SAMENVATTING klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMENVATTING. 104778 klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO"

Transcriptie

1 SAMENVATTING Landelijke Klachtencommissie Onderwijs klacht over beslissing directeur om geen verlof te verlenen aan leerling; PO Ouders hebben verlof gevraagd voor een gezinsvakantie buiten de schoolvakantie vanwege de aard van het beroep van de vader. De directeur heeft dit verzoek niet ingewilligd omdat de vader niet werkzaam is in de agrarische sector of de horeca. De Commissie heeft er begrip voor dat de directeur op grond van de informatie van, het overleg met en de aanwijzing van de afdeling leerplicht tot haar beslissing is gekomen. Echter, de leerplichtwet spreekt van de "specifieke aard van het beroep" die het niet mogelijk maakt tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. De horeca noch de agrarische sector worden in het artikel genoemd. In de Memorie van Toelichting bij de Leerplichtwet worden de twee sectoren wel genoemd, maar als niet limitatief voorbeeld van beroepen waar aan gedacht kan worden. Het afwijzen van het verzoek van klagers mag daarom niet gebaseerd zijn op louter de constatering dat klager niet werkzaam is in de horeca of de agrarische sector. De directeur dient een individuele afweging te maken of zij gezien klagers specifieke aard van zijn beroep hem op grond van artikel 11 onder f extra vakantieverlof wil verlenen. De Commissie komt tot het oordeel dat de klacht gegrond is in die zin dat de motivering van de afwijzing van het verzoek niet op de wet gebaseerd is. inzake de klacht van: ADVIES de heer A en mevrouw B te F, ouders van C, hierna te noemen klagers tegen mevrouw D, directeur van E te F, verweerster 1. VERLOOP VAN DE PROCEDURE Bij klaagschrift met bijlagen van 23 september 2010, ingekomen op 6 oktober 2010, hebben klagers op grond van de klachtenregeling van de betrokken school bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) een klacht jegens verweerster ingediend met de volgende inhoud: Klagers klagen erover dat de directeur van de school negatief heeft beslist op hun verzoek om hun zoon C extra vakantieverlof buiten de schoolvakantie te verlenen. Vanwege de aard van de klacht heeft de Commissie de klacht versneld in behandeling genomen. Verweerster heeft een verweerschrift met bijlagen ingediend, ingekomen op 12 oktober Alle stukken zijn over en weer in afschrift ter kennisname aan partijen gestuurd. De mondelinge behandeling van de klacht vond plaats op 14 oktober 2010 te G. Klagers en verweerster waren ter zitting aanwezig. Onder handhaving van hun standpunten hebben partijen een nadere toelichting gegeven. Hetgeen in de stukken en op de zitting naar voren is gebracht is, voor zover relevant, zakelijk en in samengevatte vorm in dit advies weergegeven. De Commissie heeft partijen en het bevoegd gezag op 15 oktober 2010 telefonisch en schriftelijk geïnformeerd over het oordeel van de Commissie / advies dd.15 oktober

2 2. DE FEITEN Landelijke Klachtencommissie Onderwijs C zit in groep 4 van E. Klager heeft een eigen bedrijf. Klagers hebben op 24 augustus 2010 de directeur verzocht op grond van artikel 11 onder f van de Leerplichtwet hun zoon extra vakantieverlof te verlenen. Dit artikel luidt: "Gronden voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn vrijgesteld van de verplichting te zorgen dat de jongere de school waarop hij staat ingeschreven, geregeld bezoekt, en de leerplichtige jongere die de leeftijd van 12 jaren heeft bereikt alsmede de jongere die kwalificatieplichtig is, zijn vrijgesteld van de verplichting de school of de instelling geregeld te bezoeken, indien ( ) f. de jongere vanwege de specifieke aard van het beroep van één van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen slechts buiten de schoolvakanties met hen op vakantie kan gaan; Verweerster heeft op 30 augustus 2010 negatief besloten op het verzoek. Bij brief gedateerd 24 augustus 2010 heeft klager schriftelijk bezwaar gemaakt tegen de beslissing van de directeur. Bij brief van 20 september 2010 heeft verweerster klagers meegedeeld haar eerdere beslissing te handhaven. Over deze beslissing hebben klagers een klacht ingediend bij de Commissie. 3. OVERWEGINGEN VAN DE COMMISSIE De Commissie begrijpt de zorg van de afdeling leerplicht en de schoolbesturen omtrent het verlenen van extra verlof voor de leerlingen. Het is legitiem dat gemeenten een (stringent) beleid hierover ontwikkelen. Dat beleid moet wel goed onderbouwd zijn. Het verzoek van klagers is blijkens de beslissing op bezwaar d.d. 20 september 2010 afgewezen op grond van de reden dat het beroep van klager niet valt onder de horeca of de agrarische sector en dat dit wel wettelijk is vereist. De Commissie heeft er begrip voor dat de directeur op grond van de informatie van, het overleg met en de aanwijzing van de afdeling leerplicht tot haar beslissing is gekomen. Echter, het betreffende artikel 11 onder f van de Leerplichtwet spreekt van de "specifieke aard van het beroep" die het niet mogelijk maakt tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan. De horeca noch de agrarische sector worden in het artikel genoemd. In de Memorie van Toelichting bij de Leerplichtwet worden de twee sectoren wel genoemd, maar als niet limitatief voorbeeld van beroepen waar aan gedacht kan worden. Het afwijzen van het verzoek van klagers mag daarom niet gebaseerd zijn op louter de constatering dat klager niet werkzaam is in de horeca of de agrarische sector. De directeur dient een individuele afweging te maken of zij gezien klagers specifieke aard van zijn beroep hem op grond van artikel 11 onder f extra vakantieverlof wil verlenen. Op grond van bovenstaande overwegingen komt de Commissie tot het oordeel dat de klacht gegrond is in die zin dat de motivering van de afwijzing van het verzoek van klagers niet op de wet gebaseerd is. De Commissie constateert dat verweerster in haar beslissing op bezwaar klagers niet heeft gewezen op de mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen haar beslissing. Hiertoe was zij op grond van artikel 3.45 van de Algemene wet bestuursrecht wel verplicht. De Commissie zal het bestuur hierover een aanbeveling doen. Ten slotte wil de Commissie stilstaan bij de opmerking van verweerster dat zij beboet kon worden als zij zich niet aan de wet (of de aanwijzingen van de afdeling leerplicht) zou houden. De Commissie stelt vast dat de leerplichtambtenaren op basis van artikel 16 vijfde lid Leerplichtwet "zijn belast met de opsporing van de bij deze wet strafbaar gestelde feiten, onverminderd artikel 141 van het wetboek van strafvordering." Deze strafbare feiten worden uitgewerkt in paragraaf 5 Strafbepalingen. In artikel 27 van de wet worden de overtredingen / advies dd.15 oktober

3 Landelijke Klachtencommissie Onderwijs genoemd waarvoor een directeur van een school kan worden beboet of hechtenis kan krijgen. In het kader van het verlenen van extra verlof op grond van artikel 11 onder f is van belang artikel 27 onder a waarin is bepaald dat de directeur strafbaar is indien hij: "in strijd handelt met artikel 13a, tweede lid." Artikel 13a tweede lid luidt: "Verlof als bedoeld in het eerste lid (dat verwijst naar artikel 11 onder f) kan door het hoofd slechts eenmaal voor ten hoogste tien dagen per schooljaar worden verleend en kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het schooljaar. Het verlof, bedoeld in de eerste volzin, kan aan de jongere die kwalificatieplichtig is slechts worden verleend tot een evenredig deel van het aantal dagen dat hij op grond van artikel 4c verplicht is onderwijs te volgen." De Commissie concludeert hieruit dat de directeur slechts in overtreding is indien hij meer dan een keer per jaar een leerling extra vakantieverlof verleent, of verlof geeft voor de eerste twee lesweken van het schooljaar, of verlof geeft voor meer dan tien dagen per schooljaar. Daar is in dit geval geen sprake van. 4. OORDEEL VAN DE COMMISSIE Op grond van bovenstaande overwegingen komt de Commissie tot het oordeel dat de klacht gegrond is in die zin dat de motivering van de afwijzing van het verzoek van klagers niet op de wet gebaseerd is. 5. AANBEVELING VAN DE COMMISSIE Gezien de omstandigheden in deze kwestie, namelijk: 1. dat de beslissing onderbouwd is met een gebrekkige motivering; 2. dat bij een eerder gelijksoortig verzoek van klagers er geen restricties zijn gesteld voor de toekomst, behoudens het advies in groep 3 en groep 5 geen verlof aan te vragen, welk advies klagers hebben opgevolgd; 3. dat het een korte periode van uitval betreft, namelijk 6 dagdelen; 4. dat in de beslissing op bezwaar klagers niet zijn gewezen op de mogelijkheid op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aan te tekenen tegen de beslissing op bezwaar en hen ook een verkeerd adres van de klachtencommissie is verstrekt, waardoor klagers beperkt zijn in de mogelijkheid tijdig een (gerechtelijke) procedure te starten tegen de betreffende beslissing en daardoor geschaad zijn in hun belang; adviseert de Commissie het bevoegd gezag ervoor zorg te dragen dat de directeur de eerdere beslissing in heroverweging neemt. Daarnaast adviseert de Commissie het bevoegd gezag: - ervoor zorg te dragen dat in beslissingen waartegen bewaar of beroep mogelijk is, in het vervolg te vermelden door wie, binnen welke termijn en bij welk orgaan bezwaar kan worden gemaakt of beroep kan worden ingesteld; - ervoor zorg te dragen dat de onder haar gezag staande scholen in hun communicatie naar ouders het juiste adres van de LKC vermelden; - Met de afdeling leerplicht van de gemeente Waterland in overleg te treden over het advies van de Commissie. Aldus gedaan te Utrecht op 15 oktober 2010 door mr. J.S. Duttenhofer, voorzitter, W. Dulfer- Visser en J. Toes, leden, in aanwezigheid van drs. J. van Velzen, secretaris. mr. J.S. Duttenhofer voorzitter drs. J. van Velzen secretaris / advies dd.15 oktober

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders (januari 2011) 1. Inleiding In deze regeling wordt verstaan onder: a. De school: het Petrus Canisius College - afgekort: het PCC b.

Nadere informatie

Samenvatting. Interpretatiegeschil VO artikel 12 lid 1 onder h WMS (wijziging taakbelasting binnen het personeel)

Samenvatting. Interpretatiegeschil VO artikel 12 lid 1 onder h WMS (wijziging taakbelasting binnen het personeel) 08.010 Samenvatting Interpretatiegeschil VO artikel 12 lid 1 onder h WMS (wijziging taakbelasting binnen het personeel) Het bevoegd gezag heeft een notitie vastgesteld waarin is opgenomen dat bij incidentele

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen W M O De Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat regelt

Nadere informatie

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat:

NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS. De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: NALEVING GEDRAGSCODE VOOR ONDERWIJSONDERZOEKERS De Vereniging voor Onderwijsresearch, overwegende, dat: - er sinds 1990 een gedragscode voor onderwijsonderzoekers, die lid zijn van de Vereniging voor Onderwijsresearch

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Rijk en Politie ADVIES Rolnummer: RP 00.063 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR RIJK EN POLITIE, ADVISERENDE NAAR AANLEIDING VAN EEN VERZOEK OM

Nadere informatie

Wisselen van school 1. Toelating

Wisselen van school 1. Toelating Wisselen van school Er kunnen verschillende redenen zijn om met uw kind van school te veranderen: een verhuizing, een andere visie op het beleid of de gang van zaken op school of zelfs een conflict. Waar

Nadere informatie

De positie van de school ten opzichte van ouders met een verbroken relatie

De positie van de school ten opzichte van ouders met een verbroken relatie De positie van de school ten opzichte van ouders met een verbroken relatie In de loop der jaren zijn van de hand van Prof. mr. Vlaardingerbroek in verschillende bijdragen 1 verschenen die ingaan op diverse

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2012-159 d.d. 22 mei 2012 (mr. P.A. Offers, voorzitter, mr. E.M. Dil-Stork en mr. A.W.H. Vink, leden, en mr. E.E. Ribbers, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

Als u een klacht heeft.

Als u een klacht heeft. DEVENTER LEERSCHOOL 89 Als u een klacht heeft. Klachten op school, hoe los je dat op? Erna de Gelder 2011 B r i n k p o o r t s t r a a t 7 D e v e n t e r Als u een klacht heeft... Alle medewerkers en

Nadere informatie

Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL

Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL Memorie van toelichting ALGEMEEN DEEL 1. Inleiding Met de Jeugdwet wordt het stelsel herzien van de ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen in verband met opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische

Nadere informatie

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens

Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens II.03 Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Algemeen 5 2. Patiëntenrechten betreffende het dossier 9 3. Beroepsgeheim 11 4. Het beroepsgeheim in

Nadere informatie

De formele positie van ouders in het onderwijs

De formele positie van ouders in het onderwijs De formele positie van ouders in het onderwijs Werkgroep ouderbetrokkenheid, ingesteld naar aanleiding van de intentieverklaring Versterking School-Ouderbetrokkenheid Drs. Nicole van Dartel, Algemene Vereniging

Nadere informatie

106626 - School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren. ADVIES

106626 - School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren. ADVIES 106626 - School mocht leerling verwijderen omdat er geen andere begeleidingsmogelijkheden meer waren. ADVIES in het geding tussen: mevrouw A, wonende te E, ouder van B, verzoekster, en het bestuur van

Nadere informatie

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming

Als u een klacht heeft. Over de Raad voor de Kinderbescherming Als u een klacht heeft Over de Raad voor de Kinderbescherming Inhoud 3 > Als u een klacht heeft over de Raad 4 > Een klacht indienen 6 > De klachtprocedure 7 > Cliëntvertrouwenspersoon 7 > Onafhankelijk

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft

Datum 30 januari 2014 Ons kenmerk DT-EKr-14010984 Pagina 1 van 8. Betreft Aangetekend verstuurd Openbare versie All @ Home B.V. T.a.v. de beleidsbepaler(s) van de onderneming Stellingmolen 46 1703 TH HEERHUGOWAARD Datum 30 januari 2014 Pagina 1 van 8 Betreft Last onder dwangsom

Nadere informatie

Tilburg University. Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F.

Tilburg University. Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F. Tilburg University Arbeidsduur en aard van de arbeidsovereenkomst Baltussen, M.F. Published in: Oordelen Bundel 2009: Gelijke behandeling: Oordelen en commentaar Document version: Publisher final version

Nadere informatie

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN

ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN ORDINANTIE 12 DE BEHANDELING VAN BEZWAREN EN GESCHILLEN Artikel 1. Algemeen 1. De behandeling van bezwaren en geschillen geschiedt ter onderhouding van het recht, met inachtneming van de rechtvaardigheid

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

De Wet Bibob: wat is er gewijzigd?

De Wet Bibob: wat is er gewijzigd? De Wet Bibob: wat is er gewijzigd? 2 De Wet Bibob Inhoud 1. Inleiding 4 2. Wijziging Wet Bibob 5 3. Terminologie 6 4. Uitbreiding toepassingsbereik 7 4.1 Vastgoed- en grondtransacties waarbij de overheid

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID

1 ALGEMEEN 2 TOEPASSELIJKHEID 1 ALGEMEEN In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever: de (rechts- )persoon die de opdracht verleent. 1.2 Opdrachtnemer: Generations Consultancy, hierna te noemen Generations Consultancy.

Nadere informatie

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam

Het medisch traject. Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam Het medisch traject 4210 1 Het medisch traject Dr. mr. A.J. Van Advocaat bij Beer Advocaten te Amsterdam Senior onderzoeker aan de Vrije Universiteit te Amsterdam 1. Inleiding 4210 3 2. De medisch adviseur

Nadere informatie

Anders, of toch niet?

Anders, of toch niet? Anders, of toch niet? Een onderzoek naar de mogelijkheden van meer Awb-conforme onderwijswetgeving Mr. J.A. de Boer (TiU) Prof. mr. drs. F.C.M.A. Michiels (TiU) Prof. mr. drs. W. den Ouden (UL) Prof. mr.

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag Toezichthouder: GGD Amsterdam, Mw. B.R. van der Zee Opdrachtgever: Stadsdeel Zuid Datum: 25 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens

Nadere informatie