KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen INHOUD. 1.Inleiding. ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september 2014"

Transcriptie

1 KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen ir Paul Van Haecke - TWW OVL 26 september INHOUD 1. Inleiding 2. Wetgeving mbt brand : overzicht 3. ARAB art 52 opgeheven? 4. Het KB van 28 maart Vragen? 2 1.Inleiding Historie ARAB art 52 Codificatie 3 1

2 2. Wetgeving mbt brand : overzicht Algemeen Welzijnsreglementering Wet Welzijn 4/8/96 KB Beleid 27/3/98 (Codex I - III) ARAB art 52 KB Arbeidsplaatsen 10/10/2012 (Codex III I) KB V & G signalering 17/6/1997 (Codex III I) KB Brandpreventie 28/3/2014 (Codex III III) KB Opslag F(+) 13/3/1998 (Codex III IV 9) KB ATEX 26/3/2003 (Codex III IV 10) 4 3. ARAB art 52 opgeheven? KB brandpreventie afdeling 8 : wijzigings- en opheffingsbepalingen Zie 5 Artikel 31 WAT NOG STEEDS VAN TOEPASSING IS , tot , , , a), Definiëren van brandweerstand van bouwelementen Classificatie van lokalen : 1ste, 2de, 3de groep Bouw Uitgangswegen en ontruiming Gasinstallaties Verwarming van de lokalen Voorkoming van brand , Brandbestrijdingsmiddelen : «sprinklers» , Waarschuwing en alarm. Organisatie brandbestrijding. «verschillende netten waarschuwing alarm en stilleggen roltrappen» Verbouwingen en uitbreidingen , Afwijkingen en meubelwinkels - en Overgangsmaatregelen 6 2

3 Artikel , ,, b tot , , , tot en WAT IS OPGEHEVEN Algemene bepalingen op gebied van preventie van brandgevaar Toegang Uitgangswegen en ontruiming Brandbestrijdingsmiddelen : «uitrusting om brand te bestrijden : raadpleeg brandweer, onderhoud Waarschuwings- en alarmmiddelen private dienst voor het voorkomen en bestrijden van brand Periodieke controle Informatie van het personeel Plannen KB 29/03/2014 Artikel 5 Art.11 tot 13 Art.16 tot 19, 23 Art.16 tot 19, 23 Art. 8 en 9 Art. 23 Art. 26 en 27 Art Het KB van 28 maart Onderafdeling 1.- Brandbestrijdingsdienst Onderafdeling 6.- Vergemakkelijken interventie van openbare hulpdiensten Onderafdeling 7.- Periodieke controle en onderhoud STRUCTUUR VAN HET BESLUIT 28/3/ 14 Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Afdeling 2.- Risicoanalyse en preventiemaatregelen.- Specifieke preventiemaatregelen Onderafdeling 2.- Preventie van brand 52.6 en 52.8 Onderafdeling 3.- Verzekeren van snelle en veilige evacuatie van werknemers en alle personen aanwezig op de arbeidsplaats 52.5 (deels) Onderafdeling 4.- Elk begin van brand vlug en doelmatig bestrijden Onderafdeling 5.- schadelijke gevolgen van brand beperken 52.1;2;3;5;7;9;10;14;15;16 (deels) Algemeen preventiebeleid KB 27/03/98 HIERARCHIE PREVENTIEMAATREGELEN Gevaar vermijden Risico s beperken Schade beperken 9 3

4 STRUCTUUR VAN HET BESLUIT Afdeling 4. Intern noodplan Afdeling 5. Brandpreventiedossier Concreet en duidelijk bewijzen van de uitvoering van een preventiebeleid op gebied van brandgevaar Afdeling 6. Opleiding en informatie van de werknemers BIJLAGE I - Vaardigheden en opleidingen van de leden van de brandbestrijdingsdienst Afdeling 7. Werkzaamheden uitgevoerd in de inrichting van een werkgever Afdeling 8. Wijzigings- en opheffingsbepalingen 10 Afdeling 1 TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES Artikelen 1 en 2 Toepassingsgebied Werkgevers en werknemers Arbeidsplaatsen. Afdeling 1 TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES Artikel 3 DEFINITIES 1 brand, 2 gebouw, 3 compartiment 4 veilige plaats : een plaats buiten het gebouw of, in voorkomend geval, het gedeelte van het gebouw dat gelegen is buiten het compartiment waar er brand is en vanwaar het mogelijk is om het gebouw te verlaten zonder door dat compartiment te moeten gaan; 5 evacuatieweg : doorlopende en onbelemmerde weg die toelaat de veilige plaats te bereiken door gebruik te maken van de normale circulatiewegen; => Doel van de evacuatie : eerst en vooral uit het gebouw geraken 4

5 Afdeling 1 TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES Artikel 3 DEFINITIES 6 nooduitgang : uitgang die specifiek bestemd is voor de evacuatie van het gebouw in geval van nood; 7 nooddeur : deur die geplaatst is in een nooduitgang; 8 waarschuwing - 9 melding - 10 alarm => Identieke definities in KB 28/03/14 en KB «basisnormen» Afdeling 1 TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES Artikel 3 DEFINITIES 11 beschermingsmiddel tegen brand : elke uitrusting die toelaat brand te detecteren, te signaleren, te blussen, zijn schadelijke gevolgen te beperken, of de tussenkomst van de openbare hulpdiensten te vergemakkelijken; De beschermingsmiddelen tegen brand omvatten inzonderheid : - de branddetectiemiddelen : zoals detectoren en detectiecentrales - de brandbestrijdingsmiddelen : zoals brandblusapparaten, automatische en niet-automatische blussystemen, hydranten, - de rook- en warmteafvoersystemen - de middelen gebruikt voor de melding, de waarschuwing en het alarm - de middelen die het verzekeren van een efficiënte evacuatie toelaten: verlichting, middelen voor het uitzenden van geluidssignalen of visuele signalen, - de middelen die het versterken of handhaven van de brandweerstand van de structuur toelaten: watergordijnen, - Artikel 3 Afdeling 1 TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES DEFINITIES 12 veiligheidsverlichting : verlichting die, wanneer de locatie in gebruik is, van zodra de normale kunstmatige verlichting uitvalt, de herkenning en het veilig gebruik van de voorzieningen voor evacuatie op elk moment verzekert en die, om alle risico op paniek te voorkomen, een verlichting voorziet die de aanwezigen toelaat om de evacuatiewegen te herkennen en te bereiken;! <=> Koninklijk besluit van 10 oktober 2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden KB 10/10/12, artikel 34 : «Arbeidsplaatsen waar werknemers bij het uitvallen van de kunstverlichting aan bijzondere risico s zijn blootgesteld, zijn uitgerust met een voldoende sterke noodverlichting» 5

6 Artikel 4 Afdeling 2 RISICOANALYSE EN PREVENTIEMAATREGELEN De WG voert een risico-analyse uit betr. het brandrisico. Hij houdt inzonderheid rekening met de volgende risicofactoren : 1 de waarschijnlijkheid van de gelijktijdige aanwezigheid van : een brandstof een oxidatiemiddel en een ontstekingsbron 2 de arbeidsmiddelen, de gebruikte stoffen, de processen en hun eventuele interacties; 3 de aard van de activiteiten; 4 de grootte van de onderneming of inrichting; 5 het maximum aantal aanwezige personen (WN s en andere); 6 de specifieke risico s eigen aan bepaalde groepen van personen; 7 de ligging en de bestemming van de lokalen; 8 de aanwezigheid van meerdere ondernemingen of instellingen op eenzelfde arbeidsplaats of op een aanpalende arbeidsplaats 9 de werkzaamheden uitgevoerd door externen Artikel 4 en 7 Afdeling 2 RISICOANALYSE EN PREVENTIEMAATREGELEN De werkgever bepaalt de waarschijnlijke scenario s en de omvang van de voorspelbare gevolgen die eruit kunnen voortvloeien. De risicoanalyse wordt regelmatig bijgewerkt en dit, in elk geval, telkens wanneer zich wijzigingen voordoen die een invloed hebben op de brandrisico s. De resultaten van de RA en de preventiemaatregelen worden opgenomen in een document advies van CPBW Artikel 5 Basisdoelstelling : 1 brand voorkomen; Afdeling 2 2 de veiligheid verzekeren en indien nodig de snelle evacuatie van alle aanwezigen zonder hen in gevaar te brengen; 3 vlug en efficiënt elk begin van brand bestrijden om uitbreiding ervan te vermijden; 4 de schadelijke gevolgen van een brand beperken; 5 de tussenkomst van de openbare hulpdiensten vergemakkelijken. RISICOANALYSE EN PREVENTIEMAATREGELEN Gevaar vermijden Risico s beperken Schade beperken ARAB

7 Artikel 8 Onderafdeling 1 BRANDBESTRIJDINGSDIENST Elke werkgever richt een brandbestrijdingsdienst op, die door het vervullen van haar taken meewerkt aan het uitvoeren van de preventiemaatregelen. 3 elk begin van brand bestrijden 8 situaties signaleren die brand kunnen uitlokken 8 situaties signaleren die evacuatie kunnen OPDRACHTEN 1 melding is gebeurd 2 waarschuwing is behandeld 4 in veiligheid brengen van personen 5 toegang openbare hulpdiensten hinderen 6 openbare hulpdiensten naar plaats van onheil leiden 7 meewerken aan de risicoanalyse Artikel 9 Onderafdeling 1 MIDDELEN De werkgever vergewist zich ervan dat de brandbestrijdingsdienst beschikt over voldoende middelen om haar taken volledig en efficiënt te vervullen. het aantal werknemers; de nodige bekwaamheden; de specifieke opleidingen nodig voor het verwerven van deze bekwaamheden; de verdeling van deze werknemers zodat het geheel van arbeidsplaatsen gedekt is; de nadere regels betreffende de uitvoering van de taken. BRANDBESTRIJDINGSDIENST De middelen worden bepaald in functie van de aard van de activiteiten; het aantal personen dat aanwezig kan zijn; het specifiek brandrisico; de uit te voeren preventiemaatregelen; de middelen waarover de openbare hulpdiensten beschikken. Onderafdeling 1.- Brandbestrijdingsdienst Onderafdeling 6.- Vergemakkelijken interventie van openbare hulpdiensten Onderafdeling 7.- Periodieke controle en onderhoud STRUCTUUR VAN HET BESLUIT 28/3/ 14 Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Afdeling 2.- Risicoanalyse en preventiemaatregelen.- Specifieke preventiemaatregelen Onderafdeling 2.- Preventie van brand 52.6 en 52.8 Onderafdeling 3.- Verzekeren van snelle en veilige evacuatie van werknemers en alle personen aanwezig op de arbeidsplaats 52.5 (deels) Onderafdeling 4.- Elk begin van brand vlug en doelmatig bestrijden Onderafdeling 5.- schadelijke gevolgen van brand beperken 52.1;2;3;5;7;9;10;14;15;16 (deels) Algemeen preventiebeleid KB 27/03/98 HIERARCHIE PREVENTIEMAATREGELEN Gevaar vermijden Risico s beperken Schade beperken 21 7

8 Artikel 10 Onderafdeling 2 PREVENTIE VAN BRAND 1. Doel : brand te voorkomen, Hoe : gevaren uitschakelen of de risico s verminderen t.g.v. aanwezigheid van elke ontvlambare of brandbare stof 1 het gebruik, de productie of de opslag van ontvlambare vloeistoffen 2 het ontstaan van explosies 3 het gebruik, de productie of de opslag van brandbare gassen; 4 het gebruik van toestellen of installaties voor verwarming en airconditioning; 5 het gebruik van toestellen, arbeidsmiddelen en producten die vermoedelijk een brand kunnen veroorzaken. 22 Artikel 10 Onderafdeling 2 PREVENTIE VAN BRAND 2.Indien ontvlambare of brandbare stof nodig, dan volgende bijzondere maatregelen: 1 het beperken tot het strikt noodzakelijke van de aanwezige hoeveelheid van deze stoffen op de arbeidsplaats; 2 het opslaan van deze stoffen op een passende wijze; 3 afstand van deze stoffen ten opzichte van elke ontstekingsbron; 4 het beheersen van de omstandigheden waarbij zelfontbranding van stoffen of afvalstoffen kan optreden; 5 het plaatsen van de afvalstoffen, in afwachting van hun verwijdering, in passende veiligheidsrecipiënten met een hermetische sluiting; 6 het regelmatig verwijderen van de afvalstoffen. 3. Deze preventiemaatregelen doen geen afbreuk aan de toepassing van de minimale voorschriften bedoeld in art en 52.8 van het ARAB; 23 Art Gasinstallaties voorzorgen tegen gaslekken: RISICO ANALYSE! verplaatsbare LPG reservoirs nooit in kelders indien niet in gebruik > open lucht of specifiek lokaal 24 8

9 Art Voorkoming van brand ontplofbare atmosfeer: opgelet met vuur, vonken, statische elektriciteit ontvlambare/giftige vloeistoffen of gassen: strikt minimum op de werkplaats en in onbreekbare recipiënten die hermetisch kunnen afgesloten worden. In labo s glazen recipiënten tot 3 liter toegelaten geen gemakkelijk brandende stoffen,... nabij warmtebronnen geen opslagplaats brandstoffen op de werkplaats ovens: uit onbrandbare materialen / behoorlijk onderhouden / voldoende ver van brandbare stoffen 25 Onderafdeling 1.- Brandbestrijdingsdienst Onderafdeling 6.- Vergemakkelijken interventie van openbare hulpdiensten Onderafdeling 7.- Periodieke controle en onderhoud STRUCTUUR VAN HET BESLUIT 28/3/ 14 Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Afdeling 2.- Risicoanalyse en preventiemaatregelen.- Specifieke preventiemaatregelen Onderafdeling 2.- Preventie van brand 52.6 en 52.8 Onderafdeling 3.- Verzekeren van snelle en veilige evacuatie van werknemers en alle personen aanwezig op de arbeidsplaats 52.5 (deels) Onderafdeling 4.- Elk begin van brand vlug en doelmatig bestrijden Onderafdeling 5.- schadelijke gevolgen van brand beperken 52.1;2;3;5;7;9;10;14;15;16 (deels) Algemeen preventiebeleid KB 27/03/98 HIERARCHIE PREVENTIEMAATREGELEN Gevaar vermijden Risico s beperken Schade beperken 26 Artikel 11 Onderafdeling 3 VERZEKEREN VAN DE SNELLE EN VEILIGE EVACUATIE Doel : in geval van brand, vlug kunnen evacueren naar een veilige plaats, in optimale veilige omstandigheden. Veilige plaats: buiten het gebouw of buiten compartiment waar het brandt en vanwaar het mogelijk is om gebouw te verlaten zonder door dat compartiment te moeten gaan. Verzamelplaats = eindpunt van de evacuatie. Opletten voor brokstukken of wegslingerende glasscherven die door de brand (of explosie) kunnen veroorzaakt worden. Wie : de werknemers en de andere aanwezige personen Hoe : nemen van de maatregelen bedoeld in de artikelen 12 tot 15, rekening houdend met de risicofactoren bedoeld in artikel

10 Artikel 12 Onderafdeling 3 VERZEKEREN VAN DE SNELLE EN VEILIGE EVACUATIE De werkgever bepaalt, op basis van de risicoanalyse bedoeld in artikel 4 en overeenkomstig de minimumvoorschriften bedoeld in artikelen tot , en van het ARAB : het aantal evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen, hun verspreiding en hun afmetingen. in functie van het gebruik, de inrichting en de afmetingen van de arbeidsplaats en van het maximum aantal personen dat er aanwezig kan zijn. De evacuatiewegen en de nooduitgangen moeten zo rechtstreeks mogelijk uitkomen op een veilige plaats. 28 Art Uitgangswegen en ontruiming (I) Lokalen op bovenverdieping of in kelder: altijd minstens één trap naast elk ander toegangsmiddel lokalen (verdiepingen) vanaf 100 personen en lokalen van de eerste groep: minstens 2 afzonderlijke uitgangen (trappen) behalve indien enkel opslag lokalen (verdiepingen) vanaf 500 personen: minstens 3 afzonderlijke uitgangen (trappen) 29 Art Uitgangswegen en ontruiming (II) breedte deuren: min. 70 cm breedte trappen, wegen, uitgangen, : min. 80 cm (uitgez. trappen in gebouwen van vóór 1 juni 1972: minstens 70 cm) Deuren van lokalen 1 e groep: opendraaien in de richting van de uitgang of in beide richtingen 30 10

11 Art Uitgangswegen en ontruiming (III) Totale breedte uitgangselementen: Deuren en wegen: 1 cm/pers trappen: 1,25 cm/pers trappen: 2 cm/pers basispremisse: verdieping is ontruimd als personen van de andere verdieping toekomen (niet cumulatief) hellende vlakken met helling van hoogstens 10 % zijn O.K., roltrappen zijn N.O.K. 31 Art Uitgangswegen en ontruiming (IV) aantal personen: verantwoordelijkheid van de werkgever winkels > 2000 m²: forfaits vastgelegd door wetgever: kelderverdieping : 1 pers/6 m² gelijkvloers : 1 pers/3 m² bovenverdieping : 1 pers/4 m² 32 Artikel 12 Onderafdeling 3 VERZEKEREN VAN DE SNELLE EN VEILIGE EVACUATIE De evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen en de wegen die toegang geven tot de evacuatiewegen, uitgangen en nooduitgangen : - moeten vrij gehouden worden - mogen niet door voorwerpen geblokkeerd worden - moeten uitgerust zijn met : een veiligheidsverlichting een gepaste V & G signalering. 11

12 Artikel 13 Onderafdeling 3 VERZEKEREN VAN DE SNELLE EN VEILIGE EVACUATIE De nooddeuren : - openen in de richting van de evacuatie - zijn geen schuifdeuren of draaideuren - moeten gemakkelijk en onmiddellijk kunnen geopend worden,in geval van nood - mogen niet op slot zijn. De deuren die zich bevinden op het traject van de evacuatiewegen en de deuren die uitgeven op de evacuatiewegen en op de nooduitgangen moeten, wanneer de arbeidsplaatsen gebruikt worden, steeds kunnen geopend worden zonder speciale hulp. Voor de deuren die geplaatst zijn in de uitgangen van het gebouw, bepaalt de werkgever de bewegingswijze, de draairichting en de eventuele vergrendeling ervan, in functie van het gebruik, de inrichting en de afmetingen van de arbeidsplaats en van het maximum aantal personen dat er aanwezig kan zijn. Artikel 13 Onderafdeling 3 VERZEKEREN VAN DE SNELLE EN VEILIGE EVACUATIE Vergrendeling nooddeuren? Ja, indien noodzakelijk en mits garantie op vlotte evacuatie Indien de openbare veiligheid, de veiligheid van de werknemers of de veiligheid van bepaalde kwetsbare personen van wie de bewegingsvrijheid moet worden beperkt en die aanwezig zijn op de arbeidsplaats het vergt, mogen de nooddeuren vergrendeld worden, op voorwaarde dat de werkgever voldoende maatregelen neemt om de evacuatie van de werknemers en andere aanwezige personen in omstandigheden van maximale veiligheid te verzekeren. De evacuatie gebeurt, indien nodig, met behulp van personen specifiek aangeduid en opgeleid voor dit doel. Artikel 14 Ophangen van evacuatieplan. Waar? aan de ingang van het gebouw en per niveau Opstellen ism IPA Advies van CPBW Inhoud : Onderafdeling 3 VERZEKEREN VAN DE SNELLE EN VEILIGE EVACUATIE 1 de indeling en de bestemming van de lokalen, de situering van de compartimentsgrenzen; 2 de ligging van de lokalen met een verhoogd gevaar voor brand; 3 de ligging van de uitgangen, nooduitgangen en verzamelplaatsen na evacuatie en het tracé van de evacuatiewegen. 12

13 Onderafdeling 1.- Brandbestrijdingsdienst Onderafdeling 6.- Vergemakkelijken interventie van openbare hulpdiensten Onderafdeling 7.- Periodieke controle en onderhoud STRUCTUUR VAN HET BESLUIT 28/3/ 14 Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Afdeling 2.- Risicoanalyse en preventiemaatregelen.- Specifieke preventiemaatregelen Onderafdeling 2.- Preventie van brand 52.6 en 52.8 Onderafdeling 3.- Verzekeren van snelle en veilige evacuatie van werknemers en alle personen aanwezig op de arbeidsplaats 52.5 (deels) Onderafdeling 4.- Elk begin van brand vlug en doelmatig bestrijden Onderafdeling 5.- schadelijke gevolgen van brand beperken 52.1;2;3;5;7;9;10;14;15;16 (deels) Algemeen preventiebeleid KB 27/03/98 HIERARCHIE PREVENTIEMAATREGELEN Gevaar vermijden Risico s beperken Schade beperken 37 Artikel 16 Onderafdeling 4 ELK BEGIN VAN BRAND BESTRIJDEN Beschermingsmiddel tegen brand : te beschouwen als CBM (wat betreft evaluatie, keuze, aankoop,gebruik, installatie) BESTELBON Artikel 12 Reglementairevereisten te voorzien op de bestelbon Referentie artikel KB 30/08/13 CBM Art. 12, 1ste lid, 1 Art. 12, 1ste lid, 2 Naleven van de kenmerken waaraan de CBM moeten beantwoorden, die bepaald worden op basis van de risicoanalyse Naleven van de wettelijke bepalingen op gebied van ontwerp en constructie Art. 9, 1ste lid Art. 4, 1ste lid Aankoopprocedure Art. 12, 1ste lid, 3 Art. 12, 1ste lid, 4 Bij gebrek aan wettelijke bepalingen : naleven van criteria voor ontwerp en constructie volgens regels van goed vakmanschap Naleven van bijkomende vereisten indien nodig Art. 4, 2de lid Art. 12, 1ste lid, 4 Art. 12, 1ste lid, 5 Eisen van het leveren van een instructienota door de leverancier Art. 12, 1ste lid, 5 Artikel 17 Onderafdeling 4 ELK BEGIN VAN BRAND BESTRIJDEN Bij de evaluatie en de keuze van beschermingsmiddelen tegen brand, houdt de werkgever inzonderheid rekening met de volgende elementen : 1 de inrichting van de arbeidsplaatsen en de risico s die ermee verband houden; 2 de fysische en chemische eigenschappen van de aanwezige stoffen; 3 de arbeidsprocessen en de arbeidsmiddelen en de risico s die ermee verband houden; 4 de kenmerken van de werknemers die de beschermingsmiddelen moeten gebruiken; 5 het maximale aantal personen dat op de arbeidsplaatsen aanwezig kan zijn; 6 het standaard materieel van en het personeel van de openbare hulpdiensten; 7 de nodige tijd voor de openbare hulpdiensten om de plaats van interventie te bereiken. De werkgever raadpleegt de openbare hulpdienst voor de toepassing van 6 en 7 13

14 Artikel 18 tot 20 Onderafdeling 4 ELK BEGIN VAN BRAND BESTRIJDEN BMBr : * Zichtbare plaatsing * Duidelijke signalering * Toegang tot en de bediening ervan moet gemakkelijk zijn. * Het doel duidelijk aangegeven. * De waarschuwings- en alarmsignalen of -boodschappen zijn : goed waarneembaar niet verwarrend * worden gebruikt overeenkomstig schriftelijke procedures Artikel 21 Onderafdeling 5 SCHADELIJKE GEVOLGEN VAN EEN BRAND BEPERKEN 1. De constructie van het gebouw moet toelaten dat : 1 elke aanwezige de arbeidsplaatsen zo vlug mogelijk kan evacueren, zonder zich in gevaar te brengen en dat ze, in voorkomend geval, kunnen geholpen worden; 2 de leden van de openbare hulpdiensten in alle veiligheid kunnen optreden. 41 Artikel 21 Onderafdeling 5 SCHADELIJKE GEVOLGEN VAN EEN BRAND BEPERKEN 2. Het gebouw is dermate ontworpen en gebouwd, dat in geval van brand : 1 de stabiliteit van de dragende elementen en, in voorkomend geval, van de hele structuur van het gebouw gedurende een bepaalde tijd kan gewaarborgd worden; 2 het ontstaan en verspreiden van vuur en rook binnenin het gebouw beperkt wordt ( interne compartimentering ); 3 de uitbreiding van de brand naar aanpalende gebouwen vermeden wordt. Om deze doelstellingen te bereiken, eerbiedigt de werkgever de artikelen , , 52.2, 52.3, , , , , , , , , a), [herhaling!], 52.7, , , 52.14, , en van het ARAB

15 Art Algemeenheden Brandweerstand bouwelementen Rf xh Bepaald volgens norm NBN Drie criteria waaraan voor volle elementen gedurende de gecertificeerde duur tezelfdertijd moet voldaan zijn (voor niet-volle elementen zoals liggers gewoonlijk slechts stabiliteit): Stabiliteit Beperkte temperatuurverhoging aan niet-blootgestelde zijde Element laat geen rook door Bewijslast Werkgever is op vraag inspecteur of burgemeester verplicht bewijsstukken voor te leggen van Rf-graad bouwelementen, of indien hij dit niet kan (vooral bij oudere gebouwen van voor de norm), een beschrijving voor te leggen van de samenstelling van de elementen 43 Art Classificatie Parameters zijn : vooral de ontvlambaarheid (vloeistoffen), de brandbaarheid (gassen) en/of het speciale gedrag bij brand (vb. brandbare alumetaalkorrels, calciumcarbide, natrium,, stoffen die erg snel ontbranden of erg snel veel rook vrijmaken) de hoeveelheid van de geviseerde stoffen die AANWEZIG is in het lokaal (aanwezig = in opslag én in gebruik samen; gebruik te rekenen per dag = 24 uur) de aard van het lokaal, vb. explosiegevaar bij de normale werking, of verkoopsruimten en aanpalende opslagplaatsen van winkels voor kleinhandel > 2000 m², dus enkel bij zone 0/1(damp) of 20/21 (stof) Drie soorten lokalen : 1= gevaarlijkst, 2 = minder gevaarlijk, 3 = alle andere lokalen Overzichtslijst 44 Artikel 52 : Indeling van de lokalen in 3 groepen Aard opstapeling of aard lokaal Hoeveelheid Groep Ontvlambare vloeistoffen met ontvlammingspunt 21 C < 50 l III 50 l I Ontvlambare vloeistoffen met ontvlammingspunt > 21 C en 50 C < 500 l III 500 l I Ontvlambare vloeistoffen met ontvlammingspunt > 50 C en 100 C < l III l II Zeer ontvlambare vaste stoffen (Mg, Na,...) na aanraking met water < 50 kg III 50 kg I Brandbare samengeperste, vloeibaar gemaakte of opgeloste gassen < 300 l III 300 l I Stoffen die kunnen branden wanneer ze in aanraking komen met een vlam en die de brand snel kunnen doen uitbreiden (katoenweefsels, papierafval, droog stro,...) of vaste stoffen die snel kunnen branden en giftige < kg III gassen of grote hoeveelheden rook kunnen voortbrengen (sommige weefsels en voorwerpen in synthetische stoffen) kg II Vaste brandbare stoffen (riemen of rollen papier, karton, rubber, stoffen anders dan deze in wol,...) < kg III kg II Lokalen met ontplofbare atmosfeer - I Winkels met oppervlakte m² - I 45 15

16 Compartimentering Art Bouw 46 Art Bouw Zie beslissingstabel Zeer belangrijke verschillen tussen lokalen gelegen in gebouwen die reeds voor 1 juni 1972 bestonden of in opbouw waren, en de lokalen gelegen in gebouwen sinds 1 juni 1972 gebouwd Indien gebouw tot en met 1/06/72 zijn eisen beperkt tot de lokalen zelf Indien gebouw van na 1/06/72 zijn eisen niet beperkt tot lokalen alleen maar zijn er ook eisen voor geheel het gebouw (vb. dragende delen van geheel het gebouw Rf 1/2h) Eisen voor lokalen groep 2 en de gebouwen waarin ze liggen zijn vrij zwak (er wordt zelfs nog geen Rf gevraagd voor de deuren in de scheidingselementen ) 47 Bestaande gebouwen of gebouwen in opbouw vóór 1 juni 1972 G r V. o A a r d lo k al e n G V o o rs ch r if te n lo k a le n e ( 1 ) p T r ap p e n, V lo e r en e n D a k D e u r e n O n tr u i m in g s tr a p P e r so n en -, T o e g a n g s d e u r e n t o t m u r e n z o l d e r in g e n p en g o ed e re n -, tr ap p e n h u iz e n + e n w an d e n (n ie t- d o s sie r - e n v e r b i n d i n g e n tu sse n m e c h an is ch e ) b o r d e n l if te n w in k el en aa n g re n z e n d e o p slag r u i m te s G e w o n e lo k a le n o f R f = ½ u u r o f R f = ½ u u r * R f = ½ u u r o f E n k e l v o o r w in k el s m et < 3 - b et o n, o f b et o n, - in h o u t v e rb in d in g en : v e r d ie p i n g e n m e ts e lw e r k, m e ts el w e rk, sta al p la t en * R f = ½ u u r o f in b o v en d e o n b ra n d b a a r o n b r a n d b aa r * a u to m a t isc h e h o u t + sta al p la t en b e n e d e n v erd i e p in g O o k v o o r v al se slu i tin g * au to m a ti sc h e I z o l d e r in g e n * g e e n o p e n sta n d slu it in g * g e en o p en stan d W i n k e ls m e t 3 R f = ½ u u r o f R f = ½ u u r * R f = ½ u u r o f * i n tr ap p e n h u is * i n * R f = ½ u u r o f i n v e r d ie p i n g e n - b e to n, o f b et o n, - in h o u t + i n m e ts el w e r k o f t r ap p e n h u i s in h o u t + staa lp la te n b o v en d e m e ts el w e rk, m e ts el w e rk, sta al p la t en b et o n m e ts el w e rk o f * a u t o m at is ch e b en ed en v e r d ie p i n g o n b r a n d b aa r o n b r a n d b aa r * a u to m a t isc h e * e n k e l b et o n s lu i ti n g O o k v o o r v a l se slu i tin g t o e g a n g s - * e n k el * g e e n o p en s ta n d z o l d e r in g e n * g e e n o p e n sta n d o p en in g e n t o e g a n g s - o p e n in g e n * g a n s e b at te r ij, b o r d e sse n m o g e n in é é n k o k e r - R f = ½ u u r R f = ½ u u r B o v en o f o n d e r o f b et o n, o f b et o n, a n d ere l o k al e n m e ts el w e rk, m e ts el w e rk, II g e le g e n o n b r a n d b aa r o n b r a n d b aa r N i et b o v e n o f - R f = ½ u u r o n d e r a n d e re o f b et o n, lo k al en g el e g en m e ts el w e rk, o n b r a n d b aa r 48 16

17 Gebouwen waarvan de bouw werd aangevangen na 1 juni 1972 : voorschriften voor het gebouw Lokaal van groep Aantal verdiepingen Dragende elementen Niet-dragende elementen Voorschriften gebouw Valse zolderingen Trappen Dak 2 Rf = 2 uur I 1 Rf = ½ uur Rf = ½ uur 0 - niet-brandbare materialen of dito bekleding aan weerszijden en onbrandbare ophanging metselwerk, beton of andere niet-brandbare materialen balken van het geraamte van het dak : Rf = ½ uur II 2 Rf = 2 uur 1 Rf = ½ uur - - metselwerk, beton of andere niet-brandbare materialen Gebouwen waarvan de bouw werd aangevangen na 1 juni 1972 : voorschriften voor de lokalen Lokaal van groep Aantal verdiepingen Minimumeisen lokaal zelf Scheiding horizontaal en verticaal Minimumeisen rest van het gebouw Rf = 2 uur * alle bouwdelen Rf = 0 uur * dragende elementen Rf = 2 uur met sas 2 * overige bouwdelen Rf = ½ uur Rf = 1 uur * dragende elementen Rf = 2 uur * valse plafonds onbrandbaar zonder sas * overige bouwdelen Rf = ½ uur * valse plafonds onbrandbaar I Rf = 2 uur * alle bouwdelen Rf = 0 uur 1 * dragende elem. Rf = ½ uur met sas * valse plafonds onbrandbaar Rf = 1 uur * alle bouwdelen Rf = ½ uur zonder sas * valse plafonds onbrandbaar Rf = 2 uur * alle bouwdelen Rf = 0 uur 0 * alle bouwdelen Rf = ½ uur met sas * valse plafonds onbrandbaar Rf = 1 uur * alle bouwdelen Rf = ½ uur zonder sas * valse plafonds onbrandbaar * dragende elementen Rf = 2 uur Rf = 1 uur * alle bouwdelen Rf = 0 uur 2 * overige bouwdelen Rf = 0 uur Rf = ½ uur * dragende elementen Rf = 2 uur * overige bouwdelen Rf = 0 uur * dragende elementen Rf = ½ uur Rf = 1 uur * alle bouwdelen Rf = 0 uur II 1 * overige bouwdelen Rf = 0 uur Rf = ½ uur * dragende elementen Rf = ½ uur * overige bouwdelen Rf = 0 uur 0 - Rf = ½ uur * alle bouwdelen Rf = 0 uur 50 Art Verwarming van de lokalen (I) Stookplaatsen : muren, wanden, vloeren en zolderingen Rf = 1 uur ( of metselwerk, beton of andere onbrandbare materialen indien vóór 1/6/72) gas of vloeibare vloeistoffen: Rf = ½ uur deuren tussen stookplaats en gebouw en tussen stookplaats en brandstofopslag-plaats 51 17

18 Art Verwarming van de lokalen (II) Rf-deuren sluiten automatisch, nooit in geopende stand geblokkeerd Efficiënte verluchting (inspiratiebron: NBN B ) gas of vloeibare brandstof > automatische onderbreking brandstoftoevoer bij stilvallen brander, uitdoven van de vlam, Art Brandbestrijdingsmiddelen Winkels met > 2000 m² moeten een automatisch werkend blussingsnet hebben dat permanent onder druk staat vrije ruimte van min. 60 cm rond elke blussingskop 53 Art Waarschuwing/alarm Organisatie van de brandbestrijding Elektrische netten voor waarschuwing en alarm moeten verschillend zijn. (niet vermeld in lijstje van art. 21 maar wel weerhouden in art. 31!) bij brand: roltrappen, verwarming en luchtconditionering stilleggen 54 18

19 Art : verbouwingen De constructievoorschriften voor gebouwen (gebouwen, lokalen en stookplaatsen) van na 1 juni 1972 zijn ook van kracht op de verbouwingen en uitbreidingen van de reeds op 1 juni 1972 bestaande of in opbouw zijnde gebouwen Inrichten na 1 juni 1972 van lokalen groep 1 of 2 in bestaande gebouwen: (zie T.T.) Gebouw van vóór 1 juni 1972 : enkel de bepalingen art inzake de lokalen zelf gelden Gebouw van na 1 juni 1972 : alles telt, dus meestal onoplosbare problemen inzake Rf dragende delen dakwerk, en Rf andere wanden/muren 55 Onderafdeling 1.- Brandbestrijdingsdienst Onderafdeling 6.- Vergemakkelijken interventie van openbare hulpdiensten Onderafdeling 7.- Periodieke controle en onderhoud STRUCTUUR VAN HET BESLUIT 28/3/ 14 Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Afdeling 2.- Risicoanalyse en preventiemaatregelen.- Specifieke preventiemaatregelen Onderafdeling 2.- Preventie van brand 52.6 en 52.8 Onderafdeling 3.- Verzekeren van snelle en veilige evacuatie van werknemers en alle personen aanwezig op de arbeidsplaats 52.5 (deels) Onderafdeling 4.- Elk begin van brand vlug en doelmatig bestrijden Onderafdeling 5.- schadelijke gevolgen van brand beperken 52.1;2;3;5;7;9;10;14;15;16 (deels) Algemeen preventiebeleid KB 27/03/98 HIERARCHIE PREVENTIEMAATREGELEN Gevaar vermijden Risico s beperken Schade beperken 56 Artikel 22 Onderafdeling 6 INTERVENTIE VAN DE OPENBARE HULPDIENSTEN Taak : opstellen interventiedossier Doel : de interventie van de openbare hulpdiensten vergemakkelijken Hoe : ter beschikking stellen aan de ingang van het gebouw Inhoud : 1 de elementen van het brandpreventiedossier bedoeld in artikel 25, tweede lid, 4, 7 en 11 ; 2 de locatie van de elektrische installaties; 3 de locatie en de werking van de sluitkranen van de gebruikte fluïda; 4 de locatie en de werking van de ventilatiesystemen; 5 de locatie van de branddetectiecentrale. 19

20 Onderafdeling 1.- Brandbestrijdingsdienst Onderafdeling 6.- Vergemakkelijken interventie van openbare hulpdiensten Onderafdeling 7.- Periodieke controle en onderhoud STRUCTUUR VAN HET BESLUIT 28/3/ 14 Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Afdeling 2.- Risicoanalyse en preventiemaatregelen.- Specifieke preventiemaatregelen Onderafdeling 2.- Preventie van brand 52.6 en 52.8 Onderafdeling 3.- Verzekeren van snelle en veilige evacuatie van werknemers en alle personen aanwezig op de arbeidsplaats 52.5 (deels) Onderafdeling 4.- Elk begin van brand vlug en doelmatig bestrijden Onderafdeling 5.- schadelijke gevolgen van brand beperken 52.1;2;3;5;7;9;10;14;15;16 (deels) Algemeen preventiebeleid KB 27/03/98 HIERARCHIE PREVENTIEMAATREGELEN Gevaar vermijden Risico s beperken Schade beperken 58 Artikel 23 1 Onderafdeling 7 PERIODIEKE CONTROLE EN ONDERHOUD * Controle en onderhoud BMBR = CBM * Volg instructies fabrikant. Indien Afwezig : controle van BMBr tenminste 1 x per jaar. * Onderhoud en controle volgens voorschriften fabrikant of de installateur. Artikel 23 2 Onderafdeling 7 PERIODIEKE CONTROLE EN ONDERHOUD Gas-, verwarmings- en airconditioningsinstallaties en elektrische installaties : 1 onderhoud verplicht ; 2 periodieke controle verplicht Volgens wetgeving / volgens de voorschriften van de fabrikant of installateur / volgens meest strenge en meest geschikte regels van goed vakmanschap. Schriftelijke neerslag 20

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Afdeling 1.- Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing op de werkgevers

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen.

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen. BRANDPREVENTIE op de arbeidsplaatsen. Overzicht Wat was het? KB 28/03/2014 : toepassingsgebied en definities Risicoanalyse: risicofactoren Risicoanalyse en preventiemaatregelen Specifieke preventiemaatregelen

Nadere informatie

Brandpreventie op de arbeidsplaats KB 28/03/14 BS 23/04/14. Infosessie September 2014

Brandpreventie op de arbeidsplaats KB 28/03/14 BS 23/04/14. Infosessie September 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaats KB 28/03/14 BS 23/04/14 Infosessie September 2014 DOELSTELLING Bespreken van de nieuwe wetgeving Overzicht geven van wat er nieuw is Overzicht geven van wat Provikmo

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

28 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen

28 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen NL FR einde Publicatie : 2014-04-23 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 28 MAART 2014. - Koninklijk besluit betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen FILIP, Koning

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability

Brandpreventie- dossier. Caroline Deleu. Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability Brandpreventie- dossier Caroline Deleu Activity Manager B.U. Environment, Safety & Sustainability KB 28/03/14 Verplichtingen Werkgever Minimale preventiemaatregelen Brandbestrijdingsdienst Maatregelen

Nadere informatie

Infosessie bijscholing preventieadviseurs

Infosessie bijscholing preventieadviseurs Infosessie bijscholing preventieadviseurs Hoe stel ik mijn brandpreventiedossier samen? sept-okt 2016 Peter Coninckx Brandpreventiedossier: Wat? (art. 25) Brengt alle documenten samen m.b.t. brandpreventie

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE OP DE ARBEIDSPLAATSEN Nota over de wetgeving

BRANDPREVENTIE OP DE ARBEIDSPLAATSEN Nota over de wetgeving VL/NB Brussel, 23 april 2014 BRANDPREVENTIE OP DE ARBEIDSPLAATSEN Nota over de wetgeving Lange tijd was artikel 52 van het ARAB, dat handelt over de preventie van brandrisico's, het wettelijke referentiepunt

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen.

BRANDPREVENTIE. op de arbeidsplaatsen. BRANDPREVENTIE op de arbeidsplaatsen. (In het kader van de wetgeving «welzijn op het werk») Hugo Steeman, ir - AD TWW 1 Overzicht Wat was het? Wat is het nu en de toekomst? KB 28/03/2014 : toepassingsgebied

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (BS 23.04.2014)

Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (BS 23.04.2014) Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (BS 23.04.2014) Contents Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen

Nadere informatie

Preventie en wetgeving. Focus op brandpreventie 2014/2

Preventie en wetgeving. Focus op brandpreventie 2014/2 Preventie en wetgeving 2014/2 Inhoud 1 Wettelijk kader... 5 1.1 Referentie... 5 1.2 Historiek... 5 1.2.1 Artikel 52... 5 1.2.2 Herziening... 5 1.3 KB Brandpreventie... 8 1.4 Andere relevante wetgeving...

Nadere informatie

Brandpreventie op arbeidsplaatsen. Kristof WELLENS ATECON vzw

Brandpreventie op arbeidsplaatsen. Kristof WELLENS ATECON vzw Brandpreventie op arbeidsplaatsen Kristof WELLENS ATECON vzw Historiek Sociale wetgeving 2 ARAB 11/02/1946 AREI 01/10/1981 AREI 01/01/1983 Arbeidsmiddelen 12/08/1993 CODEX 28/09/1993 Wet op het Welzijn

Nadere informatie

Brandbeveiligingsregels

Brandbeveiligingsregels Brandveiligheid in schoolgebouwen Brandbeveiligingsregels Broers R. Gemeenschappelijke Preventie Dienst GO! 8 december 2016 1 Brandveiligheid in schoolgebouwen 1. Inleiding 2. Brandreglementering 3. Europese

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID BRANDPREVENTIE -RISICOANALYSE - ALGEMEEN

BRANDVEILIGHEID BRANDPREVENTIE -RISICOANALYSE - ALGEMEEN 1/5 BRANDVEILIGHEID BRANDPREVENTIE -RISICOANALYSE - ALGEMEEN DEEL A: Inventarisatie risicofactoren en bestaande preventiemaatregelen 1. Bedrijfsgegevens Naam : Adres : Telefoon: Fax: E-mail: 2. Algemene

Nadere informatie

Intern transport. Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015

Intern transport. Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015 Intern transport Ignaas Crombez Malle 31 maart 2015 MiVeDi bvba Ignaas Crombez Preventiedeskundige - milieucoördinator Tel 32-50-816244 - Fax 32-50-816312 Email ignaas.crombez@mivedi.be inhoud Intern verkeer

Nadere informatie

Reglementeringen met betrekking tot BRANDPREVENTIE. 2012 ir. Hugo Steeman - AD TWW 1

Reglementeringen met betrekking tot BRANDPREVENTIE. 2012 ir. Hugo Steeman - AD TWW 1 Reglementeringen met betrekking tot BRANDPREVENTIE 2012 ir. Hugo Steeman - AD TWW 1 REGLEMENTEN Reglementaire voorschriften zijn MINIMUM voorschriften 2012 ir. Hugo Steeman - AD TWW 2 REGLEMENTEN Niet

Nadere informatie

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven

Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Wetgeving rond brandveiligheid voor de kinderdagverblijven Voorstelling Vrijwillig Brandweerkorps Zoersel Brandweertaken Preventie - Lt-dienstchef Yves Sepot - Olt Bart Van Winckel - Bwm Els Haest Wetgeving

Nadere informatie

Brandpreventie in de praktijk

Brandpreventie in de praktijk Brandpreventie in de praktijk WAT TE DOEN BIJ BRAND? 2 Hoe ontstaat brand? Om een vuurtje te krijgen heb je drie zaken nodig: Zuurstof, brandstof en temperatuur Als je een van die drie zijden wegneemt,

Nadere informatie

Risicoanalyse brandpreventie Aanpak Mensura EDPB. Stijn Tielemans Preventieadviseur niveau I stijn.tielemans@mensura.be

Risicoanalyse brandpreventie Aanpak Mensura EDPB. Stijn Tielemans Preventieadviseur niveau I stijn.tielemans@mensura.be Risicoanalyse brandpreventie Aanpak Mensura EDPB Stijn Tielemans Preventieadviseur niveau I stijn.tielemans@mensura.be Mensura 1 groep, 3 activiteiten 2 3/06/15 Mensura Preventie & Bescherming In cijfers

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG. Ronny Houben

BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG. Ronny Houben BRANDVEILIGHEID GEBOUWEN VOOR KINDEROPVANG Ronny Houben De brandcurve T C 1000 Beginbrand Ontwikkeling Volontwikkelde brand Dooffase 800 Mogelijke Flashover 600 400 200 Tijd Kleine blusmiddelen T Tot hier!!

Nadere informatie

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches

II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BVCHECK MC Checklist voor de preventie van brand in de mini-crèches Deze checklist helpt bepalen aan welke vereisten de mini-crèche op het vlak van brandveiligheid aan het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Handige tips over brandweerstand

Handige tips over brandweerstand Handige tips over brandweerstand kb 7 juli 994 : basisnormen Voor preventie Van brand en ontploffing bijlage 6 Deze infofiche geeft een samenvatting van de regelgeving met betrekking tot de passieve veiligheid

Nadere informatie

Interne evacuatieplanning

Interne evacuatieplanning Interne evacuatieplanning Nieuwe inzichten 2 IOS International Eensoftwareontwikkeling-en/of dienstverleningsbedrijfdatzichbezighoudtmet het opmakenenbeherenvan eeninventarisvan de veiligheidsmiddelenvan

Nadere informatie

Inlichtingen betreffende evacuatie (doc. 1)

Inlichtingen betreffende evacuatie (doc. 1) Inlichtingen betreffende evacuatie (doc. 1) Deel 1 Wettelijke verplichtingen A. Verantwoordelijkheid : De werkgever neemt de nodige maatregelen door de omstandigheden aangewezen om : Brand te voorkomen

Nadere informatie

Materiaal voor brandbestrijding en veiligheidssignalisatie

Materiaal voor brandbestrijding en veiligheidssignalisatie Materiaal voor brandbestrijding en veiligheidssignalisatie Een praktische toepassing Michiel Fossez Provikmo Afdeling Risicobeheersing 1 Materiaal voor brandbestrijding, wat moet ik voorzien? 2 2 Stap

Nadere informatie

BRAND. Module 4. Van art. 52 van het ARAB naar de nieuwe brandpreventiewelzijnswetgeving in de Codex

BRAND. Module 4. Van art. 52 van het ARAB naar de nieuwe brandpreventiewelzijnswetgeving in de Codex BRAND Module 4 Van art. 52 van het ARAB naar de nieuwe brandpreventiewelzijnswetgeving in de Codex Hugo Steeman, Directiehoofd Directie van de veiligheid, FOD WASO 1 december 2011 Flanders Expo Gent PreBes

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7

INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7 INFORMATIEFICHE VRIJWILLIGE BRANDWEER SCHOTEN 1/7 In te vullen door betreffende diensten Brandweerdossiernummer: Bouwdossiernummer: Exploitatienummer: Gebouw Benaming Bestemming I. Persoonsgegevens Eigenaar

Nadere informatie

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12

Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn. Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Adviesverlening & begeleiding Preventie en welzijn Brand & evacuatie gebruikers gc Berkenhof 26.11.12 Agenda Algemeen Vuurdriehoek Brand blussen? Handelingen bij brand Evacuatie van gebouwen Brand in België

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Nieuwe Wetgeving. Programma 18/05/2015

Nieuwe Wetgeving. Programma 18/05/2015 Nieuwe Wetgeving Programma 18/05/2015 Nieuwe of gewijzigde wetgeving - Risico chemische agentia (wijziging) - Eerste hulp lichte ongevallen/bijscholing EHBO - Termijn aangifte AO - Psychosociale risico

Nadere informatie

Risicoanalyse brand toepassen in een schoolomgeving

Risicoanalyse brand toepassen in een schoolomgeving Risicoanalyse brand toepassen in een schoolomgeving Jos Van Laeken Lid Projectgroep Onderwijs 16/10/2015 1 overzicht schoolomgeving Wetgevend kader Risicoanalyse Scenario bepalen Enkele voorbeelden 16/10/2015

Nadere informatie

Eerste hulp op het werk

Eerste hulp op het werk Eerste hulp op het werk De regelgeving in de praktijk IDEWE 1 Vragen: Is/wordt de eerste hulp in uw (aangesloten) onderneming goed geregeld/uitgevoerd/opgevolgd? IDEWE 2 Vragen: Is/wordt de eerste hulp

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering

Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering Ir. Werner Keppens Directie TWW Antwerpen FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Werner.keppens@werk.belgie.be 03/2327905 30/01/2014 Open Forum

Nadere informatie

Brandpreventie. Jo De Jonghe, Expert Health & Prevention

Brandpreventie. Jo De Jonghe, Expert Health & Prevention Brandpreventie Jo De Jonghe, Expert Health & Prevention Quick tour: KB brandpreventie 2 Partiële omzetting: ARAB artikel 52 BS: 28 maart 2014 - KB van 2014 betreffende de preventie van brand op de arbeidsplaats?

Nadere informatie

Lokalen: Brandvoorkoming

Lokalen: Brandvoorkoming Lokalen: Brandvoorkoming 1. Toepassingsgebied: Deze bepalingen zijn van toepassing op: lokalen/zalen > 50 personen; lokalen/zalen > 20 personen en totaal gebouw > 80 personen; gebouwen > 100 personen.

Nadere informatie

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken

Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Welke elementen ondernemen om oudere appartementsgebouwen veiliger maken Randvoorwaarden Wetgeving brandveiligheid van toepassing op het gebouw? Een wetgeving helpt ons een bepaald brandveiligheidsniveau

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 159 van 24 juni 2011. over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Hulpverleningszone Fluvia ten dienste van bedrijven

Hulpverleningszone Fluvia ten dienste van bedrijven Hulpverleningszone Fluvia ten dienste van bedrijven Samenwerken aan een veilige werk- en leefomgeving Bedrijventerreinmanagement Jukeboxmuseum Menen 21 januari 2012 Voorstelling Delegatie Jan Leenknecht,

Nadere informatie

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten

www.brugge.be ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten www.brugge.be 1 ALGEMENE RICHTLIJNEN dansgelegenheden en dansactiviteiten 2 3 Naast een leuke vorm van ontspanning is dansen voor velen een belangrijke manier om mensen te ontmoeten. Het is echter belangrijk

Nadere informatie

Oprichten en opleiden van de brandbestrijdingsdienst. Luc De Wilde directeur Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen

Oprichten en opleiden van de brandbestrijdingsdienst. Luc De Wilde directeur Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen Oprichten en opleiden van de brandbestrijdingsdienst Luc De Wilde directeur Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen Inhoud: - Wat zegt het KB over de oprichting van een brandbestrijdingsdienst?

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties - Algemeen Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Algemeen Voor bepaalde oude elektrische installaties op de arbeidsplaatsen werden in 2008 minimum

Nadere informatie

RICHTLIJNEN STAD ANTWERPEN

RICHTLIJNEN STAD ANTWERPEN TO-1001 SCHOLEN RICHTLIJNEN STAD ANTWERPEN VOOR BOUWEN, BIJBOUWEN, AANBOUWEN EN VERGROTEN VAN SCHOOLGEBOUWEN ONAFGEZIEN DE WETTELIJKE BEPALINGEN TERZAKE VAN HET A.R.A.B. EN EVENTUEEL DEZE VAN HET MINISTERIEEL

Nadere informatie

BRAND. Kleine blusmiddelen, code van goede praktijk. door Paul Peeters, Technical manager, A-First. 16 juni 2011 De Montil Affligem

BRAND. Kleine blusmiddelen, code van goede praktijk. door Paul Peeters, Technical manager, A-First. 16 juni 2011 De Montil Affligem BRAND Kleine blusmiddelen, code van goede praktijk door Paul Peeters, Technical manager, A-First 16 juni 2011 De Montil Affligem PreBes vzw Diestersteenweg 88 3510 Kermt Hasselt Tel. 011/28 83 40 Fax.

Nadere informatie

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches

Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches II. 12 BV MC Mededeling betreffende het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende de normen voor de preventie van brand in de mini-crèches Laatste versie: 18 augustus 2005 De Vlaamse

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN

VOORAL DE ALINEA S IN HET ROOD ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR HET JAARMARKTGEBEUREN DIT BRANDWEERREGLEMENT IS ZEER BELANGRIJK ONDERMEER VOOR DE UITBATERS VAN KRAMEN WAAR VERWARMINGSTOESTELLEN WORDEN GEBRUIKT. GELIEVE HIERMEE REKENING TE HOUDEN EN NA TE LEVEN VOORAL DE ALINEA S IN HET

Nadere informatie

Evacuatieoefeningen houden, een praktische aanpak. September / oktober 2016 Eddy CODDENS

Evacuatieoefeningen houden, een praktische aanpak. September / oktober 2016 Eddy CODDENS Evacuatieoefeningen houden, een praktische aanpak September / oktober 2016 Eddy CODDENS Inhoud Inleiding Doelstelling van een evacuatieoefening Praktische aanpak Evalueren en bijsturen 2 Inleiding KB Brandpreventie

Nadere informatie

Handleiding brandpreventieverslag

Handleiding brandpreventieverslag Handleiding brandpreventieverslag Versie 2016-10-07 Brandpreventieverslag - PrevAnt Handleiding checklist 1 Het verslag bestaat uit vijf delen: Deel 1: Algemeen Verwijzend naar de convenant en de mogelijke

Nadere informatie

safety fl@sh ORGANISATIE VAN EEN EVACUATIEOEFENING

safety fl@sh ORGANISATIE VAN EEN EVACUATIEOEFENING safety fl@sh Het koninklijk besluit van 27.3.1998 betreffende het welzijnsbeleid stipuleert in artikel 22 dat de werkgever een intern noodplan moet opstellen naar aanleiding van de vaststellingen gedaan

Nadere informatie

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven

1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2. Inplantingsplaats: Pijnven - Kerkhoven ADVIESVERSLAG BRANDWEER BIJ VOORONDERZOEK/BOUWAANVRAAG VOOR AARDGASVERVOERLEIDING uw kenmerk ons kenmerk datum dienst ambtenaar telefoon I. Inleiding: 1. Aanvraagplannen werden ons overgemaakt door 2.

Nadere informatie

Bijlage 2. Specifieke brandveiligheidsvoorschriften voor groepsopvang als vermeld in artikel 23

Bijlage 2. Specifieke brandveiligheidsvoorschriften voor groepsopvang als vermeld in artikel 23 Bijlage 2. Specifieke brandveiligheidsvoorschriften voor groepsopvang als vermeld in artikel 23 Inhoudsopgave 1. Algemene bepalingen 2. Inplanting en toegangswegen 3. Compartimentering 4. Voorschriften

Nadere informatie

Preventieve maatregelen bij veiligheids- en gezondheidsrisico s tijdens verfspuiten

Preventieve maatregelen bij veiligheids- en gezondheidsrisico s tijdens verfspuiten Preventieve maatregelen bij veiligheids- en gezondheidsrisico s tijdens verfspuiten Ing. Lucie Guillemyn Toezicht op het Welzijn op het Werk CGC meeting s Hertogenbosch 13 juni 2013 Welke technieken Inhoud

Nadere informatie

Welzijn en opleidingen

Welzijn en opleidingen Welzijn en opleidingen De wetgeving over het welzijn op het werk verplicht werkgevers de nodige maatregelen te nemen om het welzijn van de werknemers te bevorderen tijdens de uitvoering van hun werk. Een

Nadere informatie

Bijlage 5. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit

Bijlage 5. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit Bijlage 5. Specifieke brandveiligheidsnormen van toepassing op die toeristische logies overeenkomstig de tabel in bijlage 1 bij dit besluit Hoofdstuk 1. Algemeen 1.1 Doel De specifieke brandveiligheidsnormen

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 4 december 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen (B.S. 21.12.2012) Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Nadere informatie

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias op basis van verslagen Els Fias GPP: Globaal PreventiePlan JAP: JaarActiePlan Wettelijke instrumenten bij de organisatie van de preventie in elke onderneming of instelling Vereisen een zorgvuldige, methodische

Nadere informatie

BRAND. Algemene informatie over brand

BRAND. Algemene informatie over brand Preventie en Interim Algemene informatie over brand Opdat er brand zou ontstaan zijn 3 elementen nodig: Brandbare stof: vaste stof, vloeistof, gas Ontstekingsbron (vonken, vlam) veroorzaakt door bvb. kortsluiting,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 17.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 17.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 73465 Afdeling 2. Bestaande en nieuwe opvanglocaties Art. 65. Vanaf de inwerkingtreding van dit besluit gelden de volgende overgangsperiodes voor de opvanglocaties, vermeld in artikel 62, en voor de opvanglocaties

Nadere informatie

Praktische uitvoering van de risicoanalyse brand uit het nieuwe KB. Projectgroep RA Brand Prebes - Fireforum

Praktische uitvoering van de risicoanalyse brand uit het nieuwe KB. Projectgroep RA Brand Prebes - Fireforum Praktische uitvoering van de risicoanalyse brand uit het nieuwe KB. Projectgroep RA Brand Prebes - Fireforum Inhoud Voorstelling projectgroep RA Brand Doelstelling Detail bespreking van de risicoanalyse

Nadere informatie

Wetgeving in stooklokalen

Wetgeving in stooklokalen Wetgeving in stooklokalen Wat wordt er verwacht van U? Welke norm is van toepassing? Waar moet of kan u op letten? Is het een nieuw stooklokaal of renovatie? Stookplaats boven 70kW volgens NBN B61-001

Nadere informatie

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Infodocument Welzijnsbeleid - Risicoanalyse 1 Wettelijke aspecten Elke werkgever moet zorgdragen voor het uitschakelen van gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Hij dient de

Nadere informatie

Inhoudstafel Tekst Begin

Inhoudstafel Tekst Begin 19 SEPTEMBER 2008. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang. Bron : VLAAMSE OVERHEID Publicatie : 21-11-2008 nummer : 2008204070

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities

HOOFDSTUK I. Definities VI.3.B. BVR brandveiligheid 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 19 september 2008 (BS 21 november 2008) houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

1392 S N. Pagina 1 van 7

1392 S N. Pagina 1 van 7 1392 S N Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid Hoge Raad voor Beveiliging tegen Brand en Ontploffing Suggestie CS/1392/ 11 007 - Stabiliteit bij brand van verlaagde

Nadere informatie

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN Afmetingen van lokalen en werkruimten : de lokalen zijn tenminste 2,5 m hoog (de delen die geen 2,5 m hoogte bereiken worden niet meegeteld voor de bepaling van

Nadere informatie

VLAREM-wijzigingen betreffende brandveiligheid voor schouwspelzalen en inrichtingen met muziekactiviteiten

VLAREM-wijzigingen betreffende brandveiligheid voor schouwspelzalen en inrichtingen met muziekactiviteiten VLAREM-wijzigingen betreffende brandveiligheid voor schouwspelzalen en inrichtingen met muziekactiviteiten Buitendienst Vlaams-Brabant Brandveiligheid 1. Bevoegdheidsverdeling brandveiligheid 2. Waarom

Nadere informatie

- Zelfredzaamheid! - Opvang brandweer (IP) - Brandcommando - CP-OPS - KB 2006 NOODPLANNING

- Zelfredzaamheid! - Opvang brandweer (IP) - Brandcommando - CP-OPS - KB 2006 NOODPLANNING Voormiddag 1 Luik: BRANDWEER - advies & IDPBW - DE brandweer??? - Taken binnen preventie - Wettelijk kader - Brandveiligheid bedrijf - Voorafgaand INTERVENTIEPLAN Namiddag 2 Luik: Calamiteit & IDPBW -

Nadere informatie

Brandveilig ontwerp en uitvoering van industriële gebouwen

Brandveilig ontwerp en uitvoering van industriële gebouwen Source: SRI Charleroi S. Eeckhout, Senior Hoofdadviseur Departement Technisch Advies en Consultancy 1 Inhoud Wetgeving Toepassingsdomein Klassering (A/B/C) Compartimentsgrootte Structurele elementen Type

Nadere informatie

WELZIJNSWETGEVING CAMPAGNES 2013 & 2014

WELZIJNSWETGEVING CAMPAGNES 2013 & 2014 WELZIJNSWETGEVING CAMPAGNES 2013 & 2014 Paul Van Haecke FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Toezicht op het Welzijn op het Werk, Oost-Vlaanderen 31 januari 2014 1 2013 NIEUWE WETGEVING 31 januari

Nadere informatie

Brandpreventie in het bedrijfsleven

Brandpreventie in het bedrijfsleven Brandpreventie in het bedrijfsleven 1 artikel 52 van het ARAB Art.52.1.1 Onverminderd de andere wettelijke of reglementaire bepalingen ter zake, en onverminderd de bijzondere voorwaarden die bij de vergunningsbesluiten

Nadere informatie

E1.1 Algemene richtlijnen evacuatie DOC.NR.: Controle REVISIE: 0 DATUM: PAGINA: 1

E1.1 Algemene richtlijnen evacuatie DOC.NR.: Controle REVISIE: 0 DATUM: PAGINA: 1 PAGINA: 1 Evacuatie Algemeen Het arab interesseert zich vooral voor de bescherming van de personen. Alle overtredingen in verband met de evacuatievoorzieningen zijn dan ook zware overtredingen. De deuren

Nadere informatie

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties. Infodocument

Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties. Infodocument Arbeidsplaatsen Elektrische installaties Minimale voorschriften voor de oude installaties Infodocument Arbeidsplaatsen - Elektrische installaties - Minimale voorschriften voor de oude installaties Sinds

Nadere informatie

Brandveiligheid in scholen

Brandveiligheid in scholen Brandveiligheid in scholen Krista Dekoning 1 Inhoud 1. Wat is brand? 2. Belangrijkste wetgeving rond brand 3. Preventiemaatregelen 4. Opstellen van evacuatieplannen 5. Opstellen evacuatiescenario en richtlijnen

Nadere informatie

Het K.B. eerste hulp in de praktijk

Het K.B. eerste hulp in de praktijk Het K.B. eerste hulp in de praktijk Adviezen van de externe preventiedienst IDEWE 1 Is de eerste hulp in uw onderneming of organisatie goed geregeld? IDEWE 2 1 Opdracht van de interne dienst voor preventie

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999)

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing

Nadere informatie

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO

RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO RISICOBEHEERSING TIJDENS BEURZEN OF EVENEMENTEN IN KORTRIJK XPO In de voorbereiding van een beurs neemt Kortrijk Xpo een aantal preventieve maatregelen om de risico s tijdens de opbouw de beurs zelf en

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 26 maart 2003 betreffende het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen (B.S. 05.05.

Koninklijk besluit van 26 maart 2003 betreffende het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen (B.S. 05.05. Koninklijk besluit van 26 maart 2003 betreffende het welzijn van de werknemers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen lopen (B.S. 05.05.2003) Artikel 1.- 1. Dit besluit en zijn bijlagen zijn de omzetting

Nadere informatie

Hierna volgt een beknopt overzicht van de nieuwe regelgeving.

Hierna volgt een beknopt overzicht van de nieuwe regelgeving. Eerste hulp Met de publicatie van het KB van 15.12.10 betreffende de eerste hulp die verstrekt wordt aan de werknemers die slachtoffer worden van een ongeval of die onwel worden, in het BS van 28.12.10,

Nadere informatie

3/06/2014. Rob Nachtergaele HSE-Advisor Unilin Stag. Onderluitenant Brandweer Pittem. 10/06/2014 Studiedag brand Prebes INHOUD:

3/06/2014. Rob Nachtergaele HSE-Advisor Unilin Stag. Onderluitenant Brandweer Pittem. 10/06/2014 Studiedag brand Prebes INHOUD: 1 10/06/2014 Studiedag brand Prebes Rob Nachtergaele HSE-Advisor Unilin Stag. Onderluitenant Brandweer Pittem INHOUD: 1. Nieuwe wetgeving -> belang van RA-brand 2. Welke methodieken zijn er beschikbaar?

Nadere informatie

Risicoanalyse brand Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreven>e op de arbeidsplaatsen (B.S )

Risicoanalyse brand Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreven>e op de arbeidsplaatsen (B.S ) Risicoanalyse Brand Koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreven>e op de arbeidsplaatsen (B.S. 23.4.2014) Beschrij) de verplich/ngen van de werkgever volgens de nieuwe preven/e benadering:

Nadere informatie

Ilonka Sommen Groep IDEWE

Ilonka Sommen Groep IDEWE Het KB COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN Ilonka Sommen Groep IDEWE Informatie? Mevr. Sommen Ilonka Disciplineverantwoordelijke Arbeidsveiligheid www.idewe.be Tel: +32 (0)14 400 220 Ilonka.sommen@idewe.be

Nadere informatie

24 & 30 november Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 5/1

24 & 30 november Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 5/1 24 & 30 november 2012 Koninklijk besluit van 12 juli 2012 Wat verandert er? Bijlage 5/1 Inleiding Probleem Hoe klassen vertalen bij gebrek aan correlatie? Hoe rekening houden met rook (s) en brandende

Nadere informatie

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12. Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.2012 G.Laridaen PAC Zuid Gent 28.03.2014 1 Elektrische installaties

Nadere informatie

Gevaarlijke producten opgeslagen in een gebouw

Gevaarlijke producten opgeslagen in een gebouw Gevaarlijke producten opgeslagen in een gebouw Respecteer de voorwaarden voor opslagruimten Legende oké, wat u moet doen verboden, te vermijden BEHALVE = uitzonderingen, afwijkingen aanvullende informatie

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT STAD MECHELEN AFDELING 20 Pagina 1

POLITIEREGLEMENT STAD MECHELEN AFDELING 20 Pagina 1 STEDELIJK POLITIEREGLEMENT - AFDELING 20 De oude afdeling 20 wordt volledig vervangen door de volgende tekst: Afdeling 20 Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van brand in inrichtingen toegankelijk

Nadere informatie

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen 8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen (voor het gemak, een machine = een installatie, machine of gemechaniseerd werktuigen, zoals bedoeld in het artikel 8.1 van het KB

Nadere informatie

ARAB : ARTIKELEN 52 EN 63BIS OKTOBER 1999

ARAB : ARTIKELEN 52 EN 63BIS OKTOBER 1999 ARAB Het Algemeen Reglement op de ArbeidsBescherming bevat de bepalingen betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers. Het toezicht op alle terzake geldende eisen vervat in het ARAB berust

Nadere informatie

Aandachtspunten voor organisatoren van evenementen, manifestaties en fuiven.

Aandachtspunten voor organisatoren van evenementen, manifestaties en fuiven. ZONE MIDOW Commissaris F. Lapierre Evenementenbeheer Politiezone MIDOW Wielsbekestraat 23 8780 Oostrozebeke 056/67.19.42 bestuurlijk@midow.be Aandachtspunten voor organisatoren van evenementen, manifestaties

Nadere informatie

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen

Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Stappenplan PGS 15: Richtlijn voor opslag verpakte gevaarlijke stoffen Hieronder treft u een stappenplan aan waarmee u zelf aan de slag kunt gaan om te bepalen of u onder de werkingssfeer van de nieuwe

Nadere informatie

Brandveiligheid. Sven Geens Buitendienst Vlaams-Brabant

Brandveiligheid. Sven Geens Buitendienst Vlaams-Brabant Buitendienst Vlaams-Brabant 1. in Vlarem 2. Aanpassingen schouwspelzalen 3. TWOL brandveiligheid in VLAREM Wie is er bevoegd voor het aspect brandveiligheid: Federale overheid? Gewesten? Lokale overheid?

Nadere informatie

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO

Afbraakwerken Wettelijk kader. 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Wettelijk kader 17 maart 2016 ir. Tom Vermeersch sociaal inspecteur TWW- FOD WASO Fg 60 50 40 30 20 bouw slopen 10 0 2010 2011 2012 2013 2014 Bron: Fonds voor Arbeidsongevallen Bouw: nace-codes 41,42,&

Nadere informatie

Onderrichtingen voor EVACUATIE van de schoolgebouwen

Onderrichtingen voor EVACUATIE van de schoolgebouwen Evacuatiebrochure Scholengroep 5 Campus Keerbergen Sectie Internaat Onderrichtingen voor EVACUATIE van de schoolgebouwen Diane SMETS Intern Preventieadviseur 09/2012 Inhoud 1. Inleiding p.2 2. Maatregelen

Nadere informatie

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND

- WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND - WAT IS BRAND? - BRANDKLASSEN - HOE EEN BRAND BESTRIJDEN? - KLEINE BLUSMIDDELEN - WAT TE DOEN BIJ BRAND - VOORKOMEN VAN BRAND Brand of verbranding is een oxydatieverschijnsel waarbij een brandbaar product

Nadere informatie

Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention

Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention Voorstelling Code Jo De Jonghe Expert, Health & Prevention Opbouw van de code Besloten ruimtes Risico s Aanpak Maatregelen Praktisch Toezicht en Redding Besloten ruimtes 3 Wat is een besloten ruimte? Regelgeving?

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen Explosiegevaarlijke ruimte: Arbeidsplaats: Beschrijving van gas en/of damp Veiligheidsinformatieblad aanwezig (1) Vlampunt Vlampunt beneden 21 C Vlampunt boven 21 C Beschrijving van de installatie (2)

Nadere informatie

Evacuatie- en brandrichtlijnen

Evacuatie- en brandrichtlijnen Schooljaar 2012-2013 Evacuatie- en brandrichtlijnen Veiligheid en gezondheid op school is:. zorg dragen voor de medemens en onszelf. een elementair onderdeel van de opvoeding. bijdragen tot algemene vorming.

Nadere informatie

Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen

Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen Politieverordening inzake preventie van brand en ontploffing van publiek toegankelijke inrichtingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 23 november 2015 Bekendgemaakt op 17 december 2015 In werking getreden

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 juni 2012 thermische omgevingsfactoren (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2012)

Koninklijk besluit van 4 juni 2012 thermische omgevingsfactoren (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2012) Koninklijk besluit van 4 juni 2012 thermische omgevingsfactoren (Belgisch Staatsblad van 21 juni 2012) Lieve Ponnet Adviseur-generaal Algemene directie humanisering van de arbeid Afdeling normen welzijn

Nadere informatie