(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN"

Transcriptie

1 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/1 II (Niet-wetgevgshandelgen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 37/2010 VAN DE COMMISSIE van 22 december 2009 betreffende farmacologisch fen en de delg daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen levensmiddelen van dierlijke oorsprong (Voor de EER relevante tekst) DE EUROPESE COMMISSIE, Gelet op het Verdrag betreffende de werkg van de Europese Unie, een maximumwaarde voor residuen niet was, bijlage III stoffen waarvoor een voorlopige maximumwaarde voor residuen is vastgesteld en bijlage IV stoffen waarvoor geen maximumwaarde voor residuen kon worden vastgesteld omdat residuen van die stoffen, ongeacht de maximumhoeveelheid ervan, gevaar opleveren voor de menselijke gezondheid. Gelet op Verordeng (EG) nr. 470/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot vaststellg van communautaire procedures voor het vaststellen van grenswaarden voor residuen van farmacologisch fen levensmiddelen van dierlijke oorsprong, tot trekkg van Verordeng (EEG) nr. 2377/90 van de Raad en tot wijzigg van Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad en van Verordeng (EG) nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad ( 1 ), en met name op artikel 27, lid 1, (2) Ter vereenvoudigg moeten die farmacologisch werkzame stoffen, met hun delg op basis van maximumwaarden voor residuen, een verordeng van de Commissie worden opgenomen. Aangezien die delg berust op het Verordeng (EG) nr. 470/2009 omschreven delgssysteem, moet er ook rekeng mee worden gehouden als het gaat om de eventuele toedieng van die farmacologisch fen aan voedselde dieren. Overwegende hetgeen volgt: (1) Met het oog op de beschermg van de volksgezondheid zijn farmacologisch fen op grond van een wetenschappelijke beoordelg van hun veiligheid gedeeld vier bijlagen bij Verordeng (EEG) nr. 2377/90 van de Raad van 26 juni 1990 houdende een communautaire procedure tot vaststellg van maximumwaarden voor residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig levensmiddelen van dierlijke oorsprong ( 2 ). Bijlage I bij die verordeng bevat stoffen waarvoor een maximumwaarde voor residuen is vastgesteld, bijlage II stoffen waarvoor vaststellg van ( 1 ) PB L 152 van , blz. 11. ( 2 ) PB L 224 van , blz. 1. (3) De momenteel de bijlagen bij Verordeng (EEG) nr. 2377/90 opgenomen formatie over de therapeutische waartoe farmacologisch fen behoren, moet worden overgenomen een kolom voor de therapeutische van de stoffen. (4) Voor het sgemak moeten alle farmacologisch werkzame stoffen alfabetische volgorde één bijlage worden opgenomen. Omwille van de duidelijkheid moeten er twee tabellen komen: een tabel voor toegestane stoffen, die de bijlagen I, II en III bij Verordeng (EEG) nr. 2377/90 staan, en een tabel voor verboden stoffen, die bijlage IV bij die verordeng zijn opgenomen.

2 L 15/2 Publicatieblad van de Europese Unie (5) Voorlopige maximumwaarden voor residuen van farmacologisch fen bijlage III bij Verordeng (EEG) nr. 2377/90 waarvan de geldigheidsduur is verstreken, dienen niet deze verordeng te worden opgenomen. (6) De deze verordeng vervatte maatregelen zijn overeenstemmg met het advies van het Permanent Comité voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig, HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: Artikel 1 fen zijn met hun delg op basis van maximumwaarden voor residuen de bijlage opgenomen. Artikel 2 Deze verordeng treedt werkg op de twtigste dag volgende op die van haar bekendmakg het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze verordeng is verbdend al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk elke lidstaat. Gedaan te Brussel, 22 december Voor de Commissie De voorzitter José Manuel BARROSO

3 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/3 BIJLAGE fen en de delg daarvan op basis van maximumwaarden voor residuen () Tabel 1 Toegestane stoffen Dier Abamecte Avermecte B1a Runderen 10 μg/kg 20 μg/kg Geneesmiddelen tegen endo- en ectoparasieten Schapen 20 μg/kg 25 μg/kg 20 μg/kg Niet voor bij dieren die melk voor Acetylcysteïne TOEPAS Acetylmethione TOEPAS Acetylsalicylzuur TOEPAS behalve vissen Niet voor bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie Acetylsalicylzuur-dllyse TOEPAS behalve vissen Niet voor bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie Adenose en het 5 -mono-, 5 -di- en 5 - trifosfaat daarvan TOEPAS Adonis vernalis TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties van ten hoogste een honderdste

4 L 15/4 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Aesculus hippocastanum TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties van ten hoogste een tiende Agnus castus TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties overeenkomend met de moedertctuur en verdunngen hiervan Ailanthus altissima TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties overeenkomend met de moedertctuur en verdunngen hiervan Alane Albendazool Som van albendazoolsulfoxide, albendazoolsulfon en albendazool- 2-amosulfon, uitgedrukt als albendazool Alle herkauwers μg/kg 500 μg/kg Geneesmiddelen tegen endoparasieten Albendazooloxide Som van albendazooloxide, albendazoolsulfon en albendazool-2- amosulfon, uitgedrukt als albendazool Runderen, schapen μg/kg 500 μg/kg Geneesmiddelen tegen endoparasieten Alfacalcidol TOEPAS Runderen Alleen voor koeien rond het tijdstip van afkalven Alfa-cypermethr Cypermethr (som van de isomeren) Runderen, schapen 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg Voor de MRL melk moeten ook de bepalgen van Richtlijn 98/82/EG van de Commissie nageleefd worden Geneesmiddelen tegen ectoparasieten

5 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/5 Dier Alfaprostol TOEPAS Runderen, varkens, konijnen, paardachtigen Allantoïne TOEPAS Allium cepa TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties overeenkomend met de moedertctuur en verdunngen hiervan Aloe vera-gel en volledig bladextract van Aloe vera TOEPAS Aloë s, uit Barbados of de Kaap, hun gestandaardiseerd droog extract en bereidgen hiervan TOEPAS Alsemextract TOEPAS Altrenogest Altrenogest Varkens 1 μg/kg 0,4 μg/kg Huid + vetweefsel Alleen voor zoötechnisch en overeenkomstig Richtlijn 96/22/EG Stoffen die werken op het voortplantgssysteem Paardachtigen 1 μg/kg 0,9 μg/kg Alumiumdistearaat TOEPAS Alumiumfosfaat TOEPAS Alumiumhydroxide TOEPAS Alumiumhydroxideacetaat TOEPAS

6 L 15/6 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Alumiummonostearaat TOEPAS Alumiumsalicylaat, basisch TOEPAS Runderen Alleen voor oraal. Niet voor bij dieren die melk voor menselijke consumptie behalve vissen Alumiumtristearaat TOEPAS 2-Amoethanol TOEPAS 2-Amoethanolglucuronaat TOEPAS 2-Amoethyldihydrogeenfosfaat TOEPAS Amitraz Som van amitraz en alle metabolieten die het 2,4-DMA-gedeelte bevatten, uitgedrukt als amitraz Runderen 10 μg/kg Geneesmiddelen tegen ectoparasieten Schapen 400 μg/kg 10 μg/kg Geiten 10 μg/kg Varkens 400 μg/kg Huid + vetweefsel Bijen Hong

7 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/7 Dier Ammoniumchloride TOEPAS Ammoniumijzercitraat TOEPAS Ammoniumlaurylsulfaat TOEPAS Ammoniumsulfaat TOEPAS Amoxicille Amoxicille 4 μg/kg Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekkg op spier en huid natuurlijke De voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op uid en vetweefsel natuurlijke Niet voor bij dieren die eieren voor Ampicille Ampicille 4 μg/kg Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekkg op spier en huid natuurlijke De voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Niet voor bij dieren die eieren voor Amprolium TOEPAS Pluimvee Alleen voor oraal Angelicae radix aetheroleum TOEPAS

8 L 15/8 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Anisi aetheroleum TOEPAS Anisi stellati fructus, gestandaardiseerde extracten en bereidgen hiervan TOEPAS Apocynum cannabum TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties van ten hoogste een honderdste. Alleen voor oraal Appelzuur TOEPAS Voor als excipiënt Apramyc Apramyc Runderen μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg Niet voor bij dieren die melk voor TOEPAS Schapen, varkens, kippen, konijnen Alleen voor oraal Niet voor bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie Aqua levici TOEPAS Alleen voor farmacopee Arge TOEPAS Arnica montana (arnicae flos en arnicae planta tota) TOEPAS

9 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/9 Dier Arnicae radix TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties van ten hoogste een tiende Artemisia abrotanum TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties overeenkomend met de moedertctuur en verdunngen hiervan Asparage TOEPAS Asparagezuur TOEPAS Atropa belladonna TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties van ten hoogste een honderdste Atrope TOEPAS Avilamyce Dichloorisoevernezuur Varkens, pluimvee, konijnen Voor varkens en pluimvee heeft deze MRL betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Niet voor bij dieren die eieren voor Azagly-nafarele TOEPAS Zalmachtigen Niet voor bij vissen die eieren voor

10 L 15/10 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Azamethifos TOEPAS Zalmachtigen Azaperon Som van azaperon en azaperol Varkens Huid + vetweefsel Stoffen die werken op het zenuwstelsel/stoffen die werken op het centrale zenuwstelsel Bacitrace Som van bacitrace A, bacitrace B en bacitrace C Runderen Konijnen TOEPAS Runderen voor andere dan melk Alleen voor tramammair bij melkgevende koeien Balsamum peruvianum TOEPAS Baquiloprim Baquiloprim Runderen 10 μg/kg 1 30 μg/kg Chemotherapeutica Varkens 40 μg/kg Huid + vetweefsel Bariumselenaat TOEPAS Runderen, schapen Beclometasondipropionaat TOEPAS Paardachtigen Alleen voor via halatie Bellis perennis TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties overeenkomend met de moedertctuur en verdunngen hiervan

11 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/11 Dier Benzalkoniumchloride TOEPAS Alleen voor als excipiënt een concentratie van maximaal 0,05 % Benzocaïne TOEPAS Alleen voor als lokaal anestheticum Zalmachtigen Benzylalcohol TOEPAS Voor als excipiënt Benzylbenzoaat TOEPAS Benzyl-phydroxybenzoaat TOEPAS Benzylpenicille Benzylpenicille 4 μg/kg Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekkg op spier en huid natuurlijke De voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Niet voor bij dieren die eieren voor Betaïne TOEPAS Betaïneglucuronaat TOEPAS Betamethason Betamethason Runderen, varkens 0,75 μg/kg 2,0 μg/kg 0,75 μg/kg Corticoïden/ Glucocorticoïden Runderen 0,3 μg/kg

12 L 15/12 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Biote TOEPAS Bismutsubcarbonaat TOEPAS Alleen voor oraal Bismutsubgallaat TOEPAS Alleen voor oraal Bismutsubnitraat TOEPAS Alleen voor oraal Runderen Alleen voor tramammair Bismutsubsalicylaat TOEPAS Alleen voor oraal Bitumosulfonaten, ammonium- en natriumzouten TOEPAS Alle voedsel de zoogdieren Boldo folium TOEPAS Boorzuur en boraten TOEPAS Bronopol TOEPAS Vissen Broomhexe TOEPAS Runderen, varkens, pluimvee Niet voor bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie Brotizolam TOEPAS Runderen Alleen voor therapeutisch

13 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/13 Dier Buserel TOEPAS n-butaan TOEPAS Butafosfan TOEPAS Runderen Alleen voor traveneus n-butanol TOEPAS Voor als excipiënt Butorfanoltartraat TOEPAS Paardachtigen Alleen voor traveneuze toedieng Butyl-4- hydroxybenzoaat TOEPAS Butylscopolamebromide TOEPAS Cafeïne TOEPAS Calciumacetaat TOEPAS Calciumaspartaat TOEPAS Calciumbenzoaat TOEPAS

14 L 15/14 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Calciumborogluconaat TOEPAS Calciumcarbonaat TOEPAS Calciumchloride TOEPAS Calciumcitraat TOEPAS Calciumfosfaat TOEPAS Calciumglucoheptonaat TOEPAS Calciumgluconaat TOEPAS Calciumgluconoglucoheptonaat TOEPAS Calciumgluconolactaat TOEPAS Calciumglutamaat TOEPAS Calciumglycerofosfaat TOEPAS Calciumhydroxide TOEPAS Calciumhypofosfiet TOEPAS Calciummalaat TOEPAS

15 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/15 Dier Calciumoxide TOEPAS Calciumpantothenaat TOEPAS Calciumpolyfosfaten TOEPAS Calciumpropionaat TOEPAS Calciumsilicaat TOEPAS Calciumstearaat TOEPAS Calciumsulfaat TOEPAS Calendula officalis TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties van ten hoogste een tiende Calendulae flos TOEPAS Camphora TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties van ten hoogste een honderdste Capsici fructus acer TOEPAS

16 L 15/16 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Carazolol Carazolol Runderen 5 μg/kg 5 μg/kg 15 μg/kg 15 μg/kg 1 μg/kg Stoffen die werken op het zenuwstelsel/stoffen die werken op het autonome zenuwstelsel Varkens 5 μg/kg 5 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg Huid + vetweefsel Carbasalaatcalcium TOEPAS behalve vissen Niet voor bij dieren die melk of eieren voor menselijke consumptie Carbetoc TOEPAS zoogdieren Cardiospermum halicacabum TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties overeenkomend met de moedertctuur en verdunngen hiervan Carlae radix TOEPAS Carnite TOEPAS Carprofen Som van carprofen en carprofenglucuronideconjugaat Runderen, paardachtigen 500 μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg Anti-flammatoire Nietsteroïdale antiflammatoire middelen TOEPAS Runderen voor melk Carvi aetheroleum TOEPAS

17 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/17 Dier Caryophylli aetheroleum TOEPAS Cefacetril Cefacetril Runderen 125 μg/kg Alleen voor tramammair TOEPAS Runderen voor andere dan melk Cefalexe Cefalexe Runderen μg/kg Cefalonium Cefalonium Runderen 20 μg/kg Alleen voor tramammair en oogheelkundige behandelg TOEPAS Runderen voor andere dan melk Cefapir Som van cefapir en deacetylcefapir Runderen 60 μg/kg Cefazol Cefazol Runderen, schapen, geiten TOEPAS Runderen, schapen, geiten voor andere dan melk Alleen voor tramammair, behalve als de uier als voedg voor de mens kan worden t Cefoperazon Cefoperazon Runderen TOEPAS Runderen voor andere dan melk Alleen voor tramammair bij melkgevende koeien Cefquome Cefquome Runderen, varkens, paardachtigen Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Runderen 20 μg/kg

18 L 15/18 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Ceftiofur Som van alle residuen met tacte bètalactamstructuur, uitgedrukt als defuroylceftiofur zoogdieren μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Centellae asiaticae extractum TOEPAS Cetostearylalcohol TOEPAS Cetrimide TOEPAS Chloorfename TOEPAS zoogdieren Chloorhexide TOEPAS Chloorkresol TOEPAS Chloormadon Chloormadon Runderen 4 μg/kg 2 μg/kg 2,5 μg/kg Alleen voor zoötechnisch Stoffen die werken op het voortplantgssysteem Chloortetracycle Som van oorspronkelijk geneesmiddel en zijn 4-epimeer 600 μg/kg Eieren Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekkg op spier en huid natuurlijke De voor lever en nieren gelden niet voor vissen Chole TOEPAS Chrysanthemi cerariifolii flos TOEPAS Chymotrypse TOEPAS

19 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/19 Dier Cimicifugae racemosae rhizoma TOEPAS Niet voor bij dieren die melk voor Cchonae cortex, gestandaardiseerde extracten en bereidgen hiervan TOEPAS Cnamomi cassiae aetheroleum TOEPAS Cnamomi cassiae cortex, gestandaardiseerde extracten en bereidgen hiervan TOEPAS Cnamomi ceylanici aetheroleum TOEPAS Cnamomi ceylanici cortex, gestandaardiseerde extracten en bereidgen hiervan TOEPAS Citri aetheroleum TOEPAS Citronellae aetheroleum TOEPAS Citrulle TOEPAS Clavulaanzuur Clavulaanzuur Runderen, varkens 400 μg/kg Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Runderen Clazuril TOEPAS Duiven Clenbuterolhydrochloride Clenbuterol Runderen, paardachtigen 0,1 μg/kg 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg Stoffen die werken op het zenuwstelsel/stoffen die werken op het autonome zenuwstelsel Runderen 0,05 μg/kg

20 L 15/20 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Cloprostenol TOEPAS Runderen, varkens, geiten, paardachtigen R-Cloprostenol TOEPAS Runderen, varkens, geiten, paardachtigen Clorsulon Clorsulon Runderen 35 μg/kg Niet voor bij dieren die melk voor Geneesmiddelen tegen endoparasieten Closantel Closantel Runderen μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg Niet voor bij dieren die melk voor Geneesmiddelen tegen endoparasieten Schapen μg/kg μg/kg μg/kg μg/kg Cloxacille Cloxacille 30 μg/kg Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekkg op spier en huid natuurlijke De voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Niet voor bij dieren die eieren voor Antibiotica Coliste Coliste Eieren Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekkg op spier en huid natuurlijke De voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Antibiotica

21 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/21 Dier Condurango cortex, gestandaardiseerde extracten en bereidgen hiervan TOEPAS Convallaria majalis TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties van ten hoogste een duizendste Coriandri aetheroleum TOEPAS Corticotrope TOEPAS Coumafos Coumafos Bijen Hong Geneesmiddelen tegen ectoparasieten Crataegus TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties overeenkomend met de moedertctuur en verdunngen hiervan Cupressi aetheroleum TOEPAS Cyfluthr Cyfluthr (som van de isomeren) Runderen, geiten 10 μg/kg 10 μg/kg 10 μg/kg 20 μg/kg Voor melk moeten ook de bepalgen van Richtlijn 94/29/EG van de Raad nageleefd worden Geneesmiddelen tegen ectoparasieten Cyhalothr Cyhalothr (som van de isomeren) Runderen 500 μg/kg Voor melk moeten ook de bepalgen van Richtlijn 94/29/EG van de Raad nageleefd worden Geneesmiddelen tegen ectoparasieten

22 L 15/22 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Cypermethr Cypermethr (som van de isomeren) Alle herkauwers 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg Voor melk moeten ook de bepalgen van Richtlijn 98/82/EG van de Commissie nageleefd worden Geneesmiddelen tegen ectoparasieten Zalmachtigen en huid natuurlijke verhoudgen Cyromaz Cyromaz Schapen Niet voor bij dieren die melk voor Geneesmiddelen tegen ectoparasieten Cysteïne TOEPAS Cytide en het 5 -mono-, 5 -di- en 5 - trifosfaat daarvan TOEPAS Danofloxace Danofloxace Runderen, schapen, geiten, pluimvee Alle andere voedselde Runderen, schapen, geiten 400 μg/kg 400 μg/kg 30 μg/kg Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekkg op spier en huid natuurlijke De voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Voor pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Niet voor bij dieren die eieren voor Decoquaat TOEPAS Runderen, schapen Alleen voor oraal. Niet voor bij dieren die melk voor menselijke consumptie

23 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/23 Dier Deltamethr Deltamethr Alle herkauwers 10 μg/kg 10 μg/kg 10 μg/kg 20 μg/kg Geneesmiddelen tegen ectoparasieten Vissen 10 μg/kg en huid natuurlijke verhoudgen Dembrexe TOEPAS Paardachtigen Denaverehydrochloride TOEPAS Runderen Desloreleacetaat TOEPAS Paardachtigen Detomide TOEPAS Runderen, paardachtigen Alleen voor therapeutisch Dexamethason Dexamethason Runderen, geiten, varkens, paardachtigen 0,75 μg/kg 2 μg/kg 0,75 μg/kg Corticoïden/ Glucocorticoïden Runderen, geiten 0,3 μg/kg Dexpanthenol TOEPAS Diazon Diazon Runderen, schapen, geiten, varkens 20 μg/kg 700 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Geneesmiddelen tegen ectoparasieten Runderen, schapen, geiten 20 μg/kg Diclazuril TOEPAS Alle herkauwers, varkens Alleen voor oraal

24 L 15/24 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Diclofenac Diclofenac Runderen 5 μg/kg 1 μg/kg 5 μg/kg 10 μg/kg 0,1 µg/kg Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Anti-flammatoire Nietsteroïdale antiflammatoire middelen Varkens 5 µg/kg 1 µg/kg 5 µg/kg 10 µg/kg Huid + vetweefsel Dicloxacille Dicloxacille 30 μg/kg Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekkg op spier en huid natuurlijke De voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Niet voor bij dieren die eieren voor Dicyclanil Som van dicyclanil en 2,4,6-triamopyrimide-5-carbonitril Schapen μg/kg 400 μg/kg Niet voor bij dieren die melk voor Geneesmiddelen tegen ectoparasieten Diethyleenglycolmonoethylether TOEPAS Alle herkauwers, varkens Diethylftalaat TOEPAS Diethylsebacaat TOEPAS

25 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/25 Dier Difloxac Difloxac Runderen, schapen, geiten Varkens Pluimvee 400 μg/kg μg/kg 800 μg/kg 400 μg/kg 800 μg/kg 800 μg/kg 400 μg/kg μg/kg 600 μg/kg Huid + vetweefsel Huid + vetweefsel Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekkg op spier en huid natuurlijke De voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen Niet voor bij dieren die melk voor Niet voor bij dieren die eieren voor Antibiotica Alle andere voedselde 800 μg/kg 600 μg/kg Diflubenzuron Diflubenzuron Zalmachtigen μg/kg en huid natuurlijke verhoudgen Geneesmiddelen tegen ectoparasieten Dihydrostreptomyce Dihydrostreptomyce Alle herkauwers, varkens, konijnen 500 μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg μg/kg Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Alle herkauwers 3,5-Dijood-l-tyrose TOEPAS zoogdieren Dikoperoxide TOEPAS Dimangaantrioxide TOEPAS Alleen voor oraal Dimethicon TOEPAS Dimethylaceetamide TOEPAS

26 L 15/26 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Dimethylftalaat TOEPAS Dimethylsulfoxide TOEPAS Doprost TOEPAS zoogdieren Doprosttromethame TOEPAS zoogdieren Doproston TOEPAS zoogdieren Diprofylle TOEPAS Doramecte Doramecte zoogdieren 40 μg/kg 1 60 μg/kg Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Niet voor bij dieren die melk voor Geneesmiddelen tegen endo- en ectoparasieten Doxapram TOEPAS zoogdieren Doxycycle Doxycycle Runderen 600 μg/kg Niet voor bij dieren die melk voor Varkens, pluimvee 600 μg/kg Huid + vetweefsel Niet voor bij dieren die eieren voor

27 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/27 Dier Echacea TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties overeenkomend met de moedertctuur en verdunngen hiervan. Alleen voor farmacopee, concentraties van ten hoogste een tiende Echacea purpurea TOEPAS Emamect Emamect B1a Vissen en huid natuurlijke verhoudgen Geneesmiddelen tegen endo- en ectoparasieten Enilconazool TOEPAS Runderen, paardachtigen Enrofloxac Som van enrofloxac en ciprofloxac Runderen, schapen, geiten Varkens, konijnen Pluimvee Huid + vetweefsel Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekkg op spier en huid natuurlijke De voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Niet voor bij dieren die eieren voor Alle andere voedselde

28 L 15/28 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Epefre TOEPAS Epromect Epromect B1a Runderen μg/kg 20 μg/kg Geneesmiddelen tegen endo- en ectoparasieten Ergometremaleaat TOEPAS zoogdieren Alleen voor tijdens het baren Erytromyce Erytromyce A 40 μg/kg 1 Eieren Voor vissen heeft de MRL voor spierweefsel betrekkg op spier en huid natuurlijke De voor vetweefsel, lever en nieren gelden niet voor vissen Voor varkens en pluimvee heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Etamifyllecamsylaat TOEPAS Etamsylaat TOEPAS Ethanol TOEPAS Voor als excipiënt Ethyleendiametetraazijnzuur en zouten daarvan TOEPAS Ethyllactaat TOEPAS Ethyloleaat TOEPAS Etiprostontromethame TOEPAS Runderen, varkens

29 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/29 Dier Eucalypti aetheroleum TOEPAS Eucalyptol TOEPAS Eucalyptus globulus TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties overeenkomend met de moedertctuur en verdunngen hiervan Euphrasia officalis TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties overeenkomend met de moedertctuur en verdunngen hiervan Febantel Som van de extraheerbare residuen die tot oxfendazoolsulfon geoxideerd kunnen worden Alle herkauwers, varkens, paardachtigen 500 μg/kg Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Geneesmiddelen tegen endoparasieten Alle herkauwers 10 μg/kg Fenbendazool Som van de extraheerbare residuen die tot oxfendazoolsulfon geoxideerd kunnen worden Alle herkauwers, varkens, paardachtigen 500 μg/kg Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Geneesmiddelen tegen endoparasieten Alle herkauwers 10 μg/kg Fenol TOEPAS

30 L 15/30 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Fenoxymethylpenicille Fenoxymethylpenicille Varkens 25 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg Pluimvee 25 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg 25 μg/kg Huid + vetweefsel Niet voor bij dieren die eieren voor Fenpipramidehydrochloride TOEPAS Paardachtigen Alleen voor traveneus Fenvaleraat Fenvaleraat (som van RR-, SS-, RS- en SR-isomeer) Runderen 25 μg/kg 2 25 μg/kg 25 μg/kg 40 μg/kg Geneesmiddelen tegen ectoparasieten Fenylalane TOEPAS D-Fenylalane (6)- luteïniserend-hormoonreleasg-hormoon TOEPAS Fertirelacetaat TOEPAS Runderen Firocoxib Firocoxib Paardachtigen 10 μg/kg 15 μg/kg 60 μg/kg 10 μg/kg Anti-flammatoire Nietsteroïdale antiflammatoire middelen

31 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/31 Dier Florfenicol Som van florfenicol en metabolieten daarvan, uitgedrukt als florfenicolame Runderen, schapen, geiten Varkens μg/kg 500 μg/kg μg/kg 500 μg/kg Huid + vetweefsel Niet voor bij dieren die melk voor Niet voor bij dieren die eieren voor Pluimvee μg/kg 7 Huid + vetweefsel Vissen μg/kg en huid natuurlijke verhoudgen Alle andere voedselde μg/kg Floroglucol TOEPAS Fluazuron Fluazuron Runderen μg/kg 500 μg/kg 500 μg/kg Niet voor bij dieren die melk voor Geneesmiddelen tegen ectoparasieten Flubendazool Som van flubendazool en (2-amo-1H- benzimidazool-5-yl)(4- fluorfenyl) methanon Pluimvee, varkens 400 μg/kg Huid + vetweefsel Geneesmiddelen tegen endoparasieten Flubendazool Pluimvee 400 μg/kg Eieren Flugestonacetaat Flugestonacetaat Schapen, geiten 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg 0,5 μg/kg 1 μg/kg Alleen voor travagaal voor zoötechnische doeleden Stoffen die werken op het voortplantgssysteem

32 L 15/32 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Flumeque Flumeque Runderen, schapen, geiten, varkens Runderen, schapen, geiten 500 μg/kg μg/kg Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Niet voor bij dieren die eieren voor Pluimvee 400 μg/kg μg/kg μg/kg Huid + vetweefsel Vissen 600 μg/kg en huid natuurlijke verhoudgen Alle andere voedselde μg/kg μg/kg Flumethr Flumethr (som van alle trans-z-isomeren) Runderen 10 μg/kg 1 20 μg/kg 10 μg/kg 30 μg/kg Geneesmiddelen tegen ectoparasieten Schapen 10 μg/kg 1 20 μg/kg 10 μg/kg Niet voor bij dieren die melk voor TOEPAS Bijen

33 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/33 Dier Flunixe Flunixe Runderen 20 μg/kg 30 μg/kg Anti-flammatoire Nietsteroïdale antiflammatoire middelen Varkens 10 μg/kg 30 μg/kg Huid + vetweefsel Paardachtigen 10 μg/kg 20 μg/kg 5-Hydroxyflunix Runderen 40 μg/kg Foeniculi aetheroleum TOEPAS Foliumzuur TOEPAS Follikelstimulerend hormoon (natuurlijk FSH van alle en de synthetische analogen) TOEPAS Formaldehyd TOEPAS Foxim Foxim Schapen 400 μg/kg Niet voor bij dieren die melk voor Geneesmiddelen tegen ectoparasieten Varkens 20 μg/kg 700 μg/kg 20 μg/kg 20 μg/kg Huid + vetweefsel Kippen 25 μg/kg 5 30 μg/kg 60 μg/kg Huid + vetweefsel Eieren

34 L 15/34 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Frangulae cortex, gestandaardiseerde extracten en bereidgen hiervan TOEPAS Furosemide TOEPAS Runderen, paardachtigen Alleen voor traveneuze toedieng Fytomenadion TOEPAS Gamitromyce Gamitromyce Runderen 20 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg Niet voor bij dieren die melk voor Gentamice Som van gentamice C1, gentamice C1a, gentamice C2 en gentamice C2a Runderen, varkens 7 Voor varkens heeft de MRL voor vetweefsel betrekkg op huid en vetweefsel natuurlijke Runderen Gentianae radix, gestandaardiseerde extracten en bereidgen hiervan TOEPAS Gkgo biloba TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties van ten hoogste een duizendste Gseng TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties overeenkomend met de moedertctuur en verdunngen hiervan Gseng, gestandaardiseerde extracten en bereidgen hiervan TOEPAS Glutaaraldehyd TOEPAS

35 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/35 Dier Glutame TOEPAS Glutamezuur TOEPAS Glycerolformal TOEPAS Glyce TOEPAS Glycosamoglycaanpolysulfaat TOEPAS Paardachtigen Gonadotropereleasg hormoon TOEPAS Guajacol TOEPAS Guanose en het 5 -mono-, 5 -di- en 5 - trifosfaat daarvan TOEPAS Halofugon Halofugon Runderen 10 μg/kg 25 μg/kg 30 μg/kg 30 μg/kg Niet voor bij dieren die melk voor Geneesmiddelen tegen protozoa Hamamelis virgiana TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties van ten hoogste een tiende

36 L 15/36 Publicatieblad van de Europese Unie Dier Harpagophytum procumbens TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties overeenkomend met de moedertctuur en verdunngen hiervan Harunga madagascariensis TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties van ten hoogste een duizendste Hepare en zouten daarvan TOEPAS Heptamol TOEPAS Hesperide TOEPAS Paardachtigen Hesperidemethylchalcon TOEPAS Paardachtigen Hexetide TOEPAS Paardachtigen Hippocastani semen TOEPAS Histide TOEPAS Humaan choriongonadotrope TOEPAS

37 Publicatieblad van de Europese Unie L 15/37 Dier Humaan choriongonadotrope (natuurlijk HCG en de synthetische analogen) TOEPAS Humaan menopauzaal gonadotrope TOEPAS Runderen Humuszuren en de natriumzouten daarvan TOEPAS Alleen voor oraal Hyaluronzuur TOEPAS Hydrochloorthiazide TOEPAS Runderen Hydrocortison TOEPAS 8-Hydroxychole TOEPAS zoogdieren bij pasgeboren dieren Hydroxyethylsalicylaat TOEPAS behalve vissen Hyperici oleum TOEPAS Hypericum perforatum TOEPAS Alleen voor farmacopee, concentraties overeenkomend met de moedertctuur en verdunngen hiervan IJzerdextraan TOEPAS

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 15.1.2011 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 12/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 10/2011 VAN DE COMMISSIE van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT van 18 FEBRUARI 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding (Stbl. 30.VIII.1991)

KONINKLIJK BESLUIT van 18 FEBRUARI 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding (Stbl. 30.VIII.1991) KONINKLIJK BESLUIT van 18 FEBRUARI 1991 betreffende voedingsmiddelen bestemd voor bijzondere voeding (Stbl. 30.VIII.1991) Wijzigingen: K.B. 27 september 1993 (Stbl. 5.I.1994) K.B. 4 december 1995 (Stbl.

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0088 (E) 8253/15 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: EEE 12 ESPACE 8 ENV 242 COMPET 162 BESLUIT

Nadere informatie

UITVOERINGSRICHTLIJN 2012/25/EU VAN DE COMMISSIE

UITVOERINGSRICHTLIJN 2012/25/EU VAN DE COMMISSIE 10.10.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 275/27 RICHTLIJNEN UITVOERINGSRICHTLIJN 2012/25/EU VAN DE COMMISSIE van 9 oktober 2012 tot vaststelling van informatieprocedures voor de uitwisseling tussen

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 24.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 352/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie

TRIMAZIN 30 % poeder voor orale toediening

TRIMAZIN 30 % poeder voor orale toediening 1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL TRIMAZIN 30 % poeder voor orale toediening 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Werkzame bestanddelen : Natrii sulfadiazinum eq. sulfadiazinum 250 mg - Trimethoprim

Nadere informatie

Zo doende 2013. lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, orging, gedrag, toezicht, vaccin, ging, vaccin, toezicht, medicijn,

Zo doende 2013. lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, orging, gedrag, toezicht, vaccin, ging, vaccin, toezicht, medicijn, Zo doende 2013 Jaaroverzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over dierproeven en proefdieren lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, chnologie, muis, toezicht, wet, orging, gedrag, toezicht,

Nadere informatie

VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13)

VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13) 31.3.2015 NL L 86/13 VERORDENING (EU) 2015/534 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 17 maart 2015 betreffende rapportage van financiële toezichtinformatie (ECB/2015/13) DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking)

RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/57 RICHTLIJN 2009/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (Herschikking) (Voor de EER relevante

Nadere informatie

Zo doende 2012. lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, orging, gedrag, toezicht, vaccin, ging, vaccin, toezicht, medicijn,

Zo doende 2012. lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, orging, gedrag, toezicht, vaccin, ging, vaccin, toezicht, medicijn, Zo doende 2012 Jaaroverzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over dierproeven en proefdieren lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, chnologie, muis, toezicht, wet, orging, gedrag, toezicht,

Nadere informatie

RICHTLIJN 2000/13/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2000/13/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 2000L0013 NL 29.11.2007 005.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2000/13/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 april 2010 (28.04) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0211 (COD) 8869/10 ADD 1 AGRILEG 44 VETER 15 ENV 233 RECH 138 CODEC 348 NOTA A-PUNT - ADDENDUM van: het

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0021 (E) 12052/14 JUSTCIV 206 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 17.1.2015 L 11/37 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/62 VAN DE COMMISSIE van 10 oktober 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 1997R1467 NL 13.12.2011 002.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B VERORDENING (EG) Nr. 1467/97 VAN DE RAAD van 7 juli

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.5.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 131/101 RICHTLIJN 2009/17/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

Publicatieblad van de Europese Unie. (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 21.1.2015 L 14/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/79 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2014 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 tot vaststelling

Nadere informatie

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG L 81/24 Publicatieblad van de Europese Unie 27.3.2009 III (Besluiten op grond van het EU-Verdrag) BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG KADERBESLUIT 2009/299/JBZ VAN DE RAAD van 26 februari

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999)

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD BIOLOGISCHE TEELT VAN GEWASSEN

INFORMATIEBLAD BIOLOGISCHE TEELT VAN GEWASSEN INFORMATIEBLAD BIOLOGISCHE TEELT VAN GEWASSEN INFORMATIEBLAD BIOLOGISCHE TEELT VAN GEWASSEN > MAART 2013 2 3 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 3 INLEIDING 5 1. ALGEMENE INFORMATIE OVER CERTIFICERING 6 2. INFORMATIE

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 104 VAN 27 JUNI 2012 OVER DE UITVOERING VAN EEN WERKGELEGENHEIDSPLAN OUDERE WERKNEMERS IN DE ONDERNEMING ----------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

9635/13 mak/yen/hh 1 DQPG

9635/13 mak/yen/hh 1 DQPG RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 juni 2013 (OR. en) 9635/13 Interinstitutioneel dossier: 2012/0163 (COD) CODEC 1095 WTO 111 FDI 11 PE 218 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 14.5.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 141/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 468/2014 VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 16 april 2014 tot vaststelling van een

Nadere informatie

FAQ DIERENARTS & DEPOT

FAQ DIERENARTS & DEPOT FAQ DIERENARTS & DEPOT VERSIE 2 JUNI 2010 DEPOT Kunnen er twee geneesmiddelendepots zijn op hetzelfde adres? JA, maar niet op naam van dezelfde dierenarts. De dierenarts-depothouder kan slechts titularis

Nadere informatie

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities

Afdeling I. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 16 januari 2006 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico s van lawaai op het werk (B.S. 15.2.2006) Afdeling I. - Toepassingsgebied

Nadere informatie