Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen"

Transcriptie

1 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : Fax : BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel - Vautierstraat 29 Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen Werken voor de renovatie van de «KLOOSTER -vleugel» (vleugel voor de «Biodiversiteit») - architectuur + stabiliteit (Ruwbouw en afwerking) - H.V.A.C.-installaties - Elektrische installaties - Lift Numéro d identification du complexe : informatie: Alle inlichtingen betreffende het project mogen in de kantoren van de Regie der Gebouwen Directie Brussel, gekregen worden, bij de Heer Pierre GORET, ind ing telefoon : , gsm : mail : De offertes worden geopend op vrijdag 27 juni 2014 om 11:00 uur ten overstaan van de heer M. SAMAIN voorzitter van de openingszitting in het lokaal nr. J00R02 van de Regie der Gebouwen, Directie Brussel, Jourdanstraat 95 te 1060 Brussel, op elektronische wijze via het elektronisch platform e-tendering, bereikbaar via de URL Kostprijs van het bijzonder bestek zonder plannen: 132,00 EUR

2 54 / 2 Inhoud 1 ALGEMEEN Voorwerp onderhavige opdracht Afwijking van de overheidsopdrachtenreglementering Definities en afkortingen Inlichtingen en verkoop opdrachtdocumenten Gunningswijze en verloop van de procedure Keuze van de procedure Verloop van de procedure Toepasselijke reglementering en normen Lijst van de belangrijkste reglementaire teksten die van toepassing zijn Tegenstrijdigheden Geschillen Onderaanneming en samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverbanden (artikel 74 K.B. plaatsing) Onderaanneming en beroep op andere entiteiten (artikel 12 en 74 K.B. plaatsing) Betreffende eventuele wijzigingen in de samenstelling van de inschrijvers Communicatiemiddelen (artikel 6 K.B. plaatsing) Taalgebruik (artikel 53 K.B. plaatsing) Belemmering mededinging, belangenvermenging en integer handelen Vertrouwelijkheid Informatie over de opdracht Onvolledige opdrachtdocumenten Plaatsbezoek Informatievergadering Bijkomende informatie (artikel 14 K.B. plaatsing) Percelen (artikel 11 K.B. plaatsing) SELECTIE Toegangsrecht (artikel K.B. plaatsing) Impliciete verklaring op erewoord Voldoen aan sociale zekerheidsverplichtingen (artikel 62 K.B. plaatsing) Voldoen aan fiscale verplichtingen (artikel 63 K.B. plaatsing) Geen voorkennis die mededinging verhindert of vervalst (artikel 64 K.B. plaatsing) Draagkracht: kwalitatieve selectiecriteria (artikel 58 en K.B. plaatsing) kwalitatieve selectiecriteria van financiële en economische aard (artikel 67 e.v. K.B. plaatsing) kwalitatieve selectiecriteria van technische aard bij werken Beoordeling toetsing van informatie OFFERTES, GUNNING EN PLAATSING Volledigheid bestek, interpretatie, fouten en leemten (artikel 86 en 87 K.B. plaatsing) Opmaak offerte Offerteformulier (artikel 80 K.B. plaatsing) Ondertekening offerte (artikel 82 K.B. plaatsing) Samenvattende opmeting (artikel 83 K.B. plaatsing) Prijsopgave (artikel 88 K.B. plaatsing) Prijsopgave bij percelen (artikel 89 K.B. plaatsing) Prijsvaststelling (artikel 2 en 13 K.B. plaatsing en artikel 6, 2 overheidsopdrachtenwet) Prijsbestanddelen (artikel 15, 16, 17, 18, 19 K.B. plaatsing) Prijsherziening (artikel 20 K.B. plaatsing) Verplichte varianten (artikel 9 K.B. plaatsing) Facultatieve varianten (artikel 9 K.B. plaatsing) Vrije varianten (artikel 9 K.B. plaatsing) Verplichte opties (artikel 10 K.B. plaatsing) Vrije opties (artikel 10 K.B. plaatsing) Indiening offertes Datum en uur van indiening... 24

3 54 / Openingszitting Enkel elektronische offertes (artikel 51 e.v. en 90 e.v. K.B. plaatsing) Wijziging of intrekking van een ingediende of opgestuurde offerte (artikel 91 K.B. plaatsing) Opsomming van de bij de offerte te voegen stukken Afwijzing van aansprakelijkheid Verbintenistermijn (artikel 57 K.B. plaatsing) Onderzoek en regelmatigheid van de offertes(artikel 95 en volgende K.B. plaatsing) Regelmatigheid (artikel 95 K.B. plaatsing) Prijsonderzoek (artikel 21, 95 en 99 K.B. plaatsing) Gunning van de opdracht (artikel 100 en volgende K.B. plaatsing) Principe Varianten Opties Korting en percelen Sluiting van de opdracht (artikel 102 K.B. plaatsing) wachttermijn Afbreken van de procedure UITVOERING Gebruik van elektronische middelen (artikel 10 K.B. uitvoering) Leidend ambtenaar (artikel 11 K.B. uitvoering) Onderaannemers (artikel 12 tot 15 K.B. uitvoering) Vertrouwelijkheid (artikel 18 K.B. uitvoering) Gebruik van de resultaten (artikel 19 K.B. uitvoering) Intellectuele rechten (artikel 23 K.B. uitvoering) Verzekeringen (artikel 24 K.B. uitvoering) Borgtocht (artikel 25 tot 33 K.B. uitvoering) Proefstukken (artikel 34 K.B. uitvoering) Documenten opgesteld door de aanbestedende overheid (artikel 35 K.B. uitvoering) Wijzigingen aan de opdracht (artikel 37 K.B. uitvoering) Controle en toezicht (artikel 39 K.B. uitvoering) Actiemiddelen van de aanbestedende overheid (artikel 44 tot 51 K.B. uitvoering) Straffen (artikel 45 K.B. uitvoering) Teruggave van vertragingsboeten en straffen (artikel 50 en 51 K.B. uitvoering) Klachten en verzoeken (artikel 52 en 53 K.B. uitvoering) Heffingen die een weerslag hebben op het opdrachtbedrag (artikel 56/1 K.B. uitvoering) Incidenten bij de uitvoering (artikel 54 tot 60 K.B. uitvoering) Waarborgen (artikel 65 K.B. uitvoering) Betalingsvoorwaarden (artikel 66 tot 71 K.B. uitvoering) Betaling van aangevoerd materiaal : Elementen die in de prijs zijn begrepen : Intresten voor laattijdige betaling (artikel 69 K.B. uitvoering) betekening overdracht en inpandgeving van schuldvorderingen (artikel 43 wet overheidsopdrachten) Rechtsvorderingen (artikel 73 K.B. uitvoering) SPECIFIEK VOOR DE UITVOERING VAN DEZE WERKEN Detail- en werktekeningen (artikel 36 K.B. uitvoering) Toelatingen en vergunningen (artikel 74 K.B. uitvoering) Leiding en controle (artikel 75 K.B. uitvoering) Uitvoeringstermijnen (artikel 76 K.B. uitvoering) Gelijktijdig uit te voeren opdrachten Ter beschikking stellen van gronden en lokalen (artikel 77 K.B. uitvoering) Voorwaarden betreffende het personeel (artikel 78 K.B. uitvoering) Organisatie bouwplaats (artikel 79 K.B. uitvoering) Samenwerking-, coördinatie- en informatieplicht inzake veiligheid, gezondheid en hygiëne op de bouwplaats: Taalgebruik Signalisatie Wijzigingen aan de opdracht (artikel 80 K.B. uitvoering)... 42

4 54 / Controlemiddelen (artikel 82 K.B. uitvoering) Keuring (artikel 41 tot 43 K.B. uitvoering) Keuring - algemeen Voorafgaande keuring (artikel 42 K.B. uitvoering) Dagboek der werken (artikel 83 K.B. uitvoering) Aansprakelijkheid van de aannemer (artikel 84 K.B. uitvoering) Middelen van optreden (artikel 85 tot 87 K.B. uitvoering) Vondst van asbest tijdens de werken (artikel 90 K.B. uitvoering) Oplevering en waarborg (artikel 91 en 92 K.B. uitvoering) Vrijgave van de borgtocht (artikel 93 K.B. uitvoering) Betalingen (artikel 95 K.B. uitvoering) Factuur en tijdelijke handelsvennootschap Schuldvordering en gedetailleerde staat van gerealiseerde werken Verificatietermijn: 30 dagen Betalingstermijn: 30 dagen BIJLAGEN (Signalisatie ) TECHNISCHE BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 52

5 54 / 5 1 ALGEMEEN 1.1 Voorwerp onderhavige opdracht De aanneming heeft als voorwerp de werken, leveringen, de diensten, het vervoer, de arbeidskrachten en alle middelen, nodig voor de uitvoering van de renovatie van de KLOOSTERvleugel (vleugel voor de «Biodiversiteit») : - architectuure + stabiliteit (ruwbouw & afwerking) - Installations H.V.A.C.-installaties - Elektrische installaties - Lift In het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Vautierstraat 29 te 1000 Brussel. 1.2 Afwijking van de overheidsopdrachtenreglementering In toepassing van artikel 9, 4 van het K.B. uitvoering wordt in de opdrachtdocumenten voor deze opdracht afgeweken van de bepalingen van het K.B. uitvoering in de volgende artikels: - artikelen 54 tot Definities en afkortingen De werken worden uitgevoerd voor rekening van de Regie der Gebouwen, in toepassing van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen. Wanneer in de opdrachtdocumenten sprake is van de aanbestedende overheid, moet daaronder verstaan worden de Regie der Gebouwen. In dit bijzonder bestek worden volgende definities en afkortingen gebruikt: aanbestedende overheid = de Regie der Gebouwen aannemer, leverancier of dienstverlener = elke natuurlijke of rechtspersoon, elke overheidsinstelling of elke combinatie van deze personen of overheidsinstellingen die respectievelijk de uitvoering van werken of van bouwwerken, leveringen of diensten op de markt aanbiedt. inschrijver = de aannemer, leverancier, dienstverlener of geselecteerde die een offerte indient voor een opdracht offerte = de verbintenis van de inschrijver om de opdracht uit te voeren op grond van de opdrachtdocumenten en tegen de voorwaarden die hij biedt opdrachtnemer = de inschrijver met wie de opdracht is gesloten plaatsing van de opdracht = de beslissing van de aanbestedende overheid om de gekozen inschrijver aan te wijzen sluiting van de opdracht = de totstandkoming van de contractuele band tussen enerzijds de aanbestedende overheid en anderzijds de opdrachtnemer schriftelijk = elk uit woorden of cijfers bestaand geheel dat kan worden gelezen, gereproduceerd en vervolgens medegedeeld. Dit geheel kan met elektronische middelen overgebrachte of opgeslagen informatie bevatten elektronisch middel = een middel waarbij gebruik wordt gemaakt van elektronische apparatuur voor gegevensverwerking, met inbegrip van digitale compressie, en gegevensopslag, alsmede van

6 54 / 6 verspreiding, overbrenging en ontvangst door middel van draden, straalverbindingen, optische middelen of andere elektromagnetische middelen opdrachtdocumenten = de documenten die op de opdracht toepasselijk zijn, met inbegrip van alle aanvullende en andere documenten waarnaar deze verwijzen. In voorkomend geval omvatten ze de aankondiging van opdracht, het bestek met de bijzondere bepalingen die op de opdracht toepasselijk zijn en de door de partijen ondertekende overeenkomst. Bij een ontwerpenwedstrijd worden deze documenten wedstrijddocumenten genoemd en bij een concessie voor openbare werken concessiedocumenten wet overheidsopdrachten = wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten K.B. plaatsing = koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. K.B. uitvoering = koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken 1.4 Inlichtingen en verkoop opdrachtdocumenten De opdrachtdocumenten betreffende deze aanneming kunnen na voorafgaande afspraak worden ingezien bij de heer Pierre GORET, ind. ing. telefoon : fax : gsm : mail : en dit op het op de titelbladzijde vermelde adres. Of : De heer Martin VAN HERCK, telefoon : , fax : , - gsm : mail : De opdrachtdocumenten betreffende deze aanneming kunnen worden gedownload via URL en/of worden gekocht na aanvraag per mail, per fax of per post, en dit na ontvangst van de voorafgaande storting van de verkoopprijs, bij: Regie der Gebouwen Dienst voor Publicatie en Verkoop van Bestekken ter attentie van de heer Thierry VAN GUCHT telefoon: Gulden Vlieslaan 87, bus 2 telefax: B-1060 Brussel bankrekening: IBAN BE BIC PCHQBEBB Het bestelformulier is beschikbaar op de website van Regie der Gebouwen: of kan op het hierboven vermelde adres aangevraagd worden. 1.5 Gunningswijze en verloop van de procedure Keuze van de procedure Deze opdracht betreft een opdracht voor werken. De opdracht wordt geplaatst via een open aanbesteding Verloop van de procedure De procedure bestaat uit slechts één fase. De aanbestedende overheid kijkt eerst na welke inschrijvers zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevinden en de kwalitatieve selectiecriteria vervuld hebben. Vervolgens worden de offertes beoordeeld op basis van inschrijvingsprijs.

7 54 / Toepasselijke reglementering en normen Lijst van de belangrijkste reglementaire teksten die van toepassing zijn Op onderhavige opdracht zijn van toepassing: Overheidsopdrachten De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, B.S., De wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten, B.S., ; Het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende de plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, B.S., Het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken Erkenning der aannemers enkel bij werken. De wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, B.S Het koninklijk besluit van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, B.S Het ministerieel besluit van 27 september 1991 tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën en ondercategorieën met betrekking tot de erkenning van de aannemers, B.S Het ministerieel besluit van 27 september 1991 betreffende de bij de aanvragen voor een erkenning, een voorlopige erkenning, een overdracht van erkenning of bij de beoordeling van de bewijzen vereist met toepassing van artikel 3, 1, van de wet van 20 maart 1991, houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, voor te leggen documenten, B.S Arbeidsbescherming en veiligheid Het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) Het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI) De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, B.S , en de daarbij geldende uitvoeringsbesluiten, waaronder: Het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, B.S Het koninklijk besluit van betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico s van blootstelling aan asbest Het ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg, B.S.,

8 54 / Andere contractuele documenten (artikel 7 en 8 K.B. plaatsing) Het typebestek nr. 100: "Permanente administratieve bijlage bij de bijzondere bestekken betreffende de overeenkomsten van bouwwerken". De eengemaakte technische specificaties (STS), voor zover het bijzonder bestek of het verwijzingsbestek ernaar verwijst. Het typebestek 101 dat de vaste bijlage is bij de opdrachtdocumenten betreffende de mechanische en elektrische installaties Algemene en contractuele bepalingen. Het typebestek nr. 105 dat de vaste bijlage is bij de opdrachtdocumenten betreffende "Centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling". Het typebestek nr voor wegenwerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het typebestek nr Aanneming van mechanische en elektrische installaties en constructies. Alle volgende typebestekken zijn van toepassing voor wat betreft de kwalitatieve eisen: Deel nummer Betreft Publicatiejaar Inleiding A.01 Mechanica in het algemeen 1954 (hoofdstukken a. t/m i.) ( 1 ) 400.A.01 Mechanica in het algemeen 1980 (hoofdstukken j., k. en l.) 400.B.03 Elektriciteit in het algemeen draaiende machines 1986 (hoofdstuk b.) 400.B.04 Elektriciteit in het algemeen statische machines 2002 (hoofdstuk a.) 400.B.03 Elektriciteit in het algemeen 2005 (hoofdstuk d.) laagspanningstoestellen 400.B.03 Elektriciteit in het algemeen (hoofdstukken c. en e.) 1999 Hoogspanningstoestellen, schakel- en verdeelinrichtingen voor hoogspanning 400.B.03 Elektriciteit in het algemeen 1996 (hoofdstuk f.) verdeelinrichtingen voor laagspanning 400.B.01 Elektriciteit in het algemeen 1972 (hoofdstukken g. t/m n.) ( 2 ) 400.C.03 Liften D.02 Verlichting in de gebouwen (hoofdstukken a en c) D.04 Verlichting in de gebouwen (hoofdstukken b en d) E.01 Diverse zwakstroominstallaties in de gebouwen F.01 Bliksemafleiderinstallaties ( 1 ) I.01 Wegverlichting J.03 Teletechniek (hoofdstuk a.) 1987 De Afleveringen uitgegeven door het voormalige Ministerie van Openbare Werken voor zover er naar verwezen wordt in het technisch gedeelte van dit bestek: Het bestek nr. 800 van 1967: voorlopige voorschriften voor het werk bij vriesweer en toelichtingsnota s van tekst overgenomen uit de uitgave van het typebestek 400 van tekst overgenomen uit de uitgave van het deel 400.B.01 van

9 54 / 9 Het Sanitair reglement samengesteld uit de technische voorlichtingsnota s nrs. 114, 120 en 200 van het W.T.C.B.. De Europese normen en de gehomologeerde of geregistreerde NBN-normen, uitgegeven door het Bureau voor Normalisatie, inzonderheid die waarnaar dit bestek en de andere contractuele documenten verwijzen, voor zover zij werden gepubliceerd uiterlijk op de datum van de publicatie van deze opdracht of voor beperkte procedures, uiterlijk op de datum van de uitnodiging tot indienen van de offerte. De technische voorlichtingsnota's (T.V.) gepubliceerd door het W.T.C.B., inzonderheid die waarnaar dit bestek en de andere contractuele documenten verwijzen voor zover zij werden gepubliceerd uiterlijk op de datum van de publicatie van de opdracht of in het geval van beperkte procedures uiterlijk op de datum van de uitnodiging tot indienen van de offerte Tegenstrijdigheden In geval van tegenstrijdigheid tussen voornoemde documenten is de orde van voorrang de volgende: 1. de wet van , de wet van , de wet van en de wet van ; 2. de Koninklijk Besluiten tot uitvoering van de wet van , met name deze van: , en ; en de uitvoeringsbesluiten (waaronder de koninklijke besluiten van , en ) tot uitvoering van de wet van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) en het algemeen reglement op de elektrische installaties (AREI). 4. de Ministeriële Besluiten van tot uitvoering van de wet van de opdrachtdocumenten. 6. het typebestek nr de typebestekken, voor zover zij werken bevatten die voorwerp uitmaken van de huidige opdracht: 7.1. voor de ruwbouw en afwerking met voorrang voor de meest recente publicaties - de STS documenten - de afleveringen gepubliceerd door het voormalige Ministerie van Openbare Werken - het typebestek nr voor de elektriciteit - het typebestek nr het typebestek nr voor de centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling - het typebestek nr voor de wegen: - het typebestek nr voor wegenwerken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 8. de Europese normen 9. de Belgische normen. 10. de technische voorlichtingsnota s van het W.T.C.B.

10 54 / 10 In geval van tegenspraak tussen de opdrachtdocumenten is de volgende voorrangsorde bepalend voor de interpretatie: 1. de plannen; 2. het bestek; 3. de samenvattende opmeting. Als de plannen tegenspraak vertonen, kan de inschrijver zich op de voor hem meest gunstige hypothese steunen. De gegevens van de samenvattende opmeting en inventaris zoals verstrekt door de aanbestedende overheid, gelden enkel als eenvoudige inlichting en kunnen slechts worden aangewend als aanvulling, in voorkomend geval, van onvolkomenheden van de andere opdrachtdocumenten Geschillen Alle geschillen dewelke voortvloeien uit of betrekking hebben op onderhavig bestek en de andere opdrachtdocumenten op het vlak van hun interpretatie en uitvoering zullen uitsluitend via de Belgische rechtbanken en hoven worden beslecht. In verband met deze geschillen zullen partijen enkel beroep kunnen doen op de Belgische wetgeving en reglementering. 1.7 Onderaanneming en samenwerkingsverbanden Samenwerkingsverbanden (artikel 74 K.B. plaatsing) De offerte kan worden ingediend, hetzij door één enkele onderneming, hetzij door een combinatie van ondernemingen die de vorm aangaan van een tijdelijke handelsvennootschap of een ander samenwerkingsverband, al dan niet met rechtspersoonlijkheid. De onderneming of de combinatie van ondernemingen die een offerte indient, wordt verder inschrijver genoemd. Wanneer een offerte uitgaat van een combinatie van ondernemingen: - toont de combinatie van ondernemingen aan dat ze beschikt over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, of door het aangaan van een tijdelijke handelsvennootschap, of door de overlegging van de verbintenis van de entiteiten om de combinatie van ondernemingen (als inschrijver) dergelijke middelen ter beschikking te stellen. - gelden, behoudens andersluidende vermelding, alle verplichtingen ten aanzien van een inschrijver ook voor alle leden van de combinatie van ondernemingen. - dient er aangegeven te worden welk lid van de combinatie van ondernemingen zal optreden als penhouder die als contactpunt met de aanbestedende overheid zal functioneren. - zal ieder lid dat de offerte onderschrijft hoofdelijk en solidair jegens de aanbestedende overheid verbonden zijn,, behoudens het geval waarin de offerte wordt ingediend door een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid, die bestaat uit minstens één aannemer en minstens één architect. In dit laatste geval dient de inschrijver, in een afzonderlijk document dat hij bij zijn offerte voegt, uitdrukkelijk de verdeling van aansprakelijkheid tussen de leden van de combinatie te preciseren (artikel 52 W. Venn.). - dient de offerte door alle leden van de combinatie van ondernemingen te worden ondertekend. Een combinatie van ondernemingen beschikt over de mogelijkheid om, gedurende het verloop van de procedure, het penhouderschap van de combinatie van ondernemingen te wijzigen.

11 54 / Onderaanneming en beroep op andere entiteiten (artikel 12 en 74 K.B. plaatsing) De inschrijver dient in zijn offerte te vermelden welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij voorstelt. Wanneer de inschrijver een beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten als bedoeld in artikel 74 en die draagkracht bepalend is voor zijn selectie, vermeldt de inschrijver in zijn offerte steeds voor welk gedeelte hij een beroep doet op die draagkracht en welke andere entiteiten hij voorstelt.. In dat geval toont hij de aanbestedende overheid aan dat hij zal beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de inschrijver dergelijke middelen ter beschikking te stellen (zie modelformulier in bijlage).. Deze vermelding laat de aansprakelijkheid van de inschrijver onverlet. Een inschrijver kan zich niet beroepen op de draagkracht van andere entiteiten wanneer aan deze laatste het toegangsrecht is ontzegd op grond van artikel 20 van de wet overheidsopdrachten Betreffende eventuele wijzigingen in de samenstelling van de inschrijvers In geval van bijzondere omstandigheden, kunnen wijzigingen in de samenstelling en identiteit van de leden van de combinatie van ondernemingen of de hierboven bedoelde entiteiten waarop de inschrijver beroep doet, in de loop van de procedure worden toegestaan, met dien verstande dat blijvend moet voldaan zijn aan de in de opdrachtdocumenten uiteengezette uitsluitings- en selectiecriteria. Een dergelijke wijziging kan slechts plaatsvinden na de voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van de aanbestedende overheid. Deze goedkeuring zal enkel gegeven worden wanneer aldus geen afbreuk wordt gedaan aan eerdere beslissingen. Sowieso kunnen de inschrijvers geen enkele aanspraak formuleren op een recht op dergelijke wijziging. Een inschrijver-natuurlijk persoon die in de loop van de gunningsprocedure zijn beroepsactiviteit onderbrengt in een rechtspersoon, blijft, samen met die rechtspersoon, hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen die hij in zijn offerte heeft aangegaan. 1.8 Communicatiemiddelen (artikel 6 K.B. plaatsing) De aanbestedende overheid staat het gebruik van elektronische middelen toe voor het uitwisselen, in de loop van de procedure, van schriftelijke stukken, andere dan aanvragen tot deelneming en offertes. Door de indiening van zijn offerte stemt ook de inschrijver in met het gebruik van elektronische middelen. Wanneer een bepaling van het K.B. plaatsing voorschrijft dat een verzending plaatsvindt of wordt bevestigd per aangetekende brief, kan dit zowel met een fysieke aangetekende zending als met een elektronische aangetekende zending gebeuren. 1.9 Taalgebruik (artikel 53 K.B. plaatsing) De inschrijver gebruikt uitsluitend de taal van zijn offerte in zijn mondelinge en schriftelijke relatie met de aanbestedende overheid. Documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kunnen in die taal worden ingediend. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor hiervan een, desgevallend beëdigde, vertaling te vragen op kosten van de inschrijver en dit binnen de door de aanbestedende overheid bepaalde termijn.

12 54 / Belemmering mededinging, belangenvermenging en integer handelen Elke handeling, overeenkomst of afspraak die de normale mededingingsvoorwaarden kan vertekenen, is verboden. Door deel te nemen aan onderhavige gunningsprocedure verklaart de inschrijver niet te hebben gehandeld in strijd met artikel 9 van de overheidsopdrachtenwet.de aanvragen tot deelneming of de offertes die toch met zodanige handeling, overeenkomst of afspraak zijn ingediend, moeten worden geweerd. Wanneer zodanige handeling, overeenkomst of afspraak tot het sluiten van een overheidsopdracht heeft geleid, treft de aanbestedende overheid de maatregelen voor inbreuken op de bepalingen van de opdracht, tenzij ze, bij een met redenen omklede beslissing anders beschikt. De inschrijvers worden er aan herinnerd dat krachtens artikel 314 van het Strafwetboek elke afspraak strafbaar is, ongeacht of die gepaard gaat met bedreiging of geweld. De inschrijver onthoudt er zich van om één of meerdere voormalige personeelsleden van de Regie der Gebouwen, binnen de twee jaar na zijn/haar/hun ontslag of pensionering of anderszins vertrek uit de Regie der Gebouwen, op eender welke manier rechtstreeks of onrechtstreeks in te zetten voor het opmaken en/of indienen van een offerte en/of voor het uitvoeren van eender welke taken in het kader van onderhavige opdracht ten behoeve van de Regie der Gebouwen. De aanbestedende overheid voert een integriteitsbeleid dat gebaseerd is op de omzendbrief nr. 573 met betrekking tot het deontologisch kader voor de ambtenaren van het federaal administratief openbaar ambt (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 augustus 2007). Met haar integriteitsbeleid wenst de aanbestedende overheid het ethisch en deontologisch gedrag van haar ambtenaren te ondersteunen en te stimuleren en eveneens het vertrouwen in de goede werking van de Regie der Gebouwen te bewaren en te verbeteren. Om de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de ambtenaren van de Regie der Gebouwen te waarborgen werd een verbod ingevoerd tot het vragen, eisen, beloven of ontvangen van giften, geschenken, beloningen of voordelen van welke aard ook, voor de ambtenaren van de Regie der Gebouwen en/of voor derden, en dit zowel tijdens de uitoefening van hun ambt als daarbuiten. We vestigen uw aandacht ook op het bestaan van de Leidraad Kwalitatief Werfbeheer. Onze medewerkers vinden in deze leidraad het kader waarbinnen ze hun werk in relatie tot opdrachtnemers moeten uitvoeren. Ook voor onze opdrachtnemers, contractanten en partners geeft deze leidraad duidelijkheid over wat de Regie der Gebouwen van hén verwacht: van de precontractuele fase van een project tot en met de oplevering en ingebruikname ervan. De Regie der Gebouwen rekent op uw medewerking om haar integriteitsbeleid te respecteren. Voor meer informatie over het federaal deontologisch kader, de Leidraad Kwalitatief Werfbeheer en het integriteitsbeleid van de Regie der Gebouwen kan u terecht op Vertrouwelijkheid Van de opdrachtnemer wordt geëist dat hij zich professioneel en integer gedraagt en zich onthoudt van alle lobby- en andere activiteiten die de mededinging kunnen vertekenen, zowel bij de aanbestedende overheid als bij de andere mogelijks betrokken overheden en instanties. Van elk gedrag in strijd met deze verplichting kan de aanbestedende overheid een proces-verbaal opstellen. De opdrachtnemer zal alle mondeling en/of schriftelijk verkregen informatie strikt vertrouwelijk behandelen en niet aan derden mededelen. Onder derden wordt niet verstaan onderaannemers, adviseurs en leveranciers welke door de opdrachtnemer worden ingeschakeld voor het opstellen van de offerte en/of voor het uitvoeren van bepaalde onderdelen van de opdracht. Benevens de in de opdrachtdocumenten voorziene contacten zullen de vertegenwoordigers van de opdrachtnemer enerzijds en de vertegenwoordigers van de aanbestedende overheid anderzijds met elkaar geen contacten onderhouden en/of informatie uitwisselen tot aan de plaatsing van de opdracht.

13 54 / Informatie over de opdracht Onvolledige opdrachtdocumenten De inschrijver is ertoe gehouden zich ervan te vergewissen dat er in zijn opdrachtdocumenten geen ontbrekende bladzijden zijn. Indien dit toch het geval is kan hij zich wenden tot : De heer L. HACKENS van de Dienst Aanbestedingen. telefoon : , mail : Plaatsbezoek De inschrijvers moeten verplicht de plaatsen bezoeken waar de werken uitgevoerd moeten worden. De geleide bezoeken vinden plaats op : - woensdag 04 juni 2014 à 10h00, précises ; - woensdag 11 juni 2014 à 10h00, précises. De inschrijvers moeten zich aanbieden : aan de ingang van het Instituut, Vautierstraat 29. Na het bezoek zal aan de inschrijver een attest gegeven worden. Dit attest moet op straffe van nietigheid bij de offerte gevoegd worden. Het staat de inschrijvers vrij bij het plaatsbezoek vragen te stellen betreffende de bestaande toestand. De inschrijver die zijn offerte indient, erkent ingevolge dit plaatsbezoek: - alle nuttige informatie ontvangen te hebben om de omvang van de opdracht te begrijpen; - zich rekenschap te hebben gegeven van alle bijzonderheden van de uitvoering van de opdracht; - het bedrag van zijn offerte te hebben berekend, rekening houdend met deze kennis van de opdracht en met de middelen die ingezet dienen te worden voor der perfecte uitvoering ervan Informatievergadering NIET VAN TOEPASSING Bijkomende informatie (artikel 14 K.B. plaatsing) Alle ter zake deze opdracht dienende informatie met betrekking tot volgende verplichtingen die gelden op de plaats waar de prestaties worden uitgevoerd en die tijdens de uitvoering van de opdracht op die prestaties van toepassing zijn, kan verkregen worden bij: - inzake belastingen: bij het contactcenter van de federale overheidsdienst Financiën, telefoon: +32 (0) , en - inzake milieubescherming : in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: telefoon: +32 (0) en - inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden: de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, telefoon: +32 (0) en

14 54 / 14 De inschrijver moet in zijn offerte verklaren dat hij bij het opstellen ervan rekening heeft gehouden met de verplichtingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden op de plaats waar de prestaties worden uitgevoerd Percelen (artikel 11 K.B. plaatsing) NIET VAN TOEPASSING

15 54 / 15 2 SELECTIE 2.1 Toegangsrecht (artikel K.B. plaatsing) Deze bepalingen zijn individueel toepasselijk op alle deelnemers die samen een offerte indienen als combinatie zonder rechtspersoonlijkheid Impliciete verklaring op erewoord 1. Overeenkomstig artikel 20 van de wet wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende overheid kennis heeft, veroordeeld is voor : 1 deelname aan een criminele organisatie als bedo eld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2 omkoping als bedoeld in artikelen 246 en 250 va n het Strafwetboek; 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenko mst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld als bedoeld in artikel 5 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 60, 1, vraagt de aanbestedende overheid, met het oog op de toepassing van deze paragraaf, aan de inschrijvers, om de noodzakelijke inlichtingen of documenten over te leggen. Indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van die inschrijvers, kan zij de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze ter zake nodig acht. De aanbestedende overheid kan om dwingende redenen van algemeen belang afwijken van de in deze paragraaf bedoelde verplichting tot uitsluiting van de toegang tot de gunningsprocedure 2. Overeenkomstig artikel 20 van de wet kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die : 1 in staat van faillissement of van vereffening ve rkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; 2 aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, vo or wie een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen; 3 bij rechterlijke beslissing die in kracht van ge wijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4 bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout h eeft begaan; 5 niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzak e betaling van zijn socialezekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62; 6 niet in orde is met de betaling van zijn belasti ngen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63; 7 zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van dit hoofdstuk, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt 3. Het bewijs dat de inschrijver zich niet in één van de gevallen vermeld in de 1 en 2 bevindt, kan geleverd worden door : 1 voor 1 en 2, 1, 2 of 3 : een uittreksel u it het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan;

16 54 / 16 2 voor 2, 5 en 6 : een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land; 3 voor 2, 4 en 7 : elk middel dat de aanbeste dende overheid aannemelijk kan maken. Wanneer een document of attest als bedoeld in 1 en 2 van het eerste lid, is vereist, niet wordt uitgereikt in het betrokken land of daarin niet alle in 1 en in 2, 1, 2 of 3, bedoelde gevallen worden vermeld, kan het worden vervangen door een verklaring onder eed of, in landen waar niet in een eed is voorzien, door een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. 4. Bij deze gunningsprocedure vormt het loutere feit van de indiening van de offerte vanwege de inschrijver zijn impliciete verklaring op erewoord dat hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt als bedoeld in de eerste en de tweede paragraaf. De verplichte toepassing van de impliciete verklaring op erewoord geldt enkel in zoverre de inlichtingen of documenten betreffende de uitsluitingsgevallen waarop de verklaring slaat, voor de aanbestedende overheid kosteloos toegankelijk zijn via elektronische middelen als bedoeld in artikel 60, 1. Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 63, 2, laatste lid, wat betreft de verificatie van de naleving van de fiscale verplichtingen als bedoeld in 2, 6, gaat de aanbestedende overheid bij toepassing van de in de vorige leden bedoelde verklaring de toestand na van de als opdrachtnemer in aanmerking komende inschrijver, alvorens de gunningsbeslissing te nemen Voldoen aan sociale zekerheidsverplichtingen (artikel 62 K.B. plaatsing) De aanbestedende overheid zal steeds nagaan of de inschrijver voldoet aan de vereisten betreffende de betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid voor zijn in België tewerkgesteld personeel. De inschrijver die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstelt voegt bij zijn offerte, al naargelang, een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offertes, al naargelang, is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. De inschrijver die onderworpen is aan de sociale zekerheid van de zelfstandigen dient een attest voor te leggen dat hij in orde is met de betaling van zijn bijdragen betreffende de sociale zekerheid van de zelfstandigen Voldoen aan fiscale verplichtingen (artikel 63 K.B. plaatsing) 1. De inschrijver voegt bij zijn offerte, een attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. 2. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver verifieert de aanbestedende overheid de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën, op basis van het attest dat door deze laatste wordt afgeleverd. Voor de in deze paragraaf bedoelde fiscale verplichtingen verifieert de aanbestedende overheid die via de in artikel 60, 1, bedoelde elektronische middelen kosteloos toegang heeft tot het attest van de FOD Financiën, voor inschrijvers de toestand binnen achtenveertig uur na het uiterste tijdstip voor het indienen van de offertes.

17 54 / Geen voorkennis die mededinging verhindert of vervalst (artikel 64 K.B. plaatsing) De inschrijver wordt uitgesloten van de toegang tot de gunningsprocedure van de opdracht, indien hij belast werd met het onderzoek, de beproeving, de studie of de ontwikkeling van die opdracht indien hij door die prestaties een voordeel geniet dat de normale mededingingsvoorwaarden verhindert of vervalst. Niettemin vraagt de aanbestedende overheid, alvorens zijn offerte om die reden uit te sluiten, aan de inschrijver per aangetekende brief om schriftelijk de afdoende verantwoording te bezorgen waarmee hij kan aantonen geen voordeel als bedoeld in het vorige lid te genieten. Dit voorschrift geldt niet wanneer die verantwoording bij de offerte werd gevoegd. De verantwoording is enkel ontvankelijk indien ze aan de aanbestedende overheid wordt overgelegd binnen twaalf kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de verzending van de aangetekende brief of binnen de daarin eventueel bepaalde langere termijn. De inschrijver in kwestie levert het bewijs van de verzending van de verantwoording. Wordt eveneens uitgesloten, de offerte ingediend door een onderneming die verbonden is met een persoon die voordien werd belast met het onderzoek, de beproeving, de studie of de ontwikkeling van de opdracht, indien die onderneming, wegens die binding, door die prestaties een voordeel geniet dat de normale mededingingsvoorwaarden verhindert of vervalst. In de zin van deze paragraaf verstaat men onder verbonden onderneming, elke onderneming waarop een persoon bedoeld in het eerste lid rechtstreeks of onrechtstreeks een overheersende invloed kan uitoefenen, of elke onderneming die een overheersende invloed kan uitoefenen op die persoon of die, zoals hij, onderworpen is aan de overheersende invloed van een andere onderneming omwille van eigendom, financiële deelneming of op haar van toepassing zijnde voorschriften. De overheersende invloed wordt vermoed wanneer een onderneming, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten opzichte van een andere onderneming: 1 de meerderheid van het geplaatste kapitaal van de onderneming bezit, of 2 beschikt over de meerderheid van de stemmen die verbonden zijn aan de door de onderneming uitgegeven aandelen, of 3 meer dan de helft van de leden van het bestuurs, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de onderneming kan aanwijzen. Niettemin vraagt de aanbestedende overheid, alvorens de offerte van die verbonden onderneming uit te sluiten, aan deze laatste per aangetekende brief om schriftelijk de afdoende verantwoording te bezorgen waarmee ze kan aantonen geen dergelijk voordeel te genieten. De verantwoording steunt op de bindingen van de onderneming, haar graad van onafhankelijkheid en elke andere afdoende reden. Ze toont aan, hetzij dat er geen overheersende invloed is, hetzij, indien die er wel is, dat die geen enkele impact heeft op de opdracht in kwestie. De verantwoording is enkel ontvankelijk indien ze aan de aanbestedende overheid wordt overgelegd binnen twaalf kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de verzending van de aangetekende brief of binnen de daarin eventueel bepaalde langere termijn. De inschrijver in kwestie levert het bewijs van de verzending van de verantwoording.

18 54 / Draagkracht: kwalitatieve selectiecriteria (artikel 58 en K.B. plaatsing) kwalitatieve selectiecriteria van financiële en economische aard (artikel 67 e.v. K.B. plaatsing) De financiële en economische draagkracht van de inschrijver dient te worden aangetoond door één of meer van de volgende zaken : 1 door een bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage of, in voorkomend geval, door het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's; 2 door de jaarrekeningen of de neergelegde jaarrek eningen, indien de wetgeving van het land van de inschrijver deze neerlegging voorschrijft; 3 door een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn kwalitatieve selectiecriteria van technische aard bij werken Erkenning als aannemer (artikel 70 en 79 K.B. plaatsing) Voor de plaatsing van de opdracht worden de werken die het voorwerp van deze opdracht zijn, gerangschikt in categorie D. en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse klasse 7 behoren. Voor de hieronder opgesomde gedeelten dient de inschrijver, indien hij niet zelf over de vereiste erkenning beschikt, een beroep te doen op een in de vereiste categorie, ondercategorie en klasse erkende onderaannemer en dit volgens het bedrag van de door de onderaannemer uit te voeren werken.. Alvorens met de uitvoering van de betreffende werken wordt gestart, maakt de aannemer aan de aanbestedende overheid het bewijs over van de voldoende erkenning van zijn onderaannemer. Omschrijving van de werken Categorie Ondercategorie Klasse H.V.A.C.-installaties D17 of D18 4 Elektrische installaties P1 3 Lift N1 2 Daar op deze opdracht de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken van toepassing is, vermeldt de offerte dat de inschrijver over de vereiste erkenning beschikt. De door de bevoegde instantie bevestigde inschrijving van een erkende aannemer, leverancier of dienstverlener op een officiële lijst in een andere lidstaat van de Europese Unie vormt enkel een vermoeden van geschiktheid wat betreft de bepalingen van de artikelen 61, 1 en 2, 1 tot 4 en 7, 67, 1, 2 en 3, 69, 2, 3 en 5 tot 7, 71, 2 tot 7, 72, 3 tot 10, 75 en in voorkomend geval, 76 en 79 van het K.B. plaatsing. Het voordeel van de bepalingen van artikel 79 K.B. plaatsing komt enkel de aannemers, leveranciers en de dienstverleners ten goede die gevestigd zijn in het land waar de officiële lijst is opgesteld.

19 54 / Andere selectiecriteria van technische aard bij werken (artikel K.B. plaatsing) De technische bekwaamheid of de beroepsbekwaamheid van de inschrijver kan op de volgende manier bewezen worden : Concreet moet de inschrijver bewijzen dat hij voldoende ervaring heeft met de realisatie van minimaal 3 (drie) vergelijkbare opdrachten, die cumulatief voldoen aan volgende voorwaarden: - de referenties moeten allemaal betrekking hebben op werken betreffende de renovatie (ruwbouw, stabiliteit, afwerking, sanitair) alsook de speciale technieken (HVAC, elektriciteit, liften) - de werken moeten zijn uitgevoerd in de afgelopen vijf jaar vóór datum van publicatie van onderhavige opdracht. Het is niet noodzakelijk dat de werken reeds werden opgeleverd. Uit de attesten moet wel blijken dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd en dat de uitgevoerde werken volgens de regels van de kunst en regelmatig tot een goed einde werden gebracht Beoordeling 1. De offertes zullen in eerste instantie worden beoordeeld naar de volledigheid ervan. Tegelijkertijd wordt geverifieerd of deze voldoen aan de formeel gestelde eisen, zoals onder meer het tijdig ingediend zijn, alsook de ondertekening door de bevoegde perso(o)n(en). In geval van onvolledigheid van een offerte, heeft de aanbestedende overheid de mogelijkheid om, hetzij de offerte als onregelmatig te beschouwen, hetzij de offerte te beoordelen op grond van de wel overgemaakte documenten, hetzij de inschrijver uit te nodigen om bijkomende documenten over te maken. In het geval de inschrijver, om welke reden dan ook, in de onmogelijkheid verkeert de gevraagde gegevens geheel of gedeeltelijk voor te leggen, dient dit in elk geval uitdrukkelijk en gemotiveerd te worden vermeld. 2. Vervolgens worden de offertes getoetst aan de voorwaarden met betrekking tot het toegangsrecht. 3. Tot slot zullen de offertes beoordeeld worden op basis van de kwalitatieve selectiecriteria. Het voldoen aan al deze elementen wordt aanzien als het bereiken van het vereiste minimumniveau, onontbeerlijk om geselecteerd te worden. 4. Tot slot zullen de offertes beoordeeld worden op basis van het gunningscriterium, met name de inschrijvingsprijs toetsing van informatie De ingediende verklaringen en gegevens kunnen door de aanbestedende overheid worden geverifieerd met alle mogelijke middelen. Door deelname aan de procedure en het overmaken van de offerte verklaren de inschrijvers zich akkoord met de bevoegdheid van de aanbestedende overheid of een door haar aangestelde derde om de ingediende verklaringen en gegevens te controleren op hun juistheid.

20 54 / 20 3 OFFERTES, GUNNING EN PLAATSING 3.1 Volledigheid bestek, interpretatie, fouten en leemten (artikel 86 en 87 K.B. plaatsing) De aanbestedende overheid stelt met het bestek alle bij haar beschikbare en bekende informatie ter beschikking van de inschrijvers. De inschrijvers zijn verantwoordelijk voor het vergaren van alle door hen bijkomend benodigde informatie teneinde een offerte te kunnen indienen. Als een inschrijver in de opdrachtdocumenten fouten of leemten ontdekt die van dien aard zijn dat ze de prijsberekening of de vergelijking van de offertes onmogelijk maken, meldt hij dit onmiddellijk en schriftelijk aan de aanbestedende overheid. Alleszins verwittigt hij haar ten laatste tien dagen vóór de datum van de openingszitting, tenzij zulks onmogelijk is door de inkorting van de termijn voor ontvangst van de offertes. Het niet opvolgen van deze verplichting is geheel voor risico van de inschrijver die zich later niet meer kan beroepen op het vaststellen van fouten of andere onvolkomenheden. De aanbestedende overheid oordeelt of de fouten of leemten voldoende belangrijk zijn om de openingszitting te verdagen en, indien nodig, tot een aangepaste bekendmaking over te gaan. Na de opening van de zitting voor de ontvangst van de offertes heeft de inschrijver niet meer het recht om zich te beroepen op fouten of leemten die voorkomen in de samenvattende opmeting of de inventaris zoals verstrekt door de aanbestedende overheid. Vanaf dat ogenblik kan de inschrijver zich ook niet meer beroepen op vormgebreken, fouten of leemten in zijn offerte. 3.2 Opmaak offerte Offerteformulier (artikel 80 K.B. plaatsing) Bij de opdrachtdocumenten is een formulier gevoegd voor het opmaken van de offerte (zie bijlage) en het invullen van de samenvattende opmeting (zie bijlage) Indien de inschrijver deze documenten niet gebruikt, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. Een conformiteitsverklaring is in dat geval niet langer vereist Ondertekening offerte (artikel 82 K.B. plaatsing) De inschrijver ondertekent de offerte en de samenvattende opmeting en de andere bijlagen bij de offerte. Als de offerte wordt ingediend door een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid worden de hierboven vermelde bepalingen nageleefd door elke deelnemer aan de combinatie. Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. Eventueel verwijst hij naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de akte bij uittreksel is bekendgemaakt. De offerte die namens een rechtspersoon elektronisch wordt ondertekend door een certificaat op naam van die rechtspersoon, die daarbij enkel een verbintenis aangaat voor eigen naam en rekening, vereist geen bijkomende volmacht.

BIJZONDER BESTEK NR. 2016/232195/126C OPEN AANBESTEDING

BIJZONDER BESTEK NR. 2016/232195/126C OPEN AANBESTEDING 499 Operationele dienst Brussel Guldenvlieslaan 87 Bus 2 1060 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK NR. 2016/232195/126C OPEN AANBESTEDING betreft: informatie: 1000 BRUSSEL : KLEIN KASTEELTJE (FEDASIL) Negende Linielaan

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Contacteer de heer Lhasan SABER, Ing. Ind. Attaché Tel.: 02/ gsm :0489/

Contacteer de heer Lhasan SABER, Ing. Ind. Attaché Tel.: 02/ gsm :0489/ 518 Operationele Dienst - Brussel Guldenvlieslaan 87 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2016/232195/127A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel : FEDASIL Klein Kasteeltje Negende Linielaan 27 Renovatie

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2016/410209/92C OPEN AANBESTEDING

BIJZONDER BESTEK NR. 2016/410209/92C OPEN AANBESTEDING Vlaanderen Regio West Oude Gentweg 75a 8000 Brugge Tel. : 050 44 18 18 Fax.: 050 44 18 66 BIJZONDER BESTEK NR. 2016/410209/92C OPEN AANBESTEDING betreft: Sint-Gillis-Waas - Blokstraat 64-78 FEDASIL woningen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2016/212228/127A OPEN AANBESTEDING. FOD Volksgezondheid Voedselketen Leefmilieu / Wetenschapsbeleid 3080 TERVUREN

BIJZONDER BESTEK NR. 2016/212228/127A OPEN AANBESTEDING. FOD Volksgezondheid Voedselketen Leefmilieu / Wetenschapsbeleid 3080 TERVUREN Dienst Vlaanderen Regio Oost Maastrichterstraat 100 3500 HASSELT Leuven tel.: 016/31.87.11 Leuven fax.: 016/31.87.77 Hasselt tel.: 011/77.18.00 Hasselt fax.: 011/77.18.03 BIJZONDER BESTEK NR. 2016/212228/127A

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17 KB plaatsing overheidsopdrachten goed.fm Page 5 Friday, October 21, 2011 9:36 AM INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 15 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17 Afdeling 1. Inleidende bepaling 17 Art. 1:

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen INHOUD Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 1 Welke aanbestedende overheden zijn aan de wet onderworpen? 1 1.1 Onderworpen overheden of instanties 1 1.1.1 Het personele toepassingsgebied in de regelgeving 1

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden Nota De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden 1. Management summary 1. Het eerste reparatie-k.b. overheidsopdrachten van 21 februari 2014

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT. OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr OPEN OFFERTEAANVRAAG

GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT. OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr OPEN OFFERTEAANVRAAG GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr. 2016-016 OPEN OFFERTEAANVRAAG BETREFFENDE ONTWERP - UITVOERING VAN WERKEN VAN EEN ONROEREND GEHEEL

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS SCHOOL VAN MORGEN - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11

Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11 INHOUD Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten 1 1 Welke aanbestedende overheden zijn aan de wet onderworpen? 1 1.1 Onderworpen overheden

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

De codex is daarmee een onmisbaar werkinstrument voor al wie actief is op het gebied van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

De codex is daarmee een onmisbaar werkinstrument voor al wie actief is op het gebied van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. VOORWOORD Het overheidsopdrachtenrecht bevindt zich opnieuw op een kruispunt. Niet heel lang geleden, namelijk op 1 juli 2013 is de huidige wetgeving overheidsopdrachten in werking getreden. Onder invloed

Nadere informatie

HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/ /12/2019.

HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/ /12/2019. HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/2017-31/12/2019. RC1600314 2016 Directie Algemene Zaken Afdeling ICT Business Intelligence - Geosystemen Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil BESTEK Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDENDE DIENST FEDASIL,

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Woonhaven Antwerpen Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van de verzekeringscontracten van Woonhaven Antwerpen: Personen

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG Openbare Werken 1 Administration communale de WOLUWE-SAINT-PIERRE Charles Thielemanslaan 93 1150 BRUSSEL Gemeentebestuur van SINT-PIETERS-WOLUWE : 02.773.06.24 : 02.773.18.19 : mvaneechaute@woluwe1150.irisnet.be

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Marum Hoofdstraat 97, 9861 AC Marum ( Nederland ) Ter attentie van: H.P. BoonstraDrost Telefoon: +31 594551543, Fax: +31

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

ONDERAANNEMING EN ANDERE

ONDERAANNEMING EN ANDERE ONDERAANNEMING EN ANDERE SAMENWERKINGSVORMEN TUSSEN AANNEMERS Met het oog op het voldoen aan eisen inzake kwalitatieve selectiecriteria, of aan eisen inzake bijvoorbeeld beschikbaarheid, prijs, ervaring,

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgever NV BALENBERG Ontwerper Schellen architecten

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van een zomerbar in het gebouw Platform in park Spoor Noord. Artikel

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

VOOR HET TOEWIJZEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING MET BETREKKING TOT EEN RAAMCONTRACT VOOR DE OPERATIONELE LEASING VAN PERSONENVOERTUIGEN

VOOR HET TOEWIJZEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING MET BETREKKING TOT EEN RAAMCONTRACT VOOR DE OPERATIONELE LEASING VAN PERSONENVOERTUIGEN SELECTIELEIDRAAD: VOOR HET TOEWIJZEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING MET BETREKKING TOT EEN RAAMCONTRACT VOOR DE OPERATIONELE LEASING VAN PERSONENVOERTUIGEN Wijze van gunnen: Indiening van de

Nadere informatie

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad

Opsporen Conventionele Explosieven Cavelot te Cadzand-Bad Ruimte voor naam en logo aanbesteder Model Eigen Verklaring behorende bij de openbare procedure (gele velden invullen door de aanbesteder, blauwe velden invullen door de inschrijver of gegadigde) Eigen

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente.

1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Leningen van minimum 10 miljoen euro, met vaste of variabele rente. 1/ 8 BE001 22.01.2014 - BDA nummer: 2014-501382 Standaardformulier 7 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Deze aankondiging is een oproep tot mededinging: Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken: ja AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48353-2011:text:nl:html B-Gent: Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse 2011/S 29-048353 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR)

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) Selectienota SOFTWARE / HARDWARE 2015 Directie Algemene Zaken ICT Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk

Nadere informatie

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004

MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT. REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 1 MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT RIJKSWATERSTAAT REGLEMENT voor de OPENBARE AANBESTEDING van DIENSTVERLENING 2004 ROAD-2004 2 Artikel 1 Aanduidingen. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie