We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan."

Transcriptie

1 Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks de opvang van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. De Brede School Sion Buiten is gevestigd in de wijk RijswijkBuiten; een nieuwe wijk waarin in de periode belangrijke plaats innemen. De Brede school is op van start gegaan en zal waarschijnlijk in tien jaar uitgroeien lingen. Onze school, die valt onder Stichting Lucasonderwijs, heeft daarin een krachtige samenwerking met Kinderopvang EigenWijs. Samen avonds. Kinderen van 0-12 jaar zijn bij ons welkom. Middels deze schoolgids willen wij u op de hoogte stellen van de organisatie van ons onderwijs. De schoolgids wordt jaarlijks, aan het begin van het schooljaar, aan de ouder(s)/verzorgers uitgereikt en heeft (nog niet) de instemming van de Medezeggenschapsraad. In september 2014 gaan we een oproep doen om ouders te betrekken bij de Medezeggenschapsraad. In de schoolgids is ook het vakantierooster opgenomen en staan de teamstudiedagen vermeld, waarop de leerlingen vrij zijn. Tijdens een schooljaar kunnen er echter veel zaken veranderen. Om goed op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen en veranderingen kunt u regelmatig de website van de school bekijken. Deze is: We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Tijdens het schooljaar zullen er diverse nieuwsbrieven uitkomen met o.a. relevante informatie over ons onderwijs, de stand van zaken met betrekking tot de definitieve huisvesting en organisatorische zaken. Deze nieuwsbrieven zijn ook te lezen op onze website en zullen digitaal worden opgestuurd naar de opgegeven adressen. Wij wensen alle kinderen, hun ouders en het team van de Buit een plezierig en leerzaam schooljaar toe! André Lourens Directeur 1

2 Inhoudsopgave: 1. De naam van onze school. 1.1 Basisschool de Buit 1.2 Onze visie 1.3 Schoolgrootte 1.4 Het bevoegd gezag 1.5 Het gebouw 1.6 Schoolgegevens 2. Waar staat de school voor? 2.1 Het onderwijs, de werkwijze, didactisch en pedagogisch 2.2 Oog voor het kind 2.3 Professionele, zorgzame en verantwoordelijke organisatie 2.4 Actief burgerschap 3. Onze organisatie 3.1 Het team van de Buit 3.2 Leerkrachten 3.3 Stagiaires 3.4 KDV en BSO EigenWijs 4. De aanpak van het onderwijs 4.1 Organisatie 4.2 De Uitkomsten 4.3 Gepersonaliseerd leren. 5. De organisatie van het onderwijs 5.1 Kleuteronderwijs 5.2 Leesonderwijs 5.3 Rekenen 5.4 Taal, spelling, begrijpend en studerend lezen. 5.5 Schrijven 5.6 Wereld oriënterende vakken 5.7 Lichamelijke opvoeding/bewegingsonderwijs 5.8 Engels 5.9 Creatieve vakken, muziek, dans en drama Verkeerseducatie 5.11 Digitaal onderwijs 6. De zorg voor de kinderen 6.1 De leerlingen 6.2 Speciale zorg voor kinderen 6.3 Passend Onderwijs 6.4 Klachtenprocedure 6.5 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 6.6 Richtlijneninformatieplicht school tegenover gescheiden ouders. 6.7 Schorsing en verwijdering 6.8 Leerlingvolgsysteem 2

3 7. De ouders 7.1 Educatief partnerschap 7.2 Ouderparticipatie, medezeggenschapsraad en ouderraad. 7.3 Ouderbijdrage 7.4 Samenwerking en communicatie 8. Praktische zaken 8.1 Vakanties en vrije dagen 9. Adressen en telefoonnummers 3

4 1. De naam van onze school 1.1 Basisschool de Buit De Buit is de naam van de nieuwe basisschool in Rijswijk Buiten. Samen met kinderopvang EigenWijs Buiten vormen wij de Brede School Sion Buiten. De school is gestart op 1 september 2014 en is volop in ontwikkeling. Basisschool de Buit is onderdeel van Stichting Lucas Onderwijs. (www.lucasonderwijs.nl). In onze visie staat de eigen regie van het kind centraal. Ieder kind kan daar zijn eigen buit halen als het gaat om geluk, ontwikkeling en leerstof. Ook staat de Buit voor al datgene dat in de afgelopen jaren verzameld en geleerd is op het gebied van vernieuwend onderwijs. Buiten zijn s een wijk met veel groen en water. Het is een buitengebied van Rijswijk en duurzaamheid in de bouw en omgevingsfactoren is een kernwoord. Door de wijk heen lopen geen kaarsrechte straten, maar slingerende groene paden, veelal autoluw, waardoor kinderen op straat kunnen spelen. Buitengewoon goed De Buit staat voor buitengewoon onderwijs. Het is een stoere naam die past bij onze school. Want naar een splinternieuwe basisschool gaan, dat is toch hartstikke stoer! 4

5 1.2 Onze visie In onze visie staat de eigen regie van het kind centraal. Ieder kind kan daar zijn eigen buit halen als het gaat om geluk, ontwikkeling en leerstof. Ook staat de Buit voor al datgene dat in de afgelopen jaren verzameld en geleerd is op het gebied van vernieuwend onderwijs. Onze gezamenlijke missie Een reis vol mogelijkheden! Onze drie pijlers 1. Invloed op je eigen koers Het onderwijs en de opvoeding staan in dienst van het individuele kind. Dit wordt ook wel gepersonaliseerd leren genoemd. Er is veel aandacht voor de autonomie van het kind, maar wel binnen de kaders die afgesproken zijn. Hieronder vallen wettelijke eisen vanuit onderwijs en kinderopvang, maar ook de grens die ieder afzonderlijk kind kan hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meer structuur of extra ondersteuning bij het leren. Kinderen krijgen zo de kans om naast de cognitieve doelen ook creatieve, sociale en motorische vaardigheden te ontwikkelen om zo hun eigen talenten te ontdekken en uit te bouwen. 2. In beweging Met bewegen worden meerdere facetten bedoeld: Door concentratie en ontspanning goed af te wisselen, is er veel fysieke beweging mogelijk. uitvoeren van al onze activiteiten. Ook ons onderwijs zelf in beweging: we ontwikkelen ons leerprogramma steeds verder. RijswijkBuiten is een groeiwijk in alle betekenissen. 3. In gezamenlijkheid School, opvang, ouders en verschillende externe partijen zullen samen de handen ineen slaan om in de behoefte van het individuele kind te kunnen voorzien. Op onze school zal ook veel aandacht zijn voor samenwerken, communiceren en probleemoplossend denken met kinderen onderling. We leren van elkaar en benutten elkaars kwaliteiten vanuit een veilige en overzichtelijke omgeving. 5

6 1.3 Schoolgrootte Basisschool de Buit is op 1 september 2014 met 14 leerlingen gestart. Gedurende het schooljaar zullen er leerlingen instromen. We gaan ervan uit dat met name in de onderbouw ( één groep 1 t/m 3) en middenbouw (één groep 4 t/m 6) leerlingen in zullen stromen. We starten met 1 groep en op het moment dat het mogelijk is, zullen we de groepen gaan splitsen. 1.4 Het bevoegd gezag Onze school maakt deel uit van Stichting Lucas Onderwijs. Deze stichting wordt bestuurd door basisonderwijs, vier schoolgemeenschappen voor voortgezet onderwijs en een aantal scholen voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs. De clusterdirecteur dhr. P. van der Niet is te bereiken onder het volgende adres: Bezoekadres: Postadres: Lucas Onderwijs Lucas Onderwijs Saffierhorst 105 Postbus GK Den Haag 2509 AE Den Haag T F E W 1.5 Het gebouw In augustus 2014 zal er een tijdelijke voorziening worden neergezet waar we tot en met 2017 zullen verblijven. In 2017 zullen we verhuizen naar de definitieve voorziening. In deze tijdelijke voorziening zal er een ruimte zijn voor een huisartsenpost, het kinderdagverblijf en basisschool de Buit. De Buit zal kunnen beschikken over drie lokalen, een speelzaal, een directiekamer en een teamruimte. 6

7 Afgestemde huisvesting vanaf De Brede School Sion Buiten is gestart in een tijdelijk voorziening naast het informatiecentrum RijswijkBuiten. De brede school groeit met de nieuwbouwwijk mee en verhuist in het schooljaar naar de definitieve locatie, centraal in RijswijkBuiten. Ons onderwijsconcept stelt eisen aan de huisvesting. Zeker in het permanente gebouw zal dit terug te vinden zijn, maar ook in onze tijdelijke huisvesting streven wij naar: een gebouw dat overzichtelijk is, herkenbaar is en de mensen een gevoel geeft van welkom zijn. een school die rust uitstraalt en uitnodigt om te komen tot leren. De ruimtes die ondersteunen je bij denken, doen en handelen. flexibele ruimtes; concreet terug te zien in open leerruimtes, flexplekken en geen vaste klassenindeling. Daarnaast is er de mogelijkheid om ruimtes kleiner te maken voor andere doeleinden. Er zijn gemeenschappelijke ruimtes die voor, tijdens en na schooltijd gebruikt kunnen worden. Denk hierbij aan; gym(speel)zaal, technieklokaal, kooklokaal en een gemeenschappelijke hal voor presentaties. De ruimtes zijn zoveel mogelijk voor de kinderen. Daar waar kinderen werken, is er een optimale ruimte, daar waar ondersteuners werken zijn de ruimtes kleiner. Het gebruik van diverse soorten duurzame materialen. Er is een verbinding tussen het benutten de ruimtes binnen en de directe omgeving. Streven naar een afgestemd schoolplein Natuur en buiten zijn, speelt een belangrijke rol in onze school. Dit zien we terug in een buitenomgeving waar: met natuurlijke duurzame materialen is gewerkt. er sprake is van structuur. de inrichting functioneel is om optimaal te kunnen spelen en te leren materialen zijn die uitnodigen om ontdekt te worden. De kinderen maken hier eigen keuzes in. materialen zijn om zowel grove als fijne motoriek en sociale vaardigheden te bevorderen. ook tijdens lesblokken gebruik van gemaakt kan worden. Te denken valt aan onder andere een zitkuil waarin lessen of presentaties gegeven kunnen worden. 7

8 1.6 Schoolgegevens Onze algemene gegevens zijn: Basisschool de Buit (Brinnummer 30WX) Van Rijnweg KC Rijswijk Tel: Website: Facebook: https://www.facebook.com/bsdebuit Rekeningnummer IBAN: NL64ABNA t.n.v. De Buit te Rijswijk. exploitatie 8

9 2. Waar staat de school voor? De onderwijsvisie van de Buit is het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, dat zich richt op het ontwikkelen van de gehele mens in een veilige leeromgeving. Hierbij spelen de 21st Century skills een belangrijke rol. De drie pijlers; invloed op je eigen koers, in beweging en in gezamenlijkheid willen we in de praktijk terugzien in ons dagelijks handelen. 2.1 Het onderwijs De werkwijze: Ondanks dat alles in verbinding is met elkaar, proberen we hieronder toch een verdeling te maken in de uitleg om de werkwijze inzichtelijk te maken: Didactisch gesprekken die we met kinderen aangaan om hun doelen voor de komende periode te bespreken (kindplan). Met de jongste leerlingen zal er meer sturing vanuit de leerkrachten/ouders plaatsvinden dan bij oudere kinderen. Hier willen we dan ook een doorgaande lijn voor gaan opzetten. Het aanbieden van diverse leerstrategieën en vaardigheden, o.a. zelf oplossend leren denken. Het gebruik van methodes (taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen) met daarbij een duidelijke opbouw, structuur en doorgaande leerlijn gaat hand in hand met thematisch werken. Er zijn momenten van klassikale, groeps- en individuele instructie. Binnen de kleutergroepen zullen eventuele methodes gebruikt worden in dienst van de Binnen de lesruimtes zijn er diverse hulpbronnen beschikbaar. Naast natuurlijk de materialen, de medewerkers, de omgeving, etc. is ICT een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. We willen hiermee graag interactief aan het werk gaan. 9

10 Pedagogisch Wij streven ernaar om, zodra het kind daar aan toe is, de ontwikkelingsgesprekken met ouders, kind en leerkrachten plaats te laten vinden. We werken samen met diverse partners waarbij EigenWijs op dit moment een concrete partner is. Te denken valt aan instanties die kunst, dans, muziek en sport aanbieden. Ook het aanbieden van workshops door ouders valt hieronder. Vanuit burgerschapsvorming willen wij de verworvenheden uit de waarden van de westers Christelijke traditie aanbieden, gecombineerd met kennis over andere religies en geloofsovertuigingen. Dit betekent dat wij de Christelijke feesten vieren (Kerst, Pasen, etc.) maar ook aandacht besteden aan andere tradities en feesten. Wij willen de kinderen laten uitbouwen waar ze goed in zijn, laten opbouwen waar hun interesse ligt en de mogelijkheid bieden te compenseren waar ze minder talent voor hebben. Wij willen meegeven dat fouten maken mag. Er zullen momenten zijn waarbij het leren van elkaar centraal staat, waarbij het benutten van elkaars kwaliteiten mogelijk is zonder dat het ten koste gaat van de eigen leerbehoefte. Er is een wisselende rol voor de leerkrachten. Zij bewegen boven de groep, naast de groep en als het kan ook leerling-volgend. Er is aandacht voor het zichtbaar maken van het pedagogisch klimaat. Aandacht voor normen, waarden en het respect voor het leven om je heen. Samen werken, samen leren halen en samen brengen. Leerlingen voelen zich veilig, geborgen en thuis op de Buit. 2.2 Oog voor het kind Onze leerlingen krijgen de mogelijkheden om zelf regie te hebben over hun eigen leerproces. Daarnaast krijgen ze te maken met diverse leerkrachten die ze op hun reis begeleiden. We streven ernaar iedere leerling zijn eigen talenten uit te laten bouwen en te ontwikkelen waarbij de gekozen werkvormen en leerroutes medebepaald zijn door de leerling zelf. We stimuleren leerlingen om in een overzichtelijke, gestructureerde omgeving zowel zelfstandig als in groepsverband te werken. 2.3 Professionele, zorgzame en verantwoordelijke organisatie Leerkrachten en medewerkers van de Buit zijn zorgzame, toegewijde professionals die leerlingen persoonlijk ondersteunen en begeleiden. Zij inspireren leerlingen tot kennisverwerving door de manier waarop ze les geven. Daarnaast geven ze goede voorbeelden van goed burgerschap door middel van gedrag en juiste attitudes. De Buit biedt leerkrachten en medewerkers een uitdagende leeromgeving en stelt hun faciliteiten ter beschikking om zich te professionaliseren. De ouder(s)/verzorgers worden betrokken bij het onderwijs omdat opvoeding en onderwijs in elkaars verlengde liggen. De ouder(s)/verzorgers worden door de school als partner gezien. De Buit maakt onderdeel uit van de samenleving in Rijswijk Buiten en staat open voor nieuwe ontwikkelingen. 10

11 2.4 Actief burgerschap Wij zien een steeds grotere diversiteit in de bevolking en dat heeft gevolgen voor de samenstelling van de schoolbevolking. De Buit ziet het als een taak van de school om kinderen op te voeden tot evenwichtige, fatsoenlijke, democratische, participerende, coöperatieve en algemeen ontwikkelde burgers van de Nederlandse samenleving. Zij moeten goed met anderen om kunnen gaan en deel kunnen nemen aan de samenleving. Van belang zijn sociale vaardigheden, basiswaarden, beleefdheid en omgangsregels. Samen met de ouder(s)/verzorgers voeden we onze leerlingen op tot fatsoenlijke, evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en normen) omgaan met de medemens. We leren onze leerlingen wat democratie inhoudt en hoe daar naar te handelen. We betrekken onze leerlingen actief bij de wijk en samenleving, gericht op samenwerking. Samen met de ouder(s)/verzorgers voeden we onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van en respect hebben voor anderen 11

12 3. Onze organisatie 3.1 Het team van de Buit Het team van de Buit start met één directeur en met twee leerkrachten. Gedurende het schooljaar gaan we bekijken of het personeel kan worden uitgebreid. Het team bestaat nu uit: André Lourens Sandra Pietersma Esther van der Linden Directeur Leerkracht Leerkracht 3.2 Leerkrachten Basisschool de Buit wil een interessante werkgever zijn voor haar leerkrachten en hen een buitengewone werkomgeving bieden, waar zij zich blijvend breed kunnen ontwikkelen in een krachtige leeromgeving. Beleid van de schoolleiding is gericht op behoud van ieders deskundigheid en de ontwikkeling daarvan tot op het hoogste niveau. Iedere leerkracht krijgt de kans zichzelf individueel en in teamverband te blijven ontwikkelen. Richting, voortgang en evaluatie zijn onderwerp van gesprek bij coaching- en beoordelingsgesprekken. Er wordt gebruikt gemaakt van verschillende leervormen zoals workshops, trainingen, werkbezoek bij buiten de school en zelfstudie. Afgestemd team in de toekomst Om ons onderwijs optimaal te kunnen uitvoeren zal het team van de Buit de komende jaren worden aangevuld met leerkrachten die passen in onderstaand profiel. De leerkracht heeft extra kwaliteiten op het gebied van kunst, cultuur, muziek, creatief, ICT, etc. De leerkracht heeft een kritische zelfreflectie en staat open voor anderen. De leerkracht is in staat goed te kunnen observeren en vervolgens daaraan gerelateerd te handelen. De leerkracht is niet bang zijn om op zoek te gaan naar zijn/haar eigen grenzen en mogelijkheden. De leerkracht is in staat om kinderen te stimuleren om de wereld om zich heen te leren ontdekken. 12

13 3.3 Stagiaires Als basisschool vinden wij het van groot belang om onze bijdrage te leveren aan het opleiden van toekomstige leerkrachten. In de praktijk betekent dit dat we de begeleiding van stagiaires van de PABO, MBO/ HALO en eventuele instanties waar we mee samen kunnen gaan werken, vorm gaan geven. Op onze school kunnen meerdere stagiaires geplaatst worden die de opleiding tot leerkracht of onderwijsassistent voor het basisonderwijs volgen. Zij werken in de verschillende groepen en steeds onder leiding en verantwoordelijkheid van de leerkracht. 3.4 Kinderdagverblijf en BuitenSchoolseOpvang EigenWijs Via de website kunt u naast informatie ook inschrijfformulieren verkrijgen. Anja Goes (manager Kinderopvang EigenWijs) kunt u bereiken onder nummer

14 4. De aanpak van het onderwijs 4.1 Organisatorisch De school biedt een vijf-gelijke-dagen-rooster; dit betekent dat alle schooldagen hetzelfde ingedeeld zijn: van half negen (08.30 uur) tot kwart over twee (14.15 uur). Dit houdt tevens in dat er sprake is van een continurooster. Een continurooster betekent dat alle kinderen tussen de middag op school eten. We hebben gekozen voor dit model omdat het veel structuur en duidelijkheid schept voor kinderen, personeel en ouders. Een terugkerend dagritme biedt rust. Door een kortere pauze de kinderen voor de diverse activiteiten op de opvang, sport en invulling van eigen tijd. De samenstelling van de basisgroepen zal op den duur ingedeeld zijn in: 0/1/2 3 4/5 6/7 8. In de eerste (groei)jaren zijn de combinaties nog afhankelijk van het leerlingenaantal. Het meubilair van groep 0 t/m 8 zal zoveel mogelijk hetzelfde zijn en voor verschillende lengtes te gebruiken. Er komt een dekkend WIFI-netwerk, voldoende tablets/computers en smartboarden/touchscreens voor presentaties en instructies. 14

15 We gaan gebruik maken van een erkend kwaliteitszorgsysteem dat ons helpt om onze plannen, doelen, evaluaties en bijstellingen in kaart te brengen zodat wij de kwaliteit die wij beogen kunnen nakomen. Komend schooljaar maken we de keuze welk kwaliteitssysteem ons gaat ondersteunen. 4.2 De uitkomsten Wij willen de kinderen helpen in hun kracht te blijven en het optimale in ze naar boven te halen. Zodat zij bij het verlaten van de Buit kennis en vaardigheden bezitten die jongeren in de huidige en toekomende tijd nodig hebben om te werken en te leven in de (gedigitaliseerde) maatschappij. Wij willen dat ze in hun basisschooltijd veel geleerd hebben over zichzelf en over de wederzijdse afhankelijkheid met anderen. We streven ernaar dat kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan geleerd hebben om proactief te zijn, doelen te benoemen en prioriteiten te stellen. Daarnaast kunnen zij samenwerken, communiceren en probleemoplossend te werk gaan. Creativiteit en ICT-geletterdheid kunnen zij inzetten daarvoor. 4.3 Gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren houdt in dat we ook een goed aanbod hebben voor leerlingen die op een bepaald gebied verder kunnen of juist wat extra ondersteuning nodig hebben. Hiervoor zullen de volgende instrumenten ingezet worden: een vanuit ervaring goed werkend leerlingvolgsysteem bestaande uit een observatiemodel en ondersteund door uitslagen van methode gebonden en landelijk gelijke toetsen. Hierdoor kunnen wij de kinderen goed volgen en ons onderwijs evalueren middels een systeem dat eenduidige interpretatie bewerkstelligd. Naast cognitieve ontwikkeling wordt ook met name de sociaal-emotionele ontwikkeling meegewogen. Ondanks dat de basisgroepen op leeftijdsindeling samengesteld zijn, zullen er bouw doorbrekende lessen aangeboden worden waarmee kinderen op hun eigen niveau en tempo bediend worden. Wij kijken kritisch naar de kinderen in de groep 2 die geboren zijn tussen 1 oktober en 1 januari om zo de mogelijkheid tot versneld doorstromen te kunnen creëren. Onze methodes en materialen gaan we conceptgericht aanschaffen: als voorbeeld een begrijpend leesmethode die georiënteerd is op het actuele nieuws. 15

16 5. De organisatie van het onderwijs 5.1 Kleuteronderwijs In de kleutergroepen wordt spelenderwijs geleerd binnen de belevingswereld van de kinderen. Met behulp van het basispakket onderbouwd worden kinderen spelenderwijs gestimuleerd in hun taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling of motorische ontwikkeling. De methode onderbouwd maakt leren inzichtelijk. Kinderen worden eigenaar van hun leerproces. Kinderen ervaren het Onderbouwd stempel- en stickersysteem als stimulerend. Ze weten hierdoor wat ze gedaan hebben en wat ze nog gaan leren. Op de registratiekaart staan alle doelen en bijbehorende vaardigheden voor taal, rekenen en motoriek. De leerkracht werkt aan verschillende ontwikkelingsgebieden voor de onderbouw: zintuiglijke ontwikkeling, motoriek, reken- en taalontwikkeling, sociale redzaamheid, ruimtelijke oriëntatie, muzikale en creatieve vorming. De meeste leerstof wordt aangeboden in projectvorm en middels Onderbouwd. Ook komen de verschillende ontwikkelingsgebieden terug in de materialen en opdrachten van de kinderen. Komend schooljaar wordt onder andere onderzocht hoe we de sociaal-emotionele ontwikkeling van al onze leerlingen gaan volgen. Voor het meten van de cognitieve ontwikkeling gaan we Cito-toetsen gebruiken. In de kleutergroepen wordt eveneens gewerkt aan een meer bewust onderwijsaanbod. In de verschillende hoeken van de klas, zoals de leeshoek, de bouwhoek etc., kunnen verschillende vaardigheden worden aangeboden. 5.2 Leesonderwijs moderne methode heeft niet alleen een goede basisaanpak, maar tevens prima materialen voor de computer, taalontwikkeling, luisteroefeningen, enz. Eind groep 3 wordt gestart met de In de loop van het schooljaar starten de kinderen in groep 3 met het voortgezet technisch lezen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode centraal en kan er veel gedifferentieerd worden. Het bijbehorende softwarepakket geeft hierbij ondersteuning. Met de leestrainer werken leerlingen zelfstandig aan hun leesontwikkeling. Het Estafette lezen blijft tot de kinderen AVI PLUS beheersen. 5.3 Rekenen In groep 3 t/m 8 gaan we werken met de kenmerkt zich door een realistische aanpak met aandacht voor de ontwikkeling van ieder kind. Er zijn voldoende mogelijkheden voor extra hulp en voor toepassing in de weektaak. Elke les is op dezelfde manier opgebouwd en het aantal beperkt en overzichtelijk. Naast instructie is er ruimte voor zelfstandig werken. Kernwoorden die passen bij deze methode zijn; Cito, doorlopende leerlijnen en kerndoelen. Er is veel aandacht voor oefenen, herhalen en automatiseren. 16

17 5.4 Taal, spelling, begrijpend en studerend lezen We gaan werken met de methode Staal. Staal biedt de elementen taal, spelling, begrijpend en studerend lezen op verschillende wijze aan. Voor de kinderen is er ruim voldoende materiaal om zelfstandig te kunnen werken en de methode maakt het werken in verschillende niveaus ook goed mogelijk. die ze ook buiten de groep tegen kunnen komen. Ze werken naar een betekenisvol eindproduct toe. Staal brengt taal tot leven. Staal werkt met de beproefde, preventieve spellingsaanpak van José Schraven. Het vaste ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees kunnen zorgen voor optimale spellingsresultaten. Spelling en grammatica zijn in de methode gecombineerd. digibordmethode is voor leerlingen van groep 4 t/m 8. Leeslink behandelt alle kerndoelen en sluit aan bij de nieuwe referentieniveaus. Kinderen leren hoe en wanneer ze één van de zeven lesstrategieën kunnen inzetten om de tekst te begrijpen. De methode is altijd actueel en veroudert dus nooit. Er gebeurt van alles in de wereld om ons heen. Elke week staan nieuwe teksten, opdrachten en filmpjes online. Leeslink maakt de kinderen nieuwsgierig: waar gaat het deze week over? en dat motiveert! 5.5 Schrijfonderwijs De methode Pennenstreken gaan we gebruiken vanaf groep 3. Groep 3 krijgt een 3 kantig potlood en vanaf groep 4 krijgen alle kinderen éénmalig een Stabilo-pen van de school. Vullingen of een nieuwe Stabilo-pen kan u via de school aanschaffen of u koopt dit bij de boekhandel. (Prijzen volgen nog als u via school wil aanschaffen). 5.6 Wereld oriënterende vakken Middels projecten gaan we de kennisgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en biologie vorm geven. Voor ondersteuning hierbij gaan we bekijken of er methodes of materialen zijn die hierbij ondersteuning geven. We denken aan Topondernemers, Eigentijds, Grenzeloos en Binnenstebuiten. In het begin van het schooljaar gaan we hier een keuze uit maken. 5.7 Lichamelijke opvoeding/bewegingsonderwijs In onze tijdelijke school beschikken we over een speellokaal waarin de leerkrachten spel- en bewegingslessen geven. Er zal gebruik gemaakt worden van groot en klein materiaal. Voor leerlingen vanaf groep 4 gaan we nog in overleg met de gemeente Rijswijk welke gymzaal er voor de Buit beschikbaar zal zijn. Bij de start van het schooljaar zullen er met name bewegingslessen buiten gegeven worden. Dit kan in en rond de school plaatsvinden. 5.8 Engels Middels muziek willen we vanaf groep 1 het vak Engels aan gaan bieden. De lesmethode Groove.me is een methode waarbij popsongs de basis vormen voor alle lessen. Door deze methode te gaan gebruiken is er sprake van een complete, doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8. De materialen en lessen zijn digitaal en beschikbaar op pc, laptop, ipad of andere tablet. 17

18 5.9 Creatieve vakken, muziek, dans en drama Op diverse manieren gaan we tijdens de projecten de creatieve vakken vorm geven. De kinderen len en werkwijzen Verkeerseducatie Gedurende het schooljaar 2014 informeren gaan we hier vorm aan geven en zullen we u als ouders 5.11 Digitaal onderwijs Technologie speelt een grote rol in ons dagelijks leven. We kunnen 24 uur per dag online zijn en het laatste nieuws komt als vanzelf naar ons toe. Weten we iets niet dan zoeken we het op. Met behulp van social media krijgt samenwerking een nieuwe dimensie. Kortom: technologie heeft de manier van samenwerken en leven enorm veranderd. Deze ontwikkelingen zetten zich in de nabije toekomst nog sterker door. Wat moeten kinderen nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw? Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komt van pas in de 21ste eeuw. Computers zijn onlosmakelijke hulpmiddelen om deze doelen te bereiken. Elke groep zal worden uitgerust met diverse verschillende materialen. Te denken valt aan Touchscreens, leerlingcomputers en diverse tablets. Het omgaan met deze materialen zien wij ook als doel op zichzelf, met name als het gaat om het ontwikkelen van vaardigheden in het gebruiken van internet en tekstverwerken en presentaties geven. Het gebruik van internet is een belangrijk communicatiemiddel. Om hier goed en veilig mee om te leren gaan we een internetprotocol maken. 18

19 6. De zorg voor de kinderen 6.1 De leerlingen Nieuwe leerlingen op de Buit. Kinderen mogen rond hun vierde verjaardag voor het eerst naar de basisschool. Deze belangrijke stap willen wij zo goed mogelijk begeleiden. Ouders die zich willen oriënteren op onze school, ontvangen van de directeur een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het bezoek aan de school is er vanzelfsprekend gelegenheid tot vragen stellen en om de en. Zo kan elke ouder zich een beeld vormen van de sfeer en het onderwijs op de Buit. Als een kind is ingeschreven zal er drie à vier weken voordat het kind vier jaar wordt, contact opgenomen worden voor het maken van wenafspraken door de leerkracht waar het kind geplaatst wordt. Zo kan het kind kennismaken met de leerkracht en met de andere kinderen. Volgens de wet mogen kinderen maximaal vijf dagen of dagdelen wennen als ze drie jaar en tien maanden oud zijn. We stellen 3 wenmomenten voor in onze groepen 1/2. Er wordt binnen een leeftijdsgroep/niveaugroep gedifferentieerd op basis van tempo en niveau: er is zodoende meer sprake van een gerichte aanpak van de leerkracht, specifiek op het niveau van het kind omdat er geen brede niveauverschillen zijn. Omdat we samenwerken met EigenWijs wordt het werken aan een doorgaande leerlijn een vanzelfsprekend uitgangspunt. Ouders van kinderen die al op een basisschool zitten zijn zeker ook welkom op onze school en kunnen een afspraak maken voor een rondleiding en een gesprek. Wij nemen altijd contact op met de vorige school om meer informatie over het kind te krijgen. Beknopt onderzoek Indien een kind van een andere school gedurende het schooljaar wil instromen of start in het nieuwe schooljaar op de Buit kan er van te voren door een intern begeleider een beknopt onderzoek worden afgenomen. De resultaten en eventuele consequenties worden met de ouders besproken. (aangezien we in schooljaar nog geen intern begeleider in ons team hebben kan er een specialist worden ingehuurd om ons hierin te ondersteunen). De inhoud van de zorg voor de kinderen Ieder kind verdient op onze school evenveel aandacht van de leerkracht. Leerkrachten voelen dan ook een sterke betrokkenheid bij de kinderen. Deze betrokkenheid uit zich op verschillende gebieden. In de groep en andere werkruimtes wil de leerkracht bijvoorbeeld een klimaat creëren waarin iedereen zich kan ontwikkelen. Als deze ontwikkeling stagneert, zal de leerkracht samen met de andere teamleden op zoek gaan naar een mogelijke oorzaak. Leerlingen vanaf groep 5 krijgen een ontwikkelingsperspectief. Hoe we dit gaan organiseren en met u bespreken volgt in de loop van schooljaar Indien nodig zal er hulp en/of onderzoek van buiten af worden ingeschakeld. Elke stap in dit proces zal met de ouders worden overlegd. Het volgen van de ontwikkeling van kinderen Om de ontwikkeling van een kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, is het noodzakelijk om regelmatig te meten hoe een kind ervoor staat. In de eerste plaats worden hiervoor toetsen en observaties gebruikt die methodegebonden zijn. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van toetsen die niet van een methode afhankelijk zijn, veelal Cito-toetsen. Al deze gegevens worden ook gebruikt in de rapporten (groep 3 t/m 8) die de leerkrachten twee keer per jaar schrijven. Alle ouders worden uitgenodigd om de vorderingen van hun kinderen te 19

20 bespreken. Hoe dit vorm gaat krijgen in schooljaar bespreken wij met u voor de herfstvakantie Hoe we vorm gaan geven aan de rapporten voor groep 1 en 2 zal voor de herfstvakantie 2014 helder zijn. Concept leerlingbesprekingen: De kinderen worden in leerlingenbesprekingen (2 keer per jaar) op alle ontwikkelingsgebieden besproken door de leerkracht(en) en (toekomstig) intern begeleider. De interne zorgcommissie, waarin deelnemen; de directeur en de (toekomstig) intern begeleider, de leerkracht van het kind, eventueel sluit er de ambulant begeleidster van ons samenwerkingsverband, een psycholoog (ingehuurd via een onderwijs adviesdienst), de schoolarts en de schoolmaatschappelijk werkster verbonden aan de Buit aan. De commissie komt een aantal keer per jaar bij elkaar, om vragen die meer expertise vereisen te bespreken. Groep-3-rijpheid Medio groep 2 wordt door de groepsleerkracht aan de hand van een leerlingvolgsysteem een formulier ingevuld dat een indicatie geeft voor de overgang naar groep 3. Mocht dit een reden zijn voor overleg, dan zal er een oudergesprek volgen, waarbij gesproken wordt over de vraag of uw kind wat betreft werkhouding, kennis (cognitieve vaardigheden), sociale vaardigheden en gedrag, er aan toe is de stap naar groep 3 te kunnen maken. 6.2 Speciale zorg voor kinderen In het kader van passend onderwijs gaat de Buit een ondersteuningsprofiel opstellen. In dit ondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning de school leerlingen te bieden heeft. Daarmee worden ook de grenzen van ons onderwijs duidelijk. Het profiel is samengesteld samen met het personeel van de school en zal worden besproken in de MR. Op grond van dit profiel wordt een analyse uitgevoerd en vastgelegd in een ontwikkelagenda met daarin de stappen die wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school (verder) te verbeteren. Dagelijks geven onze leraren onderwijs aan de leerlingen. Daarbij houden we rekening met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en bieden ondersteuning waar nodig. Basisondersteuning is de ondersteuning die alle scholen bieden en die integraal onderdeel vormt van het onderwijs en het aanbod van elke school. De basisondersteuning zal uit vijf domeinen bestaan met een aantal ijkpunten, namelijk: 1. Onderwijs: Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving. Het team stemt het onderwijs af op de behoeften van de leerlingen. Het team werkt opbrengstgericht aan effectief onderwijs. Het team werkt planmatig aan het ondersteunen van leerlingen. Het team werkt continu aan de handelingsbekwaamheid en competenties. 2. Begeleiding: De school werkt vroegtijdig aan het ondersteunen van leerlingen met leer-en gedragsproblemen. De school voert een dyslexiebeleid en in mindere mate een dyscalculiebeleid. De school heeft protocollen en procedures voor medische handelingen. De school draagt de leerlingenzorgvuldig over naar het VO en van voorschool/vorige school naar eigen school. De school organiseert een warme overdracht binnen de school tussen de leerjaren. De school gebruikt de ervaringsdeskundigheid van ouders. De school informeert de ouders over de ontwikkeling van hun kind. 20

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

Van de directie. Beste Ouders, Verzorgers,

Van de directie. Beste Ouders, Verzorgers, Beste Ouders, Verzorgers, Van de directie Einde schooljaar Nog een weekje en dan begint de zomervakantie! Veel kinderen zijn er echt aan toe, een lang schooljaar en vele late voetbalwedstrijden eisen hun

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56

Bernardusschool. School Ondersteunings Profiel (SOP) SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 VSO SO School Ondersteunings Profiel (SOP) Bernardusschool SO VSO SO Bernardusschool Ruijchrocklaan 340 2597 EE s Gravenhage tel. 070-324 15 56 info@bernardus.lucasonderwijs.nl www.nldata.nl/bernardusschool

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014 11 18 Typering van onze school De Klankhof/ 't Kofschip zijn twee kleine, sfeervolle locaties met een veilige sfeer

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Dr. J.C. Logemannschool

Dr. J.C. Logemannschool 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel SBO Dr. J.C. Logemannschool Algemene gegevens School BRIN Directeur Locatieleider Dr. J.C. Logemannschool 06RV vacature Mevr. S.C. van Duin Adres Schiedamseweg

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel

tegen personeel. -seksueel misbruik; seksuele intimidatie; ongewenst seksueel gedrag tegen personeel Algemeen: De regeling schorsen en verwijderen van leerlingen bevat de hierin te nemen stappen met inachtneming van de Wet op het voortgezet onderwijs; het Inrichtingsbesluit wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2

Inhoud. 1. Inleiding. School-ondersteuningsprofiel IKC Tijstroom april 2014 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Schoolgegevens 3. Ambitie 4. Leerlingpopulatie 5. Onderwijsconcept 6. Basisondersteuning 7. Onderwijsarrangementen 8. Onderwijs- en Vormingsrendement 9. Passend onderwijs 10. Conclusies

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Schoolondersteuningsprofiel 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Notenkraker (19DQ00) De Notenkraker 19DQ00 Directeur Jan. Trommel Adres Othelloweg 8 3194 GS HOOGVLIET ROTTERDAM

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2016-2017 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 251 Klassendeler: 27 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een Christelijke basisschool. We lezen en werken

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool

Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool Vormgeven aan passend onderwijs binnen De Wheemschool De Wheemschool heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014011018 Typering van onze school De incent van oghschool (11XL) is een pc-school van ongeveer 200 lln en valt samen

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS KLACHTENREGELING STICHTING FLORÉO

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS KLACHTENREGELING STICHTING FLORÉO KLACHTENREGELING STICHTING FLORÉO Het bevoegd gezag van Stichting Floréo gehoord de medezeggenschapsraad/gemeenschappelijke medezeggenschapsraad stelt de volgende Klachtenregeling vast. Artikel 1 In deze

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

intern begeleider Sasja Dijkstra

intern begeleider Sasja Dijkstra Schoolondersteuningsprofiel School: Evangelische basisschool De Oase Contact gegevens: Hovens Grevestraat 1 1333 KX ALMERE 036-5376523 www.ebsdeoase.nl deoase@haal.nl Directie en IB: directeur Jelle Admiraal

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO

Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ondersteuningsprofiel Gomarus College HAVO/VWO Ouderversie, schooljaar 2015-2016 Adres Vondelpad 1 en 3 9721 LX Groningen T 050 5244531 / 050 5224575 E havo-vwo@gomaruscollege.nl / onderbouw@gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Preambule Op grond van Arbo-wet en de CAO Voortgezet Onderwijs heeft de werkgever de plicht om beleid te voeren dat is gericht tegen seksuele intimidatie, pesten,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees Schoolondersteuningsprofiel 12TV00 Daltonschool Ees Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 School Matthijsje Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Dr. Aletta Jacobsschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Dr. Aletta Jacobsschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool dr. Aletta Jacobsschool. Iedere school stelt een SOP

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Blyvliet (18WG00) Blyvliet 18WG00 Directeur Marjan. Dekker Adres Hillevliet 96 3074 KD ROTTERDAM Telefoon 0104849228

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O

Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019. Stichting H 3 O Voldoende is niet goed genoeg.. Strategisch beleidsplan 2015/2019 Stichting H 3 O 1 Bijzonder Wat is het bijzondere van H 3 O? Waarin onderscheidt H 3 O zich, wat maakt het verschil? En wat wil H 3 O waarmaken?

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO Onderstaande tekst is gericht op ouders en leerlingen (te bewerken voor in de schoolgids). De klachtenregeling is echter óók opengesteld voor klachten van personeel.

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Kleine Wereld (20HA00) De Kleine Wereld 20HA00 Directeur Saskia de Bruijne Adres Taborstraat 40-42 3061 EW ROTTERDAM

Nadere informatie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie

Protocol Ontwikkelingsperspectief. 1. Inleiding. 2. Wet en regelgeving. 3. Huidig toezicht- en waarderingskader inspectie Protocol Ontwikkelingsperspectief 1. Inleiding In het ontwikkelingsperspectief (OPP) beschrijft de school de doelen die een leerling kan halen. Het biedt handvatten waarmee de leraar het onderwijs kan

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool over De Slinge (18QZ00) BS over De Slinge 18QZ00 Directeur Ruud van Orsouw Adres Krabbendijkestraat 243-245

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht:

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht: 1. Inleiding Dit beleidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale veiligheid. Dit wil zeggen dat het beleidsplan zich richt op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Cbs. Het Middelpunt BRIN 09YO Directeur Dhr. J. Oudshoorn Adres Cromme Meth 70, 3191 TG Hoogvliet Telefoon 010-4168762 E-mail

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Deze klachtenregeling is eind 2015 vastgesteld door het bestuur van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Liemers VO.

KLACHTENREGELING. Deze klachtenregeling is eind 2015 vastgesteld door het bestuur van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Liemers VO. KLACHTENREGELING Deze klachtenregeling is eind 2015 vastgesteld door het bestuur van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs De Liemers VO. KLACHTENREGELING Het bevoegd gezag van swv de Liemers VO gelet

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Dr. Albert Schweitzer. Het SOP is tot stand gekomen met door de monitor basisondersteuning,

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen

Samen voor kinderen 20-2-2014. Agenda. Ondersteuningsplan SWV PO 30 07. Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? 1. Passend Onderwijs algemeen Wat betekent Passend Onderwijs voor mij? Samen op weg... Agenda 1. Passend Onderwijs algemeen Ouders School 2. Onderwijs in Best 3. Onderwijs op deze school Kind 4. Gedeelde verantwoordelijkheid Passend

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR IKC Het Sterrenbos SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 IKC Het Sterrenbos 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van IKC Het Sterrenbos. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders

Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Passend onderwijs Bergen,Gennep en Mook Informatie voor alle ouders Inhoudsopgave: Inleiding Hoofdstuk 1 Passend onderwijs in een notendop Hoofdstuk 2 Het ondersteuningsprofiel Hoofdstuk 3 Aanmelden Hoofdstuk

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016

Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Schoolondersteuningsprofiel PCB De Fontein Schooljaar 2015-2016 Naam school: De Fontein Leerlingaantal: 270 Klassendeler: 25 Brinnummer: 24 DX De Fontein is een groeiende, moderne, Christelijke basisschool.

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan S a m e n o p k o p 2 0 1 5 2 0 1 9 Pagina 1 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Het wordt anders... 4 Wat vraagt de 21e eeuw... 4 Het wordt dus anders!... 5 3. Wie zijn onze klanten?...

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Regeling Vertrouwenspersonen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Preambule Steeds meer scholen gaan over tot het inschakelen van één of meerdere vertrouwenspersonen. Op grond van Arbo-wet en de CAO

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool Schoolondersteuningsprofiel 11WU00 Mariaschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

I.a Beleid klachtenregeling

I.a Beleid klachtenregeling I.a Beleid klachtenregeling Regelgeving CAO-PO art. 11.5 lid 2 onder a en b ARBO-wet Wet op de Kwaliteitszorg Wet preventie en bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs GMR:

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool

Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Uitgangspunten van de Koningin Julianaschool Christelijke identiteit De Koningin Julianaschool is een open christelijke basisschool. Dat wil zeggen: iedereen is welkom. Daarbij is acceptatie van en respect

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Planmatig samenwerken met ouders

Planmatig samenwerken met ouders Ouderparticipatie Team Planmatig samenwerken met ouders Samen vooruit! Tamara Wally Tamara Wally (MSc.) is werkzaam bij de CED- Groep. Ze werkte mee aan de publicatie Samen vooruit, over planmatig werken

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre Schooljaarverslag 2015-2016 Christoffelschool Waalre In een notendop Doel Een gedragen visie, een heldere kijk op onze doelen Voor (nieuwe) ouders inzichtelijk maken wie wij zijn en hoe wij werken Ouders

Nadere informatie

Overleg- en aangifteplicht

Overleg- en aangifteplicht 1.e. Op 28 juli 1999 is de Wet bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs in werking getreden. Deze wet is een uitwerking van de voorstellen die de toenmalige staatssecretaris

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN SBO Hoogvliet (21HJ00) SBO Hoogvliet 21HJ Directeur Renée Spetter Adres Cloese 10 3191 ED HOOGVLIET ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie