Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten 2011"

Transcriptie

1 Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten 2011 Gemeente Contactpersoon personeelsmonitor: de heer/mevrouw Telefoonnummer: De schriftelijke vragenlijst kunt u invullen en naar ons terug sturen: Stratus / Personeelsmonitor Gemeenten Antwoordnummer VB Zoetermeer (een postzegel is niet nodig) Of faxen naar De vragenlijst kunt u ook invullen op U krijgt toegang tot deze website met behulp van inloggegevens in de waar ook deze vragenlijst bij was opgenomen. U kunt deze gegevens tevens opvragen bij Stratus: Lees voor het invullen de instructies op de volgende pagina.

2 Invulinstructies Wij vragen u voordat u de vragenlijst beantwoordt de onderstaande invulinstructies zorgvuldig door te lezen: Invullen op het internet U kunt uw antwoorden invoeren op de website U krijgt toegang tot deze website met behulp van inloggegevens of door het aanklikken van de link in de waar ook deze vragenlijst in was opgenomen. Wij adviseren u de vragenlijst eerst op papier uit te werken en daarna pas in te loggen in de vragenlijst om uw antwoorden in te voeren. Graag invullen vóór 29 februari 2012 Wij willen graag begin juni de resultaten van het onderzoek publiceren. Daarom verzoeken wij u het ingevulde vragenformulier voor 29 februari 2012 naar ons terug te sturen dan wel de vragenlijst op het Internet te beantwoorden. Contact Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met: A + O fonds Gemeenten Fred Jansen Natascha Graaff Stratus Patricia Honcoop/Hans Donkers Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

3 1 Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage wordt als volgt berekend: Bij de berekening van het ziekteverzuimpercentage dient te worden gecorrigeerd voor medewerkers die in deeltijd werken: Dat betekent dat het aantal verzuimde dagen en het aantal potentieel beschikbare dagen per medewerker worden vermenigvuldigd met het deeltijdpercentage. Daarnaast wordt uitgegaan van kalenderdagen en niet van werkdagen. Dit is conform de uitgangspunten die ook door het CBS worden gehanteerd. Gedeeltelijk zieken dienen naar rato van het aantal uren dat men ziek is te worden geteld; De berekening is inclusief langdurig ziekteverzuim: Het ziekteverzuimpercentage heeft meestal betrekking op de eerste twee jaar ziekteverzuim. Indien er na twee jaar geen ontslag plaatsvindt, kan het verzuimpercentage ook op een langere periode betrekking hebben. Sinds 1 juli 2008 kent de gemeentelijke rechtspositieregeling een derde ziektejaar voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Het derde ziektejaar geldt voor medewerkers die op of na 1 juli 2007 ziek zijn geworden; De ziekteverzuimgegevens zijn exclusief zwangerschaps-en bevallingsverlof. Dit verlof valt sinds 1 december 2001 onder de Wet Arbeid en Zorg. v 1 Hoe hoog was het ziekteverzuimpercentage in- en exclusief verzuim van langer dan één jaar in uw gemeente in 2011? Ziekteverzuimpercentage inclusief verzuim van langer dan één jaar, Ziekteverzuimpercentage exclusief verzuim van langer dan één jaar, De kern van een succesvolle organisatie zijn gemotiveerde en gezonde medewerkers. Een goed verzuimbeleid is onmisbaar bij het gezond houden van medewerkers. De verdeling van het aantal verzuimgevallen over verschillende verzuimduurklassen is een indicator voor de effectiviteit van het verzuimbeleid van een gemeente. Vandaar dat wij dit jaar in de monitor hier aandacht voor vragen. Voor het berekenen van het verzuimpercentage wordt eerst van elk verzuimgeval bepaalt tot welke categorie (kort, middellang, lang) het verzuim behoort en vervolgens wordt per verzuimduurklasse het verzuimpercentage berekend. Voor de monitor hanteren we een drietal verzuimduurklassen (conform Nationale Verzuimstatistiek CBS): Kort verzuim: maximaal 7 kalenderdagen Middellang verzuim: 8 tot en met 42 kalenderdagen Lang verzuim: meer dan 42 kalenderdagen Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

4 v 2 Hoe was de opbouw van het aantal verzuimgevallen over de verzuimduurklassen in uw gemeente 2011? Aantal verzuimgevallen: Kort verzuim (maximaal 7 kalenderdagen) Aantal verzuimgevallen Aantal verzuimgevallen: Middellang verzuim (8 tot en met 42 kalenderdagen) Aantal verzuimgevallen: Lang verzuim (meer dan 42 kalenderdagen) Totaal aantal verzuimgevallen: v 3 Hoe was de opbouw van het verzuimpercentage over de verzuimduurklassen in uw gemeente in 2011? Ziekteverzuimpercentage kort verzuim (maximaal 7 kalenderdagen), Ziekteverzuimpercentage middellang (8 tot en met 42 kalenderdagen) Ziekteverzuimpercentage lang (meer dan 42 kalenderdagen), Totaal ziekteverzuimpercentage, Sinds enkele jaren publiceert het A+O fonds Gemeenten per gemeentegrootteklasse de Gemeentelijke Verzuimnorm. De Gemeentelijke Verzuimnorm (GVN) is gebaseerd op de onderste kwartielscore. 25% van de gemeenten heeft een verzuimpercentage dat lager is dan deze norm. v 4 Kent u de Gemeentelijke Verzuimnorm die door het A+O fonds Gemeenten jaarlijks wordt gepubliceerd? Ja ga naar vraag v 5 Nee ga naar vraag v 6 ga naar vraag v 6 v 5 Gebruikt u de Gemeentelijke Verzuimnorm om normen vast te stellen voor het ziekteverzuimpercentage van uw gemeente? Ja Nee Bij de meldingsfrequentie worden alleen meldingen in 2011 geteld. Van een verzuimgeval van 20 december 2010 tot 7 januari 2011 telt de melding niet mee, van een verzuimgeval dat begint in 2011 en eindigt in 2012 telt de melding wel mee. v 6 Wat was de meldingsfrequentie in uw gemeente in 2011? Meldingsfrequentie, Alleen van in 2011 afgesloten verzuimgevallen kan de gemiddelde verzuimduur in dagen worden bepaald. Verzuimde kalenderdagen van ziekmeldingen uit eerdere jaren worden meegeteld. Verzuimde kalenderdagen van ziekmeldingen uit 2011 die op 31 december nog niet beëindigd waren, tellen niet mee in de berekening. Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

5 v 7 Wat was de gemiddelde verzuimduur in kalenderdagen in uw gemeente in 2011? Gemiddelde verzuimduur, v 8 Hoeveel medewerkers waren er op 31 december 2011 langer dan één jaar ziek in uw gemeente? Aantal medewerkers v 9 Kunt u het aantal medewerkers dat op 31 december 2011 langer dan één jaar ziek was uitsplitsen naar mannen en vrouwen en naar leeftijdscategorie? Indien u dit niet weet kunt u deze vraag overslaan. Mannen Vrouwen Jonger dan 25 jaar 25 tot 35 jaar 35 tot 45 jaar 45 tot 55 jaar 55 tot 60 jaar 60 jaar en ouder Totaal Nulverzuim is het percentage medewerkers dat zich in een kalenderjaar niet ziek heeft gemeld v 10 Wat was het percentage nulverzuim binnen uw gemeente in 2011? Percentage, % Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

6 2 Formatie en bezetting De formatie is de hoeveelheid arbeidscapaciteit die in de begroting van de gemeente is toegekend om de gemeentelijke output / de producten te kunnen realiseren. Het aantal formatieplaatsen wordt uitgedrukt in voltijdbanen (op basis van een volledige werkweek) of te wel full time equivalenten (fte). v 11 Hoe groot was de formatie van uw gemeente op 31 december 2011 in fte s? Formatie in fte s Tot de bezetting worden alle personen gerekend die in dienst zijn van de gemeente met een vaste of tijdelijke aanstelling of op basis van een arbeidsovereenkomst. v 12 Hoe groot was de bezetting van uw gemeente uitgesplitst naar een vaste en tijdelijke aanstelling op 31 december 2011 in fte s? Aantal fte s met een vaste aanstelling Aantal fte s met een tijdelijke aanstelling Totale bezetting in fte s Flexibiliteit wordt voor steeds meer organisaties belangrijk. Ook gemeenten proberen te komen tot een bezetting die in staat is mee te bewegen in de fluctuaties van het werkaanbod bij gemeenten. In de personeelsmonitor proberen we de omvang van de flexibele schil bij gemeenten in beeld te brengen. v 13 Hanteert uw gemeente een definitie voor flexibele schil? Ja ga naar vraag v 14 Nee ga naar vraag v 15 ga naar vraag v 15 v 14 Hoe luidt deze definitie voor flexibele schil? Onder de flexibele schil verstaan wij hier externe numerieke flexibiliteit, ook wel contractflexibiliteit: - medewerkers die op basis van een uitzend-, payrol- of detacheringsovereenkomst werkzaam zijn; - ZZP-ers - medewerkers met een aanstelling voor bepaalde tijd voor de duur van max. 1 jaar, exclusief proefaanstellingen. Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

7 v 15 Kunt u het aantal personen met een tijdelijke aanstelling naar onderstaande categorieën uitsplitsen? Payrolling Uitzend- en detacheringovereenkomsten voor bepaalde tijd ZZP ers Contracten voor bepaalde tijd, max. 1 jaar (exclusief proefaanstellingen) Totaal v 16 Wat zou volgens u de ideale verhouding zijn tussen vast en tijdelijk personeel binnen uw gemeente? Verdeelt u 100%. Vast personeel, Tijdelijk personeel (flexibele schil), HR21 is een functiewaarderingssysteem dat tot doel heeft om meer eenduidigheid te krijgen in de functiewaardering en beloning van gemeenten. Niet alle gemeenten maken gebruik van HR21 maar met vertaal tabellen is het mogelijk eigen functiehuizen te vertalen naar HR21. Dit maakt vergelijkingen tussen gemeenten eenvoudiger. De indeling bestaat uit 7 functiecategorieën, 25 functiereeksen en per categorie 2 tot 5 functieniveaus. In onderstaande tabel vragen wij naar de bezetting in de functiecategorieën en functiegroepen. v 17 Wordt binnen uw gemeente gewerkt met het HR21- functiewaarderingssysteem? Ja ga naar vraag v 18 Nee ga naar vraag v 19 ga naar vraag v 19 Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

8 v 18 Kunt u aangeven hoe de verdeling van uw formatie (in fte s) was over de functiegroepen en hoofdcategorieën van de HR21-indeling? 1. Politiek a. Griffier Formatie in fte s Totaal Politiek 2. Management a. Strategisch I b. Strategisch II c. Strategisch III d. Tactisch e. Operationeel f. Programma s g. Projecten Totaal Management 3. Beleid a. Advies b. Ontwikkeling c. Uitvoering d. Handhaving Totaal Beleid 4. Realisatie a. Ontwerp & voorbereiding b. Toezicht c. Technische uitvoering Totaal Realisatie 5. Beheer a. Lokatie b. Systemen c. Gegevens d. Bedrijfsvoering Totaal Beheer 6. Dienstverlening a. Publiek b. Educatie Totaal Dienstverlening 7. Ondersteuning a. Administratief & secretarieel b. Facilitair c. Algemeen Totaal Ondersteuning Totale Formatie Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

9 Een leidinggevende is een werknemer aan wie in de functiebeschrijving leidinggevende taken zijn toebedeeld en die in een hiërarchische verhouding staat tot andere werknemers. Niet meetellen: projectleiders, meewerkende voorlieden. v 19 Hoeveel leidinggevenden waren er in uw gemeente op 31 december 2011 naar geslacht? Mannen Vrouwen Totaal Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

10 3 Door- en uitstroom Onder doorstroom wordt verstaan een horizontale of een verticale loopbaanbeweging bestaande uit een (al dan niet gedwongen) blijvende verandering van afdeling en/of van functie binnen de gemeente. v 20 Hoeveel personen zijn er binnen uw gemeente in 2011 van functie en/of afdeling veranderd? Aantal van functie/afdeling veranderde personen ga naar vraag v 22 v 21 Kunt u dit aantal splitsen in een aantal medewerkers dat van functie is veranderd en in een aantal dat (alleen) van afdeling is veranderd? Aantal medewerkers dat van functie veranderd is: Aantal medewerkers dat van afdeling veranderd is: Totaal Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

11 Onder uitstroom wordt het aantal personen verstaan dat in een jaar is uitgestroomd uit de gemeentelijke bezetting. Het gaat hierbij om 100 procent ontslag en niet om deeltijdontslag. v 22 Wilt u het aantal personen dat in 2011 is uitgestroomd uit de bezetting van uw gemeente verdelen naar reden van uitstroom en naar type organisatie? Naar uitstroomreden Vrijwillig ontslag Einde van rechtswege, afgelopen aanstelling of arbeidsovereenkomst VUT/FPU (incl. FPU als ontslaggrond in het kader van FLO-overgangsrecht) Ouderdomspensioen (incl. ouderdomspensioen als ontslaggrond in het kader van FLO-overgangsrecht) Privaterisering of verzelfstandiging Reorganisatie (niet zijnde een privaterisering of verzelfstandiging) Invaliditeitspensioen/arbeidsongeschiktheid Overlijden Strafontslag Overige redenen Onbekend Totaal Naar type organisatie Andere gemeenten Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverbanden (niet zijnde een gemeenschappelijke regeling) Overige overheden (bijvoorbeeld rijksoverheid, provincies, waterschappen, zorg en onderwijs) Bedrijfsleven Zelfstandig ondernemer Andere/overige organisaties Onbekend Totaal Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

12 4 Externe inhuur Definitie Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de gemeente in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen de gemeente en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt. Niet onder de definitie vallende externe inhuur Onder de definitie van extern inhuur valt niet: inhuur van deskundigheid voor de uitoefening van wettelijke taken, zoals tolken en dergelijke uitbesteding van facilitaire dienstverlening, infrastructurele werken (inclusief ICT). Bij uitbesteden wordt een opdracht geplaatst, waarbij resultaatafspraken worden gemaakt zonder dat er door de opdrachtgever op de inzet van specifieke capaciteit wordt gestuurd inbesteding van dienstverlening aan de gemeentelijke organisaties binnen het concern, bijvoorbeeld in de vorm van shared services en de inhuur van medewerkers in bezit van een arbeidsovereenkomst met c.q. een aanstelling bij de gemeente. Uitbesteding van algemeen verzorgende functies als bewaking, beveiliging, catering, groenvoorziening, verhuizingen, afvalverwerking, onderhoud gebouwen et cetera en voorzieningen voor het personeel, zoals kinderopvang, fitness, scholing, opleidingen, studie, arbodienstverlening e.d. Het ontwikkelen, bouwen, aanleggen, onderhouden en exploiteren van infrastructurele werken, inclusief ICT, zoals (spoor-)wegen, gebouwen, netwerken, technische installaties, hardware, software (inclusief maatwerk). v 23 Worden de uitgaven aan externe inhuur bij uw gemeente bijgehouden? Ja Nee ga naar vraag v 28 ga naar vraag v 28 v 24 Wat waren de totale uitgaven in hele euro s aan externe inhuur in uw gemeente in 2011? Totale uitgaven externe inhuur (in hele euro s) Definitie inhuur voor tijdelijke vervanging Opvang van piekwerkzaamheden of opvang van onvoorziene capaciteitsproblemen, die zich tijdelijk voordoen in reguliere werkprocessen. Het gaat hier om uitzendkrachten, ZZP ers, gedetacheerden, zowel op formatieplaatsen als bij piekwerkzaamheden, secretariële medewerkers, administratieve krachten, medewerkers helpdesk, telefonistes, managementassistenten, medewerkers voor de boekhouding, enzovoort, via uitzendkracht- of detacheringsovereenkomsten. Inzet hiervan hangt vooral samen met ziekteverzuim, zwangerschapsverlof, moeilijk vervulbare vacatures en van het aanbod van werkzaamheden (vraagfluctuaties) Definitie inhuur voor specialisten Op deze inhuur wordt een beroep gedaan als er ondersteuning nodig is bij (beleids)uitvoering of bij de uitvoering van bedrijfsprocessen. Het betreft werkzaamheden die de gemeente niet volledig kan doen of niet volledig moet willen doen. Dit omdat het hier specialistische en vakmatige kennis betreft die de gemeente redelijkerwijs niet volledig in huis beschikbaar heeft (of wil hebben). Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

13 v 25 Kunt u aangeven hoe de totale uitgaven in hele euro s aan externe inhuur verdeeld waren over de externe inhuur voor tijdelijke vervanging en de externe inhuur van specialisten? Externe inhuur voor tijdelijke vervanging Externe inhuur van specialisten Totale uitgaven externe inhuur ga naar vraag v 27 Naast het totale bedrag dat door gemeenten aan externe inhuur wordt uitgegeven, wil het A+O fonds Gemeenten dit bedrag graag verder onderverdelen. De ene vorm van externe inhuur is namelijk de andere niet. Om een onderscheid te kunnen maken tussen verschillende soorten externe inhuur gebruikt het A+O fonds Gemeenten een indeling die is gebaseerd op de de mate waarin externe inhuur politiek en beleidsmatig het meest gevoelig ligt: Hoe dichter de externe inhuur ligt bij het primaire proces van de gemeente ligt hoe gevoeliger de externe inhuur. Deze indeling wordt ook door de Rijksoverheid en Pianoo (Expertisecentrum aanbesteden) gebruikt. Door hier gebruik van te maken wordt het mogelijk vergelijkingen tussen overheden te maken. De indeling is als volgt: A. Beleidsgevoelige externe inhuur Inhuur voor de inzet van externe adviseurs in het primaire (beleids)proces bij de gemeente. Het gaat om vier soorten externe inhuur. 1. Interim-management 2. Organisatie en formatie-advies 3. Beleidsadvies 4. Communicatie-advies B. Beleidsondersteunende externe inhuur Op ondersteunende inhuur wordt een beroep gedaan als er ondersteuning nodig is bij (beleids)ontvoering of bij de uitvoering van bedrijfsprocessen. Deze inhuur is niet beleidsgevoelig. Het betreft veelal werkzaamheden die de gemeente niet volledig moet willen doen of niet volledig kan doen. Dit omdat het hier specialistische en vakmatige kennis betreft die de gemeente redelijkerwijs niet volledig in huis beschikbaar wil hebben. Het gaat dan wederom om vier soorten externe inhuur: Het betreft drie soorten externe inhuur die niet beleidsgevoelig zijn. 5. Juridisch advies 6. Advisering van opdrachtgevers over automatiseringsvraagstukken 7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie C. Inhuur ter ondersteuning van de bedrijfsvoering: Het gaat hierbij om opvang van piekwerkzaamheden of opvang van onvoorziene capaciteitsproblemen die tijdelijk voorkomen in reguliere werkprocessen: 8. Uitzendkrachten, zowel op formatieplaatsen als piekwerkzaamheden Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

14 v 26 Kunt u de uitgaven aan externe inhuur ook uitsplitsen naar bovenstaande genoemde categorieën? En aangeven wat de uitgaven in hele euro s waren voor de verschillende soorten inhuur in 2011? 1. Interim management 2. Organisatie- en formatieadvies 3. Beleidsadvies 4. Communicatieadvies A. Totaal beleidsgevoelige inhuur 5. Juridisch advies 6. ICT 7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie B. Totaal beleidsondersteunende inhuur 8. Uitzendkrachten C. Totaal ondersteuning van de bedrijfsvoering Totale uitgaven externe inhuur ga naar vraag v 27 INDIEN U VRAGEN V25 of V26 COMPLEET HEEFT INGEVULD GAAT U DAN NAAR VRAAG V28 v 27 Kunt u aangeven op welke manier de uitgaven aan externe inhuur bij uw gemeente anders onderverdeeld worden? Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

15 5 Bezuinigingen en personele consequenties v 28 v 29 v 30 Heeft uw gemeente in 2011 te maken gehad met bezuinigingen? Ja ga naar vraag v 29 Nee ga naar vraag v 33 ga naar vraag v 33 Is als gevolg van deze bezuinigingen het aantal FTE s dat werkzaam is bij de gemeente in 2011 afgenomen? Ja ga naar vraag v 30 Nee ga naar vraag v 33 ga naar vraag v 33 Met hoeveel FTE s is de formatie in uw gemeente in 2011 afgenomen? Aantal FTE s v 31 Met hoeveel FTE s is de bezetting in uw gemeente in 2011 afgenomen? Aantal FTE s ga naar vraag v 33 v 32 v 33 v 34 Op welke wijze heeft uw gemeente in 2011 de bezetting teruggebracht? (meerdere antwoorden mogelijk) Selectief vervullen van vacatures Tijdelijke contracten niet vervangen (Gedeeltelijke) vacaturestop Verzelfstandigen/privatiseren van onderdelen/taken Bevorderen uitstroom ouderen Deeltijdontslag Regionale samenwerking Mobiliteit tussen gemeenten Gedwongen ontslagen Stimuleren vertrek met premies Stimuleren via Sociaal Plan Efficiënter werken Anders, namelijk:.. Is uw gemeente van plan in 2012 te bezuinigen op het personeel? Ja ga naar vraag v 34 Nee ga naar vraag v 35 ga naar vraag v 35 Met welke percentage zal in 2012 op de formatie bezuinigd worden? Procent Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

16 v 35 v 36 v 37 Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de formatie voor de komende drie jaar binnen uw gemeente? De formatie zal hoger uitvallen ga naar vraag v 36 De formatie zal gelijk blijven ga naar vraag v 38 De formatie zal lager uitvallen ga naar vraag v 37 Met welke percentage verwacht u dat de formatie de komende drie jaar zal stijgen? Procent Ga naar vraag v 38 Met welke percentage verwacht u dat de formatie de komende drie jaar zal dalen? Procent Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

17 6 Opleiding en ontwikkeling Introductie In dit onderdeel komen een aantal vragen aan de orde die ook in de benchmark opleiding en ontwikkeling zijn gesteld. Omdat 2011 nu geheel afgesloten is laten we een aantal vragen uit de benchmark terugkomen. In een opleidingsplan worden de organisatiedoelen van een gemeente vertaald naar de gewenste kennis, vaardigheden en competenties van de medewerkers. Op basis hiervan kunnen (per functie) de benodigde opleidingsinspanningen worden bepaald. v 38 v 39 v 40 Heeft uw gemeente een opleidingsplan geformuleerd? Ja, op een organisatieniveau (één opleidingsplan voor de gehele gemeente) Ja, op dienstenniveau (elke dienst heeft een eigen opleidingsplan) Ja, zowel op organisatieniveau als dienstenniveau Nog niet, wel mee bezig Nee Wordt er binnen het opleidings- en ontwikkelingsbeleid van uw gemeente onderscheid gemaakt op basis van specifieke doelgroepen (zoals jongeren, ouderen, vrouwen, etc.) Ja ga naar vraag v 40 Nee ga naar vraag v 41 ga naar vraag v 41 Voor welke doelgroepen wordt er binnen het opleidings-en ontwikkelingsbeleid onderscheid gemaakt? (meerdere antwoorden mogelijk) Jongeren Ouderen (50+) Nieuwe werknemers Allochtonen Managers Arbeidsgehandicapten Vrouwen Anders, namelijk: De opleidingsuitgaven zijn de uitgaven die gedaan worden in het kader van vorming, opleiding en training van het personeel voor het realiseren van zowel doelstellingen van de gemeentelijke organisatie als van de personeelsleden. Het gaat hierbij zowel om interne als om externe uitgaven. Ook de uitgaven aan interne trainers dienen te worden meegerekend. De verletkosten, dat wil zeggen de kosten die voortvloeien uit de improductiviteit als gevolg van vorming, opleiding en training dienen buiten beschouwing te worden gelaten. v 41 Welk bedrag heeft uw gemeente in 2011 begroot en uitgegeven aan opleidingen? Opleidingsbudget in hele euro s Opleidingsuitgaven in hele euro s INDIEN U VRAAG V41 COMPLEET HEEFT INGEVULD GAAT U DAN NAAR VRAAG V43 Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

18 v 42 Waren de uitgaven voor opleidingen van uw gemeente in 2011 hoger, lager of gelijk aan het vastgestelde budget voor 2011? De uitgaven waren hoger dan het vastgestelde budget De uitgaven waren gelijk het vastgestelde budget De uitgaven waren lager dan het vastgestelde budget v 43 Wat zijn uw verwachtingen voor de komende drie jaar met betrekking tot de hoogte van het opleidings- en ontwikkelingsbudget als percentage van de loonsom? Dit zal gelijk blijven Dit zal afnemen Dit zal toenemen v 44 Hoe groot was het aandeel medewerkers dat in 2010 één of meer opleidingen, trainingen en cursussen of workshops heeft gevolgd? (indien u dit niet precies weet, kunt u ook een schatting geven) Aantal medewerkers in procenten, v 45 Welke van de onderstaande gesprekken worden met medewerkers van uw gemeente gevoerd? (meerdere antwoorden mogelijk) Beoordelingsgesprekken Functioneringsgesprekken Loopbaangesprekken/ontwikkelgesprekken Exitgesprekken Anders namelijk: Geen van bovenstaande Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

19 7 Vacatures en werving Een vacature is een arbeidsplaats waarvoor binnen of buiten uw gemeentelijke organisatie personeel wordt gezocht. Hiertoe worden ook gerekend: vacatures waarvoor zich inmiddels sollicitanten hebben gemeld, vacatures waarvoor reeds gesprekken met sollicitanten hebben plaatsgevonden; vacatures waarvoor de sollicitatieprocedure zoveel tijd zal kosten dat de feitelijke indiensttreding niet op korte termijn valt te verwachten; vacatures waarvoor uitzendkrachten of ander tijdelijk personeel wordt gezocht; open plaatsen waarop personen in opleiding worden geplaatst met een tijdelijke aanstelling (dus geen onbetaalde stageplaatsen). v 46 Hoeveel nog te vervullen vacatures waren er in uw gemeente op 31 december 2011? Wilt u deze zowel in aantal FTE s als in aantal vacatures vermelden? Aantal FTE s Aantal vacatures Totaal aantal nog te vervullen vacatures op 31 december 2011 ga naar vraag v 50 v 47 In welke functiegebieden was het aantal vacatures in 2011 binnen uw gemeente het grootst? U kunt maximaal 3 gebieden kiezen. Automatisering/ICT Bestuurlijk Binnendienst/algemene dienst Bouwkunde/civiele techniek Buitendienst/groenvoorziening Burger- /publiekszaken Dienstverlening/facilitair Financieel/economisch Gezondheidszorg Griffie Juridisch Onderwijs/wetenschap/cultuur Openbare orde/veiligheid Personeel/organisatie Ruimtelijke ordening/milieu Sociale zaken/werkgelegenheid Sport/recreatie Verkeer/vervoer/nautisch Verkoop/inkoop Voorlichting/communicatie Welzijn Anders, namelijk: Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

20 Vanwege de mobiliteitsprojecten waar veel gemeenten mee bezig zijn proberen we in de Personeelsmonitor van dit jaar een beeld te krijgen van mogelijke moeilijk vervulbare vacatures. Deze bieden mogelijk kansen om mensen van werk naar werk te begeleiden. Een vacature wordt als moeilijk vervulbaar beschouwd wanneer een gemeente er niet in slaagt op relatief korte termijn een geschikte vuller te vinden. v 48 Kunt u aangeven hoeveel van de uitstaande vacatures in 2011 binnen uw gemeente moeilijk vervulbaar waren? (in procenten) Percentage, % ga naar vraag v 50 v 49 In welke functiegebieden was het aantal vacatures in 2011 binnen uw gemeente moeilijke vervulbaar? U kunt maximaal 3 gebieden kiezen. Automatisering/ICT Bestuurlijk Binnendienst/algemene dienst Bouwkunde/civiele techniek Buitendienst/groenvoorziening Burger- /publiekszaken Dienstverlening/facilitair Financieel/economisch Gezondheidszorg Griffie Juridisch Onderwijs/wetenschap/cultuur Openbare orde/veiligheid Personeel/organisatie Ruimtelijke ordening/milieu Sociale zaken/werkgelegenheid Sport/recreatie Verkeer/vervoer/nautisch Verkoop/inkoop Voorlichting/communicatie Welzijn Anders, namelijk: Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

21 v 50 Welke van de onderstaande kanalen heeft uw gemeente in 2011 gebruikt (meerdere antwoorden mogelijk) om nieuwe medewerkers te werven en welke kanalen zijn voor uw gemeente daarbij het meest effectief (maximaal 3 antwoorden mogelijk)? Gebruikt in 2011 Meest effectief Personeelsadvertenties Eigen website van de gemeente Werkenbijdeoverheid.nl Andere vacaturewebsites Eigen medewerkers als ambassadeurs Werving- en selectiebureaus/uitzendbureaus (commercieel bureau Open sollicitaties Intern mobiliteitsbureau of intern loopbaancentrum Het informele circuit/relaties Traineeprojecten CWI/reïntegratiebedrijf Opleidingsinstituten (HBO-opleidingen& universiteiten) Regionaal mobiliteitsnetwerk Social media (Facebook, Twitter, LinkedIn) Anders, namelijk: Onder stageplek wordt verstaan een werkstage tegen een (geringe) stagevergoeding als onderdeel van de opleiding van een scholier of student. Vaak is er sprake van een stageovereenkomst tussen drie partijen; de organisatie, de opleidingsinstelling en de stagiair. Stages voor werkzoekenden of voor eigen medewerkers om ervaring op andere plekken in de organisatie op te doen vallen niet onder deze definitie. v 51 Hoeveel stageplekken had uw gemeente in 2011 uitgesplitst naar onderwijsniveau? MBO HBO WO Anders Aantal stageplekken Onbekend v 52 Hanteert uw gemeente een stagenorm (=kwantitatieve doelstelling) voor het aantal stagiairs? Ja Nee Onder trainees worden jonge (bijna) afgestudeerde HBO-ers en academici met maximaal twee jaar werkervaring verstaan, waarmee de organisatie een intensief opleidingstraject is overeengekomen. Deze werknemers worden opgeleid om op termijn een technische-, beleids- dan wel (middel)managementfunctie te vervullen. Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

22 v 53 Hoeveel trainees zijn in 2011 bij uw gemeente geplaatst? Aantal trainees Onbekend INDIEN BINNEN UW GEMEENTE IN 2011GEEN TRAINEES ZIJN GEPLAATST GAAT U DAN NAAR VRAAG V55 v 54 Waren dit trainees in het kader van een eigen traineeprogramma of een traineeprogramma dat u met andere gemeenten/overheden heeft opgezet? Ja, via eigen traineeprogramma Ja, via traineeprogramma met andere gemeenten/overheden Nee, niet via een traineeprogramma Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

23 8 Diversiteitsbeleid Onder diversiteitsbeleid wordt verstaan een beleid dat leidt tot een gevarieerde samenstelling van het personeel als afspiegeling van de maatschappij waarin ruimte is voor man- vrouw, diverse leeftijden, autochtoon-allochtoon, hoog opgeleid-lager opgeleid en gedeeltelijk arbeidsgehandicapt. v 55 v 56 v 57 v 58 Wordt er binnen uw gemeente een diversiteitsbeleid gevoerd? Ja Ga naar vraag v 56 Nee Ga naar vraag v 58 Ga naar vraag v 59 Op welke aspecten van diversiteit richt uw diversiteitsbeleid zich? (meerdere antwoorden mogelijk) Geslacht Leeftijd Etnisch culturele achtergrond Handicap Anders, namelijk: Waarop richt uw diversiteitsbeleid zich? (meerdere antwoorden mogelijk) Wervingsmethoden en/of kanalen aanpassen ga naar vraag v 59 Selectieprocedures aanpassen ga naar vraag v 59 Informeren van doelgroepen over kansen bij gemeenten ga naar vraag v 59 Activiteiten gericht op bewustwording huidige medewerkers ga naar vraag v 59 Activiteiten gericht op bewustwording bewustwording P&O ga naar vraag v 59 Activiteiten gericht op bewustwording bewustwording leidinggevenden ga naar vraag v 59 Vergroten in- en doorstroom naar hogere (management)functies ga naar vraag v 59 Realiseren van een per doelgroep geformuleerde kwantitatieve doelstelling (streefcijfer mbt relatieve vertegenwoordiging in het personeelsbestand) ga naar vraag v 59 Anders, namelijk: ga naar vraag v 59 Waarom wordt er binnen uw gemeente geen diversiteitsbeleid gevoerd? (meerdere antwoorden mogelijk) Diversiteit is voor onze gemeente geen onderwerp Onze gemeente heeft al een voldoende divers samengesteld personeelsbestand Onze gemeente vindt dit wel belangrijk, maar wij zien hier geen voordelen voor de gemeente Het ontbreekt ons aan deskundigheid op dit gebied Wij hebben behoefte aan meer informatie Anders, namelijk: Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

24 v 59 Heeft uw gemeente een specifiek werving- en selectiebeleid voor de volgende doelgroepen? Ja Nee Werkloze jongeren (jonger dan 30 jaar) Jongeren (jonger dan 30 jaar) Senioren (55 jaar of ouder) Allochtonen Vrouwen Gedeeltelijk arbeidsgehandicapten Anders, namelijk: v 60 Kunt u onderstaand kort de inhoud omschrijven van dit specifieke werving- en selectiebeleid van uw gemeente? Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

25 9 Arbeidsongeschiktheid Op 29 december 2005 is de WIA, Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, ingevoerd. Voor werknemers die ziek zijn geworden na 1 januari 2004 en die na 2 jaar niet hersteld zijn, volgt eerst de Poortwachtertoets door het UWV. Als werkgever en werknemer in de eerste twee ziektejaren zich genoeg hebben ingespannen voor reïntegratie om te voorkomen dat de werknemer een uitkering nodig heeft, volgt de keuring voor de WIA. Bij de keuring kijkt het UWV naar wat de werknemer, met zijn of haar beperkingen, nog wel kan en wat hij of zij daarmee kan verdienen. Waarschijnlijk zal de werknemer na de keuring een bepaald percentage minder kunnen verdienen dan voorheen. Dit percentage is het verlies aan verdiencapaciteit (het geschat loonverlies ). De WIA kent drie categorieën arbeidsongeschikte werknemers: Werknemers met een verlies aan verdiencapaciteit van minder dan 35%; de werknemer heeft geen recht op een uitkering op basis van de WIA. Werkgever en werknemer zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de reïntegratie. Hierbij moet sprake zijn van maatwerk. Werknemers met een verlies aan verdiencapaciteit van 35 tot 80% èn werknemers die wel volledig (van 80 tot 100%) maar niet duurzaam (omdat er kans op herstel is) arbeidsongeschikt zijn; zij vallen onder de regeling Werkhervatting Arbeidsgeschikten (WGA). Werknemers die duurzaam (geen of een geringe kans op herstel) en volledig (van 80 tot 100%) arbeidsongeschikt zijn; zij vallen onder de regeling Inkomensvoorziening voor volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA). v 61 Hoeveel (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten met een IVA- of een WGA-uitkering had uw gemeente op 31 december 2011 in dienst? Aantal (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten ga naar vraag v 63 INDIEN BINNEN UW GEMEENTE OP 31 DECEMBER 2011 GEEN (GEDEELTELIJK) ARBEIDSGEHANDICAP- TEN (0) MET EEN IVA- OF EEN WGA-UITKERING IN DIENST WAREN GAAT U DAN NAAR VRAAG V63 v 62 Kunt u het aantal (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten in dienst van uw gemeente op 31 december 2011 uitsplitsen naar de volgende categorieën? 80 tot en met 100 procent arbeidsongeschikt (IVA) 80 tot en met 100 procent arbeidsongeschikt (WGA) 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt (WGA) minder dan 35 procent arbeidsongeschikt Totaal aantal (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten v 63 Bij hoeveel medewerkers van uw gemeente is een WIA-uitkering gestart in 2011? Aantal medewerkers waarvan: 80 tot en met 100 procent arbeidsongeschikt (IVA) 80 tot en met 100 procent arbeidsongeschikt (WGA) 35 tot 80 procent arbeidsongeschikt (WGA) Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

26 Sinds 1 juli 2008 kent de gemeentelijke rechtspositieregeling een derde ziektejaar voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten. Het derde ziektejaar geldt voor zieken die op of na 1 juli 2007 ziek zijn geworden. Het derde ziektejaar houdt in dat de medewerker slechts onder voorwaarden in dat derde ziektejaar herplaatst of ontslagen kan worden. Deze voorwaarden gaan over het inkomen dat met de nieuwe (interne) baan verdiend kan worden. v 64 Hoeveel medewerkers zijn in 2011 bij u ontslagen op grond van arbeidsongeschiktheid of definitief herplaatst? Aantal ontslagen Aantal definitief herplaatst INDIEN BINNEN UW GEMEENTE IN 2011 GEEN MEDEWERKERS OP GROND VAN ARBEIDSONGE- SCHIKTHEID ZIJN ONTSLAGEN (0) OF DEFINITIEF ZIJN HERPLAATST (0) GAAT U DAN NAAR VRAAG V 69 v 65 Kunt u het aantal definitief herplaatste of ontslagen medewerkers verdelen naar het aantal maanden waarbinnen dit is gebeurd? Na 24 tot 30 maanden na de eerste ziektedag Na 30 tot 36 maanden na de eerste ziektedag Na 36 of meer maanden na de eerste ziektedag INDIEN BINNEN UW GEMEENTE IN 2011 GEEN MEEDEWERKERS OP GROND VAN ARBEIDSONGE- SCHIKTHEID DEFINITIEF ZIJN HERPLAATST (0) GAAT U DAN NAAR VRAAG V 69 v 66 Zijn er medewerkers bij uw gemeente definitief herplaatst bij een andere werkgever? Ja, aantal: ga naar vraag v 68 Nee ga naar vraag v 67 ga naar vraag v 67 v 67 Overweegt uw gemeente medewerkers definitief te herplaatsen bij een andere werkgever? Ja ga naar vraag v 69 Nee ga naar vraag v 69 ga naar vraag v 69 v 68 Kunt u onderstaand kort omschrijven hoe het herplaatsen bij andere werkgevers is gegaan? Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

27 10 Meldingen agressie en geweld Bij het vaststellen van de Arbocatalogus Agressie en Geweld in mei 2008 hebben sociale partners afgesproken om het aantal meldingen van agressie en geweld gericht op medewerkers van de gemeente door burgers te monitoren. Het gaat hierbij niet om ongewenst gedrag van medewerkers van de gemeente onderling. v 69 v 70 Heeft uw gemeente een agressieregistratiesysteem? Ja Nog niet, wel mee bezig Nee Hoeveel meldingen van agressie en geweld tegen medewerkers van de gemeenten zijn in 2011 geregistreerd van (non-)verbale agressie, persoonsgerichte bedreiging en fysieke agressie. (N.B. deze aantallen zijn bekend bij uw coördinator agressie & geweld die elke gemeente verplicht heeft) (non-) Verbale agressie: (beledigen, vernederen, aantasten goede naam of eer, zwartmaken, smaad, treiteren, discriminatie) Persoonsgerichte bedreiging: (dreigen door houding, gebaar, volgen, stalken, intimidatie, bemoeilijken, onmogelijk maken of juist dwingen tot handelingen/werkzaamheden, lokaalvredebreuk, schenden, kwetsen van het schaamtegevoel, eerbaarheid en seksuele intimidatie, pogingen tot schoppen, slaan of verwonden) Fysieke agressie: (mishandeling, verwonden, schoppen, aanranding, beetpakken, duwen, trekken, slaan, spugen, gericht gooien met voorwerpen, wapen gebruik, vernielen) Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

28 11 Gemeentelijke samenwerking v 71 v 72 v 73 v 74 v 75 Neemt uw gemeente deel aan een regionaal samenwerkingsverband op HRM gebied? Ja Ga naar vraag v 72 Nee Ga naar vraag v 77 Ga naar vraag v 77 Met welke partijen neemt uw gemeente deel in dit regionale samenwerkingsverband? (meerdere antwoorden mogelijk) Andere gemeenten Rijksoverheid Waterschappen Provincies Bedrijfsleven Anders, namelijk.. Op welke manier is het regionale samenwerkingsverband georganiseerd? (meerdere antwoorden mogelijk) Shared Service Centre Mobilteitsnetwerk Gemeente die taken van andere gemeente(n) overneemt Samenwerking op specifieke onderdelen Samenwerking door het opzetten van een medewerkerspool Anders, namelijk: Op welke HRM-terreinen wordt samengewerkt? (meerdere antwoorden mogelijk) Personeelsservices Salarisverwerking Kennisnetwerk Werving & selectie Opleiding Anders, namelijk: Welke concrete resultaten heeft het regionale samenwerkingsverband op HRM-gebied opgeleverd? v 76 Welke ontwikkelingen zijn er voor het regionale samenwerkingsverband op HRM-gebied in de (nabije) toekomst gepland? Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

29 12 HRM Beleidsthema s v 77 Wat wordt het belangrijkste HRM-beleidsthema voor uw gemeente in 2012? In de Personeelsmonitor 2010 werden onderstaande HRM-beleidsthema s genoemd als de belangrijkste voor 2011: 1) Opleiding & Ontwikkeling 2) Strategische Personeelsplanning 3) Het Nieuwe Werken 4) Leeftijdsbewust Personeelsbeleid 5) Mobiliteit v 78 v 79 Welke van onderstaande HRM-beleidsthema s is voor uw gemeente het afgelopen jaar het belangrijkst geweest? Opleiding & Ontwikkeling ga naar vraag v 80 Strategische Personeelsplanning ga naar vraag v 80 Het Nieuwe Werken ga naar vraag v 80 Leeftijdsbewust Personeelsbeleid ga naar vraag v 80 Mobiliteit ga naar vraag v 80 Geen van bovenstaande ga naar vraag v 79 ga naar vraag v 81 Welk HRM-beleidsthema is voor uw gemeente het afgelopen jaar wel het belangrijkst geweest? v 80 Wat was het belangrijkste resultaat van het voornaamste HRM-beleidsthema binnen uw gemeente in 2011? Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

30 13 Opmerkingen v 81 Indien u nog opmerkingen heeft over de vragenlijst of suggesties voor verbetering heeft, kunt u die hieronder vermelden Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst Vragenlijst Personeelsmonitor Gemeenten

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting

Personeelsmonitor 2011 Samenvatting Jaarlijks brengt het A+O fonds Gemeenten de Personeelsmonitor uit. Dit rapport geeft de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van HRM en arbeidsmarktontwikkelingen bij gemeenten weer. In deze samenvatting

Nadere informatie

Gegevensdefinities en berekeningen. Personeelsmonitor Gemeenten 2014

Gegevensdefinities en berekeningen. Personeelsmonitor Gemeenten 2014 Gegevensdefinities en berekeningen Personeelsmonitor Gemeenten 2014 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Gegevensdefinities en berekeningen 4 2.1 Formatie en bezetting 4 2.2 Personele consequenties als gevolg van

Nadere informatie

Personeelsmonitor GEMEENTEN

Personeelsmonitor GEMEENTEN Personeelsmonitor GEMEENTEN 2016 INHOUDSOPGAVE LEESWIJZER 2 SAMENVATTING 3 OVERZICHT TABELLEN EN FIGUREN 10 1. FORMATIE & BEZETTING 13 Formatie, bezetting 13 Bezuinigingen 24 Externe inhuur 26 2. INSTROOM,

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2011. Personeel in Perspectief

Monitor gemeenten 2011. Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 211 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 211 Personeel in Perspectief Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 211 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 Naar gemeentegrootteklasse

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2014

Personeelsmonitor Gemeenten 2014 Personeelsmonitor Gemeenten 2014 leeswijzer De Personeelsmonitor 2014 is enigszins veranderd ten opzichte van eerdere jaargangen. In plaats van een uitgebreid rapport is er dit jaar gekozen voor een meer

Nadere informatie

Ziekteverzuimcijfers sector gemeenten 2008

Ziekteverzuimcijfers sector gemeenten 2008 Ziekteverzuimcijfers sector gemeenten 2008 Versie 23 april 2009 1 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt verder tot 5,3 procent in 2008 Het ziekteverzuimpercentage 2 van gemeenten is in 2008 afgenomen tot 5,3

Nadere informatie

Definitie Externe Inhuur

Definitie Externe Inhuur Als vertrekpunt is gebruik gemaakt van de definitie die ook gehanteerd wordt door de Rijksoverheid. Vervolgens is deze op onderdelen verfijnd, om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de Flevolandse inrichting

Nadere informatie

1.2 BENCHMARK PUBLIEKSAGRESSIE GEMEENTEN

1.2 BENCHMARK PUBLIEKSAGRESSIE GEMEENTEN 1.2 BENCHMARK PUBLIEKSAGRESSIE GEMEENTEN Onderdeel van de Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0, sector Gemeenten Doelgroep Inhoud Coördinatoren agressie en geweld, P&O, management, OR Instrument om gemeentespecifieke

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief 3 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 21 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 Naar gemeentegrootteklasse

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2012

Monitor gemeenten 2012 Monitor Gemeenten 2012 Personeel in Perspectief A+O fonds Gemeenten Postbus 11560 2502 AN Den Haag 070 7630030 secretariaat@aeno.nl www.aeno.nl Monitor gemeenten 2012 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ MODEL 3.60 RIJKSBEGROTINGSVOORSCHRIFTEN EXTERNE INHUUR

BIJLAGE BIJ MODEL 3.60 RIJKSBEGROTINGSVOORSCHRIFTEN EXTERNE INHUUR BIJLAGE BIJ MODEL 3.60 RIJKSBEGROTINGSVOORSCHRIFTEN EXTERNE INHUUR NB Deze bijlage is bedoeld als naslagwerk. De informatie is niet nieuw, hooguit eens goed onder elkaar gezet. 27 juli 2017 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2012

Monitor gemeenten 2012 Monitor Gemeenten 2012 Personeel in Perspectief A+O fonds Gemeenten Postbus 11560 2502 AN Den Haag 070 7630030 secretariaat@aeno.nl www.aeno.nl Monitor gemeenten 2012 Personeel in Perspectief Monitor

Nadere informatie

Gegevensdefinities en berekeningen. Personeelsmonitor Gemeenten 2015

Gegevensdefinities en berekeningen. Personeelsmonitor Gemeenten 2015 Gegevensdefinities en berekeningen Personeelsmonitor Gemeenten 2015 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Gegevensdefinities en berekeningen 4 2.1 Formatie, bezetting en bezuinigingen 4 2.2 Vacatures en werving 11

Nadere informatie

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief

Monitor gemeenten 2010. Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief Monitor gemeenten 21 Personeel in Perspectief 3 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 21 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 Naar gemeentegrootteklasse

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

Voorbeelden Verzuimpercentages

Voorbeelden Verzuimpercentages Voorbeelden Verzuimpercentages I Voorbeelden Verzuimpercentages Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Verzuimpercentages 2... 2 1.1 Waarom verzuimpercentages?... 2 1.2 Verzuimpercentages scherm... 3 1.3 De rapporten...

Nadere informatie

Evaluatie aanpak agressie en geweld bij gemeenten

Evaluatie aanpak agressie en geweld bij gemeenten Evaluatie aanpak agressie en geweld bij gemeenten Rapport drs. P. Rosenboom drs. J.J.J. Donkers Zoetermeer, 15 februari 2010 In opdracht van A+O fonds Gemeenten. De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten

Verzuimcijfers 2010 sector Gemeenten Verzuimcijfers 00 sector Gemeenten A+O fonds Gemeenten, april 0 Ziekteverzuim bij gemeenten daalt licht tot, procent in 00 Het ziekte van gemeenten is in 00 licht gedaald tot, procent. Ten opzichte van

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2015

Personeelsmonitor Gemeenten 2015 Personeelsmonitor Gemeenten 2015 leeswijzer De Personeelsmonitor 2015 bestaat net als vorig jaar uit een beknopte publicatie bestaande uit highlights, een samenvatting en een tabellenboek. Meer informatie

Nadere informatie

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs

Grootste stijging aantal nieuwe WIA-uitkering in het hoger beroepsonderwijs Langdurig zieke werknemers die in aanmerking komen voor een uitkering op grond van arbeidsongeschiktheid vielen voorheen onder de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Op 1 januari 2006 maakte

Nadere informatie

Bijlage. Verzuimgegevens Rijk. (excl. Defensie, Hoge Colleges van Staat en Rechtspraak) Man 61.968 Vrouw 45.039

Bijlage. Verzuimgegevens Rijk. (excl. Defensie, Hoge Colleges van Staat en Rechtspraak) Man 61.968 Vrouw 45.039 Bijlage Verzuimgegevens Rijk Aantal medewerkers Rijk 107.007 (excl. Defensie, Hoge Colleges van Staat en Rechtspraak) Man 61.968 Vrouw 45.039 5,2 5,0 1,3 1,0 0,8 1,1 2,5 0,6 Nulverzuim 42 % Aantal medew.

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2013

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2013 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2013 kerncijfers 2012 2012 2013 2013 % % Totale formatie 1.824 1.608 Aantal medewerkers 2.019 1.662 Gemiddelde leeftijd 48,0 48,2 Aantal jongeren 63 3,1% 37

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2013 Samenvatting Net zoals vorig jaar zijn de ontwikkelingen op personeelsgebied in lijn van de voorgaande jaren. Zo blijven we op gebied van instroom van nieuwe medewerkers achter bij het landelijk gemiddelde

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 1 Verzuimcijfers In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij het ziekteverzuim binnen de gemeentelijke bezetting. Naast het totale verzuimpercentage wordt onderscheid gemaakt naar

Nadere informatie

Personeelsmonitor Gemeenten 2013

Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 Personeelsmonitor Gemeenten 2013 2013 Inhoudsopgave Highlights uit de Personeelsmonitor 2013 5 1 Ontwikkeling gemeentelijke bezetting 9 1.1 De totale bezetting 10 1.2 Naar

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013

SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 SOCIAAL JAARVERSLAG 2013 Aantallen en fte s In 2013 is er binnen de Regio zowel een kleine afname van het aantal fte geweest als van het aantal medewerkers ten opzichte van 2012. Tabel 1 Aantal medewerkers

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek

Sociaal jaarverslag Regio Gooi en Vechtstreek Sociaal jaarverslag 2014 Regio Gooi en Vechtstreek Aantallen en fte s In 2014 is er binnen de Regio een daling te zien in het aantal medewerkers. Er is echter geen afname van het aantal fte ten opzichte

Nadere informatie

Ziekteverzuimregistratie

Ziekteverzuimregistratie Datum 22 juli 2002 Ons kenmerk EA2002/81344 zie verzendlijst Onderdeel directie Politie Inlichtingen M.Hendriks/F.v.Gessel T (070) 426 6809 F (070) 426 6809 Uw kenmerk Onderwerp Ziekteverzuimregistratie

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie BFW 27 april 2012. Margreeth Trimpe 0118-63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl

Betreft vergadering Commissie BFW 27 april 2012. Margreeth Trimpe 0118-63 14 37 me.trimpe@zeeland.nl Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel 12006906 Brief GS van 27 maart 2012 over externe inhuur, aangevuld met de duur en de mate waarin dat leidt tot langlopende verplichtingen voor

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2012

Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Sociaal jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord... 4 Kengetallen Personeel 2012 Kerncijfers Sociaal Jaarverslag 2012 en 2011... 6 Omvang formatie en personeelsbezetting... 7 Overige

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag Gemeente Borsele

Sociaal Jaarverslag Gemeente Borsele Sociaal Jaarverslag Gemeente Borsele 2010 Samenvatting Dit is het sociaal jaarverslag van de gemeente Borsele over 2010. Het is de eerste keer dat het sociaal jaarverslag in een kleiner formaat verschijnt.

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag. P&O de Kempen juni 2016

Sociaal Jaarverslag. P&O de Kempen juni 2016 Sociaal Jaarverslag 2015 P&O de Kempen juni 2016 1 Inleiding Voor u ligt het sociaal jaarverslag 2015. Dit verslag geeft een beeld van de personele ontwikkelingen in 2015 in relatie tot de voorgaande jaren.

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010

SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 IN-, DOOR- EN UITSTROOM SOCIAAL JAARVERSLAG 2010 INSTROOM In 2010 zijn 12 nieuwe medewerkers bij de gemeente Heusden in dienst getreden. Het instroompercentage is sterk gedaald ten opzichte van 2009 en

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014

Sociaal jaarverslag De belangrijkste ontwikkelingen en cijfermatige trends over 2014 Samenvatting De daling van de bezetting bij gemeenten heeft in 2014 doorgezet, dit is ook in onze organisatie het geval. Deze trend is binnen gemeenteland ook zichtbaar. Bij vertrek van medewerkers worden

Nadere informatie

Ziekteverzuim. Personeelsmonitor Gemeenten 2015

Ziekteverzuim. Personeelsmonitor Gemeenten 2015 Ziekteverzuim Personeelsmonitor Gemeenten 20 In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij het ziekteverzuim binnen de gemeentelijke bezetting. Naast het totale verzuimpercentage wordt onderscheid gemaakt naar

Nadere informatie

Uw pensioenreglement. Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid

Uw pensioenreglement. Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid Uw pensioenreglement Alles wat u moet weten bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid Dit leest u in uw pensioenreglement Uw werkgever heeft uw aanvullende uitkering op de wettelijke uitkering

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie

voor goede zorg zorg je samen Sociaal jaarverslag

voor goede zorg zorg je samen Sociaal jaarverslag voor goede zorg zorg je samen Sociaal jaarverslag Tabellen en Grafieken 2012 Coöperatie VGZ Univé-VGZ-IZA-Trias 2012 2011 2010 2009 2008 Personeelsaantallen 2629 3631 3818 4.027 4.212 Dienstjaren* 12,1

Nadere informatie

Minder dan 35% arbeidsongeschikt

Minder dan 35% arbeidsongeschikt Minder dan 35% arbeidsongeschikt Kan de werknemer nog arbeid verrichten voor de huidige werkgever? Ja, de werknemer blijft in dienst bij de werkgever Nee, de werknemer wordt herplaatst bij een andere werkgever

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2014

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2014 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2014 Tabel 0: kerncijfers gemeente Nijmegen kerncijfers 2013 2013 2014 2014 % % Totale formatie 1.608 1562 * Aantal medewerkers 1.662 1.643 Gemiddelde leeftijd

Nadere informatie

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming

Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Meten = Weten Inventarisatie van leeftijdsgerelateerde personeelscijfers in uw onderneming Inleiding De generatie van babyboomers gaat binnenkort met pensioen. En met hen een grote hoeveelheid vakkennis.

Nadere informatie

Jaar Het filter Jaar gebruikt u om een ander tijdvak op te geven. Standaard is dit filter ingesteld op drie jaren of op het laatste afgelopen jaar.

Jaar Het filter Jaar gebruikt u om een ander tijdvak op te geven. Standaard is dit filter ingesteld op drie jaren of op het laatste afgelopen jaar. Toelichting Arbeidsmonitor Arbeidsmonitor Gratis versie Inleiding De vraag naar ken en stuurgetallen als basis voor strategische personeelsplanning binnen organisaties is het laatste jaar fors gestegen.

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel

Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Evenredige verdeling man / vrouw bij het Veenplaspersoneel Opgesteld : maart 2006 Vastgesteld : juni 2006 0 Inhoudsopgave Inleiding 2 2005 vergeleken met 1999 2 Genomen maatregelen vanaf 1999 3 Nieuwe

Nadere informatie

Brancherapportage J C:\Brancherapportages

Brancherapportage J C:\Brancherapportages 17-03-2017 2015 December VOB Brancherapportage J C:\Brancherapportages Ver. Openbare Bibliotheken ArboNed Kenniscentrum Rapportagedatum: 17-03-2017 Peildatum: 31-12-2016 Sectormanager: Jan Nieuwdorp jan.nieuwdorp@arboned.nl

Nadere informatie

Vragenlijst Werkgevers Arbeidsmarktmonitor 2009

Vragenlijst Werkgevers Arbeidsmarktmonitor 2009 V01 Hoe heeft het aantal werknemers in uw bedrijf zich ontwikkeld in 2009? (Inclusief directieleden op de loonlijst) Op 1 januari 2009 in dienst In dienst getreden in 2009 Uit dienst getreden in 2009 Op

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers M200510 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers drs. F.M.J. Westhof Zoetermeer, december 2005 MKB-ondernemers negatief over verantwoordelijkheden bij ziekte werknemers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 763 Toekomst van de krijgsmacht Nr. 55 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 23 september 2014 De vaste commissie voor Defensie heeft een

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

Brancherapportage J C:\Brancherapportages

Brancherapportage J C:\Brancherapportages 23-03-2016 2015 December VOB Brancherapportage J C:\Brancherapportages Vereniging Openbare Bibliotheken ArboNed Kenniscentrum Rapportagedatum: 23-03-2016 Peildatum: 31-12-2015 Sectormanager: Jaap Tinga

Nadere informatie

Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst

Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst Status quo: werven, binden, ontwikkelen van personeel en werkgever aantrekkelijkheid Vragenlijst Blok A: Werving van personeel (1) Aantal verwachte aan te nemen werknemers (korte-, middellang- en lang

Nadere informatie

Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren

Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren A&O-fonds Provincies Personeelsmonitor Decentrale overheidssectoren 2014 Een vergelijking tussen de sectoren provincies, waterschappen en gemeenten voorwoord Voor u ligt de eerste versie van de Personeelsmonitor

Nadere informatie

Toelichting Berekening Verlof

Toelichting Berekening Verlof Toelichting Berekening Verlof Datum 08-12-2016 Auteur DUO Status Definitief Versie 1.0 Versiebeheer Versie Reden van versie Auteur Datum nummer 1 Initiële versie Tris Serail Aug 2016 pagina 2 van 10 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening. Provincie Noord-Brabant

Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening. Provincie Noord-Brabant Uitvoeringsregels Social Return bij opdrachtverlening Provincie Noord-Brabant Versie: 2.2 Status: Definitief Inleiding Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben te kennen gegeven dat de Provincie Noord-Brabant

Nadere informatie

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie?

Uw werknemer is arbeidsongeschikt. Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Uw werknemer is arbeidsongeschikt Wat doet PMT? Wat betekent het voor uw administratie? Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene

Nadere informatie

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit)

Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) Wia Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (verdiencapaciteit) De oude WAO regeling geldt alleen nog voor mensen die op 01-01-2006 een WAO uitkering ontvingen Doel is dat de werkgever en werknemer er

Nadere informatie

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011

Personeelsbeleid in het Theater. Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Personeelsbeleid in het Theater Noud van de Rhee Mirjam Coronel Mei 2011 Deze presentatie - Plek in de organisatie - Human Resources Management - HR cyclus - Enkele personeelsinstrumenten - Resumé IS PERSONEELSBELEID

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet

Modernisering Ziektewet Modernisering Ziektewet De Wet BeZaVa staat voor Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering Ziektewet en is ingevoerd per 1 januari 2013. Het doel van deze wet

Nadere informatie

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering.

Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke bedrijfsvoering. Zaaknummer: 00343846 Onderwerp: en resultaten exitgesprekken 2012 Collegevoorstel Inleiding Jaarlijks wordt het sociaal jaarverslag opgemaakt waarmee verantwoording wordt afgelegd over de gemeentelijke

Nadere informatie

DRUK ALARM VOOR DE BRANCHE GEHANDICAPTENZORG. Objectieve. werkdrukindicaties

DRUK ALARM VOOR DE BRANCHE GEHANDICAPTENZORG. Objectieve. werkdrukindicaties WERK DRUK Objectieve werkdrukindicaties ALARM VOOR DE BRANCHE GEHANDICAPTENZORG O B J E C T I E V E W E R K D R U K I N D I C A T I E S 6 O B J E C T I E V E W E R K D R U K I N D I C AT I E S Doel: In

Nadere informatie

dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT

dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT dé verzuimspecialist VERZUIMRAPPORT INLEIDING Voor u ligt de analyse ziekteverzuim over het kalenderjaar 2014. In deze analyse vindt u de kengetallen ziekteverzuim van de agrarische en groene sectoren.

Nadere informatie

Periodieke Brancherapportage 2013-2014

Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Periodieke Brancherapportage 2013-2014 Peildatum: 1 juli 2014 Brancheorganisatie: Datum: oktober 2014 Sectormanager: Telefoonnummer: Zonder toestemming van de sectormanager mogen de in deze rapportage

Nadere informatie

ontwikkeling van medewerkers

ontwikkeling van medewerkers ontwikkeling van medewerkers 38 Veel aandacht voor ontwikkeling van personeel In 21 heeft ROC ID College opnieuw veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en professionalisering van personeel. Medewerkers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Trends & Cijfers. Deel: Cijfers

Trends & Cijfers. Deel: Cijfers Trends & Cijfers Deel: Cijfers Voorwoord Voor u ligt de nieuwe uitgave van Trends en Cijfers, werken in de publieke sector 0. Net als vorig jaar bevat deze uitgave een deel Cijfers en een deel Trends.

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening

Jaarrapportage 2010. Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Jaarrapportage 2010 Branche informatie voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening Inhoud Inleiding... 3 Samenvatting... 3 Kerncijfers 2008, 2009, 2010... 4 Participatie... 5 Verzuimontwikkeling...

Nadere informatie

WGA-instroom grote werkgevers in 2011

WGA-instroom grote werkgevers in 2011 uwv.nl werk.nl WGA-instroom grote werkgevers in 2011 Instroomcijfers WGA 2011 Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2016

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2016 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2016 Tabel 0: kerncijfers gemeente Nijmegen kerncijfers 2015 2015 2016 2016 % % Totale formatie 1.563 * 1.490 Aantal medewerkers 1.672 1.571 Gemiddelde leeftijd

Nadere informatie

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars

WIA Opvang Polis. www.vkg.com. Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars WIA Opvang Polis Het antwoord van de Van Kampen Groep op de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) Terecht méér dan verzekeraars www.vkg.com WIA Opvang Polis Versie 2008 Hoe wordt de hoogte van

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht

>Profiel. GITP Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Executive Search, Werving & Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3522 BP Utrecht www.gitp.nl >Profiel Onderwerp > Profiel HR-consulenten Primair Onderwijs Opdrachtgever Predu GITP Jolanda Salari

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW)

Niet (kunnen) werken. 1. Werkloosheidswet (WW) Niet (kunnen) werken Hieronder worden een aantal uitkeringen besproken waar mensen een beroep op kunnen doen wanneer zij buiten hun eigen toedoen niet kunnen werken. Bijvoorbeeld omdat zij hun baan verliezen,

Nadere informatie

Aan : de Commissie van Veiligheid, Bestuur en Financiën en de Rekeningencommissie. Onderwerp Inhuur personeel derden

Aan : de Commissie van Veiligheid, Bestuur en Financiën en de Rekeningencommissie. Onderwerp Inhuur personeel derden Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan : de Commissie van Veiligheid, Bestuur en Financiën en de Rekeningencommissie Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BSD/2008.4085 - RIS

Nadere informatie

WGA-instroom grote werkgevers in 2013

WGA-instroom grote werkgevers in 2013 uwv.nl werk.nl WGA-instroom grote werkgevers in 2013 Instroomcijfers WGA 2013 Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

De Grote Uittocht Herzien. Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur

De Grote Uittocht Herzien. Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur De Grote Uittocht Herzien Een nieuwe verkenning van de arbeidsmarkt voor het openbaar bestuur Aanleidingen van deze update van De Grote Uittocht - een rapport van het ministerie van BZK en de sociale partners

Nadere informatie

Stappenplan strategische personeelsplanning

Stappenplan strategische personeelsplanning Stappenplan strategische personeelsplanning Met aandacht voor strategische personeelsplanning verbindt de werkgever de gesignaleerde toekomstige marktontwikkelingen met de daarvoor benodigde kwalitatieve

Nadere informatie

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs

WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs WIA verzekering Individueel Overheid & Onderwijs Waar is deze verzekering voor? Wat is WIA? In deze brochure leggen wij uit voor wie en waarvoor deze verzekering is, welke dekkingen u kunt sluiten, welke

Nadere informatie

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005

Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 0i07 07 Ziekteverzuim naar leeftijd en geslacht, 2002 2005 Frank van der Linden en Anouk de Rijk Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken

Nadere informatie

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2015

Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal Jaarverslag 2015 Gemeente Nijmegen in cijfers Sociaal verslag 2015 Tabel 0: kerncijfers gemeente Nijmegen kerncijfers 2014 2014 2015 2015 aantal % aantal % Totale formatie 1562* 1.563 * Aantal medewerkers 1.643 1.672 Gemiddelde

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

O wordt automatisch toegestuurd door de Arbo-dienst

O wordt automatisch toegestuurd door de Arbo-dienst DECLARATIEFORMULIER Let op! Voor een snelle en correcte afwikkeling dient u: De declaratie binnen één maand na afloop van het kalenderkwartaal/de kalendermaand volledig ingevuld en ondertekend in te sturen.

Nadere informatie

Handleiding. SPP Model

Handleiding. SPP Model Handleiding SPP Model 1 Handleiding SPP Model Handleiding SPP Model Bij Strategische Personeelsplanning (SPP) gaat het om het verkrijgen van voldoende en kwalitatief goed personeel in de toekomst. Om inzicht

Nadere informatie

Monitor Gemeenten Personeel in Perspectief

Monitor Gemeenten Personeel in Perspectief Monitor Gemeenten 2008 Personeel in Perspectief 3 Colofon Opdrachtgever Stichting A+O fonds Gemeenten, Den Haag Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider:

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

Op weg voor mensen en werk

Op weg voor mensen en werk Op weg voor mensen en werk uitzenden outplacement re-integratie loopbaanadvies www.personeelsned.nl Wie is PersoneelsNed PersoneelsNed zorgt voor mensen èn werk. Een tweeledige en belangrijke doelstelling!

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014)

Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Uitvoeringsregels Social Return Gemeente s-hertogenbosch (d.d. 12 maart 2014) Definities Social Return houdt in dat de opdrachtnemer aan wie een opdracht wordt verstrekt, verplicht is om een deel van de

Nadere informatie

WGA-instroom grote werkgevers in 2012

WGA-instroom grote werkgevers in 2012 uwv.nl werk.nl WGA-instroom grote werkgevers in 2012 Instroomcijfers WGA 2012 Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen preciezer weten wat voor u in uw situatie geldt?

Nadere informatie

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Uw presentatoren van vandaag Thea Hulleman Directeur Expertisebedrijven Zorg van de Zaak & arbeidsdeskundige Rob Kieft

Nadere informatie

Nederland. Steeds flexibeler

Nederland. Steeds flexibeler Nederland. Steeds flexibeler ABU-campagne : Nederland. Steeds flexibeler. Dat is de slogan van de nieuwe campagne die de ABU maandag 2 juni 2014 is gestart. Een campagne die aanhaakt bij de actualiteit

Nadere informatie

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005

WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 WIA door de Tweede Kamer. Stand van zaken juli 2005 Van WAO naar WIA. Het kabinet wil de WAO per 1 januari 2006 vervangen door de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA benadrukt

Nadere informatie

Managementinformatie RWS-diensten Januari '08

Managementinformatie RWS-diensten Januari '08 Managementinformatie RWS-diensten Januari '08 Door Rijkswaterstaat Corporate Dienst Shared Service Eenheid (SSE) HRM & OO 21 februari 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Geleverde producten en diensten...3

Nadere informatie

Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s

Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s Factsheet Personele issues oprichting & inrichting MSB s Overzicht van relevante aspecten van personeelsmanagement Inclusief checklist personeelsmanagement MSB s VvAA HRM & Werkgeverszaken 26-1-15 Personeelsmanagement

Nadere informatie

Vernet Health Ranking

Vernet Health Ranking Naam Voorbeeldorganisatie Vernet-ID 000000 Voorbeeldbranche Vernet Health Ranking De Vernet Health Ranking(*) over 2014 is bekend! De score van uw organisatie is 5,2. Op verschillende verzuimonderdelen

Nadere informatie

Realisatie van 250 stageplaatsen. Reductie kosten inhuur externen.

Realisatie van 250 stageplaatsen. Reductie kosten inhuur externen. 2.4 Bedrijfsvoering Beoogde effecten 2011 Beoogde resultaten 2011 Uitvoering van de begrotingsprogramma s is effectief ondersteund. Betalingen zijn in 90% van de gevallen tijdig en correct verricht. Het

Nadere informatie