Verantwoording Taaltoets Alle Kinderen (TAK) Ludo Verhoeven, Radboud Universiteit Nijmegen Anne Vermeer, Universiteit van Tilburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verantwoording Taaltoets Alle Kinderen (TAK) Ludo Verhoeven, Radboud Universiteit Nijmegen Anne Vermeer, Universiteit van Tilburg"

Transcriptie

1 Verantwoording Taaltoets Alle Kinderen (TAK) Ludo Verhoeven, Radboud Universiteit Nijmegen Anne Vermeer, Universiteit van Tilburg Arnhem, juli

2 Cito B.V. Arnhem (2006) Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cito B.V. worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotografie, scanning, computersoftware of andere elektronische verveelvoudiging of openbaarmaking, microfilm, geluidskopie, film- of videokopie of op welke wijze dan ook. 2

3 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Beschrijving van de Taaltoets voor Alle Kinderen Doel van de toets Opzet van de TAK Constructie van de afzonderlijke toetstaken 9 3 Het normeringsonderzoek Steekproeftrekking Normbepaling 17 4 Beschrijvende toetskarakteristieken Betrouwbaarheid van toetstaken Verdeling van toetsscores 19 5 De validiteit van de toets Begripsvaliditeit Relaties tussen deeltaken van de TAK Relatie TAK-scores met andere indicatoren van taalvaardigheid Vergelijking tussen kinderen uit regulier onderwijs en speciaal basisonderwijs Vergelijking tussen leerlingen uit regulier onderwijs en ESM-leerlingen Criteriumvaliditeit Predictie van taal-/leesprestaties Predictie van schoolsucces 54 6 Algemene conclusies en discussies 61 Literatuur 63 3

4 4

5 1 Inleiding Deze verantwoording levert tezamen met de inhoud van de Taaltoets Alle Kinderen (TAK) alle informatie die nodig is voor een snelle en efficiënte beoordeling van de kwaliteit van de toetsen die deel uitmaken van dit pakket. Het genoemde materiaal maakt een beoordeling van TAK mogelijk op de volgende zes aspecten: 1 Uitgangspunten bij de toetsconstructie 2 Kwaliteit van het toetsmateriaal 3 Kwaliteit van de handleiding 4 Wijze van normering 5 Betrouwbaarheid 6 Validiteit Informatie over de uitgangspunten bij de toetsconstructie is te vinden in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 bevat een beschrijving van het normeringsonderzoek. De betrouwbaarheid en de validiteit van de toetsen uit de TAK komen respectievelijk aan de orde in de hoofdstukken 4 en 5. De kwaliteit van de toets en de handleiding is te bepalen door kennis te nemen van de inhoud van het toetspakket zoals dat bij Cito is uitgegeven. 5

6 6

7 2 Beschrijving van de Taaltoets voor Alle Kinderen 2.1 Doel van de toets Praktijkervaringen maken duidelijk dat er sprake is van een grote mate van individuele variatie in het tempo van taalverwerving. Voor een deel zijn die verschillen terug te voeren op de sociale omstandigheden waarin kinderen verkeren en op de sociale interacties die zij meemaken. Naarmate het taalaanbod van ouders beter aansluit bij de ontwikkeling van het kind, zal het tempo van taalontwikkeling hoger liggen. Daarnaast zijn er ook factoren binnen het kind die er toe doen. Kinderen verschillen in taalaanleg. Aan de ene kant zijn er kinderen met een zuiver taalgevoel die voortdurend via taal bezig zijn met het uitbreiden van hun kennis over de wereld en over zichzelf. Aan de andere kant zijn er taalzwakke kinderen voor wie het begrijpen en met name het produceren van taal moeite kost. Vaak gaat een zwakke taalvaardigheid samen met een beperkte mentale activiteit en/of een geringe mate van zelfsturing. Zo zien we dat veel taalzwakke kinderen minder inventief zijn bij het doen van spelletjes en opdrachten en vaak een grote mate van impulsiviteit vertonen. Verder zijn er ook kinderen met een specifiek taalleerprobleem. Deze kinderen vallen uit op een specifiek onderdeel van het taalsysteem. Daarbij kunnen we onderscheid maken tussen de volgende typen problemen: Problemen met auditieve verwerking Deze kinderen hebben problemen met het opvangen en vasthouden van binnenkomende informatie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit problemen bij het volgen van een instructie. Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen hebben vaak problemen met het onderscheiden van spraakklanken. Problemen met klankarticulatie Deze kinderen hebben geen problemen met taalbegrip. Als ze taal moeten produceren, gaat er echter iets mis. Ze struikelen over hun woorden, of zijn niet in staat de afzonderlijke woorden goed uit te spreken. Voor deze kinderen is het vaak moeilijk om woorden na te spreken. Problemen met het in volgorde plaatsen van taalelementen Bij deze kinderen zien we een beperkte mate van taalbegrip en taalproductie. Opvallend is echter dat vooral het in volgorde plaatsen van taalelementen problematisch is. Als ze woorden moeten nazeggen, worden die vaak (deels) omgedraaid, bijvoorbeeld: dorp-drop. Ook zien we dat de volgorde van woorden in zinnen voor deze kinderen lastig is, bijvoorbeeld: Gisteren ik ging naar het zwembad. Zulke problemen komen naar voren als we kinderen complexe zinnen laten naspreken. Problemen met betekenisaspecten van taal Kinderen in deze categorie vinden het moeilijk om betekenissen af te grenzen en relaties te leggen tussen betekenissen. Dit kan het gevolg zijn van een beperkte mentale activiteit, of van een geringe diepgang in de communicatie. Deze kinderen vertonen vaak een beperkte woordenschat en problemen met impliciete betekenisrelaties. Daarnaast zijn er taalleerproblemen die samengaan met het feit dat het Nederlands als tweede taal wordt geleerd. Sommige kinderen worden doorgaans pas bij intree op de basisschool met Nederlands geconfronteerd. Als gevolg van de grote verschillen in het taalaanbod tweede-taalleerders zijn er binnen een klas in de onderbouw van de basisschool vaak grote individuele verschillen in de mate waarin het Nederlands wordt beheerst. Die verschillen lijken bovendien niet kleiner te worden, waarbij het gemiddelde beheersingsniveau in het Nederlands van tweetalige kinderen duidelijk achterblijft bij dat van autochtone Nederlandse kinderen. Meestal hebben tweetalige kinderen al (ongestuurd) Nederlands van hun vriendjes geleerd. Daarbij lijkt het soms alsof een kind al heel wat in zijn mars heeft. Onder andere door gebruik te maken van een aantal formules als kom op, kijk naar je eige en k weet t niet kan het de boodschap altijd heel goed overbrengen, zodat het al heel goed Nederlands lijkt te kennen. Maar in feite praat het nog heel krom Nederlands en maakt het nog heel veel fouten in zijn werk dat, omdat het kind te hoog in zijn taalontwikkeling wordt ingeschat, eigenlijk nog te moeilijk voor hem is. Het kind lijkt een grote communicatieve vaardigheid te bezitten, maar een belangrijk aspect daarvan, de grammaticale vaardigheid, bezit het nog geenszins. Die schijn wordt deels ook veroorzaakt door de klassesituatie waarin vaak alleen maar korte antwoorden van het kind verwacht worden. Vooral wanneer in het onderwijs met wat meer formele instructie wordt begonnen, bijvoorbeeld met het aanvankelijk leesonderwijs, of wanneer met de zaakvakken aangevangen wordt, struikelen deze kinderen en worden de grote individuele verschillen in taalvaardigheid in het Nederlands duidelijk merkbaar. 7

8 Uit onderzoek is gebleken dat de volgorde waarin tweetalige kinderen elementen in het Nederlands als tweede taal leren in hoge mate vergelijkbaar is met die waarin autochtone Nederlandse kinderen Nederlands als eerste taal leren. De fouten die tweede-taalverwervers maken zijn niet zo toevallig, maar zie je ook in het taalgebruik van Nederlandse kinderen: in plaats van ik liep zegt het kind ik loopte. Die fouten zijn ook geen verkeerde stappen, maar juist stappen in de goede richting. Het zijn noodzakelijke stappen om goed Nederlands te leren. Daarmee is het tweede-taalverwervingsproces net zoals het eerste-taalverwervingsproces een creatief proces: het kind imiteert niet domweg, maar destilleert uit het hem aangeboden taalmateriaal een aantal structuur-kenmerken. Op grond daarvan vormt het dan regels die (eventueel) van het volwassenenmodel afwijken. In de loop van het taalverwervingsproces worden die regels dan op grond van wat het kind hoort in zijn omgeving steeds weer bijgesteld. De genoemde overeenkomsten in verwerving tussen eerste en tweede taal maken het goed mogelijk beide processen met elkaar te vergelijken. In een onderwijssituatie, waar tussen individuele kinderen grote verschillen in taalvaardigheid bestaan, wordt door leerkrachten de behoefte gevoeld aan met name diagnostische evaluatieprocedures. Wanneer in de klas een individueel kind bijvoorbeeld de instructie niet begrijpt, hebben leerkrachten een instrument nodig waarmee ze kunnen vaststellen wat de aard is van de talige problemen en wat er aan gedaan kan worden. Met andere woorden: wanneer in de klas, in die specifieke sociale context, een communicatief probleem ontstaat, zou een leerkracht door taalgegevens te verzamelen een diagnose moeten kunnen stellen, aan de hand waarvan hij tot sturing zou kunnen overgaan. Eventueel kan later nagegaan worden of de sturing effect gehad heeft of niet, door weer taalgegevens te verzamelen. In schema: Figuur 1 Stappen in een diagnostische evaluatieprocedure communicatief verzameling diagnose sturing probleem taalgegevens Voor het overgrote deel van de kinderen die van huis uit tweetalig zijn geldt dat zij van meet af aan door Nederlandse leerkrachten in het Nederlands worden onderwezen. Deze wijze van opvang stelt bij deze kinderen grote eisen aan hun mondelinge beheersing van het Nederlands. Leerkrachten moeten, om goed in te kunnen spelen op zulke complexe onderwijssituaties met enorme verschillen in taalvaardigheid tussen kinderen, kunnen beschikken over passende evaluatietechnieken, waarmee de mondelinge taalvaardigheid van kinderen in het Nederlands kan worden vastgesteld. De onderhavige Taaltoets voor Alle Kinderen (TAK) wil in die behoefte voorzien. 2.2 Opzet van de TAK Voor het diagnosticeren van taalvaardigheid wordt uitgegaan van een domeingerichte, discrete procedure, waarin taalvaardigheid ontleed is in deelaspecten die weliswaar samenhangen, maar toch als aparte componenten beschouwd kunnen worden. Een domeingerichte procedure maakt het mogelijk te achterhalen in welke deelaspect van taalvaardigheid een leerling tekort schiet. Om die reden hebben wij bij de opzet van een taaltoets gekozen voor een domeingerichte procedure, voor mondelinge deelvaardigheden met betrekking tot klanken, woorden, morfo-syntaxis en tekst. Gekozen is ook voor een indirecte procedure, omdat de afname, scoring en beoordeling daarvan relatief eenvoudig is en een indirecte procedure de beste garanties biedt voor een betrouwbare uitkomst. Dit geldt te meer daar het onze bedoeling is dat de toets door individuele leerkrachten gehanteerd moet kunnen worden. Dat laatste stelt ook eisen aan de constructie van de toets: de te toetsen deelaspecten moeten transparant zijn voor leerkrachten, en op basis van de analyses van de deeltaken moet een vertaling mogelijk zijn naar onderwijskundig handelen. Dat wil zeggen dat een leerkracht op basis van een lage uitkomst van een deeltoets de leerlingen lesmateriaal kan voorleggen zodat hun prestaties op die deelvaardigheid positief beïnvloed kunnen worden. In het laatste deel van de handleiding bij de toets worden dan ook concrete aanwijzingen gegeven door middel van suggesties en verwijzingen naar bestaand lesmateriaal hoe in aansluiting op de toetsgegevens het onderwijs aan de leerlingen kan worden gestuurd. 8

9 Bij de constructie van de taken is zoveel mogelijk rekening gehouden met de volgende factoren: culturele afhankelijkheid, eerste-taalachtergrond, moeilijkheidsgraad van de gehanteerde woorden (behalve in de woordenschattaken) en diagnostische waarde. In de toets is culturele afhankelijkheid zoveel mogelijk vermeden door de in de voorbeelden en teksten verdisconteerde betekenisaspecten een vergelijkbare mate van herkenbaarheid te geven voor kinderen met uiteenlopende culturele achtergronden (vgl. Bachman & Cohen, 1998). Niet-universele ervaringen als het vouwen der handen of kamperen, woorden als kurkentrekker of oliebol, of begrippen met een sterk culturele connotatie zoals varken zijn zoveel mogelijk vermeden. De toets is zoveel mogelijk gericht op het domein school, waarmee alle leerplichtige kinderen van verschillende culturele achtergronden te maken hebben. Met eerste-taalachtergrond is rekening gehouden in die zin, dat in de woordenschattoetsen die woorden vermeden zijn waarvoor in dialect een ander woord bestaat (bijvoorbeeld hiel en hak) of in de eerste taal (ongeveer) hetzelfde woord (bijvoorbeeld het Nederlands-Turkse contrast boksen vs. boks yapmak). De moeilijkheidsgraad van de gehanteerde woorden binnen de instructies en van de items van de andere dan de woordenschattaken is zo laag mogelijk gehouden, zodat zwakke toetsresultaten niet in termen van misverstaan van de instructie kan worden uitgelegd. Voor de morfologietaken wordt bijvoorbeeld de regelvorming gevraagd van hoogfrequente woorden die behoren tot de zogenaamde unaniemen in Schaerlaekens, Kohnstamm & Lejaegere, 1999). Met betrekking tot de diagnostische waarde ten slotte dienden de taken zodanig geconstrueerd te worden dat leerkrachten deze zelfstandig kunnen afnemen en interpreteren, waarbij zij zoveel mogelijk aan de toetsresultaten aanwijzingen zouden moeten kunnen ontlenen voor gericht onderwijskundig handelen (zie boven). Om die reden wordt bijvoorbeeld niet de woordvorming getoetst, of de meervoudsvorming, maar de beheersing van de verschillende alternanten van het meervoud (op s, of en, met of zonder lexeemmodificatie) in afzonderlijke categorieën. Op deze wijze kan de leerkracht zien dat de leerling al wel de regel tent tenten en mond monden beheerst, maar nog niet slot sloten en stad steden. Op grond van bovenstaande overwegingen en uitgangspunten ten aanzien van doelgroep, evaluatieprocedure, en deeltaalvaardigheden is uitgegaan van de volgende opbouw van de toets. De TAK bestaat uit twee typen evaluatie: observatiegegevens en toetsgegevens. Met behulp van een observatielijst wordt inzicht verkregen in de sociale taalvaardigheid van de leerlingen, dat wil zeggen de kennis van sociocultureel bepaalde regels van taalgebruik, in de literatuur en de tekst hierboven ook wel pragmatische of sociale taalvaardigheid genoemd. De leerkracht dient daartoe een aantal beoordelingsschalen in te vullen. Met behulp van deze schalen kan de leerkracht meer zicht krijgen op de strategieën die kinderen hanteren om in het Nederlands bepaalde communicatieve doelen te bereiken. De toetsgegevens hebben betrekking op de grammaticale taalvaardigheid, dat wil zeggen de kennis van taalstructurele regels met betrekking tot klanken, woorden, zinnen en teksten. Ze worden verkregen met behulp van tien receptieve ( passieve ) en (re)productieve ( actieve ) taken op de vier onderscheiden deelvaardigheden op het niveau van klanken, woordbetekenis, woord- en zinsstructuur en tekststructuur (zie Figuur 2). In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op de constructie van deze toetstaken. Figuur 2 Overzicht deeltaken TAK: grammaticale taalvaardigheid vaardigheidsniveau receptief (re)productief klanken Klankonderscheiding Klankarticulatie woordbetekenis Passieve woordenschat Woordomschrijving woordstructuur Woordvorming zinsstructuur Zinsbegrip 1 en 2 Zinsvorming tekststructuur Tekstbegrip Verteltaak 2.3 Constructie van de afzonderlijke toetstaken Klankonderscheiding Met de taak Klankonderscheiding wordt nagegaan in hoeverre kinderen in staat zijn via het gehoor spraakklanken van elkaar te onderscheiden. In de taak worden steeds twee woorden aangeboden die verschillen in één foneem, of in positie, dan wel aantal van fonemen (voorbeelden respectievelijk kas kaas, dorp drop, strik stik). Na elk woordpaar geven kinderen aan of de woorden hetzelfde, dan wel verschillend zijn. In totaal worden 50 woordparen aangeboden: 9

10 37 verschillende en 13 identieke woordparen. Bij de selectie van woorden is een zo groot mogelijke spreiding van klanken en klankcombinaties van het Nederlands nagestreefd. Speciale aandacht is uitgegaan naar klanken die in een aantal eerste talen van etnische minderheden in Nederland nietbetekenisonderscheidend zijn (p b, i ie) dan wel niet voorkomen (ui, r). Klankarticulatie De taak Klankarticulatie is bedoeld om de articulatievaardigheid van kinderen na te gaan. Het correct kunnen articuleren van spraakklanken vraagt van kinderen dat ze klanken in uiteenlopende posities in woorden kunnen uitspreken. De taak gaat uit van 45 woorden die nagesproken moeten worden. Ook hier is bij de selectie van woorden een zo groot mogelijke spreiding van klanken en klankcombinaties van het Nederlands nagestreefd. Klanken en klankcombinaties worden daarbij in verschillende posities beoordeeld: initiaal, mediaal en finaal. Na afname van de taak kan met behulp van een foutenanalyse worden nagegaan welke spraakklanken voor kinderen specifieke problemen opleveren. Daarbij worden in totaal drie foutentypen onderscheiden: substitutie van consonanten (bijvoorbeeld gum hum), substitutie van vocalen (bijvoorbeeld deuk duik) en klankdistributie (bijvoorbeeld toevoeging van een klank: spreuk supureuk; weglating van een klank: schram scham; of volgordeverwisseling van klanken: arts arst). Passieve-woordenschattaak Als basis dienden de in Nieuwe Streeflijst woordenschat 6-jarigen (Kohnstamm et al., 1984) en in Woorden in het basisonderwijs (Schrooten & Vermeer, 1994) voorkomende woorden. De Streeflijst geeft door middel van percentages aan hoeveel leerkrachten vonden dat een woord begrepen moest worden door zesjarigen. Deze beoordelingslijst bevat zo n woorden. Schrooten & Vermeer is een frequentielijst van in het basisonderwijs mondeling en schriftelijk aangeboden woorden, met in totaal ruim lemma s die meer dan één keer voorkomen lemma s hebben een frequentie van meer dan 5. Aangezien negenjarigen in groep 5 een gemiddelde woordenschat hebben van ongeveer 7500 woorden (Verhoeven & Vermeer, 1996: 89), zijn deze aantallen voldoende om als referentiepunt te dienen, met het oog op extrapolatie om een indicatie te kunnen geven van de grootte van de woordenschat van een leerling. Ten behoeve van de woordenschattaak zijn de Streeflijstwoorden in acht categorieën ingedeeld van steeds ongeveer 900 woorden, te beginnen bij de hoogste percentages, en als achtste en laatste categorie de ongeveer 1000 woorden met een beoordelingspercentage lager dan 26%. Uit elke categorie zijn 12 woorden gekozen. Bij de Passieve-woordenschattaak is bij elk van de 96 woorden een viertal tekeningen gemaakt, waarvan er één de referent van het woord aangeeft. Van de drie afleiders is zoveel mogelijk getracht er één in klank overeen te laten komen, en er één uit hetzelfde domein te kiezen. De proefleider zegt het woord en de proefpersoon moet het juiste plaatje aanwijzen. In enkele vooronderzoeken zijn alle woorden aangeboden; in de definitieve versie wordt een afbreeknorm gehanteerd, zoals ook in andere in moeilijkheidsgraad oplopende toetsen gebruikelijk is. In een eerste vooronderzoek zijn de eerste 60 woorden voorgelegd aan 87 leerlingen uit groep 1 en 2. In een tweede vooronderzoek zijn 100 woorden voorgelegd aan 240 leerlingen in groep 3 en 4. Op basis van de gemiddelde p-waarden in deze twee onderzoeken zijn de woorden herordend van makkelijk naar moeilijk, en ook zijn er enkele woorden verwijderd of afleiders vervangen. De definitieve proefversie bestaat uit 96 items, voorafgegaan door twee voorbeelden. Woordomschrijvingstaak In een eerste vooronderzoek zijn 80 woorden verdeeld over de acht hiervoor genoemde categorieën van de Woordomschrijvingstaak bevraagd bij leerlingen uit groep 1 en 2. De instructie daarbij was: Ik ga je nu telkens vragen wat een woord betekent. Jij moet dan steeds zegggen wat dat woord is, of je mag het ook aanwijzen of voordoen. Laten we het eens proberen. Dit is de eerste: Wat is een stoel? De antwoorden van de kinderen werden genoteerd achter het stimuluswoord. De scoring (goed/fout) gebeurde achteraf, na gezamenlijke bespreking, op basis van de annotaties. De aldus gevormde scoringscriteria ( modelantwoorden ) zijn vervolgens gebruikt bij de formulering van de itemantwoorden van de definitieve taak. In een eerder vooronderzoek met 27 van de eerste items van deze taak bij vijftig eentalige en tweetalige leerlingen in groep 2 (Van Keulen, 1996; zie ook Vermeer, 1997: 177) was naar voren gekomen dat een scoring van de antwoorden van de leerlingen op een drie-puntsschaal niet beter was en ook geen andere resulaten opleverde dan een scoring goed/fout. Om die reden is in de definitieve taak gekozen voor een scoring goed/fout met model -antwoorden om het scoren makkelijker en betrouwbaarder te maken. Op basis van de p-waarden uit deze twee 10

11 vooronderzoeken zijn ook de items herordend in moeilijkheidsgraad, en zijn enige items verwijderd. De definitieve versie bestaat uit 45 items voorafgegaan door twee voorbeelden. Zinsbegripstaken Om de kennis van syntactische patronen en elementen die (mede) de betekenis van een zin bepalen te toetsen zijn twee zinsbegripstaken ontwikkeld. De afnameprocedure is voor beide taken gelijk: er wordt telkens een drietal plaatjes aangeboden, gevolgd door een mondelinge aanbieding van een zin. De betekenis van de zin stemt daarbij met één van de plaatjes overeen. Van de leerling wordt gevraagd voor welk plaatje dit het geval is. Bij beide taken gaat het om door middel van functiewoorden of volgorde van elementen expliciet en impliciet uitgedrukte betekenisrelaties binnen en tussen woordgroepen. In de eerste zinsbegriptaak wordt de kennis van vier typen functiewoorden getoetst: hoeveelheidswoorden (halve, alle, evenveel), ruimtelijke woorden (achter, tussen, tegenover), persoonsaanduidende woorden (hem, haar, zich) en voegwoorden (terwijl, nadat, hoewel). Van de eerste twee typen worden 11 functiewoorden getoetst, van de laatste twee typen elk 10. De elementen waarnaar die functiewoorden of woordgroepen (zouden kunnen) verwijzen zijn in elk van de drie plaatjes aanwezig. Zo wordt bijvoorbeeld het persoonsaanduidende reflexief zich in de zin Moeder wast zich aangeboden in drie plaatjes waarin een vrouw zichzelf, resp. een jongen, resp. een meisje wast, en het voegwoord hoewel in de zin Hoewel het regende ging hij fietsen met drie plaatjes waarin een man in de regen fietst, resp. bij droog weer fietst, resp. bij regen niet fietst. De in totaal 42 items worden voorafgegaan door twee voorbeelditems. In de tweede zinsbegriptaak worden expliciet en impliciet uitgedrukte betekenisrelaties getoetst. Expliciet uitgedrukte relaties binnen woordgroepen worden bijvoorbeeld getoetst door uit te gaan van een zin waarin een element op verschillende woordgroepen betrekking kan hebben. Zo kan zwart in de zin De hoed van de man op de fiets is zwart zowel op de hoed als de fiets worden betrokken, en op de plaatjes zijn dus zowel zwarte als witte fietsen en hoeden te zien. Relaties tussen woordgroepen worden getoetst door semantische rollen van woordgroepen binnen zinnen te contrasteren. Zo worden in de zin De jongen gooit zijn schoen in het zand de rollen object en locatief gecontrasteerd: op het eerste plaatje gooit hij zijn schoen in het zand, op het tweede gooit hij zand in zijn schoen, en op het derde het zand uit zijn schoen. Verschillende rolcontrasten zijn in de taak verwerkt. Net zoals in bovenstaand voorbeeld het voorzetsel in behoort bij het zelfstandig naamwoord waar het voor staat, wordt in het Nederlands het bijvoeglijk naamwoord betrokken op het zelfstandig naamwoord waar het voor staat (in tegenstelling tot het Turks bijvoorbeeld). In de zin De bakker legt op de schaal ronde koekjes zijn de koekjes rond, niet de schaal. Op de plaatjes worden dus ronde en vierkante koekjes en schalen afgebeeld. Bij de impliciet uitgedrukte relaties worden twee typen linguïstische verschijnselen getoetst: presupposities en modale woorden. Onder presuppositie wordt de relatie tussen twee beweringen begrepen, waarbij de waarheid van de ene bewering een noodzakelijke voorwaarde vormt voor het al of niet waar zijn van de andere bewering. In de taak komen vier typen presupposities aan de orde. Ten eerste implicatieve werkwoorden (erin slagen, ervoor zorgen, etc.). Voor deze predicaten geldt dat de geïmpliceerde propositie bij een assertie waar is, en bij een ontkenning onwaar. Ten tweede factieve predicaten (weten, betreuren, doen alsof, etc.). Deze predicaten impliceren de waarheid van hun complement. Ten derde ondergeordende zinnen waarin een conditioneel verband wordt uitgedrukt. Ten slotte comparatieve relaties tussen woordgroepen waarin de existentie van het vergelekene wordt geïmpliceerd. De modale woorden die getoetst worden geven een bepaalde modaliteit aan het predicaat weer, bijvoorbeeld herhaling (nog, eens, weer, etc.), of tijdsbepaling (nog niet, niet meer, etc.). De moeilijkheid van deze betekenisrelaties voor de taalleerder schuilt in het impliciete karakter ervan. De voorbeelden uit Figuur 3 maken dit duidelijk. Door implicatieve werkwoorden en factieve predicaten met elkaar te contrasteren is te zien hoe lastig deze twee in het bijzonder zijn. De in totaal 42 items van Zinsbegriptaak 2 worden voorafgegaan door twee voorbeelditems. 11

12 Figuur 3 Impliciete betekenisrelaties: presupposities en modale woorden Implicatieve werkwoorden Factieve predicaten Ondergeordende zinnen Comparatieve relaties Modale woorden ze zorgt ervoor, dat de poes te eten krijgt (de poes krijgt dus eten) ze zorgt er niet voor, dat de poes te eten krijgt (de poes krijgt dus geen eten) ze vindt het erg dat de vaas stuk is (de vaas is dus stuk) ze vindt het niet erg dat de vaas stuk is (de vaas blijft dus stuk) als het zou regenen, zou hij wel met de bus gaan (hij gaat dus niet met de bus) de jongen is niet kleiner (er is dus iets anders dat kleiner is) hij eet nog een appel (hij heeft er dus al een op) alleen de poes ligt te slapen (er ligt dus niemand anders te slapen) regende het maar niet, denkt Ali (het regent dus wel) hij had beter naar bed kunnen gaan (hij is dus niet naar bed) Woordvormingstaak Met de Woordvormingstaak wordt nagegaan in hoeverre kinderen in staat zijn tot toepassing van een tweetal woordvormingsregels in het Nederlands, namelijk verbuiging van het meervoud van zelfstandige naamwoorden en de vervoeging van het voltooid deelwoord. Bij beide taken zijn van de onderzochte regelvorming de meest voorkomende alternanten onderscheiden, waarbij van elke alternant steeds vier items zijn gekozen, opdat die gegevens een betrouwbaar beeld zouden opleveren van de beheersing van die alternant door de proefpersoon. De meervoudsvormingstaak bestaat naast drie oefenitems uit drie groepen met elk vier items: de eerste groep omvat alternanten op en (brillen, ogen), de tweede op s (vlinders, lepels), de derde op en met verandering van de kernvocaal (wegen, daken). De verschillende alternanten wisselen elkaar af. De alternanten met verandering van eindconsonant (/paart/ paarden), die in de oude versie van de TAK zaten, zijn vervallen omdat uit onderzoek bleek dat hiermee meer de verwerving van een fonologische regel dan die van een morfologische getoetst werd (namelijk de verplichte verstemlozing van fricatieven aan het eind van een woord). De proefpersoon wordt een tweetal tekeningen getoond, waarbij een verbale stimulus wordt gegeven van het volgende type: Dit is één kraan, dat zijn twee.... Door intonatie en afwachtende houding wordt duidelijk gemaakt dat de zin afgemaakt moet worden. Bij het voltooid deelwoord worden ook drie alternanten onderscheiden, met elk vier items. De eerste groep betreft de regelmatige ( zwakke ) vormen met ge+stam+t (gekookt, gespeeld), de tweede groep de sterke vormen met klinkerwisseling in de stam (gevlogen, gezeten), en de derde groep betrof de onregelmatige vormen (gebracht, verloren). Bij deze deeltoets wordt een ondersteunende afbeelding gegeven bij een verbale stimulus als: Rosita is een bal aan het gooien. Gisteren heeft zij ook al een bal.... De proefpersoon moet de zin afmaken. De items van beide deeltaken (elk twaalf items) worden door drie voorbeelditems voorafgegaan. Zinsvormingstaak De Zinsvormingstaak heeft tot doel inzicht te krijgen in de woord- en zinsstructuren die de leerlingen kunnen gebruiken. Ze moeten daartoe twintig zinnen nazeggen, die te lang zijn om louter geïmiteerd te worden. De zinnen variëren in lengte van 9 tot 15 woorden, boven wat als grens wordt gezien om zonder verwerking geïmiteerd te kunnen worden. De vraag is dan welke veranderingen of weglatingen de kinderen aanbrengen in hun zinnen bij het herhalen. Een dergelijke taak heeft doorgaans een zeer hoge betrouwbaarheid. Problematisch kan wel de vaak laag ingeschatte validiteit zijn waardoor het gevaar bestaat dat de toets minder serieus genomen wordt. Voor de betekenis en de plaats van de procedure zie Slobin & Welsh (1973). In de zinnen wordt nagegaan in hoeverre de leerlingen twintig syntactische elementen of functiewoorden correct kunnen gebruiken (voegwoorden als dat, terwijl, maar, hulp- en koppelwerkwoorden (wilde, heeft, schijnt) en woorden als er en het). In elke zin zitten ook twintig zinspatronen die gescoord worden. De zinspatronen hebben betrekking op bijvoorbeeld 12

13 inversie door vooropplaatsing van bijzinnen en ondergeordende zinnen, en volgordes in complexe verbale, nominale en prepositionele zinsdelen (toen ze thuis kwam, kinderen die van lezen houden, op het drukste plein van de stad, etc.). Bij het scoren wordt voorbijgegaan aan uitspraakfouten en in een aantal aangegeven gevallen is variatie mogelijk (bijvoorbeeld wou of wilde worden beide goed gerekend, als ook de volgordes heeft gezien en gezien heeft). Er worden alleen de bedoelde functiewoorden of patronen goed of fout gerekend. De maximale score is dus 40. Tekstbegrip In de Tekstbegripstaak worden zes korte verhaaltjes van negen tot twaalf zinnen voorgelezen, waarvan de gemiddelde zinslengte geleidelijk toeneemt. Na elk verhaaltje worden vier vragen gesteld. Twee vragen naar informatie die expliciet in de voorgelezen tekst is gegeven, en twee vragen naar tekstimpliciete informatie. Van de tekstexpliciete informatie heeft er één vraag betrekking op betekenisrelaties tussen woordgroepen binnen een zin, zoals in Poes ligt lekker te slapen op de bank. Vraag: Waar ligt poes te slapen? Eén vraag heeft betrekking op referentiële relaties tussen zinnen, zoals de vraag: Waar wil Pieter met zijn vader naar toe? bij de zinnen Pieter vraagt vader of hij morgen met hem mee gaat. Hij wil graag naar de dierentuin. De tekstimpliciete vragen hebben respectievelijk betrekking op presuppositionele relaties binnen een zin, zoals in de vraag Moet vader echt huilen? bij de zin Vader doet net of hij huilt, en ten slotte op implicatieve relaties tussen zinnen, zoals de vraag Regent het als Pieter naar buiten kijkt? bij de zinnen in het verhaal Hij kijkt naar buiten. Dan zegt hij: Wat jammer dat het regent. De antwoorden op de vragen worden goed/fout gescoord, aan de hand van modelantwoorden. De maximale score is dus 24. Verteltaak In de twee productieve verteltaken moeten de leerlingen aan de hand van een tweetal beeldverhalen het verloop van de gebeurtenissen vertellen. De wijze waarop de leerlingen deze verhalen vertellen, wordt bij beide beoordeeld aan de hand van een zestiental elementen die betrekking hebben op de coherentie en de cohesie van de tekst. Tot de elementen die behoren tot de cohesie van een tekst ( samenhang in vorm ) worden elementen gerekend waarmee bijvoorbeeld middel/doel en oorzaak/ gevolg worden verwoord, zoals door voegwoorden (want, omdat) of juxtapositie (Jan komt niet. Hij is ziek). De coherentie van een tekst ( samenhang in betekenis ) komt bijvoorbeeld tot uitdrukking door de noodzakelijke inhoudswoorden van de tekst expliciet te verwoorden. Uit elk beeldverhaal zijn negen of tien voor begrip van het verhaal noodzakelijk geachte inhoudswoorden geselecteerd. Daarnaast zijn zes of zeven elementen opgesomd die de samenhang in vorm van het verhaal en de plot of grap weergeven: oorzaak gevolg relaties, opposities, middel doel relaties, en probleem oplossingsrelaties. Elk verhaal wordt goed/fout gescoord op 16 elementen die het kind expliciet heeft verwoord. Observatiegegevens sociale taalvaardigheid Om te komen tot een operationalisering van sociale taalvaardigheid zijn door ons een aantal categorieën onderscheiden die aspecten van sociolinguïstische en strategische competentie vormen. Voor sociolinguïstische competentie zijn dat aspecten van registergebruik, non-verbaal gedrag en intonatie. Voor strategische competentie zijn dat aspecten van gespreksorganisatie, gespreksondersteuning en initiatief. In totaal zijn 24 observatiecategorieën onderscheiden. Verschillende daarvan worden in de literatuur genoemd (Erickson & Omark, 1981; Wallat, 1984 voor overzichten en discussies). Voor elk van deze 24 categorieën is een paar van uitspraken opgesteld, elk met een positieve en een negatieve pool. Op een vijfpuntsschaal bevat de negatieve pool een uitspraak over communicatie-remmend gedrag en de positieve pool een uitspraak over communicatie-bevorderend gedrag, zoals het volgende item: Maakt geen gebruik van gebaren O O O O O kan met handen en voeten spreken om zijn bedoeling te verduidelijken Door omcirkeling kan aangegeven worden of het gedrag van de leerling meer door de linker dan wel door de rechter uitspraak getypeerd kan worden. 13

14 14

15 3 Het normeringsonderzoek 3.1 Steekproeftrekking In het schooljaar werd gestart met een landelijk longitudinaal onderzoek. Dit onderzoek had tot doel toetsen te ontwikkelen met behulp waarvan de ontwikkeling te volgen zou zijn van leerlingen op het leergebied Taal. Voor de samenstelling van het scholencohort waarbij de normering zou plaatsvinden, werd het bestand van Nederlandse basisscholen op basis van hun schoolgewicht opgesplitst in drie strata, een procedure vergelijkbaar met het onderzoek in het kader van de Periodieke Peiling van het OnderwijsNiveau (Wijnstra, 1988): Stratum 1 scholen met een schoolgewicht 1.05 In dit stratum zijn vooral scholen vertegenwoordigd met relatief weinig arbeiderskinderen en relatief veel kinderen uit gezinnen met een hogere sociaal-economische status. Stratum 2 scholen met een schoolgewicht De scholen in dit stratum nemen een middenpositie in tussen de beide andere strata. Stratum 3 scholen met een schoolgewicht > 1.15 Scholen in stratum 3 kenmerken zich door een relatief hoog aantal allochtone leerlingen. Uit deze drie strata werd een aselecte steekproef getrokken. Daarnaast is met het oog op het verkrijgen van voldoende vergelijkingsgegevens van allochtone leerlingen die het Nederlands als tweede taal leren een overrepresentatie van stratum-3-scholen aangeschreven. Alle scholen werden aangeschreven met het verzoek aan het longitudinale onderzoek deel te willen nemen. Voor de strata 1 en 2 werd anderhalf maal het benodigde aantal scholen benaderd, voor stratum 3 tweemaal het benodigde aantal. Op identieke wijze werd voor iedere aangeschreven school een reserveschool aselect uit het bestand van scholen getrokken. Na enige tijd werd aan de scholen uit de eerste steekproef, voor zover ze nog niet gereageerd hadden, een rappel gestuurd. Uiteindelijk is ongeveer de helft van de reservescholen eveneens tot deelname aan het normeringsonderzoek uitgenodigd. In totaal reageerden 88 scholen, met in totaal ongeveer 1400 leerlingen in groep 1, positief. Ter controle is nagegaan in hoeverre de verdeling van scholen over regio s in Nederland als representatief is te beschouwen. Daartoe zijn de percentages van scholen in de populatie en die in de door ons getrokken steekproef met elkaar vergeleken. Het resultaat staat vermeld in Tabel 1. De tabel laat zien dat de percentages scholen in de populatie en in de steekproef in sterke mate met elkaar overeen komen. De beperkte overrepresentatie van leerlingen in de regio s Rotterdam/Den Haag en Utrecht heeft te maken met een bewust gekozen overrepresentatie van allochtone leerlingen ten behoeve van de mogelijkheid om ook voor deze doelgroep aparte vergelijkingsgroepen te hebben. Dit kan worden opgevat als een ondersteuning van de representativiteit van de getrokken steekproef. 15

16 Tabel 1 Percentage scholen in de populatie en in de getrokken steekproef Regio Percentage in populatie Aantal in steekproef Percentage in steekproef A Amsterdam e.o B Kop Noord-Holland C Leiden e.o D Rotterdam/Den Haag E Zeeland/W-Brabant F Gorinchem e.o G Utrecht H Arnhem/Nijmegen I Midden/Oost N-Brabant J Limburg K Twente/Achterhoek L NW Overijssel/ZW Drente M Friesland N Groningen Totaal 88 De eerste afname van de TAK (TAK1) in groep 1 vond plaats in oktober De tweede afname van TAK was in september 1997 aan het begin van groep 2, de derde afname aan het eind van groep 2 in juni 1998, de vierde afname van de TAK aan het eind van groep 3 in juni 1999, en de vijfde en laatste TAK-afname vond plaats in juni 2000, toen de leerlingen in groep 4 zaten. In de loop van de periode van vier jaar dataverzameling bleef de uitval van leerlingen beperkt. Bij de eerste opname hadden we van 1221 kinderen alle taken. Bij de vijfde afname na vier jaar en acht maanden waren er van deze kinderen nog 807 leerlingen over die in de loop van vier jaar geen enkele taak hadden gemist. Van ruim 900 leerlingen zijn bijna alle taken op alle meetmomenten beschikbaar. De uitschieter naar beneden van 807 leerlingen betreft de Verteltaak op meetmoment 5. Tabel 2 geeft per opnamemoment de aantallen leerlingen bij wie de taken afgenomen zijn, voor de drie onderscheiden groepen apart alsmede voor de totale groep. Tabel 2 Aantallen leerlingen per groep en totaal, per meetmoment TAK1-okt 96 TAK2-sept 97 TAK3- juni 98 TAK4- juni 99 TAK5-juni2000 Autocht Ned Surin/Antill Mediterraan totaal Vervolgens is nagegaan in hoeverre als gevolg van de uitval in de loop van de tijd de uiteindelijke populatie nog representatief geacht kan worden. Daartoe zijn de gemiddelde scores op de taken van alle kinderen bij de eerste opname vergeleken met die van de bij meetmoment 5 overgebleven populatie kinderen, en wel voor de drie onderscheiden vergelijkingsgroepen apart. De gemiddelde scores van beide populaties laten bij controle slechts zeer geringe en in geen enkel geval significante verschillen zien. Geconcludeerd kan worden dat het verlies van proefpersonen in de loop van de tijd de representativiteit van de populaties niet heeft aangetast. Via de proefleiders en leerkrachten zijn van de leerlingen verschillende achtergrondgegevens verzameld, zoals sekse, leeftijd, leerlinggewicht, opleiding van de ouders, thuistaalgebruik. D gemiddelde leeftijd van de leerlingen was bij de eerste opname 4 jaar en 7 maanden. De Mediterrane leerlingen waren gemiddeld één maand ouder (4;8 jaar, sd= 0;4) dan de autochtoon Nederlandse leerlingen (4;7 jaar, sd= 0;3). Tussen de leerlingen met leerlinggewicht 1.0 en 1.25 is er geen verschil in leeftijd. In Tabel 3 wordt de gemiddelde leeftijd van de leerlingen op elk meetmoment aangegeven. 16

17 Tabel 3 Leeftijd van de leerlingen op de verschillende meetmomenten TAK1 okt 96 TAK2 sept 97 TAK3 juni 98 TAK4 juni 99 TAK5juni2000 begin groep 1 begin groep 2 eind groep 2 eind groep 3 eind groep 4 leeftijd 4;7 jaar 5;6 jaar 6;3 jaar 7;3 jaar 8;3 jaar De seksen waren in alle groepen praktisch gelijk verdeeld. In Tabel 4a wordt een overzicht gegeven van de opleiding van de ouders van de verschillende groepen leerlingen. Zoals af te lezen uit de tabel, kloppen de door de directie doorgegeven leerlinggewichten niet altijd met de opgave van de leerkrachten. In Tabel 4b wordt een overzicht gegeven van het thuistaalgebruik. De autochtone leerlingen met niet-nederlands als thuistaal in Tabel 4b zijn leerlingen van een tweetal scholen uit Limburg. Tabel 4a Proefpersonen, aantal per groep en opleiding ouders Sociale achtergrond autochtoon Nederlands autochtoon, 1.0 autochtoon, 1.25 Surin/Antil Mediterraan alleen lo ongeschoold Lbo laaggeschoold Mavo/mbo Middelbaar Havo/hbo/wo hooggeschoold Tabel 4b Proefpersonen, aantal per groep en thuistaalgebruik (tussen haakjes: % per groep) Thuistaalgebruik vooral Nederlands + evt. andere taal autochtoon Ned lln. Surin/Antil Mediterrane lln. 727 (98%) 155 (65%) 35 (9%) evenveel Nederlands als andere taal 1 (0%) 25 (10%) 46 (11%) vooral andere taal + Nederlands 18 (2%) 59 (25%) 330 (80%) 3.2 Normbepaling De taken werden individueel afgenomen door proefleiders die hiervoor een korte training hadden gekregen van Cito. De batterij toetstaken werd in een random volgorde aangeboden. In de kleutergroepen werden de taken in drie of vier sessies aangeboden; in groep 3 en 4 meestal in twee sessies. De proefleiders achterhaalden ook de benodigde informatie via de leerkrachten. Als centrale norm voor de ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid van alle leerlingen fungeert de scoreverdeling van de autochtone Nederlandse leerlingen. Ten aanzien van de tweetalige allochtone leerlingen is de veronderstelling dat zij het vaardigheidsniveau in het Nederlands van autochtone leerlingen dichter zullen benaderen, naarmate zij meer en gedurende langere tijd aanbod krijgen in het Nederlands als tweede taal. De normvergelijking van autochtone leerlingen kwam als volgt tot stand. Per meetmoment zijn de scoreverdelingen van autochtone kinderen op de onderscheiden toetstaken omgezet in een verdeling van percentielscores, zoals leerkrachten dat gewoon zijn bij bijvoorbeeld de toetsen van het leerlingvolgsysteem van Cito. Per taak zijn de toetsscores in vijf groepen verdeeld: niveau A: goed tot zeer goed (25% hoogst scorende leerlingen); niveau B: ruim voldoende tot goed (25% net boven het gemiddelde scorende leerlingen); niveau C: matig tot voldoende (25% net onder het gemiddelde scorende leerlingen); niveau D: zwak tot matig (15% ruim onder het gemiddelde scorende leerlingen); niveau E: zwak tot zeer zwak (10% laagst scorende leerlingen). Naast de normvergelijking met autochtone leerlingen wordt ook een vergelijking met twee allochtone groepen beoogd. Hiertoe zijn per jaargroep normen afgeleid voor de toetsscores behaald door 17

18 Surinaamse/Antilliaanse leerlingen (die thuis doorgaans Nederlands spreken) enerzijds en leerlingen afkomstig uit Mediterrane landen (die thuis doorgaans vooral de eigen taal spreken) anderzijds. Net als bij de autochtone normgroep vormden de geobserveerde scoreverdelingen het uitgangspunt voor de vergelijking. Gezien het feit dat het hier om een aanvullende vergelijking gaat ten behoeve van het Nederlands als tweede taal, is gekozen voor een kleiner aantal geclassificeerde scores. In totaal worden drie niveaus onderscheiden: hoog (scores hoger dan gemiddeld + 1 Standaarddeviatie), laag (scores lager dan gemiddeld 1 Standaarddeviatie) en gemiddeld (scores tussen beide voornoemde waarden). Ter toetsing van de veronderstelling dat kinderen uit Mediterrane landen een vergelijkbare NT2- ontwikkeling doormaken is nagegaan of er op de afzonderlijke taken op enig meetmoment significante verschillen waren tussen Turkse, Marokkaanse en overige Mediterrane leerlingen, met het oog op de vraag of deze leerlingen in één groep samengenomen konden worden. Dit bleek niet het geval. Dezelfde analyses zijn uitgevoerd bij Surinaamse en Antilliaanse kinderen. Ook daar bleken op de afzonderlijke taken op geen van de meetmomenten significante verschillen te zijn tussen de groepen. In het vervolg worden genoemde groepen steeds samengenomen, respectievelijk als de Mediterrane groep en de Surinaams/Antilliaanse groep. 18

19 4 Beschrijvende toetskarakteristieken 4.1 Betrouwbaarheid van toetstaken In Tabel 5 staan de waarden van Cronbach s alpha per leeftijd en per toetstaak vermeld. Voor toetsen waar, zoals bij de TAK het geval is, geen zware consequenties voor leerlingen aan verbonden zijn, geeft de COTAN (1999, 24) aan dat een betrouwbaarheidscoëfficiënt tussen de.70 en de.80 voldoende is, en hoger dan.80 goed. Zoals de tabellen laten zien, is de betrouwbaarheidscoëfficiënt alpha in bijna alle gevallen voldoende of goed. Alleen bij het vijfde meetmoment aan het eind van groep 4 zijn er bij de Klankarticulatietaak en Zinsbegriptaak 1 (functiewoorden) lagere waarden, als direct gevolg van de (verwachte) plafondeffecten: in groep 4 worden de onderzochte klanken en functiewoorden door bijna alle kinderen beheerst. De domeingerichte interpretatie van toetsscores is op dit niveau echter nog steeds zinvol te noemen voor kinderen die in hun taalontwikkeling beduidend achterblijven in vergelijking met leeftijdgenoten. Tabel 5 Cronbach s alpha per toetstaak en per meetmoment Cronbach s alpha Begin 1 Begin 2 Eind 2 Eind 3 Eind 4 Klankonderscheiding Articulatie Woordomschrijving Passieve woordenschat Zinsbegrip Zinsbegrip Woordvorming Zinsvorming Tekstbegrip Verteltaak Verdeling van toetsscores Per toetstaak is nagegaan hoe het scoreverloop is van autochtone Nederlandse kinderen, Surinaamse/Antilliaanse kinderen en kinderen van mediterrane herkomst (Turken/Marokkanen) over de eerste vier jaargroepen van het basisonderwijs en wel aan het begin van groep 1 en groep 2 en aan het eind van groep 2, 3 en 4. Met behulp van variantie-analyse is per taak nagegaan in hoeverre de verschillen in scores significant zijn voor Tijd en Groep (herkomst). Klankonderscheidingstaak Tabel 6 geeft de gemiddelden en standaarddeviaties van de normgroep en beide vergelijkingsgroepen op de vijf meetmomenten op de Klankonderscheidingstaak. In Figuur 4 worden de gemiddelden op de taak van de drie groepen over de meetmomenten heen grafisch weergegeven. Uit de tabel en de figuur valt op te maken dat de scores van de autochtone Nederlanders eind groep 2 al het plafond bereiken: praktisch al die kinderen weten de betreffende klanken te onderscheiden. De Mediterrane kinderen lopen hun aanvankelijke achterstand heel snel in, en hebben na een jaar bijna hun autochtoon Nederlandse leeftijdgenoten ingehaald. Eind groep 2 is er ook bij de andere twee groepen al een zeker plafondeffect, maar de standaarddeviaties zijn nog hoog. Een relatief groter aantal Surinaams/Antillliaanse en Mediterrane kinderen beheersen eind groep 2 de klankonderscheiding nog niet volledig. 19

20 Tabel 6 Gemiddelden en standaarddevaties op de Klankonderscheidingstaak Klankonderscheiding begin groep1 begin groep2 eind groep 2 eind groep 3 eind groep 4 (n items = 50) gem sd gem sd gem sd gem sd gem sd autocht Nederlanders Surin/Antil Mediterranen Figuur 4 Gemiddelden van de vergelijkingsgroepen over tijd op de Klankonderscheidingstaak begin gr 1 begin gr 2 eind gr 2 eind gr 3 eind gr 4 autochtone Nederlanders Surinamers/Antillianen Mediterranen Verder blijkt binnen alle groepen sprake van een beduidende toename van scores naarmate de kinderen ouder worden. Met behulp van een variantie-analyse (GLM, Repeated Measures) zijn deze tendenties op significantie getoetst. Zowel TIJD als de interactie TIJD*GROEP bleek significant (within subjects, zie Tabel 7): de verschillen tussen de groepen worden significant kleiner in de loop van de tijd. Ook de verschillen tussen vergelijkingsgroepen waren significant (between subjects, F(2, 907)=44.246, sig of F=.000). Tabel 7 F-waarden, vrijheidsgraden en significantieniveaus (***p <.00) uit de variantie-analyses voor de Klankonderscheidingstaak Groep Tijd Tijd*Groep Ned, Sur/Ant, Mediter Ned vs. Surinamers/Antill Ned vs. Mediterranen F (df) F (df) F (df) *** (2, 907) *** (1, 653) *** (1, 764) *** (4, 3628) *** (4, 2612) *** (4, 3056) *** (8, 3628) *** (4, 2612) *** (4, 3056) 20

Wetenschappelijke verantwoording Begrijpend lezen voor groep 3 tot en met 6

Wetenschappelijke verantwoording Begrijpend lezen voor groep 3 tot en met 6 Wetenschappelijke verantwoording Begrijpend lezen voor groep 3 tot en met 6 Hiske Feenstra Frans Kamphuis Frans Kleintjes Ronald Krom Cito, november 2010 1 Cito B.V. Arnhem (2010) Niets uit dit werk mag

Nadere informatie

Cohortonderzoek COOL 5-18

Cohortonderzoek COOL 5-18 Cohortonderzoek COOL 5-18 Technisch rapport basisonderwijs, derde meting 2013/14 Geert Driessen Dorothé Elshof Lia Mulder Jaap Roeleveld o h o r t o n d e r z o e k o n d e r w ij s l o o p b a n e n COHORTONDERZOEK

Nadere informatie

PPON-reeks nummer 52. PPON 52 Balans van het Engels aan het einde van de basisschool 4. Primair onderwijs

PPON-reeks nummer 52. PPON 52 Balans van het Engels aan het einde van de basisschool 4. Primair onderwijs Primair onderwijs Primair onderwijs Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau Balans van het Engels aan het einde van de Balans van het Engels aan het einde

Nadere informatie

Leren schema s maken

Leren schema s maken Leren schema s maken Een onderzoek naar de effecten van een lessenserie Schema s maken voor de hoogste groep van het basisonderwijs N.A. Broer, C.A.J. Aarnoutse, F.K. Kieviet en J.F.J. van Leeuwe 16 2001

Nadere informatie

taalontwikkeling van nul tot twaalf

taalontwikkeling van nul tot twaalf taalontwikkeling van nul tot twaalf RAAMPLAN DEEL 2 Josje Sijtstra, Cor Aarnoutse, Ludo Verhoeven Oktober 1999 Expertisecentrum Nederlands inhoud 1 Inleiding 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Van nul tot twaalf Functionele

Nadere informatie

De Taallijn in het kinderdagverblijf

De Taallijn in het kinderdagverblijf De Taallijn in het kinderdagverblijf Taalstimulering voor nul- tot tweejarigen Janneke Corvers Annie van der Beek José Hillen Annemieke Pecht Heleen Versteegen De Taallijn in het kinderdagverblijf. Taalstimulering

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit van de kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2012

Pedagogische kwaliteit van de kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2012 Pedagogische kwaliteit van de kinderopvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in 2012 R.G. Fukkink a M.J.J.M Gevers Deynoot-Schaub b K.O.W. Helmerhorst a I. Bollen b J.M.A. Riksen-Walraven

Nadere informatie

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken

Taalachterstand onder jongeren in Utrecht. Een onderzoek naar de stand van zaken Taalachterstand onder jongeren in Utrecht Een onderzoek naar de stand van zaken Juli 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Inleiding... 5 1. Onderzoeksopzet. 6 Aanleiding.. Doelstelling. Methode.. Eindresultaat..

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs G. Driessen J. Doesborgh De feminisering van het basisonderwijs DE FEMINISERING VAN HET BASISONDERWIJS ii De feminisering van het basisonderwijs Effecten van het geslacht van de leerkrachten op de prestaties,

Nadere informatie

Toetsen met open vragen

Toetsen met open vragen Toetsen met open vragen Een handleiding voor het construeren van toetsen met open vragen T.T.M.G. Erkens H.A. Moelands Citogroep Arnhem, januari xxxx Grafische vormgeving, opmaak en productie: Afdeling

Nadere informatie

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen

Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 75 Scholen ondersteunen bij omgaan met verschillen Tweede evaluatie van de inzet van een team van orthopedagogen in dienst van een schoolbestuur

Nadere informatie

HBSC 2013. Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland

HBSC 2013. Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland Margreet de Looze, Saskia van Dorsselaer, Simone de Roos, Jacqueline Verdurmen, Gonneke Stevens, Rob Gommans, Marja van Bon-Martens, Tom ter Bogt, Wilma Vollebergh HBSC 2013 Gezondheid, welzijn en opvoeding

Nadere informatie

Presteren naar vermogen

Presteren naar vermogen Presteren naar vermogen verkenning advies studie Presteren naar vermogen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over

Nadere informatie

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen Een ander leven M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen met een verstandelijke beperking of chronisch

Nadere informatie

HOE VROEGER, HOE BETER?

HOE VROEGER, HOE BETER? Masterthesis Onderwijskunde HOE VROEGER, HOE BETER? Een onderzoek naar de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs Renske Naber 1717693 Eerste lezer: Dr. R. Maslowski Tweede lezer: Dr. W. M. Lowie & Dr.

Nadere informatie

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto

Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto Ervaringsrapport Proefproject 15% vvto English corner op de Paulusschool in Hilversum augustus 2012 Deborah van Loon Wim Setz Onder begeleiding van prof.dr. Rick de Graaff Universiteit Utrecht in opdracht

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen.

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. 18-06-2012 C.M. Helfrich s1039706@student.windesheim.nl ENSO.PGOR ws. s1039706 Docent: Jolanda Roelfsema Module: Praktijkgericht

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie)

Cito Corporate. Toetsen op School. Piet Sanders (redactie) Cito Corporate Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Toetsen op School Piet Sanders (redactie) Cito Arnhem Toetsen op School is een uitgave van Cito Coördinatie gegevensverzameling: Piet Sanders Auteurs:

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Als speciale kleuter tel je ook mee!

Als speciale kleuter tel je ook mee! Inleiding Hans van Luit Faculteit Sociale Wetenschappen, UU Utrecht Hans van Luit vraagt in zijn artikel aandacht voor een voorbereidend rekenprogramma voor kleuters in het (speciaal) basisonderwijs: Als

Nadere informatie

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN

PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN PIAAC: KERNVAARDIGHEDEN VOOR WERK EN LEVEN RESULTATEN VAN DE NEDERLANDSE SURVEY 2012 Marieke Buisman, Jim Allen, Didier Fouarge, Willem Houtkoop en Rolf van der Velden www.piaac.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken

Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken Taalgericht vakonderwijs in de Mens- en Maatschappijvakken Handreiking voor opleiders en docenten Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel Taalgericht

Nadere informatie

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Johan Coenen Chistoph Meng Rolf van der Velden ROA-R-211/2 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Nadere informatie

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo

And yet all different. Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo And yet all different Handreiking voor een curriculum Engels op de pabo Op dit werk is de volgende Creative Commons Licentie van

Nadere informatie

Advies Instrumentarium Groep Nul

Advies Instrumentarium Groep Nul Advies Instrumentarium Groep Nul Marije Boonstra & Leontine Bernhart (CED-Groep) Jacqueline Schenk (Erasmus Universiteit Rotterdam) 27 april 2012 Advies Instrumentarium Groep Nul 1 2 Advies Instrumentarium

Nadere informatie