ONDERBOUWING BESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER TEN BEHOEVE VAN BESTEMMINGSPLAN SPOORLAAN.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERBOUWING BESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER TEN BEHOEVE VAN BESTEMMINGSPLAN SPOORLAAN."

Transcriptie

1 ONDERBOUWING BESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER TEN BEHOEVE VAN BESTEMMINGSPLAN SPOORLAAN Gemeente Aalsmeer 22 augustus 2011

2

3 INHOUD 1. Inhoud van het plan 2. Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai 3. Cumulatie van geluid 4. Mogelijkheden voor beperking van de hinder 5. Hogere grenswaarden 6. Binnenwaarde Bijlage: 1. Akoestisch onderzoek deelgebied Spoorlaan te Aalsmeer (kenmerk PTE018/Kmc/0061)

4

5 ONDERBOUWING BESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER TEN BEHOEVE VAN BESTEMMINGSPLAN SPOORLAAN 1. Inhoud van het plan De gemeente Aalsmeer werkt samen met de provincie Noord-Holland, de Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Amstelveen, Haarlemmermeer, Uithoorn en De Ronde Venen aan de omlegging van het tracé van de N201 tussen Hoofddorp en Amstelhoek. Het huidige tracé van de N201 en de aangrenzende gebieden zullen tot woon- en recreatiegebieden en deels tot bedrijventerrein worden herontwikkeld. Het doel bij deze herontwikkeling is de leefbaarheid van de dorpskern van Aalsmeer te verbeteren en de samenhang tussen de twee helften van de dorpskern als gevolg van de doorsnijding door het huidige tracé van de N201 over de Burgemeester Kasteleinweg te herstellen. Eén van de herontwikkellocaties is gesitueerd direct ten oosten van de Burgemeester Kasteleinweg, tussen het Baanvak en de Spoorlaan. Om de gewenste herontwikkeling tot woningbouwlocatie mogelijk te maken is een bestemmingsplan in voorbereiding, welk als planologisch kader voor de herontwikkeling zal gaan fungeren. Afbeelding: indicatieve ligging plangebied bestemmingsplan Spoorlaan in groter verband (bron: 2. Wet geluidhinder Op grond van de Wet geluidhinder is in een aantal gevallen akoestisch onderzoek verplicht indien: 1. een nieuwe weg wordt aangelegd en er binnen de geluidszone van deze weg geluidsgevoelige functies aanwezig zijn. 2. nieuwe geluidsgevoelige functies als wonen mogelijk worden gemaakt in de geluidszones van: a. wegen waar 50 kilometer per uur of meer wordt gereden; b. spoorwegtrajecten; 1

6 c. industrieterrein als bedoeld in de Wet geluidhinder; Ad 1: Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een aantal woonstraten (maximaal 30 km/u). Op basis van de Wet geluidhinder geldt er voor dergelijke wegen geen geluidszone. Akoestisch onderzoek is daarom niet aan de orde. Ad 2: Binnen het plangebied van het bestemmingsplan zullen in een drietal deelgebieden woningen worden gebouwd. Het gaat om de deelgebieden Korianderhof (deelgebied 1, in het bestemmingsplan bestemd als Wonen - 1 ), Venkelhof (deelgebied 2, in het bestemmingsplan bestemd als Wonen - 1 ) en Laurierhof (deelgebied 3, in het bestemmingsplan bestemd als Wonen - 2 ). Afbeelding: ruimtelijke structuur deelgebied Spoorlaan Deze drie deelgebieden bevinden zich binnen de geluidzones van bestaande en toekomstige verkeerswegen, namelijk de Burgemeester Kasteleinweg (N201) en de te realiseren Noordvork. Voor de Burgemeester Kasteleinweg geldt dat deze na de ingebruikname van de omlegging van de N201 zal worden afgewaardeerd en dus lagere verkeersintensiteiten zal kennen. Ten behoeve van de afwaardering van de Burgemeester Kasteleinweg zal een profielwijziging worden doorgevoerd in combinatie met flankerende maatregelen. De verkeersintensiteiten zullen na deze maatregelen geanalyseerd worden en, afhankelijk van die uitkomsten en nadere besluitvorming, mogelijk leiden tot de aanleg van een fysieke knip in het nieuwe tracé van de Burgemeester Kasteleinweg. De afwaardering van de Burgemeester Kasteleinweg zal naar verwachting eind 2013 plaatsvinden. Gelet op de Wet geluidhinder dient er door middel van een akoestisch onderzoek te worden nagegaan wat de geluidsbelasting is ter plaatse van de nieuwe woningen in het plangebied 2

7 Spoorlaan. Op die manier kan worden bezien of de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting (voorheen voorkeurgrenswaarde) wordt overschreden. De ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting bedraagt 48 db. Indien de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting wordt overschreden kan een hogere grenswaarde worden vastgesteld tot aan de maximale ontheffingswaarde, welke 63 db bedraagt. Het plangebied is niet gelegen in de geluidszones van een spoorweg en/of een gezoneerd industriegebied. Voor deze bronnen is daarom geen akoestisch onderzoek nodig. 3. Akoestisch onderzoek In het kader van het bestemmingsplan is in juli 2011 een akoestisch onderzoek uitgevoerd door Goudappel Coffeng (kenmerk PTE018/Kmc/0061, zie bijlage). Omdat de exacte locaties van de gevels van de nieuwe woningen nog niet bekend zijn, zijn de geluidsbelastingen in het door Goudappel Coffeng uitgevoerde akoestisch onderzoek berekend voor de randen van de bouwvlakken. In de praktijk kunnen de woningen (iets) verder van de weg worden gebouwd waardoor er in dat geval sprake kan zijn van een iets lagere geluidsbelasting op de gevel. In het akoestisch onderzoek is ten aanzien van de Burgemeester Kasteleinweg rekening gehouden met drie scenario s: 1. huidige situatie: de Burgemeester Kasteleinweg is nog niet afgewaardeerd; 2. afwaardering met knip: de Burgemeester Kasteleinweg is afgewaardeerd tot 50 km/u en er is een fysieke knip aangebracht tussen de Ophelialaan en de 1 e J.C. Mensinglaan; 3. afwaardering zonder knip: de Burgemeester Kasteleinweg is afgewaardeerd tot 50 km/u en er is een profielwijziging gerealiseerd. In het akoestisch onderzoek is aan de relevante zijden berekend wat de geluidsbelastingen zijn ter plaatse van de nieuwe woningen als gevolg van het wegverkeer op de Burgemeester Kasteleinweg (rekening houdend met de 3 hiervoor beschreven scenario s) en de Noordvork. Er is bij de Korianderhof en de Venkelhof geen rekening gehouden met de afschermende werking van het Laurierhof omdat de woningen in de Korianderhof en de Venkelhof waarschijnlijk eerder dan de Laurierhof worden gebouwd waardoor er in dat geval nog geen sprake is van een afschermde werking. Geluidbelasting vanwege wegverkeer Burgemeester Kasteleinweg ter plaatse van de nieuwe woningen scenario 1 huidige situatie Indien de Burgemeester Kasteleinweg nog niet is afgewaardeerd zullen als gevolg van het wegverkeer op deze weg de volgende geluidsbelastingen optreden: Korianderhof (W-1): 39 db t/m 52 db; Venkelhof (W-2): 50 db t/m 58 db; Laurierhof (W-3): 56 db t/m 66 db. Uit de berekende geluidsbelastingen blijkt dat de geluidsbelasting ter plaatse van de Korianderhof in een aantal gevallen hoger is dan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. Bij de Venkelhof zijn alle berekende geluidsbelastingen hoger dan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. De geluidsbelastingen ter plaatse van de Laurierhof zijn aan de 3

8 zijde van de Burgemeester Kasteleinweg hoger dan ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting en hoger dan de maximale ontheffingwaarde. Op de andere delen van de Laurierhof is de geluidsbelasting lager de maximale ontheffingswaarde maar nog wel hoger dan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting. scenario 2 afwaardering met knip Indien de Burgemeester Kasteleinweg wordt afgewaardeerd en er een fysieke knip wordt gerealiseerd zullen als gevolg van het wegverkeer op deze weg de volgende geluidsbelastingen optreden: Korianderhof (W-1): 29 db t/m 41 db; Venkelhof (W-2): 39 db t/m 47 db; Laurierhof (W-3): 45 db t/m 55 db. Uit de berekende geluidsbelastingen blijkt dat de geluidsbelasting ter plaatse van de Korianderhof en de Venkelhof lager zijn dan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting. De geluidsbelastingen ter plaatse van de Laurierhof zijn aan de zijde van de Burgemeester Kasteleinweg hoger dan ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. Aan de andere zijde is de geluidsbelasting lager of iets hoger dan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting. scenario 3 afwaardering zonder knip Indien de Burgemeester Kasteleinweg wordt afgewaardeerd door een profielwijziging zullen als gevolg van het wegverkeer op deze weg de volgende geluidsbelastingen optreden: Korianderhof (W-1): 30 db t/m 42 db; Venkelhof (W-2): 40 db t/m 48 db; Laurierhof (W-3): 46 db t/m 56 db. De berekende geluidsbelastingen zijn in dit scenario iets hoger dan in scenario 2. Uit de berekende geluidsbelastingen blijkt nog steeds dat de geluidsbelasting ter plaatse van de Korianderhof en de Venkelhof lager zijn dan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting. De geluidsbelastingen ter plaatse van de Laurierhof zijn aan de zijde van de Burgemeester Kasteleinweg hoger dan ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. Aan de andere zijde is de geluidsbelasting lager of iets hoger dan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting. Geluidbelasting vanwege wegverkeer Noordvork ter plaatse van de nieuwe woningen. Uit de berekende geluidsbelastingen blijkt dat de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer op de Noordvork ter plaatse van de randen van de bouwvlakken in alle scenario s lager zal zijn dan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting. Conclusie naar aanleiding van akoestisch onderzoek Uit het voorafgaande kan geconcludeerd worden dat de nieuwe woningen in het plangebied Spoorlaan als gevolg van de Burgemeester een Kasteleinweg een geluidsbelasting kunnen ondervinden die hoger is dan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting. Dit is afhankelijk van de locatie en het scenario. Ter plaatse van de Laurierhof is in alle scenario s sprake van een overschrijding van de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting. In het scenario van de huidige Burgemeester Kasteleinweg (zonder afwaardering) is er ter plaatse van de Laurierhof zelfs 4

9 sprake van een overschrijding van de maximale ontheffingswaarde. In het scenario dat de Burgemeester Kasteleinweg niet is afgewaardeerd en de Laurierhof nog niet is gerealiseerd zal er ter plaatse van de Korianderhof en de Venkelhof sprake zijn van een overschrijding van de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting. Bij de twee andere scenario s (afwaardering) zal de geluidbelasting ter plaatse van de Korianderhof en de Venkelhof lager zijn dan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting (los van of de Laurierhof dan al is gerealiseerd). 4. Cumulatie van geluid Op grond van artikel 110f van de Wet geluidhinder dient, als een nieuwe geluidsgevoelige functie binnen twee of meerdere geluidzones ligt, waarbij door één of meer geluidsbronnen de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting wordt overschreden, de gecumuleerde geluidbelasting te worden berekend. Afgewogen moet worden of de gecumuleerde geluidbelasting aanvaardbaar is. De geluidsbelasting ter plaatse van de nieuwe woningen in het plangebied zal door één geluidsbron hoger zijn dan ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting (namelijk de Burgemeester Kasteleinweg). Gelet op de Wet geluidhinder is onderzoek naar cumulatie daarmee noodzakelijk. In de regionale deelnota Hogere Waarden is daarbij bepaald dat bij het berekenen van cumulatie ook vliegverkeer dient te worden betrokken. In het akoestisch onderzoek is daarom gekeken naar de cumulatie van de geluidsbelastingen van de geluidsbronnen Burgemeester Kasteleinweg en de geluidsbelasting van vliegverkeer (welke ter plaatse van het plangebied 52 db bedraagt). De gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt 68 db in het scenario zonder afwaardering van de Burgemeester Kasteleinweg en 63 db in het scenario met afwaardering (zonder knip). Deze geluidsbelastingen zijn nog exclusief 2 db aftrek op grond van artikel 110g Wet geluidhinder. Inclusief aftrek bedraagt de gecumuleerde geluidsbelasting 66 db in het scenario zonder afwaardering van de Burgemeester Kasteleinweg en 61 db in het scenario met afwaardering (zonder knip). Volgens de regionale deelnota Hogere Waarden mag de gecumuleerde geluidbelasting niet meer bedragen dan 3 db boven de maximale ontheffingswaarde van 63 db voor wegverkeer, dat wil zeggen 66 db. Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de gecumuleerde geluidbelasting ter plaatse van nieuwe geluidsgevoelige functies ter plaatse van de Laurierhof ten hoogste 66 db zal bedragen indien de Burgemeester Kasteleinweg nog niet is afgewaardeerd. Als de Burgemeester Kasteleinweg is afgewaardeerd is de gecumuleerde geluidsbelasting ter plaatse van de Laurierhof lager en (eveneens) aanvaardbaar. Voor de Korianderhof en de Venkelhof is de gecumuleerde geluidsbelasting in alle scenario s aanvaardbaar. 5. Mogelijkheden voor beperking van de hinder In de regio Amstelland-de Meerlanden hebben de colleges in 2007 een deelnota Hogere Waarden vastgesteld waarin de criteria staan vermeld die van toepassing zijn bij het behandelen van een verzoek om hogere grenswaarden vast te stellen. Indien de geluidbelasting van een bestaande weg op nieuwe woningen hoger is dan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 48 db voor nieuwe situaties, dan is een onderzoek noodzakelijk naar de mogelijke maatregelen (bron- en overdrachtsmaatregelen) om de geluidbelasting terug te brengen tot de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting (onderzoeksplicht). Door de regio wordt daarbij een toetsbedrag gehanteerd van 1.000,- per db reductie per woning. Indien de kosten hoger zijn dan dit toetsbedrag, dan is deze maatregel uit financieel oogpunt niet haalbaar. 5

10 Er is een aantal mogelijkheden om de geluidsbelasting vanwege verkeerslawaai op gevels te verminderen dan wel te beperken. De maatregelen kunnen zowel aan de bron, in het overdrachtsgebied als aan de ontvangzijde worden toegepast. Het gaat hierbij om de volgende maatregelen: Aan de bron: - terugdringen verkeersintensiteiten; - aanleggen van geluidsreducerend asfalt; - instellen van een snelheidsbeperking; In het overdrachtsgebied - plaatsen of verhogen van geluidsschermen; Aan de ontvangzijde: - verplaatsing geluidgevoelige functies; - gebouwgebonden geluidschermen / dove gevels. Terugdringen verkeersintensiteit De afwaardering van de Burgemeester Kasteleinweg leidt tot het terugdringen van het verkeer. In de geluidsberekeningen is met deze maatregel rekening gehouden in scenario 2 en 3. In de huidige situatie is de Burgemeester Kasteleinweg een provinciale weg en is het terugdringen van het verkeer geen optie. De afwaardering van de Burgemeester Kasteleinweg zal naar verwachting eind 2013 plaatsvinden. In het AVVP en diverse beleidsstukken is uitgegaan van het afwaarderen van de Burgemeester Kasteleinweg en er is budget voor gereserveerd zodat aannemelijk is dat de verkeersintensiteiten vanaf medio eind 2013 lager zullen zijn. In het kader van het bestemmingsplan wordt daarom ook uitgegaan van de afwaardering van de Burgemeester Kasteleinweg. Bij het vaststellen van de hogere grenswaarden en in de onderhavige onderbouwing zal daarom geen rekening worden gehouden met het scenario zonder afwaardering van de Burgemeester Kasteleinweg (scenario 1). Dat betekent dat er alleen nog sprake is van een geluidsbelasting hoger dan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting ter plaatse van de Laurierhof. Bij de Korainderhof en de Venkelhof is in dat geval geen sprake van een geluidsbelasting hoger dan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting. Geluidreducerend asfalt De Burgemeester Kasteleinweg zal als gevolg van de afwaardering naar verwachting eind 2013 worden aangepast. Momenteel is er geluidsreducerend asfalt met een geluidsreductie van 1 db aanwezig. Voor de situatie na afwaardering is geluidsreducerend asfalt op de Burgemeester Kasteleinweg een mogelijke optie. Om alle woningen in de Laurierhof aan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting te laten voldoen is echter een geluidsreductie van 8 db nodig. Een dergelijke geluidsreductie is niet haalbaar aangezien geluidsreducerend asfalt een geluidsreductie van ten hoogste 4,4 db oplevert. Ook in het meest gunstige geval, waarbij het maximaal haalbaar geluidreducerend effect wordt bereikt, zou niet kunnen worden voldaan aan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 48 db. Het toepassen van de maatregel geluidsreducerend asfalt is daarom niet effectief. Wel zou geluidsreducerend asfalt voor de woningen in de Laurierhof een lagere geluidsbelasting opleveren. 6

11 Zoals hiervoor is aangegeven dient bij het onderzoek naar mogelijke maatregelen te worden gekeken naar het door de regio gehanteerde toetsbedrag van 1.000,- per db reductie per woning. Indien op de afgewaardeerde Burgemeester Kasteleinweg geluidsreducerend asfalt zal worden toegepast, gaat het om ter plaatse van de Laurierhof om asfalt met een lengte van circa 210 meter (70 meter ter plaatse van het appartementsgebouw + 2x70 meter aan beide zijden van het appartementsgebouw). Uitgaande van minimaal 2 rijbanen met een gemiddelde breedte van 3 meter bedraagt het oppervlak van het geluidsreducerende asfalt circa m². Er zijn twee mogelijkheden voor het toepassen van geluidsreducerend asfalt, namelijk dunne deklaag type 1 en dunne deklaag type 2. Gelet op de (indicatieve) kosten voor geluidsreducerend asfalt 1 geldt het volgende: 1. De geluidreductie van een dunne deklaag type 1 bedraagt circa 2-3 db. Bij 50 km/u bedraagt de geluidreductie voor lichte motorvoertuigen 2,7 db en voor zware voertuigen 1,7 db. De kosten voor het aanleggen van een dunne deklaag type 1 bedragen circa 8 per m² (prijspeil 2007). In dit geval zouden de aanlegkosten dus minimaal m² x 8 = ,- bedragen. Gezien het aantal van circa 20 woningen dat baat bij een dergelijke toepassing zou hebben en gezien de te bereiken reductie zullen de kosten lager zijn dan het door de regio gehanteerde toetsbedrag van per db reductie per woning. 2. De geluidreductie van een dunne deklaag type 2 bedraagt circa 3-6 db. Bij 50 km/u bedraagt de geluidreductie voor lichte motorvoertuigen 4,4 db en voor zware voertuigen 3,4 db. De kosten voor het aanleggen van een dunne deklaag type 2 bedragen circa 9 per m² (prijspeil 2007). In dit geval zouden de aanlegkosten dus m² x 9 = ,- bedragen. Gezien het aantal van circa 20 woningen dat baat bij een dergelijke toepassing zou hebben en gezien de te bereiken reductie zullen de kosten lager zijn dan het door de regio gehanteerde toetsbedrag van per db reductie per woning. Geconcludeerd wordt dat de aanlegkosten van een dunne deklaag type 1 of type 2 lager zijn dan het door de regio gehanteerde toetsgedrag van per db reductie per woning. Het is momenteel echter niet zeker of en welke type geluidsreducerend asfalt kan en zal worden toegepast bij de afwaardering van de Burgemeester Kasteleinweg. Het toepassen van de maatregel geluidsreducerend asfalt is daarmee een optie maar nog niet zeker. Er kan om deze reden nog geen rekening worden gehouden met geluidreducerend asfalt. Snelheidsbeperking Het beperken van de snelheid is een mogelijkheid om het verkeerslawaai te beperken. De afwaardering van de Burgemeester Kasteleinweg leidt tot een snelheidsbeperking. In de geluidsberekeningen is met deze maatregel rekening gehouden in scenario 2 en 3. Geluidsschermen Door het toepassen van geluidschermen langs de wegen kunnen hogere geluidreducties worden behaald dan door toepassing van geluidreducerend asfalt. Deze geluidsreducties zijn alleen aan de orde op de lager gelegen verdiepingen van het appartementencomplex. Voor de hogere verdiepingen is geen sprake van een geluidsreductie. Het plaatsen van schermen is stedenbouwkundig niet gewenst omdat de samenhang tussen de twee helften van de dorpskern als gevolg van de doorsnijding door het huidige tracé van de N201 over de Burgemeester Kasteleinweg niet kan worden hersteld. Bovendien kan het plaatsen van geluidsschermen sociaal onveilige situaties opleveren. 1 Bron: rapport Geluidreducerende deklagen N201, Grontmij, februari

12 Verplaatsing geluidsgevoelige functies Binnen het plangebied bestaat geen mogelijkheid om de geluidsgevoelige functies zodanig te verplaatsen dat aan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting kan worden voldaan. Gebouwgebonden geluidschermen / dove gevels Het is ook mogelijk om maatregelen te treffen aan de geluidgevoelige functies zelf, in de vorm van dove gevels of gebouwgebonden geluidsschermen. Met een dove gevel zouden de gevels uitgesloten worden van toetsing aan de Wet geluidhinder. Het toepassen van geluidschermen aan de gevels of het toepassen van dove gevels staat echter op gespannen voet met de ventilatie- of brandveiligheidseisen voor woningen en is daarom geen wenselijke optie. Conclusie mogelijkheden voor beperking hinder Er wordt uitgegaan van het terugdringen van de verkeersintensiteiten vanwege de afwaardering van de Burgemeester Kasteleinweg. Ook is het toepassen van geluidsreducerend asfalt een reële optieoptie maar de aanleg hiervan is financieel nog niet zeker en bovendien is het toepassen van geluidsreducerend asfalt niet voldoende om de geluidsbelasting lager dan de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting te laten zijn. Omdat de overige, hiervoor beschreven maatregelen grote bezwaren met zich meebrengen en de kosten vaak niet opwegen tegen de baten, is het realistischer om voor de nieuwe geluidgevoelige functies ter plaatse van de Laurierhof hogere waarden vast te stellen voor de geluidsbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai. Voor de Korianderhof en de Venkelhof zijn geen hogere waarden nodig. 6. Hogere grenswaarden Gezien het voorgaande is het noodzakelijk dat een besluit wordt genomen voor het vaststellen van een hogere grenswaarde voor het in hoofdstuk 3 omschreven bestemmingsvlak ter plaatse van de Laurierhof. Voor het betreffende bestemmingsvlak is de volgende hogere waarde nodig (weergegeven is de hoogste waarde): Het bestemmingsvlak Wonen-2 : o 56 db als gevolg van het wegverkeer op de Burgemeester Kasteleinweg (scenario 3). Voor een volledig overzicht van alle berekende geluidswaarden wordt verwezen naar het akoestisch onderzoek in de bijlage. In de bijlagen van dat onderzoek is een overzicht van alle meetpunten opgenomen. Deze waarden vanwege wegverkeer zijn gecorrigeerd conform artikel 110g van de Wet Geluidhinder. Op grond van dat artikel moet het rekenresultaat gecorrigeerd worden omdat volgens verwachting de auto's stiller zullen worden. Hierdoor wordt voor stedelijke wegen 5 db(a) afgetrokken. 8

13 6. Binnenwaarde Conform artikel 3.2 van het Bouwbesluit geldt voor woningen een wettelijke binnenwaarde van 33 db. Deze waarde mag niet worden overschreden. Deze wettelijke binnenwaarde is uitgangspunt bij de ontwikkeling van de bouwplannen. Voor de vaststelling van de vereiste geluidwering dient te worden uitgegaan van de gecumuleerde geluidbelasting vanwege het wegverkeer en de luchtvaart. 9

14 BIJLAGE: Akoestisch onderzoek deelgebied Spoorlaan te Aalsmeer (kenmerk PTE018/Kmc/0061) 10

ONDERBOUWING ONTWERP-BESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER TEN BEHOEVE VAN BESTEMMINGSPLAN GREEN PARK AALSMEER DEELGEBIEDEN 9 EN

ONDERBOUWING ONTWERP-BESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER TEN BEHOEVE VAN BESTEMMINGSPLAN GREEN PARK AALSMEER DEELGEBIEDEN 9 EN ONDERBOUWING ONTWERP-BESLUIT VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER TEN BEHOEVE VAN BESTEMMINGSPLAN GREEN PARK AALSMEER DEELGEBIEDEN 9 EN 10 Gemeente Aalsmeer 29 april 2011 INHOUD 1. Inhoud

Nadere informatie

ONDERBOUWING VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER Wegverkeerslawaai en spoorweglawaai 21 januari 2014

ONDERBOUWING VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER Wegverkeerslawaai en spoorweglawaai 21 januari 2014 ONDERBOUWING VASTSTELLING HOGERE GRENSWAARDEN WET GELUIDHINDER Wegverkeerslawaai en spoorweglawaai 21 januari 2014 In het kader van het bestemmingsplan Frankemaheerd (stadsdeel Zuidoost) 1 1. Inhoud van

Nadere informatie

Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder VLK: Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg, Boxtel Aanvraag

Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder VLK: Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg, Boxtel Aanvraag Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder VLK: Verbindingsweg Ladonk-Kapelweg, Boxtel Aanvraag Op 31 maart 2017 hebben wij een verzoek ontvangen van de gemeente Boxtel, voor het op grond van artikel

Nadere informatie

ontwerp-beschikking Wet geluidhinder

ontwerp-beschikking Wet geluidhinder ontwerp-beschikking Wet geluidhinder Besluit van Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel, inzake vaststelling Hogere Grenswaarden wegverkeerslawaai ingevolge artikel 83 lid 2 Wet geluidhinder

Nadere informatie

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015.

Bij dit besluit behoort het rapport: Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer Hoog Dalem, herziening winkeleiland, SAB d.d. 5 oktober 2015. ONTWERPBESLUIT HOGERE GELUIDGRENSWAARDEN datum: XX 2015 BETREFT: Vaststelling hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting ingevolge artikel 83 van de Wet geluidhinder, in samenhang

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Project: Nieuwbouw woningen Steekterweg 78 A-C in Alphen aan den Rijn Datum besluit: Milieudienst West-Holland Bezoekadres: Postbus 159 Schipholweg 128 Tel.:

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 8 Opsteller : Michiel Smits Datum : 8 maart februari 2017 Doorkiesnr. : 088 0225119 Onderwerp : n procedure ex art 110a Wet geluidhinder; bouwplan woning op perceel Rietveld 33A te Woerden.

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER. Vaststelling hogere waarden Bestemmingsplan Vogelhorst te Almere, artikel 83 en 110a Wet geluidhinder

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER. Vaststelling hogere waarden Bestemmingsplan Vogelhorst te Almere, artikel 83 en 110a Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden Bestemmingsplan Vogelhorst te Almere, artikel 83 en 110a Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Wet geluidhinder Ontwerpbesluit op grond van de Wet

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Besluit hogere waarden Wet geluidhinder t.b.v. de omgevingsvergunning 2.12 lid 1 onder a onder 3 voor een Woning aan de Prins Hendrikkade te Rotterdam Kenmerk 21380178 1. Aanleiding In verband met de omgevingsvergunning

Nadere informatie

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht; Hogere waarden Wet geluidhinder Meentwal 2-192 (kadastrale gemeente JPS00, sectie D, 3294) Kenmerk:595738 Datum: 8 september 2016 ONTWERPBESLUIT Burgemeester en wethouders van Nieuwegein; Overwegende dat;

Nadere informatie

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Park Forum Zuid Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise, VM - Verkeer en Milieu oktober 2017 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise,

Nadere informatie

Versie 1 maart Ontwerpbesluit hogere waarden Wet Geluidhinder, bestemmingplan Sloterweg tussen 1081 en 1121.

Versie 1 maart Ontwerpbesluit hogere waarden Wet Geluidhinder, bestemmingplan Sloterweg tussen 1081 en 1121. 1 maart 2016 Ontwerpbesluit hogere waarden Wet Geluidhinder, bestemmingplan Sloterweg tussen 1081. 2 Colofon Opdrachtgever Stadsdeel Nieuw-West, gemeente Amsterdam Datum 1 februari 2016 3 TOELICHTING Inleiding

Nadere informatie

memo Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016

memo Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016 memo Postbus 150. 3000 AD Rotterdam Tel: 010-201 85 55 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016 Referte: Roel Meijs Toetsingskader Normstelling

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde

Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde 1 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg stellen hogere waarden vast op grond van art. 110a Wet geluidhinder ten behoeve van het

Nadere informatie

Beschikking hogere waarde Wet geluidhinder (wegverkeerslawaai)

Beschikking hogere waarde Wet geluidhinder (wegverkeerslawaai) Beschikking hogere waarde Wet geluidhinder (wegverkeerslawaai) Op 1 februari 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum een verzoek (artikel 76 en 77 van de Wet geluidhinder

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder T.b.v. (ontwerp)bestemmingsplan Spangen

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder T.b.v. (ontwerp)bestemmingsplan Spangen Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder T.b.v. (ontwerp)bestemmingsplan Spangen Kenmerk 21554687 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan Spangen dienen hogere waarden te worden vastgesteld

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zevenkamp Nesselande Kenmerk 21577579 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan Zevenkamp Nesselande dienen hogere waarden te worden

Nadere informatie

Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Molengraafseweg 3 te Boxtel

Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Molengraafseweg 3 te Boxtel Ontwerp-Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder Molengraafseweg 3 te Boxtel Aanvraag Op 21 september 2015 hebben wij een verzoek ontvangen van de gemeente Boxtel, voor het op grond van artikel 107 van de

Nadere informatie

KPO Planontwikkeling BV. 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning

KPO Planontwikkeling BV. 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning KPO Planontwikkeling BV 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning KPO Planontwikkeling BV 'Stiereveld' te Watergang Akoestische verkenning Datum 27 februari 2009 KPO002/Bxt/0002 Kenmerk Documentatiepagina

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Uitwerkingsplan Het Nieuwe Landgoed, woningen deelgebied 5, Ede

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Uitwerkingsplan Het Nieuwe Landgoed, woningen deelgebied 5, Ede Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Uitwerkingsplan Het Nieuwe Landgoed, woningen deelgebied 5, Ede rapportnummer E14.010 Versie: 1 Datum: 2 juli 2014 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp bestemmingsplan Revalidatiehotel Motorstraat Kenmerk 21259293 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan Revalidatiehotel Motorstraat dienen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Dorpsstraat 8a te Lunteren rapportnummer L13.025 Versie: 1 Datum: 21 november 2013 Status: DEFINITIEF Auteur: Rikkert

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Akoestisch onderzoek Heilleweg 23 wegverkeerslawaai Beoogde ontwikkeling Binnen het plangebied worden een nieuwe woning mogelijk gemaakt. Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) is een woning een geluidsgevoelige

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni

Akoestisch Onderzoek. Kerkwijkweg 5 te Didam juni Akoestisch Onderzoek Kerkwijkweg 5 te Didam 2010-2033-0 2 juni 2010 www.sainadvies.nl Kruizemuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-360 64 10 (M) 06-44 170 653 Rabobank 1521 14 815 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013)

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013) (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013) I. OVERWEGINGEN De locatie In het kader van het Meerjarenprogramma herziening Bestemmingsplannen 2011-2013 wordt het bestemmingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97

Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Teteringsedijk 97 te Breda Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

4. Hogere waarde procedure Wet geluidhinder

4. Hogere waarde procedure Wet geluidhinder 1 Besluit met betrekking tot woningen binnen Bestemmingsplan Spieghelbuurt inzake het vaststellen hogere waarde wegverkeerslawaai in de zin van de Wet geluidhinder 1. Inleiding Het gebied van het bestemmingsplan

Nadere informatie

1 Besluit vaststelling hogere geluidgrenswaarden bestemmingsplan De Zaanse Eilanden.

1 Besluit vaststelling hogere geluidgrenswaarden bestemmingsplan De Zaanse Eilanden. 1 Besluit vaststelling hogere geluidgrenswaarden bestemmingsplan De Zaanse Eilanden. Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder,

Nadere informatie

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND ONTWERPBESCHIKKING D.D. 26 NOVEMBER 2012 NR. 2012-014986 VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Wet geluidhinder Aanleg weg en reconstructie van de kruisende wegen 1 INLEIDING De provincie Gelderland is

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Nieuw Terbregge Kenmerk: 210011737 Algemeen toetsingskader De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting.

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeer voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen gelegen op het bedrijventerrein De Binderij te Almere, artikel 110a

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting

Berekening geluidsbelasting Berekening geluidsbelasting Vanwege het Uitwerkingsplan Reitdiep fase 3 en 4 te Groningen Uitgevoerd door: Afdeling IGG, Team specialisten, Cluster geluid Datum: 26 januari 2015 1. Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Besluit hogere grenswaarden

Besluit hogere grenswaarden WET GELUIDHINDER Besluit hogere grenswaarden 1. Gegevens verzoeker Naam Gemeente Bussum Adres Brinklaan 35 Postcode 1404 EP Plaats Bussum Telefoon 035 692 88 88 Fax 035 692 85 00 contactpersoon Dhr. B.

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor één woning in het bestemmingsplan Voorweg 163. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Voorweg 163 opgesteld.

Nadere informatie

HOGERE WAARDEN BOUWPLAN RENOVATIE ACHTERHUIS VAN HET PROVENIERSHUIS

HOGERE WAARDEN BOUWPLAN RENOVATIE ACHTERHUIS VAN HET PROVENIERSHUIS gemeente Schiedam cluster Stedelijke Ontwikkeling afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vastgoed & Grondzaken Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 219 11 11 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder

Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder Ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden in Frankrijk en omgeving Glindweg ex artikel 110a van de Wet geluidhinder 1 AANLEIDING De gemeente Harderwijk heeft een bestemmingsplanprocedure

Nadere informatie

Gemeentewerken Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Tarwewijk

Gemeentewerken Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Tarwewijk Gemeentewerken Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Tarwewijk Kenmerk: 221770 Algemeen toetsingskader De Wet geluidhinder beoogt de burger te beschermen tegen een te hoge geluidsbelasting.

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Opsteller : Cees Vermeent Datum : Juni 2013 Doorkiesnr. : 0348-428.348 Onderwerp : Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeerslawaai ex art 110a Wet geluidhinder (Wgh.) voor grondgebonden woningen

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zuidwijk

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zuidwijk Gemeente Rotterdam Besluit Wet geluidhinder Bestemmingsplan Zuidwijk Kenmerk: 21259445 1. Aanleiding Voor het bestemmingsplan Zuidwijk dienen te worden vastgesteld in verband met 543 geprojecteerde woningen.

Nadere informatie

Afwijking van het bestemmingsplan

Afwijking van het bestemmingsplan 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Afwijking van het bestemmingsplan -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid. Woningbouw Waardeel Glimmen

Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid. Woningbouw Waardeel Glimmen Ontwerp-besluit Hogere grenswaarde geluid Woningbouw Waardeel Glimmen Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haren. Nummer: Datum: INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. BEOORDELINGSKADER...

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het wijzigingsplan Duinweg, Drunen gemeente Heusden Kaarten: Bijlage: behorende bij de computeroutput computeroutput SRM II projectgegevens: RAO01-MLX00001-01A

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Natuurgebied Veluwe, Landgoed De Valouwe te Ede (locatie Wekeromseweg 44) rapportnummer E15.002 Versie: 1 Datum: 16 februari

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet Geluidhinder, bestemmingplan Zuidwest Kwadrant

Besluit hogere waarden Wet Geluidhinder, bestemmingplan Zuidwest Kwadrant Besluit hogere waarden Wet Geluidhinder, bestemmingplan Zuidwest Kwadrant Colofon Opdrachtgever gemeente Amsterdam Opdrachtnemer RVE Ruimte en Duurzaamheid, team Nieuw-West Datum Planstatus vastgesteld

Nadere informatie

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht;

gelezen de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en de Algemene wet bestuursrecht; Hogere waarden Wet geluidhinder Brinkwal 7 (kadastrale gemeente JPS00, sectie D, nummer 2028) Kenmerk: Datum: 25 juni 2012 ONTWERPBESLUIT Burgemeester en wethouders van Nieuwegein; Overwegende dat; Er

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 6 Opsteller : Michiel Smits Datum : 30 juni 2016 Doorkiesnr. : 088 0225119 Onderwerp : n procedure ex art 110a Wet geluidhinder; woning Barwoutswaarder 49B te Woerden. Procedurekader : Aanvraag

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Stadscentrum

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER 1 Ambtshalve besluit Voor het plangebied Dorst-West (verder: plangebied) is gelijktijdig met dit ontwerpbesluit

Nadere informatie

Wet geluidhinder. Ontwerpbesluit Hogere waarde

Wet geluidhinder. Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Hogere waarde Locatie: Verbeekstraat 1-9 Plaats: Leiden Datum ontwerpbesluit: 29 juli 2014 Omgevingsdienst West-Holland Bezoekadres: Postbus 159 Schipholweg 128 Tel.: 071

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina 1 van 7 Opsteller Datum Doorkiesnr. Onderwerp Procedurekader Periode ter visie Bijlagen Olav Lamme 15 april 2014 088 022 5000 n procedure ex art 110a Wet geluidhinder bestemmingsplan 'De Clinckhoeff'.

Nadere informatie

Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder. voor bestemmingsplan Sportpark Melkweg

Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder. voor bestemmingsplan Sportpark Melkweg Besluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder voor bestemmingsplan Sportpark Melkweg Inleiding Aan de oostzijde van het plangebied Sportpark Melkweg, op één van de voormalige sportvelden, is de

Nadere informatie

2. Juridisch planologische procedure

2. Juridisch planologische procedure 1 Besluit met betrekking tot de woningen gelegen binnen bestemmingsplan Overstad - Woongebied inzake het vaststellen van een hogere waarde vanwege het railverkeer op het spoor tussen Alkmaar en Alkmaar

Nadere informatie

BESLUIT WET GELUIDHINDER

BESLUIT WET GELUIDHINDER BESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeer voor woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen in de Indische Buurt te Almere, artikel 110a Wet geluidhinder Besluit Wet geluidhinder

Nadere informatie

Hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp-besluit

Hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp-besluit Hogere waarden Wet geluidhinder Ontwerp-besluit Datum besluit : Naam project : Bestemmingsplan Staatsliedenbuurt Adres project : Talmastraat (tussen Talmastraat, Savornin Lohmanlaan,) Zaaknummer : Bijlagen

Nadere informatie

Ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder. van het. bestemmingsplan Kadoelen- Oostzanerwerf III

Ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder. van het. bestemmingsplan Kadoelen- Oostzanerwerf III Ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder Bestemmingsplan 1 e partiële herziening van het bestemmingsplan Kadoelen- Oostzanerwerf III Gemeente Amsterdam, d.d. 20 oktober 2015 Inleiding Op 20 juni

Nadere informatie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Overschie

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Overschie Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Overschie Kenmerk 999923686 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan Overschie dienen hogere waarden te worden vastgesteld voor nieuwe

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder UV/

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder UV/ Aanvraag Op 17 oktober 2014 is een verzoek ontvangen van de Woonstichting Sint Joseph, Baroniestraat 54 te Boxtel voor het op grond van artikel 83 vaststellen van hogere waarden dan de voorkeursgrenswaarde

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Definitief In opdracht van: Beter Wonen Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 27 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 Wegverkeer...

Nadere informatie

(Ontwerp)besluit tot vaststelling Hogere waarde inzake bestemmingsplan Hoogvenne Armhoef 2007, 3 e herziening, Ringbaan- Oost 180.

(Ontwerp)besluit tot vaststelling Hogere waarde inzake bestemmingsplan Hoogvenne Armhoef 2007, 3 e herziening, Ringbaan- Oost 180. (Ontwerp)besluit tot vaststelling Hogere waarde inzake bestemmingsplan Hoogvenne Armhoef 2007, 3 e herziening, Ringbaan- Oost 180. 1 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg stellen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai. Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai. Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2 Ontwikkeling Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai ten behoeve van Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2 rapportnummer E14.001 Versie: 1 Datum: 13 januari 2014 Status: DEFINITIEF Auteur: Regina

Nadere informatie

Rapportage. Zaaknummer: Aan: Van: Team:

Rapportage. Zaaknummer: Aan: Van: Team: Rapportage Zaaknummer: Aan: Van: Team: EM 29474 K. Veurink gemeente Emmen Z. Lacković Advies RUD Drenthe Betreft: akoestisch onderzoek i.v.m. nieuwbouw twee kavels Weerdingerstraat nabij 166 en 175 in

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek woningbouw- ontwikkeling 't Schouw te Watergang

Akoestisch onderzoek woningbouw- ontwikkeling 't Schouw te Watergang Gemeente Waterland Akoestisch onderzoek woningbouw- ontwikkeling 't Schouw te Watergang www.goudappel.nl Gemeente Waterland Akoestisch onderzoek woning- bouwontwikkeling ontwikkeling 't Schouw te Watergang

Nadere informatie

Aantal bijlagen. afdeling. Strategie

Aantal bijlagen. afdeling. Strategie Aan het projectteam De Elementen T.a.v. dhr. K. Boonstra Hongerlandsedijk 1 3201 LW SPIJKENISSE datum 10 november 2015 pagina l van 5 2 Aantal bijlagen betreft Besluit hogere grenswaarden De uw kenmerk

Nadere informatie

BELEIDSREGELS HOGERE WAARDE WET GELUIDSHINDER GEMEENTE HEUMEN

BELEIDSREGELS HOGERE WAARDE WET GELUIDSHINDER GEMEENTE HEUMEN BELEIDSREGELS HOGERE WAARDE WET GELUIDSHINDER GEMEENTE HEUMEN Datum: 15 augustus 2007 Locatie: Malden INHOUD Pagina 1 INLEIDING... 3 2 ACHTERGROND... 4 2.1 Wat willen we bereiken?... 4 2.2 Argumenten en

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOOGTE HOGERE WAARDE

ONTWERPBESLUIT HOOGTE HOGERE WAARDE 1 ONTWERPBESLUIT Hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting volgens de Wet geluidhinder voor 19 nieuwe appartementen op het perceel Leusderweg 43 Het college is voornemens om een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Wijzigingsplan Agrarisch Buitengebied, Ede, Lunterseweg 55a rapportnummer E16.001 Versie: 1 Datum: 13 januari 2016 Status: DEFINITIEF

Nadere informatie

De Tuinen-Oost, fase C2

De Tuinen-Oost, fase C2 Akoestisch onderzoek wegverkeer De Tuinen-Oost, fase C2 Gemeente Lansingerland Datum: 20 november 2014 Projectnummer: 140396 SAB Postbus 479 6800 AL Arnhem tel: 026-357 69 11 fax: 026-357 66 11 Auteur:

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht

Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht 1 Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht 1 Inleiding Voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling van 7 bouwkavels gelegen ten zuiden van de Zuidkil, Oostkil

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Zuidelijke Binnenstad. Akoestisch onderzoek. Verkeerslawaai. : Stadsdeel Amsterdam-Centrum

Bestemmingsplan. Zuidelijke Binnenstad. Akoestisch onderzoek. Verkeerslawaai. : Stadsdeel Amsterdam-Centrum Bestemmingsplan Zuidelijke Binnenstad Akoestisch onderzoek Verkeerslawaai Stadsdeel Amsterdam-Centrum Opdrachtgever : Stadsdeel Amsterdam-Centrum Uitvoerder : dienst Ruimtelijke Ordening A van Dongen tel:

Nadere informatie

REGELGEVING VOOR GELUID

REGELGEVING VOOR GELUID BIJLAGE 1 REGELGEVING VOOR GELUID Regelgeving voor geluid De belangrijkste wettelijke instrumenten ter voorkoming of vermindering van geluidshinder, slaapverstoring en andere gezondheidseffecten zijn de

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Inzake het uitwerkingsplan NogMeerPolder te Berkel en Rodenrijs Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Lansingerland. Bouwplan Het bouwplan bestaat

Nadere informatie

Bijlage 2 1 Wet geluidhinder: verzoek hogere grenswaarde Wet geluidhinder (in enkelvoud indienen) Aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland Postbus 90602 2509 LP s-gravenhage 1. Gegevens verzoeker Naam:

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Bijlage 4 bij de toelichting RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak te Asten Gemeente: Asten April 2006 Croonen Adviseurs b.v. Projectgegevens:

Nadere informatie

Wet geluidhinder beschikking

Wet geluidhinder beschikking ZNSTD Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg Ontwikkeling Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg rapportnummer L12.017 Versie: 1 Datum: 30 augustus

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Woningbouwlocatie Zevenhuizen-Zuid fase 2a

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Woningbouwlocatie Zevenhuizen-Zuid fase 2a Afdeling Expertise Contact Rob Stoop T 088 54 50 306 rstoop@odmh.nl Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Woningbouwlocatie Zevenhuizen-Zuid fase 2a Onderwerp Woningbouwplan Zevenhuizen-Zuid fase 2a Datum

Nadere informatie

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag.

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag. INHOUD: 1. Inleiding pag. 3 2. Grenswaarden pag. 4 3. Geluidsberekeningen pag. 5 3.1 Uitgangspunten 3.2 Rekenmethode 4. Resultaten en toetsing pag. 7 4.1 Resultaten 4.2 Toetsing 5. Samenvatting en conclusie

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik

Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a. Gemeente Zederik Akoestisch onderzoek Burgemeester Sloblaan 15a Gemeente Zederik Opdrachtgever: Aannemersbedrijf P. van Leeuwen Contactpersoon opdrachtgever: P. van Leeuwen Projectleider Buro SRO: M. Geerts Projectnummer

Nadere informatie

ASD03 E 10834, E 10832, E

ASD03 E 10834, E 10832, E Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden dan gesteld in de Wet geluidhinder bestemmingsplan Groenmarkt, kadastrale ASD03 E 10834, E 10832, E 06959, gemeente Amsterdam Januari 2016 Toelichting bij het

Nadere informatie

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Pagina van 7 Wet geluidhinder, artikel 0a Opsteller : Michiel Smits Datum : 9 december 206 Doorkiesnr. : 088 02259 Onderwerp : n procedure ex art 0a Wet geluidhinder; voor grondgebonden woningen en appartementen

Nadere informatie

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder)

Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Bestemmingsplan Kom Prinsenbeek, voormalig Savalterrein Besluit tot het vaststellen

Nadere informatie

Vaststelling hogere waarden Bestemmingsplan Bloemendalerpolder Weesp, artikel 83 en 110a Wet geluidhinder en artikel 4.10 Besluit geluidhinder

Vaststelling hogere waarden Bestemmingsplan Bloemendalerpolder Weesp, artikel 83 en 110a Wet geluidhinder en artikel 4.10 Besluit geluidhinder ONTWERPBESLUIT WET GELUIDHINDER Vaststelling hogere waarden Bestemmingsplan Weesp, artikel 83 en 110a Wet geluidhinder en artikel 4.10 Besluit geluidhinder Ontwerpbesluit Wet geluidhinder Ontwerpbesluit

Nadere informatie

Naast dit besluit over wegverkeerslawaai is er ook een besluit over het industrielawaai.

Naast dit besluit over wegverkeerslawaai is er ook een besluit over het industrielawaai. Besluit met betrekking tot woningen gelegen binnen het bestemmingsplan Jaagpad Midden. Het betreft woningen die komen te staan binnen de zone van de bestaande wegen, Alexander Flemingstraat, Oudorperdijkje,

Nadere informatie

2. Juridisch planologische procedure

2. Juridisch planologische procedure 1 Besluit met betrekking tot de woningen gelegen binnen bestemmingsplan Overstad - Woongebied inzake het vaststellen van een hogere waarde vanwege het wegverkeer op de Koedijkerstraat in de zin van de

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Overschiese Kleiweg & Zestienhovensekade

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Overschiese Kleiweg & Zestienhovensekade Gemeente Rotterdam Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan Overschiese Kleiweg & Zestienhovensekade Kenmerk: 21308986 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan Overschiese Kleiweg

Nadere informatie

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1.

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel Gemeente Breda Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1 V&V Opgesteld door: Gemeente Breda ONT / Mobiliteit en Milieu Datum: 22-01-2016

Nadere informatie

Wet geluidhinder. Ontwerpbesluit Hogere waarde

Wet geluidhinder. Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder Ontwerpbesluit Hogere waarde Locatie: Hoge Rijndijk 90 Plaats: gemeente Leiden Datum ontwerp besluit: Omgevingsdienst West-Holland Bezoekadres: Postbus 159 Schipholweg 128 Tel.: 071 4083100

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai. Bestemmingsplannen Meerburgerpolder Noord en Meerburgerpolder Zuid te Zoeterwoude

Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai. Bestemmingsplannen Meerburgerpolder Noord en Meerburgerpolder Zuid te Zoeterwoude Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai Bestemmingsplannen Meerburgerpolder Noord en Meerburgerpolder Zuid te Zoeterwoude Opdrachtgever : Gemeente Zoeterwoude Datum : 6 juni 2013 Kenmerk :? Telefoon 071-4083100

Nadere informatie

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESCHIKKING

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESCHIKKING Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESCHIKKING Datum besluit : GEGEVENS LOCATIE Naam locatie: : Bredeweg 14 te Waddinxveen Adres : Bredeweg 14 Postcode en plaats : 2742 KT Waddinxveen Ons kenmerk :

Nadere informatie

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT

Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT Hogere Waarden Wet geluidhinder ONTWERPBESLUIT Datum besluit : GEGEVENS LOCATIE Naam inrichting/locatie : Hoofdweg te Nieuwerkerk aan den IJssel Adressen : Hoofdweg Noord 15 en Hoofdweg Zuid 22a Ons kenmerk

Nadere informatie

BESLUIT HOGERE WAARDEN WIJZIGINGSPLAN DIENSTWONING BABBERSMOLEN

BESLUIT HOGERE WAARDEN WIJZIGINGSPLAN DIENSTWONING BABBERSMOLEN Gemeente Schiedam Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 14 010 W www.schiedam.nl BESLUIT HOGERE WAARDEN WIJZIGINGSPLAN DIENSTWONING BABBERSMOLEN Hogere waarden Wet geluidhinder

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouw aan de 's-heer Hendrikskinderendijk nabij Tiendenplein Definitief Opdrachtgever: Spaans Beheer BV Postbus 340 4460 AS Goes Grontmij Nederland bv Roosendaal,

Nadere informatie

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) ter plaatse van ontwikkellocatie 1, het voormalig walgebouw aan de noordzijde van

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan De Klomp, Veenendaalseweg 45

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan De Klomp, Veenendaalseweg 45 Gemeente Ede Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan De Klomp, Veenendaalseweg 45 rapportnummer K16.019 Versie: 1 Datum: 10 januari 2017 Status: DEFINITIEF Projectnummer:

Nadere informatie

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum

Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum Gemeente Rotterdam Besluit hogere waarden Wet geluidhinder (Gebieds)bestemmingsplan IJsselmonde Centrum Kenmerk: 21247475 1. Aanleiding In verband met het bestemmingsplan IJsselmonde Gentrum dienen hogere

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Figuur 1: Overzicht ontwikkellocatie

Akoestisch onderzoek. Figuur 1: Overzicht ontwikkellocatie Onderwerp wegverkeerslawaai bestemmingsplan De Zevenster te Zevenhuizen (gemeente Zuidplas) Datum 4 april 2012 Uitgevoerd door Maarten Groen Kenmerk 201130442 versie 2 Inleiding In opdracht van het College

Nadere informatie