BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG"

Transcriptie

1 Complexnummer Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer) Vooruitgangstraat 56 Aanpassingswerken aan de kantoren in het gebouw City Atrium in «Dynamic office» : Uitwerken van het concept van de aanpassing van de kantoren, werken en leveringen in uitvoering van dit concept en levering van de meubels. De offertes worden geopend op Maandag 17 juni 2013 om 10:30 uur ten overstaan van de Heer M. SAMAIN, administr. Attache bij de Regie der Gebouwen, Directie BRUSSEL, Jourdanstraat nr. 95 (gelijkvloers) te 1060 Brussel. De documenten betreffende deze aanneming kunnen worden ingezien bij de leidend ambtenaar van onderhavige opdracht en dit na telefonische afspraak op het hierboven vermelde adres. De documenten betreffende deze aanneming kunnen worden gekocht na aanvraag per mail, per fax of per post, en dit na ontvangst van de voorafgaande storting van de verkoopprijs, bij: Regie der Gebouwen Dienst e-notification ter attentie van de heer Thierry VAN GUCHT telefoon: telefax: Gulden Vlieslaan 87, bus Brussel bankrekening: IBAN BE BIC PCHQBEBB Het bestelformulier is beschikbaar op de website van Regie der Gebouwen: of kan op het hierboven vermelde adres aangevraagd worden. Dit bijzonder bestek maakt één geheel uit met de typebestekken vermeld onder A.1.b. (Lijst van de contractuele documenten). Zij vormen er een bijlage van en maken er integrerend deel van uit. Prijs van dit bestek met een offerteformulier en samenvattende opmetingsstaten :..150 EUR.

2 44 / 2 VOORWERP VAN DE AANNEMING De opdracht heeft als voorwerp het uitwerken van het concept voor de kantoorinrichting in Dynamic Office en alle werken, diensten en leveringen in uitvoering van het concept. Locatie : FOD Mobiliteit en Vervoer City Atrium deel A&B - Vooruitgangstraat, nr 56, te 1210 Brussel De werken worden uitgevoerd voor rekening van de Regie der Gebouwen, in toepassing van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen. Wanneer in de contractuele documenten sprake is van de aanbestedende instantie, moet daaronder verstaan worden de Regie der Gebouwen. Beschrijving der werken: De opdracht omvat: de ontwikkeling van het concept van de kantoorinrichting volgens het principe Dynamic Office, en van de ondersteunende functies het ontwerp van de vaste en losse inrichtingselementen, en de conceptuele integratie van eventueel los meubilair evenals de bepaling van de afwerkingsmaterialen de levering van het nieuw voorgestelde meubilair en de inrichtingselementen de uitvoering van de werken, inclusief de aanpassingen aan de bestaande technische installaties in functie van de gestelde eisen, nodig voor de realisatie van het concept. De projectdefinitie en het programma van eisen worden aan dit bestek toegevoegd. De kostprijs van de gehele opdracht bedraagt maximaal EUR (incl. BTW 21 %). De werken worden uitgevoerd in 2 fases, waarvoor twee aparte budgetten voorzien zijn: - De eerste fase bestaat uit minimaal de inrichting van de 5 de en 6 de verdieping overeenkomstig het behoefteprogramma tot gebruiksklare gehelen. Deze werken moeten uitgevoerd worden in de periode oktober-november 2013, zodat de facturatie kan gebeuren in december Het maximaal te besteden budget voor de eerste fase is euro (incl. BTW 21%). - De tweede (voorwaardelijke) fase bestaat uit de inrichting van de 7 overblijvende verdiepingen. Deze schijf kan slechts gegund worden indien de aanbestedende overheid over de noodzakelijke kredieten beschikt. In het geval deze fase komt te vervallen, gebeurt dit zonder dat de aannemer op grond hiervan recht heeft op de verbreking van het contract of enige schadevergoeding kan eisen. Eenmaal de budgetten ter beschikking zijn, worden deze werken uitgevoerd overeenkomstig de door de inschrijver bij zijn offerte voorgestelde planning, rekening houdend met de randvoorwaarden met betrekking tot deze planning gesteld in de technische bepalingen. Het maximaal te besteden budget voor de tweede fase is euro (incl. BTW 21%) Overschrijden van de gestelde maxima voor de totaliteit of voor de eerste en/of tweede schijf, betekent de uitsluiting uit de procedure.

3 44 / 3 Inlichtingen De aannemers kunnen alle nuttige inlichtingen krijgen ten kantore van de op pagina 1 vermelde dienst door zich te richten tot mevrouw Evy Van Beurden, Attache architect Tel : Belangrijke opmerking: informatiesessie en plaatsbezoek Gelet op de aard van de opdracht heeft de aanbestedende overheid beslist om tussen het publiceren van het bestek en de dag van de opening van de offertes, een informatiesessie, met hieraan gekoppeld een bezoek ter plaatse te houden ten behoeve van de kandidaat-inschrijvers. Deze informatiesessie zal doorgaan op donderdag 30 mei 2013 om 10:00 uur op het volgende adres Vooruitgangstraat 56 te 1210 Brussel Tijdens deze informatiesessie zal eerst een kort overzicht worden gegeven van het voorwerp van de opdracht. Vervolgens wordt ruimte gegeven voor het stellen van vragen. Teneinde de informatiesessie ordentelijk te laten verlopen worden de kandidaat-inschrijvers die op de informatiesessie wensen aanwezig te zijn, verzocht om hun vragen aan de aanbestedende overheid te bezorgen via of fax. Het adres is Enkel de vragen die daags voor de informatiesessie bij de aanbestedende overheid zijn toegekomen, moeten tijdens de informatiesessie worden beantwoord. Aan de ingang van de vergaderzaal moeten de aanwezigen worden verzocht om de identiteit van hun onderneming die zij vertegenwoordigen en hun volledig adres en adres te vermelden op een aanwezigheidslijst. Naderhand moet de aanbestedende overheid aan alle aanwezigen een proces-verbaal van de informatiesessie opzenden. Na de infosessie en het bezoek aan de plaats van de werken zal aan de inschrijver een attest gegeven worden. Dit attest moet op straffe van nietigheid bij de offerte gevoegd worden. De inschrijver die zijn offerte indient, erkent ingevolge deze informatiesessie en dit plaatsbezoek : alle nuttige informatie ontvangen te hebben om de omvang van de opdracht te begrijpen; zich rekenschap te hebben gegeven van alle bijzonderheden van de uitvoering van de opdracht; het bedrag van zijn offerte te hebben berekend, rekening houdend met deze kennis van de opdracht en met de middelen die ingezet dienen te worden voor der perfecte uitvoering ervan.

4 44 / 4 Inhoud Dit bijzonder bestek bestaat uit: :.file : NL_155_01_ADM BEPAL.pdf B. TECHNISCHE BEPALINGEN :.file : technische bepalingen.pdf C. OFFERTEFORMULIEREN :.. file : offerteformulieren.docx D. RICHTINGGEVENDE MEETSTAAT :..file : richtinggevende meetstaat.xlsx E. DOCUMENTEN IN BIJLAGEN:..files : (3) : Bijlagen / annexes.zip 1. de volledige tekst van de omzendbrief van 28 februari 2002 van de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten en Ministerie van Verkeer en Infrastructuur met betrekking tot de voorwaarden van uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken en diensten en voor de concessies voor openbare werken van de diensten van de staat en de instellingen van openbaar nut dewelke ervan afhangen, waarbij het gebruik van voor het vervoer van goederen bestemde voertuigen, behorend tot de categorieën N2 en N3, zoals gedefinieerd door artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen, waaraan auto s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, nodig is (B.S. van ) 2. ONTWERP: - visietekst Mobi4U - programma van eisen - nabijheidstabel van de verschillende diensten - werkplekfiches (A H) - inventaris bestaand meubilair - as-built plannen en technische fiches 3. HVAC: - uitvoeringsplannen - nieuwe hoofdstuk B prestatie-eisen en ontwerpvereisten versie 2013 als aanvulling op het typelastenboek AKOESTIEK: - TF verlaagd metalen plafond in bureelzones 5. ELEKTRICITEIT: zie lijst technische bepalingen 6. DATA/TELEFONIE: zie lijst technische bepalingen 7. TOEGANGSCONTROLE: plannen van de beveiligingsperimeters 8. LIFTEN: - technische gegevens van de liften - huidige bezettingsgraad van de verdiepingen 9. RICHTINGEVENDE MEETSTAAT

5 44 / 5 Integriteitsbeleid Regie der Gebouwen De Regie der Gebouwen voert een integriteitsbeleid dat gebaseerd is op de omzendbrief nr. 573 met betrekking tot het deontologisch kader voor de ambtenaren van het federaal administratief openbaar ambt (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2007). Met haar integriteitsbeleid wenst de Regie der Gebouwen het ethisch en deontologisch gedrag van haar ambtenaren te ondersteunen en te stimuleren. Wij hopen hiermee eveneens het vertrouwen in de goede werking van de Regie der Gebouwen te bewaren en te verbeteren. Om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de ambtenaren van de Regie der Gebouwen te waarborgen werd een verbod ingevoerd tot het vragen, eisen, beloven of ontvangen van giften, geschenken, beloningen of voordelen van welke aard ook, voor de ambtenaren van de Regie der Gebouwen en/of voor derden, en dit zowel tijdens de uitoefening van hun ambt als daarbuiten. We vestigen uw aandacht ook op het bestaan van de Leidraad Kwalitatief Werfbeheer. Onze medewerkers vinden in deze leidraad de kaders waarbinnen ze hun werk in relatie tot opdrachtnemers moeten uitvoeren. Ook voor onze opdrachtnemers, contractanten en partners geeft deze leidraad duidelijkheid over wat de Regie der Gebouwen van hén verwacht: van de precontractuele fase van een project tot en met de oplevering en ingebruikname ervan. De Regie der Gebouwen rekent op uw medewerking om haar integriteitsbeleid te respecteren. Voor meer informatie over het federaal deontologisch kader, de Leidraad Kwalitatief Werfbeheer en het integriteitsbeleid van de Regie der Gebouwen kan u terecht op De inschrijver is ertoe gehouden zich ervan te vergewissen dat er in zijn bestek geen ontbrekende bladzijden zijn. Indien dit toch het geval is kan hij zich wenden tot de heer L. Hackens van de Dienst Aanbestedingen (tel. : die dan onmiddellijk de eventuele bladzijden gratis zullen overmaken.

6 44 / 6 Deze administratieve bepalingen zijn onderverdeeld in 5 delen: 1. de lijst van reglementaire en contractuele documenten die van toepassing zijn op deze opdracht 2. bijzondere vermeldingen in uitvoering van de wet van bijzondere vermeldingen in uitvoering van het K.B. van (o.m. betreffende prijsbepaling, opmaak offerte, keuze van de aannemer, gestanddoeningstermijn) 4. bijzondere vermeldingen in uitvoering van het K.B. van (uitvoering van de opdracht) 5. bijzondere vermeldingen en afwijkingen met betrekking tot de algemene aannemingsvoorwaarden zoals vastgesteld in de bijlage bij het K.B. van (uitvoering van de opdracht) De nummering van de laatste drie documenten wordt hernomen in dit bestek. Opmerking betreffende de typebestekken De typebestekken waarnaar wordt verwezen bevatten aanvullingen en/of wijzigingen aan de Algemene Aannemingsvoorwaarden voor de Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies van openbare werken zoals gevoegd in de bijlage van het K.B. van Elke verwijzing in deze typebestekken naar het Ministerieel Besluit van 10 augustus 1977 dient te worden gelezen als een verwijzing naar de algemene aannemingsvoorwaarden gevoegd in bijlage bij het K.B. van Elke verwijzing naar de wet van 14 juli 1976 dient te worden gelezen als een verwijzing naar de wet van De lijst van de op de opdracht toepasselijke documenten met hun orde van voorrang, die in de typebestekken is opgenomen, wordt vervangen door de lijst vermeld onder A.1 van onderhavig bestek. De artikels van de typebestekken verwijzen naar de overeenkomstige artikels van de algemene aannemingsvoorwaarden van het K.B. van met uitzondering van: artikel 3 : verwijst naar artikel 4 A.A.V. artikel 13, 2 : verwijst naar artikel 13, 1 A.A.V. artikel 25, 2 : verwijst naar artikel 25, 1 A.A.V. artikel 27, 1 : verwijst naar artikel 27, 1, 2 & 4 A.A.V. artikel 27, 4 : verwijst naar artikel 27, 5 A.A.V. artikel 27, 8 : verwijst naar artikel 27, 6 A.A.V. artikel 27, 9 : verwijst naar artikel 27, 7 A.A.V. artikel 27, 10 : verwijst naar artikel 20, 9 A.A.V. artikel 37, 3 : verwijst naar artikel 37, 4 A.A.V. artikel 43, 1 : verwijst naar artikel 19, 1 A.A.V. artikel 43, 3 : verwijst naar artikel 43, 2 A.A.V. artikel 43, 4 : verwijst naar artikel 43, 3 A.A.V. artikel 48, 2 : verwijst naar artikel 20, 4 A.A.V. artikel 48, 3 : verwijst naar artikel 48, 2 A.A.V. artikel 67 : verwijst naar artikel 30 A.A.V. artikel 68 1 : verwijst naar artikel 25 A.A.V. artikel 69 : verwijst naar artikel 14, 2 & 3 A.A.V. Als algemene regel geldt dat in geval van tegenstrijdigheid de bepalingen van het bijzonder bestek voorrang hebben op de bepalingen van de typebestekken.

7 44 / 7 A.1. LIJST VAN DOCUMENTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DEZE OPDRACHT A.1. a. Lijst van de belangrijkste reglementaire teksten (niet exhaustief) Reglementering inzake de overheidsopdrachten: Basiswet: Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (B.S ), Voorschriften inzake o.m. bekendmaking en informatie, selectie, prijsbepaling, opmaak, indienen en opening offertes, regelmatigheid en keuze van de aannemer: K.B. van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken (B.S ); Errata (B.S ), Voorschriften inzake de uitvoering van de opdracht, waaronder de algemene aannemingsvoorwaarden: K.B. van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (B.S ), Voorschriften inzake toezicht en bevoegdheid: K.B. van 14 oktober 1996 betreffende het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake de toekenning van concessies van openbare werken (B.S ) Voorschriften inzake de inwerkingtreding: K.B. van 29 januari 1997 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 24 december 1993 betreffende overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en van hun uitvoeringsmaatregelen (B.S );Errata (B.S ) Reglementering betreffende de Erkenning der Aannemers: De wet van 20 maart 1991 (B.S ) houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, Het K.B. van 26 september 1991 (B.S ) tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, Het M.B. van 27 september 1991 (B.S ) tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën en ondercategorieën met betrekking tot de erkenning van de aannemers. Het M.B. van 27 september 1991 (B.S ) betreffende de bij de aanvragen voor een erkenning, een voorlopige erkenning of bij de beoordeling van de bewijzen vereist met toepassing van artikel 3, 1, van de wet van 20 maart 1991, houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, voor te leggen documenten. Reglementering betreffende arbeidsbescherming en betreffende de veiligheid: Het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) Het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S ) en volgende uitvoeringsbesluiten: Het K.B. van 28 juni 1999 houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk V van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk (B.S ) Het K.B. van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S ) Het Koninklijk Besluit van betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest Het M.B. van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg (B.S., )

8 44 / 8 A.1.b. Lijst van de contractuele documenten Het typebestek nr. 100 van 1984: "Permanente administratieve bijlage bij de bijzondere bestekken betreffende de overeenkomsten van bouwwerken". Het artikel 1 van het typebestek nr. 100 van 1984 dient aangevuld te worden als volgt: "De niet-traditionele materialen, uitrustingen en bouwprocédés die onderworpen zijn aan de technische goedkeuring (Ministerieel Besluit van , Nationaal Instituut voor de Huisvesting en Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw) worden op dezelfde manier toegelaten als die welke het voorwerp zijn van de algemene technische specificaties, binnen de perken bepaald in die goedkeuringen. In geval van betwisting primeert het bestek wanneer de betwisting betrekking heeft op het prestatiepeil van een product. Indien de betwisting, daarentegen, betrekking heeft op de verwerkingswijze welke eigen is aan de goedgekeurde producten, primeert de tekst van de goedkeuring op het bestek voor zover de goedkeuring verenigbaar is met het ontwerp. De door de aannemer te nemen maatregelen om de verenigbaarheid en de samenhang van een goedgekeurd product met de omliggende constructies te waarborgen, moeten ter goedkeuring worden overgelegd aan de bouwheer." De eengemaakte technische specificaties (STS), voor zover het bijzonder bestek of het verwijzingsbestek ernaar verwijst. Het typebestek nr. 105 van "Centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling". Het typebestek nr Aanneming van mechanische en elektrische installaties en constructies. Alle volgende typebestekken zijn van toepassing voor wat betreft de kwalitatieve eisen: Deel nummer Betreft Publicatie-jaar Inleiding A A B B B B B.03 Mechanica in het algemeen (hoofdstukken a. t/m i.) ( 1 ) Mechanica in het algemeen (hoofdstukken j., k. en l.) Elektriciteit in het algemeen draaiende machines (hoofdstuk b.) Elektriciteit in het algemeen statische machines (hoofdstuk a.) Elektriciteit in het algemeen (hoofdstuk d.) laagspanningstoestellen Elektriciteit in het algemeen (hoofdstukken c. en e.) Hoogspanningstoestellen, schakel- en verdeelinrichtingen voor hoogspanning Elektriciteit in het algemeen (hoofdstuk f.) verdeelinrichtingen voor laagspanning tekst overgenomen uit de uitgave van het typebestek 400 van 1954

9 44 / B.01 Elektriciteit in het algemeen (hoofdstukken g. t/m n.) ( 2 ) C.03 Liften D.02 Verlichting in de gebouwen (hoofdstukken a en c) D.04 Verlichting in de gebouwen (hoofdstukken b en d) E.01 Diverse zwakstroominstallaties in de gebouwen F.01 Bliksemafleiderinstallaties ( 1 ) I.01 Wegverlichting J.03 Teletechniek (hoofdstuk a.) L.02 Hydraulica ( 1 ) M.01 Oleohydraulica 1968 De Afleveringen uitgegeven door het voormalige Ministerie van Openbare Werken voor zover er naar verwezen wordt in het technisch gedeelte van dit bestek: Het Sanitair reglement samengesteld uit de technische voorlichtingsnota s nrs. 114, 120 en 200 van het W.T.C.B.. De omzendbrief van 24 januari 1995 van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur: Kostenschaal voor aannemersmaterieel CMK-93 (B.S. van ) De omzendbrief van 28 februari 2002 van de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten en Ministerie van Verkeer en Infrastructuur met betrekking tot de voorwaarden van uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken en diensten en voor de concessies voor openbare werken van de diensten van de staat en de instellingen van openbaar nut dewelke ervan afhangen, waarbij het gebruik van voor het vervoer van goederen bestemde voertuigen, behorend tot de categorieën N2 en N3, zoals gedefinieerd door artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen, waaraan auto s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, nodig is (B.S. van ) De Europese normen en de gehomologeerde of geregistreerde NBN-normen, uitgegeven door het Bureau voor Normalisatie, inzonderheid die waarnaar dit bestek en de andere contractuele documenten verwijzen, voor zover zij werden gepubliceerd uiterlijk op de datum van de publicatie van deze opdracht of voor beperkte procedures, uiterlijk op de datum van de uitnodiging tot indienen van de offerte. De brochures Normalisatie van luchtkanalen, uitgegeven door de Regie der Gebouwen. De technische voorlichtingsnota's (T.V.) gepubliceerd door het W.T.C.B., inzonderheid die waarnaar dit bestek en de andere contractuele documenten verwijzen voor zover zij werden gepubliceerd uiterlijk op de datum van de publicatie van de opdracht of in het geval van beperkte procedures uiterlijk op de datum van de uitnodiging tot indienen van de offerte. 2 tekst overgenomen uit de uitgave van het deel 400.B.01 van

10 44 / 10 A.1.c. In geval van tegenstrijdigheid tussen voornoemde documenten is de orde van voorrang de volgende: 1. De wet van , de wet van en de wet van De Koninklijk Besluiten tot uitvoering van de wet van van: uitgezonderd de bijlage ; het Koninklijk Besluit van tot uitvoering van de wet van ; de Koninklijke Besluiten van , en tot uitvoering van de wet van Het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) en het algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI). 4. De bijlage bij het K.B. van tot bepaling van de algemene aannemingsvoorwaarden voor zover er niet van is afgeweken door: Het onderhavig bestek De typebestekken 5. De Ministeriële Besluiten van tot uitvoering van de wet van Het onderhavig bestek. 7. Het typebestek nr. 100 van De typebestekken, voor zover zij werken bevatten die voorwerp uitmaken van de huidige opdracht: 8.1. voor de ruwbouw en afwerking met voorrang voor de meest recente publicaties de STS documenten de afleveringen gepubliceerd door het voormalige Ministerie van Openbare Werken het typebestek nr voor de elektriciteit het typebestek nr. 101 het typebestek nr voor de centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling, in volgorde: het typebestek nr. 105 de brochures over de normalisatie van luchtkanalen 8.4. voor de wegen: het typebestek nr. 300 voor wegenwerken in het Waals Gewest het typebestek nr. 250 voor wegenwerken in het Vlaams Gewest het typebestek nr voor wegenwerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

11 44 / Europese normen 10. Belgische normen. 11. De technische voorlichtingsnota s van het W.T.C.B. A.1.d. Geschillen Alle geschillen dewelke voortvloeien uit of betrekking hebben op onderhavig bestek op het vlak van haar interpretatie en uitvoering zullen uitsluitend via de Belgische rechtbanken en hoven worden beslecht. In verband met deze geschillen zullen partijen enkel beroep kunnen doen op de Belgische wetgeving en reglementering. A.1.e. Verkoop van de documenten De documenten waarvan sprake is in dit bestek, kunnen gekocht worden op de volgende adressen: 1. bij het Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53 te 1000 Brussel, - de wetten en besluiten betreffende de overheidsopdrachten, de erkenning van de aannemers en andere, zoals zij hiervoor zijn opgesomd. 2. bij de Dienst e-notification van de Regie der Gebouwen, Gulden Vlieslaan 87, bus 2, 1060 Brussel, telefoon: , telefax: , mail: bankrekening: IBAN BE , BIC PCHQBEBB: - het bijzonder bestek, - de typebestekken, - de afleveringen. Het bestelformulier is beschikbaar op de website van Regie der Gebouwen: of kan aangevraagd worden per telefoon of telefax. 3. bij het Bureau voor Normalisatie NBN, Birminghamstraat 131, B-1070 Brussel: - de Europese normen - de NBN-normen. 4. bij het W.T.C.B. (www.wtcb.be ): - de technische voorlichtingsnota s 5. bij de Federale overheidsdienst Economie, Infoshop, Vooruitgangstraat 48, 1210 Brussel, telefoon: , mail: of op de website: : - de STS - de andere verwijzingsdocumenten - en de reglementen

12 44 / 12 A.1.f. veiligheidsplan: Een veiligheids- en gezondheidsplan, in de zin van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, opgesteld door de veiligheidscoördinator-ontwerpfase, wordt door de inschrijver zelf toegevoegd in functie van het door hem gepresenteerde ontwerp. A.1.g. Plannen: De inschrijver voorziet zelf de nodige plannen ter uitvoering van het ontwerp dat hij bij zijn inschrijving voorstelt. In de bijlagen van dit lastenboek bevinden zich de as-built-plannen en de relevante technische informatie voor de inschrijver om zich op te baseren bij de opmaak van zijn ontwerp. Indien de inschrijver meent voor de opmaak van zijn offerte meer informatie nodig te hebben dan deze die zich in de bijlagen bevindt, wordt hij verondersteld hierom te verzoeken tijdens de hoger vermelde informatiesessie.

13 44 / 13 A.2. VERMELDINGEN IN UITVOERING VAN DE WET VAN Artikel 11 Door deel te nemen aan onderhavige gunningsprocedure verklaart de kandidaat of inschrijver niet te hebben gehandeld in strijd met artikel 11 en geen handeling, overeenkomst of afspraak heeft gemaakt die de normale mededingingsvoorwaarden kan vertekenen. Offertes die met zodanige handeling, overeenkomst of afspraak zijn ingediend, moeten worden geweerd. Wanneer zodanige handeling, overeenkomst of verstandhouding tot het gunnen van een overheidsopdracht heeft geleid, dan moet elke uitvoering van de opdracht worden stopgezet, tenzij de bevoegde overheid, bij een met redenen omklede beslissing, anders beschikt. De toepassing van deze bepaling kan in geen geval leiden tot schadeloosstelling van de persoon aan wie de opdracht gegund werd. De aannemer onthoudt er zich ook van om één of meerdere voormalige personeelsleden van de Regie der Gebouwen, binnen de twee jaar na zijn/haar/hun ontslag of pensionering of anderszins vertrek uit de Regie der Gebouwen, op eender welke manier rechtstreeks of onrechtstreeks in te zetten voor het opmaken en/of indienen van een offerte en/of voor het uitvoeren van eender welke taken in het kader van onderhavige opdracht ten behoeve van de Regie der Gebouwen. Artikel 23, 4 betekening overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen De betekening van de overdracht of inpandgeving van schuldvorderingen kan ook geschieden per aangetekend schrijven gericht aan de aanbestedende instantie op volgend adres: Regie der Gebouwen Financiële dienst Gulden Vlieslaan 87, bus Brussel Om geldig te zijn, moet de betekening gebeuren uiterlijk tegelijkertijd met de aanvraag tot betaling van de cessionaris. Meerdere overgedragen schuldvorderingen kunnen aan de hand van hetzelfde aangetekend schrijven of deurwaardersexploot betekend worden, op voorwaarde dat zij op dezelfde aanbestedende instantie betrekking hebben en uit eenzelfde gegunde overheidsopdracht voortkomen.

14 44 / 14 A.3. VERMELDINGEN IN UITVOERING VAN HET K.B. VAN A.3.a. REGELS IN VERBAND MET DE KWALITATIEVE SELECTIE Artikel 17: impliciete verklaring op erewoord: Door in te schrijven met een offerte op onderhavige opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in één van de uitsluitingsgevallen te bevinden die opgesomd zijn in artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken en dit in de mate dat de aanbestedende instantie deze uitsluitingsgevallen voor deze opdracht in aanmerking moet of wenst te nemen. Artikel 19: technische, financiële en economische minimumeisen: Op dit vlak dient de inschrijver voor onderhavige opdracht te voldoen aan volgende minimumeisen: 1. Erkenning Voor de toewijzing van de opdracht worden de werken die het voorwerp zijn van deze aanneming gerangschikt in categorie D of ondercategorie D4 en de aanbestedende instantie is van oordeel dat zij tot klasse 4 behoren. Voor de uitvoering van de hieronder opgesomde gedeelten dient de inschrijver, indien hij niet zelf over de vereiste erkenning beschikt, een beroep te doen op een in de vereiste categorie, ondercategorie en klasse erkende onderaannemer. Alvorens met de uitvoering van de betreffende werken wordt gestart, maakt de aannemer aan de aanbestedende instantie het bewijs over van de voldoende erkenning van zijn onderaannemer. Omschrijving van de werken Inrichtingswerken HVAC Elektriciteit en toegangscontrole Data, ICT, telefonie Categorie ondercategorie - klasse klasse : volgens bedrag van de door onderaannemer uit te voeren werken ondercategorie D4 ondercategorie D17 of D18 ondercategorie P1 ondercategorie P1 of S1 - Onderaannemer dient een erkend installateur te zijn bij de fabrikant van de bestaande datainstallatie hetzij N.V. Nexans Liften ondercategorie N1

15 44 / Referenties: 2 uitgevoerde ontwerpen voor minimaal 100 werkplekken in dynamic office die de bekwaamheid, vakkundigheid, ervaring en betrouwbaarheid van de inschrijver verduidelijken, met opgave van bruto oppervlakte, totale kostprijs en uitvoeringsperiode per referentieproject, tenminste over de laatste 5 jaar. De kwaliteit van het concept voor de kantoorinrichting met flexibele werkplekken moet verduidelijkt en geïllustreerd worden (per referentie max. 3 A3 s). 3 uitvoeringen van landschapskantoorinrichtingen met een minimale oppervlakte van m² die de bekwaamheid, vakkundigheid, ervaring en betrouwbaarheid van de inschrijver verduidelijken, met opgave van bruto oppervlakte, totale kostprijs en uitvoeringsperiode per referentieproject, tenminste over de laatste 5 jaar (per referentie max. 3 A3 s). 2. Andere bewijzen van technische, financiële en economische bekwaamheid Minimale teamsamenstelling, met verduidelijking van het samenwerkingsverband en de kwalificaties van elk. één of meerdere personen die gespecialiseerd zijn in de planning, budgetbeheersing en leiding van werken van dezelfde aard en dezelfde omvang als die welke het voorwerp uitmaken van de onderhavige opdracht één of meerdere personen die één of meerdere van de voorgestelde ontwerpreferenties ontworpen en gerealiseerd hebben een aannemer met de erkenning in categorie D of ondercategorie D4 (geluids- ene warmteisolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd) en klasse 4. één of meerder personen die gekwalificeerd zijn als veiligheidscoördinator voor de opvolging van deze materie in ontwerp- en uitvoeringsfase één of meerdere personen belast met de opmaak van de technische studies voor de uitwerking van het ontwerp (akoestiek, HVAC, elektriciteit en elektronica, ) A.3.b. COMMUNICATIEMIDDELEN Artikel 81 ter, 3 De aanbestedende instantie staat het gebruik van elektronische middelen (mail en telefax) toe voor het uitwisselen, in de loop van de procedure, van schriftelijke stukken, andere dan aanvragen tot deelneming en offertes, mits er steeds een ontvangstmelding wordt gevraagd en verzonden opdat er geen discussie zou rijzen over het al dan niet ontvangen hebben van de uitgewisselde stukken. Het staat de kandidaten / inschrijvers echter vrij om deze via mail of telefax verzonden stukken eveneens per aangetekende zending te verzenden naar de Regie der Gebouwen ter bevestiging van de mail of telefax.

16 44 / 16 A.3.c. PRIJSBEPALING EN PRIJSONDERZOEK Artikel 86 Deze aanneming is een: - opdracht voor een globale prijs Artikel 88, 3 Indien de aanbestedende instantie erom verzoekt is de aannemer verplicht om vóór de gunning van de opdracht alle inlichtingen te verstrekken noodzakelijk voor het onderzoek van de prijzen. De aanbestedende instantie zal kunnen overgaan of laten overgaan tot de verificatie van de boekhoudkundige documenten en tot onderzoeken ter plaatse om de juistheid na te gaan van de gegevens verstrekt door de inschrijvers. Hetzelfde geldt wanneer tijdens de uitvoering, in uitvoering van artikel 42, 2 van de bijlage bij het K.B. van (algemene aannemingsvoorwaarden), prijzen moeten worden overeengekomen. A.3.d. OPMAKEN VAN DE OFFERTE Artikel 89 De offerte en de samenvattende opmetingsstaat worden opgemaakt op de daartoe bestemde formulieren gevoegd bij het bestek. Elke offerte, elke samenvattende opmetingsstaat die op een ander document is opgemaakt, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die bovenaan op zijn document volgende tekst gedateerd en ondertekend moet vermelden: "Ik, ondergetekende..., verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het offerteformulier (a), de samenvattende opmetingsstaat (a) die door de opdrachtgever zijn verstrekt en neem daartoe de volledig verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door de aanbestedende instantie vastgestelde formulier moet als niet geschreven worden beschouwd, met uitzondering in voorkomend geval van de posten waarvan de hoeveelheden werden gewijzigd overeenkomstig artikel 96 par. 2 van het Koninklijk Besluit van die, samen met de eventuele aangevulde leemten, op de laatste bladzijden van mijn document zijn vermeld". (a) schrappen wat niet van toepassing is

17 44 / 17 Artikel 89 Ondertekening offerte De inschrijver ondertekent de offerte en de samenvattende opmeting / inventaris en de andere bijlagen bij de offerte. Ook de eventueel geboden prijstoeslagen, prijskortingen of verbeteringen en de doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen in de offerte en haar bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht betreffende met name prijzen, termijnen en technische specificaties kunnen beïnvloeden, worden door de inschrijver ondertekend. Als de offerte wordt ingediend door een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid worden de hierboven vermelde bepalingen nageleefd door elke deelnemer aan de combinatie. Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. Eventueel verwijst hij naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de akte bij uittreksel is bekendgemaakt. De offerte die namens een rechtspersoon elektronisch wordt ondertekend door een certificaat op naam van die rechtspersoon, die daarbij enkel een verbintenis aangaat voor eigen naam en rekening, vereist geen bijkomende volmacht. Artikel 90, 1 & 2 en artikel 94. Bij de offerte te voegen documenten: De documenten, modellen en monsters die bij de offerte moeten worden gevoegd, zijn: a) Documenten voorzien door de van toepassing zijnde reglementering: De documenten waaruit de bevoegdheid van de ondertekenaar(s) blijkt om de inschrijver(s) te verbinden (artikel 94) De documenten geëist krachtens artikel 1 van het M.B. van (B.S ) of een getuigschrift betreffende het indienen van een volledig dossier bij de Commissie van Erkenning (artikel 20, 1). Een lijst ter identificatie van de onderaannemers (artikel 90, 1, 3 ). Een gedateerde, ondertekende nota, houdende de vermelding van de herkomst van de te leveren producten en/of van de te verwerken materialen die niet afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Gemeenschap (artikel 90, 1, 4 ). Desgevallend, het juridisch statuut dat de betrekkingen regelt tussen de leden van de inschrijvende vereniging en dat meer bepaald de maatschappelijke zetel van ieder lid en de hoofdelijke verbintenis van de vennoten vermeldt. Een veiligheids- en gezondheidsplan in de zin van het koninklijk besluit van 25 januari 2001,en een document dat verwijst naar dit veiligheids- en gezondheidsplan en waarin de aannemer beschrijft op welke wijze hij het bouwwerk zal uitvoeren om rekening te houden met dit veiligheids- en gezondheidsplan (artikel 30 van het Koninklijk besluit van betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen).

18 44 / 18 Een nota met een afzonderlijke prijsberekening in verband met de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en -middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en middelen (artikel 30 van het Koninklijk besluit van betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen). Wat de vorm van de prijsberekening betreft, moet een onderscheid worden gemaakt tussen de algemene en de specifieke preventiemaatregelen : - de kostprijs van de algemene preventiemaatregelen en -middelen mag niet in een afzonderlijke post worden opgenomen, maar moet deze over de verschillende posten van de samenvattende opmetingsstaat worden verdeeld 3. De inschrijver moet wel een toelichting geven over de verdeling van de kosten, ofwel desgevallend de toerekening ervan op welbepaalde posten indien de maatregelen strikt verband houden met de uitvoering van die posten; - voor de specifieke of buitengewone preventiemaatregelen en -middelen waarvoor aparte posten worden opgenomen in de samenvattende opmetingsstaat die bij de offerte is gevoegd, is een afzonderlijke prijsberekening niet noodzakelijk vermits door het voorzien van deze aparte posten voor veiligheid er reeds een voldoende detaillering bestaat die als prijsberekening kan dienen.. OPMERKING: De aandacht van de inschrijvers wordt er op gevestigd dat de diensten van de Regie der Gebouwen zelf zullen nagaan of de inschrijver: - is ingeschreven op de lijst der erkende aannemers overeenkomstig de in onderhavig bestek gestelde voorwaarden - voldaan heeft aan de voorschriften inzake sociale zekerheid Bijgevolg dienen het attest betreffende de inschrijving op de lijst der erkende aannemers en het attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan de voorschriften inzake sociale zekerheid, niet meer gevoegd te worden bij de offerte. OPGELET: - Inzake sociale zekerheid dienen de buitenlandse inschrijvers die zelf, of hun personeel, niet onderworpen zijn aan de Belgische regelgeving, bij hun offerte wel de bewijsstukken te voegen dat zij hun verplichtingen hebben vervuld volgens de desbetreffende wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd zijn. - Inzake de erkenning der aannemers dienen de aannemers die niet zijn ingeschreven op de lijst der erkende aannemers of onvoldoende erkend zijn, nog steeds de documenten toe te voegen geëist krachtens artikel 1 van het M.B. van of een getuigschrift betreffende het indienen van een volledig dossier bij de Commissie van Erkenning (art. 20, 1). De in een andere lidstaat van de Europese Unie erkend aannemer beroept zich op de gelijkwaardigheid van zijn erkenning en voegt in bijlage van zijn offerte het attest van deze erkenning. 3 Dit op grond van artikel 96, 4, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken

19 44 / 19 b) Documenten, modellen en monsters specifiek geëist door dit bestek: 1. Referenties (zie A.3.a art. 19) 2. Teamsamenstelling 3. Een conceptuele nota, met de beschrijving van de filosofie en de benadering; 4. Verklarende nota met betrekking tot de inachtneming van de context (ontwerpmatig en technisch) 5. Architectuurplannen die het ontwerp verduidelijken 6. 3D-visualisaties 7. Kleurenplan 8. Lichtplan 9. Signalisatieplan 10. Brandcompartimentering, evacuatieplan & evacuatiesignalisatie 11. Opsomming van de voorgestelde meubels, inrichtingselementen 12. Proefstukken voor niet destructieve tests (op te stellen in het City Atrium) 13. Documenten met betrekking tot de technieken: a. HVAC: verklarende nota b. Akoestiek: Verklarende nota c. Elektriciteit/ Data/telefonie: verklarende nota (+ voor data: voorbeeld van een werkbezoek (site survey) rapport) d. Toegangscontrole plan + nota over de mogelijke toekomstige zonering/afsplitsing e. Liften trafiekberekening i.f.v. het nieuwe ontwerp 14. Verklarende nota met betrekking tot de energiebesparende voorstellen 15. Planning en plan van aanpak 16. Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp 17. Alle certificaten, labels, analyseresultaten of documenten die de conformiteit van de voorgestelde producten met de gestelde specificaties betreffende duurzaamheid bewijzen 18. Onderhoudsinstructies voor de voorgestelde vloerafwerkingstypes met expliciete vermelding van bijzondere reinigingsmethodes en reinigingsmiddelen, indien van toepassing. 19. Nota met betrekking tot de aangeboden klantenservice, technische bijstand tijdens de waarborgperiodes, opgave van de waarborgperiode per element 20. Nota omtrent de opleiding voor gebruikers van het nieuw geleverd meubilair en alle geïnstalleerde en gewijzigde apparatuur na oplevering 21. Prijsopgave, rekening houdend met de gestelde maximumbedragen voor beide schijven. De inschrijver geeft duidelijk aan welke werken, leveringen en diensten hij voorziet in de eerste fase en welke in de tweede. Hierbij voegt hij een post onvoorziene werken welke 5% van het totaalbedrag bedraagt. Eventueel voegt hij de prijsvoorstellen toe voor de optionele posten. 22. Aanwezigheidsattest informatiesessie en plaatsbezoek De inschrijver is verplicht bij zijn offerte de lijst te voegen van het materiaal of de materialen (handelsmerk en type) die hij heeft gekozen, alsmede de uitvoeringsmethodes ervan te vermelden, voor de hierna volgende posten van de opdracht of voor de posten van onderhavig bestek waarin deze vereisten staan vermeld Zie de technische bepalingen artikel Een vermelding zoals "of gelijkaardige", of "evenwaardige" volstaat niet als precisering. De aannemer zal verplicht worden bij de uitvoering het (de) opgegeven materiaal (materialen) te verwerken.

20 44 / 20 De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op het feit dat de goedkeuring van de offerte niet de onvoorwaardelijke goedkeuring inhoudt van alle erbij gevoegde technische documentatie vanwege producenten en/of leveranciers. De aannemer dient deze documenten aan te vullen en ze eventueel te wijzigen totdat zij volledig overeenstemmen met de voorschriften van het bestek en met de regels van de kunst. Deze aanvullingen, wijzigingen en aanpassingen beïnvloeden noch de termijn, noch het bedrag van de aanneming Het bezoekattest waarvan sprake onder "belangrijke opmerking" opgenomen onder "voorwerp van de aanneming" hiervoor. Indien voor de uitvoering van bepaalde gedeelten van de opdracht door het bestek een bijzondere erkenning wordt gevraagd en de inschrijver niet zelf over deze erkenning beschikt moet hij op straffe van nietigheid bij zijn offerte de naam en het ondernemingsnummer vermelden van maximum drie onderaannemers per onderdeel van het werk waarvoor een bijzondere erkenning wordt geëist en waaronder hij verplicht zal kiezen voor de uitvoering van bedoeld onderdeel. In die lijst mogen geen vermeldingen voorkomen zoals of gelijkwaardige, of evenwaardige. Bij de voorgestelde namen moeten referenties worden gevoegd nopens gelijkaardige uitgevoerde werken of studies. De onderaannemers moeten erkend zijn in de vereiste categorieën en klassen. De aannemer zal slechts beroep kunnen doen op een niet vermelde onderaannemer na schriftelijk en voorafgaand akkoord van de aanbestedende instantie. Indien de aanbestedende instantie om bijkomende inlichtingen verzoekt voor de goedkeuring van de offerte, moeten die gegeven worden binnen een termijn van acht kalenderdagen nadat ze werden gevraagd. Deze inlichtingen mogen de offerte slechts aanvullen of preciseren; in geen geval mogen ze de inhoud of de prijs ervan wijzigen of aanpassen. Artikel 93, 2 - Tijdelijke handelsvennootschappen of gelijkaardige samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid De aanbestedende instantie aanvaardt offertes die worden ingediend door een tijdelijke handelsvennootschap of gelijkaardig samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid. Voorwaarde is dat minstens één geselecteerde aannemer deel uitmaakt van de tijdelijke handelsvennootschap of gelijkaardig samenwerkingsverband. De tijdelijke handelsvennootschappen of gelijkaardige samenwerkingsverbanden zullen voor de uitvoering van de opdracht over een eigen ondernemingsnummer moeten beschikken. Door een offerte in te dienen, verbinden zij zich ertoe een eigen ondernemingsnummer aan te vragen indien de opdracht hen wordt gegund. Artikel 96, 2 De samenvattende opmeting wordt door de inschrijver opgemaakt zie artikel

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

Deel F: Indeling offertedossier

Deel F: Indeling offertedossier Deel F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier - ingeval van tijdelijke handelsvennootschap: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT. OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr OPEN OFFERTEAANVRAAG

GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT. OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr OPEN OFFERTEAANVRAAG GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr. 2016-016 OPEN OFFERTEAANVRAAG BETREFFENDE ONTWERP - UITVOERING VAN WERKEN VAN EEN ONROEREND GEHEEL

Nadere informatie

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL SOLLEVELDEN 2 2590 BERLAAR Lot 20.1 VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL MEI 2016 VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 2590 BERLAAR THV Scholenbouw : ELD

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

DEEL F: Indeling offertedossier

DEEL F: Indeling offertedossier DEEL F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier ingeval van tijdelijke vereniging: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de tijdelijke

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Opdracht voor aanneming van werken. BIJZONDER BESTEK NR. 2011/04/Ramen

Opdracht voor aanneming van werken. BIJZONDER BESTEK NR. 2011/04/Ramen Scholengroep 19 - Dender Dienst Infrastructuur Welvaartstraat 70/4 9300 Aalst OPENBARE AANBESTEDING Opdracht voor aanneming van werken BIJZONDER BESTEK NR. 2011/04/Ramen Betreft : Perceel 1: BS De Krekel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam):

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam): BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 0841_A1.C1 Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Internaat

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd Wijziging van het koninklijk besluit Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen In dit koninklijk besluit (25.01.2001) zijn twee

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING

OPENBARE AANBESTEDING INSCHRIJVINGSFORMULIER BOUWEN OPVANGTEHUIS VOOR VROUWEN OPDRACHTGEVER : CAW Ctraal West Vlaander Nijverheidsstraat 11, 8800 Roeselare UITVOERING DER WERKEN : Brugseweg 67a - 8900 Ieper OPENBARE AANBESTEDING

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS SCHOOL VAN MORGEN - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

Afbraak bouwvallige schoolgebouwen. Jacky Goris algemeen directeur Oudstrijderslaan 200 1140 EVERE. 02 / 727.06.80 sgr8.infra@g-o.

Afbraak bouwvallige schoolgebouwen. Jacky Goris algemeen directeur Oudstrijderslaan 200 1140 EVERE. 02 / 727.06.80 sgr8.infra@g-o. OPENBARE AANBESTEDING OPDRACHT: ADRES VAN UITVOERING: OPDRACHTGEVER: INLICHTINGEN: Afbraak bouwvallige schoolgebouwen. Academie voor Beeldende Kunsten Dapperheidsplein 17 1070 Anderlecht Tel. 02 523 03

Nadere informatie

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente.

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente. 1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN

BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VOOR EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN EN LEVERINGEN HET REALISEREN, HET ONTWERPEN EN DE PRODUCTIE VAN EEN OF MEERDERE GESCHENKVERPAKKINGEN VOOR HET RELATIEGESCHENK VAN HET BELGISCHE EU-VOORZITTERSCHAP 2010 BEPERKTE WEDSTRIJDOFFERTEAANVRAAG ALGEMENE ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011 Bijkomende vragen gesteld per email op 4 november 2011 in het kader van de Ontwerpopdracht Realisatie Renovatiedossier Algemeen Ziekenhuis St.-Blasius Beperkte offerteaanvraag Betreft: vragen ontvangen

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

AANVRAAG TOT DEELNEMING

AANVRAAG TOT DEELNEMING MET REFERENTIE 2016-017 BIJLAGE 1. AANVRAAG TOT DEELNAME AANVRAAG TOT DEELNEMING Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en rechtsgeldig ondertekend door de inschrijver. A. ALGEMENE VERBINTENIS

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Kerkfabriek Sint-Laurentius Lot 01 behandelen dakspant van kerktoren tegen houtborende insecten. BESTEK NUMMER: 342-01. IN

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2016/232195/126C OPEN AANBESTEDING

BIJZONDER BESTEK NR. 2016/232195/126C OPEN AANBESTEDING 499 Operationele dienst Brussel Guldenvlieslaan 87 Bus 2 1060 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK NR. 2016/232195/126C OPEN AANBESTEDING betreft: informatie: 1000 BRUSSEL : KLEIN KASTEELTJE (FEDASIL) Negende Linielaan

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

STUDIEOPRACHT VOOR DE SANERING EN RENOVATIE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MALBEEK KLOKTORENSTRAAT 22/24 TE 1040 ETTERBEEK

STUDIEOPRACHT VOOR DE SANERING EN RENOVATIE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MALBEEK KLOKTORENSTRAAT 22/24 TE 1040 ETTERBEEK BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bijzonder Bestek STUDIEOPRACHT VOOR DE SANERING EN RENOVATIE VAN GEMEENSCHAPSCENTRUM DE MALBEEK KLOKTORENSTRAAT 22/24 TE 1040 ETTERBEEK BIJZONDER BESTEK SELECTIEFASE NR GCMBK0901

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE

BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE BIEDINGSLEIDRAAD VOOR INSCHRIJVING VOOR HET UITBATEN VAN DE CAFETARIA VAN SPORTHAL BERLARE Deze biedingsleidraad wil de procedure verduidelijken waarmee de gemeente Berlare de concessie voor het uitbaten

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor een telefonische juridische helpdesk voor vastgoedmakelaars (eerstelijnsbijstand) Offerteaanvraag BIV

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

STUDIEOPRACHT VOOR DE AFWERKING EN INRICHTING VAN DE CASCO-NIEUWBOUW VAN HET GEMEENSCHAPSCENTRUM DEN DAM, WAVERSESTEENWEG TE 1160 BRUSSEL (OUDERGEM)

STUDIEOPRACHT VOOR DE AFWERKING EN INRICHTING VAN DE CASCO-NIEUWBOUW VAN HET GEMEENSCHAPSCENTRUM DEN DAM, WAVERSESTEENWEG TE 1160 BRUSSEL (OUDERGEM) STUDIEOPRACHT VOOR DE AFWERKING EN INRICHTING VAN DE CASCO-NIEUWBOUW VAN HET GEMEENSCHAPSCENTRUM DEN DAM, WAVERSESTEENWEG TE 1160 BRUSSEL (OUDERGEM) BIJZONDER BESTEK SELECTIEFASE NR GCDAM0701A91 BEPERKTE

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500 1/ 5 BE001 15/02/2016 - FM nummer: 2016-504566 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur

Directoraat-generaal Presidium Directoraat plenaire vergadering De directeur Directoraat plenaire vergadering De directeur UITNODIGING TOT INSCHRIJVING Betreft: Ref.: Levering van uitgeversdiensten voor het aanvullen en bijwerken van de gegevensbank "Waarnemingspost" van het Europees

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL).

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) gemeente Voerendaal, Postbus 23000, 6367 ZGVoerendaal(NL). Internetadres(sen): Adres van

Nadere informatie

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden Nota De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden 1. Management summary 1. Het eerste reparatie-k.b. overheidsopdrachten van 21 februari 2014

Nadere informatie

VOLLEDIGE STUDIEOPRACHT VOOR

VOLLEDIGE STUDIEOPRACHT VOOR BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bijzonder bestek voor selectiefase VOLLEDIGE STUDIEOPRACHT VOOR DE VERBOUWING VAN HET GEMEENSCHAPSCENTRUM ELZENHOF, KROONLAAN 12 TE 1050 BRUSSEL (ELSENE), EN VAN HET GEMEENSCHAPSCENTRUM

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50

Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 1 Ministerie van Middenstand en Landbouw NATIONALE PLANTENTUIN VAN BELGIE Domein van Bouchout B 1860 Meise Drukken van Scripta Botanica Belgica 50 BIJZONDER BESTEK HOOFDSTUK 1: IDENTIFICATIE: 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 7 BE001 15/01/2014 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie