EVALUATIE MINIMAREGELINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EVALUATIE MINIMAREGELINGEN"

Transcriptie

1 EVALUATIE MINIMAREGELINGEN september 2011 SBP/jaapg 1

2 1. INLEIDING In het najaar van 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met een aantal voorstellen ten aanzien van de minimaregelingen van de gemeente Hoogeveen. Eén van de voorstellen was om de grens van het norminkomen op te trekken van 110% naar 120% van de bijstandsnorm. Deze wijzigingen zijn per 1 januari 2009 in werking getreden. In deze evaluatie bekijken we of de maatregelen tot dusver hebben geleid tot een toename in gebruik van de regelingen en of aan de verwachtingen is voldaan. Conclusie We kunnen constateren dat de aanpassingen die gedaan zijn in het kader van de notitie Minimaregelingen nader bekeken op een aantal terreinen effect hebben gesorteerd. De verruiming van het norminkomen en daarmee de doelgroep, het afschaffen van de bonnetjescultuur en het ambtshalve verstrekken hebben het niet-gebruik teruggedrongen. Aanvullende acties zoals het aanschrijven van gezinnen met kinderen die van de basisschool naar het middelbaar onderwijs wisselen en het organiseren van een systeem rond hulp bij het invullen van belastingaangiftes hebben ook geleid tot een toename in gebruik. 2

3 2. DE REGELINGEN In deze paragraaf wordt beschreven hoe de afzonderlijke regelingen zijn gebruikt, waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen de jaren 2007, 2008, 2009 en Er wordt in de registratie rond het gebruik van de regelingen een onderscheid gemaakt tussen klanten en niet-klanten. Klanten zijn mensen die via de gemeente Hoogeveen een uitkering ontvangen. Dit kan een WWB-uitkering zijn, maar ook een uitkering in het kader van de IOAW of IOAZ. Niet-klanten zijn de overige inwoners van Hoogeveen, die een beroep doen op onze regelingen. 2.1 Activiteitenfonds: (aantal huishoudens) Regeling om mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm in staat te stellen mee te doen aan maatschappelijke activiteiten en het sociale leven. Per gezinslid kan 85 aangevraagd worden voor sportactiviteiten, culturele activiteiten en educatieve activiteiten. jaar klanten niet klanten totaal totaal bedrag , , ,00 Over het jaar 2007 beschikken we niet over de juiste gegevens rond het gebruik van het activiteitenfonds. Daarom is dat jaar niet meegenomen in deze vergelijking. Ten opzichte van 2008 is het gebruik van de regeling toegenomen met 57%. Omdat deze regeling al in 2008 was aangepast en het norminkomen toen al naar 120% van de bijstandnorm was gebracht, heeft de toename in het gebruik hier dus andere oorzaken. Voornaamste redenen zijn: - per 2009 is de declaratiecultuur is afgeschaft. Mensen hoeven geen bonnetjes meer te overleggen en krijgen standaard het maximumbedrag van 85,- per gezinslid. Voorheen kreeg men het bedrag dat via bonnetjes gedeclareerd werd. Deze veranderde werkwijze is ook terug te zien in de financiën. Het gemiddelde bedrag dat per huishouden wordt uitgekeerd voor het activiteitenfonds is gestegen van 130 in 2008 naar 145 in per 1 januari 2010 is de gemeente Hoogeveen overgegaan tot ambtshalve verstrekking van het activiteitenfonds. Hierdoor hoeven mensen niet jaar op jaar opnieuw een aanvraag in te dienen. Dit heeft een duidelijke stijging veroorzaakt in het aantal huishoudens dat gebruik maakt van de regeling. Dat is ook logisch; mensen kunnen nu niet meer vergeten of nalaten aan te vragen. - In 2010 heeft de vindplaatsgerichte consulent (aangesteld in het kader van het project Kinderen en armoede) veel activiteiten ontplooid om de doelgroep bekend te maken met de regelingen. In 2010 maakten 1881 huishoudens gebruik van de regeling. Dit is zo n 61% van de totale doelgroep huishoudens in de gemeente Hoogeveen (tot 120% van de bijstandsnorm). In 2006 maakte nog maar 40% van de doelgroep gebruik van deze regeling! In 2010 is zoals gezegd overgegaan tot ambtshalve verstrekking van de bijdrage activiteitenfonds aan huishoudens, die bij ons bekend zijn. Dit is vooral een verbetering van de dienstverlening naar onze klanten. Tegelijkertijd levert het ook in de uitvoering administratieve winst op. Door deze ambtshalve verstrekking zal het gebruik naar verwachting alleen maar toenemen. 3

4 2.2 Tegemoetkoming bijkomende studiekosten: Voor mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm bestaat de mogelijkheid voor een bijdrage in bijkomende studiekosten. Te denken valt aan een boekentas, fiets, computer, schoolreis en kamp e.d. Het gaat hier om bijzondere bijstand op individuele aanvraag. De volgende verstrekkingen worden vergoed (maximumbedragen): 1. bijzondere bijstand voor bijkomende studiekosten voor kinderen die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan 350,00; 2. bijzondere bijstand voor bijkomende studiekosten basisschool 100,00; 3. bijzondere bijstand voor bijkomende studiekosten voorgezet onderwijs 250,00. jaar klanten niet klanten totaal totaal bedrag , , , ,00 Het gebruik van deze regeling is in 2010 in aantallen ten opzichte van 2008 met meer dan 50% gestegen. In financiële zin is het gebruik met meer dan 60% gestegen. Ten opzichte van 2007 heeft er in financiële zin meer dan een verdubbeling plaatsgevonden. Er komen dus niet alleen steeds meer aanvragen; het gemiddelde gevraagde bedrag per aanvraag is ook hoger geworden. Ook deze regeling is per 1 januari 2009 gewijzigd; het norminkomen is verhoogd naar 120% van de bijstandsnorm. Bovendien is er door de gemeente Hoogeveen proactieve gewerkt: gezinnen met kinderen die van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs gaan zijn medio 2009 en medio 2010 aangeschreven. Dit heeft een goed resultaat opgeleverd en een opvallende toename in het gebruik van de regeling opgeleverd. Uiteraard geldt deze regeling niet alleen voor deze groep kinderen, maar dit is vaak wel een moment waarop ouders relatief veel kosten maken. Daarom is er voor gekozen deze groep gericht te benaderen. Maar zoals gezegd geldt de regeling voor een veel grotere groep. Per augustus 2011 (deze regeling loopt per schooljaar) zal ook hier overgegaan worden tot ambtshalve verstrekking, waar mogelijk. 2.3 Categoriale bijzondere bijstand 65+: Bijdrage in duurzame gebruiksgoederen voor mensen van 65 jaar en ouder met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Gemaximeerd. jaar klanten niet klanten totaal totaal bedrag Het gebruik van deze regeling is na 2009 minimaal gestegen. Ook deze regeling is per 1 januari 2009 gewijzigd; het norminkomen is verhoogd naar 120% van de bijstandsnorm. Toch heeft dit weinig extra gebruik opgeleverd. Het aantal niet-klanten is weliswaar met 38 gestegen; het aantal klanten is met 19 afgenomen. Dat is wel te verklaren: tot 2009 werden mensen met aanvullende bijstand 65+ als klanten geregistreerd. Vanaf 2009 is deze regeling overgedragen aan de Sociale Verzekeringsbank, waardoor de mensen niet meer als klant bij de gemeente geregistreerd staan. Dat er in 2010 nog 7 klanten werden geregistreerd is een fout in de registratie. 4

5 2.4 Categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken en gehandicapten: jaar klanten niet klanten totaal totaal bedrag , , , ,00 Ook deze regeling is per 1 januari 2009 gewijzigd; het norminkomen is verhoogd naar 120% van de bijstandsnorm. Het gebruik van deze regeling is na deze wijziging gestegen met 85%! Er is vooral een grote toename te zien in het aantal niet-klanten dat gebruik maakt van de regeling. Opvallend is dat in 2008 nog een kleine daling in het aantal te zien was. De enige objectieve verklaring die gevonden kan worden is dat de stijging is toe te schrijven aan de uitbreiding van de doelgroep. De groep potentiële gebruikers is namelijk niet proactief benaderd. De doelgroep van deze regeling is overigens ook doelgroep van de WMO. Toch is het aantal mensen dat gebruik maakt van beide voorzieningen relatief laag. Met de vorming van het cluster Dienstverlening & Handhaving (waar het minimabeleid wordt uitgevoerd) wordt er aan gewerkt om steeds meer bestanden te ontsluiten en te koppelen. Daardoor krijgen we steeds meer gegevens om ons beleid op af te stellen. 2.5 Collectieve ziektekosten: Het gebruik van deze regeling is ten opzichte van 2008 constant gebleven. Het aantal schommelt rond de Het grootste deel van de mensen die gebruik maakt van deze regeling heeft een Wwb-uitkering. De rest heeft een andere uitkering, zoals bijv. WAO. De reden dat er weinig toename in gebruik is sinds 2009, ligt in het feit dat er weinig PR is geweest rondom de uitbreiding van deze regeling. Eind 2010 is er daarom volop publiciteit gegeven aan de mogelijkheid gebruik te maken van de regeling. Dat heeft geresulteerd in zeer veel aanmeldingen. In 2011 zal het gebruik dus aanzienlijk toenemen. Per 1 januari 2010 heeft de gemeente Hoogeveen een nieuw contract afgesloten met Zilveren Kruis Achmea voor een Gemeente Extra Plus Pakket. Dit is een uitgebreider pakket dan het vorige, dat er met name voor moet zorgen dat het toenemende gebruik van de bijzondere bijstand voor medische kosten teruggedrongen wordt. Ook is het een uitbreiding van onze dienstverlening naar de gebruikers van de regeling. De dekking wordt namelijk uitgebreid, het eigen risico wordt kwijtgescholden en klanten krijgen een hogere korting op de premie. 2.6 Langdurigheidstoeslag: Een regeling die niet meegenomen is in Minimaregelingen nader bekeken is de langdurigheidstoeslag. Deze regeling is per 1 januari 2009 gedecentraliseerd van het rijk naar gemeenten. Bovendien is de regeling ook toegankelijk geworden voor werkenden met een langdurig laag inkomen. Verder kregen gemeenten beleidsvrijheid om een aantal criteria aan te passen. Hoogeveen heeft besloten de referteperiode voor de langdurigheidstoeslag terug te brengen van 5 naar 3 jaar. Dit betekent dat iedereen die gedurende een periode een inkomen van maximaal 100% van de bijstandsnorm heeft gehad, aanspraak kan maken op de langdurigheidstoeslag. Deze ontwikkelingen hebben bijgedragen aan een forse toename in gebruik. 5

6 jaar klanten niet klanten totaal totaal bedrag Bij de langdurigheidstoeslag wordt niet geregistreerd op klanten en niet-klanten. Dit was omdat de langdurigheidstoeslag tot 2009 alleen toegankelijk was voor klanten. Die situatie is inmiddels gewijzigd en vanaf nu wordt er ook geregistreerd op niet-klanten. 6

7 3. FINANCIËN 3.1 Wat betekent dit nou voor de uitgaven? Weggezet tegen de begrote financiën uit Minimaregelingen nader bekeken ontstaat het volgende overzicht. Voor 2009 maakten we een inschatting dat we extra uitgaven zouden krijgen voor de minimaregelingen. Deze extra uitgaven werden geschat op in totaal Het betrof naast toenemend gebruik van de regelingen ook een fte bij Sociale Zaken en de continuering van de detachering van een contactpersoon bij SWW. De toename in gebruik van de regelingen werd geraamd op per jaar. De uitgaven voor minimaregelingen over 2008, 2009 en Regeling Bijz. bijstand chr. zieken en gehandicapten Cat. bijz. bijstand Regeling tegemoetkoming bijk. studiekosten Activiteitenfonds Totaal Voor het activiteitenfonds waren geen extra kosten geraamd, omdat voor deze regeling al een norminkomen van 120% van de bijstandsnorm gold. Door het wegnemen van administratieve handelingen en het ambtshalve verstrekken is er echter wel een duidelijke toename van het gebruik van de regeling zien. Vandaar dat het activiteitenfonds wel in bovenstaande opsomming is meegenomen. Verder valt op dat de verwachte toename van de kosten voor de categoriale bijzondere bijstand 65+ maar in kleine mate heeft plaatsgevonden. Verruiming van de regeling en de doelgroep voor deze regeling hebben niet geleid tot een verwachte toename in gebruik. Geconcludeerd kan worden dat de financiële gevolgen van de herijking van het minimabeleid na twee jaar boven het niveau liggen dat was verwacht en geraamd. Hoewel de inschatting niet op alle onderdelen klopte, liggen de extra uitgaven in 2010 ten opzichte van de begroting 2009 inmiddels rond de Dat is dus iets meer dan de geschatte Dat het grootste deel hiervan voortkomt uit een toename in het gebruik van het activiteitenfonds was niet voorzien. De toename in het gebruik van de categoriale bijzondere bijstand 65+ is enigszins achterwege gebleven. Opgemerkt moet worden dat in het eerste jaar na de wijzigingen in de minimaregelingen (2009) de verwachte stijging van de uitgaven nog niet is bereikt. Dit heeft ook gevolgen gehad voor het beslag op de Reserve Minimabeleid. Als de stijging van de afgelopen twee jaren doorzet, kunnen de uitgaven nog verder stijgen. De kans hierop is reëel omdat we steeds meer proactief te werk gaan teneinde het niet-gebruik van regelingen terug te dringen. De vindplaatsgerichte consulent verzorgt voorlichting over onze regelingen, bij de regeling tegemoetkoming studiekosten willen we over gaan naar ambtshalve verstrekking en door het systeem van hulp bij het invullen van belastingaangiften worden mensen ook toegeleid naar gemeentelijke regelingen. Van de overige kosten die in Minimaregelingen nader bekeken zijn opgevoerd zijn in 2009 en 2010 de kosten voor een extra fte bij Sociale Zaken en de kosten voor het continueren van een contactpersoon bij SWW ook daadwerkelijk betaald. De kosten voor de belastingaangifte voor minima zullen voor het eerst in 2010 betaald worden. 7

8 Gelet op de forse toename in het aantal aanvragen bij de afdeling Sociale Zaken is de extra fte in de uitvoering bij Sociale Zaken, waartoe in 2008 ook door de raad is besloten, geen overbodige luxe geweest. Niet opgenomen in Minimaregelingen nader bekeken, maar wel een snel groeiende kostenpost is de Langdurigheidstoeslag. De extra kosten hiervoor worden echter niet uit de Reserve Minimabeleid gehaald. 3.2 Reserve Minimabeleid De reserve minimabeleid is bedoeld om eventuele tekorten op het minimabeleid op te kunnen vangen. De afgelopen jaren zijn de tekorten van het minimabeleid ten laste van deze reserve gebracht. De stand van de reserve bedroeg op 31 december Er is in 2010 een uitname van gedaan, waarvan ten behoeve van de post schuldhulpverlening. Voor de extra kosten van de minimaregelingen is voor 2010 uiteindelijk maar uit de Reserve Minimabeleid gehaald. Deels doordat de begrotingsposten in 2010 aangepast zijn aan de hogere kosten en deels doordat de extra kosten konden worden opgevangen binnen de begroting van Sociale Zaken (posten bijzondere bijstand en collectieve ziektekostenverzekering). Naar verwachting staat de reserve eind 2011 of in de loop van 2012 op 0. 8

9 4. CONCLUSIE We hebben in de paragrafen voor de afzonderlijke regelingen geconstateerd dat, op de regeling categoriale bijzondere bijstand 65+ na, een behoorlijke toename in het gebruik van de regelingen te zien is. In dat opzicht zijn de wijzigingen waartoe eind 2008 besloten is succesvol geweest. De relatief grotere toename in het aantal niet-klanten is verklaarbaar. Het is aannemelijk dat in de groep mensen met 110% tot 120% van de bijstandsnorm, die door de genomen maatregelen per 1 januari 2009 ook gebruik kan maken van de regelingen, hoofdzakelijk niet-klanten zaten. Er zullen immers weinig klanten geweest zijn, die vanaf 2009 ineens meer inkomen verwierven en daarmee boven de 110% van de bijstandsnorm kwamen. Vandaar de toename in het aantal niet-klanten. Maar hebben deze acties ook opgeleverd wat er in Minimaregelingen nader bekeken van werd verwacht? Voor een groot deel wel! In de regelingen activiteitenfonds, tegemoetkoming bijkomende studiekosten en categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken en gehandicapten is een significante toename in het aantal aanvragen te zien. Alleen bij de regeling categoriale bijzondere bijstand 65+ is geen resultaat waarneembaar. Dit is in de bijbehorende tekst hiervoor verklaard. Het is moeilijk aan te geven in hoeverre de gevolgen van de financiële crisis en het grotere bewustzijn van mensen rond geldzaken een rol spelen in de toename van het gebruik van de regelingen. Maar het is aannemelijk dat mensen in deze tijd meer op de kleintjes letten en dus ook eerder gebruik maken van de beschikbare regelingen. Rond het activiteitenfonds bereiken we inmiddels 61% van onze doelgroep. Komend van 40% in 2006 is dat een stijging in het gebruik van 50%! In 2011 zal moeten blijken of de huidige stijging in gebruik van de minimaregelingen verder doorzet. 9

10 5. TOT SLOT Er is naast de minimaregelingen nog een aantal zaken besproken in de notitie Minimaregelingen nader bekeken. De ontwikkelingen daaromtrent worden hier weergegeven. Belastingaangifte In Minimaregelingen nader bekeken werd voorgesteld om een systeem te organiseren, waarbij inwoners van Hoogeveen gebruik kunnen maken van de expertise van vrijwilligersorganisaties inzake het invullen van belastingaangiftes. Dit systeem is besproken met de betrokken organisaties en is in het voorjaar van 2010 voor het eerst ingezet. De organisaties die hierbij betrokken zijn, zijn FNV, CNV, ONE, SWW (in 2010) en Humanitas. Als standaardbedrag is afgesproken dat de organisaties 13,-per aangifte vergoed krijgen van de gemeente Hoogeveen. Door dit systeem in te richten wordt het SWW ontlast met betrekking tot het helpen bij het invullen van belastingaangiftes. Bovendien worden de mensen die het betreft ook meteen gewezen op de minimaregelingen die de gemeente Hoogeveen hanteert. Het is dus ook een middel in de strijd tegen niet-gebruik van minimaregelingen. In 2010 hebben FNV, CNV en ONE zo n 200 mensen geholpen bij hun belastingaangifte en eventuele andere regelingen/toeslagen waar mensen recht op hadden. Bij SWW is een onbekend aantal van deze mensen geholpen. SWW registreert namelijk niet op de hoogte van het inkomen en heeft de aantallen meegenomen in de jaarlijkse cijfers. Hierdoor is niet inzichtelijk te maken hoeveel mensen uit de aangeschreven groep door SWW geholpen zijn. Cijfers van het CNV en FNV wijzen op een opkomstpercentage van 54%. Dat is goed te noemen en vergelijkbaar met opkomstcijfers in het eerste jaar van een dergelijk systeem in andere gemeenten. In Minimaregelingen nader bekeken is destijds begroot voor dit systeem. In 2010 kostte het echter circa De verwachting is dat dit bedrag in 2011 hoger wordt, door groeiende naamsbekendheid én door de gemeentelijke bezuiniging op Informatie en Advies bij SWW. Hierdoor zullen meer mensen doorverwezen worden naar het systeem dat de gemeente heeft ingericht voor belastingaangiftes. In 2011 worden 2340 huishoudens aangeschreven. Volgens de Minimascan van Stimulansz telt Hoogeveen zo n 3100 huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. We hebben dus ongeveer 70% van de doelgroep in beeld. Dit is zeer goed te noemen. Volgens onderzoeken krijg je over het algemeen ten hoogste 90% van de doelgroep in beeld. Aanvullende bijstand 65+ In Minimaregelingen nader bekeken werd gemeld dat de uitvoering van de aanvullende bijstand voor mensen met een onvolledig AOW. werd overgedragen aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit is in 2009 ook gebeurd. De SVB diende hiervoor declaraties bij ons in. Inmiddels is de uitvoering wettelijk overgedragen aan SVB en krijgt de SVB de bijbehorende budgetten rechtstreeks van het rijk. We zijn met SVB in gesprek om te proberen de regeling categoriale bijzondere bijstand 65+ onder de aandacht te brengen bij de mensen met aanvullende bijstand 65+. Hierdoor kan het nietgebruik van die regeling verder worden teruggedrongen. 10

Minimaregelingen nader bekeken. Herman Voss (Sociale Zaken) Jaap Gernaat (Mens en Werk)

Minimaregelingen nader bekeken. Herman Voss (Sociale Zaken) Jaap Gernaat (Mens en Werk) Minimaregelingen nader bekeken Herman Voss (Sociale Zaken) Jaap Gernaat (Mens en Werk) Presentatie gemeenteraad 27 november 2008 Aanleiding Relatief veel niet-gebruik Maar: hoeveel gebruik dan? Veel verschillende

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN

BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN BELEIDSREGELS MINIMABELEID GEMEENTE HOOGEVEEN Het college van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 35, Wet Werk en Bijstand, besluit vast te stellen de volgende beleidsregels: beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

NOTA GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID

NOTA GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID NOTA GEMEENTELIJK ARMOEDEBELEID Gemeente Hoogeveen Afdeling Mens en Werk November 2006 Voorwoord Het armoedebeleid is en blijft een onderwerp van gesprek zowel landelijk, regionaal als plaatselijk. Bij

Nadere informatie

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding

Bijlage 1. Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten. Inleiding Bijlage 1 Evaluatie Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten Inleiding Sinds 2014 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van een compensatie aan chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Notitie chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Werk en Inkomen Gemeente Hoogeveen 15 december 2004 Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Huidig beleid 4 Kostensoorten 4 Hoogte kosten 5 Omvang van de doelgroep

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering.

Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Openbaar (verderop aangeven waarom) Onderwerp: Wijziging doelgroep en gemeentelijke bijdrage collectieve zorgverzekering. Rapport aan B&W d.d. 2 december 2014 Secretaris Pauline van Gelder & Arnold den

Nadere informatie

BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland

BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland Sandra Sonke Marleen van der Maas Dirk Verburg Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017

Raadsvoorstel. : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 *Z022867205E* documentnr.: ADV/RC/17/00341 zaaknr.: Z/C/17/43987 Raadsvoorstel Onderwerp : Voorstel integraal minimabeleid inclusief Klijnsma middelen Datum college : 11 juli 2017 Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Nota Evaluatie Minimabeleid 2009. Sociaal en maatschappelijke voorzieningen

Nota Evaluatie Minimabeleid 2009. Sociaal en maatschappelijke voorzieningen Nota Evaluatie Minimabeleid 2009 Sociaal en maatschappelijke voorzieningen Inleiding Met een adequaat minimabeleid willen we voorkomen dat burgers met een minimuminkomen in een te grote achterstandspositie

Nadere informatie

Bijlage bij raadsvoorstel

Bijlage bij raadsvoorstel Bijlage bij raadsvoorstel Inleiding De PvdA De Marne heeft via een initiatiefvoorstel in de raadsvergadering van 22 november 2005 het college gevraagd aanvullend minimabeleid te formuleren. Dit voorstel

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Aanpassing bijstandsbeleid / compensatie van de Wtcg en Cer Te besluiten om 1. Het minimabeleid met ingang van 1 januari 2015 aan te passen door wijziging van de richtlijnen;

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Besluit. Registratienr.: Openbaar. Compensatie wegvallen Wtcg en CER Registratienr.: Openbaar Onderwerp Compensatie wegvallen Wtcg en CER Samenvatting De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de Compensatieregeling eigen risico (CER) zijn afgeschaft.

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Aanleiding en probleemstelling

Aanleiding en probleemstelling No.: Portefeuillehouder: Wethouder Harmsen Afdeling: Welzijn en Onderwijs Behandelaar: C.H.A.M. Weterings De raad van de gemeente Tholen Tholen, 16 juni 2015 Onderwerp: voorstel om in te stemmen met de

Nadere informatie

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE NOTULEN / VOLGNR.: ONDERWERP : Minimabeleid Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Voorgesteld besluit: 1. Met ingang van 1 januari 2015 de Beleidsregels minimabeleid

Nadere informatie

Armoede in Voorschoten in beeld

Armoede in Voorschoten in beeld Armoede in Voorschoten in beeld Gebruik en bereik van de minimaregelingen onder minimahuishoudens Gebruik en bereik bijzondere bijstand (per huishouden) 516 550 =18% =16% =15% 92 90 561 84 Daling -: -7%

Nadere informatie

Discussienota financiële ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten in de gemeente Renkum Inhoudsopgave

Discussienota financiële ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten in de gemeente Renkum Inhoudsopgave Discussienota financiële ondersteuning chronisch zieken en gehandicapten in de gemeente Renkum Inhoudsopgave 1 Aanleiding... 2 2 Voormalige WTCG en CER... 2 2.1 Gemeentelijk maatwerk... 2 3 Huidige regeling

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 14.0969 d.d. 28-10-2014 Onderwerp Beleidsregels koopkrachttegemoetkoming 2014 Besluiten: 1) De beleidsregels koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 2014 vast te stellen en daarmee in te stemmen

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders 29 augustus Steller Documentnummer Afdeling. L. van der Hoeven Samenleving

Burgemeester en Wethouders 29 augustus Steller Documentnummer Afdeling. L. van der Hoeven Samenleving Burgemeester en Wethouders Steller Documentnummer Afdeling L. van der Hoeven 00500000018939 Samenleving Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Nee E.J. de Jonge Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen

Nadere informatie

Gescand archiot 17 AUG. 2009

Gescand archiot 17 AUG. 2009 Publiekszaken Werk, Inkomen en Zorg Gescand archiot Doorkiesnummers: Telefoon 2195323 Fax 2602061 17 AUG. 2009 Aan College van B&W Afschrift aan Nota Datum 23-04-2009 Ons kenmerk 973499 Opsteller Michel

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering.

gemeente Eindhoven Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering. gemeente Eindhoven Raadsnummer O8. R2 524. OOI Inboeknummer o8bstooyr6 Dossiernummer 8rS.por 8 april zoo8 Raads Inforn1atiebrief Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering. 1 Inleiding

Nadere informatie

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Minimabeleid Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Doelen en doelgroep... 4 2.1. Doelen... 4 2.1.1.

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7

Registratienummer: GF Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF10.20105 Datum: 12 november 2010 Agendapunt: 7 Portefeuillehouder: L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Wike Swart Onderwerp: Kostenbeheersing open einde regelingen

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer)

Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Vergadering : 16 mei 2006 Agendanummer: 7 Status: hamerstuk Behandelend ambtenaar F. Tinselboer, 0595-750304 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. F. Tinselboer) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanvullend

Nadere informatie

. G.A.A. Verkerk.griffier.

. G.A.A. Verkerk.griffier. Gescand archief 1 7 AUG. 2009 Raadsbesluit Datum : 9 juli 2009 Registratie nr.: 973494 Stuk : GR09-328 II Onderwerp : Verordening Langdurigheidstoeslag De raad van de gemeente Delft; Gelezen het voorstel

Nadere informatie

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum

Categoriale regelingen mogen worden verstrekt aan inkomens tot 110% van het minimum Aan de gemeenteraad 13 december 2011 Onderwerp: Vaststelling Verordeningen wetswijzigingen WWB 2012 en de bijbehorende beleidsregels 1. Voorstel 1. Voorgesteld wordt om de Verordening Langdurigheidstoeslag

Nadere informatie

Beleidsregels minimabeleid 2015

Beleidsregels minimabeleid 2015 Gemeente Gilze en Rijen Beleidsregels minimabeleid 2015 Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe" sybver 1/1/2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Voor wie? 2. Individuele aanvragen bijzondere bijstand 3. Individuele

Nadere informatie

Bijzondere bijstand voor. chronisch zieken, gehandicapten. en ouderen

Bijzondere bijstand voor. chronisch zieken, gehandicapten. en ouderen Bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 2005 Midden-Delfland, februari 2005 Inleiding Het kabinet heeft besloten om voor 2004 en 2005 extra geld ter beschikking te stellen om

Nadere informatie

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja

Datum vergadering: Nota openbaar: Ja Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT01753 Datum vergadering: Nota openbaar: Ja 2? MEI 20Í4 Onderwerp: Planning aanpassing minimabeleid Advies:» Kennisnemen van deze nota» Instemmen met de

Nadere informatie

eind november 2015 in beeld kwam en het personen zijn die bewust voor een

eind november 2015 in beeld kwam en het personen zijn die bewust voor een Gemeenteraad GEMEENTE \. u. \ VAL KE NS WAARD 6 0 nar Postbus 10100 \ 5550 GA ValkensWgard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 Qemeente@valkenswaard-.nl www.valkenswaard.nl Uw kenmerk Kenmerk 22001/37318

Nadere informatie

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen

SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen SOCIAAL DOMEIN bezuinigingen Presentatie voor de commissie Maatschappelijk Ontwikkeling op 3 oktober 2011 door wethouder(s) Visser & Turnhout- v.d. Bosch 1 Agenda 1. Opening en toelichting wethouder Kees

Nadere informatie

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW Verordening Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk, - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk De gemeenteraad 8 maart 2012 Beantwoording vragen College van burgemeester en wethouders 111914 Controller Directie Paraaf Datum Bijlagen

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 81014 Datum : 30 september 2014 Programma : Economie, werk en inkomen Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Nota van B&W. Samenvatting

Nota van B&W. Samenvatting Nota van B&W Onderwerp Minimabeleid in de gemeente Haarlemmermeer Portefeuillehouder dr T.C.M. Horn I 8 QLkb 10 &L- 2 Inlichtingen R.J. Kouwenhoven (023 567 66 15) Collegevergadering Regirtrabenummar z00

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet

Raadsvoorstel. Minimabeleidsplan Portefeuillehouder: H.G.Jumelet svoorstel Onderwerp: Minimabeleidsplan 2013-2014 Portefeuillehouder: H.G.Jumelet Participatie Kwaliteit Werk & Participatie A. Kiewiet, telefoon ((0591)68 56 21) Aan de gemeenteraad Voorgesteld besluit

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2012.

Toelichting op de Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2012. Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van dinsdag 22 januari 2008 en de op 11 november 2008 door de gemeenteraad aangenomen motie aanpassing minimabeleid, stelt het Dagelijks

Nadere informatie

Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014

Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 13RB000157 Nr. 14a De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Armoedemonitor Leidschendam-Voorburg 2012

Armoedemonitor Leidschendam-Voorburg 2012 Armoedemonitor Leidschendam-Voorburg 2012 Februari 2014 Opgesteld door te Groningen Databewerking: Wim Zijlema Redactie: Anne-Wil Hak en Tessa Schoot Uiterkamp In opdracht van de gemeente Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 2 juli 2013 Inlichtingen Rob Kouwenhoven Registratienummer 2013.0050749 1. Samenvatting Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 46/2017 Datum : 22 maart 2017 B&W datum : 21 maart 2017 Beh. Ambtenaar : Henk ter Beest Portefeuillehouder : H. Wiltink Onderwerp : Evaluatie 2016, Armoedebeleid gemeente

Nadere informatie

Bijlage gemeente Houten: IS

Bijlage gemeente Houten: IS Bijlage gemeente Houten: IS18.00125 Evaluatie Vangnetregeling tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken Aanleiding In november 2014 heeft de gemeenteraad besloten om naast de collectieve ziektekostenverzekering

Nadere informatie

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007

Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 Nota no claimcompensatie en eenmalige tegemoetkoming in de schoolkosten van 12 tot en met 17-jarigen, Minimabeleid, gemeente Helmond, 2007 1. Inleiding..... 2 2. Aanleiding..... 2 3. De juridische basis...

Nadere informatie

Magda Kamminga Beleidsadviseur Werk en Inkomen Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug

Magda Kamminga Beleidsadviseur Werk en Inkomen Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug Magda Kamminga Beleidsadviseur Werk en Inkomen Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug EFFICIËNTE UITVOERING BIJZONDERE BIJSTAND EN MINIMABELEID Waarom? - Uitvoeringskosten laag houden. - Beperking

Nadere informatie

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen:

Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart Vragen: Fractie: PvdA-GL Naam: K. Gerritsen Onderwerp: Beleid minimaregelingen Datum indiening vragen: 10 maart 2016 Vragen: De fractie van de PvdA-GL heeft hierover de volgende vragen: NB. Toelichting op vragen

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; Beleidsregel activiteitenbijdrage 2015 gemeente Oldebroek Kenmerk: 193093 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op de Nota Minimabeleid gemeente Oldebroek 2015-2018

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel

RAADSVOORSTEL. Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel RAADSVOORSTEL Vergadering van : 30 juni 2009 Agendanummer : 7 Onderwerp : Langdurigheidstoeslag WWB Programma : Zorgzaam Dantumadiel Voorstel: 1. Vaststellen van de Verordening Langdurigheidstoeslag WWB

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

BELEIDSREGELS UITVOERING WET EENMALIGE KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING LAGE INKOMENS GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2014

BELEIDSREGELS UITVOERING WET EENMALIGE KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING LAGE INKOMENS GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2014 BELEIDSREGELS UITVOERING WET EENMALIGE KOOPKRACHTTEGEMOETKOMING LAGE INKOMENS GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2014 HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN REGELING Artikel 1. Begripsbepalingen 1. De begripsomschrijvingen

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: Portefeuillehouder: J.F.A.

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD. Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: Portefeuillehouder: J.F.A. *15.23236* VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Behandelend ambtenaar: B. de Looff Afdeling/cluster: MO/SEM Telefoonnr.: 35218 Portefeuillehouder: J.F.A. Alberts Onderwerp: Hervorming minimabeleid 2016-2020 Registratienummer:

Nadere informatie

Evaluatie Minimabeleid : Meedoen

Evaluatie Minimabeleid : Meedoen Evaluatie Minimabeleid 2017-2018: Meedoen in en Intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken (IASZ) Inleiding Met ingang van 2017 zijn structureel extra rijksmiddelen beschikbaar voor de bestrijding van armoede

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten

Collegevoorstel. Zaaknummer: 00406342. compensatie ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten Collegevoorstel Inleiding Per 1 januari 2014 is de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (WTCG) en de Compensatie eigen risico (CER) afgeschaft. Deze rijksregelingen werden uitgevoerd door

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Datum Zaaknummer : 98220 Programma : Economie, werk en inkomen Cluster : Samenleving Portefeuillehouder: dhr. V.G.M. van den Berg Informatie

Nadere informatie

Kwartaalstatistiek Leiderdorp 2 e kwartaal 2013

Kwartaalstatistiek Leiderdorp 2 e kwartaal 2013 Kwartaalstatistiek Leiderdorp 2 e kwartaal 2013 Toelichting bij cijfers 2 e kwartaal 2013 Ontwikkeling van het aantal klanten Ten opzichte van het 1 e kwartaal 2013 is het aantal WWB uitkeringen in het

Nadere informatie

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in

Interne Memo nr. commissie MO G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Interne Memo nr. Aan: commissie MO Van: G.E. Oude Kotte Datum: december 2014 Onderwerp: BOT-overleg armoedebeleid 2015 Afschrift aan: vul in Inleiding Per 1 januari 2015 wijzigen een aantal zaken binnen

Nadere informatie

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017

Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima. Datum 27 oktober 2014. Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Gemeenteraad 2014-342 Strekt ter vervanging Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering voor minima 2015-2017 Datum 27 oktober 2014 Raadsvoorstel Afdeling Strategie Maatschappelijke Ontwikkeling Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger

Onderdeel raadsprogramma: Programma 6, zorg, welzijn en onderwijs Portefeuillehouder: Jan Burger Raadsvergadering, 28 oktober 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Nr.: - Agendapunt: Voorbespreking Datum: 20 augustus 2014 Onderdeel raadsprogramma: Programma

Nadere informatie

Beleidsregel 11 Slotbepaling Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland

Beleidsregel 11 Slotbepaling Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van dinsdag 22 januari 2008 en de op 11 november 2008 door de gemeenteraad aangenomen motie aanpassing minimabeleid, stelt het Dagelijks

Nadere informatie

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg

Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg Beleid chronisch zieken en gehandicapten, gemeente Doesburg April 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Uitgangspunten... 3 1.1 Voormalige Wtcg en CER... 3 1.2 Financiën... 4 1.3 Doelgroep... 5 1.4 Landelijk

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *15.0001093* 15.0001093 Raadsvergadering: 12-3-2015 Voorstel: Agendapunt: Onderwerp Verordeningen individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag

Nadere informatie

Bijlage: Overzicht uitgaven minimabeleid 2010-2013

Bijlage: Overzicht uitgaven minimabeleid 2010-2013 Bijlage: Overzicht uitgaven minimabeleid 2010-2013 De Wet werk en bijstand (Wwb) heeft als uitgangspunt dat kosten die ontstaan zijn door bijzondere omstandigheden vergoed kunnen worden. Dit noemen we

Nadere informatie

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel mermeer Raadsvoorstel 2016.0047131 onderwerp Portefeuilehouder drs. Ap Reinders, dr. Tom Horn steiler Rob Kouwenhoven Collegevergadering 6 September 201 6 Raadsvergadering 1. Samenvatting I/Var willen

Nadere informatie

Joan de Haan

Joan de Haan Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email Joan de Haan 06-10237370 Joan.deHaan@a2samenwerking.nl Agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 14raad00330 29 januari 2015 onderwerp Nota Heroverweging

Nadere informatie

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten

Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Onderwerp Zaaknummer: OWZDB16 Motie met betrekking tot eigen bijdrage voor de functie begeleiding geestelijk gehandicapten Collegevoorstel Inleiding In november 2010 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen

Nadere informatie

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten

Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten Notitie categoriale bijzondere bijstand voor chronisch zieken, gehandicapten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Categoriale bijzondere bijstand 3. Doelgroep 4. Meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Ziektekostenverzekering en gemeentelijk beleid. 1. Inleiding

Ziektekostenverzekering en gemeentelijk beleid. 1. Inleiding 1 Ziektekostenverzekering en gemeentelijk beleid 1. Inleiding Veel gemeenten hebben voor de minima uit hun gemeente een collectief contract gesloten met een ziektekostenverzekeraar. De discussie over het

Nadere informatie

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het

1. Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering als maatwerkvoorziening inkomensondersteuning 2. Rol van het In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

Nadere informatie

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting

Minimabeleid Beek, september 2014 Danielle Marting Minimabeleid 2015 Beek, september 2014 Danielle Marting - 2-1. Inleiding In de afgelopen jaren heeft de gemeente Beek een stevig armoedebeleid opgebouwd. Sinds 2006 is Beek actief in het voorkomen en bestrijden

Nadere informatie

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.

wethouder Koster Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: G. Kraaijkamp Tel.nr. : Datum: 26 augustus 2014 Tekenstukken: Nee Bijlagen: 2 Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): 0620094919 Team: Onderwijs, Welzijn &

Nadere informatie

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad.

In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief en met toezending hiervan aan de raad. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: C.P.G. Kraan Tel nr: 06 8333 8358 Nummer: 15A.00667 Datum: 7 juli 2015 Team: Onderwijs, Welzijn en Zorg Tekenstukken: Ja Bijlagen: 1

Nadere informatie

Notitie Kinderen in armoede November 2013 Gemeente Velsen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg

Notitie Kinderen in armoede November 2013 Gemeente Velsen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Kinderen in armoede Velsen, november 2013 1 Notitie Kinderen in armoede November 2013 Gemeente Velsen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg 2 Ondersteuning kinderen in armoede 0. Samenvatting Op verzoek van de

Nadere informatie

Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Eenmalige uitkering 2004 BESLUITEN

Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Eenmalige uitkering 2004 BESLUITEN Behoudens advies van de commissie SWMG Aanbiedingsformulier Onderwerp Chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Eenmalige uitkering 2004 In te vullen door afdeling Bestuursondersteuning Ontwerper Parafanten

Nadere informatie

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten ADVIESNOTA Burgemeester en wethouders Registratienummer Datum Paraaf manager Onderwerp Naam opsteller Productgroep/afdeling/team Portefeuillehouder Nadere regels Wmo mbt Tegemoetkoming meerkosten chronisch

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Samen actief tegen armoede BBV nr: 2015/488128

Raadsstuk. Onderwerp: Samen actief tegen armoede BBV nr: 2015/488128 Raadsstuk Onderwerp: Samen actief tegen armoede BBV nr: 2015/488128 In het coalitieprogramma is afgesproken dat gedurende deze collegeperiode extra wordt geïnvesteerd in het minimabeleid, waarbij speciale

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Karabulut (SP) over het benutten van inkomensvoorzieningen.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Karabulut (SP) over het benutten van inkomensvoorzieningen. > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070 333

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-25274240 - email: wmoraad@oss.nl Datum 23 november 2014 Kenmerk WMOR14016 /AvO/DvL/BN/JG Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft

Nadere informatie

Onderwerp : Verschuiving inkomensgrens van 110% naar 120% op het geheel van beleidsnotities, verordeningen en uitvoeringsregelingen voor minima

Onderwerp : Verschuiving inkomensgrens van 110% naar 120% op het geheel van beleidsnotities, verordeningen en uitvoeringsregelingen voor minima AAN: GEMEENTERAAD. Raadsvergadering : Agendapunt : Voorstelnummer : Portefeuillehouder : J. Vos Onderwerp : Verschuiving inkomensgrens van 110% naar 120% op het geheel van beleidsnotities, verordeningen

Nadere informatie

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp:

Nota. Nota openbaar: Ja. Nummer: 14INT04226. Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) Onderwerp: Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT04226 II Onderwerp: II Datum vergadering^ Ö Nota openbaar: Ja Invulling Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER)

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten --

Besluitenlijst d.d. d.d. d.d. [ ]Akkoordstukken -- [X]Openbaar [ ]Besloten -- Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Collectieve ziektekostenverzekering 1- Notagegevens Notanummer 2016-001960 Datum 14-11-2016 Programma: 08 Meedoen Portefeuillehouder Weth. Kolkman Team MOM

Nadere informatie

B&W-voorstel en besluitnota

B&W-voorstel en besluitnota 2016/229772 B&W-voorstel en besluitnota Domein Domein Maatschappelijke Ontwikkeling Registratiedatum 12-10-2016 Opsteller A. Meijer van Putten d.d. B&W 25-10-2016 Agendapunt A8 Portefeuille Minimabeleid

Nadere informatie

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid

Algemene toelichting Inleiding Collectieve aanvullende zorgverzekering Keuzevrijheid Algemene toelichting Inleiding In het Wmo Beleidsplan 2015-2019 heeft de gemeente ervoor gekozen om de gemeentelijke middelen voor de inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten over te

Nadere informatie

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW

Verordening Declaratieregeling maatschappelijke. participatie voor minima 2015 GR FW Verordening Declaratieregeling maatschappelijke participatie voor minima 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk, - gelezen de voorstellen van het dagelijks bestuur van 11 december 2014 en

Nadere informatie

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen!

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID JANUARI 2007 De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! In deze nieuwsbrief leest u eerst over de nieuwe

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 15 november 2006 / 168/2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 15 november 2006 / 168/2006 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 15 november 2006 / 168/2006 Onderwerp Evaluatie Geld-Terug-Regeling (officiële naam: Beleidsregel bijzondere bijstand voor de kosten van deelname aan maatschappelijke

Nadere informatie

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014

Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg. Juni 2014 Gemeentelijk maatwerk voor personen met een chronische ziekte en/of beperking voor de regio Noord-Limburg Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 3 Inleiding... 4 Aanleiding... 4 Huidige regelingen ter tegemoetkoming

Nadere informatie

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend

Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend gemeentebestuur PURMEREN Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Wethouder Edwin Voorbij Aan de gemeenteraad Postbus 15 1440AA Purmerend uw brief van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Bijlage 1 Maatregelen terugdringen niet-gebruik in de afgelopen periode

Bijlage 1 Maatregelen terugdringen niet-gebruik in de afgelopen periode Bijlage 1 Maatregelen terugdringen niet-gebruik in de afgelopen periode Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft in haar rapport Geld op de plank (2007) het niet-gebruik van verschillende regelingen onderzocht

Nadere informatie

Raadsvraag inzake armoedebeleid kinderen

Raadsvraag inzake armoedebeleid kinderen Raadsvraag 2013056 inzake armoedebeleid kinderen DATUM : 25 juni 2013 VRAAG VAN : dhr. B. Boon (PvdA) BEANTWOORDING : mondeling in raad 4 juli 20313 VRAAG : Vandaag heeft de kinderombudsman de aandacht

Nadere informatie

In onze eerste bestuursrapportage voorspelden wij een eigen bijdrage van en in onze laatste bestuursrapportage (bedragen * 1000).

In onze eerste bestuursrapportage voorspelden wij een eigen bijdrage van en in onze laatste bestuursrapportage (bedragen * 1000). Wat kost het de gemeente Assen? Totaal bedragen * 1.000 Uitgaven Inkomsten Bijdrage gemeente Bedrijfsvoering 8.405 1.309 7.096 7.096 Uitkeringen Participatiewet 28.133 27.674 459-749 Bbz2004 99 46 53-13

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima

Nota van B&W. Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima Nota van B&W Onderwerp Een collectieve zorgverzekering voor Haarlemse minima Portefeuille H. van der Molen Auteur Mevr. M. Tijl Telefoon 5114396 E-mail: mtijl@haarlem.nl PD/SZW Reg.nr. SZW/2006/524 Te

Nadere informatie

M O N T F O O R T g e m e e n t e

M O N T F O O R T g e m e e n t e g e m e e n t e SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE Nr. 2011-27 Datum: 21-08-2011 Naam vragensteller: A.A.M. Vergeer Vraag gericht aan: wethouder Vlaar Onderwerp: financiering WWB Het college/de burgemeester

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Nota voor Dagelijks Bestuur

Nota voor Dagelijks Bestuur Nota voor Dagelijks Bestuur Van : Freke Kerkvliet Datum 13 augustus 2008 : Onderwerp : Verruiming en harmonisering minimaregelingen Advies : Instemmen met voorstel 1 t/m 6 Budget Grootbk. nr.: Par. controller:

Nadere informatie

Begrotingswijziging 2015-I

Begrotingswijziging 2015-I Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 Begroting... 4 1.1 Baten en lasten... 4 1.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten... 5 2 Inleiding... 6 3 Begroting per programma... 7 3.1.1 Participatie... 7

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid.

1. het bieden van een gerichte compensatie van zogeheten meerkosten; 2. budgettaire beheersbaarheid. Beleidsnota compensatieregeling Chronisch zieken & gehandicapten Behandelend ambtenaar: F. de Waal Datum: 22 september 2014 Aanleiding De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) & de

Nadere informatie

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2.

Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Beleidsregel 1. Begripsbepalingen Beleidsregel 2. Regeling collectieve zorgverzekering voor minima in de gemeente Steenwijkerland 2016. Gelet op het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Steenwijkerland van dinsdag 22 januari 2008 en de op 11 november

Nadere informatie