Het persoonlijke is (en blijft) politiek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het persoonlijke is (en blijft) politiek"

Transcriptie

1 Terug naar Joke Smit (1) Het persoonlijke is (en blijft) politiek Het afgelopen jaar beleefden we een hausse aan publicaties over emancipatie en moederschap. Dertig jaar na het overlijden van Joke Smit is het onbehagen bij de vrouw nog steeds aanwezig. In een korte serie artikelen wordt aandacht gevraagd voor deze kwestie. Mare Faber en Liesbeth Levy aanschouwen het moedergevecht en concluderen dat ook voor vraagstukken rond ouderschap kwaliteit van leven een goede richtlijn is. mare faber & liesbeth levy Als je het even totaal niet weet, is er maar een oplossing: Joke Smit herlezen. Dat schreef Volkskrant-columniste Evelien Tonkens daags voor de beëdiging van het kabinet-rutte. 1 Twintig bewindslieden, vier vrouwen: met die schamele score wordt niet eens voldaan aan het streefpercentage van 25 dat Joke Kool-Smit, icoon van de Nederlandse vrouwenbeweging en actief in de Partij van de Arbeid, begin jaren zeventig formuleerde voor het aantal vrouwen op verkiesbare plaatsen op kandidatenlijsten van haar partij. 2 Het kabinet-rutte is een eenheidsworst, concludeert Tonkens, en niet alleen in dit opzicht. Nul allochtonen zitten erin, op een enkeling na hebben alle bewindslieden al een ministerschap en/of Kamerlidmaatschap Over de auteurs Mare Faber is socioloog. Liesbeth Levy is redacteur van s&d. Noten zie pagina 37 achter de rug en bijna allemaal speelden ze een rol tijdens de formatie. Het kabinet is, kortom, een club oude vertrouwde bekenden. Tonkens kapittelt de premier, die kritiek op het hoge incrowd-gehalte afweert door vol te houden dat herkomst bij zijn keuzes geen factor was en dat kwaliteit het enige is dat telt. En hij komt er prima mee weg, zo is gebleken. Het kwaliteitsargument beoordeel mensen op wat ze doen, niet op wie ze zijn sluit dan ook naadloos aan op een meritocratisch ideaal dat stevig heeft postgevat in onze samenleving: het is aan ons allen om onze talenten te ontplooien (en te gelde te maken) en wie een ander de maat neemt doet dat uitsluitend op basis van het resultaat van die inspanningen. Achtergrondfactoren als sekse, etniciteit, leeftijd of woonplaats mogen iemands functioneren in de maatschappij op geen enkele manier belemmeren. Dit meritocratisch ideaal is, op zichzelf 33 foto b.houweling nationale beeldbank

2 34 beschouwd, een behartenswaardig streven. Het probleem is alleen dat het in de rauwe politieke praktijk van alledag nogal eens onder het containerbegrip eigen verantwoordelijkheid wordt geschoven. In die term ligt dan zowel een opdracht besloten als een element van (reële? of ook valse?) vrijheid: mensen moeten hun zaakjes netjes regelen, gebruikmakend van ruimte voor eigen keuzes. Vrij vertaald betekent dat algauw: succes is een persoonlijke verdienste en wie faalt, moet zelf de prijs betalen. Het meritocratisch ideaal wordt nogal eens onder het containerbegrip eigen verantwoordelijkheid geschoven Hier begint het te wringen, want bij zo n redeneertrant ligt gemakzucht op de loer. Wanneer elke structurele dimensie politieke machtsverschillen, sociaal-economische ongelijkheid, historisch gegroeide sociaal-culturele opvattingen irrelevant wordt verklaard, verzandt het meritocratisch ideaal in wensdenken. Precies dat is de fout die Mark Rutte maakt. Wás het maar zo dat kwaliteit het enige is dat telt. het moedergevecht Dat iemand als Tonkens, geconfronteerd met dit probleem, voor intellectueel houvast te rade gaat bij Joke Kool-Smit mag geen verrassing heten. Als geen ander heeft Smit naam gemaakt met het ontmaskeren van valse aannames over de keuzes van individuen, in het bijzonder die van vrouwen. In het inmiddels klassieke essay Het onbehagen bij de vrouw, in 1967 verschenen in De Gids, 3 pleitte zij, gedreven door een ideaal van ontplooiing in vrijheid, voor een gelijke verdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen en voor invoering van een 30-urige werkweek. Met haar beschrijving van de sluimerende onvrede bij vrouwen die worstelden met het dominante ideaal van de zorgende moeder en echtgenote, raakte zij een gevoelige snaar. Het artikel zou de boeken ingaan als de aanzet tot de tweede feministische golf in Nederland. De kinderen die in die roemruchte jaren zeventig werden geboren zijn de ouders van nu. In één generatie hebben zich gigantische veranderingen voltrokken. Er werken veel meer vrouwen buitenshuis, veel meer mannen zorgen voor huis en kinderen, veel meer ouders maken gebruik van georganiseerde opvang. Het kostwinnersmodel is uit, het anderhalfverdienersmodel en het vier-om-vier-model zijn in. 4 Met alle keuzevrijheid en ruimte voor zelfontplooiing, deels gefaciliteerd en gestimuleerd door de overheid (zie het verbod op seksediscriminatie, het wettelijk recht op deeltijdarbeid, levensloopregelingen, gelijkberechtiging van andere leefarrangementen dan het traditionele man-vrouw huwelijk, tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang), is het ideaal van Joke Smit grotendeels gerealiseerd tenminste, op het oog. Heeft de nieuwe vrijheid het onbehagen dat Smit signaleerde inderdaad doen verdampen? Of sluimert het door, is het misschien ingeruild voor nieuwe kwesties en obstakels? In dit nummer van s&d laten twee auteurs de Nederlandse Marja Vuijsje en de Belgische Ingrid Robeyns over deze vraag hun licht schijnen. Hun artikelen zijn te lezen als een poging om voorbij het verhitte publieke debat te komen dat sinds enige tijd woedt over de vraag of de weliswaar verschoven, maar nog altijd scheve taakverdeling tussen mannen en vrouwen een ernstige misstand is, dan wel een acceptabele of zelfs natuurlijke situatie. Op opiniepagina s en webfora lopen de emoties hoog op, en er is een aardige kast te vullen met boeken over glazen plafonds, ploetermoeders, bakfietsvaders, sleutelkinderen en de moedermaffia. Een greep uit de jongste titels: Wie wil er nog moeder worden? (Christien Brinkgreve & Egbert te Velde, 2006), Weg met het deeltijdfeminisme. Over vrouwen, ambitie en carrière (Heleen Mees, 2007), Leve de

3 burgertrut (Fleur Jurgens, 2007), Geen kinderen geen bezwaar. Waarom niet alle vrouwen moeder willen zijn (Emely Nobis, 2007), Fuck! Ik ben een feminist (Roos Wouters, 2008), De mythe van het glazen plafond (Marike Stellinga, 2009), Verwende prinsesjes. Portret van de Nederlandse vrouw (Elma Drayer, 2010). Opvallend is dat in deze hausse aan publicaties vrouwen vaker lijken te worden toegesproken dan mannen. Wie op een site als ikvader.nl, vaderkenniscentrum.nl of vaderschap.org de boekentips opzoekt, stuit vooral op praktische naslagwerken over babyverzorging en discussiefora over rechten en plichten na echtscheiding, geflankeerd door advertenties voor zorgverzekeringen en gezinsauto s. Verder springt in het oog dat er op elke keuze die een vrouw kan maken flink wat aan te merken valt: als ze kiest voor haar gezin en geen of slechts een kleine baan heeft is ze lui en verwend, als ze fulltime werkt en haar kinderen alle dagen naar de crèche brengt is ze een ontaarde moeder, als ze geen kinderen wil misschien wel een ontaarde vrouw. Al die harde woorden zullen de keuzestress van (kandidaat-) ouders niet dempen. Zorgen over de juistheid van eenmaal gemaakte keuzes, het gras dat groener lijkt bij de buren het zijn bijeffecten van de duur bevochten vrijheid om gebaande paden in te ruilen voor een zelf uitgestippelde levensweg. het goede leven Keuzestress heeft trekken van een luxeprobleem. Maar misschien hangt al dat onbehagen van vrouwen (en mannen) samen met een breder fenomeen: de nadruk die in onze sterk geëconomiseerde samenleving wordt gelegd op het tegen elkaar afwegen van kosten en baten en op presteren, geld verdienen en consumeren. Onbetaalde zorgarbeid staat naar verhouding laag aangeschreven, hoe hoog het maatschappelijk rendement ervan ook is. Een andere schaduwzijde van de nadruk op groei, productie en geldelijk gewin is dat rust en stilte schaars worden. Velen ervaren dat, maar zeker diegenen die werk en zorg combineren. Het beste uit twee werelden halen vereist doorzettingsvermogen, flexibiliteit en inventiviteit. En dan moet er nog gereflecteerd worden ook: draaien alle bordjes nog, gaat alles naar wens, heeft een ander arrangement niet eigenlijk de voorkeur? Tijd om na te denken is niet zomaar veroverd, want het tempo ligt hoog en de druk om optimaal bereikbaar en beschikbaar te zijn is fors. Zo beschouwd gaat modern emancipatiebeleid over veel meer dan droge arbeidsmarktparticipatiecijfers en kostenplaatjes alleen. Verstandig emancipatiebeleid staat in een nauwe relatie tot de dagelijkse praktijk, tot de ervaringen die volwassenen en kinderen opdoen in gezinnen in allerlei vormen en maten die hoeksteen van de samenleving. Hier ligt onmiskenbaar een opdracht voor de PvdA, die het thema arbeid, opgevat in de breedste zin des woords, immers tot haar core business moet rekenen. Een rapport van de Wiardi Beckman Stichting uit 2009, Kinderen eerst zou de leidraad moeten zijn maar dan ook écht getiteld Om de plaats van de arbeid, laat over de urgentie daarvan geen misverstand bestaan. Het rapport beschrijft vijf trends van mondialisering van de economie tot nieuwe aanspraken op de publieke sector en de effecten daarvan op tien verschillende terreinen die de arbeid betreffen. Over het vraagstuk werk en de rest van het leven wordt opgemerkt dat het denken hierover en het te voeren beleid nadrukkelijk in het teken zouden moet staan van niets minder dan de kwaliteit van het bestaan van jong en oud. Kinderen eerst zou de leidraad moeten zijn, maar dan ook écht. Een echo van deze visie is terug te vinden in het PvdA-verkiezingsprogramma uit 2010, waarin onder meer wordt gepleit voor flexibilisering van arbeidsuren en arbeidsplaatsen, hervorming van het stelsel van verlofregelingen 35

4 36 en een ruim aanbod van hoogwaardige en betaalbare kinderopvang. Het accent wordt gelegd op enerzijds het ondersteunen van de koopkracht van ouders met kinderen en anderzijds het stimuleren van de combinatie van arbeid en zorg. 5 Dit alles moet gelezen worden in het licht van de visie dat kansen scheppen alleen niet volstaat; het is ook zaak om achterstand en achterstelling [te] bestrijden en emancipatie [te] bevorderen. Zo nodig dwars tegen de remmende krachten van cultuur, religie of het ouderlijk huis in. 6 Het gaat om veel meer dan herziening van schooltijden of vergoeding van de kosten van kinderopvang In hoeverre de auteurs van het programma bij het schrijven van deze zinnen specifiek de vrouwenzaak in gedachten hadden blijft in het midden de betreffende passage draait erom dat het niet mag uitmaken waar je ouders geboren zijn, wat je postcode is, of je man, vrouw, homo of hetero bent maar het kernpunt is helder: emancipatie is geen puur individuele, maar een collectieve verantwoordelijkheid. Alleen langs die weg kan het meritocratisch ideaal een invulling krijgen die eerlijk is en die recht doet aan individuen van welke snit dan ook. geluk Welke accenten het kabinet-rutte in zijn emancipatiebeleid zal gaan leggen is nog onduidelijk de regeer- en gedoogakkoorden laten er weinig concreets over los, afgezien van het miljard aan bezuinigingen op de kinderopvang dat staat ingeboekt. 7 Mogelijk wordt er komend voorjaar licht op de zaak geworpen wanneer de minister van ocw, Marja van Bijsterveldt, het Actieplan Emancipatie presenteert. 8 Overigens zal dat plan behalve de emancipatie van vrouwen ook die van homoseksuelen bestrijken, zo is aangekondigd. 9 Voorlopig kunnen we naar concrete beleidsvoornemens enkel gissen, maar het vermoeden lijkt gerechtvaardigd dat op de eigen verantwoordelijkheid van werkende en/ of zorgende ouders flinke nadruk zal worden gelegd. In het slechtste geval wordt elk aspect van vrouwenemancipatie dat uitstijgt boven het opschroeven van de arbeidsmarktparticipatie weggezet als de zoveelste linkse hobby. Dat wij allen een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de keuzes die wij maken op het vlak van carrière, huishouden en de opvoeding van kinderen en andere hulpbehoevenden in onze omgeving, betekent niet dat elk obstakel waar we op stuiten tot die eigen verantwoordelijkheid te reduceren valt. De momenteel zo hevig bediscussieerde kwesties rond het combineren van werk en zorg zijn, in elk geval ten dele, collectieve vraagstukken. Daarom gaat het niet aan om ze geheel op individuele vrouwen (en mannen) af te wentelen. Toch is juist dat wat er nu vaak gebeurt ( jij hebt er toch zelf voor gekozen om kinderen te krijgen en door te werken? ). Sterker nog, ouders die de dubbele belasting als zwaar ervaren definiëren het probleem in eerste instantie veelal precies zo: als hun persoonlijke, particuliere probleem, waar ze zelf mee zullen moeten dealen. Dat moeten ze ook, maar dat is niet het enige wat er moet gebeuren. Vraagstukken rond opvoeding, zorg en werk bieden de samenleving aanknopingspunten voor groei en ontwikkeling. Het gaat om veel meer dan praktische kwesties als herziening van schooltijden of vergoeding van kosten van kinderopvang. Het gaat ook om, bijvoorbeeld, ruime mogelijkheden voor her- en bijscholing van volwassenen op de werkvloer en daarbuiten, om een innovatieve ruimtelijke ordening (zo zou bij de inrichting van woonwijken standaard voldoende ruimte moeten worden ingepland voor kinderen om te spelen en voor ouders om elkaar te treffen) en om een krachtig onderwijsbeleid in brede zin (met een focus op de school als een kennis- en een morele gemeenschap). Als (werkende) ou-

5 ders, maar ook werkgevers en de overheid erin slagen om niet enkel financiële overwegingen maar ook de kwaliteit van het bestaan tot richtsnoer te verheffen bij het nemen van beslissingen, dan zal dat de keuzestress op gezinsniveau doen slinken en de keuzevrijheid doen groeien. Daar worden mensen gelukkiger van en de samenleving veerkrachtiger. Oude woorden blijken waar: het persoonlijke is politiek. Noten 1 Evelien Tonkens, Het witte belegen mannenkabinet, de Volkskrant, 13 oktober Joke Smit, Wij en de politiek, s&d 1972/3, p (geciteerd door Tonkens, ibid.). 3 Zie nl/_documenten/js/werk/ eriseenland/het-onbehagen-bijde-vrouw/onbehagen-eiel.pdf. 4 Het kostwinnersmodel houdt in dat één partner (meestal de man) werkt en de ander zorgt. Bij het anderhalfverdienersmodel werkt de een fulltime, de ander parttime. Bij de vier-omvier-constructie werken beide ouders vier dagen; ieder is één dag thuis bij de kinderen. 5 Iedereen telt mee, PvdA Verkiezingsprogramma 2010, p Ibid., p Preciezer: volgens het regeerakkoord zal in 2015 de totale bezuiniging op de zogenoemde formele opvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouders) e 995 mln bedragen. 8 Van dit actieplan wordt onder meer gerept in de antwoorden die premier Rutte gaf op Kamervragen van Ineke van Gent, ingezonden op 15 oktober Brief van de minister van ocw aan de Tweede Kamer d.d. 30 november 2010 (zie 37

Gebruik van kinderopvang

Gebruik van kinderopvang Gebruik van kinderopvang Saskia te Riele In zes van de tien gezinnen met kinderen onder de twaalf jaar hebben de ouders hun werk en de zorg voor hun kinderen zodanig georganiseerd dat er geen gebruik hoeft

Nadere informatie

Argumentenkaart Deeltijdwerken 3. Samenleving. Wat zijn de voor- en nadelen voor de samenleving als vrouwen meer gaan werken?

Argumentenkaart Deeltijdwerken 3. Samenleving. Wat zijn de voor- en nadelen voor de samenleving als vrouwen meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken Wat zijn de - en nadelen de samenleving als meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken Wat zijn de - en nadelen de samenleving als meer gaan werken? Argumenten Deeltijdwerken

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

4, Aanleiding en achtergronden. 1.2 Stellingen. Stelling 1: Stelling 2: Praktische-opdracht door Een scholier 2474 woorden 2 oktober 2002

4, Aanleiding en achtergronden. 1.2 Stellingen. Stelling 1: Stelling 2: Praktische-opdracht door Een scholier 2474 woorden 2 oktober 2002 Praktische-opdracht door Een scholier 2474 woorden 2 oktober 2002 4,6 28 keer beoordeeld Vak Economie 1. INLEIDING Wij doen ons werkstuk over de moeders op de arbeidsmarkt. Dit leek ons het leukste onderwerp

Nadere informatie

'Gratis' mantelzorg (m/v)

'Gratis' mantelzorg (m/v) 'Gratis' mantelzorg (m/v) Presentatie Eelco Wierda bij NVR-expertmeeting 'Gendersensitief beleid bij gemeenten' 11 juni 2015 Vorig jaar ben ik mij vanuit Atria als Kenniscentrum voor Emancipatie verder

Nadere informatie

TIJD OM TE WERKEN Internationale Vrouwendag 8 maart 2014

TIJD OM TE WERKEN Internationale Vrouwendag 8 maart 2014 TIJD OM TE WERKEN Internationale Vrouwendag 8 maart 2014 TIJD OM TE WERKEN Vandaag is het Internationale Vrouwendag. Een dag die ooit begon op 8 maart 1908 met een massale staking van Amerikaanse vrouwen

Nadere informatie

Arbeidsdeelname van paren

Arbeidsdeelname van paren Arbeidsdeelname van paren Johan van der Valk De combinatie van een voltijdbaan met een is het meest populair bij paren, met name bij paren boven de dertig. Ruim 4 procent van de paren combineerde in 24

Nadere informatie

Het nieuwe Program van Uitgangspunten van het CDA wordt in mei op het congres een feit. Duidelijk staat daarin vermeld dat het

Het nieuwe Program van Uitgangspunten van het CDA wordt in mei op het congres een feit. Duidelijk staat daarin vermeld dat het Jongma-Roelants Stellingen 1. 'Solidariteit' binnen zorg en arbeid kan slechts in beperkte mate worden afgedwongen door de overheid. Zo blijkt ook dat mensen minder profijt van de overheid willen trekken

Nadere informatie

Zorgelijke Arbeid. Minister De Geus, Sociale zaken, Terugblikken en vooruitzien op werk en gezin

Zorgelijke Arbeid. Minister De Geus, Sociale zaken, Terugblikken en vooruitzien op werk en gezin Presentatie gehouden door Johan Polder tijdens een bijeenkomst van RMU-Platform Economos Zorgelijke Arbeid Terugblikken en vooruitzien op werk en gezin Johan Polder RMU Economos Veenendaal, 28 maart 27

Nadere informatie

E-QUALITY KENNISCENTRUM VOOR EMANCIPATIE, GEZIN EN DIVERSITEIT. Vaderschap 2.0 Opvoedingsondersteuning voor vaders van nu

E-QUALITY KENNISCENTRUM VOOR EMANCIPATIE, GEZIN EN DIVERSITEIT. Vaderschap 2.0 Opvoedingsondersteuning voor vaders van nu E-QUALITY KENNISCENTRUM VOOR EMANCIPATIE, GEZIN EN DIVERSITEIT Vaderschap 2.0 Opvoedingsondersteuning voor vaders van nu Vaderschap 2.0 E-Quality 55 UIT DE PRAKTIJK 3.3 Interview met Arno Janssen en Caroline

Nadere informatie

Factsheet voor de Initiatiefwet Herziening Partneralimentatie

Factsheet voor de Initiatiefwet Herziening Partneralimentatie Expertgroep van de NVR, Nederlandse Vrouwen Raad, september 2015, ec.zelfst.vr@gmail.com Factsheet voor de Initiatiefwet Herziening Partneralimentatie - korte versie over werk en zorg - 1. Inleiding De

Nadere informatie

Beste Paul de Beer, Maisha van Pinxteren en anderen,

Beste Paul de Beer, Maisha van Pinxteren en anderen, Kansen en klassen Amsterdam, oktober 2017 Beste Paul de Beer, Maisha van Pinxteren en anderen, Michael Young was een bekend onderwijssocioloog en sociaal entrepeneur. Hij was nog erg jong toen hij vlak

Nadere informatie

Joke Smit-prijs 2011 Regeringsprijs voor vrouwenemancipatie. Juryrapport

Joke Smit-prijs 2011 Regeringsprijs voor vrouwenemancipatie. Juryrapport Juryrapport De Joke Smit-prijs is de regeringsprijs voor vrouwenemancipatie. De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een persoon of groep die een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de

Nadere informatie

Juryrapport. Joke Smit-prijs 2009

Juryrapport. Joke Smit-prijs 2009 Juryrapport Joke Smit-prijs 2009 Tweejaarlijkse prijs van de regering voor het leveren van een fundamentele bijdrage aan de verbetering van de positie van vrouwen in Nederland De jury Joke Smit-prijs 2009

Nadere informatie

Perspectief op gewoon leven. Wat we leren van evaluaties

Perspectief op gewoon leven. Wat we leren van evaluaties Perspectief op gewoon leven Wat we leren van evaluaties Stichting Perspectief, juni 2005 Aanleiding De LFB komt op voor de belangen van mensen met een verstandelijke beperking. De LFB heeft de ervaring

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 32 855 Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden Nr. 14 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Alleenstaande ouders en kindregelingen

Alleenstaande ouders en kindregelingen Alleenstaande ouders en kindregelingen Op deze site wordt u geïnformeerd over regelingen die in het regeerakkoord Bruggen slaan zijn opgenomen. Naar aanleiding van de plannen voor het versoberen van de

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief

1 Inleiding. 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief 1 Inleiding 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief Breed maatschappelijk en politiek debat In Nederland is een breed maatschappelijk en politiek debat gaande over discriminatie en de vraag hoe dit

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

>Retouradres Postbus BJ Den Haag

>Retouradres Postbus BJ Den Haag >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Datum 28 februari 2017 Betreft Brief aan Kamer met beantwoording Kamervragen van de leden Dijkstra en Van Weyenberg (beiden D66) over jonge vrouwen die vaak

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling.

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. De SCP-studie Variatie in participatie naar achtergronden van de arbeidsdeelname van allochtone en autochtone vrouwen (september 1999) heeft uitgewezen dat niet

Nadere informatie

Jane in de universitaire jungle

Jane in de universitaire jungle Jane in de universitaire jungle INLEIDING Nog los van een basisprincipe van gelijke rechten, wordt het belang van diversiteit binnen een organisatie tegenwoordig breed erkend. Diversiteit draagt bij aan

Nadere informatie

Examen VWO. Nederlands. tijdvak 2 dinsdag 23 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage.

Examen VWO. Nederlands. tijdvak 2 dinsdag 23 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage. Examen VWO 2009 tijdvak 2 dinsdag 23 juni 13.30-16.30 uur Nederlands Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 19 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor dit examen zijn maximaal 50 punten

Nadere informatie

Voor eerlijke kansen en keuzes in werk en opleiding

Voor eerlijke kansen en keuzes in werk en opleiding Voor eerlijke kansen en keuzes in werk en opleiding 1 Waarom? Nederland staat voor een uitdaging. De arbeidsmarkt verandert door technologische ontwikkelingen, flexibilisering, decentralisering en bezuinigingen.

Nadere informatie

Een ontspannen samenleving

Een ontspannen samenleving Een ontspannen samenleving Wanneer je tegenwoordig aan iemand vraagt hoe het gaat is het antwoord vaak goed, druk. Mensen hebben het druk. Met van alles: werk, kinderen, vrienden, sporten, alles door elkaar.

Nadere informatie

Gewetensbezwaarde ambtenaren

Gewetensbezwaarde ambtenaren Opgave 1 Gewetensbezwaarde ambtenaren Bij deze opgave horen de teksten 1 tot en met 3 uit het bronnenboekje. Inleiding Op 3 september 2012 ondertekenden diverse politieke partijen het zogenaamde Roze Stembusakkoord.

Nadere informatie

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen

vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen vanuit ieders mogelijkheden daar waar nodig gewoon samen Denkt mee Doet mee Gewoon samen Uw opgave is ons uitgangspunt: doelgericht, met de focus op zelfredzaamheid en de eigen kracht van mensen met een

Nadere informatie

Het nieuwe onbehagen van de vrouw (en de man)

Het nieuwe onbehagen van de vrouw (en de man) Waterlandstichting Het nieuwe onbehagen van de vrouw (en de man) Roos Wouters Een jaar of twee geleden kwam ik met een schok tot de conclusie dat ik een feminist ben. Een activistische feminist nog wel.

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 32 889 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Jong en oud door dezelfde trend gegrepen. Siegwart Lindenberg en René Veenstra

Jong en oud door dezelfde trend gegrepen. Siegwart Lindenberg en René Veenstra Jong en oud door dezelfde trend gegrepen Siegwart Lindenberg en René Veenstra Jongeren jagen steeds meer materiële genoegens na zonder dat ouders ingrijpen. Om de lieve vrede in huis te bewaren, zwichten

Nadere informatie

MANIFEST OP DE BRES VOOR ALLEENSTAANDE MOEDERS

MANIFEST OP DE BRES VOOR ALLEENSTAANDE MOEDERS OP DE BRES VOOR ALLEENSTAANDE MOEDERS OP DE BRES VOOR ALLEENSTAANDE MOEDERS In april 1992 werd ik moeder van mijn eerste kind. Ik was 21 jaar jong, zonder afgeronde opleiding, vast inkomen en netwerk.

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid dragen gaat niet om macht, zei Lubbers, of om het vermogen om belangrijke zaken te regelen of iets af te dwingen.

Verantwoordelijkheid dragen gaat niet om macht, zei Lubbers, of om het vermogen om belangrijke zaken te regelen of iets af te dwingen. Speech Sybrand Buma Symposium 'Lubbers' duurzame nalatenschap 22 mei 2018 Geloven is verantwoordelijkheid dragen. Die woorden sprak Ruud Lubbers in 1974 in een preek in de parochiekerk van Berg en Dal.

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer havo 2006-I

Eindexamen maatschappijleer havo 2006-I Opgave 3 Meer onrust over minder sociale zekerheid (mens en werk en politieke besluitvorming) Maximumscore 5 15 Voorbeelden van een juiste omschrijving van de verzorgingsstaat (één van de volgende): 3

Nadere informatie

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk

Uit vrije wil. Actieplan vrijwilligerswerk Uit vrije wil Actieplan vrijwilligerswerk ChristenUnie Algemene Politieke Beschouwingen 2008 Inleiding Onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk zijn de smeerolie van de samenleving. Ze verdienen erkenning

Nadere informatie

Feiten en cijfers mantelzorg (en werk) Maak werk van mantelzorg. januari 16

Feiten en cijfers mantelzorg (en werk) Maak werk van mantelzorg. januari 16 Feiten en cijfers mantelzorg (en werk) Maak werk van mantelzorg januari 16 1 Maatschappelijke ontwikkelingen Door de vergrijzing neemt de vraag naar zorg toe. De nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Examen HAVO. Nederlands Nederlands. tijdvak 1 maandag 18 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage

Examen HAVO. Nederlands Nederlands. tijdvak 1 maandag 18 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een bijlage Examen HAVO 2009 tijdvak 1 maandag 18 mei 13.30-16.30 uur tevens oud programma Nederlands Nederlands Bij dit examen hoort een bijlage Dit examen bestaat uit 21 vragen en een samenvattingsopdracht. Voor

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

TWEEDE FEMINISTISCHE GOLF: EEN HISTORISCH ONDERZOEK

TWEEDE FEMINISTISCHE GOLF: EEN HISTORISCH ONDERZOEK VROUWENEMANCIPATIE Naam :............... TWEEDE FEMINISTISCHE GOLF: EEN HISTORISCH ONDERZOEK Klas: Nr. : Datum : Vak: geschiedenis SCORE: / De zogenaamde eerste feministische golf speelde zich af aan het

Nadere informatie

Examen HAVO. Maatschappijleer (oude stijl en nieuwe stijl)

Examen HAVO. Maatschappijleer (oude stijl en nieuwe stijl) Maatschappijleer (oude stijl en nieuwe stijl) Examen HAVO Vragenboekje Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 2 Woensdag 19 juni 9.00 12.00 uur 20 02 Voor dit examen zijn maximaal 86 punten te behalen;

Nadere informatie

Meer of minder uren werken

Meer of minder uren werken Meer of minder uren werken Jannes de Vries Een op de zes mensen die minstens twaalf uur per week werken (de werkzame beroeps bevolking) wil meer of juist minder uur werken. Van hen heeft minder dan de

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II

Eindexamen maatschappijleer vwo 2003-II Opgave 1 Armoede en werk 1 Het proefschrift bespreekt de effecten van het door twee achtereenvolgende kabinetten-kok gevoerde werkgelegenheidsbeleid. / De titel van het proefschrift heeft betrekking op

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus AE Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus AE Den Haag > Retouradres Postbus 30941 2500 GX Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE Den Haag Datum 4 september 2009 Betreft Beantwoording Kamervragen over de aan

Nadere informatie

Opgave 1 Heeft het vrijwilligerswerk toekomst?

Opgave 1 Heeft het vrijwilligerswerk toekomst? Opgave 1 Heeft het vrijwilligerswerk toekomst? 1 maximumscore 2 maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk beargumenteerd met behulp van kernconcept sociale cohesie 1 maatschappelijk belang van vrijwilligerswerk

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Emancipatie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken

1. Inleiding 2. Analyse 2.1. Een derde van de ouders geeft aan minder te gaan werken 1. Inleiding Vorig jaar kondigde de regering grote bezuinigingen aan op de kinderopvang. De bezuinigingen lopen op tot 774 miljoen in 2015. In 2012 snijdt de regering met zo'n 400 miljoen euro in de kinderopvang.

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013

Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013 Verslag van de bijeenkomst Mannen Emancipatie in het Turks Museum d.d. 30 november 2013 Aanwezig ca. 100 personen. Sprekers: Vz. Turks Museum Rustem Akarsu, Vz. Platform Allochtone Ouderen de heer R. Ramnath,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 206 Emancipatiebeleid 1999 Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Politieke besluitvorming H9 en H10

Samenvatting Maatschappijleer Politieke besluitvorming H9 en H10 Samenvatting Maatschappijleer Politieke besluitvorming H9 en H10 Samenvatting door een scholier 1077 woorden 21 mei 2003 7,4 25 keer beoordeeld Vak Maatschappijleer Hoofdstuk 9 Knelpunten in het besluitvormingsproces

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

Zoals u in de SCP-brief heeft kunnen lezen, gaat deze vragenlijst over de gevolgen van de Wet kinderopvang op de opvang van uw kinderen.

Zoals u in de SCP-brief heeft kunnen lezen, gaat deze vragenlijst over de gevolgen van de Wet kinderopvang op de opvang van uw kinderen. SCP 9037702384 - Hoe het werkt met kinderen Bijlage Vragenlijst 2-1 INLEIDING Zoals u in de SCP-brief heeft kunnen lezen, gaat deze vragenlijst over de gevolgen van de Wet kinderopvang op de opvang van

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders

De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders De verdeling van arbeid en zorg tussen vaders en moeders Marjolein Korvorst en Tanja Traag Het krijgen van kinderen dwingt ouders keuzes te maken over de combinatie van arbeid en zorg. In de meeste gezinnen

Nadere informatie

Help, ik heb personeel

Help, ik heb personeel Help, ik heb personeel nodig! Inleiding 1 1.1 Een handboek, is dat nodig? Iedere arbeidsorganisatie heeft in mindere of meerdere mate personeel nodig. Dat gaat meestal niet vanzelf; u moet er genoeg moeite

Nadere informatie

Bedankt Gerdi. mogen nemen. commitment.

Bedankt Gerdi. mogen nemen. commitment. Toespraak van de minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert, ter gelegenheid van de presentatie Monitor Talent naar de Top 2012, op 27 juni 2013 te Den Haag. Let op: Alleen gesproken woord geldt! Bedankt

Nadere informatie

Uw wensen voor de verkiezingsprogramma's Ledenpeiling 26 april t/m 19 mei Korte rapportage

Uw wensen voor de verkiezingsprogramma's Ledenpeiling 26 april t/m 19 mei Korte rapportage Uw wensen voor de verkiezingsprogramma's Ledenpeiling 26 april t/m 19 mei Korte rapportage Aanleiding Het kabinet Rutte is gevallen nadat de PVV besloot om zich terug te trekken uit de Catshuisonderhandelingen.

Nadere informatie

Werkloosheid Opvattingen van jongeren

Werkloosheid Opvattingen van jongeren Sociaal Economische Trends 2013 Sociaaleconomische trends Werkloosheid Opvattingen 2004-2011 van jongeren over Stromen de en duren taakverdeling Werkloosheidsduren op basis van de Enquête tussen man en

Nadere informatie

Stand van zaken bij arbeidsemancipatie van vrouwen

Stand van zaken bij arbeidsemancipatie van vrouwen Stand van zaken bij arbeidsemancipatie van vrouwen Uit een vandaag uitgekomen rapport blijkt dat Nederland haar doelstellingen op het gebied van arbeidsparticipatie van vrouwen in 2010 niet gehaald zal

Nadere informatie

Jeugdmonitor Zeeland: Kinderopvang

Jeugdmonitor Zeeland: Kinderopvang 1 Jeugdmonitor Zeeland: Kinderopvang Ouders van jonge kinderen Augustus 2018 2 2 Colofon Ruben De Cuyper Jolanda van Overbeeke Esther Spuesens Dit themarapport is samengesteld door ZB Planbureau Jeugdmonitor

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO

EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO EERLIJK DELEN, KRACHTEN BUNDELEN EN NIEMAND AAN DE KANT IN VENLO 29 juni 2011 1 / 5 Kadernota 2012-2015 PvdA Venlo 29 juni 2011 Eerlijk delen, krachten bundelen en niemand aan de kant in Venlo. Bezuinigen

Nadere informatie

GENERATIE Y IS RAMP VOOR WERKGEVERS

GENERATIE Y IS RAMP VOOR WERKGEVERS GENERATIE Y IS RAMP VOOR WERKGEVERS Auteur: Wiebe Zijlstra - (26 augustus 2011) Generatie Y word alom geroemd om haar flexibiliteit, om haar vermogen tot multi tasking en om het op natuurlijke wijze kunnen

Nadere informatie

M200916. Parttime van start. drs. A. Bruins

M200916. Parttime van start. drs. A. Bruins M200916 Parttime van start drs. A. Bruins Zoetermeer, 24 september 2009 Parttime van start Van de startende ondernemers werkt een kleine meerderheid na de start fulltime in het bedrijf. Een op de vier

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1

Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 Samenvatting Maatschappijleer Hoofdstuk 1 Samenvatting door M. 1184 woorden 8 juni 2013 4 3 keer beoordeeld Vak Methode Maatschappijleer Delphi Hoofdstuk 1 De staat kan wetten maken, regels die voor alle

Nadere informatie

Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders

Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders Kabinetsplannen: informatie voor werkende ouders Let op: Het voorstel over de vaste toeslag van de overheid is opgenomen in het Belastingplan 2007. De Eerste Kamer moet hier nog mee akkoord gaan. De percentages

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Sekseverschillen in rijkdom en armoede: hoe kunnen we die doorbreken?

Sekseverschillen in rijkdom en armoede: hoe kunnen we die doorbreken? Annie Romein-Verschoorlezing door drs. Femke Halsema 11 maart 2010 Sekseverschillen in rijkdom en armoede: hoe kunnen we die doorbreken? iet het glazen plafond, maar de armoede onder vrouwen zou dé prioriteit

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Factsheet kinderopvang januari 2013

Factsheet kinderopvang januari 2013 Factsheet kinderopvang januari 2013 Inleiding Het kabinet Rutte/Ascher heeft onlangs besloten ook voor 2013 verdere bezuinigingen op de kinderopvang door te voeren. Er wordt vanaf 2010 elk jaar fors bezuinigd

Nadere informatie

12 Sportbeleidsstukken

12 Sportbeleidsstukken DC 12 Sportbeleidsstukken 1 Inleiding In dit thema bespreken we het overheidsbeleid ten aanzien van sport. We besteden aandacht aan de sportnota Tijd voor Sport. Het ministerie van VWS heeft in 2011 een

Nadere informatie

Arbeid. 1. Vrijwilligerswerk. 2. Huishoudelijk werk. 3. Zorgarbeid

Arbeid. 1. Vrijwilligerswerk. 2. Huishoudelijk werk. 3. Zorgarbeid Arbeid Arbeid kunnen we indelen in twee verschillende soorten: betaalde en onbetaalde arbeid. Betaalde arbeid is werk waarvoor een vergoeding (loon) wordt betaald. Deze betaling ontbreekt bij onbetaalde

Nadere informatie

Vragenlijst EMOP 2016

Vragenlijst EMOP 2016 Vragenlijst EMOP 2016 BA: Title on first screen Uw mening over emancipatie S1: Graag willen wij eerst van u weten welke van onderstaande woonsituaties het meest op u van toepassing is? [S] Slechts één

Nadere informatie

De positie van werknemers met jonge kinderen in de supermarkten en de boekhandels

De positie van werknemers met jonge kinderen in de supermarkten en de boekhandels HOOFDSTUK 4 De positie van werknemers met jonge kinderen in de supermarkten en de boekhandels 4.1 INLEIDING Hoeveel werknemers in de bedrijven hebben kinderen, hoe combineren deze werknemers werk en ouderschap

Nadere informatie

Uitspraak /1/A2

Uitspraak /1/A2 Uitspraak 201802595/1/A2 Datum van uitspraak: woensdag 7 november 2018 Tegen: de Belastingdienst/Toeslagen Proceduresoort: Hoger beroep Rechtsgebied: Geld ECLI: ECLI:NL:RVS:2018:3626 201802595/1/A2. Datum

Nadere informatie

Dit lesmateriaal werd mogelijk gemaakt door het Erasmus Festival 2008 in samenwerking met Togetthere en Fontys Lerarenopleiding Tilburg

Dit lesmateriaal werd mogelijk gemaakt door het Erasmus Festival 2008 in samenwerking met Togetthere en Fontys Lerarenopleiding Tilburg Helft van de hemel Volgens de Chinese leider Mao hielden de vrouwen de helft van de hemel open. Dit was een beeld voor het feit, dat hij erin geloofde, dat vrouwen en mannen dezelfde rechten hebben. Dit

Nadere informatie

Kinderbijslag op maat voor de toekomst

Kinderbijslag op maat voor de toekomst Kinderbijslag op maat voor de toekomst Voorstel van de SP voor een inkomensafhankelijke kinderbijslag Jan de Wit Agnes Kant Jona Linde Kinderbijslag op maat voor de toekomst Voorstel van de SP voor een

Nadere informatie

Speech van staatssecretaris Dijksma bij de KindVak op 7 november 2009 in Den Bosch.

Speech van staatssecretaris Dijksma bij de KindVak op 7 november 2009 in Den Bosch. Speech van staatssecretaris Dijksma bij de KindVak op 7 november 2009 in Den Bosch. (alleen het gesproken woord geldt) Dames en heren, It takes a village to raise a child. Het is een oud Afrikaans gezegde,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018 2019 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 301 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie

De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie De Drievoudige Bottom Line, een noodzakelijke economische innovatie Feike Sijbesma, CEO Royal DSM In de loop der tijd is het effect van bedrijven op de maatschappij enorm veranderd. Vijftig tot honderd

Nadere informatie

Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem

Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem 2015 2017 1. Inleiding Het Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem 2015-2017 is een uitwerking van het Haarlems diversiteitbeleid. We hebben dit beleid verwoord in

Nadere informatie

De zorgmiljarden in de Miljoenennota

De zorgmiljarden in de Miljoenennota De zorgmiljarden in de Miljoenennota HEAD CONGRES 2016 Houten, 9-10 Juni Richard Doornbosch Plv directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt It is not a solution, if its not affordable Dr davis

Nadere informatie

GENERATIE Z PRESENTATIE VOORJAARSBIJEENKOMST 28 MEI 2019 GGZ NEDERLAND

GENERATIE Z PRESENTATIE VOORJAARSBIJEENKOMST 28 MEI 2019 GGZ NEDERLAND GENERATIE Z PRESENTATIE VOORJAARSBIJEENKOMST 28 MEI 2019 GGZ NEDERLAND Wat gaan we doen? 1. Generaties door de tijd heen 2. Generatie Z en werk De stille generatie - Periode van 1928 1940 - Tijden van

Nadere informatie

Conclusie. Over de relatie tussen laaggeletterdheid en armoede. Ingrid Christoffels, Pieter Baay (ecbo) Ineke Bijlsma, Mark Levels (ROA)

Conclusie. Over de relatie tussen laaggeletterdheid en armoede. Ingrid Christoffels, Pieter Baay (ecbo) Ineke Bijlsma, Mark Levels (ROA) Conclusie Over de relatie tussen laaggeletterdheid en armoede Ingrid Christoffels, Pieter Baay (ecbo) Ineke Bijlsma, Mark Levels (ROA) ecbo - De relatie tussen laaggeletterdheid en armoede A 1 conclusie

Nadere informatie

Gelijke naleving van de wet?

Gelijke naleving van de wet? Gelijke naleving van de wet? Niraï Melis Maart 2014 Politiek en Gender in Nederland en Europa? In maart 2014 waren in een week tijd drie belangrijke onderwerpen in het nieuws. Er is nog steeds sprake van

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel Vrijheid, gelijkheid, ouderschap!

Initiatiefvoorstel Vrijheid, gelijkheid, ouderschap! RIS 298035-3 oktober 2017 Initiatiefvoorstel Waarom dit initiatiefvoorstel Nederland is in veel opzichten het meest vooruitstrevende land, maar waarom stammen verlofregelingen dan nog uit de vorige eeuw?

Nadere informatie

Delinquent gedrag bij jongeren met een licht verstandelijke beperking

Delinquent gedrag bij jongeren met een licht verstandelijke beperking DC 72 Delinquent gedrag bij jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit thema is een bewerking van het krantenartikel uit NRC Handelsblad Vroeger een debiel, nu een delinquent. In dit artikel zegt

Nadere informatie

Optimalisering verlof na geboorte kind

Optimalisering verlof na geboorte kind ADVIES 18/01 Februari 2018 Optimalisering verlof na geboorte kind SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Briefadvies Nadere bevindingen optimalisering verlof na geboorte kind Aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Notitie Opvoeding en participatie

Notitie Opvoeding en participatie Notitie Opvoeding en participatie Landelijk Netwerk Moeder- en vadercentra Datum MOVISIE Utrecht, 09 maart 2009 Opvoeding en participatie Het Landelijk Netwerk Moedercentra is verheugd over de aandacht

Nadere informatie

BUITENGEWOOn. mission statement

BUITENGEWOOn. mission statement Buitengewoon 1. brengt de afstand tot de arbeidsmarkt in één klap naar nul 2. want wie zich in een afstandsituatie bevindt die geven we een baan 3. zo vegen we de vloer aan met belemmerende opleidingseisen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen

Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Mantelzorgers maken weinig gebruik van verlofregelingen Martijn Souren Ongeveer 7 procent van de werknemers met een verleent zelf mantelzorg. Ze maken daar slechts in beperkte mate gebruik van aanvullende

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE

Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE Geboeid kijk je de wereld in om je te blijven verwonderen. Of je nu oud of jong bent, die verwondering moet je vasthouden. 2 SWK-Kinderopvang SWKGroep Kinderopvang

Nadere informatie

Politieke partijen over kinderopvang

Politieke partijen over kinderopvang Politieke partijen over kinderopvang Onderstaande teksten komen letterlijk uit de verschillende partijprogramma s. Doel van dit document is om een overzicht te bieden van de standpunten over kinderopvang

Nadere informatie

Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE

Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE Samen de Wereld Kleuren PEDAGOGISCHE VISIE SWKGroep Geboeid kijk je de wereld in om je te blijven verwonderen. Of je nu oud of jong bent, die verwondering moet je vasthouden. Stichting SWKGroep staat voor

Nadere informatie

Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Flanders ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 1 RESPONDENTNUMMER In te vullen door de interviewer. Dit nummer wordt alleen gebruikt om de gegevens uit deze vragenlijst samen te

Nadere informatie

Als het economisch tegenzit, worden zij hard getroffen. Ze zitten vaker dan gemiddeld in de bijstand.

Als het economisch tegenzit, worden zij hard getroffen. Ze zitten vaker dan gemiddeld in de bijstand. 1 Dank voor dit rapport. Mooi dat het Sociaal en Cultureel Planbureau dit jaar dieper ingaat op één onderwerp dat de aandacht verdient: de arbeidsmarktpositie van migrantengroepen. Als het economisch tegenzit,

Nadere informatie