PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND"

Transcriptie

1 Nummer 6 van 2001 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND BESLUIT van provinciale staten van 27 oktober 2000, nummer 20, tot vaststelling van de verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften ingevolge de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen, ingediend tegen besluiten van bestuursorganen van de provincie Zeeland alsmede de behandeling van beroepschriften ingevolge de Algemene wet bestuursrecht ingediend bij de provincie Zeeland. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet van 4 juni 1992, Stb. 1992, 315, houdende algemene regels van bestuursrecht (Algemene wet bestuursrecht); b. de adviescommissie bezwaarschriften gedeputeerde staten en commissaris van de Koningin: de commissie belast met het overeenkomstig deze verordening adviseren inzake de te nemen beslissingen op bezwaarschriften ingediend tegen besluiten van gedeputeerde staten en van de commissaris van de Koningin, alsmede inzake de te nemen beslissingen op bezwaarschriften tegen besluiten inzake provinciale belastingen; c. de adviescommissie bezwaarschriften provinciale staten: de commissie belast met het overeenkomstig deze verordening adviseren inzake de te nemen beslissingen op bezwaarschriften ingediend tegen besluiten van provinciale staten; d. de besliscommissie beroepschriften: de commissie belast met het overeenkomstig deze verordening nemen van de beslissingen op administratieve beroepschriften voor zover deze aan de beslissing van gedeputeerde staten of de commissaris van de Koningin zijn onderworpen;

2 e. secretaris: de medewerker belast met het ondersteunen van de in deze verordening genoemde commissies; f. organisatie-eenheid: één der organisatie-eenheden, zoals deze zijn vermeld in artikel 1 van de Ambtelijke Organisatieverordening Zeeland, door Provinciale Staten vastgesteld op 20 juni 1997; g. afdeling: een onderdeel van een organisatie-eenheid. Artikel 2 Reikwijdte verordening Deze verordening is van toepassing op de behandeling van: a. bezwaarschriften tegen besluiten in de zin van de wet van provinciale staten, gedeputeerde staten en de commissaris van de Koningin; b. bezwaarschriften tegen van provinciewege genomen besluiten inzake provinciale belastingen; c. administratieve beroepschriften ingediend bij gedeputeerde staten of de commissaris van de Koningin tegen besluiten in de zin van de wet. Artikel 3 Ontvangstbevestiging, verdaging en verder uitstel 1. De secretaris bevestigt namens het bestuursorgaan zo spoedig mogelijk de ontvangst van het bezwaarschrift of het administratief beroepschrift en informeert de indiener over de wijze van behandeling. 2. De secretaris verdaagt namens het bestuursorgaan in voorkomende gevallen de beslissing op het bezwaar- of administratief beroepschrift en regelt, in voorkomende gevallen en voor zover toegelaten, namens het bestuursorgaan tevens het verder uitstel van die beslissing. Hoofdstuk 2 Hoorzittingen en hun voorbereiding Artikel 4 Inlichtingen De voorzitter van de commissie kan ten behoeve van de voorbereiding van de hoorzitting alle inlichtingen inwinnen of doen inwinnen. 2

3 Artikel 5 Plaats en tijdstip hoorzitting 1. De secretaris van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de hoorzitting. 2. Namens het bestuursorgaan doet de secretaris hiervan tijdig schriftelijk mededeling en draagt er daarbij zorg voor dat door de commissie uitvoering wordt gegeven aan de artikelen 7:2, 7:3 en 7:4 van de wet, alsmede aan de artikelen 7:16, 7:17 en 7:18 van de wet. Artikel 6 Vertegenwoordiging van het bestuursorgaan 1. Voor de behandeling van een bezwaarschrift op een hoorzitting nodigt de secretaris het hoofd uit van de afdeling welke het besluit heeft voorbereid waartegen bezwaar is gemaakt. 2. Het hoofd van de afdeling wijst een ambtenaar aan die voor de hoorzitting een verweerschrift opstelt ten behoeve van de adviescommissie en het bestuursorgaan op de hoorzitting vertegenwoordigt. Artikel 7 Advisering door een organisatie-eenheid Voor de behandeling van administratieve beroepschriften stelt een daartoe door de meest gerede organisatie-eenheid aangewezen ambtenaar op verzoek van de secretaris voor de hoorzitting een advies op ten behoeve van de besliscommissie. Artikel 8 De hoorzitting 1. In beginsel wordt aan een hoorzitting steeds door de in artikel 13 lid 1 onderscheidenlijk artikel 19 lid 1 bedoelde personen deelgenomen. 2. De adviescommissies en de besliscommissie horen partijen en overige belanghebbenden en stellen hen in de gelegenheid hun standpunten ter zake van het bezwaarschrift respectievelijk het administratief beroepschrift toe te lichten. 3. De voorzitter van de in het vorige lid bedoelde commissies bepaalt de orde van de hoorzitting. Artikel 9 Openbaarheid hoorzitting 1. Het horen van partijen en overige belanghebbenden heeft in het openbaar plaats, tenzij het een personeels- dan wel een belastingaangelegenheid betreft. 3

4 2. De voorzitter van de commissie kan, al dan niet op verzoek van partijen en overige belanghebbenden, besluiten tot het horen in beslotenheid. Artikel 10 Verslag hoorzitting Het verslag van de hoorzitting bevat een korte zakelijke weergave van tijdens de hoorzitting gebleken feiten en/of omstandigheden. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Hoofdstuk 3 Bijzondere bepalingen inzake de adviescommissie bezwaarschriften gedeputeerde staten en de commissaris van de Koningin Artikel 11 Samenstelling adviescommissie GS en CdK 1. De commissie bestaat uit leden die geen deel uitmaken van en die niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van provinciale staten of gedeputeerde staten en evenmin werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de commissaris van de Koningin. 2. De leden worden benoemd door gedeputeerde staten voor een periode van vier jaren en kunnen worden herbenoemd. 3. De leden benoemen uit hun midden een voorzitter en één of meerdere plaatsvervangende voorzitter(s). Artikel 12 Ontslag commissieleden 1. Een lid van de commissie kan te allen tijde schriftelijk ontslag nemen, desgewenst zonder opgaaf van redenen. 2. Gedeputeerde staten kunnen te allen tijde aan een lid, anders dan op eigen verzoek, ontslag verlenen indien zich hiertoe een dringende reden voordoet als bedoeld in artikel 7:678 van het Burgerlijk Wetboek dan wel indien zich veranderingen in omstandigheden voordoen, 4

5 welke van dien aard zijn dat een ontslag behoort te worden verleend, als bedoeld in artikel 7:685 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. Het ontslag dient schriftelijk en met voldoende redenen omkleed te worden verleend. Artikel 13 Beraadslaging en advies 1. Na afloop van de hoorzitting beraadslagen drie commissieleden, onder wie de voorzitter of een plaatsvervangend voorzitter, met gesloten deuren over het uit te brengen advies. Aan deze beraadslaging wordt in ieder geval deelgenomen door de commissieleden (het commissielid) die (dat) aan de hoorzitting hebben (heeft) deelgenomen. 2. De adviezen worden vastgesteld bij meerderheid van stemmen en worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Hoofdstuk 4 Bijzondere bepalingen inzake de adviescommissie bezwaarschriften provinciale staten Artikel 14 Samenstelling adviescommissie PS 1. De commissie bestaat uit zes leden, alsmede uit een voorzitter. 2. De leden worden door provinciale staten uit hun midden aangewezen voor de zittingsperiode van provinciale staten. Provinciale staten wijzen uit hun midden tevens zes plaatsvervangende leden aan. 3. De voorzitter wordt benoemd door provinciale staten voor de zittingsperiode van provinciale staten. De voorzitter maakt geen deel uit van en is niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van provinciale staten of gedeputeerde staten en is evenmin werkzaam onder verantwoordelijkheid van de commissaris van de Koningin. Artikel 15 Ontslag voorzitter en commissieleden\ Artikel 12 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het ontslag, al dan niet na een daartoe strekkend voorstel van gedeputeerde staten, uitsluitend kan worden verleend door provinciale staten. 5

6 Artikel 16 Advies 1. Na afloop van de hoorzitting beraadslaagt de commissie met gesloten deuren over het uit te brengen advies. 2. De adviezen worden vastgesteld bij meerderheid van stemmen en worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Hoofdstuk 5 Bijzondere bepalingen inzake de besliscommissie beroepschriften Artikel 17 Samenstelling besliscommissie 1. De commissie bestaat uit een voorzitter, alsmede uit leden die geen deel uitmaken van en niet werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van provinciale staten, gedeputeerde staten of de commissaris van de Koningin. 2. De leden worden door gedeputeerde staten benoemd voor een periode van vier jaren en kunnen worden herbenoemd. 3. De voorzitter wordt door gedeputeerde staten uit hun midden aangewezen. Deze treedt slechts in die administratieve beroepen als voorzitter op, welke aan de beslissing van gedeputeerde staten zijn onderworpen. 4. Indien het een administratief beroep betreft dat aan de beslissing van de commissaris van de Koningin is onderworpen, treedt deze op als voorzitter van de besliscommissie. Artikel 18 Ontslag commissieleden Artikel 12 is van overeenkomstige toepassing, behoudens ten aanzien van de voorzitter. Artikel 19 Beraadslaging en beslissing 1. Na afloop van de hoorzitting beraadslagen de voorzitter en twee commissieleden met gesloten deuren over de te nemen beslissing. Aan deze beraadslaging wordt in ieder geval deelgenomen door de commissieleden (het commissielid) die (dat) aan de hoorzitting hebben (heeft) deelgenomen. 6

7 2. De beslissing wordt met meerderheid van stemmen genomen en wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris. 3. De concept-beslissing wordt geconcipieerd door de secretaris. 4. De beslissing van de commissie wordt in afschrift aan belanghebbenden medegedeeld. Hoofdstuk 6 De ambtelijke bijstand Artikel 20 Ambtelijke bijstand De griffier der staten wijst één of meer secretarissen aan voor het verlenen van ambtelijke bijstand aan de adviescommissies en aan de besliscommissie. Hoofdstuk 7 Overgangs- en slotbepalingen Artikel 21 Inwerkingtreding en intrekking verordeningen en regelingen Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de maand, volgend op die waarin de bekendmaking heeft plaatsgevonden, met ingang van welke dag vervallen: a. Verordening behandeling administratieve beroepen in de provincie Zeeland, zoals vastgesteld op 28 juni 1994; b. Verordening behandeling bezwaarschriften door Provinciale Staten, zoals vastgesteld op 6 februari 1998; c. Regeling betreffende de behandeling van bezwaarschriften die bij de commissaris der koningin ingevolge de wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen zijn ingediend, zoals vastgesteld op 5 december 1976; d. Procedure betreffende de behandeling van administratieve geschillen die aan de beslissing van de commissaris der koningin zijn onderworpen, zoals vastgesteld op 6 oktober 1978; e. Verordening behandeling bezwaarschriften in de provincie Zeeland, zoals vastgesteld op 6 juli 1993; 7

8 f. Besluit tot instellen van kamers voor de behandeling van administratieve geschillen, zoals vastgesteld op 21 maart 1966 en laatstelijk gewijzigd op 18 april Artikel 22 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening bezwaar- en beroepschriften provincie Zeeland 2000". Uitgegeven 23 januari De griffier der Staten, mr. drs. L. J. M. VERDULT. Gegeven te Middelburg, 27 oktober Gedeputeerde Staten voornoemd, drs. W. T. VAN GELDER, voorzitter. mr. drs. L. J. M. VERDULT, griffier. 8

9 Toelichting op de Verordening bezwaar- en beroepschriften provincie Zeeland Algemeen De onderhavige verordening is van toepassing op alle bezwaar- en beroepschriften die bij de provincie worden ingediend. Voorheen golden er meerdere verordeningen en regelingen ten aanzien van bezwaar- en beroepschriften. Het was dan afhankelijk van de vraag of het een bezwaar- of beroepschrift betrof en van de vraag door welk bestuursorgaan op het bezwaar- of beroepschrift moest worden beslist, welke verordening of regeling van toepassing was. De betreffende verordeningen en regelingen vervallen op het moment dat de onderhavige verordening in werking treedt (zie artikel 21 van de verordening). Met deze verordening wordt de overzichtelijkheid aanzienlijk vergroot. Tevens wordt met deze verordening een regeling vastgesteld die volledig in overeenstemming is met de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit artikel worden enkele begrippen omschreven en wordt een drietal commissies genoemd. Er zijn twee verschillende adviescommissies. Ten eerste een commissie belast met de advisering inzake bezwaren tegen besluiten genomen door gedeputeerde staten en door de commissaris van de Koningin. Daarnaast is er een adviescommissie die belast is met de advisering inzake bezwaren ingediend tegen besluiten van provinciale staten. Tot slot is er een besliscommissie. Deze commissie beslist over de beroepschriften ingediend bij gedeputeerde staten dan wel bij de commissaris van de Koningin. Indien het administratieve beroep is onderworpen aan de beslissing van gedeputeerde staten, dan is de voorzitter van deze commissie een lid van gedeputeerde staten. Indien het administratieve beroep is onderworpen aan de beslissing van de commissaris van de Koningin, dan is de commissaris van de Koningin voorzitter van de commissie. Met deze verdeling van bevoegdheden over de drie hiervoor genoemde commissies is aansluiting gezocht bij de huidige provinciale regelingen. Artikel 2 Reikwijdte verordening In sub b. van dit artikel is aangegeven dat de verordening ook van toepassing is op de behan- 9

10 deling van bezwaarschriften tegen van provinciewege genomen besluiten op het gebied van provinciale belastingen. Dergelijke besluiten worden genomen door de provincieambtenaar, die ingevolge een aanwijzingsbesluit met de heffing en invordering van provinciale belastingen is belast. Uit artikel 227a van de Provinciewet blijkt dat de Algemene wet inzake rijksbelastingen van toepassing is op provinciale belastingen. Artikel 3 Ontvangstbevestiging, verdaging en verder uitstel Op grond van het besluit van gedeputeerde staten van 20 juni 2000, nummer 7, is de bevoegdheid tot het zenden van een ontvangstbevestiging aan de indiener van het bezwaar- of het beroepschrift krachtens artikel 6:14 Awb, alsmede de bevoegdheid tot het verdagen van het nemen van een besluit op het bezwaar- of beroepschrift krachtens artikel 7:10 en 7:24 Awb, door gedeputeerde staten gemandateerd aan de secretaris. Door in de verordening te vermelden dat dit alles namens het bestuursorgaan gebeurt, blijkt nu ook uit de verordening dat het hier een gemandateerde bevoegdheid betreft. Artikel 5 Plaats en tijdstip van de hoorzitting In dit artikel is aangegeven dat de secretaris plaats en tijdstip van het horen bepaalt. Daarnaast draagt de secretaris er zorg voor dat door de commissie toepassing wordt gegeven aan de bepalingen inzake het uitnodigen van belanghebbenden voor de hoorzitting, het eventueel afzien van het horen en het ter inzage leggen van de stukken. Gekozen is om deze taken aan de secretaris te mandateren uit praktische overwegingen. Het spreekt voor zich dat een en ander in nauw overleg dient te geschieden met de voorzitter van de commissie. Artikel 6 Vertegenwoordiging van het bestuursorgaan Krachtens artikel 7:13, vijfde lid, van de Awb moet een vertegenwoordiger van het bestuursorgaan voor het horen worden uitgenodigd en in de gelegenheid worden gesteld een toelichting op het standpunt van het bestuursorgaan te geven. In artikel 6 van de verordening wordt hieraan voldaan. Uit het tweede lid van dit artikel blijkt dat de bevoegdheid tot het aanwijzen van de vertegenwoordiger gemandateerd is aan het hoofd van de afdeling die het besluit heeft voorbereid waartegen bezwaar is gemaakt. Derhalve is de secretaris, aan wie de plicht tot het uitnodigen van het bestuursorgaan is opgedragen, gehouden het desbetreffende afdelingshoofd uit te nodigen voor de hoorzitting. 10

11 Artikel 7 Advisering door een organisatie-eenheid In artikel 7 van de verordening is een soortgelijke bepaling opgenomen als in artikel 6 maar dan met betrekking tot beroepschriften. Indien er een beroepschrift is ingediend bij de provincie Zeeland, is er geen wettelijke plicht tot het vragen van advies. Dit advies dient slechts om de besluitvorming van de commissie te vergemakkelijken. In dit geval verzoekt de secretaris van de commissie een daartoe door de meest gerede organisatie-eenheid aangewezen ambtenaar het advies op te stellen. Voor deze bewoordingen is gekozen omdat het bij beroepschriften om onderwerpen kan gaan die meer dan één afdeling kunnen betreffen. De secretaris zal die organisatie-eenheid uitnodigen waarvan het beleidsterrein de meeste raakvlakken heeft met het onderwerp van de beslissing waar het beroepschrift zich tegen richt. De directeur van die organisatie-eenheid wijst vervolgens een behandelend ambtenaar aan die het advies opstelt. Artikel 8 De hoorzitting In lid 1 van dit artikel is geregeld dat aan een hoorzitting in beginsel steeds door drie commissieleden, onder wie een voorzitter of een plaatsvervangend voorzitter, wordt deelgenomen. Met de woorden "in beginsel" wordt tot uitdrukking gebracht dat van dat uitgangspunt in uitzonderingsgevallen kan worden afgeweken, in die zin dat in dergelijke gevallen ook door twee of één commissielid aan de hoorzitting kan worden deelgenomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de situatie dat voor een hoorzitting slechts twee commissieleden beschikbaar zijn, of zelfs maar één commissielid, terwijl het toch wenselijk is de hoorzitting door te laten gaan, omdat bijvoorbeeld een andere datum voor een hoorzitting met een voltallige commissie niet of slechts veel later is te plannen. De beraadslaging over het uit te brengen advies dient echter op grond van artikel 13 altijd te geschieden door drie commissieleden. Men zie daarvoor dat artikel en de daarbij behorende toelichting. Artikel 9 Openbaarheid hoorzitting Uitgangspunt in de Awb is dat het horen plaatsvindt in de openbaarheid. Slechts bij uitzondering kan het horen van belanghebbende plaatsvinden met gesloten deuren. Hiertoe kan worden 11

12 besloten indien geheimhouding om gewichtige redenen is geboden. Indien het een personeelsof een belastingzaak betreft, wordt ambtshalve achter gesloten deuren gehoord. In de overige gevallen wordt hiertoe besloten door de voorzitter, al dan niet op verzoek van een belanghebbende. Artikel 11 Samenstelling adviescommissie GS en CdK In deze bepaling is aangegeven dat de adviescommissie GS en CdK dient te bestaan uit externe leden. Gekozen is voor een externe adviescommissie om zo de onafhankelijkheid van de commissie te waarborgen. Iedere schijn van partijdigheid wordt op deze wijze voorkomen. In dit artikel is niet een bepaald aantal leden vermeld, omdat het totale aantal commissieleden dat kan worden ingezet in de loop der tijden kan veranderen. Er wordt een aantal commissieleden benoemd, waarvan steeds, zoveel mogelijk roulerend, voor iedere hoorzitting drie commissieleden worden ingepland. Artikel 12 Ontslag voorzitter en commissieleden In dit artikel is allereerst bepaald dat een commissielid te allen tijde schriftelijk ontslag kan nemen. Het commissielid behoeft niet te motiveren waarom hij zijn functie neerlegt. Daarnaast is in dit artikel bepaald dat gedeputeerde staten een commissielid ontslag kunnen verlenen indien zich hiertoe een dringende reden voordoet in de zin van artikel 7:678 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Hoewel artikel 7:678 BW een ontslagregeling geeft voor de privaatrechtelijke arbeidsovereenkomst en derhalve formeel-juridisch niet van toepassing is in deze situatie, kan deze ontslaggrond voor een werknemer naar analogie gebruikt worden als ontslaggrond voor een commissielid. In artikel 7:678, eerste lid, BW is aangegeven wat onder een dringende reden voor ontslag door een werkgever dient te worden verstaan. Dringende redenen zijn zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer dat van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voort te laten bestaan. In het tweede lid van artikel 6:678 BW wordt een aantal voorbeelden gegeven van dringende redenen. Dringende redenen zullen onder andere aanwezig geacht kunnen worden: a. wanneer de werknemer in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid blijkt te missen tot de arbeid waarvoor hij zich heeft verbonden; b. wanneer de werknemer de werkgever of diens medewerkers verleidt of tracht te verleiden tot handelingen, strijdig met de wetten of de goede zeden; 12

13 c. wanneer de werknemer op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt, welke de arbeidsovereenkomst hem oplegt. Uitgangspunt van een adviescommissie is dat deze commissie onafhankelijk dient te zijn. Het feit dat gedeputeerde staten een commissielid kunnen ontslaan lijkt in strijd met die onafhankelijkheid. Indien gedeputeerde staten hier uiterst terughoudend mee omgaan, zal de onafhankelijkheid echter niet in gevaar komen. Gedeputeerde staten dienen ook te beschikken over een dergelijk instrument. De commissie treedt op als orgaan van de provincie en wordt door de burgers ook als zodanig vereenzelvigd met de provincie. Dit heeft tot gevolg dat indien een commissielid niet naar behoren functioneert, hierdoor schade voor de provincie kan ontstaan. Deze mogelijke schade kan zeer divers zijn. Hierbij valt te denken aan afbreuk van het imago van de provincie bij de burgers, maar ook aan financiële schade. Voorkomen moet worden dat dergelijke schade structureel van aard wordt. Een gezagsverhouding ontbreekt tussen de provincie en de leden van de commissie. Om een en ander toch in goede banen te leiden, kunnen gedeputeerde staten dit instrument toepassen. Gedeputeerde staten moeten echter bij toepassing van dit instrument, zoals hiervoor reeds gemeld, zeer terughoudend optreden. De onafhankelijkheid van de adviescommissie mag immers niet in gevaar komen. Om dit zoveel mogelijk te waarborgen, is bepaald dat gedeputeerde staten het ontslag met voldoende redenen dienen te omkleden. Tenslotte is in dit artikel bepaald dat gedeputeerde staten een commissielid ook ontslag kunnen verlenen indien zich, kort gezegd, veranderingen in omstandigheden voordoen. Bij de formulering van deze ontslaggrond is aansluiting gezocht bij die van artikel 7:685 lid 2 BW, waarin deze grond als ontbindingsgrond van een arbeidsovereenkomst is opgenomen. Ook dit artikellid is uiteraard formeel-juridisch niet van toepassing, doch kan ook hier naar analogie worden toegepast. Het gaat hierbij om een "open" ontslaggrond. Aan een dergelijke ontslaggrond kan behoefte bestaan in situaties waarbij geen sprake is van een dringende reden, terwijl een ontslag niettemin noodzakelijk is. Uiteraard geldt ook bij deze ontslaggrond dat terughoudendheid is geboden en dat een deugdelijke motivering is vereist. Artikel 13 Beraadslaging en advies In lid 1 van dit artikel is bepaald dat de beraadslaging over het uit te brengen advies altijd door drie commissieleden dient te geschieden, onder wie in elk geval de commissieleden (het commissielid) die (dat) aan de hoorzitting hebben (heeft) deelgenomen. Indien twee commissieleden aan een hoorzitting hebben deelgenomen, dienen zij derhalve met nog een derde commissielid over het uit te brengen advies te beraadslagen. Indien één commissielid aan een 13

14 hoorzitting heeft deelgenomen dient hij of zij met nog twee andere commissieleden over het uit te brengen advies te beraadslagen. Op deze wijze worden de adviezen steeds door drie commissieleden uitgebracht en kunnen deze worden vastgesteld bij meerderheid van stemmen. Artikel 14 Samenstelling adviescommissie PS De adviescommissie bestaat uit een zestal leden en een zestal plaatsvervangers. De leden en de plaatsvervangende leden worden gekozen door provinciale staten uit hun midden. De voorzitter wordt benoemd door Provinciale Staten. De voorzitter is een onafhankelijk en extern persoon. In dit geval is zeer bewust gekozen voor een adviescommissie die in grote mate is samengesteld uit statenleden. De besluiten van provinciale staten waar bezwaar tegen openstaat betreffen besluiten die handelen over belangrijke beleidskeuzes. Om toch zicht op het een en ander te houden tijdens de behandeling van het bezwaarschrift, is besloten om voor bezwaarschriften gericht tegen besluiten van provinciale staten te opteren voor een commissie grotendeels bestaande uit statenleden. Krachtens artikel 7:13, eerste lid, onder b, van de Awb dient de voorzitter geen deel uit te maken van en niet werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Nu in artikel 14 gekozen is voor een onafhankelijke en externe voorzitter, voldoet de commissie aan de eisen gesteld in de Awb. Artikel 15 Ontslag commissieleden. In dit artikel is bepaald dat artikel 12 van overeenkomstige toepassing is, met dien verstande dat het ontslag uitsluitend kan worden verleend door provinciale staten. Een lid of de voorzitter kan dus te allen tijde schriftelijk ontslag nemen. Zij kunnen ook te allen tijde ontslagen worden, indien zich één van de in artikel 12 genoemde gevallen voordoet. Ontslag van de leden van de adviescommissie PS dient echter door PS plaats te vinden,en niet door GS, aangezien zij ook door PS uit hun midden worden aangewezen en aangezien de voorzitter door PS wordt benoemd. GS kunnen PS wel een voorstel doen om een commissielid te ontslaan. Artikel 17 Samenstelling besliscommissie Uit de Awb blijkt dat het horen naar aanleiding van een ingesteld administratief beroep kan worden opgedragen aan een adviescommissie die bestaat uit externe leden. Ook in deze veror- 14

15 dening is bepaald dat in de commissie externe leden zitting hebben. In deze verordening is de commissie echter geen adviescommissie maar is het een besliscommissie. Hiervoor is enerzijds gekozen om gedeputeerde staten te ontlasten. Anderzijds biedt dit de mogelijkheid om gebruik te maken van expertise buiten de provinciale organisatie. Een ander voordeel is de grotere mate van onafhankelijkheid van de commissie. Dit heeft tot gevolg dat de commissie niet geheel kan bestaan uit externe leden. De voorzitter wordt door gedeputeerde staten uit hun midden gekozen voor zover het administratieve beroepen of administratieve geschillen betreft die zijn onderworpen aan de beslissing van gedeputeerde staten. Indien het administratieve beroepen of administratieve geschillen betreft die zijn onderworpen aan de beslissing van de commissaris van de Koningin, treedt de commissaris van de Koningin als voorzitter van de commissie op. Beide voorzitters maken gebruik van dezelfde externe leden. Artikel 18 Ontslag commissieleden Ook voor deze commissie geldt het bepaalde in artikel 12, behoudens ten aanzien van de voorzitter. De voorzitter is immers steeds een gedeputeerde of de commissaris van de Koningin, zodat artikel 12 ten aanzien van de voorzitter niet van toepassing kan zijn. Artikel 19 Beraadslaging en beslissing Ten aanzien van lid 1 van dit artikel geldt hetzelfde als hetgeen in de toelichting bij artikel 13 is vermeld. Artikel 21 Inwerkingtreding en intrekking verordeningen en regelingen In artikel 139 van de Provinciewet is bepaald dat de bekendgemaakte besluiten in werking treden met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking, tenzij in deze besluiten daarvoor een ander tijdstip is aangewezen. In artikel 21 van de verordening wordt een ander tijdstip aangewezen, en wel de eerste dag van de maand, volgend op die waarin de bekendmaking heeft plaatsgevonden. Op deze wijze is voor iedereen zo eenvoudig mogelijk te achterhalen wanneer deze verordening in werking is getreden. Gelijktijdig met deze intrekking vervallen de in het artikel vermelde verordeningen en regelingen. Deze verordening is immers van toepassing op alle bij die regelingen en verordeningen geregelde gevallen. Aangezien de 15

16 procedure in deze verordening niet afwijkt van die in de in te trekken verordeningen en regelingen, kan deze verordening met onmiddellijke werking ingaan en behoeft niet te worden voorzien in overgangsbepalingen. 16

Op het moment van inwerkingtreding van de onderhavige verordening kunnen de oude verordeningen en regelingen ten aanzien van bezwaaren

Op het moment van inwerkingtreding van de onderhavige verordening kunnen de oude verordeningen en regelingen ten aanzien van bezwaaren &RPPLVVLH#$OJHPHHQ#%HVWXXU 904305333 ################ # # # # # ################ # # # # # ################ # # # # # ################ # # # # # *HGHSXWHHUGH EHODVW#PHW EHKDQGHOLQJ= D.J.P. Bruinooge YHUJDGHULQJ#36:

Nadere informatie

Reglementen en verordeningen - Verordening rechtsbescherming

Reglementen en verordeningen - Verordening rechtsbescherming Reglementen en verordeningen - Verordening rechtsbescherming (geconsolideerde versie, geldend vanaf 23-11-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Citeertitel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1905 14 april 2015 Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

Nadere informatie

Provinciaal blad 2011, 67

Provinciaal blad 2011, 67 Provinciaal blad 2011, 67 ISSN 0920-105X Verordening van gedeputeerde staten van 5 juli 2011, nummer 80938A45, en van provinciale staten van 19 september 2011, nummer PS2011BEM07, houdende regels voor

Nadere informatie

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184)

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) Versie geldig vanaf 15 mei 2006 Verordening commissie bezwaarschriften Sliedrecht 2006 Verantwoordelijke afdeling Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) 495827 De getoonde verordeningen zijn een

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Roermond,

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Roermond, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Roermond Nr. 232396 29 december 2017 Verordening behandeling bezwaarschriften Roermond 2018 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Roermond,

Nadere informatie

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; De raad van de gemeente Waalwijk; gezien het voorstel van het college van Waalwijk van 29 mei 2007, nummer ; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; overwegende dat

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda regeling nummer 1.2.2 verordening bezwaarschriftencommissie Gouda vastgesteld 31 januari 1994/19 januari 1994/19 januari 1994 bekendgemaakt 23 maart 1994 inwerkingtreding 1 april 1994 laatste wijziging

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van 20 mei 2014 tot vaststelling van het Reglement behandeling bezwaarschriften Zuid-Holland

Besluit van Gedeputeerde Staten van 20 mei 2014 tot vaststelling van het Reglement behandeling bezwaarschriften Zuid-Holland Besluit van Gedeputeerde Staten van 20 mei 2014 tot vaststelling van het Reglement behandeling bezwaarschriften Zuid-Holland Gedeputeerde Staten; Gelet op artikel 82 Provinciewet, in verbinding met artikel

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; gelet op de bereikte overeenstemming in het Netwerk Georganiseerd Overleg van 20 april 2012; Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft,

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, Tekst van de verordening: De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016,

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016, Gemeenteblad 2016, nummer Onderwerp Datum 20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van B en W van 14 november 2016, gelezen het advies van

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 Vergadering d.d. : 21 november 2012 Agendapunt : 7.3 Registratienummer : R 399654 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016;

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016; Provinciale Staten Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Elektronisch gemeenteblad 15 februari 2017 Verordening commissie bezwaarschriften 2010. Deze wijziging heeft betrekking op de door de bezwarencommissie gevolgde werkwijze inzake de toezending van het advies

Nadere informatie

Verordening op de bezwaarschriften SNN

Verordening op de bezwaarschriften SNN Verordening op de bezwaarschriften SNN (geconsolideerde versie, geldend vanaf 21-6-2007) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling Verordening op de bezwaarschriften

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente het Bildt; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van 16 september 2008; gelezen het advies van de algemene raadscommissie van ; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen; VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Utrechtse Heuvelrug 2017

Verordening commissie bezwaarschriften Utrechtse Heuvelrug 2017 Behoort bij raadsvoorstel 2017-479 titel: Verordening commissie bezwaarschriften Utrechtse Heuvelrug 2017) De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Utrechtse Heuvelrug;

Nadere informatie

REGELING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN RUD GRONINGEN

REGELING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN RUD GRONINGEN REGELING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN RUD GRONINGEN Stuurgroep RUD Groningen Januari 2013 1 Tekst van de regeling Gelezen het voorstel van de stuurgroep RUD; Gelet op de bepalingen

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

Portefeuillehouder : Volgnummer : Onderwerp Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Westerwolde.

Portefeuillehouder : Volgnummer : Onderwerp Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Westerwolde. *ZEACDE7AFA2* RAADSVOORSTEL Datum collegevergadering : Stuurgroep Datum raadsvergadering : 2 januari 2018 Portefeuillehouder : Volgnummer : 13.01. Onderwerp Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Grave; Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; besluiten:

Nadere informatie

Artikel 24, eerste en tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Artikel 24, eerste en tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen VERORDENING OP DE BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE SNN 2014 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling SNN gelet op Artikel 24, eerste en tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen Artikel

Nadere informatie

Format verordening raad

Format verordening raad Format verordening raad Organisatie: Gemeente Westerkwartier Organisatietype Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Beleidsonderwerp: Gemeente Gemeenteraad Maak een keuze (meerdere mogelijk):

Nadere informatie

Overzicht van wijzigingen

Overzicht van wijzigingen Overzicht van wijzigingen Artikel (oude verordening): Artikel (nieuwe verordening): Aard van de wijziging: Artikel 1: begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Verwerend orgaan: bestuursorgaan

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor; Gelet op de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht;

Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor; Gelet op de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht; Reglement behandeling bezwaarschriften Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor; Gelet op de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit: Het Reglement behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012.

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012. CVDR Officiële uitgave van Haarlemmermeer. Nr. CVDR228414_1 29 november 2016 Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Bezwarenregeling Veiligheidsregio Limburg-Noord

Bezwarenregeling Veiligheidsregio Limburg-Noord Bezwarenregeling Veiligheidsregio Limburg-Noord Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. Awb: Algemene wet bestuursrecht; b. Commissie: De ingevolge artikel 7:13 Algemene wet

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Schieland en de Krimpenerwaard

Verordening behandeling bezwaarschriften Schieland en de Krimpenerwaard ONTWERP-BESLUIT Verordening behandeling bezwaarschriften Schieland en de Krimpenerwaard De verenigde vergadering van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard; gezien de voordracht van 16

Nadere informatie

Gemeente Albrandswaard

Gemeente Albrandswaard Gemeente Verordening Onderwerp: Verordening bezwaarschriften 2018 Commissie BBVnummer: 1288490 Datum vergadering/ agendanummer Kenmerk 1293411 Openbaar Verordening bezwaarschriften 2018 De raad, het college

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland

Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst Maasland Verordening commissie bezwaarschriften 2017 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeenschappelijke regeling Reinigingsdienst

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Het Hogeland 2019

Verordening commissie bezwaarschriften Het Hogeland 2019 Verordening commissie bezwaarschriften Het Hogeland 2019 De raad, het college van Burgemeester en Wethouders en de burgemeester van de gemeente Het Hogeland; Ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ; VERORDENING VONSS BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE COMMISSIE 2014 De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ; Ieder voor zover het hun bevoegdheden

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786; besluit: vast te stellen het Reglement commissie bezwaarschriften gemeente Emmen

Nadere informatie

Commissie Bezwaarschriften

Commissie Bezwaarschriften Gemeenteblad Texel 2016 nr 30 datum 19-feb-16 Verordening commissie bezwaarschriften gemeente Texel en Hollands Kroon Commissie Bezwaarschriften Verordening Vastgesteld in de openbare raadsvergadering

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Sector : I Nr. : 07/54.14 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2014, nummer 07.54.14: gelet op het bepaalde in artikel 84 van de

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Algemeen Bestuur

Nadere informatie

De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen;

De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen; REGELING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen; ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn;

De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn; VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren Ambtenaren

Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren Ambtenaren Regeling Bezwarencommissie Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Nr. De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010;

Nr. De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010; Nr. De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Oldebroek; ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2010; gelet op

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften 2010, incl. 1e wijziging. De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hattem,

Verordening commissie bezwaarschriften 2010, incl. 1e wijziging. De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hattem, CVDR Officiële uitgave van Hattem. Nr. CVDR27173_2 24 oktober 2017 Verordening commissie bezwaarschriften 2010, incl. 1e wijziging No. : 77 Onderwerp: Verordening commissie bezwaarschriften 2010 De raad,

Nadere informatie

PS2011BEM : bezwaarschriften- en klachtencommissie en administratief beroep (herzieningsregelingen)

PS2011BEM : bezwaarschriften- en klachtencommissie en administratief beroep (herzieningsregelingen) PS2011BEM07-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 5 juli 2011 Nummer PS: PS2011BEM07 Afdeling : BJZ Commissie : BEM Steller : Jan Wichers Portefeuillehouder : CvdK Registratienummer

Nadere informatie

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente

Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Regeling Bezwarencommissie personele aangelegenheden Universiteit Twente Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; Besluit het College van Bestuur van de Universiteit Twente tot het instellen

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaar- en beroepschriften Onderwijsgroep Galilei 2016

Regeling behandeling bezwaar- en beroepschriften Onderwijsgroep Galilei 2016 Regeling behandeling bezwaar- en beroepschriften Onderwijsgroep Galilei 2016 (opgenomen in Hoofdstuk 30 van het Handboek Governance) HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALINGEN. ARTIKEL 1. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) Onderwerp gemeente

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22; Volgnummer : 22 Kenmerk : stafafdeling bzm Onderwerp : verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; ieder voor zover het hun bevoegdheieden betreft;

Nadere informatie

Regeling commissie bezwaarschriften rechtspositie gemeente Den Helder

Regeling commissie bezwaarschriften rechtspositie gemeente Den Helder Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder, besluit: gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gelet op artikel 1:5 en 7:13 van de Algemene

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de Voorbereidingscommissie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta i.o.;

gelezen het voorstel van de Voorbereidingscommissie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta i.o.; Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta; gelezen het voorstel van de Voorbereidingscommissie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta i.o.; gelet op de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Participatiewet en aanverwante

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 396

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 396 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Gelderland. Nr. 396 31 januari 2017 Verordening van Provinciale Staten van de provincie Gelderland houdende regels rechtsbescherming Verordening rechtsbescherming

Nadere informatie

Aan de commissie Algemeen Bestuur en Middelen

Aan de commissie Algemeen Bestuur en Middelen Made, maart 2002 Aan de commissie Algemeen Bestuur en Middelen Commissievergadering d.d. 21 maart 2002 Agendapunt: Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften Toelichting: Advies commissie: Uw

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014

VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014 gemeente Bunnik Kenmerk: [jaartal-volgnummer raad] VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014 De raad van de gemeente Bunnik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn 2014

Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 47694 28 augustus 2014 Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn 2014 Registratienummer: 2014/19200 De raad, het

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie

Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017.

Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017. Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni 2017 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017. B&W vergadering : 23 mei 2017 Zaaknummer : 33366337 Dienst / afdeling : BJO- Bestuurs

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016; Volgnummer : 3 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Bezwaarschriftencommissie De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; Ieder voor zover het hun bevoegdheid

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 HOOFDSTUK 2 SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE... 4 HOOFDSTUK 3 ZITTINGSDUUR... 4 HOOFDSTUK 4 BENOEMING...

Nadere informatie

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Onderwerp Uitgeest. 8 september 2015 Voorstel tot vaststelling Verordening commissie bezwaarschri ľten 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Per januari 2015

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Verordening adviescommissie bezwaarschriften Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 HOOFDSTUK 2 DE COMMISSIE... 3 HOOFDSTUK 3 BEHANDELING

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen; Publicatieblad Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 2 Uitgifte: 10 juli 2014 Bekendmaking van de besluiten van het algemeen bestuur, van het dagelijks bestuur en van

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan: a. Besluit: een schriftelijke beslissing

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Kaag en Braassem 2012

Verordening commissie bezwaarschriften Kaag en Braassem 2012 De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2012; gelet op het bepaalde in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; b e s l u i t

Nadere informatie

GEMEENTE VA LK E N SWAARD. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2011 van de gemeente Valkenswaard.

GEMEENTE VA LK E N SWAARD. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2011 van de gemeente Valkenswaard. V GEMEENTE VA LK E N SWAARD Raadsbesluit De raden van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien de voorstellen van de colleges; gelet

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) Verordening behandeling bezwaarschriften ISD Bollenstreek Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) De raad der gemeente Noordwijk; gelezen het

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB Verordening behandeling bezwaarschriften VKB WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling

Nadere informatie

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTE SLUIS DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS; KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden i.o.

Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden i.o. Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden i.o. De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Vianen, Leerdam, Zederik; ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelet op artikel

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Inwerking getreden 22 juni Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006

Inwerking getreden 22 juni Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006 Inwerking getreden 22 juni 2006 Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006 AANHEF Het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland; Gelet op artikel 5 lid 3, artikel 11 lid 1 sub 1 c

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011

Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011 De raad van de gemeente Helmond; het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; 1 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; 1 De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaren Waterschap Rijn en IJssel Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder:

Verordening behandeling bezwaren Waterschap Rijn en IJssel Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: Verordening behandeling bezwaren Waterschap Rijn en IJssel 2017 Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. Belanghebbende: belanghebbende

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten

Stichting Pensioenfonds Wonen. Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten Stichting Pensioenfonds Wonen Reglement van de adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10, 3454 PV De Meern Postbus 3183, 3502

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2014

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2014 Vergadering d.d. : 13 mei 2014 Agendapunt : 9.7 Registratienummer : 507771 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2014 De raad van de gemeente Hof van Twente, het college van burgemeester en

Nadere informatie