Demografie van de detailhandel. Inkomenspositie van ondernemers in de detailhandel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Demografie van de detailhandel. Inkomenspositie van ondernemers in de detailhandel"

Transcriptie

1 Demografie van de detailhandel Inkomenspositie van ondernemers in de detailhandel

2

3 Inleiding Door ITS-Nijmegen is een onderzoek uitgevoerd in het kader van het onderzoeksprogramma Demografie van de detailhandel van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD). Doel van dit programma is het in kaart brengen van ontwikkelingen en structuurveranderingen in de detailhandel. Daarbij wordt steeds geprobeerd een relatie te leggen met de maatschappelijke functie die de sector detailhandel vervult. Op deze manier worden veronderstellingen die leven binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) over bijvoorbeeld vergrijzing, afkalving, toenemend aantal etnische ondernemers en het ontstaan van een nieuw soort MKB onderbouwd en inzichtelijk gemaakt met cijfermateriaal. Deze publicatie is de eerste uit een reeks publicaties die het HBD uitbrengt naar aanleiding van dit onderzoek en beschrijft de inkomenspositie van ondernemers in de detailhandel. De volgende publicaties in de reeks hebben betrekking op: - startende ondernemers in de detailhandel; - leeftijdsopbouw detailhandel; - ondernemers zonder betaald personeel; - etnische ondernemers en werknemers; - dynamiek van werknemers in de detailhandel. Inhoud Op basis van gegevens van de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) (dat onder meer beschikt over fiscale gegevens) is een analyse gemaakt van de inkomenspositie van ondernemers in de detailhandel. De belangrijkste resultaten hiervan zijn in deze publicatie opgenomen. Aangezien fiscale aangiftes enkele jaren achterlopen is binnen dit onderzoek gebruik gemaakt van inkomensgegevens over de periode 1999 tot en met In deze publicatie wordt achtereenvolgens de inkomenspositie beschreven van: - alle ondernemers in de detailhandel; - startende ondernemers; - ondernemers met en zonder personeel; - ondernemers in verschillende brancheclusters. Inkomenspositie van ondernemers in de detailhandel 3

4 Inkomenspositie van alle ondernemers in de detailhandel In de Nederlandse detailhandel waren in april 2006 ruim ondernemers actief. Van circa van hen en van ongeveer van hun partners zijn inkomensgegevens beschikbaar over het jaar Op basis van die gegevens is het onderzoek uitgevoerd. Een derde huishoudens van ondernemers financieel afhankelijk van bedrijfswinst Van alle huishoudens van ondernemers in de detailhandel is 35% financieel geheel afhankelijk van de bedrijfswinst. De overige 65% heeft behalve de winst uit de onderneming nog andere inkomensbronnen, in veel gevallen het salaris dat de partner verdient bij een andere werkgever. Waarom meerdere inkomstenbronnen? Redenen om naast een inkomen uit het eigen bedrijf nog een inkomen uit andere bronnen te hebben, zijn onder andere: - het bedrijf wordt als hobby gezien; - het bedrijf levert dusdanig weinig winst op dat het noodzakelijk is andere inkomsten te hebben; - het bedrijf kost dusdanig weinig tijd dat er voldoende tijd over is om te blijven werken in loondienst; - het bedrijf is net gestart en de ondernemer zit in een overgangsperiode tussen baan en eigen bedrijf. Huishoudinkomen alleenstaanden het laagst Het gemiddeld bruto huishoudinkomen van huishoudens van ondernemers zonder partner is lager dan wanneer de ondernemer wel een partner heeft. Dit is zelfs het geval als de partner geen eigen inkomen heeft. Alleenstaanden hebben dus over het algemeen een lager huishoudinkomen. Huishoudinkomen ondernemers zonder bedrijfswinst het hoogst Opvallend is dat het gemiddelde bruto huishoudinkomen het hoogst is als zowel de partner als de ondernemer geen inkomen heeft uit het bedrijf, maar wel uit andere bronnen. Dit zijn vooral hobbywinkeliers of ondernemers van wie het bedrijf nog in de startfase verkeert. In de tabel is voor de ondernemers in de detailhandel het gemiddelde bruto huishoudinkomen in 2003 weergegeven, uitgesplitst naar de verschillende inkomensbronnen binnen het huishouden. Andere inkomsten bestaan vooral uit inkomsten uit loondienst en uitkering. Gemiddeld bruto huishoudinkomen in 2003 van ondernemers in de detailhandel Bron: CBS, analyse en bewerking HBD/ITS % Huishoudinkomen Ondernemer zonder partner alleen winst 8% winst en andere inkomsten 5% alleen andere inkomsten 5% Ondernemer met partner ondernemer alleen winst, partner geen inkomsten 5% ondernemer en partner alleen winst 23% ondernemer alleen winst, partner alleen andere inkomsten 11% ondernemer winst en andere inkomsten, partner alleen andere inkomsten 5% ondernemer en partner alleen andere inkomsten 8% Overige situaties 32% Totaal 100% Inkomenspositie van ondernemers in de detailhandel

5 Huishoudinkomen ondernemers vergelijkbaar met Nederlands gemiddelde Het bruto huishoudinkomen van ondernemers is in 2003 gemiddeld Dat is vergelijkbaar met het gemiddelde Nederlandse huishoudeninkomen, dat bedraagt (bron: CBS). Ook als gekeken wordt naar de spreiding over de verschillende inkomensklassen wijken ondernemers niet sterk af van de totale Nederlandse bevolking. Voor beide groepen geldt dat zo n 37% een huishoudinkomen heeft dat onder modaal (ongeveer ) is. Het percentage ondernemers met een huishoudinkomen van meer dan is met 34% iets lager dan de 37% van alle Nederlandse huishoudens die een huishoudinkomen hebben van of meer. Frequentietabel van het bruto huishoudinkomen in 2003 van ondernemers in de detailhandel Bron: CBS, analyse en bewerking HBD/ITS Alle huishoudens Alle ondernemers Ondernemers zonder partner Ondernemers met partner, partner geen winst Ondernemers met partner, partner winst uit ander bedrijf Ondernemers met partner, partner winst uit hetzelfde bedrijf Minder dan % 8% 23% 4% 7% 6% % 13% 29% 10% 8% 10% % 16% 21% 15% 12% 15% % 16% 11% 18% 13% 18% % 14% 7% 17% 13% 15% % 4% 13% 11% 11% % 1 7% 2% 9% 8% 7% en meer 16% 4% 16% 27% 19% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 Het CBS hanteert een andere inkomensverdeling dan het HBD. Van de vermelde 37% had 21% een huishoudinkomen tussen de en en 16% een huishoudinkomen van en meer. De bedrijfswinst neemt toe naarmate een onderneming langer bestaat Gemiddeld hebben ondernemers en hun levenspartners in winst gerealiseerd. Ondernemers en hun levenspartners die in 1993 of eerder een bedrijf zijn gestart of hebben overgenomen, hebben gemiddeld echter een winst van behaald. Dit is veel hoger dan ondernemers en hun partners die pas in 2002 of 2003 een bedrijf zijn gestart of hebben overgenomen. Zij hebben namelijk in 2003 een gemiddelde winst van slechts gerealiseerd. In de beginperiode is de gemiddelde bedrijfswinst dus een stuk lager dan bij ondernemingen die langer bestaan. Deels wordt dit veroorzaakt door ondernemingen die niet overleven en het gemiddelde omlaag brengen. Dat een deel van de starters in de eerste periode het ondernemerschap combineert met een baan in loondienst of met een uitkering speelt uiteraard ook een rol. Inkomenspositie van startende ondernemers Onder starters worden in dit onderzoek de ondernemers verstaan die zelf een bedrijf hebben opgericht, dus niet de ondernemers die een bedrijf hebben overgenomen. Van de actieve ondernemers in de detailhandel in april 2006, hebben ruim ondernemers zelf een nieuw bedrijf opgericht. De overige ondernemers hebben een bestaand bedrijf overgenomen en voortgezet. Van die echte starters - van wie overigens een deel hun bedrijf pas na 2003 heeft opgericht - zijn van ongeveer de inkomensgegevens in 2003 bekend. Op basis daarvan zijn de analyses in deze paragraaf uitgevoerd. Daarnaast beschikken we voor onze analyses over de inkomensgegevens van levenspartners van deze starters. Veel starters houden eerst hun baan aan Van de in 2003 gestarte ondernemers combineert twee derde in dat jaar het ondernemerschap met loon uit een (parttime) baan, slechts 10% is in het eerste jaar van het ondernemerschap financieel geheel afhankelijk van de winst. Van de ondernemers die in 2002 zijn gestart, heeft 39% in 2003 alleen inkomsten uit bedrijfswinst, terwijl 41% nog loon uit een dienstverband en/ of een uitkering heeft. Twee jaar of langer na de start werkt nog maar één op de vijf starters naast hun bedrijf in loondienst. 58% is wat betreft hun inkomen volledig afhankelijk van wat het Inkomenspositie van ondernemers in de detailhandel 5

6 bedrijf oplevert. In het vorige hoofdstuk wordt aangegeven dat van alle detaillisten 35% volledig afhankelijk is van de bedrijfswinst. Het verschil tussen beide percentages (35% en 58%) wordt verklaard doordat hier alleen naar het inkomen van de ondernemer zelf wordt gekeken en eventuele inkomsten van de partner buiten beschouwing worden gelaten. Daarnaast betreft het hier niet alle detaillisten, maar alleen inkomstenbronnen van de starters. Ondernemers die een bedrijf hebben overgenomen zijn hierin dus niet meegenomen, in het vorige hoofdstuk wel. In de tabel staan de verschillende inkomensbronnen die starters zelf hebben ontvangen in Hierbij zijn de inkomsten van de eventuele partner buiten beschouwing gelaten. Tevens is het jaar van oprichting opgenomen, om inzicht te krijgen in verschuivingen gedurende de looptijd van de onderneming. Inkomstenbronnen in 2003 van starters, uitgesplitst naar startjaar Bron: CBS, analyse en bewerking HBD/ITS Gestart voor 2002 Gestart in 2002 Gestart in 2003 Alleen winst 58% 39% 10% Alleen loon 7% 12% 27% Alleen uitkering 3% 3% 5% Winst en loon 11% 23% 30% Winst en uitkering 10% 7% 6% Winst, loon en uitkering 3% 6% 7% Overige (combinaties van) bronnen 4% 6% 10% Geen inkomen 3% 4% 6% Totaal 100% 100% 100% Binnen de detailhandel worden zo n 40 branches onderscheiden. In rapportages is het echter gebruikelijk in plaats van 40 branches 12 brancheclusters te hanteren. In een cluster zijn samenhangende branches samengevoegd. Starters in internetbedrijven het minst vaak financieel afhankelijk van bedrijfswinst Voor de internet-/postorderbedrijven geldt dat de starters verreweg het minst vaak financieel volledig afhankelijk zijn van hun onderneming. Slechts een op de vijf heeft naast de winst geen andere inkomsten. Daarentegen is voor twee derde van de starters in levensmiddelenspeciaalzaken de winst de enige inkomensbron. In de overige clusters heeft globaal de helft van de ondernemers geen andere inkomsten dan de bedrijfswinst. Er is een aantal verklaringen voor het relatief lage aantal starters in internet-/postorderbedrijven dat financieel afhankelijk is van hun bedrijf. Zo zijn deze bedrijven relatief kort geleden gestart. Verder worden bedrijven in het cluster internet-/postorderbedrijven vaak meer hobbymatig opgericht. Tot slot is de drempel om een internet-/postorderbedrijf te starten laag. Veel van de ondernemers in dit cluster hebben dan ook nog een baan in loondienst naast het bedrijf. In de tabel wordt per branchecluster weergegeven welk deel van de ondernemers die in 2003 of eerder een bedrijf hebben opgericht in 2003 zelf alleen inkomsten hebben uit het bedrijf. De inkomsten van de eventuele partner zijn wederom buiten beschouwing gelaten. Het gaat hierbij dus niet om het huishoudinkomen, maar om het inkomen van de starter zelf. Mate waarin starters in verschillende brancheclusters in 2003 financieel afhankelijk zijn van de bedrijfswinst Bron: CBS, analyse en bewerking HBD/ITS % starters in 2003 of eerder met alleen inkomsten uit winst Levensmiddelenspeciaalzaken 67% Kleding en textiel 60% Doe-het-zelfzaken 58% Supermarkten 57% Persoonlijke verzorging 57% Woonzaken 55% Educatie en vrijetijdsartikelen 54% Huishoudelijke artikelen 48% Markthandel 45% Overige ambulante handel 42% Consumenten elektronica 40% Internet-/postorderbedrijven 19% 6 Inkomenspositie van ondernemers in de detailhandel

7 Inkomenspositie van ondernemers met en zonder personeel Ongeveer 62% van de ondernemers (zo n ondernemers) heeft geen personeel in loondienst, 38% (bijna ondernemers) heeft dus wel één of meer medewerkers in loondienst. De verschillen tussen beide groepen voor wat betreft bedrijfswinst en huishoudinkomen in 2003 worden hieronder beschreven. Ondernemers zonder personeel minder vaak bedrijfswinst en lagere bedrijfswinst Van de ondernemers zonder personeel heeft 75% in 2003 winst gerealiseerd, van de ondernemers met betaald personeel is dit 85%. De bedrijfswinst van de ondernemers zonder personeel blijft steken op bijna , terwijl ondernemers die wel personeel in loondienst hebben gemiddeld winst behalen. Huishoudinkomen van ondernemers met personeel veel hoger Het totale bruto huishoudinkomen bedraagt voor ondernemers zonder personeel gemiddeld , terwijl ondernemers met betaald personeel een gemiddeld bruto huishoudinkomen hebben van Het lagere huishoudinkomen wordt, naast een lager aandeel dat winst behaalt, ook veroorzaakt door het feit dat ondernemers zonder personeel vaker alleenstaand zijn. Ondernemers zonder personeel financieel minder afhankelijk van bedrijfswinst De door ondernemers zonder personeel behaalde winst bedraagt minder dan de helft (45%) van het totale inkomen in het huishouden. Bij ondernemers met personeel draagt de winst voor twee derde (68%) bij aan het huishoudinkomen. Bij de ondernemers zonder personeel speelt de bedrijfswinst dus relatief gezien een minder grote rol in het totale huishoudinkomen. Bij deze groep is vaker sprake van meerdere inkomensbronnen in het huishouden. Inkomenspositie van ondernemers in verschillende brancheclusters Grote verschillen in winst Tussen de brancheclusters is veel variatie wat betreft bedrijfswinst. Internet-/postorderbedrijven realiseren de laagste winst per huishouden: slechts Ook deze lage winst komt vermoedelijk doordat deze ondernemers het bedrijf vaak meer zien als hobby, ze daarnaast nog werken in loondienst en doordat het bedrijf relatief jong is. De hoogste winst wordt behaald in persoonlijke verzorging, namelijk Dit is dus bijna drie keer zoveel als in internet-/ postorderbedrijven. Verschil in winst deels opgevangen door andere inkomensbronnen De verschillen in bedrijfswinst tussen de brancheclusters zijn groot, maar als gekeken wordt naar bruto huishoudinkomen zijn de verschillen veel kleiner. Dit komt doordat ook andere inkomensbronnen deel uitmaken van het huishoudinkomen. Zo is het bruto huishoudinkomen van ondernemers in internet-/postorderbedrijven vergelijkbaar met de andere brancheclusters, terwijl deze ondernemers de laagste bedrijfswinst behalen. Dit bevestigt het vermoeden dat ondernemers in dit branchecluster het bedrijf (vooralsnog) meer als hobby of nevenverdienste zien, naast hun baan. Het bruto huishoudinkomen in persoonlijke verzorging is veruit de hoogste, terwijl in dit branchecluster ook de hoogste winst per huishouden wordt gerealiseerd. Aandeel winst binnen bruto huishoudinkomen sterk verschillend Het aandeel van de winst in het totale bruto huishoudinkomen verschilt sterk tussen de brancheclusters. In supermarkten, levensmiddelenspeciaalzaken en doe-het-zelfzaken bestaat het bruto huishoudinkomen voor ongeveer 80% uit bedrijfswinst. In internet-/postorderbedrijven gaat dit maar om 34%. In dit laatste cluster worden dus relatief gezien de meeste inkomsten uit andere bronnen dan winst gehaald. Inkomenspositie van ondernemers in de detailhandel 7

8 In de tabel is de gemiddelde winst en het gemiddelde bruto inkomen van de huishoudens van ondernemers in het branchecluster weergegeven. Daarnaast is het aandeel opgenomen dat de bedrijfswinst inneemt binnen het huishoudinkomen. Als dit aandeel laag is, is dus sprake van een groot aandeel uit andere inkomstenbronnen zoals loon en uitkering. Inkomsten in 2003 in de verschillende brancheclusters in de detailhandel Bron: CBS, analyse en bewerking HBD/ITS Gemiddelde winst in huishouden Gemiddeld bruto inkomen in huishouden Aandeel winst in huishoudinkomen Persoonlijke verzorging % Supermarkten % Doe-het-zelfzaken % Levensmiddelenspeciaalzaken % Kleding en textiel % Woonzaken % Educatie en vrijetijdsartikelen % Consumenten elektronica % Overige ambulante handel % Markthandel % Huishoudelijke artikelen % Internet-/postorderbedrijven % Grote verschillen in bruto huishoudinkomen tussen brancheclusters Tussen de verschillende brancheclusters zijn behoorlijke verschillen zichtbaar in verdeling van het bruto huishoudinkomen. Zo ligt dit bruto huishoudinkomen voor slechts 6% van de ondernemers in persoonlijke verzorging, doe-het-zelfzaken en overige ambulante handel onder In huishoudelijke artikelen en consumenten elektronica is dit respectievelijk 12% en 11%. Ook in de hoogste inkomensklasse is duidelijk verschil zichtbaar. Maar liefst een derde van de ondernemers in persoonlijke verzorging heeft een huishoudinkomen van of hoger, terwijl in het cluster markthandel slechts 6% van de ondernemers dit huishoudinkomen bereikt. Bij de andere brancheclusters varieert dit aandeel tussen 13% en 22%. Frequentietabel van het bruto huishoudinkomen in 2003 in de verschillende brancheclusters in de detailhandel Bron: CBS, analyse en bewerking HBD/ITS Supermarkten Kleding en textiel Persoonlijke verzorging Woonzaken Huishoudelijke artikelen Consumenten elektronica Levensmiddelenspeciaalzaken Doe-hetzelfzaken Educatie en vrijetijdsartikelen Internet-/ postorderbedrijven Markthandel Overige ambulante handel Minder dan % 7% 8% 6% 8% 12% 11% 6% 8% 10% 9% 6% % 12% 10% 8% 12% 17% 12% 10% 13% 10% 21% 14% % 15% 12% 10% 14% 16% 15% 14% 16% 12% 22% 18% % 17% 14% 11% 16% 16% 16% 16% 17% 15% 18% 18% % 15% 14% 12% 14% 13% 15% 15% 15% 15% 13% 14% % 11% 12% 10% 11% 9% 11% 11% 11% 13% 7% 10% % 8% 9% 9% 8% 6% 7% 9% 7% 9% 4% 7% en meer 21% 14% 22% 33% 18% 14% 14% 19% 15% 17% 6% 13% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 8 Inkomenspositie van ondernemers in de detailhandel

9 Onderzoeksverantwoording Bestandsanalyse Voor het onderzoek Dynamiek in de detailhandel heeft ITS-Nijmegen gebruik gemaakt van databestanden van de Kamer van Koophandel (KvK) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij de KvK is gebruik gemaakt van gegevens uit het Handelsregister, bij het CBS van het Algemeen Bedrijven Register (ABR) en het Sociaal Statistische Bestand (SSB). In dit laatste bestand worden sinds 1999 demografische en sociaal-economische gegevens bij elkaar gebracht vanuit een aantal (administratieve) bronnen, zoals de Belastingdienst, gemeenten en uitkeringsadministraties. Aangezien fiscale aangiftes enkele jaren achterlopen is in dit onderzoek gebruik gemaakt van inkomensgegevens over de periode 1999 tot en met Telefonisch onderzoek Naast onderzoek op diverse databestanden is een telefonische enquête gehouden onder 319 ondernemers in de detailhandel die tussen 2003 en 2006 een bedrijf zijn gestart of hebben overgenomen. Ook deze enquête is door ITS-Nijmegen uitgevoerd. Inkomenspositie van ondernemers in de detailhandel 9

10 Colofon Inkomenspositie van ondernemers in de detailhandel maakt deel uit van een reeks publicaties in het kader van het onderzoeksprogramma Demografie van de detailhandel. Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan deze publicatie is in opdracht van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) uitgevoerd door ITS-Nijmegen. Voor vragen kunt u contact opnemen met Alie Posthumus, telefoonnummer (070) Deze en andere publicaties van het HBD zijn te bestellen: Via internet: Per Per fax: (070) Per telefoon: (070) Als sectorinstituut ondersteunt het HBD de gehele detailhandel. Het HBD vervult een functie als kenniscentrum, maakt maatschappelijke ontwikkelingen en overheidbeleid helder en hanteerbaar en stimuleert de professionaliteit in de sector. In het HBD werken samen: MKB-Nederland, Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH), FNV Bondgenoten en CNV Dienstenbond. Copyright 2007 Hoofdbedrijfschap Detailhandel Den Haag Het HBD hecht veel belang aan de verspreiding van kennis over de detailhandel. U mag dan ook gedeelten uit deze publicatie overnemen, mits met bronvermelding. Het integraal reproduceren van de inhoud is echter alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van het HBD.

11

12 Hoofdbedrijfschap Detailhandel Nieuwe Parklaan Postbus LS Den Haag T (070) F (070) E I

Demografie van de detailhandel. Werknemers in de detailhandel

Demografie van de detailhandel. Werknemers in de detailhandel Demografie van de detailhandel Werknemers in de detailhandel Inleiding In het kader van het onderzoeksprogramma Demografie van de detailhandel brengt het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (HBD) ontwikkelingen

Nadere informatie

Bij wie is de fotospeciaalzaak in de toekomst nog in beeld

Bij wie is de fotospeciaalzaak in de toekomst nog in beeld Bij wie is de fotospeciaalzaak in de toekomst nog in beeld 1 Inhoud Pagina Inleiding 3 Introductie van de segmenten demografische kenmerken niet verklarend voor gedrag 4 Aantrekkelijkheid van de segmenten

Nadere informatie

Minder startende ondernemers

Minder startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Minder startende ondernemers in 2012 Aantal starters loopt in alle provincies terug Dit jaar zijn er tot en met september circa 95.000 mensen een onderneming gestart, ruim

Nadere informatie

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap J. Mevissen, L. Heuts en H. van Leenen SAMENVATTING Achtergrond van het onderzoek Het verschijnsel zelfstandige zonder personeel (zzp er) spreekt tot de verbeelding.

Nadere informatie

Deze factsheet geeft de kerncijfers weer over het jaar 2006, 2007 en 2008.

Deze factsheet geeft de kerncijfers weer over het jaar 2006, 2007 en 2008. HBD Monitor ICT 28 De HBD Monitor ICT 28 is een periodiek onderzoek van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, uitgevoerd door Stratus. Het onderzoek brengt het ICT-gebruik van detailhandelsbranches uitvoerig

Nadere informatie

BLOEMENDETAILHANDEL. Aantal vestigingen: 4.479. Aantal werkzame personen: 14.280. 17% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen

BLOEMENDETAILHANDEL. Aantal vestigingen: 4.479. Aantal werkzame personen: 14.280. 17% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen BLOEMENDETAILHANDEL Brancheontwikkelingen 2013 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de bloemendetailhandel. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen, vacatures

Nadere informatie

Inkomenspositie van startende ondernemers

Inkomenspositie van startende ondernemers M201112 Inkomenspositie van startende ondernemers drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2011 Inkomenspositie van startende ondernemers Enkele jaren na de start met een bedrijf is slechts een kwart van de ondernemers

Nadere informatie

M Nieuwe werkgevers in 2004: De stap naar het aannemen van personeel. Guido Brummelkamp Wim Verhoeven Sjaak Vollebregt

M Nieuwe werkgevers in 2004: De stap naar het aannemen van personeel. Guido Brummelkamp Wim Verhoeven Sjaak Vollebregt M200919 Nieuwe werkgevers in 2004: De stap naar het aannemen van personeel Guido Brummelkamp Wim Verhoeven Sjaak Vollebregt Zoetermeer, december 2009 Nieuwe werkgevers Boodschap Nederland kent over de

Nadere informatie

Pensioenaanspraken in beeld

Pensioenaanspraken in beeld Pensioenaanspraken in beeld Deel 1: aanspraken naar geslacht en burgerlijke staat Elisabeth Eenkhoorn, Annelie Hakkenes-Tuinman en Marije vandegrift bouwen minder pensioen op via een werkgever dan mannen.

Nadere informatie

Bijlage 4: Werkenden met een laag inkomen

Bijlage 4: Werkenden met een laag inkomen Bijlage 4: Werkenden met een laag inkomen Dit overzicht gaat in op de inzichten die de cijfers van het CBS bieden op het punt van werkenden met een laag inkomen. Als eerste zal ingegaan worden op de ontwikkeling

Nadere informatie

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners

Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun partners Inkomsten uit arbeid van vrouwen en hun s Karin Hagoort en Maaike Hersevoort In 24 verdienden samenwonende of gehuwde vrouwen van 25 tot 55 jaar ongeveer de helft van wat hun s verdienden. Naarmate het

Nadere informatie

De inkomenspositie van Leidse huishoudens

De inkomenspositie van Leidse huishoudens Feitenblad april 2007 Beleidsinformatie Onderzoek Advies De inkomenspositie van Leidse huishoudens Dit feitenblad schetst een beeld van de inkomenspositie van aren. Het gaat hierbij om het gemiddeld basisinkomen

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

binnen Rotterdam

binnen Rotterdam 07 Inkomens en 0n verhuizingen binnen Rotterdam 1999 2005 Karin Hagoort en Nicol Sluiter Centrum voor Beleidsstatistiek (paper 08012) Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers

Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers Starters ING Economisch Bureau Stagnatie zet door op startersmarkt Randstad trekt extra startende ondernemers In het eerste kwartaal van 2012 zijn er circa 39.000 mensen een onderneming gestart, ruim 4%

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Samenvatting mediapartners Shopping2020

Samenvatting mediapartners Shopping2020 Samenvatting eindrapport expertgroep Online Ondernemen Webwinkeliers te optimistisch over overlevingskansen. Op basis van data van de Kamer van Koophandel (N=26.250), een online enquête (N=500) en interviews

Nadere informatie

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D.

M200802. Vrouwen aan de start. Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven. drs. A. Bruins drs. D. M200802 Vrouwen aan de start Een vergelijking tussen vrouwelijke en mannelijke starters en hun bedrijven drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, juni 2008 2 Vrouwen aan de start Vrouwen vinden het starten

Nadere informatie

Inkomen en vermogen van gewezen zelfstandigen

Inkomen en vermogen van gewezen zelfstandigen 12 1 Inkomen en vermogen van gewezen zelfstandigen Herziene versie Anouk de Rijk Ellen Daems Lydia Geijtenbeek Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer

Nadere informatie

Extra huurruimte door boven-inflatoire- en inkomensafhankelijke huurverhoging in de commerciële huursector

Extra huurruimte door boven-inflatoire- en inkomensafhankelijke huurverhoging in de commerciële huursector Vastgoed Belang Extra huurruimte door boven-inflatoire- en inkomensafhankelijke huurverhoging in de commerciële huursector 2 december 2013 DATUM 2 december 2013 TITEL Extra huurruimte door boven-inflatoire-

Nadere informatie

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2006

Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2006 Feitenkaart Inkomensgegevens Rotterdam en regio 2006 Begin 2009 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2006 van het CBS beschikbaar

Nadere informatie

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven

Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven Kwartaalbericht Starters ING Economisch Bureau Bijna 30% van de starters stopt na het eerste jaar Met name cafetaria s en restaurants worden na één jaar weer opgeheven In het eerste kwartaal 2014 waren

Nadere informatie

Van Werknemer naar Ondernemer r naar Werknemer

Van Werknemer naar Ondernemer r naar Werknemer 0r08 08 Van Werknemer naar Ondernemer r naar Werknemer Nicole Braams en Noortje Urlings Publicatiedatum CBS-website 27 augustus 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig

Nadere informatie

Persbericht. Aantal huishoudens met kans op armoede in 2008 toegenomen. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Aantal huishoudens met kans op armoede in 2008 toegenomen. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-079 3 december 2009 9.30 uur Aantal huishoudens met kans op armoede in 2008 toegenomen Meeste kans op armoede bij eenoudergezinnen en niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Respons... 3 1.4 Representativiteit...

Nadere informatie

LEDERWARENZAKEN BRANCHES IN DETAIL

LEDERWARENZAKEN BRANCHES IN DETAIL LEDERWARENZAKEN BRANCHES IN DETAIL 2005 INHOUD BIJLAGEHEADER PB 1 1 Inleiding 3 2 Bestedingen en marktaandelen en marktaandelen 4 3 Ondernemingen en vestigingen en vestigingen 6 4 Samenwerking en ketens

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Behoefte aan Ondernemersopleiding

Behoefte aan Ondernemersopleiding Behoefte aan Ondernemersopleiding Digitaal Werkgevers - Panelonderzoek 13 Digitaal Werknemers Panelonderzoek 9 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, Februari 2006 In geval van overname van het datamateriaal is

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

ZZP ERS TUSSEN OVERVLOED EN ONBEHAGEN

ZZP ERS TUSSEN OVERVLOED EN ONBEHAGEN Inzending Nederlandse Arbeidsmarktdag 2013 ZZP ERS TUSSEN OVERVLOED EN ONBEHAGEN Inkomsten van zzp ers nader bekeken Regioplan www.regioplan.nl Dr. Jos Mevissen Drs. Lars Heuts Drs. Heidi Witteman-van

Nadere informatie

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant

Aantal medewerkers Zuidoost-Brabant Regio Zuidoost-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Zuidoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Zuidoost-Brabant.

Nadere informatie

Inkomenstatistiek Westfriesland

Inkomenstatistiek Westfriesland Inkomenstatistiek Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2013-1941 Datum Juni 2013 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten 1.

Nadere informatie

11. Stijgende inkomens

11. Stijgende inkomens 11. Stijgende inkomens Tussen 1998 en 2000 is het gemiddelde inkomen van niet-westers allochtone huishoudens sterker toegenomen dan dat van autochtone huishoudens. De niet-westerse huishoudens hadden in

Nadere informatie

Aantal vestigingen: 3.364. Aantal werkzame personen: 21.003. 28% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen

Aantal vestigingen: 3.364. Aantal werkzame personen: 21.003. 28% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen Groene detailhandel Brancheontwikkelingen 2013 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de groene detailhandel. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen, vacatures

Nadere informatie

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12

1.1 Bevolkingsontwikkeling 9. 1.2 Bevolkingsopbouw 10. 1.2.1 Vergrijzing 11. 1.3 Migratie 11. 1.4 Samenvatting 12 inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Bevolking 9 1.1 Bevolkingsontwikkeling 9 1.2 Bevolkingsopbouw 10 1.2.1 Vergrijzing 11 1.3 Migratie 11 1.4 Samenvatting 12 2. Ontwikkelingen van de werkloosheid 13 2.1 Ontwikkeling

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Inkomens in Helmond 2007

Inkomens in Helmond 2007 Inkomens in Helmond 2007 Colofon Titel: Inkomens in Helmond 2007 Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Gemeente Helmond Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Marian Huys en Gooitske Marsman Datum:

Nadere informatie

Ondernemerschap in Zuidoost-Brabant in perspectief

Ondernemerschap in Zuidoost-Brabant in perspectief M201208 Ondernemerschap in in perspectief Ondernemerschap in vergeleken met en de rest van Ro Braaksma Nicolette Tiggeloove Zoetermeer, februari 2012 Ondernemerschap in in perspectief In zijn er meer nieuwe

Nadere informatie

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen

Aantal vestigingen: 3.451. Aantal werkzame personen: 20.921. 23% van de bedrijven verwacht personeel aan te nemen Groene detailhandel Brancheontwikkelingen 2012 Deze factsheet bevat arbeidsmarktinformatie over de groene detailhandel. Onderwerpen die aan bod komen zijn: werkgelegenheid, trends en ontwikkelingen, vacatures

Nadere informatie

Noord-Holland heeft hoogste startersquote

Noord-Holland heeft hoogste startersquote Vooruitzicht Starters Noord-Holland heeft hoogste startersquote Ontwikkeling aantal starters onzeker door nieuwe wetgeving Fors meer taxichauffeurs door nieuwe taxiwet en Uber Ontwikkeling aantal starters

Nadere informatie

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014

Factsheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014. Werkloosheid stijgt naar 24% Definities. Nummer 6 juni 2014 Nummer 6 juni 2014 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam 2014 Factsheet Ondanks eerste tekenen dat de economie weer aantrekt blijft de werkloosheid. Negen procent van de Amsterdamse beroepsbevolking is werkloos

Nadere informatie

Maatwerk voor brancheverenigingen

Maatwerk voor brancheverenigingen Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen ROMAZO De gezamenlijke brancheverenigingen in de zonwering CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl

Nadere informatie

Afhankelijk van een uitkering in Nederland

Afhankelijk van een uitkering in Nederland Afhankelijk van een uitkering in Nederland Harry Bierings en Wim Bos In waren 1,6 miljoen huishoudens voor hun inkomen afhankelijk van een uitkering. Dit is ruim een vijfde van alle huishoudens in Nederland.

Nadere informatie

Dorps- en wijkanalyse

Dorps- en wijkanalyse Werkorganisatie van de gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert Dorps- en wijkanalyse Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert in beeld November 215 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Cuijk, Grave en Mill en Sint

Nadere informatie

Zzp er: werknemer nieuwe stijl

Zzp er: werknemer nieuwe stijl Vooruitzicht Starters Zzp er: werknemer nieuwe stijl Aantal starters blijft ook de komende jaren op hoog niveau 140.000 130.000 120.000 110.000 100.000 Stabilisatie aantal starters in 2016 Meer starters

Nadere informatie

Documentatierapport zelfstandigen (ZELFSTANDIGENTAB)

Documentatierapport zelfstandigen (ZELFSTANDIGENTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport zelfstandigen (ZELFSTANDIGENTAB) Datum: 10 november 2011 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het

Nadere informatie

M200916. Parttime van start. drs. A. Bruins

M200916. Parttime van start. drs. A. Bruins M200916 Parttime van start drs. A. Bruins Zoetermeer, 24 september 2009 Parttime van start Van de startende ondernemers werkt een kleine meerderheid na de start fulltime in het bedrijf. Een op de vier

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014

Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Werkgelegenheid in Westfriesland Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2042 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Inkomens en verhuizingen in Rotterdam Uitkomsten en toelichting (update)

Inkomens en verhuizingen in Rotterdam Uitkomsten en toelichting (update) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Inkomens en verhuizingen in Rotterdam Uitkomsten en toelichting (update) Harold Kroeze januari 2007 Inleiding Het Centrum voor Beleidsstatistiek

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011

Fact sheet. Ondernemerschap in Oost. Ondernemerschap in Oost. Het aantal vestigingen in stadsdeel Oost groeit sterk. november 2011 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel telt veel kleine bedrijven die zich voornamelijk bevinden in de en in de explosief groeiende cultuur en recreatie sector. Het hoge aantal starters zorgt

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Woononderzoek Nederland 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-020 22 maart 2010 9.30 uur Woononderzoek Nederland 2009 Totale woonlasten stijgen in dezelfde mate als netto inkomen Aandeel en omvang aflossingsvrije

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verdere daling langdurige minima. Aandeel langdurige minima gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verdere daling langdurige minima. Aandeel langdurige minima gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-138 3 juli 2002 9.30 uur Verdere daling langdurige minima In 2000 hadden 229 duizend huishoudens al ten minste vier jaar achtereen een inkomen onder

Nadere informatie

Inkomenstatistiek Westfriesland

Inkomenstatistiek Westfriesland Inkomenstatistiek Westfriesland Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2012-1881 Datum Juli 2012 Opdrachtgever De zeven Westfriese gemeenten 1.

Nadere informatie

Omzetkengetallen 2011/2012

Omzetkengetallen 2011/2012 Omzetkengetallen 2011/2012 ten behoeve van ruimtelijk-economisch onderzoek Deze notitie bevat omzetkengetallen ten behoeve van ruimtelijk-economisch onderzoek. De notitie beoogt het voorkomen van het rekenen

Nadere informatie

Factsheet mobiliteit technische sectoren

Factsheet mobiliteit technische sectoren Factsheet mobiliteit technische sectoren 1 Deze factsheet heeft betrekking op mobiliteitsstromen van technische sectoren. De volgende onderdelen worden belicht: 1. Omvang...1 2. Dynamiek...1 3. Arbeidsmarktstromen...2-3

Nadere informatie

Datum: 26 oktober 2016 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (actualisatie 2017)

Datum: 26 oktober 2016 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (actualisatie 2017) CPB Notitie Aan: Ministerie van Financien Datum: 26 oktober 2016 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (actualisatie 2017) Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid M201207 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1987-2010 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid In de periode 1987-2010 is het aantal bedrijven per saldo

Nadere informatie

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel

Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013. Subtitel Quick Scan buurten Hoogezand-Sappemeer April 2013 Subtitel Colofon Titel: Quick Scan Buurten in Hoogezand-Sappemeer Datum: 9 april 2013 Opdrachtgever: Woningcorporatie Lefier Auteur: drs Fransje Grisnich

Nadere informatie

Fact sheet Ondernemerschap in Centrum Ondernemers in Centrum, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010

Fact sheet Ondernemerschap in Centrum Ondernemers in Centrum, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in Stadsdeel is het kloppende hart van. Het is een dynamisch stadsdeel met veel kleine bedrijven. In veel opzichten is het in het klein. Ondernemerschap in In deze

Nadere informatie

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders

Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Veranderingen in arbeidsparticipatie van gescheiden moeders Suzanne Peek Gescheiden moeders stoppen twee keer zo vaak met werken dan niet gescheiden moeders. Ook beginnen ze vaker met werken. Wanneer er

Nadere informatie

Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010

Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010 Jongeren met een tijdelijk contract in 2009 en 2010 11 Martine de Mooij Vinodh Lalta Sita Tan Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer ** = nader

Nadere informatie

Inkomensstatistiek Westfriesland Augustus 2014

Inkomensstatistiek Westfriesland Augustus 2014 Inkomensstatistiek Augustus 2014 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2014-2041 Datum Augustus 2014 Opdrachtgever De Westfriese gemeenten Inleiding

Nadere informatie

Van ondernemer emer naar werknemer

Van ondernemer emer naar werknemer 0e08 08 Van ondernemer emer naar werknemer Nicole Braams Publicatiedatum CBS-website: 5 augustus 2009 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Fact sheet Ondernemerschap in Zuidoost Ondernemers in Zuidoost, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010

Fact sheet Ondernemerschap in Zuidoost Ondernemers in Zuidoost, 2010 Ondernemers in Amsterdam, 2010 Fact sheet november 11 Ondernemerschap in In is relatief veel werkgelegenheid maar er zijn wat minder bedrijven. Dit komt door de aanwezigheid van meerdere grote bedrijven op en rond het bedrijven terrein

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant

Aantal medewerkers Noordoost-Brabant Regio Noordoost-Brabant 1 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn Noordoost-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

Zelfstandigen zonder pensioen?

Zelfstandigen zonder pensioen? Bron: Zwinkels, W., Knoef, M., Caminada, K., Goudswaard, K. & Been, J. (2017), Zelfstandigen zonder pensioen?, Economisch Statistische Berichten, jaargang 102 (4750), 15 juni 2017: 254-256. Zelfstandigen

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Films, Foto s, Muziek en Boeken Bij wie is de speciaalzaak nu en in de toekomst nog in beeld?

Films, Foto s, Muziek en Boeken Bij wie is de speciaalzaak nu en in de toekomst nog in beeld? Films, Foto s, Muziek en Boeken Bij wie is de speciaalzaak nu en in de toekomst nog in beeld? 1 Inhoud Pagina Inleiding 3 Het koopgedrag van de segmenten: demografische kenmerken zijn niet verklarend voor

Nadere informatie

Kinderopvang in Helmond

Kinderopvang in Helmond Kinderopvang in Helmond colofon Titel: Kinderopvang in Helmond Opdrachtgever: Gemeente Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Marian Foolen-Huys Datum: Januari 211 Gemeente

Nadere informatie

Armoede in 2010 niet verminderd, toename verwacht in 2011 en 2012

Armoede in 2010 niet verminderd, toename verwacht in 2011 en 2012 Centraal Bureau voor de Statistiek Sociaal en Cultureel Planbureau Inlichtingen bij ONDER EMBARGO TOT DINSDAG 6 DECEMBER 2011 09:30 UUR Prof. dr. J.J. Latten persdienst@cbs.nl T 070 337 4444 Dr. J.C. Vrooman

Nadere informatie

De bruikbaarheid van koopkrachtplaatjes

De bruikbaarheid van koopkrachtplaatjes De bruikbaarheid van koopkrachtplaatjes Rond de behandeling van de begroting van SZW ontstaan ieder jaar heftige debatten over de koopkracht. Koopkrachtplaatjes staan daarbij centraal, maar wat zeggen

Nadere informatie

Datum: 26 oktober 2016 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (actualisatie 2017)

Datum: 26 oktober 2016 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (actualisatie 2017) CPB Notitie Aan: Ministerie van Financien Datum: 26 oktober 2016 Betreft: Doorrekening standaardkoopkracht voorbeeldhuishoudens (actualisatie 2017) Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508

Nadere informatie

Maatwerk voor brancheverenigingen

Maatwerk voor brancheverenigingen Rapport Maatwerk voor brancheverenigingen ROMAZO De gezamenlijke brancheverenigingen in de zonwering CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl

Nadere informatie

Kinderopvang in Arnhem

Kinderopvang in Arnhem Kinderopvang in Arnhem (cijfers 2015) Februari 2017 Onderzoek & Statistiek 1 Inhoudsopgave: 1. Kerncijfers kinderopvang in Arnhem 2. Inleiding 3. Ontwikkelingen in de kinderopvang 4. Cijfers over kinderen

Nadere informatie

Inkomenseffecten aanpassing zorgtoeslag in 2012 Uitgevoerd op verzoek van de Algemene Rekenkamer

Inkomenseffecten aanpassing zorgtoeslag in 2012 Uitgevoerd op verzoek van de Algemene Rekenkamer CPB Notitie 1 november 213 Inkomenseffecten aanpassing zorgtoeslag in 212 Uitgevoerd op verzoek van de Algemene Rekenkamer. CPB Notitie Aan: Algemene Rekenkamer Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus

Nadere informatie

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN

CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari 2014 D.T.P. Van Hassel R.J. Kenens 2 CIJFERS UIT DE REGISTRATIE VAN OEFENTHERAPEUTEN Peiling 1 januari 2014 D.T.P. van Hassel R.J. Kenens

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in Westpoort. Vestigingen en ondernemingen in Westpoort. Ondernemerschap in Westpoort. november 2011

Fact sheet. Ondernemerschap in Westpoort. Vestigingen en ondernemingen in Westpoort. Ondernemerschap in Westpoort. november 2011 Fact sheet november 211 Ondernemerschap in is het haven-, industrie- en kantorengebied aan de westkant van. Hoewel er in weinig ondernemingen te vinden zijn, zijn er veel personen werkzaam. Daarnaast kennen

Nadere informatie

Minimuminkomens in Leiden

Minimuminkomens in Leiden Juli 2012 ugu Minimuminkomens in Leiden Het CBS voert periodiek regionale inkomensonderzoeken uit, gebaseerd op gegevens van de belastingdienst. Momenteel zijn de meest actuele cijfers die van 2009. Uit

Nadere informatie

Aantal medewerkers West-Brabant

Aantal medewerkers West-Brabant Regio West-Brabant 1. Werkgelegenheid Zorg en Welzijn West-Brabant In dit katern volgt een overzicht van diverse arbeidsmarktfactoren in de sector zorg en welzijn in de regio West-Brabant. Waar mogelijk

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Ieder jaar weer start een groot aantal mensen

Ieder jaar weer start een groot aantal mensen Bij deze opgave horen informatiebronnen 1 t/m 3. De eerste twee informatiebronnen gaan over het opstarten van een bedrijf. Informatiebron 1 geeft een aantal kenmerken van startende ondernemers, terwijl

Nadere informatie

SPEELGOEDZAKEN BRANCHES IN DETAIL

SPEELGOEDZAKEN BRANCHES IN DETAIL SPEELGOEDZAKEN BRANCHES IN DETAIL 2006 INHOUD BIJLAGEHEADER PB 1 1 Samenvatting 3 2 Omzet en exploitatie 4 3 Bestedingen en marktaandelen en marktaandelen 6 4 Ontwikkeling in waarde, in waarde, prijs en

Nadere informatie

Fact sheet. Ondernemerschap in West. gen. In stadsdeel West zijn er in Amsterdam als geheel. Zo wordt er bijvoorbeeld

Fact sheet. Ondernemerschap in West. gen. In stadsdeel West zijn er in Amsterdam als geheel. Zo wordt er bijvoorbeeld Fact sheet november 11 Ondernemerschap in telt veel kleine bedrijven. Daarnaast heeft dit stadsdeel het hoogste aantal zzp ers. Ook kent geen ander stadsdeel jaarlijks meer starters dan. Het is een stadsdeel

Nadere informatie

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst

Artikelen. Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Artikelen Arbeidsparticipatie van vrouwen: een vergelijking naar opleidingsniveau, leeftijd en herkomst Martijn Souren en Jannes de Vries Onder laagopgeleide vrouwen is de bruto arbeidsparticipatie aanzienlijk

Nadere informatie

Huishoudens met inkomen naar belangrijkste bron

Huishoudens met inkomen naar belangrijkste bron INKOMENSBRONNEN ROTTERDAM EN REGIO 2002 In de zomer van 2005 zijn de inkomensgegevens op gemeentelijk, deelgemeentelijk en buurtniveau uit het Regionaal Inkomens Onderzoek 2002 van het CBS beschikbaar

Nadere informatie

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies

Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek. Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies M e m o Aan: Van: Onderwerp: Project: Betty Boerman en Inge Huiskers, Regio Gooi en Vechtstreek Sjoerd Zeelenberg en Elien Smeulders, RIGO Research en Advies Nadere profilering doelgroepen P27770 Datum:

Nadere informatie

Werken in startende bedrijven

Werken in startende bedrijven M201211 Werken in startende bedrijven drs. A. Bruins Zoetermeer, september 2012 Werken in startende bedrijven De meeste startende ondernemers hebben geen personeel. Dat is zo bij de start met het bedrijf,

Nadere informatie

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal

Het Nieuwe Winkelen. mobiel sociaal lokaal Het Nieuwe Winkelen mobiel sociaal lokaal Het nieuwe winkelen van de consument Filmpje Het Nieuwe Winkelen Winkelen is van alle tijden. Maar de manier waarop een klant zijn aankopen doet verandert. De

Nadere informatie

HBD Monitor Betalingsverkeer 2011

HBD Monitor Betalingsverkeer 2011 HBD Monitor Betalingsverkeer 2011 2 HBD Monitor Betalingsverkeer 2011 HBD Monitor Betalingsverkeer 2011 De HBD Monitor Betalingsverkeer 2011 is een periodiek onderzoek van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel,

Nadere informatie

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers

Personeel op peil. Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil, onderzoek naar de positie van mkb-werknemers Personeel op peil Onderzoek naar de positie van mkb-ondernemers MKB-Nederland

Nadere informatie

Vakantiewerk in het mkb 2004

Vakantiewerk in het mkb 2004 Vakantiewerk in het mkb 2004 Koninklijke Vereniging MKB-Nederland Delft, 3 augustus 2004 Contactpersoon: dhr. drs. A. van Delft : 015 21 91 255, e-mail: delft@mkb.nl Copyright Koninklijke Vereniging MKB-Nederland,

Nadere informatie

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel

Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Opdrachtgever SZW Inkomen en kenmerken van zelfstandigen zonder personeel Opdrachtnemer CBS, Centrum voor Beleidsstatistiek / M. Mateboer, J. Erkens, H. Muller, H. Langenberg Onderzoek Inkomen en kenmerken

Nadere informatie

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek

7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek. Auteur Remco Kaashoek 7. Effect crisis op de woningmarkt- dynamiek Auteur Remco Kaashoek De dynamiek op de koopwoningmarkt is tussen 2007 en 2011 afgenomen, terwijl die op de markt voor huurwoningen licht is gestegen. Het aantal

Nadere informatie

Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers,

Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers, Pensioenfondsen ndsen en hun deelnemers, 17 Eddy van de Pol Publicatiedatum CBS-website: 1 april 9 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil =

Nadere informatie

Sociale index Gebiedsteam Bolsward, Platteland Bolsward en Witmarsum-Arum 1 oktober 2014

Sociale index Gebiedsteam Bolsward, Platteland Bolsward en Witmarsum-Arum 1 oktober 2014 Sociale index, en 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ (en Wmo) en Jeugdzorg.

Nadere informatie