Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011"

Transcriptie

1 RIS.5351 Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011 Was Wordt Mutatie RvO Raad Gemeente Emmen Art. 1 Begripsomschrijvingen a. amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerp-verordening of ontwerpbeslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen; b. subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het amendement, waarop het betrekking heeft; a. amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerp-verordening of ontwerpbeslissing; b. subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement; Verwijderd: naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen; Art. 5 het Presidium, lid 4 onder b voorstellen aan de raad te doen omtrent werkwijze in en de organisatie van de raad en de raadscommissies voorstellen aan de raad te doen omtrent werkwijze in de raad en de organisatie van de raad en de raadscommissies Toegevoegd: De raad Art. 8 Vergaderfrequentie en tijdsduur, lid 4 De voorzitter is bevoegd om in overeenstemming met de fractievoorzitters te maken afspraken de spreektijd per fractie dan wel per collegelid te beperken tot maximaal de afgesproken minuten in de eerste termijn en/of in de tweede termijn. - Lid 4 is verwijderd. Presidium kan bepalen om in bijzondere gevallen af te wijken van spreektijden zie gewijzigd artikel 21 Spreektermijnen en spreektijdverdeling. Art.10 Agenda, lid 5 Op voorstel van een lid van de raad of van de voorzitter kan de raad de volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen. Art 19 Spreekregels, lid 1 De voorzitter, de griffier en de wethouders spreken vanaf hun plaats. Bij de begrotingsbesprekingen spreken de wethouders vanaf de spreekplaats. - Lid 5 is verwijderd. Lid 3 van dit artikel voorziet hier reeds in De voorzitter, de griffier en de wethouders spreken vanaf hun plaats. Bij de begrotings- en kadernotabesprekingen spreken de collegeleden vanaf de spreekplaats. Toegevoegd: kadernotabesprekingen Vervangen: Wethouders door collegeleden 1

2 RIS.5351 Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011 Was Wordt Mutatie Art. 21 Spreektermijnen en spreektijdverdeling 1. De beraadslaging over een onderwerp of een bespreekvoorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de raad anders beslist. De beraadslaging over een ander voorstel geschiedt in één termijn, tenzij de raad anders beslist. 2. Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten. 3. Een lid mag in een termijn niet meer dan één maal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel. 4. Het derde lid is niet van toepassing op: a. de rapporteur van een commissie; b. het lid dat een (sub)amendement, een motie of een initiatiefvoorstel heeft ingediend, voor wat betreft dat amendement, die motie of dat voorstel. 5. Bij de bepaling hoeveel malen een lid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde. 1. De beraadslaging over een onderwerp of een bespreekvoorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de raad anders beslist. De beraadslaging over een ander voorstel geschiedt in één termijn, tenzij de raad anders beslist. 2. Over A-stukken wordt in de regel niet beraadslaagd. Voor de B-stukken geldt de volgende spreektijdregeling: fracties spreken in 1 e termijn maximaal 4 minuten en in 2 e termijn maximaal 2 minuten. Het college spreekt in 1 e termijn maximaal 8 minuten en in 2 e termijn maximaal 4 minuten. Als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten in de 1 e termijn en 2 minuten in de 2 e termijn verlengd. Het presidium kan bepalen dat in bijzondere omstandigheden van deze spreektijden wordt afgeweken. 3. Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten. 4. Een lid mag in een termijn niet meer dan één maal het woord voeren over hetzelfde onderwerp of voorstel. 5. Het vierde lid is niet van toepassing op: c. de rapporteur van een commissie; d. het lid dat een (sub)amendement, een motie of een initiatiefvoorstel heeft ingediend, voor wat betreft dat Lid 2 toegevoegd (lid 2 oud wordt lid 3 nieuw, etc.) 2

3 RIS.5351 Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011 Was Wordt Mutatie amendement, die motie of dat voorstel. 6. Bij de bepaling hoeveel malen een lid over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde. Art. 29 Stemming over personen 1. Wanneer een stemming over personen voor het doen van een voordracht of het opstellen van een voordracht of aanbeveling moet plaatshebben, benoemt de voorzitter twee leden tot stembureau. 2. Ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet op grond van de Gemeentewet van stemming moet onthouden, is verplicht een stembriefje in te leveren. De stembriefjes dienen identiek te zijn. 3. Er hebben zoveel stemmingen plaats als er personen zijn te benoemen, voor te dragen of aan te bevelen. De raad kan op voorstel van de voorzitter beslissen dat bepaalde stemmingen worden samengevat op één briefje. 4. Het stembureau onderzoekt of het aantal ingeleverde stembriefjes gelijk is aan het aantal leden dat ingevolge het tweede lid verplicht is een stembriefje in te leveren. Wanneer de aantallen niet gelijk zijn, worden de stembriefjes vernietigd zonder deze te openen en wordt een nieuwe stemming gehouden. 5. Voor het bepalen van de volstrekte 1. Wanneer een stemming over personen voor het doen van een voordracht of het opstellen van een voordracht of aanbeveling moet plaatshebben, benoemt de voorzitter twee leden tot stembureau. 2. Ieder ter vergadering aanwezig lid dat zich niet op grond van de Gemeentewet van stemming moet onthouden, is verplicht een stembriefje in te leveren. De stembriefjes dienen identiek te zijn. 3. Er hebben zoveel stemmingen plaats als er personen zijn te benoemen, voor te dragen of aan te bevelen. De raad kan op voorstel van de voorzitter beslissen dat bepaalde stemmingen worden samengevat op één briefje. 4. Het stembureau onderzoekt of het aantal ingeleverde stembriefjes gelijk is aan het aantal leden dat ingevolge het tweede lid verplicht is een stembriefje in te leveren. Wanneer de aantallen niet gelijk zijn, worden de stembriefjes vernietigd zonder deze te openen en wordt een nieuwe stemming gehouden. Lid 5 nieuw toegevoegd. Lid 5 oud wordt lid 6 nieuw etc. Ingevoegd: een blanco, niet ingevuld, stembriefje; 3

4 RIS.5351 Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011 Was Wordt Mutatie meerderheid als bedoeld in artikel 30 van de Gemeentewet worden geacht geen stem te hebben uitgebracht die leden die geen behoorlijk stembriefje hebben ingeleverd. Onder een niet behoorlijk ingevuld stembriefje wordt verstaan: a. een blanco ingevuld, stembriefje; b. een ondertekend stembriefje; c. een stembriefje waarop meer dan één naam is vermeld, tenzij de stemming verschillende vacatures betreft; d. een stembriefje waarbij, indien het een benoeming op voordracht betreft, op een persoon wordt gestemd die niet is voorgedragen; e. een stembriefje waarbij op een andere persoon wordt gestemd dan die waartoe de stemming is beperkt. 6. In geval van twijfel over de inhoud van een stembriefje beslist de raad op voorstel van de voorzitter. 7. Onder de zorg van de griffier worden de stembriefjes onmiddellijk na vaststelling van de uitslag vernietigd. 8. Indien geen der aanwezige leden van de raad zich daartegen verzet, kan de voorzitter de raad voorstellen dat voorgedragen personen geacht worden met algemene stemmen schriftelijk te zijn benoemd. 5. Indien er sprake is van een voorbedrukt stembriefje wordt een stem uitgebracht door middel van doorhaling van het woord voor of tegen. 6. Voor het bepalen van de volstrekte meerderheid als bedoeld in artikel 30 van de Gemeentewet worden geacht geen stem te hebben uitgebracht die leden die geen behoorlijk stembriefje hebben ingeleverd. Onder een niet behoorlijk ingevuld stembriefje wordt verstaan: a. een blanco, niet ingevuld, stembriefje; b. een ondertekend stembriefje; c. een stembriefje waarop meer dan één naam is vermeld, tenzij de stemming verschillende vacatures betreft; d. een stembriefje waarbij, indien het een benoeming op voordracht betreft, op een persoon wordt gestemd die niet is voorgedragen; e. een stembriefje waarbij op een andere persoon wordt gestemd dan die waartoe de stemming is beperkt. 7. In geval van twijfel over de inhoud van een stembriefje beslist de raad op voorstel van de voorzitter. 8. Onder de zorg van de griffier worden de stembriefjes onmiddellijk na vaststelling van de uitslag vernietigd. 9. Indien geen der aanwezige leden van 4

5 RIS.5351 Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011 Was Wordt Mutatie de raad zich daartegen verzet, kan de voorzitter de raad voorstellen dat voorgedragen personen geacht worden met algemene stemmen schriftelijk te zijn benoemd. Lid 33 Moties 1. Ieder lid van de raad kan ter vergadering een motie indienen. 2. Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 3. De behandeling van een motie over een aanhangig onderwerp of voorstel vindt tegelijk met de beraadslaging over dat onderwerp of voorstel plaats. 4. De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld. 1. Ieder lid van de raad kan ter vergadering een motie indienen. 2. Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 3. De behandeling van een motie over een aanhangig onderwerp of voorstel vindt tegelijk met de beraadslaging over dat onderwerp of voorstel plaats. 4. De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld. Lid 5 toegevoegd 5. De stemming over een motie kan worden aangehouden; heeft zij niet plaatsgevonden in de eerste vergadering twee maanden na het besluit tot aanhouden recessen niet meegerekend dan wordt de motie van rechtswege geacht te zijn vervallen. De raad kan op verzoek van de indiener anders beslissen. 5

6 RIS.5351 Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011 Was Wordt Mutatie Art. 38 Schriftelijke vragen 1. Schriftelijke vragen aan het college worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden voorzien. Bij vragen wordt aangegeven of schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd. 2. De vragen worden bij het college ingediend. Het college draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de leden van de raad en de griffer worden gebracht. 3. Het college draagt zorg voor een zo spoedig mogelijke beantwoording van de vragen, uiterlijk binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn binnengekomen. Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende vergadering. Indien schriftelijke beantwoording niet binnen 30 dagen kan plaatsvinden, stelt het college de vragensteller en de griffer daarvan op de hoogte, waarbij uitstel van de beantwoording wordt geacht te zijn verleend tot maximaal 60 dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. Dit bericht van uitstel wordt behandeld als een antwoord. 4. De antwoorden worden aan de vragensteller en aan de raad medegedeeld. 5. De vragen en antwoorden worden gelijktijdig met de stukken als bedoeld in artikel 18 aan de leden van de raad toegezonden. 1. Schriftelijke vragen aan het college worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden voorzien. 2. De vragen worden bij het college ingediend. Het college draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de leden van de raad en de griffer worden gebracht. 3. Het college draagt zorg voor een zo spoedig mogelijke schriftelijke beantwoording van de vragen, uiterlijk binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn binnengekomen. Indien schriftelijke beantwoording niet binnen 30 dagen kan plaatsvinden, stelt het college de vragensteller en de griffer daarvan op de hoogte, waarbij uitstel van de beantwoording wordt geacht te zijn verleend tot maximaal 60 dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. Dit bericht van uitstel wordt behandeld als een antwoord. 4. De antwoorden worden aan de vragensteller en aan de raad medegedeeld. 5. De vragen en antwoorden worden gelijktijdig met de stukken als bedoeld in artikel 18 aan de leden van de raad toegezonden. Verwijderd lid 1 oud, Bij vragen wordt aangegeven of schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd. Toegevoegd lid 3 nieuw Schriftelijk 6

7 RIS.5351 Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011 Was Wordt Mutatie 6. De vragensteller kan bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering na de behandeling van de op de agenda voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen omtrent het door de burgemeester of door het college gegeven antwoord, tenzij de raad anders beslist. 6. De vragensteller kan bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raadsvergadering na de behandeling van de op de agenda voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen omtrent het door de burgemeester of door het college gegeven antwoord, tenzij de raad anders beslist. Art. 40 Inlichtingen 1. Indien een lid van de raad over een onderwerp inlichtingen als bedoeld in de artikelen 169, derde lid, en 180, derde lid, van de Gemeentewet verlangt, wordt een verzoek daartoe schriftelijk ingediend bij het college of de burgemeester. 2. Een afschrift van dit verzoek wordt door de indiener in afschrift toegezonden aan de raad. 3. De verlangde inlichtingen worden mondeling of schriftelijk in de eerstvolgende of in de daarop volgende vergadering gegeven. 4. De gestelde vragen en het antwoord vormen een agendapunt voor de vergadering waarin de antwoorden zullen worden gegeven 1. Indien een lid van de raad over een onderwerp inlichtingen als bedoeld in de artikelen 169, derde lid, en 180, derde lid, van de Gemeentewet verlangt, wordt een verzoek daartoe schriftelijk ingediend bij het college of de burgemeester. 2. Het college of de burgemeester draagt er zorg voor dat een afschrift van dit verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de leden van de raad en de griffer worden gebracht. 3. De verlangde inlichtingen worden mondeling of schriftelijk in de eerstvolgende of in de daarop volgende vergadering gegeven. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt het college de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn aangegeven wordt waarbinnen beantwoording plaats zal vinden. Lid 2 oud gewijzigd. In lid 2 nieuw is opgenomen dat niet de indiener, maar het college zorg draagt dat de raad een afschrift ontvangt Lid 3 is uitgebreid indien college de termijn van beantwoording niet kan halen. Het tijdsbestek tussen 2 raadsvergaderingen kan korter dan een maand zijn. 7

8 RIS.5351 Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011 Was Wordt Mutatie Toelichting op RvO Art 21 Artikel 21 Aantal spreektermijnen Het stellen van vragen kan ook als een spreektermijn beschouwd worden. Een verzoek van een raadslid na afloop van de tweede termijn om nog een korte reactie te geven, dient de voorzitter niet te honoreren. Indien de raad van mening is, dat na de tweede termijn verdere beraadslaging nodig is, kan hij daartoe uitdrukkelijk besluiten. De beraadslaging over een motie vindt niet plaats in afzonderlijke termijnen, maar gelijktijdig met de beraadslaging over het betreffende, aan de orde zijnde onderwerp. Voor de zogenaamde bespreekvoorstellen (Bvoorstellen) gelden twee spreektermijnen. Voor de overige voorstellen (A-voorstellen) geldt één termijn. 4. De gestelde vragen en het antwoord vormen een agendapunt voor de vergadering waarin de antwoorden zullen worden gegeven. Artikel 21 Aantal spreektermijnen en spreektijdverdeling Een verzoek van een raadslid na afloop van de tweede termijn om nog een korte reactie te geven, dient de voorzitter niet te honoreren. Indien de raad van mening is, dat na de tweede termijn verdere beraadslaging nodig is, kan hij daartoe uitdrukkelijk besluiten. De beraadslaging over een motie vindt niet plaats in afzonderlijke termijnen, maar gelijktijdig met de beraadslaging over het betreffende, aan de orde zijnde onderwerp. Voor de zogenaamde bespreekvoorstellen (B-voorstellen) gelden twee spreektermijnen. Voor de overige voorstellen (A-voorstellen) geldt één termijn. Het presidium kan bepalen dat van de vastgestelde spreektijdenregeling wordt afgeweken. Voor de begrotingsbehandeling wordt door het presidium in ieder geval een afwijkende spreektijd vastgesteld Titel gewijzigd Verwijderd uit toelichting : Het stellen van vragen kan ook als een spreektermijn beschouwd worden Toegevoegd aan toelichting: Het presidium kan bepalen dat van de vastgestelde spreektijdenregeling wordt afgeweken. Voor de begrotingsbehandeling wordt door het presidium in ieder geval een afwijkende spreektijd vastgesteld. Art. 52 Citeertitel Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement van Orde Raad Gemeente Emmen Dit regelement kan worden aangehaald als Reglement van Orde Raad Gemeente Emmen 2011 Jaartal 2011 toegevoegd 8

9 Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011 Reglement van Orde Raadscommissies Gem. Emmen Art. 6 De Voorzitter 1. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden door de raad uit zijn midden gekozen. 2. De voorzitter heeft tot taak: a. na de vaststelling van de voorlopige agenda door het presidium samen met de commissiegriffier voorstellen aan de commissie te doen ter vaststelling van de definitieve agenda; b. zorg te dragen voor de volledigheid van stukken; c. de vergaderingen ook overigens voor te bereiden; d. tijdens de vergaderingen de orde te handhaven met inachtneming van dit reglement. 1. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden door de raad uit zijn midden gekozen. 2. De voorzitter heeft tot taak: a. na de vaststelling van de voorlopige agenda door het presidium samen met de commissiegriffier voorstellen aan de commissie te doen ter vaststelling van de definitieve agenda; b. zorg te dragen voor de volledigheid van stukken; c. de vergaderingen ook overigens voor te bereiden; d. tijdens de vergaderingen de orde te handhaven met inachtneming van dit reglement. 3 In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslist de commissie op voorstel van de voorzitter Art. 7 De commissiegriffier 1. Een commissie wordt bijgestaan door een vaste commissiegriffier. 1. Een commissie wordt bijgestaan door een commissiegriffier. Art 8 Het houden van vergaderingen 1. De voorzitter stelt in overleg met de commissie een schema voor het houden van vergaderingen van de commissies vast. 1. De voorzitter stelt in overleg met de commissie een schema voor het houden van vergaderingen van de commissies vast. 9 Toegevoegd: Lid 3, In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van het reglement, beslist de commissie op voorstel van de voorzitter Verwijderd vaste Verwijderd lid 8 en 9 oud. handhaving orde is in een separaat artikel 9 nieuw opgenomen

10 Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december De voorzitter zorgt dat elk lid - spoedeisende gevallen uitgezonderd- zo mogelijk ten minste tien dagen voor het houden van een vergadering schriftelijk wordt opgeroepen. 3. De oproeping vermeldt plaats, datum en aanvangsuur van de vergadering, alsmede de agenda. 4. Bij de oproeping worden voor zover mogelijk de op de agenda betrekking hebbende stukken gevoegd. 5. De vergadering wordt door aankondiging in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aanhuisbladen of op de voor afkondigingen in de gemeente gebruikelijke wijze en door plaatsing op de internetsite van de gemeente ter openbare kennis gebracht. 6. De oproeping en de daarbij behorende stukken worden ook toegezonden aan de pers. 7. Twee of meer commissies kunnen gezamenlijk vergaderen indien zij dat wenselijk achten. Alsdan bepalen de betrokken voorzitters in overleg met de desbetreffende commissies de vergaderdatum en wie van hen als voorzitter van de verenigde vergadering zal optreden. 8. De voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering en is bevoegd, wanneer die orde op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te laten vertrekken. 9. De voorzitter kan de commissie voorstellen aan een lid dat door zijn 2. De voorzitter zorgt dat elk lid - spoedeisende gevallen uitgezonderd- zo mogelijk ten minste tien dagen voor het houden van een vergadering schriftelijk wordt opgeroepen. 3. De oproeping vermeldt plaats, datum en aanvangsuur van de vergadering, alsmede de agenda. 4. Bij de oproeping worden voor zover mogelijk de op de agenda betrekking hebbende stukken gevoegd. 5. De vergadering wordt door aankondiging in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op de voor afkondigingen in de gemeente gebruikelijke wijze en door plaatsing op de internetsite van de gemeente ter openbare kennis gebracht. 6. De oproeping en de daarbij behorende stukken worden ook toegezonden aan de pers. 7. Twee of meer commissies kunnen gezamenlijk vergaderen indien zij dat wenselijk achten. Alsdan bepalen de betrokken voorzitters in overleg met de desbetreffende commissies de vergaderdatum en wie van hen als voorzitter van de verenigde vergadering zal optreden. 8. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van de schriftelijke oproep tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de vergadering een aanvullende agenda opstellen. 9. Bij de aanvang van de vergadering stelt de commissie de agenda vast. Op 10

11 Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011 gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming ervan verlaat het lid onmiddellijk de vergadering. Zo nodig laat de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd. 10. In spoedeisende gevallen kan de voorzitter na het verzenden van de schriftelijke oproep tot uiterlijk 48 uur voor de aanvang van de vergadering een aanvullende agenda opstellen. 11. Bij de aanvang van de vergadering stelt de commissie de agenda vast. Op voorstel van een lid van de commissie of van de voorzitter kan de commissie besluiten om de volgorde van de geagendeerde onderwerpen gewijzigd vast te stellen, onderwerpen aan de agenda toe te voegen dan wel van de agenda af te voeren. 12. De voorzitter constateert om uur dat de commissie zich dient uit te spreken over een voorstel van orde, inhoudende: a. schorsing van de beraadslagingen en verdaging van de resterende agendapunten naar een vergadering op een ander tijdstip, of b. afronding van de beraadslagingen over het agendapunt en verdaging van de resterende agendapunten naar een vergadering op een ander voorstel van een lid van de commissie of van de voorzitter kan de commissie besluiten om de volgorde van de geagendeerde onderwerpen gewijzigd vast te stellen, onderwerpen aan de agenda toe te voegen dan wel van de agenda af te voeren. 10. De voorzitter constateert om uur dat de commissie zich dient uit te spreken over een voorstel van orde, inhoudende: a. schorsing van de beraadslagingen en verdaging van de resterende agendapunten naar een vergadering op een ander tijdstip, of b. afronding van de beraadslagingen over het agendapunt en verdaging van de resterende agendapunten naar een vergadering op een ander tijdstip, of c. voortzetting en afronding van de agenda van de raadscommissie. 11

12 Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011 tijdstip, of c. voortzetting en afronding van de agenda van de raadscommissie. Art. 9 handhaving orde - 1. De voorzitter zorgt voor de handhaving van de orde in de vergadering en is bevoegd, wanneer die orde op enigerlei wijze door toehoorders wordt verstoord, deze en zo nodig andere toehoorders te laten vertrekken. 2. Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij; a. de voorzitter het nodig oordeelt hem aan het opvolgen van dit reglement te herinneren; b. een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden. 3. Indien een spreker zich beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter tot de orde geroepen. Indien de betreffende spreker hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem gedurende de vergadering, waarin zulks plaats heeft, over het aanhangige onderwerp het woord ontzeggen. Zonodig kan de voorzitter de commissie voorstellen aan een lid dat door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, het verdere verblijf in de vergadering te ontzeggen. Over het 12 Art. 9 is nieuw. Art 9 oud wordt art. 10 etc.

13 Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011 voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming ervan verlaat het lid onmiddellijk de vergadering. Zo nodig laat de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan het lid bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering worden ontzegd. 4 De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergadering voor een door hem te bepalen tijd schorsen en indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord de vergadering sluiten. Art. 15 Spreekrecht (Artikel 14). Spreekrecht toehoorders bij aanvang behandeling agendapunt 1. Voorafgaand aan de behandeling van elk punt op de agenda is er voor toehoorders gelegenheid over dat punt het woord te voeren of vragen te stellen. 2. Toehoorders die daarvan gebruik willen maken melden dit onder aanduiding van het agendapunt vóór de aanvang van de vergadering bij de voorzitter. 3. De voorzitter bepaalt de spreektijd voor de woordvoerders of vragenstellers en de volgorde waarin zij spreken of vragen stellen. 4. De voorzitter kan aan de leden van de commissie het woord verlenen om hetzij aan de sprekers en vragensteller, hetzij aan het college of de burgemeester vragen te stellen over hetzelfde agendapunt. 5. Het woord kan niet gevoerd worden: a. over een besluit van het gemeentebestuur 1. Burgers kunnen gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het woord voeren over geagendeerde en nietgeagendeerde onderwerpen die binnen de taakvelden van de commissie vallen 2. Wil een burger gebruik maken van het spreekrecht, dan spreekt hij of zij na vaststelling van de agenda in bij het agendapunt spreekrecht. 3 Het woord kan niet gevoerd worden over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend 13 Was art 14. Het artikel is gewijzigd: Totale spreektijd is gemaximaliseerd. Spreekrecht bij geagendeerde onderwerpen niet voorafgaand aan de behandeling van het onderwerp, maar bij het agendapunt spreekrecht. In het gewijzigde artikel kunnen leden van de commissie kunnen enkel verduidelijkingsvragen stellen aan sprekers (verwijderd is..en vragensteller, hetzij aan het college of de burgemeester ) In het gewijzigde artikel is geen mogelijkheid

14 Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011 waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan; b. over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; c. indien een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend. 6. De voorzitter kan sprekers of vragenstellers op hun verzoek in de gelegenheid stellen in tweede termijn te spreken of vragen te stellen. 7. Vervolgens kan de voorzitter aan andere leden van de commissie in tweede termijn het woord verlenen om hetzij aan de sprekers en vragensteller, hetzij aan het college of de burgemeester vragen te stellen. 8. Beraadslaging en besluitvorming over de agendapunten waarover toehoorders het woord hebben gevoerd of vragen hebben gesteld vindt plaats nadat de voorzitter de gelegenheid tot spreken of vragen stellen heeft geëindigd. 4. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit vóór de aanvang van de vergadering aan de voorzitter. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij het woord wil voeren. 5 De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van de volgorde afwijken, indien dit in het belang is van de orde van de vergadering. 6. De voorzitter kan aan de leden van de commissie het woord verlenen om aan de sprekers vragen te stellen over het onderwerp. 7. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De voorzitter verdeelt de spreektijd evenredig over de sprekers als er meer dan zes sprekers zijn. De voorzitter kan tevens in bijzondere gevallen afwijken van de maximale lengte van de spreektijd. 8. Beraadslaging en besluitvorming over de agendapunten waarover toehoorders het woord hebben gevoerd of vragen hebben gesteld, vindt plaats nadat de voorzitter de gelegenheid tot spreken heeft geëindigd. Artikel 16 - Artikel 16 Spreektermijnen en spreektijdverdeling 1. De beraadslaging over een onderwerp of een bespreekvoorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de commissie anders beslist. 2. Elke spreektermijn wordt door de 14 opgenomen voor een tweede termijn voor sprekers op een geagendeerd onderwerp. In het gewijzigde artikel is geen ruimte voor sprekers om vragen te stellen Artikel 16 is nieuw in het RvO voor raadscommissies

15 Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011 voorzitter afgesloten. 3 Over de A-stukken wordt in de regel in één termijn beraadslaagd. Voor de B- stukken gelden maximaal twee termijnen. Voor de termijnen geldt de volgende spreektijdregeling: fracties spreken in 1 e termijn maximaal 4 minuten en in 2 e termijn maximaal 2 minuten. Het college spreekt in 1 e termijn maximaal 8 minuten en in 2 e termijn maximaal 4 minuten; als meerdere collegeleden moeten reageren, wordt de spreektijd per collegelid met 4 minuten (1 e termijn), respectievelijk 2 minuten (2 e termijn) verlengd. Het presidium kan bepalen dat in bijzondere omstandigheden van deze spreektijden wordt afgeweken. Toelichting art. 9 handhaving orde Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement van Orde Raadscommissies Gemeente Emmen Dit reglement kan worden aangehaald als Reglement van Orde Raadscommissies Gemeente Emmen 2011 Artikel 9 De bevoegdheid die in het derde lid aan de voorzitter wordt gegeven om een spreker die door zijn gedragingen de geregelde gang van zaken belemmert, de toegang tot de vergadering van de commissie te ontzeggen is in dit reglement opgenomen overeenkomstig de bevoegdheid die de voorzitter van de raad heeft op grond van artikel 26, derde lid van de Gemeentewet, om een raadslid de toegang tot de vergadering van de raad te 15 Jaartal 2011 toegevoegd Art 9 Handhaving orde is nieuw. Toelichting derhalve ook.

16 Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011 Toelichting art. 15 spreekrecht Toelichting artikel 14 Eén van de doelstellingen van de dualiseringsoperatie is het verbeteren van de contacten tussen de raad en de lokale samenleving. In 2002 is het spreekrecht over niet-geagendeerde onderwerpen ingevoerd. Dit spreekrecht wordt nu verbonden aan de speciaal daarvoor aangewezen Hoorcommissie. ontzeggen. Onder interruptie is overigens niet te verstaan het geven van tekenen van goedof afkeuring Voor wat betreft de handhaving van de orde op de publieke tribune wordt verwezen naar artikel 48 van dit reglement Toelichting Artikel15. Eén van de doelstellingen van de dualiseringsoperatie is het verbeteren van de contacten tussen de raad en de lokale samenleving. Het spreekrecht in een commissie is niet beperkt gehouden tot geagendeerde onderwerpen. Het kan ook betrekking hebben op niet-geagendeerde onderwerpen, voor zover die binnen de taakvelden van de commissie vallen. Burgers die inspreken, hebben zich te houden aan de aanwijzingen van de voorzitter m.b.t. de maximale spreektijd, sprekersvolgorde, het noemen van namen e.d. Tevens dient men zich te houden aan voorschriften die gelden voor de handhaving van de orde. 16 Toelichting art 15, voorheen toelichting art 14, bevat geen verwijzing meer naar de Hoorcommissie. Tevens staat aangegeven waaraan een inspreker zich minimaal dient te houden.

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE RAADSCOMMISSIES TER VOORBEREIDING VAN DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD DER GEMEENTE KERKRADE. (laatst gewijzigd bij

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

GEMEENTE CRANENDONDCK Reglement van orde voor de gemeenteraad 11 mei 2010.

GEMEENTE CRANENDONDCK Reglement van orde voor de gemeenteraad 11 mei 2010. GEMEENTE CRANENDONDCK Reglement van orde voor de gemeenteraad 11 mei 2010. Reglement van orde voor de gemeenteraad (versie 2010) 1 Inhoudsopgave Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie (versie geldig vanaf 20-05-2014) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009 Raadsbesluit nr.: 09 025 Registratienummer: 08.53347 De Raad van de gemeente Hoorn; gelet op artikel 16 e.a. van de Gemeentewet; gelet op het modeldocument RvO van de VNG, besluit: vast te stellen het

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen BESLUITBLAD BESLUIT: De raad van de gemeente het Bildt heeft, - gezien het bijbehorende voorstel van het presidium d.d. 23 september 2014; - gelet op artikel 84 van de gemeentewet; besloten: 1. de Verordening

Nadere informatie

gezien het voorstel van de werkgroep evaluatie raad- en commissiestelsel van 17 december 2009;

gezien het voorstel van de werkgroep evaluatie raad- en commissiestelsel van 17 december 2009; Raadsbesluit Agendapunt : 6 Titel : Verordening op de raadscommissies van de gemeente Oost Gelre 2010 De raad van de gemeente Oost Gelre; gezien het voorstel van de werkgroep evaluatie raad- en commissiestelsel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. lid: lid of burgercommissielid van een raadscommissie; b. burgercommissielid: kiesgerechtigde inwoner

Nadere informatie

gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR Milieudienst Rijnmond (versie na 19 wijziging);

gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR Milieudienst Rijnmond (versie na 19 wijziging); ^ _ DLP'lR Het algemeen bestuur van de Milieudienst ; gelezen het advies van het dagelijks bestuur van 26 mei 2011; gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR262060_2. Verordening op de raadscommissies 2012. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

CVDR. Nr. CVDR262060_2. Verordening op de raadscommissies 2012. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR262060_2 25 november 2015 Verordening op de raadscommissies 2012 De raad van de gemeente Echt-Susteren, - gezien het voorstel van de griffie d.d. 19 januari

Nadere informatie

Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014

Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalburg. Nr. 13475 13 maart 2014 Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Lid:

Nadere informatie

29 januari 2015. Verordening op de raadscommissies

29 januari 2015. Verordening op de raadscommissies Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 29 januari 2015 Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De verordening op de raadscommissies 2015 vast

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009 Raadsbesluit nr.: Registratienummer: 08.53347 De Raad van de gemeente Hoorn; gelet op artikel 16 e.a. van de Gemeentewet; gelet op het modeldocument RvO van de VNG, besluit: vast te stellen het Reglement

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ENKHUIZEN

GEMEENTERAAD ENKHUIZEN GEMEENTERAAD ENKHUIZEN RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Enkhuizen; gelezen het voorstel van de voorzitter en griffier van de gemeenteraad d.d. 5 september 2011, nummer: 2011045; gelet op artikel 16

Nadere informatie

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES Artikel 1, Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

B E S L U I T: 1. De wijzigingen in reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad vast te stellen.

B E S L U I T: 1. De wijzigingen in reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad vast te stellen. De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van de raadsvoorzitter, gehoord het presidium, van 15 november 2010, registratienummer Raad 2010-070, met betrekking tot Nieuw reglement van orde

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Gemeentebestuur! "# $%$ & - & ' ( & & & ) & * & + & + + - & & & +! & * Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Korendijk. Nr. 20666 23 februari 2016 Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Organisatieverordening gemeenteraad Ermelo

Organisatieverordening gemeenteraad Ermelo Nr. 12051947 Casenr. 2011-12329 Vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 26 april 2012 Naam : A. van Meerveld Afdeling : Griffie Datum : 1 mei 2012 pagina 2 van 9 De raad van de ; Gelezen het voorstel van de

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE. Ingevolge artikel 1 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement Sportraad van 18 juni 2012

REGLEMENT VAN ORDE. Ingevolge artikel 1 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement Sportraad van 18 juni 2012 REGLEMENT VAN ORDE Ingevolge artikel 1 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement Sportraad van 18 juni 2012 Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen Begripsomschrijvingen Artikel 1 1. De voorzitter Degene die een

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE Hoofdstuk I: algemene bepalingen

REGLEMENT VAN ORDE Hoofdstuk I: algemene bepalingen REGLEMENT VAN ORDE 2015 Hoofdstuk I: algemene bepalingen Artikel 1: Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder a. Amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Gelet op artikel 15 vierde

Nadere informatie

vast te stellen het volgende reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad

vast te stellen het volgende reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002; gelet op artikel 16 van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen het volgende reglement van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

Cf' VoorstoinLimmer: Ry^JLotgorW *

Cf' VoorstoinLimmer: Ry^JLotgorW * Raadsvergadel^gJAN itiw Cf' VoorstoinLimmer: Ry^JLotgorW * Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 11 2010-007 Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 2010 Aan de Raad,

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad De Drechtraad Gezien het voorstel van de Agendacommissie van 16 september 2010 Vast te stellen het navolgende: B E S L U I T : Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad

Nadere informatie

I. Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van Slochteren

I. Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van Slochteren De raad van de gemeente Slochteren, gelet op artikel 16 van de Gemeentewet, b e s l u i t : vast te stellen het volgende reglement: REGLEMENT van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies en ronde tafelgesprekken 2012 MAASDRIEL. Bijlage 4. De raad van de gemeente Maasdriel;

Verordening op de raadscommissies en ronde tafelgesprekken 2012 MAASDRIEL. Bijlage 4. De raad van de gemeente Maasdriel; Bijlage 4 De raad van de gemeente Maasdriel; gelet op artikel 82, 83 en 149 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende: Verordening op de raadscommissies en ronde Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Verordening op de Raadscommissie 2010

Verordening op de Raadscommissie 2010 Verordening op de Raadscommissie 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen. blz. 2 Hoofdstuk 2: Instelling taken en samenstelling blz. 2 Hoofdstuk 3: Verhouding tot college.. blz. 4 Hoofdstuk 4:

Nadere informatie

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Hilversum

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Hilversum Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Hilversum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit Reglement van Orde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 5923. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr. 5923. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nissewaard. Nr. 5923 23 januari 2015 Verordening raadscommissies Nissewaard De raad der gemeente Nissewaard; gelet op artikel 82 Gemeentewet; besluit: vast te

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A.

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 12 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1 - Status en inhoud van de regels...

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 14 december 2010 bekend gemaakt in De Bossche Omroep d.d. 16 januari 2011

vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 14 december 2010 bekend gemaakt in De Bossche Omroep d.d. 16 januari 2011 Verordening/Reglement Reglement van Orde 2010 vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 14 december 2010 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten goedgekeurd door de Kroon medegedeeld aan Arrondissementsparket

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Goirle 2014

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Goirle 2014 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Goirle 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a voorzitter:

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR107668_1 8 juni 2016 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad De raad van de gemeente Roosendaal gelezen het advies van

Nadere informatie

1.1.2.1. REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE STATENCOMMISSIES HOOFDSTUK 1, BEGRIPSBEPALINGEN

1.1.2.1. REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE STATENCOMMISSIES HOOFDSTUK 1, BEGRIPSBEPALINGEN 1.1.2.1. REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE STATENCOMMISSIES HOOFDSTUK 1, BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1, Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. lid: lid of bijzonder

Nadere informatie

Agendapunt 11 van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 66 december 2007.

Agendapunt 11 van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 66 december 2007. Bestuursvoorstel (DB) Beh.door: Lacour, J.P. Agendapunt 11 van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 66 december 2007. Onderwerp: Bijlage(n): Reglement van orde voor de vergaderingen van het dagelijks

Nadere informatie

De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet;

De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 maart 2002; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen de volgende Verordening op

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Reglement van Orde PS en statencommissies

Reglement van Orde PS en statencommissies Reglement van Orde PS en statencommissies December 2013 Inhoud Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten Wetstechnische informatie 3 HOOFDSTUK 1, ALGEMENE

Nadere informatie

Raadsvoorstel Zaaknummer GR 46. Onderwerp instellen Werkgeverscommissie Griffier

Raadsvoorstel Zaaknummer GR 46. Onderwerp instellen Werkgeverscommissie Griffier 000225711Zaaknummer GR 46 Onderwerp instellen Werkgeverscommissie Griffier Raadsvoorstel Inleiding Bij de invoering van het dualisme in 2002 is de functie van griffier in het leven geroepen. Iedere gemeenteraad

Nadere informatie

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist.

Om dit te kunnen doen, is een aantal besluiten door de gemeenteraad vereist. Aan de bewoners van Datum: 26 februari 2015 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon: Uw brief van: Onderwerp: Datum Tuincentrum De Wilgen verzending: Geachte heer, mevrouw, Door middel van deze brief wil

Nadere informatie

Handreiking modelreglement van orde met dualistische elementen

Handreiking modelreglement van orde met dualistische elementen Handreiking modelreglement van orde met dualistische elementen Inhoud 4 1. Inleiding 6 2.Modelreglement van orde met dualistische elementen voor de vergadering en andere werkzaamheden van provinciale staten

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016,

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016, Gemeenteblad 2016, nummer Onderwerp Datum 20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van B en W van 14 november 2016, gelezen het advies van

Nadere informatie

1 Voorzitter en dagelijks bestuur

1 Voorzitter en dagelijks bestuur Verordening Reglement van orde van de Sociaal-Economische Raad (Tekst bijgewerkt tot en met de eerste wijziging bij verordening van 20 februari 2015) Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 25

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd het Reglement van Orde vast te stellen (artikel 16 Gemeentewet).

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd het Reglement van Orde vast te stellen (artikel 16 Gemeentewet). Riedsútstel Ried : 13 februari 2014 Status : Besluitvormend Eardere behandeling : Presidium d.d. 12 december 2013 Opiniërend d.d. 23 januari 2014 Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner :

Nadere informatie

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geldrop-Mierlo. Nr. 93741 12 juli 2016 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo Burgemeester en

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening op de raadscommissies 2016

Onderwerp : Verordening op de raadscommissies 2016 Raadsvoorstel *Z02A4F67B4D* Documentnummer : INT-16-25620 Afdeling : Griffie Onderwerp : Verordening op de raadscommissies 2016 Inleiding Na besluitvorming in meerdere rondes in het seniorenconvent wordt

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend. Anne Lize E.C. van der Stoel. Aan de raad van de gemeente Teylingen

RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend. Anne Lize E.C. van der Stoel. Aan de raad van de gemeente Teylingen RAADSVOORSTEL Doel: besluitvormend voorstelnummer vergadering 2014/ 24 april 2014 registratienummer portefeuillehouder Anne Lize E.C. van der Stoel behandelend ambtenaar doorkiesnummer Douwe Bos 0252-783

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

Illllllllllllillllllllllll

Illllllllllllillllllllllll Illllllllllllillllllllllll G12.1339 nieuwkoop REGLEMENT VAN ORDE 2011 van de gemeenteraad van Nieuwkoop Versie 9 augustus 2012 De raad van de gemeente Nieuwkoop gelet op artikel 16 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

b e s l u i t : Instelling commissies Artikel 1

b e s l u i t : Instelling commissies Artikel 1 Verordening, regelende de instelling, de samenstelling en de bevoegdheden van de commissies van advies aan de raad van de gemeente Ommen incl. wijzigingsvoorstellen De raad van de gemeente Ommen; gelezen

Nadere informatie

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Achtkarspelen

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Achtkarspelen Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Achtkarspelen 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Algemene bepalingen 5 artikel 1 : Begripsomschrijvingen 5 artikel

Nadere informatie

Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur stadsregio Rotterdam. 3 juni 2010

Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur stadsregio Rotterdam. 3 juni 2010 Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur stadsregio Rotterdam 3 juni 2010 inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 7 Hoofdstuk 2: Algemene bepalingen 8 Hoofdstuk 3: Het houden van de vergaderingen..

Nadere informatie

a. voorzitter: de voorzitter van Provinciale Staten of diens vervanger;

a. voorzitter: de voorzitter van Provinciale Staten of diens vervanger; Provinciale staten van Noord-Holland; Gelet op de voordracht van het presidium van 20 oktober en 15 december 2014, met kenmerk 01.2015; gelet op het advies van de Statencommissie ZC&M van 1 december 2014;

Nadere informatie

VERORDENING VAN UTRECHT 2016

VERORDENING VAN UTRECHT 2016 VERORDENING VAN UTRECHT 2016 Nr. REGLEMENT VAN ORDE voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad van de gemeente Utrecht (raadsbesluit van 7 juli 2016) De raad van de gemeente Utrecht,

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Raadsvoorstel Agendapuntnummer: 1m Aantal bijlagen: -- Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Inleiding Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies 2014.

Verordening op de raadscommissies 2014. Verordening op de raadscommissies 2014. De raad van de gemeente Leudal; gelezen het initiatiefvoorstel van de fracties Samen Verder en CDA; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

BESLUIT ALGE MENE VERGADERING

BESLUIT ALGE MENE VERGADERING D A T U M 28 juni 2016 BESLUIT ALGE MENE VERGADERING De Algemene Vergadering van Waterschap Zuiderzeeland; gelezen het bestuursvoorstel met nummer 471144 d.d. 24 mei 2016, behorend bij zaaknummer 471140;

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Boxmeer. Nummer: De Raad van de gemeente Boxmeer;

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Boxmeer. Nummer: De Raad van de gemeente Boxmeer; Gemeente Boxmeer Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Boxmeer Nummer: De Raad van de gemeente Boxmeer; gezien het voorstel van het presidium van 31 maart 2010 gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 51 Haarlem, 1 juni 2004 Onderwerp: Evaluatie duaal bestel Bijlage: Ontwerpbesluit Inleiding In het seniorenconvent van 23 juni 2003 is afgesproken, dat het

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2007-90

Provinciaal blad nr. 2007-90 Provinciaal blad nr. 2007-90 Rubriek Uitgegeven op Inlichtingen bij I 6 november 2007 dhr. J. Wezenberg, telefoon 038 499 87 84 Reglement voor de Statencommissies 2007. Besluit van Provinciale Staten d.d.

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr ,

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr , De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr. 1113532, BESLUIT: de volgende verordening vast te stellen: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raadscommissies

Reglement van orde voor de raadscommissies Reglement van orde voor de raadscommissies Tweede wijziging van het Reglement van orde voor de raadscommissies Geconsolideerde versie maart 2015 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Dit reglement is van

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR56443_1. Verordening op de raadscommissies Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

CVDR. Nr. CVDR56443_1. Verordening op de raadscommissies Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen CVDR Officiële uitgave van Hengelo. Nr. CVDR56443_1 22 maart 2016 Verordening op de raadscommissies 2010 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 Vergadering d.d. : 21 november 2012 Agendapunt : 7.3 Registratienummer : R 399654 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184)

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) Versie geldig vanaf 15 mei 2006 Verordening commissie bezwaarschriften Sliedrecht 2006 Verantwoordelijke afdeling Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) 495827 De getoonde verordeningen zijn een

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling Reglement van orde voor de raadsvergaderingen 2012

Onderwerp : Vaststelling Reglement van orde voor de raadsvergaderingen 2012 Vergadering d.d. : 12 juni 2012 Agendapunt : 7.1A Onderwerp : Vaststelling Reglement van orde voor de raadsvergaderingen 2012 De raad van de gemeente Hof van Twente; gelezen het voorstel van het raadspresidium;

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen en reikwijdte reglement Artikel 1 Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 2 Behandeling van bezwaarschriften Paragraaf

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Kaag en Braassem 2012

Verordening commissie bezwaarschriften Kaag en Braassem 2012 De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2012; gelet op het bepaalde in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; b e s l u i t

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22; Volgnummer : 22 Kenmerk : stafafdeling bzm Onderwerp : verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; ieder voor zover het hun bevoegdheieden betreft;

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente het Bildt; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen Zoetermeer

Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen Zoetermeer Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zoetermeer Officiële naam regeling Verordening begeleidingscommissie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt:

GEWIJZIGD. A. In artikel 13, tweede lid wordt gewijzigd zodat het komt te luiden als volgt: Voordracht aan Provinciale Staten GEWIJZIGD van Presidium Vergadering December 2014 Nummer 6740 Onderwerp Wijziging Reglement van orde voor de vergaderingen van Provinciale Staten, e.a. 1 Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Algemeen Bestuur

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college Artikel 1 Verdeling werkzaamheden en onderlinge vervanging 1. Het college regelt de verdeling van zijn werkzaamheden. 2.

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Registratienummer: 1113532 Onderwerp: Reglement van orde voor de raadscommissies Purmerend 2014

Registratienummer: 1113532 Onderwerp: Reglement van orde voor de raadscommissies Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr. 1113532, gelet op artikel 82 van de Gemeentewet, BESLUIT: de volgende verordening vast te stellen: Hoofdstuk

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 69. Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 69. Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 69 Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening (onder intrekking

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTE SLUIS DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS; KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen

Nadere informatie