Boekhoudkundige verwerking van DBFM-verrichtingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boekhoudkundige verwerking van DBFM-verrichtingen"

Transcriptie

1 DIENST BELEIDSCOÖRDINATIE Brussel, 20 mei 2015 contact : Boekhoudkundige verwerking van DBFM-verrichtingen Deze mededeling geeft toelichting bij de wijze waarop scholen die in het kader van de inhaalbeweging voor de schoolinfrastructuur in Vlaanderen een Individueel DBFM-contract (idbfm) afgesloten hebben, de bijbehorende verrichtingen boekhoudkundig dienen te verwerken volgens het advies van ABKO (Adviescommissie Boekhouding in het Katholiek Onderwijs). Inhoud 1 Toelichting in de jaarrekening bij de ondertekening van het Voorcontract Toelichting van de verplichting in de jaarrekening Boeking van de borgstelling Toelichting van de borgstelling in de jaarrekening Ondertekening van het individueel DBFM-contract (idbfm) Boeking op een orderekening Boeking van de borgstelling Toelichting van de verplichting in de jaarrekening Toekenning van een zakelijk recht aan de Promotor Boeking van het individueel DBFM-contract (idbfm) Algemene principes Nieuwe rekeningen in het Minimum Algemeen Rekeningenstelsel (MAR) Voorbereiding van de boekingen Bruto beschikbaarheidsvergoeding (BBV) per jaar Financiering van de BBV Financiering van de eenmalige vergoeding Boeking van het Contract Boeking van de eenmalige vergoeding Boeking van de driemaandelijkse factuur Boeking van de eerste factuur Boekingen vanaf de tweede factuur Boeking van wijzigingen in het bouwproject overeenkomstig art. 18 idbfm Boeking van de afsluitverrichtingen De afschrijving van de investeringskost (Design & Build) Het in resultaat nemen van het intrestgedeelte (Finance) Het in resultaat nemen van de onderhoudskost (Maintain en btw) Het in resultaat nemen van de AGIOn-subsidies op de BBV Het overboeken naar de kortetermijnschuld De afschrijving van de eenmalige vergoeding Het in resultaat nemen van de AGIOn-subsidies op de eenmalige vergoeding Betekenis van enkele afkortingen... 11

2 2 1 Toelichting in de jaarrekening bij de ondertekening van het Voorcontract Het Voorcontract is het contract, gesloten tussen de Promotor en de Inrichtende Macht 1), dat het voortraject regelt dat moet leiden tot het afsluiten van het idbfm. 1.1 Toelichting van de verplichting in de jaarrekening Zodra het Voorcontract ondertekend is, dient hiervan melding gemaakt te worden in de toelichting bij de jaarrekening. In het VSKO-model vermeldt u dit op blad VSKO 14 onder rubriek XII, Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen A2 Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa, bijvoorbeeld als volgt: De Inrichtende Macht heeft een Voorcontract aangegaan voor een DBFM-project over een periode van 30 jaar. De vermoedelijke ingangsdatum is D, de totale investeringskost wordt geraamd op X, de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding op Y en de jaarlijkse tussenkomst van AGIOn op Z. De digitale versie (XLS-formaat) van het VSKO-model voor neerlegging bij de Nationale Bank kunt u downloaden op > Dubbele boekhouding > Download modelformulier jaarrekening. 1.2 Boeking van de borgstelling In overeenstemming met de bepalingen van het Voorcontract dient de Inrichtende Macht aan de Promotor een door de Promotor goed te keuren Zekerheid te stellen ter dekking van de verplichtingen van de Inrichtende Macht. Deze Zekerheid kan de vorm aannemen van een pand op beursgenoteerde effecten of een hoofdelijke borg, bankwaarborg of gelddeposito op een geblokkeerde rekening in naam van de Promotor. Aangezien het om een groot bedrag kan gaan, kan de Inrichtende Macht overwegen om deze Zekerheid niet in contanten te stellen, maar onder de vorm van geldbeleggingen (in de praktijk hoofdzakelijk OLO s). De onderliggende geldbelegging wordt op de gepaste rekening Klasse 5 geboekt. De intresten op deze Zekerheid moeten in resultaat genomen worden. Tevens wordt de Zekerheid in de boekhouding tot uitdrukking gebracht door boeking op een orderekening "02 Zakelijke zekerheden gesteld op de eigen activa". In de orderekeningen 021 en 023 betreffende de zekerheidsstellingen moet in voorkomend geval een onderscheid gemaakt worden tussen de soorten van bezwaarde activa. 1.3 Toelichting van de borgstelling in de jaarrekening Bovendien moeten de orderekeningen opgenomen worden in de toelichting van de jaarrekening, met name onder rubriek XII, Niet in balans opgenomen rechten en verplichtingen, code 919, Pand op andere activa (blz. VSKO-14). 1) We hanteren de term Inrichtende Macht omdat deze systematisch in het idbfm gehanteerd wordt. Uiteraard bedoelen we hiermee naar gelang van het geval het schoolbestuur, het centrumbestuur of het internaatsbestuur.

3 3 2 Ondertekening van het individueel DBFM-contract (idbfm) 2.1 Boeking op een orderekening Bij de ondertekening van het idbfm wordt de geraamde totale verplichting op een orderekening "05 Verplichtingen tot aan- en verkoop van vaste activa geboekt. Deze verplichting bedraagt 30 x het aandeel in de jaarlijkse BBV (Bruto Beschikbaarheidsvergoeding) ten laste van de Inrichtende Macht. De boeking van het contract zelf gebeurt op de Voorlopige Beschikbaarheidsdatum (VBD). 2.2 Boeking van de borgstelling De Borgstelling (zie punt 1.2) wordt overgedragen naar het idbfm en dus verlengd tot de Voorlopige Beschikbaarheidsdatum (VBD). Soms gaat hier ook een beperkte wijziging van het bedrag mee gepaard. 2.3 Toelichting van de verplichting in de jaarrekening Wanneer het idbfm ondertekend is, dient hiervan melding gemaakt te worden in de toelichting bij de jaarrekening. In het VSKO-model wordt de vermelding van het Voorcontract (zie punt 1.1) op blad VSKO 14 onder rubriek XII, Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen A2 Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa aangepast. Dit gebeurt bijvoorbeeld als volgt: De Inrichtende Macht heeft een individueel DBFM-contract aangegaan voor een DBFM-project over een periode van 30 jaar. De ingangsdatum is D, de totale investeringskost bedraagt X, de jaarlijkse beschikbaarheidsvergoeding Y en de jaarlijkse tussenkomst van AGIOn Z. 2.4 Toekenning van een zakelijk recht aan de Promotor De Inrichtende Macht dient aan de Promotor voor de duur van het Individueel DBFM-Contract een zakelijk recht op de Bouwgrond te verlenen. De authentieke akte waarbij de Inrichtende Macht dit zakelijk recht aan de Promotor verleent, moet binnen de vier maanden na de Contractdatum worden verleden (art. 5.6 idbfm). Dit zakelijk recht neemt de vorm aan van een erfpacht of een opstal (Bijlage 4 idbfm). Aangezien het gebruiksrecht van de Inrichtende Macht op de Bouwgrond voor de duur van het idbfm de facto blijft bestaan, beveelt ABKO de Inrichtende Machten die de Bouwgrond voordien zelf in erfpacht hadden, aan om de boeking van deze erfpacht zoals voorheen te handhaven.

4 4 3 Boeking van het individueel DBFM-contract (idbfm) We lichten de boeking van de elementen van het DBFM-contract toe aan de hand van een voorbeeld. We refereren daarbij aan twee documenten die als bijlage bij deze mededeling gevoegd zijn: Bijlage 1: model van Aflossingstabel bij de definitieve Bruto Beschikbaarheidsvergoeding; Bijlage 2: model van Factuur van DBFM Scholen van Morgen NV. We behandelen enkel de toepasselijke verrichtingen voor een vzw die geen recht op btw-aftrek kan doen gelden. 3.1 Algemene principes Indien het DBFM-project uit verschillende fasen is opgebouwd en voor elk van deze fasen ook een aparte BBV is bepaald, wordt elke fase als een afzonderlijk DBFM-project geboekt. De BBV is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende elementen: Design en bouwkost (DB), Financieringskost (F), Onderhoudskost (M). Bijkomend wordt bij de oplevering een eenmalige vergoeding aangerekend aan de Inrichtende Macht. Deze bestaat uit intercalaire intresten en prijsherzieningen tijdens de bouwfase. Op de BBV en op de eenmalige vergoeding is subsidiëring door AGIOn van toepassing. De design en bouwkost en de eenmalige vergoeding worden geactiveerd. De subsidie hierop wordt jaarlijks gespreid in het resultaat opgenomen volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen (zie art. 41 van het VSKO-model voor dubbele boekhouding). Indien deze manier van afschrijven afwijkt van de waarderingsregels die normaal door de Inrichtende Macht gehanteerd worden, wordt dit opgenomen in de toelichting bij de jaarrekening. De financieringskost en de onderhoudskost worden op een overlopende rekening geboekt en jaarlijks pro rata in de kosten opgenomen. De totale schuld 2) aan Scholen van Morgen wordt in de balans als langetermijnschuld opgenomen en jaarlijks overeenkomstig de aflossingstabel overgebracht naar de kortetermijnschuld. 3.2 Nieuwe rekeningen in het Minimum Algemeen Rekeningenstelsel (MAR) Voor de boeking van enkele specifieke DBFM-verrichtingen zijn met ingang van 1 januari 2015 drie nieuwe rekeningen in het Minimum Algemeen Rekeningenstelsel (MAR) van het VSKO-model voor dubbele boekhouding gecreëerd 3) : 6116 DBFM-contracten Het bedrag van de jaarlijkse prijsherziening van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) van DBFM-contracten zoals vermeld op de factuur. 2) Met totale schuld wordt het totale bedrag bedoeld dat de Inrichtende Macht verschuldigd is, dus zonder de subsidies van AGIOn. 3) De aangepaste versie van het VSKO-model voor neerlegging bij de Nationale Bank zal op de website van het VSKO beschikbaar zijn vanaf eind 2015.

5 5 648 DBFM-gerelateerde kosten Onder meer (schade)vergoedingen (art idbfm), intresten (art idbfm), andere bedragen (art (b) (xii) idbfm), Wijzigingen in het bouwproject die overeenkomstig art. 18.3, (a), (i) van het idbfm ineens betaald worden, worden niet als DBFM-gerelateerde kosten geboekt, maar boekhoudkundig op dezelfde wijze verwerkt als een investering en de bijbehorende subsidie. Wijzigingen in het bouwproject die overeenkomstig art. 18.3, (a), (ii) van het idbfm door middel van een aanpassing van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) betaald worden, hebben tot gevolg dat een nieuwe overeenkomst zal gesloten worden met Scholen van Morgen. Deze nieuwe overeenkomst zal in de boekhouding dienen opgenomen te worden als een aanvullende DBFM-boeking of als een wijziging van de bestaande. 748 DBFM-gerelateerde opbrengsten Onder meer kortingen (bijlage 2 idbfm), vertragingsboetes (art. 9.2 idbfm), overdrachtgarantie (art idbfm), gebruik door derden (art idbfm), strafpuntenkortingen (art id- BFM), vergoedingen (art idbfm), andere bedragen (art (b) (xii) idbfm), 3.3 Voorbereiding van de boekingen Om een duidelijk beeld te krijgen van de verrichtingen (initiële investering, eenmalige vergoeding, ) en om een goede opvolging en controle mogelijk te maken, is het wenselijk dat de Inrichtende Macht vooraf afzonderlijke subrekeningen aanmaakt voor alle betrokken balansrekeningen. Concreet zijn dit de volgende rekeningen: 250 (Terreinen en gebouwen), 150 (Investeringssubsidies), 159 (In resultaat genomen investeringssubsidies (-) ), 172 (Leasingschulden en soortgelijke), 422 (Leasingschulden en soortgelijke, op minder dan 1 jaar), 49 (Overlopende rekeningen), zowel voor de financieringskost als voor de onderhoudskost. Ook indien er in de loop van het bouwproject wijzigingen doorgevoerd worden overeenkomstig art. 18 idbfm (zie punt 3.6), is het wenselijk dat daarvoor afzonderlijke subrekeningen aangemaakt worden. Ten slotte is het wenselijk om ook binnen rekening 739 (Overige toelagen en subsidies) een nieuwe subrekening aan te maken om de subsidies te boeken die verrekend zijn op de meer of minkosten van de facturen (zie punten 4.1 en 4.2). 3.4 Bruto beschikbaarheidsvergoeding (BBV) per jaar We gaan er van uit dat de Inrichtende Macht overeenkomstig de aflossingstabel een idbfm aangegaan is met een geraamde totale investeringskost van ,60 4). De jaarlijkse bruto beschikbaarheidsvergoeding (BBV) omvat investeringskosten (Design & Build), financieringskosten (Finance) en onderhoudskosten (Maintain). In ons voorbeeld wordt de jaarlijkse BBV door Scholen van Morgen als volgt geraamd: 4) Zie Bijlage 1, rubriek Vermelding factuur bruto beschikbaarheidsvergoeding, Deel A, D&B.

6 6 Kwartaal 5) Totaal 6) Gemiddelde afbetaling van de investeringskost per kwartaal op 30 jaar (inclusief btw) ,68 x ,60 (1) BBV Deel Finance ,92 x ,40 (2) BBV Deel Maintain (exclusief btw) ,05 x ,00 (3) BTW op de BBV (deel Maintain) 8 243,56 x ,20 (4) Totale BBV inclusief btw ,21 x , Financiering van de BBV Van deze BBV betaalt AGIOn een bepaald gedeelte. De rest is ten laste van de Inrichtende Macht. Totale beschikbaarheidsvergoeding ,21 x ,20 AGIOn betaalt 7) ,28 x ,60 (5) Inrichtende Macht betaalt ,93 x ,60 (6) 3.6 Financiering van de eenmalige vergoeding Bij de terbeschikkingstelling dient een eenmalige vergoeding betaald te worden, die onder andere betrekking heeft op de intercalaire intresten en op de prijsherzieningskost tijdens de looptijd van de werken. In ons voorbeeld gaat het om de volgende bedragen 8) : Totaal bedrag factuur Toelage AGIOn factuur Aandeel IM factuur Intercalaire intresten (art idbfm) , , ,34 Prijsherziening bouwkosten (art (b)) , , ,42 Totaal , , ,92 Enkel het bedrag van de intercalaire intresten en van de prijsherziening, vermeld op de eerste factuur, wordt geactiveerd (zie punt 4.1). Vanaf de tweede factuur worden de negatieve bedragen 9) geboekt op rekening 648 (DBFM-gerelateerde kosten) en de positieve bedragen op rekening 748 (DBFM-gerelateerde opbrengsten). Deze bedragen hebben betrekking op het totale factuurbedrag (brutobedrag zonder aftrek van de subsidies). De betrokken subsidiëring wordt voor het netto saldo (van de positieve en negatieve subsidiebedragen) opgenomen op rekening 739 (Overige toelagen en subsidies). 5) Zie Bijlage 1, rubriek Bruto beschikbaarheidsvergoeding exclusief prijsherzieningen. 6) Zie Bijlage 1, rubriek Vermelding factuur bruto beschikbaarheidsvergoeding. 7) Zie Bijlage 1, rubriek Subsidieberekening bruto beschikbaarheidsvergoeding exclusief prijsherzieningen. 8) Zie Bijlage 2, rubriek Betalingsmodaliteiten. 9) Zie Bijlage 2, rubriek Betalingsmodaliteiten, kolom Totaal bedrag factuur.

7 7 Samengevat: Eenmalige vergoeding bij ter beschikking stelling ,68 (9) AGIOn betaalt ,76 (7) Inrichtende Macht betaalt ,92 (8) 3.7 Boeking van het Contract Boeking van het eigenlijke contract De boeking van het Contract gebeurt op de Voorlopige Beschikbaarheidsdatum (VBD). Deze boeking is als volgt: Debet Credit 250 Kapitaalgedeelte (92 617,68 x 120) ,60 (1) 490 Overlopend actief: intrestgedeelte (80 980,92 x 120) ,40 (2) 490 Overlopend actief: onderhoud (39 255,05 x 120) + (8 243,56 x 120) , Subsidie van de BVV ( ,28 x 120) ,60 (5) 172 Leasingschulden en soortgelijke (45 626,93 x 120) ,60 (6) Gedeeltelijke overboeking van lange termijn naar korte termijn , ,20 In de aflossingstabel (zie Bijlage 1) worden de bedragen van het lopende boekjaar in de kolom Aandeel IM van de rubriek Subsidieberekening bruto beschikbaarheidsvergoeding samengeteld. Vervolgens wordt dit bedrag overgeboekt van lange termijn naar korte termijn: (3) +(4) 172 Leasingschulden en soortgelijke 422 Leasingschulden en soortgelijke (op minder dan 1 jaar) (501, , ,93) Debet ,30 Credit , Boeking van de eenmalige vergoeding De intercalaire interest en de prijsherziening bouwkost die vermeld staan op de EERSTE factuur (zie punt 4.1) dienen gezien de omvang van de bedragen geactiveerd te worden als volgt: Debet Credit 250 Kapitaalgedeelte ,68 (9) 150 Subsidie eenmalige vergoeding ,76 (7) 440 Leverancier ,92 (8) , ,68 Vanaf de tweede factuur worden de prijsherzieningen bouwkost niet meer geactiveerd, maar in resultaat opgenomen (zie punt 4.2).

8 8 4 Boeking van de driemaandelijkse factuur 4.1 Boeking van de eerste factuur Naast het activeren van de intercalaire interest en de prijsherziening bouwkost (zie punt 3.8), moet de aflossing van de BBV afgeboekt worden van rekening 422 (Leasingschulden en soortgelijke Op minder dan 1 jaar). De DBFM-gerelateerde kosten en opbrengsten moeten eveneens geboekt worden. De negatieve bedragen 10) worden geboekt op rekening 648 (DBFM-gerelateerde kosten) en de positieve bedragen op rekening 748 (DBFM-gerelateerde opbrengsten) (zie punt 3.1). Deze bedragen hebben betrekking op het totale factuurbedrag (brutobedrag zonder aftrek van de subsidies). De betrokken subsidiëring wordt voor het netto saldo (van de positieve en negatieve subsidiebedragen) opgenomen op rekening 739 (Overige toelagen en subsidies). Debet 422 Leasingschulden en soortgelijke (op minder dan 1 jaar) X 648 DBFM-gerelateerde kosten X Credit 250 Kapitaalgedeelte X (9) 150 Subsidie eenmalige vergoeding X (7) 739 Overige toelagen en subsidies X X 748 DBFM-gerelateerde opbrengsten X 44 Leverancier Scholen van Morgen X 4.2 Boekingen vanaf de tweede factuur Vanaf de tweede factuur worden er geen intercalaire intresten of herziening bouwkost meer geactiveerd. De aflossing van de BBV moet afgeboekt worden van rekening 422 (Leasingschulden en soortgelijke Op minder dan 1 jaar). De prijsherziening BBV wordt op rekening 6116 (DBFM-contracten) geboekt (zonder aftrek van subsidies). De betrokken subsidie wordt geboekt op rekening 739. De andere DBFM-gerelateerde kosten en opbrengsten 11) moeten eveneens geboekt worden. De negatieve bedragen worden geboekt op rekening 648 (DBFM-gerelateerde kosten) en de positieve bedragen op rekening 748 (DBFM-gerelateerde opbrengsten) (zie punt 3.1). Deze bedragen hebben betrekking op het totale factuurbedrag (brutobedrag zonder aftrek van de subsidies). De betrokken subsidiëring wordt voor het netto saldo (van de positieve en negatieve subsidiebedragen) opgenomen op rekening 739 (Overige toelagen en subsidies). Hierop geldt één uitzondering, met name indien in het bouwproject wijzigingen overeenkomstig art. 18.3, (a), (i) idbfm doorgevoerd zijn (zie daartoe punt 4.3.1). 10) Zie Bijlage 2, rubriek Betalingsmodaliteiten, kolom Aandeel Inrichtende Macht factuur. 11) Zie Bijlage 2, rubriek Betalingsmodaliteiten, kolom Aandeel Inrichtende Macht factuur.

9 9 422 Leasingschulden en soortgelijke (op minder dan 1 jaar) X 6116 DBFM-contracten X 648 DBFM-gerelateerde kosten X 739 Overige toelagen en subsidies X X 748 DBFM-gerelateerde opbrengsten X 44 Leverancier Scholen van Morgen X 4.3 Boeking van wijzigingen in het bouwproject overeenkomstig art. 18 idbfm Betaling overeenkomstig art. 18.3, (a), (i) idbfm Wijzigingen in het bouwproject die ineens betaald worden, worden niet als DBFM-gerelateerde kosten geboekt, maar boekhoudkundig op dezelfde wijze verwerkt als een investering en de bijbehorende subsidie. De afschrijving ervan gebeurt over de gebruikelijke termijn van de investering (bijvoorbeeld 30 jaar voor nieuwbouw) en niet over de resterende looptijd van het DBFM-contract Betaling overeenkomstig art. 18.3, (a), (ii) idbfm Wijzigingen in het bouwproject die door middel van een aanpassing van de Bruto Beschikbaarheidsvergoeding (BBV) betaald worden, hebben tot gevolg dat een nieuwe overeenkomst zal gesloten worden met Scholen van Morgen. Deze nieuwe overeenkomst zal in de boekhouding dienen opgenomen te worden als een aanvullende DBFMboeking of als een wijziging van de bestaande. 5 Boeking van de afsluitverrichtingen In ons voorbeeld zijn alle voorbeeldboekingen gebaseerd op afsluitingen per einde van het boekjaar. Deze afsluitende verrichtingen kunnen ook met een grotere frequentie gebeuren (bijvoorbeeld op het einde van elk kwartaal). 5.1 De afschrijving van de investeringskost (Design & Build) 6302 Afschrijvingen op kapitaalgedeelte ,72 (1) / Kapitaalgedeelte Afschrijving , Het in resultaat nemen van het intrestgedeelte (Finance) 650 Interesten, commissies, kosten verbonden aan schulden ,68 (2) / Overlopend actief: intrestgedeelte ,68

10 Het in resultaat nemen van de onderhoudskost (Maintain en btw) 6111 Onderhoud en herstelling Gebouwen ,44 [(3)+(4)] / Overlopend actief: onderhoud , Het in resultaat nemen van de AGIOn-subsidies op de BBV 159 Subsidie van de BBV ,12 (5) / In resultaat name subsidie van de BBV , Het overboeken naar de kortetermijnschuld Debet Credit 172 Leasingschulden en soortgelijke ,72 (6) / Leasingschulden en soortgelijke (op minder dan 1 jaar) ,72 Afhankelijk van de datum van ingebruikname zal de kortetermijnschuld in de loop van het eerste jaar en het laatste jaar kleiner zijn dan de jaarlijkse aflossing. 5.6 De afschrijving van de eenmalige vergoeding 6302 Afschrijvingen op het kapitaalgedeelte 4 312,62 (9) / Kapitaalgedeelte Afschrijving 4 312, Het in resultaat nemen van de AGIOn-subsidies op de eenmalige vergoeding 159 Subsidie van de eenmalige vergoeding 3 276,33 (7) / In resultaat name subsidie eenmalige vergoeding 3 276,33

11 11 6 Betekenis van enkele afkortingen ABKO AGIOn BBV DBFM idbfm IM MAR VBD Adviescommissie Boekhouden in het Katholiek Onderwijs Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs Bruto Beschikbaarheidsvergoeding Design, Build, Finance, Maintain Individueel DBFM-contract Inrichtende Macht Minimum Algemeen Rekeningenstelsel Voorlopige beschikbaarheidsdatum

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest

Boekingsfiche 3420 Serviceflats Invest Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 Het OCMW heeft een stuk grond ter waarde van 100.000 euro waarop het aan een BEVAK een recht van opstal verleent voor de bouw van 20 serviceflats Het OCMW ontvangt

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten Advies van 9 december 2015 1 I. Inleiding 1. In onderhavig advies wordt beoogd de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik Claessens

de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik Claessens de boekhoudkundige verwerking van een economische cyclus: van start, via aan- en verkoop naar het einde van het jaar door Hendrik laessens Opgave We starten met een onderneming gespecialiseerd in computermateriaal.

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

Jaarlijkse afsluiting in Winbooks

Jaarlijkse afsluiting in Winbooks Verenigingen der Parochiale Werken Jaarlijkse afsluiting in Winbooks De presentatie start om 19h30. Blijf aangelogd. Indien je in het blauwe vakje bovenaan het 3 de icoontje aanklikt, dat krijg je onderaan

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

3 FINANCIERINGSSTROMEN

3 FINANCIERINGSSTROMEN 268 Kosten: II.D. 63 425,00 = 53 425,00 (afschrijvingen) + 10 000,00 (waardevermindering) 3 FINANCIERINGSSTROMEN De onderneming moet, om haar activiteiten te kunnen financieren, beschikken over vermogensbronnen:

Nadere informatie

Fiscale verwerking van subsidies publicatie 22 december 2016

Fiscale verwerking van subsidies publicatie 22 december 2016 Inleiding In deze notitie wordt ingegaan op de fiscale verwerking van subsidies in relatie tot de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen (hierna: de wet). Deze notitie heeft

Nadere informatie

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent

Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie & Bedrijfskunde, Universiteit Gent De boekhoudkundige verwerking van uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij kapitaalsubsidies Prof. dr. Stijn Goeminne, Faculteit Economie

Nadere informatie

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE 19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Onderwijs [C 2006/35506] VSKO-model voor het voeren van een vereenvoudigde boekhouding in het katholiek

Nadere informatie

Thema 7 Overlopende rekeningen

Thema 7 Overlopende rekeningen Thema 7 Overlopende rekeningen Wat zul je leren? De noodzaak van het gebruik van overlopende rekeningen verantwoorden. Een eenvoudig voorbeeld van het gebruik van een overlopende rekening boekhoudkundig

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7. Schulden op meer dan één jaar

HOOFDSTUK 7. Schulden op meer dan één jaar HOOFSTUK 7 Schulden op meer dan één jaar Blz. 149 tot 189 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. KAPITAAL A. Geplaatst kapitaal 10 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III. HERWAARERINGS-

Nadere informatie

Examen accountancy januari 2013

Examen accountancy januari 2013 Examen accountancy januari 2013 meerkeuze vragen 1. Welke van volgende verrichtingen heeft invloed op de waarde van de vlottende activa: A) Een voorraadwijziging van de handelsgoederen als het systeem

Nadere informatie

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21

Inhoud. DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19. Inleiding 21 Inhoud Woord vooraf 5 DEEL I Het systeem van dubbel boekhouden 19 Inleiding 21 Hoofdstuk 1 De balans 25 1 Inleiding 25 2 De balans: actief = passief 26 3 Indeling van de balans in rubrieken 28 3.1 De indeling

Nadere informatie

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!)

Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) Vakgroep Accountancy, Beheerscontrole en Fiscaliteit Prof. Jan Verhoeye Vraag I.1: Meerkeuzevragen (slechts 1 antwoord mogelijk, -1 punt wanneer gokken!) 1. De bedoeling van de resultatenrekening is een

Nadere informatie

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN

1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN Inhoud 1. FINANCIËLE INFORMATIESYSTEMEN............................. 13 1. Wat is boekhouden?........................................ 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie...........................

Nadere informatie

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18

4. Wettelijke basis 17 4.1. Europese richtlijnen en verordeningen 17 4.2. Belgische wetgeving 17 4.3. Voor vzw s 18 Inhoud 1. Financiële informatiesystemen 13 1. Wat is boekhouden? 13 2. Gebruikers van boekhoudinformatie 14 3. Financial versus management accounting 15 3.1. Financial accounting (of algemeen boekhouden)

Nadere informatie

Advies van 10 november 2010

Advies van 10 november 2010 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/17 - Boekhoudkundige verwerking van subsidies, schenkingen en legaten in natura in de jaarrekening van begunstigde grote en zeer grote verenigingen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/1 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Advies van 13 mei

Nadere informatie

AKTIVA Pand 673.308 673.308. Debiteuren 518 112

AKTIVA Pand 673.308 673.308. Debiteuren 518 112 Stichting VSN House Baarn Jaarrekening 2013 Balans 31 december 2013 31 december 2012 AKTIVA Pand 673.308 673.308 Debiteuren 518 112 Rekening courant 21.545 142.738 Zakelijke Spaarrekening 185.000 34.009

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN 2 Praktijkdiploma Boekhouden Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen

Nadere informatie

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij

de leasinggever? Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken bij de leasinggever? Auteur(s): Stefaan Van Crombrugge Editie: 722 p. 5 Publicatiedatum: 31 juli 2014 Ontwerpadvies CBN over leasing (IV) : hoe verwerken

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2)

Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Jaarrekening in euro (VKT 1.1) Verklaring betreffende een aanvullende opdracht voor nazicht of correctie (VKT 1.2) Balans na winstverdeling Activa (VKT 2.1) 20/28 Vaste activa 20 Oprichtingskosten 21 Immateriële

Nadere informatie

Boekhoudkundige verplichtingen van schoolbesturen Herziening van het VSKO-model voor dubbele boekhouding

Boekhoudkundige verplichtingen van schoolbesturen Herziening van het VSKO-model voor dubbele boekhouding Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs Guimardstraat 1 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VSKO-2007-068 datum : 2007-12-05 gewijzigd : contact : Jaak Palmans, jaak.palmans@vsko.be, 02 507

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

2. 01/04/x5 416 Diverse vorderingen 450.000 2200 @ Terreinen AW 250.000 763 Meerwaarden op de realisatie

2. 01/04/x5 416 Diverse vorderingen 450.000 2200 @ Terreinen AW 250.000 763 Meerwaarden op de realisatie 6.2 Reserves 6.2.1 1 Bij de herwaardering: 31/12/x4 2208 Geboekte meerwaarden op terreinen 121 @ Herwaarderingsmeerwaarden op Herwaardering : beslissing xxx 2 Bij de verkoop: 1. 31/12/x4 2208 @ Geboekte

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Ontwerpadvies van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik

Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Commissie publiceert overzichtsadvies over zakelijke rechten op onroerende goederen Deel 1 : Vruchtgebruik Prof. dr. Stijn Goeminne, Vakgroep Public Governance, Management & Finance, Universiteit Gent.

Nadere informatie

Sectie J: Boekingen en voorbeelden

Sectie J: Boekingen en voorbeelden BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Materiële vaste activa Hoofdstuk 10 15/02/2011 PVS Sectie J: Boekingen en voorbeelden BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Materiële vaste activa Hoofdstuk 10 15/02/2011 PVS Inhoudstafel

Nadere informatie

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998)

Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/5.14 (01/01/1998-31/12/1998) OPENINGSJOURNAAL Datum: 23/12/2000 Lead Tijd: 10:12:30 OPENINGSJOURNAAL Blz. 1 Overdracht 0.00 0.00 1 01/01/1998 G 604000 Aankopen van handelsgoederen 5 670 000.00 G 220000 Terreinen en gebouwen 4 000

Nadere informatie

AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1

AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1 AANPASSINGEN 2005 1 AANPASSINGEN 2005 VOOR BOEK 1 Blz. 98: De eerste regel onder de titel Voorbeeld moet als volgt aangepast worden: Zelfde gegevens als hiervoor, B bezit 10 % eigen aandelen met een boekwaarde

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/8 Boekhoudkundige verwerking van de aankoop van een onroerend goed bestemd voor verkoop 1 Advies 30 september 2015 I. Inleiding 1. Onderhavig advies

Nadere informatie

Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1

Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1 Basis Dubbel Boekhouden Oefeningenreeks 1 Afkortingen die we gebruiken: AF = aankoopfactuur VF = verkoopfactuur BA = bankafschrift: dit wil zeggen dat de klant op die datum betaald heeft (debet) of wanneer

Nadere informatie

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Nr. 0462.312.589. LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0462.312.589 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO NAAM: KAURI Rechtsvorm: VZW Adres: de Fiennestraat Nr.: 77 Postnummer: 1070 Gemeente: Brussel 7 Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen

HOOFDSTUK 3. Geldbeleggingen HOOFDSTUK 3 Geldbeleggingen Blz. 405 tot 417 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. OPRIHTINGSKOSTEN 20 I. KAPITAAL 10 II. IMMATERIËLE VASTE ATIVA 21 A. Geplaatst kapitaal 100 III. MATERIËLE VASTE ATIVA

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1

EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 40 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. E. D. VOL 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM:... PREFLEXIBEL... Rechtsvorm:... Naamloze vennootschap Adres:...Nr.: Elisabethlaan... 153 Bus:... Postnummer:...

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Oostland Bleiswijk, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door

Nadere informatie

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen

Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen Librius CVBA Te Boelaerlei 37 te 2140 Borgerhout BTW BE 0475.634.550 RPR Antwerpen VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR INCLUSIEF JAARVERSLAG VOOR TE LEZEN OP DE JAARVERGADERING dd. 30/05/2013 Geachte vennoten,

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Richtlijnen financieel verslag 2012 voor vrijwilligersorganisaties

Richtlijnen financieel verslag 2012 voor vrijwilligersorganisaties Richtlijnen financieel verslag 2012 voor vrijwilligersorganisaties Algemeen Organisaties die erkend zijn als autonome vrijwilligersorganisatie moeten jaarlijks volgende financiële stukken indienen: Er

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

OEFENING Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling

OEFENING Het divers journaal inclusief de boeking van de resultaatverdeling OEFENING 5.18 Hierna volgt de oplossing van oefening 5.18 p. 452. Achtereenvolgens zijn in dit rapport opgenomen: 1. Het openingsjournaal (dat is de loutere inboeking van de voorlopige proef- en saldibalans

Nadere informatie

Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties

Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties Richtlijnen financieel verslag 2013 voor vrijwilligersorganisaties Algemeen Organisaties die erkend zijn als autonome vrijwilligersorganisatie moeten jaarlijks volgende financiële stukken indienen: Verenigingen

Nadere informatie

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1

Lokaal Financieel Management Boekhoudpraktijk beleids- en beheerscyclus. Woord vooraf I / 1 INHOUDSOPGAVE I. Woord vooraf I / 1 II. De algemene boekhouding voor lokale en provinciale besturen II / 1 Inleiding II / 1 II.1. Uitgangspunten, krachtlijnen en toepassingsgebied II.1 / 1 1. Studieronde

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN Advies 2009/3 Boekhoudkundige verwerking van kapitaalsubsidies waarvan de toekenning en/of de uitbetaling over verschillende jaren wordt gespreid Advies van 11

Nadere informatie

Herhalingsoefening 1

Herhalingsoefening 1 Herhalingsoefening 1 1 01-10-x1 230 IMU, AW 200.000,00 240 Meubilair en rollend materieel, AW 175.000,00 5500 KI, R/C 200.000,00 100 @ Geplaatst kapitaal 575.000,00 Oprichting & RU/01 2 30-09-x1 61x D&DG

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

Financieringsstromen

Financieringsstromen Financieringsstromen Handboek p. 180 tot 199 FINANIERINGSSTROMEN e onderneming moet, om haar activiteiten te kunnen financieren, beschikken over vermogensbronnen: - eigen vermogen - vreemd vermogen: -

Nadere informatie

Cursus Boekhoudkundig Bediende 9 december 2016

Cursus Boekhoudkundig Bediende 9 december 2016 OEFENING 1 In deze oefening vraag ik enkel om de journaalposten weer te geven. U voert de boekhouding van de NV BG grootwarenhuis, gevestigd te Brussel. De onderneming is een BTW-belastingsplichtige onderneming

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/06/2016 BE 0824.339.751 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16260.00550 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: SOLAR ECO-INVEST Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Proefexamen BOEKHOUDEN

Proefexamen BOEKHOUDEN Proefexamen BOEKHOUDEN Beschikbare tijd: 9 minuten 15623 1 Proefexamen HET EXAMEN BESTAAT UIT 12 GENUMMERDE PAGINA'S, waarin opgenomen: 2 OPDRACHTEN, gericht op toetsing van de vaardigheid om de basisregels

Nadere informatie

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Boekhouden en financiële administratie Examennummer: 96065 Datum: 8 februari 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met elk

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 20 1 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. 0479.409.731 Blz. E. D. VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: TRAVIATA Rechtsvorm: NV Adres: EMIEL MOMMAERTSLAAN Nr.: 18, bus A Postnummer: 1831 Gemeente:

Nadere informatie

Erfpacht Boekingsmethode

Erfpacht Boekingsmethode Erfpacht Boekingsmethode 1 Inleiding Naar aanleiding van de erfpachtconstructie tussen RVP en RSZ, kreeg het secretariaat van de Commissie de vraag hoe deze erfpacht boekhoudkundig verwerkt diende te worden.

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

Vorig boekjaar 200(X-1) - - - PASSIEF Eigen Vermogen I Kapitaal IV Reserves V Overgedragen winst (verlies) VII Voorzieningen 10/15 10 13 14 16

Vorig boekjaar 200(X-1) - - - PASSIEF Eigen Vermogen I Kapitaal IV Reserves V Overgedragen winst (verlies) VII Voorzieningen 10/15 10 13 14 16 10 Kapitaal Wat zul je leren? Hoe is ons eigen vermogen samengesteld? Wat leren we uit de rekening kapitaal? Waarom leggen we reserves aan? Waarom worden winst en/of verlies overgedragen van het ene boekjaar

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Boekingsfiche 5104 Verkoop riolering aan Pidpa (HIDRORIO).xlsx

Boekingsfiche 5104 Verkoop riolering aan Pidpa (HIDRORIO).xlsx Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 De gemeente verkoopt haar riolering aan HIDRORIO. De vergoeding voor de eigendomsoverdracht van het gemeentelijke rioleringsnet wordt bepaald in 2 fasen. a)

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: NewB Europese vennootschap Adres: Rue Botanique Nr: 75 Bus: Postnummer: 1210 Gemeente: Sint-Joost-ten-Node Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van

Nadere informatie

Boekingsfiche 5104 Verkoop riolering met minderwaarde aan HIDRORIO.xlsx

Boekingsfiche 5104 Verkoop riolering met minderwaarde aan HIDRORIO.xlsx Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 De gemeente verkoopt haar riolering aan HIDRORIO. De vergoeding voor de eigendomsoverdracht van het gemeentelijke rioleringsnet wordt bepaald in 2 fasen: a)

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2012/14 Uitgewerkt voorbeeld bij het minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars zoals vastgesteld bij koninklijk besluit

Nadere informatie

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN

REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN REGISTRATIE DUBBEL BOEKHOUDEN Basisbeginselen Courante exploitatiecyclus : aankopen verkopen, inkomsten en uitgaven Andere transacties: personeel, investeringen, financiering Inventaris Jaarrekening HOOFDSTUK

Nadere informatie

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv

VERSLAG. van het Rekenhof. over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 8 augustus 2008 VERSLAG van het Rekenhof over de controle van de rekeningen 2004-2005 van Gimvindus nv 4596 REK Stuk 37-K (2007-2008) Nr. 1 2 3 Stuk 37-K (2007-2008)

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen

Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen Stichting Parc Spelderholt (Enkelvoudig) Spelderholt 9 7361DA Beekbergen KvK-nummer: 41042514 Jaarrekening 2014 (voorlopige versie) 25 juni 2015 Inhoud JAARSTUKKEN 2014 JAARREKENING (enkelvoudig) Enkelvoudige

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 3 Resultatenrekening over 2014 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden. Koen Vanlommel JCI Office

Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden. Koen Vanlommel JCI Office Avondopleiding Basis Dubbel Boekhouden Koen Vanlommel JCI Office 1 Agenda Kasboekhouding vs. Dubbele Boekhouding Activa en Passiva Kosten en Opbrengsten Balans en Resultaatrekening Grootboekrekeningen

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB)

PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) PROEFEXAMEN 3 Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Periodeafsluiting Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan:

Een overzicht van veel voorkomende gebeurtenissen en van de vastlegging daarvan: De balans opmaken De boekhouding kan worden gedefinieerd als een informatieverzameling, waarin de omvang en de samenstelling van het vermogen en van de mutaties daarin zijn vastgelegd. Boekhouden houdt

Nadere informatie

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente

NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Straat, nr. Stad/Gemeente NV ZZZZZZZZZZZ Bijlage 3/1 Agenda: VERSLAG VAN DE JAARVERGADERING gehouden op de zetel op maandag 20/03/Y om BB uur - vijftiende boekjaar 1. Verklaring, beraadslaging en besluit overeenkomstig art. 259/523

Nadere informatie

Stichting MicroHulp Helmond

Stichting MicroHulp Helmond Stichting MicroHulp Helmond te Helmond Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen 2 Jaarrekening 2015 Balans per 31 december 2015 3 Resultatenrekening over 31 december 2015 4 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

Externe Financiële Verslaggeving

Externe Financiële Verslaggeving FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN DEPARTEMENT ACCOUNTANCY, FINANCE & INSURANCE (AFI) NAAMSESTRAAT 69 B-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Naam student: Voornaam student Richting en studiejaar:

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Martini Paviljoen. Stichting Martini Paviljoen. (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis)

Jaarrekening 2015. Stichting Martini Paviljoen. Stichting Martini Paviljoen. (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2015 26-5-2016 Martini Paviljoen Jaarrekening 2015 def 16:56 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

3.2 Overlopende rekeningen

3.2 Overlopende rekeningen 3.2 Overlopende rekeningen 3.2.1 Bedrijf X 1 Verzekeringspremie 01-05-x3 61x D&DG (verzekeringspremie) 2.400,00 440 @ Leveranciers 2.400,00 AF/120 01-05-x3 440 Leveranciers 2.400,00 5500 @ KI 2.400,00

Nadere informatie

1 Contante boekingen en kortingen

1 Contante boekingen en kortingen 1 Contante boekingen en kortingen Een onderneming koopt en verkoopt haar goederen grotendeels op rekening. Er zijn nog veel handelsondernemingen die ook vaak contant kopen en verkopen. Hoe we deze contante

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen

Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen Bertin Pouseele, bedrijfsrevisor Boekhoudkundige bepalingen voorlegging van de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie