G R O E P B R U S S E L L A M B E R T Naamloze Vennootschap Marnixlaan Brussel B.T.W. BE RPR Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "G R O E P B R U S S E L L A M B E R T Naamloze Vennootschap Marnixlaan 24 1000 Brussel B.T.W. BE 0407 040 209 - RPR Brussel"

Transcriptie

1 G R O E P B R U S S E L L A M B E R T Naamloze Vennootschap Marnixlaan Brussel B.T.W. BE RPR Brussel Gewone Algemene Vergadering van 22 april 2014 Notulen van de Vergadering De zitting wordt geopend om uur op de maatschappelijke zetel. De Vergadering wordt door Gérald Frère voorgezeten die de aanwezige aandeelhouders welkom heet. Ann Opsomer wordt als Secretaris aangesteld. Andrew Allender en Guido De Decker worden als Stemopnemers aangeduid. De Gedelegeerde Bestuurders, Albert Frère, Ian Gallienne en Gérard Lamarche, vervolledigen het Bureau. De volgende Bestuurders zijn eveneens aanwezig: Antoinette d Aspremont Lynden, Victor Delloye, Maurice Lippens, Christine Morin-Postel, Thierry de Rudder, Gilles Samyn, Amaury de Seze, Martine Verluyten en Arnaud Vial. De Voorzitter legt op het Bureau de bewijsnummers van de kranten met de oproepingsberichten die werden gepubliceerd in overeenstemming met artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 27 van de statuten, namelijk: - het Belgisch Staatsblad van 21 maart 2014; - L Echo van 21 maart 2014; - De Tijd van 21 maart 2014; - De Luxemburger Wort van 21 maart De aandeelhouders op naam werden opgeroepen per brief de dato 21 maart 2014 met vermelding van de agenda met de te behandelen onderwerpen, alsook de voorstellen tot besluit, een gedetailleerde omschrijving van de te vervullen formaliteiten om te kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering, hun recht om schriftelijke vragen te stellen vóór de Algemene Vergadering evenals hun recht om nieuwe punten op de agenda te plaatsen. Deze aandeelhouders hebben eveneens een kopie van het jaarverslag ontvangen, een gedetailleerde versie van de jaarrekening, het verslag van de Commissaris over de jaarrekening per 31 december 2013 en het door artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen vereiste verslag. De Bestuurders en de Commissaris werden uitgenodigd tot de Algemene Vergadering per brief op 21 maart De uitvoering van deze formaliteit hoeft niet bewezen te worden, in overeenstemming met artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 27, alinea 2 van de statuten. 1.

2 De vennootschap heeft een register opgesteld dat het aantal aandelen aangeeft waarvoor de aandeelhouders ingeschreven waren op 8 april 2014 om 24 uur (Registratiedatum), hetzij in het register van de aandeelhouders op naam, hetzij op een effectenrekening bij een financiële instelling en te kennen gegeven hebben, ten laatste op 16 april 2014, te willen deelnemen aan de Vergadering. De Voorzitter legt op het Bureau het register en een kopie van de oproepingsbrieven in het Frans, Nederlands en Engels gericht op 21 maart 2014 aan de aandeelhouders op naam, de attesten van de banken met betrekking tot de eigenaars van gedematerialiseerde effecten, de correspondentie of de volmachten van de aandeelhouders op naam en van de houders van gedematerialiseerde effecten, evenals een kopie van het jaarverslag van de Raad van Bestuur en de verslagen van de Commissaris met betrekking tot het boekjaar 2013 en de jaarrekening per 31 december Volgens de aanwezigheidslijst, die door de Stemopnemers nagekeken werd, zijn er 331 aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, die samen aandelen aanhouden, dat wil zeggen 68,34% van het kapitaal. Op hun verzoek, nemen journalisten en financiële analisten, die de vereiste formaliteiten niet hebben nageleefd, deel aan de Vergadering eveneens zonder te kunnen stemmen noch te kunnen tussenkomen tijdens de beraadslaging. De Vergadering heeft geen bezwaar tegen hun aanwezigheid. De Vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over de volgende agenda: 1. JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN VERSLAGEN VAN DE COMMISSARIS OVER HET BOEKJAAR FINANCIËLE STATEN PER 31 DECEMBER Voorstelling van de geconsolideerde financiële staten per 31 december Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31 december KWIJTING AAN DE BESTUURDERS Voorstel tot verlening van kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december KWIJTING AAN DE COMMISSARIS Voorstel tot verlening van kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december

3 5. STATUTAIRE BENOEMING Benoeming van een Bestuurder. Voorstel tot benoeming als Bestuurder voor een termijn van vier jaar van Paul Desmarais III. 6. VOORSTEL TOT GOEDKEURING VAN DE BEPALINGEN INZAKE DE CONTROLEWIJZIGING, OPGENOMEN IN DE ARTIKELEN 6.13 EN 7.4(I) VAN DE VOORWAARDEN VAN DE IN GBL- AANDELEN CONVERTEERBARE OBLIGATIE Goedkeuring, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, van de bepalingen inzake de controlewijziging, opgenomen in de artikelen 6.13 en 7.4(i) van de uitgiftevoorwaarden (Terms and Conditions) van de op 9 oktober 2013 door Sagerpar uitgegeven en door GBL gewaarborgde obligatie voor een bedrag van EUR , die een interest opbrengt van 0,375%, in 2018 vervalt en converteerbaar is in GBL-aandelen. 7. REMUNERATIEVERSLAG Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar INCENTIVEPLAN OP LANGE TERMIJN 8.1. Voorstel tot goedkeuring van het optieplan op aandelen waarnaar in het renumeratieverslag wordt verwezen. Volgens dit plan zullen de leden van het Uitvoerend Management en van het personeel, in 2014, opties kunnen verkrijgen op bestaande aandelen in een kleindochter van de vennootschap. Deze opties zullen kunnen worden uitgeoefend of overgedragen na afloop van een periode van drie jaar na hun toekenning overeenkomstig artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen Voor zover nodig, voorstel tot goedkeuring van alle clausules van het voornoemde plan en alle overeenkomsten tussen de vennootschap en de houders van opties die aan deze houders het recht toekennen om hun opties uit te oefenen of over te dragen vóór het verstrijken van de voornoemde periode van drie jaar in het geval van een controlewijziging van de vennootschap, overeenkomstig artikelen 520ter en 556 van het Wetboek van Vennootschappen Voorstel tot goedkeuring van de maximumwaarde van de aandelen door de kleindochter aan te kopen in 2014 in het kader van het voornoemde plan op EUR 13,5 miljoen Verslag van de Raad van Bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen betreffende de zekerheid waarnaar in het voorstel van volgend besluit wordt verwezen Overeenkomstig artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen, voor zover nodig, voorstel tot goedkeuring van de toekenning door GBL van een zekerheid aan een bank aangaande het krediet toegekend door deze bank aan de kleindochter van GBL om deze laatste toe te staan GBL-aandelen te verwerven in het kader van het voornoemde plan. 9. ALLERLEI * * * 3.

4 De Voorzitter schetst de ontwikkeling van de macro-economische situatie van GBL. Na een korte inleiding door de CEO, Albert Frère, zet Gérard Lamarche het actieplan van GBL uiteen en beschrijft de verwezenlijkingen van de vennootschap in Ian Gallienne geeft een presentatie over SGS. De uiteenzetting wordt opgeluisterd door een film. De voorstellingen van Gérard Lamarche en Ian Gallienne worden in bijlage gevoegd aan de huidige notulen. Vervolgens stelt Maurice Lippens, Voorzitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité, het remuneratieverslag met betrekking tot het boekjaar 2013 voor en licht het toe. Deze voorstelling wordt aan de notulen gehecht. Olivier Pirotte, de Financiële Directeur, overloopt de kerncijfers van het boekjaar De voorstelling van zijn uiteenzetting wordt eveneens aan de notulen gehecht. Ten slotte, licht Michel Denayer, de Commissaris, zijn verslagen over het boekjaar 2013 toe. In overeenstemming met artikel 540 van het Wetboek van Vennootschappen konden de aandeelhouders hun schriftelijke vragen op voorhand toesturen. Deze vragen worden aan de notulen gehecht. Er werd op geantwoord via de voorstellingen van Olivier Pirotte, Gérard Lamarche en Ian Gallienne. De Gedelegeerde Bestuurders antwoorden op de andere schriftelijke vragen betreffende het bestuur, de resultaten en de deelnemingen. Op aanvraag van een aandeelhouder worden een vraag en het antwoord hierop aangehecht aan de notulen. Vervolgens hebben de aandeelhouders tevens de gelegenheid om andere vragen te stellen. De Vergadering bevestigt dat ze het jaarverslag van de Raad van Bestuur en de verslagen van de Commissaris betreffende het boekjaar 2013 gekregen heeft en gaat ermee akkoord dat de Voorzitter deze documenten niet voorleest. De Vergadering bevestigt tevens dat zij kennis heeft genomen van de geconsolideerde financiële staten per 31 december 2013, die in detail in het jaarrapport van 2013 zijn opgenomen. Eerste resolutie De Vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2013 goed met inbegrip van de bestemming van het winstsaldo zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur. Het dividend bedraagt: - EUR 2,72 bruto per aandeel; - EUR 2,04 netto per aandeel. Dit dividend betreft coupon nr. 16 en zal betaalbaar zijn vanaf 5 mei Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 98,65% van de stemmen, hetzij stemmen voor, geen stemmen tegen en (1,33%) 4.

5 Tweede resolutie De Vergadering verleent kwijting aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 98,89% van de stemmen, hetzij stemmen voor, (0,08%) stemmen tegen en (1,03%) Derde resolutie De Vergadering verleent kwijting aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten per 31 december Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 98,87% van de stemmen, hetzij stemmen voor, (0,08%) stemmen tegen en (1,03%) Vierde resolutie De Vergadering wordt verzocht Paul Desmarais III te benoemen tot Bestuurder voor een periode van vier jaar. Paul Desmarais III stelt zich voor aan de Vergadering in een film. De Vergadering benoemt Paul Desmarais III tot Bestuurder voor een periode van vier jaar. Het mandaat van die laatste zal vervallen na afloop van de Gewone Algemene Vergadering van Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 84,84% van de stemmen, hetzij stemmen voor, (15,03%) stemmen tegen en (0,12%) Vijfde resolutie De Algemene Vergadering wordt uitgenodigd om overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, goed te keuren van de bepalingen inzake de controlewijziging, opgenomen in de artikelen 6.13 en 7.4(i) van de uitgiftevoorwaarden (Terms and Conditions) van de op 9 oktober 2013 door Sagerpar uitgegeven en door GBL gewaarborgde obligatie voor een bedrag van EUR , die een interest opbrengt van 0,375%, in 2018 vervalt en converteerbaar is in GBL-aandelen. De Vergadering keurt de bepalingen inzake de controlewijziging, opgenomen in de artikelen 6.13 en 7.4(i) van de uitgiftevoorwaarden (Terms and Conditions) goed. Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 98,35% van de stemmen, hetzij stemmen voor, (0,54%) stemmen tegen en (1,10%) Zesde resolutie De Vergadering erkent dat ze het remuneratieverslag heeft ontvangen, dat, bovendien, gedetailleerd werd toegelicht door de Voorzitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité, en is akkoord dat dit verslag niet meer wordt voorgelezen. 5.

6 De Vergadering keurt het remuneratieverslag van de Raad van Bestuur met betrekking tot het boekjaar 2013 goed. Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 96,64% van de stemmen, hetzij stemmen voor, (2,33%) stemmen tegen en (1,03%) Zevende resolutie De Vergadering werd ingelicht over het winstdelingsplan op lange termijn van het Uitvoerend Management en van de leden van het personeel van de groep GBL, waarvan de voornaamste modaliteiten in het verslag van de Voorzitter van het Benoemings- en Remuneratiecomité werden toegelicht. Overeenkomstig dit plan, wordt er verklaard dat de leden van het Uitvoerend Management en van het personeel, in 2014, opties kunnen ontvangen die betrekking hebben op bestaande aandelen van een kleindochter van GBL die voornamelijk GBL-aandelen zal aankopen en, in ondergeschikte orde, aandelen van vennootschappen van de portefeuille van GBL waarop GBL een invloed kan uitoefenen. Zevende resolutie.1 De Vergadering keurt het aandelenoptieplan, waarvan sprake in het remuneratieverslag, goed. De in het kader van dit plan toegekende opties zullen kunnen uitgeoefend of overgedragen worden na verloop van een periode van drie jaar na hun toekenning, overeenkomstig artikel 520ter van het Wetboek van Vennootschappen. Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 96,73% van de stemmen, hetzij stemmen voor, (2,23%) stemmen tegen en (1,03%) Zevende resolutie.2 Het optieplan voorziet dat de begunstigden hun opties zullen kunnen uitoefenen of overdragen vóór het verstrijken van de periode van drie jaar in het geval van een controlewijziging in hoofde van de vennootschap en vereist dus, overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van Vennootschappen, de goedkeuring van de Vergadering. De Vergadering keurt alle clausules van het voornoemde plan goed evenals alle overeenkomsten tussen de vennootschap en de optiehouders die aan deze houders het recht toekennen om hun opties uit te oefenen of over te dragen vóór het verstrijken van de voornoemde periode van drie jaar, in het geval van een controlewijziging in hoofde van de vennootschap, overeenkomstig de artikelen 520ter en 556 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 82,45% van de stemmen, hetzij stemmen voor, (16,51%) stemmen tegen en (1,03%) 6.

7 Zevende resolutie.3 De Vergadering geeft verder haar toestemming om de maximumwaarde van de aandelen, door de kleindochter, aan te kopen in 2014 in het kader van het voornoemde plan, vast te stellen op EUR 13,5 miljoen. Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 97,04% van de stemmen, hetzij stemmen voor, (1,91%) stemmen tegen en (1,03%) Zevende resolutie.4 In het kader van het winstdelingsplan, verleent GBL een zekerheid aan een bank aangaande het krediet toegekend door deze bank aan de kleindochter van GBL om deze laatste toe te staan GBL-aandelen te verwerven. De toekenning van deze garantie vereist, overeenkomstig artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen, het opstellen van een bijzonder verslag door de Raad van Bestuur van GBL. De Vergadering keurt het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen, goed met een meerderheid van 97,88% van de stemmen, hetzij stemmen voor, (1,08%) stemmen tegen en (1,04%) Zevende resolutie.5 Overeenkomstig artikel 629 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt de Vergadering verzocht om de toekenning door GBL van een zekerheid aan een bank met betrekking tot het door die bank aan de kleindochter van GBL verleende krediet om aandelen GBL in het kader van het voornoemde plan te kunnen kopen. De Vergadering is ingelicht dat het verlenen van de zekerheid een quorum van 50% van het kapitaal vereist en een toestemming met een ¾ meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders. Aangezien het aanwezigheidsquorum 68,34% bedraagt, wordt er vastgesteld dat de eerste voorwaarde vervuld is. Deze resolutie wordt aangenomen met een meerderheid van 97,86% van de stemmen, hetzij stemmen voor, (1,10%) stemmen tegen en (1,03%) * * * De Vergadering gaat aakoord dat de Secretaris de notulen niet voorleest. * * * Gezien alle punten van de agenda behandeld werden, heft de Voorzitter de zitting om uur op. 7.

8 Gérald Frère Voorzitter Andrew Allender Guido De Decker Ann Opsomer Stemopnemer Stemopnemer Secretaris Albert Frère Gérard Lamarche Ian Gallienne Gedelegeerd Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder Gedelegeerd Bestuurder Antoinette d Aspremont Lynden Bestuurder Victor Delloye Bestuurder Maurice Lippens Bestuurder Christine Morin-Postel Thierry de Rudder Gilles Samyn Bestuurder Bestuurder Bestuurder Amaury de Seze Martine Verluyten Arnaud Vial Bestuurder Bestuurder Bestuurder 8.

9 Schriftelijke vraag gesteld door een aandeelhouder Question «Si le rapport annuel 2013 de GBL est exhaustif, il n'en contient pas moins dans la partie gouvernance d'entreprise des inexactitudes, des présentations tronquées et tendancieuses des faits en jouant sur les mots, sur un point déjà signalé l'année dernière. [ ] Rapport annuel page 150: Expertise et expérience en matière de gestion des membres du conseil d'administration Affirmer que: "l'activité et les mandats exercés par le Administrateurs attestent de l'expertise et de l'expérience de chacun d'entre eux. Cette affirmation péremptoire est pour le moins ironique alors qu'un des administrateur, président de la plus grande banque Belge est à l'origine de la quasi faillite (qui aurait dû être prononcée si l'etat Belge n'avait pas apporté sa garantie) de la ruine de centaines de milliers de belges, employés, actionnaires, et institutions ainsi que de la disparition de cette banque comme entité indépendante. [ ] Par ailleurs, au 2ème paragraphe, indiquer qu'à ce jour Maurice LIPPENS n'a pas été renvoyé devant le tribunal correctionnel en omettant de préciser que le Parquet de Bruxelles a le 24 Mars 2013, demandé le renvoi en correctionnel et que le 26 Septembre 2013, la Chambre du Conseil a renvoyé l'affaire pour permettre au Juge BURM, à sa demande, de procéder à des enquêtes complémentaires, constitue une présentation tronquée et tendancieuse des faits.[ ]». Réponse «En réponse aux remarques concernant la partie «Corporate Governance» de notre rapport annuel qui contiendrait des inexactitudes, des présentations tronquées et tendancieuses au sujet de Maurice Lippens, je tiens à préciser que notre rapport est factuel et informe correctement les actionnaires de GBL. Ainsi, il mentionne à la page 150 que Maurice Lippens a été inculpé dans le cadre de ses fonctions qu il exerçait au sein du groupe Fortis et qu à ce jour, il n a pas été renvoyé devant le tribunal correctionnel. De plus, je vous informe que cette information a été reprise dans le rapport annuel par volonté de transparence maximale. En effet, il n existe aucune obligation de fournir une telle information dans un simple rapport annuel. Nous publions donc plus que ce qui est légalement requis. Par ailleurs, quant à la procédure judiciaire visant Maurice Lippens, GBL s en tient au respect du principe de présomption d innocence selon lequel toute personne qui se voit reprocher une infraction est réputée innocente tant que sa culpabilité n a pu être établie. Il n est pas inutile de rappeler que Maurice Lippens a été inculpé dans le cadre des fonctions qu il exerçait au sein du groupe Fortis et que l Assemblée Générale de GBL n est pas le lieu pour faire le procès de Maurice Lippens et formuler des griefs contre ce dernier au sujet de Fortis. Par ailleurs, nous considérons qu il a toujours donné entière satisfaction dans l exercice de ses fonctions chez GBL au sein du Conseil d Administration et du Comité des Nominations et des Rémunérations». 9.

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 30 APRIL 2015 OM 11:00 UUR

VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 30 APRIL 2015 OM 11:00 UUR UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 30 APRIL 2015 OM 11:00 UUR BELANGRIJK: Om geldig te zijn,

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 29 april 2015 (om 11.00 uur)

STEMMING PER BRIEF. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 29 april 2015 (om 11.00 uur) Bijlage 3 STEMMING PER BRIEF Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 29 april 2015 (om 11.00 uur) Dit ondertekend formulier moet verzonden worden naar en uiterlijk

Nadere informatie

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders

Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Algemene vergadering van vennoten en aandeelhouders p. 5/ Een Luxemburgse SPF in het licht van de recente fiscale maatregelen p.

Nadere informatie

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR

STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR STATUTEN HOOFDSTUK 1 BENAMING, ZETEL, MAATSCHAPPELIJK DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam European Design and Automation Association (EDAA) en heeft de rechtsvorm van

Nadere informatie

Welke algemene vergaderingen zijn er?

Welke algemene vergaderingen zijn er? Welke algemene vergaderingen zijn er? Inhoudsopgave : Er zijn 3 soorten, nl:... Waarom is de agenda van de jaarvergadering belangrijk?... Wie stelt de agenda van de jaarvergadering op?... Hoe gebeurt de

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)..

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

De algemene vergadering van uw vennootschap

De algemene vergadering van uw vennootschap De algemene vergadering van uw vennootschap De jaar- of bijzondere algemene vergaderingen vormen een belangrijke gebeurtenissen in het leven van een vennootschap. Omdat rond deze periode heel wat jaarvergaderingen

Nadere informatie

ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005

ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005 ARRÊTÉ ROYAL DU 15 FÉVRIER 2005 KONINKLIJK BESLUIT 15 FEBRUARI 2005 15 FEVRIER 2005. - Arrêté royal relatif à 15 FEBRUARI 2005. - Koninklijk besluit l'exercice de la profession de comptable betreffende

Nadere informatie

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK (maatschappelijke zetel: Reebokstraat 28 1000 Brussel) (ondernemingsnummer 0409.395.428) STATUTEN (19/05/2011) FÉDÉRATION ROYALE BELGE DE NATATION

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR

STATUTEN TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR STATUTEN ARTIKEL 1 NAAM TITEL I BENAMING ZETEL DOEL DUUR De vereniging werd opgericht onder de benaming BELGISCHE VERENIGING VOOR PELVISCHE REËDUCATIE, afgekort PELVIRED, vereniging zonder winstoogmerk.

Nadere informatie

25 APRIL 2014 25 AVRIL 2014

25 APRIL 2014 25 AVRIL 2014 25 APRIL 2014 25 AVRIL 2014 Wet op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (Belgisch Staatsblad, 7 mei 2014) (Moniteur

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969)

LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969) LOI DU 5 DECEMBRE 1968 SUR LES CONVEN- TIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET LES COM- MISSIONS PARITAIRES (MB du 15.1.1969) WET VAN 5 DECEMBER 1968 BETREFFENDE DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN EN DE PARITAIRE

Nadere informatie

12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012

12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012 12 NOVEMBER 2012 12 NOVEMBRE 2012 KONINKLIJK BESLUIT MET BETREKKING TOT BEPAALDE OPENBARE INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING ARRÊTÉ ROYAL RELATIF A CERTAINS ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF PUBLICS

Nadere informatie

(Gecoördineerd op 01.10.2014) (Coordonnée au 01.10.2014)

(Gecoördineerd op 01.10.2014) (Coordonnée au 01.10.2014) WET VAN 18 JULI 1991 TOT REGELING VAN HET TOEZICHT OP POLITIE- EN INLICHTINGENDIENSTEN EN OP HET COORDINATIEORGAAN VOOR DE DREIGINGSANALYSE LOI DU 18 JUILLET 1991 ORGANIQUE DU CONTRÔLE DES SERVICES DE

Nadere informatie

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen

Maatschappelijk doel en werkingsmiddelen VERENIGING VAN VLAAMSE STEDEN EN GEMEENTEN Statuten I. Naam en maatschappelijke zetel Artikel 1 De Vereniging heet : de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, afgekort V.V.S.G. Artikel 2 De maatschappelijke

Nadere informatie

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw,

De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, TITEL I: Algemeenheden ARTIKEL 1 - NAAM De vereniging wordt aangegaan onder de rechtsvorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt de naam We Want More! vzw, afgekort WWM!. Alle akten, facturen,

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1.

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. ALLEN 8c OVERV Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. - Afschrifi van de akte van statutenwijziging van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, d.d. 30 mei 201 1 verleden

Nadere informatie

2 de Deposito- en Consignatiekas; 3 de Post voor haar financiële postdiensten; 4 de kredietinstellingen naar Belgisch recht als bedoeld in

2 de Deposito- en Consignatiekas; 3 de Post voor haar financiële postdiensten; 4 de kredietinstellingen naar Belgisch recht als bedoeld in Loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (telle que modifiée par la loi du 18 janvier 2010

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie