Budgetwijziging 2015 OCMW BEVEREN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Budgetwijziging 2015 OCMW BEVEREN"

Transcriptie

1 Budgetwijziging 2015 OCMW BEVEREN

2

3 INHOUD VERKLARENDE NOTA... 4 I. Inleiding... 4 II. Wijzigingen in het exploitatiebudget... 5 III.Wijzigingen in het investeringsbudget... 6 IV. Wijziging Doelstellingennota... 7 V. Financiële toestand VI. Wijziging doelstellingenbudget (B1W) VII.Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten VIIILijst met daden van beschikking IX. Lijst met nominatief toegekende subsidies FINANCIËLE NOTA I. Wijziging exploitatiebudget (BW1) II. Wijziging investeringsbudget (BW2) III.Wijziging van het transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) IV. Wijziging liquiditeitenbudget (BW4) TOELICHTING BIJ DE BUDGETWIJZIGING I. Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) II. Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) III.Transactiekredieten voor inversteringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) IV. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) V. Overzicht investeringseneveloppes VI. Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) VII.Lijst van de verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6) Raad 18 november 2015 Pagina 3 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

4 VERKLARENDE NOTA VERKLARENDE NOTA I. Inleiding Het budget 2015 werd vastgesteld in de OCMW-raad van 26 november 2014 en goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 december De wijziging meerjarenplan wordt voorgelegd op de raad van 18 november 2015, het budget 2015 wordt hieraan aangepast via deze budgetwijziging. De budgetwijziging 2015 heeft impact op de gemeentelijke bijdrage. De gemeentelijke bijdrage voor 2015 wordt verlaagd met het overschot op het resultaat op kasbasis van 2014 met ,09 EUR. De nieuwe gemeentelijke bijdrage 2015 bedraagt ,91 EUR. In dit document vindt u alle verplichte documenten en bijlagen horende bij de budgetwijziging Raad 18 november 2015 Pagina 4 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

5 VERKLARENDE NOTA II. Wijzigingen in het exploitatiebudget De gebudgetteerde uitgaven dalen met ,20 EUR (9,20%). De personeelskosten werden naar beneden aangepast ( ,13 EUR). De gebudgetteerde ontvangsten dalen met ,51 EUR (8,24%). De rechtzetting in de budgettering van de subsidie sociale Maribel naar een negatieve kost heeft zowel op de gebudgetteerde uitgaven als ontvangsten een effect. U/O Rubriek Rubrieknaam B2015 Verschil % Uitgaven 60 Aankopen goederen , , ,41-12,67% 61 Diensten en leveringen , , ,52-5,67% 62 Personeelskosten , , ,29-9,94% 64 Andere werkingskosten (excl. sociale dienst) , , ,25-18,02% 65 Financiële kosten , , ,00-14,70% 648 Kosten sociale dienst , , ,62-4,77% Totaal uitgaven , , ,09-9,20% Ontvangsten 70 Werkingsopbrengsten , , ,50-3,59% Totaal ontvangsten Resultaat exploitatiebudget 74 Andere opbrengsten , , ,73-13,06% 75 Financiële opbrengsten 748 Recuperaties sociale dienst 550,00 0,00 550,00 0,00% , , ,00-6,02% , , ,23-8,24% , , ,14 37,06% De belangrijkste te vermelden wijzigingen voor de budgetwijziging 2015 zijn: Qua uitgavenbudgetten: U/O Rubrieknaam B2015 Verschil % Motivatie Uitgaven Maaltijden aan huis , , ,00-40,34% Dalende verkoop maaltijden aan huis Gas , , ,00-32,65% Overschatting verbruik nieuwe gebouwen Bezoldigingen administratie , , ,00-11,43% Geen indexering + niet ingevulde plaatsen Bezoldigingen WZC , , ,00-3,25% Geen indexering + niet ingevulde plaatsen Subsidie sociale maribel 0, , ,00 100,00% Verplaatsing subsidie sociale Maribel naar negatieve kost RSZ contractuelen , , ,15 3,44% Aanpassing systeem gesco subsidies Raad 18 november 2015 Pagina 5 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

6 VERKLARENDE NOTA Bezoldigingen art , , ,00-51,29% Rechtzetting Leefloon , , ,00-3,72% Daling aantal gerechtigden Rente, kosten van schulden , , ,00-14,70% In 2014 en 2015 minder leningen opgenomen dan initieel geraamd Qua ontvangstenbudgetten: U/O Rubrieknaam B2015 Verschil % Motivatie Ontvangsten Bijdragen wet van 2 april 1965 (FO) , , ,00-64,95% Dalend aantal gerechtigden Leefloon , , ,00 7,29% Verhoging subsidie LOI toelage , , ,00 81,97% Uitbreiding plaatsen Diverse specifieke werkingssubsidies vorige jaren Subsidie sociale maribel Facturatie WZC (dagprijs + was) , , ,00-99,41% Rechtzetting , ,68 0,00-100,00% Rechtzetting , , ,00-6,45% Gedeeltelijke goedkeuring dagprijsverhoging Subsidie gesco's , , ,00 58,98% Aanpassing systeem gesco subsidies Maaltijden aan huis , , ,00-42,00% Dalende verkoop maaltijden III. Wijzigingen in het investeringsbudget Het investeringsuitgavenbudget 2015 daalt met ,04 EUR. Onderstaande tabel geeft een beeld van de wijzigingen. Rijlabels Overdracht 2014 B2015 Totaal 2015 IE-1: nieuwbouw De Bron , , , ,01 IE-2: nieuwbouw Briels , , , ,67 IE-3: LOI , ,01 0, ,01 IE-4: Basisinvestering ,66 0, ,66 IE-5: nieuwbouw SE/DL , ,00 IE-6: Basisinvestering , , , ,50 IE-7: Verhuurpatrimonium , , , ,50 IE-8: Verhuurpatrimonium , , ,00 IE-9: Verkaveling Verrebroek ,00 0, ,00 I-10: Sabot 0,00 0, , ,00 Eindtotaal , , , ,35 Raad 18 november 2015 Pagina 6 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

7 VERKLARENDE NOTA De project Briels en De Bron lopen naar hun eindfase. Op basis van de nog te verwachten ontvangen facturen kunnen de projectgelden naar beneden gebracht worden. Bij de basisinvesteringen en de investeringen in verhuurpatrimonium werd kritisch nagedacht welke investeringen geschrapt of kunnen verschoven worden naar De aankoop van het vroegere CM-gebouw te Melsele (Sabot) wordt opgenomen. Het investeringsontvangstenbudget werd aangepast en stijgt met ,99 EUR. De verkoop van de niet-uitgeruste grond aan de Leurshoek werd doorgeschoven naar De andere niet uitgevoerde verkopen van patrimonium in 2014 werden overgedragen. De verkoop van de woning in de Van Gervenstraat werd geschrapt. De ontvangen kapitaalsubsidie, EUR, van de gemeente Beveren voor het project Briels, wordt in de budgetwijziging opgenomen. IV. Wijziging Doelstellingennota De budgetwijziging heeft invloed op de prioritaire doelstellingen. De verkoop van de LOI-woning in de Van Gervenstraat te Beveren werd geschrapt en deze zal terug in gebruik worden genomen. Onderstaande de gewijzigde doelstellingennota. Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling: BD-1: Realiseren van een positief resultaat op kasbasis en positieve auto- financieringsmarge Kwalitatieve omschrijving: Lokale besturen zijn sinds 1988 verplicht om een begroting in evenwicht in te dienen. Omdat het financiële systeem door de inwerkingtreding van de beleids- en beheerscyclus totaal verandert, diende een nieuwe definitie geformuleerd voor het verplichte financiële evenwicht. Dat bestaat voortaan uit twee onderdelen: - besturen moeten jaarlijks een positief resultaat op kasbasis kunnen voorleggen, waarbij men rekening houdt met een eventueel kasoverschot van de vorige jaren. Het resultaat op kasbasis vloeit voort uit het begrote verschil tussen ontvangsten en uitgaven. Dit wordt verminderd met Raad 18 november 2015 Pagina 7 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

8 VERKLARENDE NOTA de zogenaamde bestemde gelden, middelen die men bewust reserveert voor specifieke toekomstige uitgaven. - besturen moeten kunnen aantonen dat de autofinancieringsmarge op het einde van de planningsperiode ten minste nul is. Een positieve auto-financieringsmarge wijst op een structureel evenwicht. Voor de OCMW's moet de optelsom van de autofinancieringsmarges van elk financieel boekjaar van de planningsperiode positief zijn. Bij een positieve autofinancieringsmarge beschikt een bestuur over de ruimte om (een deel van de) nieuwe (investerings-)uitgaven te doen zonder bijkomende financiering via leningen, en om bijkomende leninglasten te dragen. Op die manier voorkomt men een gedwongen uitverkoop van het OCMWpatrimonium. Voor de periode is het een uitdaging om een evenwicht te vinden tussen de uitgaven en inkomsten, aangezien het de recente economische crisis gevoeld heeft en gezien het groot aantal investeringen in de voorbije legislatuur voor de herwaardering van haar patrimonium, zoals de nieuwbouwinvesteringen WZC De Notelaar, WZC Boeyé-Van Landeghem, WZC Briels, Home De Bron en het NAH De Stroom. Alle diensten dienen samen te werken om deze doelstelling te realiseren. --- Kwantitatieve omschrijving: Jaarlijks een positief resultaat op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge Actieplan: AP-1: Optimaliseren inkomsten Actie: ACT-1: Optimaliseren subsidiestromen (vb Riziv, VAPH,...) Algemene omschrijving: De organisatie moet haar dagdagelijkse werking op vlak van financieel management zo goed mogelijk organiseren. Lokale besturen lopen soms subsidies mis door een niet gesystematiseerde opvolging en beheer van de subsidiestromen. Maatregelen : - Tijdens deze legislatuur zullen de processen van de subsidiestromen doorheen de hele organisatie in kaart worden gebracht en gezocht worden naar verdere optimalisatie/bijsturing van deze processen. - Door de aanwerving van het afdelingshoofd woonzorg kan binnen de afdeling woonzorg gewerkt worden aan de optimalisatie van de RIZIV-inkomsten, onder andere door de implementatie van het softwareprogramma "PartnerPlan". Actie: ACT-2: Aanboren bijkomende inkomsten Algemene omschrijving: De nieuwe bestuursperiode begint in een uiterst moeilijke financiële context. Tal van vormen van dienstverlening en uitgaven staan onder druk. Het zal in de loop van deze nieuwe bestuursperiode (net als de andere OCMW s en gemeenten in Vlaanderen) ongetwijfeld te maken hebben met budgettaire spanningen: m.n. een vertraging van de ontvangsten en een versnelling van de uitgaven. Maatregelen : Enkele vormen van dienstverlening die momenteel (gedeeltelijk) kosteloos zijn, zullen in de toekomst betalend worden of de bijdrage zal ervan worden verhoogd, zoals o.a. het aanrekenen Raad 18 november 2015 Pagina 8 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

9 VERKLARENDE NOTA van persoonlijke was, kapperskosten, en/of kosten mutualiteit. De organisatie zal een grondige analyse maken van de aangeboden dienstverlening en de prijszetting (gedeeltelijk) herbekijken. De dagprijs van de verschillende WZC wordt opgetrokken. De huurprijzen van de woningen in Kallo, Vrasene en Kieldrecht zullendichter naar de huurprijzen van de private markt opschuiven. Actieplan: AP-2: efficiëntiewinsten zoeken Actie: ACT-3: Voorzieningen financieel rendabeler maken Opbrengsten van de voorzieningen optimaliseren (onder meer via RIZIV, dagprijs) en uitgaven/kosten beperken door zo efficiënt mogelijk te werken en zoveel mogelijk winst te halen uit de schaalgrootte van de organisatie. Met de verschillende voorzieningen- extra opbrengsten genereren door deelname aan projecten, fundraising,..., deelnameprijs voor bepaalde activiteiten (vooral in dienstencentrum), personeelsinzet, vrijwilligersinzet,.... Verder wordt gestreefd naar een hogere zorggraad (80% voor de WZC's Briels, De Notelaar en Boeyé-Van Landeghem en 45-50% voor WZC De Linde en Sint-Elisabeth), waardoor de RIZIV-ontvangsten hoger zullen liggen. Actie: ACT-4: Rationaliseringsinvesteringen Onder andere door de integratie van de ondersteunende diensten van OCMW en gemeente dringen rationaliseringsinvesteringen zich op. Momenteel zitten de gemeentediensten te veel verspreid in tal van (oude) gebouwen. Doordat de gemeente zal investeren in grotere sites, kan efficiënter worden gewerkt en worden middelen (o.a. infrastructuur, machines, energie,...) optimaler gebruikt. Actieplan: AP-3: besparingen doorvoeren Actie: ACT-5: Evaluatie en bijsturing werkingskosten De werkingskosten worden nauwgezet opgevolgd. Op deze manier kan kort op de bal gespeeld worden indien het budget afwijkt van de gemaakte kosten. De organisatie tracht de werkingskosten onder controle te houden zodat een strikte budgettering mogelijk wordt. Regelmatig worden bepaalde groepen van werkingskosten onder de loep genomen en indien nodig bijgestuurd. De optimalisatie van de werking van de wasserijdiensten is hiervan een voorbeeld. Actie: ACT-6: Evaluatie en bijsturing personeelskosten Er wordt gezocht naar mogelijkheden om te besparen op de verschillende HR-domeinen. Hiervoor werd een grondige analyse van de personeelskosten gemaakt. Er zal een methodiek gehanteerd worden om het personeelsbestand periodiek door te lichten. Er wordt extra aandacht besteed aan het onderzoek om te besparen op de personeelskosten van de verschillende voorzieningen. Het wettelijk en subsidieerbaar personeelskader is hier het streefdoel. Raad 18 november 2015 Pagina 9 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

10 VERKLARENDE NOTA Op de raad van 10 juli 2013 werd een tijdelijke verhoging van de personeelsformatie maatschappelijke dienstverlening goedgekeurd omwille van het stijgend aantal hulpvragen. Jaarlijks zal worden geëvalueerd of deze personeelsuitbreiding nog verder te motiveren is. Actie: ACT-7: Patrimonium optimaliseren Om een antwoord te bieden op het actuele besparingsplan dient binnen het aanwezige patrimonium onderzocht welke onroerende goederen in aanmerking komen voor verkoop (opbrengsten). In deze legislatuur wordt onderzocht of het mogelijk is om onder meer volgend patrimonium te verkopen: grond Dijkstraat, verkaveling Verrebroek, grond Leurshoek, 3 van de 4 woningen Bijlstraat,... Raad 18 november 2015 Pagina 10 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

11 VERKLARENDE NOTA V. Financiële toestand Het resultaat op kasbasis stijgt in deze budgetwijziging tot ,47 EUR. De reden van deze stijging is vooral te wijten aan de ontvangen kapitaalsubsidie, EUR, van de gemeente Beveren voor het project Briels, die bij de opmaak budget 2015 niet voorzien was. De autofinancieringsmarge stijgt in deze budgetwijziging tot ,14 EUR. Deze stijging is vooral te wijten aan de dalende kosten verbonden aan de leningsuitgaven. In de periode werden tot op heden minder leningen opgenomen dan initieel voorzien werd. Gedurende de periode is de som van de autofinancieringsmarge positief. Autofinancieringsmarge , , , , , ,00 Som ,60 Raad 18 november 2015 Pagina 11 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

12 VERKLARENDE NOTA Raad 18 november 2015 Pagina 12 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

13 VERKLARENDE NOTA VI. Wijziging doelstellingenbudget (B1W) Raad 18 november 2015 Pagina 13 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

14 VERKLARENDE NOTA Raad 18 november 2015 Pagina 14 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

15 VERKLARENDE NOTA VII. Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Geen wijzigingen (nihil-lijst) Raad 18 november 2015 Pagina 15 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

16 VERKLARENDE NOTA VIII. Lijst met daden van beschikking Geen wijzigingen (nihil-lijst) Raad 18 november 2015 Pagina 16 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

17 VERKLARENDE NOTA IX. Lijst met nominatief toegekende subsidies Geen wijzigingen (nihil-lijst) Raad 18 november 2015 Pagina 17 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

18 FINANCIËLE NOTA FINANCIËLE NOTA I. Wijziging exploitatiebudget (BW1) Raad 18 november 2015 Pagina 18 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

19 FINANCIËLE NOTA II. Wijziging investeringsbudget (BW2) Raad 18 november 2015 Pagina 19 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

20 FINANCIËLE NOTA Raad 18 november 2015 Pagina 20 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

21 FINANCIËLE NOTA Raad 18 november 2015 Pagina 21 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

22 FINANCIËLE NOTA Raad 18 november 2015 Pagina 22 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

23 FINANCIËLE NOTA Raad 18 november 2015 Pagina 23 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

24 FINANCIËLE NOTA Raad 18 november 2015 Pagina 24 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

25 FINANCIËLE NOTA III. Wijziging van het transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Raad 18 november 2015 Pagina 25 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

26 FINANCIËLE NOTA IV. Wijziging liquiditeitenbudget (BW4) Raad 18 november 2015 Pagina 26 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

27 TOELICHTING TOELICHTING BIJ DE BUDGETWIJZIGING I. Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Raad 18 november 2015 Pagina 27 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

28 TOELICHTING II. Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Raad 18 november 2015 Pagina 28 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

29 TOELICHTING III. Transactiekredieten voor inversteringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Raad 18 november 2015 Pagina 29 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

30 TOELICHTING Raad 18 november 2015 Pagina 30 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

31 TOELICHTING IV. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Raad 18 november 2015 Pagina 31 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

32 TOELICHTING V. Overzicht investeringseneveloppes Raad 18 november 2015 Pagina 32 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

33 TOELICHTING VI. Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) Raad 18 november 2015 Pagina 33 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

34 TOELICHTING VII. Lijst van de verstrekken werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld (TB6) Raad 18 november 2015 Pagina 34 Waarnemend Financieel Beheerder: Tine Carion

Budget 2017 OCMW BEVEREN

Budget 2017 OCMW BEVEREN Budget 2017 OCMW BEVEREN INHOUD BELEIDSNOTA... 4 I. Inleiding... 4 II. Missie, Visie en waarden... 7 1. Missie... 7 2. Visie... 7 3. Waarden... 8 III.Doelstellingennota... 9 IV. doelstellingenbudget (B1)...

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

Wijziging meerjarenplan OCMW BEVEREN

Wijziging meerjarenplan OCMW BEVEREN Wijziging meerjarenplan 2014 2019 OCMW BEVEREN 2014-2019 INHOUD 2014-2019 INLEIDING... 4 STRATEGISCHE NOTA... 6 FINANCIËLE NOTA... 9 I. Financieel doelstellingenplan... 9 II. Staat van het financiële

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016)

Budget (Raad van Bestuur 7/11/2016) Budget 2017 (Raad van Bestuur 7/11/2016) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 3332 - Inschrijvingsnummer 11 - Exploitatie 9 - Investeringen 0 - Liquiditeiten 1 AGB Masterplan (NIS-code: 72039

Nadere informatie

Wijziging meerjarenplan OCMW BEVEREN

Wijziging meerjarenplan OCMW BEVEREN Wijziging meerjarenplan 2014 2019 OCMW BEVEREN 2014-2019 INHOUD 2014-2019 INLEIDING... 4 STRATEGISCHE NOTA... 6 FINANCIËLE NOTA... 9 I. Financieel doelstellingenplan... 9 II. Staat van het financiële

Nadere informatie

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2014 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 16 december 2013 Namens het : OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele 8770 Ingelmunster NIS-code 36007 Secretaris:

Nadere informatie

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten

Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Budgetten wijzigen voor niet-specialisten Ben Gilot Stafmedewerker financiën VVSG 21.11.2014 Gemeenten en OCMW s 1 kennen specifieke regels voor de aanwending van publieke gelden. Deze regels met betrekking

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER

BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER BUDGET 2013 OCMW INGELMUNSTER Vastgesteld door de RMW van 29 januari 2013 Namens het OCMW Ingelmunster: OCMW-Secretaris OCMW-Voorzitter Joost Vandeweghe Katrien Vandecasteele Inhoud 1. De beleids- en Beheerscyclus

Nadere informatie

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015)

Budget 2016. (Raad van Bestuur 15/12/2015) Budget 2016 (Raad van Bestuur 15/12/2015) Inschrijvingen in budgetjournaal: - Lijnnummer 1049 - Inschrijvingsnummer 43 - Exploitatie 6 - Investeringen 22 - Liquiditeiten 10 AGB Sport (NIS-code: 72039 -

Nadere informatie

Advies MAT budgetwijziging 2016/1

Advies MAT budgetwijziging 2016/1 ADVIES MAT BUDGETWIJZIGING 2016/1 Gemeenteraad d.d. 30 juni 2016 1 1. VOORWOORD Het advies van het MAT over het ontwerp van de budgetwijziging 2016/1 slaat enkel op de wettelijkheid en de te verwachten

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen

Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015. OCMW Antwerpen OCMWANTWERPEN departement Financiën departement Bestuurszaken Werner Symoens Sven Gerits Francis Wellesplein 1 2018 ANTWERPEN Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 & Budgetwijziging 2015 OCMW Antwerpen De

Nadere informatie

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013

Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Beleidsrapport Budget 2014 (BP2014-0_0) Periode: 2014 26/11/2013 Gemeentebestuur Sint-Martens-Latem (NIS 44064) Dorp 1-9830 Sint-Martens-Latem Secr.: Jef Van den Heede Fin. beheerder: Annick De Smet Inleiding

Nadere informatie

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal.

BELEIDSNOTA. In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. BELEIDSNOTA In 2012 stapte het OCMW van Herent samen met de gemeente als pilootproject in het BBC verhaal. De nieuwe beheers- en beleidscyclus biedt het OCMW de mogelijkheid om haar transparante manier

Nadere informatie

Budgetwijziging 2014 nr. 1

Budgetwijziging 2014 nr. 1 Budgetwijziging 2014 nr. 1 OCMW Oostkamp - Budgetwijziging 2014 nr. 1 2 BUDGETWIJZIGING 2014 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 5 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016

Gemeentefinanciën. Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Gemeentefinanciën Infoavond KWADRANTplus Denk Mee 29/11/2016 Inhoud Enkele termen Algemene gemeentebegroting: waar op letten bij evaluatie? Herne als voorbeeld Impact van federale en Vlaamse beleidsmaatregelen

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Deel 2 Financiële nota In dit tweede deel van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling gemaakt van het te voeren beleid voor de komende 6 jaren. Vanaf boekjaar 2014 wordt

Nadere informatie

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS

BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS BUDGET 2015 GEMEENTE MERKSPLAS INHOUDSTAFEL 1. INLEIDING... 3 2. MISSIE... 5 3. BELEIDSNOTA... 6 3.1. DOELSTELLINGENNOTA... 6 3.2. DOELSTELLINGENBUDGET... 16 3.3. FINANCIËLE TOESTAND... 17 3.4. LIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN...

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse OCMW s: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. Inleiding Sinds het boekjaar 2014 werken alle Vlaamse OCMW s, net als de andere lokale besturen (gemeenten, provincies,

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016

Gemeente JABBEKE BBC MJP BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC MJP 2014-2019 BUDGET 2016 Gemeente JABBEKE BBC Aanpassing MJP 2014 2019 (2016/1) Identificatie bestuur Gemeente Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke NISCODE: 31012 Secretaris: Gabriël

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 februari 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Eerste reeks wijzigingen van 2015 Technische

Nadere informatie

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014

Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010. Verklarende nota. Budgetwijziging 2 van 2014 Gemeente Grobbendonk rapporteringsperiode: 2014 Boudewijnstraat 4 2280 Grobbendonk NIS-code: 13010 Verklarende nota Budgetwijziging 2 van 2014 Financiële toestand Herziening Secretaris Marnef Annemie Financieel

Nadere informatie

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota

BUDGET 2015. Beleidsnota. Financiële nota BUDGET 2015 Beleidsnota Financiële nota OCMW-Raad : 18/12/2014 Inhoud INLEIDING... 3 ALGEMEEN... 4 1. DE BELEIDSNOTA... 6 1.1 DOELSTELLINGENNOTA... 7 1.2 DOELSTELLINGENBUDGET (B1)... 13 1.3 DE FINANCIËLE

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN O INHOUD BELEIDSNOTA... 5 I. Inleiding... 5 II. Missie, Visie en waarden... 7 1. Missie... 7 2. Visie... 7 3. Waarden... 8 III. OCMW Beleidsorganen... 9 1. Identificatie

Nadere informatie

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16

Budget 2014. Doelstellingennota 3. Doelstellingenbudget (schema B1) 13. De financiële toestand 16 Budget 214 Beleidsnota Doelstellingennota 3 Doelstellingenbudget (schema B1) 13 De financiële toestand 16 Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten 17 Lijst met daden van beschikking 17

Nadere informatie

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan

Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan & Answer to your Questions Gemeente Pepingen Advies bij nazicht van simulatie meerjarenplan 2014-2019 Technisch nazicht De simulatie (bijlage) van het meerjarenplan 2014-2015 is technisch correct opgebouwd.

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015-2019 inclusief budgetwijziging 2015 AGB Westerlo p. 2 van 15 aanpassing meerjarenplan AGB Westerlo laatste budgettair Kasteelpark 6 journaalnummer: 2260 Westerlo

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst financiële dienst Volgnummer dossier 16 Onderwerp OCMW. Kennisneming van het budget van het OCMW voor

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds.

Er wordt een wijziging voorzien in het aandeel dat het OCMW jaarlijks ontvangt van het gemeentefonds. Toelichting - aanpassing meerjarenplan 2014-2019 - budget 2015 1. Belangrijkste aanpassingen A. GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage verschuift met 1 jaar. Dit betekent dat, gespreid over de

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 7 Dienst Financiële Planning BUDGET 2014 Financiële nota met toelichting Inhoudstafel Financiële nota Het exploitatiebudget (model B2)...3 Het globale exploitatiebudget...5 Het exploitatiebudget

Nadere informatie

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7.

Geconsolideerd. Jaarbudget Jaarrekening Verschil. Berekening Resultaat op kasbasis. Totaal resultaat boekjaar -72.247,00-79.804,78-7. OCMW PEPINGEN JAARREKENING BOEKJAAR 2014 VERKLARING VOOR DE BELANGRIJKE VERSCHILLEN TUSSEN DE GEREALISEERDE EN DE GEBUDGETTEERDE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN/ GLOBALE BESPREKING Geconsolideerd Het totaal kasresultaat

Nadere informatie

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3

Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code: 30000 Beleidsnota bij het budget 2014: Financiële toestand 2014 BN3 189 190 1. Inhoud en betekenis De financiële toestand

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019

De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 De financie le toestand van de Vlaamse gemeenten: analyse van de meerjarenplannen 2014-2019 1. BBC of de beleids- en beheerscyclus Sinds het boekjaar 2014 werken de lokale besturen (gemeenten, OCMW s,

Nadere informatie

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget

Beleids- en BeheersCyclus. Workshop Meerjarenplan & Budget Beleids- en BeheersCyclus Workshop Meerjarenplan & Budget Inhoud 9u30: Beleidsrapporten algemeen Meerjarenplan 10u00: Financieel evenwicht 10u30: Budgettair resultaat 2010 11u45: Budget 12u30: Broodje

Nadere informatie

BUDGET Gemeente Herne

BUDGET Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2016 BUDGET 2016 Gemeente Herne Gemeenteraad 30 december 2015 Budget 2016 Het budget is het document dat wordt opgemaakt voor

Nadere informatie

Budget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015

Budget 2016 en MJP 2016-2019. Gemeenteraad 14/12/2015 Budget 2016 en MJP 2016-2019 Gemeenteraad 14/12/2015 Inhoud 1. Uitgangspunten initieel MJP + Aanpak 2016 2. Budget 2016 Belangrijkste aanpassingen met structurele impact 3. Samenvatting impact bijsturingen

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015:

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015: BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 215: 1. AANPASSING GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 1/1/214: 1.1. Thesauriebewijzen: Het OCMW Hasselt maakt voor de financiering en préfinanciering (Zorgproject) van zijn

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Vlaamse provincies) Databronnen Door de lokale besturen geboekte ontvangsten en uitgaven die via de digitale rapportering verwerkt worden in de BBC-database van het Agentschap

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011

Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte. Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Financieel evenwicht Studiedag ABB-Deloitte Antwerpen, Gent, Brussel 28 / 30 november en 5 december 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Nettowerkkapitaal in een ondernemingsomgeving 5 2.1 Berekening van de behoefte

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus

BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus BBC: de nieuwe Beleidsen BeheersCyclus 22 november 2012 Hilde Moerenhout IKZ, provincie Oost-Vlaanderen Agenda Planmatig beleid en strategisch management - Geïntegreerde planningscyclus - Beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting

MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting ESF-Kwaliteitslabel : QP/1022 Kouterlaan 19 9070 DESTELBERGEN Tel. 09/230.08.99 Fax. 09/231.89.90 MEERJARENPLAN 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Toelichting Voorzitter : Mevrouw Lebon Liliane

Nadere informatie

Raad voor maatschappelijk welzijn

Raad voor maatschappelijk welzijn BEKNOPT VERSLAG Raad voor maatschappelijk welzijn Woensdag Dit is een voorlopig verslag van de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van. De besluiten zijn pas definitief na de goedkeuring van

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

2. Goedkeuren protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor inbreuken op het strafwetboek (gemengde inbreuken).

2. Goedkeuren protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor inbreuken op het strafwetboek (gemengde inbreuken). LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 6 JULI 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) AGENDA OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst beleidsondersteuning Volgnummer dossier 27 Onderwerp Autonoom Gemeentebedrijf Bredene. Goedkeuring

Nadere informatie

MEERJARENPLANAANPASSING 3 2014-2019. Gemeente Herne

MEERJARENPLANAANPASSING 3 2014-2019. Gemeente Herne Gemeentebestuur Herne Centrum 17 1540 Herne NIS 23032 Rapporteringsperiode 2014-2019 MEERJARENPLANAANPASSING 3 2014-2019 Gemeente Herne Gemeenteraad 30 december 2015 Aanpassing 3 van het meerjarenplan

Nadere informatie

Budget 2014 - Toelichting

Budget 2014 - Toelichting 2014 - Toelichting (gemeenteraad 19 december 2013) (NIS-code: 72039) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1 Toelichting budget 2014 2 Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget per beleidsdomein...

Nadere informatie

Beleidsnota inclusief addenda 2015

Beleidsnota inclusief addenda 2015 Kerkstraat 1 3910 Neerpelt NIS-code : 88999 Laatste budgettaire journaalnummer : 2015002540 Beleidsnota inclusief addenda 2015 Secretaris Vrolix Guido Financieel beheerder Leën Henri Welzijnsregio Noord-

Nadere informatie

Bijlage: financieel kader

Bijlage: financieel kader Bijlage: financieel kader 1. Nieuwe decretale verplichtingen De gezondheid van de stadsfinanciën zal moeten beoordeeld worden op basis van de nieuwe decretale verplichtingen die in het kader van de beleids-

Nadere informatie

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 I. EXPLOITATIEBUDGET I.A. Uitgaven I.A.1. Goederen en diensten (werkingsuitgaven) Deze uitgaven worden in 2015

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Inhoud BBC en Gemeentelijke diensten Budgethouderschap Intern verzelfstandigd agentschappen

Nadere informatie

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies

Beleids- en Beheerscyclus. Gemeenten, OCMW s en Provincies Beleids- en Beheerscyclus Gemeenten, OCMW s en Provincies I. Kader van totstandkoming Organieke decreten Internationale verplichtingen i.k.v. ESR95 Het Vlaamse Regeerakkoord Aanbevelingen Raad van Europa

Nadere informatie

BUDGET 2011 WERKINGSBUDGET DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL

BUDGET 2011 WERKINGSBUDGET DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL BUDGET 2011 1. GEBUDGETTEERDE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN WERKINGSBUDGET 2010 - DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN 2011 2010 Rekening OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL Aalter 584,50 8719,14

Nadere informatie

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING

OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OVERZICHT RAADSBESLUITEN GEMEENTERAADSZITTING D.D. 19-12-2013 BEKENDMAKING OPENBARE ZITTING 1. Budgetwijziging gemeente 2013/1. De raad hecht zijn goedkeuring aan de voorgestelde budgetwijziging. In de

Nadere informatie

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014

B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2014 RMW 9 JANUARI 2014 OCMW Berlare Budget 2014 Secretaris: Hilde Van der Jeugt

Nadere informatie

Financiële analyse 2007-2012. Gemeente Zwevegem

Financiële analyse 2007-2012. Gemeente Zwevegem Financiële analyse 2007-2012 Gemeente Zwevegem opmaak: 12 april 2013 Inleiding... 2 1. Budgettaire Boekhouding - analyse... 3 1.1 Globaal overzicht van de gewone dienst uitgaven... 3 1.1.1 Werkingskosten...

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren:

PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013. UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: PERSBERICHT 6 DECEMBER 2013 MEERJARENPLANNING 2014-2019 UITGAVEN > of = ONTVANGSTEN - problemen sinds aantal jaren: dalende inkomsten dividenden (winstaandeel) dalende inkomsten belastingen (o.a. door

Nadere informatie

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99

Budget 2015. Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 NIS-nummer: 46021 BTW-nummer: 212.171.860 Budget 2015 Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99 Secretaris: Tjeu van Diessen 9100 Sint-Niklaas Financieel beheerder: Luc Vermeiren Tel: 03/778.60.00

Nadere informatie

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 1 3 D E C E M B E R

V E R S L A G O P E N B A R E Z I T T I N G R A A D D. D. 1 3 D E C E M B E R OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT KORTRIJK Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem Tel 056 76 52 00 Fax 056 75 81 55 E-mail: info@ocmw.zwevegem.be www.ocmwzwevegem.be

Nadere informatie

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen

Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015. District Antwerpen Aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 bij budget 2015 District Antwerpen Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Naam bestuur: Aanpassing van het meerjarenplan District Antwerpen NIS-code bestuur:

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies

DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS. Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies DE BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Regelgeving voor gemeenten, OCMW's en provincies Inhoud 1. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare

Nadere informatie

FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN

FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN Provincie: WEST-VLAANDEREN GEMEENTE INGELMUNSTER Bijlage van het budget voor het jaar 2011 FINANCIEEL MEERJARIG BELEIDSPLAN 2011 TOT 2013 I. Omschrijving van de huidige financiële toestand als uitgangsbasis

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC

Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur. Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Beleids- en beheerscyclus: Papieren waarheid of daadkrachtig bestuur Pilootbesturen getuigen over hun ervaringen met BBC Brussel, 24 november 2011 Programma Ellen Ruelens: Staan de beleidsrapporten i.f.v.

Nadere informatie

Waarom (nu) een hervorming? Voor welke besturen geldt de hervorming? Uitgangspunten van de hervorming Basiselementen BBC-besluit

Waarom (nu) een hervorming? Voor welke besturen geldt de hervorming? Uitgangspunten van de hervorming Basiselementen BBC-besluit De beleids- en beheerscyclus voor u toegelicht Gent, 26 oktober Malle, 9 november Roeselare, 16 november Heusden-Zolder, 30 november Leuven, 2 december VVSG-Ronde van Vlaanderen najaar 2010 Inhoud Waarom

Nadere informatie

BEGROTING RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert

BEGROTING RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert BEGROTING 2011 RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert Budget 2011 Inhoudsopgave Inleiding p. 2 Beleidsdomeingen p. 3 Strategische nota p. 4 Financiële nota p. 5 Financiële doelstellingenplan Tabel

Nadere informatie

Evaluatie beleids- en beheerscyclus

Evaluatie beleids- en beheerscyclus Evaluatie beleids- en beheerscyclus Inbreng vanuit de VVSG 2 de versie 1 Aanleiding Op 19 april 2012 ontving de VVSG vanuit het Agentschap Binnenlands Bestuur een mail om vóór 27 april 2012 elementen voor

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 2014003014 Koning Leopold III-laan 41 8200 Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Exploitatiebudget per beleidsdomein 214 TL1

Nadere informatie

Ook houdt het OCMW rekening met de stijging van de kosten voor asielzoekers tengevolge van de overbezetting van het opvangnetwerk asielzoekers.

Ook houdt het OCMW rekening met de stijging van de kosten voor asielzoekers tengevolge van de overbezetting van het opvangnetwerk asielzoekers. Beleidsnota OCMW Budget 2010 Inleiding: Bij de opmaak van het budget 2010 wordt rekening gehouden met de maatschappelijke evoluties zoals ze waargenomen worden in de diensten van het OCMW en vooral bij

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR NIJLEN

GEMEENTEBESTUUR NIJLEN GEMEENTEBESTUUR NIJLEN BUDGET 215 Inhoudsopgave budget 215 1. Beleidsnota 1.1. Doelstellingennota 1.2. Schema B1: Het doelstellingenbudget 1.3. De financiële toestand 1.4. Lijst met opdrachten voor werken,

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies)

Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Bronnen en overgang naar het ESR (Waalse provincies) Databronnen Uitgaven : geboekte ontvangsten - aanrekeningen (bron : boekhoudsysteem + ecomptes) Ontvangsten : geboekte netto vastgestelde rechten (bron

Nadere informatie

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad

Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad PERSCONFERENTIE 6 december 2014 Zuurstof voor burgers, ondernemers en stad Verstandig investeren in toekomst Hamont-Achel Vorig jaar bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 heeft het schepencollege

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049

Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049 Gemeentebestuur Nevele, Cyriel Buyssestraat 15-17, 9850 Nevele NIS 44049 Inhoudstafel Beleidsnota 135 Doelstellingennota 135 Doelstellingenbudget 142 Andere elementen van de beleidsnota 143 Financiële

Nadere informatie

Traject evaluatie BBC

Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie APB Vera 21 juni 2016 Traject evaluatie BBC BBC-evaluatie bevragingen en interviews vergaderingen BBC-forum ontwerpteksten ABB op website mee te nemen in Decreet Lokaal Bestuur nog niet politiek

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten)

Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Bronnen en overgang naar het ESR (Brusselse gemeenten) Databronnen Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Uitgaven: Geboekte uitgaven - aanrekeningen (bronnen = boekhoudsystemen Phoenix, Stesud,

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 527.486 10.559.429 10.031.943 Prioritaire Doelstellingen 19.065 804.600 785.535 Exploitatie 19.065 87.600 68.535

Nadere informatie

Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar Berekening van het gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar Workshop starters 2012 OCMW s 4 oktober 2011 Marc Maebe Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar Verslag bij het BVR art.

Nadere informatie

De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s

De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s Lokale financiën De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s 2014 De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s De belangrijkste tendensen die de Vlaamse OCMW s optekenen in hun meerjarenplan 2014-2019

Nadere informatie