BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG"

Transcriptie

1 Complexnummer Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer) Vooruitgangstraat 56 Aanpassingswerken aan de kantoren in het gebouw City Atrium in «Dynamic office» : Uitwerken van het concept van de aanpassing van de kantoren, werken en leveringen in uitvoering van dit concept en levering van de meubels. De offertes worden geopend op Maandag 17 juni 2013 om 10:30 uur ten overstaan van de Heer M. SAMAIN, administr. Attache bij de Regie der Gebouwen, Directie BRUSSEL, Jourdanstraat nr. 95 (gelijkvloers) te 1060 Brussel. De documenten betreffende deze aanneming kunnen worden ingezien bij de leidend ambtenaar van onderhavige opdracht en dit na telefonische afspraak op het hierboven vermelde adres. De documenten betreffende deze aanneming kunnen worden gekocht na aanvraag per mail, per fax of per post, en dit na ontvangst van de voorafgaande storting van de verkoopprijs, bij: Regie der Gebouwen Dienst e-notification ter attentie van de heer Thierry VAN GUCHT telefoon: telefax: Gulden Vlieslaan 87, bus Brussel bankrekening: IBAN BE BIC PCHQBEBB Het bestelformulier is beschikbaar op de website van Regie der Gebouwen: of kan op het hierboven vermelde adres aangevraagd worden. Dit bijzonder bestek maakt één geheel uit met de typebestekken vermeld onder A.1.b. (Lijst van de contractuele documenten). Zij vormen er een bijlage van en maken er integrerend deel van uit. Prijs van dit bestek met een offerteformulier en samenvattende opmetingsstaten :..150 EUR.

2 44 / 2 VOORWERP VAN DE AANNEMING De opdracht heeft als voorwerp het uitwerken van het concept voor de kantoorinrichting in Dynamic Office en alle werken, diensten en leveringen in uitvoering van het concept. Locatie : FOD Mobiliteit en Vervoer City Atrium deel A&B - Vooruitgangstraat, nr 56, te 1210 Brussel De werken worden uitgevoerd voor rekening van de Regie der Gebouwen, in toepassing van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen. Wanneer in de contractuele documenten sprake is van de aanbestedende instantie, moet daaronder verstaan worden de Regie der Gebouwen. Beschrijving der werken: De opdracht omvat: de ontwikkeling van het concept van de kantoorinrichting volgens het principe Dynamic Office, en van de ondersteunende functies het ontwerp van de vaste en losse inrichtingselementen, en de conceptuele integratie van eventueel los meubilair evenals de bepaling van de afwerkingsmaterialen de levering van het nieuw voorgestelde meubilair en de inrichtingselementen de uitvoering van de werken, inclusief de aanpassingen aan de bestaande technische installaties in functie van de gestelde eisen, nodig voor de realisatie van het concept. De projectdefinitie en het programma van eisen worden aan dit bestek toegevoegd. De kostprijs van de gehele opdracht bedraagt maximaal EUR (incl. BTW 21 %). De werken worden uitgevoerd in 2 fases, waarvoor twee aparte budgetten voorzien zijn: - De eerste fase bestaat uit minimaal de inrichting van de 5 de en 6 de verdieping overeenkomstig het behoefteprogramma tot gebruiksklare gehelen. Deze werken moeten uitgevoerd worden in de periode oktober-november 2013, zodat de facturatie kan gebeuren in december Het maximaal te besteden budget voor de eerste fase is euro (incl. BTW 21%). - De tweede (voorwaardelijke) fase bestaat uit de inrichting van de 7 overblijvende verdiepingen. Deze schijf kan slechts gegund worden indien de aanbestedende overheid over de noodzakelijke kredieten beschikt. In het geval deze fase komt te vervallen, gebeurt dit zonder dat de aannemer op grond hiervan recht heeft op de verbreking van het contract of enige schadevergoeding kan eisen. Eenmaal de budgetten ter beschikking zijn, worden deze werken uitgevoerd overeenkomstig de door de inschrijver bij zijn offerte voorgestelde planning, rekening houdend met de randvoorwaarden met betrekking tot deze planning gesteld in de technische bepalingen. Het maximaal te besteden budget voor de tweede fase is euro (incl. BTW 21%) Overschrijden van de gestelde maxima voor de totaliteit of voor de eerste en/of tweede schijf, betekent de uitsluiting uit de procedure.

3 44 / 3 Inlichtingen De aannemers kunnen alle nuttige inlichtingen krijgen ten kantore van de op pagina 1 vermelde dienst door zich te richten tot mevrouw Evy Van Beurden, Attache architect Tel : Belangrijke opmerking: informatiesessie en plaatsbezoek Gelet op de aard van de opdracht heeft de aanbestedende overheid beslist om tussen het publiceren van het bestek en de dag van de opening van de offertes, een informatiesessie, met hieraan gekoppeld een bezoek ter plaatse te houden ten behoeve van de kandidaat-inschrijvers. Deze informatiesessie zal doorgaan op donderdag 30 mei 2013 om 10:00 uur op het volgende adres Vooruitgangstraat 56 te 1210 Brussel Tijdens deze informatiesessie zal eerst een kort overzicht worden gegeven van het voorwerp van de opdracht. Vervolgens wordt ruimte gegeven voor het stellen van vragen. Teneinde de informatiesessie ordentelijk te laten verlopen worden de kandidaat-inschrijvers die op de informatiesessie wensen aanwezig te zijn, verzocht om hun vragen aan de aanbestedende overheid te bezorgen via of fax. Het adres is Enkel de vragen die daags voor de informatiesessie bij de aanbestedende overheid zijn toegekomen, moeten tijdens de informatiesessie worden beantwoord. Aan de ingang van de vergaderzaal moeten de aanwezigen worden verzocht om de identiteit van hun onderneming die zij vertegenwoordigen en hun volledig adres en adres te vermelden op een aanwezigheidslijst. Naderhand moet de aanbestedende overheid aan alle aanwezigen een proces-verbaal van de informatiesessie opzenden. Na de infosessie en het bezoek aan de plaats van de werken zal aan de inschrijver een attest gegeven worden. Dit attest moet op straffe van nietigheid bij de offerte gevoegd worden. De inschrijver die zijn offerte indient, erkent ingevolge deze informatiesessie en dit plaatsbezoek : alle nuttige informatie ontvangen te hebben om de omvang van de opdracht te begrijpen; zich rekenschap te hebben gegeven van alle bijzonderheden van de uitvoering van de opdracht; het bedrag van zijn offerte te hebben berekend, rekening houdend met deze kennis van de opdracht en met de middelen die ingezet dienen te worden voor der perfecte uitvoering ervan.

4 44 / 4 Inhoud Dit bijzonder bestek bestaat uit: :.file : NL_155_01_ADM BEPAL.pdf B. TECHNISCHE BEPALINGEN :.file : technische bepalingen.pdf C. OFFERTEFORMULIEREN :.. file : offerteformulieren.docx D. RICHTINGGEVENDE MEETSTAAT :..file : richtinggevende meetstaat.xlsx E. DOCUMENTEN IN BIJLAGEN:..files : (3) : Bijlagen / annexes.zip 1. de volledige tekst van de omzendbrief van 28 februari 2002 van de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten en Ministerie van Verkeer en Infrastructuur met betrekking tot de voorwaarden van uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken en diensten en voor de concessies voor openbare werken van de diensten van de staat en de instellingen van openbaar nut dewelke ervan afhangen, waarbij het gebruik van voor het vervoer van goederen bestemde voertuigen, behorend tot de categorieën N2 en N3, zoals gedefinieerd door artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen, waaraan auto s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, nodig is (B.S. van ) 2. ONTWERP: - visietekst Mobi4U - programma van eisen - nabijheidstabel van de verschillende diensten - werkplekfiches (A H) - inventaris bestaand meubilair - as-built plannen en technische fiches 3. HVAC: - uitvoeringsplannen - nieuwe hoofdstuk B prestatie-eisen en ontwerpvereisten versie 2013 als aanvulling op het typelastenboek AKOESTIEK: - TF verlaagd metalen plafond in bureelzones 5. ELEKTRICITEIT: zie lijst technische bepalingen 6. DATA/TELEFONIE: zie lijst technische bepalingen 7. TOEGANGSCONTROLE: plannen van de beveiligingsperimeters 8. LIFTEN: - technische gegevens van de liften - huidige bezettingsgraad van de verdiepingen 9. RICHTINGEVENDE MEETSTAAT

5 44 / 5 Integriteitsbeleid Regie der Gebouwen De Regie der Gebouwen voert een integriteitsbeleid dat gebaseerd is op de omzendbrief nr. 573 met betrekking tot het deontologisch kader voor de ambtenaren van het federaal administratief openbaar ambt (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2007). Met haar integriteitsbeleid wenst de Regie der Gebouwen het ethisch en deontologisch gedrag van haar ambtenaren te ondersteunen en te stimuleren. Wij hopen hiermee eveneens het vertrouwen in de goede werking van de Regie der Gebouwen te bewaren en te verbeteren. Om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de ambtenaren van de Regie der Gebouwen te waarborgen werd een verbod ingevoerd tot het vragen, eisen, beloven of ontvangen van giften, geschenken, beloningen of voordelen van welke aard ook, voor de ambtenaren van de Regie der Gebouwen en/of voor derden, en dit zowel tijdens de uitoefening van hun ambt als daarbuiten. We vestigen uw aandacht ook op het bestaan van de Leidraad Kwalitatief Werfbeheer. Onze medewerkers vinden in deze leidraad de kaders waarbinnen ze hun werk in relatie tot opdrachtnemers moeten uitvoeren. Ook voor onze opdrachtnemers, contractanten en partners geeft deze leidraad duidelijkheid over wat de Regie der Gebouwen van hén verwacht: van de precontractuele fase van een project tot en met de oplevering en ingebruikname ervan. De Regie der Gebouwen rekent op uw medewerking om haar integriteitsbeleid te respecteren. Voor meer informatie over het federaal deontologisch kader, de Leidraad Kwalitatief Werfbeheer en het integriteitsbeleid van de Regie der Gebouwen kan u terecht op De inschrijver is ertoe gehouden zich ervan te vergewissen dat er in zijn bestek geen ontbrekende bladzijden zijn. Indien dit toch het geval is kan hij zich wenden tot de heer L. Hackens van de Dienst Aanbestedingen (tel. : die dan onmiddellijk de eventuele bladzijden gratis zullen overmaken.

6 44 / 6 Deze administratieve bepalingen zijn onderverdeeld in 5 delen: 1. de lijst van reglementaire en contractuele documenten die van toepassing zijn op deze opdracht 2. bijzondere vermeldingen in uitvoering van de wet van bijzondere vermeldingen in uitvoering van het K.B. van (o.m. betreffende prijsbepaling, opmaak offerte, keuze van de aannemer, gestanddoeningstermijn) 4. bijzondere vermeldingen in uitvoering van het K.B. van (uitvoering van de opdracht) 5. bijzondere vermeldingen en afwijkingen met betrekking tot de algemene aannemingsvoorwaarden zoals vastgesteld in de bijlage bij het K.B. van (uitvoering van de opdracht) De nummering van de laatste drie documenten wordt hernomen in dit bestek. Opmerking betreffende de typebestekken De typebestekken waarnaar wordt verwezen bevatten aanvullingen en/of wijzigingen aan de Algemene Aannemingsvoorwaarden voor de Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en voor de concessies van openbare werken zoals gevoegd in de bijlage van het K.B. van Elke verwijzing in deze typebestekken naar het Ministerieel Besluit van 10 augustus 1977 dient te worden gelezen als een verwijzing naar de algemene aannemingsvoorwaarden gevoegd in bijlage bij het K.B. van Elke verwijzing naar de wet van 14 juli 1976 dient te worden gelezen als een verwijzing naar de wet van De lijst van de op de opdracht toepasselijke documenten met hun orde van voorrang, die in de typebestekken is opgenomen, wordt vervangen door de lijst vermeld onder A.1 van onderhavig bestek. De artikels van de typebestekken verwijzen naar de overeenkomstige artikels van de algemene aannemingsvoorwaarden van het K.B. van met uitzondering van: artikel 3 : verwijst naar artikel 4 A.A.V. artikel 13, 2 : verwijst naar artikel 13, 1 A.A.V. artikel 25, 2 : verwijst naar artikel 25, 1 A.A.V. artikel 27, 1 : verwijst naar artikel 27, 1, 2 & 4 A.A.V. artikel 27, 4 : verwijst naar artikel 27, 5 A.A.V. artikel 27, 8 : verwijst naar artikel 27, 6 A.A.V. artikel 27, 9 : verwijst naar artikel 27, 7 A.A.V. artikel 27, 10 : verwijst naar artikel 20, 9 A.A.V. artikel 37, 3 : verwijst naar artikel 37, 4 A.A.V. artikel 43, 1 : verwijst naar artikel 19, 1 A.A.V. artikel 43, 3 : verwijst naar artikel 43, 2 A.A.V. artikel 43, 4 : verwijst naar artikel 43, 3 A.A.V. artikel 48, 2 : verwijst naar artikel 20, 4 A.A.V. artikel 48, 3 : verwijst naar artikel 48, 2 A.A.V. artikel 67 : verwijst naar artikel 30 A.A.V. artikel 68 1 : verwijst naar artikel 25 A.A.V. artikel 69 : verwijst naar artikel 14, 2 & 3 A.A.V. Als algemene regel geldt dat in geval van tegenstrijdigheid de bepalingen van het bijzonder bestek voorrang hebben op de bepalingen van de typebestekken.

7 44 / 7 A.1. LIJST VAN DOCUMENTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DEZE OPDRACHT A.1. a. Lijst van de belangrijkste reglementaire teksten (niet exhaustief) Reglementering inzake de overheidsopdrachten: Basiswet: Wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (B.S ), Voorschriften inzake o.m. bekendmaking en informatie, selectie, prijsbepaling, opmaak, indienen en opening offertes, regelmatigheid en keuze van de aannemer: K.B. van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken (B.S ); Errata (B.S ), Voorschriften inzake de uitvoering van de opdracht, waaronder de algemene aannemingsvoorwaarden: K.B. van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (B.S ), Voorschriften inzake toezicht en bevoegdheid: K.B. van 14 oktober 1996 betreffende het voorafgaand toezicht en de overdracht van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en inzake de toekenning van concessies van openbare werken (B.S ) Voorschriften inzake de inwerkingtreding: K.B. van 29 januari 1997 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 24 december 1993 betreffende overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en van hun uitvoeringsmaatregelen (B.S );Errata (B.S ) Reglementering betreffende de Erkenning der Aannemers: De wet van 20 maart 1991 (B.S ) houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, Het K.B. van 26 september 1991 (B.S ) tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, Het M.B. van 27 september 1991 (B.S ) tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën en ondercategorieën met betrekking tot de erkenning van de aannemers. Het M.B. van 27 september 1991 (B.S ) betreffende de bij de aanvragen voor een erkenning, een voorlopige erkenning of bij de beoordeling van de bewijzen vereist met toepassing van artikel 3, 1, van de wet van 20 maart 1991, houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, voor te leggen documenten. Reglementering betreffende arbeidsbescherming en betreffende de veiligheid: Het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) Het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S ) en volgende uitvoeringsbesluiten: Het K.B. van 28 juni 1999 houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk V van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk (B.S ) Het K.B. van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S ) Het Koninklijk Besluit van betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest Het M.B. van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg (B.S., )

8 44 / 8 A.1.b. Lijst van de contractuele documenten Het typebestek nr. 100 van 1984: "Permanente administratieve bijlage bij de bijzondere bestekken betreffende de overeenkomsten van bouwwerken". Het artikel 1 van het typebestek nr. 100 van 1984 dient aangevuld te worden als volgt: "De niet-traditionele materialen, uitrustingen en bouwprocédés die onderworpen zijn aan de technische goedkeuring (Ministerieel Besluit van , Nationaal Instituut voor de Huisvesting en Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw) worden op dezelfde manier toegelaten als die welke het voorwerp zijn van de algemene technische specificaties, binnen de perken bepaald in die goedkeuringen. In geval van betwisting primeert het bestek wanneer de betwisting betrekking heeft op het prestatiepeil van een product. Indien de betwisting, daarentegen, betrekking heeft op de verwerkingswijze welke eigen is aan de goedgekeurde producten, primeert de tekst van de goedkeuring op het bestek voor zover de goedkeuring verenigbaar is met het ontwerp. De door de aannemer te nemen maatregelen om de verenigbaarheid en de samenhang van een goedgekeurd product met de omliggende constructies te waarborgen, moeten ter goedkeuring worden overgelegd aan de bouwheer." De eengemaakte technische specificaties (STS), voor zover het bijzonder bestek of het verwijzingsbestek ernaar verwijst. Het typebestek nr. 105 van "Centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling". Het typebestek nr Aanneming van mechanische en elektrische installaties en constructies. Alle volgende typebestekken zijn van toepassing voor wat betreft de kwalitatieve eisen: Deel nummer Betreft Publicatie-jaar Inleiding A A B B B B B.03 Mechanica in het algemeen (hoofdstukken a. t/m i.) ( 1 ) Mechanica in het algemeen (hoofdstukken j., k. en l.) Elektriciteit in het algemeen draaiende machines (hoofdstuk b.) Elektriciteit in het algemeen statische machines (hoofdstuk a.) Elektriciteit in het algemeen (hoofdstuk d.) laagspanningstoestellen Elektriciteit in het algemeen (hoofdstukken c. en e.) Hoogspanningstoestellen, schakel- en verdeelinrichtingen voor hoogspanning Elektriciteit in het algemeen (hoofdstuk f.) verdeelinrichtingen voor laagspanning tekst overgenomen uit de uitgave van het typebestek 400 van 1954

9 44 / B.01 Elektriciteit in het algemeen (hoofdstukken g. t/m n.) ( 2 ) C.03 Liften D.02 Verlichting in de gebouwen (hoofdstukken a en c) D.04 Verlichting in de gebouwen (hoofdstukken b en d) E.01 Diverse zwakstroominstallaties in de gebouwen F.01 Bliksemafleiderinstallaties ( 1 ) I.01 Wegverlichting J.03 Teletechniek (hoofdstuk a.) L.02 Hydraulica ( 1 ) M.01 Oleohydraulica 1968 De Afleveringen uitgegeven door het voormalige Ministerie van Openbare Werken voor zover er naar verwezen wordt in het technisch gedeelte van dit bestek: Het Sanitair reglement samengesteld uit de technische voorlichtingsnota s nrs. 114, 120 en 200 van het W.T.C.B.. De omzendbrief van 24 januari 1995 van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur: Kostenschaal voor aannemersmaterieel CMK-93 (B.S. van ) De omzendbrief van 28 februari 2002 van de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten en Ministerie van Verkeer en Infrastructuur met betrekking tot de voorwaarden van uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken en diensten en voor de concessies voor openbare werken van de diensten van de staat en de instellingen van openbaar nut dewelke ervan afhangen, waarbij het gebruik van voor het vervoer van goederen bestemde voertuigen, behorend tot de categorieën N2 en N3, zoals gedefinieerd door artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen, waaraan auto s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, nodig is (B.S. van ) De Europese normen en de gehomologeerde of geregistreerde NBN-normen, uitgegeven door het Bureau voor Normalisatie, inzonderheid die waarnaar dit bestek en de andere contractuele documenten verwijzen, voor zover zij werden gepubliceerd uiterlijk op de datum van de publicatie van deze opdracht of voor beperkte procedures, uiterlijk op de datum van de uitnodiging tot indienen van de offerte. De brochures Normalisatie van luchtkanalen, uitgegeven door de Regie der Gebouwen. De technische voorlichtingsnota's (T.V.) gepubliceerd door het W.T.C.B., inzonderheid die waarnaar dit bestek en de andere contractuele documenten verwijzen voor zover zij werden gepubliceerd uiterlijk op de datum van de publicatie van de opdracht of in het geval van beperkte procedures uiterlijk op de datum van de uitnodiging tot indienen van de offerte. 2 tekst overgenomen uit de uitgave van het deel 400.B.01 van

10 44 / 10 A.1.c. In geval van tegenstrijdigheid tussen voornoemde documenten is de orde van voorrang de volgende: 1. De wet van , de wet van en de wet van De Koninklijk Besluiten tot uitvoering van de wet van van: uitgezonderd de bijlage ; het Koninklijk Besluit van tot uitvoering van de wet van ; de Koninklijke Besluiten van , en tot uitvoering van de wet van Het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) en het algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI). 4. De bijlage bij het K.B. van tot bepaling van de algemene aannemingsvoorwaarden voor zover er niet van is afgeweken door: Het onderhavig bestek De typebestekken 5. De Ministeriële Besluiten van tot uitvoering van de wet van Het onderhavig bestek. 7. Het typebestek nr. 100 van De typebestekken, voor zover zij werken bevatten die voorwerp uitmaken van de huidige opdracht: 8.1. voor de ruwbouw en afwerking met voorrang voor de meest recente publicaties de STS documenten de afleveringen gepubliceerd door het voormalige Ministerie van Openbare Werken het typebestek nr voor de elektriciteit het typebestek nr. 101 het typebestek nr voor de centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling, in volgorde: het typebestek nr. 105 de brochures over de normalisatie van luchtkanalen 8.4. voor de wegen: het typebestek nr. 300 voor wegenwerken in het Waals Gewest het typebestek nr. 250 voor wegenwerken in het Vlaams Gewest het typebestek nr voor wegenwerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

11 44 / Europese normen 10. Belgische normen. 11. De technische voorlichtingsnota s van het W.T.C.B. A.1.d. Geschillen Alle geschillen dewelke voortvloeien uit of betrekking hebben op onderhavig bestek op het vlak van haar interpretatie en uitvoering zullen uitsluitend via de Belgische rechtbanken en hoven worden beslecht. In verband met deze geschillen zullen partijen enkel beroep kunnen doen op de Belgische wetgeving en reglementering. A.1.e. Verkoop van de documenten De documenten waarvan sprake is in dit bestek, kunnen gekocht worden op de volgende adressen: 1. bij het Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53 te 1000 Brussel, - de wetten en besluiten betreffende de overheidsopdrachten, de erkenning van de aannemers en andere, zoals zij hiervoor zijn opgesomd. 2. bij de Dienst e-notification van de Regie der Gebouwen, Gulden Vlieslaan 87, bus 2, 1060 Brussel, telefoon: , telefax: , mail: bankrekening: IBAN BE , BIC PCHQBEBB: - het bijzonder bestek, - de typebestekken, - de afleveringen. Het bestelformulier is beschikbaar op de website van Regie der Gebouwen: of kan aangevraagd worden per telefoon of telefax. 3. bij het Bureau voor Normalisatie NBN, Birminghamstraat 131, B-1070 Brussel: - de Europese normen - de NBN-normen. 4. bij het W.T.C.B. (www.wtcb.be ): - de technische voorlichtingsnota s 5. bij de Federale overheidsdienst Economie, Infoshop, Vooruitgangstraat 48, 1210 Brussel, telefoon: , mail: of op de website: : - de STS - de andere verwijzingsdocumenten - en de reglementen

12 44 / 12 A.1.f. veiligheidsplan: Een veiligheids- en gezondheidsplan, in de zin van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, opgesteld door de veiligheidscoördinator-ontwerpfase, wordt door de inschrijver zelf toegevoegd in functie van het door hem gepresenteerde ontwerp. A.1.g. Plannen: De inschrijver voorziet zelf de nodige plannen ter uitvoering van het ontwerp dat hij bij zijn inschrijving voorstelt. In de bijlagen van dit lastenboek bevinden zich de as-built-plannen en de relevante technische informatie voor de inschrijver om zich op te baseren bij de opmaak van zijn ontwerp. Indien de inschrijver meent voor de opmaak van zijn offerte meer informatie nodig te hebben dan deze die zich in de bijlagen bevindt, wordt hij verondersteld hierom te verzoeken tijdens de hoger vermelde informatiesessie.

13 44 / 13 A.2. VERMELDINGEN IN UITVOERING VAN DE WET VAN Artikel 11 Door deel te nemen aan onderhavige gunningsprocedure verklaart de kandidaat of inschrijver niet te hebben gehandeld in strijd met artikel 11 en geen handeling, overeenkomst of afspraak heeft gemaakt die de normale mededingingsvoorwaarden kan vertekenen. Offertes die met zodanige handeling, overeenkomst of afspraak zijn ingediend, moeten worden geweerd. Wanneer zodanige handeling, overeenkomst of verstandhouding tot het gunnen van een overheidsopdracht heeft geleid, dan moet elke uitvoering van de opdracht worden stopgezet, tenzij de bevoegde overheid, bij een met redenen omklede beslissing, anders beschikt. De toepassing van deze bepaling kan in geen geval leiden tot schadeloosstelling van de persoon aan wie de opdracht gegund werd. De aannemer onthoudt er zich ook van om één of meerdere voormalige personeelsleden van de Regie der Gebouwen, binnen de twee jaar na zijn/haar/hun ontslag of pensionering of anderszins vertrek uit de Regie der Gebouwen, op eender welke manier rechtstreeks of onrechtstreeks in te zetten voor het opmaken en/of indienen van een offerte en/of voor het uitvoeren van eender welke taken in het kader van onderhavige opdracht ten behoeve van de Regie der Gebouwen. Artikel 23, 4 betekening overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen De betekening van de overdracht of inpandgeving van schuldvorderingen kan ook geschieden per aangetekend schrijven gericht aan de aanbestedende instantie op volgend adres: Regie der Gebouwen Financiële dienst Gulden Vlieslaan 87, bus Brussel Om geldig te zijn, moet de betekening gebeuren uiterlijk tegelijkertijd met de aanvraag tot betaling van de cessionaris. Meerdere overgedragen schuldvorderingen kunnen aan de hand van hetzelfde aangetekend schrijven of deurwaardersexploot betekend worden, op voorwaarde dat zij op dezelfde aanbestedende instantie betrekking hebben en uit eenzelfde gegunde overheidsopdracht voortkomen.

14 44 / 14 A.3. VERMELDINGEN IN UITVOERING VAN HET K.B. VAN A.3.a. REGELS IN VERBAND MET DE KWALITATIEVE SELECTIE Artikel 17: impliciete verklaring op erewoord: Door in te schrijven met een offerte op onderhavige opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in één van de uitsluitingsgevallen te bevinden die opgesomd zijn in artikel 17 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken en dit in de mate dat de aanbestedende instantie deze uitsluitingsgevallen voor deze opdracht in aanmerking moet of wenst te nemen. Artikel 19: technische, financiële en economische minimumeisen: Op dit vlak dient de inschrijver voor onderhavige opdracht te voldoen aan volgende minimumeisen: 1. Erkenning Voor de toewijzing van de opdracht worden de werken die het voorwerp zijn van deze aanneming gerangschikt in categorie D of ondercategorie D4 en de aanbestedende instantie is van oordeel dat zij tot klasse 4 behoren. Voor de uitvoering van de hieronder opgesomde gedeelten dient de inschrijver, indien hij niet zelf over de vereiste erkenning beschikt, een beroep te doen op een in de vereiste categorie, ondercategorie en klasse erkende onderaannemer. Alvorens met de uitvoering van de betreffende werken wordt gestart, maakt de aannemer aan de aanbestedende instantie het bewijs over van de voldoende erkenning van zijn onderaannemer. Omschrijving van de werken Inrichtingswerken HVAC Elektriciteit en toegangscontrole Data, ICT, telefonie Categorie ondercategorie - klasse klasse : volgens bedrag van de door onderaannemer uit te voeren werken ondercategorie D4 ondercategorie D17 of D18 ondercategorie P1 ondercategorie P1 of S1 - Onderaannemer dient een erkend installateur te zijn bij de fabrikant van de bestaande datainstallatie hetzij N.V. Nexans Liften ondercategorie N1

15 44 / Referenties: 2 uitgevoerde ontwerpen voor minimaal 100 werkplekken in dynamic office die de bekwaamheid, vakkundigheid, ervaring en betrouwbaarheid van de inschrijver verduidelijken, met opgave van bruto oppervlakte, totale kostprijs en uitvoeringsperiode per referentieproject, tenminste over de laatste 5 jaar. De kwaliteit van het concept voor de kantoorinrichting met flexibele werkplekken moet verduidelijkt en geïllustreerd worden (per referentie max. 3 A3 s). 3 uitvoeringen van landschapskantoorinrichtingen met een minimale oppervlakte van m² die de bekwaamheid, vakkundigheid, ervaring en betrouwbaarheid van de inschrijver verduidelijken, met opgave van bruto oppervlakte, totale kostprijs en uitvoeringsperiode per referentieproject, tenminste over de laatste 5 jaar (per referentie max. 3 A3 s). 2. Andere bewijzen van technische, financiële en economische bekwaamheid Minimale teamsamenstelling, met verduidelijking van het samenwerkingsverband en de kwalificaties van elk. één of meerdere personen die gespecialiseerd zijn in de planning, budgetbeheersing en leiding van werken van dezelfde aard en dezelfde omvang als die welke het voorwerp uitmaken van de onderhavige opdracht één of meerdere personen die één of meerdere van de voorgestelde ontwerpreferenties ontworpen en gerealiseerd hebben een aannemer met de erkenning in categorie D of ondercategorie D4 (geluids- ene warmteisolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd) en klasse 4. één of meerder personen die gekwalificeerd zijn als veiligheidscoördinator voor de opvolging van deze materie in ontwerp- en uitvoeringsfase één of meerdere personen belast met de opmaak van de technische studies voor de uitwerking van het ontwerp (akoestiek, HVAC, elektriciteit en elektronica, ) A.3.b. COMMUNICATIEMIDDELEN Artikel 81 ter, 3 De aanbestedende instantie staat het gebruik van elektronische middelen (mail en telefax) toe voor het uitwisselen, in de loop van de procedure, van schriftelijke stukken, andere dan aanvragen tot deelneming en offertes, mits er steeds een ontvangstmelding wordt gevraagd en verzonden opdat er geen discussie zou rijzen over het al dan niet ontvangen hebben van de uitgewisselde stukken. Het staat de kandidaten / inschrijvers echter vrij om deze via mail of telefax verzonden stukken eveneens per aangetekende zending te verzenden naar de Regie der Gebouwen ter bevestiging van de mail of telefax.

16 44 / 16 A.3.c. PRIJSBEPALING EN PRIJSONDERZOEK Artikel 86 Deze aanneming is een: - opdracht voor een globale prijs Artikel 88, 3 Indien de aanbestedende instantie erom verzoekt is de aannemer verplicht om vóór de gunning van de opdracht alle inlichtingen te verstrekken noodzakelijk voor het onderzoek van de prijzen. De aanbestedende instantie zal kunnen overgaan of laten overgaan tot de verificatie van de boekhoudkundige documenten en tot onderzoeken ter plaatse om de juistheid na te gaan van de gegevens verstrekt door de inschrijvers. Hetzelfde geldt wanneer tijdens de uitvoering, in uitvoering van artikel 42, 2 van de bijlage bij het K.B. van (algemene aannemingsvoorwaarden), prijzen moeten worden overeengekomen. A.3.d. OPMAKEN VAN DE OFFERTE Artikel 89 De offerte en de samenvattende opmetingsstaat worden opgemaakt op de daartoe bestemde formulieren gevoegd bij het bestek. Elke offerte, elke samenvattende opmetingsstaat die op een ander document is opgemaakt, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die bovenaan op zijn document volgende tekst gedateerd en ondertekend moet vermelden: "Ik, ondergetekende..., verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het offerteformulier (a), de samenvattende opmetingsstaat (a) die door de opdrachtgever zijn verstrekt en neem daartoe de volledig verantwoordelijkheid op mij. Iedere vermelding die strijdig is met het door de aanbestedende instantie vastgestelde formulier moet als niet geschreven worden beschouwd, met uitzondering in voorkomend geval van de posten waarvan de hoeveelheden werden gewijzigd overeenkomstig artikel 96 par. 2 van het Koninklijk Besluit van die, samen met de eventuele aangevulde leemten, op de laatste bladzijden van mijn document zijn vermeld". (a) schrappen wat niet van toepassing is

17 44 / 17 Artikel 89 Ondertekening offerte De inschrijver ondertekent de offerte en de samenvattende opmeting / inventaris en de andere bijlagen bij de offerte. Ook de eventueel geboden prijstoeslagen, prijskortingen of verbeteringen en de doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen in de offerte en haar bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht betreffende met name prijzen, termijnen en technische specificaties kunnen beïnvloeden, worden door de inschrijver ondertekend. Als de offerte wordt ingediend door een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid worden de hierboven vermelde bepalingen nageleefd door elke deelnemer aan de combinatie. Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. Eventueel verwijst hij naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de akte bij uittreksel is bekendgemaakt. De offerte die namens een rechtspersoon elektronisch wordt ondertekend door een certificaat op naam van die rechtspersoon, die daarbij enkel een verbintenis aangaat voor eigen naam en rekening, vereist geen bijkomende volmacht. Artikel 90, 1 & 2 en artikel 94. Bij de offerte te voegen documenten: De documenten, modellen en monsters die bij de offerte moeten worden gevoegd, zijn: a) Documenten voorzien door de van toepassing zijnde reglementering: De documenten waaruit de bevoegdheid van de ondertekenaar(s) blijkt om de inschrijver(s) te verbinden (artikel 94) De documenten geëist krachtens artikel 1 van het M.B. van (B.S ) of een getuigschrift betreffende het indienen van een volledig dossier bij de Commissie van Erkenning (artikel 20, 1). Een lijst ter identificatie van de onderaannemers (artikel 90, 1, 3 ). Een gedateerde, ondertekende nota, houdende de vermelding van de herkomst van de te leveren producten en/of van de te verwerken materialen die niet afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Gemeenschap (artikel 90, 1, 4 ). Desgevallend, het juridisch statuut dat de betrekkingen regelt tussen de leden van de inschrijvende vereniging en dat meer bepaald de maatschappelijke zetel van ieder lid en de hoofdelijke verbintenis van de vennoten vermeldt. Een veiligheids- en gezondheidsplan in de zin van het koninklijk besluit van 25 januari 2001,en een document dat verwijst naar dit veiligheids- en gezondheidsplan en waarin de aannemer beschrijft op welke wijze hij het bouwwerk zal uitvoeren om rekening te houden met dit veiligheids- en gezondheidsplan (artikel 30 van het Koninklijk besluit van betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen).

18 44 / 18 Een nota met een afzonderlijke prijsberekening in verband met de door het veiligheids- en gezondheidsplan bepaalde preventiemaatregelen en -middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en middelen (artikel 30 van het Koninklijk besluit van betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen). Wat de vorm van de prijsberekening betreft, moet een onderscheid worden gemaakt tussen de algemene en de specifieke preventiemaatregelen : - de kostprijs van de algemene preventiemaatregelen en -middelen mag niet in een afzonderlijke post worden opgenomen, maar moet deze over de verschillende posten van de samenvattende opmetingsstaat worden verdeeld 3. De inschrijver moet wel een toelichting geven over de verdeling van de kosten, ofwel desgevallend de toerekening ervan op welbepaalde posten indien de maatregelen strikt verband houden met de uitvoering van die posten; - voor de specifieke of buitengewone preventiemaatregelen en -middelen waarvoor aparte posten worden opgenomen in de samenvattende opmetingsstaat die bij de offerte is gevoegd, is een afzonderlijke prijsberekening niet noodzakelijk vermits door het voorzien van deze aparte posten voor veiligheid er reeds een voldoende detaillering bestaat die als prijsberekening kan dienen.. OPMERKING: De aandacht van de inschrijvers wordt er op gevestigd dat de diensten van de Regie der Gebouwen zelf zullen nagaan of de inschrijver: - is ingeschreven op de lijst der erkende aannemers overeenkomstig de in onderhavig bestek gestelde voorwaarden - voldaan heeft aan de voorschriften inzake sociale zekerheid Bijgevolg dienen het attest betreffende de inschrijving op de lijst der erkende aannemers en het attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan de voorschriften inzake sociale zekerheid, niet meer gevoegd te worden bij de offerte. OPGELET: - Inzake sociale zekerheid dienen de buitenlandse inschrijvers die zelf, of hun personeel, niet onderworpen zijn aan de Belgische regelgeving, bij hun offerte wel de bewijsstukken te voegen dat zij hun verplichtingen hebben vervuld volgens de desbetreffende wettelijke bepalingen van het land waar ze gevestigd zijn. - Inzake de erkenning der aannemers dienen de aannemers die niet zijn ingeschreven op de lijst der erkende aannemers of onvoldoende erkend zijn, nog steeds de documenten toe te voegen geëist krachtens artikel 1 van het M.B. van of een getuigschrift betreffende het indienen van een volledig dossier bij de Commissie van Erkenning (art. 20, 1). De in een andere lidstaat van de Europese Unie erkend aannemer beroept zich op de gelijkwaardigheid van zijn erkenning en voegt in bijlage van zijn offerte het attest van deze erkenning. 3 Dit op grond van artikel 96, 4, van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken

19 44 / 19 b) Documenten, modellen en monsters specifiek geëist door dit bestek: 1. Referenties (zie A.3.a art. 19) 2. Teamsamenstelling 3. Een conceptuele nota, met de beschrijving van de filosofie en de benadering; 4. Verklarende nota met betrekking tot de inachtneming van de context (ontwerpmatig en technisch) 5. Architectuurplannen die het ontwerp verduidelijken 6. 3D-visualisaties 7. Kleurenplan 8. Lichtplan 9. Signalisatieplan 10. Brandcompartimentering, evacuatieplan & evacuatiesignalisatie 11. Opsomming van de voorgestelde meubels, inrichtingselementen 12. Proefstukken voor niet destructieve tests (op te stellen in het City Atrium) 13. Documenten met betrekking tot de technieken: a. HVAC: verklarende nota b. Akoestiek: Verklarende nota c. Elektriciteit/ Data/telefonie: verklarende nota (+ voor data: voorbeeld van een werkbezoek (site survey) rapport) d. Toegangscontrole plan + nota over de mogelijke toekomstige zonering/afsplitsing e. Liften trafiekberekening i.f.v. het nieuwe ontwerp 14. Verklarende nota met betrekking tot de energiebesparende voorstellen 15. Planning en plan van aanpak 16. Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerp 17. Alle certificaten, labels, analyseresultaten of documenten die de conformiteit van de voorgestelde producten met de gestelde specificaties betreffende duurzaamheid bewijzen 18. Onderhoudsinstructies voor de voorgestelde vloerafwerkingstypes met expliciete vermelding van bijzondere reinigingsmethodes en reinigingsmiddelen, indien van toepassing. 19. Nota met betrekking tot de aangeboden klantenservice, technische bijstand tijdens de waarborgperiodes, opgave van de waarborgperiode per element 20. Nota omtrent de opleiding voor gebruikers van het nieuw geleverd meubilair en alle geïnstalleerde en gewijzigde apparatuur na oplevering 21. Prijsopgave, rekening houdend met de gestelde maximumbedragen voor beide schijven. De inschrijver geeft duidelijk aan welke werken, leveringen en diensten hij voorziet in de eerste fase en welke in de tweede. Hierbij voegt hij een post onvoorziene werken welke 5% van het totaalbedrag bedraagt. Eventueel voegt hij de prijsvoorstellen toe voor de optionele posten. 22. Aanwezigheidsattest informatiesessie en plaatsbezoek De inschrijver is verplicht bij zijn offerte de lijst te voegen van het materiaal of de materialen (handelsmerk en type) die hij heeft gekozen, alsmede de uitvoeringsmethodes ervan te vermelden, voor de hierna volgende posten van de opdracht of voor de posten van onderhavig bestek waarin deze vereisten staan vermeld Zie de technische bepalingen artikel Een vermelding zoals "of gelijkaardige", of "evenwaardige" volstaat niet als precisering. De aannemer zal verplicht worden bij de uitvoering het (de) opgegeven materiaal (materialen) te verwerken.

20 44 / 20 De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op het feit dat de goedkeuring van de offerte niet de onvoorwaardelijke goedkeuring inhoudt van alle erbij gevoegde technische documentatie vanwege producenten en/of leveranciers. De aannemer dient deze documenten aan te vullen en ze eventueel te wijzigen totdat zij volledig overeenstemmen met de voorschriften van het bestek en met de regels van de kunst. Deze aanvullingen, wijzigingen en aanpassingen beïnvloeden noch de termijn, noch het bedrag van de aanneming Het bezoekattest waarvan sprake onder "belangrijke opmerking" opgenomen onder "voorwerp van de aanneming" hiervoor. Indien voor de uitvoering van bepaalde gedeelten van de opdracht door het bestek een bijzondere erkenning wordt gevraagd en de inschrijver niet zelf over deze erkenning beschikt moet hij op straffe van nietigheid bij zijn offerte de naam en het ondernemingsnummer vermelden van maximum drie onderaannemers per onderdeel van het werk waarvoor een bijzondere erkenning wordt geëist en waaronder hij verplicht zal kiezen voor de uitvoering van bedoeld onderdeel. In die lijst mogen geen vermeldingen voorkomen zoals of gelijkwaardige, of evenwaardige. Bij de voorgestelde namen moeten referenties worden gevoegd nopens gelijkaardige uitgevoerde werken of studies. De onderaannemers moeten erkend zijn in de vereiste categorieën en klassen. De aannemer zal slechts beroep kunnen doen op een niet vermelde onderaannemer na schriftelijk en voorafgaand akkoord van de aanbestedende instantie. Indien de aanbestedende instantie om bijkomende inlichtingen verzoekt voor de goedkeuring van de offerte, moeten die gegeven worden binnen een termijn van acht kalenderdagen nadat ze werden gevraagd. Deze inlichtingen mogen de offerte slechts aanvullen of preciseren; in geen geval mogen ze de inhoud of de prijs ervan wijzigen of aanpassen. Artikel 93, 2 - Tijdelijke handelsvennootschappen of gelijkaardige samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid De aanbestedende instantie aanvaardt offertes die worden ingediend door een tijdelijke handelsvennootschap of gelijkaardig samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid. Voorwaarde is dat minstens één geselecteerde aannemer deel uitmaakt van de tijdelijke handelsvennootschap of gelijkaardig samenwerkingsverband. De tijdelijke handelsvennootschappen of gelijkaardige samenwerkingsverbanden zullen voor de uitvoering van de opdracht over een eigen ondernemingsnummer moeten beschikken. Door een offerte in te dienen, verbinden zij zich ertoe een eigen ondernemingsnummer aan te vragen indien de opdracht hen wordt gegund. Artikel 96, 2 De samenvattende opmeting wordt door de inschrijver opgemaakt zie artikel

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014

Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Voornaamste inhoudelijke wijzigingen van het K.B. plaatsing van 15 juli 2011 na het eerste reparatie- K.B. van 7 februari 2014 Johan Geerts en Simon Verhoeven GSJ advocaten 1 2 april 2014 Inhoud 1. Situering...

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001)

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 19 december 2001 tot wijziging, wat de aanvullende vorming

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten

Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten Inschrijvings- en beoordelingsdocument Niet-openbare procedure Best Value projecten voor de aanbesteding van de opdracht met zaaknummer [] voor het [ZAAK_OMSCHRIJVING]. Datum [versiedatum]

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd Wijziging van het koninklijk besluit Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen In dit koninklijk besluit (25.01.2001) zijn twee

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie

Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers

Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor potentiële leveranciers EUROPESE COMMISSIE Een zakelijke kans voor u Title 01 Text I N H O U D S O P G A V E Zaken doen met de Europese Commissie Tips voor

Nadere informatie

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA]

Eerste hulp bij. aanbesteden. Over valkuilen en hoe ze te vermijden [EHBA] Over valkuilen en hoe ze te vermijden Eerste hulp bij aanbesteden Voorwoord Beste ondernemer, Voor u ligt de vernieuwde versie van Eerste Hulp Bij Aanbesteden. Deze handleiding is een coproductie van Van

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck

Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Jan Laeremans. Ludo Monballiu. Annita Vandebroeck INHOUDSOPGAVE Bulletin vragen en antwoorden juli 2012 Vraag nr. Datum Vraagsteller Onderwerp Pagina 12/23 27.03.2012 Jan Laeremans Directie interne administratie en personeelsbeleid - i.v.m. een lijst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie