakanties van Nederlanders in Flevoland ContinuVakantieOnderzoek NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 50 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat 76,

Nadere informatie

fjj; K provincie ^S& groningen

fjj; K provincie ^S& groningen fjj; K provincie ^S& groningen m bezoekadres: Martinilcerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: algemeen telefoonnr: Postbus 610 9700 AP Groningen 050 316 49 II algemeen faxnr.: www.provinciegroningen.nl

Nadere informatie

Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017

Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017 Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017 Inhoud Resultaten seizoensmeting zomervakantie 2017... 1 Introductie... 2 De respondenten... 3 Algemeen beeld... 4 Meer of minder gasten?... 4 Meer of minder

Nadere informatie

S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends.

S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends. S.M.A.R.T Update NH Statistics. Market. Analysis. Research. Trends. Inhoud Deze S.M.A.R.T Update bevat de volgende gegevens: Overzicht totaal logies overnachtingen Noord-holland Overzicht verblijfs-recreatieve

Nadere informatie

Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014

Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014 Feiten & cijfers Salland Regiomonitor 2014 Regiomonitor Welke cijfers? De B s Naamsbekendheid en imago Dagrecreatie Verblijfsrecreatie Werkgelegenheid Naamsbekendheid Spontane bekendheid Welke toeristische

Nadere informatie

AGENDA Speerpuntberaad Recreatie en Toerisme Agenda d.d Regiokantoor - Tiel

AGENDA Speerpuntberaad Recreatie en Toerisme Agenda d.d Regiokantoor - Tiel AGENDA Speerpuntberaad Recreatie en Toerisme Agenda d.d. 13-12-2016 Regiokantoor - Tiel Dinsdag 13 December 2016 van 13.30-15.00 uur vergadert het Algemeen speerpuntberaad in de Van Kesselzaal in het gemeentehuis

Nadere informatie

Arnhemse Binnenstad Index 2017

Arnhemse Binnenstad Index 2017 2017 Arnhemse Binnenstad Index 2017 Platform Binnenstad Arnhem;Sami Kors Platform Binnenstad Arnhem 1-1-2017 2013 STADSKWALITEIT 99.9 101.1 101.7 102.2 104 VERDIENVERMOGEN.1 103.3 109.2 132.3 166.5 BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

Recreatiedruk per provincie

Recreatiedruk per provincie Indicator 12 februari 2010 U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken. Recreatie geeft een verhoogde

Nadere informatie

TRENDRAPPORT DE PANNE

TRENDRAPPORT DE PANNE TRENDRAPPORT DE PANNE 2015-2016 Inhoudsopgave Deel 1: Aanbod Logiescapaciteit in bedden... 3 Hotels... 4 Gastenkamers... 6 en vakantiecentra... 7 Kampeerbedrijven en vakantieparken... 8 Vakantiewoningen...

Nadere informatie

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland

FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND. Nu.Hier. Noord-Holland FEITEN EN CIJFERS OVER DE VRIJETIJDSSECTOR IN NOORD-HOLLAND Nu.Hier. Noord-Holland COLOFON Dit onderzoek is uitgevoerd door Amsterdam Marketing in samenwerking met De Afdeling Onderzoek. De opdracht tot

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KiTS KUST 2007-2012

TRENDRAPPORT KiTS KUST 2007-2012 TRENDRAPPORT KiTS KUST 2007-2012 Inhoudsopgave Deel 1: Toeristisch aanbod De gegevens over het logiesaanbod in dit rapport (2007-2012) houden reeds rekening met het nieuwe toeristische logiesdecreet van

Nadere informatie

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010

toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 toerisme vlaanderen Toerisme in Kerncijfers 2010 Toerisme in Vlaanderen Aantal overnachtingen en aankomsten in België (2010) overnachtingen % aankomsten % gemiddelde verblijfsduur (nachten) Vlaamse Gewest

Nadere informatie

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord. 8900 CG Leeuwarden F. Hegger. Toerdata Noord, 2007

Toerisme in Cijfers. INSTITUUT SERVICE MANAGEMENT T.a.v. Toerdata Noord. 8900 CG Leeuwarden F. Hegger. Toerdata Noord, 2007 Toerisme in Cijfers 2007 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband op toeristisch recreatief gebied van de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Instituut Service

Nadere informatie

Toeristisch Moerdijk Onderzoek naar de omvang van toerisme in de gemeente Moerdijk

Toeristisch Moerdijk Onderzoek naar de omvang van toerisme in de gemeente Moerdijk Toeristisch Moerdijk Onderzoek naar de omvang van toerisme in de gemeente Moerdijk Rapportage in opdracht van Gemeente Moerdijk 9 oktober 2012 Projectnummer 12.110 ZKA Consultants & Planners Postbus 4833

Nadere informatie

Handleiding Noord-Holland in Cijfers Data Recreatie en Toerisme

Handleiding Noord-Holland in Cijfers Data Recreatie en Toerisme Handleiding Noord-Holland in Cijfers Data Recreatie en Toerisme Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Het maken van een selectie 3. Het selecteren van een onderzoeksgebied 4. Presentatiescherm 5. Periode 6. Aanvullende

Nadere informatie

Voorlopige uitkomsten onderzoek Vaste gast

Voorlopige uitkomsten onderzoek Vaste gast Corsanr. 17B.05408 Voorlopige uitkomsten onderzoek Vaste gast Aanpak Het onderzoek is op 22 oktober jl. afgesloten, na een veldwerkperiode vanaf medio juni 2017. Inzet was om respondenten zoveel mogelijk

Nadere informatie

ContinuZakenreisOnderzoek

ContinuZakenreisOnderzoek ContinuZakenreisOnderzoek 2012-2013 Meerdaagse binnenlandse zakenreizen Samenvatting Gelderland Uitgevoerd in opdracht van provincie Gelderland Datum: Juni 2015 Bestemd voor: provincie Gelderland NBTC-NIPO

Nadere informatie

Kerncijfers Toerisme Waasland

Kerncijfers Toerisme Waasland Kerncijfers Toerisme - 2015 Situering Gemeenten Beveren Kruibeke Lochristi Lokeren Moerbeke Sint-Gillis-Waas Sint-Niklaas Stekene Temse Waasmunster Wachtebeke Logiesaanbod - 2015 Aantal logiesuitbatingen:

Nadere informatie

Strandtoerisme Walcheren. Vrijetijdseconomie Zeeland 2013 = Technische rapportage =

Strandtoerisme Walcheren. Vrijetijdseconomie Zeeland 2013 = Technische rapportage = Economische Economische Effect effectrapportage Rapportage Strandtoerisme Walcheren Vrijetijdseconomie Zeeland 2013 = Technische rapportage = Diana Korteweg Maris & Jeroen Klijs Kenniscentrum Kusttoerisme

Nadere informatie

Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust

Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust Windmolenparken Zichtbaar vanaf de kust De impact op recreatie en toerisme -Addendum bij de studie uit 2014- Inhoud Blz. 1 Inleiding 1 2 Omvang van de impact (actualisatie) 3 3 Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Kerncijfers Toerisme Meetjesland

Kerncijfers Toerisme Meetjesland Kerncijfers Toerisme - 2015 Situering Gemeenten Aalter Assenede Eeklo Evergem Kaprijke Knesselare Lovendegem Maldegem Nevele Sint-Laureins Waarschoot Zelate Zomergem Logiesaanbod - 2015 Aantal logiesuitbatingen:

Nadere informatie

ContinuVrijeTijdsonderzoek (CVTO) 2015 Tussentijdse rapportage jaarmeting

ContinuVrijeTijdsonderzoek (CVTO) 2015 Tussentijdse rapportage jaarmeting ContinuVrijeTijdsonderzoek (CVTO) 2015 Tussentijdse rapportage jaarmeting Inzicht in participatie en frequentie van het uithuizige vrijetijdsgedrag van Nederlanders NBTC-NIPO Research Postadres Postbus

Nadere informatie

/ /-- --/--

/ /-- --/-- Overnachtingenmarkt Annemiek Bronsema De leden van de raad 050 367 8209 --/-- 6932624 --/-- --/-- Geachte heer, mevrouw, Eind vorig jaar heeft u tijdens de commissie Ruimte & Wonen vragen gesteld om te

Nadere informatie

Onderzoek Toeristenbelasting Kollumerland c.a. Spreker: Kees van Eck, adviseur Tog Nederland

Onderzoek Toeristenbelasting Kollumerland c.a. Spreker: Kees van Eck, adviseur Tog Nederland Onderzoek Toeristenbelasting Kollumerland c.a. Spreker: Kees van Eck, adviseur Tog Nederland Korte terugblik 1 Aan de gemeenteraad is een voorstel voorgelegd om in te stemmen met het onderzoek naar de

Nadere informatie

TRENDRAPPORT KiTS KUST 2006-2011

TRENDRAPPORT KiTS KUST 2006-2011 TRENDRAPPORT KiTS KUST 2006-2011 Inhoudsopgave Kerncijfers uit het trendrapport... 5 Deel 1: Toeristisch aanbod De gegevens over het logiesaanbod in dit rapport (2006-2011) houden reeds rekening met het

Nadere informatie