Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder"

Transcriptie

1 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 1

2 Opdrachtgever Gemeente Den Helder Afdeling Ruimte, en Ondernemen Postbus AA DEN HELDER Contactpersonen: Dhr. G. de Loos Dhr. P.M. Mulder Opsteller CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus CA BUNNIK Contactpersonen: Dhr. H. Kuiphof Dhr. J.S. Spronk Projectcode: 11K098 April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 2

3 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 3

4 Inhoudsopgave 1. Inleiding Aanleiding Doelstelling Werkwijze en resultaat Stap 1: Programma van eisen Stap 2 en 4: Onderscheidende gebiedskenmerken en voorlopige deelgebieden Inleiding Indeling op basis van bodemopbouw Indeling op basis van gebruikshistorie Indeling op basis van geomorfologie Indeling op basis van huidig gebruik Indeling op basis van vastgestelde bodemkwaliteit Voorlopige indeling deelgebieden Stap 3: Gegevensverzameling en gegevensverwerking Selecteren beschikbare gegevens Het samenvoegen van punt- en mengmonsters Het vervangen van waarden beneden de detectielimiet Het opsporen van uitbijters Stap 6: Verzamelen aanvullende informatie Stap 5: Controle indeling beheergebied in deelgebieden Aantal waarnemingen Splitsen deelgebieden Definitieve gebiedsindeling Stap 7: Vaststellen en karakteriseren bodemkwaliteitszones Stap 8: Bodemkwaliteitskaart Inleiding Kaart met uitgesloten locaties en gebieden Ontgravingskaart Toepassingskaart Bijzondere omstandigheden Vaststellen bodemkwaliteitskaart Conclusies Bijlagen Bijlage 1: Bijlage 2: Bijlage 3: Bijlage 4: Bijlage 5: Bijlage 6: Bijlage 7: Bijlage 8: Bijlage 9: Begrippenlijst Selectie bodemgegevens uit Nazca-i Bodem Specificatie uitbijters Statistische parameters per bodemkwaliteitszone Bodemfunctieklassenkaart Deelgebiedenkaart Waarnemingenkaarten Ontgravingskaarten Toepassingskaarten April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 4

5 1. Inleiding 1.1. Aanleiding De gemeente Den Helder maakt momenteel gebruik van het overgangsbeleid voor bodemkwaliteitskaarten van het Besluit bodemkwaliteit 1 (hierna aangeduid met Besluit). Hierbij maakt zij gebruik van een bodemkwaliteitskaart 2 en een bodembeheerplan 3 die in april 2007 zijn vastgesteld. De gemeente Den Helder wil haar bodembeleid actualiseren en volledig overgaan op de regelgeving van het Besluit. Daarom moet de huidige bodemkwaliteitskaart worden geactualiseerd. De gemeente Den Helder heeft CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. opdracht gegeven voor het opstellen van een bodemkwaliteitskaart voor het gemeentelijke grondgebied. Deze kaart vormt samen met de gemeentelijke bodemfunctieklassenkaart de basis voor het grond- en baggerstromenbeleid dat de gemeente onder het Besluit bodemkwaliteit gaat voeren. In deze rapportage staat beschreven volgens welke werkwijze de bodemkwaliteitskaart is opgesteld en wat de resultaten zijn. Een toelichting op de in dit rapport gebruikte begrippen is opgenomen in bijlage Doelstelling Doelstelling van het opstellen van de bodemkwaliteitskaart is om een actueel en dekkend beeld te krijgen van de diffuse chemische bodemkwaliteit van de gemeente Den Helder. De achterliggende doelstelling is de wens van de gemeente om met de bodemkwaliteitskaart gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die het Besluit biedt: om gebiedsspecifiek bodembeleid mogelijk te maken; bij het toepassen van grond en baggerspecie op en in de bodem; als bewijsmiddel voor de kwaliteit van vrijkomende grond en de ontvangende bodem; voor het wegnemen van mogelijke knelpunten bij grond- en/of baggerverzet. De bodemkwaliteitskaart wordt ook gebruikt voor het vaststellen van een vrijstellingsregeling voor bodemonderzoeken bij omgevingsvergunningsaanvragen. 2. Werkwijze en resultaat De bodemkwaliteitskaart is in tegenstelling tot de vorige bodemkwaliteitskaart in de gemeente opgesteld volgens de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten 4. Er is gewerkt volgens het in de Richtlijn opgenomen stappenplan gewerkt. In figuur 2.1 zijn de verschillende stappen weergegeven, die in de volgende paragrafen nader worden toegelicht. In de Richtlijn is aangegeven dat de stappen niet chronologisch gevolgd hoeven te worden. Wel is het noodzakelijk dat de elementen van de stappen terugkomen in de werkwijze bij het vervaardigen van de bodemkwaliteitskaart. Figuur 2.1: Stappenplan op hoofdlijnen. Stap 1: Opstellen programma van eisen Stap 2: Vaststellen onderscheidende kenmerken Stap 3: Gegevensverzameling en gegevensbewerking Stap 4: Indelen beheergebied in deelgebieden Stap 5: Controle indeling van het beheergebied Stap 6: Verzamelen aanvullende informatie Stap 7: Vaststellen bodemkwaliteitszones Stap 8: Opstellen ontgravingsen toepassingen kaart 1 Besluit bodemkwaliteit, publicatie Staatscourant 3 december Bodemkwaliteitskaart Gemeente Den Helder, 01.K044.00, rapp.nr.: , CSO, maart Bodembeheerplan Gemeente Den Helder, 05.K085/01.K044, CSO, maart Richtlijn bodemkwaliteitskaarten, Ministerie van VROM, Ministerie van Verkeer en waterstaat, 3 september April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 5

6 2.1. Stap 1: Programma van eisen Voor deze kaart zijn de volgende definities vastgesteld: ~ Het beheergebied van deze bodemkwaliteitskaart omvat het gemeentelijk grondgebied van de gemeente Den Helder inclusief de terreinen die in bezit zijn van Defensie. ~ De bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor de landbodem van het beheergebied voor de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) en de ondergrond (0,5-2,0 m-mv). ~ De volgende gebieden zijn uitgezonderd van de bodemkwaliteitskaart (dieptetraject 0,0-2,0 m-mv): o de rijkswegen en provinciale wegen inclusief de wegbermen (andere beheerorganisatie); o spoorgebonden gronden; o locaties met, of die verdacht zijn voor, een sterke bodemverontreiniging inclusief stortplaatsen; o gesaneerde locaties in het kader van de Wet bodembescherming; o waterbodems en buitendijks gebied die onder het beheer vallen van Rijkswaterstaat, maar uitgezonderd de drogere oevergebieden zoals gedefinieerd in de Waterregeling 5 ; o het duingebied; o de Nollen; o de Huisduinerpolder; o het grondwater. ~ De gemeentelijke bodemkwaliteitskaart is opgesteld voor de stoffen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, lood, nikkel, zink, minerale olie en de stofgroepen polychloorbifenylen (PCB) en policyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). De gegevens voor de bodemkwaliteitskaart zijn afkomstig uit representatieve bodemonderzoeken uit het bodeminformatiesysteem van de gemeente Stap 2 en 4: Onderscheidende gebiedskenmerken en voorlopige deelgebieden Inleiding In de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten is de volgende checklist van de onderscheidende kenmerken ten behoeve van het indelen van deelgebieden opgenomen: ~ De bodemopbouw. ~ De gebruikshistorie. ~ De ontwikkeling van wijken of gebieden. ~ De (geo)morfologie (verschillende landschapsvormende processen). ~ Het huidige bodemgebruik Indeling op basis van bodemopbouw In het beheergebied bestaat de bodem overwegend uit zandgrond. Lokaal komen kleigronden voor (bron: De bodemopbouw is niet als onderscheidend kenmerk beoordeeld voor het buitengebied. 5 Waterregeling, publicatie Staatscourant 7 december April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 6

7 Indeling op basis van gebruikshistorie De verwachting is, dat naar mate een gebied langer in gebruik is, de bodem ook meer verontreinigd is. Verder is het soort bodemgebruik van belang. Verschillend bodemgebruik (industrie, bewoning, landbouw, natuur) kan verschillende bodemkwaliteit tot gevolg hebben. De gebruikshistorie is als onderscheidend kenmerk beoordeeld. De historie van Den Helder is als volgt kort te beschrijven (bron: gemeente Den Helder en Wikipedia): Tijdens de Allerheiligenvloed in 1570 werden stukken duin weggeslagen en gingen de kernen van Huisduinen en Helder verloren. De kernen zijn later verder naar het Oosten opnieuw opgebouwd. Helder was het begin van het huidige Den Helder. In de Middeleeuwen was de plek waar nu Den Helder ligt niet meer dan een stuk duinen dat net boven het water uitstak. In die tijd werd dat Hil of Hille genoemd. Deze naam komt ook voor in heel oude stukken. De manier waarop de mensen de taal spraken of schreven was niet overal het zelfde. Iedere streek had zijn eigen dialect. Dat is nu nog steeds zo. In de omgeving van Den Helder werd een duin of eiland niet Hille maar Helle genoemd. Later, dus minder lang geleden, kwam je de naam Helre of Hellere tegen. Daar werd het zelfde mee bedoeld als vroeger met Hil of Hille. Doordat de taal en dus de woorden in de loop der tijd steeds veranderden werd op een gegeven moment Helre uitgesproken als Helder. Deze naam is tot 1928 zo gebleven. Mensen die in Huisduinen woonden spraken toen over Die Helder Buert. Daarmee bedoelden ze De buurt Helder. In het spraakgebruik werd dat al vlug De Helder. Om het wat deftiger te laten klinken wordt in plaats van het lidwoord "De" het in 1928 gebruikte lidwoord "Den" gebruikt en heet het vroegere Hil of Hille nu Den Helder: een duin dat net boven het water uitkomt. Den Helder heette voorheen ook 'Nieuwediep': de inwoners zijn nog steeds bekend als 'Nieuwediepers'. Ze worden ook wel 'Jutters' genoemd. Helder en de rest van het grondgebied van de huidige gemeente Den Helder behoorde in de Vroege middeleeuwen tot de gouw Texla. In de Franse tijd werd begonnen met de aanleg van een marinehaven. Ook na het vertrek van de Fransen in 1814 bleef de marine in Den Helder, die het uitbouwde tot haar belangrijkste steunpunt. Later nog kwam Julianadorp erbij. Den Helder is dus in feite een vrij nieuwe gemeente. (bron: o.a. Wikipedia) Huisduinen, Oud Den Helder, Julianadorp, Van Galenbuurt, Oostslootbuurt, Visbuurt, Tuindorp, Geleerdenbuurt, zijn de oude wijken. Nieuw Den Helder en de Schooten zijn na 1960 gebouwd. De nieuwbouw in Julianadorp (Drooghe Weert) is na 1970 gebouwd Indeling op basis van geomorfologie Landschapsvormende processen kunnen er voor zorgen dat een gebied diffuus kan worden verontreinigd. In de gemeente Den Helder is dit niet het geval. April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 7

8 Indeling op basis van huidig gebruik De indeling op basis van het huidige gebruik is vormgegeven door de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente (zie kaartbijlage 5). Het huidig gebruik sluit wat betreft de globale indeling aan op de gebruikshistorie en geeft geen nieuwe aanknopingspunten voor een verdere verfijning van de deelgebieden Indeling op basis van vastgestelde bodemkwaliteit In de voorgaande bodemkwaliteitskaart zijn de volgende bodemkwaliteitszones onderscheiden die in tabel 2.1 zijn weergegeven: Tabel 2.1: Bodemkwaliteitszones huidige bodemkwaliteitskaart. Huidige BKK-zone Bovengrond Ondergrond B1 Binnenstad O1 Binnenstad B2 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen O2 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen B3 Westoever, DIVMAG O3 Westoever, DIVMAG B4 Oostoever O4 Oostoever B5 Julianadorp O5 Julianadorp B6 Kooypunt O6 Kooypunt B7 Civiel havengebied O7 Civiel havengebied B8 Binnenduinrand O8 Binnenduinrand B9 Landelijk gebied O9 Landelijk gebied Op basis van de bodemkwaliteit is tevens gekeken of het aantal het aantal deelgebieden/zones teruggebracht kan worden. Dit bleek het geval. In overleg met de opdrachtgever zijn de deelgebieden Oostoever en Civiel Havengebied samengevoegd. Ook zijn vanwege het (historische) bodemgebruik en een mogelijke slechtere bodemkwaliteit ten opzichte van de omgeving de defensieterreinen Fort Erfprins en vliegveld De Kooy nader bekeken. Hieruit is gebleken dat deze terreinen een met de omgeving vergelijkbare bodemkwaliteit hebben. Daarom is Fort Erfprins bij het deelgebied Binnenstad gevoegd en is het vliegveld De Kooy samengevoegd met het deelgebied Kooypunt. Tenslotte is het Nieuwe Haventerrein, dat in de huidige bodemkwaliteitskaart uitgesloten gebied is, als nieuw deelgebied toegevoegd. De vastgestelde bodemkwaliteit is daarom als onderscheidend kenmerk beoordeeld Voorlopige indeling deelgebieden Op basis van de onderscheidende kenmerken zijn voor zowel de bovengrond (0,0-0,5 m-mv) als de ondergrond (0,5-2,0 m-mv) voorlopige deelgebieden gedefinieerd die in tabel 2.2 zijn weergegeven. Nadat de gegevens voor de dataset zijn geselecteerd en verwerkt (zie 2.3) zijn de deelgebieden geëvalueerd. Gecontroleerd is of er voldoende deelgebieden zijn gedefinieerd en of per deelgebied voldoende waarnemingen beschikbaar zijn. De definitieve indeling in deelgebieden is opgenomen in en op kaartbijlage 6. April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 8

9 Tabel 2.2: Voorlopige indeling deelgebieden. Voorlopige deelgebieden Bovengrond B1 Binnenstad en Fort Erfprins B2 Westoever, DIVMAG B3 Oostoever en civiel havengebied B4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen B5 Julianadorp B6 Kooypunt en vliegveld De Kooy B7 Binnenduinrand B8 Landelijk gebied B9 Nieuwe Haventerrein Ondergrond O1 Binnenstad en Fort Erfprins O2 Westoever, DIVMAG O3 Oostoever en civiel havengebied O4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen O5 Julianadorp O6 Kooypunt en vliegveld De Kooy O7 Binnenduinrand O8 Landelijk gebied O9 Nieuwe Haventerrein 2.3. Stap 3: Gegevensverzameling en gegevensverwerking Selecteren beschikbare gegevens Voor de vervaardiging van de bodemkwaliteitskaart zijn de gegevens geselecteerd uit de gemeentelijke bodeminformatiesystemen (Nazca-i). In bijlage 2 zijn de uitgevoerde selecties beschreven Het samenvoegen van punt- en mengmonsters De gemeentelijke dataset bestaat uit meng- en puntmonsters. De landelijke IPO Werkgroep Achtergrondgehalten heeft onderzocht wat de invloed is van het meenemen van zowel punt- als mengmonsters op de berekening van percentielwaarden 6. De resultaten laten zien dat percentielwaarden die zijn gebaseerd op een bestand van zowel punt- als mengmonsters vrijwel identiek zijn aan percentielwaarden die zijn gebaseerd op een bestand van alléén mengmonsters. Er bestaan derhalve geen praktische bezwaren tegen het berekenen van de bodemkwaliteit uit een gegevensbestand waarin zowel punt- als mengmonsters aanwezig zijn. In dit project zijn de waarnemingen van de mengmonsters eenmaal meegenomen Het vervangen van waarden beneden de detectielimiet Bij analyses komt het vaak voor dat een bepaalde stof in het monster aanwezig is in concentraties beneden de detectiegrens van de gangbare analyseapparatuur. Hoewel de werkelijke waarde onbekend is (de waarde kan variëren van nul tot de detectielimiet), leveren deze monsters wel waardevolle informatie voor de gemiddelde bodemkwaliteit in een gebied. Voor deze analyses is de methode van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten gehanteerd. Deze methode houdt in dat de gerapporteerde detectielimieten zijn vermenigvuldigd met een factor 0,7 om tot een rekenwaarde te komen. 6 Handreiking Achtergrondgehalten. Begeleidingscommissie actief bodembeheer, TNO MEP-R98/283.IPO/TNO, IPO: Inter Provinciaal Overleg TNO-MEP: de Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek Milieu, Energie en Procesinnovatie April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 9

10 De opgegeven detectielimiet van een bepaalde stof verschilt van rapport tot rapport. Verhoogde detectielimieten komen voor bij verstoringen in de monstermatrix. Daarnaast zijn de detectielimieten in de loop der jaren lager geworden doordat nauwkeurigere analyseapparatuur beschikbaar is gekomen. Bij met name PCB komt het regelmatig voor dat de rekenwaarde (detectielimiet * 0,7) nog boven de achtergrondwaarde ligt, met als gevolg dat de zone alleen hierdoor in de klasse industrie ingedeeld wordt terwijl het hier feitelijk om waarnemingen onder de detectielimiet gaat. Dit leidt tot problemen bij hergebruik van grond. Om deze problemen te voorkomen hebben de voormalige ministeries van VROM en V&W (nu I&M) besloten dat een correctie is toegestaan (Staatscourant, 19 november 2010). Men mag ervan uitgaan dat de kwaliteit van de betreffende grond voldoet aan de van toepassing zijnde normen voor zover de analyses zijn uitgevoerd conform AS3000 of AP04. In plaats van de gebruikelijke rekenwaarde (0,7 * detectielimiet) mag, als de andere stoffen voldoen aan de eisen voor schone grond, voor de betreffende monsters gerekend worden met de geldende klassegrens voor achtergrondwaarde (gecorrigeerd naar organische stof). Deze correctie is op de dataset van deze bodemkwaliteitskaart toegepast voor alle deelgebieden behalve B1 en O Het opsporen van uitbijters Ondanks dat er representatieve analysegegevens zijn geselecteerd en aanvullend zijn verzameld ten behoeve van de bodemkwaliteitskaart kan er sprake zijn van uitschieters in de dataset: extreem hoge gehalten als gevolg van bijvoorbeeld typefouten tijdens de invoer, onbetrouwbare analyses of lokale verontreinigingen door puntbronnen die niet als zodanig zijn aangegeven. Hierbij worden dan vaak bij meerdere stoffen relatief hoge gehalten aangetroffen. De extreme waarden zijn voorgelegd aan de gemeente. Van de uitschieters die tot een puntbron, type- of meetfout zijn te herleiden, zijn uit het bestand verwijderd of aangepast als het een typefout betrof. In bijlage 3 is een overzicht van de uiteindelijk verwijderde uitbijters opgenomen Stap 6: Verzamelen aanvullende informatie De Richtlijn bodemkwaliteitskaarten stelt de volgende minimale eisen aan het aantal waarnemingen per deelgebied: ~ Voor de deelgebieden zijn voor alle stoffen ten minste 20 waarnemingen beschikbaar; ~ De waarnemingen liggen voldoende verspreid over het deelgebied: o Voor aaneengesloten deelgebieden bij een systematische indeling in 20 vakken zijn in tenminste 10 vakken één of meer waarnemingen gedaan. o Voor elk niet-aaneengesloten deel van een deelgebied zijn ten minste 3 waarnemingen beschikbaar. In 2010 is door middel van aanvullend bodemonderzoek de dataset uit het BIS van de gemeente aangevuld, zodat op basis van de indeling in deelgebieden uit tabel 2.2 voldoende waarnemingen beschikbaar zijn. Omdat de dataset door het verwijderen van uitbijters echter minder waarnemingen bevat is na het samenstellen van de dataset voor de bodemkwaliteitskaart (zie 2.3.1) gecontroleerd of de voorlopige deelgebieden voldoen aan de minimumeisen uit de Richtlijn. Hieruit bleek dat alle deelgebieden voldoen aan de bovengenoemde minimumeisen. Het is daarom niet noodzakelijk gebleken werkzaamheden voor deze stap uit te voeren. April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 10

11 Tenslotte zijn nog een tweetal bodemonderzoeken toegevoegd die meer inzicht geven in de kwaliteit van de bovengrondzone 'landelijk gebied' (CSO, kenmerk 11K093/JS3, 29 december 2011) en de bovengrondzone 'Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen' (CSO, kenmerk 11K093/JS4) Stap 5: Controle indeling beheergebied in deelgebieden Aantal waarnemingen In tabel 2.3 is de hoeveelheid analysemonsters per bodemlaag aangegeven die zijn geselecteerd voor de uiteindelijke dataset van de bodemkwaliteitskaart. De ligging van de voor de bodemkwaliteitskaart representatieve waarnemingen zijn opgenomen in kaartbijlagen 7A en 7B. Tabel 2.3: Totaal aantal analysemonsters per bodemlaag. Bodemlaag Aantal analysemonsters Bovengrond (0 0,5 m.-mv) 331 Ondergrond (0,5 2 m.-mv) Splitsen deelgebieden Op stofniveau is voor het grondgebied van de gemeente Den Helder gekeken of er een ruimtelijke clustering aanwezig is van hoge of lage gehalten. Op basis van ervaringen van CSO bij andere bodemkwaliteitskaarten is de ruimtelijke clustering onderzocht wanneer zware metalen en minerale olie een variatiecoëfficiënt hoger dan 1,5 hebben en PAK en PCB een variatiecoëfficiënt hoger dan 2. Een hoge variatiecoëfficiënt is een indicatie van een mogelijke ruimtelijke clustering. Een overzicht van de variatiecoëfficiënten is opgenomen in bijlage 4. Hieruit blijkt dat in een aantal deelgebieden de variatiecoëfficiënt voor één of meerdere stoffen relatief hoge waarden hebben. De hoge variatiecoëfficiënt wordt veroorzaakt door één of twee hogere waarnemingen. Door het incidentele karakter er is geen sprake van ruimtelijke clustering. De relatief hoge variatiecoëfficiënten geven daarmee geen aanleiding tot het splitsen van deelgebieden Definitieve gebiedsindeling Op basis van de uitgevoerde stappen 1 t/m 6 van de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten zijn voor de gemeente Den Helder voor beide bodemlagen de definitieve deelgebieden onderscheiden die in tabel 2.4 zijn gespecificeerd. Alle definitieve deelgebieden voldoen aan het vereiste minimale aantal van 20 waarnemingen per deelgebied conform de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Ieder niet-aaneengesloten deelgebied voldoet tevens aan de eis voor 3 waarnemingen voor alle stoffen. De definitieve deelgebiedenkaarten zijn opgenomen in kaartbijlage 6. De ligging van de waarnemingen is opgenomen in de kaartbijlagen 7A en 7B. April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 11

12 Tabel 2.4: Onderscheiden definitieve deelgebieden. Definitief deelgebied Bovengrond B1 Binnenstad en Fort Erfprins B2 Westoever, DIVMAG B3 Oostoever en civiel havengebied B4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen B5 Julianadorp B6 Kooypunt en vliegveld De Kooy B7 Binnenduinrand B8 Landelijk gebied B9 Nieuwe Haventerrein Ondergrond O1 Binnenstad en Fort Erfprins O2 Westoever, DIVMAG O3 Oostoever en civiel havengebied O4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen O5 Julianadorp O6 Kooypunt en vliegveld De Kooy O7 Binnenduinrand O8 Landelijk gebied O9 Nieuwe Haventerrein 2.6. Stap 7: Vaststellen en karakteriseren bodemkwaliteitszones De gemiddelde gehalten van de bodemkwaliteitszones zijn getoetst aan de toetsingswaarden uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit 7. De bodemkwaliteitszones kunnen vallen in de bodemkwaliteitsklasse (achtergrondwaarden -AW2000), of. De toetsmethodiek is toegelicht in het onderdeel bodemkwaliteitsklasse van bijlage 1. In tabel 2.5 is voor de gemeente Den Helder aangegeven in welke bodemkwaliteitsklasse iedere bodemkwaliteitszone valt. In bijlage 4 zijn de gespecificeerde beoordelingen weergegeven. Tabel 2.5: Bodemkwaliteitsklasse per bodemkwaliteitszone en bodemlaag. Bodemkwaliteitszone Bodemkwaliteitsklasse Bepalende stof Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) B1 Binnenstad en Fort Erfprins Koper, zink, PCB B2 Westoever, DIVMAG Lood, zink, PCB, PAK B3 Oostoever en civiel havengebied PCB B4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen Kwik, lood, PCB, PAK B5 Julianadorp B6 Kooypunt en vliegveld De Kooy B7 Binnenduinrand B8 Landelijk gebied PCB, PAK B9 Nieuwe Haventerrein PCB 7 Regeling bodemkwaliteit, publicatie Staatscourant 20 december April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 12

13 Vervolg tabel 2.5: Bodemkwaliteitsklasse per bodemkwaliteitszone en bodemlaag. Bodemkwaliteitszone Bodemkwaliteitsklasse Bepalende stof Ondergrond (0,5-2,0 m-mv) O1 Binnenstad en Fort Erfprins Kwik, lood, PCB, PAK O2 Westoever, DIVMAG Kwik, PCB, PAK, olie O3 Oostoever en civiel havengebied PCB O4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen O5 Julianadorp O6 Kooypunt en vliegveld De Kooy O7 Binnenduinrand O8 Landelijk gebied O9 Nieuwe Haventerrein Controle saneringscriterium In de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten staat vermeld, dat voor elke bodemkwaliteitszone met een P95 boven de interventiewaarde een controle op het saneringscriterium nodig is. In de gemeente Den Helder is dit het geval in zone B1 (lood) en O1 (lood), zie ook bijlage 4. Vastgesteld moet worden of sprake is van een overschrijding van het saneringscriterium voor één of meerdere bodemgebruiken. Bij een overschrijding vindt de gemeente het niet verantwoord om zonder partijkeuring grondverzet vanuit de betreffende zone te laten plaatsvinden. De gemeente heeft echter gekozen voor gebiedsspecifiek beleid in de zones B1 en O1 (zie de nota bodembeheer 8 ). Er is daarom geen controle op het saneringscriterium uitgevoerd. Heterogeniteit Naast de percentielwaarden en variatiecoëfficient is ook de heterogeniteit van de waarnemingen berekend, volgens de methodiek zoals beschreven onder heterogeniteit in bijlage 1. In de gemeente Den Helder is voor een aantal zones sprake van een sterke heterogeniteit voor één of meerdere stoffen. Een overzicht van de heterogeniteitsindex per stof en per zone is in bijlage 4 opgenomen. De heterogeniteit is voor de gemeente Den Helder geen aanleiding om aanvullend onderzoek voorafgaand aan het grondverzet te eisen Stap 8: Bodemkwaliteitskaart Inleiding De bodemkwaliteitskaart bestaat uit drie hoofdkaarten: 1. een kaart met uitgesloten locaties en deelgebieden; 2. de ontgravingskaart; 3. de toepassingskaart. In de onderstaande paragrafen is nader ingegaan op de hoofdkaarten. Bij de ontgravings- en toepassingskaart is uitgegaan van het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit. 8 Nota bodembeheer gemeente Den Helder, April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 13

14 Kaart met uitgesloten locaties en gebieden In de gemeente Den Helder is een aantal locaties uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart. Een overzicht van de uitgezonderde locaties is aangegeven in 2.1. De ligging van gebieden die zijn uitgesloten van de bodemkwaliteitskaart is ook weergegeven op kaartbijlagen 6 t/m 9. Bij locaties die uitgesloten zijn van de bodemkwaliteitskaart en waarvan provincie Noord-Holland gegevensbeheerder is (te saneren of gesaneerde locaties in het kader van de Wet bodembescherming, stortplaatsen) dient contact te worden opgenomen met provincie Noord- Holland. De ligging van de andere uitgesloten locaties zijn vanwege het dynamische karakter niet op de kaarten weergegeven. Voorafgaand aan het ontgraven en toepassen van grond op of in de landbodem dient altijd contact te worden opgenomen met de gemeente Den Helder Ontgravingskaart De ontgravingskaart geeft de kwaliteit aan van de eventueel te ontgraven grond op een niet voor bodemverontreiniging verdachte locatie. Deze kaart kan als bewijsmiddel worden gebruikt voor de chemische kwaliteit van de te ontgraven grond op een niet-verdachte locatie, als deze grond elders nuttig wordt toegepast. De toetsingsmethodiek is toegelicht bij het onderdeel ontgravingskaart in bijlage 1. De ontgravingsklassen per zone zijn weergegeven in tabel 2.6 en bijlage 4. De ontgravingskaart per bodemlaag is opgenomen in kaartbijlagen 8A en 8B. Zoals uit tabel 2.6 blijkt, is PCB in een aantal zones een klassebepalende stof. De gemeente Den Helder stelt voor PCB gebiedsspecifiek beleid op (Lokale Maximale Waarden). In de nota bodembeheer is hier nader op ingegaan. Tabel 2.6: Ontgravingskwaliteitsklasse per bodemkwaliteitszone en bodemlaag. Bodemkwaliteitszone Ontgravingsklasse Bepalende stof Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) B1 Binnenstad en Fort Erfprins Koper, zink, PCB B2 Westoever, DIVMAG PCB B3 Oostoever en civiel havengebied PCB B4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen PCB B5 Julianadorp B6 Kooypunt en vliegveld De Kooy B7 Binnenduinrand B8 Landelijk gebied PCB B9 Nieuwe Haventerrein PCB April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 14

15 Vervolg tabel 2.6: Ontgravingskwaliteitsklasse per bodemkwaliteitszone en bodemlaag. Bodemkwaliteitszone Ontgravingsklasse Bepalende stof Ondergrond (0,5-2,0 m-mv) O1 Binnenstad en Fort Erfprins PCB O2 Westoever, DIVMAG PCB O3 Oostoever en civiel havengebied PCB O4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen O5 Julianadorp O6 Kooypunt en vliegveld De Kooy O7 Binnenduinrand O8 Landelijk gebied O9 Nieuwe Haventerrein Toepassingskaart Bij de toepassingskaart is gekeken naar de vastgestelde chemische bodemkwaliteit en de (toekomstige) functie van de bodem. De toepassingskaart wordt gebruikt om vast te stellen aan welke chemische kwaliteitseisen de nuttig toe te passen grond moet voldoen. Op basis van deze dubbele toets, waarbij de strengste toets doorslaggevend is, wordt voor elke zone de toepassingseis vastgesteld (zie het onderdeel toepassingskaart in bijlage 1). In tabel 2.7 is het resultaat van de gevolgde werkwijze voor de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Den Helder samengevat. Op kaartbijlagen 9A en 9B staat per bodemlaag aangegeven welke toepassingseis er geldt. Tabel 2.7: Toepassingseisen per combinatie bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse conform het generiek kader Besluit bodemkwaliteit (voor de bodemfunctieklasse zijn de meest voorkomende klassen in de zone afgebeeld). Bodemkwaliteitszone Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Toepassingseis Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) B1 Binnenstad en Fort Erfprins B2 Westoever, DIVMAG B3 Oostoever en civiel havengebied B4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen B5 Julianadorp April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 15

16 Vervolg tabel 2.7: Toepassingseisen per combinatie bodemfunctie- en bodemkwaliteitsklasse conform het generiek kader Besluit bodemkwaliteit (voor de bodemfunctieklasse zijn de meest voorkomende klassen in de zone afgebeeld). Bodemkwaliteitszone Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Toepassingseis Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) B6 Kooypunt en vliegveld De Kooy B7 Binnenduinrand B8 Landelijk gebied B9 Nieuwe Haventerrein Ondergrond (0,5-2,0 m-mv) O1 Binnenstad en Fort Erfprins O2 Westoever, DIVMAG O3 Oostoever en civiel havengebied O4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen O5 Julianadorp O6 Kooypunt en vliegveld De Kooy O7 Binnenduinrand O8 Landelijk gebied O9 Nieuwe Haventerrein 2.8. Bijzondere omstandigheden De bodemkwaliteitskaart doet geen uitspraak over de kwaliteit van de bodem ter plaatse van verdachte locaties, verontreinigde locaties of gesaneerde locaties. Op deze locaties verwacht men een afwijkende (betere of juist slechtere) bodemkwaliteit dan in de omgeving. Op terreinen die ooit een leeflaag van schone grond hebben gekregen, of gesaneerde locaties mag men bijvoorbeeld een betere kwaliteit verwachten. Een slechtere kwaliteit valt te verwachten op terreinen die (wellicht) door een puntbron verontreinigd zijn en ter plaatse van dempingen, stortplaatsen en lokale ophooglagen. April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 16

17 Ook door de provincie aangewezen beschermingsgebieden vallen onder locaties met bijzondere omstandigheden voor grondverzet. Voorafgaand aan het grondverzet moet zowel voor de ontgravingslocatie als voor de toepassingslocatie worden nagegaan of er naar aanleiding van de ligging in één of meerdere beschermingsgebieden restricties zijn ten aanzien van het grond- en baggerverzet. De provincie kan hier aanvullende eisen stellen. De ligging van deze provinciale beschermingsgebieden is te vinden op de website van provincie Noord-Holland: Aardkundige en archeologisch en cultuurhistorische waardevolle gebieden Natura en PEHS-gebieden Vaststellen bodemkwaliteitskaart Met de bodemkwaliteitskaart heeft de gemeente een goed instrument in handen voor het toepassen van grond. De gemeente is bevoegd gezag inzake het Besluit bodemkwaliteit voor de toepassing van grond en baggerspecie op de landbodem. De gemeente Den Helder wil voor het toepassen van grond en baggerspecie op de landbodem gebruik maken van gebiedsspecifieke beleid. Het gebiedsspecifieke beleid heeft de gemeente vastgelegd in een nota bodembeheer. Zowel de bodemkwaliteitskaart, de bodemfunctieklassenkaart als de nota bodembeheer zijn door de Raad vastgesteld waarop een procedure uit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is, Afdeling 3.4 (Art. 3:10). 3. Conclusies CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. heeft in opdracht van de gemeente Den Helder de bodemkwaliteitskaart opgesteld voor het gemeentelijk grondgebied en de terreinen in bezit van Defensie. In de bodemkwaliteitskaart zijn op basis van bodemtype, gebruikshistorie en bodemkwaliteit in totaal 18 bodemkwaliteitszones onderscheiden (zie tabel 3.1) Tabel 3.1: Onderscheiden bodemkwaliteitszones. Bovengrond B1 Binnenstad en Fort Erfprins B2 Westoever, DIVMAG B3 Oostoever en civiel havengebied B4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen B5 Julianadorp B6 Kooypunt en vliegveld De Kooy B7 Binnenduinrand B8 Landelijk gebied B9 Nieuwe Haventerrein Ondergrond O1 Binnenstad en Fort Erfprins O2 Westoever, DIVMAG O3 Oostoever en civiel havengebied O4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen O5 Julianadorp O6 Kooypunt en vliegveld De Kooy O7 Binnenduinrand O8 Landelijk gebied O9 Nieuwe Haventerrein April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 17

18 De volgende gebieden zijn uitgezonderd van de bodemkwaliteitskaart: ~ de rijkswegen en provinciale wegen inclusief de wegbermen (andere beheerorganisatie); ~ spoorgebonden gronden; ~ locaties met, of die verdacht zijn voor, een sterke bodemverontreiniging inclusief stortplaatsen; ~ gesaneerde locaties in het kader van de Wet bodembescherming; ~ waterbodems en buitendijks gebied die onder het beheer vallen van Rijkswaterstaat, maar uitgezonderd de drogere oevergebieden zoals gedefinieerd in de Waterregeling; ~ het duingebied; ~ de Nollen; ~ de Huisduinerpolder; ~ het grondwater. Alle zones zijn vastgesteld voor de stoffen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink, minerale olie en de stofgroepen polychloorbifenylen (PCB) en policyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Voor de uitgezonderde en/of niet-gezoneerde gebieden geldt het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit. Dit betekent dat de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie enerzijds moet voldoen aan de maximale waarden van de functie die voor de ontvangende bodem is aangegeven op de bodemfunctieklassenkaart (zie kaartbijlage 5). Anderzijds moet de kwaliteit van de ontvangende bodem worden onderzocht om vast te stellen of de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie van een betere of vergelijkbare kwaliteit is. De strengste toepassingseis is leidend voor de toepassingseis op de locatie. Op de ontgravingskaart (kaartbijlagen 8A en 8B) zijn de kwaliteitsgegevens weergegeven van de te ontgraven boven- en ondergrond. Op de toepassingskaart voor de boven- en ondergrond (kaartbijlagen 9A en 9B) zijn de toepassingseisen weergegeven die gelden voor een gebied als een partij grond wordt toegepast. In tabel 3.2 is een totaaloverzicht gegeven van alle zones. Het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit kan voor bijna alle bodemkwaliteitszones worden gebruikt. Voor 5 (delen van) zones in de bovengrond (B1 t/m B4 en B8) en 4 (delen van) zones in de ondergrond (O1 t/m O4) is de toepassingseis strenger dan de ontgravingskwaliteit van de betreffende zone. De gemeente Den Helder heeft gebiedsspecifiek beleid opgesteld om enerzijds knelpunten bij het nuttig toepassen van grond in deze gebieden op te lossen, en anderzijds ambities te realiseren. In de nota bodembeheer is hier nader op ingegaan. April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 18

19 Tabel 3.2: Totaaloverzicht bodemkwaliteitszones, bodemfunctieklassen, bodemkwaliteitsklassen, ontgravingsklassen, toepassingsklassen conform het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit en controle saneringscriterium (voor de bodemfunctieklasse zijn de meest voorkomende klassen van de zone afgebeeld). Bovengrond (0,0-0,5 m-mv) B1 Binnenstad en Fort erfprins B2 Westoever, DIVMAG B3 Oostoever en civiel havengebied B4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen B5 Julianadorp B6 Kooypunt en vliegveld De Kooy B7 Binnenduinrand Toepassingseis Bodemkwaliteitszone Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Ontgravingsklasse Toets P95>I Lood * B8 Landelijk gebied B9 Nieuwe Haventerrein * Omdat de gemeente voor de zones B1 en O1 gebiedsspecifiek beleid heeft opgesteld (zie de nota bodembeheer) is geen controle op het saneringscriterium uitgevoerd. April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 19

20 Vervolg tabel 3.2: Totaaloverzicht bodemkwaliteitszones, bodemfunctieklassen, bodemkwaliteitsklassen, ontgravingsklassen, toepassingsklassen conform het generieke kader van het Besluit bodemkwaliteit en controle saneringscriterium (voor de bodemfunctieklasse zijn de meest voorkomende klassen van de zone afgebeeld). Toepassingseis Bodemkwaliteitszone Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Ontgravingsklasse Toets P95>I Ondergrond (0,5-2,0 m-mv) O1 Binnenstad en Fort Erfprins O2 Westoever, DIVMAG O3 Oostoever en civiel havengebied O4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen O5 Julianadorp O6 Kooypunt en vliegveld De Kooy O7 Binnenduinrand Lood * O8 Landelijk gebied O9 Nieuwe Haventerrein * Omdat de gemeente voor de zones B1 en O1 gebiedsspecifiek beleid heeft opgesteld (zie de nota bodembeheer) is geen controle op het saneringscriterium uitgevoerd. April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 20

21 Bijlage 1: Begrippenlijst Bagger(specie) Mengsel van minerale bestanddelen, organische stof en water dat vrijkomt bij het baggeren van (delen van) de waterbodem. In verschillende juridische regelingen worden verschillende definities voor baggerspecie gehanteerd. Bodemkwaliteit De bodemkwaliteit in een bepaald gebied is de verdeling van gehalten in een gebied. Deze verdeling kan worden gekwantificeerd door statistische parameters (gemiddelde, percentielwaarden). Frequentieverdeling Aantal w aarnemingen perc gemiddelde 95-perc 0 Gehalten (mg/kg) Bodemkwaliteitskaart Kaart waarop zones met gelijke gebiedseigen chemische bodemkwaliteit staan aangegeven. Bodemkwaliteitsklasse In het Besluit bodemkwaliteit worden bodemkwaliteitszones afhankelijk van de gemiddelde kwaliteit ingedeeld in één van de drie onderscheiden bodemkwaliteitsklassen: ~ Klasse. ~ Klasse wonen. ~ Klasse industrie. Bij de toetsmethodiek voor wordt uitgegaan van een staffel voor het aantal toegestane overschrijdingen van de functiewaarden (zie onderstaand). Tabel: Staffel toegestane aantal overschrijdingen Aantal gemeten stoffen Aantal overschrijdingen Basispakket Voor de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Den Helder is het basispakket van toepassing. Voor de klasse is een aanvullende toetsing van toepassing. April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 21

22 Klasse (achtergrondwaarde AW2000): ~ Alle verontreinigingen voldoen aan de achtergrondwaarden (AW2000), met uitzondering van een aantal overschrijdingen, zie staffel. ~ De overschrijding mag maximaal twee maal de norm voor de klassegrens achtergrondwaarden (AW2000) bedragen. ~ De overschrijding is lager dan de norm voor klassegrens (exclusief nikkel en PCB, zie tabel toetsingsnormen). Klasse wonen: ~ Alle verontreinigingen voldoen aan de klassegrens, met uitzondering van een aantal overschrijdingen, zie staffel. ~ De overschrijding mag maximaal de norm voor de klassegrens plus de norm voor de klassegrens achtergrondwaarden (AW2000) bedragen. ~ De overschrijding van nikkel mag maximaal de norm voor de klassegrens bedragen. Klasse industrie: ~ Als de indeling niet leidt tot de indeling in klasse of achtergrondwaarden (AW2000) wordt de bodemkwaliteit ingedeeld in de klasse. Bodemkwaliteitszone Deel van een beheergebied waarvoor geldt dat er sprake is van een zelfde gebiedseigen bodemkwaliteit, waarbij zowel de verwachtingswaarde als de mate van variabiliteit van belang zijn. De spreiding van gehalten binnen een bodemkwaliteitszone is relatief laag. Een bodemkwaliteitszone is in drie richtingen begrensd: X, Y en Z (dus ook diepte). Bijzondere omstandigheden Voor een binnen een bodemkwaliteitszone liggend gebied geldt dat er sprake is van bijzondere omstandigheden, indien er voor dat gebied een afwijkende verwachtingswaarde geldt ten opzichte van de verwachtingswaarde van de betreffende bodemkwaliteitszone. Te denken valt aan verdachte locaties, onderzochte locaties, locaties waar een sanering heeft plaatsgevonden, e.d. Ook beschermde gebieden zoals bijvoorbeeld voor de ecologie, archeologie, aardkundige waarden en cultuurhistorie vallen onder de bijzondere omstandigheden. Deelgebied Deel van een beheergebied waarvoor geldt dat dit op eenduidige wijze kan worden gekarakteriseerd door middel van de voor het beheergebied geldende onderscheidende kenmerken. In tegenstelling tot de bodemkwaliteitszone is er voor het deelgebied nog geen toetsing uitgevoerd of het daadwerkelijk een bodemkwaliteitszone is. Grond Onder dit begrip vallen onder andere: zand, veen, klei en löss. Het Besluit bodemkwaliteit definieert grond als volgt: Vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 millimeter en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter, niet zijnde baggerspecie. Ook verontreinigde grond die is gereinigd en ontwaterde of gerijpte baggerspecie worden als grond beschouwd. Grond die is vermengd met bodemvreemd materiaal kan, afhankelijk van de per situatie toelaatbare hoeveelheid, eveneens als grond worden gedefinieerd. Uitgangspunt hierbij is dat de fysische kwaliteit van de bodem, uitgedrukt in bodemvreemd materiaal, niet mag verslechteren. April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 22

23 Heterogeniteit Wanneer de diffuse bodemverontreiniging in een zone zeer heterogeen is verdeeld, is de betrouwbaarheid van het gemiddelde gehalte in de zone ook kleiner. Bij zones met een hoge heterogeniteit kan de gemeente besluiten dat de bodemkwaliteitskaart in bepaalde situaties niet gebruikt mag worden als bewijsmiddel omdat het vastgestelde gemiddelde gehalte een te lage betrouwbaarheid heeft. Een zekere heterogeniteit op zich hoeft overigens geen probleem te zijn zolang er geen sprake is van een gebruiksrisico. De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule: De beoordeling van de heterogeniteitsindex is als volgt: Index < 0,2 : weinig heterogeniteit 0,2 < Index < 0,5 : beperkte heterogeniteit 0,5 < Index < 0,7 : er is sprake van heterogeniteit Index > 0,7 : sterke heterogeniteit Interventiewaarde Wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde wordt gesproken over een sterke verontreiniging of een sterk verhoogd gehalte. De interventiewaarden zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2009, in werking getreden op 1 april 2009 (Staatscourant 2009, 67). Niet gezoneerd deelgebied Deelgebieden kunnen worden gezoneerd wanneer er voldoende waarnemingen zijn om te voldoen aan de eisen uit de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Wanneer er onvoldoende waarnemingen zijn, kan de actuele milieuhygiënische bodemkwaliteit van het gebied niet worden bepaald en wordt het deelgebied niet gezoneerd. Een niet gezoneerd deelgebied kan ook ontstaan wanneer de gemeente er bewust voor kiest een gebied niet op te nemen in de bodemkwaliteitskaart. (zie ook: Uitgesloten gebied) Nota bodembeheer Document behorende bij de bodemkwaliteitskaart waarin de volgende aspecten aan de orde komen: ~ één of meerdere kaarten met de begrenzing van het bodembeheergebied en de bodemfuncties; ~ een bodemkwaliteitskaart; ~ een toelichting op de maatschappelijke opgave en het grondverzet en de verwachte ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst; ~ de Lokale Maximale Waarden, inclusief motivatie en de resultaten van de risicotoolbox; ~ (indien van toepassing) de maximale gewichtspercentage bodemvreemd materiaal inclusief onderbouwing en motivatie. Daarnaast kan in een Nota bodembeheer aandacht worden besteedt aan duurzaam bodembeheer of de (diepere) ondergrond. Onderscheidende gebiedskenmerken Kenmerken waarvan verwacht wordt dat deze een verband vertonen met de bodemkwaliteit. Bijvoorbeeld: bodemtype, geomorfologie, landgebruik, historie, huidig gebruik. Ontgravingskaart De ontgravingskaart geeft de kwaliteit aan van de eventueel te ontgraven grond op een niet voor bodemverontreiniging verdachte locatie. De ontgravingskwaliteit is gebaseerd op de gemiddelde gehalten van een zone en getoetst aan de toetsingswaarden uit het Besluit bodemkwaliteit. De bodemkwaliteitszones kunnen vallen in de ontgravingsklassen (achtergrondwaarden -AW2000),, of niet-toepasbaar. Bij de toetsmethodiek voor wordt uitgegaan van een staffel voor het aantal toegestane overschrijdingen van de functiewaarden (zie staffel bij bodemkwaliteitsklasse ). April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 23

24 Klasse (achtergrondwaarde AW2000): ~ Alle verontreinigingen voldoen aan de achtergrondwaarden (AW2000), met uitzondering van een aantal overschrijdingen, zie staffel. ~ De overschrijding mag maximaal twee maal de norm voor de klassegrens achtergrondwaarden (AW2000) bedragen. ~ De overschrijding lager is dan de norm voor klassegrens (exclusief nikkel en PCB, zie tabel toetsingsnormen). Klasse ~ De verontreinigingen voldoen niet aan de klasse en de norm voor klassegrens wordt niet overschreden. Klasse ~ De norm voor klassegrens wordt overschreden. ~ De norm voor klasse grens wordt niet overschreden. Klasse Niet toepasbaar ~ De norm voor klassegrens wordt overschreden. Percentiel/percentielwaarde Waarde waar beneden een bepaald percentage van de waarnemingen gelegen is. Bijvoorbeeld 90- percentiel: 90% van de waarnemingen ligt beneden deze waarde. Toepassingskaart Bij de toepassingskaart wordt gekeken naar de vastgestelde bodemkwaliteit en de (toekomstige) functie van de bodem. Op basis van deze dubbele toets, waarbij de strengste toets doorslaggevend is, wordt aan elke zone de toepassingseis vastgesteld waaraan de toe te passen grond of baggerspecie aan moet voldoen. Tabel: Toepassingseisen per combinatie bodemfunctie- en kwaliteitsklasse. Bodemfunctieklasse Bodemkwaliteitsklasse Toepassingseis Geen functie Geen functie Geen functie April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 24

25 Toetsingswaarden Besluit bodemkwaliteit Om een bodemkwaliteitszone in te delen in een bodemkwaliteitsklasse moet een toetsing plaatsvinden aan de gestelde normen uit het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit. Voor het toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem en voor het verspreiden van baggerspecie over het aangrenzende perceel zijn de toetsingsnormen in de onderstaande tabel weergegeven. Tabel: Toetsingsnormen (in mg/kg ds voor standaardbodem -lutum 25%, org.stof 10%-). Stof Maximale waarden landbouw/natuur (achtergrondwaarden: AW2000) Maximale waarden wonen Maximale waarden industrie Arseen Barium * Cadmium 0,60 1,2 4,3 Chroom Koper Kwik 0,15 0,83 4,8 Lood Molybdeen 1, Nikkel * Zink Som PAK 1,5 6,8 40 Som PCB * 0,02 0,02 ** 0,5 Minerale olie * De normstelling in Besluit bodemkwaliteit voor barium en nikkel zijn door het Ministerie van VROM sinds 1 april 2009 gewijzigd (Staatscourant, 7 april 2009). De normstelling voor PCB is per 22 november 2010 gewijzigd (Staatscourant, 19 november 2010). Voor nikkel en PCB vindt voor schone grond (klasse ) geen toetsing meer plaats aan de maximale waarde voor de bodemkwaliteitsklasse wonen. Voor barium is besloten alle toetsingsnormen tijdelijk in te trekken als aangetoond kan worden dat er geen sprake is van een verontreiniging veroorzaakt door activiteiten van de mens. ** Als voor te veel stoffen (zie tabel staffel) een overschrijding van maximaal twee maal de norm voor de klassegrens Achtergrondwaarde (AW2000, ) is vastgesteld, dan mag er geen gebruik meer gemaakt worden van de voornoemde uitzonderingsregel voor PCB. In die situatie moet PCB worden getoetst aan de maximale waarde waardoor de partij grond in de kwaliteitsklasse kan vallen. Uitbijters Waarnemingen in het gegevensbestand die niet voldoen aan het patroon dat door de andere waarnemingen is gevestigd. De verhoogde gehalten zijn het gevolg van duidelijk aantoonbare menselijke activiteiten: puntverontreinigingen, verdachte locaties, typfouten tijdens invoer. Uitgesloten/Uitgezonderd gebied Uitgesloten gebieden zijn terreinen die op beleidsmatige grond niet kunnen worden opgenomen in de bodemkwaliteitskaart of niet voldoen aan de minimumeisen uit de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Voorbeelden zijn o.a. terreinen waar de gemeente niet het bevoegd gezag voor het Besluit bodemkwaliteit is, zoals op terreinen die in het beheer zijn van Rijkswaterstaat, en terreinen waar sprake is van een sanering of verontreiniging door een locale activiteit. Variabiliteit Mate waarin de gehalten binnen een bodemkwaliteitszone varieert. Variatiecoëfficiënt Maat voor de spreiding in gehalten (standaarddeviatie gedeeld door het gemiddelde). April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 25

26 April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 26

27 Bijlage 2: Selectie bodemgegevens uit Nazca-i Bodem Op de verkregen Nazca-dump van de gemeente Den Helder (dd 14 september 2011) zijn onderstaande selecties uitgevoerd om de voor de bodemkwaliteitskaart representatieve gegevens te selecteren. ~ Onderzoeken ouder dan zijn uitgesloten. ~ Onderzoeken met een verdachte aanleiding (BOOT, calamiteit, vermoeden of melding verontreiniging) zijn uitgesloten. ~ Verdachte onderzoekstypen (BOOT, saneringsonderzoek, evaluatie sanering, saneringsplan) zijn uitgesloten. ~ Analysemonsters zonder traject of met een (gemiddeld) traject dieper dan 2 m-mv zijn uitgesloten. Naast de gegevens uit het BIS zijn door CSO nog een vijftal bodemonderzoeken toegevoegd aan de dataset van de bodemkwaliteitskaart: 1. Bodemonderzoek voor opstellen bodemkwaliteitskaart Marine vliegkamp De Kooij, Acorius Advies, rapportnummer: /rl, 18 april Bodemonderzoek voor opstellen bodemkwaliteitskaart Marine kazerne Erfprins, Acorius Advies, rapportnummer: /if, 6 maart Bodemonderzoek Nieuwe Haventerrein, Acorius Advies, juni Bodemonderzoek naar de kwaliteit van de bodem, inclusief bestrijdingsmiddelen) op bollenteelt gebieden in de bovengrondzone 'landelijk gebied' (CSO, kenmerk 11K093/JS3, 29 december 2011) 5. Bodemonderzoek naar PCB's in de bovengrondzone 'Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex, Huisduinen' (CSO, kenmerk 11K093/JS4). April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 27

28 April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 28

29 Bijlage 3: Specificatie uitbijters April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 29

30 April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 30

31 Locatienummer Locatienaam Rapportnaam Rapportnummer Stof(fen) Reden NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 Kwik (47,6) Niet representatief/typefout NZ Stakman Bossestraat 39 Stakman Bossestraat Kwik (6,6), PCB (15) Typefout NZ Diaconiestraat (riooltracé) Indicatief onderzoek Lood (3000) Niet representatief NZ Lombokstraat 2b VBO PAK (3200) Puntbron NZ Ruyghweg 361G avr (aanvullend rapport) B PAK (560) Puntbron NZ Schootenweg VBO PAK (370), olie (1900) Niet representatief NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 PAK (160) Niet representatief NZ Brakkeveldweg 51 Den Helder, Brakkeveldweg PCB (91), PAK(53) Typefout NZ Molenplein 1 Nader onderzoek Olie (3100) Niet representatief NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 PCB (91), olie (53) Typefout NZ Brakkeveldweg 51 Den Helder, Brakkeveldweg PCB (5,9) Typefout NZ Brakkeveldweg 51 Den Helder, Brakkeveldweg PCB (11) Typefout NZ Javastraat 23 Den Helder, Javastraat PCB (5,2) Typefout NZ Javastraat 23 Den Helder, Javastraat PCB (8,2) Typefout NZ Javastraat 23 Den Helder, Javastraat PCB (7,1) Typefout NZ Javastraat 23 Den Helder, Javastraat PCB (13) Typefout NZ Javastraat 23 Den Helder, Javastraat PCB (7,4) Typefout NZ Javastraat 23 Den Helder, Javastraat PCB (5,9) Typefout NZ Th. Rijkersstraat (riooltracé) Indicatief onderzoek PCB (5,9) Typefout NZ Stakman Bossestraat 39 Stakman Bossestraat PCB (30) Typefout NZ Stakman Bossestraat 39 Stakman Bossestraat PCB (5,5) Typefout NZ Stakman Bossestraat 39 Stakman Bossestraat PCB (15) Typefout NZ Binnenhaven Binnenhaven GM PCB (6,6) Typefout NZ Binnenhaven Binnenhaven GM PCB (5,2) Typefout NZ Fazantenstraat 71b Verkennend onderzoek NEN A1 Olie (670) Niet representatief NZ Doggersvaart, tussen Torplaan en Rijksweg Doggersvaart, tussen Torplaan en Rijksweg 7038-A1 Olie (110) Niet representatief NZ Weststraat, Oude Rijkswerf Willemsoord vbo 3, ROC Oude Rijkswerf /rl Koper (13) Niet representatief NZ Weststraat, Oude Rijkswerf Willemsoord vbo 3, ROC Oude Rijkswerf /rl Koper (120) Niet representatief NZ Weststraat, Oude Rijkswerf Willemsoord vbo 3, ROC Oude Rijkswerf /rl Kwik (2,3), lood (24), PCB (67) Typefout/niet representatief NZ Weststraat, Oude Rijkswerf Willemsoord Verkennend onderzoek NEN DG04 PCB (180) Typefout NZ Weststraat, Oude Rijkswerf Willemsoord Verkennend onderzoek NEN DG04 PCB (130) Typefout NZ Het Nieuwe Diep, Onderzeedienst- en Visserijkade Indicatief Onderzoek A2 Olie (410) Niet representatief NZ Duinweg, Galgenveld VBO 3, Galgenveld PCB (3500) Niet representatief NZ Doggersvaart 27 Verkennend Onderzoek Olie (13000) Niet representatief NZ Duinweg, Galgenveld NBO 3, Galgenveld PCB (0,57) Niet representatief NZ Duinweg, Galgenveld NBO 3, Galgenveld PCB (0,3) Niet representatief NZ Bodemkwaliteitskaart aanvullend onderzoek Bodemonderzoek Actualisatie BKK Den Helder 10K183 Kwik (10) Niet representatief NZ Doggersvaart 27 Verkennend Onderzoek Kwik (9,3) Niet representatief NZ Vogelzand 4102, OBS Vogelwei Vogelzand 4102, OBS Vogelwei PCB () Typefout NZ IJzergietersweg, Swift drilling bv Nul situatieonderzoek 1 04P PCB (20) Typefout Lood (1500) Niet representatief NZ Stakman Bossestraat 39 Stakman Bossestraat Alle, muv barium, kwik Niet representatief NZ Stakman Bossestraat 39 Stakman Bossestraat Koper (480), lood (1200) Niet representatief NZ Pasteurstraat 4-6 Verkennend Onderzoek Kwik (6,7) Niet representatief NZ Th. Rijkersstraat (riooltracé) Indicatief onderzoek Molybdeen (5,6) Typefout NZ Prins Hendriklaan 53a Verkennend Onderzoek 1 gdh.hdr r01 Nikkel (51) Typefout NZ Fazantenstraat 71b Verkennend onderzoek NEN A1 Zink (1800) Niet representatief NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 PCB (77), PAK (1300), olie (960) Typefout

32 Locatienummer Locatienaam Rapportnaam Rapportnummer Stof(fen) Reden NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 PCB (77), PAK (300), olie (540) Typefout NZ Javastraat 23 Den Helder, Javastraat PCB (5,5) Typefout NZ Binnenhaven Binnenhaven GM PCB (6,1) Typefout NZ Binnenhaven Binnenhaven GM PCB (9,7) Typefout NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 Hele monster Niet representatief NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 Hele monster Niet representatief NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 Hele monster Niet representatief NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 Hele monster Niet representatief NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 Hele monster Niet representatief NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 Hele monster Niet representatief NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 Hele monster Niet representatief NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 Hele monster Niet representatief NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 Hele monster Niet representatief NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader onderzoek 3 At82.005ckw Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader Onderzoek r01a Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader Onderzoek r01a Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader Onderzoek r01a Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader Onderzoek r01a Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader onderzoek 3 At82.005ckw Hele monster Niet representatief NZ Middenweg Verkennend onderzoek NEN /rap01 Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader Onderzoek r01a Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader Onderzoek r01a Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader Onderzoek r01a Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader Onderzoek r01a Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader Onderzoek r01a Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader Onderzoek r01a Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader onderzoek 3 At82.005ckw Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader onderzoek 3 At82.005ckw Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader onderzoek 3 At82.005ckw Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader onderzoek 3 At82.005ckw Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader onderzoek 3 At82.005ckw Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader onderzoek 3 At82.005ckw Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader onderzoek 3 At82.005ckw Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader onderzoek 3 At82.005ckw Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader onderzoek 3 At82.005ckw Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader onderzoek 3 At82.005ckw Hele monster Niet representatief NZ Nachtegaalstraat (straattracé) Nader onderzoek 3 At82.005ckw Hele monster Niet representatief NZ Prins Hendriklaan-Polderweg VBO 2, vm politiebureau en brandweerkazerne Hele monster Niet representatief NZ Prins Hendriklaan-Polderweg VBO 2, vm politiebureau en brandweerkazerne Hele monster Niet representatief NZ Prins Hendriklaan-Polderweg VBO 2, vm politiebureau en brandweerkazerne Hele monster Niet representatief NZ Ruyghweg 361G avr (aanvullend rapport) B Hele monster Puntbron NZ Ruyghweg 361G avr (aanvullend rapport) B Hele monster Puntbron NZ Ruyghweg 361G avr (aanvullend rapport) B Hele monster Puntbron NZ Ruyghweg 361G avr (aanvullend rapport) B Hele monster Puntbron NZ Ruyghweg 361G avr (aanvullend rapport) B Hele monster Puntbron

33 Locatienummer Locatienaam Rapportnaam Rapportnummer Stof(fen) Reden NZ Ruyghweg 361G avr (aanvullend rapport) B Hele monster Puntbron NZ Ruyghweg 361G avr (aanvullend rapport) B Hele monster Puntbron NZ Ruyghweg 361G avr (aanvullend rapport) B Hele monster Puntbron NZ Prins Hendriklaan 53a Verkennend Onderzoek 2 vdp.hdr r01 Hele monster Niet representatief NZ Binnenhaven 50/Achterbinnenhaven 24 Orienterend Onderzoek /1 Hele monster Puntbron NZ Koningstraat 25 Orienterend Onderzoek /3 Hele monster Puntbron NZ Californiestraat Indicatief Onderzoek Hele monster Niet representatief NZ DivMag-terrein Nader Onderzoek _R Hele monster Puntbron NZ Energieweg 11 Energieweg PCB (0,2) Typefout NZ weg VBO1, weg R01 PAK (85), olie (520) Niet representatief NZ Ambachtsweg 15 Nader onderzoek Hele monster Niet representatief NZ Ambachtsweg 15 Nader onderzoek Hele monster Niet representatief NZ Ambachtsweg 15 Nader onderzoek Hele monster Niet representatief NZ Ambachtsweg 15 Nader onderzoek Hele monster Niet representatief NZ Ambachtsweg 15 Nader onderzoek Hele monster Niet representatief NZ Ambachtsweg 15 Nader onderzoek Hele monster Niet representatief NZ Ambachtsweg 15 Nader onderzoek Hele monster Niet representatief o 172 Barium (590), PCB (0,048) Niet representatief NZ Weststraat, Oude Rijkswerf Willemsoord vbo 3, ROC Oude Rijkswerf /rl Kwik (1,1), PCB (48) Typefout NZ Weststraat, Oude Rijkswerf Willemsoord Verkennend onderzoek NEN DG04 PCB (250) Typefout NZ Weststraat, Oude Rijkswerf Willemsoord vbo 3, ROC Oude Rijkswerf /rl PCB (34) Typefout NZ Weststraat, Oude Rijkswerf Willemsoord vbo 3, ROC Oude Rijkswerf /rl PCB (16) Typefout NZ Het Nieuwe Diep, Onderzeedienst- en Visserijkade Indicatief Onderzoek A2 PAK (85), olie (550) Niet representatief NZ Zwarte pad 1 nul Olie (580) Niet representatief NZ Het Nieuwe Diep 22 Verkennend onderzoek NEN PCB (1,4) Typefout NZ Eendrachtstraat Verkennend onderzoek Kwik (4,2) Typefout NZ Jupiter (riooltracé) Verkennend onderzoek NEN Hele monster Niet representatief NZ Jupiter (riooltracé) Verkennend onderzoek NEN Koper (140), zink (250), olie (160) Niet representatief NZ Doggersvaart 27 Verkennend Onderzoek Hele monster Niet representatief NZ Doggersvaart 27 Verkennend Onderzoek Hele monster Niet representatief NZ Rijksweg 20, gebouw 083 vliegveld de kooij Nader Onderzoek Hele monster Niet representatief NZ Nieuweweg 23 Nader onderzoek Hele monster Niet representatief NZ Nieuweweg 23 Nader onderzoek Hele monster Niet representatief NZ Duinweg, Galgenveld NBO 3, Galgenveld PCB (0,026) Niet representatief NZ weg VBO1, weg R01 Olie (320) Niet representatief Divers Aanvullend PCB-onderzoek CSO K093/JS4 PCB (0,12) Niet representatief

34 April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 34

35 Bijlage 4: Statistische parameters per bodemkwaliteitszone April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 35

36 April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 36

37 Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. Zone Statistische parameters Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) waarde > industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7) De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule (P95 - P5) / (referentiewaarde achtergrondwaarde) wonen < waarde < industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) achtergrondwaarde < waarde < wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) waarde < achtergrondwaarde weinig heterogeniteit (Index < 0,2) B1 Binnenstad bodemkwaliteitsklasse: industrie Lut = 3,4 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: industrie OS = 2,7 % Heterogenit Risicotoolbox Stoffen N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 86 6,3 14,0 20,0 42,0 58,8 66,0 84,0 120,0 200,0 41,33 46,2 51,17 0,77 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 57,4 166,0 277,7 277,7 Cd Co Cu 172 0,05 0,08 0,25 0,25 0,35 0,35 0,40 0,44 1,20 0,26 0,27 0,28 0,52 0,16 nee nee Cd 0,37 0,74 2,63 7, ,0 2,1 2,1 2,1 3,0 3,0 3,4 3,8 5,5 2,51 2,6 2,72 0,28 0,03 nee nee Co 4,9 11,4 62,1 62, ,1 3,5 7,0 13,0 32,0 36,2 58,6 88,1 400,0 23,90 28,6 33,20 1,68 1,09 nee nee Cu 20,7 28,0 98,5 98,5 Hg 171 0,02 0,04 0,10 0,19 0,51 0,59 1,10 1,65 3,10 0,35 0,40 0,45 1,29 0,48 nee nee Hg 0,11 0,59 3,43 25,76 Pb 184 3,5 9,1 32,8 68,5 180,0 230,0 340,0 424,0 940,0 118,18 133,7 149,27 1,23 1,31 nee ja Pb 33,0 138,6 349,8 349,8 Mo 86 0,56 1,05 1,05 1,05 1,05 1,50 1,50 1,50 1,50 1,10 1,13 1,16 0,19 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 172 1,4 2,1 3,5 5,0 6,9 7,1 8,6 9,6 27,0 5,19 5,5 5,78 0,55 0,30 nee nee Ni 13,4 14,9 38,2 38, ,4 14,0 35,0 68,5 147,5 176,0 243,0 314,5 540,0 94,20 103,7 113,17 0,95 1,13 nee nee Zn 64,2 91,7 330,1 330,1 PCB (som 7) 81 0,0049 0,0049 0,0049 0,0050 0,0082 0,0090 0,0170 0,0200 0,0910 0,01 0,0087 0,01 1,22 0,11 nee nee PCB (som 7) 0,0055 0,0055 0,1368 0,2736 PAK 171 0,1 0,1 0,8 2,4 5,2 6,4 13,0 19,5 104,5 4,60 5,9 7,13 2,20 0,50 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 14,0 14,0 20,0 35,0 35,0 68,5 117,5 730,0 31,15 37,9 44,62 1,79 1,22 nee nee M.O. 52,0 52,0 136,8 1368,1 achtergrond waarde wonen industrie interventiewa arde bodem (I) B2 Westoever, DIVMAG bodemkwaliteitsklasse: wonen Lut = 3,6 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: industrie OS = 1,8 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 41 1,3 10,5 14,0 20,0 31,0 34,0 64,0 78,0 140,0 24,03 29,9 35,84 0,99 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 59,0 170,9 285,9 285,9 Cd Co Cu 50 0,06 0,10 0,25 0,25 0,25 0,25 0,35 0,35 0,35 0,22 0,23 0,25 0,31 0,12 nee nee Cd 0,35 0,71 2,53 7, ,0 2,0 2,1 2,1 2,1 2,6 3,0 3,0 3,4 2,16 2,2 2,34 0,20 0,02 nee nee Co 5,0 11,7 63,7 63,7 50 2,0 3,5 7,0 7,0 11,8 13,0 16,2 22,3 37,0 8,52 9,7 10,87 0,67 0,25 nee nee Cu 20,3 27,4 96,2 96,2 Hg 50 0,01 0,03 0,07 0,07 0,10 0,10 0,12 0,17 0,50 0,07 0,09 0,11 0,97 0,04 nee nee Hg 0,11 0,59 3,42 25,67 Pb 50 4,2 5,9 9,3 25,0 39,3 40,6 66,3 74,7 340,0 25,34 34,2 43,07 1,43 0,22 nee nee Pb 32,6 136,9 345,4 345,4 Mo 41 0,56 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,50 1,50 1,50 1,05 1,09 1,13 0,18 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 50 1,4 2,1 3,5 5,0 6,0 6,3 7,5 8,1 15,0 4,51 4,9 5,35 0,47 0,24 nee nee Ni 13,6 15,2 39,0 39,0 50 8,4 11,9 29,5 45,5 81,3 94,4 143,0 185,5 330,0 55,22 66,2 77,19 0,92 0,66 nee nee Zn 63,5 90,8 326,8 326,8 PCB (som 7) 41 0,0049 0,0049 0,0049 0,0049 0,0050 0,0055 0,0076 0,0110 0,0200 0,01 0,0060 0,01 0,51 0,06 nee nee PCB (som 7) 0,0040 0,0040 0,1000 0,2000 PAK 50 0,0 0,0 0,3 0,8 1,4 2,0 7,9 9,8 26,4 1,47 2,3 3,11 1,98 0,25 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 14,0 14,0 14,0 27,0 35,0 40,0 40,0 210,0 21,02 27,1 33,08 1,22 0,42 nee nee M.O. 38,0 38,0 100,0 1000,0 achtergrond waarde wonen industrie interventiewa arde bodem

38 Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. Zone Statistische parameters Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) waarde > industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7) De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule (P95 - P5) / (referentiewaarde achtergrondwaarde) wonen < waarde < industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) achtergrondwaarde < waarde < wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) waarde < achtergrondwaarde weinig heterogeniteit (Index < 0,2) B3 Oostoever en civiel havengebied bodemkwaliteitsklasse: industrie Lut = 8,4 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: industrie OS = 2,4 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 20 14,0 19,7 22,0 25,0 34,5 36,4 45,1 46,2 50,0 26,09 28,9 31,71 0,34 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 88,3 255,5 427,5 427,5 Cd Co Cu 28 0,19 0,22 0,25 0,25 0,28 0,28 0,35 0,35 0,35 0,26 0,27 0,28 0,17 0,05 nee nee Cd 0,39 0,78 2,79 8, ,1 2,1 2,1 3,1 3,8 4,0 4,6 4,9 7,4 2,80 3,2 3,58 0,43 0,03 nee nee Co 7,3 16,9 91,9 91,9 28 3,5 3,5 7,0 13,0 15,0 15,6 23,6 27,6 69,0 11,38 14,4 17,45 0,87 0,27 nee nee Cu 23,9 32,2 113,5 113,5 Hg 27 0,03 0,04 0,07 0,10 0,18 0,18 0,30 0,38 0,41 0,11 0,14 0,17 0,79 0,10 nee nee Hg 0,12 0,64 3,70 27,74 Pb 27 9,1 9,1 16,0 32,0 55,0 59,6 74,6 87,4 100,0 33,06 39,6 46,09 0,67 0,23 nee nee Pb 35,8 150,3 379,3 379,3 Mo 20 1,05 1,05 1,05 1,05 1,16 1,50 1,50 1,50 1,50 1,11 1,16 1,22 0,17 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 28 2,1 3,2 6,6 8,7 10,0 10,6 13,0 15,6 20,0 7,88 8,8 9,75 0,44 0,36 nee nee Ni 18,4 20,5 52,6 52, ,0 17,2 31,0 56,5 90,3 102,4 170,0 183,0 210,0 59,12 72,6 86,09 0,77 0,51 nee nee Zn 78,9 112,6 405,5 405,5 PCB (som 7) 20 0,0049 0,0049 0,0049 0,0115 0,0673 0,0686 0,0922 0,1325 0,1800 0,02 0,0377 0,05 1,31 1,10 nee nee PCB (som 7) 0,0049 0,0049 0,1213 0,2426 PAK 28 0,1 0,1 0,3 0,7 1,8 2,1 5,3 8,2 14,0 1,22 2,0 2,74 1,59 0,21 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 14,0 14,0 14,0 20,0 20,0 26,0 35,0 70,0 16,31 19,2 22,06 0,61 0,28 nee nee M.O. 46,1 46,1 121,3 1213,0 achtergrond waarde wonen industrie interventiewa arde bodem B4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex bodemkwaliteitsklasse: wonen Lut = 2,7 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: industrie OS = 1,7 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 57 5,6 8,8 14,0 14,0 21,0 36,0 49,2 69,6 91,0 19,66 23,0 26,38 0,86 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 53,4 154,5 258,4 258,4 Cd Co Cu 107 0,01 0,06 0,11 0,25 0,28 0,28 0,28 0,35 0,63 0,19 0,20 0,22 0,54 0,14 nee nee Cd 0,35 0,70 2,49 7, ,8 1,0 1,9 2,1 2,1 2,2 3,9 4,4 6,1 2,05 2,2 2,44 0,51 0,06 nee nee Co 4,6 10,7 58,2 58, ,4 2,8 3,5 7,0 7,7 9,9 17,6 29,4 75,0 7,87 9,3 10,71 1,23 0,36 nee nee Cu 19,6 26,5 93,2 93,2 Hg 114 0,00 0,03 0,05 0,07 0,13 0,20 0,58 2,52 10,00 0,28 0,43 0,59 3,01 0,76 nee nee Hg 0,11 0,58 3,37 25,29 Pb 113 3,5 5,0 9,1 16,0 42,0 65,2 140,0 234,0 340,0 38,74 47,4 56,16 1,52 0,75 nee nee Pb 32,0 134,5 339,3 339,3 Mo 56 0,49 0,56 0,56 1,03 1,05 1,05 1,05 1,05 1,50 0,79 0,84 0,88 0,32 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 107 1,4 2,0 3,0 3,5 4,9 5,3 6,5 7,3 12,0 3,72 4,0 4,19 0,48 0,22 nee nee Ni 12,7 14,2 36,3 36, ,7 11,1 14,0 25,0 51,0 68,8 101,0 125,5 220,0 37,54 42,7 47,76 0,98 0,45 nee nee Zn 60,7 86,7 312,1 312,1 PCB (som 7) 84 0,0027 0,0029 0,0040 0,0040 0,0100 0,0140 0,0140 0,0140 0,0640 0,01 0,0079 0,01 1,06 0,12 nee nee PCB (som 7) 0,0040 0,0040 0,1000 0,2000 PAK 110 0,1 0,1 0,3 1,0 2,3 2,9 5,2 9,1 28,0 1,76 2,3 2,75 1,81 0,23 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 14,0 14,0 14,0 32,0 35,0 35,0 40,2 680,0 21,19 28,6 36,00 2,19 0,42 nee nee M.O. 38,0 38,0 100,0 1000,0 achtergrond waarde wonen industrie interventiewa arde bodem

39 Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. Zone Statistische parameters Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) waarde > industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7) De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule (P95 - P5) / (referentiewaarde achtergrondwaarde) wonen < waarde < industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) achtergrondwaarde < waarde < wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) waarde < achtergrondwaarde weinig heterogeniteit (Index < 0,2) B5 Julianadorp bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Lut = 2,3 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 1,6 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 32 5,6 5,6 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 23,5 34,0 12,42 13,7 14,92 0,40 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 50,8 147,1 246,0 246,0 Cd Co Cu 43 0,06 0,10 0,25 0,25 0,25 0,28 0,35 0,35 0,35 0,23 0,24 0,26 0,30 0,12 nee nee Cd 0,34 0,69 2,47 7, ,7 0,7 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,70 1,8 1,94 0,30 0,03 nee nee Co 4,4 10,3 55,8 55,8 43 3,0 3,6 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 14,0 6,45 6,8 7,08 0,24 0,05 nee nee Cu 19,3 26,0 91,6 91,6 Hg 43 0,04 0,06 0,07 0,07 0,11 0,11 0,14 0,16 0,42 0,08 0,10 0,11 0,75 0,03 nee nee Hg 0,10 0,58 3,35 25,10 Pb 43 5,0 6,1 9,1 9,1 15,0 15,6 21,0 25,8 29,0 11,60 12,7 13,87 0,46 0,06 nee nee Pb 31,7 133,2 336,3 336,3 Mo 32 0,56 0,56 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 0,91 0,95 0,99 0,20 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 43 1,0 2,0 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 5,8 8,1 3,21 3,4 3,69 0,36 0,16 nee nee Ni 12,3 13,7 35,1 35, ,0 14,0 14,0 22,0 29,5 31,0 41,6 53,9 62,0 22,33 24,8 27,26 0,51 0,16 nee nee Zn 59,3 84,8 305,1 305,1 PCB (som 7) 32 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0168 0,0200 0,0200 0,0200 0,01 0,0075 0,01 0,90 0,17 nee nee PCB (som 7) 0,0040 0,0040 0,1000 0,2000 PAK 43 0,1 0,1 0,2 0,4 1,1 1,4 4,3 6,1 8,4 0,90 1,3 1,68 1,54 0,16 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 14,0 14,0 14,0 14,0 35,0 35,0 48,5 70,0 17,97 20,6 23,28 0,66 0,56 nee nee M.O. 38,0 38,0 100,0 1000,0 achtergrond waarde wonen industrie interventiewa arde bodem B6 Kooypunt bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Lut = 4,2 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 2,4 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 37 10,0 10,4 14,0 14,0 20,0 20,0 30,6 54,0 370,0 17,02 29,8 42,58 2,04 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 62,5 181,1 302,9 302,9 Cd Co Cu 118 0,06 0,06 0,07 0,15 0,30 0,35 0,35 0,35 0,90 0,18 0,20 0,21 0,73 0,13 nee nee Cd 0,37 0,73 2,62 7, ,0 2,1 2,1 2,1 3,0 3,0 3,7 3,7 6,8 2,43 2,6 2,83 0,36 0,03 nee nee Co 5,3 12,4 67,1 67, ,5 1,9 3,5 5,6 7,0 7,6 10,0 11,0 80,0 5,69 6,6 7,48 1,15 0,12 nee nee Cu 21,0 28,4 99,9 99,9 Hg 118 0,02 0,02 0,07 0,07 0,07 0,10 0,11 0,11 1,80 0,07 0,09 0,11 1,81 0,03 nee nee Hg 0,11 0,60 3,47 26,02 Pb 117 1,0 3,5 9,1 12,0 17,0 18,8 26,8 36,4 470,0 13,39 18,6 23,74 2,35 0,10 nee nee Pb 33,3 139,7 352,7 352,7 Mo 37 0,56 0,97 1,05 1,05 1,50 1,50 1,50 2,10 3,10 1,20 1,30 1,39 0,35 0,01 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 118 1,0 1,5 3,5 4,0 7,0 7,0 9,0 10,0 19,0 4,73 5,1 5,43 0,58 0,32 nee nee Ni 14,2 15,8 40,6 40, ,5 9,0 14,0 22,0 28,0 33,6 42,0 57,2 350,0 24,62 29,0 33,34 1,27 0,18 nee nee Zn 66,1 94,5 340,2 340,2 PCB (som 7) 37 0,0034 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0051 0,0132 0,0200 0,0300 0,01 0,0068 0,01 0,85 0,14 nee nee PCB (som 7) 0,0047 0,0047 0,1177 0,2354 PAK 113 0,0 0,1 0,1 0,3 0,7 0,9 1,8 2,1 32,6 0,58 1,0 1,36 3,34 0,05 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 7,0 7,0 14,0 20,0 33,0 35,0 35,8 220,0 16,80 19,8 22,73 1,27 0,39 nee nee M.O. 44,7 44,7 117,7 1177,2 achtergrond waarde wonen industrie interventiewa arde bodem

40 Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. Zone Statistische parameters Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) waarde > industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7) De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule (P95 - P5) / (referentiewaarde achtergrondwaarde) wonen < waarde < industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) achtergrondwaarde < waarde < wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) waarde < achtergrondwaarde weinig heterogeniteit (Index < 0,2) B7 Binnenduinrand bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Lut = 2,0 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 1,6 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 22 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 20,7 36,0 13,99 15,3 16,64 0,32 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 48,9 141,5 236,7 236,7 Cd Co Cu 26 0,10 0,11 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,21 0,23 0,24 0,21 0,07 nee nee Cd 0,34 0,68 2,45 7, ,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 3,2 2,09 2,2 2,21 0,11 0,00 nee nee Co 4,3 9,9 53,9 53,9 26 2,8 3,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,5 19,8 110,0 6,09 11,2 16,37 1,82 0,24 nee nee Cu 19,0 25,7 90,3 90,3 Hg 26 0,03 0,03 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,12 0,06 0,07 0,07 0,27 0,01 nee nee Hg 0,10 0,58 3,33 24,96 Pb 26 6,0 8,3 9,1 9,1 15,8 18,0 45,5 62,8 320,0 12,01 27,4 42,86 2,24 0,18 nee nee Pb 31,5 132,2 333,8 333,8 Mo 22 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 n.v.t. 1,05 n.v.t. 0,00 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 26 1,4 1,6 3,5 3,5 3,5 3,5 6,0 8,4 13,0 3,47 4,1 4,64 0,58 0,30 nee nee Ni 12,0 13,3 34,2 34,2 26 8,4 9,8 14,0 14,0 25,0 26,0 46,5 47,0 98,0 19,00 23,8 28,65 0,81 0,15 nee nee Zn 58,3 83,2 299,6 299,6 PCB (som 7) 22 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0090 0,0120 0,00 0,0046 0,01 0,43 0,05 nee nee PCB (som 7) 0,0040 0,0040 0,1000 0,2000 PAK 26 0,1 0,1 0,2 0,8 3,8 5,4 7,7 8,9 18,2 1,89 2,9 4,01 1,43 0,23 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 14,0 14,0 14,0 14,0 20,0 35,0 35,0 35,0 15,76 17,7 19,63 0,44 0,34 nee nee M.O. 38,0 38,0 100,0 1000,0 achtergrond waarde wonen industrie interventiewa arde bodem B8 Landelijk gebied bodemkwaliteitsklasse: wonen Lut = 3,4 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: industrie OS = 1,9 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 25 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 18,8 36,0 13,96 15,1 16,28 0,30 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 57,8 167,3 279,9 279,9 Cd Co Cu 31 0,08 0,10 0,25 0,25 0,25 0,25 0,28 0,32 0,35 0,22 0,24 0,25 0,26 0,10 nee nee Cd 0,36 0,71 2,54 7, ,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 3,0 8,7 2,07 2,4 2,75 0,55 0,02 nee nee Co 4,9 11,5 62,5 62,5 31 2,8 3,3 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,5 24,0 6,13 6,9 7,76 0,51 0,07 nee nee Cu 20,2 27,3 96,2 96,2 Hg 31 0,05 0,06 0,07 0,07 0,09 0,10 0,11 0,32 0,45 0,08 0,10 0,12 0,90 0,08 nee nee Hg 0,11 0,59 3,42 25,62 Pb 31 6,0 8,1 9,1 9,1 16,0 17,0 18,0 21,5 30,0 11,04 12,3 13,52 0,44 0,04 nee nee Pb 32,6 136,8 345,2 345,2 Mo 25 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,41 2,10 1,05 1,11 1,17 0,20 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 31 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 5,0 7,7 25,0 3,48 4,4 5,32 0,91 0,19 nee nee Ni 13,4 15,0 38,4 38, ,0 14,0 14,0 24,0 33,0 34,0 46,0 48,5 81,0 23,20 26,6 30,05 0,56 0,13 nee nee Zn 63,2 90,3 325,0 325,0 PCB (som 7) 25 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0094 0,00 0,0042 0,00 0,26 0,00 nee nee PCB (som 7) 0,0040 0,0040 0,1000 0,2000 PAK 31 0,0 0,0 0,1 0,5 1,6 7,9 10,0 14,3 19,4 1,84 3,0 4,25 1,72 0,37 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 14,0 14,0 14,0 14,0 20,0 35,0 35,0 35,0 15,70 17,4 19,10 0,42 0,34 nee nee M.O. 38,0 38,0 100,0 1000,0 achtergrond waarde wonen industrie interventiewa arde bodem

41 Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. Zone Statistische parameters Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) waarde > industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7) De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule (P95 - P5) / (referentiewaarde achtergrondwaarde) wonen < waarde < industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) achtergrondwaarde < waarde < wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) waarde < achtergrondwaarde weinig heterogeniteit (Index < 0,2) B9 Nieuwe Haven bodemkwaliteitsklasse: industrie Lut = 4,2 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: industrie OS = 2,3 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 22 14,0 14,0 14,0 14,0 27,5 29,6 32,0 33,9 53,0 17,66 20,5 23,34 0,51 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 62,8 181,7 303,9 303,9 Cd Co Cu 103 0,07 0,07 0,10 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,90 0,19 0,21 0,23 0,78 0,19 nee nee Cd 0,37 0,73 2,62 7, ,1 2,1 2,1 2,1 3,5 3,7 5,0 5,2 6,7 2,61 3,0 3,32 0,44 0,05 nee nee Co 5,3 12,4 67,3 67, ,0 1,6 4,0 7,0 9,0 10,0 14,0 17,8 48,0 6,98 7,8 8,54 0,79 0,21 nee nee Cu 21,0 28,4 99,9 99,9 Hg 103 0,07 0,07 0,07 0,07 0,16 0,20 0,30 0,40 1,30 0,12 0,15 0,17 1,17 0,10 nee nee Hg 0,11 0,60 3,47 26,02 Pb 103 1,0 3,1 9,1 16,0 27,5 30,0 36,6 46,9 120,0 17,95 20,1 22,20 0,84 0,14 nee nee Pb 33,3 139,7 352,5 352,5 Mo 22 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 2,00 1,04 1,09 1,15 0,19 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 103 1,5 2,5 4,0 6,0 8,0 8,0 10,0 12,8 25,0 5,95 6,4 6,86 0,56 0,39 nee nee Ni 14,2 15,9 40,7 40, ,5 12,0 26,0 45,0 70,0 85,0 108,0 130,0 200,0 49,87 54,8 59,77 0,71 0,43 nee nee Zn 66,2 94,5 340,3 340,3 PCB (som 7) 22 0,0046 0,0046 0,0062 0,0075 0,0233 0,0248 0,0340 0,0654 0,0780 0,01 0,0174 0,02 1,15 0,55 nee nee PCB (som 7) 0,0046 0,0046 0,1147 0,2293 PAK 98 0,0 0,0 0,3 0,7 1,7 1,9 3,6 7,8 23,0 1,33 1,8 2,24 1,96 0,20 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 7,0 7,0 14,0 21,5 29,0 40,4 59,5 540,0 20,80 30,1 39,37 2,44 0,74 nee nee M.O. 43,6 43,6 114,7 1146,6 achtergrond waarde wonen industrie interventiewa arde bodem O1 Binnenstad bodemkwaliteitsklasse: wonen Lut = 4,3 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: industrie OS = 2,5 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 61 3,5 9,0 14,0 21,0 39,0 42,0 77,0 100,0 220,0 29,86 36,9 43,98 1,16 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 63,4 183,4 306,8 306,8 Cd Co Cu 136 0,05 0,06 0,12 0,25 0,28 0,28 0,35 0,35 0,80 0,22 0,23 0,24 0,48 0,13 nee nee Cd 0,37 0,74 2,65 8, ,0 1,0 2,1 2,1 4,0 4,2 8,7 21,4 44,0 3,84 5,2 6,56 1,62 0,33 nee nee Co 5,4 12,5 67,9 67, ,1 3,4 5,0 7,0 19,0 23,2 49,6 100,0 180,0 17,20 20,9 24,60 1,61 1,21 nee nee Cu 21,2 28,7 100,8 100,8 Hg 141 0,02 0,03 0,07 0,10 0,29 0,40 0,76 1,10 3,70 0,24 0,30 0,36 1,83 0,32 nee nee Hg 0,11 0,60 3,48 26,11 Pb 148 2,1 9,0 14,0 35,5 110,0 160,0 283,0 422,5 1510,0 90,00 111,1 132,18 1,80 1,29 nee ja Pb 33,4 140,4 354,4 354,4 Mo 60 0,56 0,56 1,05 1,05 1,05 1,05 1,50 1,50 1,80 0,96 1,01 1,06 0,28 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 135 1,4 2,1 3,5 4,1 7,0 8,0 10,0 12,0 18,0 5,14 5,5 5,86 0,60 0,37 nee nee Ni 14,3 16,0 41,0 41, ,9 11,1 14,0 29,5 74,8 94,6 159,0 239,0 460,0 54,07 62,6 71,22 1,27 0,82 nee nee Zn 66,8 95,4 343,4 343,4 PCB (som 7) 61 0,0037 0,0049 0,0049 0,0049 0,0050 0,0050 0,0150 0,0200 0,0200 0,01 0,0067 0,01 0,69 0,13 nee nee PCB (som 7) 0,0050 0,0050 0,1250 0,2500 PAK 137 0,0 0,1 0,4 1,0 3,1 4,1 7,4 27,4 150,0 3,64 5,7 7,73 3,29 0,71 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,4 14,0 14,0 26,6 35,0 39,0 78,0 107,0 1200,0 33,50 43,3 53,02 2,27 1,20 nee nee M.O. 47,5 47,5 125,0 1250,2 achtergrond waarde wonen industrie interventiewa arde bodem

42 Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. Zone Statistische parameters Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) waarde > industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7) De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule (P95 - P5) / (referentiewaarde achtergrondwaarde) wonen < waarde < industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) achtergrondwaarde < waarde < wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) waarde < achtergrondwaarde weinig heterogeniteit (Index < 0,2) O2 Westoever, DIVMAG bodemkwaliteitsklasse: wonen Lut = 10,1 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: industrie OS = 1,8 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 38 1,2 6,3 14,0 14,0 20,0 21,2 36,7 67,7 120,0 17,55 22,5 27,36 1,05 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 98,6 285,4 477,4 477,4 Cd Co Cu 49 0,06 0,10 0,25 0,25 0,28 0,28 0,35 0,38 0,56 0,23 0,25 0,27 0,38 0,12 nee nee Cd 0,39 0,78 2,78 8, ,9 2,0 2,1 2,1 3,0 3,2 3,9 4,5 7,6 2,40 2,6 2,88 0,44 0,03 nee nee Co 8,0 18,8 101,8 101,8 51 1,7 2,8 7,0 7,0 10,0 16,0 29,0 53,0 68,0 10,54 13,3 16,14 1,17 0,54 nee nee Cu 24,6 33,2 116,8 116,8 Hg 51 0,02 0,03 0,07 0,07 0,10 0,10 0,13 0,18 3,20 0,06 0,14 0,22 3,14 0,04 nee nee Hg 0,12 0,65 3,77 28,29 Pb 51 2,8 3,9 9,1 13,0 33,0 57,0 73,0 120,0 370,0 23,77 34,5 45,20 1,73 0,33 nee nee Pb 36,4 152,9 385,8 385,8 Mo 39 0,63 0,63 1,05 1,05 1,28 1,50 1,54 1,92 2,80 1,11 1,20 1,28 0,34 0,01 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 51 3,0 3,2 3,5 5,0 7,5 8,5 12,0 12,5 27,0 5,72 6,5 7,25 0,66 0,25 nee nee Ni 20,1 22,4 57,4 57,4 51 8,4 13,0 14,0 20,0 56,0 94,0 240,0 320,0 660,0 53,25 76,6 100,02 1,70 0,89 nee nee Zn 82,9 118,5 426,5 426,5 PCB (som 7) 37 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0053 0,0100 0,0196 0,00 0,0048 0,01 0,59 0,06 nee nee PCB (som 7) 0,0040 0,0040 0,1000 0,2000 PAK 47 0,0 0,0 0,1 0,2 1,0 1,3 2,6 11,0 19,0 0,87 1,6 2,37 2,47 0,29 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 14,0 14,0 14,0 35,0 35,0 83,0 131,5 180,0 26,83 33,7 40,49 1,21 1,90 nee nee M.O. 38,0 38,0 100,0 1000,0 achtergrond waarde wonen industrie interventiewa arde bodem O3 Oostoever en civiel havengebied bodemkwaliteitsklasse: industrie Lut = 6,2 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: industrie OS = 2,4 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 23 14,0 14,0 18,5 20,0 28,0 29,6 33,4 50,2 59,0 21,42 24,5 27,54 0,47 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 74,7 216,2 361,7 361,7 Cd Co Cu 34 0,09 0,11 0,25 0,25 0,28 0,35 0,35 0,37 0,70 0,23 0,26 0,28 0,45 0,11 nee nee Cd 0,38 0,75 2,70 8, ,1 2,1 2,1 3,0 3,1 3,1 3,2 3,8 4,6 2,62 2,8 2,97 0,23 0,02 nee nee Co 6,2 14,5 78,8 78,8 38 2,8 3,5 6,1 10,0 19,5 24,6 42,6 61,5 110,0 13,25 17,9 22,45 1,24 0,69 nee nee Cu 22,4 30,2 106,3 106,3 Hg 34 0,04 0,04 0,05 0,08 0,10 0,15 0,29 0,64 1,10 0,10 0,16 0,21 1,55 0,17 nee nee Hg 0,11 0,62 3,58 26,83 Pb 36 9,1 9,1 12,3 27,5 58,5 75,0 165,0 215,0 1300,0 38,02 84,3 130,68 2,57 0,62 nee nee Pb 34,5 144,7 365,2 365,2 Mo 23 1,05 1,05 1,05 1,05 1,28 1,50 1,50 1,50 1,50 1,11 1,17 1,22 0,17 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 34 2,1 2,1 3,9 5,5 7,9 8,2 9,0 10,2 13,0 5,45 6,0 6,64 0,45 0,27 nee nee Ni 16,2 18,0 46,2 46, ,9 12,4 20,0 25,5 61,5 73,4 98,2 167,0 450,0 38,64 56,3 73,98 1,43 0,52 nee nee Zn 72,1 103,1 371,0 371,0 PCB (som 7) 23 0,0014 0,0048 0,0048 0,0048 0,0127 0,0190 0,0316 0,0466 0,2500 0,01 0,0206 0,03 2,48 0,37 nee nee PCB (som 7) 0,0048 0,0048 0,1192 0,2384 PAK 36 0,1 0,1 0,1 0,5 1,6 1,8 4,4 6,8 23,2 1,02 1,9 2,76 2,16 0,17 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 14,0 14,0 20,0 26,6 35,0 61,4 100,0 180,0 23,15 31,1 39,14 1,15 1,16 nee nee M.O. 45,3 45,3 119,2 1191,9 achtergrond waarde wonen industrie interventiewa arde bodem

43 Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. Zone Statistische parameters Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) waarde > industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7) De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule (P95 - P5) / (referentiewaarde achtergrondwaarde) wonen < waarde < industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) achtergrondwaarde < waarde < wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) waarde < achtergrondwaarde weinig heterogeniteit (Index < 0,2) O4 Nieuw Den Helder, de Schooten, Boatex bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Lut = 3,1 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 1,6 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 59 5,6 5,6 9,5 14,0 19,5 25,0 47,2 58,3 120,0 17,16 20,7 24,19 1,02 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 55,9 161,9 270,8 270,8 Cd Co Cu 114 0,06 0,06 0,07 0,16 0,28 0,28 0,28 0,35 0,50 0,17 0,18 0,19 0,59 0,14 nee nee Cd 0,35 0,70 2,49 7, ,8 1,0 1,0 2,0 2,1 2,1 3,0 4,4 8,9 1,80 2,0 2,26 0,67 0,06 nee nee Co 4,8 11,2 60,7 60, ,0 1,6 3,5 3,5 7,0 7,0 14,5 36,0 77,0 6,36 7,6 8,84 1,37 0,46 nee nee Cu 19,8 26,7 94,0 94,0 Hg 113 0,02 0,02 0,04 0,04 0,07 0,10 0,17 0,39 2,00 0,08 0,10 0,13 2,21 0,11 nee nee Hg 0,11 0,59 3,39 25,42 Pb 116 1,4 3,0 7,8 9,1 20,0 27,0 62,0 130,0 310,0 22,03 28,6 35,20 1,93 0,41 nee nee Pb 32,2 135,1 341,0 341,0 Mo 59 0,35 0,56 0,56 0,63 1,05 1,05 1,05 1,41 2,00 0,75 0,80 0,86 0,39 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 114 1,0 1,4 2,1 3,5 4,8 5,7 6,7 10,4 29,0 3,80 4,2 4,65 0,84 0,37 nee nee Ni 13,1 14,6 37,5 37, ,9 7,9 14,0 14,0 29,0 32,8 69,8 140,0 390,0 27,08 33,1 39,13 1,54 0,52 nee nee Zn 61,7 88,2 317,4 317,4 PCB (som 7) 60 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0041 0,0070 0,0100 0,00 0,0043 0,00 0,25 0,03 nee nee PCB (som 7) 0,0040 0,0040 0,1000 0,2000 PAK 115 0,0 0,0 0,1 0,3 0,9 1,0 2,2 5,0 76,0 1,00 2,0 2,95 4,13 0,13 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 14,0 14,0 26,6 35,0 35,0 35,0 81,5 740,0 25,80 34,2 42,61 2,08 1,09 nee nee M.O. 38,0 38,0 100,0 1000,0 achtergrond waarde wonen industrie interventiewa arde bodem O5 Julianadorp bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Lut = 2,0 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 0,9 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 24 5,6 5,6 6,3 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 24,0 10,71 11,9 13,07 0,38 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 49,2 142,4 238,1 238,1 Cd Co Cu 35 0,06 0,06 0,25 0,25 0,32 0,35 0,35 0,35 0,35 0,21 0,23 0,26 0,43 0,14 nee nee Cd 0,33 0,66 2,37 7, ,7 0,7 1,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,51 1,7 1,83 0,37 0,03 nee nee Co 4,3 10,0 54,2 54,2 35 2,1 2,1 4,3 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 5,35 5,8 6,22 0,35 0,07 nee nee Cu 18,6 25,1 88,4 88,4 Hg 35 0,02 0,02 0,07 0,07 0,09 0,11 0,11 0,11 0,11 0,06 0,07 0,07 0,43 0,03 nee nee Hg 0,10 0,57 3,31 24,84 Pb 35 2,1 2,1 9,1 9,1 14,0 14,0 14,0 14,0 17,0 8,29 9,2 10,13 0,46 0,04 nee nee Pb 31,1 130,7 329,9 329,9 Mo 24 0,56 0,56 0,63 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 0,86 0,92 0,97 0,23 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 35 0,7 0,9 2,6 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 6,4 2,79 3,0 3,28 0,37 0,12 nee nee Ni 12,0 13,4 34,4 34,4 35 4,9 4,9 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 26,0 11,58 12,5 13,47 0,35 0,04 nee nee Zn 57,4 82,0 295,2 295,2 PCB (som 7) 24 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 n.v.t. 0,0040 n.v.t. 0,00 0,00 nee nee PCB (som 7) 0,0040 0,0040 0,1000 0,2000 PAK 35 0,0 0,0 0,1 0,1 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 0,27 0,4 0,44 1,09 0,03 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 14,0 14,0 14,0 14,0 35,0 35,0 35,0 35,0 16,86 18,8 20,74 0,48 0,34 nee nee M.O. 38,0 38,0 100,0 1000,0 achtergrond waarde wonen industrie interventiewa arde bodem

44 Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. Zone Statistische parameters Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) waarde > industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7) De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule (P95 - P5) / (referentiewaarde achtergrondwaarde) wonen < waarde < industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) achtergrondwaarde < waarde < wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) waarde < achtergrondwaarde weinig heterogeniteit (Index < 0,2) O6 Kooypunt bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Lut = 3,1 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 1,4 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 29 10,5 14,0 14,0 20,0 20,0 20,0 20,0 23,6 28,0 16,92 17,9 18,84 0,23 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 55,7 161,3 269,9 269,9 Cd Co Cu 108 0,06 0,06 0,07 0,07 0,25 0,25 0,35 0,35 0,80 0,14 0,15 0,17 0,85 0,13 nee nee Cd 0,35 0,69 2,47 7, ,1 2,1 2,1 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 6,3 2,54 2,7 2,93 0,30 0,02 nee nee Co 4,8 11,1 60,5 60, ,5 1,0 1,5 2,5 7,0 7,0 10,0 10,0 10,0 3,56 4,0 4,35 0,81 0,12 nee nee Cu 19,7 26,6 93,5 93,5 Hg 108 0,02 0,02 0,07 0,07 0,07 0,07 0,10 0,10 1,40 0,07 0,08 0,10 1,55 0,02 nee nee Hg 0,11 0,59 3,38 25,38 Pb 108 0,7 1,5 2,4 4,0 12,3 13,0 13,0 16,7 22,0 6,27 6,9 7,58 0,77 0,05 nee nee Pb 32,1 134,7 339,9 339,9 Mo 29 1,05 1,05 1,05 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,23 1,28 1,34 0,18 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 108 0,5 1,5 2,5 3,5 5,0 5,0 6,3 8,4 20,0 3,64 4,0 4,30 0,68 0,28 nee nee Ni 13,1 14,6 37,4 37, ,5 3,7 6,0 11,5 20,0 20,0 25,0 35,9 51,0 12,62 13,8 15,06 0,71 0,13 nee nee Zn 61,4 87,7 315,8 315,8 PCB (som 7) 29 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0060 0,00 0,0041 0,00 0,09 0,00 nee nee PCB (som 7) 0,0040 0,0040 0,1000 0,2000 PAK 60 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,4 1,1 1,8 5,8 0,27 0,4 0,57 2,12 0,05 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,7 7,0 7,0 7,0 20,0 20,0 35,0 35,0 71,0 12,96 14,4 15,81 0,82 0,45 nee nee M.O. 38,0 38,0 100,0 1000,0 achtergrond waarde wonen industrie interventiewa arde bodem O7 Binnenduinrand bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Lut = 1,5 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 0,6 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 21 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 n.v.t. 14,0 n.v.t. 0,00 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 46,2 133,9 223,9 223,9 Cd Co Cu 24 0,11 0,11 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,22 0,23 0,24 0,20 0,07 nee nee Cd 0,32 0,65 2,32 7, ,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 n.v.t. 2,1 n.v.t. 0,00 0,00 nee nee Co 4,1 9,5 51,4 51,4 24 2,8 2,9 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 6,15 6,5 6,86 0,21 0,06 nee nee Cu 18,1 24,4 85,8 85,8 Hg 24 0,03 0,04 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,07 0,19 0,01 nee nee Hg 0,10 0,57 3,28 24,58 Pb 24 3,5 4,2 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 8,00 8,5 8,91 0,21 0,02 nee nee Pb 30,7 128,7 324,9 324,9 Mo 21 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 n.v.t. 1,05 n.v.t. 0,00 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 24 1,4 1,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,10 3,3 3,43 0,20 0,09 nee nee Ni 11,5 12,9 33,0 33,0 24 8,4 9,1 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 28,0 13,04 13,9 14,85 0,25 0,02 nee nee Zn 55,5 79,3 285,3 285,3 PCB (som 7) 21 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 n.v.t. 0,0040 n.v.t. 0,00 0,00 nee nee PCB (som 7) 0,0040 0,0040 0,1000 0,2000 PAK 24 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,4 1,8 2,1 0,29 0,4 0,60 1,35 0,04 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 28,7 35,0 35,0 14,77 16,6 18,48 0,43 0,34 nee nee M.O. 38,0 38,0 100,0 1000,0 achtergrond waarde wonen industrie interventiewa arde bodem

45 Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor Barium tijdelijk buitenwerking gesteld. streven is om voor Barium binnen enkele jaren een nieuw toetsingskader te introduceren. Zone Statistische parameters Heterogeniteit (mate betrouwbaarheid van de bepaald diffuse bodemkwaliteit) waarde > industrie sterke heterogeniteit (Index > 0,7) De heterogeniteit van een stof in een zone wordt bepaald door een index die volgt uit de volgende formule (P95 - P5) / (referentiewaarde achtergrondwaarde) wonen < waarde < industrie er is sprake van heterogeniteit (0,5 < index < 0,7) achtergrondwaarde < waarde < wonen beperkte heterogeniteit (0,2 < Index < 0,5) waarde < achtergrondwaarde weinig heterogeniteit (Index < 0,2) O8 Landelijk gebied bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Lut = 3,4 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 1,0 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 21 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 20,0 13,92 14,3 14,65 0,09 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 57,6 166,6 278,7 278,7 Cd Co Cu 25 0,06 0,11 0,25 0,25 0,25 0,25 0,27 0,34 0,35 0,22 0,24 0,25 0,27 0,11 nee nee Cd 0,34 0,68 2,43 7, ,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 3,0 3,1 7,4 2,12 2,4 2,77 0,48 0,02 nee nee Co 4,9 11,5 62,3 62,3 25 2,8 2,8 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 10,0 6,06 6,5 6,91 0,26 0,06 nee nee Cu 19,6 26,4 93,0 93,0 Hg 25 0,04 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,10 0,11 0,07 0,07 0,07 0,20 0,01 nee nee Hg 0,11 0,59 3,39 25,41 Pb 25 3,5 4,6 9,1 9,1 9,1 9,1 10,8 18,4 28,0 8,76 10,0 11,16 0,47 0,04 nee nee Pb 32,0 134,3 339,0 339,0 Mo 21 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,50 2,10 1,05 1,12 1,19 0,22 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 25 2,0 3,0 3,5 3,5 3,5 3,5 7,5 9,3 22,0 3,69 4,7 5,73 0,84 0,25 nee nee Ni 13,4 14,9 38,3 38,3 25 8,4 9,5 14,0 14,0 16,0 21,4 25,4 51,8 58,0 15,46 18,7 21,89 0,67 0,17 nee nee Zn 61,6 88,1 317,0 317,0 PCB (som 7) 21 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 n.v.t. 0,0040 n.v.t. 0,00 0,00 nee nee PCB (som 7) 0,0040 0,0040 0,1000 0,2000 PAK 25 0,0 0,0 0,1 0,1 0,3 0,8 3,0 6,0 15,6 0,41 1,3 2,12 2,64 0,15 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 33,5 35,0 35,0 15,31 17,3 19,27 0,44 0,34 nee nee M.O. 38,0 38,0 100,0 1000,0 achtergrond waarde wonen industrie interventiewa arde bodem O9 Nieuwe Haven bodemkwaliteitsklasse: landbouw/natuur Lut = 3,4 % Gezoneerd: ja ontgravingskaart: landbouw/natuur OS = 1,9 % Heterogenit Risicotoolbox N Min 5P 25P 50P 75P 80P 90P 95P Max 80% MIN Gem 80% MAX VC eit Gem. > Ind. P95> I Stoffen Ba* 22 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 25,0 13,86 14,5 15,14 0,16 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Ba* 57,6 166,8 279,1 279,1 Cd Co Cu 106 0,07 0,07 0,07 0,07 0,23 0,25 0,25 0,29 0,60 0,12 0,14 0,15 0,83 0,10 nee nee Cd 0,35 0,71 2,54 7, ,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 3,1 5,1 8,2 2,18 2,6 2,96 0,56 0,05 nee nee Co 4,9 11,5 62,3 62, ,5 1,0 1,5 3,0 7,0 7,0 7,0 11,5 160,0 3,68 5,6 7,55 2,77 0,14 nee nee Cu 20,2 27,3 96,1 96,1 Hg 106 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,19 0,35 2,10 0,10 0,12 0,15 1,83 0,08 nee nee Hg 0,11 0,59 3,41 25,61 Pb 106 1,0 1,5 3,5 7,0 9,1 11,0 20,0 37,8 120,0 8,64 10,6 12,58 1,49 0,12 nee nee Pb 32,6 136,7 345,0 345,0 Mo 22 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 n.v.t. 1,05 n.v.t. 0,00 0,00 nee nee Mo 1,5 88,0 190,0 190,0 Ni Zn 106 1,0 1,5 2,5 3,5 5,0 6,0 7,8 10,8 22,0 4,07 4,5 4,85 0,70 0,37 nee nee Ni 13,4 14,9 38,3 38, ,5 4,1 10,0 14,5 29,8 35,0 56,0 79,8 1000,0 21,65 33,9 46,08 2,90 0,29 nee nee Zn 63,1 90,2 324,6 324,6 PCB (som 7) 22 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0040 0,0056 0,0089 0,0092 0,0300 0,00 0,0059 0,01 0,96 0,05 nee nee PCB (som 7) 0,0040 0,0040 0,1000 0,2000 PAK 90 0,0 0,0 0,1 0,1 0,4 0,5 0,9 1,6 7,9 0,29 0,4 0,54 2,26 0,04 nee nee PAK 1,5 6,8 40,0 40,0 M.O ,0 7,0 7,0 14,0 15,0 16,0 23,0 37,3 170,0 13,60 16,1 18,53 1,23 0,49 nee nee M.O. 38,0 38,0 100,0 1000,0 achtergrond waarde wonen industrie interventiewa arde bodem

46 April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 46

47

48 April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 48

49

50 April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 50

51

52 April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 52

53

54 April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 54

55

56 April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 56

57

58 April 2012 Bodemkwaliteitskaart gemeente Den Helder 58

59

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart gemeente Edam-Volendam Gegevens opdrachtgever Gemeente Edam-Volendam Afdeling VROM sectie bouw- en milieuzaken Mgr. C. Veermanlaan 1F 1131 KB Volendam Contactpersoon:

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland

Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland Bodemkwaliteitskaart regio Kop van Noord-Holland gemeente Hollands Kroon gemeente Schagen Gegevens opdrachtgever Milieudienst Kop van Noord-Holland Afdeling Bodem Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Contactpersoon:

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen

Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen Bodemkwaliteitskaart gemeente Huizen Gegevens opdrachtgever Gemeente Huizen Afdeling Milieu Postbus 5 1270 AA HUIZEN Contactpersoon: Dhr. W. Menzel CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Postbus 2

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad

Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad Bodemkwaliteitskaart gemeente Lelystad Gegevens opdrachtgever: Gemeente Lelystad Afdeling Beleid, cluster kwaliteit fysieke leefomgeving Postbus 91 8200 AB LELYSTAD 0320-278911 Contactpersoon: Mevr. E.J.

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Drenthe

Bodemkwaliteitskaart Drenthe Bodemkwaliteitskaart Drenthe Gegevens opdrachtgever Borger-Odoorn, Coevorden, De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo, Westerveld en Provincie Drenthe p/a gemeente Hoogeveen

Nadere informatie

Colofon. Datum van uitgave: December Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout

Colofon. Datum van uitgave: December Contactadres: Beneluxweg SJ Oosterhout Postbus AA Oosterhout Colofon Datum van uitgave: December 2013 Contactadres: Beneluxweg 7 4904 SJ Oosterhout Postbus 40 4900 AA Oosterhout Copyright 2013 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland

Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland Bodemkwaliteitskaart Regio IJsselland Gegevens opdrachtgever Gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland Waterschap Groot Salland,

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. Documentcode: 14M1136.

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo. Documentcode: 14M1136. Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo Documentcode: 14M1136.RAP001 Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Gemeenten Alkmaar,

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001

Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer. Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Bodemkwaliteitskaart Regio Midden-Holland en gemeente Zoetermeer Documentcode: 15M2020.RAP001 Opdrachtgever

Nadere informatie

G R O N D V E R Z E T m e t b o d e m k w a l i t e i t s k a a r t e n

G R O N D V E R Z E T m e t b o d e m k w a l i t e i t s k a a r t e n C a d m i u m C h r o o m A r s e e n K o p e r K w i k L o o d N i k k e l Z i n k P A K 1 0 G R O N D V E R Z E T [ r o o d ] [ b l a u w ] [ g r o e n ] [ r o o d ] [ b l a u w ] [ r o o d ] [ b l a

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Rapport Bodemkwaliteitskaart regio Brabant Projectnr. 233441 oktober 2011, revisie 02 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 2 Uitgangspunten... 5 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 5 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart...

Nadere informatie

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit

De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit Bodem+ Besluit bodemkwaliteit De bodemkwaliteitskaart en het Besluit bodemkwaliteit FOTOGRAFIE: PLAATWERK De bodem is belangrijk. We leven en wonen er op, we drinken eruit, we eten ervan. Om bij het gebruik

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem. Definitief

Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem. Definitief Bodemkwaliteitskaart gemeente Haarlem Definitief Gemeente Haarlem MWH B.V. M10G00 S:\data\project\M10\M10G00\ (T ) Inhoudelijk - Technisch\T Deliverables\m10g00.r01.docx 8 december 011 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan

Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan Bodemkwaliteitskaart en nota bodembeheer Bedrijventerreinen Verlengde Stellingweg te Oostzaan Gegevens opdrachtgever: Milieudienst Waterland Koetserstraat 2A 1531 NX WORMER Contactpersoon: dhr. J.T.N.

Nadere informatie

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting -

Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas. - Toelichting - Bodemfunctieklassenkaart Gemeente Horst aan de Maas - Toelichting - Versie 1: 25 november 2010 VOORWOORD Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Horst aan de Maas. Op grond van het Besluit

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011

Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Bodemkwaliteitskaart Gemeente Waalwijk, actualisatie 2011 Definitief In opdracht van Gemeente Waalwijk Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer B08B0228 DocumentnaamF:\data\Project\Bodem08\B08B0228\2011\deliverables\definitief\b08b0228.r02c1c.docx

Nadere informatie

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland

Besluit Bodemkwaliteit Flevoland Besluit Bodemkwaliteit Jos Reijerink, 25 en 26 juni 2012 Inhoud Besluit bodemkwaliteit Wanneer van toepassing Kaarten bodemfunctiekaart bodemkwaliteitskaart Regels bij toepassing generieke toepassing grootschalige

Nadere informatie

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s

=287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s =287(/$1'(karakterisering dorpskern voor bodemkwaliteitszone s Stap 2. Stap 2.1 en 2.2 Gebruikshistorie en ontwikkeling wijken Kenmerken gebieds indeling versie 01-06-2002 Toelichting bouwperiode tot 1945

Nadere informatie

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk

Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk Notitie Bodemfunctieklassenkaart gemeente Noordwijk 1. Inleiding Voor u ligt de bodemfunctieklassenkaart van de gemeente Noordwijk. Het opstellen van deze kaart is een verplichting op grond van het Besluit

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Braassemerland te Kaag en Braassem

Bodemkwaliteitskaart Braassemerland te Kaag en Braassem Bodemkwaliteitskaart Braassemerland te Kaag en Braassem Definitief Grontmij Nederland B.V. Rotterdam, 22 mei 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding... 5 2 Werkwijze en resultaat... 6 2.1 Stap

Nadere informatie

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer

Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Project Besluit bodemkwaliteit en Nota bodembeheer Gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard en Heiloo 2 december 2015 1 Te behandelen onderwerpen Besluit bodemkwaliteit Bodemfunctieklassenkaart

Nadere informatie

Kaartbijlagen. Bijlagen

Kaartbijlagen. Bijlagen Inhoud blz. 1 Inleiding... 4 2 Uitgangspunten... 6 2.1 Richtlijn bodemkwaliteitskaarten... 6 2.2 Relatie oude bodemkwaliteitskaart... 7 2.3 Technisch inhoudelijke onderbouwing... 7 2.3.1 Beheergebied en

Nadere informatie

Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar

Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar Regionale Bodemkwaliteitskaart gemeenten Bergen (Limburg), Gennep en Mook & Middelaar definitief In opdracht van Gemeente Bergen (L) Projectnummer M11G0126 Documentnaam m11g0126.r01.docx 9 december 2011

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctiekaart Eersel In opdracht van Opgesteld door Auteurs Gemeente Eersel SRE Milieudienst Keizer Karel V Singel 8 Postbus

Nadere informatie

Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo

Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo Bodemkwaliteitsen bodemfunctieklassenkaart gemeente Venlo 2016-2021 Status: definitief Rapportnummer 2015.004.R1 Opdrachtgever Gemeente Venlo Postbus 3434 5902 RK Venlo Contactpersoon: De heer M. Brouns

Nadere informatie

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT

TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT TEKSTREGEL TEKSTREGEL BODEM- KWALITEITSKAART WEERT OKTOBER 0 Colofon Contactadres: Beneluxweg 7 90 SJ Oosterhout Postbus 0 900 AA Oosterhout Copyright 0 Ingenieursbureau Oranjewoud Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Voor overschrijding van de wonen- en industriewaarden (evenals interventiewaarden) gelden niet zulke extra ruimten.

Voor overschrijding van de wonen- en industriewaarden (evenals interventiewaarden) gelden niet zulke extra ruimten. =0,15 2*=0,3 Wonen=0,38 Industrie=4,8 Interventiewaarde=36 Inleiding Naar aanleiding van vragen over het in het generieke kader indelen van grond en bodem in kwaliteitsklassen en het gebruik van extra

Nadere informatie

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer:

Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Tijdelijke opslag Meldingsformulier Besluit Bodemkwaliteit Meldingsnummer: Hier hoeft u niets in te vullen, dit nummer wordt gegenereerd door het meldsysteem. 1. Algemene gegevens van de toepasser (eigenaar

Nadere informatie

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel,

de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Geachte heer Schimmel, Aan: Dekker grondstoffen BV de heer S.P. Schimmel Postbus 6073 4000 HB Tiel Betreft: Notitie bodemkwaliteit Locatie: Waalbandijk te IJzendoorn Projectnummer: 123561.02 Ons kenmerk: JEGI\123561.02 Behandeld

Nadere informatie

Statistische parameters, toetsing aan Besluit Bodemkwaliteit * De norm voor Barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijke sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties

Nadere informatie

1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4

1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Beleidskader 3 1.3 Afbakening en geldigheid 4 2 Opstellen bodemfunctiekaart 5 2.1 Bodemfunctieklasse en bodemfuncties 5 2.2 Opstellen kaart bodemfunctieklassen

Nadere informatie

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied

Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied Legenda Plangebied (Toemaakdek beheergebied ODWH) Gemeentegrenzen Toemaakdek binnen plangebied Toemaakdek buiten plangebied 0 0,9 1,8 22-01-2013 2,7 3,6 km ± Bijlage 3 Selectiecriteria Bijlage 3 : Selectiecriteria

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten

Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten Voorlichtingsbijeenkomst Regionaal bodembeleid Voorne-Putten 3 juni 2014 Gijsbert Schuur Aanleiding voorlichting December 2011: afronding Impuls Lokaal Bodembeheer December 2012: definitief rapport regionale

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie Gemeente Texel. Documentcode: 15M1043.RAP001

Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie Gemeente Texel. Documentcode: 15M1043.RAP001 Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie Gemeente Texel Documentcode: 15M1043.RAP001 Nota bodembeheer Beleid (tijdelijk) opslaan en toepassen grond en baggerspecie

Nadere informatie

projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld Bodem+ 18 december 2009, revisie 00 Bodembeheer regio Brabant 187490 02-rpt bbn.doc

projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld Bodem+ 18 december 2009, revisie 00 Bodembeheer regio Brabant 187490 02-rpt bbn.doc projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld + blad 1 van 53 projectnr. 187490.02 SenterNovem taakveld + Inhoud Blz. 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 De regio 5 1.3 Doel en reikwijdte bodembeheernota 6 1.3.1

Nadere informatie

Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart

Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart Grondstromenbeleid en bodemkwaliteitskaart Vivian Buskens 8 september 2015 Onderwerpen 1. Doel + hoofdlijnen van het regionale grondstromenbeleid 2. Bodembeheergebied 3. Regionale bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Nota bodembeheer regio Kop van Noord-Holland

Nota bodembeheer regio Kop van Noord-Holland Nota bodembeheer regio Kop van Noord-Holland Geldend voor de gemeenten Hollands Kroon en Schagen Gegevens opdrachtgever Milieudienst Kop van Noord-Holland Afdeling Bodem Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Contactpersoon:

Nadere informatie

Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best

Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best FjdfuKHKLUWGRK Nota Bodembeheer Regels en voorwaarden voor grondverzet binnen de gemeente Best In opdracht van Gemeente Best Opgesteld door Auteurs Gemeente Best en Tritium Advies Ted van Bergen (gemeente

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant

Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant 12 juli 2011 Bodemkwaliteitskaart regio Noordoost Brabant Gemeenten Bernheze, Boxmeer, Boxtel, Landerd, Maasdonk, Mill & St. Hubert, Schijndel, St. Anthonis,

Nadere informatie

Rapport Bodembeheernota regio West Friesland. Projectnr juni 2011, revisie 01

Rapport Bodembeheernota regio West Friesland. Projectnr juni 2011, revisie 01 Inhoud blz. 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 De regio... 3 1.3 Doel en reikwijdte bodembeheernota... 4 1.3.1 Doel... 4 1.3.2 Reikwijdte... 4 1.4 Vaststelling en geldigheidsduur... 5 1.5 Bodemkwaliteitskaart

Nadere informatie

Nota bodembeheer Regio IJsselland

Nota bodembeheer Regio IJsselland Nota bodembeheer Regio IJsselland Gemeenten: Steenwijkerland Staphorst Zwartewaterland Kampen Dalfsen Olst-Wijhe Deventer Zwolle Raalte Ommen Hardenberg Waterschappen: Velt en Vecht Groot Salland + Samenvatting

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 1.1 Aanleiding en doelstelling...1 1.2 Afbakening nota bodembeheer...1 1.2.1 Geldigheid...1 1.2.2 Toepassingsgebied...2 1.3 Leeswijzer...2 2 Wettelijke en beleidsmatige achtergronden...3

Nadere informatie

Handreiking Grondverzet

Handreiking Grondverzet 1 Handreiking Grondverzet Regels voor het hergebruik van grond en baggerspecie Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA) 20 april 2011 Inhoudsopgave 2 1 Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 5 2 Voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gemeente Rheden DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER

Inhoudsopgave. Gemeente Rheden DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER Gemeente Rheden Inhoudsopgave DEEL 1 ACHTERGRONDEN DUURZAAM BODEMBEHEER 1Inleiding...1 1.1Waarom deze nota bodembeheer...1 1.2Afbakening nota bodembeheer...2 1.2.1Reikwijdte...2 1.2.2Beheergebied...4 1.2.3Geldigheid...4

Nadere informatie

Bodemkwaliteitskaart Walcheren

Bodemkwaliteitskaart Walcheren Bodemkwaliteitskaart Walcheren 2012-2022 Gemeente Middelburg, Veere, Vlissingen en Waterschap Scheldestromen November 2011 1. Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen hebben

Nadere informatie

Nota Bodembeheer 2012-2022

Nota Bodembeheer 2012-2022 Nota Bodembeheer 2012-2022 'Grondig Werken 3' Hergebruik licht verontreinigde grond binnen de gemeente Utrecht Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling afdeling Milieu & Duurzaamheid Auteur

Nadere informatie

HANDREIKING GRONDVERZET

HANDREIKING GRONDVERZET HANDREIKING GRONDVERZET Regels voor hergebruik van grond en baggerspecie Regio Rivierenland Inhoud 1. Wanneer kan deze handreiking gebruikt worden? 3 2. Voor wie is deze handreiking bedoeld? 3 3. De stappen

Nadere informatie

Hergebruik van grond in Dordrecht

Hergebruik van grond in Dordrecht Hergebruik van grond in Dordrecht De gemeente Dordrecht heeft een nieuw beleid voor hergebruik van verontreinigde grond. Begin 2002 zijn de Bodemkwaliteitskaart en het Grondstromenplan van Dordrecht vastgesteld.

Nadere informatie

Wilhelminapark!23!! Haarlem!

Wilhelminapark!23!! Haarlem! Wilhelminapark23 Haarlem Vraagprijs 1.195.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Wilhelminapark23FHaarlem DezeKARAKTERISTIEKEVRIJSTAANDEVILLA(ca.1900)staatindestijlvolleengeliefdeKoninginnebuurten

Nadere informatie

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv

De Ruiter Boringen en Bemalingen bv De Ruiter Boringen en Bemalingen bv Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg / Postbus 14, 1160 AA Zwanenburg Telefoon (020) 407 21 00 / Fax (020) 407 21 14 Postbank 657035 / ABN AMRO bank Zwanenburg 47.24.51.839

Nadere informatie

Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart regio Noordwest Utrecht

Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart regio Noordwest Utrecht Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart regio Noordwest Utrecht Oplegnotitie t.b.v. bestuurlijke vaststelling Omgevingsdienst regio Utrecht december 2014 WOE2014/1407/01 opgesteld door beoordeeld door

Nadere informatie

Nota bodembeheer. Roerdalen. Regio Maas & Roer Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen

Nota bodembeheer. Roerdalen. Regio Maas & Roer Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen Nota bodembeheer Roerdalen en Regio Maas & Roer 2013-2021 Bodemkwaliteitskaart gemeente Roerdalen 2013-2021 1 Inhoudsopgave Inleiding 6 1.1 Inleiding 6 1.2 Aanleiding en doel 6 1.3 Regionaal bodembeleid

Nadere informatie

MARMOS Bodemmanagement

MARMOS Bodemmanagement Bodemmanagement Geert Adegeeststraat 4 3059 TA Rotterdam tel. 010-2202926 marmos@marmos.nl Nota bodembeheer Gemeente Baarn Definitief Marmos Bodemmanagement Opdrachtgever: Gemeente baarn Projectnummer:

Nadere informatie

Nota Bodembeheer Helmond 2012-2022

Nota Bodembeheer Helmond 2012-2022 Nota Bodembeheer Helmond 2012-2022 projectnr. 246706.04 revisie 0.6 september 2012 Opdrachtgever Gemeente Helmond Postbus 950 5700 AZ HELMOND Vastgesteld door de gemeenteraad van Helmond op 06-11-2012

Nadere informatie

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE

BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE BODEMFUNCTIEKLASSENKAART WAALRE Versie 1.2 September 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Bodemfunctieklassenkaart... 3 1.3 Besluit bodemkwaliteit... 3 1.4 Gebiedsspecifiek en generiek beleid...

Nadere informatie

Waterbodemonderzoek (1)

Waterbodemonderzoek (1) Waterbodemonderzoek (1) Schutssluis Sluissloot Inspectie civieltechnisch gedeelte sluis. In opdracht van de gemeente Zaanstad heeft Witteveen+Bos, Raadgevend ingenieurs b.v. te Deventer een indicatief

Nadere informatie

Nota bodembeheer gemeente Amersfoort. Gemeentelijke beleid bij het ontgraven en toepassen van grond en baggerspecie op en in de landbodem

Nota bodembeheer gemeente Amersfoort. Gemeentelijke beleid bij het ontgraven en toepassen van grond en baggerspecie op en in de landbodem Nota bodembeheer gemeente Amersfoort Gemeentelijke beleid bij het ontgraven en toepassen van grond en baggerspecie op en in de landbodem Colofon: Opdrachtgever Gemeente Amersfoort Sector Stedelijke Ontwikkeling

Nadere informatie

Rapport BODEMBEHEERNOTA. Zuid-Holland Zuid. Gezamelijke gemeenten Zuid-Holland Zuid. Milieudienst Zuid-Holland Zuid / Oranjewoud R.T.A.

Rapport BODEMBEHEERNOTA. Zuid-Holland Zuid. Gezamelijke gemeenten Zuid-Holland Zuid. Milieudienst Zuid-Holland Zuid / Oranjewoud R.T.A. Rapport Dossier 901465 Zaaknummer 0047879 Kenmerk Opsteller R. Rummens (Oranjewoud) / R.T.A. Hakkeling (MZHZ) Datum 1 juli 2010 Onderwerp Regionaal beleid t.b.v. hergebruik van grond en bagger BODEMBEHEERNOTA

Nadere informatie

Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden

Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden Nota bodembeheer Regio Amstelland-Meerlanden Geldend voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn Gegevens opdrachtgevers: CSO Adviesbureau voor Milieu-Onderzoek B.V. Gezamenlijke

Nadere informatie

NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE HEUSDEN

NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE HEUSDEN NOTA BODEMBEHEER GEMEENTE HEUSDEN GEMEENTE HEUSDEN 5 juli 2011 075609113 - Definitief B02034.000077.001B Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 5 1.1 Ruimtelijke indeling van de gemeente Heusden 5 1.2 Reikwijdte

Nadere informatie

NOTA BODEMBEHEER. omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32

NOTA BODEMBEHEER. omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32 NOTA BODEMBEHEER omslag bodembeheer.indd 1 08-06-11 16:36:32 Nota bodembeheer provinciebrede samenwerking bodembeleid definitief 07-03-2012 Gemeente Almere Gemeente Dronten Gemeente Lelystad Gemeente

Nadere informatie

In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt de toelichting bij de gemaakte keuzes.

In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt de toelichting bij de gemaakte keuzes. Notitie Contactpersoon Mirjam Bakx - Leenheer Datum 18 september 2009 Kenmerk N001-4598028LNH-cmn-V01-NL In opdracht van de gemeente Hattem heeft Tauw een bodemfunctiekaart opgesteld. Deze notitie vormt

Nadere informatie

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland

Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Handreiking waterbodemkwaliteitskaart Delfland Inleiding Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft op 19 februari 2015 een waterbodemkwaliteitskaart (WBKK) vastgesteld. De WBKK van Delfland is een belangrijk

Nadere informatie

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp

mi in HI ui in iii iii nu i Raad d.d.\u <( l^> Aan de gemeenteraad Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Roden, 9 januari 2013 Onderwerp G E M E E N T E N O O R D E N V E L i Raad d.d.\u Aan de gemeenteraad Roden, 9 januari 2013 T Agendapunt: 6.1/16012013 Documentnr.: RV12.0628 Onderwerp Definitief vaststellen regionale Nota bodembeheer

Nadere informatie

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) VanEgmondstraat38rood Haarlem Vraagprijs) )245.000,=)kosten)koper) GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeROYALEBOVENWONINGmetBALKONénTERRASligtineengezelligestraatindegeliefde

Nadere informatie

Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland. Eindrapport. Marmos Bodemmanagement

Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland. Eindrapport. Marmos Bodemmanagement Nota bodembeheer inclusief bodemkwaliteitskaart voor wegbermen in de provincie Zeeland Eindrapport Marmos Bodemmanagement Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen e.a. Projectnummer: P12-08 Datum: 5 augustus

Nadere informatie

Referentienummer GM-0085799. Bijlage 2. Statistische analyse

Referentienummer GM-0085799. Bijlage 2. Statistische analyse Referentienummer GM-0085799 Bijlage 2 Statistische analyse BG=bovengrond: 0-0,5 m -mv; OG=ondergrond: >0,5 m -mv mbt tot geschikt voor BKK of verdacht/onverdacht is de volgende selectie gemaakt: indien

Nadere informatie

Nota Bodembeheer Gemeente Assen

Nota Bodembeheer Gemeente Assen Nota Bodembeheer Gemeente Assen 01/Finale versie April 2016 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. Chopinlaan 12 9722 KE Groningen Netherlands Transport & Planning Trade register number: 56515154 +31 88 348 53 00

Nadere informatie

Bodembeheer regio west Brabant

Bodembeheer regio west Brabant regio west Brabant Opdrachtgever : Gemeente Halderberge Gemeente Moerdijk Gemeente Roosendaal Gemeente Rucphen Gemeente Woensdrecht Gemeente Zundert Projectnummer : 20080370 Status rapport / versie nr.

Nadere informatie

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl

advies- en ingenieursbureau RPS 11 april 2013, Den Bosch Peter Moerman Peter Broers rps.nl advies- en ingenieursbureau RPS Peter Moerman Peter Broers 11 april 2013, Den Bosch Kabels, Leidingen en Bodem Introductie Peter Moerman, Peter Broers en RPS Doel van de presentatie Globaal inzicht geven

Nadere informatie

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN

MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN MELDINGENFORMULIER NADER ONDERZOEK EN/OF SANERINGSPLAN Algemeen 1. Gegevens locatie Locatienaam 2. Melding betreft Nader onderzoek (art. 29 in samenhang met art. 37) Saneringsplan (art. 28/39) Deelsaneringsplan

Nadere informatie

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN Grondverzet In Noord-Fryslân Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure beschrijven we

Nadere informatie

Nota Bodembeheer. Midden-Holland en Zoetermeer. Gebiedsspecifiek beleid voor hergebruik van grond en bagger

Nota Bodembeheer. Midden-Holland en Zoetermeer. Gebiedsspecifiek beleid voor hergebruik van grond en bagger Nota Bodembeheer Midden-Holland en Zoetermeer Gebiedsspecifiek beleid voor hergebruik van grond en bagger Inhoudsopgave Samenvatting... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Waarom deze nota?... 3 1.2 Beheergebied...

Nadere informatie

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan

Historisch onderzoek Hoofddorp Noord. Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Historisch onderzoek Hoofddorp Noord Bodemkwaliteit in relatie tot bestemmingsplan Cluster Beheer en Onderhoud Team Bodemkwaliteit en Gegevensbeheer Oktober 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: Inleiding...

Nadere informatie

Bodemrapportage. Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek. Geselecteerde locatie. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek. Geselecteerde locatie. Bodemlocaties Bodemrapportage Bodemrapportage_Burg._Willemstraat_te_Hoensbroek Geselecteerde locatie 25-meter contour Bodemlocaties Onderzoek Adreslocaties Tanks Gemeente Heerlen - Pagina 1 van 10-01-06-2016 Welke informatie

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen. Nota bodembeheer. Ten behoeve van: 1) het toepassen van grond in het kader van het besluit Bodemkwaliteit

Gemeente Nijmegen. Nota bodembeheer. Ten behoeve van: 1) het toepassen van grond in het kader van het besluit Bodemkwaliteit Gemeente Nijmegen Nota bodembeheer Ten behoeve van: 1) het toepassen van grond in het kader van het besluit Bodemkwaliteit 2) afperken van een geval van ernstige bodemverontreiniging, het uitkeuren van

Nadere informatie

Nota bodembeheer Regio Maas & Roer Beesel

Nota bodembeheer Regio Maas & Roer Beesel Nota bodembeheer Regio Maas & Roer 2011-2021 Beesel Inhoudsopgave blz. Inleiding... 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Aanleiding en doel... 2 1.3 Regionaal bodembeleid... 3 1.4 Afweging generiek of gebiedsspecifiek

Nadere informatie

Nota bodembeheer. Gemeente Hof van Twente. Twents beleid veur oale groond

Nota bodembeheer. Gemeente Hof van Twente. Twents beleid veur oale groond Nota bodembeheer Gemeente Hof van Twente Twents beleid veur oale groond Vastgesteld door de raad van de gemeente Hof van Twente op 18 juni 2013 2 Inhoudsopgave Samenvatting... 5 1 Inleiding... 7 1.1 Doel

Nadere informatie

Nota bodembeleid Someren Preventie, beheer, sanering

Nota bodembeleid Someren Preventie, beheer, sanering Nota bodembeleid Someren Preventie, beheer, sanering Datum : 25 mei 2012 Status : definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Doel nota bodembeleid... 5 1.2 Geldigheid... 6 1.3 Leeswijzer... 6 2. Preventie

Nadere informatie

Nota bodembeheer regio Noord Veluwe

Nota bodembeheer regio Noord Veluwe Nota bodembeheer regio Noord Veluwe 21 januari 2014 Nota bodembeheer regio Noord Veluwe Gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten Kenmerk R002-1206995LNH-baw-V02-NL Verantwoording

Nadere informatie

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )235.000,=)kosten)koper) Bilderdijkstraat21zw Haarlem Vraagprijs 235.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DezeSFEERVOLLEBENEDENWONINGmetZONNIGEACHTERTUINenACHTEROMligtaanderandvanhet

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Definitief vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer regio Rivierenland

Raadsvoorstel. Onderwerp Definitief vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer regio Rivierenland Gemeenteraad 25 oktober 2012 16 Kerkdriel, 11 september 2012 Onderwerp Definitief vaststellen van de bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer regio Rivierenland Beslispunten 1. Kennis te nemen van de

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ VOLLEDIG ONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 21 februari 2014 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2013-017626 Locatie

Nadere informatie

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties

Bodemrapportage. Dynamisch Rapport - 27-08-2014. Legenda. Bodemlocaties Bodemrapportage Dynamisch Rapport - 27-08-2014 Legenda Geselecteerd gebied 25-meter buffer Bodemonderzoeken Historisch Bodembestand (HBB) Bodemlocaties Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting) Middelpunt:

Nadere informatie

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN

GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN GRONDVERZET IN NOORD-FRYSLÂN Grondverzet In Noord-Fryslân Deze brochure is bestemd voor aannemers, adviesbureaus en andere partijen die te maken hebben met grondverzet. In deze brochure beschrijven we

Nadere informatie

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper)

Vraagprijs) )159.000,=)kosten)koper) Charta779Vaart141 Haarlem Vraagprijs 159.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitLICHTEenROYAAL49KAMERappartement(94m2ligtaandegunstigezijdevanderustige

Nadere informatie

Oranjekade!7!! Haarlem!

Oranjekade!7!! Haarlem! Oranjekade7 Haarlem Vraagprijs 600.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl Oranjekade7 tehaarlem DitROYALEenKLASSIEKEOBJECTligtopeenUITSTEKENDELOCATIEmetVRIJUITZICHToverdeLeidsevaart

Nadere informatie

Resultaten RisicotoolboxBodem.nl

Resultaten RisicotoolboxBodem.nl Resultaten RisicotoolboxBodem.nl Risico's behorende bij chemische bodemkwaliteit en functie V. RTB: V. rapport: 1.0.1 1.13 Algemeen Naam berekening: Modus: Monstergroep: Bodemgebruiksfunctie: Bijzonderheden:

Nadere informatie

Nieuwe!Gracht!34!+36+38!! Haarlem!

Nieuwe!Gracht!34!+36+38!! Haarlem! NieuweGracht34+36+38 Haarlem Vraagprijs 950.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl NieuweGracht34+36+389Haarlem BentuklaarvooreenPRACHTIGEUITDAGING?DitMONUMENTALEGRACHTENPANDmetachterliggende

Nadere informatie

Bodeminformatie. SOE00 (Soest) K HBB Bedrijven

Bodeminformatie. SOE00 (Soest) K HBB Bedrijven Bodeminformatie SOE00 (Soest) K 2383 Geselecteerde locatie 25-meter contour percelen gebouwen overig HBB Tankenbestand HBB Overig Onderzoeken Locaties Tanks HBB Bedrijven Gemeente Soest - Pagina 1 van

Nadere informatie

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven

Bodeminformatie. Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum. Legenda. Wet milieubeheer bedrijven Bodeminformatie Gijsbrecht van Amstelstraat 92 te Hilversum Legenda Geselecteerde locatie 50-meter straal Percelen Onderzoeken Verontreinigingscontouren Saneringscontouren Gebouwen Wet milieubeheer bedrijven

Nadere informatie

Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA), Behandeld door Ingrid Romkes. E Ingrid.Romkes@MWHGlobal.COM Van

Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA), Behandeld door Ingrid Romkes. E Ingrid.Romkes@MWHGlobal.COM Van Aan Milieusamenwerking Regio Arnhem (MRA), Behandeld door Ingrid Romkes Jeroen Spronk (ILB-adviseur) E Ingrid.Romkes@MWHGlobal.COM Van Ingrid Romkes (ILB-specialist) T +31(0)20 7514523 Betreft Advisering

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID BIJ DEELONDERZOEK VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit :10 juli 2012 Nummer besluit : 2012-009682 Geval van verontreiniging : voormalige stortplaats

Nadere informatie

Morinnesteeg!12!! Haarlem!

Morinnesteeg!12!! Haarlem! Morinnesteeg12 Haarlem Vraagprijs 398.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]02395420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitMODERNEenin2005LUXEverbouwdewoonhuisstaatineenRUSTIG,bijnadorpsaandoendstraatje,

Nadere informatie

Generaal!Bothastraat!40!! Haarlem!

Generaal!Bothastraat!40!! Haarlem! GeneraalBothastraat40 Haarlem Vraagprijs 225.000,=kostenkoper GedempteOudeGracht124 Haarlem [T]+31235420244 www.mooijekindvleut.nl info@mooijekindvleut.nl DitCHARMANTEenGEMODERNISEERDEWOONHUISmetaanbouwenDIEPEZONNIGETUINophet

Nadere informatie

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0

Indicatieve keuring grond. Brabantpark te Rijen. projectnummer 131739. mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen. Versienummer: 1.0 Indicatieve keuring grond projectnummer 131739 Opdrachtgever: Gemeente Gilze en Rijen mevrouw P. Roos Postbus 73 5120 AB Rijen Versienummer: 1.0 Plaats, datum: Udenhout, 22 mei 2013 Auteur: C.F. Mathijssen

Nadere informatie

Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen

Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen Regionale Nota bodembeheer provincie Groningen In opdracht van: Provincie Groningen, waterschapen Hunze en Aa s en Noorderzijlvest Opgesteld door: Mevrouw ing. S.D. de Jong Gecontroleerd door: Mevrouw

Nadere informatie

- beschikking. ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten

- beschikking. ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten - beschikking ernst en urgentie bodemverontreiniging Amersfoortseweg 9 Bunschoten datum 7 september 2005 nummer 2005WEM003762i bijlagen kadastrale kaart sector Bodemsanering referentie B.C. Bannink locatiecode

Nadere informatie