Tentamen Digitale Systemen (EE1410) 6 juli 2012, uur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tentamen Digitale Systemen (EE1410) 6 juli 2012, uur"

Transcriptie

1 Tentamen igitale Systemen (EE4) 6 juli 22, uur it tentamen is een open boek tentamen en bestaat uit 8 multiple choice (M) vragen (63%) en 5 open vragen (37%). e M-vragen dienen beantwoord te worden op het uitgereikte M-formulier. Enkele aanwijzingen bij het invullen van de M-formulieren: slechts antwoord is het correcte antwoord (N: a,b,c,d staan door elkaar op het antwoordvel) vul de gekozen vakjes helemaal in (liefst met ballpoint, of met potlood) vul het formulier pas aan het einde in om fouten te voorkomen geen veranderingen aanbrengen: haal dan een nieuw formulier het onbeantwoord laten van een vraag werkt altijd in uw nadeel vergeet niet uw studienummer in te vullen (cijfers en vakjes!) en uw handtekening te plaatsen. U mag het boek "Fundamentals of igital Logic with VHL esign", het VHL boek (of alternatieve boeken hiervoor), het document RTL_elta, prints van het college slides en eventueel een niet-programmeerbare rekenmachine bij u hebben. Verder dus niets! Wij benadrukken dat u tijdens toetsen het tentamen dus GEEN gebruik mag maken van oude tentamens en toetsen (uitgezonderd tentamen en toets vragen die op de college slides staan). Gebruikt u deze toch dan zijn de tentamen fraude regels van toepassing. Op grond van toetsresultaten kan het tentamencijfer met maximaal punt verhoogd worden. Succes!. M-vragen (gewicht: % = 63 %) Vraag F Voor bovenstaand circuit gelden de volgende vertragingstijden: NN = ps, NOR = 2 ps, XNOR = 2 ps. Oorspronkelijk geldt = en = = =. an wordt =. Welke van de volgende uitspraken is correct? a. Er treedt een -- hazard op mbt. F b. Er treedt een -- hazard op mbt. F c. F is bij aanvang, wordt dan en verandert niet meer d. Geen van bovenstaande antwoorden Vraag 2 Gegeven de nevenstaande K-map (X betekent don t care). Wat is de bijbehorende minimale som van producten? a b.. +. c.. +. d X X X X X X

2 Vraag 3 Gegeven bijgaand circuit: Q Q Welke van de volgende uitspraken is correct? a. it circuit is geen bruikbaar geheugenelement: de Set-combinatie ontbreekt. b. it circuit is geen bruikbaar geheugenelement: de Reset-combinatie ontbreekt c. it circuit is bruikbaar als een latch; = is de verboden ingangscombinatie d. it circuit is bruikbaar als een latch: = en = is de ingangscombinatie voor onthouden Vraag 4 Gegeven de berekening = in 2 s complement notatie. Er geldt = en =. Wat is de waarde van? a. -6 b. 29 c. 3 d. Geen van bovenstaande antwoorden. Vraag 5 Van nevenstaand schema zijn voor de poorten de volgende tijden gegeven: delay XOR: ps delay NOR: 5 ps delay N: 9 ps en voor het schuifregister (bestaande uit flip-flops): setup tijd: 4 ps hold tijd: 2 ps omslagtijd: ps Wat is de minimale klokperiodetijd waarbij het systeem nog correct kan werken? a. 36 ps b. 38 ps c. 4 ps d. 42 ps

3 Vraag 6 vdd Gegeven nevenstaande MOS schakeling. Wat is een uitdrukking voor F? a b.. +.( + ) c.. +.( + ) d vdd F Vraag 7 Gegeven is nevenstaand schema. epaal de functie F(,,,) van de schakeling en schrijf F als een product van sommen. a. ( + + ).( + + ) b. ( + + ).( + + ) c. ( + + ).( + + ) d. ( + + ).( + + ) 2 3 MUX F Vraag 8 Gegeven de volgende elta I assembly code: labela: labelb: set c ld b add b st R3 bc labela xor b add b bc labelb add R3 add R3 Wat is de waarde van na de executie van de laatste instructie? a. = 2F H b. = 3 H c. = 2 H d. = H Vraag 9. e formule F =.'.' '.'+.. + '... is te vereenvoudigen tot: a. +. b.. +. c d. Het juiste antwoord staat er niet bij.

4 Vraag. x= & y= x= & y= x= & y= x= x= & y= y= x= & y= x= & y= E x= F Gegeven bovenstaand toestandsdiagram van een Moore machine met ingangen x en y, en een uitgang z. (Indien voor een bepaalde toestand niet voor alle ingangscombinaties een overgang beschreven is, betekent dit dat het systeem voor de overblijvende ingangscombinaties in de huidige toestand blijft.) Vertrekkende vanuit een willekeurige toestand: welke ingangsreeks geeft een aan de uitgang? a. xy: b. xy: c. xy: d. xy: Vraag. X y2 y y Y LK y 2 ROM y y E F Z ls de toestandscodering uit de tabel rechts geldt voor het toestandsdiagram van vraag, en een realisatie m.b.v. een ROM wordt uitgevoerd zoals hierboven links is aangegeven, wat is dan de inhoud van de ROM op adres? a. b. c. d. Geen van bovenstaande antwoorden.

5 Vraag 2. Op een as van een windwijzer is een elektrisch geleidend codeschijfje bevestigd. ls een geleidende sleepveer op het witte, geleidende deel van het schijfje rust, zal er een logische "" worden geproduceerd, maar als de veer op het isolerende zwarte deel rust, zal er een logische "" worden afgegeven. Op deze manier worden 3 signalen P,Q en R gemaakt. e stand van de as, die één der 8 windrichtingen aangeeft, moet worden zichtbaar gemaakt met behulp van de lampjes N(oord), O(ost), Z(uid) en W(est). Met behulp van een code-omzetter worden uit de signalen P,Q en R de stuursignalen voor de 4 lampjes gemaakt (aan = en gedoofd = ). P Q R Welk van onderstaande schakelingen kan worden gebruikt voor het aansturen van het lampje N? Vraag 3. a b c d Gegeven de volgende VHL code: library ieee; use ieee.std_logic_64.all; entity mux_network is port ( x : in std_logic; x : in std_logic; x2 : in std_logic; x3 : in std_logic; z : out std_logic); end mux_network; architecture structural of mux_network is component mux port ( x : in std_logic; -- de -de ingang van de multiplexer x : in std_logic; -- de -de ingang van de multiplexer s : in std_logic; -- selector-ingang van de multiplexer o : out std_logic); -- de uitgang van de multiplexer end component; signal o, o2 : std_logic; mux_ : mux port map (x => '', x => x3, s => x2, o => o); mux_2 : mux port map (x => '', x => o, s => x, o => o2); mux_3 : mux port map (x => o2, x => x3, s => x, o => z); end structural; Welke functie wordt hiermee geimplementeerd? a. f(x3, x2, x, x) = Σ m(6, 7, 3, 4, 5) b. f(x3, x2, x, x) = Σ m(,, 3, 4, 5) c. f(x3, x2, x, x) = Σ m(2, 3, 5, 6, 7) d. f(x3, x2, x, x) = Σ m(4, 2, 3, 4, 5)

6 Vraag 4. Gegeven zijn de volgende processen: proc: process (x,y,z) is -- Process variable var_s : std_logic; L: var_s := x and y; L2: res := var_s nor z; end process; proc2: process (x,y,z) is -- Process 2 L3: sig_s <= x and y; L4: res2 <= sig_s nor z; end process; e waarden van de signalen voordat de processen starten, zijn als volgt: x =, y =, z =, sig_s =. Wat is de waarde van res na executie van beide processen? res res2 a. b. c. d. Vraag 5. entity boolean_test is end boolean_test; architecture gedrag of boolean_test is component boolean_functie is port (a, b, c : in bit; uit : out bit); end component; signal aa, bb, cc, dd ; bit; N: boolean_functie port map (aa, bb, cc, dd); aa <=, after 5 ns, after 5 ns, after 3 ns, after 35 ns, after 4 ns; bb <=, after ns, after 2 ns, after 35 ns; cc <=... deze regel moet nog worden ingevuld end gedrag; e component boolean_functie is niet gegeven in VHL, maar wel gegeven als een product van maxtermen F(a,b,c) = Π M(,2,5,7). Verder is het de bedoeling dat de component de volgende uitgang realiseert: dd Welke van de vier onderstaande assignments moet worden ingevuld als waveform van signaal cc om de gevraagde signaal dd te genereren? a. cc <=, after 5 ns, after 2 ns, after 25 ns, after 3 ns, after 35 ns; b. cc <=, after ns, after 5 ns, after 25 ns, after 3 ns, after 4 ns; c. cc <=, after 5 ns, after ns, after 5 ns, after 25 ns, after 3 ns, after 4 ns; d. geen van de bovenstaande antwoorden.

7 e volgende informatie heeft betrekking op opgaven 6-7. Hieronder is een entity gegeven met daarbij drie verschillende architectures: entity probleem is port (a, b, c: in bit; d: out bit); end probleem; architecture one of probleem is L: process (a, b) if (a = ) then d <= ; else d <= not b; end if; end process; end one; architecture two of probleem is process (a, b) if (a = ) then d <= b; else d <= ; end if; end process; end two; architecture three of probleem is process (a, b) if (b = ) then d <= a; end if; end process; end three; Vraag 6. Welke van de volgende uitspraken is correct? a. architecture two beschrijft een latch. b. architecture one beschrijft de combinatorische functie a nand b. c. architecture three beschrijft de combinatorische functie a and b. d. geen van de drie genoemde mogelijkheden is goed. In onderstaande Figure zijn de binaire signalen a, b en c gegeven als functie van de tijd.

8 Vraag 7. Gevraagd wordt, als signalen a, b en c verlopen zoals in Figure, hoe vaak in architecture one de statement d<= not b wordt gescheduled en hoe vaak d<= in architecture two wordt gescheduled. a. d<= not b in architecture one: 4 keer; d<= in architecture two: 3 keer. b. d<= not b in architecture one: 4 keer; d<= in architecture two: 4 keer. c. d<= not b in architecture one: 3 keer; d<= in architecture two: 4 keer. d. geen van de drie genoemde mogelijkheden is goed. Vraag 8. Gegeven het volgende VHL process: process out <= s and s4 after 4 ns; out2 <= not(s3) after ns; wait for 2 ns; end process; lle signalen zijn van het type std_logic. Neem aan dat alle signalen de waarde '' hebben. ls het process op (nul) ns eenmaal is gestart, op welk tijdstip zal dit process opnieuw worden gestart (uitgedrukt in simulatietijd)? a. geen tijd ( ns) b. een delta delay (Δ ns) c. de delay van de wait statement (2 ns) d. de som van alle delay statements inclusief wait statement (34 ns). Open vragen (gewicht: 37%) Vraag 9 (7 %) Gegeven een ingangssignaal X dat gesynchroniseerd is met de klok..w.z. het signaal verandert alleen van waarde direct na de actieve klokflank. Het signaal kan klokperiode lang zijn waarde behouden, maar kan ook meerdere klokperioden achter elkaar dezelfde waarde behouden. U wordt gevraagd om d.m.v. een Finite State iagram (FS) een schakeling te ontwerpen met een uitgang Y welke gedurende klokperiode een waarde afgeeft wanneer het ingangssignaal X van naar is gegaan. Zie onderstaand voorbeeld. Het FS moet een Finite-State Machine van het type Moore beschrijven, en zo weinig mogelijk toestanden gebruiken. LK X Y

9 Vraag 2 ( %) Voor een schakeling met een ingangssignaal S is het gecodeerde toestands-diagram hiernaast weergeven. e schakeling wordt opgebouwd met 3 T flipflops, en (de uitgangen van de T flipflops corresponderen in deze volgorde met de getoonde toestand bits). a) Geef een Karnaugh map voor de nieuwe waarde van de uitgang van T flipflop na de volgende actieve klokflank. b) epaal een logische expressie (minimale som van producten) voor de aansturing van de ingang van T flipflop.,,,,,, Vraag 2 (4 %) Schrijf in de assembly taal van de elta processor een programma dat springt naar label Rneg indien de inhoud van register R negatief is (2 s complement representatie). Het kan in 4 instructies. Vraag 22 (6 punten) Schrijf de VHL code op van een -flipflop met gecombineerd een asynchrone reset-signaal en een synchrone setsignaal. e entity is gedefinieerd als: entity ff is port (ingang, reset, set, clk: in bit; uitgang: out bit); end ff; Vraag 23 ( punten) Maak gebruik van de in Vraag 22 geïntroduceerde entity ff en bouw met dit element een 3-bit rotator (bit3_rotator) rotator (d.w.z. een schuifregister waarbij de beide uiteinden met elkaar zijn verbonden dus bij naar links schuiven wordt de hoogste bit in de laagste positie ingeschoven en bij het naar rechts schuiven de laagste bit naar de hoogste positie ingeschoven) die ook de mogelijkheid heeft om een nieuwe 3-bit waarde in te laden als een load-signaal hoog is. Hou tevens rekening met het volgende: - vergeet niet de uitgang van de flip-flops ook zichtbaar te maken als een port van de bit3_rotator entity. - geef duidelijk aan welke ingangssignalen je nodig hebt en hoe je deze hebt benoemd in je VHL code. - vergeet de component declaratie van ff entity niet. - het is niet toegestaan om processen te gebruiken. - HINT: denk aan de multiplexer en hoe deze kan worden gebouwd met een combinatorisch netwerk. - je moet gebruik maken van de volgende entity beschrijving: entity bit3_rotator is port (links, niets, rechts, load, reset, clk: in bit; -- van de signalen links, niets, rechts, load worden -- aangenomen dat nooit twee tegelijk kunnen zijn. ingang : in bit_vector (2 downto ); uitgang: out bit_vector (2 downto )); end bit3_rotator; o o o o o o o

10 Uitwerkingen Tentamen igitale Systemen (EE4) 6 juli 22 M-vragen: Vraag : a - > 2 - > (2) - > (22)- >(42) 2 - > (32) F - > (32)- >(52) Vraag 2: c X X X X X X + Vraag 3: b Q Q Q Q set Q Q hold Q Q hold verboden Vraag 4: d = = 9 en = = -2 dus =9 (-2) = 3

11 Vraag 5: c Maximale delay van het combinatorische gedeelte = t(nor)+t(xor) = 5 + = 26 ps e minimale klokperiode is dan: t OMSLG + t OM + t SU = = 4 ps Vraag 6: c e rechter helft van de schakeling vormt met transmission gates een selector, waarbij wanneer = de linker onderschakeling wordt geselecteerd (een invertor voor signaal ) en wanneer = de linker boven schakeling (een NOR poort voor en ). angezien de uitgang van de selector geïnverteerd wordt doorgegeven, wordt dan respectievelijk of ( + ) doorgegeven. us F =. + ( + ) Vraag 7: a Men kan door gebruik te maken van de MUX-expressie de volgende logische expressie herleiden: F = Vul dit in in een Karnaugh-map om de maxtermen te vinden: F = ( + + )( + + ) => antwoord a Vraag 8: d set c? ld b b add b b st R3 b bc labela b xor b b labela: add b b bc labelb b labelb: add R3 b Vraag 9: b. +.

12 Vraag : a Kijk, nende bij toestand F (uitgang is ), hoe je daar terecht kan komen. ntwoord a beschrijft een mogelijkheid hoe dat kan, namelijk via toestanden E E F. Vraag : d dres wil zeggen: huidige toestand is E (). ingangswaarden y en x zijn en. Uit het toestandsdiagram volgt dan: de volgende toestand is F () en de uitgangswaarde z is, oftwel 3,2,, =. Vraag 2: d RQP N NW W ZW Z ZO O NO Vraag 3: b NNa a NORb b NNc c Nd d e functie die wordt geïmplementeerd met de schakeling is: f(x 3, x 2, x, x ) = z = x 3 (x + x 2 x ) en dit komt overeen met: Σ m(,,3,4,5). Vraag 4: c var_s := and := à res := nor := res2 <= nor (= ) Vraag 5: c aa bb e waarheidstabel van de functie F is: j a b c d cc dd

13 Vraag 6: b Vraag 7: a Vraag 8: c Open vragen Vraag 9 S X= S X= S2 X= X= Vraag 2 K-maps : : T : S S S S T = + + S + Vraag 2 ld R : laad R in xor b : bij R < wordt [7] nu. and b : test op [7]: [7] = => = => z = bz Rneg : z = => spring naar Rneg

14 Vraag 22: entity ff is port (ingang, reset, set, clk: in bit; uitgang: out bit); end ff; architecture behaviour of ff is lbl: process(reset, clk) if (reset = '') then uitgang <= ''; elsif (clk event and clk = '') then if (set = '') then uitgang <= ''; else uitgang <= ingang; end if; end if; end process clk_process; end architecture behaviour; Vraag 23: entity bit3_rotator is port (links, niets, rechts, load, reset, clk: in bit; -- van de signalen links, niets, rechts, load wordt -- aangenomen dat nooit twee tegelijk '' kunnen zijn. ingang : in bit_vector (2 downto ); uitgang: out bit_vector (2 downto )); end bit3_rotator; architecture struct of bit3_rotator is component ff port (ingang, reset, set, clk: in bit; uitgang: out bit); end component; signal din, din, din2 : bit; signal duit, duit, duit2 : bit; inst: ff port map (din, reset, '', clk, duit); inst: ff port map (din, reset, '', clk, duit); inst2: ff port map (din2, reset, '', clk, duit2); din <= (links and duit2) or (rechts and duit) or (niets and duit) or (load and ingang()); din <= (links and duit) or (rechts and duit2) or (niets and duit) or (load and ingang()); din2 <= (links and duit) or (rechts and duit) or (niets and duit2) or (load and ingang(2)); uitgang() <= duit; uitgang() <= duit; uitgang(2) <= duit2; end struct; o o o o o o o

Toets Digitale Systemen 01/06/2006, 8.45 10.30 uur

Toets Digitale Systemen 01/06/2006, 8.45 10.30 uur Toets igitale Systemen 0/06/2006, 8.45 0.30 uur e toets is open boek en bestaat uit 0 multiple-choice (MC) vragen en 3 open vragen. e MC-vragen dienen beantwoord te worden op het uitgereikte MC-formulier.

Nadere informatie

Eindtentamen Digitale Systemen 07/07/2006, uur

Eindtentamen Digitale Systemen 07/07/2006, uur Eindtentamen Digitale Systemen 07/07/2006, 9.00 2.00 uur Het tentamen is open boek en bestaat uit 8 multiple choice (MC) vragen en 2 open vragen. De MC-vragen dienen beantwoord te worden op het uitgereikte

Nadere informatie

b) Geef het schema van een minimale realisatie met uitsluitend NANDs en inverters voor uitgang D.

b) Geef het schema van een minimale realisatie met uitsluitend NANDs en inverters voor uitgang D. Basisbegrippen Digitale Techniek (213001) 9 november 3000, 13.30 17.00 uur 8 bladzijden met 10 opgaven Aanwijzingen bij het maken van het tentamen: 1. Beantwoord de vragen uitsluitend op de aangegeven

Nadere informatie

EE1410: Digitale Systemen BSc. EE, 1e jaar, 2011-2012, 2e werkcollege

EE1410: Digitale Systemen BSc. EE, 1e jaar, 2011-2012, 2e werkcollege EE4: igitale Systemen BSc. EE, e jaar, 2-22, 2e werkcollege Arjan van Genderen, Stephan Wong, Computer Engineering 5 t/m 22-3-22 elft University of Technology Challenge the future Voor je begint. ownload

Nadere informatie

Antwoorden vragen en opgaven Basismodule

Antwoorden vragen en opgaven Basismodule Antwoorden vragen en opgaven Basismodule Antwoorden van vragen en opgaven van hoofdstuk 1 1. Is elke combinatorische schakeling een digitale schakeling? Zo nee, waarom niet? Antwoord: Elke combinatorische

Nadere informatie

Faculteit Elektrotechniek - Leerstoel ES Tentamen Schakeltechniek. Vakcode 5A050, 17 november 2004, 9:00u-12:00u

Faculteit Elektrotechniek - Leerstoel ES Tentamen Schakeltechniek. Vakcode 5A050, 17 november 2004, 9:00u-12:00u achternaam : voorletters : identiteitsnummer : opleiding : Tijdens dit tentamen is het gebruik van rekenmachine of computer niet toegestaan. Vul je antwoorden in op dit formulier. Je dient dit formulier

Nadere informatie

Faculteit Elektrotechniek - Leerstoel ES Tentamen Schakeltechniek. Vakcode 5A050, 19 januari 2005, 14:00u-17:00u

Faculteit Elektrotechniek - Leerstoel ES Tentamen Schakeltechniek. Vakcode 5A050, 19 januari 2005, 14:00u-17:00u Faculteit Elektrotechniek - Leerstoel ES Tentamen Schakeltechniek Vakcode 5A050, 19 januari 2005, 14:00u-17:00u achternaam : voorletters : identiteitsnummer : opleiding : Tijdens dit tentamen is het gebruik

Nadere informatie

Proeftentamen in1211 Computersystemen I (Opm: de onderstreepte opgaven zijn geschikt voor de tussentoets)

Proeftentamen in1211 Computersystemen I (Opm: de onderstreepte opgaven zijn geschikt voor de tussentoets) TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Faculteit Informatietechnologie en Systemen Afdeling ISA Basiseenheid PGS Proeftentamen in1211 Computersystemen I (Opm: de onderstreepte opgaven zijn geschikt voor de tussentoets)

Nadere informatie

Digitale Systeem Engineering 1. Week 4 Toepassing: Pulse Width Modulation Jesse op den Brouw DIGSE1/2013-2014

Digitale Systeem Engineering 1. Week 4 Toepassing: Pulse Width Modulation Jesse op den Brouw DIGSE1/2013-2014 Digitale Systeem Engineering 1 Week 4 Toepassing: Pulse Width Modulation Jesse op den Brouw DIGSE1/2013-2014 PWM basics Het regelen van het toerental van een elektromotor kan eenvoudig worden gedaan door

Nadere informatie

Digitale technieken Deeltoets II

Digitale technieken Deeltoets II Digitale technieken Deeltoets II André Deutz 11 januari, 2008 De opgaven kunnen uiteraard in een willekeurige volgorde gemaakt worden geef heel duidelijk aan op welke opgave een antwoord gegegeven wordt.

Nadere informatie

scc = b) CD AB

scc = b) CD AB Computerarchitectuur en -organisatie (213030) Dinsdag 21 januari 2040, 13.30 17.00 uur 7 bladzijden met 8 opgaven 4 bladzijden met documentatie Let op: Vul het tentamenbriefje volledig in (d.w.z. naam,

Nadere informatie

Inleiding Digitale Techniek

Inleiding Digitale Techniek Inleiding Digitale Techniek Week 4 Binaire optellers, tellen, vermenigvuldigen, delen Jesse op den Brouw INLDIG/25-26 Optellen Optellen is één van meest gebruikte rekenkundige operatie in digitale systemen.

Nadere informatie

Sequentiële schakelingen

Sequentiële schakelingen Gebaseerd op geheugen elementen Worden opgedeeld in synchrone systemen» scheiding tussen wat er wordt opgeslagen (data) wanneer het wordt opgeslagen (klok) asynchrone systemen» Puls om geheugen op te zetten

Nadere informatie

vrijdag 20 januari 2006 Blad 1 tijd: uur achternaam: voorletters: identiteitsnummer: opleiding:

vrijdag 20 januari 2006 Blad 1 tijd: uur achternaam: voorletters: identiteitsnummer: opleiding: vrijdag 20 januari 2006 Blad 1 Tijdens dit tentamen is het geruik van rekenmachine of computer niet toegestaan. Vul je antwoorden in op dit formulier. Je dient dit formulier aan het einde van het tentamen

Nadere informatie

Oefeningen Digitale Elektronica (I), deel 4

Oefeningen Digitale Elektronica (I), deel 4 Oefeningen Digitale Elektronica (I), deel 4 Oefeningen op min en maxtermen, decoders, demultiplexers en multiplexers (hoofdstuk 3, 3.6 3.7) Wat moet ik kunnen na deze oefeningen? Ik kan de minterm en maxtermrealisatie

Nadere informatie

Opleiding: ESE, HAN Opl.variant: vt Groep/Klas: ES2 Digitaal Signaal Ontwerpen 26 januari 2012 Tijd: 13:30 15:00

Opleiding: ESE, HAN Opl.variant: vt Groep/Klas: ES2 Digitaal Signaal Ontwerpen 26 januari 2012 Tijd: 13:30 15:00 Tentamen Engineering 2011/2012: Opleiding: ESE, HN Opl.variant: vt Groep/Klas: ES2 Digitaal Signaal Ontwerpen 26 januari 2012 Tijd: 13:30 15:00 Vakcode: DSO deel 2 Lokaal: Docent: RZ antal tentamenbladen:

Nadere informatie

Digitale Systeem Engineering 1. Week 1 VHDL basics, datatypes, signal assignment Jesse op den Brouw DIGSE1/2014-2015

Digitale Systeem Engineering 1. Week 1 VHDL basics, datatypes, signal assignment Jesse op den Brouw DIGSE1/2014-2015 Digitale Systeem Engineering 1 Week 1 VHDL basics, datatypes, signal assignment Jesse op den Brouw DIGSE1/2014-2015 Wat is VHDL VHDL = VHSIC Hardware Description Language VHSIC = Very High Speed Integrated

Nadere informatie

Hoe werkt een computer precies?

Hoe werkt een computer precies? Hoe werkt een computer precies? Met steun van stichting Edict Ben Bruidegom & Wouter Koolen-Wijkstra AMSTEL Instituut Universiteit van Amsterdam Overview Introductie SIM-PL Simulatietool voor werking computer

Nadere informatie

Hoofdstuk 4: Ontwerpen van combinatorische schakelingen Nand - nor logica

Hoofdstuk 4: Ontwerpen van combinatorische schakelingen Nand - nor logica Hoofdstuk 4: Ontwerpen van combinatorische schakelingen Nand - nor logica Na de geziene leerstof zijn we stilaan in staat om praktisch toepasbare digitale schakelingen de ontwerpen en te realiseren. ij

Nadere informatie

Van Poort tot Pipeline. Ben Bruidegom & Wouter Koolen-Wijkstra AMSTEL Instituut Universiteit van Amsterdam

Van Poort tot Pipeline. Ben Bruidegom & Wouter Koolen-Wijkstra AMSTEL Instituut Universiteit van Amsterdam Van Poort tot Pipeline Ben Bruidegom & Wouter Koolen-Wijkstra AMSTEL Instituut Universiteit van Amsterdam Van Poort tot Pipeline Pipeline processor One cycle machine Calculator File of registers Assembly

Nadere informatie

Digitale Systemen (EE1 410)

Digitale Systemen (EE1 410) Digitale Systemen (EE1 410) Arjan van Genderen Stephan Wong Faculteit EWI Technische Universiteit Delft Cursus 2011 26-4-2011 ET1 410 (Stephan Wong) Pagina 1 Samenvatting 1 ste college Wat is VHDL? Waarvoor

Nadere informatie

Tentamen Computersystemen

Tentamen Computersystemen Tentamen Computersystemen baicosy06 2e jaar bachelor AI, 2e semester 23 september 2013 13u-15u IWO 4.04A (blauw), Academisch Medisch Centrum, Meidreef 29, Amsterdam ZuidOost Het is niet toegestaan communicatieapparatuur

Nadere informatie

Digitale Systeem Engineering 2

Digitale Systeem Engineering 2 Digitale Systeem Engineering 2 Week 2 Toestandsmachines (vervolg) Jesse op den Brouw DIGSE2/214-215 Herkenningsautomaat Een typische sequentiële machine is een herkenningsautomaat of patroonherkenner.

Nadere informatie

Labo digitale technieken

Labo digitale technieken .. Het gebied "elektronica" is reeds geruime tijd onderverdeeld in twee specialiteiten, namelijk de analoge en de digitale technieken. Binnen analoge schakelingen gebeurt de signaalverwerking met lineaire

Nadere informatie

Digitaal Ontwerp Mogelijke Examenvragen

Digitaal Ontwerp Mogelijke Examenvragen Digitaal Ontwerp: Mogelijke Examenvragen.X) G-complement-methode Negatief getal voorgesteld door g-complement van positieve getal met dezelfde modulus. Uit eigenschap: Som van een negatief getal en positief

Nadere informatie

Toestandentabel van een SR-FF. S R Qn Qn+1 0 0 0 onbep. 0 0 1 onbep. 0 1 0 1 SET 0 1 1 1 SET 1 0 0 0 RESET 1 0 1 0 RESET 1 1 0 0 1 1 1 1

Toestandentabel van een SR-FF. S R Qn Qn+1 0 0 0 onbep. 0 0 1 onbep. 0 1 0 1 SET 0 1 1 1 SET 1 0 0 0 RESET 1 0 1 0 RESET 1 1 0 0 1 1 1 1 (een algemeen overzicht ) Inleiding Bij combinatorische schakelingen zijn de uitgangen enkel afhankelijk van de ingangen. Bij sequentiële schakelingen zijn de uitgangen voorzien van een geheugensysteem

Nadere informatie

Hoofdstuk 5: Signaalverwerking

Hoofdstuk 5: Signaalverwerking Hoofdstuk 5: Signaalverwerking Natuurkunde VWO 2011/2012 www.lyceo.nl Hoofdstuk 5: Signaalverwerking Natuurkunde 1. Mechanica 2. Golven en straling 3. Elektriciteit en magnetisme 4. Warmteleer Rechtlijnige

Nadere informatie

Digital Systems (Exam) (TI2720-B)

Digital Systems (Exam) (TI2720-B) Digital Systems (Exam) (TI2720-B) Monday 5 November 2012 (09:00 12:00) Directions for filling in the answer sheet: - Fill in the answer sheet using a pencil (eraser allowed) or ballpoint. (ensure high

Nadere informatie

ES1 Project 1: Microcontrollers

ES1 Project 1: Microcontrollers ES1 Project 1: Microcontrollers Les 3: Eenvoudige externe hardware & hardware programmeren in C Hardware programmeren in C Inmiddels ben je al aardig op gang gekomen met het programmeren van microcontrollers.

Nadere informatie

Vereenvoudigen van logische vergelijkingen. formules uit de logische algebra. de methode van Quine en McCluskey KARNAUGH-KAART MET 2 VERANDERLIJKEN

Vereenvoudigen van logische vergelijkingen. formules uit de logische algebra. de methode van Quine en McCluskey KARNAUGH-KAART MET 2 VERANDERLIJKEN Pa ELO/IT irk Smets Vereenvoudigen van logische vergelijkingen formules uit de logische algebra met vallen en opstaan? Venn-diagrammen tot 3 variabelen een Karnaugh-kaart in principe tot 6 variabelen handig

Nadere informatie

Inleiding Digitale Techniek

Inleiding Digitale Techniek Inleiding Digitale Techniek Week 1 Introductie Jesse op den Brouw INLDIG/2015-2016 Even voorstellen... ing. J.E.J. (Jesse) op den Brouw Elektrotechniek Digitale Techniek Software, hardware Embedded systems

Nadere informatie

Digital Systems (Exam) (TI2720-B)

Digital Systems (Exam) (TI2720-B) Digital Systems (Exam) (TI2720-B) Monday 07 November 2011 (09:00 12:00) Directions for filling in the answer sheet: - Fill in answer sheet using a pencil (eraser allowed) or ballpoint. (ensure high enough

Nadere informatie

Ontwerp van digitale systemen. in VHDL

Ontwerp van digitale systemen. in VHDL Ontwerp van digitale systemen in VHDL Luc Friant Inhoud - 1 - Inhoud - 2 - Inhoud Voorwoord 1. Hoofdstuk 1 Algemene structuur in VHDL 2. Hoofdstuk 2 De beschrijving van sequentiële logica in VHDL 3. Hoofdstuk

Nadere informatie

logische schakelingen & logica

logische schakelingen & logica 2016 logische schakelingen & logica F. Vonk versie 2 14-6-2016 Inhoudsopgave 1. inleiding... - 2-2. optellen... - 3-3. logische poorten... - 6-4. waarheidstabellen... - 8-5. logische schakelingen... -

Nadere informatie

Inleiding Digitale Techniek

Inleiding Digitale Techniek Studiebelasting: 3 EC Semester: EP1.1, EQ1D.1 Verantwoordelijke docenten: J.E.J. op den Brouw (Brw) Opbouw module. OEdeel kwt sbu theo pract proj toetswijze bs -th1 1 50 21 Open vragen 1..10 -pr1 1 34

Nadere informatie

Inleiding Digitale Techniek

Inleiding Digitale Techniek Inleiding Digitale Techniek Week 2 Binaire getallen, BCD, Gray, ASCII, 7-segment Jesse op den Brouw INLDIG/205-206 Decimaal talstelsel Ons talstelsel is een zogenaamd positioneel talstelsel. Een getal

Nadere informatie

Logische functies. Negatie

Logische functies. Negatie Pa ELO/ICT Logische functies inaire elementen slechts twee mogelijkheden voorbeeld : het regent slechts twee toestanden : waar of niet waar Voorstellen met LETTERSYMOOL = het regent overeenkomst :» als

Nadere informatie

Ben Bruidegom. Reconstruction: NLT-module Digitale techniek Context: Disco

Ben Bruidegom. Reconstruction: NLT-module Digitale techniek Context: Disco Reconstruction: NLT-module Digitale techniek Context: Disco 2 Context If humidity is > 8% or the temperature > 26 C a fan is blowing; If there are 3 persons inside the disco a red light switches on; If

Nadere informatie

Logische bit-instructies

Logische bit-instructies Logische bit-instructies I. I. (MCRA) I. (MCR

Nadere informatie

Appendix symbolen Symbolen voor logische schakelingen III Symbolen voor flip-flop geheugenelementen A.18 A.19 A.20 A.21 A.22 A.23

Appendix symbolen Symbolen voor logische schakelingen III Symbolen voor flip-flop geheugenelementen A.18 A.19 A.20 A.21 A.22 A.23 469 Appendix symbolen door prof. ir. C.H. Eversdijk & ir. A.P. Thijssen Symbolen voor logische schakelingen III Symbolen voor flip-flop geheugenelementen A.18 C-afhankelijkheid 471 A.19 Symbolen voor latches

Nadere informatie

Practica bij het vak. Inleiding tot de Elektrotechniek: Practicum 2 Analoge versus digitale signalen en hun overdracht

Practica bij het vak. Inleiding tot de Elektrotechniek: Practicum 2 Analoge versus digitale signalen en hun overdracht Elektronica en Informatiesystemen Practica bij het vak Inleiding tot de Elektrotechniek: Practicum 2 Analoge versus digitale signalen en hun overdracht door Prof. dr. ir. J. Van Campenhout ir. Sean Rul

Nadere informatie

EE1410: Digitale Systemen BSc. EE, 1e jaar, 2012-2013, 1e college

EE1410: Digitale Systemen BSc. EE, 1e jaar, 2012-2013, 1e college EE4: Digitale Systemen BSc. EE, e jaar, 22-23, e college Arjan van Genderen, Stephan Wong, Computer Engineering -2-23 Delft University of Technology Challenge the future Context: Computersystemen (CS)

Nadere informatie

Basisschakelingen en poorten in de CMOS technologie

Basisschakelingen en poorten in de CMOS technologie asisschakelingen en poorten in de CMOS technologie Jan Genoe KHLim Universitaire Campus, Gebouw -359 Diepenbeek www.khlim.be/~jgenoe In dit hoofdstuk bespreken we de basisschakelingen en poorten in de

Nadere informatie

Logische algebra. 1. Wat zijn Booleaanse variabelen? 2. Bewerkingen op Booleaanse variabelen. 2.1 Inversie. 2.2 Product

Logische algebra. 1. Wat zijn Booleaanse variabelen? 2. Bewerkingen op Booleaanse variabelen. 2.1 Inversie. 2.2 Product Logische algebra e blokken combinatorische logica vormen een belangrijk deel van de digitale elektronica. In een blok combinatorische logica wordt van een aantal digitale ingangssignalen een aantal digitale

Nadere informatie

Hoofdstuk 6: Digitale signalen

Hoofdstuk 6: Digitale signalen Hoofdstuk 6: Digitale signalen 6. Algemeenheden Het decimale talstelsel is het meest gebruikte talstelsel om getallen voor te stellen. Hierin worden symbolen gebruikt ( t.e.m. 9 ) die ondubbelzinning de

Nadere informatie

Oefenopgaven 1 Devices Opgave 1.1

Oefenopgaven 1 Devices Opgave 1.1 Oefenopgaven 1 Devices Opgave 1.1 Beschouw onderstaande transistor. De technologie is de 0.25µm technologie uit het boek, maar we nemen λ=0 en V DSAT =. (Opm.: De zinsnede is de 0.25µm technologie uit

Nadere informatie

OPGAVEN BIJ HET VAK INLEIDING DIGITALE TECHNIEK MET UITWERKINGEN

OPGAVEN BIJ HET VAK INLEIDING DIGITALE TECHNIEK MET UITWERKINGEN OPGAVEN BIJ HET VAK INLEIDING DIGITALE TECHNIEK MET UITWERKINGEN J.E.J. op den Brouw De Haagse Hogeschool Opleiding Elektrotechniek 28 maart 25 J.E.J.opdenBrouw@hhs.nl Week.. Ontwerp een omschakelbare

Nadere informatie

OPDRACHTEN PRACTICUM DIGSE1. J.E.J op den Brouw De Haagse Hogeschool Opleiding Elektrotechniek 19 maart 2016 J.E.J.opdenBrouw@hhs.

OPDRACHTEN PRACTICUM DIGSE1. J.E.J op den Brouw De Haagse Hogeschool Opleiding Elektrotechniek 19 maart 2016 J.E.J.opdenBrouw@hhs. OPDRACHTEN PRACTICUM DIGSE1 J.E.J op den Brouw De Haagse Hogeschool Opleiding Elektrotechniek 19 maart 2016 J.E.J.opdenBrouw@hhs.nl Inleiding Het practicum is zodanig van opzet en moeilijkheidsgraad dat

Nadere informatie

von-neumann-architectuur Opbouw van een CPU Processoren 1 december 2014

von-neumann-architectuur Opbouw van een CPU Processoren 1 december 2014 von-neumann-architectuur Opbouw van een CPU Processoren 1 december 2014 Herhaling: Booleaanse algebra (B = {0,1},., +, ) Elke Booleaanse functie f: B n B m kan met., +, geschreven worden Met Gates (electronische

Nadere informatie

Tutorial. Quartus II. State machine editor. State machine wizard

Tutorial. Quartus II. State machine editor. State machine wizard Tutorial Quartus II State machine editor & State machine wizard 29 april 2014 Pieter van der Star Inhoudsopgave State machine editor ------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Nadere informatie

Ontwerpmethoden. Doelstelling

Ontwerpmethoden. Doelstelling 6 Ontwerpmethoden Doelstelling Onderwerpen In dit hoofdstuk maak je kennis met een aantal ontwerpmethodieken en leer je werken met behulp van de methode met een gescheiden dataverwerking en besturing.

Nadere informatie

Combinatorische schakelingen

Combinatorische schakelingen Practicum 1: Combinatorische schakelingen Groep A.6: Lennert Acke Pieter Schuddinck Kristof Vandoorne Steven Werbrouck Inhoudstabel 1. Doelstellingen... 2 2. Voorbereiding... 3 3. Hardware-practicum...

Nadere informatie

Analoge en Digitale Elektronica

Analoge en Digitale Elektronica Analoge en Digitale Elektronica 14 september 2007 1 2 de zit 2006-2007 Bespreek het potentiaalverloop en de stroomcomponenten doorheen een PN junctie in ongepolariseerde toestand, bij voorwaartse polarisatie,

Nadere informatie

Meetopdrachten Poortschakelingen 1 met Multisim

Meetopdrachten Poortschakelingen 1 met Multisim Meetopdrachten Poortschakelingen 1 met Multisim In dit document leest u hoe u de meetopdrachten bij de les Poortschakelingen-1 (lescode 5-30.3) kunt uitvoeren met de simulatiesoftware van Multisim. Dit

Nadere informatie

Stoeien met de tabellen (deel 4) Met multiplexers dobbelsteen 5 bouwen: tabel naar keus

Stoeien met de tabellen (deel 4) Met multiplexers dobbelsteen 5 bouwen: tabel naar keus Stoeien met de tabellen (deel 4) Met multiplexers dobbelsteen 5 bouwen: tabel naar keus Johan Smilde Het is niet echt moeilijk om met CMOS-multiplexers van het type 4519, die zijn toegepast bij de dynamische

Nadere informatie

REGISTERS. parallel in - parallel uit bufferregister. De klok bepaalt het moment waarop de data geladen worden. Mogelijke bijkomende ingangen:

REGISTERS. parallel in - parallel uit bufferregister. De klok bepaalt het moment waarop de data geladen worden. Mogelijke bijkomende ingangen: EGITE Een groep van flipflops om data te stockeren bufferregisters: om gegevens tijdelijk op te slaan schuifregisters: de inhoud verschuift doorheen de flipflops ynchrone schakeling Kan opgebouwd worden

Nadere informatie

Een flipflop is een digitale schakeling die in staat is een logische "1" of een logische "0" op te slaan en te bewaren in de tijd.

Een flipflop is een digitale schakeling die in staat is een logische 1 of een logische 0 op te slaan en te bewaren in de tijd. 1 FLIPFLOPS In dit hoofdstuk bestuderen we de verschillende soorten flipflops. De kennis hiervan is noodzakelijk om achteraf een goed inzicht te verwerven in de werking en toepassing van meer complexe

Nadere informatie

b) Teken op de bijlage welke lampjes van het klokje branden om 19:45:52. Schrijf eronder hoe je dit bepaald/berekend hebt. (3p)

b) Teken op de bijlage welke lampjes van het klokje branden om 19:45:52. Schrijf eronder hoe je dit bepaald/berekend hebt. (3p) NATUURKUNDE KLAS 4 PW HOOFDSTUK PW HOOFDSTUK 3-23/03/2011 Totaal: 3 opgaven, 29 punten. Gebruik eigen BINAS toegestaan. Opgave 1: binair klokje Er bestaan klokjes die de tijd binair weergeven. Zie figuur

Nadere informatie

Uitwerking studie stimulerende toets Embedded Signal Processing (ESP)

Uitwerking studie stimulerende toets Embedded Signal Processing (ESP) Uitwerking studie stimulerende toets Embedded Signal Processing (ESP) Cursus code 259, Dinsdag 7 maart 29, 3:3h 7:h. U mag gebruiken: uw eigen aantekeningen, de uitgeprinte college sheets van Teletop en

Nadere informatie

Tentamen Programmeren in C (EE1400)

Tentamen Programmeren in C (EE1400) TU Delft Tentamen Programmeren in C (EE1400) 5 april 2012, 9.00 12.00 Faculteit EWI - Zet op elk antwoordblad je naam en studienummer. - Beantwoord alle vragen zo nauwkeurig mogelijk. - Wanneer C code

Nadere informatie

clk_32768 mins_up secs_up countdown clear time_zero

clk_32768 mins_up secs_up countdown clear time_zero Opdracht week 3 en 4 kookwekker Inleiding Het koken van een eitje lukt de meeste mensen nog. Toch zijn er wel mensen die dat niet zonder een kookwekker kunnen, met als gevolg een hard gekookt ei (of juiste

Nadere informatie

Digitale technieken Combinatorische en sequentiële logica

Digitale technieken Combinatorische en sequentiële logica Digitale technieken Combinatorische en sequentiële logica ir. Patrick Colleman 1 Inleiding. 1 0.1 Systemen. 1 0.2 Voordelen van digitale systemen 4 0.3 Nadelen van digitale systemen 6 Hoofdstuk 1 : Logische

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Keuzestructuren

Hoofdstuk 3: Keuzestructuren Programmeren in Microsoft Visual Basic 2010 Express, lessenserie voor het voortgezet onderwijs HAVO/VWO David Lans, Emmauscollege, Vespucci College, Marnix Gymnasium Rotterdam, december 2011 Hoofdstuk

Nadere informatie

Stappenmotor Interface. Controller

Stappenmotor Interface. Controller Besturing In deze moderne tijd zal de besturing geheel elektrisch worden uitgevoerd. De bedoeling is dat er voor ieder afgaand spoor een wisseladres gebruikt worden. Dit betekend dan een reeks van 24 aansluitende

Nadere informatie

Scan-pad technieken. Zet elk register om in een scan-pad register (twee opeenvolgende D-latches: master-slave):

Scan-pad technieken. Zet elk register om in een scan-pad register (twee opeenvolgende D-latches: master-slave): Zet elk register om in een scan-pad register (twee opeenvolgende D-latches: master-slave): D is de normale data ingang C is de normale fase 1 klok I is de data ingang van het shift-regiester A is de klok

Nadere informatie

Fig. 5.1: Blokschema van de 555

Fig. 5.1: Blokschema van de 555 5 Timer IC 555 In de vorige drie hoofdstukken hebben we respectievelijk de Schmitt-trigger, de monostabiele en de astabiele multivibrator bestudeerd. Voor ieder van deze schakelingen bestaan in de verschillende

Nadere informatie

Dobbelsteen 6 Tabellendemo: alle opgedane ervaringen gebundeld

Dobbelsteen 6 Tabellendemo: alle opgedane ervaringen gebundeld Dobbelsteen 6 Tabellendemo: alle opgedane ervaringen gebundeld Johan Smilde Zo nu en dan moet je even een pas op de plaats maken: hoever zijn we inmiddels gekomen en wat hebben we ervan geleerd? Bij dit

Nadere informatie

Samenvatting Computer Architectuur 2006-2007

Samenvatting Computer Architectuur 2006-2007 Sequentiële logica Wat is sequentiële logica We noemen dit ook wel final state machine. Het neemt een ingang en een huidige toestand en vertaalt die via een combinatorische functie in een uitgang en een

Nadere informatie

Wiskunde 2 september 2008 versie 1-1 - Dit is een greep (combinatie) van 3 uit 32. De volgorde is niet van belang omdat de drie

Wiskunde 2 september 2008 versie 1-1 - Dit is een greep (combinatie) van 3 uit 32. De volgorde is niet van belang omdat de drie Wiskunde 2 september 2008 versie 1-1 - Op hoeveel verschillende manieren kun je drie zwarte pionnen verdelen over de 32 zwarte velden van een schaakbord? (Neem aan dat op elk veld hooguit één pion staat.)

Nadere informatie

Zelftest Inleiding Programmeren

Zelftest Inleiding Programmeren Zelftest Inleiding Programmeren Document: n0824test.fm 22/01/2013 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INLEIDING BIJ DE ZELFTEST INLEIDING PROGRAMMEREN Deze

Nadere informatie

PRINTER SELECTOR INTERFACE en OUTPUT-INTERFACE CARTRIDGE

PRINTER SELECTOR INTERFACE en OUTPUT-INTERFACE CARTRIDGE PRINTER SELECTOR INTERFACE en OUTPUT-INTERFACE CARTRIDGE MSX CLUB MAGAZINE 1988 Scanned, ocr ed and converted to PDF by HansO, 2001 Soms kan het een probleem zijn wanneer je als MSX'er wil gebruik maken

Nadere informatie

Fig. 6.1 voorstelling van de werking van een schuifregister

Fig. 6.1 voorstelling van de werking van een schuifregister 6 Registers In digitale systemen moeten we dikwijls gedurende een zekere tijd een bepaalde binaire informatie of codewoord kunnen opslaan en onthouden. Zo een digitale schakeling noemen we een "REGISTER".

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pag. Tot slot 33 Onderdelen voor aanvulling 34

Inhoudsopgave. Pag. Tot slot 33 Onderdelen voor aanvulling 34 Logic 1-3- Colofon Auteur: Eindredactie: Thijs A. Afman Joost van den Brink Dit is een uitgave van Brink Techniek 2005. Deze uitgave mag vrij worden gekopieerd binnen educatieve instellingen. Deze uitgave

Nadere informatie

Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2, Versie 1

Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2, Versie 1 Toets 1 IEEE, Modules 1 en 2, Versie 1 Datum: 16 september 2009 Tijd: 10:45 12:45 (120 minuten) Het gebruik van een rekenmachine is niet toegestaan. Deze toets telt 8 opgaven en een bonusopgave Werk systematisch

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3. Imperatief programmeren. 3.1 Stapsgewijs programmeren. 3.2 If Then Else. Module 4 Programmeren

HOOFDSTUK 3. Imperatief programmeren. 3.1 Stapsgewijs programmeren. 3.2 If Then Else. Module 4 Programmeren HOOFDSTUK 3 3.1 Stapsgewijs programmeren De programmeertalen die tot nu toe genoemd zijn, zijn imperatieve of procedurele programmeertalen. is het stapsgewijs in code omschrijven wat een programma moet

Nadere informatie

Onafhankelijke verzamelingen en Gewogen Oplossingen, door Donald E. Knuth, The Art of Computer Programming, Volume 4, Combinatorial Algorithms

Onafhankelijke verzamelingen en Gewogen Oplossingen, door Donald E. Knuth, The Art of Computer Programming, Volume 4, Combinatorial Algorithms Onafhankelijke verzamelingen en Gewogen Oplossingen, door Donald E. Knuth, The Art of Computer Programming, Volume 4, Combinatorial Algorithms Giso Dal (0752975) Pagina s 5 7 1 Deelverzameling Representatie

Nadere informatie

Inleiding Digitale Techniek. Week 7 Schuifregisters Jesse op den Brouw INLDIG/2013-2014

Inleiding Digitale Techniek. Week 7 Schuifregisters Jesse op den Brouw INLDIG/2013-2014 Inleiding Digitale Techniek Week 7 Schuifregisters Jesse op den Brouw INLDIG/213-214 Schuifregisters In de digitale techniek en met name in de digitale communicatie wordt veel gebruik gemaakt van seriële

Nadere informatie

Getalformaten, timers en tellers

Getalformaten, timers en tellers Getalformaten, timers en tellers S_CU CU S PV R CV DEZ CV_BCD S_ODT S TV BI R BCD 1 pagina 1 Getalformaten (16 bits) PG CPU BCD W#16#296 Voorteken (+) 2 9 6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 Positieve getallen

Nadere informatie

Uitwerkingen Rekenen met cijfers en letters

Uitwerkingen Rekenen met cijfers en letters Uitwerkingen Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 2009 c Swier Garst - RGO Middelharnis 2 Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

DDS chips. DDS = Direct Digital (frequency) Synthesis. Output = sinusvormig signaal. Maximum frequentie = ½ klokfrequentie

DDS chips. DDS = Direct Digital (frequency) Synthesis. Output = sinusvormig signaal. Maximum frequentie = ½ klokfrequentie www.arduino.cc Arduino en DDS DDS chips DDS = Direct Digital (frequency) Synthesis Output = sinusvormig signaal Maximum frequentie = ½ klokfrequentie Frequentie bepaald door tuning word Grootste fabrikant:

Nadere informatie

Lab6: Implementatie video timing generator

Lab6: Implementatie video timing generator Het Micro-elektronica Trainings- Centrum Het MTC is een initiatief binnen de INVOMEC divisie. Industrialisatie & Vorming in Micro-elektronica Inleiding In de vorige modules werd een systeem opgebouwd en

Nadere informatie

CountEasy Retail Configuratie Handleiding Niveau 2

CountEasy Retail Configuratie Handleiding Niveau 2 CountEasy Retail Configuratie Handleiding Niveau 2 De CountEasy TM niveau 2 instellingen bepalen de functionaliteit en bediending van het systeem. Deze opties die niet noodzakelijk zijn voor de werking

Nadere informatie

Poortschakelingen - 1

Poortschakelingen - 1 Poortschakelingen - 1 Meting 30-1 Doel: Het vaststellen van de logische functie van een eenvoudige digitale poort, door de uitgang van deze poort bij iedere mogelijke bitcombinatie op de ingangen te bepalen.

Nadere informatie

Tentamen Inleiding Meten Vakcode 8E020 22 april 2009, 9.00-12.00 uur

Tentamen Inleiding Meten Vakcode 8E020 22 april 2009, 9.00-12.00 uur Tentamen Inleiding Meten Vakcode 8E april 9, 9. -. uur Dit tentamen bestaat uit opgaven. Indien u een opgave niet kunt maken, geeft u dan aan hoe u de opgave zou maken. Dat kan een deel van de punten opleveren.

Nadere informatie

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the publisher.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the publisher. De Backer, Kris / Kenens, Liesbeth Digitale Systemen / Kris De Backer & Liesbeth Kenens; Geel: Campinia Media vzw, 2004-2de druk sept. 2005; 216 p;index; 25,5 cm; gelijmd. ISBN: 90.356.1184.5; NUGI 854;

Nadere informatie

UITWERKINGEN Examentraining (KeCo) SET-B HAVO5-Na

UITWERKINGEN Examentraining (KeCo) SET-B HAVO5-Na UITWERKINGEN KeCo-Examentraining SET-C HAVO5-Na UITWERKINGEN Examentraining (KeCo) SET-B HAVO5-Na EX.O... Lichtstraal A verplaatst zich van lucht naar water, dus naar een optisch dichtere stof toe. Er

Nadere informatie

Microcontrollers Week 1 Introductie microcontroller Jesse op den Brouw INLMIC/2014-2015

Microcontrollers Week 1 Introductie microcontroller Jesse op den Brouw INLMIC/2014-2015 Microcontrollers Week 1 Introductie microcontroller Jesse op den Brouw INLMIC/2014-2015 Computersysteem Een systeem dat rekenkundige operaties, data manipulaties en beslissingen kan uitvoeren, aan de hand

Nadere informatie

Labo-oefeningen Automatisatie (Experimentele fase)

Labo-oefeningen Automatisatie (Experimentele fase) Praktische oefeningen Automatisatie Ivan Maesen IM 14-11-2004 2-1 Labo-oefeningen Automatisatie (Experimentele fase) Deze Praktische oefeningen kunnen gebruikt worden voor de Labosessies van het vak Automatisatie

Nadere informatie

6.1 Kwadraten [1] HERHALING: Volgorde bij berekeningen:

6.1 Kwadraten [1] HERHALING: Volgorde bij berekeningen: 6.1 Kwadraten [1] HERHALING: Volgorde bij berekeningen: 1) Haakjes wegwerken 2) Vermenigvuldigen en delen van links naar rechts 3) Optellen en aftrekken van links naar rechts Schrijf ALLE stappen ONDER

Nadere informatie

Workshop Arduino - deel 2

Workshop Arduino - deel 2 Workshop Arduino - deel 2 Inleiding In het vorige deel van de workshop Arduino heb je voor het eerst kennis gemaakt met deze microcontroller. In dit deel, deel 2, ga je meer leren over de software: het

Nadere informatie

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT Burg.Geyskensstraat 11 3580 BERINGEN. De PLC geïntegreerd in de PC. Vak: Toegepaste informatica Auteur: Ludwig Theunis

VRIJ TECHNISCH INSTITUUT Burg.Geyskensstraat 11 3580 BERINGEN. De PLC geïntegreerd in de PC. Vak: Toegepaste informatica Auteur: Ludwig Theunis Burg.Geyskensstraat 11 3580 BERINGEN De PLC geïntegreerd in de PC. Vak: Toegepaste informatica Auteur: Ludwig Theunis Versie: vrijdag 2 november 2007 2 Toegepaste informatica 1 De Microprocessor Zowel

Nadere informatie

Tellers en Delers Sequentiële schakeling die het aantal ingangspulsen telt Gebaseerd op geheugenelementen (flipflops)

Tellers en Delers Sequentiële schakeling die het aantal ingangspulsen telt Gebaseerd op geheugenelementen (flipflops) PBa ELO/ICT Tellers en Delers Sequentiële schakeling die het aantal ingangspulsen telt Gebaseerd op geheugenelementen (flipflops) bewaren het aantal getelde pulsen (d.i. de stand van de teller) Opdeling:

Nadere informatie

Rekenen met cijfers en letters

Rekenen met cijfers en letters Rekenen met cijfers en letters Maerlant College Brielle 5 oktober 009 c Swier Garst - RGO Middelharnis Inhoudsopgave Rekenen met gehele getallen 7. De gehele getallen.....................................

Nadere informatie

Tentamen Voortgezette biostatistiek / Biomedische wiskunde

Tentamen Voortgezette biostatistiek / Biomedische wiskunde Tentamen Voortgezette biostatistiek / Biomedische wiskunde 27 maart 2015; 15:15-17:15 NB. Geef een duidelijke toelichting bij de antwoorden. Na correctie liggen de tentamens ter inzage bij het onderwijsbureau.

Nadere informatie

Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109

Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109 Besturingspaneel v Raam E-systeem functie omschrijving v109 Aantal druktoetsen: 4 stuks met de volgende functies: On/off toets voor in- en uitschakelen, toets 1 laagste vermogen, 2 midden stand, 3 max.

Nadere informatie

Hoe werkt een rekenmachine?

Hoe werkt een rekenmachine? Hoe werkt een rekenmachine? Uit welke hardware-componenten bestaat een rekenmachine? Welke instructies kan de machine uitvoeren? Practicum met de rekenmachine I Constante getallen Instructies van het type

Nadere informatie

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Faculteit Economie en Bedrijfskunde Faculteit Economie en Bedrijfskunde Op dit voorblad vindt u belangrijke informatie omtrent het tentamen. Voordat u met het tentamen t: lees dit voorblad! Tentamen: V&O IV: Programmeren Tentamendatum &

Nadere informatie

1.1 Rekenen met letters [1]

1.1 Rekenen met letters [1] 1.1 Rekenen met letters [1] Voorbeeld 1: Een kaars heeft een lengte van 30 centimeter. Per uur brand er 6 centimeter van de kaars op. Hieruit volgt de volgende woordformule: Lengte in cm = -6 aantal branduren

Nadere informatie

Cabri-werkblad. Driehoeken, rechthoeken en vierkanten. 1. Eerst twee macro's

Cabri-werkblad. Driehoeken, rechthoeken en vierkanten. 1. Eerst twee macro's Cabri-werkblad Driehoeken, rechthoeken en vierkanten 1. Eerst twee macro's Bij de opdrachten van dit werkblad zullen we vaak een vierkant nodig hebben waarvan alleen de beide eindpunten van een zijde gegeven

Nadere informatie

Inhoud vandaag. Interrupts. Algemeen ARM7 AIC

Inhoud vandaag. Interrupts. Algemeen ARM7 AIC Inhoud vandaag Interrupts Algemeen ARM7 AIC Interrupts Wat is een interrupt? Een interrupt is een onderbreking van de huidige bezigheden ten gevolge van een externe gebeurtenis, zodanig dat de bezigheden

Nadere informatie