Eerste Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten D VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 december 2014 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking 1 heeft de brief van de Minister van Buitenlandse Zaken d.d. 15 augustus 2014 inzake het Midden-Oosten vredesproces (Kamerstuk , C) in goede orde ontvangen. De commissie heeft de brief tijdens de commissievergadering van 9 september jl. besproken. Naar aanleiding daarvan heeft de commissie op 23 september 2014 aanvullende vragen gesteld aan de toenmalige Minister. De Minister heeft op 5 december 2014 gereageerd. De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk overleg. De griffier van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, Gradenwitz 1 Samenstelling: Holdijk (SGP), Van der Linden (CDA), G.J. de Graaf (VVD), Franken (CDA) (vice-voorzitter), Nagel (50Plus), Elzinga (SP) (vice-voorzitter), Van Kappen (VVD) (voorzitter), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), Strik (GL), K.G. de Vries (PvdA), Knip (VVD), Van Boxtel (D66), Bröcker (VVD), Faber-van de Klashorst (PVV), Ganzevoort (GL),Th. de Graaf (D66), Koole (PvdA), De Lange (OSF), Martens (CDA), Popken (PVV), Schrijver (PvdA), Vlietstra (PvdA), Kops (PVV), Meijer (SP). kst d ISSN s-gravenhage 2014 Eerste Kamer, vergaderjaar , , D 1

2 BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE ZAKEN, DEFENSIE EN ONTWIKKELINGSSAMEN- WERKING Aan de Minister van Buitenlandse Zaken Den Haag, 23 september 2014 De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking heeft uw brief d.d. 15 augustus 2014 inzake het Midden- Oosten vredesproces (Kamerstuk , C) in goede orde ontvangen. De commissie heeft de brief tijdens de commissievergadering van 9 september jl. besproken. Naar aanleiding daarvan wenst de commissie u aanvullende vragen te stellen. Naar mening van de commissie verschaft de brief onvoldoende inzicht in de daadwerkelijke concrete inzet van de Nederlandse regering ten aanzien van het Midden-Oosten vredesproces. De commissie dankt u voor de kabinetsvisie die u in uw brief en in de twee genoemde Kamerstukken uiteenzet. Wat de commissie niet ziet terugkomen, is een daadwerkelijke strategie, zowel van de EU alsook van Nederland in EU-verband. De commissie is zich ervan bewust dat de strategie hoogstwaarschijnlijk herbezien wordt bij het aantreden van de nieuwe Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. In dat kader is een vraag aan u wat de belangrijkste inzet is van de Nederlandse regering, voor Nederland en Nederland in EU-verband, bij de ontwikkeling van de nieuwe EU-strategie. Daarnaast vraagt de commissie om haar een integraal overzicht te doen toekomen van de concrete activiteiten, de bilaterale en de multilaterale inzet van Nederland ten aanzien van het Midden-Oosten vredesproces. De commissie acht het nuttig om op basis hiervan tijdens een mondeling overleg met de Minister van gedachten te wisselen over de Nederlandse inzet, unilateraal alsook in EU-verband, ten aanzien van het Midden- Oosten vredesproces. De commissie verzoekt u binnen vier weken na dagtekening van deze brief antwoord te geven op bovenstaande vragen. De voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking, F.E. van Kappen Eerste Kamer, vergaderjaar , , D 2

3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 5 december 2014 Hierbij bied ik u een reactie aan op de twee vragen van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking van 15 augustus jl. (kenmerk u) over het Midden- Oosten vredesproces. Recente ontwikkelingen Sinds het opschorten van het Kerry-initiatief in april jl. zijn de verhoudingen tussen de Palestijnen en Israël verslechterd. De partijen van gaan van crisis naar crisis. Gebeurtenissen zoals de ontvoering van en moord op de drie Israëlische jongeren, gevolgd door een campagne van het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever met vele arrestaties en de moord op een Palestijnse tiener in Oost-Jeruzalem hebben aan de ernstige escalatie bijgedragen. Tegelijkertijd nam het aantal raketten uit Gaza fors toe, hetgeen leidde tot een militaire confrontatie tussen Hamas en Israël die 51 dagen duurde, met een groot verlies aan mensenlevens en schade als gevolg. Ondertussen werden de relaties tussen beide partijen verder op scherp gesteld mede door de aanhoudende retoriek aan weerszijden, uitbreiding van nederzettingen in Oost-Jeruzalem, aanslagen en verdere escalatie in Jeruzalem. Beide zijden bevinden zich in een neerwaartse spiraal die moeilijk te doorbreken lijkt. Eenvoudige oplossingen of traditionele maatregelen zijn niet voorhanden of lijken weinig effect te sorteren. De jongste ontwikkelingen brengen tevens een zorgwekkend risico met zich mee dat een religieuze dimensie van het conflict aan belang toeneemt, hetgeen een oplossing ervan verder compliceert. Tevens dragen ontwikkelingen in de regio bij aan de complexiteit van de situatie. Dit heeft ook zijn weerslag op het Palestijns-Israëlisch conflict. In de regio neemt radicalisering toe. Regionale allianties zijn veranderd en machtsposities van prominente regionale spelers zijn verschoven. Enerzijds delen Israël en een aantal Arabische landen een aantal belangen; met andere landen lijken de betrekkingen weer verslechterd. Tegelijkertijd lijkt Israël een nieuwe benadering ten aanzien van Gaza te hebben gekozen, na de confrontatie van deze zomer. Voor het eerst sinds 2007 staat Israël weer handelsverkeer toe vanuit Gaza naar de Westelijke Jordaanoever. Israël, de VN en Palestijnse Autoriteit werken samen weliswaar nog gebrekkig bij de invoer van bouwmaterialen in Gaza. Deze nieuwe benadering is nog jong, en het is wellicht nog te vroeg om hier een definitief oordeel over te vellen, maar het is een positieve ontwikkeling die het Kabinet verwelkomt en aanmoedigt. Het vooruitzicht voor de komende periode is niet rooskleurig. Het MOVP bevindt zich momenteel in een diepe impasse met vooralsnog weinig uitzicht op spoedige hervatting van substantiële onderhandelingen; meerdere onderhandelingsrondes in de afgelopen twintig jaar hebben niet geleid tot oplossing van het conflict. Er is een gebrek aan leiderschap aan beide zijden om op cruciale momenten te kiezen voor het compromis en de vrede op basis van de bekende ijkpunten. Daar is mede door gebrek aan voortgang frustratie en radicalisering bijgekomen. Aan beide kanten lijken binnenlands-politieke overwegingen dominanter te worden. De Palestijnse onderlinge verzoening maakt weinig vooruitgang. Fatah en Eerste Kamer, vergaderjaar , , D 3

4 Hamas belijden weliswaar steun aan de consensusregering met de mond, maar voeren ondertussen ook een machtsstrijd uit, mede om de gunst van de Palestijnse burger. Dit is met name van negatieve invloed op Gaza waar de integratie van overheidsinstellingen uitblijft en de wederopbouw stagneert. Tegelijkertijd worden binnen Hamas en in mindere mate Fatah machtsstrijden uitgevochten. Aan Israëlische zijde staat de coalitie onder druk over vragen zoals de Joodse Staat en de toekomst van het MOVP. Radicale krachten aan weerszijden zetten de toon en gematigde krachten worden te weinig gehoord. Ondertussen raakt het geduld van de internationale gemeenschap op. Dat resulteert in stappen zoals de recente erkenning van de Palestijnse staat door Zweden. Ook parlementen in andere Europese landen, zoals het VK, Ierland, Spanje en Frankrijk, spreken hiervoor steun uit. NL inzet Nederland heeft de afgelopen decennia een actief beleid gevoerd, zowel bilateraal, via de band van de EU, als in het kader van de VN ter ondersteuning van een door middel van onderhandelingen te bereiken twee-statenoplossing. Dit blijft de leidraad in het Nederlandse beleid. Alleen politieke onderhandelingen kunnen leiden tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing voor dit conflict; twee staten die in vrede en veiligheid naast elkaar bestaan. Het is zaak de twee-statenoplossing overeind te houden en te zoeken naar een opening voor doorstart van de onderhandelingen. Ondertussen zal Nederland tegenwicht bieden aan de ontwikkelingen die de levensvatbaarheid van de twee-statenoplossing bedreigen. Daarbij zal Nederland de goede bilaterale relaties met Israël en de PA benutten. De Nederlandse inzet richt zich op de volgende elementen: de-escalatie, doorstart van het vredesproces met een grotere rol voor de EU, behoud van de twee-statenoplossing; nederzettingen en concrete activiteiten in het kader van MOVP. De-escalatie Allereerst is essentieel dat de al gespannen situatie niet verder uit de hand loopt. Verdere escalatie en unilaterale stappen dreigen de kans op de terugkeer naar de onderhandelingstafel te verkleinen. De opgelopen spanningen in Jeruzalem zijn zeer zorgwekkend. Samen met Europese partners blijft Nederland aandringen op de-escalatie in woord en daad. Het kabinet roept partijen op zich te onthouden van contraproductieve stappen, provocaties en retoriek die verdere escalatie in de hand kunnen werken. Het kabinet veroordeelt de reeks aanslagen in Jeruzalem. Tevens ondersteunt Nederland partijen die een positieve rol kunnen spelen in beide samenlevingen om een tegenwicht te bieden aan wederzijdse verharding. Deze boodschap is ook door het kabinet overgebracht in recente gesprekken met de Israëlische Minister van Buitenlandse Zaken Lieberman en de Palestijnse Minister Al Malki. Doorstart van het vredesproces Prioriteit ligt bij hervatting van directe onderhandelingen. Nederland wil bijdragen aan een zo gunstig mogelijk klimaat hiervoor. Zonder geloofwaardige vredesonderhandelingen dreigt verdere escalatie en zal 2015 in het teken staan van conflictmanagement. De internationale gemeenschap staat voor de vraag hoe de huidige kloof en het wederzijdse wantrouwen tussen partijen in deze escalerende situatie kan worden overbrugd, resulterend in een effectiever proces dan tot nu toe het geval was. Eerste Kamer, vergaderjaar , , D 4

5 Een cruciale speler blijft de Verenigde Staten. Zonder intensieve betrokkenheid van de VS kan een alomvattend akkoord moeilijk tot stand komen. Secretary of State John Kerry overweegt een nieuw initiatief tot doorstart van de onderhandelingen. Het gaat er nu om welke vorm een Amerikaans initiatief zal krijgen. Nederland moedigt samen met EU-partners de VS aan partijen weer aan tafel te brengen. Daarvoor moet Secretary of State John Kerry de ruimte krijgen. Tegelijkertijd zouden de EU en EU-lidstaten daarbij een substantiële rol moeten gaan spelen. De kans van slagen wordt groter als de EU en VS samenwerken, in partnerschap, waarbij beider beschikbare instrumenten vis-à-vis de Israëli s en de Palestijnen kunnen worden ingezet. Hernieuwde onderhandelingen zouden plaats moeten vinden op basis van vastgestelde parameters. Tevens zou een aantal landen in de Arabische regio betrokken moeten worden. Het Arabische Vredesinitiatief zou daar een goede basis voor kunnen vormen. Samen hebben we meer leverage op de partijen. Met name nauwe betrokkenheid van Egypte is wenselijk, gezien de regionale machtspositie en de rol die het speelt rond Gaza. Grotere rol voor de Europese Unie Het kabinet is van mening dat, gezien de hierboven geschetste ontwikkelingen en de noodzaak tot doorstart van de onderhandelingen, de EU een grotere rol zou moeten spelen, zoals ook wordt gevraagd in de motie Sjoerdsma/Omtzigt die in de Tweede Kamer is aangenomen. De EU deelt deze opvatting. Het kabinet wil in overleg met Europese partners bepalen wat meest effectieve strategie is. Eensgezind EU-optreden is van belang om Europese en dus Nederlandse invloed te maximaliseren. Binnen de EU bestaat overeenstemming over de EU-parameters voor de twee-statenoplossing en over het feit dat de EU haar invloed op beide partijen moet aanwenden om uit de huidige crisis te komen. Over de precieze invulling van de aanpak voor het MOVP zal binnen de EU nader overleg nodig zijn. Hoge Vertegenwoordiger Federica Mogherini is direct na haar aantreden naar Israël en de Palestijnse Gebieden gereisd, wat tekenend is voor haar persoonlijke betrokkenheid en ambitie een bijdrage te leveren aan de oplossing van het conflict. Tijdens de Raad Buitenlandse Zaken van 17/11 jl. hebben de Ministers van Buitenlandse Zaken HV Mogherini gevraagd een strategie op te stellen om de rol van de Europese Unie vorm te geven. De HV zal hierbij de Verenigde Staten en ook landen in de Arabische regio consulteren. Deze EU-strategie is gericht op hervatting van onderhandelingen en het behoud van de twee-statenoplossing. HV Mogherini heeft aangegeven dat alle instrumenten op tafel liggen. Dit zal de HV de komende maanden verder uitwerken. Haar strategie met concrete voorstellen zal vervolgens door de lidstaten moeten worden besproken. Nederland zet zich in voor een effectief en strategisch EU-optreden, waarbij de zorgen en belangen van zowel Israël als de Palestijnen zorgvuldig in acht worden genomen, maar waar ook beide partijen op hun verantwoordelijkheden worden gewezen. Nu is het belangrijk de nieuwe HV ruimte te geven een grotere EU-rol uit te werken en een EU-strategie met instrumenten te ontwikkelen, daarbij rekening houdend met de plannen van SoS Kerry. Bij de inzet van instrumenten is effectiviteit voor het vredesproces doorslaggevend. Het hangt af van de situatie en de timing of inzet van instrumenten raadzaam en effectief is. Om de actieve EU-rol te onderstrepen en de HV Mogherini hierbij te ondersteunen heeft het kabinet gepleit voor de benoeming van een Speciale Vertegenwoordiger voor het MOVP die kan optreden als Eerste Kamer, vergaderjaar , , D 5

6 vertegenwoordiger van de HV ter plaatse. Hiervoor lijkt brede steun onder lidstaten te bestaan. Tevens zou steun aan partijen om hun huis op orde te brengen onderdeel van deze strategie moeten uitmaken. Voor de Palestijnen geldt in het bijzonder dat intra-palestijnse verzoening de Palestijnse positie in de onderhandelingen aanmerkelijk zou versterken, met inachtneming van de Kwartet-principes. Daarom steunt het kabinet de hereniging van Gaza en de Westelijke Jordaanoever door terugkeer van de Palestijnse Autoriteit naar Gaza. Daarbij zijn de ondersteuning van de consensusregering en de hervatting van het handelsverkeer tussen Gaza en Westelijke Jordaanoever prioriteiten. Dit kan de positie van de Palestijnse Autoriteit versterken en de legitimiteit voor terugkeer naar onderhandelingen vergroten. Erkenning van een Palestijnse staat Met de erkenning door de Zweedse regering wint het onderwerp momentum binnen de Europese Unie. Een aantal nationale parlementen heeft zich uitgesproken voor erkenning, waarbij zij van mening verschillen over timing van de erkenning of het moment overlaten aan hun regeringen. De erkenning van een staat is een nationale verantwoordelijkheid en blijft een bilaterale afweging. Niettemin acht het kabinet het verstandig om zoveel mogelijk gezamenlijk op te trekken met Europese partners. Samen met een meerderheid van de EU-lidstaten is het kabinet van mening dat erkenning alleen zinvol is op een strategisch moment als het effectief, reëel en opportuun is in het kader van onderhandelingen. Dit is ingevuld tijdens de Begrotingsbehandeling Buitenlandse Zaken in de Tweede Kamer (18, 19 november jl.), waarbij tevens duidelijk is gemaakt dat voor het kabinet (en veel Europese partners) erkenning nu niet aan de orde is en op dit moment geen bijdrage levert aan de herstart van onderhandelingen. Behoud van twee-statenoplossing-nederzettingen Achtereenvolgende Nederlandse kabinetten hebben op basis van het internationaal recht het standpunt ingenomen dat de gebieden die Israël in juni 1967 onder zijn bestuur bracht niet tot zijn grondgebied behoren. De voortdurende uitbreiding van Israëlische nederzettingen in bezet Palestijns Gebied vormt een ernstige bedreiging voor het vredesproces. De bouw van nederzettingen is strijdig met internationaal recht en loopt vooruit op eventuele wijzigingen van de grenzen van 67. Bovendien is de nederzettingenbouw zo omvangrijk dat de twee-statenoplossing fysiek onmogelijk dreigt te worden. Het maakt een mogelijke uiteindelijke afspraak betreffende landruil extra moeilijk. Uitgangspunt voor het kabinet blijft dat de grenzen van 1967 alleen met onderlinge overeenstemming kunnen worden gewijzigd. Het kabinet is zeer bezorgd over voortdurende uitbreiding van nederzettingen. Recente stappen tot verdere uitbreiding van nederzettingen in Oost-Jeruzalem dragen niet bij aan noodzakelijke de-escalatie van de fragiele situatie. Voorts bemoeilijken deze stappen initiatieven gericht op de hervatting van vredesonderhandelingen. Het kabinet blijft in bilaterale contacten zijn grote zorgen kenbaar maken en de Israëlische regering oproepen de uitbreiding van nederzettingen te stoppen. In de bredere EU-strategie, waaraan HV Mogherini werkt, wordt de Europese reactie op nederzettingenpolitiek meegenomen. Binnen de EU Eerste Kamer, vergaderjaar , , D 6

7 vinden discussies plaats over een gepaste reactie op en concrete maatregelen naar aanleiding van verdere uitbreiding van nederzettingen door Israël. Het uitgangspunt is hierbij duidelijker de scheidslijn tussen Israël en bezet Palestijns Gebied aan te brengen, zoals vastgelegd in EU-raadsconclusies. Nederlandse activiteiten in het kader van MOVP De Nederlandse inspanningen zijn gericht op bijdragen aan de hervatting van vredesonderhandelingen en het behoud van de levensvatbaarheid van de twee-statenoplossing. In het licht van bovenstaande kaders ontplooit Nederland de volgende activiteiten: Bilaterale samenwerkingsfora met Israël en de Palestijnse Gebieden: In het kader van de fora wordt een breed scala aan activiteiten uitgevoerd. Hierover wordt u binnenkort separaat geïnformeerd. OS-programma Palestijnse Gebieden: Met het OS-programma steunt Nederland de Palestijnse staatsopbouw. In dat kader bestaat een substantieel hulpprogramma gericht op voedselzekerheid en op private-sectorontwikkeling, veiligheid en rechtsorde, watervoorziening en humanitaire hulp. Opening grenzen Gaza met inachtneming van legitieme veiligheidszorgen Israël: Nederland blijft hier consequent op aandringen en levert tevens een concrete bijdrage. Dit is van belang voor wederopbouw van Gaza. Nederland levert daarom een bijdrage aan het tijdelijke VN-monitoring en verificatie mechanisme, dat veilige invoer van bouwmaterialen en toezicht op het gebruik ervan mogelijk maakt. Daarnaast richt Nederland zich op bevordering van handelsverkeer Gaza Westelijke Jordaanoever via de Nederlandse containerscanner. Bevorderen people to people contacten: Nederland stimuleert contacten tussen Palestijnen en Israëli s door middel van ondersteuning van projecten die onderlinge en trilaterale samenwerking bevorderen op de terreinen water, mensenrechten, kennis en onderzoek. Mensenrechten: Mensenrechten vormen een prioriteit in de relaties met Israël en de Palestijnse Gebieden. Daartoe financiert Nederland NGO s aan weerszijden en voert Nederland een constructieve en indien nodig kritische mensenrechtendialoog met Israël en de Palestijnse Autoriteit. In VN en EU verband zet NL zich ook in voor een constructieve dialoog met beide partijen over mensenrechten. Veiligheid: Nederland levert een bijdrage aan beide EU-missies (EUPOL COPPS, EUBAM Rafah). Ook ondersteunt Nederland de Amerikaanse missie van de United States Security Coordinator (USSC) bij de opbouw van de Palestijnse veiligheidssector. De Minister van Buitenlandse Zaken, A.G. Koenders Eerste Kamer, vergaderjaar , , D 7

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 114 Goedkeuring van de op 27 juni 2014 te Brussel lidstaten, enerzijds, en de Republiek Moldavië, anderzijds (Trb. 2014, 207) 34 115 Goedkeuring

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012 AF VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 877 Staat van de Europese Unie 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie H 1 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) en van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 502 EU-voorstel: Gezamenlijke mededeling voor een gezamenlijk kader voor de bestrijding van hybride bedreigingen: een reactie van de Europese

Nadere informatie

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, De Minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders.

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, De Minister van Buitenlandse Zaken, Bert Koenders. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 13 april 2016 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 23 432 De situatie in het Midden-Oosten Nr. 348 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2012 Z VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

betreffende de erkenning van Palestina als onafhankelijke staat

betreffende de erkenning van Palestina als onafhankelijke staat stuk ingediend op 175 (2014-2015) Nr. 1 27 november 2014 (2014-2015) Voorstel van resolutie van de dames Tine Soens en Güler Turan betreffende de erkenning van Palestina als onafhankelijke staat verzendcode:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 33 093 EU-mededeling: Een Europees systeem voor het traceren van terrorismefinanciering: beschikbare opties COM(0)49 A VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 32 891 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en diverse andere wetten in verband met de vermindering

Nadere informatie

ALTERNATIEVEN 4. OBSTAKELS OP WEG NAAR VREDE 5. HOUDING VAN VS EN EUROPA 6. CONCLUSIE

ALTERNATIEVEN 4. OBSTAKELS OP WEG NAAR VREDE 5. HOUDING VAN VS EN EUROPA 6. CONCLUSIE OPZET LEZING: 1.KORT HISTORISCH OVERZICHT 2. URGENTIE VAN HET VRAAGSTUK 3. TWEE-STATENOPLOSSING EN ALTERNATIEVEN 4. OBSTAKELS OP WEG NAAR VREDE 5. HOUDING VAN VS EN EUROPA 6. CONCLUSIE 1. MANDAATGEBIED

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument B6-0273/2007 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Europese Raad en de Commissie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument B6-0273/2007 ONTWERPRESOLUTIE. naar aanleiding van de verklaringen van de Europese Raad en de Commissie EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 4.7.2007 B6-0273/2007 ONTWERPRESOLUTIE naar aanleiding van de verklaringen van de Europese Raad en de Commissie ingediend overeenkomstig artikel 103, lid 2

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 23 432 De situatie in het Midden-Oosten Nr. 16 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 31 571 Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 J VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 32 317 JBZ-Raad GL VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 1 juni 2016 De vaste commissies voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad 1 en Veiligheid

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 163 EU-voorstel: Verordening tot wijziging van de Dublinverordening COM(2014)382 1 B VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 21 april

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 550 Nota over de toestand van s Rijks financiën Y VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 13 juni 2017 De leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 32 842 Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 200 20 32 37 JBZ-Raad AI VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 8 april 20 De vaste commissie voor de JBZ-Raad heeft in haar vergadering van 5 maart

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 30 145 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het bevorderen van voortgezet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 035 Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 20 202 32 68 Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met de introductie van DNA-verwantschapsonderzoek

Nadere informatie

Het is met veel emotie dat ik u welkom heet in de Belgische Senaat.

Het is met veel emotie dat ik u welkom heet in de Belgische Senaat. 1 Toespraak van de heer Armand De Decker, Voorzitter van de Senaat, naar aanleiding van het bezoek van de heer Mahmoud Abbas, President van de Palestijnse Autoriteit 23 februari 2010 Excellenties, Beste

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 32 450 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en aanverwante wetten met het oog op enige verbeteringen en vereenvoudigingen van het bestuursprocesrecht

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 28 165 Deelnemingenbeleid rijksoverheid I VERSLAG VAN EEN NADER SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 oktober 2017 De leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 493 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Gaswet en de Warmtewet (wijzigingen samenhangend met het energierapport 2011) G VERSLAG VAN

Nadere informatie

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet opgesteld

e) Nr. impact assessment Commissie en Opinie Impact-assessment Board Niet opgesteld Fiche 6: Gezamenlijke mededeling EU-Birma/Myanmar 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Gezamenlijke mededeling aan het Europees Parlement en de Raad: Elementen voor een strategie van de EU ten aanzien

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie BG 1 Samenstelling: Economische Zaken: Schuurman (CU),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 20 202 33 08 EU-voorstel: herzien richtlijnvoorstel betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van de internationale-beschermingsstatus

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 F VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 20 202 32 798 Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget in verband met bezuiniging op het kindgebonden budget G VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 30 486 Evaluatie Embryowet E VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 april 2014 De leden van de vaste commissie voor Volksgezondheid,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 20 202 33 000 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 202 I VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 32 623 Actuele situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten E VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld 10 februari 2015 De vaste commissie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 32 317 JBZ-Raad DS VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 mei 2014 De vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad 1 heeft op

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2016Z10404 Datum 15 juni

Nadere informatie

Israël-Palestina na de oorlog in Gaza en de rol van de EU

Israël-Palestina na de oorlog in Gaza en de rol van de EU EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 AANGENOMEN TEKSTEN P8_TA(2014)0029 Israël-Palestina na de oorlog in Gaza en de rol van de EU Resolutie van het Europees Parlement van 18 september 2014 over Israël en Palestina

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014 F VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 20 202 27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg E VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 24 mei 202 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 648 Staat van de Europese Unie 2017 E VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 9 september 2017 De Eerste Kamer heeft tijdens de plenaire

Nadere informatie

LIJST VAN COMMISSIES C.A. I. College van Senioren:

LIJST VAN COMMISSIES C.A. I. College van Senioren: LIJST VAN COMMISSIES C.A. I. College van Senioren: De fractievoorzitters c.q. de plv. fractievoorzitters. De Voorzitter van der Kamer zit het College voor, de Ondervoorzitters van de Kamer kunnen vergaderingen

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie K VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 25 april 2014 De leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 32 827 Toekomst mediabeleid 34 459 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2015 W VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2013 C VERSLAG

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2013 F VERSLAG VAN

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Noord Afrika en Midden-Oosten Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Datum 25 juli 2017 Betreft Beantwoording vragen van het lid Karabulut over de cholera-uitbraak in Jemen

Datum 25 juli 2017 Betreft Beantwoording vragen van het lid Karabulut over de cholera-uitbraak in Jemen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 25 juli 2017 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Datum 16 november 2016 Betreft Beantwoording vragen van het lid Sjoerdsma over het bericht Exodus dreigt bij Internationaal Strafhof.

Datum 16 november 2016 Betreft Beantwoording vragen van het lid Sjoerdsma over het bericht Exodus dreigt bij Internationaal Strafhof. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Datum 16 november 2016 Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Conflict Midden Oosten 12 augustus 2005

Conflict Midden Oosten 12 augustus 2005 Conflict Midden Oosten 12 augustus 2005 Met enige regelmaat worden er vragen gesteld over de toestand in het Midden Oosten. Een aantal vragen zijn kort voor de ontruiming van de Joodse kolonisten uit Gaza

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 449 Voorstel van wet de leden Wilders en Bosma tot intrekking van de goedkeuringswet inzake de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 33 169 EU-voorstel: Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politiële en justitiële autoriteiten (COM(2012)10) en EU-voorstel Verordening

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 32 317 JBZ-Raad CF VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 1 november 2012 De vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-raad 1 heeft

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 549 EU-mededeling: actieplan om de bestrijding van belastingfraude en belastingontduiking te versterken COM (2012) 722 B VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad tijdens de in hoofde genoemde bijeenkomst heeft aangenomen.

Hierbij gaan voor de delegaties de conclusies die de Europese Raad tijdens de in hoofde genoemde bijeenkomst heeft aangenomen. Europese Raad Brussel, 16 juli 2014 (OR. en) EUCO 147/14 CO EUR 9 CONC 3 BEGEEIDENDE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad aan: de delegaties Betreft: Bijzondere bijeenkomst van de Europese Raad

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 858 EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM(2014) 15, 20 en 21 D VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 10 juni 2014 De

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2015Z10166 en 2015Z10168

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 31 571 Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1220 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 224 Wijziging van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek om erfgenamen beter te beschermen tegen schulden van de erflater (Wet bescherming erfgenamen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1771 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 31 389 Een integraal kader voor regels over gehouden dieren en daaraan gerelateerde onderwerpen (Wet dieren) V VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 32 393 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met de aanvulling met instrumenten voor bekostiging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1514 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 33 740 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 32 043 Toekomst pensioenstelsel J VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 5 januari 2017 De vaste commissies voor Financiën 1 en voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 21 501-02 Algemene Raad Nr. 198 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1594 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 207 Wijziging van artikel 417, vierde lid, en van artikel 427 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het tegengaan van het berekenen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1763 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 226 Oprichting door de Staat der Nederlanden van een vereniging naar Nederlands recht ter ondersteuning van het internationale collectief «Initiative

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie N VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 7 maart

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 858 EU-voorstellen: Kader klimaat en energie 2030 COM (2014) 15, 20 en 21 1 H VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 16 januari 2015

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011-2012 30 511 Voorstel van wet van de leden Ormel en Van Dekken tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het verhogen van de maximale

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 8 juli 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0186 (E) 11290/14 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: ACP 109 COAFR 184 PESC 677 RELEX 538 BESLUIT

Nadere informatie

1. Het dragen van een gezichtsbedekkende sluier in publieke ruimten moet worden verboden.

1. Het dragen van een gezichtsbedekkende sluier in publieke ruimten moet worden verboden. 1. Het dragen van een gezichtsbedekkende sluier in publieke ruimten moet worden verboden. EENS (VVD, PvdA, SP, CDA, PVV, SGP, CU, VNL, 50Plus, PvdD). ONEENS (D66, GL, DENK). Op 27 november 2015 is er door

Nadere informatie

9 december 2014. Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat

9 december 2014. Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat 9 december 2014 Onderzoek: Erkenning Palestijnse staat Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2015Z08639 Datum 27 mei 2015

Nadere informatie

Beleidswerk rond mensenrechten in Israël en Palestina

Beleidswerk rond mensenrechten in Israël en Palestina Beleidswerk rond mensenrechten in Israël en Palestina BTC, 9 februari 2017 Inhoud I. Beleidsmedewerker-ngo s II. Conflict in vogelvlucht. III. Situatie op het terrein. IV. Beleid van de EU. V. Beleidswerk.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1126 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITEN- LANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 32 317 JBZ-Raad HN VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 26 april 2017 De vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad 1 heeft

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2016 F VERSLAG VAN EEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 66 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 21 501-04 Ontwikkelingsraad Nr. 180 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 34 506 Voorstel van wet van het lid Kuiken houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1223 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (XIII) voor het jaar 2012 G VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1051 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN BUITEN- LANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 20 202 32 872 Wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht voor intermediairs die

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 33 129 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) 33 330

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 31 936 Luchtvaartnota D VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 27 augustus 2014 Ordening 1 hebben kennis genomen van het voorgehangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1520 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 21 501-02 Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken Nr. 1199 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 384 (R1850) Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2017 2018 34 088 Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van Richtlijn 2013/32/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013

Nadere informatie

Een vriend van Israël is nog geen vijand van de Palestijnen

Een vriend van Israël is nog geen vijand van de Palestijnen 113 Een vriend van Israël is nog geen vijand van de Palestijnen De staat Israël is nog altijd de belichaming van rechtvaardigheid, het enige recht dat het Joodse volk kon worden gedaan na het onrecht dat

Nadere informatie