Tijdelijke werkloosheid - slecht weer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tijdelijke werkloosheid - slecht weer"

Transcriptie

1 Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : Tijdelijke werkloosheid - slecht weer Infoblad E26 Laats te update INLEIDING De schorsing van uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens slecht weer is voorzien in artikel 50 van de wet op de arbeidsovereenkomsten. W anneer de arbeiders door het slechte weer niet meer kunnen werken, kan de werk gever hen, mits naleving van bepaalde formaliteiten, tijdelijk werk loos s tellen wegens s lec ht weer. Gedurende deze periode kunnen zij een uitkering ontvangen van de RVA indien zij aan de vergoedbaarheids voorwaarden voldoen. Voor werkgevers uit de bouwsector bestaat een specifieke regeling. WIE KAN DE WERKGEVER TIJDELIJK WERKLOOS STELLEN INGEVOLGE SLECHT WEER? Dez e regeling k an enk el ingevoerd worden voor arbeiders. Het is niet mogelijk bedienden tijdelijk werk loos te stellen ingevolge slecht weer. Ook leerlingen verbonden met een indus triële leerovereenk oms t k unnen tijdelijk werk loos ges teld worden. Leerlingen die een middens tands opleiding of een opleiding voor een z elfs tandig beroep volgen k unnen niet tijdelijk werk loos ges teld worden. WAT WORDT ER VERSTAAN ONDER "SLECHT WEER"? Onder slecht weer worden de weersomstandigheden verstaan waarvan de werkgever in een mededeling aan de RVA aantoont dat deze, gezien de aard van het werk, de uitvoering van het werk onmogelijk maken. De volgende voorwaarden moeten dus gelijk tijdig vervuld z ijn: het moet gaan om ongunstige weersomstandigheden: regen, vorst, hitte,...; de werkgever moet mededeling doen van het slechte weer aan de RVA (zie verder) Ontbreekt de mededeling, dan is er geen geldige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en hebben de arbeiders geen rec ht op uitk eringen! de weersomstandigheden moeten van die aard zijn dat zij de uitvoering van het werk onmogelijk maken. W anneer de werkzaamheden door het slechte weer enkel bemoeilijkt worden of het rendement daalt, kan de werkgever geen tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer invoeren. Voorbeelden: Vors t of hevige regenval waardoor mets elwerk en of ruwbouwwerk en onmogelijk worden; Regen waardoor een firma die wegmarkeringen doet, ten gevolge van een nat wegdek, niet kan werken. Ook z eer warm weer k an uitz onderlijk het werk onmogelijk mak en. Er moet een rechtstreeks oorzakelijk verband bestaan tussen het slechte weer en de in uitvoering zijnde werken. W anneer het slechte weer een indirecte oorzaak is waardoor er niet gewerkt kan worden, kan de werk gever eventueel een andere vorm van tijdelijk e werk loos heid, z oals overmac ht, aanvragen. 1/5

2 Voorbeeld: Indien door het slechte weer bepaalde grondstoffen niet tijdig geleverd kunnen worden, kunnen de arbeiders die hierdoor z onder werk vallen, tijdelijk werk loos ges teld worden wegens overmac ht. WELKE FORMALITEITEN MOET DE WERKGEVER VERVULLEN? Verwittiging van de arbeiders W anneer de arbeiders niet kunnen werken door het slechte weer, moet de werkgever hen op voorhand verwittigen dat zij zich niet op het werk moeten aanmelden. Hij kan deze verwittiging op om het even welke wijze doen (via telefoon, fax, gewone brief, de radio,...). Indien de werkgever de arbeiders niet tijdig verwittigt en zij zich toch op het werk aanbieden, is hij voor de hele dag loon verschuldigd (artikel 27 van de wet op de arbeidsovereenkomsten). Dit is eveneens het geval indien de arbeiders in de loop van de dag het werk ten gevolge van het slechte weer moeten onderbreken. De werkgever kan hen dus niet voor de resterend aantal uren tijdelijk werkloos stellen stellen (in de bouwsector geldt echter een specifieke regeling). Zodra de weers oms tandigheden een werk hervatting toelaten, moet de werk gever de arbeiders hiervan verwittigen. Deze verwittiging kan op dezelfde wijze gebeuren als de eerste verwittiging. Voor de werknemers uit de bouwsector geldt een specifieke regeling. Indien zij op de bouwwerf aankomen en vasttellen dat zij ten gevolge van het slechte weer het werk niet kunnen aanvatten, dan moet de werkgever geen gewaarborgd loon betalen en kunnen zij voor deze dag nog tijdelijk werkloos gesteld worden. Indien zij het werk in de loop van de dag moeten onderbreken, dan mag de werkgever voor de niet-gepresteerde uren een verminderd loon betalen. Mededeling aan de RVA Voor elke maand waarin zich tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer voordoet, moet de werkgever per werknemer een elektronische mededeling verrichten aan de RVA (...). Wanneer moet de maandelijkse mededeling verstuurd worden? De mededeling moet maandelijks gebeuren en vindt plaats op de eerste effectieve werkloosheidsdag of op de werkdag die daarop volgt. W eet de werkgever zeker dat er werkloosheid zal zijn, dan mag hij de mededeling reeds verrichten de werkdag die voorafgaat aan de eerste werkloosheidsdag. Zie ook het infoblad nr. E57 maandelijkse mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag ingevolge tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek, technische stoornis of slecht weer. Voorbeelden: W oensdag is de eerste effectieve werkloosheidsdag ingevolge slecht weer: de mededeling kan verricht worden op dins dag, woens dag of donderdag; Vrijdag is de eerste effectieve werkloosheidsdag ingevolge slecht weer: de mededeling kan verricht worden op donderdag, vrijdag of ten laats te de volgende maandag. W anneer de werknemers het werk in de loop van de dag hebben moeten onderbreken ingevolge van slecht weer, is de werkgever voor deze dag gewaarborgd dagloon verschuldigd. Indien de werkgever er zeker van is dat de werknemers de volgende dag ook niet kunnen werken, kan hij de mededeling aan de RVA dus reeds verrichten de dag waarvoor gewaarborgd loon verschuldigd is. De mededeling is maar één maand geldig (vanaf de dag van de tijdige mededeling tot de laatste kalenderdag van de maand). W anneer het slechte weer de volgende maand voortduurt, moet de werkgever dus een nieuwe mededeling vers turen uiterlijk de tweede gewone werk dag van dez e maand. De werkgever is van deze verplichting vrijgesteld indien hij voor de werknemer in die maand reeds de eerste effectieve werkloosheidsdag ingevolge werkgebrek of technische stoornis heeft meegedeeld aan de RVA. Wat indien de werkgever de formaliteiten inzake mededeling niet correct naleeft? Geen mededeling of een voortijdige mededeling Indien de werk gever geen mededeling verric ht heeft of een voortijdige mededeling, moet hij gedurende 7 dagen vanaf de eerste effectieve werkloosheidsdag het normale loon betalen. Voor de daaropvolgende dagen tot aan het 2/5

3 einde van de maand moet hij een begrensd loon betalen (thans vastgesteld 2.466,59 euro per maand). Een mededeling is voortijdig indien zij meer dan één werkdag gelegen is voor de eerste effectieve werk loos heids dag. Opgepas t W anneer de werkgever de mededeling de voorafgaande werkdag heeft verricht en er door een plotse weers verbetering toc h gewerk t k an worden, dan moet hij de mededeling onmiddellijk annuleren. Dit heeft tot gevolg dat de mededeling als niet-bestaande wordt beschouwd. Doet hij dit niet, dan wordt dit beschouwd als een voortijdige mededeling. Indien er later in de maand onwerkbaar weer is, dan moet hij een nieuwe mededeling versturen aan de RVA. Laattijdige mededeling Een mededeling is laattijdig indien zij méér dan één werkdag gelegen is na de eerste effectieve werk loos heids dag. Indien de werkgever de mededeling laattijdig verricht, dan wordt deze aanvaard voor de werkloosheidsperiode vanaf de werkdag die voorafgaat aan de dag van verzending van de mededeling. Voor de voorliggende periode is loon verschuldigd: voor de eerste 7 dagen het normale loon, voor de volgende dagen tot de dag vóór de werkdag vóór verzending van de mededeling een begrensd loon (thans vastgesteld 2.466,59 euro per maand). Voorbeeld: W anneer de werkgever op maandag een mededeling verstuurt voor een periode van slecht weer beginnend de woensdag van de voorbije week, dan wordt deze pas aanvaard vanaf de vrijdag van de voorbije week. Hoe moet de mededeling gebeuren? De mededeling aan de RVA moet in principe elektronisch verricht worden via de portaalsite van de sociale zekerheid https://www.socialezekerheid.be rubriek W erkgevers > Sociale risico's > Tijdelijke werkloosheid en validatieboek of via ges truc tureerde beric hten. Enkel in de volgende drie gevallen mag de werkgever de elektronische mededeling vervangen door een aangetekende brief of door een fax, gericht aan het werkloosheidsbureau van de RVA van de plaats waar de onderneming is geves tigd: de werkgever verricht voor het eerst een mededeling tijdelijke werkloosheid ingevolge een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of verricht opnieuw een mededeling tijdelijke werkloosheid na een periode van onderbreking van 24 maanden (berekend van datum tot datum). De eerste mededeling vanaf mag eveneens per aangetek ende brief worden verric ht; de werkgever beschikt niet over de nodige informaticamiddelen om een elektronische mededeling te verrichten en heeft een vrijstelling van elektronische mededeling gekregen van de directeur van het werkloosheidsbureau van de RVA; de werkgever kan de mededeling niet elektronisch verrichten omwille van technische problemen (tijdelijk probleem met de internetverbinding, c omputerpanne,...). Voor meer informatie over de elektronische mededeling en de voormelde uitzonderingen, zie het infoblad nr. E53 "Tijdelijke werkloosheid - elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA". Welke vermeldingen moet de mededeling bevatten? De mededeling aan het werk loos heids bureau van de RVA moet de volgende vermeldingen bevatten: de naam, het adres en het ondernemings nummer van de werk gever; de naam, voornaam en het identificatienummer van de sociale zekerheid van de arbeiders die werkloos worden ges teld; de eerste dag waarop de arbeidsovereenkomst tijdens de betrokken maand effectief geschorst wordt wegens slecht weer; Opmerking: de mededeling wordt geacht ook geldig te zijn t.a.v. werknemers die op de eerste dag slecht weer niet gerechtigd zijn op uitkeringen ingevolge ziekte, individueel genomen vakantiedagen of inhaalrus tdagen. het volledig adres van de werf waar de arbeiders die dag normaal z ouden gewerk t hebben (indien de 3/5

4 straatnaam of huisnummer nog niet gekend is, moet in de zone voorzien voor de straat een voldoende duidelijke beschrijving vermeld worden om de werf te lokaliseren); de aard van het slechte weer op dat ogenblik; de aard van het op dat ogenblik in uitvoering zijnde werk en de reden waarom de uitvoering van het werk onmogelijk is, gezien de aard van het slechte weer en de aard van het werk dat moest uitgevoerd worden. De werk gever k an meerdere arbeiders in één mededeling vermelden indien c umulatief voldaan is aan de volgende voorwaarden: het gaat om arbeiders die op dezelfde werf zouden gewerkt hebben; het gaat om arbeiders die hetz elfde werk uitvoeren of een werk dat in dez elfde mate onmogelijk wordt door het slechte weer. WELKE FORMULIEREN MOET DE WERKGEVER AFLEVEREN? Het controleformulier C3.2A De werkgever moet een controleformulier C3.2A afleveren aan elke werknemer die hij tijdelijk werkloos stelt ingevolge slecht weer. Het c ontroleformulier C3. 2A moet maandelijk s afgeleverd worden. Indien het s lec hte weer de volgende maand voortduurt, moet de werk gever vóór de aanvang van dez e maand een nieuw c ontroleformulier overhandigen aan de werk nemer. Op de dienst economaat van het werkloosheidsbureau kunnen gratis exemplaren van dit formulier bekomen worden. Alvorens het formulier af te leveren, moet de werk gever het ins c hrijven in het validatieboek (papieren of elektronisch). De werknemer moet het formulier steeds in zijn bezit hebben en kunnen voorleggen aan de sociale inspecteur wanneer deze erom verzoekt. Op het einde van de maand moet de werknemer zijn controleformulier indienen bij zijn uitbetalingsinstelling (ACV, ABVV, ACLVB of Hulpk as voor werk loos heids uitk eringen). Het formulier C3.2-WERKGEVER Dit formulier doet dienst als: betaalformulier (bewijs van de uren van tijdelijk e werk loos heid); uitkeringsaanvraag voor het berekenen van het bedrag van de uitkeringen waarop de werknemer (...) recht heeft. De werk gever mag het formulier C3. 2-W ER KGEVER vervangen door een elek tronis c he aangifte van tijdelijk e werkloosheid ingevolge slecht weer (zie https://www.sociale-zekerheid.be). Waar kan de werkgever blanco formulieren bekomen? De werkgever kan gratis blanco exemplaren van het controleformulier C3.2A en van het formulier C3.2-W ER KGEVER bekomen bij de dienst economaat van het werkloosheidsbureau van de RVA. Het formulier C3.2-W ER KGEVER is ook beschikbaar op de internet-site van de RVA (www.rva.be) (het controleformulier C3.2A niet aangezien het hier gaat om genummerde ex emplaren). Voor meer uitleg zie ook het infoblad nr. E28 Tijdelijke werkloosheid procedure WELKE DAGEN MAG DE WERKGEVER NIET AANGEVEN ALS DAGEN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID? De werk gever mag de arbeiders niet tijdelijk werk loos s tellen op de volgende dagen: wettelijke feestdagen (of hun vervangingsdagen) die gelegen zijn in een periode van slecht weer. Hij moet voor deze dagen loon betalen. Voor een aantal feestdagen (afhankelijk van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid in het betrokken kalenderjaar), kan de werkgever een vermindering van sociale bijdragen 4/5

5 genieten; dagen waarvoor de werk gever loon moet betalen (bijvoorbeeld gewaarborgd dagloon in toepas s ing van artik el 27 van de wet op de arbeidsovereenkomsten); dagen waarop de werk nemer normaal niet werk t (bijvoorbeeld de z aterdag als dit de normale inac tiviteits dag is); volledig verworven inhaalrus tdagen waarop de werk nemer rec ht heeft ingevolge arbeid op een z ondag, op een feestdag of het presteren van overuren. De werknemer moet eerst deze dagen inhaalrust uitputten alvorens hij tijdelijk werkloos gesteld kan worden wegens slecht weer (artikel 51 bis van de wet op de arbeids overeenk oms ten). Dit princ ipe geldt ook voor volledige inhaalrus tdagen verworven ingevolge overschrijdingen van de arbeidsduur in het kader van de invoering van flexibele arbeidsregelingen. De volgende inhaalrus tdagen daarentegen moeten niet eers t uitgeput worden: inhaalrus t die niet mins tens 1 volledige dag bedraagt, inhaalrust collectief vastgelegd of niet - toegekend in het kader van arbeids duurvermindering, c ollec tief vas tges telde inhaalrus tdagen. De werkgever kan de arbeiders slechts tijdelijk werkloos stellen voor een volledige arbeidsdag, d.w.z. voor het totaal aantal uren waarop hij normaal die dag volgens zijn arbeidsregeling zou gewerkt hebben. Het is bijv. niet mogelijk een arbeider, die normaal 8 uur per dag werk t, 4 uur tijdelijk werk loos te s tellen. HEBBEN DE WERKNEMERS RECHT OP UITKERINGEN? Voor werknemers die tijdelijk werkloos worden gesteld (...) geldt een vrijstelling van wachttijd. Dit betekent dat z ij onmiddellijk uitk eringen k unnen genieten z onder dat z ij eers t hun toelaatbaarheid moeten aantonen (vervullen van een wac httijd). In geval van tijdelijke werkloosheid ontvangen de werknemers een bedrag gelijk aan 65% van hun begrensd gemiddeld loon (begrensd tot 2.466,59 euro per maand). De werknemers hebben bovendien recht op een supplement bovenop hun werkloosheidsuitkering voor elke dag waarop z ij tijdelijk werk loos worden ges teld ingevolge s lec ht weer. Het minimumbedrag van het s upplement bedraag 2 euro per dag. Dit bedrag wordt betaald door de werkgever tenzij de betaling ervan ten laste wordt gelegd van een Fonds voor Bestaanszekerheid. Gedurende de periode van tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht weer moet de werknemer niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Op de uitk eringen tijdelijk e werk loos heid wordt 26, 75 % bedrijfs voorheffing ingehouden. 5/5

Tijdelijke werkloosheid - elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA

Tijdelijke werkloosheid - elektronische mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Tijdelijke werkloosheid

Nadere informatie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie

Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Scenario 10: Maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie Inleiding De regelingen jeugd- en seniorvakantie voorzien dat pas afgestudeerde jongeren en oudere werknemers die aan de reglementaire

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief

Tijdskrediet met motief Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Tijdskrediet met

Nadere informatie

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag?

Wat zijn de gevolgen van uw statuut als werkloze met bedrijfstoeslag? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (brugpensioen) Wat verandert er vanaf 2015?

Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) (brugpensioen) Wat verandert er vanaf 2015? Rijksdie nst voor Arbe idsvoorzie ning Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met uw RVA-kantoor. De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site : www.rva.be Het stelsel van werkloosheid

Nadere informatie

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen

Deeltijds werken: rechten en valkuilen. Deeltijds werken: ABVV. Samen sterk. rechten Rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten en valkuilen Deeltijds werken: rechten Rechten en valkuilen ABVV Samen sterk 1 Deeltijds werken: rechten en valkuilen Mannen - Vrouwen: Verwijzingen naar personen of functies

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602KG De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Federgon-brochure aangeboden aan de klant-gebruikers Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 103 VAN 27 JUNI 2012 TOT INVOERING VAN EEN STELSEL VAN TIJDSKREDIET, LOOPBAAN- VERMINDERING EN LANDINGSBANEN --------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende

Nadere informatie

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid

De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid 20121602L De modernisering van de wetgeving op uitzendarbeid Brochure voor de leden van Federgon Fédération des partenaires de l emploi Federgon Federatie van partners voor werk Avenue du Port 86c/302

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 13 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be

de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be de gids voor uitzendkrachten 2014 20 vragen 20 antwoorden www.acv-interim.be INHOUD 1. Hoe zoek ik werk als uitzendkracht? 3 2. Mag ik als student werken met een uitzendcontract? 3 3. Moet ik een contract

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ----------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Nr. 103 ---------------------------------------------------------------------- Zitting van 27 juni 2012 --------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST

Nadere informatie

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST --------------------------------------------------------------------------

-------------------- TOELICHTING BIJ DE GECOÖRDINEERDE TEKST -------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 17 VAN 19 DECEMBER 1974 TOT INVOERING VAN EEN REGELING VAN AANVULLENDE VERGOEDING TEN GUNSTE VAN SOMMIGE BEJAARDE WERKNEMERS INDIEN ZIJ WORDEN ONTSLAGEN, GEWIJZIGD DOOR

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 BIS VAN 26 FEBRUARI 1979 TOT AANPASSING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 12 VAN 28 JUNI 1973 BETREFFENDE HET TOEKENNEN VAN EEN GEWAARBORGD MAANDLOON AAN

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING

PLATFORM RETURN TO WORK AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING PLATFORM "RETURN TO WORK" AAN HET WERK HOU- DEN EN HERINSCHAKELEN VAN ARBEIDSONGESCHIKTE WERKNEMERS SOCIALEZEKERHEIDSREGELGEVING Bijgewerkt tot 1 februari 2015 INHOUDSOPGAVE ---------------------------

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

Aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie

Aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie Aangifte van vrijwilligerswerk voor een niet-commerciële organisatie Waarom deze aangifte? U bent werkloze of werkloze met bedrijfstoeslag (voorheen bruggepensioneerde) en u wenst vrijwilligerswerk te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch

U bent. Wat nu? arbeidsongeschikt. praktisch praktisch U bent arbeidsongeschikt. Wat nu? Een uitgave van het Onafhankelijk Ziekenfonds Securex in samenwerking met de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen T 078 15 93 01 www.securex-ziekenfonds.be

Nadere informatie

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut?

Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Kunstenaars in België: welk sociaal statuut? Een dossier van de juridische dienst van het Huis van de Auteurs Tanguy Roosen Bedrijfsjurist, directeur van de Juridische Dienst van het Huis van de Auteurs

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR LOXAM België VERSIE 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR La version Française des présentes conditions est disponible sur simple demande en agence soit par le site

Nadere informatie

Een sociaal statuut voor de onthaalouders

Een sociaal statuut voor de onthaalouders Een sociaal statuut voor de onthaalouders Uitgegeven door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Inhoud Inleiding 3 1. De Belgische Sociale Zekerheid: hoe werkt dat? 4 2. Word ik dan werknemer,

Nadere informatie

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + +

20 Vragen. over de sociale zekerheid + + + + + 20 Vragen over de sociale zekerheid + + + + + Een initiatief van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in samenwerking met de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid + + + + + 20 Vragen over

Nadere informatie

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003)

Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Wet van 20 december 2002 betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (B.S. 20.1.2003) Artikel 1.- Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. Hoofdstuk 1.- Toepassingsgebied,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie