DVN kiest. Voluit leven met diabetes!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DVN kiest. Voluit leven met diabetes!"

Transcriptie

1 DVN kiest Voluit leven met diabetes! 2012

2 Vestigingsplaats: Leusden Rechtsvorm: Vereniging Doelstelling: Het behartigen van het welzijn van personen die diabetes hebben, zowel in het algemeen als individueel, alles in de ruimste zin van het woord. (art.1.2 van de Statuten) Uitgebracht aan de Algemene Ledenvergadering op 15 juni Jaarbeeld 2012 Diabetesvereniging Nederland

3 Inhoudsopgave U heeft een interactieve pdf geopend. De inhoudsopgave hieronder is interactief. Klik op een hoofdstuk om daar vervolgens direct naar toe te gaan. 3 Jaarbeeld

4 Uitgangspunten bij verslag en leeswijzer Het jaarverslag 2012 en de jaarrekening 2012 zijn vastgesteld door het Bestuur op 23 april 2013 en goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering op 15 juni Het jaarverslag van DVN verschijnt alleen digitaal op Diabetesvereniging Nederland legt in dit jaarverslag verantwoording af op verenigingsniveau. Voor DVN Regie BV worden een apart jaarverslag en jaarrekening opgesteld. Om die reden worden in het voorliggende jaarverslag de activiteiten die in het kader van de BV zijn verricht, alleen op hoofdlijnen benoemd. Daar waar in dit jaarverslag wordt gesproken over vrijwilligers, medewerkers, leden, worden zowel mannen als vrouwen bedoeld. Mocht u vragen hebben over diabetestermen die DVN hanteert in dit jaarverslag, kijkt u dan eens op diabeteswiki.nl. 4 Jaarbeeld

5 Voorwoord 2012 was voor Diabetesvereniging Nederland een jaar van keuzes maken. Om zich staande te houden in een snel veranderende maatschappij, moest DVN haar prioriteiten opnieuw bepalen. Waar staan we voor? Wat willen we betekenen voor mensen met diabetes? Wat is nodig om dat te bereiken? Lastige vragen, die lastige keuzes met zich meebrengen. Binnen de vereniging is de discussie over de koers breed en intensief gevoerd. Dat leidde onder meer tot het formuleren van nieuwe strategische uitgangspunten en een nieuw bestuursmodel. 5 Jaarbeeld DVN verstevigt de belangenbehartiging als een van haar kerntaken. Op dat terrein zijn in 2012 weer mooie resultaten geboekt. DVN maakte zich sterk voor een goede kwaliteit van de eerstelijns ketenzorg voor diabetes. Voor het behoud van keuzevrijheid voor de patiënt die een insulinepomp gaat gebruiken, tegen het plan om ziekenhuizen zelf insulinepompen en pomphulpmiddelen te laten leveren. En voor oplossingen voor de problemen die mensen met diabetes ervaren bij het aanvragen of verlengen van hun rijbewijs.

6 Voorwoord DVN kiest voor nieuwe wegen om haar doelen te bereiken. In het land werden nieuwe, innovatieve vormen van informatieavonden opgezet. We startten met de werving van Vrienden van DVN. We zochten actief contact met onze achterban via het DVN Meldpunt. Over deze nieuwe activiteiten en de voortgang van projecten leest u in dit jaarverslag is een bewogen jaar geweest. Veranderen is een intensief proces, dat van vrijwilligers en medewerkers van DVN veel inzet heeft gevraagd. Het komende jaar brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, om de gemaakte keuzes uit te werken en te implementeren. Samen zetten we ons in om de positie van DVN te behouden en te versterken. Samen streven we naar goede zorg en een beter leven voor mensen met diabetes. DVN kiest voor de toekomst! mr. drs. Margreeth C.A. Smilde Voorzitter Diabetesvereniging Nederland 6 Jaarbeeld

7 DVN in cijfers Aantal beantwoorde s klantenservice Aantal telefoontjes met klantenservice Aantal leden Aantal inzendingen voor de puzzel in Diabc Aantal gebruikers op Mijn Zorgpagina Aantal bestellingen op DVN Puntenplein 7 Jaarbeeld

8 DVN in cijfers 253 Aantal deelnemers stranddag 36 Aantal medewerkers CB (per ) Aantal volgers Twitter (per ) 8 SugarKidsClubkampen 8 Jaarbeeld 67 Jaren dat DVN 190 bestaat Aantal vrijwilligers bij de SugarKidsClub Aantal deelnemers Diabetes Zorgonderzoek

9 DVN als organisatie Diabetesvereniging Nederland is er voor goede zorg en een beter leven voor alle mensen met diabetes. Aan het realiseren van die missie leveren binnen de vereniging diverse organen hun bijdrage. DVN kiest in 2012 voor een nieuwe koers in strategie en beleid. In deel een van dit hoofdstuk leest u daar meer over. Deel twee gaat over governance en bestuur. Daarin wordt ook de nieuwe bestuursstructuur toegelicht.

10 DVN als organisatie WAAR STAAT DVN VOOR? Naam verslagleggende rechtspersoon Diabetesvereniging Nederland Adres Fokkerstraat 17 Postcode 3830 AM Plaats Leusden Telefoonnummer adres Website Identificatienummer Kamer van Koophandel KvK Gooi en Eemland Onze missie Diabetesvereniging Nederland is er voor goede zorg en een beter leven. Diabetesvereniging Nederland strijdt voor alle mensen met diabetes, zodat zij voluit kunnen leven met diabetes. Alles wat mogelijk is voor een beter leven met diabetes, moet ook gedaan worden. Dit betekent onder meer dat:» Alle mensen met diabetes zorg ontvangen volgens de NDF Zorgstandaard Diabeteszorg;» Alle mensen met diabetes kunnen beschikken over informatie en instrumenten die hen helpen hun leven met diabetes goed in te richten;» Mensen met diabetes niet gestraft worden met extra kosten. De maatschappij moet solidair zijn op het gebied van onder andere verzekeringen en arbeid. Onze visie In de visie wordt verwoord wat Diabetesvereniging Nederland wil realiseren in de komende jaren. Voluit leven met diabetes, emancipatie en regierol voor patiënten, vanuit de grondgedachte dat de kernrelatie in de zorg wordt gevormd door de zorgverlener en de patiënt. Bewustwording dat een aantal oorzaken voor het krijgen van diabetes weggenomen kan worden (primaire preventie). 10 Jaarbeeld Strategie en beleid Diabetesvereniging Nederland bevindt zich in een fors verandertraject. Door ontwikkelingen in zorg en samenleving en het dalende ledenaantal, was het wenselijk om opnieuw de ambities en prioriteiten van de organisatie te bepalen. De discussie

11 DVN als organisatie hierover is binnen de vereniging breed en intensief gevoerd. De Ledenraad heeft in de tweede helft van 2012 ingestemd met een aantal nog door te voeren veranderingen. Dit proces heeft geleid tot een Strategische Agenda , een Code Goed Bestuur en het besluit om de bestuurlijke structuur aan te passen. Deze drie bouwstenen vormen samen de basis voor een krachtige koerswijziging die in 2013 verder gestalte zal krijgen. Met deze koerswijziging wil DVN de komende jaren zichtbare meerwaarde creëren voor alle mensen met diabetes in hun strijd voor goede zorg en een beter leven. 11 Jaarbeeld Zichtbare meerwaarde voor alle mensen met diabetes Strategische Agenda De Strategische Agenda kent zes uitgangspunten:» DVN is een vitale vereniging die in staat is om de goede dingen te doen voor leden en vrijwilligers en medewerkers vanuit een financieel gezonde positie;» Centrale positie voor de regio s;» Een zo slank mogelijke organisatie van het DVN Bureau, dat zo moet worden ingericht dat aan de uitgangspunten kan worden voldaan;» Aanpassen bestuursstructuur;» Professionalisering en innovatie;» Behoud en versterking van de positie van DVN. Code Goed Bestuur De Code Goed Bestuur bevat de kernwaarden rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging. Deze zijn van toepassing op DVN en aan haar verbonden organisaties. De Code Goed Bestuur beoogt:» het bevorderen van de kwaliteit van DVN door het realiseren van haar doelstellingen, de juiste besteding van middelen en een efficiënte bedrijfsvoering.» het behouden en versterken van vertrouwen van de leden;» het behouden en versterken van vertrouwen van andere belanghebbenden, zoals vrijwilligers, overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere partners, wat leidt tot een groter maatschappelijk gezag en draagvlak;» het beschermen en versterken van het imago van DVN.

12 DVN als organisatie GOVERNANCE EN BESTUUR De bestuursstructuur van DVN ziet er als volgt uit: Beheersstichting Diabetesvereniging Nederland DVN Regie bv Ledenraad Raad v. Toezicht Raad v. Toezicht Bestuur Algemeen Bestuur Aandeelhouders = Personele unie = Gedeeltelijke personele unie Directeur DVN Raad v. Commissarissen Alg. directeur / Bestuurder Hieronder worden de drie kolommen van het bovenstaande model toegelicht. De samenstelling van de bestuursorganen van Diabetesvereniging Nederland vindt u in bijlage Jaarbeeld Beheersstichting DVN De Beheersstichting DVN is opgericht in 1992 en heeft ten doel het beheer van de haar overgedragen fondsen volgens de per fonds vastgelegde doelstelling. Het bestuur van de Beheersstichting DVN bestaat uit vijf leden, afkomstig uit het Algemeen Bestuur van DVN. Er is een Raad van Toezicht die bestaat uit de leden van de Raad van Toezicht van DVN.

13 DVN als organisatie DVN Regie BV In 2010 is DVN Regie BV opgericht, 100% dochter van DVN. Er is sprake van een (statutair vastgelegde) personele unie tussen Algemeen Bestuur DVN en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van DVN Regie BV en tussen directeur DVN en bestuurder BV. In DVN Regie BV is onder meer de website Mijn Zorgpagina ondergebracht. DVN Binnen DVN vormt de Ledenraad het hoogste orgaan. De Ledenraad wordt gevormd door de voorzitters van de 21 regio s. De regio s vormen de werkgebieden van DVN en zijn geen zelfstandige juridische entiteit. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het Algemeen Bestuur en op de algemene gang van zaken van de vereniging. Het Algemeen Bestuur bestuurt de vereniging. Het Algemeen Bestuur en de Raad van Toezicht hanteren een rooster van aftreden. NIEUWE BESTUURSSTRUCTUUR De maatschappij verandert snel. Daar heeft DVN mee te maken bij het verwezenlijken van haar ambities. Dit vereist een heldere focus, een transparante werkwijze en een bestuur dat slagvaardig kan opereren. Daarom is kritisch gekeken naar de bestuursstructuur. Daarbij was het ook nodig om de bestuursstructuur in overeenstemming te brengen met de actuele eisen van de Code Goed Bestuur. In de nieuwe bestuursstructuur is het samenspel tussen de diverse organen verbeterd, zowel wat betreft beleidsontwikkeling en uitvoering, als wat betreft de controle en het toezicht hierop. De Ledenraad heeft eind 2012 besloten tot een nieuwe bestuursstructuur. 13 Jaarbeeld Het nieuwe bestuursmodel is gebaseerd op het principe van scheiding van bestuur en toezicht. Er zijn diverse checks and balances ingebouwd om het samenspel tussen de verschillende verenigingsorganen onderling verstevigen en te waarborgen. Het nieuwe model is opgebouwd uit de volgende bestuursorganen:

14 » De Algemene Ledenvergadering (ALV) DVN als organisatie Deze bepaalt het beleid van de DVN én toetst dit achteraf. Daarmee is de ALV het hoogste orgaan binnen DVN. Per regio (21) worden twee leden rechtstreeks gekozen en afgevaardigd naar de ALV.» Het Bestuur Het Bestuur is verantwoordelijk voor de kaders van het landelijk en regionale beleid en de aansturing van het DVN Bureau. Het Bestuur bereidt het beleid voor in samenspraak met het Bureau en de regiomanagers. Het Bestuur legt verantwoording af aan de ALV op de hoofdlijnen van het beleid. Het bezoldigde bestuur bestaat uit een voorzitter en twee leden. De ALV is het hoogste orgaan binnen DVN» Regio s In dit model worden de regio s aangestuurd door een regiomanager, met ondersteuning van een regiosecretaris. Zij kunnen zelf bepalen in welke structuur en met hoeveel vrijwilligers zij de regioactiviteiten willen uitvoeren, mits het past binnen het door de ALV vastgestelde DVN-beleid. De regiomanagers vormen gezamenlijk het Regionetwerk, dat stevig verankerd wordt in de structuur van de organisatie.» DVN Bureau Het DVN Bureau is verantwoordelijk voor ondersteuning van de regio s en het uitvoeren van de kerntaken van DVN. Het wordt geleid door een directeur. Het Bureau wordt opnieuw ingericht tot een efficiënte, flexibele organisatie met hoge kwaliteit, waarbij het accent ligt op belangenbehartiging, dienstverlening en verenigingszaken. 14 Jaarbeeld» DVN Regie BV De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van DVN Regie BV bestaat uit vijf leden: twee leden uit het bestuur van DVN en drie leden uit de ALV van DVN. De AVA benoemt het bestuur van DVN Regie BV.

15 DVN als organisatie De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit drie leden die allen worden benoemd door de AVA. De ALV van DVN doet een bindende voordracht voor twee van de drie leden. Deze twee leden zoeken gezamenlijk een derde lid van de Raad van Commissarissen, tevens voorzitter. Er vindt frequent overleg plaats tussen de AVA, de RvC, het bestuur en de ALV van DVN. VERSLAGEN BESTUURSORGANEN 15 Jaarbeeld Ledenraad De Ledenraad kwam in 2012 vier keer bijeen: twee keer volgens het jaarrooster (in juni en december) en twee keer (in april en oktober) in een buitengewone vergadering vanwege de transitie van de vereniging. Per vergadering volgen hieronder de besluiten.» 21 april: besloten is om drie commissies in te stellen, samengesteld uit leden van het Algemeen Bestuur en de Ledenraad. Zij buigen zich over een onderwerp uit de transitie: commissie A over Strategie, commissie B over Commerciële activiteiten, commissie C over Bestuursstructuur.» 16 juni: goedkeuring van de jaarstukken 2011, vaststelling van het contributiebedrag van 49,90 voor Verder goedkeuring van een voorstel tot statutenwijziging, die noodzakelijk was als gevolg van gewijzigde wetgeving rondom de ANBI-status waarover DVN beschikt.» 6 oktober: de Ledenraad neemt de adviezen van commissie A (Strategie) en commissie B (Commerciële activiteiten) over. De Ledenraad heeft daarbij de volgende besluiten genomen:» Vaststelling van de Strategische Agenda » Vaststelling Code Goed Bestuur DVN» Instemming met het advies van Commissie B ten aanzien van de commerciële activiteiten van DVN. Dit betekent dat de commerciële activiteiten op grotere afstand van de vereniging worden gezet.

16 DVN als organisatie» Instemming met het Managementcharter DVN.» Verder besluit de Ledenraad tot instelling van een Stuurgroep die de implementatie van de transitie stuurt.» 8 december: vaststelling van het advies van de Commissie Bestuursstructuur. Herbenoeming van de heer J.W.G. (Wim) Sijberden als lid van het Algemeen Bestuur. Benoeming van mevrouw I.P.E. (Inge) van Haren, voorheen lid van de Raad van Toezicht, tot lid van het Algemeen Bestuur. Beide benoemingen gelden formeel voor een periode van vier jaren, maar gezien de voornemens van het Algemeen Bestuur om plaats te maken voor een nieuw bestuur in het voorjaar 2013, zal de (her)benoeming van tijdelijke aard zijn. Tot slot heeft de Ledenraad het instellingsbesluit Stuurgroep Transitie vastgesteld. De Raad van Toezicht volgde het veranderproces nauwgezet Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar drie vergaderingen gehad met het Algemeen Bestuur. Tijdens de vergaderingen is de Raad van Toezicht geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen DVN. Behandelde onderwerpen waren onder meer het integraal advies over de toekomst van DVN, de jaarstukken 2011, kwartaalrapportages, de stand van zaken van de beoogde koerswijziging van DVN, waaronder de voorgenomen veranderingen ten aanzien van de bestuurlijke structuur en de voortgang van activiteiten binnen DVN Regie BV. Ook buiten de reguliere vergaderingen heeft de Raad van Toezicht zich frequent op de hoogte gesteld van de voortgang van het veranderproces binnen DVN. Ook heeft de Raad van Toezicht actief geparticipeerd in verschillende commissies die rondom de transitie zijn ingesteld. In december is Raad van Toezichtlid mevrouw. I.P.E. van Haren toegetreden tot het Algemeen Bestuur. In afwachting van de in het voorjaar 2013 verwachte veranderingen in het bestuurlijk model, is besloten deze vacature niet in te vullen. 16 Jaarbeeld Algemeen Bestuur In 2012 kwam het Algemeen Bestuur twaalf keer bijeen. Tijdens elke vergadering werd de voortgang van het transitieproces besproken en kwamen actuele ontwikkelingen aan de orde op het terrein van belangenbehartiging en dienstverlening.

17 Het Algemeen Bestuur betreurde het verlies van twee van haar leden, de heren P. Hoevenaar en E. Bierhoff. Als gevolg daarvan benoemde het Bestuur in december de heer J.W.G. Sijberden tot secretaris en mevrouw I.P.E. van Haren tot vice-voorzitter. Beiden hebben hun benoeming aanvaard, in de verwachting dat deze van tijdelijke aard zal zijn gezien de beoogde wijzigingen in de bestuurlijke structuur van DVN. Hieronder de belangrijkste besluiten in het afgelopen jaar.» vaststelling jaarstukken DVN;» vaststelling kwartaalrapportages;» bespreking integraal advies en de meerjarenbegroting » bespreking procesvoorstel voor de Ledenraad van april;» doorgeleiden van de adviezen van de commissies A t/m C naar de Ledenraad» instelling van een Stuurgroep Transitie DVN Bureau Op het DVN Bureau werken 36 medewerkers (per 31 december 2012). Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van de veranderingen binnen de vereniging. In 2011 is een transitieleider aangesteld, die belast is met het begeleiden van de transitie van het DVN Bureau. Deze transitie, die een reorganisatie en herstructurering inhoudt van het Bureau, krijgt in 2013 zijn beslag. In het hoofdstuk DVN doet leest u meer over de activiteiten die vanuit het DVN Bureau zijn uitgevoerd. Planning en Control In 2012 is de beleidscyclus van DVN herzien en opgenomen in het zogeheten Managementcharter. Dit (interne) document regelt alle samenwerkingsprocessen tussen de verschillende organen en personen binnen DVN en de aan haar verbonden organisaties. 17 Jaarbeeld Iedere vier jaar stelt het Bestuur een strategisch meerjarenplan op, waarin globaal de doelen en actieprogramma s voor de langere termijn staan beschreven. Daarvoor

18 Voluit leven met diabetes! thema t3 analyseert het Bestuur relevante externe en interne ontwikkelingen, en weegt ook de evaluatie van de uitvoering en de resultaten van het lopende strategische plan mee. Deze Strategische Agenda wordt goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering. Op basis van de Strategische Agenda wordt een meerjarenondernemingsplan uitgewerkt, eveneens voor vier jaar, met gerichte acties voor de middellange en kortere termijn, gekoppeld aan doelstellingen en voorzien van een meerjarenbegroting. Hier past uw foto U bent kampioen Volhouden Elk jaar stelt het Bestuur een jaarplan vast voor het komende verenigingsjaar, binnen de kaders van de Strategische Agenda en het meerjarenondernemingsplan. Dit jaarplan beschrijft de activiteiten en geplande resultaten van zowel het DVN Bureau als de vrijwilligers in de regio s. Het jaarplan bevat tevens een begroting voor het komende jaar. Het jaarplan en bijbehorende begroting worden goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering, voorafgaand aan de start van het verenigingsjaar. De monitoring en eventuele bijsturing van het jaarplan vindt elk kwartaal plaats aan de hand van inhoudelijke en financiële kwartaalrapportages, volgens de kwaliteitscirkel van Deming (Plan Do Check Act). Zuurstoftherapie: Mijn voet is gered Win een steviadiner Omgaan met onbegrip: steek je nek uit Nu stoppen we echt Zo ontstaan complicaties Samen volhouden, word lid! Diabc is een uitgave van Diabetesvereniging Nederland Jaargang 66 T_1203_DIABC_Cover.indd :29 Aan het einde van het verenigingsjaar stelt het Bestuur een jaarverslag en een jaarrekening op. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een externe accountant die is benoemd door de ALV. Het jaarverslag en de jaarrekening worden besproken en goedgekeurd door de ALV. Het jaarverslag inclusief een samenvatting van de belangrijkste financiële cijfers komt vervolgens beschikbaar op dvn.nl. Op aanvraag is een papieren versie beschikbaar. 18 Jaarbeeld Beloningsbeleid Het beloningsbeleid van DVN is gebaseerd op een goede balans tussen de mogelijkheden voor het aantrekken en behouden van getalenteerde vrijwilligers en medewerkers en een (financiële) beloning passend bij de maatschappelijke positie van DVN. Als patiëntenorganisatie wordt DVN grotendeels gefinancierd uit de contributies van haar leden.

19 DVN kent verschillende organen en hiervoor gelden verschillende beloningsregels.» De regionaal werkende vrijwilligers, inclusief de leden van de regiobesturen, ontvangen een onkostenvergoeding voor werkelijk gemaakte kosten. Ook de leden van de Ledenraad, de voorzitters van de 21 regiobesturen, ontvangen een onkostenvergoeding. Hetzelfde geldt voor de leden van de Raad van Toezicht en van het Algemeen Bestuur.» De betaalde medewerkers van het DVN Bureau worden beloond volgens de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De beloning van de directeur valt ruimschoots onder de zogenaamde Balkenendenorm. De directeur wordt aangesteld en beoordeeld door het Algemeen Bestuur. 19 Jaarbeeld

20 DVN als vereniging 20 Jaarbeeld DVN is een vereniging met leden. Voor die leden, en voor het aantrekken van nieuwe leden, organiseren de 21 regio s van DVN thema-avonden en (sportieve) activiteiten. Helaas hebben deze activiteiten te kampen met afnemende belangstelling. Daarom kiest DVN voor nieuwe vormen van regionale activiteiten. Meer daarover leest u in dit hoofdstuk.

21 DVN als vereniging Ledenaantallen Het ledenaantal van DVN daalt al enkele jaren licht. Ook in 2012 zet deze trend zich door. Op 31 december 2012 telde DVN leden. Het ledenaantal waar 2013 mee start, bedraagt , als gevolg van opzeggingen in In de regio In 2012 organiseerden regio s activiteiten zoals thema-avonden en voorlichtingsbijeenkomsten. Ook op sportief gebied was men in de regio actief: er werd onder meer gefietst en gewandeld. Onder de vlag van de SugarKidsClub vonden kinderactiviteiten plaats. Verder vertegenwoordigden vrijwilligers DVN op informatiemarkten en beurzen. Nieuw was het concept van de Dia-Corner, dat in enkele regio s is opgezet. Het doel van deze bijeenkomsten is tweeledig: de samenwerking in de keten van behandelaars bevorderen en zelfmanagement bij de zorgvrager stimuleren. Het bleef in diverse regio s lastig om bestuursleden te vinden. Vacatures waren moeilijk in te vullen. Dat zorgde ervoor dat de mate van activiteit per regio erg verschilt: in sommige regio s kregen bestuursleden allerlei activiteiten van de grond, in andere niet. 21 Jaarbeeld Drie voorbeelden van regionale activiteiten:» Midden Nederland: bewegen en ontspannen tijdens een les Tai Chi (zie foto links)» Dia-Corners in Brabant Op 16 april werd de eerste Dia-Corner feestelijk geopend in Den Bosch. De Dia- Corner is erop gericht om niet alleen mensen met diabetes, maar juist ook hun partners en omgeving te motiveren in het dagelijks leven met diabetes. Dia-Corners streven naar een strakke en professionele organisatie, met informatie van een hoog niveau. De inzet van zorgprofessionals is hierbij van groot belang.» Patiëntenbijeenkomsten in Oost-Nederland DVN organiseerde in het kader van het Nationaal Actieprogramma Diabetes samen

22 DVN als vereniging met zorggroep THOON uit Hengelo drie Patiëntenbijeenkomsten. Thema van de bijeenkomsten was Implementatie van het Individueel Zorgplan Diabetes en de rol van de patiënt. In elke bijeenkomst stond een deelthema centraal: het individueel zorgplan, voetzorg en bloeddruk. Zo n 100 mensen met diabetes type 2 namen eraan deel. De bijeenkomsten kenden een actief, afwisselend programma: een mix van diabetesinhoudelijke thema s en luchtiger onderwerpen. DVN is blij met de inzet van haar vrijwilligers Vrijwilligerswerk Naast de bestuursleden in de regio, heeft DVN ook vrijwilligers die zich inzetten voor activiteiten van de SugarKidsClub, het beheer van het Diabetesforum en als adviseur zorgkwaliteit. DVN is blij met de belangeloze inzet van haar betrokken vrijwilligers. Zorgkwaliteit De adviseurs zorgkwaliteit hebben meegedacht en meegepraat over de toekomst van het project Adviseur Zorgkwaliteit. Tijdens scholingsdagen van DVN zijn ze verder bijgepraat over de projecten van het Nationaal Actieprogramma Diabetes en landelijke activiteiten rondom zorgkwaliteit. Ook hebben ze een workshop over procesmanagement gehad en een lezing over zorgverzekeraars. SugarKidsClub Kinderen die lid worden van Diabetesvereniging Nederland horen bij de SugarKidsClub. De SugarKidsClub organiseert activiteiten voor kinderen tot 16 jaar en hun ouders. Clubleden ontvangen het SugarKidsClub Magazine en krijgen regelmatig post, een digitale nieuwsbrief of een cadeautje. Op verschijnen regelmatig kleurplaten of knutselpakketten en ook zijn er vaak leuke winacties. Sam en Isis zijn de mascottes van de SugarKidsClub. 22 Jaarbeeld Een greep uit de activiteiten van de Club:» Familiedag in Duinrell: 263 deelnemers» Gezinsweekend in samenwerking met Diakidzz: 6 gezinnen deden mee» Night at the Museum in Maritiem Museum Rotterdam: 40 SugarKids + familie

23 DVN als vereniging» Diverse zomerkampen in samenwerking met YMCA, waaronder een kookkamp en een ponykamp, met in totaal 182 deelnemers.» Stranddag in Kijkduin: 253 deelnemers. Voor alle activiteiten geldt dat er deskundige begeleiding aanwezig is, bestaande uit speciaal opgeleide vrijwilligers en/of medische professionals. DVN organiseert een trainingsweekend voor hen. Verder is nieuw materiaal ontwikkeld voor de Club:» Het SugarKidsClub kwartet, ook verkrijgbaar als app» De flyer Een kind met diabetes in mijn groep voor docenten, in samenwerking met Kiddox» Een hypo-hyperkaart» Pins van Sam en Isis om te verzamelen» De Facebookpagina Ondersteuning vrijwilligers Voor de ondersteuning van de regiobesturen in hun bestuurswerk is op het DVN Bureau een medewerker actief. Deze consulent is aanspreekpunt voor regio s en bezoekt regelmatig een bestuursvergadering of regionale activiteit. Verder leveren medewerkers van het DVN Bureau inhoudelijke kennis op informatiebijeenkomsten in de regio. Naast de regioconsulent is er een medewerker betrokken bij de circa 100 vrijwilligers die actief zijn voor de SugarKidsClub. Ook de aansturing van de adviseurs zorgkwaliteit, vrijwilligers die lokaal worden ingezet voor het monitoren en verbeteren van de zorgkwaliteit, gebeurt op het DVN Bureau. 23 Jaarbeeld DVN voorziet haar vrijwilligers van relevante informatie voor het uitoefenen van hun functie via de vrijwilligerswebsite en periodieke vrijwilligersnieuwsbrieven.

24 DVN netwerkt Diabetesvereniging Nederland (DVN) werkt samen met vele organisaties, nationaal en internationaal. Samen werken we aan projecten, onderzoeken en andere activiteiten. DVN kiest voor participatie in een breed werkveld. Het doel: mensen met diabetes zo goed mogelijk vertegenwoordigen en strijden voor goede zorg en een beter leven.

25 NDF DVN netwerkt Diabetesvereniging Nederland neemt deel aan de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), een samenwerkingsverband waarin ook de landelijke koepels van zorgaanbieders en wetenschappers deelnemen. Medewerkers van DVN leveren hun bijdrage in diverse NDF-Commissies, zoals de commissie Opinie en Kennis. Diabetes Fonds Diabetesvereniging Nederland werkt al nauw samen met het Diabetes Fonds, bekend van de publiekscampagnes en het werven van gelden voor wetenschappelijk onderzoek. Afgelopen jaar is intensief overlegd over nauwere samenwerking. De bedoeling is om zowel de belangenbehartiging als de fondsenwerving te versterken. Het Diabetes Fonds heeft meegekeken bij het project kennismanagement van DVN en er is gesproken over gezamenlijke acties richting de achterban. Verbeteren van zorg en meer regie voor de patiënt NPCF en CG-Raad Als lidorganisatie van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad) werkt Diabetesvereniging Nederland samen met andere patiëntenorganisaties op landelijk niveau aan beleidsbeïnvloeding, het verbeteren van de zorg en versterking van de regierol van de patiënt. DVN participeert met NPCF en vijf andere patiëntenverenigingen in het vier jaar durende programma Kwaliteit in Zicht. Bedoeling is om de kwaliteit van zorg vanuit patiëntenperspectief te versterken. In 2012 werd bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de samenwerking van zorgverleners, zowel bij ziekenhuizen als bij patiënten zelf. 25 Jaarbeeld IDF Europe Sinds 2009 is Diabetesvereniging Nederland vertegenwoordigd in het bestuur van de International Diabetes Federation Europe (IDF Europe). IDF is een wereldwijd samenwerkingsverband van organisaties op het gebied van diabetes. Samen streven deze organisaties naar een beter leven voor mensen met diabetes over de gehele wereld. Een greep uit de activiteiten:

26 DVN netwerkt» IDF Europe heeft problemen en vragen geïnventariseerd rondom het rijbewijs voor mensen met diabetes en zet dit onderwerp weer op de agenda in het Europees Parlement.» IDF Europe wil jongeren meer betrekken bij haar activiteiten en zoekt daarom een jongere voor haar bestuur. Zorgwijzer diabetes type 1 voor volwassenen Hoe en wat bij Diabetes en Werk Hoe u samen met uw zorgverleners, bedrijfsarts en werkgever zorgt dat u met diabetes aan het werk blijft Nationaal Actieprogramma Diabetes In samenwerking met andere organisaties voert DVN projecten uit binnen het Nationaal Actieprogramma Diabetes. Het actieprogramma liep in december 2012 af en leverde producten of diensten op die het leven met diabetes makkelijker maken. NAD 2.01 De Zorgstandaard standaard maken met behulp van de Zorgwijzer Diabetes type 2 Looptijd: jan 2010 nov 2012 Inhoud: Stimuleert het blijvend gebruik van de Diabetes Zorgwijzer type 2 middels Zorgwijzer of zorgplan, voorlichting, opleiding en begeleiding door getrainde ervaringsdeskundigen. Streeft naar samenwerking met vier zorggroepen. Mijlpalen: plan van aanpak voor 2 deelnemende zorggroepen, organisatie van patiëntenbijeenkomsten in samenwerking met zorggroep. NAD 2.02 Diabetes Werkt! fase 2 Looptijd: mrt 2011 jun 2012 Inhoud: Neemt belemmeringen weg voor mensen met diabetes in de werksfeer. Verschaft duidelijkheid over de (on)mogelijkheden van werknemers met diabetes, middels artikelen, voorlichtingsbrochures, online informatie en een award. Mijlpalen: online cursussen Herken je hypo en Diabetes en Werk, brochure Hoe en Wat bij Diabetes en Werk en digitale helpdesk opgeleverd. 26 Jaarbeeld

27 NAD 2.03 Diabetes Kenniswijzer Looptijd: nov 2010 dec 2012 Inhoud: Ontwikkelt een informatieplatform dat vraag en aanbod van informatie over diabetes verbindt. Mix van audiovisueel materiaal en betrouwbare en relevante informatie, biedt handvatten voor zelfmanagement. Mijlpalen: opgeleverd. NAD 2.04 Zorgwijzers Diabetes type 1 Volwassenen en Diabetes en zwangerschap Looptijd: mrt 2011 jan 2012 Inhoud: Ontwikkelt en verspreidt Zorgwijzers type 1, addenda Volwassenen en Diabetes en Zwangerschap. Deze informeren de doelgroepen op een begrijpelijke wijze over de afspraken die in de Zorgstandaard zijn vastgelegd over goede diabeteszorg. Mijlpalen: Zorgwijzers opgeleverd en start gemaakt met verspreiding. Individueel Zorgplan Diabetes Neem dit zorgplan mee naar elk bezoek aan uw zorgverleners NAD 2.05 Individueel Zorgplan Diabetes Looptijd: jun 2010 nov 2011 Inhoud: Ontwikkelt een universeel model voor het individueel zorgplan diabetes dat aangepast kan worden aan de situatie van de individuele patiënt. Zowel schriftelijk als digitaal bruikbaar. Mijlpalen: Individueel Zorgplan opgeleverd, plus handreiking voor zorgverleners. 27 Jaarbeeld

28 DVN doet Belangenbehartiging en informatievoorziening zijn belangrijke taken van DVN. Welke activiteiten en producten DVN daarbij kiest, vindt u in dit hoofdstuk. Deze zijn ondergebracht in vier categorieën: Advies, Steun, Voordeel en Informatie.

29 ADVIES DVN doet DVN geeft advies aan leden via de website, Diabc en de klantenservice. Maar medewerkers en vrijwilligers van DVN geven ook advies binnen projecten en werkgroepen, vaak op basis van ervaringsdeskundigheid. Leefstijladviseur Sinds november is de Leefstijladviseur toegankelijk via Mijn Zorgpagina. Het programma is een initiatief van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), die het beheer heeft overgedragen aan DVN. De Leefstijladviseur geeft online voedings- en bewegingsadvies op maat, speciaal voor mensen met type 2. Het advies is persoonlijk en wetenschappelijk onderbouwd. DVN heeft de Leefstijladviseur geschikt gemaakt voor Mijn Zorgpagina en de implementatie verzorgd. Ook de communicatie van dit product ligt bij DVN. Belangenbehartiging, de allerbelangrijkste taak van DVN Diabetesconsultancy De medewerkers en vrijwilligers van DVN hebben intern (bijvoorbeeld voor het magazine Diabc) maar ook extern, binnen werkgroepen en commissies, inhoudelijke expertise ingebracht op het gebied van lifestyle en voeding. Zo participeert DVN in de commissie Opinie en Kennis van de NDF en in de projectorganisatie NAD. Ook is in 2012 het Diabetes Trefpunt voorbereid, een website die DVN-ervaringskennis ontsluit. Het Trefpunt werkt met vraag en aanbod van kennis en biedt een netwerk waar mensen met diabetes en hun sociale omgeving elkaar eenvoudig kunnen vinden, informeren en stimuleren in het nemen van regie over zorg en beter leven met diabetes. 29 Jaarbeeld Kennismanagement In 2011 startte DVN met de inrichting van een Front Office. Doel was om de aanwezige kennis beter toegankelijk te maken en de verschillende informatiekanalen beter op elkaar af te stemmen. Dit project is inmiddels afgerond: kennismanagement is nu onderdeel van de staande organisatie. De volgende stap is het inrichten van een systeem dat dient als kennisdatabase voor de hele organisatie van medewerkers en vrijwilligers.

30 DVN doet STEUN Mensen vinden belangenbehartiging de allerbelangrijkste taak van DVN. Belangenbehartiging is zowel collectief als individueel. De lobby voor steun vraagt veel werk achter de schermen, maar leidt gelukkig ook tot mooie resultaten. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van activiteiten en projecten, waarmee DVN opkomt voor de belangen van mensen met diabetes. DVN in het nieuws» Op zaterdag 28 april sprak directeur Maarten Ploeg in de uitzending van VARA Kassa over de enorme prijsverschillen van teststrips. Maarten Ploeg noemt het probleem van de grote prijsverschillen de zwarte kant van marktwerking in de zorg. Hij riep apothekersorganisatie KNMP op om samen te gaan pleiten voor marktconforme prijzen voor teststrips. DVN maakt zich hier hard voor, omdat mensen met diabetes type 2 die geen insuline gebruiken, (nog) geen recht hebben op een vergoeding van teststrips. Zij moeten ze dus zelf betalen. DVN vindt dat mensen met diabetes die geen insuline gebruiken ook recht hebben op een vergoeding van teststrips, omdat teststrips belangrijk zijn in het onder controle houden van je diabetes. 30 Jaarbeeld» In samenwerking met Novartis organiseerde DVN Doc s Hero: de verkiezing van de diabetespatiënt van het jaar. Artsenbezoekers van Novartis vroegen artsen om uit hun praktijk een diabetespatiënt te nomineren met een inspirerend verhaal. De actie was bedoeld om patiënten in het zonnetje te zetten. Uit alle aanmeldingen werden tien kandidaten geselecteerd, hun verhaal is op de site en in Diabc verteld. Het publiek mag vervolgens stemmen. De vijf kandidaten met de meeste stemmen gaan door naar de jury die de uiteindelijke winnaar zal bepalen. In november werd mevrouw Ronnie Kos gehuldigd als winnaar: jurylid Erica Terpstra en DVNdirecteur Maarten Ploeg reikten haar een beker uit en een cheque voor een weekendje weg.

31 DVN doet Hoogtepunt Ketenzorg DVN ontving signalen over een verschraling van dieetadvisering en voetzorg binnen de eerstelijns ketenzorg voor diabetes. Als belangenbehartiger wil DVN dat de inkoop van ketenzorg zorg van goede kwaliteit mogelijk maakt. DVN vroeg zorgverzekeraars per brief om opheldering. Hieruit blijkt dat de ene zorgverzekeraar er meer werk van maakt zich van kwalitatief goede zorginkoop te verzekeren dan de andere. DVN heeft hiervoor aandacht gevraagd bij de leden van de Tweede Kamer. 31 Jaarbeeld» Eind 2012 werd directeur Maarten Ploeg genomineerd voor de Eerstelijns Award, een verkiezing voor meest invloedrijke personen in de eerstelijnszorg. Hij behaalde uiteindelijk de 11e plaats.» Op 7 december hield prof. Eelco de Koning zijn oratie. De Koning is bijzonder hoogleraar Diabetologie bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), een leerstoel die is ingesteld door DVN. In zijn oratie ging de hoogleraar in op ontwikkelingen rondom diabetesbehandelingen. Innovatieve projecten» Stichting Bidon De directeur van DVN zit in het bestuur van de Stichting Basisstructuur Innovatief Diabetesonderzoek, afgekort Stichting Bidon. Deze stichting is bedoeld om innovaties sneller beschikbaar te stellen, zodat mensen met diabetes vlugger gebruik kunnen maken van nieuwe medicijnen en hulpmiddelen. Continu Glucose Monitoring (CGM) is een van de aandachtsgebieden. Stichting Bidon verzamelt gegevens over de effectiviteit van het gebruik van CGM. Bij bewezen effectiviteit heeft DVN sterke argumenten om bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan te dringen op het verruimen van de groep mensen die ervoor in aanmerking moeten kunnen komen.» Z3 Vanuit een samenwerkingsverband met Stichting Zorg Binnen Bereik en Kenniscentrum voor Ketenzorg is de coöperatie Z3 opgericht, wat staat voor zorgverlener, zorgvrager en zorgverzekeraar. DVN is mede-initiatiefnemer in dit project. Doel van Z3 is om beleid rondom standaardisatie van data-uitwisseling te ontwikkelen en vervolgens ook deze data uit te wisselen, zodat landelijke vergelijking en onderzoek van kwaliteit van zorg mogelijk worden.

32 » e-vita DVN doet DVN heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van e-vita, een interactief zorgplatform van Stichting Zorg Binnen Bereik. Doel van het platform is de alliantie tussen patiënt en zorgverlener te versterken, waarbij voor de patiënt zelfmanagement en participatie wordt nagestreefd en werklastvermindering voor de zorgaanbieder(s). DVN levert een inhoudelijke bijdrage aan diverse richtlijnen Richtlijnen en zorgwijzers Het afgelopen jaar kwamen er (mede doordat het Nationaal Actieprogramma Diabetes ten einde loopt) veel nieuwe producten in concept gereed. Natuurlijk is het van groot belang dat deze producten gedragen worden door het hele diabetesveld. DVN was betrokken bij de volgende producten:» Addendum geïndiceerde preventie. Eigenaar: NDF. Reactie DVN: inhoudelijk commentaar geleverd, instemming.» Zorgwijzer DM1 volwassenen. Eigenaar: DVN. Reactie DVN: instemming.» Zorgwijzer diabetes en zwangerschap. Eigenaar: DVN. Reactie DVN: instemming.» Multidisciplinaire richtlijn zelfcontrole. Eigenaar: EADV. Reactie DVN: instemming.» Multidisciplinaire richtlijn diabeteszorg ouderen. Eigenaar: Verenso. Reactie DVN: instemming.» Zorgmodule stoppen met roken. Eigenaar: Partnership Stop met Roken. Reactie DVN: instemming.» Zorgmodule Voeding. Eigenaar: NDF. Reactie DVN: instemming.» Concept herziene Zorgstandaard nieuw format. Eigenaar: NDF. Reactie DVN: inhoudelijk commentaar geleverd. De instemmingsronde volgt in Belangenbehartiging Diabetesvereniging Nederland komt op voor de belangen van mensen met diabetes, individueel of collectief. Het afgelopen jaar zetten we ons onder meer in voor de volgende onderwerpen. 32 Jaarbeeld

33 DVN doet Hoogtepunt Overheveling insulinepompen Het College voor Zorgverzekeraars (CVZ) overweegt om ziekenhuizen te laten bepalen of iemand een insulinepomp mag gaan gebruiken, en om ziekenhuizen insulinepompen en pomphulpmiddelen te laten leveren. DVN zette hierover een enquête uit onder haar leden, die negatief bleken over deze plannen. Op 19 juni presenteerde DVN haar bezwaren op een bijeenkomst van CVZ. Resultaat: CVZ neemt de bezwaren mee voor nader beraad. Meldpunt Nieuw in 2012 was het DVN Meldpunt op Het Meldpunt is een online brievenbus voor zaken die niet in orde zijn of die beter moeten in de diabeteszorg. Via het Meldpunt vraagt DVN haar achterban om reacties rondom een actueel thema. Deze reacties verzamelt DVN en brengt ze onder de aandacht bij de betrokken instanties. Zo vroeg DVN om ervaringen met continuglucosemeting en autorijden en diabetes. DVN voor u Op is het onderdeel Voor u ingericht voor een overzicht van inspanningen en resultaten van DVN op het gebied van belangenbehartiging. Onder meer de thema s Werk en Verzekeren komen daar aan bod. Diabetes Zorgonderzoek In het najaar heeft binnen het NAD-project Kwaliteit in Zicht het Diabetes Zorgonderzoek plaatsgevonden. Het doel is inzicht te krijgen hoe mensen met diabetes de zorg ervaren die zij ontvangen. Na een intensieve communicatiecampagne hebben mensen meegedaan aan het onderzoek. De uitkomsten worden in het tweede kwartaal van 2013 bekend. Ontwikkelingshulp Jaarlijks doneert DVN een half procent van de begrote baten aan projecten in het kader van ontwikkelingshulp gericht op diabetes. De helft daarvan wordt besteed aan een bijzonder project, gericht op kinderen met diabetes in derdewereldlanden: Life for a Child. De andere helft wordt besteed aan een project in Cambodja: het Mopotsyo informatiecentrum. Mopotsyo heeft informatieposten opgezet in de armere wijken van Phnom Penh. Hier kunnen mensen met diabetes goede informatie krijgen over hun ziekte en andere patiënten ontmoeten. 33 Jaarbeeld

34 DVN doet VOORDEEL DVN heeft sinds eind 2008 een eigen winkel voor diabeteshulpmiddelen. Deze is toegankelijk voor iedereen, maar leden van DVN krijgen korting op de hulpmiddelen, bijvoorbeeld teststrips. Klanten van DVN winkel worden beloond met spaarpunten, die ze binnen DVN Puntenplein kunnen inwisselen voor cadeaus of korting. DVN winkel Bij DVN winkel kunnen zowel leden als niet-leden online en telefonisch alle A-merken diabeteshulpmiddelen bestellen. Hulpmiddelen voor alle typen diabetes zijn uit voorraad leverbaar en worden thuis afgeleverd: bloedglucosemeters, teststrips, lancetten, insulinenaalden en pompbenodigdheden. Het eigendom van DVN winkel ligt bij Mediq. In 2012 is er een nieuwe overeenkomst gesloten tussen Mediq en DVN / DVN Regie BV / DVN Facilitair VOF. In 2012 heeft DVN winkel opnieuw contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Puntenplein Puntenplein is het spaarprogramma voor DVN-leden en/of klanten van DVN winkel. Zij deden bestellingen. De best verkochte producten waren: weegschalen, hypogeenproducten (crèmes), de Nintendo wii, en de Tefal Actifry pan. Er is voor 2.720,- gedoneerd. Er zijn punten besteed en er is ruim 3.000,- euro bijbetaald via ideal. Van de producten van DVN scoorde vooral de korting op het lidmaatschap goed mensen maakten hiervan gebruik. Verder was er ook veel belangstelling voor de insulinepompverzekering (301 keer) en het kookboek (120 keer). 34 Jaarbeeld MijnZorgwinkel Samen met drie patiëntenorganisaties (EVN, Ango, Per Saldo) is de verkenning voor het oprichten van een zorgwinkel via internet positief afgerond. In november is de eerste verenigingswinkel gestart. In deze zorgwinkel kunnen

35 DVN doet Hoogtepunt Autorijden en diabetes DVN ondersteunde een van haar leden bij het proces om zijn ingetrokken rijbewijs terug te krijgen. DVN maakte bezwaar en ging mee naar de hoorzitting. Met succes: het lid kreeg zijn rijbewijs terug. Een mooi voorbeeld van individuele belangenbehartiging! Daarnaast zoekt DVN met het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) naar oplossingen voor de problemen die mensen met diabetes ervaren bij het aanvragen of verlengen van hun rijbewijs. 35 Jaarbeeld de leden van deze patiëntenorganisaties producten met korting bestellen. Dit initiatief past binnen het streven van DVN Regie BV om samenwerking te zoeken met patiëntenorganisaties. De winkel zal via MijnZorgpagina toegankelijk zijn. In 2013 gaan ook de webwinkels voor de EVN en Ango live. Verzekeringen DVN heeft een eigen insulinepompverzekering, ongevallenverzekering, rechtshulpverzekering, reis- en annuleringsverzekering. De insulinepompverzekering is daarvan het meest populair. Collectieve contracten zorgverzekeraars Voor 2013 heeft DVN opnieuw collectieve contracten afgesloten met Agis, CZ, De Friesland, OHRA, Univé, VGZ en Zorg en Zekerheid, onder veelal gelijkblijvende voorwaarden. De collectiviteiten bieden verzekerden voornamelijk premievoordeel. INFORMATIE Informatievoorziening is een belangrijke taak van DVN. Het magazine Diabc is het bekendste communicatiemiddel. Maar DVN is ook online actief en gaat steeds crossmedialer te werk. DVN kiest voor elke boodschap het passende medium. Jaarthema Volhouden was in 2012 de rode draad in de communicatie van DVN. Leven met diabetes vraagt immers altijd de volle aandacht. Om zo gezond mogelijk te blijven moet je bewegen, gezond eten en goed ingesteld zijn. Volhouden is cruciaal, maar zeker niet gemakkelijk. DVN helpt daarbij. Op de website werd een speciale pagina ingericht voor alles wat DVN rondom dit thema aan informatie biedt. Diabc besteedde veel aandacht aan het thema en ook via Twitter en in interviews vroeg DVN er aandacht voor. In oktober verscheen een themanummer van Diabc, dat helemaal in het teken stond van volhouden. Ook de actie Doc s Hero paste goed in dit thema.

36 Wereld Diabetes Dag DVN doet DVN steunde de campagne van de Nederlandse Diabetesfederatie, De naakte waarheid over diabetes, die veel media-aandacht kende. Via social media en een persbericht sprak DVN haar steun uit voor het initiatief van een dag lang aandacht voor diabetes. Verder werkte DVN vooraf mee aan de uitgave van de diabetesspecial van MediaPlanet, die keer werd meegestuurd met de Telegraaf op 14 november. Voluit leven met diabetes! PUZZEL MEE! Win schoenen naar keuze (t.w.v. 100) NR Verhuizen naar Engeland (of Saudi-Arabië) Vreemd. Dat woord wil je niet horen als vader Koken met insecten Fabel: als je dik bent krijg je diabetes type 2 Ouderen & diabetes: moet het nog zo streng? Diabc is een uitgave van Diabetesvereniging Nederland Jaargang 65 4, _DIABC_Cover.indd :46 Vrienden In 2012 is voor het eerst ingezet op de werving van Vrienden naast het werven van leden. Als Vriend van DVN doe je een donatie naar keuze. Het is daarmee laagdrempeliger dan een lidmaatschap en geschikt voor mensen die diabetes kennen uit hun omgeving, bijvoorbeeld familieleden of vrienden. De gemiddelde donatie is 33,-. In het najaar zijn ex-leden van DVN benaderd om vriend te worden. Hiervoor zijn een mailing en een nabelactie ingezet. Erfenissen en legaten Van de leden die jaarlijks opzeggen is minimaal de helft of meer overleden. De vergrijzing van het klantenbestand zal verder toenemen en bovendien is ruim 40% van onze leden ouder dan 65 jaar. Om die redenen heeft DVN in 2012 meer bekendheid gegeven aan de mogelijkheid van erfenissen en legaten. Hiervoor zijn een banner, een advertentie en een advertorial ontwikkeld en ingezet. DVN heeft een vermelding gekregen in diverse notarisagenda s en heeft zichzelf gepresenteerd als goed doel via haar eigen communicatiemiddelen. 36 Jaarbeeld 2012 Diabc Diabc is het goed gewaardeerde magazine van DVN. Het valt 9 keer per jaar bij alle leden in de bus. Vorig jaar heeft het magazine een restyling ondergaan en daar zijn veel positieve reacties op gekomen. Ook inhoudelijk zijn er wijzigingen geweest: in

37 DVN doet Diabc oktober 2012 verschijnen nieuwe rubrieken (zoals Het Beoordelingsgesprek of Open over diabetes) en extra columns. Daarbij zoekt Diabc meer contact met de lezers, bijvoorbeeld via Twitter of het Diabetesforum. ledennieuwsbrief 16 oktober ledennieuwsbrief 15 november Diabc november ledennieuwsbrief 18 december Om ook niet-leden kennis te laten maken met Diabc, zijn de drie themanummers van het afgelopen jaar in een hogere oplage gedrukt en verspreid in praktijken en wachtkamers van zorgverleners. Het ging om de thema s Complicaties, Wel/Niet en Volhouden. Websites» dvn.nl DVN gaat steeds crossmedialer te werk: Twitter, Diabc en ledennieuwsbrief worden ingezet om bezoekers naar de site te trekken. De grafiek hiernaast laat dat zien. Het webteam heeft een cursus Google Analytics gevolgd om de bezoekersaantallen te monitoren en de site goed vindbaar te maken via Google. Bezoekerspieken website dvn.nl (oktober december 2012) Nieuw op de site was het Meldpunt, waarmee DVN haar achterban om reacties vraagt rondom een actueel thema. Deze reacties verzamelt DVN en brengt ze onder de aandacht bij de betrokken instanties. Zo vroeg DVN om ervaringen met continuglucosemeting en autorijden en diabetes. Voor een piek in de bezoekersaantallen zorgde de actie Doc s Hero (in samenwerking met Novartis). Voor deze verkiezing van de diabetespatiënt van het jaar konden huisartsen een van hun patiënten nomineren. Hieruit selecteerde een panel 10 kandidaten. Zij presenteerden zich op de website en daar kon iedereen stemmen op de kandidaat van zijn voorkeur. 37 Jaarbeeld 2012» Sugarkids.nl Nieuw op de site: foto s en filmpjes van de activiteiten, het SugarKidsClub kwartet,

38 DVN doet en regelmatig leuke acties. Om te zorgen dat Clubleden regelmatig een kijkje nemen, worden steeds nieuwe kleurplaten en knutselplaten geplaatst.» Diabetesforum Het Diabetesforum is de plek om ervaringen rondom diabetes uit te wisselen met anderen. In september bestond het Diabetesforum 10 jaar: diverse pr en een groot artikel in Diabc. Er zijn een speciaal logo en T-shirts ontwikkeld. Er kwamen veel reacties en nieuwe forumleden naar aanleiding van alle aandacht gebruikers per maand» Diabeteswiki De Diabeteswiki laat stijgende bezoekersaantallen zien. De widget Diabeteskenniswijzer op Mijn Zorgpagina gebruikt de diabeteswiki als een van de betrouwbare bronnen, en dat zorgt ook weer voor meer bezoekers.» Mijn Zorgpagina In 2012 is het internetportal Mijn Zorgpagina flink doorontwikkeld. In maart is de Nierpatiëntenvereniging Nederland (NVN) aangesloten met mijnnieren.nl. Alle voorbereidingen om de Epilepsievereniging Nederland (EVN) aan te sluiten zijn in het najaar gerealiseerd. 38 Jaarbeeld unieke bezoekers Begin 2012 is algemeen campagnemateriaal verstuurd naar de diverse zorgverleners. Verder heeft Mijn Zorgpagina sterk ingezet op marketing via diverse partners zoals Pro Voet (campagne via aangesloten pedicures), de EADV en NvPPO (artikelen over de widget hulpmiddelenvergelijker), VGZ en Sanofi (congres). Doel was in alle gevallen om Mijn Zorgpagina onder de te aandacht brengen als de plek voor betrouwbare en persoonlijke informatie over de desbetreffende chronische aandoening. Nieuw ontwikkelde widgets zijn de hulpmiddelenvergelijker (een tool om bloedglucosemeters te vergelijken), de Diabeteskenniswijzer en de Leefstijladviseur. De portal kent momenteel gebruikers met per maand unieke bezoekers.

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland

Voorzitter en twee Leden Bestuur. Diabetesvereniging Nederland Voorzitter en twee Leden Bestuur Diabetesvereniging Nederland Aanleiding Ambities van Diabetesvereniging Nederland (DVN) in combinatie met een steeds sneller veranderende omgeving eisen een heldere focus,

Nadere informatie

Werken aan de toekomst. Voluit leven met diabetes!

Werken aan de toekomst. Voluit leven met diabetes! Werken aan de toekomst Voluit leven met diabetes! Vestigingsplaats: Leusden Rechtsvorm: Vereniging Doelstelling: Het behartigen van het welzijn van personen die diabetes hebben, zowel in het algemeen als

Nadere informatie

Lid Bestuur Diabetesvereniging Nederland

Lid Bestuur Diabetesvereniging Nederland Lid Bestuur Diabetesvereniging Nederland met kennis én aantoonbare ervaring business development Aanleiding Aanleiding voor deze vacature is het voortijdige terugtreden van een van de bestuursleden vanwege

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Directeur DVN Bureau Diabetesvereniging Nederland

Directeur DVN Bureau Diabetesvereniging Nederland Directeur DVN Bureau Diabetesvereniging Nederland Directeur zichtbaar en helder als een baken voor DVN Bureau, dienstbaar aan Leden en Bestuur Diabetesvereniging Nederland (DVN) wil alle mensen met diabetes

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

DVN vernieuwt. Voluit leven met diabetes!

DVN vernieuwt. Voluit leven met diabetes! DVN vernieuwt Voluit leven met diabetes! 2013 Doelstelling DVN Het behartigen van het welzijn van personen die diabetes hebben, zowel in het algemeen als individueel, het ontplooien van activiteiten ter

Nadere informatie

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013

FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013 Inhoud: 1. Over DVN zorgverzekeringen p.1 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen p.2 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars p.4 1. Over DVN

Nadere informatie

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad.

Op basis van de huidige statuten dient een dergelijke wijziging goedgekeurd te worden door u als gemeenteraad. Adviesnota Raad Raadsvergadering d.d. : 19 februari 2014 Agendapunt : 15 Onderwerp : Voorstel tot instemming met de statutenwijziging van Stichting PrimAH Portefeuillehouder : wethouder H.J. Dijkstra Datum

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Voorzitter Bestuur Diabetesvereniging Nederland

Voorzitter Bestuur Diabetesvereniging Nederland Voorzitter Bestuur Diabetesvereniging Nederland Boegbeeld Professionele, politieke en maatschappelijke ervaring en betrokkenheid Aanleiding 2013 was het startpunt voor een nieuw bestuursmodel en een nieuwe

Nadere informatie

DVN Wegwijzer. Wat heeft DVN u te bieden?

DVN Wegwijzer. Wat heeft DVN u te bieden? DVN Wegwijzer Wat heeft DVN u te bieden? 3 Colofon Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen zich tussentijds wijzigingen voordoen, waardoor sommige prijzen of

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan

Beleidsplan DES Centrum Terugblik. 2. Missie / Visie. 3. Ontwikkelingen. 4. Het beleidsplan 1 Beleidsplan DES Centrum 2016-2019 1. Terugblik 2. Missie / Visie 3. Ontwikkelingen 4. Het beleidsplan 2016-2019 De speerpunten voor de periode 2016 2019 Communicatie naar donateurs en stakeholders Kennisontwikkeling

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter

twee nieuwe leden waaronder een beoogd voorzitter Vacature twee leden Raad van Toezicht waaronder een beoogd voorzitter Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland De Stichting De Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland (SVVONH),

Nadere informatie

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling

regie in eigen hand b. krachtenbundeling verspreiden van kennis stimuleren van onderzoek en ontwikkeling Artikel 1. Visie (1) 1.1 De Parkinson Vereniging ontwikkelt zich tot een onmisbare professionele steun voor en door mensen die zelf of in hun directe omgeving te maken hebben met de ziekte van Parkinson

Nadere informatie

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014

STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 STICHTING DAPPER KIND BELEIDSPLAN 2013/2014 Dapper Dagboek Dapper Dagboek INHOUDSOPGAVE Beleidsplan Jouw Dagboek, jouw verhaal Organisatie Ziekenhuizen Vrijwilligers Acties Financiën Communicatie Eindwoord

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten.

Beleidsplan De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. Beleidsplan 2017 2019 De landelijke Depressie Vereniging is dé patiëntenvereniging van én voor mensen met een depressie en hun naasten. 1. De vereniging De Depressie Vereniging is erkend door het Ministerie

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN

Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Vereniging van Allergie Patiënten BELEIDSPLAN Inhoudsopgave: Beleidsplan Voorwoord pagina: 2 1. Doelstelling 3 2. De structuur 3 2.1. Algemeen Bestuur 3 2.2. Adviseurs 4 2.3. Vacatures 4 3. Activiteiten

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

Hulpmiddelen per post

Hulpmiddelen per post Hulpmiddelen per post Uw diabeteshulpmiddelen thuis bezorgd Voor uw diabetes heeft u regelmatig hulpmiddelen nodig, zoals een bloedglucosemeter, glucoseteststrips, lancetten en insuline pomptoebehoren.

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering (ALV) ONDERWERP: Activiteitenverslag Datum: 9 juni Vastgesteld door bestuur d.d.

Algemene Leden Vergadering (ALV) ONDERWERP: Activiteitenverslag Datum: 9 juni Vastgesteld door bestuur d.d. AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Activiteitenverslag 2015 Datum: 9 juni 2016 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2016 ALGEMENE INFORMATIE Doelstelling van de organisatie

Nadere informatie

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS

Veranderende zorgvraag - de visie van VWS 1 Veranderende zorgvraag - de visie van VWS Congres DiabeteszorgBeter 3 oktober 2008, Zeist Fred Krapels Hoofd Eerstelijns- en Ketenzorg, tvs plv. Directeur Curatieve Zorg Ministerie van VWS Toename chronische

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Activiteitenplan FODOK 2016

Activiteitenplan FODOK 2016 Federatie van Ouders van Dove Kinderen - met of zonder CI Postbus 354 3990 GD Houten 030-2900360 1. Algemene informatie Hoofddoelstelling Aan te vragen subsidie voor 2016 De FODOK streeft naar een situatie

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

Voorzitter Bestuur Diabetesvereniging Nederland

Voorzitter Bestuur Diabetesvereniging Nederland Voorzitter Bestuur Diabetesvereniging Nederland Boegbeeld Professionele, politieke en maatschappelijke ervaring en betrokkenheid Aanleiding 2013 was het startpunt voor een nieuw bestuursmodel en een nieuwe

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee

Werkplan 2016. PCG Iedereen doet mee Werkplan 2016 PCG Iedereen doet mee Provinciale Chronisch zieken en Gehandicaptenraad Groningen September 2015 Inhoud 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 3 Activiteiten 3.1 Opnieuw opbouwen en uitbouwen

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK

PLAN VAN AANPAK KBO CUIJK CENTRUM PLAN VAN AANPAK 2018 2022 1 P a g i n a INHOUD: Pagina 1: Pagina 2: Pagina 3: Pagina 4: Voorblad Inhoud Inleiding lijke taken en Pagina 5: Pagina 6: Ouderenbeleid PR en Communicatie Scholing

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Voor U ligt het nieuwste beleidsplan van de V&VN afdeling Praktijkverpleegkundigen en Praktijkondersteuners. 1. Inleiding Dit beleidsplan is een leidraad voor het bestuur van de V&VN

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering)

FUNCTIEPROFIEL. VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) FUNCTIEPROFIEL VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT EN LID RAAD VAN TOEZICHT (profiel bedrijfsvoering) April 2016 DE ORGANISATIE Stichting is een onafhankelijke Nederlandse stichting die zich wereldwijd richt

Nadere informatie

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support

PG-monitor 2011. Factsheet. Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten. support PG-monitor 2011 Factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten support pg-monitor 2011 Inhoudsopgave Voorwoord Voorwoord 1 1 Organisatie 2 2 Opbouw achterban 3 Organisaties van patiënten,

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong

Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor lotgenotencontact Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne Brabers, Wouter van der Schors en Judith de Jong. Zorggebruikers zien patiëntenorganisatie als belangrijke bron voor

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis

Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beleidsplan 2014 Stichting Fonds Welkomhuis Beldhuismolenweg 8a 7562 PC Deurningen Telefoon: 088 45 46 700 E-mail: info@welkomhuis-twente.nl Website: www.welkomhuis-twente.nl Beleidsplan 2014 Pagina 1

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

DVN doet. Voluit leven met diabetes!

DVN doet. Voluit leven met diabetes! DVN doet Voluit leven met diabetes! 2014 Doelstelling DVN Het behartigen van het welzijn van personen die diabetes hebben, zowel in het algemeen als individueel, het ontplooien van activiteiten ter voorkoming

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG

Jaarverslag Stichting Breast Care Foundation 2016 JAARVERSLAG JAARVERSLAG STICHTING BREAST CARE FOUNDATION 2016 Inhoudsopgave 1. VISIE, MISSIE, DOELSTELLINGEN ALGEMEEN 2. BESTUUR 3. ACTIVITEITEN 2016 4. FINANCIEEL JAARVERSLAG (verlengd boekjaar) 5. DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017

REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 2017 REGLEMENT EN WERKWIJZE COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING GOEDE DOELEN 30 januari 07 Artikel De Commissie Normstelling Erkenningsregeling Goede Doelen a. De Commissie Normstelling is verantwoordelijk

Nadere informatie

STICHTING CROWD FOR CURE

STICHTING CROWD FOR CURE STICHTING CROWD FOR CURE Hoofdlijnen meerjarenplan 2016-2019 1. INLEIDING 1.1. AANLEIDING De farmaceutische industrie heeft gezorgd voor veel nieuwe medicijnen, waarmee steeds meer aandoeningen goed kunnen

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V.

PROFIELSCHETS RVC. Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. PROFIELSCHETS RVC Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V. Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Vaststelling en reikwijdte 3 3. Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen

Nadere informatie

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert

Nieuw bestuursmodel voor MeerderWeert. Extra digitale nieuwsbrief nr. 2 januari 2012 MeerderWeert Vóór de zomervakantie heeft het bestuur, samen met de DiRa (directeurenraad)en de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad), het bestaande bestuursmodel geëvalueerd. Een belangrijke reden om dit model

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010

Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Nieuwsbrief Verzekerdenpanel Februari 2010 Beste Panelleden, Het is alweer even geleden dat u nieuws van ons hebt ontvangen. In 2009 hebben we weer een aantal interessante onderzoeken over de zorg en uw

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

EADV, de partner in diabeteszorg

EADV, de partner in diabeteszorg Beleidsplan EADV 2014-2017 EADV, de partner in diabeteszorg Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Missie en visie van EADV... 3 2. Ontwikkelingen in de diabeteszorg... 4 3. Strategische keuzes en doelstellingen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener

RAADSVOORSTEL. Aan de Raad van de gemeente Hattem, Inhoud Onderwerp. : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener RAADSVOORSTEL Inhoud Onderwerp : Nieuwe governance-structuur Openbaar Onderwijs Zwolle Indiener : College van B en W Voorstel behandeling : Ter vaststelling door gemeenteraad Bevoegd orgaan : Gemeenteraad

Nadere informatie

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016

Actueel beleidsplan. Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut 2014-2016 Stichting Vrienden van het Hubrecht Instituut Actueel beleidsplan Stichting Vrienden van Hubrecht Instituut E vrienden@hubrecht.eu 2014-2016 1.1 Inleiding Naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Fitkids

Beleidsplan Stichting Fitkids Beleidsplan Stichting Fitkids 2014-2016 Algemeen Fitkids is een fitness- en oefenprogramma, opgezet door Stichting Fitkids, voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening van

Nadere informatie

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017

Werkplan Osteoporose Vereniging 2017 AAN: VAN: Algemene Leden Vergadering (ALV) Bestuur ONDERWERP: Werkplan 2017 (behorende bij begroting 2016) Datum: 9 juni 2016 Agendapunt: 11 Vastgesteld door bestuur d.d. 8 april 2015 Werkplan Osteoporose

Nadere informatie

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland;

2) Instemmen met de benoeming van de voorgedragen leden van de Raad van Toezicht van de Stichting openbaar onderwijs Marenland; Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 14 maart 2016 Voorstel nummer : 8 Behandelend ambtenaar : Willem van der Oest Telefoonnummer : 0596 691194 E-mailadres : w.vanderoest@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

Uw partner in diabeteszorg

Uw partner in diabeteszorg Uw partner in diabeteszorg Uw diabeteshulpmiddelen thuis bezorgd Voor uw diabetes heeft u regelmatig hulpmiddelen nodig, zoals bijvoorbeeld een bloedglucosemeter, teststrips, lancetten en insulinepomptoebehoren.

Nadere informatie

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen

Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Jaarplan 2014 op hoofdlijnen Multiple Sclerose Vereniging Nederland Algemeen In Nederland is per ziekte/aandoening slechts één patiëntenvereniging. Voor Multiple Sclerose is dat MS Vereniging Nederland,

Nadere informatie

Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland

Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 24 februari 2016 Registratienummer: TB16.5527469 Agendapunt: 10 Onderwerp: Wijziging statuten Stichting openbaar onderwijs Marenland Voorstel: I.

Nadere informatie

29215/AD/ae ***************************************************************************************** De leden. Artikel 1

29215/AD/ae ***************************************************************************************** De leden. Artikel 1 1 29215/AD/ae HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de statutair te Leusden gevestigde en aan de Fokkerstraat 17 te 3831 LD Leusden kantoorhoudende vereniging: DIABETESVERENIGING NEDERLAND (DVN). ingeschreven in

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Jaarbericht Een mooie oogst!

Jaarbericht Een mooie oogst! Jaarbericht 2016 Een mooie oogst! Van het bestuur Voorwoord 2016 was voor HKN een jaar waarin geoogst kon worden. Na het stroomlijnen van de interne organisatie en het anticiperen op de (wets)wijzigingen

Nadere informatie

Neem dit zorgplan mee naar elk bezoek aan uw zorgverleners

Neem dit zorgplan mee naar elk bezoek aan uw zorgverleners Dit zorgplan is van:... Neem dit zorgplan mee naar elk bezoek aan uw zorgverleners Drie organisaties hebben het individueel zorgplan voor mensen met diabetes gemaakt: Zij hebben daarvoor de informatie

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

Beleidsplan VSV Kracht

Beleidsplan VSV Kracht Aanleiding De afgelopen jaren zijn landelijke en regionale initiatieven ontstaan om de kwaliteit van de geboortezorg te verhogen en de samenwerking te verbeteren. Het Verloskundig Samenwerkings Verband

Nadere informatie

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014

Stichting Lunga Foundation. ANBI-Beleidsplan 2014 Stichting Lunga Foundation ANBI-Beleidsplan 2014 Versie 1.0 Inleiding Het jaar 2013 stond in het teken van de oprichting van Stichting Lunga Foundation. Met overtuiging en trots is Stichting Lunga Foundation

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven

Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Beleidsplan Stichting Lotte s Leven Versie 1.0 - december 2012 2012-2013 Inhoud Opbouw van het beleidsplan 3 De interne organisatie 4 Werving van financiële middele 5 Wijze van fondsenwerving 6 Doelen

Nadere informatie

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Masterclass Eerstelijns Bestuurders 15 oktober 2010, Tulip Inn, Amersfoort Reinout van Schilfgaarde Kenmerken zorgstandaard Ziekte met

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp oprichten Stichting WIJ Groningen Steller A.E. Broekens De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 93 45 Bijlage(n) 3 Ons kenmerk 6260425 Datum Uw brief van

Nadere informatie

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten

PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PG-monitor 2014 factsheet Organisaties van patiënten, gehandicapten en ggz-cliënten PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie voor patiënten- en gehandicaptenorganisaties. PGOsupport adviseert

Nadere informatie

Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziel<enhuisgroep Twente (ZGT) is de Raad van Toezicht.

Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziel<enhuisgroep Twente (ZGT) is de Raad van Toezicht. 2St ruw Verslag Raad van Toezicht 2014 Het toezichthoudend orgaan van de Stichting Bestuur Ziel

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Artikel 13 Algemene bepaling Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting blijkt

Artikel 13 Algemene bepaling Wanneer ten aanzien van enige bepaling van de statuten of van dit huishoudelijk reglement verschil van opvatting blijkt HUISHOUDELIJK REGLEMENT NCD, Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen, gevestigd te Amsterdam; zoals van kracht per 31 maart 2006 Artikel 1 Lidmaatschapscriteria 1. Naast de vereisten voor

Nadere informatie

Methodieken cliëntenparticipatie

Methodieken cliëntenparticipatie Methodieken cliëntenparticipatie Cliëntenparticipatie Uw cliënten al in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen en verbeteren van uw zorgbeleid, zorgt ervoor dat uw beleid goed is afgestemd op

Nadere informatie

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam

Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PROFIEL Twee Leden Raad van Toezicht bij Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland te Zaandam PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, oktober 2014 Organisatie & context

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Boschhuis 41035476 801767994

Stichting Vrienden van het Boschhuis 41035476 801767994 Naam Stichting Bestuur en Toezicht Triade Fiscaal-nummer 81934166 Kamer van Koophandel 39068356 Waaronder tevens de volgende ANBI-stichtingen Naam Stichting KvK Fiscaalnummer Stichting Triade 39059711

Nadere informatie

X X X. Geachte xxx, Postbus DA Bussum. Telefoon (035) Infolijn (0800)

X X X. Geachte xxx, Postbus DA Bussum. Telefoon (035) Infolijn (0800) X X X Postbus 2020 1400 DA Bussum Telefoon (035) 697 80 00 Infolijn (0800) 388 00 00 info@nierstichting.nl Datum 9 oktober 2014 Doorkiesnummer (035) 697 80 xx E-mail xxx@nierstichting.nl Betreft Aanpassingen

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd:

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF Artikel 1 Definities 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld in artikel

Nadere informatie