Omzendbrief nr. COL 5/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omzendbrief nr. COL 5/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep"

Transcriptie

1 College van Procureurs-generaal Omzendbrief nr. COL 5/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Toegestuurd aan de dames en heren Procureurs des Konings Eerste substituut- en substituut Procureurs des Konings Gerechtelijke stagiair(e)s Onderzoeksrechters Hoofdcommissarissen gerechtelijke politie Commandanten rijkswachtdistricten en rijkswachtbrigades (Hoofd)politiecommissarissen Brigadecommissarissen en (hoofd)veldwachters Ter uitvoering, tot voorlichting, De Procureur des Konings Ernest Allardstraat 42, 1000 Brussel - tel. 02/ fax 02/

2 (Brussel, Gent, Luik, Bergen, Antwerpen), 18 mei Mijnheer, Mevrouw de Procureur des Konings, Betreft : Verdovende middelen - Vervolgingsbeleid inzake bezit en detailhandel van illegale verdovende middelen. Hierbij zend ik u de «Gemeenschappelijke richtlijn over het vervolgingsbeleid inzake bezit en detailhandel van illegale verdovende middelen» die na overleg tussen de Minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal op 8 mei 1998 werd goedgekeurd. Ik verzoek u mij onmiddellijk in te lichten van elke moeilijkheid die zich bij de toepassing van deze richtlijn zou voordoen. De Procureur-generaal, (get.) A. VAN OUDENHOVE F. SCHINS A. THILY G. LADRIERE C. DEKKERS

3 GEMEENSCHAPPELIJKE RICHTLIJN OVER HET VERVOLGINGSBELEID INZAKE BEZIT EN DETAILHANDEL VAN ILLEGALE VERDOVENDE MIDDELEN. I. KRACHTLIJNEN Deze richtlijn kadert in het verslag namens de werkgroep belast met het bestuderen van de drugproblematiek, uitgebracht op de gewone zitting dd. 5 juni 1997 van de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers (parlementaire stukken 1062/1 tot /97). Dientengevolge is na overleg tussen de Minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal, besloten om elk binnen zijn bevoegdheid, hierna volgende gemeenschappelijke richtlijn uit te vaardigen. * * * De drie belangrijkste instrumenten om een drugbeleid uit te tekenen zijn preventie, hulpverlening en repressie. Zij moeten leiden naar een ruimte voor een derde weg tussen een louter repressieve aanpak en een gedoogbeleid, het zogenaamde normaliseringsbeleid. Dergelijk beleid betekent echter niet dat wordt aanvaard dat druggebruik in onze samenleving normaal of alledaags is geworden. Een realistische, hedendaagse politiek inzake drugbestrijding moet worden afgestemd op de navolgende prioriteiten: 1. De belangrijkste doelstelling is het ontraden en het terugdringen van het druggebruik en het afremmen van het aantal nieuwe druggebruikers. 2. De tweede prioriteit is de bescherming van de samenleving en haar leden die met het verschijnsel drugs en de gevolgen ervan worden geconfronteerd. Ze betreft ook de drugverslaafden die de nodige hulp moeten krijgen om, ondanks de drugs, een menswaardig bestaan te kunnen leiden. 3. Het gerecht kan noch mag de enige plaats van sociale regulering zijn. Druggebruikers moeten in eerste instantie kunnen terugvallen op een brede waaier van voorzieningen inzake drughulpverlening. 4. Vermeden moet worden dat druggebruikers die, behalve dat ze drugs bezitten, geen misdrijf hebben gepleegd, in de gevangenis terechtkomen. 5. De strafrechtelijke benadering, en meer specifiek de gevangenis, moet het "ultimum remedium" zijn bij de afhandeling van problematisch middelengebruik. 6. Indien men het beleid inzake drugbestrijding wil aanpassen aan de maatschappelijke ontwikkelingen, dan is een geregelde evaluatie van het resultaat van de doorgevoerde maatregelen onontbeerlijk.

4 2 II. DRAAGWIJDTE 1. Deze richtlijn betreft de inbreuken op de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica. alsmede haar uitvoeringsbesluiten, hierna genoemd "Drugwet", en meer bepaald het vervolgingsbeleid voor wat betreft het drugbezit en de detaildrughandel om in eigen gebruik te voorzien. 2. Het repressief beleid ten aanzien van de drughandel en van de criminele organisaties die daarmee banden hebben, maakt niet het directe voorwerp uit van deze richtlijn. 3. In de mate deze richtlijn daarvan afwijkt, vervangt zij de bepalingen van de algemene richtlijnen dd. 26 mei 1993 van het College van Procureurs-generaal onder het voorzitterschap van de Minister van Justitie over een gemeenschappelijk strafrechtelijk beleid inzake verdovende middelen; de explicitering en de verdere uitvoering hiervan kan voorwerp uitmaken van een gemeenschappelijke omzendbrief van het College. 4. De richtlijn is in principe bindend voor alle leden van het openbaar ministerie om eenvormigheid in het vervolgingsbeleid te realiseren. Het is evenwel niet mogelijk noch wenselijk dat deze richtlijn anticipeert op de complexiteit en alle feitelijke omstandigheden die elk dossier eigen zijn. Bijgevolg kan een individuele parketmagistraat, bij toepassing van het opportuniteitsbeginsel, afwijken van de richtlijnen mits goede motivering. III. PRINCIPES VAN HET VERVOLGINGSBELEID 1. ALGEMEEN 1. De Drugwet wordt niet gewijzigd. Het bezit van illegale drugs blijft dus strafbaar. 2. Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen bezit met het oog op eigen gebruik van cannabisproducten (afkomstig van de hennepplant zoals o.m. marihuana, hasjiesj, weed,...) en andere illegale drugs (zoals heroïne. cocaïne of XTC... ). Dit onderscheid wordt gemaakt naar het gezondheidsrisico van het gebruik. De zgn. andere illegale drugs zijn middelen met een onaanvaardbaar psychisch/fysisch gezondheidsrisico (o.m. risico op overdosis). Cannabisproducten daarentegen zijn middelen die minder gezondheidsproblemen veroorzaken. 3. Deze richtlijn is ook van toepassing op de gebruiker in groep van drugs vermits aan het gebruik het individueel bezit van deze producten voorafgaat en artikel 3, lid 1 van de Drugwet voor groepsgebruik dezelfde straffen voorziet als deze die artikel 2 bis, 1 stelt op de overtredingen van de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten. 4. Een efficiënte strafrechtsbedeling begint daar waar andere regulerende para-justitiële en hulpverlenende mechanismen zouden hebben gefaald of zijn genegeerd geworden. Dit vooronderstelt een georganiseerd, permanent overleg tussen de betrokken actoren.

5 3 2. DE CANNABISPRODUCTEN 1. Het bezit van cannabis met het oog op eigen gebruik is een wanbedrijf waaraan de laagste prioriteit in het vervolgingsbeleid wordt gegeven. Conform o.m. artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering en artikel 40 van de Wet dd. 5 augustus 1992 op het politieambt betekent dit dat een proces-verbaal wordt opgesteld, zij het dat dit kan in beknopte of vereenvoudigde vorm. 2. Deze vereenvoudigde processen-verbaal (cfr. voorbeeld in bijlage) zullen door de verbaliserende politiedienst worden opgemaakt, geregistreerd, afgedrukt, opgeborgen en bewaard, samen met de eventuele bijlagen. Latere akten worden eraan toegevoegd. De officier van gerechtelijke politie kan hiervan afwijken en een gewoon proces-verbaal opstellen op grond van: - feitelijke omstandigheden (vb. indiciën handel) - de betrokkene (vb. probleemgebruik) persoonlijkheidsgegevens - bijkomende inlichtingen (vb. overlast. resultaat eventuele huiszoeking in geval van ontdekking op heterdaad of met toestemming, weigering om vrijwillige afstand te doen van inbeslaggenomen goederen). Hij moet dit proces-verbaal onmiddellijk overmaken aan het parket na zonodig de dienstdoende of gespecialiseerde magistraat te hebben ingelicht overeenkomstig de door de procureur des Konings gegeven instructies. De verantwoordelijkheid van de leidinggevende officier wordt dus benadrukt. Hij moet aanvoelen of in casu een afwijking noodzakelijk is of niet. Uiteraard oefent het parket op deze werkwijze controle uit. Naargelang de hoeveelheid PV's zal tweewekelijks of maandelijks een listing (geïnventariseerd in functie van de woon- of verblijfplaats van de geverbaliseerde) van al de vereenvoudigde processen-verbaal aan het parket worden gezonden waarbij per notitienummer de belangrijkste gegevens worden vermeld: - plaats. datum en uur der feiten - identiteit van de betrokkene - aard van het gebruik (kwaliteit product, kwantiteit en frequentie) - oorsprong en financiering van de verwerving - algemene strafrechtelijke antecedenten - omschrijving van de inbeslaggenomen goederen waarvan vrijwillig afstand werd gedaan, - fysiek aspect en gezondheidstoestand van betrokkene - familiale, sociale en beroepssituatie Aan de hand van deze listings zal het de magistraat mogelijk zijn op ieder ogenblik de processen-verbaal op te vragen waarvan hij meent dat er verder gevolg aan moet worden gegeven of dat er verbindingen kunnen worden gelegd met in het parket reeds gekende zaken.

6 4 Het parket zal precieze richtlijnen geven aan de politiediensten, met het oog op de uitwerking van een systeem voor de neerlegging ter griffie van inbeslaggenomen goederen waarvan de bezitter vrijwillig afstand deed. De magistraat zal beslissen over de bestemming die aan deze goederen moet worden gegeven. 3. Het contact met de politiedienst die verbaliseert, moet worden beschouwd als een voldoende waarschuwing en herinnering aan de norm voor de gebruiker. 4. Vaststellingen met betrekking tot het beperkt bezit van cannabisproducten met het oog op eigen éénmalig of incidenteel gebruik kunnen, mits betaling van de eventuele kosten en beslissing over de inbeslaggenomen goederen, het voorwerp uitmaken van een sepot door de parketmagistraat. 5. Wanneer evenwel de betrokkene een problematisch gebruiker is, zal een gewoon P.V. zonder uitstel worden overgemaakt aan het parket zonodig na de gespecialiseerde of dienstdoende magistraat te hebben ingelicht overeenkomstig de door de procureur des Konings gegeven instructies. Problematisch gebruik blijkt o.m. uit volgehouden geregeld gebruik, afhankelijkheid, verslaving, gebrek aan sociaal-economische integratie of crisissituaties. In dergelijk geval lijkt het aangewezen om de betrokkene naar de hulpverlening te oriënteren. Wanneer het bezit gepaard gaat met maatschappelijke overlast of het risico daartoe reëel aanwezig is. wordt eveneens een gewoon P.V. zonder uitstel overgemaakt aan het parket zonodig na de gespecialiseerde of dienstdoende magistraat te hebben ingelicht overeenkomstig de door de procureur des Konings gegeven instructies. Van overlast kan er sprake zijn bij o.m. vervuiling, kabaal, verbale agressiviteit, hinder. gebruik en of onder invloed in het openbaar. Afhankelijk van de aard, de combinatie en de ernst van de feiten evenals van de persoonlijkheid van de betrokkene, kan de parketmagistraat de volgens hem gepaste navermelde maatregel(en) nemen: - sepot mits politievermaning en/of na verwijzing naar een gespecialiseerde hulpverlenings- of doorverwijzingsdienst voor druggebruikers; - pretoriaanse probatie (parketbeslissing met als doel het sepot afhankelijk te maken van de inzet van betrokkene om zijn persoonlijk gedrag aan te passen door het vervullen van voorwaarden als o.m. niet recidiveren, het drugmilieu niet frequenterenontwenning); - verval van strafvordering door betaling van een geldsom (toepassing art. 216 bis Wb.Sv.). In voorkomend geval wordt nagegaan. via de politiediensten of de sociale diensten bij de rechtbanken. welk gevolg de betrokkene gaf aan de hem opgelegde raad of voorwaarden als hij hiervan niet zelf het bewijs zou leveren. Wanneer voormelde maatregelen niet het beoogde resultaat zouden (kunnen) opleveren en een dagvaarding noodzakelijk is. dan belet dit uiteraard niet dat de parketmagistraat ter zitting een aangepaste toepassing kan vorderen van artikel 9 van de Wet van 09 juli

7 en van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie en dit zonodig na een voorafgaandelijke maatschappelijke enquête over de gedragingen van de gedaagde en zijn milieu wat tevens toelaat de dienstverlening (wijzigingswet dd. 10 februari 1994) te overwegen. 3. DE ANDERE ILLEGALE DRUGS 1. Gelet op het onaanvaardbare gezondheidsrisico van het bezit met het oog op eigen gebruik van andere illegale drugs dan cannabisproducten (zoals o.m. heroïne. cocaïne, XTC,...) wordt in dat geval door de politiedienst een gewoon proces-verbaal opgesteld en ten spoedigste overgemaakt aan het parket zonodig na de gespecialiseerde of dienstdoende magistraat te hebben ingelicht overeenkomstig de door de procureur des Konings gesteven instructies. 2. Vaststellingen met betrekking tot het beperkt bezit van deze drugs met het oog op eigen éénmalig of incidenteel gebruik maken, onder navermeld voorbehoud en mits betaling van de eventuele kosten en beslissing over de inbeslaggenomen goederen, het voorwerp uit van de navermelde maatregel(en): - sepot mits politievermaning en eventuele informatie over de hulpverlening; - verval van strafvordering door betaling van een geldsom. 3. Wanneer het drugbezit gepaard gaat met maatschappelijke overlast of het risico daartoe reëel aanwezig is of wanneer de betrokkene een problematisch gebruiker is of dreigt te worden, kan de parketmagistraat de volgens hem gepaste navermelde maatregelen nemen en dit afhankelijk van de aard, de combinatie en de ernst van de feiten evenals van de persoonlijkheid van de betrokkene: - sepot na verwijzing naar een gespecialiseerde hulpverlenings- of doorverwijzingsdienst voor druggebruikers; - pretoriaanse probatie; - verval van strafvordering door betaling van een geldsom. In voorkomend geval wordt nagegaan, via de politiediensten of de sociale diensten bij de rechtbanken, welk gevolg de betrokkene gaf aan de hem opgelegde raad of voorwaarden voor zover hij hiervan niet zelf het bewijs zou leveren. Wanneer voormelde maatregelen niet het beoogde resultaat zouden (kunnen) opleveren en een dagvaarding noodzakelijk is, dan belet dit uiteraard niet dat de parketmagistraat ter zitting een aangepaste toepassing kan vorderen van artikel 9 van de Wet van 09 juli 1975 en van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie en dit zonodig na een voorafgaandelijke maatschappelijke enquête over de gedragingen van de gedaagde en zijn milieu wat tevens toelaat de dienstverlening (wijzigingswet dd. 10 februari 1994) te overwegen. 4. VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN Overeenkomstig de Drugwet strafbare feiten, die in beginsel met correctionele straffen worden beteugeld, maar die misdaden zijn wanneer zij worden gepleegd met één van de door artikel 2 bis, 2 tot 4 van de Drugwet opgesomde verzwarende omstandigheden,

8 6 maken in principe het voorwerp uit van een gewoon proces-verbaal en een vordering tot verwijzing of dagvaarding. Samengevat gaat het om drie groepen van verzwarende omstandigheden: a. de schuldige was deelnemer of leider van een vereniging die drugs verspreidt; b. de misdrijven werden gepleegd ten aanzien van minderjarigen; c. het druggebruik heeft bij een ander een ongeneeslijk lijkende ziekte, een blijven de arbeidsongeschiktheid. het volledig verlies van het gebruik van een orgaan, een zware verminking of zelfs de dooi veroorzaakt. 5. DETAILHANDEL Voor wat betreft de handel in kleine hoeveelheden drugs dient een onderscheid gemaakt te worden tussen handel uit louter winstbejag en handel om in eigen gebruik te voorzien. In het eerste geval dient men de detailhandel te beschouwen als een essentiële schakel van de wijdvertakte drugdistributie en dient de repressieve aanpak identiek te zijn aan die tegen deze georganiseerde delinquentie (d.w.z. een nadrukkelijke repressieve aanpak zoals dagvaarding. aanhoudingsbevel. inbeslagname van o.m. voertuigen en/of vermogensvoordelen. hun eventuele verbeurdverklaring, e.d.). In het tweede geval is het aangewezen dat door de politiediensten een gewoon proces-verbaal wordt opgesteld en dat de parketmagistraat één van voormelde aanbevolen maatregelen toepast (cfr. punt III, 2 of 3). Bij de beoordeling van het karakter van de detailhandel is de kwantiteit van de aangetroffen drugs richting- maar niet doorslaggevend. Er dient o.m. rekening te worden gehouden met de problematiek van drugvrije ronselaars voor verkopers (de zgn. "drugrunners") en gespreide verkooptechnieken. 6. DRUGGERELATEERDE CRIMINALITEIT Inzake druggerelateerde criminaliteit is het uiteraard zo dat middelenafhankelijkheid nooit een reden kan zijn om crimineel gedrag te rechtvaardigen of te verschonen. Mededeling hiervan aan het parket via een vereenvoudigd proces-verbaal is uitgesloten. Er zal steeds een gewoon proces-verbaal worden opgesteld. De aard van de strafrechtelijke reactie wordt bepaald door de zwaarwichtigheid van de feiten enerzijds en de individuele toestand van de betrokken misdrijfpleger anderzijds. Voor de penale afhandeling van dergelijke criminaliteit zal desgevallend bij voorrang toepassing gemaakt worden van art. 216 ter Wb. Sv. (strafbemiddeling).

9 7 IV. AFHANDELINGSMODALITEITEN 1. Eén of meer gespecialiseerde magistraten worden belast met deze drugdossiers en de drugproblematiek in het algemeen. 2. De behandeling van de individuele dossiers gebeurt bij voorkeur door het parket van de woon- of verblijfplaats van de betrokkene. Tussen of binnen de parketten wordt overlegd wanneer. als gevolg van het opstellen van afzonderlijke processen-verbaal, samenhangende misdrijven inzake verdovende middelen en andere misdrijven dienen behandeld te worden. 3. Vaststellingen lastens een betrokkene met een woon- of verblijfplaats buiten het arrondissement worden door de politiedienst steeds onmiddellijk overgemaakt aan het parket waaronder de dienst ressorteert. Dit parket zorgt ervoor dat het (vereenvoudigd of gewoon) proces-verbaal zonder verwijl wordt doorgestuurd naar het parket van de woon- of verblijfplaats van de geverbaliseerde. 4. Voor wat betreft personen die niet in België verblijven zal, in bepaalde gevallen, en ten informatieve titel een rechtstreekse overmaking van het afschrift van het vereenvoudigd of gewoon proces-verbaal naar de buitenlandse gerechtelijke overheden gebeuren. Daartegenover staat de officiële aangifte die tot doel heeft om de uitoefening van vervolgingen door het vreemde land mogelijk te maken. 5. Voor wat betreft minderjarigen kunnen bepaalde hierboven voorziene maatregelen worden toegepast. rekeninghoudend evenwel met het feit dat het vervolgingsbeleid wat hen betreft is gebaseerd op andere gekende principes. 6. In het belang van de volksgezondheid, maken ongebruikte injectiespuiten en naalden niet het voorwerp uit van een inbeslagname door de politiediensten en worden zonodig, onmiddellijk teruggegeven; een vermelding dat deze voorwerpen werden aangetroffen en een korte omschrijving ervan in het proces-verbaal volstaan. 7. Het Openbaar Ministerie dient duidelijke richtlijnen te geven aan de politiediensten voor de opsporing en het onderzoek van de misdrijven. Anderzijds dient het Openbaar Ministerie voorafgaandelijk te worden ingelicht over administratieve politie- of opsporingsoperaties. 8. De gespecialiseerde magistraten zullen een permanent overleg tussen de strafrechtsbedeling en de drughulpverlening organiseren op basis van plaatselijke samenwerkings- en doorverwijzingsakkoorden, -protocols en -afspraken en dit met respect voor elkaars eigenheid. bevoegdheden en voor het beroeps- en het onderzoeksgeheim. In de arrondissementen waar de justitiehuizen reeds bestaan, zullen deze optreden als bemiddelaar. 9. Er is nood aan een werkzaam, eenvoudig en uniform meetinstrument (registratie en statistiek) zodanig dat het gevoerde beleid nauwkeurig kan worden geëvalueerd. Dit zal voorwerp uitmaken van een latere omzendbrief.

10 8 10. Voor militairen gelden de richtlijnen uitgevaardigd door de Auditeur-generaal bij het Militaire Gerechtshof. Brussel, 08 mei 1998, De Minister van Justitie, Tony VAN PARYS De Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Luik, De Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Mons, Anne THILY Gaston LADRIERE De Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Antwerpen, Voorzitter van het College van Procureurs-generaal, De Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel, Deken van het College van Procureurs-generaal, Christine DEKKERS André VAN OUDENHOVE De Procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Gent, Frank SCHINS

11 9 POLITIE AANVANKELIJK PROCES-VERBAAL NOT.NR. BG.: / PRO JUSTITIA Wij,, Commissaris van Politie, werden op te uur in kennis gesteld inzake: Aard feit: Vaststellers: Datum en uur feit: Plaats: Identiteit betrokkene: Aard gebruik: Oorsprong en financiering verwerving: Strafrechtelijke antecedenten: Beslagname: Fysiek aspect en gezondheidstoestand: Sociale, familiale en beroepssituatie: INLICHTINGEN: VERKLARINGEN: BIJLAGEN: Waarvan akte,

Omzendbrief nr. COL 3/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep College van Procureurs-generaal Omzendbrief nr. COL 3/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Toegestuurd aan de dames en heren Toegestuurd aan de dames en heren Eerste Substituten,

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL Brussel, le 27 février 2004. Omzendbrief nr. COL 3/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer de

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 16/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 16/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Brussel, 14 december 1998. College van Procureurs-generaal Omzendbrief nr. COL 16/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer/Mevrouw

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING: SOORTEN DRUGS EN HUN EFFECTEN 1 I. DRUGWET: 24 FEBRUARI II. DRUGS IN HET VERKEER 86. C. Verzwarende omstandigheden 43

Inhoudsopgave INLEIDING: SOORTEN DRUGS EN HUN EFFECTEN 1 I. DRUGWET: 24 FEBRUARI II. DRUGS IN HET VERKEER 86. C. Verzwarende omstandigheden 43 Inhoudsopgave INLEIDING: SOORTEN DRUGS EN HUN EFFECTEN 1 A. Drugs: vriend of vijand van alle tijden? 1 1. Inleiding 1 2. De psychoactieve stoffen van alle tijden: de klassieke drugs 4 3. De nieuwe psychoactieve

Nadere informatie

INHOUDSOVERZICHT TEN GELEIDE 11

INHOUDSOVERZICHT TEN GELEIDE 11 SOVERZICHT TEN GELEIDE 11 DEEL 1 BESPREKING VAN DE NIEUWE EN BESTAANDE WETGEVING 15 1. De drugwetgeving 15 1.1. Overzicht van de drugwetgeving 15 1.1.1. Wet 24 februari 1921 15 1.1.2. De uitvoeringsbesluiten

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. III. Drugwet: 24 februari 1921 A. Inleiding 28 1. Algemeen... 28 2. Afbakening... 30 B. Wat is strafbaar?... 30 1. Algemeen...

INHOUDSOPGAVE. III. Drugwet: 24 februari 1921 A. Inleiding 28 1. Algemeen... 28 2. Afbakening... 30 B. Wat is strafbaar?... 30 1. Algemeen... INHOUDSOPGAVE I. Beleid A. Situering van het drugbeleid...1 B. De parlementaire werkgroep Drugs...2 C. De Federale Beleidsnota Drugs...4 D. Invloed van de wetswijziging in 2003...5 E. De richtlijn van

Nadere informatie

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1

STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS. Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN MINISTERS Wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ministers 1 TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Deze wet regelt een

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 15/99 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 15/99 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL Brussel, 22 november 1999. Omzendbrief nr. COL 15/99 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer/Mevrouw

Nadere informatie

DBK: Het Gents Model Concept & implementatie Organisatie vanuit Justitie en vanuit Hulpverlening

DBK: Het Gents Model Concept & implementatie Organisatie vanuit Justitie en vanuit Hulpverlening DBK: Het Gents Model Concept & implementatie Organisatie vanuit Justitie en vanuit Hulpverlening 1 INHOUD PRESENTATIE I. Belgisch drugbeleid II. O.M. en problematisch druggebruik III.De rechtbank en problematisch

Nadere informatie

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK Pedagogische studiedag Vrijdag 28 januari 2011 SPREKER : BART COUSSEMENT Commissaris van Politie Politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) Directie Risicomanagement Voetbalcel

Nadere informatie

Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013

Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013 Steven Dewulf Studiecentrum voor militair recht en oorlogsrecht KMS 15 mei 2013 Rechtsmachtrecht Misdrijven op Belgisch grondgebied gepleegd Misdrijven buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd Territorialiteitsbeginsel

Nadere informatie

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur

Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de arbeidsauditeur Behandeling van een inbreuk op de welzijnswetgeving door de Een pro justitia, opgesteld door de bevoegde inspectiediensten wordt gestuurd de, de overtreder, de werkgever, en de FOD WASO, dienst administratieve

Nadere informatie

Brussel, 30 november 2015

Brussel, 30 november 2015 Brussel, 30 november 2015 Aan de dames en heren Provinciegouverneurs Aan de heer Hoge Ambtenaar belast met de uitoefening van bevoegdheden van de Brusselse Agglomeratie Aan de heer Voorzitter van het College

Nadere informatie

politieambt (CO-A-2015-034)

politieambt (CO-A-2015-034) 1/6 Advies nr 25/2015 van 1 juli 2015 Betreft: Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen wijzigingen aan de wet op het politieambt (CO-A-2015-034) De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke

Nadere informatie

Het mini-onderzoek : Hefboom voor het verhoor van de accountant en de belastingconsulent als getuige in strafzaken

Het mini-onderzoek : Hefboom voor het verhoor van de accountant en de belastingconsulent als getuige in strafzaken Het mini-onderzoek : Hefboom voor het verhoor van de accountant en de belastingconsulent als getuige in strafzaken Jan VAN DROOGBROECK De extern accountant en extern belastingconsulent is overeenkomstig

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 4/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 4/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL Brussel, le 27 février 2004. Omzendbrief nr. COL 4/2004 van het College van Procureursgeneraal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer de

Nadere informatie

DE DRUGBEHANDELINGSKAMER

DE DRUGBEHANDELINGSKAMER DE DRUGBEHANDELINGSKAMER Rechtbank van eerste aanleg te Gent InLEIDING Aan de rechtbank van eerste aanleg te Gent loopt momenteel een proefproject met de steun van de minister van Justitie. De drugbehandelingskamer

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 8 MEI 2012 P.11.1908.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.11.1908.N I R. L. M. P., inverdenkinggestelde. eiser, met als raadsman mr. Michaël Verstraeten, advocaat bij de balie te Gent. II M. G.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Lijst figuren 13. Lijst tabellen 17. Rechtbank onder invloed 25

Inhoudstafel. Lijst figuren 13. Lijst tabellen 17. Rechtbank onder invloed 25 ASP Migranten in de balans.book Page 7 Friday, January 15, 2010 10:47 AM Inhoudstafel Inhoudstafel 7 Lijst figuren 13 Lijst tabellen 17 Rechtbank onder invloed 25 Deel I: Etnische minderheidsgroepen :

Nadere informatie

Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering

Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering Marc Bockstaele (ere)hoofdcommissaris Federale Gerechtelijke Politie 1 Het openbaar ministerie heeft het monopolie van de strafvordering De Wet van 30 juni 1971betreffende de administratieve geldboeten,

Nadere informatie

samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal! het beleid wordt uitgestippeld door een college van procureurs-generaal

samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal! het beleid wordt uitgestippeld door een college van procureurs-generaal Leg uit : het openbaar ministerie ( parket ) = hoeder van de openbare orde! 1) opsporen en onderzoeken 2) vervolgen 3) uitvoering van de straf samenstelling : federale en lokale parketten & parketten-generaal!

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 10/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 10/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep College van Procureurs-generaal Omzendbrief nr. COL 10/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Toegestuurd aan de dames en heren Toegestuurd aan de dames en heren Eerste Substituut;

Nadere informatie

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art.

Domein 1 : Bestuurlijke politie (In termen van bevoegdheden van agent van bestuurlijke politie in overeenstemming met het art. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) Ten gevolge van de problemen met PolDoc: maak soms gebruik van het nieuwe platform PolDMS (te raadplegen via Portal) Domein 1 : Bestuurlijke politie

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/2001 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/2001 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL Brussel, 6 maart 2001. Omzendbrief nr. COL 3/2001 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer/Mevrouw

Nadere informatie

STRAFVERVOLGING VAN PROCES-VERBAAL TOT VEROORDELING

STRAFVERVOLGING VAN PROCES-VERBAAL TOT VEROORDELING STRAFVERVOLGING VAN PROCES-VERBAAL TOT VEROORDELING Christophe THIEBAUT Advocaat PAQUES, NOPERE & THIEBAUT Assistent UCL Maître de conférences FUCAM II- DE OPSPORING * Basisstuk van de strafprocedure *

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt. jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor

College van Procureurs-generaal stelt. jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2015 van de correctionele parketten voor Persbericht 21 april

Nadere informatie

1.1 Ontstaan. Waarom? Flagrante wanpraktijken blijven bestaan Sommige eigenaar blijven onbewoonbare woningen verhuren

1.1 Ontstaan. Waarom? Flagrante wanpraktijken blijven bestaan Sommige eigenaar blijven onbewoonbare woningen verhuren 1.1 Ontstaan Waarom? Flagrante wanpraktijken blijven bestaan Sommige eigenaar blijven onbewoonbare woningen verhuren Andere aanpak nodig met strafrechterlijk optreden en hoge boetes 1.2 Taken en bevoegdheden

Nadere informatie

Justitie in vogelvlucht Sociale plattegrond Oost- Vlaanderen - Gent - 21 oktober 2014

Justitie in vogelvlucht Sociale plattegrond Oost- Vlaanderen - Gent - 21 oktober 2014 Justitie in vogelvlucht Sociale plattegrond Oost- Vlaanderen - Gent - 21 oktober 2014 Wie onderzoekt? Openbaar ministerie: substituten van de procureur des Konings Rechterlijke macht: Onderzoeksrechters

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 12/99 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 12/99 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL Brussel, 3 juni 1999. Omzendbrief nr. COL 12/99 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Mijnheer / Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer / Mevrouw

Nadere informatie

OPENBAAR MINISTERIE. Inhoud

OPENBAAR MINISTERIE. Inhoud OPENBAAR MINISTERIE 3 Inhoud Inleiding 4 Wat is het openbaar ministerie 4 Wie maakt deel uit van het openbaar ministerie? 4 Wat doet het openbaar ministerie? 5 1 Opsporing 5 2 Permanentie 6 3 Vervolging

Nadere informatie

Rolnummer 5698. Arrest nr. 65/2014 van 3 april 2014 A R R E S T

Rolnummer 5698. Arrest nr. 65/2014 van 3 april 2014 A R R E S T Rolnummer 5698 Arrest nr. 65/2014 van 3 april 2014 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 43bis van het Strafwetboek en over de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep COLLEGE VAN PROCUREURS-GENERAAL Brussel, 2 mei 2000. Omzendbrief nr. COL 3/2000 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer/Mevrouw

Nadere informatie

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor?

De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? De Salduzwet: welke rechten hebt u bij een verhoor? Is er in uw bedrijf al eens een ernstig arbeidsongeval gebeurd? Dan bent u als werkgever, als lid van de hiërarchische lijn, als preventieadviseur, als

Nadere informatie

WAT ZEGT DE WET OVER ILLEGALE DRUGS?

WAT ZEGT DE WET OVER ILLEGALE DRUGS? WAT ZEGT DE WET OVER ILLEGALE DRUGS? 2017 Het is hier niet mogelijk om alle details van de drugwet en al haar bepalingen uit de doeken te doen. We gaan voor een algemene kennismaking met de huidige drugwet.

Nadere informatie

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen

Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt Provincie Oost-Vlaanderen REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE BETREFFENDE DE BIJSTANDSREGELING Art. 1. Het VSOA - Politie, hierna de organisatie genoemd, verdedigt de belangen

Nadere informatie

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken

Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Het Belgisch una via-model in fiscale strafzaken Een vervolging en een beteugeling langs één weg? Ragheno Business Park, Motstraat 30, 2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van t/m heden

Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van t/m heden Wet op de bijzondere opsporingsdiensten Geldend van 01-01-2013 t/m heden Wet van 29 mei 2006 tot vaststelling van regels met betrekking tot de bijzondere opsporingsdiensten en de instelling van het functioneel

Nadere informatie

Actualisatie strafrecht en strafprocesrecht Voor parketjuristen, referendarissen, stagiairs, beginnende magistraten

Actualisatie strafrecht en strafprocesrecht Voor parketjuristen, referendarissen, stagiairs, beginnende magistraten Actualisatie strafrecht en strafprocesrecht Voor parketjuristen, referendarissen, stagiairs, beginnende magistraten ref.: PEN-168/2017 Doelgroep Alle nieuwe parketjuristen (verplicht) Geïnteresseerde parketjuristen

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 12/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 12/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep College van Procureurs-generaal Omzendbrief nr. COL 12/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Toegestuurd aan de dames en heren Toegestuurd aan de dames en heren Eerste Substituten;

Nadere informatie

ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING ONDERZOEKSGERECHTEN. Raoul DECLERCQ

ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING ONDERZOEKSGERECHTEN. Raoul DECLERCQ ALGEMENE PRAKTISCHE RECHTSVERZAMELING ONDERZOEKSGERECHTEN Raoul DECLERCQ Emeritus Advocaat-Generaal in het Hof van Cassatie Emeritus buitengewoon hoogleraar aan de K.U. Leuven 1993 story sdentia E. Story-Scientia

Nadere informatie

Rolnummer 3681. Arrest nr. 197/2005 van 21 december 2005 A R R E S T

Rolnummer 3681. Arrest nr. 197/2005 van 21 december 2005 A R R E S T Rolnummer 3681 Arrest nr. 197/2005 van 21 december 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 9 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LIMBURG AFDELING HASSELT VAN 19 OKTOBER 2017

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LIMBURG AFDELING HASSELT VAN 19 OKTOBER 2017 HA56.L2.3542-14 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LIMBURG AFDELING HASSELT VAN 19 OKTOBER 2017 INZAKE HET OPENBAAR MINISTERIE TEGEN BEKLAAGDE A. A., geboren te Beringen op ( ), wonende te ( ), Belg. In persoon.

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr 56/2013 van 6 november 2013 Betreft: Advies inzake het ontwerp van Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende het register van de gemeentelijke administratieve

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 29; 1/5 Advies nr. 21/2008 van 11 juni 2008 Betreft: Advies betreffende de mogelijkheid voor een werkgever uit de overheidssector om in het raam van een tuchtprocedure gebruik te maken van documenten die door

Nadere informatie

PROBLEMATISCH GEBRUIK VAN (ILLEGALE) DRUGS

PROBLEMATISCH GEBRUIK VAN (ILLEGALE) DRUGS PROBLEMATISCH GEBRUIK VAN (ILLEGALE) DRUGS ONDERZOEK NAAR DE OPERATIONALISERING VAN HET CONCEPT IN EEN WETTELIJKE CONTEXT 1. Inleiding SAMENVATTING Sinds 2003 is de notie problematisch gebruik ingeschreven

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 30 OKTOBER 2012 P.12.0330.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.0330.N I A J M G, beklaagde, eiser, met als raadsman mr. Frank Janssen, advocaat bij de balie te Turnhout. II J A L G, beklaagde,

Nadere informatie

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994

Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 Datum: 24/05/1994 B.S.: 21/07/1994 24 MEI 1994. - Wet tot oprichting van een wachtregister voor vreemdelingen die zich vluchteling verklaren of die vragen om als vluchteling te worden erkend. ALBERT ll,

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN

Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN Vlaamse dagbladpers HET WETTELIJK KADER VAN HET DESKUNDIGENONDERZOEK IN STRAFZAKEN Frank Hutsebaut Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC) KULeuven 1. Ter inleiding: enkele algemene noties 2. De bevoegdheid

Nadere informatie

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties

Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties REGLEMENT Procedurereglement op de Gemeentelijke administratieve sancties Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied, vaststellingsmodaliteiten en aangewezen ambtenaar Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4

RECHT vaardig? Voorbereiding of naverwerking Opdracht 4 a) Wie zit waar Lees aandachtig onderstaande tekst. Duid nadien op de foto de plaats aan van de verschillende actoren (rood en onderlijnd in tekst) in een rechtbank. Bij een burgerlijke of een strafrechtelijk

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM

BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM BUURTINFORMATIENETWERKEN EDEGEM! 1. Feedback recente dringende BIN- berichten. 31/10 14u45 Centrum Omdat veiligheid iedereen aanbelangt 3 verdachte personen in de Oude Godstraat 2 vrouwen gaan aanbellen,

Nadere informatie

Omzendbrief nr. COL 17/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep

Omzendbrief nr. COL 17/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Brussel, 21 december 1998. College van Procureurs-generaal Omzendbrief nr. COL 17/98 van het College van Procureurs-generaal bij de Hoven van Beroep Mijnheer/Mevrouw de Procureur-generaal, Mijnheer/Mevrouw

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Bibliotheek Strafrecht Larcier... Voorwoord...

Bibliotheek Strafrecht Larcier... Voorwoord... vii INHOUDSTAFEL Bibliotheek Strafrecht Larcier....................................... Voorwoord..................................................... i iii Hoofdstuk 1. Inleiding historisch overzicht.........................

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222

Rapport. Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222 Rapport Datum: 15 juni 2004 Rapportnummer: 2004/222 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de officier van justitie te Maastricht geen uitvoering heeft gegeven aan de door het gerechtshof te 's-hertogenbosch

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 39 / 2006 van 27 september 2006

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 39 / 2006 van 27 september 2006 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 27 JUNI 2012 P.12.0873.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.0873.F I. P. D. V., II. III. IV. P. D. V., P. D. V., P. D. V., V. P. D. V., Mrs. Cédric Vergauwen en Olivia Venet, advocaten bij de

Nadere informatie

Hulpverlening in de politiecel. Medewerking SODA aan Fortuna-acties 17 juni 2009

Hulpverlening in de politiecel. Medewerking SODA aan Fortuna-acties 17 juni 2009 Hulpverlening in de politiecel Medewerking SODA aan Fortuna-acties 17 juni 2009 Hulpverlening in politiecel - Wat is het doel van Fortuna-acties - Ervaring in het buitenland - Voorbereiding - Aanbod SODA

Nadere informatie

Uitkomstenevaluatie pilootproject Drugbehandelingskamer, Rechtbank Eerste Aanleg, Gent.

Uitkomstenevaluatie pilootproject Drugbehandelingskamer, Rechtbank Eerste Aanleg, Gent. Persvoorstelling Uitkomstenevaluatie pilootproject Drugbehandelingskamer, Rechtbank Eerste Aanleg, Gent. Onderzoek door de Vakgroepen Strafrecht en criminologie (Brice De Ruyver, Freya Vander Laenen, en

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT. 31 DECEMBER 2001, 14de KAMER. Verdacht van op de hierna vermelde plaatsen en op de hierna vermelde tijdstippen:

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT. 31 DECEMBER 2001, 14de KAMER. Verdacht van op de hierna vermelde plaatsen en op de hierna vermelde tijdstippen: CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT ln zake van het OPENBAAR MINISTERIE tegen: I. Not. nr. 5 beklaagden 31 DECEMBER 2001, 14de KAMER Verdacht van op de hierna vermelde plaatsen en op de hierna vermelde

Nadere informatie

Ministeriële Richtlijn van 14 december 2006 inzake het Opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel

Ministeriële Richtlijn van 14 december 2006 inzake het Opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel B Ministeriële Richtlijn van 14 december 2006 inzake het Opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel Richtlijn van de Minister van Justitie Deze richtlijn wil leiden tot een coherenter opsporings-

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 Not.nr. : GE45.FJ.4277/14-Sw4 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT VAN 15 SEPTEMBER 2015 in de zaak van het openbaar ministerie tegen: Stéphane Michel Christian W., zonder beroep, geboren te Boussu op (

Nadere informatie

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden.

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. U bent getuige Inleiding U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. Deze brochure informeert u in grote lijnen over wat van u

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015.

Inhoudstafel. Goedgekeurd in de gemeenteraad van 15 december Bekendgemaakt op 16 december 2015. Algemeen reglement betreffende het opleggen van een administratieve geldboete bij inbreuken op het stilstaan en parkeren en op de verkeersborden C3 en F103 vastgesteld met automatisch werkende toestellen

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

Justitiehuis Dendermonde

Justitiehuis Dendermonde Justitiehuis Dendermonde Dienst Slachtofferonthaal Treinongeval Wetteren op 4 mei 2013 Gevolgen op gerechtelijk vlak Als gevolg van het treinongeval heeft de Procureur des Konings een strafdossier geopend

Nadere informatie

I. WIJZIGINGEN AAN ARTIKEL 119BIS NIEUWE GEMEENTEWET

I. WIJZIGINGEN AAN ARTIKEL 119BIS NIEUWE GEMEENTEWET 10 NOVEMBER 2005. - Omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van artikel 119bis van de Nieuwe Gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen Aan

Nadere informatie

Gemeentebestuur Schoten

Gemeentebestuur Schoten Vergadering GEMEENTERAAD - Besluit Datum 15 december 2016 Dienst Integrale Veiligheid Auteur Tom Bresseleers Uniek nummer 201603979 Titel Algemeen Politiereglement Schoten TOELICHTING/VERSLAG VOOR DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling)

HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) HERSTELBEMIDDELING (slachtoffer- dader bemiddeling) DIENST Gent - Oudenaarde EEDVERBONDKAAI 285 9000 GENT DIENST Dendermonde OLV KERKPLEIN 30 9200 Dendermonde OOST-VLAANDEREN Voor wie? Slachtoffer/ daders

Nadere informatie

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09)

PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Artikel 1. PROCEDUREREGLEMENT VAN HET VLAAMS DOPINGTRIBUNAAL (Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vlaams Dopingtribunaal vzw 03.12.09) Titel I. De instellingen. Er bestaat een Disciplinaire Commissie

Nadere informatie

Drugs en de wet. De meest gestelde vragen. de druglijn

Drugs en de wet. De meest gestelde vragen. de druglijn Drugs en de wet. De meest gestelde vragen de druglijn V.U.: Frieda Matthys, Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw, VAD, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel - oktober 2012 (herziene herdruk)

Nadere informatie

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart 1970 te 's- Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken WIJ

Nadere informatie

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? Sigrid Van Grunderbeeck Wim D haese Congres Restorative Policing - Blankenberge 14-15 mei 2009 STELLINGEN Politie moet zich afhouden

Nadere informatie

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011

Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 Een oplossing voor de Splitsing van het Gerechtelijk Arrondissement Brussel 4 oktober 2011 1. Hebben de Franstaligen uit Halle-Vilvoorde het automatisch recht op een Franstalige rechter? Uitgangspunt De

Nadere informatie

E. De richtlijn van 1 februari 2005 inzake bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik

E. De richtlijn van 1 februari 2005 inzake bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik E. De richtlijn van 1 februari 2005 inzake bezit van cannabis voor persoonlijk gebruik Wat vervolging betreft, bepaalt deze richtlijn dat aan het bezit, door een meerderjarige, van een hoeveelheid cannabis

Nadere informatie

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen

HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen GERECHTELIJK WETBOEK - Deel IV : BURGERLIJKE RECHTSPLEGING. HOOFDSTUK XI. Echtscheiding, scheiding van tafel en bed en scheiding van goederen Afdeling II. Echtscheiding door onderlinge toestemming. Art.

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT 17 SEPTEMBER 2004

CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT 17 SEPTEMBER 2004 CORRECTIONELE RECHTBANK VAN TURNHOUT 17 SEPTEMBER 2004 Openbare zitting van de veertiende Kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg van het gerechtelijk arrondissement Turnhout, Inzake: Openbaar Ministerie

Nadere informatie

Justitiehuis Dendermonde

Justitiehuis Dendermonde Justitiehuis Dendermonde Dienst Slachtofferonthaal Treinongeval Wetteren op 4 mei 201 Info op 0 november 2016 Wat vooraf ging Als gevolg van het treinongeval werd een gerechtelijk onderzoek geopend bij

Nadere informatie

Synthese van het evaluatierapport met betrekking tot het tijdelijk huisverbod

Synthese van het evaluatierapport met betrekking tot het tijdelijk huisverbod Synthese van het evaluatierapport met betrekking tot het tijdelijk huisverbod In dit rapport wordt tegemoetgekomen aan een verzoek van de minister van Justitie om de ervaringen van de magistraten met het

Nadere informatie

Studiedag CPS Wegwijs in Organisatiecriminaliteit: tipje van de witteboorden opgelicht

Studiedag CPS Wegwijs in Organisatiecriminaliteit: tipje van de witteboorden opgelicht Studiedag CPS Wegwijs in Organisatiecriminaliteit: tipje van de witteboorden opgelicht De juridische dissectie van het clustermisdrijf organisatiecriminaliteit Steven DE WINTER Eerste substituut-procureur

Nadere informatie

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige:

1. Het adres van inschrijving in de bevolkingsregisters van een niet-ontvoogde minderjarige: Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters (gecoördineerde versie van 27 april 2007), deel I, nr. 68: 68. De inschrijving van niet-ontvoogde minderjarigen:

Nadere informatie

CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009

CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009 Griffie nr. 585 Not. Nr. ME43.L3.302-08 CORRECTIONELE RECHTBANK TE MECHELEN OPENBARE ZITTING van 8 JUNI 2009 De rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, 10 de kamer rechtsprekend in correctionele zaken,

Nadere informatie

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor

College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor Statistisch analisten van het Openbaar Ministerie College van Procureurs-generaal BRUSSEL College van Procureurs-generaal stelt jaarstatistiek 2014 van de correctionele parketten voor Persconferentie 2

Nadere informatie

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA

Inspectiestrategie. en procedure voor de inbeslagname van dieren. Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA Inspectiestrategie van LB en procedure voor de inbeslagname van dieren Dienst Dierenwelzijn Bertrand LHOEST en Marie-Astrid MASSA 1. Inspectiestrategie van LB 1.1. Context 1.2. Wettelijke bepalingen 1.3.

Nadere informatie

Inhoud. Lijst met afkortingen 13. Voorwoord 15. Inleiding 17

Inhoud. Lijst met afkortingen 13. Voorwoord 15. Inleiding 17 Inhoud Lijst met afkortingen 13 Voorwoord 15 Inleiding 17 DEEL 1 TRENDS IN CIJFERS OVER ILLEGALE DRUGS IN VLAANDEREN/BELGIË 1997-2007 19 HOOFDSTUK 1! ILLEGALE DRUGS. SITUERING EN DEFINIËRING 21 1.1 Wat

Nadere informatie

KLACHTEN. Wat moet je doen wanneer je een probleem hebt met een andere huurder van onze huisvestingsmaatschappij?

KLACHTEN. Wat moet je doen wanneer je een probleem hebt met een andere huurder van onze huisvestingsmaatschappij? KLACHTEN Wat moet je doen wanneer je een probleem hebt met een andere huurder van onze huisvestingsmaatschappij? Elke huurder moet zich gedragen als een goed huisvader. Dit staat zo in het huurcontract.

Nadere informatie

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter R. Henneuse en de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen, bijgestaan door de griffier F.

A R R E S T. samengesteld uit voorzitter R. Henneuse en de rechters-verslaggevers F. Daoût en A. Alen, bijgestaan door de griffier F. Rolnummer 5489 Arrest nr. 155/2012 van 20 december 2012 A R R E S T In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 15 van de wet van 19 juli 2012 betreffende de hervorming van het gerechtelijk arrondissement

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 24 APRIL 2013 P.12.1919.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. P.12.1919.F 1. H. M. e.a., Mr. Caroline De Baets, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. A. F. e.a., Mr. Jacqueline Oosterbosch,

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017

RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT 7 NOVEMBER 2017 In de zaak van het openbaar ministerie tegen: S. V. G., zonder gekend beroep, geboren te Gent op ( ), wonende te ( ) beklaagd van: A. Hetzij door daden,

Nadere informatie

Rolnummer 1953. Arrest nr. 83/2000 van 21 juni 2000 A R R E S T

Rolnummer 1953. Arrest nr. 83/2000 van 21 juni 2000 A R R E S T Rolnummer 1953 Arrest nr. 83/2000 van 21 juni 2000 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende het koninklijk besluit van 18 juli 1977 tot coördinatie van de algemene bepalingen inzake douane

Nadere informatie

[Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht]

[Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht] Toekomstig recht [Afdeling Vter. De straf onder elektronisch toezicht] Ingevoegd bij W. 2014.02.07, art. 6; Inwerkingtreding: onbepaald Noot: de wetgever voegt een Afdeling Vter in voor Afdeling Vbis en

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Deze aankondiging is een oproep tot mededinging: Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken: ja AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN

Nadere informatie

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksgebouwendienst Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag ( Nederland ) Ter attentie van: Ellen Meijer Email: inkoop.beheerrgd@rgd.minbzk.nl,

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; 1/6 Advies nr 02/2013 van 30 januari 2013 Betreft: Ontwerp van Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse

Nadere informatie

Inhuldiging op 12/11/2013 door mevrouw de Minister van Justitie van het op het federaal parket geïnstalleerde videoconferentiesysteem.

Inhuldiging op 12/11/2013 door mevrouw de Minister van Justitie van het op het federaal parket geïnstalleerde videoconferentiesysteem. Parquet Fédéral Rue aux Laines 66/1 B-1000 Bruxelles tél +32 2 557 77 11 fax +32 2 557 77 99 Federaal Parket Wolstraat 66/1 B-1000 Brussel tel +32 2 557 77 11 fax +32 2 557 77 99 Brussel, 12 november 2013

Nadere informatie