Actieprogramma. Iedereen doet mee

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actieprogramma. Iedereen doet mee"

Transcriptie

1 Actieprogramma Iedereen doet mee

2 Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? Project Iedereen Doet Mee De inzet van het rijk en in de regio: Wat gaan we doen? Een integrale aanpak: Hoe gaan we het organiseren? Communicatieparagraaf Financiële paragraaf 29 IEDEREEN DOET MEE 1

3 2 IEDEREEN DOET MEE

4 Woord vooraf Het kabinet wil de komende periode sociale samenhang versterken. Participatie is hierbij een sleutelbegrip. Deelname aan de arbeidsmarkt stelt mensen in staat in hun eigen inkomen te voorzien, biedt mogelijkheden voor integratie en emancipatie en geeft burgers een gevoel van eigenwaarde. Betaald werk is bovendien de meest effectieve en duurzame manier om armoede te bestrijden. Maar participatie hoeft niet alleen via betaald werk. Mensen die zich inzetten voor een sportvereniging, voor de leefbaarheid van de buurt of die als mantelzorger actief zijn, leveren evenzeer een onmisbare bijdrage aan de sociale samenhang. Een brede inzet van iedereen, op de arbeidsmarkt of in de zorg voor elkaar, geeft de samenleving veerkracht en maakt haar weerbaarder. Zo is Nederland beter voorbereid op de toekomst en klaar voor duurzame groei. De gunstige economische situatie biedt de komende periode volop mogelijkheden mensen ook een plaats te geven. Het aantal vacatures bevindt zich boven de en de verwachting is dat dit nog verder zal oplopen. Werkgevers staan te springen om geschoold en gemotiveerd personeel. Voor de 1,4 miljoen mensen die nu nog langs de kant staan biedt deze situatie volop kansen. Dat zal niet in alle gevallen vanzelf gaan. Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn extra investeringen nodig om hen gelijke kansen te geven. Dat kunnen we niet alleen als rijk. We hebben daarbij de inzet nodig van alle bij het arbeidsmarktbeleid betrokken partijen. Nog voor de zomer hebben we met sociale partners en gemeenten een ambitieuze agenda neergelegd en deze gezamenlijke inzet bepaald. We willen de participatie op de arbeidsmarkt en in maatschappelijk verband substantieel uitbreiden en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt extra ondersteuning bieden om mee te doen. Het kabinet zal de inspanningen om deze doelstellingen te bereiken de komende periode gebundeld en gecoördineerd uitvoeren. Op deze manier geven we invulling aan het project Iedereen Doet Mee. Dit actieprogramma beschrijft deze inzet en maakt duidelijk hoe we de komende periode ons zullen inspannen de participatie op een hoger niveau te tillen. We verheugen ons er op deze opgave gezamenlijk op te pakken. Piet Hein Donner, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ahmed Aboutaleb, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid IEDEREEN DOET MEE 3

5 4 IEDEREEN DOET MEE

6 1. Inleiding Op 14 juni jl. heeft het kabinet het beleidsprogramma aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit programma geeft een concrete vertaling van het Coalitieakkoord naar zes verschillende pijlers, waaronder de pijler sociale samenhang. Doelstelling van het kabinet in dit programma is de participatie de komende kabinetsperiode substantieel te verhogen: een forse stap zetten richting 80 procent participatie in 2016, mensen met (grote) afstand tot de arbeidsmarkt extra aan de slag en een uitbreiding van het aantal vrijwilligers en mantelzorgers in Dit actieprogramma beschrijft hoe het kabinet - samen met de partners deze doelstellingen wil realiseren. Leidraad bij de uitwerking is de menselijke maat. Geen blauwdrukken vanuit Den Haag, maar ruimte voor professionals in de uitvoering. Een gerichte aanpak, toegesneden op de specifieke individuele omstandigheden, maakt het participatiebeleid effectiever. De uitwerking van dit actieprogramma vindt plaats in nauwe samenhang met de uitvoering van de andere kabinetsbrede projecten van het beleidsprogramma, waarbij de projecten Aanval op de Uitval, het Deltaplan Inburgering en Actieplan Krachtwijken en het programma Kansen voor Kinderen van bijzonder belang zijn. Goede samenwerking is hierbij onontbeerlijk, zowel tussen ministeries als met de relevante partijen in het land. Een samenwerking die erop gericht is elkaar te versterken zonder te treden in elkaars verantwoordelijkheden. Een integrale en samenhangende aanpak staat voorop. IEDEREEN DOET MEE 5

7 6 IEDEREEN DOET MEE

8 2. Waarom is participatie zo belangrijk? Het bevorderen van sociale samenhang is één van de zes pijlers van het kabinetsbeleid. Het kabinet wil kwaliteit en kracht van de samenleving versterken door te investeren in betrokkenheid. Betrokkenheid begint in de eerste plaats met meedoen. Meedoen kan langs twee wegen, via betaald werk en/of via vrijwilligerswerk of mantelzorg. Participatie op de arbeidsmarkt stelt mensen in staat in hun eigen inkomen te voorzien, biedt mogelijkheden voor integratie en emancipatie en geeft burgers een gevoel van eigenwaarde. Een hoog niveau van arbeidsparticipatie maakt duurzame groei en ontwikkeling mogelijk, ook in de toekomst als de samenleving vergrijst. Maar het belang van participatie is niet beperkt tot alleen betaald werken. Ook mensen die zich inzetten voor een sportvereniging, voor de leefbaarheid van de buurt of die als mantelzorger actief zijn, leveren een waardevolle bijdrage pijler 1: Een hoge participatie vereist een goed werkende arbeidsmarkt Een verdere verhoging van de arbeidsparticipatie vereist een goed werkende arbeidsmarkt: een markt waar vraag een aanbod in evenwicht is. Werkgevers hebben er belang bij zeker nu de economie aantrekt en meer dan vacatures openstaan een beroep te doen op geschoold en gemotiveerd personeel. Een goed werkende arbeidsmarkt zorgt ervoor dat mensen in staat zijn deze vacatures ook te vervullen en mensen soepel kunnen overstappen: - vanuit een situatie van non-participatie naar werk - vanuit een uitkering naar werk, - van school naar werk - van werk naar werk (baanmobiliteit) - van werk naar ondernemerschap (en vice versa) Onderstaand figuur brengt de verschillende mogelijke transities schematisch in beeld. de transitionele arbeidsmarkt onderwijs/ scholing Werk/ Ondernemer schap uitkering nonparticipatie IEDEREEN DOET MEE 7

9 Het inzetten op een hoger niveau van arbeidsparticipatie betekent dat de komende kabinetsperiode meer mensen een overstap moeten maken naar werk of naar ondernemerschap. Dat vraagt om een dynamische arbeidsmarkt, die de verschillende overstappen langs drie wegen bevordert: - In de eerste plaats moeten er zo min mogelijk belemmeringen zijn om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Een overstap naar werk moet financieel lonen. Mensen moeten er in inkomen op vooruit gaan en mensen buiten de arbeidsmarkt moeten een eerlijke kans krijgen op werk. Discriminatie op grond van persoonlijke kenmerken, zoals afkomst of een handicap, mag bij de werving en selectie geen rol spelen. - Een arbeidsmarkt moet tegelijk werkenden stimuleren actief deel te blijven nemen en in zichzelf te investeren. Uitval vanwege ziekte en/of vervroegde pensionering moet zoveel als mogelijk worden vermeden. Aandacht voor permanente scholing en educatie is noodzakelijk om de kennis en kwalificaties van werkenden te laten aansluiten op de vereisten in de markt. - Tenslotte brengt een goed werkende arbeidsmarkt vraag en aanbod snel tot elkaar. Bemiddeling en activering zijn daarvoor belangrijke mechanismen. Regels die werkenden beschermen tegen uitval of hen voorbereiden op uitstroom, zoals op het terrein van ontslag en/of flexibele arbeid, moeten de komst van nieuwe toetreders niet afschermen. Het kabinet wil de werking van de arbeidsmarkt op deze terreinen faciliteren, daar waar die tekortschiet. Veel mensen kunnen zich op de arbeidsmarkt bewegen zonder hulp van buitenaf. Zij zijn zelf in staat een plaats te vinden of van baan te wisselen. Sommigen hebben echter ondersteuning nodig. Dat kan zijn omdat zij geen eerlijke kans op werk krijgen of omdat zij eerst aan eigen kennis en kwalificaties moeten werken. Er zijn in Nederland veel partijen in de markt die deze mensen helpen de overstap te maken: scholen, uitzendbureaus, wervings- en selectiebureaus. Hun dienstverlening biedt echter niet voor iedereen soelaas. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak ook een extra zet nodig, vanuit de keten van werk van inkomen (UWV, CWI en gemeenten). Dat kan al dan niet via private re-integratiebedrijven, of met hulp van een (voormalig) werkgever. Om er de komende jaren voor te zorgen dat deze groep mensen die dienstverlening krijgen die hen helpt duurzaam te re-integreren, is maatwerk op decentraal niveau nodig. Uit ervaringen in binnenen buitenland blijkt dat gerichte interventies, afgestemd op de individuele situatie van mensen (maatwerk), het meest effectief zijn. Daarom heeft het Rijk er in 2002 voor gekozen gemeenten verantwoordelijk te maken voor de re-integratie van bijstandgerechtigden binnen de kaders van de Wet Werk en Bijstand (WBB). Sociale partners hebben een grotere rol gekregen bij het terugdringen van de uitval door ziekte (Wet verbetering poortwachter en Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003). De ervaringen met deze decentralisering zijn tot nu toe positief. Reden om die lijn de komende jaren voort te zetten. 2.2 pijler II: het bevorderen van maatschappelijke participatie Niet voor iedereen is een betaalde baan een reëel perspectief. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen die door een handicap of ziekte volledig arbeidsongeschikt zijn verklaard. Om te zorgen dat ook die groepen betrokken zijn en zich ook zo voelen, is het van belang dat zij niet geïsoleerd raken en blijven participeren in de samenleving. Bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk voor een sport- of buurtvereniging of door het zorgen voor een zieke buurvrouw. In sommige gevallen zullen mensen op een actieve deelname toegerust moeten worden. Het bestrijden van armoede en schuldhulpverlening zijn daarvoor belangrijke maatregelen. 8 IEDEREEN DOET MEE

10 Maar maatschappelijke participatie is meer dan een opstap naar werk alleen. Maatschappelijke participatie is ook een waarde op zichzelf voor de samenleving: mantelzorg en vrijwilligerswerk maar ook andere vormen van maatschappelijke participatie voorzien immers in een belangrijke behoefte, zowel voor degenen die door vrijwilligers geholpen worden als voor degenen die door hun inzet meer betrokken zijn bij de samenleving. Via vrijwilligerswerk worden veel belangrijke activiteiten op locaal niveau mogelijk gemaakt, zoals het openhouden van een zwembad of het organiseren van buurtfeesten. Ook tijdens het werkzame leven moeten tijd en mogelijkheden bestaan voor mensen om zinvol in te zetten voor de maatschappij. Een levensloopbestendig personeelsbeleid, dat ruimte laat voor combinaties van arbeid en zorg, is daarvoor belangrijk de strategische uitdagingen Als we kijken naar de participatiecijfers, staat Nederland er niet slecht voor. De arbeidsparticipatie is de laatste jaren aanmerkelijk gegroeid. Op dit moment bedraagt de totale arbeidsparticipatie (in personen) in Nederland 72,4%, die van vrouwen 66% en van ouderen 47% 1. Daarmee zit Nederland boven het EU-gemiddelde en de doelstelling van 70% afgesproken in Lissabon (en 60% vrouwen en 50% ouderen). Tegelijk heeft Nederland 4,5 miljoen vrijwilligers, ongeveer 30% van de bevolking tussen 15 en 74 jaar, en ruim 1 miljoen mensen die intensief en gedurende langere tijd zorgen voor hun naasten. De vraag is echter of dit beeld toekomstbestendig is. Om het huidige niveau van welvaart en voorzieningen ook voor toekomstige generaties te behouden, hebben sociale partners in het kader van de middellange termijn advies berekend dat een niveau van arbeidsparticipatie van 80% nodig is. De vergrijzing zorgt er tegelijk voor dat ook de vraag naar mantelzorg en vrijwilligerswerk zal toenemen, maar het aanbod onder jongere generaties niet navenant zal meegroeien. Om ons op die situatie voor te bereiden, wordt breed gedeeld dat er nog diverse strategische uitdagingen bestaan 2 : - de uitkeringsafhankelijkheid is nog steeds hoog: ongeveer 1,4 miljoen mensen ontvangen een uitkering. Dat is ruwweg 20% van de beroepsbevolking. Een aanzienlijk deel van hen is langdurig aangewezen op een uitkering. Inspanningen zijn nodig om in het bijzonder voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe kansen te creëren. - Nog steeds kiest een groot aantal mensen er vrijwillig voor niet deel te nemen op de arbeidsmarkt of beperkt in deeltijd te werken. Het betreft hier vooral een grote groep vrouwen en ouderen. - De arbeidsmarktsituatie van niet-westerse allochtonen is ongunstig. Hoewel het aantal personen met een uitkering momenteel met per maand daalt, profiteren niet-westerse allochtonen nauwelijks van die ontwikkeling. De werkloosheid bedraagt 15,5% tegenover 4,3% voor de autochtone beroepsbevolking. - De voortijdige schooluitval uit onderwijs is nog altijd hoog (13%). Deze groep jongeren beschikt niet over een startkwalificatie. Dit geeft hen een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is scholing nog niet voor alle werkenden een vanzelfsprekendheid. Dat geldt met name voor laagopgeleiden en ouderen. 1 Deze hoge participatiegraden stemmen niet overeen met nationale cijfers. Om de vergelijking te maken met Lissabondoelstellingen zijn deze cijfers gebaseerd op EU-definities.Verschil met nationale cijfers is dat in deze definities ook banen van minder dan 12 uur per week zijn meegenomen. Nationaal gebruiken we participatiegraden waarin deze banen niet meetellen. De netto-participatie conform de nationale definitie is lager: 64,5%, 55,8% en 41,7%. 2 Tripartiete beleidsinzet, 27 juni Kamerstukken II, vergaderjaar , 29544, nr 96 IEDEREEN DOET MEE 9

11 - Hoewel het aantal vrijwillige baanwisselingen in Nederland ook in vergelijking met andere landen op een aanzienlijk niveau ligt en de arbeidsmarkt in die zin relatief flexibel mag worden genoemd, geldt dit niet voor alle groepen in even sterke mate. De omslag van baan- naar werkzekerheid (cf. het WRR-rapport Investeren in werkzekerheid en de recente mededeling van de Europese Commissie over flexicurity 3 ) is nog niet voor iedereen de norm. Het meest pregnant is dit voor oudere werknemers. - Ten slotte is een aanzienlijk deel van de mensen die niet in staat is om een overstap naar werk te maken onvoldoende in staat om maximaal te kunnen deelnemen. Het bevorderen van maatschappelijke participatie is met name voor die mensen van belang. De groei van de werkgelegenheid biedt de komende jaren nieuwe kansen om deze uitdagingen op te pakken en een groeiende groep mensen te laten participeren op de arbeidsmarkt of in de maatschappij. Andersom geldt dat juist de extra deelname ook nodig is om economische ontwikkeling de komende jaren in Nederland mogelijk te maken. Om oververhitting van de economie te voorkomen moeten werkgevers vacatures kunnen vervullen. Zij moeten een beroep kunnen doen op sterk gemotiveerd en goed geschoold personeel. Er is kortom meer dan ooit reden dat alle talenten de komende jaren worden benut. Iedereen is nodig. 3 Europese Commissie, naar gezamenlijke uitgangspunten voor flexicurity, 27 juni IEDEREEN DOET MEE

12 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? Bij zijn aantreden is het kabinet ambitieus van start gegaan. Het kabinet heeft met sociale partners en gemeenten een breed gedragen participatie-agenda afgesproken. De afspraken zijn vastgelegd in een participatietop en in een bestuurlijk akkoord. Over beide akkoorden is de Tweede Kamer voor de zomer geïnformeerd 4. Participatietop en bestuurlijk akkoord Met sociale partners en gemeenten is overeenstemming bereikt over het belang om de komende jaren de participatie substantieel te verhogen en te verdiepen. In het MLT-advies van de SER zijn sociale partners overeengekomen dat Nederland een arbeidsparticipatie van 80 procent nodig heeft om de helft van de vergrijzingslast te ondervangen. Gegeven de demografische ontwikkeling betekent dit streven dat al in 2016 het niveau van 80 procent bereikt moet zijn: daarna zal de beroepsbevolking snel gaan krimpen. In de participatietop hebben de partijen gezamenlijk de ambitie uitgesproken om tot 2011 al een substantiële stap in die richting te zetten. Bijzondere inspanningen, zo is bevestigd in de participatietop, zullen deze kabinetsperiode geleverd moeten worden voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De inzet is van deze mensen de komende periode extra aan de slag te helpen. Dit betekent een grote inspanning op het terrein van re-integratie: extra investeringen in mensen, in de vorm van begeleiding, training en/of opleidingsmogelijkheden. Op veel grotere schaal dan thans kan hierbij gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om met behulp van de uitkeringen terug te keren naar reguliere arbeid. Om de maatschappelijke participatie te bevorderen heeft het kabinet daarnaast in het beleidsprogramma de doelstelling opgenomen het aantal vrijwilligers en het aantal mantelzorgers in 2011 substantieel uit te breiden. 4 (Kamerstukken II, vergaderjaar , 29544, nr 96 en onderdeel van het bestuursakkoord Samen aan de Slag ; Kamerstukken II, vergaderjaar , B, nr. 17) IEDEREEN DOET MEE 11

13 Om participatie de komende jaren te verhogen kent het kabinet kortom drie concrete doelstellingen voor deze kabinetsperiode: 1) een substantiële stap zetten richting het niveau van arbeidsparticipatie van 80% in ) mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt extra aan de slag helpen (via bemiddeling en trajecten). 3) het aantal vrijwilligers en het aantal mantelzorgers in 2011 uitbreiden. 12 IEDEREEN DOET MEE

14 4. Project Iedereen Doet Mee Deze ambities zijn fors en vragen om grote inspanningen. Het kabinet wil deze inspanningen de komende periode bundelen en gezamenlijk met partijen oppakken. Deze ambitie brengt het kabinet onder in het project Iedereen Doet Mee. Het project borgt dat de afspraken met gemeenten en sociale partners op landelijk niveau nagekomen worden en mensen verder helpen richting werk en participatie. Bij de uitwerking van afspraken wil het kabinet de ingeslagen weg van goede afstemming en nauwe samenwerking tussen de belangrijkste spelers voorzetten. Juist op locaal en regionaal niveau zullen partijen elkaar moeten vinden. Maatwerk vraagt om ruimte voor professionals. Het kabinet wil die ruimte bieden, samenwerking ondersteunen en zorgen voor landelijk beleid dat mensen prikkelt meer te participeren. Het project biedt het kader en de middelen om deze samenwerking op alle niveaus mogelijk te maken: niet alleen landelijk, maar ook op regionaal en op locaal niveau. De volgende paragraaf beschrijft deze inzet. IEDEREEN DOET MEE 13

15 14 IEDEREEN DOET MEE

16 5. De inzet van het rijk en in de regio: wat gaan we doen? 5.1. Uitkomst Participatietop en bestuurlijk akkoord met gemeenten In de Participatietop en in het bestuurlijk akkoord zijn niet alleen ambities afgesproken. Gezamenlijk zijn ook afspraken gemaakt hoe deze 3 doelstellingen te halen. In de Participatietop hebben deze afspraken betrekking op: 1) het inzetten van het onbenutte arbeidspotentieel; 2) werkgelegenheidsbeleid en het functioneren van de arbeidsmarkt; 3) het creëren van kansen voor kwetsbare groepen aan de onderkant van de arbeidsmarkt; 4) het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In het bestuurlijk akkoord, afgesloten met de VNG, gaan deze afspraken over: 1) het vergroten van de participatie (aan het einde van de kabinetsperiode personen minder in de bijstand en daarnaast niet-uitkeringsgerechtigden (NUG ers) naar werk of maatschappelijke participatie leiden); 2) het geven van een extra impuls aan het bestrijden van armoede en het terugdringen van schulden; 3) het bevorderen van ondernemerschap. Een volledig overzicht van de maatregelen waaraan de partijen zich hebben verbonden is te vinden in de tekst van de akkoorden die voor de zomer aan de Tweede Kamer is aangeboden. Daarbij is de bijdrage van alle betrokkenen inzichtelijk gemaakt. De onderstaande tabel illustreert dat de afgesproken maatregelen gezamenlijk gericht zijn op het verbeteren van alle vormen van transities. Transities op de arbeidsmarkt in relatie tot afspraken met sociale partners en VNG uitkering werk nonpart. werk opleiding werk werk opleiding werk werk Sociale partners (tripartiete beleidsinzet) Inzet onbenut arbeidspotentieel * * Werkgelegenheidsbeleid en functioneren arbeidsmarkt * * * Onderkant arbeidsmarkt * * Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt * * VNG (bestuurlijk akkoord) Vergroten participatie * * Armoedebestrijding en schuldhulpverlening * * Bevorderen ondernemerschap * * * IEDEREEN DOET MEE 15

17 5.2 Uitwerking inzet Rijk in de begroting 2008 In de begroting van 2008 geeft het kabinet op diverse onderdelen van de gezamenlijke agenda een nadere invulling. Het overzicht hieronder zet deze invulling op een rij. De rangschikking maakt duidelijk welk doel het kabinet nastreeft bij de keuze van vormgeving van de betreffende maatregelen. Pijler 1. Het bevorderen van arbeidsparticipatie: Doelstellingen: - een substantiële stap zetten richting het niveau van arbeidsparticipatie van 80% in mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt extra aan de slag A. het vergroten van arbeidsaanbod: terugdringen van non-participatie en uitkeringsafhankelijkheid Zoals in paragraaf 2 reeds werd aangegeven, is de uitkeringsafhankelijkheid nog steeds hoog, ondanks een duidelijke daling in de afgelopen jaren van hoogconjunctuur. Ook kiest een groot aantal mensen er (nog steeds) vrijwillig voor niet deel te nemen op de arbeidsmarkt. Het kabinet neemt de komende jaren diverse maatregelen om het (effectieve) arbeidsaanbod te verhogen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen meer generieke (fiscale) maatregelen en maatregelen die meer in het bijzonder bedoeld zijn om de positie van groepen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt te verbeteren: Financiële prikkels - Aan de lastenkant is structureel 1,2 mrd beschikbaar. Deze middelen worden op de volgende wijze ingezet: 1) De huidige arbeidskorting wordt omgezet in een inkomensafhankelijke arbeidskorting. Daardoor wordt het voor mensen aan de onderkant van het loongebouw financieel aantrekkelijker om te gaan werken; 2) De aanvullende combinatiekorting wordt verhoogd en inkomensafhankelijk gemaakt. Daarvan profiteert de minstverdienende partner (in veel gevallen vrouwen); 3) De arbeidskorting voor ouderen wordt verhoogd per Voor mensen in de leeftijdscategorie jaar die ervoor kiezen om te blijven werken, komt er daarnaast per 2009 een speciale arbeidskorting. Deze bonus die gericht is op mensen met een hoger aanvullend pensioen, biedt compensatie voor een lastenverzwaring per Mensen met alleen AOW zullen door de aanvullende belastingmaatregel niet worden geraakt. De systematiek zal bovendien alleen gelden voor mensen die na 1945 zijn geboren; 4) Het coalitieakkoord bevat verschillende opties om de bestaande levensloopregeling op diverse onderdelen aan te passen. In het najaar worden diverse opties nader verkend tegen de achtergrond van een herbezinning van de fiscale regelingen voor inkomensreservering. Het kabinet zal op basis van deze verkenning begin 2008 voorstellen aan de Tweede Kamer presenteren over de inrichting van levensloopregeling. Over de voorstellen van het kabinet wordt ook met de Stichting van de Arbeid gesproken; 5) Het stimuleren van de markt voor persoonlijke dienstverlening. Het kabinet hecht veel waarde aan het stimuleren van de markt voor persoonlijke dienstverlening (MPD), omdat hiermee banen voor laagopgeleiden ontstaan. Diverse maatregelen uit het Coalitieakkoord, waaronder de inkomensafhankelijke arbeidskorting en de inkomensafhankelijk combinatiekorting (zie hierboven), dragen bij aan de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Omdat de markt voor persoonlijke dienstverlening tot de onderkant van de 16 IEDEREEN DOET MEE

18 arbeidsmarkt behoort, profiteert deze in gelijke mate van deze maatregelen. Via korting van werknemerspremies wordt de onderkant van de arbeidsmarkt en de MPD eveneens gestimuleerd. Het kabinet verkent de mogelijkheden hiertoe en informeert de Tweede Kamer in het najaar. Aanvullend op dit pakket heeft het kabinet er voor gekozen de lasten van arbeid verder te verschuiven naar consumptie. Dit gebeurt door in 2009 het hoge BTW-tarief te verhogen met 1% en de opbrengst daarvan aan te wenden om de lasten op arbeid te verlagen. Belangrijkste instrument hierbij is de WWpremie voor werknemers die substantieel zal worden verlaagd. Deze maatregel bevordert de arbeidsparticipatie en verbetert de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. - Ouderen: De arbeidmarktpositie van ouderen is problematisch, met name wanneer ze hun baan verliezen en op zoek moeten naar ander werk. In aanvulling op het verhogen van de arbeidskorting voor ouderen (zie hierboven), heeft het kabinet het Actieplan 45+ geformuleerd. Onderdeel van dit actieplan is het verbeteren van de re-integratie en bemiddeling. Het CWI zorgt voor bemiddeling van extra 45-plussers naar een baan binnen 2 jaar. Een actieteam Talent 45- plus zal ondersteuning bieden aan betrokken partijen, waaronder werkgevers, op lokaal en regionaal niveau. Via gerichte ondersteuning en netwerkbijeenkomsten wordt het empowerment van oudere werkzoekenden versterkt. In het najaar wordt een kabinetsstandpunt naar de Tweede Kamer gestuurd over verhoging van de arbeidsparticipatie van ouderen. Het kabinet wil vervroegde uittreding terugdringen en mensen langer actief houden op de arbeidsmarkt. Daarbij wordt ook de houdbaarheid van de AOW, via het stimuleren van langer doorwerken, betrokken. - Vrouwen: Het kabinet richt, gezamenlijk met sociale partners, de Taskforce Deeltijd+ op. De Taskforce moet bevorderen dat personen die in deeltijd werken meer uren gaan werken. Op dit moment zijn dat vooral vrouwen. Om hen een kans te geven meer uren te werken, zullen de mogelijkheden om arbeid en zorg te combineren beter benut moeten worden. De Taskforce Deeltijd+ krijgt de opdracht met voorstellen te komen. Om vrouwen die nu niet deelnemen te stimuleren aan de slag te gaan, wordt de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting in 15 jaar afgebouwd, met uitzondering van ouders met kinderen onder de 5 jaar en van niet-werkende ouders geboren voor Jongeren: Aanvullend op de diverse maatregelen die de Minister van Jeugd&Gezin voor de zomer heeft aangekondigd in zijn programma zal het kabinet met de VNG en met sociale partners de invoering van een leer/werkplicht voor jongeren tot 27 jaar uitwerken. De uitwerking zal aansluiten bij de systematiek van de Wet Werk & Bijstand. Via het bevorderen van samenwerking in de regio en op locaal niveau, zie paragraaf 5.4, zal ook blijvende aandacht uitgaan naar het voorkomen van jeugdwerkloosheid. IEDEREEN DOET MEE 17

19 - Allochtonen: Het kabinet wil de werkloosheid onder vooral allochtone jongeren terugdringen en participatie van allochtone vrouwen verder stimuleren. Het zal daartoe in aanvulling op het Deltaplan Inburgering concrete initiatieven bevorderen voor beide doelgroepen op lokaal en regionaal niveau. Ter ondersteuning daarvan wordt voor de communicatie over Iedereen Doet Mee, zie paragraaf 7, een strategie ontwikkeld gericht op positieve beeldvorming. Ervaringen met succesvol gebleken methoden zullen worden uitgedragen. Om modern werkgeverschap te bevorderen zal diversiteitsmanagement op alle niveaus worden bevorderd, zowel binnen als buiten de overheid. De ambitie blijft staan om eind volgend jaar 2600 vluchtelingen extra aan werk geholpen te hebben in het kader van het banenoffensief voor vluchtelingen. - Mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt (herbeoordeelden/wajongers/35-minners/wwb ers): Het kabinet kiest voor deze groep voor een meer verplichtende benadering van reïntegratie zoveel mogelijk gericht op het behalen van een startkwalificatie. Het kabinet zal het bestaande reïntegratie-instrumentarium voor deze groep uitbreiden met de onderstaande maatregelen. Voor deze uitbreiding komen in het UWV-domein alleen mensen in aanmerking die langer dan 1 jaar een uitkering ontvangen. In de begroting zijn voor de periode middelen vrijgemaakt voor deze uitbreiding. 1) Varianten voor werk/brugbanen: er komen nieuwe mogelijkheden voor reintegratie: a. in die gevallen waar er een redelijke kans bestaat dat uitstroom naar reguliere arbeid uiterlijk na een jaar plaatsvindt, wordt het mogelijk dat niet alleen gemeenten (zoals thans het geval) maar ook het UWV een loonkostensubsidie kan inzetten (voor de duur van maximaal 1 jaar). Dat geeft tevens invulling aan de afspraak uit het coalitieakkoord om brugbanen in te zetten voor de groep herbeoordeelden van wie de uitkering als gevolg van de eenmalige herbeoordelingsoperatie is verlaagd of beëindigd en die na twaalf maanden nog geen werk hebben. Toepassing van loonkostensubsidies door het UWV maakt ook de eventuele uitvoering van het VNO/NCW-initiatief mogelijk. b. in die gevallen dat de afstand tot de arbeidsmarkt groter is, wordt de mogelijkheid gecreëerd om mensen met behulp van behoud van uitkering aan de slag te laten gaan. Voorwaarde daarbij zal zijn dat in beginsel scholing en een stimuleringsbonus wordt gegeven. Deze mogelijkheid zal voor maximaal twee jaar bestaan waarna uitstroom naar reguliere arbeid (met of zonder tijdelijke loonkostensubsidie, zie punt a) kan plaatsvinden. Deze mogelijkheden zullen ook beschikbaar zijn voor de problematiek in de sectoren zorg en onderwijs waarbij zo nodig ondersteuning op landelijk niveau zal worden aangeboden. 2) Re-integratie Wajong: het kabinet heeft de SER gevraagd te adviseren over mogelijkheden om de participatie van Wajonggerechtigden te bevorderen. Tevens is gevraagd wat sociale partners hieraan kunnen bijdragen. De SER heeft eind augustus geadviseerd. Het kabinet zal op basis van dit advies maatregelen overwegen om de participatie van jonggehandicapten te bevorderen. 18 IEDEREEN DOET MEE

20 3) Re-integratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten: er zijn veel instrumenten beschikbaar om de re-integratie van deze groep te bevorderen, zoals reintegratietrajecten, werkplekaanpassingen, no risk polis en premiekorting. Het instrumentarium zal, verder worden uitgebreid met de mogelijkheid loonkostensubsidie in te zetten voor herbeoordeelden (brugbanen) en WGA ers (zie punt 1). Daarnaast is het van belang goede voorbeelden te verzamelen en te verspreiden om de arbeidsmarktpositie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten te verstevigen. In dat kader speelt ook de beeldvormingscampagne Geknipt voor de juiste baan, die tot eind 2007 loopt, een belangrijke rol. 4) Modernisering WSW: het kabinet zet in op een wetswijziging per om acute problemen in de uitvoering aan te kunnen pakken. In het kader van de wetswijziging zijn extra financiële middelen beschikbaar. In overleg met betrokken partijen (VNG, Cedris, vakbonden en cliëntenorganisaties) en de Tweede Kamer wordt de definitieve bestemming van dit budget bepaald. Tevens wordt een fundamentele herbezinning WSW voorbereid in samenhang met andere regelingen voor mensen met een arbeidshandicap gericht op participatie (Wajong, WIA, arbeidsongeschikten in de bijstand en dagopvang AWBZ). Tot slot neemt het kabinet een aantal maatregelen die er op meer indirecte wijze aan kunnen bijdragen dat de participatie, met name vanuit een bijstandsuitkering, toeneemt. - Participatiefonds: In het bestuurlijk akkoord met de VNG zijn afspraken gemaakt over het bundelen van de gemeentelijke participatiebevorderende budgetten voor volwasseneneducatie (OCW), inburgering (WWI) en re-integratie (SZW). Bundeling maakt het mogelijk budgetten optimaal in te zetten voor het bevorderen van duurzame participatie. Vooruitlopend hierop zullen in een aantal gemeenten voorbereidingstrajecten op de invoering worden uitgevoerd. - Meerjarige budgetten: In het bestuurlijk akkoord is daarnaast afgesproken het budget voor bijstandsuitgaven (I-deel) meerjarig vast te leggen op basis van de MLT-raming van het Centraal Planbureau. Als gemeenten op dit budget geld overhouden, wordt dat ingezet om de ambities uit het akkoord waar te maken. Samen met de VNG zal het kabinet gemeenten daarover informeren en hen ertoe aanzetten de middelen in te zetten voor participatiebevorderend beleid. Het budget voor reintegratie (W-deel) wordt eveneens meerjarig vastgelegd. - Ontheffing sollicitatieplicht: In de Wet Werk & Bijstand wordt een ontheffingsmogelijkheid geïntroduceerd voor alleenstaande ouders met kinderen onder de 5 jaar. Ouders die van de ontheffingsmogelijkheid gebruik willen maken, krijgen een plicht tot scholing. Niet naar school willen gaan, betekent ook geen ontheffing. De scholing zal gericht moeten zijn op het behalen van een startkwalificatie, het onderhouden van bestaande competenties en vaardigheden door cursussen of het lopen van stage of omscholing; het niveau wordt bepaald door gemeenten en de alleenstaande ouder en afhankelijk van de IEDEREEN DOET MEE 19

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Visie

Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Visie Perspectief voor een sociaal én ondernemend land: uit de crisis, met goed werk, op weg naar 2020 Verantwoordelijkheid nemen én dragen, kansen creëren én benutten 1. Visie Herstel van vertrouwen Economisch

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet

Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Advies Werkloosheid voorkomen, beperken en goed verzekeren Een toekomstbestendige arbeidsmarktinfrastructuur en Werkloosheidswet Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer dr. L.F. Asscher

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst

Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst Van-werk-naar-werk: nu en in de toekomst 1 Inleiding Tijdens het Najaarsoverleg van 7 oktober 2008 hebben sociale partners en kabinet in de tripartiete verklaring Samen doen wat mogelijk is de afspraak

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015

Jong Nieuw-West. Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Jong Nieuw-West Uitvoering actielijnen Jeugd en Onderwijs in Nieuw-West 2013-2015 Samenvatting Stadsdeel Nieuw-West kent relatief veel kwetsbare gezinnen en risicojongeren. Het stadsdeel treft de komende

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten

Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten 07 06 Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten advies Meedoen zonder beperkingen Meer participatiemogelijkheden voor jonggehandicapten Uitgebracht aan de Minister

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

stip op de agenda van management

stip op de agenda van management Arbeidsparticipatie in Nederland personeelsvoorziening met stip op de agenda van management en HR Beschikbaarheid en inzetbaarheid van personeel steeds belangrijker voor bedrijven Openbare les december

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Beleidskader 2015-2019. Met Taal versta je elkaar

Beleidskader 2015-2019. Met Taal versta je elkaar Beleidskader 2015-2019 Met Taal versta je elkaar Inhoudsopgave Beleidskader 2015-2019... 1 Met Taal versta je elkaar... 1 Voorwoord... 4 1. Inleiding... 5 1.1. Context... 5 1.1.1. Landelijke context...

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Niet doorschuiven maar aanpakken

Niet doorschuiven maar aanpakken Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen 12 september 2012 Niet doorschuiven maar aanpakken Verkiezingsprogramma VVD 2012-2017 Tweede Kamerverkiezingen

Nadere informatie

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen Stadjers van A tot Z Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen De strijd tegen laaggeletterdheid is het effectiefst wanneer hij op lokaal niveau wordt gevoerd. Daarom is in het Aanvalsplan

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Waarom groeit leven lang leren in Nederland niet sterker ondanks de vele adviezen erover?

Waarom groeit leven lang leren in Nederland niet sterker ondanks de vele adviezen erover? Waarom groeit leven lang leren in Nederland niet sterker ondanks de vele adviezen erover? Een onderzoek in opdracht van de Onderwijsraad Februari 2012 Bart Golsteyn Netwerk Sociale Innovatie Universiteit

Nadere informatie

Kom over de brug. Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen. voor intersectorale mobiliteit

Kom over de brug. Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen. voor intersectorale mobiliteit Kom over de brug! Verslag van een verkenning naar kansen en belemmeringen voor intersectorale mobiliteit Titel Kom over de brug Projectnummer 10584.01 Auteur P. IJsenbrant, Z. van Dun en M. de Groot Datum

Nadere informatie