COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 februari 2014 tot vrijdag 14 februari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 februari 2014 tot vrijdag 14 februari 2014"

Transcriptie

1 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 februari 2014 tot vrijdag 14 februari 2014 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 11 februari u.15 en 14 u.15 Sociale Zaken 8 - Vaste Afd u.15 en 14 u.15 Binnenlandse Zaken Congres 6 10 u.15 en 14 u.15 Justitie 4 - EUR 9 14 u.15 Bedrijfsleven u.15 Infrastructuur u.30 tot 16 uur en 16 uur Financiën en Begroting 6 - Internat. 18 Woensdag 12 februari u.15 Volksgezondheid 8 - Vaste Afd u.15 Financiën en Begroting 6 - Internat u.15 Binnenlandse Zaken u.15 Justitie 4 - EUR 9 11 u.30 Conferentie van de Voorzitters u.30 Maatschappelijke Emancipatie 3 24 Donderdag 13 februari u.45 Parlement. overlegcommissie 1 25 Vrijdag 14 februari u.15 Opvolgingscomm. financiële crisis 8 - Vaste Afd. 26 Onder de bij artikel 31 van het Reglement bepaalde voorwaarden zijn de vergaderingen van de commissies openbaar /

2 N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste CD&V : Christen-Democratisch & Vlaams MR : Mouvement Réformateur sp.a : Socialistische partij anders Ecolo-Groen : Ecologistes Confédérés pour l'organisation de luttes originales Groen Open Vld : Open Vlaamse liberalen en democraten VB : Vlaams Belang cdh : centre démocrate Humaniste FDF : Fédéralistes démocrates Francophones LDD : Lijst Dedecker INDEP-ONAFH : Indépendant-Onafhankelijk Abréviations dans la numérotation des publications : Afkortingen bij de nummering van de publicaties : DOC /000: Document parlementaire de la 53e législature, suivi du n de base et du n consécutif DOC /000: Parlementair document van de 53e zittingsperiode + basisnummer en volgnummer QRVA : Questions et Réponses écrites QRVA : Schriftelijke Vragen en Antwoorden CRIV : Version Provisiore du Compte Rendu intégral (couverture CRIV : Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft) verte) CRABV : Compte Rendu Analytique (couverture bleue) CRABV : Beknopt Verslag (blauwe kaft) CRIV : Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu analytique traduit des interventions (avec les annexes) CRIV : Integraal Verslag, links met het definitieve integraal verslag en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken (met de bijlagen) (PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon) (PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft) PLEN : Séance plénière PLEN : Plenum COM : Réunion de commission COM : Commissievergadering MOT : Motions déposées en conclusion d'interpellations (papier beige) MOT : Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier) Publications officielles éditées par la Chambre des représentants Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers Commandes : Bestellingen : Place de la Nation 2 Natieplein Bruxelles 1008 Brussel Tél. : 02/ Tel. : 02/ Fax : 02/ Fax : 02/

3 - 3 - COMMISSIE VOOR DE SOCIALE ZAKEN Dinsdag 11 februari 2014 om 10 u.15 en om 14 u.15 (ZAAL NR 8 - VASTE AFDELINGEN - 3DE VERDIEPING) Voorzitter : mevrouw Marie-Claire Lambert Om 10 u Vraag van de heer Willem-Frederik Schiltz aan de minister van Werk over "de wet-major" (nr ). 2. Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de minister van Werk over "het nieuwe samenwerkingsakkoord betreffende de begeleiding van werklozen en het koninklijk besluit van 25 november 1991" (nr ). 3. Vraag van de heer Éric Jadot aan de minister van Werk over "de gelijke behandeling van werklozen die gehoord worden door de RVA" (nr ). 4. Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de minister van Werk over "de variërende uitleg over de administratieve vereisten voor werkzoekenden die vrijwilligerswerk willen doen" (nr ). 5. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Rita De Bont aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "asbest in overheidsgebouwen in het Brussels Gewest" (nr ). - Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de minister van Werk over "de blootstelling van bepaalde werknemers aan asbest" (nr ). (Het antwoord zal worden gegeven door de minister van Werk). 6. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Werk over "de hervorming van de APE-regeling" (nr ). - Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Werk over "de manier waarop de vermindering van de werkgeversbijdragen na de bevoegdheidsoverdracht zal worden gerealiseerd voor betrekkingen van gesubsidieerde contractuelen in het verenigingsleven" (nr ). - Vraag van de heer Jean-Marc Delizée aan de minister van Werk over "de handelwijze van een aantal sociale secretariaten in het licht van de nakende overheveling naar de Gewesten van de socialebijdragenverminderingen voor doelgroepen" (nr ). - Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de minister van Werk over "de manier waarop de vermindering van de werkgeversbijdragen na de bevoegdheidsoverdracht zal worden gerealiseerd voor betrekkingen van gesubsidieerde contractuelen in het verenigingsleven" (nr ). - Vraag van de heer Benoît Drèze aan de minister van Werk over "de bijdragen op de APE- en Gescojobs" (nr ).

4 Vraag van de heer Bert Schoofs aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, over "het maximum toegelaten gewicht dat door arbeiders mag worden getild" (nr ). (Het antwoord zal worden gegeven door de minister van Werk). 8. Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Werk over "de ontslagpremies" (nr ). 9. Vraag van mevrouw Valérie Warzée-Caverenne aan de minister van Werk over "de verantwoordelijkheid in het kader van PWA-prestaties" (nr ). 10. Vraag van mevrouw Valérie Warzée-Caverenne aan de minister van Werk over "het aantal dagen sollicitatieverlof tijdens de opzegperiode" (nr ). 11. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Caroline Gennez aan de minister van Werk over "het invoeren van één verplichte dag vorming per jaar" (nr ). - Vraag van de heer David Clarinval aan de minister van Werk over "inspanningen op het stuk van opleiding" (nr ). 12. Vraag van de heer David Clarinval aan de minister van Werk over "de bijdragen in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag" (nr ). 13. Samengevoegde vragen : - Vraag van mevrouw Manuella Senecaut aan de minister van Werk over "de financiering van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk" (nr ). - Vraag van de heer Josy Arens aan de minister van Werk over "het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wat de tariefregeling betreft" (nr ). 14. Vraag van mevrouw Véronique Bonni aan de minister van Werk over "de gevolgen van een weigering van outplacement" (nr ). 15. Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de minister van Werk over "de vergoeding van PWA'ers" (nr ). 16. Vraag van mevrouw Nathalie Muylle aan de minister van Werk over "stagiair-artsen" (nr ). 17. Vraag van de heer Bert Schoofs aan de minister van Werk over "het in dienst houden door werkgevers van personen die het statuut van invalide hebben" (nr ). 18. Vraag van mevrouw Catherine Fonck aan de minister van Werk over "de werkloosheidsreglementering voor kunstenaars" (nr ).

5 Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Werk over "de betalingstermijnen" (nr ). - Vraag van de heer Steven Vandeput aan de minister van Werk over "de verwijlintresten bij de FOD Werkgelegenheid" (nr ). 20. Vraag van mevrouw Valérie Warzée-Caverenne aan de minister van Werk over "arbeidsongeschiktheid bij één enkele werkgever" (nr ). 21. Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de minister van Werk over "de instapstages" (nr ). 22. Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de minister van Werk over "de degressieve werkloosheidsuitkeringen voor uitkeringsgerechtigde studenten" (nr ). 23. Vraag van mevrouw Zoé Genot aan de minister van Werk over "de kwaliteit van de dienstverlening van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW)" (nr ). 24. Vraag van de heer Kristof Calvo aan de minister van Werk over "de stand van zaken met betrekking tot de invoering van de werkcheques" (nr ). Om 14 u Wetsontwerp tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, nr. 3339/1. (Pro memorie). 26. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg, nr. 3340/1. (Pro memorie). 27. De hervorming van het stelsel van de uitkeringen voor personen met een handicap. - Gedachtewisseling met de staatssecretaris voor Sociale Zaken, Gezinnen en Personen met een handicap, belast met Beroepsrisico's, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Samenstelling van de Commissie voor de Sociale Zaken : Vaste leden N-VA : Siegfried Bracke, Zuhal Demir, Bert Maertens, Nadia Sminate, PS : Jean-Marc Delizée, Marie-Claire Lambert, Vincent Sampaoli, Bruno Van Grootenbrulle, CD&V : Nahima Lanjri, Stefaan Vercamer, MR : David Clarinval, Valérie De Bue, sp.a : Meryame Kitir, Ecolo-Groen : Zoé Genot, Open Vld : Mathias De Clercq, VB : Guy D'haeseleer, cdh : Catherine Fonck Plaatsvervangers N-VA : Ingeborg De Meulemeester, Els Demol, Karolien Grosemans, Miranda Van Eetvelde, Reinilde Van Moer, PS : Özlem Özen, Franco Seminara, CD&V : Sonja Becq, Gerald Kindermans, Bercy Slegers, MR : Denis Ducarme, Philippe Goffin, Valérie Warzée-Caverenne, sp.a : Hans Bonte, Rosaline Mouton, Ecolo-Groen : Wouter De Vriendt, Georges Gilkinet, Open Vld : Carina Van Cauter, Lieve Wierinck, VB : Rita De Bont, Barbara Pas, cdh : Benoît Drèze, Jeanne Nyanga-Lumbala

6 - 6 - COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN, DE ALGEMENE ZAKEN EN HET OPENBAAR AMBT Dinsdag 11 februari 2014 om 10 u.15 en om 14 u.15 en woensdag 12 februari 2014 om 10 u.15 Voorzitter : de heer Siegfried Bracke Dinsdag 11 februari 2014 (CONGRESZAAL - HUIS DER PARLEMENTSLEDEN - 3DE VERDIEPING) Om 10 u Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Peter Vanvelthoven, David Geerts, Laurent Devin) tot wijziging van de wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities verboden worden, wat het verbod van ondemocratische groeperingen betreft, nrs. 809/1 tot 12. Amendementen van de heren Maingain, Thiéry en Clerfayt, mevrouw Fonck en de heren Dallemagne, Ducarme, Bacquelaine, Vanvelthoven en Devin. - Wetsvoorstel (Raf Terwingen, Roel Deseyn, Nahima Lanjri, Sonja Becq, Jenne De Potter, Kristof Waterschoot, Leen Dierick) tot wijziging van de racismewetgeving wat het verbod van bijeenkomsten van racistische en neonazistische groeperingen betreft, nrs. 2160/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteurs : de heren Jan Van Esbroeck en André Frédéric). Advies van de Raad van State. 2. Wetsvoorstel (Corinne De Permentier, Jacqueline Galant, Denis Ducarme) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen alsmede het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken en -bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar, ter voorkoming van internationale kinderontvoeringen door een ouder, nr. 622/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Jan Van Esbroeck). Advies van de commissie voor de Justitie. 3. Voorstel van resolutie (Georges Dallemagne) waarbij de oprichting wordt gevraagd van een Centrum voor cyberbeveiliging in België, nr. 2918/1. 4. Wetsvoorstel (Patrick Dewael, Daniel Bacquelaine, Catherine Fonck, Manuella Senecaut, Karin Temmerman, Raf Terwingen, Stefaan Van Hecke) ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet, nrs. 3098/1 tot 2 (art. 1 tot 14). Amendement van de heer Arens. 5. Regeling van de werkzaamheden : - Actualisering van de lijst van prioritaire wetsvoorstellen; - Brief van de heer Koenraad Degroote waarin de hoorzitting van de ontslagnemende voorzitter van het auditcomité van de federale overheid wordt gevraagd.

7 - 7 - Om 14 u.15 Hoorzitting met betrekking tot volgende wetsontwerpen en wetsvoorstellen : - Wetsontwerp tot wijziging van artikel 41 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, met het oog op het waarborgen van de identificatie van de politieambtenaren en de betere bescherming van hun persoonlijke levenssfeer - Overgezonden door de Senaat, nrs. 2871/1 tot 3. - Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's - Overgezonden door de Senaat, nr. 2986/1. - Wetsvoorstel (Sabien Lahaye-Battheu, Frank Wilrycx, Bart Somers, Patrick Dewael, Vincent Van Quickenborne) tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, nr. 2917/1. - Wetsvoorstel (Bercy Slegers, Jenne De Potter, Nahima Lanjri) tot wijziging van de wetgeving wat het gebruik van bewakingscamera's door politieambtenaren betreft, nrs. 3042/1 en 2. - Wetsvoorstel (Josy Arens, Jenne De Potter, Jacqueline Galant) tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, nr. 3290/1. - de heer Yves Bogaerts, korpschef van de politiezone Mechelen; - de heer André Desenfants, directeur-coördinator van de federale politie voor het arrondissement Luik; - de heer Gert Cockx, nationaal voorzitter van het Nationaal Syndicaat voor het Politie- en Veiligheidspersoneel (NPSV); - de heren Vincent Gilles, Vincent Houssin en Mark Eijnkens, vertegenwoordigers van het Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt (VSOA); - de heer Vincent Verschuere, vice-voorzitter, en de heren Peter Van den Eynde en Koen Gorissen, vertegenwoordigers van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levensfeer; - de heren Alexis Deswaef en Manuel Lambert, vertegenwoordigers van de "Ligue des droits de l'homme". Woensdag 12 februari 2014 (ZAAL NR 5 - BENEDENVERDIEPING) Om 10 u Vraag van mevrouw Bercy Slegers aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de toepassing van de GAS-wet" (nr ). 2. Vraag van de heer Frank Wilrycx aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "een bijkomende ASTRID-zendmast op de Kalmthoutse Heide" (nr ). 3. Vraag van mevrouw Meyrem Almaci aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het verkrijgen van een verblijfsvergunning" (nr ). 4. Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de betalingstermijnen" (nr ).

8 Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het plan om bepaalde politietaken toe te vertrouwen aan politievrijwilligers" (nr ). 6. Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "het plan van ENLETS (European Network of Law Enforcement Technology Services) waarmee de politie de controle over een voertuig op afstand zou kunnen overnemen" (nr ). 7. Vraag van de heer Theo Francken aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de beveiliging van prinses Elisabeth" (nr ). 8. Vraag van de heer Steven Vandeput aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de verwijlintresten bij de FOD Binnenlandse Zaken en de federale politie" (nr ). 9. Vraag van de heer Kristof Calvo aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "le permis de démantèlement de Doel 1" (nr ). 10. Vraag van mevrouw Laurence Meire aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de strijd tegen seksueel geweld" (nr ). 11. Vraag van de heer Kristof Calvo aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de uitbreiding van de predistributiezone van jodiumtabletten rond kernreactoren" (nr ). 12. Vraag van de heer Kristof Calvo aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "Radiumhoudende bliksemafleiders" (nr ). 13. Vraag van de heer Kristof Calvo aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen over "de site van Umicore" (nr ). Samenstelling van de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt : Vaste leden N-VA : Siegfried Bracke, Koenraad Degroote, Jan Van Esbroeck, Ben Weyts, PS : Laurent Devin, Julie Fernandez Fernandez, André Frédéric, Eric Thiébaut, CD&V : Jenne De Potter, Bercy Slegers, MR : Denis Ducarme, Jacqueline Galant, sp.a : Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Eric Jadot, Open Vld : Bart Somers, VB : Filip De Man, cdh : Josy Arens Plaatsvervangers N-VA : Daphné Dumery, Theo Francken, Bert Maertens, Sarah Smeyers, Kristien Van Vaerenbergh, PS : Philippe Blanchart, Alain Mathot, Özlem Özen, CD&V : Leen Dierick, Nahima Lanjri, Jef Van den Bergh, MR : Corinne De Permentier, Luc Gustin, Marie-Christine Marghem, sp.a : Karin Temmerman, Bruno Tuybens, Ecolo-Groen : Kristof Calvo, Fouad Lahssaini, Open Vld : Carina Van Cauter, Frank Wilrycx, VB : Peter Logghe, Tanguy Veys, cdh : Christian Brotcorne, Catherine Fonck Niet-stemgerechtigd lid INDEP-ONAFH : Laurent Louis

9 - 9 - COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE Dinsdag 11 februari 2014 om 10 u.15 en om 14 u.15 en woensdag 12 februari 2014 om 10 u.15 (ZAAL NR 4 - EUROPAZAAL) Voorzitter : mevrouw Kristien Van Vaerenbergh Dinsdag 11 februari 2014 Om 10 u Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over "het personeel van het Psychiatrisch Centrum (FPC) te Gent" (nr ). - Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de minister van Justitie over "de aanwerving van criminologen voor het FPC in Gent" (nr ). 2. Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de minister van Justitie over "de cijfers met betrekking tot het aantal naturalisaties die tijdens de commissievergadering van 15 januari werden meegedeeld" (nr ). 3. Vraag van de heer Georges Dallemagne aan de minister van Justitie over "de opening van de nieuwe gevangenis in Haren" (nr ). 4. Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "de commissie voor de gerechtskosten" (nr ). 5. Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "de verhoging van de griffiekosten" (nr ). 6. Vraag van de heer Peter Luykx aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "het onderzoek naar de moord op de Koerdische activisten in Parijs" (nr ). (Het antwoord zal worden gegeven door de minister van Justitie). 7. Vraag van de heer Ben Weyts aan de minister van Justitie over "het onderzoek naar de oorzaken van de ramp in Buizingen" (nr ). 8. Vraag van mevrouw Sophie De Wit aan de minister van Justitie over "het gebruik van de videoconferentie in rechtszaken" (nr ). 9. Vraag van de heer Luc Gustin aan de minister van Justitie over "orgaandonatie door slachtoffers van een ongeval die al klinisch dood zijn" (nr ).

10 Vraag van mevrouw Sophie De Wit aan de minister van Justitie over "de afvloeiingen bij de justitiehuizen" (nr ). 11. Vraag van mevrouw Jacqueline Galant aan de minister van Justitie over "het grote aantal gedetineerden in de Belgische gevangenissen zonder machtiging tot verblijf of verblijfsrecht" (nr ). 12. Vraag van mevrouw Kristien Van Vaerenbergh aan de minister van Justitie over "de benoemingsprocedures in het arrondissement Brussel" (nr ). 13. Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de minister van Justitie over "de inmenging van staatssecretaris Crombez in het dossier van de Oostendse vrederechter" (nr ). 14. Vraag van de heer François-Xavier de Donnea aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de ontbinding en vereffening van vennootschappen in één akte" (nr ). (Het antwoord zal worden gegeven door de minister van Justitie). 15. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister van Justitie over "de problematiek van de schijnerkenningen" (nr ). - Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister van Justitie over "de aanpak van schijnvaderschappen" (nr ). 16. Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de minister van Justitie over "de stand van zaken in de gerechtelijke procedure na de treinramp in Wetteren" (nr ). 17. Vraag van mevrouw Sophie De Wit aan de minister van Justitie over "het elektronisch toezicht in de strafuitvoering" (nr ). 18. Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de minister van Justitie over "de betalingstermijnen" (nr ). 19. Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister van Justitie over "de verjaring van dossiers" (nr ). 20. Vraag van mevrouw Valérie De Bue aan de minister van Justitie over "het gerechtsgebouw III in Nijvel" (nr ).

11 Vraag van de heer Steven Vandeput aan de minister van Justitie over "de verwijlintresten bij de FOD Justitie" (nr ). 22. Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister van Justitie over "de nietigverklaringen bij vaststellingen van schijnhuwelijken" (nr ). 23. Vraag van de heer Carl Devlies aan de minister van Justitie over "het gevolg van aanslepende fraudedossiers voor de inkomsten van de Staat" (nr ). Om 14 u Bespreking van Europese initiatieven inzake procedurele rechten van verdachten en beklaagden (Subsidiariteitsadvies, art. 37bis Rgt). 25. Bespreking van de door het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie naar de commissie voor de Justitie verwezen arresten van het Grondwettelijk Hof die uitgesproken zijn tussen 1 juli en 31 december Wetsvoorstel (Linda Musin, Laurence Meire, Özlem Özen, Manuella Senecaut, Marie-Christine Marghem) tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, wat de mede-eigendom betreft, nrs. 2129/1 tot 6. (Voortzetting, sluiting en stemmingen).(rapporteur : mevrouw Sonja Becq). Amendementen van mevrouw Musin c.s. 27. Wetsvoorstel (Carina Van Cauter) tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering wat de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte betreft, nr. 3279/1. Woensdag 12 februari 2014 om 10 u Wetsontwerp tot invoering van de probatie als autonome straf in het Strafwetboek, tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, nrs. 3274/1 en 2. Amendementen van de regering, de heren Lahssaini en Brotcorne c.s. en mevrouw Becq c.s. Toegevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Sonja Becq, Raf Terwingen) tot wijziging van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie wat betreft de afwezigheid van voorafgaande veroordelingen, nr. 2870/1. - Wetsvoorstel (Fouad Lahssaini, Stefaan Van Hecke, Eric Jadot) tot wijziging van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, teneinde de vereiste van het ontbreken van gerechtelijke antecedenten af te schaffen in verband met de opschorting van de uitspraak van de veroordeling en het uitstel van de tenuitvoerlegging van de straffen, nr. 2924/1. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteur : de heer Christian Brotcorne). 2. Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen, nr. 3299/1.

12 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de procedure voor het Hof van Cassatie en de wrakingsprocedure, nr. 3337/1. 4. Wetsontwerp tot wijziging van artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek en van diverse bepalingen inzake het huwelijksvermogensrecht, in het bijzonder met betrekking tot de levensverzekering, de vergoedingsregelingen en de gevolgen van de echtscheiding, nr. 2998/1. (Voortzetting, sluiting en stemmingen). (Rapporteurs : de dames Sonja Becq en Sarah Smeyers). Samenstelling van de Commissie voor de Justitie : Vaste leden N-VA : Sophie De Wit, Koenraad Degroote, Sarah Smeyers, Kristien Van Vaerenbergh, PS : Laurence Meire, Özlem Özen, André Perpète, Manuella Senecaut, CD&V : Sonja Becq, Raf Terwingen, MR : Philippe Goffin, Marie-Christine Marghem, sp.a : Renaat Landuyt, Ecolo-Groen : Stefaan Van Hecke, Open Vld : Carina Van Cauter, VB : Bert Schoofs, cdh : Christian Brotcorne Plaatsvervangers N-VA : Siegfried Bracke, Daphné Dumery, Theo Francken, Miranda Van Eetvelde, Ben Weyts, PS : Karine Lalieux, Yvan Mayeur, N, CD&V : Gerald Kindermans, Gerda Mylle, Liesbeth Van der Auwera, MR : Corinne De Permentier, Denis Ducarme, Charles Michel, sp.a : Rosaline Mouton, Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Juliette Boulet, Fouad Lahssaini, Open Vld : Patrick Dewael, Sabien Lahaye-Battheu, VB : Gerolf Annemans, Peter Logghe, cdh : Joseph George, Benoît Lutgen Niet-stemgerechtigd lid INDEP-ONAFH : Laurent Louis

13 COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW Dinsdag 11 februari 2014 om 14 u.15 (ZAAL NR 5 - BENEDENVERDIEPING) Voorzitter : mevrouw Liesbeth Van der Auwera 1. Gedachtewisseling met de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over de autoverzekeringen voor jongeren. Toegevoegde vragen : - Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over "jongeren, verkeersongevallen en segmentatie in autoverzekeringen" (nr ). - Vraag van de heer Peter Logghe aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over "de verzekeringspremies voor jongeren met betrekking tot de BA auto" (nr ). - Vraag van mevrouw Karine Lalieux aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee over "de verzekering BA auto voor jongeren" (nr ). 2. Wetsontwerp houdende invoeging van boek X "Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten en verkoopconcessies", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek X in boek I van het Wetboek van economisch recht, nrs. 3280/1 tot 4. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Bruno Tuybens). Amendementen van de regering. 3. Samengevoegde wetsontwerpen en wetsvoorstellen : - Wetsontwerp tot invoeging van titel 2 "Rechtsvordering tot collectief herstel" in boek XVII "Bijzondere gerechtelijke procedures" van het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XVII in boek I van het Wetboek van economisch recht, nr. 3300/1. Amendement van mevrouw Warzée. - Wetsontwerp houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de hoven en rechtbanken te Brussel een exclusieve bevoegdheid toe te kennen om kennis te nemen van de rechtsvordering tot collectief herstel, bedoeld in boek XVII, titel 2, van het Wetboek economisch recht, nr. 3301/1. - Wetsvoorstel (Stefaan Van Hecke, Ronny Balcaen) tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat het instellen van een collectieve rechtszaak betreft, nr. 2035/1. - Wetsvoorstel (Marie-Christine Marghem, Denis Ducarme, Charles Michel) tot instelling in het Belgisch recht van een vorm van groepsvordering, nr. 2944/1. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Peter Dedecker).

14 Wetsvoorstel (Vincent Van Quickenborne, Bart Somers, Frank Wilrycx) tot wijziging van de samengeordende wetsbepalingen van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken wat de mogelijkheden van een gemeentelijke overheid om een positief bericht te weigeren betreft, nrs. 2750/1 en 2. (Advies uit te brengen aan de Commissie voor de Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar Ambt). (Art. 28.4, Rgt.) Samenstelling van de Commissie voor het Bedrijfsleven, het Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de Nationale Wetenschappelijke en Culturele Instellingen, de Middenstand en de Landbouw : Vaste leden N-VA : Cathy Coudyser, Peter Dedecker, Peter Luykx, Karel Uyttersprot, PS : Isabelle Emmery, Mohammed Jabour, Karine Lalieux, Laurence Meire, CD&V : Leen Dierick, Liesbeth Van der Auwera, MR : Kattrin Jadin, Valérie Warzée-Caverenne, sp.a : Ann Vanheste, Ecolo-Groen : Kristof Calvo, Open Vld : Willem-Frederik Schiltz, VB : Peter Logghe, cdh : Joseph George Plaatsvervangers N-VA : Zuhal Demir, Jan Van Esbroeck, Flor Van Noppen, Steven Vandeput, Bert Wollants, PS : Colette Burgeon, Laurent Devin, Linda Musin, CD&V : Jenne De Potter, Nathalie Muylle, Jef Van den Bergh, MR : David Clarinval, Corinne De Permentier, Olivier Destrebecq, sp.a : Caroline Gennez, Bruno Tuybens, Ecolo-Groen : Meyrem Almaci, Ronny Balcaen, Open Vld : Mathias De Clercq, Frank Wilrycx, VB : Hagen Goyvaerts, Barbara Pas, cdh : Christophe Bastin, Benoît Drèze

15 COMMISSIE VOOR DE INFRASTRUCTUUR, HET VERKEER EN DE OVERHEIDSBEDRIJVEN Dinsdag 11 februari 2014 om 14 u.15 (ZAAL NR 3-2DE ONDERVOORZITTERSCHAP) Voorzitter : mevrouw Sabien Lahaye-Battheu 1. Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de inplanting van het DIV-kantoor in het centrum van Gent" (nr ). 2. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Peter Logghe aan de minister van Justitie over "de inzet van drones in België en het juridisch kader voor dergelijke operaties" (nr ). (Het antwoord zal worden gegeven door de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister). - Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "onbemande luchtvaart" (nr ). - Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de commerciële inzet van onbemande luchtvaartuigen" (nr ). 3. Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de aankondigingsborden voor trajectcontroles" (nr ). 4. Vraag van mevrouw Karin Temmerman aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "nultolerantie inzake alcohol in het verkeer" (nr ). 5. Vraag van mevrouw Linda Musin aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de veiligheid van de werknemers bij Brussels Airport en de mogelijke gevolgen voor het luchtvaartverkeer" (nr ). 6. Vraag van mevrouw Linda Musin aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "het gebruik van de mistlichten bij zware regenval" (nr ).

16 Vraag van de heer Bert Wollants aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de campagne langs Waalse autosnelwegen" (nr ). 8. Vraag van de heer Tanguy Veys aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de federale subsidie van 19 miljoen euro per jaar voor de veiligheidsinfrastrucuur op Brussels Airport" (nr ). 9. Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "het hervormingsplan voor het verkrijgen van een rijbewijs" (nr ). 10. Vraag van mevrouw Linda Musin aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de mogelijke verblinding van vliegtuigpiloten door laserstralen" (nr ). 11. Vraag van mevrouw Isabelle Emmery aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de steun voor initiatieven op het stuk van verkeersveiligheid voor gemotoriseerde tweewielers" (nr ). 12. Vraag van de heer Tanguy Veys aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de kritiek op de voorzitter van de FOD Mobiliteit omtrent de wijze waarop de nieuwe structuur van het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) wordt ingevoerd" (nr ). 13. Vraag van mevrouw Valérie De Bue aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "het onafhankelijke controleorgaan voor de luchthaven van Zaventem" (nr ). 14. Vraag van mevrouw Valérie Warzée-Caverenne aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de regelgeving inzake gyrovliegtuigen" (nr ).

17 Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Ronny Balcaen aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de ontsporing van een goederentrein in Jemeppe-sur-Sambre" (nr ). - Vraag van de heer Christophe Bastin aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de ontsporing van een trein in Jemeppe-sur-Sambre" (nr ). 16. Vraag van de heer Jef Van den Bergh aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de categorisering van elektrische fietsen" (nr ). 17. Vraag van de heer Carl Devlies aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de opstijgingsprocedure vanaf baan 07" (nr ). 18. Vraag van de heer Willem-Frederik Schiltz aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "het toelaten dat motorfietsen op de bijzonder overrijdbare beddingen kunnen rijden tijdens piekmomenten" (nr ). 19. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Stefaan Van Hecke aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de betalingstermijnen" (nr ). - Vraag van de heer Steven Vandeput aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de verwijlintresten bij de FOD Mobiliteit" (nr ). 20. Vraag van mevrouw Sonja Becq aan de staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, over "de nieuwe vliegroutes vanaf baan 25R" (nr ). Samenstelling van de Commissie voor de Infrastructuur, het Verkeer en de Overheidsbedrijven : Vaste leden N-VA : Minneke De Ridder, Miranda Van Eetvelde, Steven Vandeput, Bert Wollants, PS : Véronique Bonni, Isabelle Emmery, Karine Lalieux, Linda Musin, CD&V : Roel Deseyn, Jef Van den Bergh, MR : Valérie De Bue, Luc Gustin, sp.a : David Geerts, Ecolo-Groen : Ronny Balcaen, Open Vld : Sabien Lahaye-Battheu, VB : Tanguy Veys, cdh : Christophe Bastin Plaatsvervangers N-VA : Ingeborg De Meulemeester, Sophie De Wit, Peter Dedecker, Karel Uyttersprot, Ben Weyts, PS : Philippe Blanchart, Colette Burgeon, Alain Mathot, CD&V : Gerald Kindermans, Bercy Slegers, Liesbeth Van der Auwera, MR : David Clarinval, Olivier Destrebecq, Jacqueline Galant, sp.a : Meryame Kitir, Karin Temmerman, Ecolo-Groen : Thérèse Snoy et d'oppuers, Stefaan Van Hecke, Open Vld : Herman De Croo, Ine Somers, VB : Annick Ponthier, Bruno Valkeniers, cdh : Josy Arens, Christian Brotcorne

18 COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING Dinsdag 11 februari 2014 van 15 u.30 tot 16 uur en om 16 uur en woensdag 12 februari 2014 om 10 u.15 (ZAAL NR 6 - INTERNATIONALE ZAAL) Voorzitter : de heer Georges Gilkinet Dinsdag 11 februari 2014 Van 15 u.30 tot 16 uur 1. Brief van de voorzitter van het Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie. - Bespreking van de arresten uitgesproken door het Grondwettelijk Hof van 1 juli tot 31 december Om 16 uur 2. Vraag van de heer Carl Devlies aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970" (nr ). 3. Vraag van de heer Willem-Frederik Schiltz aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de karaattaks" (nr ). 4. Vraag van de heer Charles Michel aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de herstructurering van de administratie van de erfgoeddocumentatie in Waals-Brabant" (nr ). 5. Samengevoegde vragen : - Vraag van de heer Georges Gilkinet aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "een onderzoek van de Europese Commissie inzake ruling" (nr ). - Vraag van mevrouw Veerle Wouters aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de geheime akkoorden tussen de Belgische rulingdienst en multinationals" (nr ). - Vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "het Europese onderzoek naar het Belgische rulingsysteem" (nr ). - Vraag van de heer Benoit Drèze aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "het Europese onderzoek naar de rulingdiensten" (nr ). 6. Vraag van de heer Roel Deseyn aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de administratieve boetes" (nr ). 7. Vraag van de heer Steven Vandeput aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de verwijlintresten bij de FOD Financiën" (nr ).

19 Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "de administratiekost voor het innen van de aanvullende personenbelasting" (nr ). 9. Vraag van mevrouw Sabien Lahaye-Battheu aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken over "het innen van strafrechtelijke boetes" (nr ). 10. Vraag van mevrouw Valérie Warzée-Caverenne aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de fiscale simulaties betreffende de invoering van een volwaardig statuut voor de aangesloten onthaalouders" (nr ). 11. Vraag van mevrouw Kattrin Jadin aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de herstructurering van de diensten van de FOD Financiën" (nr ). 12. Vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over "de Europese richtlijn betreffende de strafrechtelijke sancties op marktmanipulatie" (nr ). Woensdag 12 februari 2014 om 10 u Regeling van de werkzaamheden. 2. Samengevoegde wetsvoorstellen : - Wetsvoorstel (Alain Mathot, Dirk Van der Maelen, Christiane Vienne, Olivier Henry, Christophe Lacroix) tot aanvulling van de "una via"-regeling door de verstrenging van de sanctiemaatregelen ten aanzien van fiscale tussenpersonen die aan fraude en agressieve fiscale planning doen en daarbij de fiscale of deontologische regels overtreden, nr. 2738/1. - Wetsvoorstel (Georges Gilkinet, Meyrem Almaci, Muriel Gerkens, Stefaan Van Hecke) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde een regeling in te stellen die een sanctie oplegt aan financiële tussenpersonen en belastingconsulenten die medeplichtig zijn aan fiscale fraude, nr. 2811/1. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Veerle Wouters). 3. Samengevoegde voorstellen : - Voorstel van resolutie (Alain Mathot, Olivier Henry, Christophe Lacroix, Christiane Vienne) over een betere tax-shelterregeling, nr. 2777/1. - Wetsvoorstel (Alain Mathot, Isabelle Emmery, Olivier Henry, Olivier Destrebecq) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om de tax shelter uit te breiden tot modeen designontwerpen, nr. 2655/1. - Wetsvoorstel (Olivier Destrebecq, Philippe Goffin, Alain Mathot, Luk Van Biesen, Josy Arens) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de tax shelter-regeling uit te breiden, nr. 2674/1. - Wetsvoorstel (Olivier Destrebecq, Luc Gustin, Charles Michel, Luk Van Biesen) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde een in tax shelter gespecialiseerd controlecentrum op te richten, nrs. 2906/1 en 2.

20 Wetsvoorstel (Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Georges Gilkinet) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de tax shelter-regeling te hervormen met het oog op een betere ondersteuning van het creatieproces en van de diversiteit in de filmsector, nr. 3275/1. 4. Wetsvoorstel (Daniel Bacquelaine, Philippe Goffin, Damien Thiéry) tot wijziging van artikel 113 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de aftrekbaarheid van de opvangkosten voor kinderen met een handicap betreft, nrs. 271/1 en 2. Advies van het Rekenhof. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Veerle Wouters). 5. Wetsvoorstel (Luk Van Biesen) tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft, nr.s 3277/1 en Samengevoegde voorstellen : - Wetsvoorstel (Carl Devlies, Kristof Waterschoot, Bercy Slegers) tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de roerende voorheffing voor lokale overheden bij verrichtingen zonder winstoogmerk, nr. 3302/1. - Wetsvoorstel (Frank Wilrycx, Luk Van Biesen) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de belastbaarheid van inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen van gemeenten betreft, nr. 2687/1. 7. Wetsvoorstel (Dirk Van der Maelen, Christiane Vienne) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de invoering van een voorstel van aanslag betreft, nr. 3305/1. 8. Voorstel van resolutie (Georges Dallemagne, Benoît Lutgen, Benoît Drèze) over het aanmoedigen van giften in natura door te voorzien in een uitgebreide btw-vrijstelling, nrs. 3294/1 en Wetsvoorstel (Christian Brotcorne, Benoît Drèze) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde de kosten voor het zoeken naar een baan fiscaal aftrekbaar te maken, nrs. 191/1 en Wetsvoorstel (Valérie Warzée-Caverenne, Kattrin Jadin, Luc Gustin, Valérie De Bue, Denis Ducarme, Jacqueline Galant, Philippe Goffin) tot wijziging van artikel 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ter ondersteuning van de toegang tot het hoger onderwijs, nrs. 3127/1 en Wetsvoorstel (Veerle Wouters, Jan Jambon, Peter Luykx, Flor Van Noppen) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat het ten laste nemen van de kinderen betreft, nrs. 504/1 tot 3. Advies van het Rekenhof. (Voortzetting). (Rapporteur : de heer Peter Dedecker). 12. Wetsvoorstel (Veerle Wouters) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de afzonderlijke aanslag betreft, nr. 3292/1.

21 Wetsvoorstel (Georges Gilkinet, Muriel Gerkens, Meyrem Almaci, Stefaan Van Hecke) tot invoering van een register van de spaarverzekeringsovereenkomsten en tot vergemakkelijking van de inning van de roerende voorheffing op de spaarverzekeringsovereenkomsten die werden gesloten met in het buitenland gevestigde bankinstellingen, nrs. 1331/1 en 2. Advies van het Rekenhof. (Voortzetting). (Rapporteur : mevrouw Veerle Wouters). 14. Wetsvoorstel (Georges Gilkinet, Stefaan Van Hecke, Meyrem Almaci, Muriel Gerkens) tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, tot instelling van een degressieve belasting op de meerwaarden, nr. 2562/1. Samenstelling van de Commissie voor de Financiën en de Begroting : Vaste leden N-VA : Peter Dedecker, Jan Jambon, Steven Vandeput, Veerle Wouters, PS : Olivier Henry, Christophe Lacroix, Alain Mathot, Christiane Vienne, CD&V : Carl Devlies, Kristof Waterschoot, MR : Olivier Destrebecq, Damien Thiéry, sp.a : Karin Temmerman, Ecolo-Groen : Georges Gilkinet, Open Vld : Luk Van Biesen, VB : Hagen Goyvaerts, cdh : Benoît Drèze Plaatsvervangers N-VA : Karolien Grosemans, Peter Luykx, Karel Uyttersprot, Bert Wollants, N, PS : Laurent Devin, Isabelle Emmery, Yvan Mayeur, Franco Seminara, Eric Thiébaut, CD&V : Jenne De Potter, Raf Terwingen, Jef Van den Bergh, MR : David Clarinval, Luc Gustin, Marie-Christine Marghem, sp.a : Dirk Van der Maelen, Peter Vanvelthoven, Ecolo-Groen : Meyrem Almaci, Muriel Gerkens, Open Vld : Patrick Dewael, Gwendolyn Rutten, VB : Gerolf Annemans, Barbara Pas, cdh : Christian Brotcorne, Catherine Fonck Niet-stemgerechtigd lid LDD : Jean Marie Dedecker

22 COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID, HET LEEFMILIEU EN DE MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING Woensdag 12 februari 2014 om 10 u.15 (ZAAL NR 8 - VASTE AFDELINGEN - 3DE VERDIEPING) Voorzitter : mevrouw Maya Detiège 1. Voorstel van resolutie (Ine Somers, Carina Van Cauter, Gwendolyn Rutten) betreffende de terugbetaling van telecardiologie, nr. 706/1. (Voortzetting en sluiting). (Rapporteur : mevrouw Véronique Bonni). 2. Voorstel van resolutie (Guy D'haeseleer, Hagen Goyvaerts, Rita De Bont, Annick Ponthier) betreffende de problematiek van het chronisch vermoeidheidssyndroom, nrs. 479/1 en 2. (Voortzetting). (Rapporteurs : de heer Franco Seminara en mevrouw Maya Detiège). Amendement van mevrouw De Bont. 3. Voorstel van resolutie (Nik Van Gool, Nathalie Muylle, Catherine Fonck) ter verbetering van de diagnosestelling en de opvang van mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom, nrs. 2824/1 tot Voorstel van resolutie (Maya Detiège) ter verbetering van de aanpak van CVS/ME/OLK, nr. 3080/1. Samenstelling van de Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing : Vaste leden N-VA : Ingeborg De Meulemeester, Nadia Sminate, Reinilde Van Moer, Flor Van Noppen, PS : Véronique Bonni, Colette Burgeon, Yvan Mayeur, Franco Seminara, CD&V : Nathalie Muylle, Nik Van Gool, MR : Daniel Bacquelaine, Valérie Warzée-Caverenne, sp.a : Maya Detiège, Ecolo-Groen : Thérèse Snoy et d'oppuers, Open Vld : Ine Somers, VB : Rita De Bont, cdh : Jeanne Nyanga-Lumbala Plaatsvervangers N-VA : Peter Dedecker, Els Demol, Sarah Smeyers, Bert Wollants, Veerle Wouters, PS : Jean-Marc Delizée, Laurent Devin, Julie Fernandez Fernandez, Christiane Vienne, CD&V : Roel Deseyn, Carl Devlies, Nahima Lanjri, MR : Valérie De Bue, Kattrin Jadin, Damien Thiéry, sp.a : Hans Bonte, Karin Temmerman, Ecolo-Groen : Wouter De Vriendt, Muriel Gerkens, Open Vld : Lieve Wierinck, Frank Wilrycx, VB : Guy D'haeseleer, Annick Ponthier, cdh : Georges Dallemagne, Catherine Fonck

23 CONFERENTIE VAN DE VOORZITTERS Woensdag 12 februari 2014 om 11 u.30 (ZAAL NR 1 - VOORZITTERSCHAP) Art. 14 van het Rgt. 1. De Conferentie van voorzitters bestaat uit : de voorzitter en de ondervoorzitters van de Kamer, de gewezen voorzitters van de Kamer, de voorzitter en een lid van iedere politieke fractie (1). De voorzitters van de vaste commissies, van de tijdelijke commissies en van de bijzondere commissies kunnen worden gehoord. (1) V.C.R. : "De commissie licht nader toe dat het lid van elke groep dat de voorzitter van zijn groep bijstaat in de conferentie van voorzitters, niet noodzakelijk vast dient benoemd te worden en mag vervangen worden naar gelang de omstandigheden".

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 27 tot 31 mei 2013 23/05/2013 176 2 DONDERDAG 30 mei 2013 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en wetsvoorstellen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 158 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 158 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 158 QRVA 53 158 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 098 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 098 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 098 QRVA 53 098 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 095 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 095 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 095 QRVA 53 095 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 131 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 131 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 131 QRVA 53 131 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 111 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 111 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 111 QRVA 53 111 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 144 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 117 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 117 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 117 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 138 QRVA 53 138 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 02-12-2013 N-VA : Nieuw-Vlaamse

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 148 QRVA 53 148 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 139 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 139 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 139 QRVA 53 139 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 09-12-2013 N-VA : Nieuw-Vlaamse

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 140 QRVA 53 140 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 157 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 155 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 103 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 070 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 070 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE ZITTING VAN DE 5 ZITTINGSPERIODE N-VA :

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 150 QRVA 53 150 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 152 QRVA 53 152 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 128 53 128 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 153 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 153 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 153 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 147 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 147 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 147 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 156 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 156 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 156 QRVA 53 156 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 075 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 075 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE ZITTING VAN DE 5 ZITTINGSPERIODE N-VA :

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 154 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 154 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 154 QRVA 53 154 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 119 QRVA 53 119 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 151 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 151 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 151 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 137 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 137 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 137 QRVA 53 137 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 25-11-2013 N-VA : Nieuw-Vlaamse

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 066 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 066 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 113 QRVA 53 113 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 067 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 067 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 069 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 069 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 069 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 116 QRVA 53 116 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 122 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 122 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 122 QRVA 53 122 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 100 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 100 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 100 QRVA 53 100 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 085 QRVA 53 085 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden SESSION DE LA 5 LÉGISLATURE N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 132 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 132 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 132 QRVA 53 132 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 086 53 086 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 133 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 133 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 133 QRVA 53 133 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 107 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 107 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 107 QRVA 53 107 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 097 QRVA 53 097 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 094 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 094 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 094 QRVA 53 094 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 105 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 105 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 105 QRVA 53 105 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 115 QRVA 53 115 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 092 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 092 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 092 53 092 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 073 QRVA 53 073 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 072 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 072 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 087 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 087 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 087 QRVA 53 087 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti Socialiste MR : Mouvement

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 maart 2014 tot vrijdag 21 maart 2014

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 maart 2014 tot vrijdag 21 maart 2014 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 17 maart 2014 tot vrijdag 21 maart 2014 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 17 maart

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 24 maart 2014 tot vrijdag 28 maart 2014

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 24 maart 2014 tot vrijdag 28 maart 2014 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 24 maart 2014 tot vrijdag 28 maart 2014 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 24 maart

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 074 QRVA 53 074 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 061 QRVA 53 061 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 060 QRVA 53 060 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 22 april 2013 tot vrijdag 26 april 2013 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 22 april

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 25 februari 2013 tot vrijdag 1 maart 2013

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 25 februari 2013 tot vrijdag 1 maart 2013 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 25 februari 2013 tot vrijdag 1 maart 2013 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 26

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 146 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 146 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 146 53 146 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 076 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 076 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 076 QRVA 53 076 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 064 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 064 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 064 QRVA 53 064 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 059 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 059 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 059 QRVA 53 059 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Sociale Zaken. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/ccri/pdf/53/ic397.pdf

Sociale Zaken. Actuele vragen aan de regering : http://www.dekamer.be/doc/ccri/pdf/53/ic397.pdf Commissies Europese Aangelegenheden FEDERAAL ADVIESCOMITÉ VOOR EUROPESE AANGELEGENHEDEN Voorzitters : de heren André Flahaut en Philippe Mahoux (S) MAANDAG 13 FEBRUARI 2012 Het werkprogramma van de Europese

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 054 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 054 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 054 QRVA 53 054 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 055 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 055 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 055 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 057 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 057 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 057 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 20 januari 2014 tot vrijdag 24 januari 2014

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 20 januari 2014 tot vrijdag 24 januari 2014 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 20 januari 2014 tot vrijdag 24 januari 2014 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 20

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 056 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 056 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 056 QRVA 53 056 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Fiscale hervorming GEMENGDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE BELAST MET DE FISCALE HERVORMING. Voorzitters : de heer Carl Devlies en mevrouw Marie Arena (S)

Fiscale hervorming GEMENGDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE BELAST MET DE FISCALE HERVORMING. Voorzitters : de heer Carl Devlies en mevrouw Marie Arena (S) Commissies Fiscale hervorming GEMENGDE PARLEMENTAIRE COMMISSIE BELAST MET DE FISCALE HERVORMING Voorzitters : de heer Carl Devlies en mevrouw Marie Arena (S) MAANDAG 4 NOVEMBER 2013 Hoorzitting met : -

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 september 2015 tot vrijdag 11 september 2015

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 september 2015 tot vrijdag 11 september 2015 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 7 september 2015 tot vrijdag 11 september 2015 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

Commissie Buitenlandse Zaken

Commissie Buitenlandse Zaken Commissies DINSDAG 21 MEI 2013 GEDACHTEWISSELING MET DE VOORZITTER VAN DE PARLEMENTAIRE ASSEMBLEE VAN DE RAAD VAN EUROPA, DE HEER JEAN-CLAUDE MIGNON Commissie Buitenlandse Zaken De commissie voor de Buitenlandse

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 101 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 101 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 QRVA 53 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden 8-2-23 CHAMBRE 4e SESSION DE LA 53e LÉGISLATURE

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 28 maart 2011 tot vrijdag 1 april 2011

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 28 maart 2011 tot vrijdag 1 april 2011 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 28 maart 2011 tot vrijdag 1 april 2011 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 28 maart

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 106 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 106 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 106 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 6 mei 2013 tot vrijdag 10 mei 2013

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 6 mei 2013 tot vrijdag 10 mei 2013 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 6 mei 2013 tot vrijdag 10 mei 2013 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 6 mei 2013

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 114 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 114 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 114 QRVA 53 114 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

Herziening Grondwet COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN. Voorzitter : de heer André Flahaut

Herziening Grondwet COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN. Voorzitter : de heer André Flahaut Commissies Herziening Grondwet COMMISSIE VOOR DE HERZIENING VAN DE GRONDWET EN DE HERVORMING VAN DE INSTELLINGEN Voorzitter : de heer André Flahaut VRIJDAG 8 NOVEMBER 2013 Samengevoegde voorstellen : -

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 123 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 123 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 123 QRVA 53 123 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2011 tot vrijdag 14 oktober 2011

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2011 tot vrijdag 14 oktober 2011 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2011 tot vrijdag 14 oktober 2011 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Dinsdag 11

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 20 tot 24 juni 2011 16/06/2011 048 2 DONDERDAG 23 juni 2011 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen en voorstellen

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 december 2010 tot vrijdag 17 december 2010

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 december 2010 tot vrijdag 17 december 2010 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 13 december 2010 tot vrijdag 17 december 2010 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

Activiteitenverslag. Gewone zitting BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Activiteitenverslag. Gewone zitting BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Activiteitenverslag Gewone zitting 2012-2013 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS D/2013/4686/02 Foto s: Belga Picture, Guy Goossens (Senaat), Kurt Van den Bossche (Kamer van volksvertegenwoordigers)

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 21 november 2011 tot vrijdag 25 november 2011

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 21 november 2011 tot vrijdag 25 november 2011 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 21 november 2011 tot vrijdag 25 november 2011 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 26 tot 30 januari 2015 22/01/2015 032 2 DONDERDAG 29 januari 2015 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerp Wetsontwerp

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 26 maart 2012 tot vrijdag 30 maart 2012

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 26 maart 2012 tot vrijdag 30 maart 2012 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 26 maart 2012 tot vrijdag 30 maart 2012 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Maandag 26 maart

Nadere informatie

Financiën en Begroting

Financiën en Begroting Commissies COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING Voorzitter : de heer Georges Gilkinet MAANDAG 17 MAART 2014 Financiën en Begroting Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling

Nadere informatie

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2016 tot vrijdag 14 oktober 2016

COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2016 tot vrijdag 14 oktober 2016 Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers COMMISSIEVERGADERINGEN Bijeenroeping Week van maandag 10 oktober 2016 tot vrijdag 14 oktober 2016 OVERZICHT VAN DE COMMISSIEVERGADERINGEN Zaal Blz. Woensdag

Nadere informatie

Buitenlandse Betrekkingen COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN. Voorzitter : de heer François-Xavier de Donnea

Buitenlandse Betrekkingen COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN. Voorzitter : de heer François-Xavier de Donnea Commissies Buitenlandse Betrekkingen COMMISSIE VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN Voorzitter : de heer François-Xavier de Donnea (Gemeenschappelijke vergadering met de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 87

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 87 QRVA 52 87 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 25-11 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

Rekenhof SUBCOMMISSIE REKENHOF VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING

Rekenhof SUBCOMMISSIE REKENHOF VAN DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING Commissies Naturalisaties COMMISSIE VOOR DE NATURALISATIES Voorzitter : de heer Georges Dallemagne MAANDAG 20 JANUARI 2014, DINSDAG 21 JANUARI 2014, WOENSDAG 22 JANUARI 2014, DONDERDAG 23 JANUARI 2014,

Nadere informatie

Justitie. Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de sluiting van de gevangenis van Verviers (nr. 3001).

Justitie. Vraag van de heer Renaat Landuyt aan de minister van Justitie over de sluiting van de gevangenis van Verviers (nr. 3001). Commissies COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE Justitie Voorzitter : mevrouw Sarah Smeyers VRIJDAG 18 MAART 2011 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 54 0393/001 DOC 54 0393/001 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BUITENGEWONE ZITTING 2014 SESSION EXTRAORDINAIRE 2014 7 oktober 2014 7 octobre 2014 VOORSTEL tot

Nadere informatie

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN

AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS AGENDA VAN DE PLENAIRE VERGADERINGEN Week van 17 tot 21 oktober 2016 13/10/2016 159 2 DONDERDAG 20 oktober 2016 om 14.15 uur Mondelinge vragen Wetsontwerpen

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 112 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 112 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 53 112 53 112 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS : Parti

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 80

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 80 QRVA 52 80 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 13-10 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN

WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN Plenaire vergadering DINSDAG 8 OKTOBER 2013, NAMIDDAG (159) DONDERDAG 10 OKTOBER 2013 NAMIDDAG (160) WETSONTWERPEN EN WETSVOORSTELLEN 1. - Wetsvoorstel (de heren Christophe Lacroix, Raf Terwingen en Daniel

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 84

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 84 QRVA 52 84 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 09-11 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste CD&V

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 109 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS BELGISCHE KAMER VAN QRVA 53 109 VOLKSVERTEGENWOORDIGERS QRVA 53 19 QRVA 53 19 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS Questions et réponses écrites Schriftelijke vragen en antwoorden N-VA : Nieuw-Vlaamse Alliantie PS

Nadere informatie

Hoorzitting met de heer René Stockman, Generale Overste van de Congregatie van de Broeders van Liefde.

Hoorzitting met de heer René Stockman, Generale Overste van de Congregatie van de Broeders van Liefde. Commissies Bijzondere Commissie seksueel misbruik BIJZONDERE COMMISSIE BETREFFENDE DE BEHANDELING VAN SEKSUEEL MISBRUIK EN FEITEN VAN PEDOFILIE BINNEN EEN GEZAGSRELATIE, INZONDERHEID BINNEN DE KERK Voorzitter:

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 81

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 81 QRVA 52 81 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 19-10 - 2009 cdh : centre démocrate Humaniste

Nadere informatie

Opvolging van de buitenlandse missies

Opvolging van de buitenlandse missies Commissies Opvolging van de buitenlandse missies BIJZONDERE COMMISSIE BELAST MET DE OPVOLGING VAN DE BUITENLANDSE MISSIES (SENAAT) Voorzitter : de heer Francis Delpérée (S) VRIJDAG 8 APRIL 2011 Overzicht

Nadere informatie

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 82

Schriftelijke vragen en antwoorden. Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS QRVA 52 82 QRVA 52 82 QRVA 52 82 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 26-10 - 2009 cdh : centre démocrate

Nadere informatie