Actieprogramma. Iedereen doet mee

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieprogramma. Iedereen doet mee"

Transcriptie

1 Actieprogramma Iedereen doet mee

2 Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? Project Iedereen Doet Mee De inzet van het rijk en in de regio: Wat gaan we doen? Een integrale aanpak: Hoe gaan we het organiseren? Communicatieparagraaf Financiële paragraaf 29 IEDEREEN DOET MEE 1

3 2 IEDEREEN DOET MEE

4 Woord vooraf Het kabinet wil de komende periode sociale samenhang versterken. Participatie is hierbij een sleutelbegrip. Deelname aan de arbeidsmarkt stelt mensen in staat in hun eigen inkomen te voorzien, biedt mogelijkheden voor integratie en emancipatie en geeft burgers een gevoel van eigenwaarde. Betaald werk is bovendien de meest effectieve en duurzame manier om armoede te bestrijden. Maar participatie hoeft niet alleen via betaald werk. Mensen die zich inzetten voor een sportvereniging, voor de leefbaarheid van de buurt of die als mantelzorger actief zijn, leveren evenzeer een onmisbare bijdrage aan de sociale samenhang. Een brede inzet van iedereen, op de arbeidsmarkt of in de zorg voor elkaar, geeft de samenleving veerkracht en maakt haar weerbaarder. Zo is Nederland beter voorbereid op de toekomst en klaar voor duurzame groei. De gunstige economische situatie biedt de komende periode volop mogelijkheden mensen ook een plaats te geven. Het aantal vacatures bevindt zich boven de en de verwachting is dat dit nog verder zal oplopen. Werkgevers staan te springen om geschoold en gemotiveerd personeel. Voor de 1,4 miljoen mensen die nu nog langs de kant staan biedt deze situatie volop kansen. Dat zal niet in alle gevallen vanzelf gaan. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn extra investeringen nodig om hen gelijke kansen te geven. Dat kunnen we niet alleen als rijk. We hebben daarbij de inzet nodig van alle bij het arbeidsmarktbeleid betrokken partijen. Nog voor de zomer hebben we met sociale partners en gemeenten een ambitieuze agenda neergelegd en deze gezamenlijke inzet bepaald. We willen de participatie op de arbeidsmarkt en in maatschappelijk verband substantieel uitbreiden en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt extra ondersteuning bieden om mee te doen. Het kabinet zal de inspanningen om deze doelstellingen te bereiken de komende periode gebundeld en gecoördineerd uitvoeren. Op deze manier geven we invulling aan het project Iedereen Doet Mee. Dit actieprogramma beschrijft deze inzet en maakt duidelijk hoe we de komende periode ons zullen inspannen de participatie op een hoger niveau te tillen. We verheugen ons er op deze opgave gezamenlijk op te pakken. Piet Hein Donner, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ahmed Aboutaleb, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid IEDEREEN DOET MEE 3

5 4 IEDEREEN DOET MEE

6 1. Inleiding Op 14 juni jl. heeft het kabinet het beleidsprogramma aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit programma geeft een concrete vertaling van het Coalitieakkoord naar zes verschillende pijlers, waaronder de pijler sociale samenhang. Doelstelling van het kabinet in dit programma is de participatie de komende kabinetsperiode substantieel te verhogen: een forse stap zetten richting 80 procent participatie in 2016, mensen met (grote) afstand tot de arbeidsmarkt extra aan de slag en een uitbreiding van het aantal vrijwilligers en mantelzorgers in Dit actieprogramma beschrijft hoe het kabinet - samen met de partners deze doelstellingen wil realiseren. Leidraad bij de uitwerking is de menselijke maat. Geen blauwdrukken vanuit Den Haag, maar ruimte voor professionals in de uitvoering. Een gerichte aanpak, toegesneden op de specifieke individuele omstandigheden, maakt het participatiebeleid effectiever. De uitwerking van dit actieprogramma vindt plaats in nauwe samenhang met de uitvoering van de andere kabinetsbrede projecten van het beleidsprogramma, waarbij de projecten Aanval op de Uitval, het Deltaplan Inburgering en Actieplan Krachtwijken en het programma Kansen voor Kinderen van bijzonder belang zijn. Goede samenwerking is hierbij onontbeerlijk, zowel tussen ministeries als met de relevante partijen in het land. Een samenwerking die erop gericht is elkaar te versterken zonder te treden in elkaars verantwoordelijkheden. Een integrale en samenhangende aanpak staat voorop. IEDEREEN DOET MEE 5

7 6 IEDEREEN DOET MEE

8 2. Waarom is participatie zo belangrijk? Het bevorderen van sociale samenhang is één van de zes pijlers van het kabinetsbeleid. Het kabinet wil kwaliteit en kracht van de samenleving versterken door te investeren in betrokkenheid. Betrokkenheid begint in de eerste plaats met meedoen. Meedoen kan langs twee wegen, via betaald werk en/of via vrijwilligerswerk of mantelzorg. Participatie op de arbeidsmarkt stelt mensen in staat in hun eigen inkomen te voorzien, biedt mogelijkheden voor integratie en emancipatie en geeft burgers een gevoel van eigenwaarde. Een hoog niveau van arbeidsparticipatie maakt duurzame groei en ontwikkeling mogelijk, ook in de toekomst als de samenleving vergrijst. Maar het belang van participatie is niet beperkt tot alleen betaald werken. Ook mensen die zich inzetten voor een sportvereniging, voor de leefbaarheid van de buurt of die als mantelzorger actief zijn, leveren een waardevolle bijdrage pijler 1: Een hoge participatie vereist een goed werkende arbeidsmarkt Een verdere verhoging van de arbeidsparticipatie vereist een goed werkende arbeidsmarkt: een markt waar vraag een aanbod in evenwicht is. Werkgevers hebben er belang bij zeker nu de economie aantrekt en meer dan vacatures openstaan een beroep te doen op geschoold en gemotiveerd personeel. Een goed werkende arbeidsmarkt zorgt ervoor dat mensen in staat zijn deze vacatures ook te vervullen en mensen soepel kunnen overstappen: - vanuit een situatie van non-participatie naar werk - vanuit een uitkering naar werk, - van school naar werk - van werk naar werk (baanmobiliteit) - van werk naar ondernemerschap (en vice versa) Onderstaand figuur brengt de verschillende mogelijke transities schematisch in beeld. de transitionele arbeidsmarkt onderwijs/ scholing Werk/ Ondernemer schap uitkering nonparticipatie IEDEREEN DOET MEE 7

9 Het inzetten op een hoger niveau van arbeidsparticipatie betekent dat de komende kabinetsperiode meer mensen een overstap moeten maken naar werk of naar ondernemerschap. Dat vraagt om een dynamische arbeidsmarkt, die de verschillende overstappen langs drie wegen bevordert: - In de eerste plaats moeten er zo min mogelijk belemmeringen zijn om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Een overstap naar werk moet financieel lonen. Mensen moeten er in inkomen op vooruit gaan en mensen buiten de arbeidsmarkt moeten een eerlijke kans krijgen op werk. Discriminatie op grond van persoonlijke kenmerken, zoals afkomst of een handicap, mag bij de werving en selectie geen rol spelen. - Een arbeidsmarkt moet tegelijk werkenden stimuleren actief deel te blijven nemen en in zichzelf te investeren. Uitval vanwege ziekte en/of vervroegde pensionering moet zoveel als mogelijk worden vermeden. Aandacht voor permanente scholing en educatie is noodzakelijk om de kennis en kwalificaties van werkenden te laten aansluiten op de vereisten in de markt. - Tenslotte brengt een goed werkende arbeidsmarkt vraag en aanbod snel tot elkaar. Bemiddeling en activering zijn daarvoor belangrijke mechanismen. Regels die werkenden beschermen tegen uitval of hen voorbereiden op uitstroom, zoals op het terrein van ontslag en/of flexibele arbeid, moeten de komst van nieuwe toetreders niet afschermen. Het kabinet wil de werking van de arbeidsmarkt op deze terreinen faciliteren, daar waar die tekortschiet. Veel mensen kunnen zich op de arbeidsmarkt bewegen zonder hulp van buitenaf. Zij zijn zelf in staat een plaats te vinden of van baan te wisselen. Sommigen hebben echter ondersteuning nodig. Dat kan zijn omdat zij geen eerlijke kans op werk krijgen of omdat zij eerst aan eigen kennis en kwalificaties moeten werken. Er zijn in Nederland veel partijen in de markt die deze mensen helpen de overstap te maken: scholen, uitzendbureaus, wervings- en selectiebureaus. Hun dienstverlening biedt echter niet voor iedereen soelaas. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak ook een extra zet nodig, vanuit de keten van werk van inkomen (UWV, CWI en gemeenten). Dat kan al dan niet via private re-integratiebedrijven, of met hulp van een (voormalig) werkgever. Om er de komende jaren voor te zorgen dat deze groep mensen die dienstverlening krijgen die hen helpt duurzaam te re-integreren, is maatwerk op decentraal niveau nodig. Uit ervaringen in binnenen buitenland blijkt dat gerichte interventies, afgestemd op de individuele situatie van mensen (maatwerk), het meest effectief zijn. Daarom heeft het Rijk er in 2002 voor gekozen gemeenten verantwoordelijk te maken voor de re-integratie van bijstandgerechtigden binnen de kaders van de Wet Werk en Bijstand (WBB). Sociale partners hebben een grotere rol gekregen bij het terugdringen van de uitval door ziekte (Wet verbetering poortwachter en Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003). De ervaringen met deze decentralisering zijn tot nu toe positief. Reden om die lijn de komende jaren voort te zetten. 2.2 pijler II: het bevorderen van maatschappelijke participatie Niet voor iedereen is een betaalde baan een reëel perspectief. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die door een handicap of ziekte volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard. Om te zorgen dat ook die groepen betrokken zijn en zich ook zo voelen, is het van belang dat zij niet geïsoleerd raken en blijven participeren in de samenleving. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk voor een sport- of buurtvereniging of door het zorgen voor een zieke buurvrouw. In sommige gevallen zullen mensen op een actieve deelname toegerust moeten worden. Het bestrijden van armoede en schuldhulpverlening zijn daarvoor belangrijke maatregelen. 8 IEDEREEN DOET MEE

10 Maar maatschappelijke participatie is meer dan een opstap naar werk alleen. Maatschappelijke participatie is ook een waarde op zichzelf voor de samenleving: mantelzorg en vrijwilligerswerk maar ook andere vormen van maatschappelijke participatie voorzien immers in een belangrijke behoefte, zowel voor degenen die door vrijwilligers geholpen worden als voor degenen die door hun inzet meer betrokken zijn bij de samenleving. Via vrijwilligerswerk worden veel belangrijke activiteiten op locaal niveau mogelijk gemaakt, zoals het openhouden van een zwembad of het organiseren van buurtfeesten. Ook tijdens het werkzame leven moeten tijd en mogelijkheden bestaan voor mensen om zinvol in te zetten voor de maatschappij. Een levensloopbestendig personeelsbeleid, dat ruimte laat voor combinaties van arbeid en zorg, is daarvoor belangrijk de strategische uitdagingen Als we kijken naar de participatiecijfers, staat Nederland er niet slecht voor. De arbeidsparticipatie is de laatste jaren aanmerkelijk gegroeid. Op dit moment bedraagt de totale arbeidsparticipatie (in personen) in Nederland 72,4%, die van vrouwen 66% en van ouderen 47% 1. Daarmee zit Nederland boven het EU-gemiddelde en de doelstelling van 70% afgesproken in Lissabon (en 60% vrouwen en 50% ouderen). Tegelijk heeft Nederland 4,5 miljoen vrijwilligers, ongeveer 30% van de bevolking tussen 15 en 74 jaar, en ruim 1 miljoen mensen die intensief en gedurende langere tijd zorgen voor hun naasten. De vraag is echter of dit beeld toekomstbestendig is. Om het huidige niveau van welvaart en voorzieningen ook voor toekomstige generaties te behouden, hebben sociale partners in het kader van de middellange termijn advies berekend dat een niveau van arbeidsparticipatie van 80% nodig is. De vergrijzing zorgt er tegelijk voor dat ook de vraag naar mantelzorg en vrijwilligerswerk zal toenemen, maar het aanbod onder jongere generaties niet navenant zal meegroeien. Om ons op die situatie voor te bereiden, wordt breed gedeeld dat er nog diverse strategische uitdagingen bestaan 2 : - de uitkeringsafhankelijkheid is nog steeds hoog: ongeveer 1,4 miljoen mensen ontvangen een uitkering. Dat is ruwweg 20% van de beroepsbevolking. Een aanzienlijk deel van hen is langdurig aangewezen op een uitkering. Inspanningen zijn nodig om in het bijzonder voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe kansen te creëren. - Nog steeds kiest een groot aantal mensen er vrijwillig voor niet deel te nemen op de arbeidsmarkt of beperkt in deeltijd te werken. Het betreft hier vooral een grote groep vrouwen en ouderen. - De arbeidsmarktsituatie van niet-westerse allochtonen is ongunstig. Hoewel het aantal personen met een uitkering momenteel met per maand daalt, profiteren niet-westerse allochtonen nauwelijks van die ontwikkeling. De werkloosheid bedraagt 15,5% tegenover 4,3% voor de autochtone beroepsbevolking. - De voortijdige schooluitval uit onderwijs is nog altijd hoog (13%). Deze groep jongeren beschikt niet over een startkwalificatie. Dit geeft hen een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is scholing nog niet voor alle werkenden een vanzelfsprekendheid. Dat geldt met name voor laagopgeleiden en ouderen. 1 Deze hoge participatiegraden stemmen niet overeen met nationale cijfers. Om de vergelijking te maken met Lissabondoelstellingen zijn deze cijfers gebaseerd op EU-definities.Verschil met nationale cijfers is dat in deze definities ook banen van minder dan 12 uur per week zijn meegenomen. Nationaal gebruiken we participatiegraden waarin deze banen niet meetellen. De netto-participatie conform de nationale definitie is lager: 64,5%, 55,8% en 41,7%. 2 Tripartiete beleidsinzet, 27 juni Kamerstukken II, vergaderjaar , 29544, nr 96 IEDEREEN DOET MEE 9

11 - Hoewel het aantal vrijwillige baanwisselingen in Nederland ook in vergelijking met andere landen op een aanzienlijk niveau ligt en de arbeidsmarkt in die zin relatief flexibel mag worden genoemd, geldt dit niet voor alle groepen in even sterke mate. De omslag van baan- naar werkzekerheid (cf. het WRR-rapport Investeren in werkzekerheid en de recente mededeling van de Europese Commissie over flexicurity 3 ) is nog niet voor iedereen de norm. Het meest pregnant is dit voor oudere werknemers. - Ten slotte is een aanzienlijk deel van de mensen die niet in staat is om een overstap naar werk te maken onvoldoende in staat om maximaal te kunnen deelnemen. Het bevorderen van maatschappelijke participatie is met name voor die mensen van belang. De groei van de werkgelegenheid biedt de komende jaren nieuwe kansen om deze uitdagingen op te pakken en een groeiende groep mensen te laten participeren op de arbeidsmarkt of in de maatschappij. Andersom geldt dat juist de extra deelname ook nodig is om economische ontwikkeling de komende jaren in Nederland mogelijk te maken. Om oververhitting van de economie te voorkomen moeten werkgevers vacatures kunnen vervullen. Zij moeten een beroep kunnen doen op sterk gemotiveerd en goed geschoold personeel. Er is kortom meer dan ooit reden dat alle talenten de komende jaren worden benut. Iedereen is nodig. 3 Europese Commissie, naar gezamenlijke uitgangspunten voor flexicurity, 27 juni IEDEREEN DOET MEE

12 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? Bij zijn aantreden is het kabinet ambitieus van start gegaan. Het kabinet heeft met sociale partners en gemeenten een breed gedragen participatie-agenda afgesproken. De afspraken zijn vastgelegd in een participatietop en in een bestuurlijk akkoord. Over beide akkoorden is de Tweede Kamer voor de zomer geïnformeerd 4. Participatietop en bestuurlijk akkoord Met sociale partners en gemeenten is overeenstemming bereikt over het belang om de komende jaren de participatie substantieel te verhogen en te verdiepen. In het MLT-advies van de SER zijn sociale partners overeengekomen dat Nederland een arbeidsparticipatie van 80 procent nodig heeft om de helft van de vergrijzingslast te ondervangen. Gegeven de demografische ontwikkeling betekent dit streven dat al in 2016 het niveau van 80 procent bereikt moet zijn: daarna zal de beroepsbevolking snel gaan krimpen. In de participatietop hebben de partijen gezamenlijk de ambitie uitgesproken om tot 2011 al een substantiële stap in die richting te zetten. Bijzondere inspanningen, zo is bevestigd in de participatietop, zullen deze kabinetsperiode geleverd moeten worden voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De inzet is van deze mensen de komende periode extra aan de slag te helpen. Dit betekent een grote inspanning op het terrein van re-integratie: extra investeringen in mensen, in de vorm van begeleiding, training en/of opleidingsmogelijkheden. Op veel grotere schaal dan thans kan hierbij gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om met behulp van de uitkeringen terug te keren naar reguliere arbeid. Om de maatschappelijke participatie te bevorderen heeft het kabinet daarnaast in het beleidsprogramma de doelstelling opgenomen het aantal vrijwilligers en het aantal mantelzorgers in 2011 substantieel uit te breiden. 4 (Kamerstukken II, vergaderjaar , 29544, nr 96 en onderdeel van het bestuursakkoord Samen aan de Slag ; Kamerstukken II, vergaderjaar , B, nr. 17) IEDEREEN DOET MEE 11

13 Om participatie de komende jaren te verhogen kent het kabinet kortom drie concrete doelstellingen voor deze kabinetsperiode: 1) een substantiële stap zetten richting het niveau van arbeidsparticipatie van 80% in ) mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt extra aan de slag helpen (via bemiddeling en trajecten). 3) het aantal vrijwilligers en het aantal mantelzorgers in 2011 uitbreiden. 12 IEDEREEN DOET MEE

14 4. Project Iedereen Doet Mee Deze ambities zijn fors en vragen om grote inspanningen. Het kabinet wil deze inspanningen de komende periode bundelen en gezamenlijk met partijen oppakken. Deze ambitie brengt het kabinet onder in het project Iedereen Doet Mee. Het project borgt dat de afspraken met gemeenten en sociale partners op landelijk niveau nagekomen worden en mensen verder helpen richting werk en participatie. Bij de uitwerking van afspraken wil het kabinet de ingeslagen weg van goede afstemming en nauwe samenwerking tussen de belangrijkste spelers voorzetten. Juist op locaal en regionaal niveau zullen partijen elkaar moeten vinden. Maatwerk vraagt om ruimte voor professionals. Het kabinet wil die ruimte bieden, samenwerking ondersteunen en zorgen voor landelijk beleid dat mensen prikkelt meer te participeren. Het project biedt het kader en de middelen om deze samenwerking op alle niveaus mogelijk te maken: niet alleen landelijk, maar ook op regionaal en op locaal niveau. De volgende paragraaf beschrijft deze inzet. IEDEREEN DOET MEE 13

15 14 IEDEREEN DOET MEE

16 5. De inzet van het rijk en in de regio: wat gaan we doen? 5.1. Uitkomst Participatietop en bestuurlijk akkoord met gemeenten In de Participatietop en in het bestuurlijk akkoord zijn niet alleen ambities afgesproken. Gezamenlijk zijn ook afspraken gemaakt hoe deze 3 doelstellingen te halen. In de Participatietop hebben deze afspraken betrekking op: 1) het inzetten van het onbenutte arbeidspotentieel; 2) werkgelegenheidsbeleid en het functioneren van de arbeidsmarkt; 3) het creëren van kansen voor kwetsbare groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt; 4) het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In het bestuurlijk akkoord, afgesloten met de VNG, gaan deze afspraken over: 1) het vergroten van de participatie (aan het einde van de kabinetsperiode personen minder in de bijstand en daarnaast niet-uitkeringsgerechtigden (NUG ers) naar werk of maatschappelijke participatie leiden); 2) het geven van een extra impuls aan het bestrijden van armoede en het terugdringen van schulden; 3) het bevorderen van ondernemerschap. Een volledig overzicht van de maatregelen waaraan de partijen zich hebben verbonden is te vinden in de tekst van de akkoorden die voor de zomer aan de Tweede Kamer is aangeboden. Daarbij is de bijdrage van alle betrokkenen inzichtelijk gemaakt. De onderstaande tabel illustreert dat de afgesproken maatregelen gezamenlijk gericht zijn op het verbeteren van alle vormen van transities. Transities op de arbeidsmarkt in relatie tot afspraken met sociale partners en VNG uitkering werk nonpart. werk opleiding werk werk opleiding werk werk Sociale partners (tripartiete beleidsinzet) Inzet onbenut arbeidspotentieel * * Werkgelegenheidsbeleid en functioneren arbeidsmarkt * * * Onderkant arbeidsmarkt * * Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt * * VNG (bestuurlijk akkoord) Vergroten participatie * * Armoedebestrijding en schuldhulpverlening * * Bevorderen ondernemerschap * * * IEDEREEN DOET MEE 15

17 5.2 Uitwerking inzet Rijk in de begroting 2008 In de begroting van 2008 geeft het kabinet op diverse onderdelen van de gezamenlijke agenda een nadere invulling. Het overzicht hieronder zet deze invulling op een rij. De rangschikking maakt duidelijk welk doel het kabinet nastreeft bij de keuze van vormgeving van de betreffende maatregelen. Pijler 1. Het bevorderen van arbeidsparticipatie: Doelstellingen: - een substantiële stap zetten richting het niveau van arbeidsparticipatie van 80% in mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt extra aan de slag A. het vergroten van arbeidsaanbod: terugdringen van non-participatie en uitkeringsafhankelijkheid Zoals in paragraaf 2 reeds werd aangegeven, is de uitkeringsafhankelijkheid nog steeds hoog, ondanks een duidelijke daling in de afgelopen jaren van hoogconjunctuur. Ook kiest een groot aantal mensen er (nog steeds) vrijwillig voor niet deel te nemen op de arbeidsmarkt. Het kabinet neemt de komende jaren diverse maatregelen om het (effectieve) arbeidsaanbod te verhogen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen meer generieke (fiscale) maatregelen en maatregelen die meer in het bijzonder bedoeld zijn om de positie van groepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt te verbeteren: Financiële prikkels - Aan de lastenkant is structureel 1,2 mrd beschikbaar. Deze middelen worden op de volgende wijze ingezet: 1) De huidige arbeidskorting wordt omgezet in een inkomensafhankelijke arbeidskorting. Daardoor wordt het voor mensen aan de onderkant van het loongebouw financieel aantrekkelijker om te gaan werken; 2) De aanvullende combinatiekorting wordt verhoogd en inkomensafhankelijk gemaakt. Daarvan profiteert de minstverdienende partner (in veel gevallen vrouwen); 3) De arbeidskorting voor ouderen wordt verhoogd per Voor mensen in de leeftijdscategorie jaar die ervoor kiezen om te blijven werken, komt er daarnaast per 2009 een speciale arbeidskorting. Deze bonus die gericht is op mensen met een hoger aanvullend pensioen, biedt compensatie voor een lastenverzwaring per Mensen met alleen AOW zullen door de aanvullende belastingmaatregel niet worden geraakt. De systematiek zal bovendien alleen gelden voor mensen die na 1945 zijn geboren; 4) Het coalitieakkoord bevat verschillende opties om de bestaande levensloopregeling op diverse onderdelen aan te passen. In het najaar worden diverse opties nader verkend tegen de achtergrond van een herbezinning van de fiscale regelingen voor inkomensreservering. Het kabinet zal op basis van deze verkenning begin 2008 voorstellen aan de Tweede Kamer presenteren over de inrichting van levensloopregeling. Over de voorstellen van het kabinet wordt ook met de Stichting van de Arbeid gesproken; 5) Het stimuleren van de markt voor persoonlijke dienstverlening. Het kabinet hecht veel waarde aan het stimuleren van de markt voor persoonlijke dienstverlening (MPD), omdat hiermee banen voor laagopgeleiden ontstaan. Diverse maatregelen uit het Coalitieakkoord, waaronder de inkomensafhankelijke arbeidskorting en de inkomensafhankelijk combinatiekorting (zie hierboven), dragen bij aan de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Omdat de markt voor persoonlijke dienstverlening tot de onderkant van de 16 IEDEREEN DOET MEE

18 arbeidsmarkt behoort, profiteert deze in gelijke mate van deze maatregelen. Via korting van werknemerspremies wordt de onderkant van de arbeidsmarkt en de MPD eveneens gestimuleerd. Het kabinet verkent de mogelijkheden hiertoe en informeert de Tweede Kamer in het najaar. Aanvullend op dit pakket heeft het kabinet er voor gekozen de lasten van arbeid verder te verschuiven naar consumptie. Dit gebeurt door in 2009 het hoge BTW-tarief te verhogen met 1% en de opbrengst daarvan aan te wenden om de lasten op arbeid te verlagen. Belangrijkste instrument hierbij is de WWpremie voor werknemers die substantieel zal worden verlaagd. Deze maatregel bevordert de arbeidsparticipatie en verbetert de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. - Ouderen: De arbeidmarktpositie van ouderen is problematisch, met name wanneer ze hun baan verliezen en op zoek moeten naar ander werk. In aanvulling op het verhogen van de arbeidskorting voor ouderen (zie hierboven), heeft het kabinet het Actieplan 45+ geformuleerd. Onderdeel van dit actieplan is het verbeteren van de re-integratie en bemiddeling. Het CWI zorgt voor bemiddeling van extra 45-plussers naar een baan binnen 2 jaar. Een actieteam Talent 45- plus zal ondersteuning bieden aan betrokken partijen, waaronder werkgevers, op lokaal en regionaal niveau. Via gerichte ondersteuning en netwerkbijeenkomsten wordt het empowerment van oudere werkzoekenden versterkt. In het najaar wordt een kabinetsstandpunt naar de Tweede Kamer gestuurd over verhoging van de arbeidsparticipatie van ouderen. Het kabinet wil vervroegde uittreding terugdringen en mensen langer actief houden op de arbeidsmarkt. Daarbij wordt ook de houdbaarheid van de AOW, via het stimuleren van langer doorwerken, betrokken. - Vrouwen: Het kabinet richt, gezamenlijk met sociale partners, de Taskforce Deeltijd+ op. De Taskforce moet bevorderen dat personen die in deeltijd werken meer uren gaan werken. Op dit moment zijn dat vooral vrouwen. Om hen een kans te geven meer uren te werken, zullen de mogelijkheden om arbeid en zorg te combineren beter benut moeten worden. De Taskforce Deeltijd+ krijgt de opdracht met voorstellen te komen. Om vrouwen die nu niet deelnemen te stimuleren aan de slag te gaan, wordt de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting in 15 jaar afgebouwd, met uitzondering van ouders met kinderen onder de 5 jaar en van niet-werkende ouders geboren voor Jongeren: Aanvullend op de diverse maatregelen die de Minister van Jeugd&Gezin voor de zomer heeft aangekondigd in zijn programma zal het kabinet met de VNG en met sociale partners de invoering van een leer/werkplicht voor jongeren tot 27 jaar uitwerken. De uitwerking zal aansluiten bij de systematiek van de Wet Werk & Bijstand. Via het bevorderen van samenwerking in de regio en op locaal niveau, zie paragraaf 5.4, zal ook blijvende aandacht uitgaan naar het voorkomen van jeugdwerkloosheid. IEDEREEN DOET MEE 17

19 - Allochtonen: Het kabinet wil de werkloosheid onder vooral allochtone jongeren terugdringen en participatie van allochtone vrouwen verder stimuleren. Het zal daartoe in aanvulling op het Deltaplan Inburgering concrete initiatieven bevorderen voor beide doelgroepen op lokaal en regionaal niveau. Ter ondersteuning daarvan wordt voor de communicatie over Iedereen Doet Mee, zie paragraaf 7, een strategie ontwikkeld gericht op positieve beeldvorming. Ervaringen met succesvol gebleken methoden zullen worden uitgedragen. Om modern werkgeverschap te bevorderen zal diversiteitsmanagement op alle niveaus worden bevorderd, zowel binnen als buiten de overheid. De ambitie blijft staan om eind volgend jaar 2600 vluchtelingen extra aan werk geholpen te hebben in het kader van het banenoffensief voor vluchtelingen. - Mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt (herbeoordeelden/wajongers/35-minners/wwb ers): Het kabinet kiest voor deze groep voor een meer verplichtende benadering van reïntegratie zoveel mogelijk gericht op het behalen van een startkwalificatie. Het kabinet zal het bestaande reïntegratie-instrumentarium voor deze groep uitbreiden met de onderstaande maatregelen. Voor deze uitbreiding komen in het UWV-domein alleen mensen in aanmerking die langer dan 1 jaar een uitkering ontvangen. In de begroting zijn voor de periode middelen vrijgemaakt voor deze uitbreiding. 1) Varianten voor werk/brugbanen: er komen nieuwe mogelijkheden voor reintegratie: a. in die gevallen waar er een redelijke kans bestaat dat uitstroom naar reguliere arbeid uiterlijk na een jaar plaatsvindt, wordt het mogelijk dat niet alleen gemeenten (zoals thans het geval) maar ook het UWV een loonkostensubsidie kan inzetten (voor de duur van maximaal 1 jaar). Dat geeft tevens invulling aan de afspraak uit het coalitieakkoord om brugbanen in te zetten voor de groep herbeoordeelden van wie de uitkering als gevolg van de eenmalige herbeoordelingsoperatie is verlaagd of beëindigd en die na twaalf maanden nog geen werk hebben. Toepassing van loonkostensubsidies door het UWV maakt ook de eventuele uitvoering van het VNO/NCW-initiatief mogelijk. b. in die gevallen dat de afstand tot de arbeidsmarkt groter is, wordt de mogelijkheid gecreëerd om mensen met behulp van behoud van uitkering aan de slag te laten gaan. Voorwaarde daarbij zal zijn dat in beginsel scholing en een stimuleringsbonus wordt gegeven. Deze mogelijkheid zal voor maximaal twee jaar bestaan waarna uitstroom naar reguliere arbeid (met of zonder tijdelijke loonkostensubsidie, zie punt a) kan plaatsvinden. Deze mogelijkheden zullen ook beschikbaar zijn voor de problematiek in de sectoren zorg en onderwijs waarbij zo nodig ondersteuning op landelijk niveau zal worden aangeboden. 2) Re-integratie Wajong: het kabinet heeft de SER gevraagd te adviseren over mogelijkheden om de participatie van Wajonggerechtigden te bevorderen. Tevens is gevraagd wat sociale partners hieraan kunnen bijdragen. De SER heeft eind augustus geadviseerd. Het kabinet zal op basis van dit advies maatregelen overwegen om de participatie van jonggehandicapten te bevorderen. 18 IEDEREEN DOET MEE

20 3) Re-integratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten: er zijn veel instrumenten beschikbaar om de re-integratie van deze groep te bevorderen, zoals reintegratietrajecten, werkplekaanpassingen, no risk polis en premiekorting. Het instrumentarium zal, verder worden uitgebreid met de mogelijkheid loonkostensubsidie in te zetten voor herbeoordeelden (brugbanen) en WGA ers (zie punt 1). Daarnaast is het van belang goede voorbeelden te verzamelen en te verspreiden om de arbeidsmarktpositie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten te verstevigen. In dat kader speelt ook de beeldvormingscampagne Geknipt voor de juiste baan, die tot eind 2007 loopt, een belangrijke rol. 4) Modernisering WSW: het kabinet zet in op een wetswijziging per om acute problemen in de uitvoering aan te kunnen pakken. In het kader van de wetswijziging zijn extra financiële middelen beschikbaar. In overleg met betrokken partijen (VNG, Cedris, vakbonden en cliëntenorganisaties) en de Tweede Kamer wordt de definitieve bestemming van dit budget bepaald. Tevens wordt een fundamentele herbezinning WSW voorbereid in samenhang met andere regelingen voor mensen met een arbeidshandicap gericht op participatie (Wajong, WIA, arbeidsongeschikten in de bijstand en dagopvang AWBZ). Tot slot neemt het kabinet een aantal maatregelen die er op meer indirecte wijze aan kunnen bijdragen dat de participatie, met name vanuit een bijstandsuitkering, toeneemt. - Participatiefonds: In het bestuurlijk akkoord met de VNG zijn afspraken gemaakt over het bundelen van de gemeentelijke participatiebevorderende budgetten voor volwasseneneducatie (OCW), inburgering (WWI) en re-integratie (SZW). Bundeling maakt het mogelijk budgetten optimaal in te zetten voor het bevorderen van duurzame participatie. Vooruitlopend hierop zullen in een aantal gemeenten voorbereidingstrajecten op de invoering worden uitgevoerd. - Meerjarige budgetten: In het bestuurlijk akkoord is daarnaast afgesproken het budget voor bijstandsuitgaven (I-deel) meerjarig vast te leggen op basis van de MLT-raming van het Centraal Planbureau. Als gemeenten op dit budget geld overhouden, wordt dat ingezet om de ambities uit het akkoord waar te maken. Samen met de VNG zal het kabinet gemeenten daarover informeren en hen ertoe aanzetten de middelen in te zetten voor participatiebevorderend beleid. Het budget voor reintegratie (W-deel) wordt eveneens meerjarig vastgelegd. - Ontheffing sollicitatieplicht: In de Wet Werk & Bijstand wordt een ontheffingsmogelijkheid geïntroduceerd voor alleenstaande ouders met kinderen onder de 5 jaar. Ouders die van de ontheffingsmogelijkheid gebruik willen maken, krijgen een plicht tot scholing. Niet naar school willen gaan, betekent ook geen ontheffing. De scholing zal gericht moeten zijn op het behalen van een startkwalificatie, het onderhouden van bestaande competenties en vaardigheden door cursussen of het lopen van stage of omscholing; het niveau wordt bepaald door gemeenten en de alleenstaande ouder en afhankelijk van de IEDEREEN DOET MEE 19

2513 AA1XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 17 augustus 2012 Betreft Kamervragen lid Hamer (PvdA)

2513 AA1XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 17 augustus 2012 Betreft Kamervragen lid Hamer (PvdA) > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513 AA1XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T 070 333 44 44 F 070

Nadere informatie

Emancipatiebeleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Emancipatiebeleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Emancipatiebeleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Verankering van emancipatie in beleid en uitvoering a) Commitment ambtelijke en politieke top In de begroting van het Ministerie

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Miljoenennota 2017 & HR

Miljoenennota 2017 & HR Miljoenennota 2017 & HR Prinsjesdag, 20 september 2016 Duurzame inzetbaarheid: ondersteuning bij cultuuromslag Wat betreft duurzame inzetbaarheid worden de campagnes over werkstress en pesten op de werkvloer

Nadere informatie

30420 Emancipatiebeleid Nr. 60 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

30420 Emancipatiebeleid Nr. 60 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 30420 Emancipatiebeleid Nr. 60 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 1 november 2007 Op 28 september 2007 heeft

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van het lid Van Hijum

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van het lid Van Hijum De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

NAAR EEN TOEKOMST DIE WERKT Visuele samenvatting rapport Commissie Arbeidsparticipatie Juni 2008. OPLOSSINGEN Hoe kan de. arbeidsparticipatie

NAAR EEN TOEKOMST DIE WERKT Visuele samenvatting rapport Commissie Arbeidsparticipatie Juni 2008. OPLOSSINGEN Hoe kan de. arbeidsparticipatie Spoor 1 Zo snel mogelijk meer mensen aan het werk ANALYSE Waarom moet de arbeidsparticipatie omhoog en waarom gaat dit niet vanzelf? OPLOSSINGEN Hoe kan de arbeidsparticipatie omhoog tot 80 procent? Spoor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Ab Harrewijnrede 2003 Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 mei 2003 te Amsterdam.

Ab Harrewijnrede 2003 Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 mei 2003 te Amsterdam. Ab Harrewijnrede 2003 Minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 21 mei 2003 te Amsterdam. Ik ben bijzonder vereerd dat ik de eerste Ab Harrewijnrede mag uitspreken. Op een podium dat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting Nr. 186 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 41 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Bernard ter Haar Vrijdag 1 juli 2016

Bernard ter Haar Vrijdag 1 juli 2016 Bernard ter Haar Vrijdag 1 juli 2016 Indeling Werken met een beperking Wie zijn de kwetsbare werkzoekenden? Wat is hun harde werkelijkheid? Wat doen we eraan? Uitdagingen Melkert banen 120 100 80 60 40

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Werkplan CWP 2006-2007 en Arbeidsgehandicaptenmonitor 2004

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Werkplan CWP 2006-2007 en Arbeidsgehandicaptenmonitor 2004 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget?

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Ervaringen van de gemeente Venlo Louis Litjens, Afdelingshoofd afdeling WIZ Vanessa de Rond, Beleidsadviseur arbeidsmarkt WIZ Jaco van Velden,

Nadere informatie

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs

Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6192 Inboeknummer 15BST00209 Dossiernummer 15.09.251 24 februari 2015 Commissie notitie Onderwerp: Bestrijding werkloosheid ouderen: ouderenambassadeurs Inleiding Duurzame

Nadere informatie

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk Uit vrije wil Actieplan vrijwilligerswerk ChristenUnie Algemene Politieke Beschouwingen 2008 Inleiding Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving. Ze verdienen erkenning

Nadere informatie

Samen maken we er werk van!

Samen maken we er werk van! Strategische visie 2008 ISD Voorne-Putten-Rozenburg Samen maken we er werk van! Goedkeuring MT : 06-08-2007 Goedkeuring DB : 16-08-2007 Vaststelling AB : 30-08-2007 Strategische visie ISD-VPR 2008, versie

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, CONVENANT Kinderen doen mee! Partijen, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, Het College van

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Inzet huishoudelijke hulp toelage > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

April 2014. Actieplan ter voorkoming én bestrijding van werkloosheid onder 50-plussers

April 2014. Actieplan ter voorkoming én bestrijding van werkloosheid onder 50-plussers April 2014 Actieplan ter voorkoming én bestrijding van werkloosheid onder 50-plussers Inleiding De arbeidsmarkt volgt altijd de economische ontwikkelingen. Dus terwijl de macroeconomische cijfers voor

Nadere informatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie Wet stimulering arbeidsparticipatie Op 1 januari 2009 is de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP) in werking getreden (Stb. 2008, 590 en 591). In deze wet wordt een aantal wijzigingen met betrekking

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 503 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011

CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 CONVENANT REGIONALE AANPAK VOORKOMEN EN BESTRIJDEN JEUGDWERKLOOSHEID 2009-2011 Partijen, DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID,mevrouw J. Klijnsma, handelend als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN!

PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! PARTICIPATIE: ÓÓK IN OOST-GRONINGEN! DOELEN VAN PARTICIPATIEWET ALLEEN TE HALEN ALS RIJK, PROVINCIE, GEMEENTEN, ONDERWIJS EN SOCIALE PARTNERS GEZAMENLIJK AAN DE SLAG GAAN! DE PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1424 Vragen van het lid

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Werk > flexibelere arbeidsmarkt > verminderen bureaucratie > betere kansen voor startende (jonge) ondernemers Werk Algemeen Op dit moment hebben mensen die langs de kant staan te weinig kans

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Nr. MEMORIE VAN ANTWOORD

Nr. MEMORIE VAN ANTWOORD 31 519 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014

Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Hoofdlijnen voor het plan van aanpak voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid 2013 2014 Aanpak jeugdwerkloosheid In een brief van 5 maart jl. hebben de Ministeries van SZW en OCW aangegeven dat zij een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 342 BRIEF VAN DE MINISTER EN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk

Nieuw loopbaanakkoord zet de stap naar maatwerk PERSBERICHT VLAAMS MINISTER-PRESIDENT KRIS PEETERS VLAAMS VICE-MINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN VLAAMS MINISTER VAN WERK PHILIPPE MUYTERS SERV-voorzitter KAREL VAN EETVELT SERV-ondervoorzitter ANN VERMORGEN

Nadere informatie

Een brug naar de toekomst PCOB manifest heeft oog voor solidariteit tussen generaties

Een brug naar de toekomst PCOB manifest heeft oog voor solidariteit tussen generaties Een brug naar de toekomst PCOB manifest heeft oog voor solidariteit tussen generaties Inleiding De huidige financiële en economische crisis maakt pijnlijk duidelijk dat de houdbaarheid van de overheidsfinanciën

Nadere informatie

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet 1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014 Notitie beleidskeuzes participatiewet Introductie Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet is een bundeling van drie

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 724 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma

Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma Financiële bijlage D66-verkiezingsprogramma D66 staat garant voor een solide financieel beleid, dat ruimte biedt voor investeringen in de kwaliteit van de samenleving en economische dynamiek. Het verkiezingsprogramma

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee!

Gemeente Den Haag Kinderen doen mee! Kinderen doen mee! Ilona Ligtvoet, gemeente Den Haag DSZW Richard van der Zand, ministerie van SZW 1 Achtergrond Kinderen moeten gelijke kansen krijgen om hun talenten te ontplooien, ongeacht het inkomen

Nadere informatie

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016

Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2015-2016 25 juni 2015 1 Korte samenvatting Met het Actieplan Jeugdwerkloosheid Utrecht-Midden 2013-2014 zijn positieve resultaten behaald. Er is ook veel ervaring

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 10 juni 2011 Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW Centraal Planbureau Van Stolkweg

Nadere informatie

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075

BAWI/U200900940 Lbr. 09/075 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Gezamenlijke aanpak economische crisis door gemeenten en sociale partners 2009-2010 Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 719 Reïntegratiebeleid Nr. 43 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

B. In te dienen evaluaties

B. In te dienen evaluaties B. In te dienen evaluaties Evaluatie Wet Eenmalige Uitvraag De Wet Eenmalige Uitvraag beoogt via een groeipad de uitvraag van reeds bekende gegevens in het SUWI-domein te verminderen. De wet is per 1-1-2008

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota 2016/197661 Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Visie op de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad Gevraagd besluit 1. De visie inzake de opvang en integratie van vluchtelingen in Zaanstad

Nadere informatie

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

1 december 2008 DE 79440

1 december 2008 DE 79440 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 1 december 2008 DE 79440 Onderwerp Emancipatie van vrouwen en mannen uit etnische minderheidsgroepen

Nadere informatie

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Dinsdag 30 oktober 2012 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief van H.K.H. Prinses

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2008 Nr. 183 BRIEF

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld.

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld. Gemeente Haarlem Retouradres Participatieraad Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 11 november 2014 2014/411388 Eric Dorscheidt 0235114010 edorscheidt@haarlem.nl Ongevraagd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 617 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1249 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 817 Sociale werkvoorziening Nr. 99 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Actieplan 2008-2011. Voorwoord

Actieplan 2008-2011. Voorwoord Actieplan 2008-2011 Voorwoord Kort na het aantreden van het nieuwe college van B&W in 2006 hebben wij de term Leren werken - werken leren geïntroduceerd. We zagen veel partijen met veel goede initiatieven,

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris,

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, Kinderen doen mee! Partijen, De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer A. Aboutaleb, handelend als bestuursorgaan, hierna te noemen: de Staatssecretaris, Het College van burgemeester

Nadere informatie

Bijlage(n): Rapportage van de projectgroep Stimulering Ondernemerschap Onderzoek IWI naar duurzaamheid van de uitstroom

Bijlage(n): Rapportage van de projectgroep Stimulering Ondernemerschap Onderzoek IWI naar duurzaamheid van de uitstroom De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa)

Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) Modernisering Ziektewet Hoofdlijnen van de wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) 1. Inleiding De overheid heeft besloten de Ziektewet (ZW) per 1 januari 2013 aan te

Nadere informatie

Inleiding. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

Inleiding. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking

Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking De regering houdt op dit moment een internetconsultatie over de Goedkeuringsen Uitvoeringswet bij ratificatie

Nadere informatie

Onderwijsraad, Den Haag, juli 2009. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Onderwijsraad, Den Haag, juli 2009. De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag a 1 > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Leren en Werken Anna van Hannoverstraat 4 Den Haag Postbus

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Kadernota. Meedoen. Midden-Drenthe

Kadernota. Meedoen. Midden-Drenthe Kadernota Meedoen In Midden-Drenthe Aansluiting met de samenleving Miriam Smid-Mos Afdeling Samenlevingszaken Gemeente Midden-Drenthe Oktober 2008 1 INHOUDSOPGAVE 2 Inleiding 3 1. Landelijk beleid en de

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/13096_1 Agendapunt 7

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/13096_1 Agendapunt 7 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 25 november 2014 Onderwerp: RVS notitie en verordening Aan de raad. tegenprestatie Beslispunten *Z002849116 1. De notitie Tegenprestatie

Nadere informatie

Terugkoppeling EVI-raadstafel Maastricht-Heuvelland 15 juli 2015

Terugkoppeling EVI-raadstafel Maastricht-Heuvelland 15 juli 2015 Terugkoppeling EVI-raadstafel Maastricht-Heuvelland 15 juli 2015 Op de agenda vandaag EVI panels proces Bespreken van uw input aan de hand van thema s Ter herinnering Doel: beleidsdocument 2016 2017;;

Nadere informatie

gemeente roerdalen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen heeft;

gemeente roerdalen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen heeft; gemeente roerdalen Beleidsregel maatschappelijk actief bonus 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen heeft; gelet op het gemeentelijk minimabeleid zoals beschreven in

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 955 Uitbreiding van de mogelijkheid om voorzieningen te verstrekken bij arbeid als zelfstandige Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven worden hieronder behandeld.

Artikelsgewijze toelichting Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven worden hieronder behandeld. Toelichting Algemeen Er is gekozen voor een algemene, globale verordening. Dit heeft te maken met de aard van de opdracht die de raad heeft gekregen, te weten het bij verordening regels stellen waarin

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie