Basisovereenkomst. Sociaal Domein 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basisovereenkomst. Sociaal Domein 2016"

Transcriptie

1 Basisovereenkomst Sociaal Domein 2016 versie januari 2017

2 Inhoudsopgave Artikel 1. Begrippen 4 Artikel 2. Voorwerp van de Basisovereenkomst 6 Artikel 3. Duur van de Basisovereenkomst 6 Artikel 4. Uitgangspunten voor de samenwerking en kaderstelling 6 Artikel 5. Uitsluiting deelname Dienstverleners 7 Artikel 6. Artikel is vervallen 7 Artikel 7. Netwerk Dienstverleners Sociaal Domein 7 Artikel 8. Inbreng via Digitale Ontwikkeltafel (DOT) 7 Artikel 9. Inbreng via Fysieke Ontwikkeltafel 8 Artikel 10. Besluitvorming 8 Artikel 11. Deelovereenkomst 9 Artikel 12. Tussentijds opzeggen van de Overeenkomst 9 Artikel 13. Ontzegging deelname, ontbinding en sanctie 9 Artikel 14. Overdracht 10 Artikel 15. Nieuwe Dienstverleners 10 Artikel 16. Geschillen 10 Bijlage 1 Dienstverleners die de Basisovereenkomst hebben ondertekend 13 Bijlage 2 Overzicht van regiogemeenten 14 Bijlage 3. Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Eindhoven Basisovereenkomst versie 2.0 ingaande 1 januari

3 Basisovereenkomst Sociaal Domein 2016 De ondergetekenden; 1. De gemeente Eindhoven, ingevolge artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevr. drs. N. Sabir, Sectorhoofd Sociaal Domein Gemeente Eindhoven. hierna te noemen de Gemeente ; en 2. gevestigd.te ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam dienstverlener, gevestigd (adres) te (plaats van vestiging) vertegenwoordigd door (naam vertegenwoordiger) hierna te noemen Dienstverlener ; De Basisovereenkomst noemt de Gemeente en Dienstverleners gezamenlijk Partijen en ook separaat van elkaar Partij Partijen overwegen bij het aangaan van deze Overeenkomst als volgt: Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wmo 2015 (het sociaal domein). In verband met de uitvoering van de Jeugdwet, Participatiewet en de Wmo2015 koopt de Gemeente voorzieningen in bij aanbieders van de hiertoe benodigde zorg- en hulpvoorzieningen. Op basis van de Dienstverleningsovereenkomst regionale inkoop jeugdhulp (per 1 januari 2017) verzorgt de gemeente Eindhoven de inkoop voor de regio Zuidoost Brabant voor de tweedelijns specialistische jeugdhulp en Jeugdzorg Verblijf, waaronder begrepen zijn Verblijf Jeugd AWBZ en ZVW Op basis van de rol als centrumgemeente verzorgt de gemeente Eindhoven de inkoop van de voorziening Beschermd Wonen en Stedelijk Kompas voor 15 omliggende gemeenten (zie voor omvang en duur deelname andere gemeenten bijlage 2). Bij de inkoop van voorzieningen in het kader van de Jeugdwet, Participatiewet en de Wmo2015 gelden de volgende algemene uitgangspunten: - Toename van zelfredzaamheid van Inwoners; - Wettelijke continuïteit van begeleiding en behandeling borgen; - Goede prijs/kwaliteitsverhouding; - Keuzevrijheid voor Inwoners bij de gecontracteerde leveranciers; - Huidige (wettelijke) kwaliteitseisen als uitgangspunt; - Transformatie en vernieuwing; - Streven naar eenvoud in verantwoording en verslaglegging; - Passend bij het gemeentelijk inkoopbeleid (met thema s als duurzaamheid, social return on investment lokaal ondernemerschap en innovatie). De Partijen ontwerpen en organiseren samen een aanbod van bestaande en nieuwe voorzieningen die nodig zijn als de sociale basis en de eerste lijn niet in een passend aanbod voorzien en met inachtneming van de financiële doelstellingen en kaders van de Gemeente. De Partijen zoeken naar effectieve prikkels om burgers in staat te stellen zoveel mogelijk zelf te doen in plaats van zorg te stapelen of te intensiveren. De Dienstverleners krijgen ruimte om tot efficiënte arrangementen te komen in samenwerking met Inwoners en professionals. Een nadere uitwerking hiervan wordt in een Deelovereenkomst beschreven. De Partijen kennen, ook onderling, uiteenlopende belangen en doelstellingen maar ondersteunen elkaar bij de uitvoering door samen te werken als het belang en de zorgvraag van de Inwoner hierom vraagt. Basisovereenkomst versie 2.0 ingaande 1 januari

4 De Partijen zijn zich ervan bewust dat de veranderingen in de wetgeving sinds 2015 en het beleid van de rijksoverheid ten aanzien van Jeugdwet, Participatiewet en Wmo2015 vragen om transitie en transformatie, wat onzekerheid oplevert over de uitvoering van de taken op grond van deze wetgeving. De Partijen staan gezien de gewenste flexibiliteit, dynamiek en modulariteit de toetreding van nieuwe Dienstverleners toe, mits zij de inhoud van deze Basisovereenkomst volledig onderschrijven. Aanvullende afspraken en voorwaarden over toetreding tot een Deelovereenkomst worden zo nodig in de betreffende Deelovereenkomst vastgelegd. Door ondertekening van deze Overeenkomst stemmen Partijen er mee in (voor zover aan de orde) dat eerdere overeenkomst(en), en Addend(um)(a) verval(t) (len) en vervangen word(t)(en) door deze Overeenkomst. Partijen verklaren als volgt overeen te zijn gekomen: Artikel 1. Begrippen Basisovereenkomst: Deze overeenkomst met daarin de afspraken over de structuur van communicatie, overleg en besluitvorming, waarmee Deelovereenkomsten tot stand worden gebracht met betrekking tot te behalen Resultaten. Deelovereenkomst: Een overeenkomst met daarin afspraken tussen de Gemeente(n) en één of meerdere Dienstverleners over één of meer te behalen Resultaten. De Basisovereenkomst en onderliggende Deelovereenkomst(en) maken integraal onderdeel uit van elkaar. Een Deelovereenkomst is niet mogelijk als de Dienstverlener de Basisovereenkomst niet ondertekent. Dienstverlener: Een rechtspersoon of natuurlijke persoon die zorg, maatschappelijke en/of vergelijkbare dienstverlening aanbiedt aan Inwoners. Ernstige fout: De niet-nakoming van contractuele verplichtingen waarbij sprake is van gedrag dat wijst op kwade opzet of nalatigheid van een zekere ernst en daarnaast iedere andere onrechtmatige gedraging van de Dienstverlener die invloed heeft op de professionele geloofwaardigheid van de Dienstverlener als organisatie en die gedraging kwalificeert als kwade opzet of nalatigheid van een zekere ernst. Fysieke Ontwikkeltafel: Periodieke bijeenkomst van Gemeente(n) en een geselecteerde vertegenwoordiging van Dienstverleners die voorlopige voorstellen met elkaar bespreekt. Gemeente: De gemeente Eindhoven én regiogemeenten zoals toegelicht in bijlage 2 bij deze Basisovereenkomst. Inwoner: Degene die op grond van Jeugdwet, Participatiewet dan wel Wmo2015 in aanmerking komt voor hulp of voorzieningen op basis van die wetgeving. Netwerk Dienstverleners Sociaal Domein: Naam van de formele structuur die deze Overeenkomst in het leven roept voor communicatie, overleg en besluitvorming waaraan Partijen deelnemen. Dit Netwerk Dienstverleners Sociaal Domein zal als netwerk gepositioneerd worden in de (fysieke en virtuele) ontwikkeltafels. Partij: De Gemeente of een Dienstverlener, gezamenlijk ook aangeduid als Partijen. Resultaat De maatregel/voorziening zoals geleverd op basis van een Deelovereenkomst. Uitgewerkt voorstel: voorstel voor besluitvorming (waar van toepassing) opgesteld door een Basisovereenkomst versie 2.0 ingaande 1 januari

5 Fysieke Ontwikkeltafel dat eerst wordt voorgelegd aan het bestuur van de Gemeente. Digitale Ontwikkeltafel (aangeduid: DOT): Alle Partijen en Inwoners kunnen virtueel reacties indienen op gepubliceerde (Voorlopige) voorstellen. Deze reacties zijn evenredig gelijk aan de reacties van de deelnemers aan de Fysieke Ontwikkeltafels en worden besproken aan de Fysieke Ontwikkeltafel. Voorlopig voorstel: Voorstel ingebracht door een Partij in het Netwerk Dienstverleners Sociaal Domein (zie artikel 9). Het ingebrachte voorstel wordt besproken en uitgewerkt aan een Fysieke Ontwikkeltafel. Werkgroep: Overlegstructuur die ten behoeve van behandeling aan de Fysieke Ontwikkeltafel onderwerpen voorbereidt en uitwerkt die kunnen leiden tot een Voorlopig voorstel. Basisovereenkomst versie 2.0 ingaande 1 januari

6 Artikel 2. Voorwerp van de Basisovereenkomst 2.1 Deze overeenkomst brengt tussen Partijen een structuur tot stand voor Communicatie, Overleg en Besluitvorming. Partijen maken gebruik van deze structuur voor het voorbereiden, beheren, monitoren en bijsturen van één of meer onderliggende Deelovereenkomsten. De naam van de structuur is Netwerk Dienstverleners Sociaal Domein. 2.2 Deelname aan deze Basisovereenkomst geeft geen recht op een Deelovereenkomst. Partijen moeten deze Deelovereenkomsten expliciet sluiten. Deelname aan een Deelovereenkomst is niet mogelijk als de betreffende Partij de Basisovereenkomst niet heeft ondertekend. Artikel 3. Duur van de Basisovereenkomst 3.1 Deze Basisovereenkomst gaat in op 28 september De Gemeente stelt vanaf die datum de Basisovereenkomst open voor ondertekening door Dienstverleners. De versie 2.0 gaat in op 1 januari 2017 en vervangt de voorgaande versie. 3.2 Deze Basisovereenkomst geldt tot 1 januari De overeenkomst wordt na afloop van de looptijd stilzwijgend verlengd. Stilzwijgende verlenging geschiedt maximaal drie keer, telkens voor één jaar. Indien een Partij geen gebruik wil maken van deze verlengingsoptie laat zij dit uiterlijk drie maanden voor het einde van het contractjaar schriftelijk aan de wederpartij weten. De Gemeente informeert Dienstverleners zes maanden voor 31 december 2020 over de vormgeving van de uitvoering vanaf 1 januari Nadat met een Partij de Basisovereenkomst is gesloten, kan met de betreffende Partij een Deelovereenkomst worden gesloten. Wordt echter met de betreffende Partij, binnen een periode van 12 maanden, géén Deelovereenkomst gesloten dan eindigt de Basisovereenkomst met deze Partij van rechtswege. Na deze periode kan met deze Partij geen Deelovereenkomst worden gesloten. Dit is anders indien met deze Partij opnieuw een Basisovereenkomst is gesloten. Artikel 4. Uitgangspunten voor de samenwerking en kaderstelling De Partijen zullen bij hun samenwerking op basis van de Basisovereenkomst en de Deelovereenkomst(en) steeds de volgende uitgangspunten in acht nemen: Basis: Partijen erkennen en komen overeen dat het Resultaat de basis vormt voor zowel deze Basisovereenkomst als de daaruit voortkomende Deelovereenkomst(en). Verklaring: Partijen verklaren door ondertekening van deze Basisovereenkomst dat zij een zakelijke of andere doelstelling of verbintenis waarvan zij redelijkerwijze kunnen verwachten dat deze strijdig is met het voorwerp van deze Basisovereenkomst of een daaruit voortkomende Deelovereenkomst direct kenbaar maken aan de Gemeente. Gedragsregels: Partijen spreken af dat zij bij conflicten, geschillen, vergissingen, slechte prestaties en andere zaken binnen het raamwerk van deze Basisovereenkomst met elkaar zoeken naar oplossingen. Bij geschillen is artikel 16 van toepassing. Transparantie: Partijen zijn transparant en wisselen informatie uit ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst, met uitzondering van informatie die wettelijk of door een rechter geheim is verklaard. Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Eindhoven 2013: De Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Eindhoven 2013 (bijlage 3) zijn op deze Basisovereenkomst en de Deelovereenkomst(en) van toepassing tenzij hiervan in deze Basisovereenkomst of de Deelovereenkomst uitdrukkelijk is afgeweken. Social Return: Bij deelname aan een Deelovereenkomst gelden voor de Dienstverlener verplichtingen ten aanzien van social return zoals beschreven in de desbetreffende Deelovereenkomst. Duurzaamheid: Bij deelname aan een Deelovereenkomst noteert Dienstverlener antwoorden op vragen met betrekking tot Duurzaamheid conform het bij de Deelovereenkomst aangereikte invulformulier. Basisovereenkomst versie 2.0 ingaande 1 januari

7 Artikel 5. Uitsluiting deelname Dienstverleners 5.1 Een Dienstverlener waarop de uitsluitingsgronden van toepassing zijn en/of die niet voldoet aan de vakbekwaamheidseisen zoals opgenomen in de Deelovereenkomst waar de betreffende Dienstverlener aan deelneemt, kunnen niet deelnemen aan deze Basisovereenkomst. Het gaat om alle verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden en vakbekwaamheidseisen die in de eigen verklaring aanbesteden zijn opgenomen. 5.2 De Gemeente behoudt zich het recht voor om, voordat zij een Basisovereenkomst met de Dienstverlener tekent en gedurende de looptijd van de Basisovereenkomst, te controleren of de genoemde uitsluitingsgronden daadwerkelijk niet op Dienstverlener van toepassing zijn en of Dienstverlener voldoet aan de vakbekwaamheidseisen zoals opgenomen in de Deelovereenkomst waar de betreffende Dienstverlener aan deelneemt. 5.3 De Dienstverlener dient bij inschrijving de volgende documenten te overleggen: - blijkt van degene die de Overeenkomst en Eigen Verklaring een rechtsgeldig ondertekende Eigen Verklaring; - een "gedragsverklaring aanbesteden", niet ouder dan twee jaar; - een verklaring van de Belastingdienst, niet ouder dan zes maanden, dat is voldaan aan de afdracht loonheffing en sociale verzekeringspremies ( Verklaring betalingsgedrag ) - een uittreksel uit het Handelsregister, niet ouder dan zes maanden, waaruit de tekenbevoegdheid ondertekent. Gedurende de looptijd van de overeenkomst dienen deze actueel aanwezig te zijn. 5.4 De Gemeente kan besluiten deze Basisovereenkomst onder ontbindende voorwaarde te sluiten met een Dienstverlener die nog niet op de voorgeschreven wijze kan aantonen te voldoen aan de geëiste vakbekwaamheid in de Deelovereenkomst waar deze aan wenst deel te nemen. Artikel 6. Artikel is vervallen Vervallen Artikel 7. Netwerk Dienstverleners Sociaal Domein 7.1 Alle Partijen die deze Basisovereenkomst ondertekenen zijn lid van het Netwerk Dienstverleners Sociaal Domein. 7.2 Elke Partij wijst een contactpersoon aan voor het Netwerk Dienstverleners Sociaal Domein. Ook wijzen zij een vervanger voor deze persoon aan. Partijen delen de namen van deze personen en hun contactinformatie (in ieder geval een adres) schriftelijk mee aan de Gemeente. Partijen uit het Netwerk voor Dienstverleners die zitting nemen aan de Fysieke Ontwikkeltafels wijzen voor deze ontwikkeltafels ook een contactpersoon aan die met mandaat aan betreffende ontwikkeltafel en-of Werkgroep kan participeren. 7.3 De Gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van bijeenkomsten van het Netwerk Dienstverleners Sociaal Domein. De Gemeente faciliteert in ieder geval: - het actueel houden van de ledenlijst van het Netwerk Dienstverleners Sociaal Domein (zie bijlage 1); - het actueel houden van de contactpersonenlijst; - het onderhouden en beheren van de DOT genoemd in artikel 8; - het verzamelen van alle voorstellen, inclusief prioritering voor de Fysieke Ontwikkeltafel. 7.4 Elke Partij kan concrete voorstellen doen voor verbetering, aanpassing of verwijdering van (delen van) deze Basisovereenkomst en Deelovereenkomst(en). Elke Partij kan voorstellen doen voor nieuwe Deelovereenkomst(en). Alle Partijen kunnen voorstellen aanleveren via de DOT (zie artikel 8). Deze voorstellen worden in de agenda meegenomen voor de Fysieke Ontwikkeltafel. 7.5 Alle Partijen kunnen signalen afgeven die relevant zijn voor de uitvoering van de Deelovereenkomst(en). Deze signalen kunnen betrekking hebben op ontwikkelingen in de bedrijfsvoering, in wijken, in buurten of bij burgers, et cetera. Deze signalen kunnen zowel positief, neutraal als negatief zijn. Deze signalen worden, voor zover relevant, door de Gemeente meegenomen naar de Fysieke Ontwikkeltafel. 7.6` De Fysieke Ontwikkeltafel behandelt de genoemde voorstellen en signalen. Van de voortgang en uitwerking bericht de Gemeente via de DOT. Artikel 8. Inbreng via Digitale Ontwikkeltafel (DOT) 8.1 De voortgang en alle relevante documenten, waaronder notulen van de bijeenkomsten genoemd onder artikel 9.1, zijn te raadplegen via en voor de Jeugdwet ook via Iedere Partij, kan via de DOT voorstellen doen en signalen afgeven als bedoeld in Basisovereenkomst versie 2.0 ingaande 1 januari

8 artikel 7.4 en 7.5, via een door de Gemeente op te stellen format of reageren op de voortgang, en de uitwerking en ontwikkeling door de Fysieke Ontwikkeltafel. Artikel 9. Inbreng via Fysieke Ontwikkeltafel 9.1. De Gemeente bepaalt de samenstelling van de deelnemers aan de Fysieke Ontwikkeltafel. De Gemeente waarborgt dat de Fysieke Ontwikkeltafel een afspiegeling is van de belangen en percepties van de Dienstverleners. De Dienstverlener ziet erop toe dat de deelnemer die hij afvaardigt inbreng heeft die door de Dienstverlener gedragen wordt. De Gemeente toetst in overleg met Dienstverleners de effectiviteit van de samenstelling eenmaal per jaar of zoveel meer als zij nodig acht. Zij kan deze beargumenteerd aanpassen. 9.2 De Gemeente organiseert periodiek, en verder zo vaak als nodig, een Fysieke Ontwikkeltafel. De leden van de Fysieke Ontwikkeltafel komen bij elkaar op uitnodiging van de Gemeente. Stukken die tijdens een Fysieke ontwikkeltafel worden besproken, dienen uiterlijk drie werkdagen van tevoren door de Gemeente te worden gepubliceerd/te worden toegezonden. 9.3 Bij het zonder opgaaf van redenen of het meer dan driemaal in één kalenderjaar missen van een Fysieke Ontwikkeltafel kan de Gemeente besluiten om de betreffende Dienstverlener te vervangen door een andere Dienstverlener aan de Fysieke Ontwikkeltafel. Het leidt echter niet tot uitsluiting van het Netwerk Dienstverleners Sociaal Domein, deze Basisovereenkomst of (een) Deelovereenkomst(en). 9.4 De Gemeente vraagt de Fysieke Ontwikkeltafel om advies voor het vaststellen van en/of wijzigen van (een) Deelovereenkomst(en). De Fysieke Ontwikkeltafel behandelt namens het Netwerk Sociaal Domein voorstellen en signalen die Partijen zelf inbrengen, als ook de via de DOT binnengekomen voorstellen en signalen. Op basis hiervan komt de Fysieke Ontwikkeltafel tot "Voorlopige voorstellen". Alle Partijen binnen het Netwerk Dienstverleners Sociaal Domein krijgen twee weken de tijd om op de "Voorlopige voorstellen" te reageren via de DOT. Op basis van deze reacties en na het verwerken van deze reacties besluit de Fysieke Ontwikkeltafel of "Voorlopige voorstellen" worden aangemerkt als "Uitgewerkte voorstellen". Artikel 10. Besluitvorming 10.1 Partijen die deelnemen aan de Fysieke Ontwikkeltafel merken een "Voorlopig voorstel" pas aan als "uitgewerkt" als alle Partijen aan de fysieke overlegtafel met het voorstel akkoord kunnen gaan (stemmen bij unanimiteit). Een Uitgewerkt voorstel kan leiden tot aanpassing van deze Basisovereenkomst of onderliggende Deelovereenkomst(en) Als op basis van de stemming geen unanimiteit bestaat, kan de Gemeente beargumenteerd besluiten het voorstel toch als Uitgewerkt voorstel aan te merken en leidt dit tot een eenzijdige aanpassing van deze Overeenkomst of onderliggende Deelovereenkomst(en). Indien een of meer Dienstverleners zich niet kunnen conformeren met de aanpassingen kunnen zij besluiten de Basisovereenkomst of de onderliggende Deelovereenkomst(en) op te zeggen conform artikel Indien de Gemeente het "uitgewerkte voorstel" van artikel 10.1 niet aanneemt, dan wijzigt deze Overeenkomst en/of wijzigen de onderliggende Deelovereenkomst(en) niet Doen zich onverwachte ontwikkelingen voor in de individuele besluitvorming van Partijen dan doen Partijen daarvan direct mededeling aan de andere Partijen Indien een Uitgewerkt voorstel leidt tot aanpassing van de overeenkomst, wordt door de Partijen de datum van in werking treding van de gewijzigde overeenkomst afgesproken. Op moment van in werking treding vervalt de oude overeenkomst en treedt de gewijzigde overeenkomst daarvoor in de plaats ten aanzien van de partijen die tot ondertekening zijn over gegaan Een Uitgewerkt voorstel kan ook opgenomen worden in een Addendum dat aan de overeenkomst wordt gevoegd. Met betrekking tot een Addendum wordt eveneens een datum van in werking treding afgesproken Dienstverlener verklaart zich akkoord met de gewijzigde overeenkomst, dan wel het Addendum, door zorg te dragen dat vóór de datum van in werking treding een ondertekend exemplaar in DOT wordt ingediend. Er wordt uitgegaan van een termijn van 14 dagen tussen ontvangst van de gewijzigde overeenkomst ter ondertekening en uiterlijke datum indienen Bij verzuim van het indienen van een ondertekend exemplaar, zoals gesteld in artikel 10.7, stelt de Gemeente de Dienstverlener in gebreke, en behoudt de Gemeente zich het recht, na verstrijking van de termijn van in gebreke stelling, de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, overeenkomstig het bepaalde in artikel Basisovereenkomst versie 2.0 ingaande 1 januari

9 Artikel 11. Deelovereenkomst Als de Gemeente en één of meer Dienstverleners op basis van deze Basisovereenkomst tot overeenstemming komen over de instelling van een bepaalde voorziening, dan brengen zij daarvoor een Deelovereenkomst tot stand. De Deelovereenkomst kent in ieder geval de volgende onderwerpen: - wijze van opdrachtverstrekking (toeleiding) tot de voorziening/dienstverlening; - toe- en uittreding Deelovereenkomst voor Dienstverleners; - activiteiten die de Dienstverlener(s) gaat of gaan uitvoeren en de resultaten die de Dienstverlener(s) gaat of gaan leveren; - activiteiten die de Gemeente gaat uitvoeren en/of de prestaties die de Gemeente gaat leveren om de dienstverlening mogelijk te maken; - eisen aan de dienstverlening (kritische succesfactoren; kritische faalfactoren); - wijze van monitoring van activiteiten, resultaten en prestaties; - wijze van bekostigen inclusief tariefbepaling; - proces van administratieve organisatie (AOIC); - social return; - looptijd; - ontwikkelagenda; - bijlagen. Artikel 12. Tussentijds opzeggen van de Overeenkomst 12.1 Een Partij kan deelname aan deze Basisovereenkomst bij aangetekend schrijven opzeggen, waarbij deze een termijn van zes maanden in acht moet nemen, rekenend vanaf datum verzenden aangetekend schrijven. Als een Dienstverlener van deze mogelijkheid gebruik maakt, is deze verplicht om per direct in overleg te treden met de resterende Dienstverleners over de (mogelijke) overname van verplichtingen, zoals personeel en dienstverlening aan Burgers, voortvloeiende uit de Deelovereenkomst(en) waaraan Dienstverlener deelneemt. De Dienstverlener die verplichtingen overneemt verplicht zich dan tot volledige medewerking van voornoemde overname ten aanzien van de dienstverlening aan Burgers. De definitieve overdracht van de dienstverlening aan Burgers geschiedt pas na goedkeuring van de Gemeente De Gemeente kan deelname aan de Basisovereenkomst opzeggen op grond van artikel 10.8, dan wel indien Dienstverlener in een periode van 24 maanden geen Cliënten onder deze Overeenkomst in behandeling heeft genomen. Hiervoor wordt een termijn van 3 maanden in acht genomen, rekenend vanaf datum verzenden aangetekend schrijven. De Dienstverlener zal dan direct in overleg treden met de resterende Dienstverleners over (mogelijke) overname van verplichtingen met betrekking tot dienstverlening aan Burgers, voortvloeiende uit de Deelovereenkomst(en) waaraan Dienstverlener deelnam Met ingang van de verzenddatum van het aangetekend schrijven betreffende de opzegging, door Gemeente dan wel Dienstverlener, is Dienstverlener niet gerechtigd nieuwe Cliënten in behandeling te nemen. Artikel 13. Ontzegging deelname, ontbinding en sanctie 13.1 Indien de Gemeente het vermoeden heeft dat een Dienstverlener die deelneemt dan wel deel wil nemen aan de Basisovereenkomst of Deelovereenkomst(en) het maatschappelijk belang, het gemeentelijk belang dan wel het belang van de cliënt schaadt, start de Gemeente een onderzoek. Op basis van de resultaten van het onderzoek heeft de Gemeente de mogelijkheid om de Dienstverlener deelname aan de Basis- en Deelovereenkomst(en) te ontzeggen De Gemeente schort in bovenstaand geval de met de betreffende Dienstverlener gesloten Basis- en Deelovereenkomst(en) op gedurende het onderzoek, totdat op basis van de resultaten van het onderzoek besloten wordt de deelname aan deze overeenkomsten voort te zetten dan wel te ontbinden. Gedurende het onderzoek is de Gemeente gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten en/of uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat Gemeente tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan Gemeente verder toekomende rechten, daaronder begrepen het recht van gemeente op volledige schadevergoeding Mocht tijdens de looptijd van de Basisovereenkomst blijken dat een Dienstverlener niet meer voldoet aan de in deze Basisovereenkomst of de in de Deelovereenkomst(en) gestelde voorwaarden, dan behoudt de Gemeente zich het recht voor deze Dienstverlener van deelname aan de Basisovereenkomst, eenzijdig en per direct uit te sluiten door bij buitengerechtelijke verklaring de Basisovereenkomst met die Partij te ontbinden, wanneer de Dienstverlener niet binnen een redelijke termijn na ingebrekestelling alsnog aan de voorwaarden voldoet. De Gemeente is in die situatie geen schadevergoeding of vergoeding van andere kosten verschuldigd. Als ontbinding aan de orde is, verplicht Dienstverlener zich om per direct in overleg te treden met de resterende Dienstverleners over de (mogelijke) overname van verplichtingen, zoals Basisovereenkomst versie 2.0 ingaande 1 januari

10 personeel en dienstverlening aan Burgers, voortvloeiende uit de Deelovereenkomst(en) waaraan zij deelneemt Onverlet de bevoegdheid genoemd in voorgaande bepalingen heeft de Gemeente de bevoegdheid deelname van een Dienstverlener aan deze overeenkomst op te schorten, als blijkt dat de Dienstverlener niet aan de voorwaarden van deze Basisovereenkomst en/of onderliggende Deelovereenkomsten voldoet In het geval de Gemeente gebruik maakt van het recht van opschorting, zoals opgenomen in de artikelen 13.2, en 13.4, ontzegt zij de Dienstverlener de deelname aan het Netwerk Dienstverleners Sociaal Domein. De Partij blijft wel gebonden aan de ingebrachte "Uitgewerkte voorstellen" en Deelovereenkomsten. Daarnaast is de Dienstverlener verplicht om binnen drie maanden aan te tonen dat hij weer aan de voorwaarden voldoet. De Gemeente heft de opschorting van deelname op zodra de Dienstverlener, binnen drie maanden, heeft aangetoond weer te voldoen De Gemeente heeft in ieder geval de bevoegdheid deze Basisovereenkomst en onderliggende Deelovereenkomst(en) met een Dienstverlener te ontbinden conform artikel 13.3 als: - de Dienstverlener niet binnen drie maanden weer aan de voorwaarden voldoet; of - de Gemeente tweemaal gebruik maakt van de bevoegdheid tot opschorting Een verzoek tot deelname aan deze Basisovereenkomst van een Dienstverlener zal gedurende twee jaar niet door de Gemeente in behandeling worden genomen, als deze Dienstverlener in de uitoefening van zijn beroep een Ernstige fout begaat, vastgesteld op een grond die de Gemeente aannemelijk kan maken. De Gemeente kan afzien van toepassing van (directe) ontbinding, opschorting en uitsluiting dan wel uitsluiting van deelname vanwege een Ernstige fout indien er vertrouwenwekkende maatregelen zijn genomen door de Dienstverlener. Hiertoe dient een plan van aanpak ingediend te worden waarin de maatregelen om herhaling in de toekomst te voorkomen staan beschreven. Artikel 14. Overdracht 14.1 Deze Basisovereenkomst of Deelovereenkomst(en) zijn niet overdraagbaar door één der Partijen zonder schriftelijke toestemming van de andere Partij. Dienstverleners die hun onderneming overdragen aan een derde, of de zeggenschap over hun onderneming overdragen aan een derde, of de activiteiten zoals in deze overeenkomst of in de Deelovereenkomst(en) beschreven, overdragen aan een derde, zijn verplicht de Gemeente hier vooraf en tijdig over te informeren Dienstverleners verplichten zich ertoe bij de overdracht van hun onderneming aan een derde, of bij overdracht van de zeggenschap over hun onderneming aan een derde, of bij overdracht aan de derde van de activiteiten zoals in deze Basisovereenkomst of in de Deelovereenkomst(en) beschreven worden, erin te voorzien dat die derde bereid is de rechten en verplichtingen zoals vastgelegd in deze Basisovereenkomst en in de Deelovereenkomst(en) ongewijzigd over te nemen. De overdracht van de activiteiten op basis van deze Basisovereenkomst of de Deelovereenkomst(en) aan een derde kan slechts plaatsvinden na schriftelijke toestemming van de Gemeente. De betreffende derde dient zelf het initiatief te nemen tot deelname aan de Basisovereenkomst en Deelovereenkomst(en) Artikel 4.3 van de Algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Eindhoven 2013 geldt niet ten aanzien van beperkte rechten zoals het pandrecht. Artikel 15. Nieuwe Dienstverleners 15.1 Nieuwe Dienstverleners kunnen zich ten behoeve van deelname aan een Deelovereenkomst aanmelden bij de Gemeente. De Gemeente toetst of de nieuwe Dienstverlener voldoet aan de eisen gesteld in deze Basisovereenkomst. Als de Gemeente besluit tot toelating sluit de Gemeente deze Basisovereenkomst inclusief de conform deze Basisovereenkomst tussen Partijen overeengekomen wijzigingen, met de nieuwe Dienstverlener. De ingangsdatum van deze Basisovereenkomst voor nieuwe Dienstverleners is de datum van ondertekening door deze nieuwe Dienstverlener. De einddatum en verlengingsmogelijkheden zijn gelijk aan het bepaalde in de overeenkomst(en) voor de andere Partijen op die ingangsdatum De Gemeente informeert alle Partijen over de toetreding van een nieuwe Dienstverlener tot deze Basisovereenkomst. Artikel 16. Geschillen 16.1 In lijn met de gedragsregels van artikel 4 treden Partijen eerst onderling in overleg om geschillen op te lossen alvorens gebruik te maken van een gang naar de rechter bij het ontstaan van geschillen bij de uitvoering van deze Basisovereenkomst of daaruit voortkomende Deelovereenkomst(en). In uiterste gevallen kunnen Partijen vervolgens gebruik maken van mediation, waarbij de Partijen die een geschil met elkaar hebben de kosten daarvan in gelijke delen dragen. Leiden onderling overleg en/of mediation niet Basisovereenkomst versie 2.0 ingaande 1 januari

11 binnen drie maanden tot een oplossing van het geschil, dan staat een gang naar de rechter open In afwijking van artikel 16.1 kan een geschil direct worden voorgelegd aan de rechter indien er sprake is van spoedeisende gevallen Partijen leggen geschillen voor aan de Rechtbank Oost-Brabant Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Basisovereenkomst versie 2.0 ingaande 1 januari

12 Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend door, Gemeente, Naam: Mevr. drs. N. Sabir Functie: Sectorhoofd Sociaal Domein Datum: Dienstverlener, Naam: Functie: Datum: Basisovereenkomst versie 2.0 ingaande 1 januari

13 Bijlage 1 Dienstverleners die de Basisovereenkomst hebben ondertekend Het Overzicht van Dienstverleners die de Basisovereenkomst hebben ondertekend wordt gepubliceerd op en Basisovereenkomst versie 2.0 ingaande 1 januari

14 Bijlage 2 Overzicht van regiogemeenten Overzicht van regiogemeenten namens wie de gemeente Eindhoven deze Basisovereenkomst sluit. Uitvoering van de Jeugdwet, tweedelijns specialistische jeugdzorg en verblijf. De gemeente Eindhoven heeft opdracht gekregen van de gemeenten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden, Valkenswaard en Veldhoven om ook voor hen de inkoop van tweedelijns specialistische jeugdhulp en ook verblijf in het kader van de Jeugdwet te verzorgen. Uitvoering Wmo2015 Beschermd Wonen. De gemeente Eindhoven is centrumgemeente voor de voorziening beschermd wonen. De inkoop van beschermd wonen gebeurt voor de regiogemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre. Voor Beschermd Wonen is eerder een bestuurlijke aanbesteding gehouden. Deze heeft geleid tot een Basisovereenkomst Beschermd Wonen tot Bij Beschermd Wonen is dus geen sprake van een nieuwe aanbesteding maar van verlenging van de Deelovereenkomst voor 2016 en de verwerking van eventuele wijzigingsvoorstellen. Basisovereenkomst versie 2.0 ingaande 1 januari

15 Bijlage 3. Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Eindhoven 2013 De algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente Eindhoven zijn gepubliceerd op Basisovereenkomst versie 2.0 ingaande 1 januari

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning. tussen. Gemeente Eindhoven. Dienstverleners genoemd op bijlage 1

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning. tussen. Gemeente Eindhoven. Dienstverleners genoemd op bijlage 1 Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning tussen Gemeente Eindhoven en Dienstverleners genoemd op bijlage 1 Basisovereenkomst Sociaal Domein / Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Basisovereenkomst Beschermd wonen (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Basisovereenkomst Beschermd wonen (Wet maatschappelijke ondersteuning) Basisovereenkomst Beschermd wonen (Wet maatschappelijke ondersteuning) tussen Gemeente Gouda En Dienstverleners genoemd in bijlage 1 1 Deze Basisovereenkomst (de Overeenkomst) gaat in op 1 oktober 2014.

Nadere informatie

Basisovereenkomst Tweede Aanbesteding Sociaal domein tussen Gemeente Bellingwedde en Aanbieders

Basisovereenkomst Tweede Aanbesteding Sociaal domein tussen Gemeente Bellingwedde en Aanbieders Basisovereenkomst Tweede Aanbesteding Sociaal domein tussen Gemeente Bellingwedde en Aanbieders De gemeente Bellingwedde, publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd en kantoorhoudend aan de Hoofdweg 2

Nadere informatie

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning. tussen

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning. tussen Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning tussen Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Gouda Gemeente Krimpenerwaard Gemeente Waddinxveen Gemeente Zuidplas en Dienstverleners

Nadere informatie

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning tussen Gemeente Best Gemeente Oirschot Gemeente Veldhoven en Dienstverleners genoemd op bijlage 1 Deze Basisovereenkomst (de Overeenkomst)

Nadere informatie

Basisovereenkomst - Wet maatschappelijke ondersteuning Tussen. Gemeente Zaanstad, namens:

Basisovereenkomst - Wet maatschappelijke ondersteuning Tussen. Gemeente Zaanstad, namens: Basisovereenkomst - Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 Tussen Gemeente Zaanstad, namens: Gemeente Beemster Gemeente Edam-Volendam Gemeente Landsmeer Gemeente Oostzaan Gemeente Purmerend Gemeente Waterland

Nadere informatie

gemeente -44\ Laarbeek Basisovereenkomst Sociaal Domein Huishoudelijke Ondersteuning tussen

gemeente -44\ Laarbeek Basisovereenkomst Sociaal Domein Huishoudelijke Ondersteuning tussen Gemeente sten Gemeent 1 eurne gemeente Gemert-Bakel Gemeente Helmond gemeente -44\ Laarbeek Aasteetling leekte Denk Lieshout hleriesisot GEMEEN TI S o me r Arrir Basisovereenkomst Sociaal Domein Huishoudelijke

Nadere informatie

BASISOVEREENKOMST. tussen. Gemeenten, genoemd op bijlage 1. Dienstverleners, genoemd op bijlage 2

BASISOVEREENKOMST. tussen. Gemeenten, genoemd op bijlage 1. Dienstverleners, genoemd op bijlage 2 BASISOVEREENKOMST tussen Gemeenten, genoemd op bijlage 1 en Dienstverleners, genoemd op bijlage 2 Deze Basisovereenkomst (de Overeenkomst) gaat in op 16-06-2014. Gemeenten genoemd op bijlage 1 en Dienstverleners

Nadere informatie

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning. tussen. Gemeente Cranendonck Gemeente Heeze-Leende Gemeente Valkenswaard

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning. tussen. Gemeente Cranendonck Gemeente Heeze-Leende Gemeente Valkenswaard Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning tussen Gemeente Cranendonck Gemeente Heeze-Leende Gemeente Valkenswaard en Dienstverleners genoemd op bijlage 1 Deze Basisovereenkomst

Nadere informatie

ONTWIKKELOVEREENKOMST SOCIAAL DOMEIN 1 TOEGANG EN BASISONDERSTEUNING. Contractversie MGR2016.1

ONTWIKKELOVEREENKOMST SOCIAAL DOMEIN 1 TOEGANG EN BASISONDERSTEUNING. Contractversie MGR2016.1 ONTWIKKELOVEREENKOMST SOCIAAL DOMEIN 1 TOEGANG EN BASISONDERSTEUNING Contractversie MGR2016.1 bijlage 6 bij Raamovereenkomst Sociaal Domein 1 Toegang en basisondersteuning Partijen: De Modulaire Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Basisovereenkomst (COB) Inkoop Sociaal Domein. Gemeente Lochem. Gemeente Zutphen

Basisovereenkomst (COB) Inkoop Sociaal Domein. Gemeente Lochem. Gemeente Zutphen Basisovereenkomst (COB) Inkoop Sociaal Domein Gemeente Lochem OF Gemeente Zutphen Datum: 17-06-2014 Referentienummer: 2014-012671 2 Deze Basisovereenkomst (de Overeenkomst) gaat in op xxxxxxxx. De Gemeenten

Nadere informatie

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning. tussen

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning. tussen Datum: 3 juni 2014 Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning tussen Gemeente Binnenmaas, Gemeente Cromstrijen, Gemeente Korendijk, Gemeente Oud-Beijerland, Gemeente Strijen, en

Nadere informatie

Basisovereenkomst. Inkoop Jeugdhulp Dronten. tussen. gemeente Dronten. aanbieders (genoemd in bijlage 1)

Basisovereenkomst. Inkoop Jeugdhulp Dronten. tussen. gemeente Dronten. aanbieders (genoemd in bijlage 1) Basisovereenkomst Inkoop Jeugdhulp Dronten tussen gemeente Dronten en aanbieders (genoemd in bijlage 1) Deze Basisovereenkomst (de Overeenkomst) gaat, na ondertekening door de gemeente Dronten en aanbieders

Nadere informatie

De gemeente Venlo mede, handelend namens de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray

De gemeente Venlo mede, handelend namens de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray Bijlage B Ontwikkelovereenkomst behorend bij Raamovereenkomst [naam perceel] tussen De gemeente Venlo mede, handelend namens de gemeenten Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas en Venray

Nadere informatie

Basisovereenkomst. Inkoop Jeugd Peel 6.1

Basisovereenkomst. Inkoop Jeugd Peel 6.1 Basisovereenkomst Inkoop Jeugd Peel 6.1 Deze Basisovereenkomst (de Overeenkomst) gaat in op 1 juli 2014. De Peelgemeenten stellen vanaf die datum deze Overeenkomst open voor ondertekening door Aanbieders

Nadere informatie

Basisovereenkomst. Diensten in en aan Huis (Diah) Gemeente Zwolle

Basisovereenkomst. Diensten in en aan Huis (Diah) Gemeente Zwolle Basisovereenkomst Diensten in en aan Huis (Diah) Gemeente Zwolle Versie : 2.0 d.d. 06-12-2016 Referentie : BOK2014 Deze Basisovereenkomst (de Overeenkomst) is opengesteld door Gemeente vanaf 19 september

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Dienstverlening Sociaal Domein Voorne

Samenwerkingsovereenkomst Dienstverlening Sociaal Domein Voorne Samenwerkingsovereenkomst Dienstverlening Sociaal Domein Voorne 23 september 2014 Versie 1.0 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen... 4 Artikel 2 Voorwerp van de overeenkomst... 5 Artikel 3 Duur van de Overeenkomst...

Nadere informatie

Afspraken over een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur

Afspraken over een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur Bijlage 2 Afspraken over een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugd- en participatiewet Gemeente Steenwijkerland Artikel 1. Begrippen 1.1 80-20

Nadere informatie

Basisovereenkomst. Inkoop WMO 2015 en Jeugd. Dommelvallei +

Basisovereenkomst. Inkoop WMO 2015 en Jeugd. Dommelvallei + Versie 003 THG Robbe 20140509 Basisovereenkomst Inkoop WMO 2015 en Jeugd Dommelvallei + Deze Basisovereenkomst (de Overeenkomst) gaat in op 1 mei 2014. De Dommelvalei + Gemeenten stellen vanaf die datum

Nadere informatie

Basisovereenkomst. Inkoopnetwerk WMO 2015 en Jeugd. Dommelvallei+

Basisovereenkomst. Inkoopnetwerk WMO 2015 en Jeugd. Dommelvallei+ Versie 005 Robbe, THG 20140612 Basisovereenkomst Inkoopnetwerk WMO 2015 en Jeugd Dommelvallei+ De Basisovereenkomst (de Overeenkomst) gaat in op 1 juli 2014. De Dommelvallei+ gemeenten stellen vanaf die

Nadere informatie

Basisovereenkomst Sociaal Domein Jeugdhulp. tussen

Basisovereenkomst Sociaal Domein Jeugdhulp. tussen Basisovereenkomst Sociaal Domein Jeugdhulp tussen Gemeente Bergambacht Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Gemeente Gouda Gemeente Nederlek Gemeente Ouderkerk Gemeente Schoonhoven Gemeente Vlist Gemeente Waddinxveen

Nadere informatie

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR Dialoogtafel HBH Utrecht GEMEENTE UTRECHT Concept 20 augustus 2014 Versie 2 Bestemd voor besprekingsdoeleinden i.h.k.v. de dialoog gerichte aanbesteding

Nadere informatie

statutair gevestigd te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: aanbieder

statutair gevestigd te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door, hierna te noemen: aanbieder Registratienummer: [nummer] DE ONDERGETEKENDEN De rechtspersoon naar publiekrecht, de gemeente Beemster, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. van der Nulft, hiertoe gevolmachtigd en gemandateerd

Nadere informatie

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning. tussen. Gemeente [naam], Dienstverleners genoemd op bijlage 1

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning. tussen. Gemeente [naam], Dienstverleners genoemd op bijlage 1 Datum: 20140615 Versie DEF Robbe, THG Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning tussen Gemeente [naam], en Dienstverleners genoemd op bijlage 1 Deze Basisovereenkomst (de Overeenkomst)

Nadere informatie

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning. tussen

Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning. tussen Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning tussen Gemeente Bergeijk Gemeente Bladel Gemeente Eersel Gemeente Reusel-De Mierden en Dienstverleners genoemd op bijlage 1 Deze Basisovereenkomst

Nadere informatie

Overeenkomst voor een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur. Inkoopnetwerk WMO Gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen

Overeenkomst voor een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur. Inkoopnetwerk WMO Gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen Overeenkomst voor een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur Inkoopnetwerk WMO 2015 Gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen de Overeenkomst voor een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur

Nadere informatie

Basisovereenkomst Sociaal Domein Jeugdwet. tussen. Gemeente [naam], Dienstverleners genoemd op bijlage 1

Basisovereenkomst Sociaal Domein Jeugdwet. tussen. Gemeente [naam], Dienstverleners genoemd op bijlage 1 Basisovereenkomst Sociaal Domein Jeugdwet tussen Gemeente [naam], en Dienstverleners genoemd op bijlage 1 5 augustus 2014 Deze Basisovereenkomst (de Overeenkomst) gaat in op 1 september 2014. Gemeente

Nadere informatie

Raamovereenkomst. Sociaal Domein Kracht van Krimpen tussen. Gemeente Krimpen aan den IJssel. Dienstverleners genoemd in. bijlage 1

Raamovereenkomst. Sociaal Domein Kracht van Krimpen tussen. Gemeente Krimpen aan den IJssel. Dienstverleners genoemd in. bijlage 1 Raamovereenkomst Sociaal Domein Kracht van Krimpen tussen Gemeente Krimpen aan den IJssel en Dienstverleners genoemd in bijlage 1 17 september 2014, versie 1.1 1 Deze Raamovereenkomst (de overeenkomst)

Nadere informatie

Procesovereenkomst. Ondersteuning, Begeleiding en Beschermd Wonen Gemeente Ede. Aanbieders

Procesovereenkomst. Ondersteuning, Begeleiding en Beschermd Wonen Gemeente Ede. Aanbieders Procesovereenkomst Ondersteuning, Begeleiding en Beschermd Wonen 2016 Gemeente Ede - Aanbieders Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen... 4 Artikel 2 Voorwerp van de procesovereenkomst... 4 Artikel 3 Duur van

Nadere informatie

Procesovereenkomst Ondersteuning, Begeleiding en Beschermd Wonen. Gemeente Ede - Aanbieders

Procesovereenkomst Ondersteuning, Begeleiding en Beschermd Wonen. Gemeente Ede - Aanbieders Procesovereenkomst Ondersteuning, Begeleiding en Beschermd Wonen Gemeente Ede - Aanbieders Procesovereenkomst Ondersteuning, Begeleiding en Beschermd Wonen Pag. 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begrippen...4

Nadere informatie

Basisovereenkomst Inkooptafel Dronter Koers tussen Gemeente Dronten en dienstverlener:

Basisovereenkomst Inkooptafel Dronter Koers tussen Gemeente Dronten en dienstverlener: Basisovereenkomst Inkooptafel Dronter Koers tussen Gemeente Dronten en dienstverlener: Deze Basisovereenkomst (de Overeenkomst) gaat in na ondertekening door de gemeente Dronten en dienstverlener. en -

Nadere informatie

Overeenkomst voor een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur. Inkoopnetwerk WMO 2015

Overeenkomst voor een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur. Inkoopnetwerk WMO 2015 Versie 004 Robbe, THG 20140717 Overeenkomst voor een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur Inkoopnetwerk WMO 2015 Gemeente De Bilt, Wijk bij Duurstede, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Zeist

Nadere informatie

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING:

NEMEN HET VOLGENDE IN AANMERKING: Procesovereenkomst De Gemeente Edam-Volendam, te dezen op grond van artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer Wilhelmus Johannes Ferdinandus Maria van

Nadere informatie

Issues die verwerkt dienen te worden in het concept, als opgepakt uit de discussie (preontwikkelingstafel):

Issues die verwerkt dienen te worden in het concept, als opgepakt uit de discussie (preontwikkelingstafel): Datum: xxx 2014 Issues die verwerkt dienen te worden in het concept, als opgepakt uit de discussie (preontwikkelingstafel): openheid van het systeem (altijd ruimte voor nieuwe aanbieders) --> in overwegingen

Nadere informatie

C O N C E P T. Overeenkomst voor een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur. Inkoopnetwerk Jeugd

C O N C E P T. Overeenkomst voor een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur. Inkoopnetwerk Jeugd Versie 001 Ramos Antonio, O 20140701 C O N C E P T Overeenkomst voor een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur Inkoopnetwerk Jeugd Gemeente De Bilt, Wijk bij Duurstede, Bunnik, Utrechtse

Nadere informatie

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en Overeenkomst Gemeente Eindhoven en. Aanbesteding Deelproject 1a Tweedelijns specialistische zorg 2015 Overeenkomst aanbesteding Jeugdzorg Tweedelijns specialistische zorg 2015 pag 2 van 6 De ondergetekenden:

Nadere informatie

Basisovereenkomst Sociaal Domein, Jeugdwet Inkoop Jeugd-taken, tussen gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein

Basisovereenkomst Sociaal Domein, Jeugdwet Inkoop Jeugd-taken, tussen gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein Zaaknr: Basisovereenkomst Sociaal Domein, Jeugdwet Inkoop Jeugd-taken, tussen gemeenten Houten, Lopik, Nieuwegein, Vianen en IJsselstein en aanbieders (genoemd in bijlage 1) Deze Basisovereenkomst (de

Nadere informatie

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR SOCIAAL DOMEIN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR SOCIAAL DOMEIN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING OVEREENKOMST COMMUNICATIE- OVERLEG- EN BESLUITSTRUCTUUR SOCIAAL DOMEIN WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Concept d.d. Bestemd voor besprekingsdoeleinden ihkv de bestuurlijke aanbesteding. Aan dit concept

Nadere informatie

Basisovereenkomst Wet maatschappelijke ondersteuning tussen

Basisovereenkomst Wet maatschappelijke ondersteuning tussen Datum: 27 maart 2014 Versie 002 Basisovereenkomst Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 tussen Het openbaar lichaam Drechtsteden, Sociale Dienst Drechtsteden De Sociale Dienst Drechtsteden vertegenwoordigt

Nadere informatie

Procesovereenkomst Inkoop jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering 2014 t/m 2017 Regio Haaglanden

Procesovereenkomst Inkoop jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering 2014 t/m 2017 Regio Haaglanden Procesovereenkomst Inkoop jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering 2014 t/m 2017 Regio Haaglanden 3 september 2014, definitief De Procesovereenkomst gaat in op 1 oktober 2014. De gemeenten in de

Nadere informatie

Deelovereenkomst. Maatwerkvoorziening begeleiding. Bizob-2014-MH-BU-005 <2 juni 2014>

Deelovereenkomst. Maatwerkvoorziening begeleiding. Bizob-2014-MH-BU-005 <2 juni 2014> Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening begeleiding Bizob-2014-MH-BU-005 pagina 1 van 10 Overeenkomst inzake maatwerkvoorziening begeleiding De ondergetekenden: 1. , gevestigd te ,

Nadere informatie

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang

Algemeen Opdrachtomschrijving Totale hoeveelheid of omvang Algemeen Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verantwoordelijk voor de maatschappelijke ondersteuning van zelfstandig thuiswonende mensen die beperkt kunnen participeren. Hieronder

Nadere informatie

Inkoop Sociaal Domein. Gemeente Lochem

Inkoop Sociaal Domein. Gemeente Lochem Basisovereenkomst Inkoop Sociaal Domein Gemeente Lochem OF Gemeente Zutphen Datum: 17-0725-09-2014 Referentienummer: 2014-012671 2 De Basisovereenkomst (de Overeenkomst) gaat in op xxxxxxxx. De Gemeente

Nadere informatie

Basisovereenkomst. Inkoopnetwerk WMO Leidschendam-Voorburg

Basisovereenkomst. Inkoopnetwerk WMO Leidschendam-Voorburg Basisovereenkomst Inkoopnetwerk WMO 2015 Gemeente Lansingerland Gemeente Leidschendam-Voorburg Gemeente Pijnacker-Nootdorp Gemeente Gemeente Gemeente Wassenaar Voorschoten Zoetermeer De Basisovereenkomst

Nadere informatie

Gemeente Mook en Middelaar

Gemeente Mook en Middelaar Gemeente Mook en Middelaar Procesovereenkomst Overlegstructuur Algemene Voorziening voor Hulp bij het Huishouden en Maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden vanaf 1 juni 2016 in de gemeente Mook en

Nadere informatie

Versie 2.0 Kampen. Basisovereenkomst. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, Jeugd- en Participatiewet. Gemeente Kampen

Versie 2.0 Kampen. Basisovereenkomst. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, Jeugd- en Participatiewet. Gemeente Kampen Versie 2.0 Basisovereenkomst Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, Jeugd- en Participatiewet Gemeente Versie: 2.0 Referentie: BOK2016 Datum: Instructie ondertekenen Basisovereenkomst Inleiding

Nadere informatie

, gevestigd te..., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw..., in de functie van.., hierna genoemd Dienstverlener,

, gevestigd te..., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw..., in de functie van.., hierna genoemd Dienstverlener, Addendum TAJ 2017, behorende bij - Overeenkomst Individuele Voorziening, Jeugdhulp met verblijf en dagbehandeling en Overeenkomst Individuele Voorziening, Specialistische Ondersteuning Jeugd van de Peelregio,

Nadere informatie

Basisovereenkomst Sociaal Domein. tussen. gemeente Rheden. dienstverleners (genoemd in bijlage 1)

Basisovereenkomst Sociaal Domein. tussen. gemeente Rheden. dienstverleners (genoemd in bijlage 1) Basisovereenkomst Sociaal Domein tussen gemeente Rheden en dienstverleners (genoemd in bijlage 1) Deze basisovereenkomst (de overeenkomst) gaat, na ondertekening door de gemeente Rheden en dienstverleners

Nadere informatie

DEELOVEREENKOMST Jeugd Begeleiding, Persoonlijke verzorging en/of (Kortdurend) Verblijf

DEELOVEREENKOMST Jeugd Begeleiding, Persoonlijke verzorging en/of (Kortdurend) Verblijf DEELOVEREENKOMST Jeugd Begeleiding, Persoonlijke verzorging en/of (Kortdurend) Verblijf Partijen: 1. De gemeente als vermeld op het tekenblad gemeente hiervoor, hierna te noemen: Opdrachtgever', te dezen

Nadere informatie

Procesovereenkomst Ambulante Dienstverlening Gemeente Ede - «Naam_organisatie»

Procesovereenkomst Ambulante Dienstverlening Gemeente Ede - «Naam_organisatie» Procesovereenkomst Ambulante Dienstverlening 2017 Gemeente Ede - «Naam_organisatie» Inhoud Algemene bepalingen... 3 Partijen... 3 Overwegingen... 3 1. Begrippen... 4 2. Voorwerp en omvang van de overeenkomst...

Nadere informatie

Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT

Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT Onder nummer : 20140827.01 Datum : 24-09-2014 Raamovereenkomst voor het leveren van een

Nadere informatie

[naam zorgaanbieder]

[naam zorgaanbieder] Basisovereenkomst Sociaal Domein Wet maatschappelijke ondersteuning tussen Gemeente Binnenmaas, Gemeente Cromstrijen, Gemeente Korendijk, Gemeente Oud-Beijerland, Gemeente Strijen, en [naam zorgaanbieder]

Nadere informatie

Diensten in en aan huis

Diensten in en aan huis Versie 1.0 Basisovereenkomst Diensten in en aan huis Gemeente Versie: 1.10 Referentie: BOK2014 Datum: 20 juni 201615 juni 201616 november 2015 Deze Basisovereenkomst (de Overeenkomst) gaat in op is opengesteld

Nadere informatie

Dialoogconvenant. Inkoopnetwerk Regio Amersfoort

Dialoogconvenant. Inkoopnetwerk Regio Amersfoort Dialoogconvenant Inkoopnetwerk Regio Amersfoort De bijeenkomsten met Aanbieders en een eventuele sluiting van een of meer (deel)overeenkomsten vinden plaats onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016 Pagina 1 van 5 Uitvoeringsovereenkomst tot levering Hulp bij het huishouden 2016 Partijen: Gemeente Mook en Middelaar, gevestigd aan Raadhuisplein 6 te Mook te deze ingevolge het bepaalde in artikel 171

Nadere informatie

Procesovereenkomst Overlegstructuur maatwerkvoorziening Wmo Begeleiding Tussen

Procesovereenkomst Overlegstructuur maatwerkvoorziening Wmo Begeleiding Tussen Procesovereenkomst Overlegstructuur maatwerkvoorziening Wmo Begeleiding 2015 Tussen De gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem en Deze procesovereenkomst Overlegstructuur

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer Overeenkomst inzake receptiedienstverlening tussen Stichting Nuffic en Opdrachtnemer Contractnummer Datum : contractnummer : datum Pagina 1 van 5 OVEREENKOMST Ondergetekenden: Stichting Nuffic, gevestigd

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst WMO-voorzieningen. Tussen. Regio Westelijke Mijnstreek: Gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein

Samenwerkingsovereenkomst WMO-voorzieningen. Tussen. Regio Westelijke Mijnstreek: Gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein Samenwerkingsovereenkomst WMO-voorzieningen Tussen Regio Westelijke Mijnstreek: Gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein en Dienstverleners genoemd in bijlage 1 Datum: 1 oktober 2013 Versie: Definitief

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

Basisovereenkomst Sociaal Domein, Wet maatschappelijke ondersteuning

Basisovereenkomst Sociaal Domein, Wet maatschappelijke ondersteuning Basisovereenkomst Sociaal Domein, Wet maatschappelijke ondersteuning Inkoop Wmo-taken, inclusief onder andere de huidige functies begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf tussen gemeenten Houten,

Nadere informatie

Basisovereenkomst. Diensten in en aan huis. Gemeente Zwolle

Basisovereenkomst. Diensten in en aan huis. Gemeente Zwolle Versie 1.1 Basisovereenkomst Diensten in en aan huis Gemeente Versie: 1.1 Referentie: BOK2014 Datum: 17 maart 2016 Deze Basisovereenkomst (de Overeenkomst) is opengesteld door Gemeente vanaf 19 september

Nadere informatie

REGISTRATIEVERKLARING GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN

REGISTRATIEVERKLARING GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN REGISTRATIEVERKLARING GESCHILLENCOMMISSIE ZORG ALGEMEEN Tussen de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (hierna te noemen Stichting) en de zorgaanbieder, is door de zorgaanbieder het volgende

Nadere informatie

Relationele overeenkomst Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet Gemeente De Fryske Marren

Relationele overeenkomst Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet Gemeente De Fryske Marren Relationele overeenkomst Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet Gemeente De Fryske Marren De Relationele overeenkomst (de Overeenkomst) gaat in op 30 juni 2014. Gemeente stelt vanaf die datum de Overeenkomst

Nadere informatie

Basisovereenkomst Wet maatschappelijke ondersteuning tussen

Basisovereenkomst Wet maatschappelijke ondersteuning tussen Datum: 29 juli 2014 Versie DEF Basisovereenkomst Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 tussen Gemeenten: Alblasserdam Dordrecht Hendrik-Ido-Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht en Dienstverleners

Nadere informatie

Basisovereenkomst. Gemeente Zwolle

Basisovereenkomst. Gemeente Zwolle Versie 1.0 Basisovereenkomst Diensten in en aan huishuis (Diah) Gemeente Versie: 1 Referentie : BOK2014 : 2.0 d.d. XX-XX-2016 Datum: 3 november 2016 Deze Basisovereenkomst (de Overeenkomst) gaat in op

Nadere informatie

Onderwerp: Bestuurlijke aanbesteding huishoudelijke hulp voor zelfstandig wonende inwoners met langdurige fysieke beperkingen

Onderwerp: Bestuurlijke aanbesteding huishoudelijke hulp voor zelfstandig wonende inwoners met langdurige fysieke beperkingen gemeente \ Barneveld Nr. 606701 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Bestuurlijke aanbesteding huishoudelijke hulp voor zelfstandig wonende inwoners met langdurige fysieke beperkingen

Nadere informatie

Concept Raamovereenkomst. inzake. Arbodienstverlening t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost. tussen GGD BRABANT-ZUIDOOST <NAAM LEVERANCIER>

Concept Raamovereenkomst. inzake. Arbodienstverlening t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost. tussen GGD BRABANT-ZUIDOOST <NAAM LEVERANCIER> Concept Raamovereenkomst inzake Arbodienstverlening t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost tussen GGD BRABANT-ZUIDOOST en Kenmerk: EG.I2014_20 : Inhoudsopgave ARTIKEL 1: AARD VAN DE RAAMOVEREENKOMST...

Nadere informatie

Raamovereenkomst Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden. Partijen:

Raamovereenkomst Chemicaliën en laboratoriumbenodigdheden. Partijen: Partijen: De Rijksuniversiteit Groningen, gevestigd aan de Broerstraat 5, 9712 CP te Groningen, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het College van Bestuur, prof. dr. S. Poppema,

Nadere informatie

Peel 6.1; Bestuurlijk aanbesteden. WMO en Jeugdzorg

Peel 6.1; Bestuurlijk aanbesteden. WMO en Jeugdzorg Peel 6.1; Bestuurlijk aanbesteden WMO en Jeugdzorg Het grotere verband Regels rondom Europees aanbesteden. Boven bepaalde bedragen zijn we verplicht Europees aan te besteden. Verschillende bedragen voor

Nadere informatie

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier]

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier] Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier [Naam leverancier] Pagina 2 / 12 Colofon Datum [datum] Referentie 2016001977 Versie 0.1 Afdeling Servicecentrum Voorzieningen Auteur T. Brummel Saxion. Alle rechten

Nadere informatie

Overeenkomst voor een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur. Inkoopnetwerk Jeugd

Overeenkomst voor een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur. Inkoopnetwerk Jeugd Overeenkomst voor een Communicatie-, Overleg- en Besluitvormingsstructuur Inkoopnetwerk Jeugd Gemeente De Bilt, Wijk bij Duurstede, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug en Zeist Deze Overeenkomst voor een Communicatie-,

Nadere informatie

6lzob. Onderwerp: Acties t.b.v. de jaarverantwoording en facturatie 2016 Wmo & Jeugdzorg

6lzob. Onderwerp: Acties t.b.v. de jaarverantwoording en facturatie 2016 Wmo & Jeugdzorg Bezoekadres Markt 1 5ó88 AJ Oirschot Postadrês Postbus 2 1 5 5688 ZL Oirschot Telefoon +31 499 583 45'l E-mail info@bizob.nl lnternet www.bizob.nl BTW NL81 3699393801 KvK'17159755 BAN NL70 RABO 0170895238

Nadere informatie

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752 (CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal Kenmerk: 2015/2752 Groningen, d.d. 19 oktober 2015 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers RAAMCONTRACT Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers Kenmerk: Groningen, d.d. DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest, gevestigd en kantoorhoudend te

Nadere informatie

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN

OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OVEREENKOMST INZAKE HET VERRICHTEN VAN SCHOONMAAKDIENSTVERLENING ALSMEDE HET LEVEREN VAN BIJBEHORENDE ZAKEN OBJECTEN DE MEENT, DE HOUT EN HOORNSE VAART TUSSEN ALKMAAR SPORT N.V. EN [NAAM LEVERANCIER] OVEREENKOMSTNUMMER

Nadere informatie

6lzob. Oirschot, 10 november 2015. Aan de directie van de zorgaanbieders van de 21 regiogemeenten

6lzob. Oirschot, 10 november 2015. Aan de directie van de zorgaanbieders van de 21 regiogemeenten Bezoekadres Markt 1 5688 AJ O rschot Postadres Postbus 21 5 568821 Oirschot Telefoon +31 499 583 451 E-mail ìnfo@bizob.nl lnternet www.b zob.nl Rabobânk 1708.95.238 KvK 17159755 tban NL70 RABO 0170 8952

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Aan de projectleiding Inkoop Maastricht Heuvelland T.a.v. van dhr. Marcel Simons. Geachte heer Simons,

Pagina 1 van 5. Aan de projectleiding Inkoop Maastricht Heuvelland T.a.v. van dhr. Marcel Simons. Geachte heer Simons, Aan de projectleiding Inkoop Maastricht Heuvelland T.a.v. van dhr. Marcel Simons Maastricht, 4 juni 2014 betreft kenmerk reactie XONAR op eerste concept basisovereenkomst RvB/31.2014/AP/HM/WvE Geachte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972 (CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST Perceel 3 Smalspoorgraafmachine Kenmerk: 2016/2972 Groningen, d.d. 23 februari 2016 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten

Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Startbijeenkomst Decentralisatie AWBZ A2-gemeenten Agenda Opening Toelichting algemene ontwikkelingen (Ilse Vos); Project ondersteuningsarrangementen (Anne Rademakers); Onderzoek kortdurend verblijf (Anne

Nadere informatie

DEELOVEREENKOMST BEGELEIDING KWESTBARE BURGERS BKB-RA2015

DEELOVEREENKOMST BEGELEIDING KWESTBARE BURGERS BKB-RA2015 DEELOVEREENKOMST BEGELEIDING KWESTBARE BURGERS BKB-RA2015 Partijen: 1. De Gemeente als vermeld op het tekenblad Gemeente hiervoor, hierna te noemen: Gemeente, en 2. Het bedrijf als vermeld op het tekenblad

Nadere informatie

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016 Gemeente Assen (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering 1 oktober 2016 Pagina : 1 van 5 Versie : 0.1 concept OVEREENKOMST Dwanginvordering gemeente Assen De ondergetekenden: De gemeente Assen, gevestigd

Nadere informatie

Inkoop Bestuurlijk Aanbesteden (BA) Wmo Begeleiding. Datum: 25 februari 2016 Auteur: Anoek Huigen

Inkoop Bestuurlijk Aanbesteden (BA) Wmo Begeleiding. Datum: 25 februari 2016 Auteur: Anoek Huigen Inkoop 2017 Bestuurlijk Aanbesteden (BA) Wmo Begeleiding Datum: 25 februari 2016 Auteur: Anoek Huigen Kader en leerpunten Kader: - Wmo 2015 - Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn (per 18 april 2016)

Nadere informatie

Overeenkomst voor accountancydiensten

Overeenkomst voor accountancydiensten Overeenkomst voor accountancydiensten DE ONDERGETEKENDEN: 1. [ Naam Opdrachtnemer], gevestigd te [ adres ] en geregistreerd in het handelsregister onder nummer [ KvKnr ] (hierna te noemen: Opdrachtnemer

Nadere informatie

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen "partijen";

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen partijen; Datum: 6 maart 2014 Versie 1.1 CONCEPT Dienstverleningsovereenkomst Centrumregeling ambtelijke samenwerking Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer ten behoeve

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Zijn overeengekomen:

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Zijn overeengekomen: Huurovereenkomst Ondergetekenden: 1. Hoogerbrugge & Partners (handelsnaam: MB67 Offices), gevestigd Middel Broekweg 67, 2675 KG Honselersdijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Inkoop 2018 en verder. Bestuurlijk Aanbesteden (BA) Wmo Begeleiding Beschermd Wonen en Opvang. Datum: 26 januari 2017 Auteur: Anoek Huigen

Inkoop 2018 en verder. Bestuurlijk Aanbesteden (BA) Wmo Begeleiding Beschermd Wonen en Opvang. Datum: 26 januari 2017 Auteur: Anoek Huigen Inkoop 2018 en verder Bestuurlijk Aanbesteden (BA) Wmo Begeleiding Beschermd Wonen en Opvang Datum: 26 januari 2017 Auteur: Anoek Huigen Kader Kader: - Wmo 2015 - Nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn

Nadere informatie

Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx

Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx. Contractnummer: xxx Raamovereenkomst Blusmiddelen Kenmerk 14.GU.098 Gemeente Utrecht en xxx Contractnummer: xxx Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

MANTELOVEREENKOMST LEASING

MANTELOVEREENKOMST LEASING MANTELOVEREENKOMST LEASING Debiteurennummer: debiteurennummer» Ondergetekenden: 1. «Statutaire naam» «Adresregel_1» «Postcode» «Plaats» KvK: «KVKnummer», hierna te noemen "Klant", en 2. WagenPlan B.V.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,-

De GGD Rotterdam Rijnmond zal in 2017 het volgende plusproduct leveren: Plusprod. WMO toezicht C 6.611,- GGD Rotterdam-Rijnmond Staf directie Publieke Gezondheid en Zorí; 33D den IJsSel Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling 2 5 NOV 2016 Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 3011 DL Rotterdam Postadres: Postbus

Nadere informatie

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold

Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Algemene gebruikersvoorwaarden Rumbold Artikel 1. Definities en toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Rumbold: Het kennisdelingsplatform Rumbold, waar organisaties samen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie