We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan."

Transcriptie

1 Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks de opvang van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. De Brede School Sion Buiten is gevestigd in de wijk RijswijkBuiten; een nieuwe wijk waarin in de periode belangrijke plaats innemen. De Brede school is op van start gegaan en zal waarschijnlijk in tien jaar uitgroeien lingen. Onze school, die valt onder Stichting Lucasonderwijs, heeft daarin een krachtige samenwerking met Kinderopvang EigenWijs. Samen avonds. Kinderen van 0-12 jaar zijn bij ons welkom. Middels deze schoolgids willen wij u op de hoogte stellen van de organisatie van ons onderwijs. De schoolgids wordt jaarlijks, aan het begin van het schooljaar, aan de ouder(s)/verzorgers uitgereikt en heeft (nog niet) de instemming van de Medezeggenschapsraad. In september 2014 gaan we een oproep doen om ouders te betrekken bij de Medezeggenschapsraad. In de schoolgids is ook het vakantierooster opgenomen en staan de teamstudiedagen vermeld, waarop de leerlingen vrij zijn. Tijdens een schooljaar kunnen er echter veel zaken veranderen. Om goed op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen en veranderingen kunt u regelmatig de website van de school bekijken. Deze is: We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Tijdens het schooljaar zullen er diverse nieuwsbrieven uitkomen met o.a. relevante informatie over ons onderwijs, de stand van zaken met betrekking tot de definitieve huisvesting en organisatorische zaken. Deze nieuwsbrieven zijn ook te lezen op onze website en zullen digitaal worden opgestuurd naar de opgegeven adressen. Wij wensen alle kinderen, hun ouders en het team van de Buit een plezierig en leerzaam schooljaar toe! André Lourens Directeur 1

2 Inhoudsopgave: 1. De naam van onze school. 1.1 Basisschool de Buit 1.2 Onze visie 1.3 Schoolgrootte 1.4 Het bevoegd gezag 1.5 Het gebouw 1.6 Schoolgegevens 2. Waar staat de school voor? 2.1 Het onderwijs, de werkwijze, didactisch en pedagogisch 2.2 Oog voor het kind 2.3 Professionele, zorgzame en verantwoordelijke organisatie 2.4 Actief burgerschap 3. Onze organisatie 3.1 Het team van de Buit 3.2 Leerkrachten 3.3 Stagiaires 3.4 KDV en BSO EigenWijs 4. De aanpak van het onderwijs 4.1 Organisatie 4.2 De Uitkomsten 4.3 Gepersonaliseerd leren. 5. De organisatie van het onderwijs 5.1 Kleuteronderwijs 5.2 Leesonderwijs 5.3 Rekenen 5.4 Taal, spelling, begrijpend en studerend lezen. 5.5 Schrijven 5.6 Wereld oriënterende vakken 5.7 Lichamelijke opvoeding/bewegingsonderwijs 5.8 Engels 5.9 Creatieve vakken, muziek, dans en drama Verkeerseducatie 5.11 Digitaal onderwijs 6. De zorg voor de kinderen 6.1 De leerlingen 6.2 Speciale zorg voor kinderen 6.3 Passend Onderwijs 6.4 Klachtenprocedure 6.5 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 6.6 Richtlijneninformatieplicht school tegenover gescheiden ouders. 6.7 Schorsing en verwijdering 6.8 Leerlingvolgsysteem 2

3 7. De ouders 7.1 Educatief partnerschap 7.2 Ouderparticipatie, medezeggenschapsraad en ouderraad. 7.3 Ouderbijdrage 7.4 Samenwerking en communicatie 8. Praktische zaken 8.1 Vakanties en vrije dagen 9. Adressen en telefoonnummers 3

4 1. De naam van onze school 1.1 Basisschool de Buit De Buit is de naam van de nieuwe basisschool in Rijswijk Buiten. Samen met kinderopvang EigenWijs Buiten vormen wij de Brede School Sion Buiten. De school is gestart op 1 september 2014 en is volop in ontwikkeling. Basisschool de Buit is onderdeel van Stichting Lucas Onderwijs. (www.lucasonderwijs.nl). In onze visie staat de eigen regie van het kind centraal. Ieder kind kan daar zijn eigen buit halen als het gaat om geluk, ontwikkeling en leerstof. Ook staat de Buit voor al datgene dat in de afgelopen jaren verzameld en geleerd is op het gebied van vernieuwend onderwijs. Buiten zijn s een wijk met veel groen en water. Het is een buitengebied van Rijswijk en duurzaamheid in de bouw en omgevingsfactoren is een kernwoord. Door de wijk heen lopen geen kaarsrechte straten, maar slingerende groene paden, veelal autoluw, waardoor kinderen op straat kunnen spelen. Buitengewoon goed De Buit staat voor buitengewoon onderwijs. Het is een stoere naam die past bij onze school. Want naar een splinternieuwe basisschool gaan, dat is toch hartstikke stoer! 4

5 1.2 Onze visie In onze visie staat de eigen regie van het kind centraal. Ieder kind kan daar zijn eigen buit halen als het gaat om geluk, ontwikkeling en leerstof. Ook staat de Buit voor al datgene dat in de afgelopen jaren verzameld en geleerd is op het gebied van vernieuwend onderwijs. Onze gezamenlijke missie Een reis vol mogelijkheden! Onze drie pijlers 1. Invloed op je eigen koers Het onderwijs en de opvoeding staan in dienst van het individuele kind. Dit wordt ook wel gepersonaliseerd leren genoemd. Er is veel aandacht voor de autonomie van het kind, maar wel binnen de kaders die afgesproken zijn. Hieronder vallen wettelijke eisen vanuit onderwijs en kinderopvang, maar ook de grens die ieder afzonderlijk kind kan hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meer structuur of extra ondersteuning bij het leren. Kinderen krijgen zo de kans om naast de cognitieve doelen ook creatieve, sociale en motorische vaardigheden te ontwikkelen om zo hun eigen talenten te ontdekken en uit te bouwen. 2. In beweging Met bewegen worden meerdere facetten bedoeld: Door concentratie en ontspanning goed af te wisselen, is er veel fysieke beweging mogelijk. uitvoeren van al onze activiteiten. Ook ons onderwijs zelf in beweging: we ontwikkelen ons leerprogramma steeds verder. RijswijkBuiten is een groeiwijk in alle betekenissen. 3. In gezamenlijkheid School, opvang, ouders en verschillende externe partijen zullen samen de handen ineen slaan om in de behoefte van het individuele kind te kunnen voorzien. Op onze school zal ook veel aandacht zijn voor samenwerken, communiceren en probleemoplossend denken met kinderen onderling. We leren van elkaar en benutten elkaars kwaliteiten vanuit een veilige en overzichtelijke omgeving. 5

6 1.3 Schoolgrootte Basisschool de Buit is op 1 september 2014 met 14 leerlingen gestart. Gedurende het schooljaar zullen er leerlingen instromen. We gaan ervan uit dat met name in de onderbouw ( één groep 1 t/m 3) en middenbouw (één groep 4 t/m 6) leerlingen in zullen stromen. We starten met 1 groep en op het moment dat het mogelijk is, zullen we de groepen gaan splitsen. 1.4 Het bevoegd gezag Onze school maakt deel uit van Stichting Lucas Onderwijs. Deze stichting wordt bestuurd door basisonderwijs, vier schoolgemeenschappen voor voortgezet onderwijs en een aantal scholen voor speciaal basis- en voortgezet onderwijs. De clusterdirecteur dhr. P. van der Niet is te bereiken onder het volgende adres: Bezoekadres: Postadres: Lucas Onderwijs Lucas Onderwijs Saffierhorst 105 Postbus GK Den Haag 2509 AE Den Haag T F E W 1.5 Het gebouw In augustus 2014 zal er een tijdelijke voorziening worden neergezet waar we tot en met 2017 zullen verblijven. In 2017 zullen we verhuizen naar de definitieve voorziening. In deze tijdelijke voorziening zal er een ruimte zijn voor een huisartsenpost, het kinderdagverblijf en basisschool de Buit. De Buit zal kunnen beschikken over drie lokalen, een speelzaal, een directiekamer en een teamruimte. 6

7 Afgestemde huisvesting vanaf De Brede School Sion Buiten is gestart in een tijdelijk voorziening naast het informatiecentrum RijswijkBuiten. De brede school groeit met de nieuwbouwwijk mee en verhuist in het schooljaar naar de definitieve locatie, centraal in RijswijkBuiten. Ons onderwijsconcept stelt eisen aan de huisvesting. Zeker in het permanente gebouw zal dit terug te vinden zijn, maar ook in onze tijdelijke huisvesting streven wij naar: een gebouw dat overzichtelijk is, herkenbaar is en de mensen een gevoel geeft van welkom zijn. een school die rust uitstraalt en uitnodigt om te komen tot leren. De ruimtes die ondersteunen je bij denken, doen en handelen. flexibele ruimtes; concreet terug te zien in open leerruimtes, flexplekken en geen vaste klassenindeling. Daarnaast is er de mogelijkheid om ruimtes kleiner te maken voor andere doeleinden. Er zijn gemeenschappelijke ruimtes die voor, tijdens en na schooltijd gebruikt kunnen worden. Denk hierbij aan; gym(speel)zaal, technieklokaal, kooklokaal en een gemeenschappelijke hal voor presentaties. De ruimtes zijn zoveel mogelijk voor de kinderen. Daar waar kinderen werken, is er een optimale ruimte, daar waar ondersteuners werken zijn de ruimtes kleiner. Het gebruik van diverse soorten duurzame materialen. Er is een verbinding tussen het benutten de ruimtes binnen en de directe omgeving. Streven naar een afgestemd schoolplein Natuur en buiten zijn, speelt een belangrijke rol in onze school. Dit zien we terug in een buitenomgeving waar: met natuurlijke duurzame materialen is gewerkt. er sprake is van structuur. de inrichting functioneel is om optimaal te kunnen spelen en te leren materialen zijn die uitnodigen om ontdekt te worden. De kinderen maken hier eigen keuzes in. materialen zijn om zowel grove als fijne motoriek en sociale vaardigheden te bevorderen. ook tijdens lesblokken gebruik van gemaakt kan worden. Te denken valt aan onder andere een zitkuil waarin lessen of presentaties gegeven kunnen worden. 7

8 1.6 Schoolgegevens Onze algemene gegevens zijn: Basisschool de Buit (Brinnummer 30WX) Van Rijnweg KC Rijswijk Tel: Website: Facebook: https://www.facebook.com/bsdebuit Rekeningnummer IBAN: NL64ABNA t.n.v. De Buit te Rijswijk. exploitatie 8

9 2. Waar staat de school voor? De onderwijsvisie van de Buit is het bieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs, dat zich richt op het ontwikkelen van de gehele mens in een veilige leeromgeving. Hierbij spelen de 21st Century skills een belangrijke rol. De drie pijlers; invloed op je eigen koers, in beweging en in gezamenlijkheid willen we in de praktijk terugzien in ons dagelijks handelen. 2.1 Het onderwijs De werkwijze: Ondanks dat alles in verbinding is met elkaar, proberen we hieronder toch een verdeling te maken in de uitleg om de werkwijze inzichtelijk te maken: Didactisch gesprekken die we met kinderen aangaan om hun doelen voor de komende periode te bespreken (kindplan). Met de jongste leerlingen zal er meer sturing vanuit de leerkrachten/ouders plaatsvinden dan bij oudere kinderen. Hier willen we dan ook een doorgaande lijn voor gaan opzetten. Het aanbieden van diverse leerstrategieën en vaardigheden, o.a. zelf oplossend leren denken. Het gebruik van methodes (taal, rekenen, spelling, begrijpend lezen) met daarbij een duidelijke opbouw, structuur en doorgaande leerlijn gaat hand in hand met thematisch werken. Er zijn momenten van klassikale, groeps- en individuele instructie. Binnen de kleutergroepen zullen eventuele methodes gebruikt worden in dienst van de Binnen de lesruimtes zijn er diverse hulpbronnen beschikbaar. Naast natuurlijk de materialen, de medewerkers, de omgeving, etc. is ICT een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. We willen hiermee graag interactief aan het werk gaan. 9

10 Pedagogisch Wij streven ernaar om, zodra het kind daar aan toe is, de ontwikkelingsgesprekken met ouders, kind en leerkrachten plaats te laten vinden. We werken samen met diverse partners waarbij EigenWijs op dit moment een concrete partner is. Te denken valt aan instanties die kunst, dans, muziek en sport aanbieden. Ook het aanbieden van workshops door ouders valt hieronder. Vanuit burgerschapsvorming willen wij de verworvenheden uit de waarden van de westers Christelijke traditie aanbieden, gecombineerd met kennis over andere religies en geloofsovertuigingen. Dit betekent dat wij de Christelijke feesten vieren (Kerst, Pasen, etc.) maar ook aandacht besteden aan andere tradities en feesten. Wij willen de kinderen laten uitbouwen waar ze goed in zijn, laten opbouwen waar hun interesse ligt en de mogelijkheid bieden te compenseren waar ze minder talent voor hebben. Wij willen meegeven dat fouten maken mag. Er zullen momenten zijn waarbij het leren van elkaar centraal staat, waarbij het benutten van elkaars kwaliteiten mogelijk is zonder dat het ten koste gaat van de eigen leerbehoefte. Er is een wisselende rol voor de leerkrachten. Zij bewegen boven de groep, naast de groep en als het kan ook leerling-volgend. Er is aandacht voor het zichtbaar maken van het pedagogisch klimaat. Aandacht voor normen, waarden en het respect voor het leven om je heen. Samen werken, samen leren halen en samen brengen. Leerlingen voelen zich veilig, geborgen en thuis op de Buit. 2.2 Oog voor het kind Onze leerlingen krijgen de mogelijkheden om zelf regie te hebben over hun eigen leerproces. Daarnaast krijgen ze te maken met diverse leerkrachten die ze op hun reis begeleiden. We streven ernaar iedere leerling zijn eigen talenten uit te laten bouwen en te ontwikkelen waarbij de gekozen werkvormen en leerroutes medebepaald zijn door de leerling zelf. We stimuleren leerlingen om in een overzichtelijke, gestructureerde omgeving zowel zelfstandig als in groepsverband te werken. 2.3 Professionele, zorgzame en verantwoordelijke organisatie Leerkrachten en medewerkers van de Buit zijn zorgzame, toegewijde professionals die leerlingen persoonlijk ondersteunen en begeleiden. Zij inspireren leerlingen tot kennisverwerving door de manier waarop ze les geven. Daarnaast geven ze goede voorbeelden van goed burgerschap door middel van gedrag en juiste attitudes. De Buit biedt leerkrachten en medewerkers een uitdagende leeromgeving en stelt hun faciliteiten ter beschikking om zich te professionaliseren. De ouder(s)/verzorgers worden betrokken bij het onderwijs omdat opvoeding en onderwijs in elkaars verlengde liggen. De ouder(s)/verzorgers worden door de school als partner gezien. De Buit maakt onderdeel uit van de samenleving in Rijswijk Buiten en staat open voor nieuwe ontwikkelingen. 10

11 2.4 Actief burgerschap Wij zien een steeds grotere diversiteit in de bevolking en dat heeft gevolgen voor de samenstelling van de schoolbevolking. De Buit ziet het als een taak van de school om kinderen op te voeden tot evenwichtige, fatsoenlijke, democratische, participerende, coöperatieve en algemeen ontwikkelde burgers van de Nederlandse samenleving. Zij moeten goed met anderen om kunnen gaan en deel kunnen nemen aan de samenleving. Van belang zijn sociale vaardigheden, basiswaarden, beleefdheid en omgangsregels. Samen met de ouder(s)/verzorgers voeden we onze leerlingen op tot fatsoenlijke, evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en normen) omgaan met de medemens. We leren onze leerlingen wat democratie inhoudt en hoe daar naar te handelen. We betrekken onze leerlingen actief bij de wijk en samenleving, gericht op samenwerking. Samen met de ouder(s)/verzorgers voeden we onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van en respect hebben voor anderen 11

12 3. Onze organisatie 3.1 Het team van de Buit Het team van de Buit start met één directeur en met twee leerkrachten. Gedurende het schooljaar gaan we bekijken of het personeel kan worden uitgebreid. Het team bestaat nu uit: André Lourens Sandra Pietersma Esther van der Linden Directeur Leerkracht Leerkracht 3.2 Leerkrachten Basisschool de Buit wil een interessante werkgever zijn voor haar leerkrachten en hen een buitengewone werkomgeving bieden, waar zij zich blijvend breed kunnen ontwikkelen in een krachtige leeromgeving. Beleid van de schoolleiding is gericht op behoud van ieders deskundigheid en de ontwikkeling daarvan tot op het hoogste niveau. Iedere leerkracht krijgt de kans zichzelf individueel en in teamverband te blijven ontwikkelen. Richting, voortgang en evaluatie zijn onderwerp van gesprek bij coaching- en beoordelingsgesprekken. Er wordt gebruikt gemaakt van verschillende leervormen zoals workshops, trainingen, werkbezoek bij buiten de school en zelfstudie. Afgestemd team in de toekomst Om ons onderwijs optimaal te kunnen uitvoeren zal het team van de Buit de komende jaren worden aangevuld met leerkrachten die passen in onderstaand profiel. De leerkracht heeft extra kwaliteiten op het gebied van kunst, cultuur, muziek, creatief, ICT, etc. De leerkracht heeft een kritische zelfreflectie en staat open voor anderen. De leerkracht is in staat goed te kunnen observeren en vervolgens daaraan gerelateerd te handelen. De leerkracht is niet bang zijn om op zoek te gaan naar zijn/haar eigen grenzen en mogelijkheden. De leerkracht is in staat om kinderen te stimuleren om de wereld om zich heen te leren ontdekken. 12

13 3.3 Stagiaires Als basisschool vinden wij het van groot belang om onze bijdrage te leveren aan het opleiden van toekomstige leerkrachten. In de praktijk betekent dit dat we de begeleiding van stagiaires van de PABO, MBO/ HALO en eventuele instanties waar we mee samen kunnen gaan werken, vorm gaan geven. Op onze school kunnen meerdere stagiaires geplaatst worden die de opleiding tot leerkracht of onderwijsassistent voor het basisonderwijs volgen. Zij werken in de verschillende groepen en steeds onder leiding en verantwoordelijkheid van de leerkracht. 3.4 Kinderdagverblijf en BuitenSchoolseOpvang EigenWijs Via de website kunt u naast informatie ook inschrijfformulieren verkrijgen. Anja Goes (manager Kinderopvang EigenWijs) kunt u bereiken onder nummer

14 4. De aanpak van het onderwijs 4.1 Organisatorisch De school biedt een vijf-gelijke-dagen-rooster; dit betekent dat alle schooldagen hetzelfde ingedeeld zijn: van half negen (08.30 uur) tot kwart over twee (14.15 uur). Dit houdt tevens in dat er sprake is van een continurooster. Een continurooster betekent dat alle kinderen tussen de middag op school eten. We hebben gekozen voor dit model omdat het veel structuur en duidelijkheid schept voor kinderen, personeel en ouders. Een terugkerend dagritme biedt rust. Door een kortere pauze de kinderen voor de diverse activiteiten op de opvang, sport en invulling van eigen tijd. De samenstelling van de basisgroepen zal op den duur ingedeeld zijn in: 0/1/2 3 4/5 6/7 8. In de eerste (groei)jaren zijn de combinaties nog afhankelijk van het leerlingenaantal. Het meubilair van groep 0 t/m 8 zal zoveel mogelijk hetzelfde zijn en voor verschillende lengtes te gebruiken. Er komt een dekkend WIFI-netwerk, voldoende tablets/computers en smartboarden/touchscreens voor presentaties en instructies. 14

15 We gaan gebruik maken van een erkend kwaliteitszorgsysteem dat ons helpt om onze plannen, doelen, evaluaties en bijstellingen in kaart te brengen zodat wij de kwaliteit die wij beogen kunnen nakomen. Komend schooljaar maken we de keuze welk kwaliteitssysteem ons gaat ondersteunen. 4.2 De uitkomsten Wij willen de kinderen helpen in hun kracht te blijven en het optimale in ze naar boven te halen. Zodat zij bij het verlaten van de Buit kennis en vaardigheden bezitten die jongeren in de huidige en toekomende tijd nodig hebben om te werken en te leven in de (gedigitaliseerde) maatschappij. Wij willen dat ze in hun basisschooltijd veel geleerd hebben over zichzelf en over de wederzijdse afhankelijkheid met anderen. We streven ernaar dat kinderen die naar het voortgezet onderwijs gaan geleerd hebben om proactief te zijn, doelen te benoemen en prioriteiten te stellen. Daarnaast kunnen zij samenwerken, communiceren en probleemoplossend te werk gaan. Creativiteit en ICT-geletterdheid kunnen zij inzetten daarvoor. 4.3 Gepersonaliseerd leren Gepersonaliseerd leren houdt in dat we ook een goed aanbod hebben voor leerlingen die op een bepaald gebied verder kunnen of juist wat extra ondersteuning nodig hebben. Hiervoor zullen de volgende instrumenten ingezet worden: een vanuit ervaring goed werkend leerlingvolgsysteem bestaande uit een observatiemodel en ondersteund door uitslagen van methode gebonden en landelijk gelijke toetsen. Hierdoor kunnen wij de kinderen goed volgen en ons onderwijs evalueren middels een systeem dat eenduidige interpretatie bewerkstelligd. Naast cognitieve ontwikkeling wordt ook met name de sociaal-emotionele ontwikkeling meegewogen. Ondanks dat de basisgroepen op leeftijdsindeling samengesteld zijn, zullen er bouw doorbrekende lessen aangeboden worden waarmee kinderen op hun eigen niveau en tempo bediend worden. Wij kijken kritisch naar de kinderen in de groep 2 die geboren zijn tussen 1 oktober en 1 januari om zo de mogelijkheid tot versneld doorstromen te kunnen creëren. Onze methodes en materialen gaan we conceptgericht aanschaffen: als voorbeeld een begrijpend leesmethode die georiënteerd is op het actuele nieuws. 15

16 5. De organisatie van het onderwijs 5.1 Kleuteronderwijs In de kleutergroepen wordt spelenderwijs geleerd binnen de belevingswereld van de kinderen. Met behulp van het basispakket onderbouwd worden kinderen spelenderwijs gestimuleerd in hun taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling of motorische ontwikkeling. De methode onderbouwd maakt leren inzichtelijk. Kinderen worden eigenaar van hun leerproces. Kinderen ervaren het Onderbouwd stempel- en stickersysteem als stimulerend. Ze weten hierdoor wat ze gedaan hebben en wat ze nog gaan leren. Op de registratiekaart staan alle doelen en bijbehorende vaardigheden voor taal, rekenen en motoriek. De leerkracht werkt aan verschillende ontwikkelingsgebieden voor de onderbouw: zintuiglijke ontwikkeling, motoriek, reken- en taalontwikkeling, sociale redzaamheid, ruimtelijke oriëntatie, muzikale en creatieve vorming. De meeste leerstof wordt aangeboden in projectvorm en middels Onderbouwd. Ook komen de verschillende ontwikkelingsgebieden terug in de materialen en opdrachten van de kinderen. Komend schooljaar wordt onder andere onderzocht hoe we de sociaal-emotionele ontwikkeling van al onze leerlingen gaan volgen. Voor het meten van de cognitieve ontwikkeling gaan we Cito-toetsen gebruiken. In de kleutergroepen wordt eveneens gewerkt aan een meer bewust onderwijsaanbod. In de verschillende hoeken van de klas, zoals de leeshoek, de bouwhoek etc., kunnen verschillende vaardigheden worden aangeboden. 5.2 Leesonderwijs moderne methode heeft niet alleen een goede basisaanpak, maar tevens prima materialen voor de computer, taalontwikkeling, luisteroefeningen, enz. Eind groep 3 wordt gestart met de In de loop van het schooljaar starten de kinderen in groep 3 met het voortgezet technisch lezen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methode centraal en kan er veel gedifferentieerd worden. Het bijbehorende softwarepakket geeft hierbij ondersteuning. Met de leestrainer werken leerlingen zelfstandig aan hun leesontwikkeling. Het Estafette lezen blijft tot de kinderen AVI PLUS beheersen. 5.3 Rekenen In groep 3 t/m 8 gaan we werken met de kenmerkt zich door een realistische aanpak met aandacht voor de ontwikkeling van ieder kind. Er zijn voldoende mogelijkheden voor extra hulp en voor toepassing in de weektaak. Elke les is op dezelfde manier opgebouwd en het aantal beperkt en overzichtelijk. Naast instructie is er ruimte voor zelfstandig werken. Kernwoorden die passen bij deze methode zijn; Cito, doorlopende leerlijnen en kerndoelen. Er is veel aandacht voor oefenen, herhalen en automatiseren. 16

17 5.4 Taal, spelling, begrijpend en studerend lezen We gaan werken met de methode Staal. Staal biedt de elementen taal, spelling, begrijpend en studerend lezen op verschillende wijze aan. Voor de kinderen is er ruim voldoende materiaal om zelfstandig te kunnen werken en de methode maakt het werken in verschillende niveaus ook goed mogelijk. die ze ook buiten de groep tegen kunnen komen. Ze werken naar een betekenisvol eindproduct toe. Staal brengt taal tot leven. Staal werkt met de beproefde, preventieve spellingsaanpak van José Schraven. Het vaste ritme, goed voordoen, elke les herhalen en dagelijkse dictees kunnen zorgen voor optimale spellingsresultaten. Spelling en grammatica zijn in de methode gecombineerd. digibordmethode is voor leerlingen van groep 4 t/m 8. Leeslink behandelt alle kerndoelen en sluit aan bij de nieuwe referentieniveaus. Kinderen leren hoe en wanneer ze één van de zeven lesstrategieën kunnen inzetten om de tekst te begrijpen. De methode is altijd actueel en veroudert dus nooit. Er gebeurt van alles in de wereld om ons heen. Elke week staan nieuwe teksten, opdrachten en filmpjes online. Leeslink maakt de kinderen nieuwsgierig: waar gaat het deze week over? en dat motiveert! 5.5 Schrijfonderwijs De methode Pennenstreken gaan we gebruiken vanaf groep 3. Groep 3 krijgt een 3 kantig potlood en vanaf groep 4 krijgen alle kinderen éénmalig een Stabilo-pen van de school. Vullingen of een nieuwe Stabilo-pen kan u via de school aanschaffen of u koopt dit bij de boekhandel. (Prijzen volgen nog als u via school wil aanschaffen). 5.6 Wereld oriënterende vakken Middels projecten gaan we de kennisgebieden aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en biologie vorm geven. Voor ondersteuning hierbij gaan we bekijken of er methodes of materialen zijn die hierbij ondersteuning geven. We denken aan Topondernemers, Eigentijds, Grenzeloos en Binnenstebuiten. In het begin van het schooljaar gaan we hier een keuze uit maken. 5.7 Lichamelijke opvoeding/bewegingsonderwijs In onze tijdelijke school beschikken we over een speellokaal waarin de leerkrachten spel- en bewegingslessen geven. Er zal gebruik gemaakt worden van groot en klein materiaal. Voor leerlingen vanaf groep 4 gaan we nog in overleg met de gemeente Rijswijk welke gymzaal er voor de Buit beschikbaar zal zijn. Bij de start van het schooljaar zullen er met name bewegingslessen buiten gegeven worden. Dit kan in en rond de school plaatsvinden. 5.8 Engels Middels muziek willen we vanaf groep 1 het vak Engels aan gaan bieden. De lesmethode Groove.me is een methode waarbij popsongs de basis vormen voor alle lessen. Door deze methode te gaan gebruiken is er sprake van een complete, doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8. De materialen en lessen zijn digitaal en beschikbaar op pc, laptop, ipad of andere tablet. 17

18 5.9 Creatieve vakken, muziek, dans en drama Op diverse manieren gaan we tijdens de projecten de creatieve vakken vorm geven. De kinderen len en werkwijzen Verkeerseducatie Gedurende het schooljaar 2014 informeren gaan we hier vorm aan geven en zullen we u als ouders 5.11 Digitaal onderwijs Technologie speelt een grote rol in ons dagelijks leven. We kunnen 24 uur per dag online zijn en het laatste nieuws komt als vanzelf naar ons toe. Weten we iets niet dan zoeken we het op. Met behulp van social media krijgt samenwerking een nieuwe dimensie. Kortom: technologie heeft de manier van samenwerken en leven enorm veranderd. Deze ontwikkelingen zetten zich in de nabije toekomst nog sterker door. Wat moeten kinderen nu leren om optimaal voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw? Naast taal en rekenen en de kernvakken, zijn de competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden van belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komt van pas in de 21ste eeuw. Computers zijn onlosmakelijke hulpmiddelen om deze doelen te bereiken. Elke groep zal worden uitgerust met diverse verschillende materialen. Te denken valt aan Touchscreens, leerlingcomputers en diverse tablets. Het omgaan met deze materialen zien wij ook als doel op zichzelf, met name als het gaat om het ontwikkelen van vaardigheden in het gebruiken van internet en tekstverwerken en presentaties geven. Het gebruik van internet is een belangrijk communicatiemiddel. Om hier goed en veilig mee om te leren gaan we een internetprotocol maken. 18

19 6. De zorg voor de kinderen 6.1 De leerlingen Nieuwe leerlingen op de Buit. Kinderen mogen rond hun vierde verjaardag voor het eerst naar de basisschool. Deze belangrijke stap willen wij zo goed mogelijk begeleiden. Ouders die zich willen oriënteren op onze school, ontvangen van de directeur een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het bezoek aan de school is er vanzelfsprekend gelegenheid tot vragen stellen en om de en. Zo kan elke ouder zich een beeld vormen van de sfeer en het onderwijs op de Buit. Als een kind is ingeschreven zal er drie à vier weken voordat het kind vier jaar wordt, contact opgenomen worden voor het maken van wenafspraken door de leerkracht waar het kind geplaatst wordt. Zo kan het kind kennismaken met de leerkracht en met de andere kinderen. Volgens de wet mogen kinderen maximaal vijf dagen of dagdelen wennen als ze drie jaar en tien maanden oud zijn. We stellen 3 wenmomenten voor in onze groepen 1/2. Er wordt binnen een leeftijdsgroep/niveaugroep gedifferentieerd op basis van tempo en niveau: er is zodoende meer sprake van een gerichte aanpak van de leerkracht, specifiek op het niveau van het kind omdat er geen brede niveauverschillen zijn. Omdat we samenwerken met EigenWijs wordt het werken aan een doorgaande leerlijn een vanzelfsprekend uitgangspunt. Ouders van kinderen die al op een basisschool zitten zijn zeker ook welkom op onze school en kunnen een afspraak maken voor een rondleiding en een gesprek. Wij nemen altijd contact op met de vorige school om meer informatie over het kind te krijgen. Beknopt onderzoek Indien een kind van een andere school gedurende het schooljaar wil instromen of start in het nieuwe schooljaar op de Buit kan er van te voren door een intern begeleider een beknopt onderzoek worden afgenomen. De resultaten en eventuele consequenties worden met de ouders besproken. (aangezien we in schooljaar nog geen intern begeleider in ons team hebben kan er een specialist worden ingehuurd om ons hierin te ondersteunen). De inhoud van de zorg voor de kinderen Ieder kind verdient op onze school evenveel aandacht van de leerkracht. Leerkrachten voelen dan ook een sterke betrokkenheid bij de kinderen. Deze betrokkenheid uit zich op verschillende gebieden. In de groep en andere werkruimtes wil de leerkracht bijvoorbeeld een klimaat creëren waarin iedereen zich kan ontwikkelen. Als deze ontwikkeling stagneert, zal de leerkracht samen met de andere teamleden op zoek gaan naar een mogelijke oorzaak. Leerlingen vanaf groep 5 krijgen een ontwikkelingsperspectief. Hoe we dit gaan organiseren en met u bespreken volgt in de loop van schooljaar Indien nodig zal er hulp en/of onderzoek van buiten af worden ingeschakeld. Elke stap in dit proces zal met de ouders worden overlegd. Het volgen van de ontwikkeling van kinderen Om de ontwikkeling van een kind zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, is het noodzakelijk om regelmatig te meten hoe een kind ervoor staat. In de eerste plaats worden hiervoor toetsen en observaties gebruikt die methodegebonden zijn. Daarnaast wordt er ook gebruik gemaakt van toetsen die niet van een methode afhankelijk zijn, veelal Cito-toetsen. Al deze gegevens worden ook gebruikt in de rapporten (groep 3 t/m 8) die de leerkrachten twee keer per jaar schrijven. Alle ouders worden uitgenodigd om de vorderingen van hun kinderen te 19

20 bespreken. Hoe dit vorm gaat krijgen in schooljaar bespreken wij met u voor de herfstvakantie Hoe we vorm gaan geven aan de rapporten voor groep 1 en 2 zal voor de herfstvakantie 2014 helder zijn. Concept leerlingbesprekingen: De kinderen worden in leerlingenbesprekingen (2 keer per jaar) op alle ontwikkelingsgebieden besproken door de leerkracht(en) en (toekomstig) intern begeleider. De interne zorgcommissie, waarin deelnemen; de directeur en de (toekomstig) intern begeleider, de leerkracht van het kind, eventueel sluit er de ambulant begeleidster van ons samenwerkingsverband, een psycholoog (ingehuurd via een onderwijs adviesdienst), de schoolarts en de schoolmaatschappelijk werkster verbonden aan de Buit aan. De commissie komt een aantal keer per jaar bij elkaar, om vragen die meer expertise vereisen te bespreken. Groep-3-rijpheid Medio groep 2 wordt door de groepsleerkracht aan de hand van een leerlingvolgsysteem een formulier ingevuld dat een indicatie geeft voor de overgang naar groep 3. Mocht dit een reden zijn voor overleg, dan zal er een oudergesprek volgen, waarbij gesproken wordt over de vraag of uw kind wat betreft werkhouding, kennis (cognitieve vaardigheden), sociale vaardigheden en gedrag, er aan toe is de stap naar groep 3 te kunnen maken. 6.2 Speciale zorg voor kinderen In het kader van passend onderwijs gaat de Buit een ondersteuningsprofiel opstellen. In dit ondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning de school leerlingen te bieden heeft. Daarmee worden ook de grenzen van ons onderwijs duidelijk. Het profiel is samengesteld samen met het personeel van de school en zal worden besproken in de MR. Op grond van dit profiel wordt een analyse uitgevoerd en vastgelegd in een ontwikkelagenda met daarin de stappen die wij gaan zetten om de ondersteuning op onze school (verder) te verbeteren. Dagelijks geven onze leraren onderwijs aan de leerlingen. Daarbij houden we rekening met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en bieden ondersteuning waar nodig. Basisondersteuning is de ondersteuning die alle scholen bieden en die integraal onderdeel vormt van het onderwijs en het aanbod van elke school. De basisondersteuning zal uit vijf domeinen bestaan met een aantal ijkpunten, namelijk: 1. Onderwijs: Leerlingen ontwikkelen zich in een veilige omgeving. Het team stemt het onderwijs af op de behoeften van de leerlingen. Het team werkt opbrengstgericht aan effectief onderwijs. Het team werkt planmatig aan het ondersteunen van leerlingen. Het team werkt continu aan de handelingsbekwaamheid en competenties. 2. Begeleiding: De school werkt vroegtijdig aan het ondersteunen van leerlingen met leer-en gedragsproblemen. De school voert een dyslexiebeleid en in mindere mate een dyscalculiebeleid. De school heeft protocollen en procedures voor medische handelingen. De school draagt de leerlingenzorgvuldig over naar het VO en van voorschool/vorige school naar eigen school. De school organiseert een warme overdracht binnen de school tussen de leerjaren. De school gebruikt de ervaringsdeskundigheid van ouders. De school informeert de ouders over de ontwikkeling van hun kind. 20

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X

Inhoudsopgave. Basisschool Pius X Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Schoolbeschrijving 2 1.3 R.K. Basisschool PiusX 3 1.4 Bestuursvorm en organisatiestructuur 4 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 5 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Inhoudsopgave. Basisschool Doornick Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.1 Schoolbeschrijving 2 1.2 Naam en logo 7 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 9 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 9 2.2 Wat

Nadere informatie

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne

De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne De MAAT voor ELK kind!! openbaar basisonderwijs Oostvoorne SCHOOLGIDS 2014 2015 Beste ouders / verzorgers, Voor het eerst naar school of overstappen van de ene naar de andere school: Een grote stap voor

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28

Inhoudsopgave. Binn-Donatushof-C-100913.indd 1 13-09-2010 09:39:28 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.1 Naam, adres, telefoon, e-mail, website 3 1.2 Naam en logo 3 1.3 Schoolbeschrijving: onze visie 4 1.4 Schoolbeschrijving: de cijfers 8 1.5 Bestuursvorm en

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen

School Ondersteuningsprofiel. Omgaan met verschillen School Ondersteuningsprofiel Omgaan met verschillen Franka Rodrigues en Tanja de Vrueh Almere, oktober 2013 Inhoud Inleiding... 3 Visie op het Onderwijs... 4 Onze basis... 5 Visie op zorg... 5 De organisatie

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Een IKC dat staat als een huis!

Een IKC dat staat als een huis! Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Spier ten Doesschate Mark van der Pol APS

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

De formele positie van ouders in het onderwijs

De formele positie van ouders in het onderwijs De formele positie van ouders in het onderwijs Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld naar aanleiding van de intentieverklaring Versterking School-Ouderbetrokkenheid Drs. Nicole van Dartel, Algemene Vereniging

Nadere informatie

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen

Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Aan zijn wenkbrauw zie ik of hij gelukkig is Passend onderwijs voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen Rosa Hessing Nanda van Oorschot Theo Winnubst s-hertogenbosch, KPC Groep, 2007 De auteurs Rosa

Nadere informatie

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch

Zorgplan bs. de Esch 2012.2013. bs. de Esch Zorgplan bs. de Esch 2012.2013 bs. de Esch 1 INLEIDING... 2 2 DOELSTELLING... 3 3 UITGANGSPUNTEN... 4 4 DE ZORGSTRUCTUUR... 5 4.1 Inleiding... 5 4.2 De intern begeleider... 5 4.3 Het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Ouders: Thuis in taal en rekenen

Ouders: Thuis in taal en rekenen Ouders: Thuis in taal en rekenen Handreiking voor ouders en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad in het basisonderwijs voor het volgen van de leeropbrengsten bij taal en rekenen Project Thuis in

Nadere informatie