What I like about studying in Holland is that you work together with people from a lot of different cultures.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "What I like about studying in Holland is that you work together with people from a lot of different cultures."

Transcriptie

1

2 What I like about studying in Holland is that you work together with people from a lot of different cultures. Colofon Tekst en eindredactie: Afdeling Communicatie van EP-Nuffic en Kasperschrijft.nl. Fotografie: Wilco van Dijen, Sicco van Grieken, HKU, John Morgan (Flickr) Saskia Mulder, nadiafotografeert.nl, Ralph Rozema, Alexander Sporre, Stockebrandt, Sanne Verlinden en Edwin Weers. Vormgeving: ConceptID, Rotterdam Druk: Drukkerij Verloop, Alblasserdam De uitdaging om de kennis die we bij onze afdeling Beurzen en Subsi dies bezitten in te zetten voor nieuwe studiebeurzenprogramma s ga 2 3

3 EP-Nuffic: Internationalising education Met deze uitgave presenteert EP-Nuffic zich als organisatie die samen met u het onderwijs wil internationaliseren. Door het samengaan per 1 januari 2015 van het Europees Platform en de Nuffic zijn we in staat om de hele onderwijskolom te ondersteunen. En dat gaan we doen. Want op ieder niveau van het onderwijs blijkt de meerwaarde van internationalisering: van vroeg vreemde talen leren in de laagste groepen, het skypen en uitwisselingen in de klassen, het opdoen van werkervaring door scholieren, de stages en studies in het buitenland, de international classroom, de kennisdeling door docenten en de capaciteitsopbouw in landen ver van Nederland. Keer op keer blijken deelnemers zeer enthousiast te zijn over de meerwaarde van de opgedane ervaringen. Ze spreken over life changing experiences, onderhouden relaties met hun internationale contacten en laten de (kennis-) economie in eigen land meeprofiteren. Freddy Weima, Voorzitter Directie Jindra Divis, Vicevoorzitter Directie Om hier aan bij te dragen, willen we met slagkracht, flexibiliteit en innovatievermogen, inspelen op veranderingen. Dicht bij onze doelgroepen en klanten. Zo maakt EP-Nuffic samen met u een wereld van verschil. We praten er graag met u over door. ik graag aan! Laila Vittali n Alle scholieren en studenten, onge acht hun opleiding en leeftijd moeten de kans grijpen om buiten de 4 5

4 Een wereld van verschil Globalisering heeft een enorme impact op onze samenleving. Internationaal denken, doen en leren is geen luxe maar noodzaak en maakt een wereld van verschil. Ook ons onderwijs wordt internationaler. De focus ligt steeds sterker op de wereld om ons heen en de uitdagingen van de nieuwe tijd. Internationalisering verrijkt de kennis en het leven van leerlingen en studenten en het verruimt de blik van docenten en de horizon van ons onderwijs. Zo gaat er een nieuwe wereld open. Grenzen vervagen of worden verlegd. EP-Nuffic is het epicentrum van die internationalisering. EP-Nuffic is expert, dienstverlener, kenniscentrum en aanjager voor internationalisering van het onderwijs. Internationalising education, noemen we dat. En daar doen we graag dit boekje over open. Er is een nieuwe wereld te leren Internationalisering in het onderwijs werd in het verleden vaak als doel op zich gezien. Bijvoorbeeld om het aantal buitenlandse studenten te laten groeien, of om het profiel van een school te versterken voor een betere marktpositie. Internationalisering was daarmee vaak een onderwerp van specifieke personen of afdelingen binnen scholen en instellingen. Wat ontbrak was a bigger picture. Het grotere belang bleef veelal vaag of onuitgesproken. Inmiddels wordt breed gezien en erkend dat internationalisering een essentieel element en instrument is in het onderwijs. Het is van groot gewicht en belang voor de verwerving van relevante kennis, vaardigheden en competenties voor de huidige en komende generaties leerlingen en studenten, overal ter wereld. Er is een nieuwe wereld te leren. Een wereld van verschil maken EP-Nuffic wil leerlingen, studenten en docenten wereldwijs maken en verrijken met internationale kennis, vaardigheden en ervaring(en). EP-Nuffic wil een wereld van verschil maken door internationalisering van het onderwijs. Internationalisering hoort in het hart van het onderwijs, en je kunt er op scholen niet vroeg genoeg mee beginnen. Dat is onze missie en onze inzet. Wij stimuleren en ondersteunen professionals in het onderwijs om internationale ervaringen tot leven te brengen. Wij prikkelen leerlingen en studenten hier en in het buitenland om over grenzen te kijken en hun grenzen te grenzen te kijken. Kasia Bruning n De meeste collega s hebben zelf ook ruime buitenlandervaring. Internationalisering zit in ons DNA! 6 7

5 verleggen. Om internationaal te denken. Zodat zij morgen en later het verschil kunnen maken in die sterk veranderende wereld. En EP-Nuffic biedt beslissers en bestuurders kennis en nieuwe inzichten hoe internationalisering het onderwijs en onze economie verder kunnen verrijken. Opdrachtgevers, stakeholders en samenwerking EP-Nuffic is een onafhankelijke organisatie in het publieke domein. Onze belanghebbenden zijn onze opdrachtgevers, zoals Nederlandse ministeries, de Europese Commissie en private partijen; klanten zoals onderwijsinstellingen, koepelorganisaties, bedrijfsleven en andere maatschappelijke partijen. In nauw contact met klanten ontwikkelen we nieuwe dienstverlening. De permanente dialoog met onze stakeholders is een conditia sine qua non om zowel aanjagend als vraaggericht te kunnen werken. EP-Nuffic ontwikkelt en beheert verschillende vormen van generieke en toegepaste kennisoverdracht, dienstverlening, programma s, informatiemethoden en instrumenten. Samenwerking met andere organisaties en deskundigen, het onderhouden en uitbreiden van netwerken en het bieden van een platform voor internationalisering is daarbij essentieel. De ambitie van EP-Nuffic Een wereld van verschil. Dat is een stevige claim. De ambitie van EP-Nuffic is dan ook om te zorgen dat vanaf 2020 alle leerlingen en studenten de mogelijkheid hebben voor een stevige basis in internationalisering. Dat betekent voor ons aantoonbaar opgedane internationale ervaring, kennis en vaardigheden. Dat maakt voor leerlingen en studenten echt een wereld van verschil en het maakt hen bekend met en voorbereid op die internationale samenleving, biedt hen een breder perspectief, en garandeert betere kansen op de arbeidsmarkt. EP-Nuffic is stellig overtuigd dat internationalisering de kwaliteit van onderwijs en onderzoek verder versterkt. Internationalisering is onmisbaar voor een ambitieuze, alerte en toekomstgerichte samenleving, voor sociaal-culturele groei en economische ontwikkeling. Nederland bij de wereldtop De ambitie van EP-Nuffic staat natuurlijk niet op zichzelf. Zij sluit aan bij de veel grotere ambitie om Nederland op het gebied van onderwijs en onderzoek bij de wereldtop te laten horen. En bij de ambities die ons land heeft ten aanzien van de capaciteitsopbouw die zich richt op het versterken van kennis en vaardigheden en daarmee het beter functioneren van organisaties in ontwikkelingslanden. Internationalisering is echt de wereld van EP-Nuffic. Wij zetten onze netwerken in binnen- en buitenland, onze kennis van de ontwikkelingen in de internationalisering, programma s en beschikbare middelen maximaal in om onze ambities en die van Nederland waar te maken. EP-Nuffic opent nieuwe werelden. Ellen Ruifrok n Door de vele mogelijkheden die er zijn om fysiek of digitaal de wereld te ontdekken, is het nodig daar al tijdens je 8 9

6 Ons wereldwijde werkterrein EP-Nuffic inspireert, adviseert, ondersteunt en verbindt onderwijs- en onderzoeksinstellingen, overheden, bedrijven, leerlingen en studenten, leraren en kenniswerkers in hun activiteiten, betrokkenheid en inzet om het onderwijs door internationalisering verder te versterken. Ons werkterrein is -vanzelfsprekend - wereldwijd. EP-Nuffic is a global player, en opereert niet alleen in Nederland of in Europa, maar ook in opkomende landen en ontwikkelingslanden. De fusie van E(uropees) P(latform) en Nuffic komt op een mooi moment. Het brengt zo alle kennis en kunde tezamen op het terrein van internationalisering in het onderwijs, en over hoe de internationalisering de komende jaren verder te versterken in de primaire processen in scholen en instellingen. Succesvolle economische samenwerking Voor EP-Nuffic is internationalisering in het onderwijs een voorwaarde voor succesvolle internationale samenwerking in mondiaal perspectief. De transitie naar een kenniseconomie en kennisintensieve samenlevingen zet zich overal voort. De problematiek van mondiale vraagstukken is een steeds belangrijker thema in onderwijs en onderzoek. Dit veronderstelt kennisdeling met partners in ontwikkelde en minder ontwikkelde landen. Voor samenwerking met partners in de minder ontwikkelde landen zijn investeringen in capaciteitsopbouw nodig. Het wederzijds rendement bestaat niet alleen uit toegevoegde waarde aan onderwijs en onderzoek, maar ook uit een toename van de vraag naar Nederlandse kennis en producten: trade for aid. Bijdragen aan de mainstreaming van internationalisering EP-Nuffic wil zich de komende jaren verder ontwikkelen als vooraanstaand kennis- en dienstencentrum ten behoeve van het werkveld en van het beleid, zowel nationaal als ver over onze grenzen. EP-Nuffic wil zo bijdragen aan de mainstreaming van internationalisering; het moet een vast en onmisbaar onderdeel zijn van scholing, studie en opleiding. EP-Nuffic moet daarvoor natuurlijk meer willen en kunnen doen dan uitvoering geven aan gegunde taken. Het zal proactief en initiatiefrijk moeten zijn op het kruispunt van kennisontwikkeling en de inzet en het gebruik van al die kennis. Om de eigen taken effectief en innovatief vorm te geven en in de praktijk te brengen. En om met de verworven en gebundelde kennis en expertise het beleid en het veld adequaat bij te staan en verder te brengen. Het kennis- en dienstencentrum voor internationalisering in onderwijs en onderzoek. EP-Nuffic, internationalising education. opleiding mee te leren omgaan. Jolly Samahah n Mijn dochter ging als een meisje naar Spanje en kwam na 1,5 jaar als een vrouw terug

7 Kennis & Innovatie Via onze Kennis & Innovatieactiviteiten verzamelen, analyseren en verspreiden we kwantitatieve en kwalitatieve informatie over internationale aspecten van het onderwijs, zoals studentenmobiliteit, capaciteitsopbouw en internationalisation at home. We geven advies en trainingen aan onderwijsinstellingen en participeren in verschillende nationale en internationale (onderzoeks- en beleids-) netwerken. Belangrijke projecten in 2015 zijn de doorontwikkeling van LINE, het online kennisplatform voor het gehele onderwijsveld over internationalisering (www.internationalisering.nl), en de opbouw van een internationale EP-Nuffic Academy. Internationalisation at home Lang niet alle studenten kunnen of willen tijdens hun studie naar het buitenland. Hoe kunnen zij toch internationale en interculturele competenties opdoen? Op verzoek van het ministerie van OCW verrichten we onderzoek naar internationalisation at home. De uitkomsten hiervan hebben bijgedragen aan de internationaliseringsvisie van het ministerie. Volwassen, zelfstandig, gelukkig. Heleen Ravenhorst n Ik geloof dat internationalisering in het onderwijs bijdraagt aan wereld 12 13

8 Kennis delen dankzij netwerken Netwerken voor internationalisering leveren een belangrijke bijdrage aan het inhoudelijk vormgeven van internationalisering in het primair, voortgezet en hoger onderwijs. Ze voorzien in een specifieke informatievoorziening aan kennismigranten, (internationale) studenten, stafmedewerkers, onderzoekers en instellingen. Zo stimuleert het Cospa-netwerk voor stagecoördinatoren internationale stages en bewaakt het netwerk de kwaliteit van deze stages. Ook is EP-Nuffic aanwezig op de grootste internationale netwerkconferenties EAIE en NAFSA. Van red tape naar orange carpet Het EP-Nuffic Mobstacles-team levert een bijdrage aan het verminderen van mobiliteitsobstakels voor internationale studenten en onderzoekers bij hun komst naar Nederland. Samen met hoger onderwijsinstellingen signaleert Mobstacles knelpunten bij immigratieprocedures, werkvergunningen, ziektekostenverzekeringen, belastingen en sociale zekerheid. Mobstacles vervult een liaisonfunctie tussen instellingen, relevante ministeries en uitvoeringsorganisaties om knelpunten op te lossen. Naast het geven van voorlichting organiseert Mobstacles jaarlijks diverse netwerkbijeenkomsten over actuele ontwikkelingen bij immigratieprocedures. vrede. Saskia Mulder n The Netherlands welcomes international students: feel free to be who you are and discover your talents at 14 15

9 In het najaar van 2015 wordt rond Erasmus+ een congres georganiseerd waar alle sectoren bijeenkomen. De impact van internationale samenwerkingsprojecten is een belangrijk thema. Er worden ruim 500 deelnemers verwacht. Erasmus+ Onderwijs & Training Erasmus+ is het programma in Europa om internationalisering en samenwerking te bevorderen binnen onderwijs, training, jeugd en sport. Erasmus+ staat open voor alle niveaus van onderwijs: van basisschool tot universiteit, van de jeugdsector tot volwasseneneducatie. a Dutch university. Han Dommers n Het is waardevol dat EP-Nu ffic o.a. het merk Study in Holland promoot en de hoger onderwijs 16 17

10 Vroeg vreemdetalenonderwijs In vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto) bieden basisscholen extra uren vreemdetalenonderwijs aan, meestal al vanaf groep 1. Het gaat daarbij om Engels, Duits, Frans en Spaans. EP-Nuffic is door het ministerie van OCW aangesteld om vvto en internationalisering in het basisonderwijs te coördineren en te bevorderen. LinQ Scholen die de vakken Frans en Duits willen versterken, kunnen zich aansluiten bij het LinQnetwerk. Deelnemende vakgroepen wisselen ervaringen uit in een goed georganiseerd netwerk. Uitgangspunten zijn een communicatieve aanpak en het gebruik van de doeltaal. Het volgen van het eenjarige programma is voor scholen tevens een voorbereiding voor het behalen van het LinQ-label. Nivo Nivo is een landelijk netwerk van scholen in het voortgezet onderwijs waarbinnen informatie-uitwisseling en onderlinge ondersteuning een belangrijke rol spelen. Het doel is om beginnende en ervaren scholen te helpen bij het opzetten, vormgeven en verankeren van internationalisering. De scholen worden ondersteund bij onder meer onderwerpen als certificering, het creëren van draagvlak, en het aanvragen van subsidie. instellingen voorziet van de middelen om in het buitenland beter zi chtbaar en herkenbaar te zijn. Frederika Cazemier-Dekker n The 18 19

11 Tweetalig onderwijs Scholen die tweetalig onderwijs (tto) geven, bieden minimaal de helft van de lessen aan in een andere taal dan het Nederlands, meestal Engels en heel soms Duits. Leerlingen worden zo veel mogelijk gestimuleerd om de doeltaal actief te gebruiken in en buiten de les. Een grondige Europese en internationale oriëntatie is een vast onderdeel van het tto-curriculum. Elos grensverleggend onderwijs Elos is een netwerk van scholen, die leerlingen goed voorbereiden op het leven, leren en werken in een internationale samenleving. Elos heeft als doel internationalisering structureel in het curriculum op te nemen. Een Elos-school kenmerkt zich door vele internationale activiteiten en biedt een gedegen Europese en internationale oriëntatie in de lessen. De school besteedt specifieke aandacht aan twee vreemde talen op hoog niveau. Daarnaast maken internationale samenwerking en uitwisseling met scholen in het buitenland deel uit van de schoolpraktijk. true value of bilingual education is not the English learnt, but the broad perspective students get from the world. S. Carillo Manrique, 20 21

12 etwinning Via vinden meer dan leraren elkaar en werken hun leerlingen samen met behulp van ICT. Deze gratis online community is voor iedereen die verbonden is aan een basisschool of een school voor (v)mbo, havo en vwo. Het doel van etwinning is het opdoen van internationale ervaring, het stimuleren van ICT-vaardigheden en het op een inspirerende manier uitvoeren van verplichte lesstof. etwinning in het kort: 34 landen 25 talen meer dan leraren meer dan projecten Chr. Scholengemeenschap Calvijn n Ik wou graag tto doen omdat het goed is voor je toekomst, je leert vloeiend Engels spreken en kan 22 23

13 Bureau Nationale UNESCO Commissie UNESCO is de organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap, cultuur en communicatie & informatie. Ze stimuleert interculturele dialoog, draagt bij aan de bescherming van cultureel erfgoed en bevordert de inzet van wetenschap in (inter-)nationaal beleid. Ook zet UNESCO zich VN-breed in voor onderwijs voor iedereen en voor duurzame ontwikkeling. Met dit brede mandaat draagt de organisatie bij aan de belangrijkste doelstelling van de VN: wereldvrede. Elke lidstaat van UNESCO heeft een eigen UNESCO Commissie. De Nederlandse Commissie bevordert de bekendheid van UNESCO in ons land, stimuleert de inbreng van het Nederlandse professionele veld in UNESCO-programma s en adviseert de rijksoverheid over UNESCOonderwerpen. Het bureau van de Commissie is ondergebracht bij EP-Nuffic. hierdoor met heel veel mensen over de wereld praten. Evan de Kok n Ik koos tweetalig vwo zodat ik later in het buitenland kan studeren

14 Capaciteitsopbouw Voor het ministerie van Buitenlandse Zaken beheren we het programma Netherlands Initiative for Capacity Development in Higher Education (NICHE) voor duurzame versterking van onderwijsen trainingscapaciteit in ontwikkelingslanden. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de expertise van Nederlandse organisaties. Op termijn zullen deze landen beter in staat zijn om zelf in de benodigde opleidingen en menskracht te voorzien. Via NICHE wordt bijzondere aandacht besteed aan gelijke kansen voor vrouwen en mannen en de relatie met de arbeidsmarkt en beroepsonderwijs. In 2015 experimenteren wij met nieuwe vormen van capaciteitsopbouw. Daarmee sluiten wij nog beter aan bij de behoeften van bedrijfsleven en kennisinstellingen. Jamie Zwart n Elos broadens my horizon, both within the school and at an international level. Ana Beatriz Esteves n It is such an 26 27

15 Holland Scholarship Beurzen en subsidies Onze programma s die betrekking hebben beurzen en subsidies bedienen de gehele onderwijskolom, van primair tot en met wetenschappelijk onderwijs. De programma s, bijvoorbeeld de Netherlands Fellowship Programmes (NFP), Science without Borders Holland en het VSBfonds, hebben een totale waarde van ruim 40 miljoen. In 2015 richten wij ons met name op klantgericht werken, goede communicatie met onze doelgroepen en de ontwikkeling van nieuwe programma s als het Holland Scholarship en het Canada Programma. Het Holland Scholarship is de nieuwe Nederlandse beurs voor zowel internationale als Nederlandse studenten. De beurs is mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VSNU, Vereniging Hogescholen en EP-Nuffic. Aan het programma nemen 48 Nederlandse hogescholen en universiteiten deel. Jaarlijks zijn er beurzen beschikbaar. Nederlandse studenten krijgen een bedrag van voor een studieperiode, stage of onderzoek in een land buiten de EER (Europese Economische Ruimte). Voor internationale studenten zijn er beurzen van voor een volledige bachelor of master. Bij aanvang van het studiejaar 2015/2016 worden de eerste Holland Scholarship-studenten verwelkomd en uitgezwaaid. international working experience. Neli Mesyova n De meerderheid internationaliseert op bescheidener schaal, met uitwisselingen of 28 29

16 Promotie van het Nederlandse onderwijs Door onze kantoren in tien landen - de Netherlands Education Support Offices - wordt altijd wel op elk moment ergens ter wereld het Nederlandse hoger onderwijs gepromoot. Onze collega s ter plaatse doen dit online, door deelname aan studentenfairs en via het wereldwijde Holland Alumni network. Via de career portal en het programma Make it in the Netherlands! wordt de binding van internationale studenten en alumni met Nederland versterkt en bouwen we een wereldwijde community van mensen die Nederland in hun hart dragen. Samen werken aan oplossingen Het Living Lab positioneert het Nederlandse hoger beroepsonderwijs op het gebied van onderwijs en onderzoek in een aantal specifieke (Neso)landen. Als netwerk van kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden richt het zich op open innovatie en co-creatie. Het heeft het karakter van een proeftuin waarin onderzoekers, docenten, studenten en professionals uit het werkveld gezamenlijk werken aan het oplossen van problemen die men dagelijks tegenkomt in de geselecteerde sector aan beide kanten van de wereld. In de afgelopen jaren zijn Living Lab pilots - Logistiek in Indonesië, Creative Industries in Korea, Biobased Economy in Brazilië en Energie in Rusland - van start gegaan. Recentelijk is daar het Hospitality & Tourism initiatief in China bijgekomen. In 2015 start de verkenning van een tweede Living Lab in Indonesië, gericht op water. regelmatig contact met het buitenland. Voor die scholen is er Nivo. Pieter Hogenbirk n Elos en internationalisering haalt het 30 31

17 Promotie wereldwijd Neso s - Netherlands Education Support Offices Neso s zijn gevestigd in landen die van strategisch belang zijn voor het Nederlandse hoger onderwijs. Hun kerntaak is de promotie van het Nederlandse hoger onderwijs en internationale samenwerking om zo studenten- en stafuitwisseling te bevorderen. De kernactiviteiten van de Neso s zijn: Study in Holland-promotie en student counselling marktinformatie en -analyse Holland Alumni network. Rusland - Moskou Turkije - Istanbul China - Beijing Korea - Seoul Thailand - Bangkok Mexico - Mexico City India - Bangalore Vietnam - Ho Chi Minh City Brazilië - Brasilia Indonesië - Jakarta Zuid Afrika - Pretoria beste uit je leerlingen naar boven. Jan de Jager n Sinds onze deel name aan LinQ zijn wij veel meer de doeltaal als voertaal gaan 32 33

18 Holland Alumni network Het Holland Alumni network is een wereldwijd netwerk voor internationale studenten en alumni. Het biedt ondersteuning aan Nederlandse hoger onderwijsinstellingen, Holland Alumniverenigingen en andere relevante organisaties. Het Holland Alumni network heeft ruim leden. Zij zijn de ambassadeurs van het Nederlandse hoger onderwijs in het buitenland. Het Holland Alumni network stimuleert hen om kennis en contacten uit te wisselen en om verbonden te blijven met Nederland. gebruiken. Vesti Pouw n Het Nederlands taalgebied is relatief klein, dus van oudsher is het voor ons noodzakelijk om meerdere talen 34 35

19 Talent vinden én binden Het moet voor buitenlandse studenten aantrekkelijker worden om na hun studie in Nederland aan het werk te gaan. Door studenten al tijdens hun studie in contact te brengen met potentiële werkgevers, door betere informatie over een loopbaan in ons land en door taalcursussen wil EP-Nuffic, samen met andere partijen, meer internationaal talent ertoe bewegen om na hun studie in Nederland te blijven. Het actieplan Make it in the Netherlands! bevat een keur aan maatregelen om internationale studenten te trekken en vervolgens aan Nederland te binden. Gemotiveerde buitenlandse studenten verhogen het niveau, verbeteren het studiesucces ook van Nederlandse studenten en versterken het internationale karakter van het Nederlandse hoger onderwijs. Bovendien is internationaal talent hard nodig op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de internationale studenten na afstuderen graag in Nederland wil blijven, terwijl maar 27% daadwerkelijk blijft. Alle reden om dit potentieel beter te benutten. te beheersen. Carel Laenen n Internationalisering worden kinderen in contact gebracht met kinderen in andere landen. Het is belang

20 Career event nl4talents Het doel van nl4talents is om getalenteerde internationale studenten te binden aan Nederland. Op nl4talents krijgen buitenlandse talenten in de afrondende fase van hun studie voorlichting over mogelijkheden om in Nederland een carrière op te bouwen. Voor diegenen die na hun studie Nederland verlaten, zijn er workshops die hen helpen in eigen land succesvol te worden een goede band met Nederland staat daarbij centraal. rijk voor het kweken van wederzijds begrip en het vinden van raak vlakken. Paul Groot n Every day is exciting, I am surrounded by 38 39

21 I learned a Dutch sentence: Vandaag is een nieuwe dag! It means today is a new day. What is new to me about Holland is that the society is very open and very relaxed. Study in Holland: small country, big opportunities Study in Holland promoot het Nederlandse hoger onderwijs in het buitenland, zodat meer internationale studenten in Nederland komen studeren. Dit doen we samen met hoger onderwijsinstellingen en de wereldwijd gevestigde Netherlands Education Support Offices (Neso s). We maken gebruik van online kanalen, zoals studyinholland.nl en van social media. Maar we gebruiken ook de verhalen van de studenten zelf: hoe hebben zij hun tijd in Nederland beleefd? Want niets is zo inspirerend als verhalen van studenten die je voorgingen. open-minded, creative people, Joana Mühlenbrock n There is so much knowledge and innovation, Sulabh Sharma n They are entrepreneu

22 Week van de internationale student Jaarlijks in november organiseert EP-Nuffic de Week van de Internationale Student. Tijdens deze week zijn er activiteiten die laten zien dat Nederland de aanwezigheid van buitenlandse studenten op prijs stelt. Op elke dag van deze week wordt er een ontbijt en een oranje badjas bezorgd bij een buitenlandse student. De vijf gelukkige studenten in 2014 kwamen uit Zuid-Korea, Colombia, Denemarken, Kenia en Canada en studeerden in Amsterdam, Tilburg, Delft, Den Haag en Groningen. rial, they have a positive mind-set and very good work conditions, Dimitar Kralev n Explore neighbouring countries, excellent 42 43

23 Stap voor stap naar het buitenland Met WilWeg informeert en enthousiasmeert EP-Nuffic scholieren en studenten omtrent studie, stage of een tussenjaar in het buitenland. Via de website krijgen scholieren en studenten informatie over wonen en studeren in verschillende landen. Ook vinden ze er ervaringen van scholieren en studenten die al naar het buitenland zijn geweest. WilWeg? BenWeg! In samenwerking met het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training heeft Wil- Weg in 2014 een fotowedstrijd georganiseerd voor de eerste lichting studenten die met de nieuwe beurs van Erasmus+ naar het buitenland vertrokken. De fotowedstrijd vormde een onderdeel van een breder project waarbij samenwerking met studenten centraal stond. Studenten stuurden massaal foto s in waarop hun ultieme buitenlandgevoel duidelijk zichtbaar was. geographical position, Isabel Duarte. n In Holland I learned to be more open minded and tolerant, and to be less judging. Joao Victor 44 45

24 Vergelijken van onderwijs Vergelijken van onderwijs Door een heldere en inzichtelijke vergelijking van onderwijs en diploma s bevorderen we de mobiliteit en integratie van bezitters van binnenen buitenlandse onderwijskwalificaties in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Dit doen we door Nederlandse belanghebbenden te adviseren over de waarde van buitenlandse opleidingen, of door voorlichting te geven over Nederlandse en buitenlandse onderwijssystemen. Om deze kennis verder te verspreiden, verzorgen we consultancy en trainingen over deze onderwerpen. Belangrijkste projecten in 2015: Het FAIR-project, waarin aanbevelingen worden gedaan om erkenningprocedures in de Europese Hoger Onderwijsruimte sneller en makkelijker te maken. Het IDW-inburgeringsproject, waarbinnen diplomawaarderingen worden verstrekt in het kader van de nieuwe module Oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt van het inburgeringprogramma. Publicaties Blijf op de hoogte van nieuws, trends en ontwikkelingen op gebied van internationalisering met diverse uitgaven van EP-Nuffic. Via kunt u zich inschrijven voor de verschillende nieuwsbrieven en abonneren op onze tijdschriften. Tijdschriften In het tijdschrift IO, Internationaliseren in Onderwijs, leest u over ontwikkelingen, achtergronden en praktijkervaringen op basisscholen, voortgezet onderwijs en de lerarenopleidingen. Transfer is het vakblad voor internationalisering in het hoger onderwijs, met nieuws- en achtergrondartikelen, interviews en reportages over trends en ontwikkelingen in de nationale en internationale onderwijsmarkt. Europa Expresse gaat over Erasmus+, het subsidieprogramma van de Europese Commissie voor Onderwijs, Jeugd en Sport. Het bevat nieuws, achtergronden en tips voor het aanvragen van subsidies voor het hoger onderwijs. Studies en monitoring Regelmatig publiceert EP-Nuffic studies over internationalisering, capaciteitsopbouw en internationale samenwerking en de invloed en toekomst van internationalisering in het onderwijs. Mobiliteitsstatistieken worden gepubliceerd in Internationalisering in Beeld en maandelijks wordt een beleidsmonitor uitgegeven die de ontwikkelingen op beleidsniveau bundelt. Mota do Nascimento n Een buitenlandervaring verrijkt je enorm, je bevordert je zelfstandigheid en maakt kennis met andere gewoontes 46 47

25 Blijf in contact met EP-Nuffic Kom langs of neem contact met ons op om verder te praten over samenwerking of te zien wat we voor u kunnen betekenen: Adres: Kortenaerkade 11, Den Haag Telefoon: Daarnaast gebruiken we social media om in contact te blijven met al onze doelgroepen. Met hogeronderwijsinstellingen, scholen, docenten, stakeholders en studenten in binnen- en buitenland. Of het nu gaat om het beantwoorden van vragen, discussies over hot topics in internationalisering of het delen van de ervaringen van onze Holland ambassadors, er is een wereld aan mogelijkheden. Volg ons op een of meerdere kanalen, bijvoorbeeld op: /EP-Nuffic /EP-Nuffic Of vind ons op: en culturen, het zou de nieuwe norm moeten zijn. Anne Lutgerink 48

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

In dit nummer: Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs. Drie Erasmusstudenten. Europese accreditatie van joint degrees

In dit nummer: Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs. Drie Erasmusstudenten. Europese accreditatie van joint degrees 33 jaargang 8 Informatie over Europese Programma s voor het hoger onderwijs maart 2012 In dit nummer: Drie Erasmusstudenten van toen pag 3 Europese accreditatie van joint degrees pag 5 Hoe groen is de

Nadere informatie

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014

Studenten internationaliseren in eigen land. deel II - De praktijk. Den Haag, november 2014 deel II - De praktijk Den Haag, november 2014 Studenten internationaliseren in eigen land Adinda van Gaalen Sjoerd Roodenburg Hendrik Jan Hobbes Daan Huberts Renate Gielesen 2 Studenten internationaliseren

Nadere informatie

Open State Programma 2013-2015

Open State Programma 2013-2015 Open State Programma 2013-2015 Open State anno 2013... 2 Transparantie en openheid... 3 Open data en open overheid... 3 Nederland... 4 Europa... 4 Internationaal... 5 Open Politiek en Transparantie...

Nadere informatie

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs

Advies. Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Advies Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Weloverwogen gebruik van Engels in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De

Nadere informatie

Studenten internationaliseren in eigen land. Nederlands instellingsbeleid. Den Haag, mei 2014

Studenten internationaliseren in eigen land. Nederlands instellingsbeleid. Den Haag, mei 2014 Nederlands instellingsbeleid Den Haag, mei 2014 Studenten internationaliseren in eigen land Adinda van Gaalen Hendrik Jan Hobbes Sjoerd Roodenburg Renate Gielesen Studenten internationaliseren in eigen

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

Een leven lang leren door leerlingen en leraren in Nederland

Een leven lang leren door leerlingen en leraren in Nederland Een leven lang leren door leerlingen en leraren in Nederland CAOP Research Drs. Jo Scheeren Marjolein van Dijk MSc Een leven lang leren door leerlingen en leraren in Nederland CAOP Research Drs. Jo Scheeren

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Deuren open! Advies internationale scholen

Deuren open! Advies internationale scholen Deuren open! Advies internationale Inhoudsopgave Voorwoord 4 Management samenvatting 6 Waarom dit advies? 6 Internationaal onderwijs in Nederland 7 Drie belangrijke knelpunten 7 Drie acties 7 Aanleiding

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan

Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Onderzoek naar gebruik, waardering, impact en behoefte aan LOB onder scholieren en studenten Scholieren eisen tijd en begeleiding voor hun loopbaan Utrecht, maart 2013 Kim Schut, Marinka Kuijpers, Maarten

Nadere informatie

10 jaar Grundtvig in Nederland

10 jaar Grundtvig in Nederland 10 jaar Grundtvig in Nederland Verworvenheden en perspectieven europees platform internationaliseren in onderwijs Inhoud Colofon 2011 Europees Platform - internationaliseren in onderwijs Kennemerplein

Nadere informatie

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren

Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren Nederland Ondernemend Innovatieland Innovatieplatform Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 1 Van voornemens naar voorsprong: Kennis moet circuleren 2 3 Voorwoord Van voornemens naar

Nadere informatie

GENERIEK IS DIVERS. Sturen op studiesucces in een grootstedelijke context EVALUATIE G5- STUDIESUCCESPROGRAMMA S 2008-2011

GENERIEK IS DIVERS. Sturen op studiesucces in een grootstedelijke context EVALUATIE G5- STUDIESUCCESPROGRAMMA S 2008-2011 GENERIEK IS DIVERS Sturen op studiesucces in een grootstedelijke context EVALUATIE G5- STUDIESUCCESPROGRAMMA S 2008-2011 O N D E R Z O E K S R A P P O R T A G E WÂTTE ZIJLSTRA HENDRIK ASPER AHLAM AMRANI

Nadere informatie

Goedemorgen Professor!

Goedemorgen Professor! Goedemorgen Professor! Inhoudsopgave In 2025... 1 Terug naar 2015: een visie voor de komende tien jaar 1 Wat zien we om ons heen? 2 1) Veranderende demografie 2 2) Toenemende diversiteit in studentenpopulatie

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 17 november 2014 Toekomstgericht funderend onderwijs >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Datum 17 november 2014 Betreft Toekomstgericht funderend onderwijs

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat

Wij zijn Da Vinci. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014. Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat Wij zijn Da Vinci Schoolplan Da Vinci College Kagerstraat 2012-2014 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 ONZE SCHOOL... 4 ONZE AMBITIE... 6 ONS ONDERWIJS... 7 ONZE BOUWSTENEN... 8 ONZE VISIE... 10 ONZE ORGANISATIE...

Nadere informatie

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes

Van Bijsterveldt wenst deelnemers succes Dit is een uitgave van Eerst de Klas Maart 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 De eerste week voor de klas. Maak kennis met de deelnemers! Wat is Eerst de Klas? 6 7 Lerarenopleiding. Leiderschapsprogramma.

Nadere informatie

Naar 4 op de 10. meer technologietalent voor Nederland. 1 Masterplan Bèta en Technologie

Naar 4 op de 10. meer technologietalent voor Nederland. 1 Masterplan Bèta en Technologie Naar 4 op de 10 meer technologietalent voor Nederland 1 Masterplan Bèta en Technologie Colofon Deze brochure is een uitgave van de Topsectoren van de Nederlandse Economie in samenwerking met het Platform

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn

Tien STAPPEN VOOR. José Andringa Lidwien Reyn Tien STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn TIEN STAPPEN VOOR EEN SUCCESVOLLE Community of Practice José Andringa Lidwien Reyn ISBN/EAN: 978-90-5748-096-6 2014 Rijksdienst

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren.

Noorda, voorzitter van de VSNU, aankijkt tegen Eerst de Klas, en hoe scholen en bedrijven het programma ervaren. Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Dit is een uitgave van Eerst de Klas December 2010 EERST DE klas Verderop in deze krant: 2 3 Stimulans voor onderwijs. Terugblik op het eerste jaar met Els Pelzer.

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

elke dag een werelddocent

elke dag een werelddocent elke dag een werelddocent 1 gevoel dat het klopte tussen mij en Afrika. Door de warme hartelijkheid van de mensen voor wie niets teveel is. Door de niet aflatende lach van de kinderen, hun positiviteit,

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie