Richtlijn indicatie bilaterale cochleaire implantatie voor doofblinde volwassenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijn indicatie bilaterale cochleaire implantatie voor doofblinde volwassenen"

Transcriptie

1 Richtlijn indicatie bilaterale cochleaire implantatie voor doofblinde volwassenen juli 2015

2 INHOUD RICHTLIJN INDICATIE BILATERALE COCHLEAIRE IMPLANTATIE VOOR DOOFBLINDE VOLWASSENEN 1 INLEIDING 3 Aanleiding 3 Doelgroep 4 INCLUSIECRITERIUM VISUELE BEPERKING 4 WERKWIJZE 5 AANBEVELING 7 NATIONALE EFFECT MONITORING 7 SAMENSTELLING CI- ON COMMISSIE INDICATIE BILATERALE IMPLANTATIE 8 LITERATUURLIJST 8 2

3 Inleiding Aanleiding In juni 2013 heeft het CvZ het rapport Achtergrondrapportage beoordeling stand van de wetenschap en praktijk bilaterale cochleaire implantatie bij doofblinde volwassenen uitgegeven. Hierin neemt het CvZ haar standpunt in over bilaterale cochleaire implantatie (CI) bij doofblinde volwassenen. Voor de beoordeling van de effectiviteit van bilaterale cochleaire implantatie (BiCI) bij volwassen doofblinden is onvoldoende specifieke literatuur gevonden. Het CVZ acht het niet aannemelijk dat er onderzoek te verwachten is voor BiCI bij de indicatie doofblindheid gezien de aard en ernst van de aandoening. Er is algemene consensus dat tweezijdig horen van belang is voor oriëntatie in de ruimte en voor lokalisatietaken. Doofblinden hebben een absolute afhankelijkheid van auditieve input voor zowel lokalisatietaken als de ruimtelijke oriëntatie. Verbeterde oriëntatie in de ruimte door bilaterale cochleaire implantaten biedt doofblinden de mogelijkheid om zelfstandig te functioneren. Het is bewezen bij kinderen dat bilaterale cochleaire implantaten een meerwaarde hebben boven unilaterale cochleaire implantaten ten aanzien van lokalisatietaken en spraakverstaan in ruis. Het CVZ is van mening dat een tweede cochleair implantaat bij doofblinden voldoet aan de stand van de wetenschap & praktijk. Het CVZ baseert haar standpunt op de concensus onder de internationale beroepsgroep, het beschikbare indirecte bewijs van de meerwaarde van BiCI ten aanzien van lokalisatietaken en daarmee oriëntatie in de ruimte bij zeer ernstig slechthorenden en doven, gecombineerd met de absolute afhankelijkheid van doofblinden van auditieve input om zich te kunnen oriënteren in de ruimte. Het CVZ concludeert dat de aard en ernst van de beperkingen en de mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van cochleaire implantaten, varieert binnen de groep volwassen doofblinden en de personen met ouderdomsdoofblindheid. Van belang is bijvoorbeeld of het nog mogelijk is om cochleaire implantaten te leren gebruiken. Dit heeft te maken met de (nog) bestaande leer- en trainbaarheid, maar ook met het moment waarop de doofheid is ontstaan (pre- of postlinguaal) en of een CI een passende oplossing is gezien de aard en ernst van de slechthorendheid of doofheid. Het CVZ concludeert dat het gezien bovengenoemde overwegingen van belang is dat door de experts in Nederland een indicatieprotocol wordt opgesteld voor indicatiestelling BiCI bij doofblinden. Ook acht het CVZ het monitoren van de effectiviteit van BiCI bij doofblinden in de tijd vereist. Dit document geeft namens de CI- ON een richtlijn voor indicatiestelling bilaterale cochleaire implantie bij doofblinden. 3

4 Doelgroep Deze richtlijn richt zich op doof- volwassenen met indicatie CI en een (progressief) matig tot ernstig visuele beperking. BiCI is vanaf dat moment geïndiceerd. Vanaf matig visuele beperking speelt voor algemene dagelijkse activiteiten de integratie van auditieve en visuele informatie een sterk toenemende rol, met name in de ruimtelijke oriëntatie. Bij een visus van 0,25 en lager neemt de sociale mobiliteit af, deelname aan het verkeer is niet meer mogelijk in een auto. Deelname aan het openbaar vervoer wel, hierbij is een goede auditieve lokalisatie van belang. Wanneer naast een visusdaling een gehoorverlies optreedt is er kans dat coping tekort schiet omdat beide functies ingrijpend beperkt worden. Gehoor en zien zijn beiden wezenlijk voor activiteiten en participatie. Een dubbele beperking heeft tot gevolg dat de auditieve ondersteuning (hulpmiddelen) bij visueel beperkten en de visuele hulpmiddelen bij auditief beperkten ontoereikend zijn. Bilaterale cochleaire implantatie is in Nederland toegestaan voor kinderen met de leeftijd tot 5 jaar en voor de leeftijd 5 tot en met 18 jaar. Bij de groep 5 t/m 18 jaar is dat toegestaan onder voorwaarde van medebeoordeling van een tweede CI- team volgens Richtlijn indicatiestelling bilaterale cochleaire implantatie voor kinderen van 5 tot en met 18 jaar Voor de groep doof- volwassenen met een ernstig visuele beperking wordt bij de reeds geldende audiologische en otologische indicatie voor cochleaire implantatie een videologische indicatie toegevoegd. Dit criterium is gebaseerd op AMA Guide 5th ed 2001, Chapter 12- The visual system. Inclusiecriterium visuele beperking De visuele functie kan worden vastgesteld met de meting van de gezichtsscherpte en het gezichtsveld. Dit tezamen met aanvullende gegevens van visuele problemen kan worden herleid tot functiescores van de persoon, de Functional Acuity Score (FAS) en de Functional Field Score (FVS). Met het samennemen van deze functiescores kan een algemene visuele functie van een persoon worden bepaald, de Functional Vision Score (FVS) via FVS=FAS x FFS / 100 Naarmate de visuele beperking toeneemt zal het auditieve systeem nadrukkelijker een rol spelen in het algemeen dagelijks functioneren. Als ook een beperking op auditief gebied bestaat, zal dat tot stapeling van het totale functieverlies leiden. Zo ook andersom: Als de auditieve beperking bij een volwassene dusdanig is dat CI is geïndiceerd, zal na unilaterale CI het spraakverstaan (zonder lipbeeld) worden hersteld. De functie van lokalisatie, het oriënteren in de ruimte wordt daarmee niet hersteld. Sterker nog, door de overheersing van de geïmplanteerde zijde wordt het richtinghoren volledig bepaald door het reeds geïmplanteerde oor. Hierbij zal een beroep worden gedaan op het visuele systeem om deze auditieve beperking te compenseren. 4

5 Bij ernstig visuele beperking zijn volgens ICD- 9- CM aanvullende technieken nodig die de taak van het visuele systeem (deels) overnemen, zoals bv gesproken boeken, braille en blindenstok en steeds vaker ook digitale hulpmiddelen en auditieve oriëntatie. De ernstige visuele beperking komt overeen met klasse 4 en FVS 50 en staat los van een eventuele auditieve beperking (tabel 1). Auditieve informatie via spraak en via ruimtelijke oriëntatie is dan van groot belang. In geval van ernstige auditieve beperking met indicatie CI zal, ter compensatie van het verlies van ruimtelijke oriëntatie en spraakverstaan in ruis, BiCI zijn geïndiceerd. In geval van een progressief visuele beperking vanaf klasse 3 (FVS 70) en ernstig auditieve beperking met indicatie CI zullen beide beperkingen elkaar versterken. Spraakverstaan in ruis met lipbeeld zal in toenemende mate worden beperkt. Vanwege het beperkte gezichtsveld zal een groter beroep op auditieve ruimtelijke oriëntatie moeten worden gedaan hetgeen met één CI niet mogelijk zal zijn. Dit zal een sterk toenemende inspanning vereisen in het dagelijks functioneren. Meerwaarde van BiCI zal ook dan worden verwacht. Werkwijze Zodra een zeer ernstig slechthorende patiënt, al dan niet met een CI, zich presenteert met anamnestisch een ernstige visuele beperking (zie tabel 1) zal de oogarts, KNO- arts of klinisch fysicus - audioloog de patiënt verwijzen naar een otoloog van een CI- team. Deze zal, in geval van indicatie CI, de patiënt verwijzen naar een oogarts voor het vaststellen van de visuele handicap en het opstellen van de Functional Vision Score. De Functional Vision Score (FVS) wordt bepaald volgens de AMA Guides to the evaluation of permanent impairment, chapter 12 the visual system, 5th edition, De onderzoeken en bepaling van de FVS wordt gedaan in een academische oogheelkundig kliniek op verzoek van het CI- team van het desbetreffende ziekenhuis. Procedures: Gezichtsscherptemeting volgens Snellen Gezichtsveldmeting volgens Goldmann, III- 4e isopter Automatische perimetrie: Automatische perimetrie wordt aanbevolen in verband met de tijdsregistratie. Bij twijfel kan de automatische perimetrie de doorslag geven (bij trage reactie meer concentrische beperking). De automatische perimetrie binnen de 30 graden mag worden gebruikt indien bij de Goldmann III4 duidelijk wordt dat er een centrale gezichtsveldrest is van minder dan 20 graden en er ook bij confrontatief gemeten gezichtsveld geen perifere resten aantoonbaar zijn. Vervolgens zal het CI- team de bevindingen van de oogarts meenemen in de besluitvorming voor BiCI. 5

6 Tabel 1: Classification of Impairment of the Visual System and impairment of visual field, Table 12-2, 12-5 & AMA 2001 ch.12 visual system: Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Class 5 Class 6 (Near) Normal Vision Low Vision (Near) Blindness Range of normal vision Near- normal vision / mild vision loss Moderate vision loss Severe vision loss Profound vision loss (Near- ) Total vision loss Estimated ability to perform activities of daily living Normal (or near- normal) performance Restricted (or failing) performance Has reserve capacity Lost reserve capacity Need for vision enhancement aids Functional Vision Score (FVS) estimate of visual abilities Slower than normal, even with aids Marginal visual performance, even with aids Cannot perform visually, needs substitution aids 91 points points points points points 10 points Visual Field Score (ability) Visual System Impairment Rating (VSI) estimate of visual ability loss 0 9 % % % % % % Whole Person Impairment Rating (WPI) - estimate of overall ADL- ability loss 0 9 % % % % % % Estimated ability for Visual Orientation and Mobility (O + M tasks) Normal visual orientation and mobility skills Normal O+M. Needs more scanning. Occasional surprised by events on the side Average radius (if loss is concentric) Near normal performance. Requires scanning for obstacles Visual mobility slower than normal. Requires continuous scanning. May use cane as adjunct Must use long cane for detection of obstacles. May use vision as adjunct for identification Visual orientation unreliable. Must rely on long cane, sound guide dog and other blind mobility skills Visual Acuity US notation 20 / / / / / / / / 63 Visual Acuity 1 m notation 20 / / / / / / / / / / / / / / / 2000 less 1 / / / 1 1 / 1.25 Special conditions 1 / / 2 1 / / / 4 1 / 5 1 / / 8 1 / 10 1 / / 16 1 / 20 1 / 25 1 / 32 1 / 40 1 / 50 1 / 63 1 / 80 1 / 100 less Loss of one eye Lost upper field Hemianopia. Lost lower field (Hardly) no visual field 6

7 Aanbeveling Bilaterale cochleaire implantatie is geïndiceerd bij patiënten met een gecombineerde auditieve en visuele handicap wanneer voldaan wordt aan de volgende auditieve en visuele voorwaarden. Auditieve voorwaarden: o o Patiënten voldoen aan de audiologische en otologische criteria voor cochleaire implantatie. Bij bevestigde progressieve visuele aandoeningen kan worden afgeweken van de geldende audiologische en otologische criteria en eerder worden overgegaan tot (bilaterale) CI indien dat noodzakelijk is voor een adequate CI- revalidatie. Visuele voorwaarden: o Patiënten vallen binnen de categorieën low vision of blindness zoals beschreven in tabel 1. Bij patiënten die vallen binnen een Functional Vision Score Class 3 in tabel 1 moet er sprake zijn van een bevestigde progressieve visuele beperking. Bij een visus (beste) oog kleiner dan 1/10 of 0,1 en/of gezichtsveld kleiner dan 10 graden of bij progressieve visusdaling: visus beste oog < 0,3 en/of gezichtsveld kleiner dan 30 graden en subjectief klachten over gehoor altijd verwijzen naar een Audiologisch Centrum. Nationale effect monitoring Alle CI- teams hebben een database waarin gegevens en uitkomsten van CI- patiënten worden bijgehouden. Binnen deze database zal een minimum dataset worden bijgehouden specifiek voor inclusie en uitkomsten van bilaterale CI bij doofblinden. Deze dataset kan bij evaluatiemomenten worden samengevoegd. 7

8 Samenstelling CI- ON commissie indicatie bilaterale implantatie De commissie bestaat uit de volgende leden: Dr. F.N. Boonstra, oogarts, Bartiméus, Zeist Dr. J.J. Briaire, Klinisch Fysicus - Audioloog LUMC Ir. A. Maat, Klinisch Fysicus - Audioloog UMCG, voorzitter CI- ON indicatie en selectie Dr. R.J.E. Pennings, KNO- arts - otoloog, Radboud UMC Literatuurlijst 1. L. Cocchiarella, G.B.J. Anderson, Guides to the evaluation of permanant impairment, Guides to the Evaluation of permanent impairment 5th ed., AMA press, chapter 12,

AMA Guides for Permanent Impairment: Kritische kanttekeningen van een oogarts op het voornamelijk oogheelkundige deel

AMA Guides for Permanent Impairment: Kritische kanttekeningen van een oogarts op het voornamelijk oogheelkundige deel AMA Guides for Permanent Impairment: Kritische kanttekeningen van een oogarts op het voornamelijk oogheelkundige deel Paulus T.V.M.de Jong Amsterdam Hambresin 1958 Sachsenweger 1976 AMA Guides to the Evaluation

Nadere informatie

Dubbelzijdige cochleaire implantatie bij kinderen: de primaire voordelen

Dubbelzijdige cochleaire implantatie bij kinderen: de primaire voordelen Dubbelzijdige cochleaire implantatie bij kinderen: de primaire voordelen M. Sparreboom (onderzoeker), A.F.M. Snik (audioloog) & E.A.M. Mylanus (KNO - arts) Het eenzijdig implanteren van een cochleair implantaat

Nadere informatie

3.013 OU3,0 - 5 FES. 20,4. College voor Zorgverzekeringen. > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen

3.013 OU3,0 - 5 FES. 20,4. College voor Zorgverzekeringen. > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen 3.013 OU3,0-5 FES. 20,4 Zorgverzekeringen > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de Geschillencommissie van Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) T.a.v. mevrouw Postbus 291 3700

Nadere informatie

Actualiteit Gezondheidszorg. Cochleaire implantaten

Actualiteit Gezondheidszorg. Cochleaire implantaten Actualiteit Gezondheidszorg Cochleaire implantaten Cochleair implantaat Vergoedbaar: 28-11-1991 Progressief indicaties uitgebreid Regelgeving procedures achterhaald Actualisatie: fase 1 = administratieve

Nadere informatie

CI-ON en bilaterale CI in Nederland: de stand van zaken

CI-ON en bilaterale CI in Nederland: de stand van zaken CI-ON en bilaterale CI in Nederland: de stand van zaken Dr.ir. C. Smits, klinisch fysicus-audioloog KNO-Audiologie VU medisch centrum Amsterdam Inhoud CION Doelstellingen CION Bilaterale CI bij kinderen

Nadere informatie

The Effectiveness of Bilateral Cochlear Implants for Severe to Profound Deafness in Children and Adults

The Effectiveness of Bilateral Cochlear Implants for Severe to Profound Deafness in Children and Adults The Effectiveness of Bilateral Cochlear Implants for Severe to Profound Deafness in Children and Adults A SYSTEMATIC REVIEW On behalf of J van Schoonhoven M Sparreboom GA van Zanten RJPM Scholten EAM Mylanus

Nadere informatie

Cochleaire implantatie bij volwassenen

Cochleaire implantatie bij volwassenen Cochleaire implantatie bij volwassenen Sommige zeer ernstig slechthorende of dove mensen kunnen zelfs met krachtige hoortoestellen niet of nauwelijks spraakverstaan. Een cochleair implantaat (CI) kan ervoor

Nadere informatie

Cliq Classificatie audiologisch hulpmiddelen

Cliq Classificatie audiologisch hulpmiddelen Cliq Classificatie audiologisch hulpmiddelen Bastiaan Warnaar & Wouter Dreschler 27 januari 2006 Waarom Cliq? richtlijn in nieuw zorgstelsel betrokken partijen Wat is Cliq? classificatie producttypen Overzicht

Nadere informatie

Horen en CMV. Leiden CONCERT study. Dr.ir. Wim Soede, klinisch fysicus audioloog. KNO/Centrum Audiologie en Hoorimplantaten LEIDEN

Horen en CMV. Leiden CONCERT study. Dr.ir. Wim Soede, klinisch fysicus audioloog. KNO/Centrum Audiologie en Hoorimplantaten LEIDEN Horen en CMV Leiden CONCERT study Dr.ir. Wim Soede, klinisch fysicus audioloog KNO/Centrum Audiologie en Hoorimplantaten LEIDEN Slecht horen met één of twee oren Richting horen Hoofdschaduw: tactisch zitten?

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, vertegenwoordigd door mevrouw C te B, tegen D te E Zaak : Geneeskundige zorg, tweede cochleair implantaat Zaaknummer : 2012.02720 Zittingsdatum : 12 juni

Nadere informatie

Audiologische diagnostiek en revalidatie. Cas Smits, klinisch fysicus-audioloog

Audiologische diagnostiek en revalidatie. Cas Smits, klinisch fysicus-audioloog Audiologische diagnostiek en revalidatie Cas Smits, klinisch fysicus-audioloog Inhoud Werking van het gehoor Traject in het eerste jaar Aanmeldingen Diagnostiek Revalidatie Na het eerste jaar gehoorbeenketen

Nadere informatie

Spraakverstaan met CI resultaten en verruimde indicatiecriteria

Spraakverstaan met CI resultaten en verruimde indicatiecriteria Spraakverstaan met CI resultaten en verruimde indicatiecriteria Peter-Paul Boermans Jeroen Briare Janette van Dijhuizen Johan Frijns Centrum voor Audiologie en Hoorimplantaten Leids Universitair Medisch

Nadere informatie

Cliëntprofielen auditief en/of communicatief. Beknopte beschrijvingen. Cliëntprofiel 1 Cliënt met een gehoorstoornis in de leeftijd van 0 tot 1 jaar

Cliëntprofielen auditief en/of communicatief. Beknopte beschrijvingen. Cliëntprofiel 1 Cliënt met een gehoorstoornis in de leeftijd van 0 tot 1 jaar Cliëntprofielen auditief en/of communicatief Beknopte beschrijvingen 7 januari 2015 Cliëntprofiel 1 Cliënt met een gehoorstoornis in de leeftijd van 0 tot 1 jaar Door neonatale gehoorscreening kan bij

Nadere informatie

Aangeboren doofblindheid

Aangeboren doofblindheid Aangeboren doofblindheid Het ondersteunen van kinderen en volwassenen met beperkingen in zien en horen sinds de geboorte of vlak daarna Saskia Damen Mijkje Worm Bartiméus wil kennis en ervaring over de

Nadere informatie

5 jaar AABR neonatale gehoorscreening in Nederlandse NICU s

5 jaar AABR neonatale gehoorscreening in Nederlandse NICU s 5 jaar AABR neonatale gehoorscreening in Nederlandse NICU s Irma van Straaten kinderarts-neonatoloog Isala klinieken Zwolle Paul Verkerk arts epidemioloog TNO Kwaliteit van Leven Leiden Mw Dr HLM van Straaten

Nadere informatie

30 jaar (na)zorg CI in Nederland

30 jaar (na)zorg CI in Nederland 30 jaar (na)zorg CI in Nederland Hoe verder? Wendy Huinck, Emmanuel Mylanus, Arjan Verhoeven, Henri Marres Radboud universitair medisch centrum, afdeling KNO, Hearing & Implants, Nijmegen Donders Institute

Nadere informatie

Gehoorrevalidatie bij jonge kinderen. Alex Hoetink klinisch fysicus - audioloog

Gehoorrevalidatie bij jonge kinderen. Alex Hoetink klinisch fysicus - audioloog Gehoorrevalidatie bij jonge kinderen Alex Hoetink klinisch fysicus - audioloog Onderwerpen Werking van het gehoor Gehoorverlies Gehoordiagnostiek op het Audiologisch Centrum (AC) Gehoorrevalidatie op het

Nadere informatie

Visusproblemen binnen cluster 2

Visusproblemen binnen cluster 2 Visusproblemen binnen cluster 2 10-6-2014 Peter Brouwers, Marijke Bolwerk Welkom! 2 Een leerling in de klas haakt altijd af tijdens kringgesprekken en gaat dan voor zich uit zitten kijken, zonder betrokken

Nadere informatie

Hoortoestelaanpassing bij kinderen met het Down Syndroom

Hoortoestelaanpassing bij kinderen met het Down Syndroom Hoortoestelaanpassing bij kinderen met het Down Syndroom Sander Ubbink klinisch fysicus audioloog i.o. academisch ziekenhuis Maastricht inhoud: prevalentie otologische problemen diagnostiek rehabilitatie

Nadere informatie

Participatie ondanks slechthorendheid

Participatie ondanks slechthorendheid Participatie ondanks slechthorendheid Focus van het audiologisch onderzoek Joost Festen, afdeling KNO/Audiologie Participatie aan de hand van twee voorbeelden: Een doofgeboren kind dat kan spelen met kinderen

Nadere informatie

Inhoud. Gelijk aan gele katern Artikel 4 slechthorend:

Inhoud. Gelijk aan gele katern Artikel 4 slechthorend: é!"#$$ Inhoud - Historie van regelgeving en huidige regelgeving - Enige resultaten van - Overeenkomsten en verschillen tussen kinderen met hoortoestellen en met CI - Voorstellen voor toekomstige regelgeving

Nadere informatie

Achtergrond, doelstelling en methoden

Achtergrond, doelstelling en methoden Achtergrond, doelstelling en methoden Naar schatting van de Wereldgezondheidsorganisatie hebben wereldwijd ruim 161 miljoen mensen een visuele beperking: 37 miljoen mensen zijn blind en 124 slechtziend.

Nadere informatie

Horen, Verstaan en Begrijpen met een CI

Horen, Verstaan en Begrijpen met een CI Horen, Verstaan en Begrijpen met een CI Guido Cattani (Bsc. Audioloog, M. SEN, UMC Utrecht, afdeling KNO) gcattani@umcutrecht.nl Trudi de Koning (Klinisch linguïst UMC Utrecht) Opbouw presentatie Inleiding

Nadere informatie

Welbevinden bij kinderen met CI. Dr. Margreet Langereis Dr. Anneke Vermeulen

Welbevinden bij kinderen met CI. Dr. Margreet Langereis Dr. Anneke Vermeulen Welbevinden bij kinderen met CI Dr. Margreet Langereis Dr. Anneke Vermeulen Inhoud Inleiding Beschrijving van het welbevinden en de school resultaten van kinderen met een CI op de lange termijn. Gerelateerd

Nadere informatie

Protocol Audiologische Diagnostiek. NVA, 30 januari 2009 Paulien de Jager Vakgroep Audiologie Siméa

Protocol Audiologische Diagnostiek. NVA, 30 januari 2009 Paulien de Jager Vakgroep Audiologie Siméa Protocol Audiologische Diagnostiek NVA, 30 januari 2009 Paulien de Jager Vakgroep Audiologie Siméa Voorgeschiedenis Stand van zaken Protocol (inhoudelijk) Commentaar? Voorgeschiedenis (1) Slechthorendheid

Nadere informatie

Behandeling en revalidatie van blijvende gehoorschade: hoortoestellen en cochleaire implantatie in een multidisciplinaire benadering

Behandeling en revalidatie van blijvende gehoorschade: hoortoestellen en cochleaire implantatie in een multidisciplinaire benadering Behandeling en revalidatie van blijvende gehoorschade: hoortoestellen en cochleaire implantatie in een multidisciplinaire benadering een presentatie aan de hand van casussen dr.ir. Cas Smits klinisch fysicus-audioloog

Nadere informatie

DFNA9, wat is het en wat kunnen we er wel (en niet) aan doen?

DFNA9, wat is het en wat kunnen we er wel (en niet) aan doen? DFNA9, wat is het en wat kunnen we er wel (en niet) aan doen? drs. Jeroen Smits dr. Ronald Pennings arts-onderzoeker/promovendus KNO-arts, otoloog Erfelijke slechthorendheid, wat is dat? Slechthorendheid

Nadere informatie

Mogelijkheden van ruismaskeerders en hoortoestellen bij tinnitusrevalidatie

Mogelijkheden van ruismaskeerders en hoortoestellen bij tinnitusrevalidatie Mogelijkheden van ruismaskeerders en hoortoestellen bij tinnitus De klinische praktijk Thijs Thielemans, klinisch fysicus-audioloog Audiologisch Centrum Kentalis locatie Sint-Michielsgestel en Den Bosch

Nadere informatie

Gehoorverlies na Meningitis diagnostiek, preventie & behandeling

Gehoorverlies na Meningitis diagnostiek, preventie & behandeling Tweede VUmc nascholingsdag over het jonge slechthorende kind Gehoorverlies na Meningitis diagnostiek, preventie & behandeling Woensdag 12 oktober 2011 NEMO AMSTERDAM Het jonge slechthorende kind Vroege

Nadere informatie

Als horen en zien je vergaan is...

Als horen en zien je vergaan is... Als horen en zien je vergaan is... inleiding middagsymposium NVA/KNO vereniging Nieuwegein, 7 april 2011 Videoloog of Visuoloog? Doorn in oog Definitie van doofblind: een visus hebbende van 0.30 of minder

Nadere informatie

Onderzoek Communicatie: Assessment en interventie van perceptieve en productieve functiestoornissen bij volwassenen met een verstandelijke beperking

Onderzoek Communicatie: Assessment en interventie van perceptieve en productieve functiestoornissen bij volwassenen met een verstandelijke beperking Onderzoek Communicatie: Assessment en interventie van perceptieve en productieve functiestoornissen bij volwassenen met een verstandelijke beperking Prof. Dr. Ir. Ad Snik, Klinisch Fysicus en Audioloog,

Nadere informatie

Hoe verhoudt de psychosociale gezondheid van volwassenen met een CI zich tot die van volwassenen met en zonder gehoorverlies? Resultaten van de NL-SH

Hoe verhoudt de psychosociale gezondheid van volwassenen met een CI zich tot die van volwassenen met en zonder gehoorverlies? Resultaten van de NL-SH Hoe verhoudt de psychosociale gezondheid van volwassenen met een CI zich tot die van volwassenen met en zonder gehoorverlies? Resultaten van de NL-SH Jizzo Bosdriesz Mariska Stam Cas Smits Sophia Kramer

Nadere informatie

Farmacotherapeutische behandelmogelijkheden bij alcoholafhankelijkheid. Dr. De Mulder Psychiater-PsychotherapeutePAAZ H.-Hartziekenhuis Lier

Farmacotherapeutische behandelmogelijkheden bij alcoholafhankelijkheid. Dr. De Mulder Psychiater-PsychotherapeutePAAZ H.-Hartziekenhuis Lier Farmacotherapeutische behandelmogelijkheden bij alcoholafhankelijkheid Dr. De Mulder Psychiater-PsychotherapeutePAAZ H.-Hartziekenhuis Lier Alcohol: Epidemiologische gegevens WHO: Europa, regio hoogste

Nadere informatie

Medische diagnostiek naar gehoor bij meningitis: het landelijk protocol

Medische diagnostiek naar gehoor bij meningitis: het landelijk protocol 2e VUmc nascholingsdag over het jonge slechthorende kind: Medische diagnostiek naar gehoor bij meningitis: het landelijk protocol Paul Merkus Postmeningitis follow up in Nederland Eén jaar na meningitis

Nadere informatie

Implantatie van een Auditory Brainstem Implant voor de behandeling van ernstige, enkelzijdige tinnitus

Implantatie van een Auditory Brainstem Implant voor de behandeling van ernstige, enkelzijdige tinnitus Implantatie van een Auditory Brainstem Implant voor de behandeling van ernstige, enkelzijdige tinnitus M.J.C. VAN DEN BERGE, AIOS KNO UMCG J.M.C. VAN DIJK, J.D.M. METZEMAEKERS, A. MAAT, R.H. FREE, P. VAN

Nadere informatie

Samenvatting. 11 Samenvatting

Samenvatting. 11 Samenvatting Samenvatting Cochleaire implantatie (CI) is een ingreep die tot doel heeft de gehoorstoornis van mensen met aangeboren of verworven doofheid te verminderen. Het implantaat stimuleert via elektroden die

Nadere informatie

Doofblinde cliënten in een Audiologisch Centrum. Steffie Hendriks-Buurman, 2014

Doofblinde cliënten in een Audiologisch Centrum. Steffie Hendriks-Buurman, 2014 Doofblinde cliënten in een Audiologisch Centrum Doofblind? Combinatie van visuele en auditieve beperking Doof-/slechthorendheid en blind,-/slechtziendheid Doofblind? Belemmert mensen in communicatie, verwerven

Nadere informatie

Indicatie cluster 2 bij kinderen met een CI. Rens Leeuw CI-team Nijmegen Sint-Michielsgestel Viataal

Indicatie cluster 2 bij kinderen met een CI. Rens Leeuw CI-team Nijmegen Sint-Michielsgestel Viataal Indicatie cluster 2 bij kinderen met een CI Rens Leeuw CI-team Nijmegen Sint-Michielsgestel Viataal Inhoud - Historie van regelgeving en huidige regelgeving - Enige resultaten van kinderen met CI - Overeenkomsten

Nadere informatie

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw). BELEIDSREGEL Prestaties en tarieven Zintuiglijk gehandicaptenzorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Temporele verwerking van prelinguaal en postlinguaal dove CI-gebruikers. Anke de Ruiter Klinisch fysicus-audioloog i.o.

Temporele verwerking van prelinguaal en postlinguaal dove CI-gebruikers. Anke de Ruiter Klinisch fysicus-audioloog i.o. Temporele verwerking van prelinguaal en postlinguaal dove CI-gebruikers Anke de Ruiter Klinisch fysicus-audioloog i.o. Inhoud Spraakverstaan CI-gebruikers Normaalhorenden Onderzoeksvraag I Methode, resultaat,

Nadere informatie

De implementatie van het zorgverbeteringsproject

De implementatie van het zorgverbeteringsproject Nascholingsmiddag Slechthorendheid bij kinderen: etiologie, diagnostiek en revalidatie De implementatie van het zorgverbeteringsproject Sanne van Kordenoordt Projectmedewerker Centrum voor Diagnostiek

Nadere informatie

Centrum Ganspoel. Special school as resource centre for mainstreaming: developing networks & cooperation and exchange strategies

Centrum Ganspoel. Special school as resource centre for mainstreaming: developing networks & cooperation and exchange strategies Centrum Ganspoel Special school as resource centre for mainstreaming: developing networks & cooperation and exchange strategies Integration & Wellbeing Specified Assistance and Support. MPI Medical

Nadere informatie

De rol van spectrale en temporele resolutie binnen het Auditief Profiel

De rol van spectrale en temporele resolutie binnen het Auditief Profiel De rol van spectrale en temporele resolutie binnen het Auditief Profiel Thamar van Esch Jeroen Sol Wouter Dreschler Inhoud Inleiding HearCom / auditief profiel Experiment spectrale en temporele resolutie

Nadere informatie

Het belang van een goed gehoor

Het belang van een goed gehoor Publiekslezing UMC Utrecht Het belang van een goed gehoor - Behandelingen bij een slecht gehoor - Jeroen Peters, arts-onderzoeker Keel-Neus-Oorheelkunde Afdeling Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van

Nadere informatie

Richtlijn indicatie bilaterale cochleaire implantatie voor kinderen van 5 tot en met 18 jaar

Richtlijn indicatie bilaterale cochleaire implantatie voor kinderen van 5 tot en met 18 jaar Richtlijn indicatie bilaterale cochleaire implantatie voor kinderen van 5 tot en met 18 jaar 19 december 2012 INHOUD RICHTLIJN INDICATIE BILATERALE COCHLEAIRE IMPLANTATIE VOOR KINDEREN VAN 5 TOT EN MET

Nadere informatie

Audiometrie bij USHER2A patiënten

Audiometrie bij USHER2A patiënten Audiometrie bij USHER2A patiënten J. Leijendeckers, R. Pennings, A. Bosman KNO / Audiologisch Centrum UMC St. Radboud, Nijmegen j.leijendeckers@kno.umcn.nl Achtergrond Onderzoek door R. Pennings naar gehoor

Nadere informatie

Beleidsdocument MEB 47. Toetsingscriteria voor combinatieverpakkingen

Beleidsdocument MEB 47. Toetsingscriteria voor combinatieverpakkingen Beleidsdocument EB 47 Toetsingscriteria voor EB 47 Toetsingscriteria voor 1 van 5 pagina('s) 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Afkortingen... 3 3 Inleiding... 3 3.1 Definitie combinatieverpakking...

Nadere informatie

HOORTOESTEL OF CI? Dr. Margreet Langereis Dr. Anneke Vermeulen

HOORTOESTEL OF CI? Dr. Margreet Langereis Dr. Anneke Vermeulen HOORTOESTEL OF CI? Dr. Margreet Langereis Dr. Anneke Vermeulen Doel van de studie Evaluatie van het spraakverstaan, woordenschat en verbaal IQ bij kinderen met een auditieve beperking Spraakverstaan twee

Nadere informatie

UMC St Radboud. Usher syndroom en dan?

UMC St Radboud. Usher syndroom en dan? UMC St Radboud Usher syndroom en dan? Patiënteninformatie Inleiding U heeft te horen gekregen dat u of een familielid Usher syndroom heeft. Deze folder geeft u informatie over dit syndroom en waar u ondersteuning

Nadere informatie

Cochleair implantaat: CI

Cochleair implantaat: CI Cochleair implantaat: CI Vera Prijs Inhoud Anatomie van het oor CI systeem CI-traject in UMCUtrecht Mogelijkheden en beperkingen Modaliteiten Toekomstige ontwikkelingen Anatomie van het gehoor Het binnenoor

Nadere informatie

Visualisatie van visuele beperkingen

Visualisatie van visuele beperkingen Visualisatie van visuele beperkingen door Maarten Hogervorst TNO mmv Wim van Damme Ignace Hooge Berry den Brinker Stichting InZicht (Sensis) (Psychonomie, Univ.Utrecht) (VUA) Stagiaires: Jacco van Elst,

Nadere informatie

Gehoorbeschadiging door lawaai. Dr. Litiere Luc KNO-arts Tienen

Gehoorbeschadiging door lawaai. Dr. Litiere Luc KNO-arts Tienen Gehoorbeschadiging door lawaai Dr. Litiere Luc KNO-arts Tienen Anatomie binnenoor Spiraal ligament modiolus 4000 12000 Tonotopie van de haarcellen basale membraan.mp4 Electro-mechanische transductie lat.

Nadere informatie

Tweede cochleair implantaat voor kinderen tussen 5 en 18 jaar Verstrekkingengeschil

Tweede cochleair implantaat voor kinderen tussen 5 en 18 jaar Verstrekkingengeschil Onderwerp: Zorgvorm: Tweede cochleair implantaat voor kinderen tussen 5 en 18 jaar Verstrekkingengeschil Geneeskundige zorg Datum: 14 januari 2014 Samenvatting: Bijlage Aanspraak op een tweede cochleair

Nadere informatie

Economische Evaluatie: Is zorg z n geld waard?

Economische Evaluatie: Is zorg z n geld waard? Economische Evaluatie: Is zorg z n geld waard? NVA Wintervergadering 2016 Wilbert van den Hout Afdeling Medische Besliskunde & Kwaliteit van Zorg Is zorg z n geld waard? Kosten, effectiviteit en kosteneffectiviteit

Nadere informatie

Cochleaire Implantatie (CI)

Cochleaire Implantatie (CI) Cochleaire Implantatie (CI) Cochleaire Implantatie (CI) 1. Inleiding 3 2. Hoe wordt geluid in ons oor verwerkt? 3 3. Wat is een Cochleair Implantaat? 3 4. Wat kan een Cochleair Implantaat? 6 5. Procedure

Nadere informatie

Borgen ouderbetrokkenheid: invloed op het beleid en de besluitvorming

Borgen ouderbetrokkenheid: invloed op het beleid en de besluitvorming Borgen ouderbetrokkenheid: invloed op het beleid en de besluitvorming Dit document bestaat uit twee delen: - Een convenant tussen Siméa en de FOSS en FODOK en - Een overzicht van de wijze waarop de instellingen

Nadere informatie

hoofdstuk 2, 3 en hoofdstuk 5 en 6 Hoofdstuk 1 Hoofstuk 2

hoofdstuk 2, 3 en hoofdstuk 5 en 6 Hoofdstuk 1 Hoofstuk 2 Samenvatting De behandeling van congenitale of verworven doofheid is de laatste decenia in een stroomversnelling gekomen. De ontwikkeling van elektrische binnenoor prothesen (cochleaire implantaten; CI)

Nadere informatie

Meten van spraakverstaan bij volwassenen met een cochleair implantaat in stilte en in lawaai

Meten van spraakverstaan bij volwassenen met een cochleair implantaat in stilte en in lawaai Meten van spraakverstaan bij volwassenen met een cochleair implantaat in stilte en in lawaai Universitair Audiologisch Centrum KNO en EMGO+ instituut VU medisch centrum Amsterdam Marre Kaandorp Theo Goverts

Nadere informatie

Het behandelprogramma Vroege Intensieve Neurostimulatie

Het behandelprogramma Vroege Intensieve Neurostimulatie Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Zorgvorm: Vroege intensieve neurorevalidatie bij volwassenen Het CVZ heeft een literatuuronderzoek verricht naar de stand van de wetenschap en praktijk van VIN.

Nadere informatie

Bilateraal en binauraal horen bij kinderen met twee cochleaire implantaten

Bilateraal en binauraal horen bij kinderen met twee cochleaire implantaten Bilateraal en binauraal horen bij kinderen met twee cochleaire implantaten Astrid van Wieringen, Lieselot Van Deun, Jan Wouters ExpORL, Dept Neurowetenschappen, KULeuven, België 19/11/2010 1 Inhoud Situering

Nadere informatie

Diagnostiek bij Auditieve Neuropathie. Bert van Zanten Klinisch-fysicus/Audioloog UMCU

Diagnostiek bij Auditieve Neuropathie. Bert van Zanten Klinisch-fysicus/Audioloog UMCU Diagnostiek bij Auditieve Neuropathie Bert van Zanten Klinisch-fysicus/Audioloog UMCU Overzicht Een casus avant la lettre Auditory Neuropathy Spectrum Disorder Geheugenopfrissing anatomie en fysiologie

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:2015:1173

ECLI:NL:CRVB:2015:1173 ECLI:NL:CRVB:2015:1173 Instantie Datum uitspraak 08-04-2015 Datum publicatie 15-04-2015 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 13-4206 AWBZ Socialezekerheidsrecht

Nadere informatie

Advies wijziging indicatiecriteria Besluit Leerlinggebonden Financiering

Advies wijziging indicatiecriteria Besluit Leerlinggebonden Financiering Advies wijziging indicatiecriteria Besluit Leerlinggebonden Financiering LCTI Den Haag, september 2007 Inhoud Advies over de wijzigingen in de indicatiecriteria voor leerlinggebonden financiering in het

Nadere informatie

Onderwijsindicatiestelling van slechthorende kinderen

Onderwijsindicatiestelling van slechthorende kinderen Onderwijsindicatiestelling van slechthorende kinderen 1. De indicatiestelling van slechthorende kinderen 2. Casuïstiek Annemiek Voor in t Holt Lectoraat Dovenstudies 1 Korte introductie Lectoraat Dovenstudies

Nadere informatie

Bilaterale cochleaire implantatie met het Neuro

Bilaterale cochleaire implantatie met het Neuro Bilaterale cochleaire implantatie met het Neuro system van Oticon Medical Eigenschappen, resultaten / bijzonderheden Wendy Huinck / Lucas Mens Sebastian Ausili, Martijn Agterberg, Emmanuel Mylanus Hearing

Nadere informatie

Objectieve Diagnostiek. Tympanometrie Oto-Akoestische Emissies BERA Rechts 70 db, Links 90 db

Objectieve Diagnostiek. Tympanometrie Oto-Akoestische Emissies BERA Rechts 70 db, Links 90 db Objectieve Diagnostiek - casuïstiek - Arjan J Bosman en Henriëtte Koch Audiologisch Centrum UMC St Radboud Nijmegen Objectieve Diagnostiek Tympanometrie, stapedius reflexen functionaliteit middenoor Oto-Akoestische

Nadere informatie

Visuele stoornissen bij Parkinson en MS. 18 april 2019 Iris van der Lijn

Visuele stoornissen bij Parkinson en MS. 18 april 2019 Iris van der Lijn Visuele stoornissen bij Parkinson en MS 18 april 2019 Iris van der Lijn Ziekte van Parkinson Multiple sclerose (MS) 2 Symptomen Ziekte van Parkinson Motorische symptomen Tremor Rigiditeit Bradykinesie

Nadere informatie

Figuur Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.-1 Cochleair implantaat

Figuur Fout! Geen tekst met opgegeven opmaakprofiel in document.-1 Cochleair implantaat Cochleair implantaat Inleiding Als iemand doof of zeer ernstig slechthorend is en hoortoestellen brengen (nog langer) onvoldoende resultaat met zich mee, dan wordt tegenwoordig een cochleair implantaat

Nadere informatie

Het effect van het perifeer gehoorverlies op spraakverstaan: éénzijdig slechthorenden

Het effect van het perifeer gehoorverlies op spraakverstaan: éénzijdig slechthorenden Het effect van het perifeer gehoorverlies op spraakverstaan: éénzijdig slechthorenden T.J.M. Bost, N.J. Versfeld, S.T. Goverts NVA 25 september 2015 1 Inleiding Slechthorendheid heeft invloed op: Kwaliteit

Nadere informatie

Ivonne Bressers: Dank je wel. Rob Kleijs: Ivon, Kun je nog eens uitleggen wat het Usher Syndroom is?

Ivonne Bressers: Dank je wel. Rob Kleijs: Ivon, Kun je nog eens uitleggen wat het Usher Syndroom is? 100 Col 's beklimmen in 40 dagen met een totale afstand van 4100 kilometer. Eddy Driessen uit Arnhem wil die tocht gaan afleggen en dat doet hij voor zijn plezier maar ook voor het goede doel. Namelijk

Nadere informatie

HET WERKEN met GEZONDHEIDSPROFIELEN in de MANUELE THERAPIE

HET WERKEN met GEZONDHEIDSPROFIELEN in de MANUELE THERAPIE HET WERKEN met GEZONDHEIDSPROFIELEN in de MANUELE THERAPIE Prof.dr. Rob A.B. Oostendorp Vrije Universiteit Brussel UMC St Radboud, Nijmegen NPi, Amersfoort 1 NVMT 4e LUSTRUM VAN HARTE PROFICIAT 2 WAAROM

Nadere informatie

Neonatale gehoordiagnostiek

Neonatale gehoordiagnostiek Neonatale gehoordiagnostiek Hoe je met klikken verder komt Terugkomdag ALGO-screeners 17 januari 2018 Samuel Hoekman klinisch fysicus - audioloog Wat ga ik vertellen Outline Gehoor Gehooronderzoek Screening

Nadere informatie

CI De rol van de maatschappelijk werker. Agaath Dondorp Voorheen: Audiologisch Centrum / CI-team VUMC Dag der akoepedie 23 april 2009

CI De rol van de maatschappelijk werker. Agaath Dondorp Voorheen: Audiologisch Centrum / CI-team VUMC Dag der akoepedie 23 april 2009 CI De rol van de maatschappelijk werker Agaath Dondorp Voorheen: Audiologisch Centrum / CI-team VUMC Dag der akoepedie 23 april 2009 Rol maatschappelijk werker CI-team Selectiecriteria voor de maatschappelijk

Nadere informatie

Verwijzing naar GGMD voor hulpverlening aan doven, doofblinden, ernstig slechthorenden, plots- en laatdoven, en mensen met ménière en gehoorverlies

Verwijzing naar GGMD voor hulpverlening aan doven, doofblinden, ernstig slechthorenden, plots- en laatdoven, en mensen met ménière en gehoorverlies Hieronder vindt u informatie voor verwijzing naar GGMD voor: hulpverlening aan doven, doofblinden, ernstig slechthorenden, plots- en laatdoven, en mensen met ménière in combinatie met gehoorverlies ambulante

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum 26 oktober Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer PAK/ mw. drs. A.J. Link (020)

Uw brief van Uw kenmerk Datum 26 oktober Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer PAK/ mw. drs. A.J. Link (020) Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Uw brief van Uw kenmerk Datum 26 oktober 2006 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer PAK/26088542 mw. drs. A.J. Link

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie bij een Visuele Beperking

Arbeidsrevalidatie bij een Visuele Beperking Arbeidsrevalidatie bij een Visuele Beperking Han Neve, klinisch fysicus HanNeve@visio.org Boodschap Blind of slechtziend worden betekent niet stoppen met werken. Met op arbeid gerichte revalidatie is behoud

Nadere informatie

Bimodale aanpassing: afstemming van hoortoestel op CI

Bimodale aanpassing: afstemming van hoortoestel op CI Bimodale aanpassing: afstemming van hoortoestel op CI Lidwien Veugen 1 J. Chalupper PhD 2 Prof. dr. ir. Ad Snik 3 Prof. dr. John van Opstal 1 Dr. Lucas Mens 3 1 Department of Biophysics, Donders Institute

Nadere informatie

Over de grenzen van de Audiologie. NGT of CI? Stijn Tilanus Ad Snik

Over de grenzen van de Audiologie. NGT of CI? Stijn Tilanus Ad Snik Over de grenzen van de Audiologie NGT of CI? Stijn Tilanus Ad Snik Twintig jaren CI bij kinderen; a moving target NGT technologie Ook effektief? Relatie gehoorverlies en optimale score met AHO (65 db SPL)

Nadere informatie

IV.3. Audiologisch onderzoek (referentie-eis)

IV.3. Audiologisch onderzoek (referentie-eis) Stichting Audicienregister StAr IV.3. Audiologisch onderzoek (referentie-eis) Audiologie en otoscopie bij intake en eindcontrole Gedrukte versies van dit handboek worden door StAr op beperkte schaal in

Nadere informatie

Revalidatie van het gehoor bij volwassenen

Revalidatie van het gehoor bij volwassenen Revalidatie van het gehoor bij volwassenen Gehoor en communicatie zijn van groot belang voor de mens. Wanneer er een beperking van gehoor, spraak of taal optreedt, heeft dat vaak grote gevolgen voor het

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS VANAF 1 SEPTEMBER DE OMSCHRIJVING VAN DE TYPES EN DE OPLEIDINGSVORMEN

DE STRUCTUUR VAN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS VANAF 1 SEPTEMBER DE OMSCHRIJVING VAN DE TYPES EN DE OPLEIDINGSVORMEN DE STRUCTUUR VAN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS VANAF 1 SEPTEMBER 2015 (bij inwerkingtreding van het decreet betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijs behoeften het M-decreet ) 1 DE

Nadere informatie

Spraakproductie als voorspeller van spraakperceptie na CI bij prelinguaal dove volwassenen

Spraakproductie als voorspeller van spraakperceptie na CI bij prelinguaal dove volwassenen Spraakproductie als voorspeller van spraakperceptie na CI bij prelinguaal dove volwassenen Centrum voor Audiologie en Hoorimplantaten (CAHIL), LUMC Janette van Dijkhuizen Peter-Paul Boermans Jeroen Briaire

Nadere informatie

Wat is het effect van revalidatie bij unilateraal gehoorverlies?

Wat is het effect van revalidatie bij unilateraal gehoorverlies? CT scan: leerboek audiologie, hoofdstuk 7.2.2.2 (2) 31-01-2014 Wat is het effect van revalidatie bij unilateraal gehoorverlies? J.G. Dingemanse, Klinisch-Fysicus/Audioloog dr. B.A.M. Franck, Klinisch Fysicus/Audioloog

Nadere informatie

Het belang van etiologische diagnostiek bij slechthorendheid

Het belang van etiologische diagnostiek bij slechthorendheid Het belang van etiologische diagnostiek bij slechthorendheid Ad Snik, namens Hearing and Genes, otogenetisch spreekuur UMC Radboud Nijmegen Theo Goverts, namens centrum diagnostiek slechthorenheid (CDS)

Nadere informatie

A 2002 N 28 PUBLICATIEBLAD

A 2002 N 28 PUBLICATIEBLAD A 2002 N 28 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 27 ste december 2001 ter uitvoering van artikel 5, eerste lid, onderdeel r, van de Landsverordening algemene verzekering bijzondere

Nadere informatie

Revalidatiemodel en inkoop 2016

Revalidatiemodel en inkoop 2016 Revalidatiemodel en inkoop 2016 1. Revalidatie model De sector werkt met onderstaand revalidatiemodel. Revalidatiemodel Aanmelding Intake Legitimering van zorg MD1 Onderzoek en Diagnostiek MD2 Revalidatie

Nadere informatie

Psychosociale triage: nut en noodzaak. Sophia E. Kramer & S. Theo Goverts Afd. KNO/Audiologie VUMC, EMGO+ Instituut

Psychosociale triage: nut en noodzaak. Sophia E. Kramer & S. Theo Goverts Afd. KNO/Audiologie VUMC, EMGO+ Instituut Psychosociale triage: nut en noodzaak Sophia E. Kramer & S. Theo Goverts Afd. KNO/Audiologie VUMC, EMGO+ Instituut Voor het schatten van de beperking die een persoon ervaart, is een diagnose niet nodig.

Nadere informatie

Datum: 11 maart Onderstaand de volledige uitspraak. Compressiekousen bij ulcus cruris venosum (dubbellaags koussysteem) Samenvatting

Datum: 11 maart Onderstaand de volledige uitspraak. Compressiekousen bij ulcus cruris venosum (dubbellaags koussysteem) Samenvatting Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Datum: 11 maart 2010 Uitgebracht aan: Zorgvorm: Compressiekousen bij ulcus cruris venosum (dubbellaags koussysteem) vallen onder het basispakket Zvw De behandeling

Nadere informatie

Plotsdoofheid (Sudden deafness)

Plotsdoofheid (Sudden deafness) Keel-, Neus- en Oorheelkunde Plotsdoofheid (Sudden deafness) www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl KNO037 / Plotsdoofheid 2 Plotsdoofheid (Sudden

Nadere informatie

cochleaire implantatie bij kinderen

cochleaire implantatie bij kinderen cochleaire implantatie bij kinderen inleiding Een cochleair implantaat (CI) is een hulpmiddel dat ernstig slechthorende of dove kinderen en volwassenen de mogelijkheid biedt om geluid en spraak te kunnen

Nadere informatie

Samenvatting. Beloop van dagelijkse activiteiten bij adolescenten met cerebrale parese. Een 3-jarige follow-up studie

Samenvatting. Beloop van dagelijkse activiteiten bij adolescenten met cerebrale parese. Een 3-jarige follow-up studie * Samenvatting Beloop van dagelijkse activiteiten bij adolescenten met cerebrale parese Een 3-jarige follow-up studie Samenvatting Tijdens de periode van groei en ontwikkeling tussen kindertijd en volwassenheid

Nadere informatie

Verbetering hoormogelijkheden van kinderen met bilaterale percutane beengeleiders

Verbetering hoormogelijkheden van kinderen met bilaterale percutane beengeleiders Verbetering hoormogelijkheden van kinderen met bilaterale percutane beengeleiders Dr. C.A.J (Jacolien) Dun Dr. M.J.H. Agterberg Prof. dr. C. Cremers Dr. M.K.S. Hol Prof.dr.ir A.F.M. Snik Afdeling KNO,

Nadere informatie

23-1-2014. Classificeren en meten. Overzicht van de officiële definities van de meter sinds 1795. Raymond Ostelo, PhD. Klinimetrie

23-1-2014. Classificeren en meten. Overzicht van de officiële definities van de meter sinds 1795. Raymond Ostelo, PhD. Klinimetrie Raymond Ostelo, PhD Professor of Evidence-Based Physiotherapy Dept. Health Sciences EMGO+ Institute for Health and Care Research VU University Amsterdam, the Netherlands r.ostelo@vumc.nl 1 Classificeren

Nadere informatie

Gehoordiagnostiek neonataal CASUS

Gehoordiagnostiek neonataal CASUS Gehoordiagnostiek neonataal CASUS Presentatie Nascholingsdag audiologen te Utrecht Vrijdag 17 maart 2006 Age Hoekstra klinisch fysicus-audioloog Audiologisch Centrum van de Prof. J.J. Groen Stichting Amersfoort

Nadere informatie

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Extramurale zorg Zintuiglijk gehandicapten 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017

Multizorg VRZ Inkoopbeleid Extramurale zorg Zintuiglijk gehandicapten 2017. Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 Multizorg VRZ Inkoopbeleid Extramurale zorg Zintuiglijk gehandicapten 2017 Een toelichting voor zorgaanbieders op het inkoopjaar 2017 1 Inhoud Vooraf... 3 1. Inkoopbeleid... 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Innovatie...

Nadere informatie

Dr. M. Rodenburg (coördinator) Geen goed gehoor; wat nu?

Dr. M. Rodenburg (coördinator) Geen goed gehoor; wat nu? Dr. M. Rodenburg (coördinator) Geen goed gehoor; wat nu? Dr. M. Rodenburg (coördinator) Geen goed gehoor; wat nu? Houten, 2017 Eerste druk, Uitgeverij De Tijdstroom BV, Utrecht 1984 Tweede druk, Uitgeverij

Nadere informatie

Onderwerp: Afbakening groep volwassen zwaar lichamelijk gehandicapten in verband met een nieuwe AWBZ-aanspraak voor 24-uurszorg op afroep

Onderwerp: Afbakening groep volwassen zwaar lichamelijk gehandicapten in verband met een nieuwe AWBZ-aanspraak voor 24-uurszorg op afroep . Onderwerp: Afbakening groep volwassen zwaar lichamelijk gehandicapten in verband met een nieuwe AWBZ-aanspraak voor 24-uurszorg op afroep 1 Vereniging van Indicerende en adviserende Artsen Doelen: 1.

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER COCHLEAIRE IMPLANTATIE BIJ KINDEREN

AANMELDINGSFORMULIER COCHLEAIRE IMPLANTATIE BIJ KINDEREN AANMELDINGSFORMULIER COCHLEAIRE IMPLANTATIE BIJ KINDEREN PERSOONSGEGEVENS Naam... Voornamen... Roepnaam. Geb.datum: dag... maand... jaar... jongen meisje Straat, huisnummer... Postcode... Woonplaats...

Nadere informatie

Verloop pieklatentie vs intensiteit

Verloop pieklatentie vs intensiteit Neonatale screening - OAE Audiometrie bij Jonge Kinderen Mogelijkheden en Valkuilen Arjan J Bosman Audiologisch Centrum UMC St Radboud Nijmegen Neonatale screening - ALGO Objectieve Diagnostiek Tympanometrie,

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie