Een coördinerende omdat-constructie in gesproken Nederlands?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een coördinerende omdat-constructie in gesproken Nederlands?"

Transcriptie

1 Een coördinerende omdat-constructie in gesproken Nederlands? Tekstlinguïstische en prosodische aspecten Ingrid Persoon*, Ted Sanders, Hugo Quené & Arie Verhagen Abstract Dutch language users can use connective patterns to express backward causal relations. Sub-omdat patterns (omdat, because1, followed by a subordinated clause) and co-want patterns (want, because2/since/for, followed by a coordinated clause) can be used in both spoken and written Dutch. However, only in spoken Dutch, a third pattern might be used: the co-omdat pattern. A possible parallel phenomenon occurs in German. We will describe the co-omdat pattern against the background of a comparison of this so called epistemic weil pattern and present a first study on the co-omdat phenomenon. We analyse the co-omdat pattern from two linguistic perspectives: cognitive text analysis and spoken discourse analysis. We argue that the congruency seen in the resulting two analyses of co-omdat can be taken as strong support for the acknowledgement of a co-omdat construction in spoken Dutch. 1 Inleiding In gesproken Nederlands treffen we uitingen aan als de volgende: (1) Het bedrijfsleven vind ik niks voor Carl omdat hij is veel te wisselvallig. 1 Hier wordt omdat gecombineerd met een hoofdzin; een patroon dat we in het vervolg van dit artikel als het coördinerende omdat-patroon of co-omdat aanduiden. Dit patroon komt in geschreven Nederlands niet voor. Moedertaalsprekers beschrijven het patroon dan ook als ongrammaticaal en in een standaardgrammatica als de Algemene Nederlandse Spraakkunst wordt het patroon niet als onderdeel van de Nederlandse grammatica * Corresponderende auteur, Universiteit Utrecht, UiL-OTS, Trans 10, kamer 2.34B, Met veel dank aan Johanneke Caspers, Sieb Nooteboom en Jacques Terken voor hun hulp bij het beschrijven van declinatieresets. Daarnaast danken we de redactie en een anonieme reviewer voor hun scherpe en doeltreffende commentaar op een eerdere versie van dit artikel. Het werk van de eerste twee auteurs aan dit onderzoek wordt ondersteund door NWO Vici-subsidie Voorbeelden zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitingen in het Corpus Gesproken Nederlands. Nederlandse Taalkunde, jaargang 15,

2 Ingrid Persoon, Ted Sanders, Hugo Quené & Arie Verhagen beschreven. Toch komt het patroon in gesproken Nederlands wel met enige regelmaat voor. In het Corpus Gesproken Nederlands (CGN, zie Van Eerten 2007) selecteerden we de Nederlands-Nederlandse face-to-face conversaties en interviews met leraren Nederlands. In 5% van de 1926 omdat-uitingen die in dit subcorpus gevonden werden, is een co-omdatpatroon aanwezig. Het doel van dit artikel is het gebruik van co-omdat in conversaties te verklaren. Het gebruik van co-omdat vertoont overeenkomsten in vorm en functie met twee algemeen geaccepteerde connectiefpatronen in het Nederlands: het subordinerende omdat-patroon (sub-omdat) en het coördinerende want-patroon (co-want). Uiting (2) is een voorbeeld van een sub-omdat-patroon: een tekstsegment X, dan het connectief omdat, en tenslotte een tekstsegment Y in de vorm van een bijzin. Uiting (3) is een voorbeeld van een co-want-uiting: een tekstsegment X, dan het connectief want, en tenslotte een tekstsegment Y in de vorm van een hoofdzin. (2) X[Het Bedrijfsleven vind ik niks voor Carl]X omdat Y[hij veel te wisselvallig is.]y (3) X[Het Bedrijfsleven vind ik niks voor Carl]X want Y[hij is veel te wisselvallig.]y Connectiefpatronen zoals het co-omdat-patroon in (1), het sub-omdat-patroon in (2) en het co-want-patroon in (3) expliciteren hoe verschillende uitingen in een discourse met elkaar verbonden kunnen worden (zie bijv. Knott & Sanders 1998; Sanders 1997). In alle drie de bovenstaande uitingen expliciteert de spreker een achterwaartse causale relatie tussen Het Bedrijfsleven vind ik niks voor Carl en hij is veel te wisselvallig. Tekstsegment X drukt een consequentie uit; tekstsegment Y beschrijft een oorzaak. Hoewel een spreker voor sommige causale relaties zowel co-want als sub-omdat kan gebruiken, is de keuze tussen deze connectiefpatronen niet willekeurig. Er bestaan verschillen tussen de functies van sub-omdat en co-want (zie bijv. Degand 1998, Pander Maat & Degand 2001; Pit 2003; Sanders & Spooren 2009; Verhagen 2005, De Vries 1971). Zo kan een spreker wel (4a), maar niet (4b) uiten als ze wil uitdrukken dat ze denkt dat Jan hard gewerkt heeft, en dat de reden om dat te denken is dat Jan is geslaagd voor zijn examen (zie Verhagen 2005: 191). (4) a X[Jan heeft hard gewerkt,]x want Y[hij is geslaagd voor zijn tentamen]y b X[?? Jan heeft hard gewerkt]x omdat Y[hij geslaagd is voor zijn tentamen]y Deze observatie laat zien dat sub-omdat en co-want niet altijd inwisselbaar zijn en dat er verschillen in de functies van de connectiefpatronen bestaan. De causale relatie in (4) is alleen te begrijpen als een redenering van de spreker: de spreker beredeneert Jan heeft hard gewerkt op basis van de observatie hij is geslaagd voor zijn tentamen. De causale relatie in (4) kan geen beschrijving van een causale relatie in de werkelijkheid zijn: de situatie dat je geslaagd bent voor je tentamen veroorzaakt niet een situatie waarin je hard hebt gewerkt. Dit verschil tussen een beschrijving van een causale relatie in de werkelijkheid en het leggen van een causale relatie als onderdeel van de redenering van de spreker, wordt door Sweetser (1990) beschreven als een verschil tussen een causale relatie in het inhoudelijke domein versus een causale relatie in het epistemische domein. Uiting (4a) geeft een pro- 260

3 Een coördinerende omdat-reconstructie in gesproken Nederlands? totypisch voorbeeld van een causale relatie in het epistemische domein. Uiting (5) vormt een geconstrueerd voorbeeld van een causale relatie in het inhoudelijke domein. Naast inhoudelijke en epistemische causale relaties, onderscheidt Sweetser nog een derde type causale relatie: een causale relatie in het taalhandelingsdomein (zie (6) (geconstrueerd)). In uiting (6) vormt ik moet de trein van zeven uur halen een motivatie of rechtvaardiging voor de taalhandeling die gedaan wordt door hoe laat is het? uit te spreken. (5) X[Lies ging vroeg naar huis,]x omdat Y[ze moe was.]y (6) X[Hoe laat is het?]x Want Y[ik moet de trein van zeven uur halen.]y Uit eerder onderzoek (zie bijv. Degand & Pander Maat 2003; Pit 2003; Sanders & Spooren 2009; Verhagen 2005) blijkt dat vooral co-want wordt gebruikt voor causale relaties in het taalhandelings- of epistemische domein. Om daarentegen een causale relatie in het inhoudelijke domein te expliciteren wordt vooral sub-omdat gebruikt. De relatie in (4) ligt niet in het inhoudelijke domein. Vandaar dat het sub-omdat-patroon niet kan worden gebruikt om deze relatie uit te drukken. In paragraaf 3 zullen we uitgebreider ingaan op de functieverschillen tussen co-want en sub-omdat. Het gebruik van co-omdat lijkt op dat van sub-omdat en co-want. Om het gebruik van coomdat te verklaren ligt een vergelijking met deze twee andere patronen dus voor de hand. Hiertoe kunnen we gebruik maken van drie typen benaderingen (1) de cognitieve tekstlinguïstiek, (2) de gesproken-discourse-analyse en (3) de cross-linguïstische methode. Ten eerste is het gebruik van sub-omdat versus co-want voor wat het geschreven Nederlands betreft een goed bestudeerd fenomeen in de cognitief georiënteerde tekstlinguïstiek (Pander Maat & Degand 2001; Pander Maat & Sanders 2001; Pit 2003; Sanders 2005; Sanders & Spooren 2009; Verhagen 2005). Waar in deze traditie het corpusonderzoek naar gesproken taal net begonnen is (Spooren, Sanders, Huiskes & Degand 2010; Sanders & Spooren 2009), staat corpusonderzoek naar gesproken taal juist centraal in een andere traditie: die van gesproken-discourse-analyse. Met name voor het Engelse connectief because bestaat binnen deze traditie veel onderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat prosodische eigenschappen van connectiefpatronen een belangrijke rol spelen bij het onderscheiden van verschillende functies (Couper-Kuhlen 1996; Ford 1993). Een derde type benadering is de cross-linguïstische vergelijking. In het Duits doet zich een mogelijk vergelijkbaar fenomeen voor: het gebruik van het subordinerende weil dat in gesproken Duits ook als coördinator kan worden gebruikt; het zogenoemde epistemische weil (Keller 1998; Günthner 1993; Wegener 1993). Zijn hier mogelijke parallellen met het Nederlands? Tegen de achtergrond van de cross-linguïstische vergelijking met het Duits zullen tekstlinguïstische en prosodische analyses worden toegepast op co-omdat-fragmenten uit gesproken Nederlands. We beginnen dit artikel met de cross-linguïstische methode: het gebruik van co-omdat wordt vergeleken met het gebruik van het epistemische weil in gesproken Duits (paragraaf 2). Uit de gevonden overeenkomsten en verschillen met het Duits wordt een hypothese over het gebruik van co-omdat in gesproken Nederlands geformuleerd. Deze hypothese wordt getoetst door functionele en prosodische aspecten van het co-omdat-patroon te onderzoeken. In paragrafen 3 en 4 zullen cognitief tekstanalytische theorieën over de functionele eigenschappen van sub-omdat en co-want in geschreven Nederlands worden toegepast op het gebruik van co-omdat versus sub-omdat en co-want in gesproken Neder- 261

4 Ingrid Persoon, Ted Sanders, Hugo Quené & Arie Verhagen lands. In paragrafen 5 en 6 zullen, op basis van de gesproken-discourse-analyse van connectieven in gesproken Engels, prosodische eigenschappen van co-omdat worden vergeleken met sub-omdat en co-want. 2 Co-omdat en co-weil: een mogelijke verklaring? Evenals in het Nederlands, kunnen ook in het Duits twee connectiefpatronen gebruikt worden om achterwaartse causale relaties uit te drukken: een sub-weil-patroon (7) of een co-denn-patroon (8). (7) X[Peter ist nach Hause gegangen,]x weil Y[er Kopfweh hätte]y (Keller 1998) (8) X[Fritz ist nach Hause gegangen,]x denn Y[ich sehe seinen Mantel nicht mehr an der Garderobe]Y (vrij naar Keller 1998) Het sub-weil-patroon lijkt sterk op het Nederlandse sub-omdat-patroon. In beide patronen wordt het connectief gevolgd door een bijzin. Daarnaast wordt het Duitse sub-weil, evenals het Nederlandse sub-omdat, vooral gebruikt om causale relaties in het inhoudelijke domein uit te drukken (Keller 1998). Het co-denn-patroon, aan de andere kant, is te vergelijken met het Nederlandse co-want-patroon. In beide patronen wordt het connectief gevolgd door een hoofdzin. Bovendien wordt het Duitse co-denn-patroon, evenals het Nederlandse co-want, vooral gebruikt om causale relaties in het epistemische domein uit te drukken (Keller 1998). Naast deze twee patronen wordt in gesproken Duits ook een co-weil-patroon gebruikt (9): het connectief weil wordt hier gevolgd door een hoofdzin (Günthner 1993; Keller 1998; Wegener 1993). Dit patroon is vaak beschreven als het epistemische weil, omdat dit patroon vooral gebruikt wordt om causale relaties in het epistemische domein uit te drukken. Opvallend is dat het co-weil-patroon alleen in gesproken Duits voorkomt (Wegener 1993). Wegener laat zien dat, als het epistemische weil in geschreven Duits voorkomt, dat duidelijk de functie heeft spreektalig Duits weer te geven. (9) X[Fritz ist nach Hause gegangen,]x weil Y[ich sehe seinen Mantel nicht mehr an der Garderobe]Y (voorbeeld uit Keller 1998) Het gebruik van epistemisch weil leidde in Duitsland tot de nodige onrust onder taalkundigen. Actiegroepen als Rettet die Kausalsatz werden opgericht. Politici en presentatoren die het epistemische weil gebruikten werden ervan beschuldigd het slechte voorbeeld te geven (Keller 1998; Wegener 1993). Zijn er parallellen tussen het Duitse gebruik van het epistemische weil en het Nederlandse co-omdat? Evenals co-omdat wordt ook het epistemische weil gebruikt naast twee andere patronen om achterwaartse causaliteit uit te drukken: het sub-weil-patroon en het co-denn-patroon. Evenals co-omdat wordt ook het gebruik van epistemisch weil als ongrammaticaal beoordeeld en niet in de grammatica s opgenomen. En belangrijker, evenals co-omdat is ook het gebruik van epistemisch weil beperkt tot uitsluitend de gesproken taal. Is hier sprake van een vergelijkbaar fenomeen in twee verwante talen? 262

5 Een coördinerende omdat-reconstructie in gesproken Nederlands? Keller (1998) en Günthner (1993) verklaren het gebruik van het co-weil-patroon beiden aan de hand van taalverandering. Meer en meer sprekers gaan co-weil in plaats van codenn gebruiken om een causale relatie in het epistemische domein uit te drukken (Keller 1998). Co-weil wordt dus gebruikt in dezelfde functie als waarin co-denn gebruikt wordt, een functie die afwijkt van de functie van sub-weil. Voor de opkomst van het epistemische weil noemt Keller verschillende oorzaken. Naast een lexicaal verschil (denn versus weil) verschillen het co-denn- en het sub-weil-patroon ook in intonatie en syntaxis (in het co-denn-patroon heeft het Y-segment de vorm van een hoofdzin, in het sub-weil-patroon heeft het Y-segment de vorm van een bijzin). Doordat de twee patronen in hun syntaxis en hun intonatie al genoeg van elkaar afwijken, wordt lexicale markering overbodig: in beide patronen kan hetzelfde connectief gebruikt worden (Keller 1998). Daarnaast karakteriseert Keller het connectief weil in gesproken Duits als de prototypical causal conjunction : denn komt in hedendaags gesproken Duits bijna niet voor, het kan niet gebruikt worden om antwoord te geven op een waarom-vraag of om een rechtvaardiging van een taalhandeling te beginnen. Ook leren kinderen weil eerder dan denn. Op deze manier kan verklaard worden dat sprekers (onbewust) het connectief denn vervangen door het prototypische (en daardoor makkelijkere) connectief weil (Keller 1998). De Nederlandse situatie lijkt weliswaar op de Duitse, maar is toch net iets anders. In tegenstelling tot in het Duits wordt in spontaan, gesproken Nederlands het connectief want (en niet omdat) veel frequenter gebruikt. In 200 uur spontaan gesproken, face-to-face Nederlands-Nederlands komt want 9561 maal voor. Daar staan slechts 1926 omdat-uitingen tegenover. Dit wil zeggen dat want ongeveer 5 maal zo vaak gebruikt wordt als subomdat. Daarnaast heeft want in gesproken Nederlands ook een minder specifiek profiel: met omdat worden in gesproken Nederlands alleen inhoudelijke causale relaties uitgedrukt. Met want kunnen in gesproken Nederlands epistemische, maar ook inhoudelijke causale relaties worden uitgedrukt (Spooren et al. 2010; Sanders & Spooren 2009). In het Duits is weil dus het prototypische connectief om een achterwaartse causale relatie uit te drukken. In gesproken Nederlands, daarentegen, is omdat dat juist niet. Omdat is het minder frequente en specifiekere connectief. Voor het Nederlands is de vraag die we moeten beantwoorden dan ook niet: waarom heeft het nieuwe co-omdat een Y-segment in hoofdzinsvolgorde? De vraag die we willen beantwoorden is eerder: waarom heeft het Y-segment in hoofdzinsvolgorde het connectief omdat en niet want? Aan de hand van de verschillen en overeenkomsten tussen het Nederlands en het Duits kunnen we een hypothese formuleren over het voorkomen van omdat voor een hoofdzin. Voor het Duits hebben we gezien dat het gebruik van het epistemische co-weil niet willekeurig is, maar dat het in een specifieke functie gebruikt wordt. Vandaar dat we kunnen verwachten dat ook het gebruik van het Nederlandse co-omdat niet een willekeurig of foutief gebruik van een aantal sprekers is, maar dat het een patroon is met een specifieke functie. Anders dan voor het Duitse epistemische weil verwachten we dat het Nederlandse coomdat niet gebruikt wordt in plaats van een van de andere connectiefpatronen. Aangezien want in gesproken Nederlands frequenter gebruikt wordt dan omdat, is het niet plausibel dat het co-omdat-patroon het co-want-patroon vervangt. Het is met andere woorden niet waarschijnlijk dat sprekers van een co-omdat-uiting het connectief omdat gebruiken ter vervanging van het connectief want. Daarentegen zouden sprekers het co-omdat-patroon 263

6 Ingrid Persoon, Ted Sanders, Hugo Quené & Arie Verhagen wel kunnen gebruiken om een functie aan te duiden die afwijkt van de reeds bestaande functies van co-want en sub-omdat. Met andere woorden, het co-omdat-patroon zou samen kunnen hangen met een specifieke, nieuwe functie. In dat geval kunnen we spreken van een co-omdat- constructie. Constructies zijn immers te definiëren als conventionalized pairings of form and function (Goldberg 2006: 3). In de volgende paragrafen gaan we aan de hand van functionele en prosodische eigenschappen na of er sprake is van een coomdat-constructie. 3 Cognitieve tekstlinguïstiek en de functies van connectiefpatronen In paragraaf 1 hebben we het verschil in functie tussen co-want en sub-omdat uitgelegd aan de hand van verschillende domeinen waarin de causale relatie gelegd wordt. Deze onderscheiding van verschillende domeinen wordt binnen de cognitieve tekstlinguïstiek vaak gezien als een operationalisering van een fundamentelere functionele eigenschap: (inter-) subjectiviteit (Degand & Pander Maat 2003; Pander Maat & Sanders 2000; 2001; Pit 2003; Sanders 2005, Sanders & Spooren 2009; Verhagen 2005). Een gesprek is weer te geven als een construal configuration zoals in figuur 1 (V erhagen 2005). object P object Q object 1 object 2 Figuur 1: construal configuration (Verhagen 2005: ) Een communicatiesituatie bestaat minstens uit twee subjecten van communicatie: de spreker en de luisteraar(s). Deze subjecten van communicatie praten over iets: de objecten van communicatie. Een causale relatie kan nu deel uitmaken van de objecten van communicatie: het is iets wat beschreven wordt. Zo n objectieve causale relatie wordt uitgedrukt in (10). Deze relaties worden gewoonlijk uitgedrukt met sub-omdat (Degand & Pander Maat 2003; Pit 2003; Sanders & Spooren 2009). 264

7 Een coördinerende omdat-reconstructie in gesproken Nederlands? (10) X[Ik moet in ieder geval langs huis]x omdat Y[ik nou natuurlijk niet genoeg spullen bij me heb]y Aan de andere kant kan een causale relatie ook gelegd worden op het niveau van de subjecten van communicatie. In dit geval komen de subjecten van communicatie naar voren in de interpretatie van een causale relatie tussen het X-segment en het Y-segment. Zo n subjectieve relatie wordt uitgedrukt in (11). Hier is de causale relatie niet iets wat beschreven wordt, maar iets wat door de subjecten van communicatie als causaal geïnterpreteerd wordt. Dit soort relaties wordt gewoonlijk door co-want uitgedrukt (Degand & Pander Maat 2003; Pit 2003; Sanders & Spooren 2009). (11) X[Je kan beter nog in HAVO vier blijven zitten]x want Y[dan weet je zeker dat je HAVO vijf wel goed doet]y Hieronder beschrijven we hoe de subjectiviteit van causale relaties geanalyseerd kan worden aan de hand van de domeinonderscheidingen en twee andere operationaliseringen van subjectiviteit: de expressie van de causale primaire participant (3.2) en de complexiteit van de redenering (3.3). In paragraaf 4 vergelijken we het co-omdat-patroon in termen van subjectiviteit met sub-omdat en co-want. 3.1 Het domein van de causale relatie Pander Maat & Sanders (2000) en Pander Maat & Degand (2001) laten zien dat er een verband bestaat tussen subjectiviteit en het domein van de causale relatie. In beide onderzoeken wordt een relatie gelegd tussen causale relaties in het inhoudelijke domein en objectieve causale relaties. Een spreker van een causale relatie in het inhoudelijke domein presenteert zichzelf niet als betrokken in de totstandkoming van de causale relatie. Ook leggen beide onderzoeken een verband tussen epistemische en subjectieve causale relaties. In een causale relatie in het epistemische domein, speelt de spreker een grotere rol in de interpretatie van een causale relatie. De causale relatie wordt niet gepresenteerd als iets dat in de werkelijkheid voorkomt, maar als onderdeel van de redenering van de spreker. Een causale relatie in het taalhandelingsdomein, wordt geheel door de spreker zelf gelegd. Vandaar dat ook taalhandelingsrelaties in beide onderzoeken beschouwd worden als subjectieve causale relaties. Het domein van de causale relatie kan dus gezien worden als een operationalisering van subjectiviteit: door het domein van de causale relatie te bepalen, kunnen we iets zeggen over de subjectiviteit van de causale relatie. Via een parafrasetest kan per causale relatie bepaald worden in welk domein deze plaatsvindt (Sanders 1997). Een inhoudelijke relatie kan worden geparafraseerd als: de situatie, gebeurtenis of handeling die ik beschrijf met <<tekstsegment X>> wordt veroorzaakt of gemotiveerd door de situatie die ik beschrijf met <<tekstsegment Y>>. Een epistemische relatie kan worden geparafraseerd als: de beoordeling of evaluatie die ik geef met <<segment X>> kan ik voor de luisteraar rechtvaardigen op basis van de volgende argumentatie <<segment Y>>. Een taalhandelingsrelatie kan, tenslotte, het best geparafraseerd worden als: de handeling die ik uitvoer door <<tekstsegment X>> te zeggen kan ik motiveren of rechtvaardigen op basis van <<tekstsegment Y>>. 265

8 Ingrid Persoon, Ted Sanders, Hugo Quené & Arie Verhagen 3.2 De expressie van de causale primaire participant Een tweede manier waarop subjectiviteit geoperationaliseerd kan worden, is door de expressie van de causale primaire participant (cp) in de causale relatie te analyseren. Pit (2003) beschrijft de cp als diegene die of datgene wat een verandering ondergaat als gevolg van de causaliteit. In uiting (12) zien we ik die een woord dat hij eerder verafschuwd had, toch heeft gebruikt. De uiting beschrijft een verandering aan ik die wordt veroorzaakt door ik zocht naar een algemene term. Ik is hier dan ook degene die de causale relatie ondergaat en die beschreven kan worden als de causale primaire participant van de uiting. In uiting (12) is de causale primaire participant expliciet aanwezig. Dat hoeft niet altijd zo te zijn, zoals geïllustreerd in uiting (13). Degene die hier een verandering ondergaat is de spreker. De spreker verandert door dit is natuurlijk een heel andere groep mensen dan kleuters. Dat is namelijk de reden waarom de spreker een vraag stelt: hoe is het dan nu? (12) X[Ik heb het gebruikt]x omdat Y[ik zocht naar een algemene term.]y (13) X[Hoe is het dan nu?]x Omdat Y[dit is natuurlijk een heel andere groep mensen dan kleuters]y Eerder onderzoek heeft laten zien dat de wijze waarop de cp van de causale relatie wordt uitgedrukt, een indicatie kan zijn voor de subjectiviteit van de causale relatie (Pander Maat & Degand 2001; Pit 2003; Sanders & Spooren 2009). Op basis van Langacker (1990) laten deze onderzoeken zien dat een explicitering van de cp ertoe kan leiden dat de cp ook onderdeel is van de objecten die in de uiting worden beschreven. Een causale relatie die wordt uitgedrukt wordt met een expliciete cp (14 (geconstrueerd)) wordt daarom als objectiever geanalyseerd dan een causale relatie die met een impliciete cp wordt uitgedrukt (15 (geconstrueerd)). (14) X[Ik vind dat een mooi boek,]x want Y[het heeft een geweldig plot.]y (15) X[Dat is een mooi boek,]x want Y[het heeft een geweldig plot.]y 3.3 De complexiteit van het Y-segment Naast de uitdrukkingswijze van de cp en het domein van de causale relatie hypothetiseren wij dat subjectiviteit ook door middel van de complexiteit van het Y-segment geoperationaliseerd kan worden. Onze hypothesevorming is gebaseerd op de volgende intuïtie. In uiting (16 (geconstrueerd)) wordt in het Y-segment slechts een reden gegeven. Het Y-segment in uiting (17 (geconstrueerd)) is complexer, het omvat meerdere redenen. Hierdoor lijkt de spreker in (17) meer op de voorgrond te staan dan in (16). (16) X[Ik ben donderdag niet naar de training gekomen.]x Y[Ik had de volgende middag een tentamen.]y (17) X[Ik ben donderdag niet naar de training gekomen.]x Y[Ik had de volgende middag een tentamen en m n zusje vierde die avond haar verjaardag.]y 266

9 Een coördinerende omdat-reconstructie in gesproken Nederlands? Uiting (16) is makkelijker te interpreteren als een verklaring voor waarom ik niet kwam. Uiting (17) aan de andere kant is meer dan een beschrijving of een verklaring. Ze kan alleen maar geïnterpreteerd worden als een poging om de luisteraar te overtuigen van de juistheid van het besluit om niet te komen. Op basis van deze observatie is onze hypothese dat subjectieve relaties vaker zullen voorkomen met een complex Y-segment. Met een complex Y-segment lijkt de spreker meer naar voren te komen in het interpreteren van een causale relatie tussen het X-segment en het Y-segment. 4 De tekstlinguïstische eigenschappen van co-omdat Om subjectiviteitskenmerken van het co-omdat-patroon te achterhalen zijn co-omdat-uitingen vergeleken met sub-omdat- en co-want-uitingen voor de drie hierboven beschreven operationaliseringen van subjectiviteit. Hiertoe hebben we een steekproef van 35 co-omdatuitingen geselecteerd uit het spontaan, gesproken, face-to-face Nederlands-Nederlandse deel van het CGN. In deze co-omdat-uitingen is de hoofdzinvolgorde in het Y-segment niet ontstaan door een hervatting. Uitingen zijn dus niet geselecteerd als er een gevulde pauze of interjectie tussen het connectief en het Y-segment of in het begin van het Y-segment voorkwamen. Ter vergelijking zijn naast de 35 co-omdat-uitingen 35 sub-omdat- en 35 co-want-uitingen geselecteerd. Deze sub-omdat- en co-want-uitingen zijn gesproken door dezelfde sprekers als die van de co-omdat-uitingen. De hiermee opgebouwde steekproef werd vervolgens op grond van de drie beschreven subjectiviteitsvariabelen geanalyseerd Het domein van de causale relatie In tabel 1 wordt voor de drie connectiefpatronen aangegeven hoeveel uitingen er per type parafrase voorkwamen. Sub-omdat Co-omdat Co-want Inhoudelijk domein Epistemisch domein Taalhandelingsdomein Niet analyseerbaar Totaal aantal uitingen Tabel 1: Verdeling van uitingen over de verschillende typen causale relaties 2 Doordat het niet altijd mogelijk bleek te zijn een analyse van de uiting te maken, is de uiteindelijke steekproef steeds kleiner dan 105 uitingen. 3 Dit zijn bijv. uitingen waarvan de naderhand werd vastgesteld dat er geen sub-omdat-, co-omdat- of co-want-patroon (als gedefinieerd in paragraaf 1) in voorkwam. Ook connectiefuitingen die geen causale relatie uitdrukken of een causale relatie waarvan het domein van causaliteit ambigu was worden in deze context als niet-analyseerbaar beschouwd. 267

10 Ingrid Persoon, Ted Sanders, Hugo Quené & Arie Verhagen Om deze data te vergelijken zijn McNemar-toetsen uitgevoerd. Aangezien op die manier verschillende statistische toetsen op dezelfde steekproef worden uitgevoerd, zijn de McNemar-toetsen aangevuld met een Bonferroni-aanpassing (α = 0,006). Sub-omdat en co-want verschillen significant van elkaar in de frequentie waarin zij een inhoudelijke causale relatie uitdrukken (χ 2 = 18, df = 1, p = 0,00002). Co-want drukt minder vaak dan sub-omdat een causale relatie in het inhoudelijke domein uit. Ook tussen co-omdat en sub-omdat bestaan significante verschillen in het uitdrukken van een causale relatie die als inhoudelijk kan worden geparafraseerd (χ 2 = 8; df = 1, p = 0,0047). Ook co-omdat drukt minder vaak dan sub-omdat een inhoudelijke causale relatie uit. Tussen co-omdat en co-want bestaan geen significante verschillen wat betreft het uitdrukken van een inhoudelijke causale relatie (χ 2 = 3; df = 1, p = 0,083, n.s.). Voor de frequenties waarmee epistemische causale relaties worden uitgedrukt, blijken de connectiefpatronen niet significant van elkaar te verschillen. Wat betreft het uitdrukken van taalhandelingsrelaties zien we wel verschillen tussen de connectiefpatronen. Aangezien deze causale relaties vrij weinig in de steekproef voorkomen, is een statistische toets voor deze verschillen onmogelijk. Wel laten de descriptieve statistieken een verschil tussen sub-omdat versus co-omdat en co-want zien. Zowel co-omdat als co-want worden gebruikt om causale relaties uit te drukken die als taalhandelingsrelaties geparafraseerd kunnen worden. Sub-omdat wordt hiervoor niet gebruikt. Om een inhoudelijke causale relatie uit te drukken wordt dus vaker sub-omdat gebruikt, zoals in (18). Dit terwijl co-omdat en co-want vaker dan sub-omdat gebruikt worden om niet-inhoudelijke causale relaties, zoals een epistemische relatie in (19) en een taalhandelingsrelatie in (20) en (21), uit te drukken. (18) X[En toen heb ik Engels gekozen]x omdat Y[ik dat toch gewoon de de leukste en de meest interessant en de handigste taal vond]y (19) X[Nu met de tweede fase wordt Nederlands denk ik iets gevarieerder]x omdat Y[literatuur wordt eigenlijk een apart vak]y (20) X[Willen leerlingen nog wel lezen?]x want Y[die kijken tegenwoordig heel veel tv kijken of uh zitten heel veel achter de computer en lezen ]Y (21) X[Is er eigenlijk nog wel ruimte voor dat soort dingen in de?]x omdat Y[tegenwoordig heb ik het idee dat lesprogramma s zo vol zitten]y 4.2 De uitdrukking van de causale primaire participant Tabel 2 geeft voor ieder connectiefpatroon de frequenties van uitingen over de verschillende soorten uitdrukkingen van de cp weer. 268

11 Een coördinerende omdat-reconstructie in gesproken Nederlands? Sub-omdat Co-omdat Co-want Impliciete cp Expliciete cp Niet analyseerbaar Totaal aantal uitingen Tabel 2: Verdeling van uitingen over de verschillende uitdrukkingsvormen van de cp Verschilt co-omdat van (een van) de andere connectiefpatronen wat betreft de uitdrukkingsvorm van de cp? Om dit te toetsen hebben we wederom McNemar-toetsen met Bonferroni-aanpassingen uitgevoerd (α = 0,017). Nu blijkt dat het sub-omdat-patroon van het co-want-patroon verschilt in het voorkomen van impliciete cp s (χ 2 = 13,76; df =1; p = 0,0002): sprekers gebruiken minder vaak een impliciete cp met een sub-omdat-patroon dan met een co-want-patroon. Ook tussen co-omdat en co-want bestaat een significant verschil in het voorkomen van impliciete cp s (χ 2 = 13; df = 1; p = 0,0003). Met co-omdat komen minder impliciete cp s voor dan met co-want. Tussen co-omdat en sub-omdat bestaan te weinig verschillen om een McNemar-toets uit te voeren. 51 Om causale relaties met een expliciete cp uit te drukken wordt dus vaker sub-omdat (22) of co-omdat (23) gebruikt. In zowel (22) als (23) wordt de cp expliciet gemaakt met het persoonlijk voornaamwoord ik. Co-want wordt vaker gebruikt om een causale relatie met een impliciete cp uit te drukken. Dit is te zien in (24) waar de cp, degene die de evaluatie maakt ofwel de spreker, niet geëxpliciteerd wordt. (22) X[Toen heb ik Engels gekozen]x omdat Y[ik dat toch gewoon de leukste en de meest interessante en handigste taal vond.]y (23) X[Het is het onhandigst vind ik maandag]x omdat Y[d r kan zoveel in t weekend gebeuren waardoor je ineens maandag niet kan]y (24) X[Je kan beter nog in HAVO vier blijven zitten]x want Y[dan weet je zeker dat je HAVO vijf wel goed doet]y 4.3 De complexiteit van het Y-segment Tabel 3 geeft de frequenties voor niet-complexe versus complexe Y-segmenten voor ieder connectiefpatroon weer. 4 Dit zijn bijv. uitingen waarvan naderhand werd vastgesteld dat er geen sub-omdat-, co-omdat- of co-want-patroon (als gedefinieerd in paragraaf 1) in voorkwam. Ook connectiefuitingen die geen causale relatie uitdrukken worden als niet-analyseerbaar beschouwd. 5 De verwachte frequenties op grond van deze data waren lager dan 5 waardoor een McNemar-toets niet mogelijk is. 269

HOE VROEGER, HOE BETER?

HOE VROEGER, HOE BETER? Masterthesis Onderwijskunde HOE VROEGER, HOE BETER? Een onderzoek naar de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs Renske Naber 1717693 Eerste lezer: Dr. R. Maslowski Tweede lezer: Dr. W. M. Lowie & Dr.

Nadere informatie

Een hoge taalintensiteit, trekt dat uw aandacht?

Een hoge taalintensiteit, trekt dat uw aandacht? Een hoge taalintensiteit, trekt dat uw aandacht? Een onderzoek naar het verband tussen taalintensiteit en het trekken van aandacht in een digitale nieuwsbrief Scriptie voor de opleiding Toegepaste Communicatiewetenschap,

Nadere informatie

(Opzettelijke) metaforen onder tijdsdruk in live sportverslaggeving

(Opzettelijke) metaforen onder tijdsdruk in live sportverslaggeving (Opzettelijke) metaforen onder tijdsdruk in live sportverslaggeving Jan-Matthijs Harderwijk Studentnummer: 1728881 Vrije Universiteit Faculteit der Letteren Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur Eerste

Nadere informatie

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers Angst en vertrouwen Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving Samenwerking tussen Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik

Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Rapportage Kwaliteit van toetsen binnen handbereik Een reviewstudie van onderzoek en onderzoeksresultaten naar de kwaliteit van toetsen Nathalie Maassen, Dorien den Otter, Saskia Wools, Bas Hemker, Gerard

Nadere informatie

U-dialogen in het onderwijs - vergroten gevoel van welbevinden en veiligheid bij leerlingen - Tussenrapportage 2011-2012

U-dialogen in het onderwijs - vergroten gevoel van welbevinden en veiligheid bij leerlingen - Tussenrapportage 2011-2012 U-dialogen in het onderwijs - vergroten gevoel van welbevinden en veiligheid bij leerlingen - Tussenrapportage 2011-2012 APS: Monique Sanders, Alice Vlottes, Rosa Njoo en Ada van der Hoeven RUG: Femke

Nadere informatie

Effect van de Webquest gekoppeld aan Information Problem Solving (IPS)-instructie op de leerprestaties van BSO leerlingen.

Effect van de Webquest gekoppeld aan Information Problem Solving (IPS)-instructie op de leerprestaties van BSO leerlingen. Effect van de Webquest gekoppeld aan Information Problem Solving (IPS)-instructie op de leerprestaties van BSO leerlingen. Effect of webquest linked to Information Problem Solving (IPS)-instruction on

Nadere informatie

De praktijk van de eerste en tweede correctie Samenvatting van onderzoek naar het functioneren van het CSE

De praktijk van de eerste en tweede correctie Samenvatting van onderzoek naar het functioneren van het CSE Cito Voortgezet onderwijs Cito maakt wereldwijd werk van goed en eerlijk toetsen en beoordelen. Met de meet- en volgmethoden van Cito krijgen mensen een objectief beeld van kennis, vaardigheden en competenties.

Nadere informatie

Ze zeggen nog je tegen me

Ze zeggen nog je tegen me Franceina van Zalk en Frank Jansen Ze zeggen nog je tegen me Leeftijdgebonden voorkeur voor aanspreekvormen in een persuasieve webtekst 1. De enquête van Vermaas 1.1 Inleiding* Spreek ik iemand aan met

Nadere informatie

ER IS NIEUWS ONDER DE ZON NIEUWE OPLOSSINGEN VOOR OUDE PROBLEMEN

ER IS NIEUWS ONDER DE ZON NIEUWE OPLOSSINGEN VOOR OUDE PROBLEMEN J.J. Hox (1998). Er is nieuws onder de zon: nieuwe oplossingen voor oude problemen. Kwantitatieve Methoden, 19, 95-118 ER IS NIEUWS ONDER DE ZON NIEUWE OPLOSSINGEN VOOR OUDE PROBLEMEN Joop Hox Samenvatting

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs G. Driessen J. Doesborgh De feminisering van het basisonderwijs DE FEMINISERING VAN HET BASISONDERWIJS ii De feminisering van het basisonderwijs Effecten van het geslacht van de leerkrachten op de prestaties,

Nadere informatie

Wie niet lezen wil moet schrijven

Wie niet lezen wil moet schrijven EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN PRODUCTIEVE LITERATUUREDUCATIE OP RECEPTIEVE LITERAIRE VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES ELMA LAMMERS EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN PRODUCTIEVE LITERATUUREDUCATIE OP RECEPTIEVE

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen

Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Werken met een groepsplan; met welk doel? Een onderzoek naar het stellen van effectieve doelen in een groepsplan rekenen Naam: Sylvia Hagen-Sinnema Studentnummer: 21761959 Opleiding: Master Special Educational

Nadere informatie

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo

Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Onderzoek naar de pilots tweede correctie centraal examen vo Opdrachtgever: Vo-raad Utrecht, oktober 2014 Oberon Dr. Joke Kruiter & dr. Marleen

Nadere informatie

Over het aantal volmachtstemmen

Over het aantal volmachtstemmen Over het aantal volmachtstemmen een verkennend rapport voor de Kiesraad over het gebruik van volmachtstemmen in gemeenten bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012, de gemeenteraadsverkiezingen van 2014

Nadere informatie

'Maar dus ik denk dat...t Een kwalitatieve studie van het gebruik van dus en m&ar door Franstalige leerders van het Nederlands

'Maar dus ik denk dat...t Een kwalitatieve studie van het gebruik van dus en m&ar door Franstalige leerders van het Nederlands 'Maar dus ik denk dat...t Een kwalitatieve studie van het gebruik van dus en m&ar door Franstalige leerders van het Nederlands Julien Perrez, Facultés universitaires Saint-l,ouis & Université catholique

Nadere informatie

De WISC-RN als presenteerblaadje?

De WISC-RN als presenteerblaadje? De WISC-RN als presenteerblaadje? Een onderzoek naar het vaststellen van schoolproblemen bij kinderen op basis van het verschil tussen hun verbaal en performaal IQ Doctoraalscriptie Opleiding Pedagogische

Nadere informatie

Welk effect heeft het oproepsysteem. op de motivatie en de participatie

Welk effect heeft het oproepsysteem. op de motivatie en de participatie Stichting Sanquin Bloedvoorziening Donatiemotivatie en gedrag van de volbloeddonor Welk effect heeft het oproepsysteem op de motivatie en de participatie van de volbloeddonor? Ewoud Buter Enschede, 2007

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT INSTITUTIONS EN BIM

ONDERZOEKSRAPPORT INSTITUTIONS EN BIM Working Paper #13 ONDERZOEKSRAPPORT INSTITUTIONS EN BIM Sander Verstegen COPYRIGHT 2011 VISICO Center, University of Twente visico@utwente.nl 2011 Universiteit Twente Sander Verstegen s0197246 [ONDERZOEKSRAPPORT

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Wie is verantwoordelijk, de overheid of ik?

Wie is verantwoordelijk, de overheid of ik? Universiteit Twente Masterthese Psychologie Conflict, Risico en Veiligheid Wie is verantwoordelijk, de overheid of ik? De invloed van gepercipieerde verantwoordelijkheid en andere variabelen op informatiezoek-

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement

Ik netwerk, dus ik ben. Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Ik netwerk, dus ik ben Een explorerend onderzoek naar netwerkmanagement Universiteit Twente Master Communication Studies Mark van Berkum (0188794) Afstudeercommissie: S.A. de Vries H. Leemkuil MANAGEMENT

Nadere informatie

Op bezoek bij familie en schoonfamilie

Op bezoek bij familie en schoonfamilie Op bezoek bij familie en schoonfamilie Een vergelijking van bezoekfrequenties gebaseerd op gegevens over gehuwde en samenwonende partners Antonia Verweij en Matthijs Kalmijn 1 Summary Visiting family and

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Dit document beschrijft hoe wetenschappelijk onderzoek in het algemeen wordt uitgevoerd en op welke aspecten het Kennisplatform let bij de interpretatie van onderzoeksresultaten.

Nadere informatie

Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom?

Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom? Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom? Drs. I.N.L.G. van Schagen, dr. G.J. Wijlhuizen & dr. S. de Craen R-2013-9 Begeleid rijden: wie doet mee met 2toDrive en waarom? Een vragenlijstonderzoek

Nadere informatie