Verslag van de vergadering d.d. 13/9/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de vergadering d.d. 13/9/2006"

Transcriptie

1 Verslag van de vergadering d.d. 13/9/2006 Aanwezig: Stemgerechtigde leden: De Winter Hugo, De Winter Inge, Guns Tiny, Janssens Nestor, Peymen Johan, Smets Greet, Smets Luk, Van Malder Pierre, Vermant Guy. Niet-stemgerechtigd: Van Rompaye Tony (ambtshalve). Verontschuldigd: Collaert Pierre, Cuyckens Ann, Daems Gilbert, De Bie Walter, De Smet Bertrand, De Wit Sophie, Denissen Greet, Huybrechts Kirsten, Thys Ria, Van Hemelrijk Mark, Verelst Ronny. Voorafgaande opmerking: Omdat op 13 september 2006 in de gemeenteraadzaal een gemeenteraadzitting plaats vindt, kunnen de politieke waarnemers de vergadering van de MINA-raad niet bijwonen en werd door de gemeentesecretaris als vergaderlocatie de foyer van het cultureel centrum vastgelegd. 1. Verslag vergadering d.d : Goedgekeurd zonder opmerkingen. 2. Adviezen en vraagstellingen: Het college heeft in zijn vergadering van 10 juli 2006 van de adviezen/vragen kennis genomen en terzake het volgende beslist: Advies /1: Ten gemeentehuize bij de milieuambtenaar zijn de gegevens betreffende de rioleringszones (kaart) raadpleegbaar. De informatie die vermeld staat in het verslag rond rioleringszones in Aartselaar is foutief. De bewoner van de Reetsesteenweg wenst wel degelijk aan te sluiten op de riolering, maar slaagt hier voorlopig niet in omdat de gasleiding eerst dient verlegd te worden. Deze aanpassing werd in het college onlangs goedgekeurd. Het is eveneens onjuist dat ten gevolge van de Europese richtlijn Water in 2015 iedereen dient aangesloten te zijn op een collectief waterzuiveringssysteem. Men dient aangesloten te zijn op een collectief waterzuiveringssysteem of een eigen waterzuiveringssysteem (IBA) te hebben. Noot van de milieuambtenaar: Het kaartmateriaal zal raadpleegbaar zijn t.g.v. het openbaar onderzoek, dat rond de zoneringsplannen verplicht moet worden georganiseerd, dit nadat alle Vlaamse steden en gemeenten hun opmerkingen m.b.t. de voorontwerpen aan de Vlaamse Milieumaatschappij hebben doorgespeeld en de bevoegde Vlaamse minister deze (aangepaste) plannen voorlopig heeft vastgesteld. Mina-Aartselaar juni

2 De periode van het openbaar onderzoek (terinzagelegging) zou volgens de oorspronkelijke planning nog dit jaar moeten van start gaan. Advies /2: De aanwezigheid van de schepen voor leefmilieu op de vergaderingen van de MINA-raad is niet verplicht en is afhankelijk van zijn agenda. De MINA-raad kan steeds gevraagd of ongevraagd schriftelijk adviezen formuleren of vragen stellen rond plaatselijke milieu- en natuuritems. Het gemeentebestuur zal, wanneer dit mogelijk is, hierop tijdig een gemotiveerd antwoord formuleren. Bijkomend advies /01 (herformulering advies /02: De MINA-raad verzoekt het college, indien de schepen van leefmilieu verhinderd is om de vergadering van de MINA-raad bij te wonen, hetzij aan de voorzitter hetzij aan de milieuambtenaar een schriftelijk antwoord te formuleren op de vragen die geagendeerd werden en die op deze vergadering behandeld worden. Advies /3: Het college verleent zijn akkoord met de voorstellen van de MINA-raad m.b.t. de jaarlijkse behaagactie. 3. Autoluwe zondag d.d. 17 september 2006: Aangezien de MINA-raad (te) laattijdig op het overleg werd uitgenodigd en hierbij niet aanwezig kon zijn, blijft de bijdrage van de MINA-raad noodzakelijkerwijze beperkt tot hulp en bijstand bij de opbouw/afbraak van de standen van de deelnemende verenigingen. Hiervoor verlenen volgende leden hun medewerking: Nestor, Pierre C., Luc, Ria, Johan, Hugo. 4. Kosten/baten-analyse duurzame maatregelen in BKO-project door de vzw Dialoog: Omdat duurzaam omspringen met grondstoffen en energie een uitermate belangrijk gegeven is in de strijd tegen de opwarming van de aarde, vervult de overheid een cruciale rol in de informatie en sensibilisering van de bevolking rond de promotie en initiatie van duurzame maatregelen bij bouw- en renovatieprojecten. In het kader van het gemeentelijk verbouwproject Buitenschoolse KinderOpvang (BKO) van de vroegere pastorie in de Carillolei werd de vzw Dialoog uit Leuven gevraagd het ontwerp te onderzoeken en suggesties op het vlak van energiebesparing te formuleren. Dit advies resulteerde in een aantal technische aanpassingen/ingrepen (verwarming, ventilatie, isolatie) met een ondanks alles beperkte financiële repercussie, nl. een meerkost van 3,28% t.o.v. de oorspronkelijke raming. De MINA-raad is thans bereid de vzw Dialoog uit te nodigen voor een gevolg-studie, i.c. een kosten/baten-analyse op basis van de thans gekende gegevens, waarmee de gemeente zijn inwoners op onweerlegbare wijze kan duidelijk maken dat een erg beperkte investering in energiebesparende maatregelen wel degelijk en reeds op korte termijn erg lonend is, niet alleen voor de eigen portemonnaie, maar zeker ook voor het leefmilieu. De kostprijs van deze gevolg-studie bedraagt ca euro. Mina-Aartselaar juni

3 5. Behaagactie 2006: In het infoblad van september werd de actie aangekondigd en werd ook een inschrijvingsformulier toegevoegd. Zaterdag 25 november vindt de bedeling plaats in het gemeentemagazijn, L. Gilliotlaan 6. s Morgens, van 9 tot 11 u, worden de plantpakketten gevormd. s Namiddags, van u, vindt de bedeling plaats. Geven zich nu reeds als vrijwilliger op: s morgens: Johan, Luc, Ria, Tine, Nestor + gemeentelijk groenarbeider; s namiddags: Pierre V.M., Pierre C., Luc, Ria, Hugo + gemeentelijk groenarbeider. In de gemeentelijke bibliotheek wordt mede in het kader van de behaagactie ook een infostand georganiseerd. Een aanrader! 7. Uniform Gemeentelijk Politiereglement van de politiezone HEKLA: Op verzoek van de schepen voor leefmilieu van de gemeente Lint werden de milieuraden van de betrokken gemeenten uitgenodigd een advies te verlenen m.b.t. de laatste versie van het voorontwerp van Uniform Gemeentelijk Politiereglement (UGP), dat binnen de politiezone HEKLA zou van kracht worden. Einde augustus zaten de leden van de werkgroep hierrond samen. Tevens vond einde juli 2006 hieromtrent overleg plaats tussen de milieuambtenaren van de 5 betrokken gemeenten, die hun opmerkingen ter kennis brachten van de respectievelijke milieuraden. Uiteindelijk resulteerde dit alles in het onder bijlage gevoegde advies. Dit advies wordt ter zitting geamendeerd en goedgekeurd. Het wordt thans aan de betrokken schepen van de gemeente Lint toegestuurd. Advies /02: Het college wordt verzocht kennis te nemen van dit advies en de toch wel degelijk gefundeerde opmerkingen aan de ontwerpers over te maken, om te vermijden dat het nieuwe UGP, spijts alle goede voornemens, in de praktijk een erg moeilijk hanteerbaar reglement wordt. 8. Varia: - Waarnaartoe wordt het effluent van de in het kader van de bouwvergunning aan bedrijven opgelegde regenwaterbufferbekkens afgeleid? Dit is terug te vinden in de bouwdossiers zelf. Indien er een lokale waterloop of gracht aanwezig is, is het evident dat het effluent daarnaartoe wordt afgeleid. - Doordat de gemeente als onderhoudsplichtige van de buurtwegen betrokken partij was in een conflict rond voetweg nr. 19 tussen inwoners van de Pierstraat, Kastanjelaan en de Berkenlaan, en in eigen beheer het juiste traçé van de voetweg opnieuw heeft aangelegd, werd ook een greppel ingebuisd waardoor er ter plaatse wateroverlast is ontstaan. Niettegenstaande de milieuambtenaar duidelijk maakt dat de gemeente niet anders kon dan op Mina-Aartselaar juni

4 deze wijze de zaak aanpakken, wordt de gemeente het volgende gevraagd: Vragen /01: Is de gemeente bereid de wateroverlast ter plaatse van voetweg 19 te onderzoeken en op te lossen? Is de gemeente thans ook bereid, in uitvoering van zijn onderhoudsplicht, de rest van voetweg nr. 19 tot aan de Langlaarsteenweg toegankelijk te maken, waardoor de wijkbewoners en vele schoolkinderen weldra op een veilige wijze van en naar de dorpskern kunnen fietsen? - Op het containerpark zijn verschillende mensen de laatste weken met bepaalde afvalfracties terug naar huis gestuurd, soms op onvriendelijke wijze, dit wegens overvulling van de containers. Dit is uiteraard bijzonder frustrerend en ontmoedigend voor de burgers die plichtsbewust hun afvalstoffen uitsorteren en er zich mee naar het containerpark verplaatsen. De milieuambtenaar erkent dit probleem, aangezien de milieudienst de laatste maanden met ettelijke gelijkaardige klachten werd geconfronteerd. Deze klachten werden ook telkenmale overgemaakt aan de exploitant van het containerpark, nl. de intercommunale Igean te Wommelgem. Omdat echter de klachten bleven aanhouden, werd op 8 september 2006 in het gemeentehuis een vergadering met de Igean-directie georganiseerd, waarbij concrete maatregelen werden afgesproken die tot een verbetering van de situatie zouden moeten leiden. Deze maatregelen zullen eerlang aan de milieudienst en aan de ganse bevolking worden gecommuniceerd. - Een derde kerkuilkast werd recentelijk, op vraag van de eigenaar zelf, geplaatst in de hoeve van de heer J. Van Looveren, Pierstraat 80, landbouwer op rust. - Conform de gemeenteraadsbeslissing waarbij laatst in 2003 de statuten van de gemeentelijke MINA-raad werden goedgekeurd, lopen de mandaten van de leden ten einde op 31 december Aangezien de gemeente Aartselaar de MINAsamenwerkingsovereenkomst met het Vlaamse gewest niet heeft ondertekend, is de gemeente Aartselaar wettelijk niet verplicht om een MINA-raad (her)op te richten. Vandaar volgende vragen aan het college: Vragen /2: Is de gemeente bereid de gemeentelijke MINA-raad ook in de volgende legislatuur als adviesorgaan op te richten? Indien de gemeente hiertoe bereid is, stelt zich de vraag hoe en wanneer de gemeente dit practisch gaat organiseren? Volgende zitting MINA-raad: woensdag 11 oktober 2006, te uur, gemeentehuis (raadzaal). De gemeentelijke milieuambtenaar De verslaggever, De voorzitter, Tony Van Rompaye Johan Peymen, 03/ Mina-Aartselaar juni

5 Advies mbt ontwerp van Uniform Gemeentelijk Politiereglement (Advies /2) Aartselaar, 13/09/2006 Op vraag van de Schepen voor Leefmilieu van de gemeente Lint heeft een werkgroep van de milieuraad een advies uitgewerkt dat betrekking heeft op een ontwerp van het uniform Gemeentelijk Politiereglement voor de politiezone HEKLA. Algemeen genomen is de milieuraad van oordeel dat het uniformiseren van de 5 afzonderlijke gemeentelijke politiereglementen zeker een grote meerwaarde heeft. Dit zou trouwens ook voor het afvalbeleid (gemeenten behorend tot IGEAN) van toepassing kunnen zijn. Hieronder volgen een aantal algemene en specifieke opmerkingen: ALGEMEEN Indien men een duidelijk reglement wil bekomen is het enerzijds belangrijk dat, wat men wil zeggen, in een artikel duidelijk is en anderzijds moeten ook de gebruikte termen duidelijk gedefinieerd zijn. Het aanbrengen van verklarende definities zou zeker niet overbodig zijn. Om een voorbeeld te geven zouden wij willen verwijzen naar Artikel 29: Het is eenieder verboden kwaadaardige of woeste dieren te laten rondzwerven. Hierbij hebben wij de volgende bedenkingen: o Eenieder.dus ook niet-eigenaars? o Wat is kwaadaardig? Welke normen worden hiervoor gebruikt? o Dieren: betreft dit hier ook katten? o Wanneer spreekt men van rondzwerven? Het centraliseren van politiediensten, en dus ook de politiereglementen, kan zeker leiden tot een efficiëntere werking. Echter na het doornemen van de 354 artikels stelt de milieuraad zich de vraag of dit reglement geen dode letter blijft indien enkel door de politie kan geverbaliseerd worden. De milieuraad is dan ook van oordeel dat er naast de politiediensten ook in elke gemeente gemandateerde ambtenaren zijn die een proces verbaal mogen opstellen. Voor Aartselaar is dit momenteel niet het geval. Bij het samenbrengen van de verschillende politiereglementen tot één geheel, moet er over gewaakt worden dat de verwezenlijkingen van de individuele gemeenten niet verloren gaan. Zo is het kapreglement, en dus de bescherming van bomen, strenger in Aartselaar dan in de voorgestelde tekst. Aanvaarding van deze tekst zou dus een aftakeling zijn van het Aartselaars milieubeleid. Over het algemeen zou bij vergelijking van de bestaande reglementen, de strengste tekst dienen behouden te worden. Bij het lezen van het politiereglement komt men onnoemlijk veel reglementen tegen die lang niet door elke burger gekend zijn. Misschien is het nuttig om via gemeentelijke infobladen bepaalde artikels aan te geven en toe te lichten. Hoeveel hondeneigenaars weten dat de lijn van de hond op de openbare weg max. 1,5 m mag zijn? Mina-Aartselaar juni

6 Hebben de samenstellers van dit ontwerp van UGP wel een toetsing van de teksten gedaan met de wetgeving van de hogere hiërarchie? Voorbeelden: o Hoofdstuk V. Geur en lucht. Twee van de vijf HEKLA-gemeenten behoren tot het gebied (Antwerpse agglomeratie) waarbinnen het verbranden van plantaardige afvalstoffen bij Vlaamse wetgeving verboden is (Vlarem). Toch wordt hier gesteld dat het wel mag. Echter de hiërarchishe lagere wetgeving (gemeente) kan/mag nooit in zwakkere zin afwijken van de hiërarchisch hogere wetgeving (gewest). Dus foutief! o Deel II. Openbare reinheid en milieuzorg. Strijdig met art. 12 van het Vlaams afvalstoffendecreet zijn art. 109, art Dus schrappen!! o.. SPECIFIEK Artikel 11: Wat is definitie van een openbare vergadering? Artikel 22: Wil dit zeggen dat de eenden in het Solhofpark nooit (dus ook niet op het land) mogen gevoederd worden? Artikel 23: Wat met grootvee? Is het slachten ervan dan wel toegelaten? Artikel 29: De maximum lengte van de lijn op openbare weg is 1,5 m. Hoe moet er dan omgegaan worden met uitrolbare lijnen die tot 10 meter lengte kunnen uitgerold worden. Mogen dergelijke lijnen dan wel op het HEKLA-grondgebied gebruikt en/of verkocht worden? Artikel 39: Heeft dit ook betrekking op speelstraten? Artikel 58: Aanpassen: Deel van beplanting/onkruid dat overhangt op het openbaar domein dient op NIET-CHEMISCHE WIJZE te worden verwijderd. Artikel 92: Welke normen gelden er voor een aanmaning? Art. 93. Om willekeur te vermijden, dient een exhaustieve lijst van aanvaardbare afsluitingen te worden samengesteld. Artikel 101: Onverminderd de bevoegdheden van de burgemeester. Is niet duidelijk, anders formuleren. Artikel 104: Daarnaast is het verboden door onvoorzichtigheid of gebrek aan voorzorg onopzettelijk de dood of zware verwonding van dieren of vee te veroorzaken.. beter vervangen door Daarnaast is het verboden dieren te doden of verwonden.. Artikel 123: Misschien is 2 dagen wat weinig, een week (7 dagen) lijkt ons beter Artikel : Wat verstaat men onder algemeen uitzicht? Nadere verduidelijking/definiëring, om willekeur uit te sluiten. Artikel 130/131: De term huisvuil dient overal te worden vervangen door restafval. Artikel 132: De burgemeester kan en mag hiervoor nooit toelating verlenen (afvaldecreet). Artikel 133: In Aartselaar mag tuinafval en onbehandeld stukhout (zoals beschreven in de opsomming) ook niet verbrand worden. Dit artikel is ook strijdig met het Veldwetboek, met het Vlarem, maar ook met de tekst van het voorliggend ontwerp zelf (zie namelijk Deel IV: Openbare veiligheid art. 278, waarvan de inhoud strijdig is met art. 133 ). Artikel 138.7: Voor zover ons duidelijk is, is er geen stad binnen de HEKLA zone. Artikel 140: Wat is het verschil met een betaalde krant (abonnement) die meestal voor 7 uur in de bus terechtkomt? Hoofdstuk III, Afdeling VIII: In Aartselaar wordt het snoeiafval wel opgehaald. Mina-Aartselaar juni

7 Artikel 193: invasieve plantenexoten.daartoe aangestelde personen van de gemeente, provincie of GEWEST (ipv AMINAL, dat niet meer bestaat) Artikel 194: Overbodig, want exhaustief geregeld in het Vlarem. Artikel 195: Verbeteren: op het verharde gedeelte van het openbaar domein te laten afvloeien. Artikel 197: De burgemeester is niet gemachtigd om dergelijke machtiging te verlenen, bij toepassing van het natuurbehouddecreet, het bosdecreet en het landschapsbehouddecreet. Artikel 203: Dit verbod geldt niet tijdens de nacht van 31/12 en 1/1. Aanvullen met: van uur tot uur (of dergelijke). Zoniet kan men gans de nacht door vuurwerk afsteken en rookbommen of dergelijke laten ontploffen. De passage dat de burgemeester - volgens volstrekte willekeur zelfs - toestemming kan verlenen om feestvuurwerk af te steken moet geschrapt worden. Dit is onaanvaardbaar wegens totaal gebrek aan enige rechtszekerheid! Artikel 204: Opnieuw schrappen, om dezelfde reden als hiervoor, de passage dat de burgemeester afwijkingen kan toestaan. Artikel 204:..is verboden tussen 20 en 8 uur EN op zon- en wettelijke feestdagen Hoofdstuk VII, Afdeling IV: De kapvergunning in Aartselaar gaat verder en moet ook zo blijven. Artikel 274: Vlaams Gewest ipv Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen Artikel 280: Wat zijn boomrijke plaatsen? In natuurlijke bossen is het aangewezen (vanuit ecologisch oogpunt) om het nodige dode hout te laten liggen. Artikel 347: Behoort het gebruik van de gemeentenaam in een webadres hier ook toe? Mina-Aartselaar juni

Verslag van de vergadering d.d. 9/03/2005

Verslag van de vergadering d.d. 9/03/2005 Verslag van de vergadering d.d. 9/03/2005 Aanwezig: Stemgerechtigde leden: Albrechts Marcel, Cruypelans Agnes, Daems Gilbert, Janssens Nestor, Peymen Johan, Smets Luk, Thys Ria,Van Hissenhove Maria, Van

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

JEUGDRAAD JABBEKE. zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN

JEUGDRAAD JABBEKE. zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN JEUGDRAAD JABBEKE zaterdag 6 juni 2015 jeugdlokalen Vrijetijdscentrum Jabbeke DOCUMENTEN STATUTEN GEMEENTELIJKE JEUGDRAAD Artikel 1. Begripsbepaling 1.1. Jeugd : onder jeugd wordt de beleidscategorie verstaan

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering d.d. 13/03/2002

Verslag van de vergadering d.d. 13/03/2002 Verslag van de vergadering d.d. 13/03/2002 Aanwezig: Stemgerechtigde leden: Albrechts Marcel, Bogaerts Ivan, Cruypelans Agnes, Daems Gilbert, Huybrechts Kirsten, Janssens Nestor, Peymen Johan, Princen

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE KAMPENHOUT PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROCES-VERBAAL VAN DE GEMEENTERAAD VERGADERING VAN 10 JANUARI 2008 Tegenwoordig : J. Meeus Burgemeester Voorzitter K. Leaerts, S. Peremans, G. Willems, G. De

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

Willem Rombaut en Simon Suys, afgevaardigden politieke fracties. Trudo Dejonghe, schepen van ruimtelijke ordening

Willem Rombaut en Simon Suys, afgevaardigden politieke fracties. Trudo Dejonghe, schepen van ruimtelijke ordening VERGADERING GECORO 89 donderdag 27 november 2014 Raadzaal gemeentehuis om 20.00 uur Aanwezigen: Peter De Wilde, voorzitter, Peter Hofman, Leen Gryffroy, Antoine Mathys, Maarten Everaert, Luc De Muynck,

Nadere informatie

Gemeentebestuur AARTSELAAR (Datum afdruk: )

Gemeentebestuur AARTSELAAR (Datum afdruk: ) Gemeentebestuur AARTSELAAR (Datum afdruk: 11-3-2005) UITTREKSEL van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 21 februari 2005 Aanwezig: Marc van den Abeelen, burgemeester-voorzitter

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Verslag van de vergadering d.d. 16/6/2004

Verslag van de vergadering d.d. 16/6/2004 Verslag van de vergadering d.d. 16/6/2004 Aanwezig: Stemgerechtigde leden: Collaert Pierre, Daems Gilbert, Huybrechts Kirsten, Janssens Nestor, Peymen Johan, Princen Marjan, Smets Luk, Thys Ria, Van Malder

Nadere informatie

Gemeente (en afgeleiden) vervangen door stad (en afgeleiden)

Gemeente (en afgeleiden) vervangen door stad (en afgeleiden) Artikel 5.1.1.5 Gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 1. Volgende bepalingen gelden onverminderd het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 2. De gemeente beschikt

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving

STATUTEN. Statuten stedelijke jeugdraad Waregem. Gemeenteraad 14 januari Titel I Een inleidende omschrijving STATUTEN Gemeenteraad 14 januari 2014 Statuten stedelijke jeugdraad Waregem Titel I Een inleidende omschrijving De stedelijke jeugdraad van Waregem is het parlement waar jongeren, met interesse voor het

Nadere informatie

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet Advies Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

Verslag vergadering Gemeentelijke Milieuadviesraad Dinsdag 13 maart 2007 Gemeentehuis Lubbeek raadzaal gemeentehuis Lubbeek

Verslag vergadering Gemeentelijke Milieuadviesraad Dinsdag 13 maart 2007 Gemeentehuis Lubbeek raadzaal gemeentehuis Lubbeek Verslag vergadering Gemeentelijke Milieuadviesraad Dinsdag 13 maart 2007 Gemeentehuis Lubbeek raadzaal gemeentehuis Lubbeek Aanwezig: Stemgerechtigd: Artois Marc, Bracquiné Marc, De Clercq Eddy, de Néeff

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD De Algemene Vergadering van de gemeentelijke cultuurraad van Brecht, in zitting van 20 november 2002. Gelet op het decreet van 11 juli 2001 houdende

Nadere informatie

1. Aankoop grond in Reukens

1. Aankoop grond in Reukens Advies van GNOP-commissie voor de uitvoering van een aantal projecten met betrekking tot de uitbouw en verbetering van een ecologisch netwerk binnen de gemeente Aartselaar. Het oprichten van een GNOP-commissie

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

M., DAGORDE : OPENBARE ZITTING

M., DAGORDE : OPENBARE ZITTING M., 15 november 2013 Wordt overeenkomstig artikel 21 van het gemeentedecreet uitgenodigd tot het bijwonen van de vergadering die in het Gemeentehuis Gemeentelijk Administratief Centrum II Ringlaan 20 1745

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte

Subsidiereglement ontwikkelingssamenwerking gemeentebestuur Zulte Subsidiereglement Ontwikkelingssamenwerking Gemeente Zulte (goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 25 juni 2009) Dit subsidiereglement omvat: 1. Werkingstoelagen voor verenigingen aangesloten bij de

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP

CULTUURRAAD NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP 79 (1972-1973) - N 1 CULTUURRAAD VOOR DE NEDERLANDSE CULTUURGEMEENSCHAP ZITTING 1972-1973 1 MAART 1973 VOORSTEL VAN DECREET houdende inrichting en werking van de gemeentelijke culturele raden TOELICHTING

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur?

Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur? Gemeentelijke milieuraden: wat met de nieuwe legislatuur? Lokale milieuraden zijn een goed instrument om de verschillende belangengroepen, en in het bijzonder de milieubeweging, inspraak te geven bij het

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw

Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw Oprichting Zetel Status Statuten van de Seniorenraad van de stad Zoutleeuw Artikel 1: Er wordt een gemeentelijke seniorenadviesraad opgericht. Hij wordt erkend onder de naam Seniorenraad. Artikel 2: De

Nadere informatie

Gemeentebestuur Schoten

Gemeentebestuur Schoten Vergadering GEMEENTERAAD - Besluit Datum 15 december 2016 Dienst Integrale Veiligheid Auteur Tom Bresseleers Uniek nummer 201603979 Titel Algemeen Politiereglement Schoten TOELICHTING/VERSLAG VOOR DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

Reglement op het aanbrengen door verenigingen van publiciteit in de gemeentelijke infostanden en op de aankondigingsborden en -zuilen

Reglement op het aanbrengen door verenigingen van publiciteit in de gemeentelijke infostanden en op de aankondigingsborden en -zuilen Dienst Secretariaat 03-410 16 43 uitleen@zandhoven.be Reglement op het aanbrengen door verenigingen van publiciteit in de gemeentelijke infostanden en op de aankondigingsborden en -zuilen I. Infostanden

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE

STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Bekrachtigd door gemeenteraad in zitting van 19 april 2007 1 STATUTEN GEMEENTELIJKE SPORTRAAD LEDE Hoofdstuk 1: DOELSTELLINGEN EN STRUCTUUR Artikel 1: De gemeentelijke sportraad heeft in het algemeen tot

Nadere informatie

Verslag GECORO 12/01/2016

Verslag GECORO 12/01/2016 Verslag GECORO 12/01/2016 Aanwezig: M. Boddez, deskundige-voorzitter; W. Desender, D. Baeteman, R. Van Troostenberghe, deskundigen-effectief; N. Verplancke, X. Vercaemst, werknemersverenigingen-effectief;

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie

Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Statuten gemeentelijke adviesraad lokale economie Inhoud 1.Statutair doel... 3 2. Bevoegdheid... 3 3.Samenstelling... 3 4. Werking... 5 1. Statutair doel Artikel 1: De bevolking zal via de adviesraad lokale

Nadere informatie

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN Hoofdstuk I ALGEMEEN Artikel 1 Dit reglement stelt regels vast inzake de behandeling van schade aan de openbare ruimte tengevolge van het

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden Sociale raad

Functie en bevoegdheden Sociale raad Functie en bevoegdheden Sociale raad De statuten van de Sociale Raad van Zaventem worden als volgt vastgesteld : OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Sociale Raad heeft als opdracht : 1. het verstrekken

Nadere informatie

Ondergrondse inzamelsystemen. Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer

Ondergrondse inzamelsystemen. Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer Ondergrondse inzamelsystemen Griet Bossaerts Stafmedewerker IOK Afvalbeheer Agenda IOK Afvalbeheer waarom afval ondergronds knelpunten uit het verleden rol van de intercommunale opmaak verordening en stedenbouwkundige

Nadere informatie

Gemeente Kampenhout MILIEUJAARPROGRAMMA 2005

Gemeente Kampenhout MILIEUJAARPROGRAMMA 2005 Gemeente Kampenhout *************************************************************************** *************************************************************************** MILIEUJAARPROGRAMMA 2005 ***************************************************************************

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID [C 2016/35806] 22 APRIL 2016. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu, vermeld

Nadere informatie

STATUTEN. Artikel 2. De sportraad is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur.

STATUTEN. Artikel 2. De sportraad is samengesteld uit een algemene vergadering, een raad van bestuur en een dagelijks bestuur. STATUTEN Hoofdstuk 1 : DOEL Artikel 1. De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, in het belang van het algemeen welzijn en de

Nadere informatie

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten

Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Gewest Antwerpen v.z.w. Statuten Op 15 mei 1998 werd een vereniging zonder winstoogmerk opgericht door: - Claes Luc, bediende, Zagerijstraat 36, 2500 Lier - Daems Bernard, gepensioneerde, Overhout 21,

Nadere informatie

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden

BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 15 SEPTEMBER 1998 betreffende de adviserende beroepscommissie inzake gezins- en welzijnsaangelegenheden (B.S. 19.II.1999) Art. 1. HOOFDSTUK I. DEFINITIES Voor de toepassing

Nadere informatie

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden

REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS. 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden STAPPENPLAN REGELING VOOR DE OPVANG VAN RONDTREKKENDE WOONWAGENBEWONERS 1. Proactief werken: de opvang van rondtrekkende woonwagenbewoners voorbereiden Het is aangewezen om niet te wachten met het uittekenen

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

9 SEPTEMBER 2005: BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN HET INTEGRAAL WATERBELEID

9 SEPTEMBER 2005: BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN HET INTEGRAAL WATERBELEID 9 SEPTEMBER 2005: Besluit Vlaamse regering betreffende de geografische indeling en organisatie Laatste aanpassing: 29/05/2009 9 SEPTEMBER 2005: BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE ORGANISATIE

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie Deel 1. Inlichtingen te verstrekken door de particulier 1. Administratieve gegevens Naam aanvrager:... Adres aanvrager:... Adres installatie (enkel indien verschillend van adres aanvrager):... Nummer financiële

Nadere informatie

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid;

TC/95/86. Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid; TC/95/86 BERAADSLAGING Nr. 95/58 VAN 24 OKTOBER 1995, GEWIJZIGD OP 12 MEI 1998, BETREFFENDE DE MEDEDELING BUITEN HET NETWERK VAN SOCIALE GEGEVENS VAN PERSOONLIJKE AARD DOOR DE INSTELLINGEN VAN SOCIALE

Nadere informatie

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, 5 februari 2015

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, 5 februari 2015 GEMEENTE ZWALM Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, 5 februari 2015 Aanwezig: Brigitte Vermeersch, voorzitter Didier Van Coppenolle Johan Rotsaert Dirk Remue, ondervoorzitter Thierry Ghyselinck

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad donderdag 18 november 2004

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad donderdag 18 november 2004 Basis besluit GEMEENTE BRECHT PROVINCIE ANTWERPEN Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad donderdag 18 november 2004 Aanwezig : J. Janssens, burgemeester-voorzitter L. Meeussen, C. De bruyn, L. Kerstens,

Nadere informatie

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005)

Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Dienst Leefmilieu Goedkeuring politiereglement Afvalarme Evenementen. (gemeenteraad 14 november 2005) Hoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN Afdeling 1 Definities en toepassingsgebied Art.1. De begrippen en

Nadere informatie

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek Bijlage 1: grafisch plan Bijlage 2 stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT)

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG (INCLUSIEF HUISHOUDELIJK REGLEMENT) Voor principieel akkoord verklaard door het College in zitting van 24 september 2007 en gewijzigd na bespreking met de leden van

Nadere informatie

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE STEDELIJKE SPORTRAAD IEPER dd.6/2/03 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Gelet op het decreet van 13 juli 2001, houdende de organisatie van het overleg en de inspraak in het Gemeentelijk Cultuurbeleid. Gelet

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE

ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE ORGANIEK REGLEMENT BEHEERSORGAAN OPENBARE BIBLIOTHEEK DE PINTE I. Opdracht. Artikel 1: Er wordt een beheersorgaan opgericht dat als opdracht krijgt de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

1. Aanwezigheidslijst

1. Aanwezigheidslijst ARRONDISSEMENT GENT GEMEENTE MELLE aanwezig : Kris Verheyen Voorzitter: aanwezig, Rudy De Mol, Ondervoorzitter: aanwezig, Marc De Buck, Werner Lagaert, Stemgerechtigde Leden: aanwezig, Jacqueline Vermeulen,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen Hoofdstuk 1: Doelstelling, samenstelling en taken, openbaarheid en aanwezigheid Juridische

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad

Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad Provincie West-Vlaanderen Gemeentebestuur 8020 OOSTKAMP Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad Zitting van 22 januari 2004 Aanwezig: Luc Vanparys, Burgemeester-Voorzitter; Dirk De Zutter, Christine

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

POLITIERAAD 31 januari 2013 Verslag

POLITIERAAD 31 januari 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 31 januari 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Rudy Van Onckelen,

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t

GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III. r e g l e m e n t GEMEENTE EDEGEM ontwikkelingssamenwerking III r e g l e m e n t Besluit van de gemeenteraad van Edegem van betreffende de financiële en logistieke ondersteuning van ontwikkelingssamenwerking. De gemeenteraad

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/lydr.

MLAV1/ /MV/lydr. /MV/lydr. OVER DE VERGUNNINGSAANVRAAG VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (SUPER ABSORBER POLYMEER - SAP), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, SCHELDELAAN 600 - HAVEN 725. De bestendige

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

Provincie Antwerpen STAD LIER Arr. Mechelen

Provincie Antwerpen STAD LIER Arr. Mechelen Provincie Antwerpen STAD LIER Arr. Mechelen UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Afdeling: Uit in Lier Pagina: 1 Zitting dd. 19 06 2017 Aantal leden: 8 Dagorde nr.:

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk

Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Oprichting van een gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Inleiding Krachtens de welzijnswet dient elke werkgever een interne dienst voor preventie en bescherming op

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 10 MAART 1999. - Omzendbrief OW98/4 betreffende aanleg van riolen langs gewestwegen. - Deelname in de kosten door de administratie Wegen en Verkeer (AWV). - Trefwoorden

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

MLAV1/ /MV/bd

MLAV1/ /MV/bd MLAV1/9900000064/MV/bd HOUDENDE VERGUNNING AAN DE N.V. BAYER ANTWERPEN VOOR HET VERANDEREN VAN EEN CHEMISCH BEDRIJF (XIV-KRACHTCENTRALE MIDDEN), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 507- SCHELDELAAN 420. De

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg

Codex over het welzijn op het werk. Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg Codex over het welzijn op het werk Boek II.- Organisatorische structuren en sociaal overleg Titel 2. De gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk Omzetting in Belgisch

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren toegevoegd lid referte betreft

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 30 april 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Provinciaal CLB. Gesubsidieerd personeel. Vakbondsoverleg.

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten;

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning (Milieuvergunningsdecreet), zoals gewijzigd bij latere decreten; MLVER/0100000137/MV/lydr. OVER DE MEDEDELING VAN VERANDERING VAN DE N.V. BASF ANTWERPEN MET BETREKKING TOT EEN CHEMISCH BEDRIJF (POLYETHEROLENFABRIEK-BLOKVELD F 300), GELEGEN TE 2040 ANTWERPEN, HAVEN 725,

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 22 februari 2013. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Moest de firma Essers IMMO NV de natuurwaarde in het desbetreffende gebied verhogen?

Moest de firma Essers IMMO NV de natuurwaarde in het desbetreffende gebied verhogen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 190 van JOHAN DANEN datum: 4 december 2015 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Uitbreidingsplannen transportbedrijf Genk Noord - Stand van zaken

Nadere informatie