Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar. Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Jaarlijks vinden onderhandelingen plaats met Dar over de dienstverlening en de kosten daarvoor. De afspraken hierover worden opgenomen in een Dienstverlenings-Overeenkomst (DVO). De onderhandelingen met Dar hebben voor 2015 geresulteerd in een DVO van Dit past binnen de begroting. Doel is deze DVO voor 2015 vast te stellen. Met de vast te stellen begrotingswijziging worden de producten Reiniging en Afval in de begroting in overeenstemming gebracht met de bedragen in de DVO. BW-nummer BW Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. PM30, René Holslag, 2169 Datum ambtelijk voorstel 21 januari 2015 Registratienummer Ter besluitvorming door het college 1. De DVO 2015 met Dar vast te stellen Paraaf akkoord Datum Ter besluitvorming door de burgemeester 1. De portefeuillehouder te machtigen om namens de gemeente de DVO 2015 te ondertekenen. Steller René Holslag Aan de Raad voor te stellen 1. De begrotingswijziging BW vast te stellen Alleen ter besluitvorming door het College X Ter besluitvorming door de Raad Besluit B&W d.d. 3 maart 2015 nummer: 3.10 X Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Portefeuillehouder Collegevoorstel

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling DVO 2015: beslispunten college 1 De onderhandelingen met Dar over het dienstverleningspakket in 2015 met betrekking tot afvalinzameling en -verwerking en reiniging zijn afgerond. Zoals elk jaar is dit beschreven in een DienstVerleningsOvereenkomst (DVO). Alvorens de portefeuillehouder tot ondertekening overgaat, is het zaak de DVO vast te stellen. 2 Juridische aspecten DVO 2015: beslispunten college 1 en burgemeester 1 Door de DVO 2015 vast te stellen en te ondertekenen, formaliseren we de afspraken met Dar over de uit te voeren werkzaamheden in 2015 en de bedragen die daarvoor door de gemeente worden vergoed. De burgemeester kan de portefeuillehouder machtigen om namens de gemeente te ondertekenen. 3 Doelstelling Doel is de DVO 2015 vast te stellen, zodat tot ondertekening ervan kan worden overgegaan. 4 Argumenten DVO 2015 (beslispunt college ) Voor 2015 is als onderhandelingsresultaat een vergoeding van overeengekomen voor het volledige takenpakket van afvalinzameling, afvalverwerking, gladheidbestrijding en reiniging door Dar. Deze vergoeding is de resultante van: lumpsumbedragen voor de werkzaamheden voor afvalinzameling en reiniging een ingeschatte vergoeding voor activiteiten als bijvoorbeeld afvalverwerkingskosten en strooirondes die op basis van nacalculatie over 2015 met Dar verrekend zullen worden. De verrekening van de afvalverwerkingskosten vindt plaats op basis van de feitelijk ingezamelde hoeveelheden van de verschillende afvalstromen én de daarvoor overeengekomen verwerkingstarieven per ton. Gladheidbestrijding wordt verrekend op basis van werkelijke ureninzet en gebruikte hoeveelheden strooizout. Met Dar zijn de volgende afspraken gemaakt dan wel resultaten gerealiseerd: De jaarlijkse kostenstijging (indexering) is voor 2015 vastgesteld op 1,5%. De indexering volgt een door beide partijen overeengekomen methodiek. (gewogen index op basis van de NEA-index, de CBS index voor lonen en de CBS-index voor overheidsconsumptie) De bijstelling van het inwoneraantal is als kengetal verwerkt. De areaaluitbreiding voor 2015 voor afvalinzameling en reiniging zijn in het budget opgenomen. Met Dar is afgesproken om in het jaar 2015 wederom 5% social return toe te passen. Met het afvalbeleidsplan Creatief met afval zijn een aantal beleidsvoornemens geformuleerd. Bij het realiseren van de bezuinigingen is uitgegaan van deze beleidsvoornemens. Deze zijn gericht op nog betere afvalscheiding en het oogsten van nog meer grondstoffen uit ons afval. Hiervoor zijn de volgende acties afgesproken met deze DVO. Het invoeren van de oud papier minicontainer voor laagbouwwoningen. Hiermee niet langer oud papier op afroep gratis ophalen bij scholen. Textielinzameling onderbrengen bij Dar, waarmee de opbrengsten uit textiel voor gemeentelijke doelen ter beschikking komen.

3 Collegevoorstel Vervolgvel 2 Het afronden van het traject om de hoeveelheid ingezameld textiel met de nieuwe ondergrondse containers en door gerichte voorlichting (de boodschap: oud textiel = niet alleen bruikbare kleding, maar ook bijvoorbeeld een kapot laken ) te verhogen. Met de doeluitkering uit het afvalfonds voor zwerfafval-preventie de kosten dekken van de Wijkhelden (de buurt participatie activiteit vanuit Dar, waarmee door schooljeugd rommel op straat opgeruimd wordt) De gemeente ontvangt hogere baten uit het verhandelen van steeds meer grondstoffen uit het afval tegen steeds betere marktkoersen. Om dit te realiseren, maakt de Dar ook meer kosten voor sortering en het vermarkten van ingezamelde afvalstoffen (zie paragraaf Financiën). Aan deze DVO is de post verwerking afval gekoppeld met daarin de totale verrekening van de grondstoffen en afvalverwerking. Deels is deze ontwikkeling al ingezet als bezuiniging. Als gevolg van een Rijksbelastingmaatregel moeten de gemeenten met ingang van per te verbranden ton restafval of grof-huishoudelijk afval betalen. Dit leidt tot een inschatting van hogere lasten van Met ingang van dit jaar zijn de kosten voor sortering, transport en vermarkten van kunststofafval voor de gemeente. Dit zorgt voor een lastenstijging van De hoeveelheid ingezameld kunststofafval is in 2014 sterk gestegen. Mede hierdoor is de hoeveelheid restafval afgenomen en zijn er minder groene zakken verkocht. Naar verwachting zet deze trend zich in 2015 door. De raming voor de verkoopopbrengsten groene zakken stellen we neerwaarts bij met 4 ton. Ten slotte anticiperen we op het voordeel van een structurele subsidie op het winnen van biogas uit GFT-afval; de zgn. SDE-subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energie) voor het op duurzame wijze winnen van energie. Door deze subsidie zal op termijn het tarief vanuit de ARN van de GFT-verwerking substantieel dalen. Dit voordeel is dan terug te zien in de verwerkingskosten gekoppeld aan de DVO. We verwachten dat dit voordeel met ingang van dit jaar op zal treden. De hoogte van de vergoeding staat nog ter discussie. Ook het moment waarop zowel de vergoeding van 2013 als die van 2014 wordt uitgekeerd is nog niet bekend. 5 Klimaat Met de DVO geven we uitvoering aan het beleid om huishoudelijke afvalstromen gescheiden in te zamelen en her te gebruiken. Daarmee worden de winning en gebruik van primaire grondstoffen uitgespaard. Bovendien voorkomt dit beleid dat deze herbruikbare afvalstromen worden verbrand met de bijbehorende CO 2 -emissie, hetgeen bijdraagt aan de klimaatproblematiek. 6 Financiën De DVO 2015 resulteert voor Afvalinzameling en verwerking en Reiniging in DVO-deel I AFVAL Inzameling en verwerking afvalstromen Inkomsten (verkoop vuilniszakken) DVO-deel II REINIGING Totaalsom DVO Afval en Reiniging:

4 Collegevoorstel Vervolgvel 3 Ten opzichte van de DVO 2014 nemen de totale kosten toe met 1,5 mln. Dat komt doordat in de DVO 2015 de volgende nieuwe onderdelen zijn opgenomen: belastingmaatregel van het Rijk (belasting over het te verbranden afval) leidt tot hogere lasten met 0,3 mln. extra kosten voor sortering, transport en vermarkten van 0,5 mln. doordat er steeds meer afval wordt gescheiden, daalt de verkoop van groene zakken. Dit betekent een daling van de baten met 0,3 mln. Indexering 0,3 mln. Begrotingsruimte 2015 Voor de activiteiten van het inzamelen van afvalstoffen en het schoonhouden van de stad is in de Stadsbegroting ,6 miljoen beschikbaar. Voor het grootste deel worden de kosten verantwoord bij de producten Inzameling huishoudelijk afval en Straatreiniging in het programma Openbare Ruimte. Met de verwerking van de DVO 2015 zorgen we ervoor dat zowel de lasten als de baten naar het juiste niveau worden aangepast. Schematisch ziet dit er als volgt uit: Beschikbaar budget 2015: DVO 2015: verschil: 16,6 mln 17,7 mln 1,1 mln De toename heeft betrekking op: hogere verwerkingskosten 0,7 mln lagere opbrengst verkoop huisvuilzakken 0,4 mln Het dekkingsprobleem ad 1,1 mln. lossen we binnen het programma Openbare Ruimte op. We zetten hiervoor de volgende dekkingsbronnen in: met ingang van 2015 ontvangen we subsidies voor zwerfafval en vergisting 0,3 mln vergoeding plastic afval 0,8 mln In de najaarsnota 2014 meldden we over de inzameling van plastic afval dat het op dat moment lastig was om in te schatten of de extra opbrengsten een structureel karakter hadden en tevens dat we hiervan begin 2015 een goed beeld zouden hebben. Dit leidt er nu toe dat we nu voorstellen de geraamde inkomsten structureel met 8 ton op te hogen. Begrotingswijziging Met bijgevoegde begrotingswijziging worden de producten Afvalinzameling en verwerking en Reiniging in overeenstemming gebracht met de bedragen van de DVO. Dit verloopt budgettair neutraal. Bezuinigingen Alle afgesproken bezuinigingen zijn in het budget voor 2015 verwerkt. Deze bezuinigingen zijn meegenomen in de DVO-onderhandeling met Dar voor 2015.

5 Collegevoorstel Vervolgvel 4 7 Participatie en Communicatie Over dit besluiten communiceren wij op de gebruikelijke manier. 8 Uitvoering en evaluatie Na vaststelling van de DVO 2015 zal de portefeuillehouder overgaan tot ondertekening ervan. 9 Risico De gebruikelijke risico s worden normaliter opgevangen binnen de ruimte tussen budget en DVO. Deze ruimte wordt gezien de bezuinigingen steeds kleiner. Toch verwachten we binnen de beperkingen van het resterende budget problemen voor afval en reiniging te kunnen opvangen en de verbeteringen door te kunnen voeren. Dar en de gemeente trekken samen op om de bezuinigingen voor 2015 te realiseren. De (werkelijke) scheidingsresultaten van kunststofafval en oud papier hebben een directe relatie met de uiteindelijke verkoop van de groene zakken. En met de uit deze grondstofstromen voortkomende opbrengsten.

6 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 18 maart 2015 / 42/2015 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst (DVO) Dar afval en reiniging 2015 Programma Openbare Ruimte Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 3 maart 2015 Samenvatting Jaarlijks vinden onderhandelingen plaats met Dar over de dienst-verlening en de kosten daarvoor. De afspraken hierover worden opgenomen in een Dienstverlenings-Overeenkomst (DVO). De onderhandelingen met Dar hebben voor 2015 geresulteerd in een DVO van Dit past binnen de begroting. Doel is deze DVO voor 2015 vast te stellen. Met de vast te stellen begrotingswijziging worden de producten Reiniging en Afval in de begroting in overeenstemming gebracht met de bedragen in de DVO. Voorstel om te besluiten 1. De begrotingswijziging BW vast te stellen. Opgesteld door, telefoonnummer, Rene Holslag, 2169, Raadsvoorstel DVO DAR def2015

7 Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding De onderhandelingen met Dar over het dienstverleningspakket in 2015 met betrekking tot afvalinzameling en -verwerking en reiniging zijn afgerond. Zoals elk jaar is dit beschreven in een DienstVerleningsOvereenkomst (DVO). Alvorens de portefeuillehouder tot ondertekening overgaat, is het zaak de DVO vast te stellen Wettelijk kader of beleidskader Door de DVO 2015 vast te stellen en te ondertekenen, formaliseren we de afspraken met Dar over de uit te voeren werkzaamheden in 2015 en de bedragen die daarvoor door de gemeente worden vergoed. De burgemeester kan de portefeuillehouder machtigen om namens de gemeente te ondertekenen. 1.2 Relatie met programma De dienstverleningsovereenkomst met Dar maakt deel uit van het programma Openbare Ruimte. 2 Doelstelling Doel is de DVO 2015 vast te stellen, zodat tot ondertekening ervan kan worden overgegaan. 3 Argumenten Voor 2015 is als onderhandelingsresultaat een vergoeding van overeengekomen voor het volledige takenpakket van afvalinzameling, afvalverwerking, gladheidbestrijding en reiniging door Dar. De verrekening van de DVO leidt tot aanpassing van de lasten en baten; de begroting dient hierop te worden aangepast. 4 Klimaat Met de DVO geven we uitvoering aan het beleid om huishoudelijke afvalstromen gescheiden in te zamelen en her te gebruiken. Daarmee worden de winning en gebruik van primaire grondstoffen uitgespaard. Bovendien voorkomt dit beleid dat deze herbruikbare afvalstromen worden verbrand met de bijbehorende CO 2 -emissie, hetgeen bijdraagt aan de klimaatproblematiek 5 Risico s De gebruikelijke risico s worden normaliter opgevangen binnen de ruimte tussen budget en DVO. Deze ruimte wordt gezien de bezuinigingen steeds kleiner. Toch verwachten we binnen de beperkingen van het resterende budget problemen voor afval en reiniging te kunnen Raadsvoorstel DVO DAR def2015

8 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 2 opvangen en de verbeteringen door te kunnen voeren. Dar en de gemeente trekken samen op om de bezuinigingen voor 2015 te realiseren. De (werkelijke) scheidingsresultaten van kunststofafval en oud papier hebben een directe relatie met de uiteindelijke verkoop van de groene zakken. En met de uit deze grondstofstromen voortkomende opbrengsten. 6 Financiën De DVO 2015 resulteert voor Afvalinzameling en verwerking en Reiniging in DVO-deel I AFVAL Inzameling en verwerking afvalstromen Inkomsten (verkoop vuilniszakken) DVO-deel II REINIGING Totaalsom DVO Afval en Reiniging: Ten opzichte van de DVO 2014 nemen de totale kosten toe met 1,5 mln. Dat komt doordat in de DVO 2015 de volgende nieuwe onderdelen zijn opgenomen: belastingmaatregel van het Rijk (belasting over het te verbranden afval) leidt tot hogere lasten met 0,3 mln. extra kosten voor sortering, transport en vermarkten van 0,5 mln. doordat er steeds meer afval wordt gescheiden, daalt de verkoop van groene zakken. Dit betekent een daling van de baten met 0,3 mln. Indexering 0,3 mln. Begrotingsruimte 2015 Voor de activiteiten van het inzamelen van afvalstoffen en het schoonhouden van de stad is in de Stadsbegroting ,6 miljoen beschikbaar. Voor het grootste deel worden de kosten verantwoord bij de producten Inzameling huishoudelijk afval en Straatreiniging in het programma Openbare Ruimte. Met de verwerking van de DVO 2015 zorgen we ervoor dat zowel de lasten als de baten naar het juiste niveau worden aangepast. Schematisch ziet dit er als volgt uit: Beschikbaar budget 2015: DVO 2015: verschil: 16,6 mln 17,7 mln 1,1 mln De toename heeft betrekking op: hogere verwerkingskosten 0,7 mln lagere opbrengst verkoop huisvuilzakken 0,4 mln Raadsvoorstel DVO DAR def2015

9 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 3 Het dekkingsprobleem ad 1,1 mln. lossen we binnen het programma Openbare Ruimte op. We zetten hiervoor de volgende dekkingsbronnen in: met ingang van 2015 ontvangen we subsidies voor zwerfafval en vergisting 0,3 mln vergoeding plastic afval 0,8 mln In de najaarsnota 2014 meldden we over de inzameling van plastic afval dat het op dat moment lastig was om in te schatten of de extra opbrengsten een structureel karakter hadden en tevens dat we hiervan begin 2015 een goed beeld zouden hebben. Dit leidt er nu toe dat we nu voorstellen de geraamde inkomsten structureel met 8 ton op te hogen. Begrotingswijziging Met bijgevoegde begrotingswijziging worden de producten Afvalinzameling en verwerking en Reiniging in overeenstemming gebracht met de bedragen van de DVO. Dit verloopt budgettair neutraal. Bezuinigingen Alle afgesproken bezuinigingen zijn in het budget voor 2015 verwerkt. Deze bezuinigingen zijn meegenomen in de DVO-onderhandeling met Dar voor Participatie en Communicatie Over dit besluiten communiceren wij op de gebruikelijke manier. 8 Uitvoering en evaluatie Na vaststelling van de DVO 2015 zal de portefeuillehouder overgaan tot ondertekening ervan. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Bijlage(n): begrotingswijziging BW Raadsvoorstel DVO DAR def2015

10 Financiele bijsluiter begrotingswijziging: BW Totaal effect wijziging Baten Lasten Saldo 10 Openbare ruimte Baten was Lasten Saldo DVO DAR Totaal 10 Openbare ruimte feb :27:02

Minder geld weggooien

Minder geld weggooien Minder geld weggooien Aanpak voor een lagere afvalstoffenheffing Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Opbouw van de afvalstoffenheffing 4 3. Meer hergebruik 5 4. Verhoogde doelmatigheid van afvalinzameling

Nadere informatie

De waarde van Kies nu voor Kinderen

De waarde van Kies nu voor Kinderen De waarde van Kies nu voor Kinderen Amsterdam, augustus 2012 In opdracht van Het Kinderopvangfonds en de Bernard van Leer Foundation De waarde van Kies nu voor Kinderen Lucy Kok Caroline Berden Carl Koopmans

Nadere informatie

Zicht op Leids vastgoed

Zicht op Leids vastgoed Zicht op Leids vastgoed Voorwoord Voor u ligt het rapport 'Zicht op Leids vastgoed' dat in opdracht van de Rekenkamercommissie Leiden is opgesteld. De Rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek de raad

Nadere informatie

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees

Rapportage Oostzaan. Versie 2.0, definitief 12 januari 2009. Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees Rapportage Oostzaan Versie 2.0, definitief 12 januari 2009 Auteurs: Ir. Philip van Leeuwen Drs. Jeroen Scholten Mr. Josje van Hees 2009 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement bv. Dit rapport is

Nadere informatie

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland

Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018. Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Gemeente Dinkelland Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 gemeente Dinkelland Raad 21 april 2015 pagina 1 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Doel van de nota...

Nadere informatie

Rekenkamercommissie gemeente Groningen

Rekenkamercommissie gemeente Groningen Onderzoek Lokale Lasten Rekenkamercommissie gemeente Groningen Secretariaat: Postbus 20.001 9700 PB Groningen tel. 050 367 7727 e-mail: rekenkamercommissie@griffie.groningen.nl website: www.groningen.nl/rkc

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Collegevoorstel Advies: openbaar. Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Collegevoorstel Advies: openbaar Onderwerp Winteropvang Arcuris 2002/2003 ; 2003/2004 Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 IBW-nummer nvt Portefeuillehouder G. van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014

De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën GEMEENTEFINANCIËNBERICHT 2014 De wondere wereld van de gemeentefinanciën Gemeentefinanciënbericht 2014 Colofon: Deze publicatie is een uitgave van de Vereniging

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013

Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Handleiding Artikel 12 Financiële-verhoudingswet geldig met ingang van 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Doel van artikel 12 Financiële-verhoudingswet 2 1.2 Aanleiding actualisatie handleiding 2 1.3

Nadere informatie

Een ander perspectief III

Een ander perspectief III Een ander perspectief III Amendement Amendement behorende bij agendapunt 6, Raadsvergadering 20 juni 2012 Perspectiefnota 2013 1e indiener: H.S. Veldman Vooraf Het is goed te zien dat het college van B&W

Nadere informatie

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Gemeenten in perspectief 2014-2018 Gemeenten in perspectief 2014-2018 Prof. dr. M.A. Allers (COELO) Drs. B. Steiner (bruno steiner advies) COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gemeenten in perspectief 2014-2018

Nadere informatie

Rapport Kostenonderzoek zwerfafval Nederland. Den Haag, juni 2010

Rapport Kostenonderzoek zwerfafval Nederland. Den Haag, juni 2010 Rapport Nederland Den Haag, juni 2010 Leeswijzer Dit rapport is opgesteld in het kader van het Impulsprogramma Zwerfafval, in opdracht van de Stuurgroep zwerfafval. In het Impulsprogramma was opgenomen

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015

Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Vastgesteld verslag Nationaal Beraad 10-02-2015 Aanwezig: Bas Eenhoorn (Digicommissaris, voorzitter), Hans van der Stelt (directeur Bureau Digicommissaris), Roger van Lier (programmamanager financiën Bureau

Nadere informatie

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk

In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder BMZ 01-04-2014 Telefoonnummer: 5881 SKK Afdeling: Management ondersteuning In AB: Portefeuillehouder: Kromwijk COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 5 Onderwerp: Evaluatie systeem en onderwerpen begrotingswijzigingen Nummer: 796075 In D&H: 11-03-2014 Steller: E. Lodder

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer);

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer); 1/50 Inhoudsopgave Afvalstoffenverordening gemeente Noordenveld 2011...2 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...2 PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3

Nadere informatie

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 mei 2011 / 117/2010 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-Noord Aanpassing grenzen bebouwde kom

Nadere informatie

Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy

Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy `````` Wegnemen van belemmeringen in de biobased economy Voortgangsrapportage naar het wegnemen van belemmeringen in de biobased economy Versie 1.0 april 2013 Wegnemen van belemmeringen in de biobased

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept

Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Begroting 2016. Begroting na wijziging 2015. Concept Samenwerkingsverband Noord-Nederland Begroting 2016 en Begroting na wijziging 2015 Concept Aan het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Postbus 779 9700 AT GRONINGEN Geachte leden

Nadere informatie

20 Verbranden als vorm van verwijdering

20 Verbranden als vorm van verwijdering 20 Verbranden als vorm van verwijdering 20.1 Inleiding Afvalstoffen die niet nuttig kunnen worden toegepast, moeten op een milieuhygiënisch verantwoorde manier worden verwerkt. Het beleid voor brandbaar

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 juni 2008 / 132/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 2 juli 2008

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 juni 2008 / 132/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 2 juli 2008 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 juni 2008 / 132/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 2 juli 2008 Onderwerp Toekenning middelen WMO bestedingsvoorstel Programma

Nadere informatie

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam

foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam foutmelding in beeld onderzoek naar ICT-projecten in Rotterdam Rekenkamer Rotterdam Voorwoord Grootschalige ICT projecten in een complexe politiek bestuurlijke omgeving zijn vaak een geheide garantie

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

AGENDAPUNT NR: 2010.0.118.481. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 29 november 2010. Pagina 1 van 42

AGENDAPUNT NR: 2010.0.118.481. Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 29 november 2010. Pagina 1 van 42 AGENDAPUNT NR: 2010.0.118.481 Concernstaf Bureau Gemeentesecretaris 29 november 2010 Pagina 1 van 42 Collegenota Aan burgemeester en wethouders Documentnummer 2010.0.118.481 Datum Zaaknummer 2009-04-01454

Nadere informatie

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad

Doen wat nodig is. Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad Doen wat nodig is Kadernota Sociaal Domein Almere 17 December 2013 Versie voor besluitvorming Raad 1 Voorwoord Een verandering start je niet alleen. Die moet ontstaan in de stad, bij en met de partners

Nadere informatie

Over Signaal, Sanctie en Incasso

Over Signaal, Sanctie en Incasso Over Signaal, Sanctie en Incasso Over signaal, sanctie en incasso Rapportage over het afwikkelen van fraudesignalen en de oplegging en de inning van boetes en terugvorderingen door gemeenten, UWV en de

Nadere informatie

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord.

A Vaste bespreekpunten 1 Verzamelbesluit sociale zekerheid (zaaknummer 1122985) Akkoord. B&W-vergadering van 17 maart 2015 Zaaknummer : 1144020 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A.

Nadere informatie