3 openbare kermissen : de kermissen opgesomd in artikel 3 van dit reglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "3 openbare kermissen : de kermissen opgesomd in artikel 3 van dit reglement"

Transcriptie

1 GEMEENTERAAD 27 MAART 2008 GOEDKEURING VAN HET REGLEMENT HOUDENDE DE ORGANISATIE VAN DE OPENBARE KERMISSEN EN DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN AFDELING 1 : ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 - Definities In dit reglement wordt verstaan onr : 1 kermis : elke manifestatie ingericht of voorafgaand toegelaten door gemeente om, op vastgestel plaatsen en tijdstippen, uitbaters van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie, die er producten of diensten aan consument verkopen, samen te brengen. 2 kermisactiviteit : elke verkoop, te koop aanbieding of uitstalling met het oog op verkoop van diensten aan consument in het kar van uitbating van kermisattracties of van vestigingen van kermisgastronomie 3 openbare kermissen : kermissen opgesomd in artikel 3 van dit reglement Artikel 2 Toepassingsgebied (wet art. 1,5, art. 2, 2) Dit reglement is van toepassing op organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen en buiten openbare kermissen. Dit reglement is niet van toepassing op pretparken, noch op vast kermisattracties. AFDELING 2 : DE ORGANISATIE VAN OPENBARE KERMISSEN Artikel 3 Gegevens van openbare kermissen (wet art. 8, 2) De gemeenteraad geeft volmacht aan het college van burgemeester en schepenen om volgen kermissen in te richten : Plaats Dag Perio Plan van standplaatsen 1. Dorp Laarne Sinksenkermis (zat-zon-ma & di) Pinksteren (Sinksen) Bijlage 1 2. Dorp Kalken - Septemberkermis (zat-zon-ma & di) 3 e zondag van september Bijlage 2 3. Dorp Laarne - Oktoberkermis (zat-zon-ma & di) 1 e zondag van oktober Bijlage 3 4. Steentjekermis (zat-zon & ma) 14 dagen voor Pinksteren Bijlage 4

2 Artikel 4: inname openbaar domein 1. De standplaatsen ingenomen ter gelegenheid van voornoem kermissen mogen niet langer bezet worn dan geduren in artikel 3 vermel perios. 2. Het College van burgemeester en schepenen behoudt zich het recht voor: 1 doorgangen en standplaatsen af te schaffen of te verplaatsen, er nieuwe te voorzien of hun afmetingen te wijzigen; 2 het aantal gelijkaardige inrichtingen te bepalen en/of te beperken; 3 standplaatsen voor te behoun voor nieuwe attracties. 3. Het College van burgemeester en schepenen bepaalt voor elke standplaats ligging, afmetingen en bestemming. Dit kan gebeuren aan hand van een grondplan waarop figuratieve voorstelling van standplaatsen is weergegeven. De gegevens van het grondplan worn verstrekt zonr verbintenis vanwege het gemeentebestuur. Artikel 5: Voorwaarn inzake toewijzing standplaatsen ( wet art. 8, 2, art. 10, 1 en KB art. 4, 2 en art. 10) 1. Voor kermisattracties en vestigingen van kermisgastronomie met bediening aan tafel worn standplaatsen op een openbare kermis toegewezen op volgen voorwaarn: 1 aan hours zijn van een machtiging als werkgever in kermisactiviteiten voor eigen rekening 2 aan rechtspersonen door tussenkomst van persoon verantwoorlijk voor hun dagelijks bestuur hour van machtiging als werkgever in kermisactiviteiten Bijkomen voorwaarn : - uitbater dient behoorlijk gekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico s - wanneer het een kermisattractie met voortbeweging van personen, aangedreven door een niet-menselijke energiebron betreft, attractie voldoet aan bepalingen van artikel 10 van het KB van 18 juni 2003 betreffen uitbating van kermistoestellen - het bewijs dat uitbating van kermisattractie met dieren voldoet aan reglementaire voorschriften betreffen ze materie - het bewijs dat vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel en personen die er werkzaam zijn voldoen aan reglementaire voorwaarn inzake volksgezondheid 2. Voor vestigingen van kermisgastronomie zonr bediening aan tafel worn standplaatsen op een openbare kermis toegewezen op volgen voorwaarn: 1 aan hours zijn van een machtiging als werkgever in ambulante activiteiten voor eigen rekening 2 aan rechtspersonen door tussenkomst van persoon verantwoorlijk voor hun dagelijks bestuur hour van machtiging als werkgever in ambulante activiteiten

3 Bijkomen voorwaarn : - uitbater dient behoorlijk gekt te zijn door verzekeringspolissen inzake burgerlijke aansprakelijkheid en tegen brandrisico s - het bewijs dat vestiging en personen die er werkzaam zijn voldoen aan reglementaire voorwaarn inzake volksgezondheid. Artikel 6: diversiteit Om diversiteit van het aanbod te waarborgen is het aantal standplaatsen per onrneming beperkt tot drie. Vacante plaatsen kunnen enkel ingenomen worn door attracties voor zover ze commerciële activiteit van aanpalen attracties niet schan. Artikel 7: retributie De toewijzing van standplaats is slechts finitief indien retributie, voorzien in het retributiereglement op opstelling van kermisinrichtingen op het grondgebied van gemeente Laarne, betaald is op datum vermeld op factuur. Bij niet-tijdige betaling van het bedrag kan zonr enige verwittiging of ingebrekestelling toestemming voor inname van betreffen standplaats ingetrokken worn. Het gemeentebestuur zal dan naar eigen goeddunken over ze plaats beschikken. Artikel 8: verhouding abonnement losse plaatsen (KB art. 8, 9, 1) De standplaatsen op openbare kermissen worn toegewezen hetzij voor duur van kermis, hetzij per abonnement. Het abonnement is regel. De toewijzing voor duur van kermis is mogelijk: 1 in geval van absolute noodzaak; 2 wanneer verplichtingen onafscheilijk zijn verbonn aan hernieuwing van kermis. De standplaatsen per abonnement worn toegewezen aan uitbater die eenzelf standplaats op een abonnementsplaats heeft verkregen geduren drie opeenvolgen jaren. Voor berekening van termijn, worn opeenvolgen jaren van verkrijging van standplaats door overlater verrekend in het voorel van overnemer, op voorwaar dat er geen onrbreking was bij overname. De regel van drie jaar geldt niet wanneer standplaats werd verkregen naar aanleiding van een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op persoon die daarna nieuwe overnemer is geworn van standplaats. Artikel 9: Toewijzingsregels voor standplaatsen op openbare kermissen (KB art. 13) 1. Vacature en kandidatuurstelling standplaats (KB art. 13 en 14) Wanneer een standplaats vrijkomt, zal het College van burgemeester en schepenen ze vacature bekend maken door publicatie van een kennisgeving ten minste via gemeentelijke website en gemeentelijke infoborn. De kandidaturen worn ingediend hetzij per post aangetekend schrijven met ontvangstmelding, hetzij bij persoonlijke overhandig brief tegen ontvangstmelding, hetzij per duurzame drager (fax of ) met ontvangstmelding.

4 Kandidaturen die niet worn ingediend op wijze bepaald in dit artikel of die niet worn ingediend binnen termijn voorzien in kennisgeving van vacature, worn niet weerhoun. 2. Onrzoek van kandidaturen (KB art. 15) Voor vergelijking van kandidaturen onrzoekt het College van burgemeester en schepenen of voldaan is aan voorwaarn inzake toewijzing vermeld in artikel 5 van dit reglement. De standplaatsen worn toegewezen op basis van één of meer van volgen criteria : 1 aard van attractie of van vestiging; 2 technische specificaties van attractie of van vestiging; 3 graad van veiligheid van attractie of van vestiging; 4 aantrekkingskracht van attractie of van vestiging; 5 skundigheid van uitbater, van «aangestel - verantwoorlijken» en van het tewerkgesteld personeel; 6 sgevallend, nuttige ervaring; 7 ernst en het zelijk gedrag van kandidaat. Het openen van kandidaturen, hun vergelijkend onrzoek, controle van voorwaarn en gemotiveer beslissing tot toewijzing van standplaats worn opgenomen in een proces-verbaal. 3. Bekendmaking van toewijzing van standplaats (KB art. 15, 5) Het College van burgemeester en schepenen elt zowel aan kandidaat die standplaats toegewezen kreeg als aan elke niet weerhoun kandidaat beslissing die hem aanbelangt mee : - hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding, - hetzij bij persoonlijk overhandig brief tegen ontvangstmelding, - hetzij per duurzame drager (fax of ) met ontvangstmelding. Artikel 10: Het register of plan van toegewezen standplaatsen (KB art. 16) Een plan of register wordt bijgehoun waarin voor elke toegewezen standplaats vermeld staat: 1 situering van standplaats; 2 toewijzingsmodaliteiten van standplaats; 3 duur van het gebruiksrecht of het abonnement; 4 naam, voornaam, adres van persoon aan wie of door tussenkomst van wie standplaats toegewezen werd; 5 sgevallend, het maatschappelijk doel van rechtspersoon aan wie standplaats toegewezen werd en het adres van haar maatschappelijke zetel; 6 het onrnemingsnummer; 7 aard van attractie of van vestiging die standplaats inneemt of die op standplaats toegelaten is; 8 prijs van standplaats behalve wanneer ze uniform werd vastgesteld; 9 sgevallend, intificatie van overlater en datum van overdracht. Artikel 11: Spoedprocedure (KB art. 17) 1. Indien, in vijftien dagen voorafgaand aan opening van kermis, standplaatsen vacant blijven kan er worn voorzien in een spoedprocedure. De spoedprocedure wordt ingesteld - hetzij omdat zij niet konn worn toegewezen na afloop van gewone procedure, - hetzij omdat ze dit indie tussentijd zijn geworn,

5 - hetzij tengevolge van hun niet-bezetting resulterend uit afwezigheid van hun hour. 2. De spoedprocedure 1 het College van burgemeester en schepenen raadpleegt door hem gekozen kandidaten. Het College richt zich, in mate van het mogelijke, tot verscheine kandidaten per voorziene standplaats; 2 kandidaturen worn ingediend hetzij per duurzame drager tegen ontvangstbewijs, hetzij schriftelijk tegen ontvangstbewijs; 3 het College gaat over tot toewijzing van standplaatsen; 4 het College stelt een proces-verbaal op dat per vacature of onbezette standplaats kandidaten vermeldt die hun kandidatuur hebben ingediend; 5 indien meerre kandidaten naar eenzelf standplaats dingen, geeft hij in het procesverbaal motivatie van zijn keuze aan; 6 het elt aan iere kandidaat, hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding, hetzij bij persoonlijk overhandig brief tegen ontvangstmelding, hetzij per duurzame drager (bijv. fax of ) met ontvangstmelding, beslissing me die hem aanbelangt. 3. Het plaatsen van uitbaters van kermisattracties of vestigingen waaraan een standplaats werd toegewezen op basis van spoedprocedure, kan lein tot aanpassingen aan het plan van kermis, voor zover ze beperkt blijven en nauwkeurig worn gemotiveerd door technische noodzakelijkhen van toevoeging van nieuwkomers op het kermisterrein. De aanpassingen zullen onrworpen worn aan goedkeuring van het College van burgemeester en schepenen. Artikel 12: Duur abonnement (KB art. 12, 1 en 2) 1. Het abonnement heeft een duur van vijf jaar. Na afloop wordt het stilzwijgend verlengd, behalve in geval van opschorting zoals bepaald in artikel 13 of het afstand doen van het abonnement zoals bepaald in artikel 14 van dit reglement. 2. De hour van het abonnement kan, op gemotiveerd verzoek, het abonnement voor een kortere duur verkrijgen. Deze aanvraag wordt ingewilligd bij stopzetting van activiteiten aan het ein van loopbaan. Indien zij omwille van anre motieven aangevraagd wordt, hangt ze af van beoorling van burgemeester, van zijn afgevaardig of van concessionaris. Artikel 13: Opschorten abonnement (KB Art. 12, 3) 1. De hour van het abonnement kan het abonnement opschorten wanneer: 1 hij tijlijk ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen door ziekte of ongeval op grond van een medisch attest of door overmacht op een verantwoor wijze aangetoond. In dit geval gaat opschorting onmidllijk in na bekendmaking van ongeschiktheid en houdt op op het ein van kermis.

6 Indien opschorting één jaar overschrijdt, moet zij minstens rtig dagen voor het begin van kermis hernieuwd worn. 2 hij over een abonnement beschikt voor een anre kermis die op hetzelf ogenblik plaats heeft. 2. De opschorting moet worn bekend gemaakt tenminste drie maann voor begindatum van kermis. Zij mag geen drie opeenvolgen jaren overschrijn. 3. De opschorting impliceert opschorting van werzijdse verplichtingen die uit overeenkomst voortkomen. 4. De vraag tot opschorting dient te gebeuren hetzij bij ter post aangetekend schrijven met ontvangstmelding, hetzij bij persoonlijk overhandig brief tegen ontvangstmelding, hetzij per duurzame drager (fax of ) met ontvangstmelding. Artikel 14: Afstand van het abonnement (KB art. 12, 4) De hour van het abonnement kan van het abonnement afstand doen: 1 bij vervaldag van het abonnement, mits een opzegtermijn van tenminste drie maann 2 bij stopzetting van zijn activiteiten, mits een opzegtermijn van tenminste drie maann. 3 indien hij finitief ongeschikt is om zijn activiteit uit te oefenen omwille van renen vermeld in artikel 15 van dit reglement. De opzegging gaat in onmidllijk volgend op bekendmaking van ongeschiktheid. 4 door anre motieven. De aanvraag wordt ter beoorling voorgelegd van burgemeester, zijn afgevaardig of concessionaris. 5 De rechthebbenn van natuurlijke persoon die voor eigen rekening zijn activiteit uitoefent, kunnen bij zijn overlijn, zonr vooropzeg, afstand doen van het abonnement waarvan hij hour was. Artikel 15: Schorsing en opzegging van het abonnement (KB art. 12, 6) Het College van burgemeester en schepenen kan het abonnement intrekken of opschorten: 1 hetzij omdat titularis van standplaats niet langer voldoet aan wettelijke verplichtingen betreffen uitoefening van kermisactiviteiten of aan ze die van toepassing zijn op betrokken attractie of vestiging; 2 hetzij bij herhaal niet-naleving van richtlijnen van kermisleir. De bedragen betaald als retributie zullen in ze gevallen finitief verworven zijn door gemeente Laarne, onverminrd het recht van gemeente om schavergoeding te vorren. De beslissing tot schorsing wordt betekend bij een ter post aangetekend schrijven met ontvangstbewijs of op een duurzame drager tegen ontvangstbewijs. Artikel 16: Overdracht standplaats (KB art. 18) De overdracht van een standplaats is toegelaten wanneer hour van een standplaats op een

7 openbare kermis uitbating van zijn attractie of zijn vestiging stopzet of wanneer hour van een standplaats overlijdt. Bij overlijn kunnen rechthebbenn standplaats overlaten. De overdracht is slechts mogelijk op voorwaar dat: 1 overnemer attractie of vestiging uitgebaat op overgedragen standplaatsen overneemt; 2 overnemer voldoet aan voorwaarn tot het toewijzen van een standplaats op kermis (cf.artikel 5 van dit reglement); 3 het College van burgemeester en schepenen vastgesteld heeft dat overnemer voldoet aan voorwaarn tot overdracht. Artikel 17: Inname standplaatsen (KB art. 11) 1. De standplaatsen kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel kunnen ingenomen worn door : 1 personen aan wie standplaats toegewezen is (cf. artikel 5 van dit reglement) hours machtiging als werkgever in kermisactiviteiten ; 2 verantwoorlijke van het dagelijks bestuur van een rechtspersoon aan wie standplaats is toegewezen, hour van machtiging als werkgever in kermisactiviteiten ; 3 echtgenoot of echtgenote of wettelijk samenwonen van natuurlijke persoon aan wie standplaats werd toegewezen, hours van machtiging als werkgever in kermisactiviteiten voor uitoefening van kermisactiviteit voor eigen rekening; 4 feitelijke vennoten van natuurlijke persoon aan wie standplaats werd toegewezen, hours van machtiging als werkgever in kermisactiviteiten voor uitoefening van kermisactiviteit voor eigen rekening; 5 personen die beschikken over machtiging als aangestel-verantwoorlijke in kermisactiviteiten die kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van personen bedoeld in 1 tot en met 4 ; 6 aangesteln die kermisactiviteit uitoefenen voor rekening of in dienst van personen bedoeld in 1 tot en met 4 onr het gezag en in aanwezigheid van ze of van een persoon bedoeld in 5. De personen bedoeld in 2 tot en met 5 kunnen ze standplaatsen innemen voor zover hun machtiging geldig is voor attractie of vestiging die erop uitgebaat worn. Zij kunnen ze standplaatsen innemen buiten aanwezigheid van personen aan wie of door midl van wie ze wern toegewezen. 2. De standplaatsen voor een ambulante activiteit in kermisgastronomie zonr bediening aan tafel kunnen ingenomen worn door : 1 personen aan wie standplaats toegewezen is (cf. art. 3 van dit reglement) hours machtiging als werkgever in ambulante activiteiten

8 2 verantwoorlijke voor het dagelijks bestuur van een rechtspersoon, aan wie standplaats is toegewezen, hour van een machtiging als werkgever in ambulante activiteiten 3 feitelijke vennoten van natuurlijke persoon aan wie standplaats werd toegewezen, hour van een machtiging als werkgever voor uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 4 echtgenoot of echtgenote en wettelijk samenwonen van natuurlijke persoon aan wie standplaats werd toegewezen, hour van een machtiging als werkgever voor uitoefening van een ambulante activiteit voor eigen rekening; 5 door personen die beschikken over een machtiging als aangestel A of een machtiging als aangestel B, die een ambulante activiteit uitoefenen voor rekening of in dienst van natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in 1 tot en met 4 6 door personen vrijgesteld van machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten1 in een vestiging kermisgastronomie zonr bediening aan tafel, in aanwezigheid en onr het gezag van hour van machtiging ambulante activiteiten als werkgever of van hour van machtiging ambulante activiteiten als aangestel A of B De personen opgesomd in 2 tot en met 5 kunnen standplaatsen innemen buiten aanwezigheid van personen aan wie of door midl van wie ze wern toegewezen. AFDELING 3: DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN Artikel 18: Toepassingsgebied (KB art. 19 en 20) Kermisactiviteiten op het openbaar domein buiten openbare kermissen kunnen georganiseerd worn: 1 op aanvraag van een kermisuitbater: Eenier die een standplaats wenst in te nemen op één of meerre plaatsen van het openbaar domein buiten openbare kermissen om een kermisattractie of vestiging van kermisgastronomie met bediening aan tafel uit te baten dient dit voorafgaand aan te vragen bij het College van burgemeester en schepenen. Deze aanvraag dient te gebeuren via ons standaardformulier. (cf. bijlage) 2 vanuit het College: Wanneer het College een standplaats op het openbaar domein wenst toe te kennen, wordt procedure zoals omschreven in artikel 9, 10 en 11 van dit reglement gevolgd. Artikel 19: Voorwaarn inzake toewijzing en inname standplaatsen (KB art. 21) De personen die voldoen aan voorwaarn tot het verkrijgen en innemen van standplaatsen op openbare kermis kunnen standplaatsen op het openbaar domein verkrijgen en innemen. Artikel 20: Duur machtiging (KB art. 22) De machtiging wordt door gemeente toegekend - hetzij voor een bepaal perio, - hetzij per abonnement. Een abonnement kan toegekend worn van zodra kermisuitbater een zelf standplaats heeft

9 verkregen geduren drie opeenvolgen jaren. Voor berekening van termijn, worn opeenvolgen jaren van verkrijging van standplaats door overlater verrekend in het voorel van overnemer, op voorwaar dat er geen onrbreking was bij overname. De regel van drie jaar geldt niet wanneer standplaats werd verkregen naar aanleiding van een opschorting van het abonnement. Deze beperking is echter niet van toepassing op persoon die daarna nieuwe overnemer is geworn van standplaats. AFDELING 4: OPSTELLING EN EXPLOITATIE VAN DE INRICHTINGEN Artikel 21 De personen belast met praktische organisatie van openbare kermissen en kermisactiviteiten op het openbaar domein, hiertoe aangesteld door burgemeester, zijn afgevaardig of concessionaris, zijn gemachtigd om documenten vermeld in artikel 5 van dit reglement te controleren. Artikel 22 De standplaatsen worn toegewezen in toestand waarin ze zich bevinn. De kermisreiziger wordt geacht hem toegewezen standplaats goed te kennen. Door het betalen van retributie aanvaardt hij toewijzing en verzaakt hij aan elk verhaal tegen het gemeentebestuur omtrent hinr, last of scha die hij zou kunnen onrvinn door aanwezigheid of het ontbreken van o.m. bomen, palen, banken, dran, kabelkasten, enz. Het is verbon scha toe te brengen aan het wegk, aanpalen wanl- en rijwegen, voetpan en parkeerterreinen. Onr geen enkel voorwendsel mogen inrichtingen worn vastgehecht aan weg, bomen, verlichtingspalen of verkeerstekens. De beschadigingen, die kermisreizigers toch zoun aangericht hebben zullen door zorgen van het gemeentebestuur geschat en hersteld worn op kosten van kermisreiziger. De kermisreizigers moeteen zich gedragen naar onrrichtingen die verstrekt worn door afgevaardig van het gemeentebestuur. Artikel 23 Op het kermisterrein worn enkel die wagens geplaatst die onmisbaar zijn voor exploitatie van inrichting. Laadwagens, personenwagens en woonwagens worn opgesteld op een plaats aangeduid door een persoon afgevaardigd door het gemeentebestuur. De wagens die onmisbaar zijn voor exploitatie van inrichting moeten, indien mogelijk, onmidllijk tegen inrichting worn opgesteld. Artikel 24 Het kermisterrein mag door geen inrichting of wagen worn ingenomen zonr voorafgaan toelating van het gemeentebestuur. Wagens een inrichtingen, die zonr toelating op het kermisterrein zijn opgesteld, worn ambtshalve verwijrd op kosten en risico van kermisreiziger.

10 Bij het opstellen van inrichtingen moeten laadwagens, zodra zij afgelan zijn, onmidllijk van het kermisterrein, wanlwegen of doorgangen verwijrd worn. Artikel 25 Elke foorkramer dient individueel in te staan voor voeding van zijn attractie, vb via stroomgroepen die voldoen aan voorwaarn volgens Vlarem II. De aansluiting op nutsvoorzieningen kan tevens rechtstreeks bij netbeheerrs worn aangevraagd, respectievelijk elektriciteit en water (Eandis en VMW). De kosten en eventuele borgsommen wegens aansluiting en verbruik zijn ten laste van kermisreiziger. Het College van burgemeester en schepenen kan hiervan afwijken wanneer capaciteit van het gemeentelijk aftakpunt voor elektriciteit voldoen vermogen bezit om alle foorreizigers te bevoorran. De verrekening van energiekost kan worn gerealiseerd via het retributiereglement. De foorreiziger moet minimum 6 weken op voorhand zijn aanvraag tot aansluiting overmaken aan het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur kan in geen geval aansprakelijk gesteld worn in geval van stroomonrbreking of stroombeperking, wat oorzaak ervan mag zijn. Het is foorkramers verbon gebruik te maken van verwarmingstoestellen die niet voldoen aan vigeren veiligheidsvoorschriften, of die gassen of rook doen ontsnappen. Elke kermisattractie of vestiging met kermisgastronomie moet uitgerust zijn met een poerbrandblusapparaat 6kg ABC. De kermisattracties en vestigingen met kermisgastronomie moeten zodanig worn ingericht dat geen brandbare, schalijke, hinrlijke en/of onwelrieken vloeistoffen op grond kunnen druipen. Indien zulks onmogelijk blijkt, moeten foorkramers ze vloeistoffen in emmers of waterdichte kuipen opvangen. Artikel 26 De gemeenteraad kan beslissen om perio tijns welke kermis gehoun wordt, te wijzigen of kermis om één of anre ren, hetzij tijlijk, hetzij finitief, niet meer te laten doorgaan. In ze gevallen heeft kermisreiziger geen enkel recht op een vergoeding. Artikel 27 Het uur van aankomst en installatie wordt bepaald in overeenkomst. Iere standplaats moet bezet zijn bij opening van kermis, zoniet wordt toelating voor standplaats ingetrokken zonr terugbetaling van retributie. Het College van Burgemeester en schepenen kan in uitzonrlijke gevallen een afwijking toestaan. AFDELING 5: VOORWAARDEN INZAKE VEILIGHEID EN OPENBARE NETHEID Artikel 28 Indien omstandighen het vereisen (besmettelijke ziekten, rampen en alle anre ernstige, onvoorziene gevallen) kan het College van burgemeester en schepenen, zelfs na het opstellen van inrichtingen, toelating tot het houn van kermis intrekken en duur ervan wijzigen, zonr dat kermisreizigers enige schavergoeding kunnen eisen. De terugbetaling van retributie zal gebeuren in verhouding tot duur van exploitatie van standplaatsen.

11 Artikel 29 Het kermisterrein en elk anr plein ter beschikking gesteld van kermisreizigers, moet door hen schoongemaakt en ontruimd zijn uiterlijk dag na het ein van kermis. Artikel 30 Het gemeentebestuur neemt geen bewaking op zich van inrichtingen en wagens die op het kermisterrein of elrs zijn opgesteld. Het is evenmin aansprakelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van in wagens of inrichtingen geborgen of tentoongestel zaken. Alvorens attractie voor consumenten open te stellen, moet uitbater of aangestelverantwoorlijke van een kermisattractie met voortbeweging van personen aangedreven door een niet-menselijke energiebron, een kopie van het document dat bevestigt dat inspectie van opstelling van attractie voorzien in artikel 5 van het koninklijk besluit van 18 juni 2003 werd verwezenlijkt, tegen ontvangstmelding, aan burgemeester, aan zijn afgevaardig of aan concessionaris afleveren. Artikel 31 Elke kermisreiziger moet nodige voorzorgen treffen om vervuiling van omgeving door weggeworpen verpakking e.d. te voorkomen. Hiervoor zal kermisreiziger : 1 voldoen vuilnisrecipiënten rond zijn inrichting plaatsen; 2 het ingezamel afval aanbien in daartoe door het gemeentebestuur vastgestel recipiënten; 3 die een inrichting exploiteert waarbij voedingswaren verhanld worn, er voor zorgen dat hij dagelijks, na het sluiten van zijn inrichting, binnen een straal van 15 meter rond inrichting verpakking en afval van zijn waren opruimt. Het is streng verbon afloop van oppervlaktewater naar rioolmonn op enige wijze te belemmeren. Daartoe dienen greppels van rijwegen en rioolmonn vrijgehoun te worn. Alle afvalwater zal langs waterdichte leidingen van voldoen doorsne en gelijke kwaliteit tot rioolmonn worn gevoerd. Artikel 32 Het gemeentebestuur heeft te allen tij het recht bijkomen verplichtingen aan kermisreizigers op te leggen om veiligheid en goe or op het kermisterrein te verzekeren. Het gemeentebestuur kan in geen geval aansprakelijk worn gesteld voor scha of een ongeval veroorzaakt door foorinrichtingen, hun uitbater of zijn personeel, zowel binnen inrichting als op openbare weg. Artikel 33 Onverminrd bepalingen vermeld in wet van 18 juli 1973 en in het K.B. van 24 februari 1977, zal geluidsemissie afkomstig van elektronisch versterkte muziek tot u

12 nooit drempel van 90 db(a) mogen overschrijn. Na 12.00u is elektronisch versterkt geluid verbon. Het college van burgemeester en schepenen, politie en/of toezichthoun ambtenaar kan steeds, gelet op onvoorziene en tijlijke omstandighen, strengere normen opleggen. De metingen dienen te gebeuren op1 meter van gevels van woningen rond foor waarin zich in normale omstandighen personen kunnen bevinn. De luidsprekers mogen niet worn aangebracht aan buitenkant van inrichting, doch wel aan binnenkant en opening van ze luidsprekers moet binnenwaarts gericht zijn. Elke inrichting mag te allen tij door politie en/of toezichthoun ambtenaar worn gecontroleerd. Deze controle zal in principe slechts worn uitgevoerd tijns uren waarop inrichting voor het publiek is opengesteld of na afspraak met verantwoorlijke uitbater. AFDELING 6: DIVERSE BEPALINGEN Artikel 34: Sancties Overtredingen worn bestraft overeenkomstig wet van 25 juni 1993 betreffen organisatie van ambulante kermisactiviteiten. Overtredingen op artikelen 30, 31, 32 en 33 zullen worn bestraft met een administratieve geldboete van minimum 1,00 euro en maximum 250,00 euro. Artikel 35 Dit reglement wordt binnen maand na aanneming ervan overgemaakt aan Minister van Midnstand en Landbouw en treedt in werking 5 dagen na bekendmaking en zal worn bekendgemaakt conform artikel 186 van het gemeentecreet. Van dit reglement wordt eveneens kennis geven aan heer Gouverneur van Provincie, zonechef, het gemeentelijk secretariaat en financieel beheerr.

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad 27 maart 2009, gecoördineerde versie

Nadere informatie

Reglement organisatie openbare kermissen

Reglement organisatie openbare kermissen Reglement organisatie openbare kermissen Goedgekeurd in gemeenteraad 11 september 2008 Artikel 1 Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2) Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of voorafgaand

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1: Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2) Als kermis wordt beschouwd elke

Nadere informatie

Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen

Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen Reglement Reglement betreffende de kermisactiviteiten op de openbare kermissen en op het domein buiten de openbare kermissen Vastgesteld door de gemeenteraad op 22 augustus 2012 AFDELING 1 : Organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN - INGELMUNSTER AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1

Nadere informatie

Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011)

Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011) Reglement betreffende de organisatie van openbare kermissen (vastgesteld door de gemeenteraad op 30 mei 2011) AFDELING 1 : Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

Nadere informatie

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007)

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007) Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen (Vergadering gemeenteraad 17 september 2007) Artikel 1: Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2)

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN A V E L G E M REGLEMENT OP DE ORGANISATIE KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 - Toepassingsgebied

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN *

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN * HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN en OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN * AFDELING I: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten

Nadere informatie

ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN

ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN De raad, Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993 houdende de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten, gewijzigd bij

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 Toepassingsgebied Als kermis wordt beschouwd elke manifestatie ingericht of

Nadere informatie

LAATSTE AANPASSING: NOOT VOORAF: 13 augustus 2014. Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen:

LAATSTE AANPASSING: NOOT VOORAF: 13 augustus 2014. Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: LAATSTE AANPASSING: 13 augustus 2014 NOOT VOORAF: Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: 1) Bij de modelreglementen hebben we ons gefocust op de aspecten die opgenomen zijn

Nadere informatie

GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN. De gemeenteraad,

GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN. De gemeenteraad, GEMEENTE TERNAT REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening

Nadere informatie

I. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

I. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen REGLEMENT Stadsbestuur Gemeenteplein 2 8790 Waregem 056 62 12 21 secretariaat@waregem.be goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 juni 2016 (bijlage APV) Huishoudelijk reglement kermisactiviteiten op openbare

Nadere informatie

AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen 2007-08-30 - SEC- reglement op de openbare kermissen De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Reglement betreffende de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen en op het openbaar domein buiten de openbare kermissen AFDELING 1: Organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN VAN 19 MAART 2008 REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN INLEIDING EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE VAN KERMISATTRACTIES EN AMBULANTE ACTIVITEITEN VAN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN

HOOFDSTUK 1. ORGANISATIE VAN KERMISATTRACTIES EN AMBULANTE ACTIVITEITEN VAN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN GEMEENTE UKKEL Reglement betreffende de kermisattracties en de ambulante vestigingen van kermisgastronomie op openbare kermissen en op het openbaar domein buiten de openbare kermissen. Datum van de beraadslaging:

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN

REGLEMENT M.B.T. DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN REGLEMENT M.B.T. DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN Art. 1: Het reglement met betrekking tot kermisactiviteiten op de openbare kermissen wordt als volgt vastgesteld en treedt in werking op

Nadere informatie

Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Piet Van Otterdijk, Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens en Roel Verachtert,

Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Piet Van Otterdijk, Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens en Roel Verachtert, Aanwezig : Jaak Fransen, burgemeester-voorzitter; Piet Van Otterdijk, Dirk Vanseggelen, Patrick Van Baelen, Marleen Kuppens en Roel Verachtert, schepenen; Jef Van Bree, Gerard Bloemen, Guido Renckens,

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OP OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE KERMISSEN

REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OP OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE KERMISSEN REGLEMENT BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OP OPENBAAR DOMEIN BUITEN DE KERMISSEN AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN/OF HET OPENBAAR DOMEIN INLEIDING Huidig reglement heeft betrekking op: de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE VAN 19 NOVEMBER

GESTEMD IN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE VAN 19 NOVEMBER ----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN -----------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE BORSBEEK ZITTING VAN MAANDAG 15 SEPTEMBER 2014 Aanwezig : Michaël Vermeiren, voorzitter Dis Van Berckelaer, burgemeester Walter Kiebooms, Ken Casier,

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE KERMISSEN GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2007.

REGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE KERMISSEN GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2007. REGLEMENT BETREFFENDE DE OPENBARE KERMISSEN GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD VAN 25 OKTOBER 2007. Gelet op art. 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op art. 8 tot en met art. 10 van de wet

Nadere informatie

Reglement betrekkelijk kermisactiviteiten op de openbare kermissen en het openbaar domein

Reglement betrekkelijk kermisactiviteiten op de openbare kermissen en het openbaar domein Reglement betrekkelijk kermisactiviteiten op de openbare kermissen en het openbaar domein HOOFDSTUK 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen.

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen REGLEMENT M.B.T. M KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van

Nadere informatie

Verslag afhandeling behandelpunt Gemeenteraad. Datum zitting 24/04/2008. Aanvangsuur zitting 20:00. Reglement toewijzing standplaatsen kermissen

Verslag afhandeling behandelpunt Gemeenteraad. Datum zitting 24/04/2008. Aanvangsuur zitting 20:00. Reglement toewijzing standplaatsen kermissen Verslag afhandeling behandelpunt Gemeenteraad Datum zitting 24/04/2008 Aanvangsuur zitting 20:00 Locatie Raadzaal Reglement toewijzing standplaatsen kermissen Aanwezig: Naam Functie Aanw Naam Functie Aanw

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen

Gemeentelijk reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen Gemeentelijk reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen Wat? AFDELING 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen

Gemeentelijk reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen Gemeentelijk reglement m.b.t. kermisactiviteiten op de openbare kermissen Wat? AFDELING 1. Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel

Nadere informatie

AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN De gemeenteraad, - Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42 (1) ; - Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein gemeenteraad van 20 februari 2017 HOOFDSTUK 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD (12)

UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD (12) GEMEENTE GRIMBERGEN UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD (12) ZITTING VAN 27 SEPTEMBER 2007 AANWEZIG: MM. E. Willems Voorzitter-Burgemeester C. Selleslagh, M. Mertens, O. Schelfhout, D. Melotte,

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN pagina 1 van 13 REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

GOEDKEURING VAN HET REGLEMENT TOT ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN (dossierbeheerder: Gerda Godefridi)

GOEDKEURING VAN HET REGLEMENT TOT ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN (dossierbeheerder: Gerda Godefridi) UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT VERGADERING VAN 06 SEPTEMBER 2012 ARRONDISSEMENT LEUVEN GEMEENTE BIERBEEK AANWEZIG: M. CARDOEN... VOORZITTER; J. VANHULST, C. CUYPERS,

Nadere informatie

Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016

Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016 Marktreglement voor organisatie van openbare en private markten Gemeenteraad - Zitting van 22 juni 2016 Afdeling 1 - Organisatie de openbare markten Artikel 1: Gegevens van openbare markten (wet art. 8

Nadere informatie

REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT IN VERBAND MET AMBULANTE ACTIVITEITEN, ROMMELMARKTEN EN KERMISACTIVITEITEN OP HET OPENBAAR DOMEIN Reglement goedgekeurd door de Gemeenteraad in openbare vergadering van 18/11/2013. Dit reglement

Nadere informatie

ZITTING VAN 10 september 2007 DAGORDE: 8.REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP EN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN.GOEDKEURING.

ZITTING VAN 10 september 2007 DAGORDE: 8.REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP EN BUITEN DE OPENBARE KERMISSEN.GOEDKEURING. STAD LOKEREN Uittreksel uit het notulenboek van de Gemeenteraad ZITTING VAN 10 september 2007 Waren aanwezig: Voorzitter : Anthuenis Filip, Burgemeester. Schepenen : Liebaut, Van Rysselberghe, Van der

Nadere informatie

Reglement m.b.t. Kermisactiviteiten op de openbare kermissen

Reglement m.b.t. Kermisactiviteiten op de openbare kermissen Reglement m.b.t. Kermisactiviteiten op de openbare kermissen Artikel 1 Toepassingsgebied (wet art. 1 5, art. 2 2) Dit reglement is van toepassing op de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten

Nadere informatie

De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt

De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt De organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markt Algemene voorwaarden Bezit machtiging ambulante activiteiten (sinds 1-4-2014 beveiligde leurkaart verplicht) of vergunning niet-commerciële

Nadere informatie

Uittreksel uit het Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventie- en Politiereglement van Londerzeel:

Uittreksel uit het Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventie- en Politiereglement van Londerzeel: REGLEMENT: GEMEENTEREGLEMENT BETREFFENDE KERMISSEN Vastgesteld bij gemeenteraadsbesluit op 23/10/2007 Aangepast bij gemeenteraadsbesluit op 25/06/2013 Uittreksel uit het Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventie-

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN *

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN * 07FIN16050010bd HUISHOUDELIJK REGLEMENT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN * AFDELING I: Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1: Gegevens

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten

Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten Gemeentelijk reglement betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten en kermisactiviteiten HOOFDSTUK 1. DEFINITIES Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT BETREFFENDE KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT BETREFFENDE KERMISACTIVITEITEN OP OPENBARE KERMISSEN EN OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 - Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en meer in het bijzonder artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en meer in het bijzonder artikels 42 en 43 betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad; " UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING: 24 september 2015 Aanwezig: Claessens Jos - burgemeester-voorzitter Van Baelen Stijn, Schrijvers Jan, Verjans Jan - schepenen Geenen

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN GEMEENTELIJK REGLEMENT INZAKE DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN De gemeenteraad geeft het College van Burgemeester en Schepenen de bevoegdheid om de data van de kermissen vast te leggen en om er de

Nadere informatie

REGELMENT MET BETREKKING TOT DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN

REGELMENT MET BETREKKING TOT DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN REGELMENT MET BETREKKING TOT DE ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE OP OPENBARE KERMISSEN INHOUD A. ALGEMENE BEPALINGEN 3 B. AANVRAAG VOOR STANDPLAATSEN 4

Nadere informatie

Gelet op het gemeentedecreet meer bepaald artikel 42;

Gelet op het gemeentedecreet meer bepaald artikel 42; STAD HERK-DE-STAD PROVINCIE LIMBURG ARRONDISSEMENT HASSELT Vaststelling van het reglement met betrekking tot de uitoefening en de organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D.

UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE Z E L Z A T E ------------------------- ---------------------- UITTREKSEL UIT DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN ZELZATE D.D. 1 JUNI 2015 -----------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL INHOUD A. ALGEMENE BEPALINGEN 3 B. AANVRAAG VOOR STANDPLAATSEN 3 C. TOEWIJZINGSREGELS VOOR STANDPLAATSEN 3 D. UITBATING TIJDENS DE AMBULANTE HANDEL 4 E. SLOTBEPALINGEN

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen STADSBEDRIJF DE MARKTEN EN FOREN VAN GENT REGLEMENT M.B.T. M KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT BETREFFENDE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT BETREFFENDE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 - Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen

Nadere informatie

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Aanwezig: Openbare vergadering. PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE GEETBETS Uittreksel uit de notulen van de Gemeenteraad van 28 maart 2011 Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo,

Nadere informatie

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN A V E L G E M REGLEMENT OP DE ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 De organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten ART.1.- Gegevens

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD: openbare zitting van 19 juni 2014

DE GEMEENTERAAD: openbare zitting van 19 juni 2014 Provincie Limburg Arrondissement Hasselt Gemeente As GEMEENTEBESTUUR VAN AS, Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 AS T 089 39 10 00 F 089 39 10 01 E gemeente@as.be UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD openbare

Nadere informatie

Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1

Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1 INFOSESSIE OVER DE ONDERNEMINGSLOKETTEN Ambulante en kermisactiviteiten: de nieuwe regelgeving 1 Vincent Ramelot, Adviseur bij de VSGB I. Wat schrijft de wet voor? Wettelijke en reglementaire bepalingen:

Nadere informatie

Retributiereglement Novemberfoor en kermissen

Retributiereglement Novemberfoor en kermissen Retributiereglement Novemberfoor en kermissen Goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2013 Retributiereglement op de Novemberfoor en de kermissen, ingaande op 1 januari 2014 en eindigend op 31

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be info@lovendegem.be MARKTREGLEMENT AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1. Gegevens van openbare markten

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten GEM 30-08-2007 LE/anm ambulante activiteiten. Ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein DE GEMEENTERAAD Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42; Gelet op de

Nadere informatie

KERMISREGLEMENT AFDELING

KERMISREGLEMENT AFDELING BESLUIT: Artikel 1 Goedkeuring te hechten aan volgend kermisreglement. Artikel 2 Dit nieuwe reglement vervangt alle vorige reglementen en beslissingen. Dit reglement wordt binnen de maand na de aanneming

Nadere informatie

Dienst Vrije tijd: Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 3560 Lummen kermis@lummen.be Tel: 013/ 35 56 86

Dienst Vrije tijd: Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 3560 Lummen kermis@lummen.be Tel: 013/ 35 56 86 GEMEENTE LUMMEN REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening

Nadere informatie

Reglement voor de uitoefening en organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in de kermisgastronomie

Reglement voor de uitoefening en organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in de kermisgastronomie Reglement voor de uitoefening en organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in de kermisgastronomie Afdeling I Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement voor kermisactiviteiten op de openbare kermissen, van kracht vanaf 1 oktober 2007.

Gemeentelijk reglement voor kermisactiviteiten op de openbare kermissen, van kracht vanaf 1 oktober 2007. 1 Gemeentelijk reglement voor kermisactiviteiten op de openbare kermissen, van kracht vanaf 1 oktober 2007. Tot op vandaag bestond er geen wetgeving voor kermissen. Door de wet van 4 juli 2005 echter werd

Nadere informatie

MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van

MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van MOTIVERING Context, relevante voorgeschiedenis en fasen De wet van 25/6/1993 over de uitoefening van ambulante activiteiten en de organisatie van openbare markten werd gewijzigd door de wet van 4/7/2005

Nadere informatie

----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN

----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN ----------------------------------------------------------------------------- REGLEMENT I.V.M. AMBULANTE ACTIVITEITEN ----------------------------------------------------------------------------- GESTEMD

Nadere informatie

Gemeente Zedelgem UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 20 SEPTEMBER 2007

Gemeente Zedelgem UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 20 SEPTEMBER 2007 Gemeente Zedelgem UITTREKSEL UIT HET NOTULENBOEK VAN DE GEMEENTERAAD secretariaat ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 20 SEPTEMBER 2007 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis Aanwezig: Afwezig: Hilaire

Nadere informatie

MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT

MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT GEMEENTE TERNAT MARKTREGLEMENT GEMEENTE TERNAT De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening van ambulante activiteiten

Nadere informatie

Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen:

Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: LAATSTE AANPASSING: 13 augustus 2014 NOOT VOORAF: Enkele principes voor een vlotte leesbaarheid van de modelreglementen: 1) Bij de modelreglementen hebben we ons gefocust op de aspecten die opgenomen zijn

Nadere informatie

Stad Aalst REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST ECONOMIE EN LANDBOUW

Stad Aalst REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST ECONOMIE EN LANDBOUW REGLEMENT VOOR AMBULANTE HANDEL OP HET GRONDGEBIED VAN DE STAD AALST Artikel 1 Eenieder die op het grondgebied van de stad ambulante handel wenst uit te oefenen, dient over een voorafgaande toelating van

Nadere informatie

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling

Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling Gemeentelijk reglement op de ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten: vaststelling DE RAAD, Overwegende dat het aangewezen is om organisatie van de ambulante activiteiten

Nadere informatie

Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD,

Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD, Reglement m.b.t. ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente UKKEL DE GEMEENTERAAD, Gelet op het Nieuwe gemeentewet, inzonderheid artikel 117, Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende de

Nadere informatie

Wat verandert de wetswijzing van 2017?

Wat verandert de wetswijzing van 2017? 24 april 2017 Wat verandert de wetswijzing van 2017? VERMINDERING MINIMUM OPZEGTERMIJN DEFINITIEF OPHEFFEN STANDPLAATS OPENBARE MARKT Art. 8, 2, wet 25 juni 1993 OPHEFFING VERPLICHT ADVIES VAN MINISTER

Nadere informatie

REGLEMENT: KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN TE OUDENAARDE

REGLEMENT: KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN TE OUDENAARDE REGLEMENT: KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN TE OUDENAARDE AFDELING 1 Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

DIENST EVENEMENTEN, FEESTEN, MARKTEN EN FOREN

DIENST EVENEMENTEN, FEESTEN, MARKTEN EN FOREN DIENST EVENEMENTEN, FEESTEN, MARKTEN EN FOREN REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN BUITEN OPENBARE KERMISSEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 september

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen en op openbaar domein

Reglement met betrekking tot kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen en op openbaar domein Reglement met betrekking tot kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen en op openbaar domein AFDELING 1: organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten

Nadere informatie

Bijlagen Algemene Politieverordening Stad Kortrijk. Gemeenteraadsbeslissing dd. 15.04.2013.

Bijlagen Algemene Politieverordening Stad Kortrijk. Gemeenteraadsbeslissing dd. 15.04.2013. Bijlagen Algemene Politieverordening Stad Kortrijk Gemeenteraadsbeslissing dd. 15.04.2013. Overzicht Bijlage I : Terrassenplan Bijlage II : Artikel 52 A.R.A.B. Bijlage III : K.G.A. Bijlage IV : Aanmeerplan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.B.T. KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN AFDELING 1: Organisatie van kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen Artikel 1

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009 Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedgekeurd in de gemeenteraad van 7 april 2009 AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Marktreglement Goedgekeurd in gemeenteraad van 20 november 2006, wijzigingen goedgekeurd in gemeenteraad van 17 december 2007 en in gemeenteraad van 24 november 2008 AFDELING 1 Organisatie van ambulante

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN.

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 09 november 2007 GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42, 1 Gelet op de wet van 25 juni 1993 betreffende

Nadere informatie

GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober

GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober GEMEENTE UITTREKSEL uit het Register der beraadslagingen van de gemeenteraad Ukkel van 24 oktober 2013 ------------- Waren aanwezig: Onderwerp: Reglement betreffende ambulante activiteiten op de openbare

Nadere informatie

POLITIEREGLEMENT M.B.T. DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN

POLITIEREGLEMENT M.B.T. DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN WIJZIGING DOORGEGEVEN AAN HET FOD ECONOMIE 7-01-2014 POLITIEREGLEMENT M.B.T. DE KERMISACTIVITEITEN OP DE OPENBARE KERMISSEN AFDELING I: ORGANISATIE VAN KERMISACTIVITEITEN EN AMBULANTE ACTIVITEITEN IN KERMISGASTRONOMIE

Nadere informatie

REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT MBT DE AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN Art.1: Het raadsbesluit d.d. 10/09/2007 en latere wijzigingen, betreffende het reglement met betrekking tot de ambulante

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING LIJST GEMEENTERAADSBESLISSINGEN D.D. 1 JUNI 2015

OPENBARE ZITTING LIJST GEMEENTERAADSBESLISSINGEN D.D. 1 JUNI 2015 Provincie OOST-VLAANDEREN Gemeente Zelzate LIJST GEMEENTERAADSBESLISSINGEN D.D. 1 JUNI 2015 De hieronder vermelde lijst kan eveneens worden ingezien op het gemeentesecretariaat elke werkdag van 09.00 uur

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot fooractiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare foren en op openbaar domein

Reglement met betrekking tot fooractiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare foren en op openbaar domein Reglement met betrekking tot fooractiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare foren en op openbaar domein AFDELING 1: organisatie van fooractiviteiten en ambulante activiteiten

Nadere informatie

Aangepast stedelijk reglement op ambulante activiteiten.

Aangepast stedelijk reglement op ambulante activiteiten. Aangepast stedelijk reglement op ambulante activiteiten. GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD dd. 1 juli 2010 ALGEMENE BEPALINGEN - DEFINITIES Artikel 1 In onderhavig reglement wordt verstaan onder: Openbaar

Nadere informatie

4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie

4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie 4. vaststellen van een reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Gelet

Nadere informatie

Gemeenteraadsbesluit van Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016. Reglement ambulante handel op openbaar domein

Gemeenteraadsbesluit van Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016. Reglement ambulante handel op openbaar domein Gemeenteraadsbesluit van 24-10-2016 Bekend gemaakt op de website van de gemeente Herselt op 10/11/2016 Reglement ambulante handel op openbaar domein AFDELING 1 Artikel 1: Toepassingsgebied (KB art. 42

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedkeuring

Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein goedkeuring Gemeentebestuur Ardooie Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 11 maart 2013 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter; De Heer en Mevr. Soenens K., Vande Vyvere C., Buyck

Nadere informatie

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten

AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Gemeente Aartselaar REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN AFDELING 1 Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Onderhavig marktreglement zal kenbaar gemaakt

Nadere informatie

Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele

Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele Markten en kermissen Een feest voor de lokale gemeenschap, maar hoe orde op zaken houden? Mechelen, 26 mei 2016 Saskia Baele Handhaving Doen naleven van wetten en regels Controle door politie, justitie

Nadere informatie

REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN

REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN REGLEMENT M.B.T. AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN EN OP HET OPENBAAR DOMEIN AFDELING 1 - Organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten Artikel 1 - Gegevens van openbare markten

Nadere informatie

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE KAPELLEN

MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE KAPELLEN MARKTREGLEMENT VAN DE GEMEENTE KAPELLEN 2012_Marktreglement.doc 1/16 INHOUD Afdeling 1 - Organisatie van de ambulante activiteiten op de openbare markten... 3 Hoofdstuk I: Algemeen... 3 Artikel 1: Organisatie

Nadere informatie

afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium

afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium afdeling grondgebiedzaken dienst patrimonium ALGEMEEN EN ZONAAL DEEL VAN HET GEMEENTELIJK POLITIEREGLEMENT vastgesteld in zitting van de gemeenteraad van 9 december 2010 en gewijzigd bij besluit van 14

Nadere informatie

Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventieen Politiereglement van. Meise

Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventieen Politiereglement van. Meise Algemeen Leefmilieu-, Brandpreventieen Politiereglement van Meise 1 INHOUDSTAFEL TITEL I. DE VEILIGHEID, DE VRIJHEID EN HET GEMAK VAN DOORGANG OP DE OPENBARE WEG 4 HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALING GEBRUIK

Nadere informatie

AFDELING 1. ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN. Artikel 1. Gegevens van openbare markten (wet art. 8 2)

AFDELING 1. ORGANISATIE VAN AMBULANTE ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE MARKTEN. Artikel 1. Gegevens van openbare markten (wet art. 8 2) Huishoudelijk Reglement met betrekking tot ambulante activiteiten op de openbare markten en op het openbaar domein buiten de markten Gecoördineerde versie van de gemeenteraden van 27/09/2007, 24/06/2010,

Nadere informatie

Bijlagen Algemene Politieverordening Stad Kortrijk

Bijlagen Algemene Politieverordening Stad Kortrijk Bijlagen Algemene Politieverordening Stad Kortrijk Gemeenteraadsbeslissing dd. 06.12.2010 Overzicht Bijlage Ia : Terrassenplan Grote Markt Bijlage Ib : Oud terrassenplan andere gebieden dan de Grote Markt

Nadere informatie