(Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD. SOM IJmond-Noord Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD. SOM IJmond-Noord Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27"

Transcriptie

1 SOM (Structurele Overlast Maatregelen) IJMOND-NOORD Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 1 van 27

2 Definitie Overlast: Overlast is een subjectieve beleving waarbij handelingen van anderen als hinderlijk en onaanvaardbaar beschouwd worden, en waarbij sprake is van schending van privacy, inbreuk op woon- en leefgenot, en waardoor men zich soms ook bedreigd voelt. Het gaat hierbij om gedragingen die niet beantwoorden aan het verwachtingspatroon, en men zich ongewild gedwongen voelt het eigen gedrag aan te passen. 1. SAMENVATTING AANLEIDING PROBLEEMSTELLING DOELSTELLING RELATIE MET PROJECT SOM (HAARLEM) RELATIE MET HORIZON JEUGDGROEPEN IN BEELD INVENTARISATIE JEUGDGROEPEN HUIDIGE AANPAK BEHOEFTE BETROKKENEN GEMEENTE BURGERS JEUGD POLITIE OVERIGE PARTNERS DEFINITIEAFBAKENING EN BEGRIPSOMSCHRIJVING HINDERLIJKE JEUGDGROEPEN OVERLASTGEVENDE JEUGDGROEPEN CRIMINELE JEUGDGROEPEN INTEGRALE ROLVERDELING ROL GEMEENTE ROL JONGERENWERK ROL (GEBIEDSGEBONDEN) POLITIE WEERGAVE VERDELING VERANTWOORDELIJKHEDEN CLASSIFICEREN JEUGDGROEPEN PREVENTIE REPRESSIE INTERNE ROLVERDELING POLITIE MENTORSPECIALIST PROJECTEN MENTORSPECIALIST JEUGD WIJKAGENTEN WIJKAMBASSADEURS GROEPSBEGELEIDERS/ DACO S KLANKBORDGROEP JEUGDOVERLAST OPERATIONALISERING MELDING JEUGDOVERLAST (INTAKE) ACTIES NA MELDING Onbekende/ normrespecterende jeugd Hinderlijke jeugd Overlastgevende jeugd Criminele jeugd ACTIES ZONDER MELDING Normrespecterende jeugd Hinderlijke jeugd Overlastgevende jeugd Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 2 van 27

3 Criminele jeugd VISUALISERING JONGERENONTMOETINGSPLAATS TOP 3 (JOP-TOP3) SCHEMA'S TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN Verdeling verantwoordelijkheden tussen partners Interne rolverdeling invoeringsfase Acties na melding Acties zonder melding VOORTGANG EN EVALUATIE NULMETING INVOERINGSFASEN Draagvlak partners Fase 1: Interne communicatie Fase 2: Actualiseren en visualiseren gegevens jongerenontmoetingsplaatsen Fase 3: Externe communicatie Fase 4: Werken volgens nieuwe structuur EVALUATIES Interne evaluatie Externe evaluatie TIJDSLIJN OVERIGE BIJZONDERHEDEN DRUGSGEBRUIK GESPREIDE JEUGDOVERLAST WET POLITIEGEGEVENS BIJLAGE 1: STAPPENPLAN GELE KAART BIJLAGE 2: NOTITIEBOEKJE 'SOM' BIJLAGE 3: PLAN VAN AANPAK OVERLASTGEVENDE JEUGD Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 3 van 27

4 1. Samenvatting Politie Kennemerland, basisteam IJmond-Noord, heeft de zorg over een werkgebied dat is verdeeld over drie gemeentes: Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. In de rapporten Inventarisatie Jeugdgroepen versies 2005, 2006 en 2007 is een overzicht gegeven van de diverse jeugdgroepen in het teamgebied IJmond-Noord. schept een basis voor de onderlinge verdeling tussen partners ten aanzien van de taken en verantwoordelijkheden. Het is noodzakelijk dat structurele maatregelen ten aanzien van jeugdoverlast naadloos aansluiten op taken en verantwoordelijkheden van onze partners. Het is van belang dat onderling heldere afspraken worden gemaakt over de verdeling hiervan. Naarmate het overlastgevende karakter van een groep toeneemt, nemen de handhavende activiteiten van de politie ten aanzien van deze groep toe. Andersom geldt dat de gemeente investeert in groepen met als doel de groepen niet te laten afglijden. De hoofddoelstelling van is eenduidige werkwijze t.a.v. de aanpak van de jeugdproblematiek, waarbij op basis van goed geregistreerde informatie kan worden aangestuurd, bijgestuurd en teruggekoppeld. De Jeugdgroepen worden geclassificeerd door de operationele driehoek (gemeente, jongerenwerker en mentorspecialist jeugd). Elke groep krijgt daarbij een symbool in kleur: Normrespecterende jeugd (blauw vierkant) Hinderlijke jeugd (groene cirkel) Overlastgevende jeugd (gele driehoek, punt boven) Criminele jeugd (rode driehoek, punt beneden) Op basis van de ingewonnen informatie over jeugdgroepen wordt voor project per gemeente een JOP 1 Top 3 samengesteld. De rangschikking geschiedt op basis van de hoeveelheid meldingen, informatie van buurtbewoners en ook op basis van de classificatie volgens de Shortlist Groepscriminaliteit. Uiteraard is deze top 3 per periode aan verandering onderhevig en zal dan ook regelmatig worden herzien. De politie treedt uniform op, afhankelijk van het geldende beleid volgens de groepsclassificatie. Voor normrespecterende en hinderlijke jeugd wordt een vaste werkwijze afgesproken, waarbij de Gele Kaarten-methodiek een belangrijke rol speelt. Voor elke overlastgevende jeugdgroep wordt een apart Plan van Aanpak geschreven door de wijkagent. De te schrijven Plannen van Aanpak dienen qua indeling en lay-out grotendeels overeen te komen. Buiten de looptijden van de Plannen van Aanpak geldt een standaard werkwijze. Op regelmatige basis (elke donderdag) wordt belangrijke informatie op teambriefings aan het team gepresenteerd. De groepen worden visueel gemaakt volgens de bovenstaande symbolen op kaarten van het werkgebied. Het Agentenwacht Informatiesysteem zal zodra deze in gebruik wordt genomen eveneens een belangrijke rol spelen in de informatievoorziening naar het team. De mentorspecialist jeugd onderhoudt nauw contacten met gemeente en jongerenwerkers om het overzicht actueel te houden en aan te laten sluiten op de bevindingen alsmede de werkzaamheden van de partners. 1 JOP = Jongeren Ontmoetings Plaats Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 4 van 27

5 2. Inleiding 2.1. Aanleiding Politie Kennemerland, basisteam IJmond-Noord, heeft de zorg over een werkgebied dat is verdeeld over drie gemeentes: Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest. In de rapporten Inventarisatie Jeugdgroepen versies 2005, 2006 en 2007 is een overzicht gegeven van de diverse jeugdgroepen in het teamgebied IJmond-Noord. Vrijwel de meeste groepen kunnen als hinderlijk worden gekwalificeerd. Veel van deze informatie is afkomstig van de wijkagenten. Informatie rond jeugdgroepen wordt gefragmenteerd geregistreerd. Er blijkt veel meer informatie voorhanden te zijn dan in het Bedrijfsprocessensysteem (hierna: BPS) wordt vastgelegd. Deze informatie blijft vaak bij enkelen bekend. Het aansturen op activiteiten aangaande jeugdoverlast wordt middels opdrachtdia s in de briefing gedaan. Op verzoek van de wijkagenten verrichten de medewerkers van het team verschillende vormen van toezicht. Dit wordt niet eenduidig uitgevoerd en bij medewerkers van het team is niet altijd bekend wat van ze wordt verlangd. Registratie van wat is aangetroffen en/of uitgevoerd vindt wel plaats door het maken van mutaties, maar de inhoud en de kwaliteit daarvan wordt niet getoetst. Effecten over langere termijn worden niet structureel gemonitord Probleemstelling In het team IJmond-Noord is: Geen eenduidige aansturing op overlast jeugd. Geen eenduidige registratie van alle aanwezige informatie. Onvoldoende monitoring van de ontwikkelingen. Onvoldoende meting op langere termijn. Onvoldoende samenhang tussen alle activiteiten aangaande jeugdproblematiek Doelstelling De hoofddoelstelling van is eenduidige werkwijze t.a.v. de aanpak van de jeugdproblematiek, waarbij op basis van goed geregistreerde informatie kan worden aangestuurd, bijgestuurd en teruggekoppeld. Specifiek: - Op 1 maart 2009 weet elke medewerker BPZ en wijkagent waar de jeugdoverlastlocaties zijn en wat het geldende beleid per locatie is, of waar deze kan worden geraadpleegd. Meetbaar: - Iedere medewerker BPZ en wijkagent weet waar de noodzakelijke informatie over jeugdgroepen en geldend beleid kan worden gevonden. Acceptabel: - Tussen partners en politie worden concrete afspraken gemaakt over de verdeling van verantwoordelijkheden, waar men elkaar aan kan houden. - Door duidelijk beleid en uniforme werkwijzen ontstaat meer overzicht over de gehele problematiek, zowel binnen als buiten de politie. - Door onderling afgesproken beleid en uniform geregistreerde informatie, wordt informatie-uitwisseling tussen politie en partners vergemakkelijkt. Realistisch: - Er zijn geen extra personeelskosten aan dit project verbonden. - Het project voorziet in interne en externe behoefte. Tijdgebonden: - Op 1 maart 2009 wordt het project geëvalueerd. Bij een positieve uitslag blijft het een vast werkproces in IJmond-Noord. Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 5 van 27

6 2.4. Relatie met project SOM (Haarlem) In januari 2008 is het project SOM 2 in Haarlem van start gegaan. De uitvoering van dat project kent meerdere doelen en daaruit voortvloeiend een meersporenbeleid. Enerzijds gaat het om repressieve en preventieve acties tegen overlast veroorzaakt door jongeren. Anderzijds gaat het om het terugdringen van de overlastervaring van burgers en om initiatieven die de betrokkenheid van burgers versterken. Het project kent echter één hoofddoel: Hoofddoel: Het terugdringen van de overlast van/door jeugdgroepen en voorkoming van afglijden naar crimineel gedrag, teneinde het woon- en leefgenot en het algehele veiligheidsgevoel van de burger te vergroten. Subdoelen SOM Haarlem: 1. Creëren van een eenvoudige, eenduidige, transparante en efficiënte werkwijze ten aanzien van de bestrijding van overlast van jeugdgroepen. 2. Realiseren van een voortdurende werkwijze voor de aanpak- en voorkoming van overlast jeugd. 3. Verhogen van de klanttevredenheid ten aanzien van het optreden van de politie in dergelijke gevallen. 4. Verbeteren van de integrale aanpak met betrekking tot de jeugdoverlast. 5. Verhogen van de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel bij ouders van hinderlijke en overlastgevende jeugd. 6. Verhogen van de burgerparticipatie in de bestrijding van jeugdoverlast. 7. Realiseren van de met Gemeente Haarlem gemaakte afspraak: reduceren van aantal jeugdgroepen tot ten hoogste 12 hinderlijke jeugdgroepen. Met uitzondering van subdoel 7, dat gericht is op het Haarlemse werkgebied, sluiten de subdoelstellingen naadloos aan op de probleemstelling in IJmond-Noord. Derhalve komt de inhoud van het project voor een groot deel overeen met het oorspronkelijke project uit District Haarlem. Met toestemming van Guus van Thiel, werkzaam in District Haarlem, is het Haarlemse projectplan herschreven voor Team IJmond- Noord. De focus in IJmond-Noord is meer integraal gericht, op dat punt zijn er wezenlijke verschillen tussen beide werkwijzen Relatie met Horizon 2009 Politie Kennemerland volgt de landelijke visie door ook belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de veiligheid in de samenleving te signaleren en, waar nodig, anderen van advies te dienen. De politie wordt vaak als eerste geconfronteerd met ontwikkelingen doordat zij immers 24 uur per dag in de frontlinie van de samenleving functioneert. 3 Het vertrouwen en de tevredenheid van de burger staan centraal in ons optreden. We stemmen ons optreden daarom ook af op de beleving en de verwachting van diezelfde burger. De burger als (potentiële) 'klant'. 4 De politie kan het niet alleen! Zinvolle bijdragen aan veiligheid kunnen alleen geleverd worden in een effectieve samenwerking met onze partners. Onder partners verstaan wij in dit geval burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties, mede-overheden en participanten in de strafrecht- en veiligheidsketen. Tot de veiligheidsmaatschap worden ook gerekend de inlichtingendiensten, gemeentelijke toezichthouders, onderdelen van defensie, brandweer, GGD en private beveiligers. Onderlinge afstemming en uitwisseling tussen deze disciplines vragen extra inzet. Dit is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het 2 Project SOM door Guus van Thiel, Han van Schaik, Vincent Koningen en Mandy van Luit 3 Uit: Horizon 2009, politie Kennemerland, ad2, Uitvoeren specifieke politietaken. 4 Uit: Horizon 2009, politie Kennemerland, lijn 1, Vergroten van de burgertevredenheid Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 6 van 27

7 bestuur. Waar dit niet wordt opgepakt signaleert (attendeert of alarmeert) de gebiedsgebonden politie en adviseert zij vanuit de veiligheidssituatie in het gebied. 5 schept een basis voor de onderlinge verdeling tussen partners ten aanzien van de taken en verantwoordelijkheden. Het is noodzakelijk dat structurele maatregelen ten aanzien van jeugdoverlast naadloos aansluiten op taken en verantwoordelijkheden van onze partners. Het is van belang dat onderling heldere afspraken worden gemaakt over de verdeling hiervan. 3. Jeugdgroepen in beeld 3.1. Inventarisatie jeugdgroepen In de rapportages inventarisatie jeugdgroepen, van de Regionale Coördinatie Jeugdzaken van politie Kennemerland wordt een beeld gegeven van de jeugdgroepen in IJmond-Noord. De informatie hiervoor is afkomstig van de wijkagenten, in samenspraak met de mentorspecialisten jeugd. In eerste instantie levert dit onderzoek een algemeen beeld op van het aantal en de aard van de jeugdgroepen. Dit kan echter al snel gedateerd zijn Huidige aanpak Op wijkteamniveau worden diverse kleinere projecten of eenmalige interventies uitgevoerd. De huidige aanpak bestaat uit een combinatie van situationele en groepsgerichte interventies. Individu- of dadergerichte (preventieve) maatregelen komen nauwelijks voor. Veel interventies en maatregelen worden tijdelijk ingezet en hebben een meer reactief karakter. Voor medewerkers uit met name de basispolitiezorg is vaak niet bekend of ten aanzien van bepaalde groepen en/of locaties (integraal) beleid is afgesproken. Binnen politie Kennemerland zijn ook voorbeelden van goede langlopende maatregelen. Dit zijn het Verkeerslichtproject en het Gele Kaarten Project. Binnen het Verkeerslichtenproject worden overlastlocaties met kleuren gedefinieerd, groen voor toegestaan, oranje/geel voor waarschuwend/ corrigerend optreden en rood voor bekeuren en wegsturen van de jeugd. Het Gele Kaarten Project is individueel gericht en houdt in dat een jongere middels een gele kaart een officiële waarschuwing krijgt, waarbij eveneens de ouder(s)/verzorger(s) worden geïnformeerd. Bij herhaaldelijk (strafbaar) wangedrag wordt repressief opgetreden. Laatstgenoemd project is ook bekend in team IJmond-Noord van District IJmond. Hoewel deze projecten niet tijdelijk van aard zijn, hebben deze een reactief karakter. Over het algemeen leveren acties slechts een tijdelijk resultaat. Nadat een bepaalde groep of locatie op welke wijze ook is aangepakt, is het slechts een kwestie van tijd voordat de overlast weer terugkeert, hetzij op dezelfde locatie, hetzij door dezelfde groep maar op een andere locatie. De tot op heden genomen maatregelen kennen dus wellicht een tijdelijk succes maar hebben op den duur toch een zeer laag rendement. 4. Behoefte Betrokkenen 4.1. Gemeente De gemeente is primair verantwoordelijk als het gaat om leefbaarheid in de wijk. De politie heeft een signalerende en adviserende taak die voortvloeit uit haar kerntaken Noodhulp, Handhaving en Opsporing. De gemeente is gebaat bij een efficiënte werkwijze van de politie, waarbij de signalen die naar de gemeente gaan als vanzelfsprekend onderbouwd zijn met uniform vastgelegde informatie. Door dezelfde taal te spreken, ofwel identieke registratie erop na te houden zijn de gegevens tussen gemeente en politie uitwisselbaar. 5 Uit: Horizon 2009, politie Kennemerland, lijn 3, Verbetering van de samenwerking met onze partners Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 7 van 27

8 4.2. Burgers De burgers en ondernemers in IJmond-Noord hebben behoefte aan een doelmatige en doeltreffende aanpak en eenduidig, transparant beleid ten aanzien van jeugdoverlast. Bij een voortdurende en vooral ook preventieve werkwijze zal de burger zich gehoord en gesteund voelen in haar probleem. Dit zal als gevolg hebben dat het algemene gevoel van veiligheid, het woon- en het leefgenot wordt vergroot Jeugd De hinderlijke en overlastgevende jeugd heeft behoefte aan een voorspelbaar en duidelijk optreden van gemeente, jeugdwerk en politie. De jeugd is daarnaast gebaat bij een vroegtijdige signalering van/door politie en haar partners teneinde afglijden naar crimineel gedrag te voorkomen Politie De politie heeft behoefte aan een uniforme werkwijze in de handhaving. Alle bij dit project betrokken collega s moeten weten wanneer en op welke wijze wordt opgetreden tegen hinderlijke en overlastgevende jeugd, ongeacht de locatie of zelfs het werkgebied. Dit geeft een zinvolle invulling aan de uitvoering van de politionele jeugdtaak: preventie, vroegsignalering en doorverwijzen, repressie Overige partners Alle betrokken partijen hebben behoefte aan een goede, integrale samenwerking tussen de professionals bij politie, gemeenteambtenaren, jongerenwerkers, medewerkers van bureau HALT, e.a. en een goede burgerparticipatie. Daarnaast is er behoefte aan meer betrokkenheid van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers van hinderlijke en overlastgevende jeugdigen (opvoedkundige taak). Kortom, op alle fronten dient de aanpak van jeugdoverlast beleidsmatig goed en vooral duidelijk te worden ingekaderd. 5. Definitieafbakening en begripsomschrijving 6 Voor dit project wordt onder een jeugdgroep verstaan: een groep die bestaat uit minimaal drie personen met een leeftijd tot 21 jaar. Op grond van de problemen die de groep veroorzaakt, is een onderscheid te maken in drie typen jeugdgroepen 7. De onderverdeling in drie typen problematische jeugdgroepen geeft duidelijkheid voor alle partijen die met de groepen te maken hebben. Ook kan de onderverdeling gebruikt worden als een risicotaxatie. Men kan beter inschatten welke jeugdgroepen meer aandacht verdienen. Het gebruik van de driedeling dient om een eenduidige definitie te hebben, maar het resultaat dient voorzichtig te worden uitgelegd. Rondhangende jongeren worden al snel een groep en hebben daardoor al snel een dreigende uitstraling. Vaak vallen groepen jongeren andere mensen niet lastig, maar zijn mensen hier wel wat sneller bang voor als zij meerdere personen in een groep zien staan. Jeugdgroepen doen een beroep op het subjectieve veiligheidsgevoel van mensen, sommigen vinden een groep bedreigend, anderen juist helemaal niet. Jeugdgroepen die niet vallen onder de hieronder genoemde definities kunnen beschouwd worden als normrespecterende jeugd. Met de shortlist groepscriminaliteit komt er zicht op de volgende zaken: Waar is de jeugdgroep actief? Wat zijn de kenmerken van de jeugdgroep (zoals omvang, samenstelling)? Wat is het karakter van de jeugdgroep als het gaat om het openbare orde en criminaliteitspatroon? Om welk type jeugdgroep gaat het (hinderlijk, overlastgevend of crimineel)? 6 Tekst overgenomen uit: Inventarisatie Jeugdgroepen 2007, Politie Kennemerland, Regionale Coördinatie Jeugdzaken 7 Shortlist Groepscriminaliteit, Advies- en onderzoeksgroep Beke Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 8 van 27

9 5.1. Hinderlijke jeugdgroepen Deze groep bestaat uit jongeren die wat in de buurt rondhangen, af en toe luidruchtig aanwezig zijn en zich niet zoveel aantrekken van de omgeving. Soms loopt het uit de hand en zijn er kleine schermutselingen, maar dat is snel in de kiem gesmoord en vaak ook meer toeval dan gepland. Ook maken zij zich incidenteel schuldig aan kleine vernielingen. Dit soort groepen is in het algemeen nog voldoende autoriteitsgevoelig en kan worden aangesproken op dergelijk gedrag Overlastgevende jeugdgroepen Deze groepen zijn wat nadrukkelijker aanwezig. Ze kunnen af en toe provocerend optreden, vallen omstanders wel eens lastig (uitschelden of zelfs intimideren), vernielen regelmatig allerlei zaken en houden geen rekening met andere mensen. Ze zijn redelijk goed te corrigeren. Ook de lichtere vormen van criminaliteit waar ze zich schuldig aan maken, plegen ze doelbewuster en ze zijn ook meer bezig om te zorgen dat ze niet gepakt worden Criminele jeugdgroepen Deze groepen bestaan (in ieder geval gedeeltelijk) uit jongeren die behoorlijk op het criminele pad terechtkomen. Ze zijn al vaker met de politie in aanraking gekomen. Kenmerkend voor dergelijke groepen is dat ze meer en meer criminaliteit plegen voor financieel gewin (ze verdienen er geld mee). De feiten zijn ernstiger. Ze schrikken ook niet terug voor het gebruik van geweld. 6. Integrale rolverdeling 6.1. Rol gemeente Feitelijk is een jongeren ontmoetingsplaats of een jeugdgroep pas hinderlijk of overlastgevend op het moment dat de burger hiervan hinder ondervindt. Van de gemeente wordt ten aanzien van burgerparticipatie een voortrekkende rol verwacht. Alvorens tot een gezamenlijk Plan van Aanpak te komen, is het nodig dat omwonende burgers worden geraadpleegd (bijvoorbeeld via een enquête in de buurt) teneinde de (vormen van) overlast goed in kaart te brengen. Woningbouwverenigingen kunnen hier uitstekend in participeren. De gemeente regisseert en faciliteert activiteiten gericht op optimaliseren van de leefbaarheid. Activiteiten door jongerenwerk worden doorgaans door de gemeente gefinancierd. De gemeente maakt de verbinding tussen de partners en zorgt hierbij voor periodiek overleg. Een voorbeeld van operationalisering hiervan is de jeugddriehoek in gemeente Heemskerk, een operationeel team bestaande uit een buurtmeester (gemeente), ambulante jongerenwerker (welschap) en mentorspecialist jeugd (politie). Beverwijk kent het plekkenplanoverleg, waar eveneens gemeente, jongerenwerker en mentorspecialist jeugd in zijn vertegenwoordigd Rol jongerenwerk Om de reductie van de overlast te continueren en afglijden naar crimineel gedrag te voorkomen hebben jongerenwerkers een cruciale rol. Ideaalbeeld is om hen enerzijds in te zetten het overlastniveau van een specifieke jeugdgroep binnen de perken te houden en anderzijds in te zetten op een jongerenontmoetingsplaats op het moment dat de politie gereed is met de rechtsordelijke handhaving. Zij kunnen door hun specialisatie ondersteunen in de begeleiding van individuen en groepen, en kunnen hen alternatieven bieden. Ook hebben jongerenwerkers ten aanzien van ontsporende jongeren een belangrijke signalerende functie Rol (gebiedsgebonden) politie Medewerkers uit de basispolitiezorg en de wijkagent leggen hun informatie vast in het bedrijfsprocessensysteem van de politie. De mentorspecialist jeugd verzamelt relevante Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 9 van 27

10 informatie uit de politiesystemen, aangevuld door niet-specifiek vastgelegde informatie van de wijkagent en brengt dit in bij het operationele team. Wijkagenten nemen op basis van de bij de uitvoering van opgedane bevindingen een adviserende rol in naar de gemeente. Hierbij moet worden gedacht aan advisering over kleine aanpassingen in de inrichting van bepaalde locaties teneinde overlast en kleine criminaliteit te voorkomen (plaatsen van verbodsborden, plaatsen of verwijderen van straatmeubilair als banken en vuilnisbakken e.d.). Ook advisering aan horeca en winkeliers kan hiervan deel uitmaken. Naast de signalerende en adviserende functie waar op deze wijze invulling aan wordt gegeven, heeft de politie een handhavende taak. Bij meer overlast van een groep, neemt de handhavende, repressieve taak van de politie ten opzichte van deze groep toe. De wijkagent heeft hierin binnen de politie een voortrekkende rol Weergave verdeling verantwoordelijkheden De mate van inzet van politie en partners kan globaal als volgt worden weergegeven: 100% 80% 60% 40% 20% Politie Gemeente Jongerenwerk 0% NR H O C (NR = normrespecterend, H = hinderlijk, O = Overlastgevend, C = Crimineel) Voor de activiteiten ten aanzien van normrespecterende en hinderlijke jeugd, voert de gemeente de regie. Activiteiten ten aanzien van overlastgevende jeugd is vooral een gezamenlijke taak voor gemeente en politie. Activiteiten ten aanzien van criminele jeugd vinden plaats onder regie van het openbaar ministerie Classificeren jeugdgroepen De jeugdgroepen worden geclassificeerd door de operationele driehoek (gemeente, jongerenwerker en mentorspecialist jeugd) op basis van bekende praktijkinformatie. Leidend voor de classificaties zijn de afgesproken werkwijzen ten aanzien van normrespecterende, hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen. Ook in situaties zoals een plotselinge toename van het aantal meldingen jeugdoverlast zal door de mentorspecialist jeugd zoveel als mogelijk het classificeren van jeugdgroepen in overleg met de partners worden gedaan. In die gevallen waar dat bijvoorbeeld door tijdsdruk niet mogelijk blijkt, bepalen de wijkagent en mentorspecialist jeugd voor zover het de politiewerkzaamheden betreft of (tijdelijk) een groepsclassificatie moet wijzigen Preventie Gemeente en jongerenwerk dragen gezamenlijk de verantwoording om met voldoende preventieve inzet afglijden van jeugd tegen te gaan. Hierbij kan ondersteuning gezocht worden bij o.a. woningbouwverenigingen, Halt Kennemerland, Brijder en Bureau Jeugdzorg. Zo kunnen Halt en/of Brijder bijvoorbeeld voorlichting verzorgen op scholen als er sprake is van drugsgebruik en (overmatig) drankgebruik. Via Halt Kennemerland kan gebruik worden gemaakt van een opvoedcursus voor ouders van tegendraadse jeugd. Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 10 van 27

11 Bij het investeren in jeugdgroepen in de preventieve sfeer, onthoudt de politie zich zoveel als mogelijk van repressieve acties. Uiteraard heeft de politie nog wel tot taak om de eigen informatiepositie in het kader van kennen en gekend worden te onderhouden. Dit betekent dat de wijkagent, maar ook de medewerker uit de basispolitiezorg tijdens reguliere surveillance zoveel als mogelijk tracht in contact te treden en contact te onderhouden met de jeugdgroepen. Van zowel de wijkagenten als van de wijkambassadeurs in de politieploegen wordt hierin een voortrekkende rol verwacht Repressie Zodra repressie gewenst is, heeft de politie hierin de voornaamste taak. In eerste instantie worden bij geconstateerde overtredingen gele kaarten uitgereikt (zie ook punt 8: Operationalisering). Een belangrijk onderdeel van de werkwijze met gele kaarten is het in kennis stellen van ouders. Bij herhaling van strafbaar wangedrag wordt repressief opgetreden. Indien het feit zgn. 'Haltwaardig' is wordt in samenwerking met Halt Kennemerland een alternatieve afdoening aangeboden. Ook worden hierbij de ouders/ verzorgers van overlastplegers betrokken. Wanneer deze mogelijkheden gepasseerd zijn, volgt vervolging via justitie. Zodra een individueel gerichte aanpak noodzakelijk is, brengt de mentorspecialist jeugd de nodige informatie in bij het Jeugd Casus Overleg met het openbaar ministerie en/of bij het Jeugd Interventie Team, waar onder andere leerplichtambtenaren, Jeugdreclassering, Raad voor de Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg in vertegenwoordigd zijn. Investeren in jeugdgroepen in de repressieve sfeer vindt bij voorkeur plaats na overleg met het operationele team (gemeente, jeugdwerk, mentorspecialist jeugd). De wijkagent organiseert handhavingsacties en koppelt de resultaten terug naar de mentorspecialist jeugd. Afhankelijk van de ernst van de geconstateerde feiten kan participatie van het openbaar ministerie gewenst zijn. De mentorspecialist is verantwoordelijk voor overleg met het openbaar ministerie. Het is van het grootste belang dat repressieve handhavingsacties van de politie vrijwel direct worden opgevolgd door investeringen in de preventieve sfeer (6.4). De gemeente heeft hierin de regie. Indien naar oordeel van de wijkagent adhoc repressieve acties noodzakelijk zijn, heeft de mentorspecialist jeugd hier de beslissende stem in. 7. Interne rolverdeling politie 7.1. Mentorspecialist projecten De mentorspecialist projecten is verantwoordelijk voor het communiceren van (nieuwe) werkafspraken, informatievoorziening naar het team en in nauwe samenwerking met de mentorspecialist jeugd het bijsturen/ wijzigen van het project. Hij ondersteunt de wijkagent met het samenstellen van een Plan van Aanpak bij te ondernemen acties. De mentorspecialist projecten visualiseert in samenwerking met de wijkagenten de jongerenontmoetingsplaatsen in het werkgebied en publiceert deze op regelmatige basis op de teambriefings en via het Agentenwacht Informatiesysteem Mentorspecialist jeugd De mentorspecialist jeugd is verantwoordelijk voor de algehele monitoring (aan het begin van het project in nauwe samenwerking met de mentorspecialist projecten.) De mentorspecialist jeugd onderhoudt nauw contact met het DIK voor de cijfermatige onderbouwing van de gegevens betreffende jeugdoverlast en/of maakt actief gebruik van de lijstenfunctie van het bedrijfsprocessensysteem van de politie. Hij/ zij is verantwoordelijk voor vroegsignalering en doorverwijzen, onderhoudt contact met o.a. HALT, JIT, Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 11 van 27

12 jongerenwerkers en de gemeente. De mentorspecialist jeugd is onderdeel van de het operationele team en vormt hierdoor de verbinding met de gemeente en jongerenwerkers Wijkagenten De wijkagenten voorzien de MS Projecten en MS Jeugd van de nodige informatie om het algehele beeld over de jeugdgroepen te kunnen visualiseren. Hij/ zij maakt een afspraak op locatie voor elke jongerenontmoetingsplaats en vermeldt daarin of het een normrespecterende, hinderlijke, overlastgevende of criminele groep betreft. De wijkagent onderhoudt de informatie in de afspraken op locatie. De informatie uit de afspraak op locatie sluit aan op het Plan van Aanpak, dat voor elke overlastgevende groep wordt gemaakt. Hij/ zij is ervoor verantwoordelijk dat tijdig actie wordt ondernomen als een bepaalde groep meer overlastgevende kenmerken gaat vertonen. De wijkagent onderhoudt vanuit zijn/haar taakgebied contact met buurt, buurtbewoners, buurtmeesters, jongerenwerkers, etc. De wijkagent coördineert de handhavingsacties. De wijkagent (of projecttrekker van een handhavingsactie) voorziet de communicatiemedewerker van politie Kennemerland van een overzicht van behaalde resultaten na handhavingsacties. De wijkagent informeert de mentorspecialist jeugd hierover Wijkambassadeurs De wijkambassadeurs in de ploegen vormen de voornaamste link tussen de ploegen en de wijkagenten. Zij onderhouden contact met de jeugdgroepen en voorzien de wijkagent van zoveel mogelijk informatie die zij hierbij opdoen. De wijkambassadeurs ondersteunen de wijkagent bij het organiseren van handhavingsacties Groepsbegeleiders/ Daco s De groepsbegeleiders/ daco s zijn verantwoordelijk voor een uniforme en daadwerkelijke uitvoering van opdrachtformulieren die voortvloeien uit dit project. Zij ondersteunen en faciliteren hun wijkambassadeurs in de door hun uit te voeren taken in hun wijken Klankbordgroep jeugdoverlast Tijdens de inventarisatiefase voor deze nieuwe werkwijze is een klankbordgroep jeugdoverlast geformeerd, waar vanuit elke ploeg een collega zitting in heeft genomen. Deze klankbordgroep blijft gedurende het invoeren en bijsturen van dit project van groot belang. De klankbordgroep jeugdoverlast vormt de voornaamste link tussen de ploegen en de mentorspecialist projecten in het kader de invoering van deze nieuwe werkwijze. Zij zijn de motor achter de invoering hiervan en voorzien de mentorspecialist projecten van informatie vanuit de ploegen die nodig is om bij te sturen. 8. Operationalisering 8.1. Melding jeugdoverlast (intake) In vrijwel alle gevallen draagt de politie kennis over jeugdoverlast door middel van telefonische melding. Standaard wordt een melding van jeugdoverlast uitgegeven als prioriteit 2-melding. Dat betekent dat de politie binnen een half uur ter plaatse moet zijn. Het servicecentrum van Politie Kennemerland gebruikt bij het aannemen van een melding over jeugdoverlast een standaard vragenlijst: Geef aan: Ik ga u nu een aantal vragen stellen zodat ik de melding kan registreren. Wat is het adres van het incident? Wat is het telefoonnummer waarvan u/jij belt? Wat is uw/jouw naam? Rick de Haan, MS Projecten, 1 december 2008 Pag. 12 van 27

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN veiligheid door samenwerking aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 4 aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage

De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren. Overall rapportage De lokale aanpak en preventie van recidive onder jongeren Overall rapportage Integraal Toezicht Jeugdzaken Utrecht, 24 november 2009 ITJ overall rapportage 'De lokale aanpak en preventie van recidive onder

Nadere informatie

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak?

Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Marjan Völlmer 1 2 Individuele aanpak overlastgevende jeugd, kopzorg of hoofdzaak? De individuele aanpak

Nadere informatie

'Kind speelde laat op straat'

'Kind speelde laat op straat' 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project Zorg om Jongeren eindrapportage Anne-Marie Broeders Wendy Buysse Lotte Loef Jolien Terpstra 'Kind speelde laat op straat' Evaluatie van het Project

Nadere informatie

Omdat de samenleving eraan toe is. Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie

Omdat de samenleving eraan toe is. Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie Omdat de samenleving eraan toe is 1 Naar een lokaal contextgedreven, regionaal en landelijk systeemgedreven Nederlandse Nationale Politie Bascole Omdat de samenleving eraan toe is Naar een lokaal contextgedreven,

Nadere informatie

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag.

VIOS VEILIG IN EN OM SCHOOL ZUID KENNEMERLAND CONVENANT GEMEENTES SCHOLEN POLITIE HALT INHOUDSOPGAVE MAART 2007. 2. VIOS- convenant pag. VIS VEILIG IN EN M SCHL ZUID KENNEMERLAND CNVENANT GEMEENTES SCHLEN PLITIE HALT MAART 2007 INHUDSPGAVE 1. Inleiding / Voorgeschiedenis pag. 3 2. VIS- convenant pag. 4-8 3. Tussentijdse Rapportage VIS pag.

Nadere informatie

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013

Weten wat er speelt. De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid. Groningen, juni 2013 juridisch en bestuurskundig onderzoek advies onderwijs Weten wat er speelt De informatiepositie van burgemeesters met betrekking tot sociale veiligheid Groningen, juni 2013 Melle Schol Niko Struiksma Heinrich

Nadere informatie

COÖRDINATIE VAN ZORG

COÖRDINATIE VAN ZORG COÖRDINATIE VAN ZORG Barneveld Ede Nijkerk Scherpenzeel Wageningen Kader: Deze notitie is opgesteld in het kader van het Regiocontract 2008-2011. Provincie Gelderland en Regio de Vallei werken samen aan

Nadere informatie

Problematische Jeugdgroepen in Nederland

Problematische Jeugdgroepen in Nederland Problematische Jeugdgroepen in Nederland Omvang en aard in het najaar van 2013 Afbakening van de analyse In deze rapportage te beschouwen als een landelijke monitor wordt een beeld gegeven van de aantallen

Nadere informatie

Tussen flaneren en schofferen

Tussen flaneren en schofferen Tussen flaneren en schofferen Tussen flaneren en schofferen Een constructieve aanpak van het fenomeen hangjongeren Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling Tussen flaneren en schofferen Een constructieve

Nadere informatie

Reclassering Nederland regio Rotterdam

Reclassering Nederland regio Rotterdam Reclassering Nederland regio Rotterdam Doorlichting 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 5 1 Inleiding 12 1.1 Aanleiding 12 1.2 Objectbeschrijving 12 1.3 Doel- en probleemstelling 13 1.4 Onderzoeksaanpak

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak

Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak. 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak 9. De interventiemethodiek en de bestandenaanpak 1 Inleiding Het verbeteren van de veiligheid in de stad is en blijft de hoogste prioriteit van de gemeente

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie

'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie 'Een kwestie van goed regelen' Over multiprobleemgezinnen, coördinatie van zorg en gezinscoaching Handreiking bij implementatie Colofon Deze uitgave is opgesteld in opdracht van de tijdelijke stuurgroep

Nadere informatie

HANDREIKING 17 TOEPASSING VAN HET LIJ (LANDELIJK INSTRUMENTARIUM JEUGDSTRAFRECHTSKETEN) DOOR DE JEUGDRECLASSERING

HANDREIKING 17 TOEPASSING VAN HET LIJ (LANDELIJK INSTRUMENTARIUM JEUGDSTRAFRECHTSKETEN) DOOR DE JEUGDRECLASSERING HANDREIKING 17 TOEPASSING VAN HET LIJ (LANDELIJK INSTRUMENTARIUM JEUGDSTRAFRECHTSKETEN) DOOR DE JEUGDRECLASSERING In de wetenschappelijke route maakt de jeugdreclasseerder gebruik van het Landelijk Instrumentarium

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Achter de voordeur bij de G31

Achter de voordeur bij de G31 Achter de voordeur bij de G31 Een inventarisatie van praktijkvoorbeelden door Partners en PrÖpper De 7 experimenten van de wijkenaanpak innoveren oplossen samen aanpakken leren Achter de voordeur bij de

Nadere informatie

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat?

Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Verwey-Jonker Instituut Onder wijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Freek de Meere Vita Los Onderwijs en jeugdzorg samen, werkt dat? Evaluatie Utrechtse pilots onderwijs zorgarrangementen Freek de Meere

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Een veiliger (t)huis door samenwerking in. het veiligheidshuis?!

Een veiliger (t)huis door samenwerking in. het veiligheidshuis?! -Een onderzoek naar de invloed van de politiemedewerker op de samenwerking binnen het terrein van huiselijk geweld- Een veiliger (t)huis door samenwerking in het veiligheidshuis?! Lucille Smit 0077453

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties

NIET ZWIJGEN HOREN, ZIEN, DEEL 1. Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties HOREN, ZIEN, NIET ZWIJGEN DEEL 1 Onderzoek naar de kwaliteit van de keten van voorzieningen voor kinderen en gezinnen in probleemsituaties Horen, zien, niet zwijgen Deel I Onderzoek naar de kwaliteit van

Nadere informatie

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school

Je staat er niet alleen voor. Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 1 Je staat er niet alleen voor Een stappenplan voor het veiligheidsbeleid op school 3 4 Je staat er niet alleen voor Een

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden

Schuldhulpverlening in de keten. Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Schuldhulpverlening in de keten Lessen uit de praktijk voor het opzetten van effectieve samenwerkingsverbanden Opdrachtgever Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Auteurs Policy Productions Cécelle

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie