(Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD. SOM IJmond-Noord Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD. SOM IJmond-Noord Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27"

Transcriptie

1 SOM (Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27

2 Definitie Overlast: Overlast is een subjectieve beleving waarbij handelingen van anderen als hinderlijk en onaanvaardbaar beschouwd worden, en waarbij sprake is van schending van privacy, inbreuk op woon- en leefgenot, en waardoor men zich soms ook bedreigd voelt. Het gaat hierbij om gedragingen die niet beantwoorden aan het verwachtingspatroon, en men zich ongewild gedwongen voelt het eigen gedrag aan te passen. 1. SAMENVATTING AANLEIDING PROBLEEMSTELLING DOELSTELLING RELATIE MET PROJECT SOM (HAARLEM) RELATIE MET HORIZON JEUGDGROEPEN IN BEELD INVENTARISATIE JEUGDGROEPEN HUIDIGE AANPAK BEHOEFTE BETROKKENEN GEMEENTE BURGERS JEUGD POLITIE OVERIGE PARTNERS DEFINITIEAFBAKENING EN BEGRIPSOMSCHRIJVING HINDERLIJKE JEUGDGROEPEN OVERLASTGEVENDE JEUGDGROEPEN CRIMINELE JEUGDGROEPEN INTEGRALE ROLVERDELING ROL GEMEENTE ROL JONGERENWERK ROL (GEBIEDSGEBONDEN) POLITIE WEERGAVE VERDELING VERANTWOORDELIJKHEDEN CLASSIFICEREN JEUGDGROEPEN PREVENTIE REPRESSIE INTERNE ROLVERDELING POLITIE MENTORSPECIALIST PROJECTEN MENTORSPECIALIST JEUGD WIJKAGENTEN WIJKAMBASSADEURS GROEPSBEGELEIDERS/ DACO S KLANKBORDGROEP JEUGDOVERLAST OPERATIONALISERING MELDING JEUGDOVERLAST (INTAKE) ACTIES NA MELDING Onbekende/ normrespecterende jeugd Hinderlijke jeugd Overlastgevende jeugd Criminele jeugd ACTIES ZONDER MELDING Normrespecterende jeugd Hinderlijke jeugd Overlastgevende jeugd Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 2 van 27

3 Criminele jeugd VISUALISERING JONGERENONTMOETINGSPLAATS TOP 3 (JOP-TOP3) SCHEMA'S TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN Verdeling verantwoordelijkheden tussen partners Interne rolverdeling invoeringsfase Acties na melding Acties zonder melding VOORTGANG EN EVALUATIE NULMETING INVOERINGSFASEN Draagvlak partners Fase 1: Interne communicatie Fase 2: Actualiseren en visualiseren gegevens jongerenontmoetingsplaatsen Fase 3: Externe communicatie Fase 4: Werken volgens nieuwe structuur EVALUATIES Interne evaluatie Externe evaluatie TIJDSLIJN OVERIGE BIJZONDERHEDEN DRUGSGEBRUIK GESPREIDE JEUGDOVERLAST WET POLITIEGEGEVENS BIJLAGE 1: STAPPENPLAN GELE KAART BIJLAGE 2: NOTITIEBOEKJE 'SOM' BIJLAGE 3: PLAN VAN AANPAK OVERLASTGEVENDE JEUGD Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 3 van 27

4 1. Samenvatting Politie Kennemerland, basisteam IJmond-Noord, heeft de zorg over een werkgebied dat is verdeeld over drie gemeentes: Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. In de rapporten Inventarisatie Jeugdgroepen versies 2005, 2006 en 2007 is een overzicht gegeven van de diverse jeugdgroepen in het teamgebied IJmond-Noord. schept een basis voor de onderlinge verdeling tussen partners ten aanzien van de taken en verantwoordelijkheden. Het is noodzakelijk dat structurele maatregelen ten aanzien van jeugdoverlast naadloos aansluiten op taken en verantwoordelijkheden van onze partners. Het is van belang dat onderling heldere afspraken worden gemaakt over de verdeling hiervan. Naarmate het overlastgevende karakter van een groep toeneemt, nemen de handhavende activiteiten van de politie ten aanzien van deze groep toe. Andersom geldt dat de gemeente investeert in groepen met als doel de groepen niet te laten afglijden. De hoofddoelstelling van is eenduidige werkwijze t.a.v. de aanpak van de jeugdproblematiek, waarbij op basis van goed geregistreerde informatie kan worden aangestuurd, bijgestuurd en teruggekoppeld. De Jeugdgroepen worden geclassificeerd door de operationele driehoek (gemeente, jongerenwerker en mentorspecialist jeugd). Elke groep krijgt daarbij een symbool in kleur: Normrespecterende jeugd (blauw vierkant) Hinderlijke jeugd (groene cirkel) Overlastgevende jeugd (gele driehoek, punt boven) Criminele jeugd (rode driehoek, punt beneden) Op basis van de ingewonnen informatie over jeugdgroepen wordt voor project per gemeente een JOP 1 Top 3 samengesteld. De rangschikking geschiedt op basis van de hoeveelheid meldingen, informatie van buurtbewoners en ook op basis van de classificatie volgens de Shortlist Groepscriminaliteit. Uiteraard is deze top 3 per periode aan verandering onderhevig en zal dan ook regelmatig worden herzien. De politie treedt uniform op, afhankelijk van het geldende beleid volgens de groepsclassificatie. Voor normrespecterende en hinderlijke jeugd wordt een vaste werkwijze afgesproken, waarbij de Gele Kaarten-methodiek een belangrijke rol speelt. Voor elke overlastgevende jeugdgroep wordt een apart Plan van Aanpak geschreven door de wijkagent. De te schrijven Plannen van Aanpak dienen qua indeling en lay-out grotendeels overeen te komen. Buiten de looptijden van de Plannen van Aanpak geldt een standaard werkwijze. Op regelmatige basis (elke donderdag) wordt belangrijke informatie op teambriefings aan het team gepresenteerd. De groepen worden visueel gemaakt volgens de bovenstaande symbolen op kaarten van het werkgebied. Het Agentenwacht Informatiesysteem zal zodra deze in gebruik wordt genomen eveneens een belangrijke rol spelen in de informatievoorziening naar het team. De mentorspecialist jeugd onderhoudt nauw contacten met gemeente en jongerenwerkers om het overzicht actueel te houden en aan te laten sluiten op de bevindingen alsmede de werkzaamheden van de partners. 1 JOP = Jongeren Ontmoetings Plaats Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 4 van 27

5 2. Inleiding 2.1. Aanleiding Politie Kennemerland, basisteam IJmond-Noord, heeft de zorg over een werkgebied dat is verdeeld over drie gemeentes: Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. In de rapporten Inventarisatie Jeugdgroepen versies 2005, 2006 en 2007 is een overzicht gegeven van de diverse jeugdgroepen in het teamgebied IJmond-Noord. Vrijwel de meeste groepen kunnen als hinderlijk worden gekwalificeerd. Veel van deze informatie is afkomstig van de wijkagenten. Informatie rond jeugdgroepen wordt gefragmenteerd geregistreerd. Er blijkt veel meer informatie voorhanden te zijn dan in het Bedrijfsprocessensysteem (hierna: BPS) wordt vastgelegd. Deze informatie blijft vaak bij enkelen bekend. Het aansturen op activiteiten aangaande jeugdoverlast wordt middels opdrachtdia s in de briefing gedaan. Op verzoek van de wijkagenten verrichten de medewerkers van het team verschillende vormen van toezicht. Dit wordt niet eenduidig uitgevoerd en bij medewerkers van het team is niet altijd bekend wat van ze wordt verlangd. Registratie van wat is aangetroffen en/of uitgevoerd vindt wel plaats door het maken van mutaties, maar de inhoud en de kwaliteit daarvan wordt niet getoetst. Effecten over langere termijn worden niet structureel gemonitord Probleemstelling In het team IJmond-Noord is: Geen eenduidige aansturing op overlast jeugd. Geen eenduidige registratie van alle aanwezige informatie. Onvoldoende monitoring van de ontwikkelingen. Onvoldoende meting op langere termijn. Onvoldoende samenhang tussen alle activiteiten aangaande jeugdproblematiek Doelstelling De hoofddoelstelling van is eenduidige werkwijze t.a.v. de aanpak van de jeugdproblematiek, waarbij op basis van goed geregistreerde informatie kan worden aangestuurd, bijgestuurd en teruggekoppeld. Specifiek: - Op 1 maart 2009 weet elke medewerker BPZ en wijkagent waar de jeugdoverlastlocaties zijn en wat het geldende beleid per locatie is, of waar deze kan worden geraadpleegd. Meetbaar: - Iedere medewerker BPZ en wijkagent weet waar de noodzakelijke informatie over jeugdgroepen en geldend beleid kan worden gevonden. Acceptabel: - Tussen partners en politie worden concrete afspraken gemaakt over de verdeling van verantwoordelijkheden, waar men elkaar aan kan houden. - Door duidelijk beleid en uniforme werkwijzen ontstaat meer overzicht over de gehele problematiek, zowel binnen als buiten de politie. - Door onderling afgesproken beleid en uniform geregistreerde informatie, wordt informatie-uitwisseling tussen politie en partners vergemakkelijkt. Realistisch: - Er zijn geen extra personeelskosten aan dit project verbonden. - Het project voorziet in interne en externe behoefte. Tijdgebonden: - Op 1 maart 2009 wordt het project geëvalueerd. Bij een positieve uitslag blijft het een vast werkproces in IJmond-Noord. Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 5 van 27

6 2.4. Relatie met project SOM (Haarlem) In januari 2008 is het project SOM 2 in Haarlem van start gegaan. De uitvoering van dat project kent meerdere doelen en daaruit voortvloeiend een meersporenbeleid. Enerzijds gaat het om repressieve en preventieve acties tegen overlast veroorzaakt door jongeren. Anderzijds gaat het om het terugdringen van de overlastervaring van burgers en om initiatieven die de betrokkenheid van burgers versterken. Het project kent echter één hoofddoel: Hoofddoel: Het terugdringen van de overlast van/door jeugdgroepen en voorkoming van afglijden naar crimineel gedrag, teneinde het woon- en leefgenot en het algehele veiligheidsgevoel van de burger te vergroten. Subdoelen SOM Haarlem: 1. Creëren van een eenvoudige, eenduidige, transparante en efficiënte werkwijze ten aanzien van de bestrijding van overlast van jeugdgroepen. 2. Realiseren van een voortdurende werkwijze voor de aanpak- en voorkoming van overlast jeugd. 3. Verhogen van de klanttevredenheid ten aanzien van het optreden van de politie in dergelijke gevallen. 4. Verbeteren van de integrale aanpak met betrekking tot de jeugdoverlast. 5. Verhogen van de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel bij ouders van hinderlijke en overlastgevende jeugd. 6. Verhogen van de burgerparticipatie in de bestrijding van jeugdoverlast. 7. Realiseren van de met Gemeente Haarlem gemaakte afspraak: reduceren van aantal jeugdgroepen tot ten hoogste 12 hinderlijke jeugdgroepen. Met uitzondering van subdoel 7, dat gericht is op het Haarlemse werkgebied, sluiten de subdoelstellingen naadloos aan op de probleemstelling in IJmond-Noord. Derhalve komt de inhoud van het project voor een groot deel overeen met het oorspronkelijke project uit District Haarlem. Met toestemming van Guus van Thiel, werkzaam in District Haarlem, is het Haarlemse projectplan herschreven voor Team IJmond- Noord. De focus in IJmond-Noord is meer integraal gericht, op dat punt zijn er wezenlijke verschillen tussen beide werkwijzen Relatie met Horizon 2009 Politie Kennemerland volgt de landelijke visie door ook belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de veiligheid in de samenleving te signaleren en, waar nodig, anderen van advies te dienen. De politie wordt vaak als eerste geconfronteerd met ontwikkelingen doordat zij immers 24 uur per dag in de frontlinie van de samenleving functioneert. 3 Het vertrouwen en de tevredenheid van de burger staan centraal in ons optreden. We stemmen ons optreden daarom ook af op de beleving en de verwachting van diezelfde burger. De burger als (potentiële) 'klant'. 4 De politie kan het niet alleen! Zinvolle bijdragen aan veiligheid kunnen alleen geleverd worden in een effectieve samenwerking met onze partners. Onder partners verstaan wij in dit geval burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, mede-overheden en participanten in de strafrecht- en veiligheidsketen. Tot de veiligheidsmaatschap worden ook gerekend de inlichtingendiensten, gemeentelijke toezichthouders, onderdelen van defensie, brandweer, GGD en private beveiligers. Onderlinge afstemming en uitwisseling tussen deze disciplines vragen extra inzet. Dit is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het 2 Project SOM door Guus van Thiel, Han van Schaik, Vincent Koningen en Mandy van Luit 3 Uit: Horizon 2009, politie Kennemerland, ad2, Uitvoeren specifieke politietaken. 4 Uit: Horizon 2009, politie Kennemerland, lijn 1, Vergroten van de burgertevredenheid Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 6 van 27

7 bestuur. Waar dit niet wordt opgepakt signaleert (attendeert of alarmeert) de gebiedsgebonden politie en adviseert zij vanuit de veiligheidssituatie in het gebied. 5 schept een basis voor de onderlinge verdeling tussen partners ten aanzien van de taken en verantwoordelijkheden. Het is noodzakelijk dat structurele maatregelen ten aanzien van jeugdoverlast naadloos aansluiten op taken en verantwoordelijkheden van onze partners. Het is van belang dat onderling heldere afspraken worden gemaakt over de verdeling hiervan. 3. Jeugdgroepen in beeld 3.1. Inventarisatie jeugdgroepen In de rapportages inventarisatie jeugdgroepen, van de Regionale Coördinatie Jeugdzaken van politie Kennemerland wordt een beeld gegeven van de jeugdgroepen in IJmond-Noord. De informatie hiervoor is afkomstig van de wijkagenten, in samenspraak met de mentorspecialisten jeugd. In eerste instantie levert dit onderzoek een algemeen beeld op van het aantal en de aard van de jeugdgroepen. Dit kan echter al snel gedateerd zijn Huidige aanpak Op wijkteamniveau worden diverse kleinere projecten of eenmalige interventies uitgevoerd. De huidige aanpak bestaat uit een combinatie van situationele en groepsgerichte interventies. Individu- of dadergerichte (preventieve) maatregelen komen nauwelijks voor. Veel interventies en maatregelen worden tijdelijk ingezet en hebben een meer reactief karakter. Voor medewerkers uit met name de basispolitiezorg is vaak niet bekend of ten aanzien van bepaalde groepen en/of locaties (integraal) beleid is afgesproken. Binnen politie Kennemerland zijn ook voorbeelden van goede langlopende maatregelen. Dit zijn het Verkeerslichtproject en het Gele Kaarten Project. Binnen het Verkeerslichtenproject worden overlastlocaties met kleuren gedefinieerd, groen voor toegestaan, oranje/geel voor waarschuwend/ corrigerend optreden en rood voor bekeuren en wegsturen van de jeugd. Het Gele Kaarten Project is individueel gericht en houdt in dat een jongere middels een gele kaart een officiële waarschuwing krijgt, waarbij eveneens de ouder(s)/verzorger(s) worden geïnformeerd. Bij herhaaldelijk (strafbaar) wangedrag wordt repressief opgetreden. Laatstgenoemd project is ook bekend in team IJmond-Noord van District IJmond. Hoewel deze projecten niet tijdelijk van aard zijn, hebben deze een reactief karakter. Over het algemeen leveren acties slechts een tijdelijk resultaat. Nadat een bepaalde groep of locatie op welke wijze ook is aangepakt, is het slechts een kwestie van tijd voordat de overlast weer terugkeert, hetzij op dezelfde locatie, hetzij door dezelfde groep maar op een andere locatie. De tot op heden genomen maatregelen kennen dus wellicht een tijdelijk succes maar hebben op den duur toch een zeer laag rendement. 4. Behoefte Betrokkenen 4.1. Gemeente De gemeente is primair verantwoordelijk als het gaat om leefbaarheid in de wijk. De politie heeft een signalerende en adviserende taak die voortvloeit uit haar kerntaken Noodhulp, Handhaving en Opsporing. De gemeente is gebaat bij een efficiënte werkwijze van de politie, waarbij de signalen die naar de gemeente gaan als vanzelfsprekend onderbouwd zijn met uniform vastgelegde informatie. Door dezelfde taal te spreken, ofwel identieke registratie erop na te houden zijn de gegevens tussen gemeente en politie uitwisselbaar. 5 Uit: Horizon 2009, politie Kennemerland, lijn 3, Verbetering van de samenwerking met onze partners Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 7 van 27

8 4.2. Burgers De burgers en ondernemers in IJmond-Noord hebben behoefte aan een doelmatige en doeltreffende aanpak en eenduidig, transparant beleid ten aanzien van jeugdoverlast. Bij een voortdurende en vooral ook preventieve werkwijze zal de burger zich gehoord en gesteund voelen in haar probleem. Dit zal als gevolg hebben dat het algemene gevoel van veiligheid, het woon- en het leefgenot wordt vergroot Jeugd De hinderlijke en overlastgevende jeugd heeft behoefte aan een voorspelbaar en duidelijk optreden van gemeente, jeugdwerk en politie. De jeugd is daarnaast gebaat bij een vroegtijdige signalering van/door politie en haar partners teneinde afglijden naar crimineel gedrag te voorkomen Politie De politie heeft behoefte aan een uniforme werkwijze in de handhaving. Alle bij dit project betrokken collega s moeten weten wanneer en op welke wijze wordt opgetreden tegen hinderlijke en overlastgevende jeugd, ongeacht de locatie of zelfs het werkgebied. Dit geeft een zinvolle invulling aan de uitvoering van de politionele jeugdtaak: preventie, vroegsignalering en doorverwijzen, repressie Overige partners Alle betrokken partijen hebben behoefte aan een goede, integrale samenwerking tussen de professionals bij politie, gemeenteambtenaren, jongerenwerkers, medewerkers van bureau HALT, e.a. en een goede burgerparticipatie. Daarnaast is er behoefte aan meer betrokkenheid van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van hinderlijke en overlastgevende jeugdigen (opvoedkundige taak). Kortom, op alle fronten dient de aanpak van jeugdoverlast beleidsmatig goed en vooral duidelijk te worden ingekaderd. 5. Definitieafbakening en begripsomschrijving 6 Voor dit project wordt onder een jeugdgroep verstaan: een groep die bestaat uit minimaal drie personen met een leeftijd tot 21 jaar. Op grond van de problemen die de groep veroorzaakt, is een onderscheid te maken in drie typen jeugdgroepen 7. De onderverdeling in drie typen problematische jeugdgroepen geeft duidelijkheid voor alle partijen die met de groepen te maken hebben. Ook kan de onderverdeling gebruikt worden als een risicotaxatie. Men kan beter inschatten welke jeugdgroepen meer aandacht verdienen. Het gebruik van de driedeling dient om een eenduidige definitie te hebben, maar het resultaat dient voorzichtig te worden uitgelegd. Rondhangende jongeren worden al snel een groep en hebben daardoor al snel een dreigende uitstraling. Vaak vallen groepen jongeren andere mensen niet lastig, maar zijn mensen hier wel wat sneller bang voor als zij meerdere personen in een groep zien staan. Jeugdgroepen doen een beroep op het subjectieve veiligheidsgevoel van mensen, sommigen vinden een groep bedreigend, anderen juist helemaal niet. Jeugdgroepen die niet vallen onder de hieronder genoemde definities kunnen beschouwd worden als normrespecterende jeugd. Met de shortlist groepscriminaliteit komt er zicht op de volgende zaken: Waar is de jeugdgroep actief? Wat zijn de kenmerken van de jeugdgroep (zoals omvang, samenstelling)? Wat is het karakter van de jeugdgroep als het gaat om het openbare orde en criminaliteitspatroon? Om welk type jeugdgroep gaat het (hinderlijk, overlastgevend of crimineel)? 6 Tekst overgenomen uit: Inventarisatie Jeugdgroepen 2007, Politie Kennemerland, Regionale Coördinatie Jeugdzaken 7 Shortlist Groepscriminaliteit, Advies- en onderzoeksgroep Beke Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 8 van 27

9 5.1. Hinderlijke jeugdgroepen Deze groep bestaat uit jongeren die wat in de buurt rondhangen, af en toe luidruchtig aanwezig zijn en zich niet zoveel aantrekken van de omgeving. Soms loopt het uit de hand en zijn er kleine schermutselingen, maar dat is snel in de kiem gesmoord en vaak ook meer toeval dan gepland. Ook maken zij zich incidenteel schuldig aan kleine vernielingen. Dit soort groepen is in het algemeen nog voldoende autoriteitsgevoelig en kan worden aangesproken op dergelijk gedrag Overlastgevende jeugdgroepen Deze groepen zijn wat nadrukkelijker aanwezig. Ze kunnen af en toe provocerend optreden, vallen omstanders wel eens lastig (uitschelden of zelfs intimideren), vernielen regelmatig allerlei zaken en houden geen rekening met andere mensen. Ze zijn redelijk goed te corrigeren. Ook de lichtere vormen van criminaliteit waar ze zich schuldig aan maken, plegen ze doelbewuster en ze zijn ook meer bezig om te zorgen dat ze niet gepakt worden Criminele jeugdgroepen Deze groepen bestaan (in ieder geval gedeeltelijk) uit jongeren die behoorlijk op het criminele pad terechtkomen. Ze zijn al vaker met de politie in aanraking gekomen. Kenmerkend voor dergelijke groepen is dat ze meer en meer criminaliteit plegen voor financieel gewin (ze verdienen er geld mee). De feiten zijn ernstiger. Ze schrikken ook niet terug voor het gebruik van geweld. 6. Integrale rolverdeling 6.1. Rol gemeente Feitelijk is een jongeren ontmoetingsplaats of een jeugdgroep pas hinderlijk of overlastgevend op het moment dat de burger hiervan hinder ondervindt. Van de gemeente wordt ten aanzien van burgerparticipatie een voortrekkende rol verwacht. Alvorens tot een gezamenlijk Plan van Aanpak te komen, is het nodig dat omwonende burgers worden geraadpleegd (bijvoorbeeld via een enquête in de buurt) teneinde de (vormen van) overlast goed in kaart te brengen. Woningbouwverenigingen kunnen hier uitstekend in participeren. De gemeente regisseert en faciliteert activiteiten gericht op optimaliseren van de leefbaarheid. Activiteiten door jongerenwerk worden doorgaans door de gemeente gefinancierd. De gemeente maakt de verbinding tussen de partners en zorgt hierbij voor periodiek overleg. Een voorbeeld van operationalisering hiervan is de jeugddriehoek in gemeente Heemskerk, een operationeel team bestaande uit een buurtmeester (gemeente), ambulante jongerenwerker (welschap) en mentorspecialist jeugd (politie). Beverwijk kent het plekkenplanoverleg, waar eveneens gemeente, jongerenwerker en mentorspecialist jeugd in zijn vertegenwoordigd Rol jongerenwerk Om de reductie van de overlast te continueren en afglijden naar crimineel gedrag te voorkomen hebben jongerenwerkers een cruciale rol. Ideaalbeeld is om hen enerzijds in te zetten het overlastniveau van een specifieke jeugdgroep binnen de perken te houden en anderzijds in te zetten op een jongerenontmoetingsplaats op het moment dat de politie gereed is met de rechtsordelijke handhaving. Zij kunnen door hun specialisatie ondersteunen in de begeleiding van individuen en groepen, en kunnen hen alternatieven bieden. Ook hebben jongerenwerkers ten aanzien van ontsporende jongeren een belangrijke signalerende functie Rol (gebiedsgebonden) politie Medewerkers uit de basispolitiezorg en de wijkagent leggen hun informatie vast in het bedrijfsprocessensysteem van de politie. De mentorspecialist jeugd verzamelt relevante Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 9 van 27

10 informatie uit de politiesystemen, aangevuld door niet-specifiek vastgelegde informatie van de wijkagent en brengt dit in bij het operationele team. Wijkagenten nemen op basis van de bij de uitvoering van opgedane bevindingen een adviserende rol in naar de gemeente. Hierbij moet worden gedacht aan advisering over kleine aanpassingen in de inrichting van bepaalde locaties teneinde overlast en kleine criminaliteit te voorkomen (plaatsen van verbodsborden, plaatsen of verwijderen van straatmeubilair als banken en vuilnisbakken e.d.). Ook advisering aan horeca en winkeliers kan hiervan deel uitmaken. Naast de signalerende en adviserende functie waar op deze wijze invulling aan wordt gegeven, heeft de politie een handhavende taak. Bij meer overlast van een groep, neemt de handhavende, repressieve taak van de politie ten opzichte van deze groep toe. De wijkagent heeft hierin binnen de politie een voortrekkende rol Weergave verdeling verantwoordelijkheden De mate van inzet van politie en partners kan globaal als volgt worden weergegeven: 100% 80% 60% 40% 20% Politie Gemeente Jongerenwerk 0% NR H O C (NR = normrespecterend, H = hinderlijk, O = Overlastgevend, C = Crimineel) Voor de activiteiten ten aanzien van normrespecterende en hinderlijke jeugd, voert de gemeente de regie. Activiteiten ten aanzien van overlastgevende jeugd is vooral een gezamenlijke taak voor gemeente en politie. Activiteiten ten aanzien van criminele jeugd vinden plaats onder regie van het openbaar ministerie Classificeren jeugdgroepen De jeugdgroepen worden geclassificeerd door de operationele driehoek (gemeente, jongerenwerker en mentorspecialist jeugd) op basis van bekende praktijkinformatie. Leidend voor de classificaties zijn de afgesproken werkwijzen ten aanzien van normrespecterende, hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen. Ook in situaties zoals een plotselinge toename van het aantal meldingen jeugdoverlast zal door de mentorspecialist jeugd zoveel als mogelijk het classificeren van jeugdgroepen in overleg met de partners worden gedaan. In die gevallen waar dat bijvoorbeeld door tijdsdruk niet mogelijk blijkt, bepalen de wijkagent en mentorspecialist jeugd voor zover het de politiewerkzaamheden betreft of (tijdelijk) een groepsclassificatie moet wijzigen Preventie Gemeente en jongerenwerk dragen gezamenlijk de verantwoording om met voldoende preventieve inzet afglijden van jeugd tegen te gaan. Hierbij kan ondersteuning gezocht worden bij o.a. woningbouwverenigingen, Halt Kennemerland, Brijder en Bureau Jeugdzorg. Zo kunnen Halt en/of Brijder bijvoorbeeld voorlichting verzorgen op scholen als er sprake is van drugsgebruik en (overmatig) drankgebruik. Via Halt Kennemerland kan gebruik worden gemaakt van een opvoedcursus voor ouders van tegendraadse jeugd. Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 10 van 27

11 Bij het investeren in jeugdgroepen in de preventieve sfeer, onthoudt de politie zich zoveel als mogelijk van repressieve acties. Uiteraard heeft de politie nog wel tot taak om de eigen informatiepositie in het kader van kennen en gekend worden te onderhouden. Dit betekent dat de wijkagent, maar ook de medewerker uit de basispolitiezorg tijdens reguliere surveillance zoveel als mogelijk tracht in contact te treden en contact te onderhouden met de jeugdgroepen. Van zowel de wijkagenten als van de wijkambassadeurs in de politieploegen wordt hierin een voortrekkende rol verwacht Repressie Zodra repressie gewenst is, heeft de politie hierin de voornaamste taak. In eerste instantie worden bij geconstateerde overtredingen gele kaarten uitgereikt (zie ook punt 8: Operationalisering). Een belangrijk onderdeel van de werkwijze met gele kaarten is het in kennis stellen van ouders. Bij herhaling van strafbaar wangedrag wordt repressief opgetreden. Indien het feit zgn. 'Haltwaardig' is wordt in samenwerking met Halt Kennemerland een alternatieve afdoening aangeboden. Ook worden hierbij de ouders/ verzorgers van overlastplegers betrokken. Wanneer deze mogelijkheden gepasseerd zijn, volgt vervolging via justitie. Zodra een individueel gerichte aanpak noodzakelijk is, brengt de mentorspecialist jeugd de nodige informatie in bij het Jeugd Casus Overleg met het openbaar ministerie en/of bij het Jeugd Interventie Team, waar onder andere leerplichtambtenaren, Jeugdreclassering, Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg in vertegenwoordigd zijn. Investeren in jeugdgroepen in de repressieve sfeer vindt bij voorkeur plaats na overleg met het operationele team (gemeente, jeugdwerk, mentorspecialist jeugd). De wijkagent organiseert handhavingsacties en koppelt de resultaten terug naar de mentorspecialist jeugd. Afhankelijk van de ernst van de geconstateerde feiten kan participatie van het openbaar ministerie gewenst zijn. De mentorspecialist is verantwoordelijk voor overleg met het openbaar ministerie. Het is van het grootste belang dat repressieve handhavingsacties van de politie vrijwel direct worden opgevolgd door investeringen in de preventieve sfeer (6.4). De gemeente heeft hierin de regie. Indien naar oordeel van de wijkagent adhoc repressieve acties noodzakelijk zijn, heeft de mentorspecialist jeugd hier de beslissende stem in. 7. Interne rolverdeling politie 7.1. Mentorspecialist projecten De mentorspecialist projecten is verantwoordelijk voor het communiceren van (nieuwe) werkafspraken, informatievoorziening naar het team en in nauwe samenwerking met de mentorspecialist jeugd het bijsturen/ wijzigen van het project. Hij ondersteunt de wijkagent met het samenstellen van een Plan van Aanpak bij te ondernemen acties. De mentorspecialist projecten visualiseert in samenwerking met de wijkagenten de jongerenontmoetingsplaatsen in het werkgebied en publiceert deze op regelmatige basis op de teambriefings en via het Agentenwacht Informatiesysteem Mentorspecialist jeugd De mentorspecialist jeugd is verantwoordelijk voor de algehele monitoring (aan het begin van het project in nauwe samenwerking met de mentorspecialist projecten.) De mentorspecialist jeugd onderhoudt nauw contact met het DIK voor de cijfermatige onderbouwing van de gegevens betreffende jeugdoverlast en/of maakt actief gebruik van de lijstenfunctie van het bedrijfsprocessensysteem van de politie. Hij/ zij is verantwoordelijk voor vroegsignalering en doorverwijzen, onderhoudt contact met o.a. HALT, JIT, Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 11 van 27

12 jongerenwerkers en de gemeente. De mentorspecialist jeugd is onderdeel van de het operationele team en vormt hierdoor de verbinding met de gemeente en jongerenwerkers Wijkagenten De wijkagenten voorzien de MS Projecten en MS Jeugd van de nodige informatie om het algehele beeld over de jeugdgroepen te kunnen visualiseren. Hij/ zij maakt een afspraak op locatie voor elke jongerenontmoetingsplaats en vermeldt daarin of het een normrespecterende, hinderlijke, overlastgevende of criminele groep betreft. De wijkagent onderhoudt de informatie in de afspraken op locatie. De informatie uit de afspraak op locatie sluit aan op het Plan van Aanpak, dat voor elke overlastgevende groep wordt gemaakt. Hij/ zij is ervoor verantwoordelijk dat tijdig actie wordt ondernomen als een bepaalde groep meer overlastgevende kenmerken gaat vertonen. De wijkagent onderhoudt vanuit zijn/haar taakgebied contact met buurt, buurtbewoners, buurtmeesters, jongerenwerkers, etc. De wijkagent coördineert de handhavingsacties. De wijkagent (of projecttrekker van een handhavingsactie) voorziet de communicatiemedewerker van politie Kennemerland van een overzicht van behaalde resultaten na handhavingsacties. De wijkagent informeert de mentorspecialist jeugd hierover Wijkambassadeurs De wijkambassadeurs in de ploegen vormen de voornaamste link tussen de ploegen en de wijkagenten. Zij onderhouden contact met de jeugdgroepen en voorzien de wijkagent van zoveel mogelijk informatie die zij hierbij opdoen. De wijkambassadeurs ondersteunen de wijkagent bij het organiseren van handhavingsacties Groepsbegeleiders/ Daco s De groepsbegeleiders/ daco s zijn verantwoordelijk voor een uniforme en daadwerkelijke uitvoering van opdrachtformulieren die voortvloeien uit dit project. Zij ondersteunen en faciliteren hun wijkambassadeurs in de door hun uit te voeren taken in hun wijken Klankbordgroep jeugdoverlast Tijdens de inventarisatiefase voor deze nieuwe werkwijze is een klankbordgroep jeugdoverlast geformeerd, waar vanuit elke ploeg een collega zitting in heeft genomen. Deze klankbordgroep blijft gedurende het invoeren en bijsturen van dit project van groot belang. De klankbordgroep jeugdoverlast vormt de voornaamste link tussen de ploegen en de mentorspecialist projecten in het kader de invoering van deze nieuwe werkwijze. Zij zijn de motor achter de invoering hiervan en voorzien de mentorspecialist projecten van informatie vanuit de ploegen die nodig is om bij te sturen. 8. Operationalisering 8.1. Melding jeugdoverlast (intake) In vrijwel alle gevallen draagt de politie kennis over jeugdoverlast door middel van telefonische melding. Standaard wordt een melding van jeugdoverlast uitgegeven als prioriteit 2-melding. Dat betekent dat de politie binnen een half uur ter plaatse moet zijn. Het servicecentrum van Politie Kennemerland gebruikt bij het aannemen van een melding over jeugdoverlast een standaard vragenlijst: Geef aan: Ik ga u nu een aantal vragen stellen zodat ik de melding kan registreren. Wat is het adres van het incident? Wat is het telefoonnummer waarvan u/jij belt? Wat is uw/jouw naam? Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 12 van 27

13 Wat is er precies gebeurd? (Of: wat treft u aan/ wat heeft u gezien?) Aanvullende vragen: Heeft u de perso(o)n(en) al aangesproken op gedrag? Zo nee waarom niet? Zij er afspraken met de politie/ gemeente? Waar bestaat de overlast uit? (concreet) Hoe lang is de overlast nu gaande? Waar bevinden ze zich nu? Hoeveel jongeren zijn het? Kunt u een omschrijving geven van hen? Kunt u de persoon/ personen? Zo ja wat zijn de u bekende gegevens? Is er sprake van vervoersmiddelen en kunt u deze omschrijven? Zijn er andere opvallende kenmerken (alcohol/ drugs/ etc.)? Omschrijving perso(o)n(en) Ras/ geslacht/ postuur Lengte/ leeftijd/ haardracht (kort/ lang en kleur) Baard/ snor/ oogkleur/ bril Kleding/ schoenen/ hoofddeksel Spraak/ sieraden/ tattoo s Omschrijving voertuig Merk en type Model (bijv. stationwagen of dames/ herenfiets) Kleur en kenteken Overige bijzonderheden (denk aan schade of opschriften bij bedrijfsauto s etc.) Indien vertrokken in welke richting Meldersinstructie Wilt u ons terugbellen als de overlast is opgehouden? Wilt u onderwijl zoveel mogelijk informatie vastleggen over de groep zodat we die kunnen gebruiken voor de toekomst? In principe kan verondersteld worden, dat voor zover bovenstaande informatie bij de melder bekend is deze ook daadwerkelijk door de medewerker van het servicecentrum wordt vastgelegd Acties na melding Een melding van jeugdoverlast wordt uitgegeven als melding met prioriteit 2. De aanrijtijd hiervoor, regionaal bepaald, is minder dan 30 minuten Onbekende/ normrespecterende jeugd Voorafgaand aan de opvolging kan het voor de verbalisant van belang zijn om de melder te bellen voor nadere bijzonderheden. Vaak weet de melder nog wat nadere details te melden, die niet door de medewerkers van het servicecentrum in de melding zijn vastgelegd of die na het doen van de melding aan de orde zijn gekomen. Het advies is dan ook, om standaard zoveel als mogelijk de melder te bellen voor nadere bijzonderheden. Vanuit de politie kan direct informatie worden gegeven wat ongeveer de aanrijtijd zal zijn. Niet elke melder ziet de politie daadwerkelijk ter plaatse komen, terwijl dat wel het geval is. Door dit telefonisch te melden weet de melder meteen wat de ondernomen actie is of zal worden. Indien de locatie als zodanig niet bekend is als overlastlocatie, of gedefinieerd is als locatie waar grotendeels normrespecterende jeugd samenkomt, hanteert de politie bij het constateren van strafbare feiten de Gele Kaarten-methodiek. Daarnaast is het bij deze vaak nog onbekende groepssamenstellingen van extra belang dat persoonsgegevens van de Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 13 van 27

14 jeugd worden genoteerd. Een instrument dat hierbij gebruikt kan worden is het SOMnotitieboekje (bijlage 2). De persoonsgegevens worden vastgelegd en diegenen die 14 jaar of ouder zijn en geen legitimatiebewijs bij zich hebben krijgen daarvoor een waarschuwing. De groep wordt alleen weggestuurd als er werkelijk sprake is (geweest) van overlast. Na afhandeling van de melding, geeft de verbalisant een telefonische terugkoppeling aan de melder. In het bedrijfsprocessensysteem wordt een mutatie gemaakt waarbij gebruik wordt gemaakt van ophaaltekst MUT026 (H:MUT026). De verbalisant maakt zelf de mutatie Hinderlijke jeugd Voorafgaand aan de opvolging kan het voor de verbalisant van belang zijn om de melder te bellen voor nadere bijzonderheden. Vaak weet de melder nog wat nadere details te melden, die niet door de medewerkers van het servicecentrum in de melding zijn vastgelegd of die na het doen van de melding aan de orde zijn gekomen. Het advies is dan ook, om standaard zoveel als mogelijk de melder te bellen voor nadere bijzonderheden. Vanuit de politie kan direct informatie worden gegeven wat ongeveer de aanrijtijd zal zijn. Niet elke melder ziet de politie daadwerkelijk ter plaatse komen, terwijl dat wel het geval is. Door dit telefonisch te melden weet de melder meteen wat de ondernomen actie is. Bij groepen die als hinderlijk zijn gedefinieerd wordt de Gele Kaarten-methodiek gehanteerd. De persoonsgegevens worden vastgelegd en diegenen die 14 jaar of ouder zijn en geen legitimatiebewijs bij zich hebben krijgen daarvoor een bekeuring. Bij twijfel over de opgegeven identiteit wordt de jeugdige aangehouden voor het niet voldoen aan de identificatieplicht. Als de melding van overlast reëel is, of wanneer de politie daadwerkelijk overlast heeft geconstateerd, wordt de groep weggestuurd. Voor het vastleggen van de personalia kan gebruik worden gemaakt van het SOMnotitieboekje (bijlage 2). Na afhandeling van de melding, geeft de verbalisant een telefonische terugkoppeling aan de melder. In het bedrijfsprocessensysteem wordt een mutatie gemaakt waarbij gebruik wordt gemaakt van ophaaltekst MUT026 (H:MUT026). De verbalisant maakt zelf de mutatie Overlastgevende jeugd Voor groepen die als overlastgevend zijn gedefinieerd wordt in principe gehandeld volgens een Plan van Aanpak. Een voorbeeld voor een Plan van Aanpak voor overlastgevende jeugd is toegevoegd als bijlage 3. Wanneer de periode voor het Plan van Aanpak is verstreken wordt in principe op dezelfde wijze gehandeld als bij hinderlijke jeugd, maar wordt de jeugd wel standaard weggestuurd. Indien de verbalisant bekend is met bepaalde namen, hoeven deze niet afzonderlijk genoteerd te worden. Wel van belang is dat alle namen in het bedrijfsprocessensysteem van de politie worden vastgelegd. Voor het vastleggen van de personalia op straat kan gebruik worden gemaakt van het SOM-notitieboekje (bijlage 2). Na afhandeling van de melding, geeft de verbalisant een telefonische terugkoppeling aan de melder. In het bedrijfsprocessensysteem wordt een mutatie gemaakt waarbij gebruik wordt gemaakt van ophaaltekst MUT026 (H:MUT026). De coördinator van de handhavingsactie maakt de mutatie. Na afhandeling van de melding, geeft de verbalisant een telefonische terugkoppeling aan de melder Criminele jeugd Zie Acties zonder melding Normrespecterende jeugd De politie onthoudt zich zoveel als mogelijk van handhavingsacties bij jeugdgroepen die als normrespecterend gedefinieerd zijn. De politie probeert tijdens reguliere surveillance contact te maken en te houden met de jeugd. Gemeente en jongerenwerk zetten zich in Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 14 van 27

15 om de groep niet af te laden glijden naar hinderlijke jeugd. De algehele regie ligt bij de gemeente Hinderlijke jeugd Groepen die als hinderlijk gedefinieerd zijn, worden door de reguliere surveillance minimaal driemaal per twee weken bezocht. Bij het constateren van overtredingen wordt de Gele Kaarten-methodiek gehanteerd. De persoonsgegevens worden vastgelegd en diegenen die 14 jaar of ouder zijn en geen legitimatiebewijs bij zich hebben krijgen daarvoor een waarschuwing (dit verschilt dus met de situatie waarbij melding is gedaan van overlast). Bij twijfel over de opgegeven identiteit wordt de jeugdige aangehouden voor het niet voldoen aan de identificatieplicht. Indien door de politie overlast is geconstateerd, wordt de groep weggestuurd. Voor het vastleggen van de personalia kan gebruik worden gemaakt van het SOMnotitieboekje (bijlage 2). In het bedrijfsprocessensysteem wordt een mutatie gemaakt waarbij gebruik wordt gemaakt van ophaaltekst MUT026 (H:MUT026). De verbalisant maakt zelf de mutatie. Als er geen overlast geconstateerd is, wordt incidentcode controle jeugd gebruikt. Als er wel overlast is geconstateerd, wordt incidentcode overlast van/door jeugd gebruikt. Gemeente en jongerenwerk voeren hun eigen activiteiten uit. De wijkagent onderhoudt contact met jongerenwerk om de activiteiten niet met elkaar in conflict te laten komen. De algehele regie ligt bij de gemeente Overlastgevende jeugd Groepen die als overlastgevend gedefinieerd zijn, worden door de surveillance minimaal zesmaal per twee weken bezocht. Er wordt gehandeld volgens het Plan van Aanpak dat betrekking heeft op die specifieke groep. Nadat de actieperiode uit het Plan van Aanpak is verstreken intensiveren gemeente en jeugdwerk hun activiteiten, om het groepsgedrag minimaal in lijn te laten komen met het gedrag van een hinderlijke jeugdgroep. Indien er (nog) geen Plan van Aanpak is, of de tijd daarvoor is verstreken, wordt gehandeld als bij hinderlijke jeugd. Een verschil hierbij is dat bij het niet (kunnen) tonen van een identiteitsbewijs wordt bekeurd in plaats van gewaarschuwd. De gemeente brengt de buurtbewoners voor en na een actieperiode op de hoogte en voorziet de buurtbewoners van een globaal overzicht van de behaalde resultaten. De politie laat via de eigen communicatieafdeling de resultaten publiceren via de pers. Gemeente en politie voeren gezamenlijk regie. De mentorspecialist jeugd onderhoudt contact met de jeugdreclassering met betrekking tot de groepsaanpak Criminele jeugd Criminele jeugd wordt behandeld volgens een Plan van Aanpak, dat door de wijkagent, de mentorspecialist jeugd en de lokale recherchegroep in samenwerking met het Openbaar Ministerie wordt geformuleerd. Activiteiten ten aanzien van criminele jeugd vinden plaats onder regie van het openbaar ministerie. Een voorbeeld van een Plan van Aanpak 'criminele jeugd' is niet aan dit document toegevoegd. Er zal nader worden bekeken of bij een dergelijk Plan van Aanpak een jeugdadoptieproject door politieambtenaren kan aansluiten. Dergelijke projecten zijn in andere regio s succesvol gebleken. Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 15 van 27

16 8.4. Visualisering Alle groepen die bekend zijn bij de politie, worden door de operationele jeugddriehoek (gemeente, jongerenwerker, mentorspecialist jeugd) beoordeeld op overlastniveau. Elke groep krijgt daarbij een symbool in kleur: Normrespecterende jeugd (blauw vierkant) Hinderlijke jeugd (groene cirkel) Overlastgevende jeugd (gele driehoek, punt boven) Criminele jeugd (rode driehoek, punt beneden) Eenmaal per week, op donderdag, worden kaartafbeeldingen op de briefing getoond met daarin bovenstaande symbolen om aan te geven waar jongerenontmoetingsplaatsen zich bevinden en welke typering deze hebben meegekregen. De informatie over jongerenontmoetingsplaatsen wordt afgesloten met een korte samenvatting van het beleid (samenvatting van 8.2 en 8.3 en eventueel geldende plannen van aanpak). Begin 2009 zal het Agentenwacht Informatiesysteem in gebruik worden genomen. Er is een beeldscherm ter beschikking gesteld waar 24 uur per dag informatie op kan worden weergegeven. Op dit Agentenwacht Informatiesysteem, dat in de briefingruimte op het bureau is geplaatst, zal een aantal malen per dag de briefinginformatie eveneens worden gepubliceerd Jongerenontmoetingsplaats top 3 (JOP-top3) Op basis van de ingewonnen informatie over jeugdgroepen wordt voor per gemeente een JOP Top 3 samengesteld. De rangschikking geschiedt op basis van de hoeveelheid en inhoud van de meldingen, de constateringen ter plaatse en in de 'geest' van de shortlist Groepscriminaliteit. Uiteraard is deze top 3 per periode aan verandering onderhevig en zal dan ook regelmatig worden herzien. In enkele gevallen kan het zo zijn dat een locatie of groep door de politie als hinderlijk of overlastgevend wordt ervaren terwijl omwonenden juist weinig of geen hinder ondervinden. Het is dan ook aannemelijk dat sommige jongerenontmoetingsplaatsen na enkele bezoeken en gesprekken met omwonenden als zodanig in rangschikking dalen of zelfs uit de Top 3 verdwijnen. Het begrip overlast is subjectief en wordt ten slotte door iedereen anders ervaren. De bepaling van de top 3 is dan ook niet voorbehouden aan de mening van de politie, maar zal tot stand moeten komen in de operationele jeugddriehoek (gemeente, jongerenwerker, mentorspecialist jeugd). Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 16 van 27

17 8.6. Schema's Taken en Verantwoordelijkheden Verdeling verantwoordelijkheden tussen partners Classificeren jeugdgroepen Operationele driehoek, t.w.: Gemeente Jongerenwerker MS Jeugd (i.o.m. wijkagent) Adhoc v.w.b. politie-inzet: MS Jeugd Wijkagent Leefbaarheid Veiligheid NR-jeugd (normrespecterend) H-jeugd (hinderlijk) O-jeugd (overlastgevend) C-jeugd (crimineel) Preventie Repressie Gemeente: - Regierol - Faciliteren jongerenwerk - Aansluiting zoeken met partners als woningbouw, Brijder, Jeugdzorg Jongerenwerk: - Investeren in jongerengroepen Politie: - Investeren/ onderhouden kennen en gekend worden - Signaleren en adviseren partners Politie en gemeente: - Gezamenlijk regie Politie: - Gele kaarten - Handhavingsacties vlgs PvA per O-groep. - Optreden bij overlast. Jongerenwerk: - Na handhavingsacties aansluiten met investeren in groep. Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 17 van 27

18 Interne rolverdeling invoeringsfase MS Projecten Algehele monitoring i.s.m. MS Jeugd. Invoeren nieuwe structuur Interne communicatie. Ondersteunen wijkagenten met samenstellen plannen van aanpak. Visualiseren JOP's. Verzorgen info briefings. Publicatie via AWIS. Informeren Bureau Communicatie. Verzorgen evaluaties. MS Jeugd Algehele monitoring. Contact DIK cijfermatige onderbouwing. Vroegsignalering/ doorverwijzen. Onderdeel 'operationele driehoek'. Contact met HALT, JIT, JCO, Jeugdzorg, Jeugdreclassering. Wijkagenten Infovoorziening jeugdgroepen naar MS Jeugd en MS Projecten. AOL's per groep in BPS zetten. Formuleren plannen van aanpak voor O-groepen. Coördineren handhavingsacties volgens PvA. Onderhouden/ investeren in contact met jeugd, buurt, gemeente en jongerenwerk. Bureau Communicatie informeren over resultaten handhavingsacties. Verbinding houden met wijkambassadeurs in de ploegen. Groepsbegeleiders/ Daco's Zorgdragen voor uniforme en daadwerkelijke uitvoering opdrachtformulieren Ondersteunen en faciliteren 'wijkambassadeurs' Wijkambassadeurs Communicatielink tussen wijkagenten en ploegen Onderhouden/ investeren in contact met jeudgroepen Ondersteunen wijkagenten bij handhavingsacties Klankbordgroep jeugdoverlast 'Motor' achter invoering. Ondersteunen MS Projecten gedurende invoering. Informatie verzamelen over valkuilen/ aandachtspunten. Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 18 van 27

19 Acties na melding NR-jeugd (normrespecterend) Bellen met melder voor nadere bijzonderheden Melder aanrijtijd laten weten (<30 min) Hanteren Gele Kaarten - methodiek Namen noteren Geen ID > waarschuwing Alleen wegsturen bij werkelijke overlast Melder terugbellen Zelf muteren met incidentcode 562 (overlast jeugd) en tekstblok H:MUT026 H-jeugd (hinderlijk) Bellen met melder voor nadere bijzonderheden Melder aanrijtijd laten weten (<30 min) Hanteren Gele Kaarten - methodiek Namen noteren Geen ID > bekeuring Twijfel over id > Aanhouden 447 E Sr. Reële melding/ constateren overlast > wegsturen groep. Melder terugbellen Zelf muteren met incidentcode 562 (overlast jeugd) en tekstblok H:MUT026 O-jeugd (overlastgevend) Handelen volgens plan van aanpak. Bij geen plan van aanpak of tijd verstreken: Bellen met melder voor nadere bijzonderheden Melder aanrijtijd laten weten (<30 min) Hanteren Gele Kaarten - methodiek Alle aanwezigen muteren (bekenden kopiëren, onbekenden noteren) Geen ID > bekeuring Twijfel over id > Aanhouden 447 E Sr. Standaard wegsturen goep. Melder terugbellen Zelf muteren met incidentcode 562 (overlast jeugd) en tekstblok H:MUT026 C-jeugd (crimineel) Handelen volgens plan van aanpak. Bij geen plan van aanpak of tijd verstreken, handelen als bij O-jeugd. Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 19 van 27

20 Acties zonder melding NR-jeugd (normrespecterend) Contact maken en onderhouden met jeugd. Alleen handhavend optreden indien strikt noodzakelijk. H-jeugd (hinderlijk) Driemaal per 2 weken bezoeken (opdrachtformulier) Bij constateren overtredingen > Gele Kaarten - methodiek. Noteren namen. Geen id > waarschuwen. Twijfel over id > aanhouden 447 E Sr. Wegsturen bij constateren overlast. Geen overlast: vrije mutatie controle jeugd (804) Wel overlast: mutatie H:MUT026 overlast jeugd (562) O-jeugd (overlastgevend) Zesmaal per 2 weken bezoeken (opdrachtformulier) Handelen volgens Plan van Aanpak Geen/ verlopen Plan van Aanpak: Bij constateren overtredingen > Gele Kaarten - methodiek. Alle aanwezigen muteren (bekenden kopiëren, onbekenden noteren) Geen id > bekeuring Twijfel over id > aanhouden 447 E Sr. Wegsturen bij constateren overlast. Geen overlast: vrije mutatie controle jeugd (804) Wel overlast: mutatie H:MUT026 overlast jeugd (562) C-jeugd (crimineel) Handelen volgens plan van aanpak. Bij geen plan van aanpak of tijd verstreken, handelen als bij O-jeugd. Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 20 van 27

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2013 Afbakening van de analyse In deze rapportage te beschouwen als een landelijke monitor wordt een beeld gegeven van de aantallen

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school

Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Convenant Veiligheid in en om de school Veiligheid in en om de school Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck Convenant voor: Voortgezet Onderwijs Voortgezet Speciaal Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Verslag begeleidingscommissie Jeugd en Veiligheid 2009 Versie

Verslag begeleidingscommissie Jeugd en Veiligheid 2009 Versie Verslag begeleidingscommissie Jeugd en Veiligheid 2009 Versie : Definitief Vaststelling B&W : 2 maart 2010 Samengesteld door : M. van 't Zand/ J. van den Hoogen-Stallen pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Doel

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2014 Samenvatting 1. Zie bijlage 1 van deze rapportage voor de indeling van de politie-eenheden. De politie gebruikt de shortlist

Nadere informatie

Handleiding Google Maps Overzicht SOM-locaties Kennemerland 26 juli 2010

Handleiding Google Maps Overzicht SOM-locaties Kennemerland 26 juli 2010 Door: Rick de Haan Pag. 1 van 13 Inhoud Inhoud...2 1. Inleiding...3 2. Visualisatie SOM-locaties...4 3. Raadplegen SOM-overzicht op Google Maps...4 3.1. Inzoomen op een locatie...5 3.2. Google Street View...5

Nadere informatie

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe

Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Bijlage A: Veiligheidsanalyse (cijfermatig overzicht) Gemeente Neder- Betuwe Algemene inleiding Voor u ligt een (cijfermatige) veiligheidsanalyse van de Gemeente Neder-Betuwe. Dit cijfermatige overzicht

Nadere informatie

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren

Sluitende aanpak. voor risico- en. probleemjongeren Sluitende aanpak voor risico- en probleemjongeren Stad van jongeren Rotterdam is een stad van jongeren. Dat is een statistisch gegeven. Maar je ziet het ook als je op straat loopt. Overal jonge mensen

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016-2019 6C Openbare orde en veiligheid Inleiding Wij willen het veiligheidsniveau voor de bewoners en bezoekers van Leiderdorp behouden in objectief en subjectief opzicht en waar mogelijk

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE

CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTADUTRECHT PROCESEVALUATIE CONVENANT VEILIG UITGAAN BINNENSTAD UTRECHT PROCESEVALUATIE J. Snippe, M. Hoorn, B. Bieleman INTRAVAL Groningen-Rotterdam 4. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo

Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Convenant Veiligheid in rn om de school Gemeente Hengelo Hengelo, 21 oktober 2010 1. Doelstelling Dit convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van

Nadere informatie

Aanpak jeugdoverlast Kennemerland

Aanpak jeugdoverlast Kennemerland Aanpak jeugdoverlast Kennemerland Inleiding Uit het behoefteonderzoek Veilige Gemeenten (2005) en ook uit een inventarisatie in Kennemerland blijkt dat gemeenten het meest te kampen hebben met de volgende

Nadere informatie

Speciale Halt-afdoening

Speciale Halt-afdoening Speciale Halt-afdoening Thema middag Helder op straat (HOS) 26 januari 2012 Liesbeth vanden Boeynants Directeur Halt ZWN Halt Zuid-West Nederland o Werkgebied 39 gemeenten; 2 politieregio s o 21 medewerkers;

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland

Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Calamiteitenprotocol instellingen Wmo, gemeenten in de regio Eemland Inleiding Calamiteiten bij zorg en ondersteuning kunnen helaas niet altijd voorkomen worden. Ze hebben een grote impact op betrokkenen

Nadere informatie

CHECKLIST SCHOOLVEILIGHEID

CHECKLIST SCHOOLVEILIGHEID CHECKLIST SCHOOLVEILIGHEID Naam school... Locatie... Adres... Telefoonnummer alg.... Checklist ingevuld door: Naam invuller school... Naam invuller politie... Datum... Invulinstructie Deze checklist is

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015

Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Bijlage 3 Jaaruitvoeringsplan Tweestromenland 2015 Veiligheidsbeleving Inzicht krijgen in de factoren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving bij de inwoners van Tweestromenland. Afhankelijk van

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014

Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Calamiteitenprotocol Wmo en Jeugdwet Rivierenland 2015 30 november 2014 Dit calamiteitenprotocol Wmo/Jeugdwet bevat proces- en communicatieafspraken wanneer zich een calamiteit of geweldsincident voordoet

Nadere informatie

Plan van aanpak Straatcoaches

Plan van aanpak Straatcoaches Plan van aanpak Straatcoaches Inleiding Het fenomeen dat jongeren op straat aanwezig zijn is van alle tijden. Als zij opgroeien krijgen ze steeds meer behoefte om leeftijdsgenoten te ontmoeten, zonder

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Tanja Heijkamp Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden

Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden Bijlage 1 bij Privacyconvenant Beschrijving van Overleggen VHH Haaglanden In 2013 heeft het Veiligheidshuis Haaglanden de nieuwe focuswerkwijze geïntroduceerd. Met de nieuwe werkwijze zetten we de capaciteit

Nadere informatie

Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014

Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014 Schoolveiligheidsconvenant 10 november 2014 CONVENANT VEILIG IN EN OM SCHOOL VOORTGEZET EN MIDDELBAAR ONDERWIJS Doelstelling Dit convenant heeft ten doel om tot eenduidige en sluitende afspraken te komen

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND

DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Een no-nonsense benadering vormgegeven door gedreven en erkende professionals DIRECT, DICHTBIJ EN DOELTREFFEND Hoofdlocatie: Oostwaarts 5 E,2711 BA Zoetermeer Telefoonnummer:

Nadere informatie

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009

Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 15 november 2009 Politie Rotterdam-Rijnmond - Wijkwerkplan Albrandswaard 2010 1 Inleiding Voor u ligt het wijkwerkplan van het wijkteam Albrandswaard. De basis van dit wijkwerkplan

Nadere informatie

Niet elke jeugdgroep is een jeugdbende

Niet elke jeugdgroep is een jeugdbende Niet elke jeugdgroep is een jeugdbende Anton van Wijk, Tom van Ham & Henk Ferwerda Inleiding Overlast door jongeren staat in veel enquêtes in de top 3 als het gaat om onveiligheidsgevoelens. Veel mensen

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014

Integrale veiligheid. Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Integrale veiligheid Uitvoeringsplan 2013 / 2014 Inleiding In het integraal veiligheidsbeleid is vastgelegd dat er tweejaarlijks een operationeel integraal veiligheidsprogramma wordt opgesteld. Daar is

Nadere informatie

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Onderwerp Actieprogramma criminele jeugdgroepen

Bij beantwoording de datum en ons kenmerk vermelden. Wilt u slechts één zaak in uw brief behandelen. Onderwerp Actieprogramma criminele jeugdgroepen Ministerie van Veiligheid en Justitie Cc : frt~.2eml~jy 4k 152 S > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 2511

Nadere informatie

Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde

Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde Gemeenten Stadskanaal en Vlagtwedde Evaluatie versie: 24-11-2014 Startpunt: Uit een onderzoek van de aanpak van een jeugdgroep te Stadskanaal, het beeld van VNN, beelden politie(o.a. uit verhoren), signalen

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 212 Samenvatting Afbakening van de analyse In deze rapportage die te beschouwen is als een landelijke monitor wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen

Samenvatting plan van aanpak. Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Samenvatting plan van aanpak Actieprogramma Risicojeugd en Jeugdgroepen Burgers moeten zich veilig kunnen voelen op straten en in wijken. Politie en justitie moeten daadkrachtig en gezaghebbend kunnen

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

Gebiedsscan. Albrandswaard

Gebiedsscan. Albrandswaard Gebiedsscan 2011 Albrandswaard In deze rapportage leest u de resultaten van de sessie gebiedsscan criminaliteit en overlast voor wat betreft de gemeente Albrandswaard. Aan bod komen de dorpskernen Rhoon,

Nadere informatie

Jeugdbeleid wijkteam Balistraat 2011/2012

Jeugdbeleid wijkteam Balistraat 2011/2012 AA Jeugdbeleid wijkteam Balistraat 2011/2012 Ons bejegeningprofiel Jeugd. Eenduidig. Contact. Handelen. Verantwoordelijkheid. Eenduidig We bejegenen alle jeugd in onze wijk individueel en op dezelfde wijze.

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II

maatschappijwetenschappen vwo 2015-II Opgave 2 Rondhangen Bij deze opgave horen de teksten 2 en 3 en tabel 1. Inleiding De Kamer ontvangt elk jaar een rapportage van de minister van Justitie over de voortgang van de aanpak van problematische

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Er heeft een oriëntatie met en in het veld plaatsgevonden rondom de aanpak van loverboyproblematiek.

Er heeft een oriëntatie met en in het veld plaatsgevonden rondom de aanpak van loverboyproblematiek. Protocol Loverboys Aanleiding Bij de Invoering van het Convenant Veilige school is gesteld dat er een protocol Loverboys toegevoegd moest worden. Beleid inzake het bestrijden van loverboyproblematiek is

Nadere informatie

POLITIE EN SCHOOLVEILIGHEID: VISIEDOCUMENT

POLITIE EN SCHOOLVEILIGHEID: VISIEDOCUMENT POLITIE EN SCHOOLVEILIGHEID: VISIEDOCUMENT Algemeen kader Veiligheid op school heeft vele componenten en is nauw verbonden met veiligheid in andere sectoren van het maatschappelijk leven. Veiligheid op

Nadere informatie

CONVENANT De Veilige School 2014-2015

CONVENANT De Veilige School 2014-2015 CONVENANT De Veilige School 2014-2015 CONVENANT DE VEILIGE SCHOOL Preambule Onderstaande partijen hebben een gezamenlijk belang bij: Het maken van een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken binnen

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

Werkprocesbeschrijving. aanpak problematische jeugdgroepen

Werkprocesbeschrijving. aanpak problematische jeugdgroepen Werkprocesbeschrijving aanpak problematische jeugdgroepen Inleiding Werkprocesbeschrijving Toelichting werkprocesbeschrijving Rollen ketenpartners Matrix t.b.v. verdiepende analyse leden problematische

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 030-286 10 00 Fax 030-286 12 24 www.utrecht.nl Commissie Mens en Samenleving Behandeld door Jet Smit, Sietske Jonkers Doorkiesnummer 030-286 00 00 E-mail

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen

Ons kenmerk L110/05.23786. Aantal bijlagen Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 6-9-05 Datum

Nadere informatie

Convenant Veilige School. tussen

Convenant Veilige School. tussen Convenant Veilige School tussen School : Gemeente : Politie Noord-Holland Noord, Afdeling Openbaar Ministerie Arrondissement Alkmaar : HALT Bureau Noord-Holland Noord : Convenant Veilige School Blz.1 1.1

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle

Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Veiligheid(sbeeld) gemeente Goirle Beleid - Coffeeshopbeleid (nul-optie) - Gemeentelijk handhavingsbeleid - BIBOB beleid - Damocles beleid - Integraal veiligheidsbeleid Beleid BIBOB beleid - Wet Bevordering

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn

Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn Samenwerkingsovereenkomst Veilige School Alphen aan den Rijn De partners: Gemeente Alphen aan den Rijn vertegenwoordigd door de burgemeester, handelend ter uitvoering van het collegebesluit d.d. 9 januari

Nadere informatie

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO)

Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) / Bijlage 3.2 Beleidsregel Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) 7 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Bevoegdheden op grond van artikel 172a Gemeentewet 2 Artikel

Nadere informatie

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid

Taak en invloed gemeenteraad op de. Integrale veiligheid Taak en invloed gemeenteraad op de Integrale veiligheid 1 Definitie veiligheid Veiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van

Nadere informatie

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis 1/5 Inleiding Aanleiding voor het schrijven van deze evaluatie over de Zorg Advies Teams (ZAT) is de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Gemeente Purmerend 2013. 29 mei 2013 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid Gemeente Purmerend 2013 29 mei 2013 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op @@ @@ 2013 1 Voorwoord Purmerend moet veilig zijn en veilig

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Wet Damocles

Beleidsregel handhaving Wet Damocles 1 "Al gemeente f(s Heemskerk Beleidsregel handhaving Wet Damocles 15 december 2014 BIVO/2014/30108 Illill Hl lllll lllll lllll lllll Z015994FE86 fë BELEIDSREGEL HANDHAVING WET DAMOCLES Inhoudsopgave Beleidsregel

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Hoogeveense peuterspeelzalen werken met een zorgleidster; een plan van aanpak voor de pilot 1 augustus 2006 t/m 31 december 2007

Hoogeveense peuterspeelzalen werken met een zorgleidster; een plan van aanpak voor de pilot 1 augustus 2006 t/m 31 december 2007 Hoogeveense peuterspeelzalen werken met een zorgleidster; een plan van aanpak voor de pilot 1 augustus 2006 t/m 31 december 2007 Inleiding. In dit plan wordt een aanpak van een pilot beschreven voor het

Nadere informatie

Convenant beheersmaatregelen 24-uursopvang Wilhelminastraat Versie dd. 1 september 2015

Convenant beheersmaatregelen 24-uursopvang Wilhelminastraat Versie dd. 1 september 2015 Convenant beheersmaatregelen 24-uursopvang Wilhelminastraat 10-12 Versie dd. 1 september 2015 In dit convenant worden met betrokken partijen afspraken over het beheersen van (mogelijke) overlast vastgelegd.

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere taken van gemeenschappelijk

Nadere informatie

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld

Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld Onderzoeksopzet wijkplatforms gemeente Barneveld December 2011 1. Inleiding In 2003 bezocht de burgemeester van de gemeente Barneveld samen met de politie en de woningstichting de dorpskernen van de gemeente

Nadere informatie

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit

Protocol. de Inspectie voor de Gezondheidszorg. de Nederlandse Zorgautoriteit Protocol tussen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorgautoriteit inzake samenwerking en coördinatie op het gebied van beleid, regelgeving, toezicht & informatieverstrekking en andere

Nadere informatie

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel

GEVOLGEN VOOR JA/NEE ROUTING DATUM Communicatie Ja College 13 september 2011 Financieel Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/11-00383 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Postreg.nr. Behandelend ambtenaar A.A. van der Wouden Datum: 1 september 2011 Afdeling Tel.nr 0345 636

Nadere informatie

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan

Quick scan Ambulant begeleid wonen. Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Quick scan Ambulant begeleid wonen Rapport naar aanleiding van het onderzoek van de Inspectie jeugdzorg bij Kompaan Inspectie jeugdzorg September 2006 Inleiding De Inspectie jeugdzorg wil een inschatting

Nadere informatie

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016

Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 1 Voorwoord Eind 2015 is het lokaal integraal veiligheidsplan 2015 2019 door de gemeenteraad van Waterland vastgesteld. Jaarlijks wordt een Jaaruitvoeringsprogramma

Nadere informatie

GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER

GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER GROEPSAANPAK HAARLEMMMERMEER conceptvoorstel, december 2009 caro van den ingh 1. Inleiding De gemeente Haarlemmermeer wil in 2010 starten met een methodische, gemeentebrede groepsaanpak die een effectief

Nadere informatie

Hangen in Hoogeveen. repressieve aanpak overlastgevende jeugd

Hangen in Hoogeveen. repressieve aanpak overlastgevende jeugd Hangen in Hoogeveen repressieve aanpak overlastgevende jeugd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Hoofdstuk 2 is vertrouwelijk 3. Mogelijke maatregelen 9 3.1 Proactie 10 3.2 Preventie 11 3.3 Preparatie 11 3.4

Nadere informatie

Draaiboek Aanpak overlast van jeugd op locaties. Versie: juni 2008

Draaiboek Aanpak overlast van jeugd op locaties. Versie: juni 2008 Draaiboek Aanpak overlast van jeugd op locaties Versie: juni 008 Sector Maatschappelijke Ontwikkeling Programma Veiligheid Draaiboek Aanpak overlast van jeugd op locaties Versie: juni 008 Vervallen versie:

Nadere informatie

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag?

Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem. Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Stappenplan grensoverschrijdend gedrag 4 e Montessorischool de Pinksterbloem Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag? Fysieke agressie of geweld: Het uitoefenen van elke vorm van feitelijk geweld

Nadere informatie

BELEID. tegen PESTEN

BELEID. tegen PESTEN BELEID tegen PESTEN Versie januari 2014 Beleid tegen pesten Penta Primair Inleiding Onderzoek wijst uit dat pesten een frequent voorkomend en vaak terugkerend probleem op scholen is. Door het vroegtijdig

Nadere informatie

Concept Plan van aanpak Jeugdoverlast & Jeugdcriminaliteit Wijkteam Balistraat 2012

Concept Plan van aanpak Jeugdoverlast & Jeugdcriminaliteit Wijkteam Balistraat 2012 Concept Plan van aanpak Jeugdoverlast & Jeugdcriminaliteit Wijkteam Balistraat 2012 Mei 2012 Projectleider jeugd District 2 Noord wijkteam Balistraat Tiemen de Olde 1 Inleiding: In het werkgebied van het

Nadere informatie

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen

Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen Protocol Organiseren van een Zorgnetwerk Ouderen ZIO, Zorg in Ontwikkeling Versie 1 INLEIDING Het Multidisciplinair Overleg (MDO) krijgt een steeds grotere rol binnen Ketenzorg, redenen hiervoor zijn:

Nadere informatie

Pastorale zorg bij rampen

Pastorale zorg bij rampen 2 Inhoud: 1. Doelstelling pag. 3 2. Realisatie pag. 4 3. Begrippen pag. 5 4. Verantwoordelijkheid pag. 6 5. Pastorale verzorger pag. 7 6. Taken pastorale verzorger pag. 8 7. Coördinator pastorale zorg

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20301 2500 EA DEN HAAG Onderwerp Voortgang aanpak criminele jeugdgroepen 1. Inleiding De

Nadere informatie

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei

Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Veiligheidshuis West-Veluwe Vallei Presentatie door Paul Beekman, ketenmanager, op 18 november 2010 2009 Veiligheidshuis West-Veluwe Valei pagina 1 van xx Inhoud van de presentatie. Landelijke ontwikkelingen;

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL

PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL Het protocol is opgesteld om eenduidigheid te verkrijgen tussen de deelnemende instellingen en/of personen betreffende de uitgangspunten, de

Nadere informatie

Convenant Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in Almere

Convenant Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in Almere Gemeente Almere 2014-2017 Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar 3 Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond

Nadere informatie

Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016

Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016 Uitvoeringsplan alcoholpreventie en handhaving, gemeente Zwartewaterland 2016 1 1. Aanleiding uitvoeringsplan preventie- en handhavingsplan alcohol 2016 1.1. Inleiding Op 15 januari 2015 heeft de raad

Nadere informatie

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen

Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen Jaarplan 2004 politie Geertruidenberg-Drimmelen 1. Inleiding 1.1 Veiligheid op de politieke agenda Veiligheid staat in Nederland hoog op de politieke agenda. Ook binnen de politiek van de gemeente Geertruidenberg

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer Bijlage Voortgangsrapportage verbetering voorschottenbeheer: Plan van aanpak, vastgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken op 8 mei 2007 Plan van aanpak ter verbetering van het voorschottenbeheer

Nadere informatie

Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs Zoetermeer Zoetermeer

Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs Zoetermeer Zoetermeer Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs Zoetermeer Zoetermeer Een veilige schoolomgeving is een voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van ieder kind en iedere

Nadere informatie

Optreden op plaats delict

Optreden op plaats delict INLEIDING Plaats van de leertaak in de context van het beroep De opleiding Medewerker Toezicht en Veiligheid niveau 2 is opgebouwd rond drie kerntaken, te weten: 1. Ziet toe op orde en veiligheid in het

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-generaal Veiligheid Programma Bestuurlijke Aanpak Schedeldoekshaven

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen CC De gemeenteraad 30 januari Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid De burgemeester 139126 1 Controller Directie Paraaf Datum

Nadere informatie

Versie 18-2-2013. Plan van aanpak Jeugdrisicogroep

Versie 18-2-2013. Plan van aanpak Jeugdrisicogroep Versie 18-2-2013 Plan van aanpak Jeugdrisicogroep Voorwoord In 2010 is gebleken dat er een criminele jeugdgroep in Weert actief was. Omdat ook landelijk duidelijk werd dat dit type jeugdgroepen voor steeds

Nadere informatie

INLEIDING Wat verstaan we onder ongewenst gedrag en seksueel misbruik?

INLEIDING Wat verstaan we onder ongewenst gedrag en seksueel misbruik? In Veilige Handen - Het voorkómen van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag INLEIDING IVN-activiteiten worden door beroepskrachten en vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige

Nadere informatie

Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs Wassenaar

Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs Wassenaar Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs Wassenaar Convenant Schoolveiligheid Voortgezet Onderwijs Wassenaar Een veilige schoolomgeving is een voorwaarde voor een optimale ontwikkeling van ieder

Nadere informatie

Convenant Buurtpreventie Blaricum

Convenant Buurtpreventie Blaricum Convenant Buurtpreventie Blaricum Partijen zijn: Gemeente, vertegenwoordigd door: burgemeester Politie, vertegenwoordigd door: korpschef Buurtpreventievereniging, vertegenwoordigd door: voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar

Risico s melden in de Verwijsindex. Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex Hoe werkt dat? Verwijsindex Regio Nijmegen voor jeugdigen van 0-23 jaar Risico s melden in de Verwijsindex, hoe werkt dat? Met de meeste kinderen en jongeren van 0 tot

Nadere informatie

Protocol cameratoezicht

Protocol cameratoezicht Protocol cameratoezicht Inleiding Tijdens de gecombineerde algemene ledenvergaderingen (Hoofd, Woningen en Parkeergarage) van 16 juni 2010 en 28 juli 2010 is besloten tot aanschaf en in gebruik stelling

Nadere informatie

de buitengewoon opsporingsambtenaar voor jeugd

de buitengewoon opsporingsambtenaar voor jeugd Projectplan Jeugdboa s Projectplan Jeugdboa s de buitengewoon opsporingsambtenaar voor jeugd 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en probleemstelling 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Probleemstelling 4 2. Doelstelling

Nadere informatie

Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen

Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Convenant voor gegevensuitwisseling tussen Politie en beveiligingsorganisaties en organisatoren van evenementen Partijen: A. De politie, het district., hierna te noemen "politie"; B..., hierna te noemen

Nadere informatie

Visie Wijkpolitie. Waakzaam en dienstbaar. Informatiefolder over de vernieuwde visie van de wijkpolitie. Rotterdam-Rijnmond

Visie Wijkpolitie. Waakzaam en dienstbaar. Informatiefolder over de vernieuwde visie van de wijkpolitie. Rotterdam-Rijnmond Visie Wijkpolitie Rotterdam-Rijnmond Informatiefolder over de vernieuwde visie van de wijkpolitie Waakzaam en dienstbaar Beste collega, Zowel binnen onze organisatie als daarbuiten volgen de ontwikkelingen

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2013/4471 Registratiedatum: 27-11-2013 Afdeling: BOV Agendapunt: 49-B-02 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Buurtbemiddeling Besluit: Opdracht verstrekken aan Synthese voor

Nadere informatie

Project overlastgevende jeugd

Project overlastgevende jeugd Project overlastgevende jeugd Waarom overlastgevende jeugd? Alle zes de Peelgemeenten prioriteren de aanpak van jeugdoverlast voor de komende vier jaar. Niet per definitie omwille van zorgelijke ontwikkelingen

Nadere informatie