HUISHOUDELIJK REGLEMENT. VvE Rozemarijnhof Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUISHOUDELIJK REGLEMENT. VvE Rozemarijnhof Amsterdam"

Transcriptie

1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Rozemarijnhof Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van het appartementencomplex genaamd Rozemarijnhof. Dit brengt met zich mee dat u niet alleen verantwoordelijk bent voor uw eigen appartement, maar dat u ook medeverantwoordelijk bent voor het in goede en representatieve staat houden van het gehele gebouw. De gebruikers van het gebouw moeten zich ervan bewust zijn dat het dicht opeen wonen gemakkelijk aanleiding kan geven tot overlast. Dit reglement vormt een aanvulling op de splitsingsakte Appartementsrechten Rozemarijnhof d.d. 26 september 2007 en het Modelreglement Voor vragen en / of opmerkingen kan de eigenaar/gebruiker zich richten tot het bestuur, te bereiken via ; Artikel 1: Inleiding Wat betreft het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken: De vergadering van eigenaren is bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik van de gedeelten die niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, voor zover het modelreglement daarover geen bepalingen bevat. a. Iedere eigenaar, bewoner, gebruiker en/of gezinslid wordt geacht het standaardreglement en het hierna volgende te hebben gelezen, te kennen en nauwgezet na te leven. b. Bij aankoop dan wel ingebruikneming van zijn/haar privé-gedeelte ontvangt de eigenaar een exemplaar van dit huishoudelijk reglement. c. Waar in dit reglement wordt gesproken van eigenaar worden tevens begrepen de gebruiker(s) / bewoner(s) voor zover uit de tekst niet het tegendeel blijkt. d. Aanvulling of wijziging van dit reglement kan geschieden door de vergadering van eigenaren met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin een aantal eigenaren tegenwoordig of vertegenwoordigd is dat tenminste twee/derde van het totaal aantal stemmen kan uitbrengen. Huishoudelijk Reglement VvE Rozemarijnhof Pagina 1 van 9 versie

2 Artikel 2: Gemeenschappelijke gedeelten Definitie: toegang en gang naar bergingen, centrale hal, lift, trappenhuis, galerijen, brandtrap, dak van appartementencomplex, parkeergarage; a. Gemeenschappelijke gedeelten zijn die gedeelten van de gebouwen alsmede de daarbij behorende grond, die blijkens de splitsingsakte niet bestemd zijn of worden om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt. b. Het is niet toegestaan in de gemeenschappelijke ruimten c.q. op de galerijen: 1. fietsen, vouwfietsen, bromfietsen, autopeds, driewielers, kinderwagens en boodschappen-wagens, speelgoed, schoenen, paraplu s en soortgelijke voorwerpen alsmede vuilniszakken en dergelijke te plaatsen en/of te houden; 2. boormachines, gereedschappen, voertuigen en/of andere werktuigen welke door geluid, trilling of stank overlast kunnen veroorzaken, op te slaan, te gebruiken of te repareren, behalve indien het werkzaamheden betreft in/aan diezelfde gemeenschappelijke gedeelten; 3. voorwerpen zoals posters, schilderijen, stickers, potten en planten ter verfraaiing aan te brengen of anderszins wijzigingen te plegen, zonder toestemming van de vergadering van eigenaren, hierbij dient rekening te worden gehouden met de vluchtroute bij bijvoorbeeld brand (appartementen en woningen). In geval van onenigheid moet het bestuur VvE geraadpleegd worden; 4. huisdieren zonder toezicht in de gemeenschappelijke ruimten en niet aan de lijn te laten lopen; 5. kinderen te laten spelen, zoals voetballen, rolschaatsen, etc.; de ouders zien, voorzover het hun wettelijke verantwoordelijkheid betreft, toe op de naleving door hun kinderen van het in dit lid en de voorgaande leden bepaalde; 6. reclameaanduidingen, naamborden, etc. in een andere stijl/materiaal dan reeds aanwezig, aan te brengen aan of tegen de buitengevel, welke de privé-gedeelten omsluiten, waarvan de eigenaar/gebruiker het recht op uitsluitend gebruik heeft; 7. energie te betrekken van de gemeenschappelijke energievoorzieningen, anders dan voor werkzaamheden betreffende die gemeenschappelijke gedeelten (zoals onderhoud en schoonmaak); voor werkzaamheden van persoonlijke aard is dit NIET toegestaan. Huishoudelijk Reglement VvE Rozemarijnhof Pagina 2 van 9 versie

3 8. Aan de buitenkant van de privéruimten de daarop aangebrachte kleuren te verwijderen en / of te veranderen. Dit houdt in dat de buitenmuren en balkons / serres en de daarbij behorende ramen en deuren in de origineel aangebrachte kleur moeten blijven, tenzij de vergadering tot andere kleurkeuzes heeft besloten; 9. Kleur code voor de rolluiken zijn: Wit 9010 c. De eigenaar dient zich te onthouden van het verontreinigen of doen verontreinigen van de gemeenschappelijke gedeelten. Indien een dergelijke ruimte toch wordt verontreinigd, dient de betreffende eigenaar deze onmiddellijk voor eigen kosten te reinigen. Is de eigenaar nalatig dan kan het bestuur opdracht tot reiniging aan een derde geven. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de nalatige eigenaar. d. De eigenaar dient binnen een termijn van 14 dagen ervoor zorg te dragen, dat bij verdwijning of vernieling uniforme naamborden en nummers op de brievenbussen en drukbellen worden aangebracht. Om uniformiteit te waarborgen worden deze naamplaatjes door de Eigen Haard beheerafdeling besteld en geplaatst. De reparaties en nummers en brievenbussen worden via de technische administratie gemeld en behandeld. De kosten zijn voor de eigenaar zelf. Deze worden doorbelast. e. De liften te belasten met meer dan het aangegeven gewicht, resp. aantal personen of de lift op een andere manier oneigenlijk te gebruiken. Schade ontstaan door overtreding van deze bepaling zal worden verhaald en wel hoofdelijk op diegenen die zich tijdens de overtreding in de lift bevonden of anderszins het overgewicht hebben veroorzaakt. f. In de gemeenschappelijke ruimten en de liften is het verboden te roken. g. Het is de eigenaar verboden apparatuur ten algemene dienste af te sluiten of te openen, resp. in- of uit te schakelen. Eventuele klachten met betrekking tot deze apparatuur dienen aan het bestuur te worden doorgegeven. h. Post, kranten, al of niet overbodig reclamemateriaal en dergelijke, dienen in de daartoe bestemde postvakken te worden gedeponeerd en dienen door de desbetreffende eigenaar/gebruiker te worden meegenomen naar zijn/haar privé-gedeelten en mogen niet worden gedeponeerd in de gemeenschappelijke gedeelten. i. Huishoudelijk afval mag alleen in goed afgesloten plastic zakken in de daarvoor bestemde containers worden gedeponeerd. De eigenaar dient zelf contact op de nemen met de gemeente voor het weghalen van grofvuil. Glas, papier en chemisch afval dienen door de eigenaar gedeponeerd te worden op de daarvoor bestemde plaatsen. j. Het gebruik van het gebouw door eigenaars en bezoekers dient zodanig te geschieden dat de persoonlijke belangen van elk der leden van de vereniging op verantwoorde wijze worden gediend. Dit impliceert dat iedere eigenaar verplicht is rekening te houden met de privacy van de mede-eigenaars. Huishoudelijk Reglement VvE Rozemarijnhof Pagina 3 van 9 versie

4 k. Het is niet toegestaan het dak te betreden of anderen via de woning toegang tot het dak te verlenen anders dan bedoeld voor het verrichten van door het bestuur opgedragen werkzaamheden. l. Indien gebreken aan het gebouw worden geconstateerd dienen deze zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij het bestuur en de technische administratie van Eigen Haard ( ). m. Het is de eigenaars/gebruikers niet toegestaan om schotelantennes en dergelijke aan de gevel, op het dak of de balkonreling van het appartement of aan gevel, balkonreling van de eengezinswoning te bevestigen. De voorwerpen mogen ook niet buiten de gevel of het balkon uitsteken. Zie artikel 22 lid 1 en 2 van de Splitsingsakte en Modelreglement Dit mag slechts geschieden met toestemming van de vergadering. Artikel 3: Geluidsoverlast a. De eigenaar is verplicht bij het verblijf in- en het gebruik van zijn/haar woning balkon en terras en de gemeenschappelijke gedeelten gepaste rust in acht te nemen en geen geluidsoverlast te veroorzaken. Hierbij dient onder meer gedacht te worden aan gezang en gebruik van muziekinstrumenten en geluidsdragers, het afspelen van luide muziek waardoor de rechtstreekse buren last hebben, het geven van feesten en het dichtslaan van entreedeuren en deuren van de bergingen. Mocht er een feest worden gegeven, dan dient dit op het mededelingenbord gecommuniceerd te worden naar alle medebewoners. b. Geluidsoverlast als gevolg van het gebruik van boor- en schuurmachines, was- en droogmachines, etc. dient strikt beperkt te blijven en mag beslist niet voorkomen tussen; maandag t/m vrijdag voor 08:00 en na 21:00 uur zaterdag voor 10:00 en na 18:00 zon- en feestdagen voor 12:00 en na 16:00 Mocht u overlast ondervinden en komt u er met de betreffende persoon niet uit, dan kunt u desgewenst de beheerder inschakelen (Eigen Haard). Artikel 4: Verkoop/verhuur van appartementen Iedere eigenaar dient een eventuele koper of nieuwe bewoner op de hoogte te stellen van de inhoud van het huishoudelijk reglement, alvorens de verkoopovereenkomst wordt getekend. Verhuur/in gebruikgeving van het appartement moet worden gemeld aan het bestuur. De eigenaar blijft verantwoordelijk voor eventuele schade. Zowel eigenaar als gebruiker dienen een verklaring te ondertekenen. De huurder dient een verklaring af te geven van goed gedrag Huishoudelijk Reglement VvE Rozemarijnhof Pagina 4 van 9 versie

5 Artikel 5: Verhuizingen en verbouwingen a. Het verwijderen van steunmuren is bij verbouwingen verboden. Verbouwingen mogen niet langer duren dan 2 maanden. De eigenaar die opdracht heeft gegeven voor een verbouwing is aansprakelijk voor eventuele toegebrachte schade aan gemeenschappelijke gedeelten en/of een ander appartement. b. De eigenaar die opdracht heeft gegeven voor een verbouwing is aansprakelijk voor eventueel toegebrachte schade aan een ander appartement. Hij/zij dient deze schade op eerste aanmaning van het bestuur te voldoen aan de desbetreffende eigenaar. c. Kosten van veroorzaakte schades aan de gemeenschappelijke ruimten door verhuizingen en/of verbouwingen zullen in rekening worden gebracht bij de betrokken eigenaar. Evenzo zullen de door het schoonmaakbedrijf in rekening te brengen meerkosten van extra vervuiling tijdens verhuizing bij de nieuwe eigenaar in rekening worden gebracht ongeacht of de vervuiling is veroorzaakt door de vertrekkende eigenaar. Artikel 6: Privé-gedeelten Definitie: woning, balkon, tuin, berging, schuur; a. De eigenaar is gehouden de woning overeenkomstig de bestemming te gebruiken en zich daarbij te gedragen naar hetgeen daaromtrent is voorgeschreven in de splitsingsakte, in het Modelreglement 2006 en in dit reglement. b. Het is verboden in de privé-gedeelten en bergruimten bezigheden uit te voeren, welke gevaar of hinder voor de andere bewoners kunnen veroorzaken. Het is evenmin toegestaan gevaarlijke en/of onwelriekende stoffen op te slaan of te verwerken. c. De eigenaar is verplicht het mechanisch ventilatiesysteem jaarlijks te laten onderhouden door een erkend onderhoudsbedrijf. d. De eigenaar is verplicht de individuele cv-installatie te laten onderhouden door een erkend onderhoudsbedrijf en volgens de geldende norm te laten controleren. Artikel 7: Balkons en terrassen a. Het is niet toegestaan bloembakken te plaatsen aan de buitenkant van balkons en galerijen. Huishoudelijk Reglement VvE Rozemarijnhof Pagina 5 van 9 versie

6 b. Het is niet toegestaan wasgoed, dekens etc. aan de buitenzijde van de balkons te hangen: verder dient men er naar te streven dat wasgoed en dergelijke niet zichtbaar is vanaf buitenaf en geen hinder/overlast veroorzaakt voor omwonenden. c. Het is niet toegestaan te barbecueën d.m.v. open vuur, of het houden van open vuur (bijv. vuurkorf) op de balkons of in de gemeenschappelijke ruimten d. Het is niet toegestaan kleedjes, lopers, matten, tafellakens e.d. kloppen of uitslaan buiten de balkons, ramen of de gallerij. e. Het is niet toegestaan de ramen die zich aan de buitengevel bevinden schoon te maken, indien daardoor overlast voor andere eigenaars kan ontstaan. f. De eigenaar is verplicht zijn/haar balkon zo te reinigen dat er geen verstoppingen in de waterafvoer kunnen ontstaan. Bij schade aan onderliggende appartementen zullen deze op de veroorzakende eigenaar worden verhaald. g. De eigenaar is verplicht de galerijvloer schoon te houden te hoogte van zijn/haar appartement. Artikel 8: Huisdieren en vogels a. De bewoners mogen slechts huisdieren houden die in de woning kunnen worden gehuisvest. Het hebben van volières en andere dierenverblijven in de gemeenschappelijke ruimten, dan wel buitenruimten is niet toegestaan. Eigenaren van huisdieren dienen er zorg voor te dragen dat deze op geen enkele wijze overlast bezorgen aan de medebewoners, met name begrepen: honden die zowel s nachts als overdag bij het minste of geringste blaffen. het niet regelmatig onderhouden/verzorgen van de leefomgeving van de honden of katten met als gevolg vlooien, stinkende kattenbakken etc. Honden, katten e.d. mogen het gebouw, de terrassen en het terrein niet bevuilen. Zij dienen op deze plaatsen aan de lijn te worden gehouden. Dierlijke uitwerpselen dienen direct door de eigenaar van het dier verwijderd te worden. b. Brood, etenswaren e.d. mogen niet naar buiten worden gegooid. Ook het plaatsen van voedselbakken of het los uitstrooien van voer op de balkons, de terrassen, de parkeerplaatsen en op de daken is niet toegestaan. Artikel 9: Koop, Verkoop en in gebruik geven van het appartementsrecht Huishoudelijk Reglement VvE Rozemarijnhof Pagina 6 van 9 versie

7 Definitie: het derden uitsluitend recht tot gebruik van een woning met toebehoren of parkeerplaats en het gemeenschappelijk (met de andere leden van de VVE) recht tot gebruik van de algemene ruimten. Het is de eigenaren / gebruikers niet toegestaan: a. Het appartement anders te gebruiken dan voor bewoning. Het uitoefenen van een bedrijf in het appartementencomplex is slechts toegestaan als dit geen overlast veroorzaakt binnen het complex en het de overige bewoners niet stoort. b. Het appartementsrecht in gebruik te geven aan derden zonder schriftelijke verklaring aan het bestuur van de VvE. Indien de eigenaar zonder verklaring het appartement in gebruik geeft aan derden kan hem /haar door het bestuur een boete van 1.000,- per maand worden opgelegd, zolang de overtreding voortduurt. De gebruiker is te allen tijde verlicht zich te houden aan de statuten en het Huishoudelijk Reglement. Mocht de gebruiker in overtreding zijn, dan is de eigenaar aansprakelijk. c. Een parkeerplaats los van een woning te verkopen zonder deze eerst aan de andere leden van de VvE te hebben aangeboden. d. Verhuur van het appartement moet worden gemeld aan het bestuur. De eigennaar blijft verantwoordelijk voor eventuele schade. Artikel 10: Diverse Bepalingen a. De kosten of vergoeding van schade, die ingevolge dit reglement of anderszins voor rekening van de eigenaar zijn, dienen door de eigenaar tezamen met de eerstvolgende maandelijkse voorschotbijdrage aan de vereniging te worden voldaan. b. Indien een eigenaar in gebreke is zal hij/zij zonder nadere ingebrekestelling een rente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%. c. Indien een eigenaar zijn/haar voorschotbijdrage en/of tekort op de exploitatierekening niet of niet tijdig aan de vereniging voldoet, is de administrateur, na aanmaning c.q. ingebrekestelling, gemachtigd tot het treffen van rechtsmaatregelen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende eigenaar en worden gesteld op minimaal 15% van het te vorderen bedrag. d. Indien van een voormalig eigenaar het adres niet bekend is en hij/zij nog recht kan doen gelden op restitutie van door hem/haar betaalde voorschotten, vervalt dat recht na 5 jaren na de verkoop van het appartement, tenzij alsnog wettelijke aanspraken worden gedaan. De vereniging is niet verplicht een onderzoek in te stellen naar het adres van de voormalige eigenaar. Rente over de te vorderen bedragen is niet verschuldigd. Artikel 11: Het bestuur en Huishoudelijk reglement a. Naast de bij het Standaardreglement opgedragen taken is het bestuur belast met het toezicht op de naleving van dit huishoudelijke reglement. Huishoudelijk Reglement VvE Rozemarijnhof Pagina 7 van 9 versie

8 b. Klachten, voor zover men die niet zelf heeft kunnen oplossen, dienen schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur. Dit kan op het adres: of per post naar de beheerder c. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. d. Daar waar de leden zich niet houden aan het reglement, zal het bestuur passende maatregelen nemen en de eventuele hieruit voortvloeiende kosten zullen voor rekening van de veroorzaker komen. Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuur qua kosten Het maximum bedrag waartoe het bestuur onderhoudswerkzaamheden kan opdragen zonder machtiging van de vergadering is vierduizend en vijfhonderd euro ( 4.500,-) per jaar. Artikel 13: De vloer Elke eigenaar/gebruiker verplicht zich, en hij aanvaardt deze verplichting uitdrukkelijk, ter beperking van hinderlijke contactgeluiden, zoals het lopen en het schuiven van meubilair in het gebouw, min of meer harde vloerbedekking (zoals parket, plavuizen, marmer en dergelijke) niet aan te brengen of doen aanbrengen tenzij wordt aangetoond, dat de contact-geluidsisolatie van de kale vloer inclusief de vloerbedekking een waarde bereikt van Ico = +10dB of meer. Dit betekent dat harde vloerbedekking zoals genoemd uitsluitend is toegestaan, wanneer het aanbrengen op deskundige wijze zal geschieden met een zogenaamde zwevende vloer, zodat deze vloerbedekking niet in rechtstreeks contact staat met de ondervloer of de wanden en geen hinder kan ontstaan voor de overige eigenaren/gebruikers. Artikel 14: Ingangsdatum a. Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag, volgend op zijner vaststelling. b. Het in lid a gestelde geldt ook voor eventuele wijzigingen en/of aanvullingen. Huishoudelijk Reglement VvE Rozemarijnhof Pagina 8 van 9 versie

9 Het bestuur streeft ernaar om samen met u een schoon, gezellig en vooral mooi wooncomplex te creëren waarin een ieder zich thuis voelt en hoopt daarom op uw medewerking en begrip. Wij zijn te bereiken via het adres: of via Met vriendelijke groet, Bestuur VvE Rozemarijnhof Huishoudelijk Reglement VvE Rozemarijnhof Pagina 9 van 9 versie

vereniging van eigenaars stadsvilla D Markenhoven HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Inleiding

vereniging van eigenaars stadsvilla D Markenhoven HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Inleiding HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Inleiding a. Iedere eigenaar, bewoner, gebruiker en/of gezinslid wordt geacht het Standaardreglement en het hierna volgende te hebben gelezen, te kennen en nauwgezet

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren Blok 19 Parkzijde

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren Blok 19 Parkzijde Huishoudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren Blok 19 Parkzijde Artikel 1 Inleiding a. Iedere eigenaar, bewoner, gebruiker en/of gezinslid wordt geacht het volgende te hebben gelezen, te kennen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van een eengezinswoning of appartement in het appartementencomplex genaamd VVE Korianderhof, gelegen tussen de Willem

Nadere informatie

HUISHOUDELIJKE REGLEMENTen van de Verenigingen van Eigenaars Hof 3, Hof 3 (koopwoningen/bedrijven en Koopwoningen-Hof 3 te Amsterdam (Markenhoven)

HUISHOUDELIJKE REGLEMENTen van de Verenigingen van Eigenaars Hof 3, Hof 3 (koopwoningen/bedrijven en Koopwoningen-Hof 3 te Amsterdam (Markenhoven) HUISHOUDELIJKE REGLEMENTen van de Verenigingen van Eigenaars Hof 3, Hof 3 (koopwoningen/bedrijven en Koopwoningen-Hof 3 te Amsterdam (Markenhoven) Artikel 1. Inleiding a. Iedere eigenaar, bewoner, gebruiker

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement VvE Neerstraat 109 t/m 191 te s-hertogenbosch Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Toegang en orde... 4 3 Geluidshinder... 5 4 Energie... 6 5 Huisdieren... 7 6 Gebruik gemeenschappelijke ruimten... 8 7 Gebruik

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees

Huishoudelijk Reglement. VVE Anthoniushof te Maashees Huishoudelijk Reglement VVE Anthoniushof te Maashees Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 4 Instructies aan het bestuur 5 Orde van de vergadering

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan Den Haag (Ypenburg)

Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan Den Haag (Ypenburg) Vereniging van Eigenaars Complex Fluitschiplaan 295 357 Den Haag (Ypenburg) onder de naam VvE Carmiggelt te Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld d.d. 1 juni 2011 Gewijzigd d.d. 16 februari 2017

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T Bij akte op 16 oktober 1989 verleden voor notaris J.G. Brummelhuis, werd gesplitst in appartementsrechten het gebouw (in aanbouw), kadastraal bekend als gemeente

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296

Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Europalaan 234 tot en met 296 INHOUD Blad 1 Inhoudsopgave Blad 2 -art. 1 Algemeen -art. 2 Gemeenschappelijke delen -art. 3 Tuinen Blad 3 -art. 4 Huisdieren

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars appartementencomplex Quattro Inhoud Blad 1 Blad 2 Blad 3 Blad 4 Blad 5 Blad 6 Voorblad Artikel 01. Algemeen Artikel 02. Gemeenschappelijke delen Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE Residentie Mookerschans te Mook

Huishoudelijk Reglement. VVE Residentie Mookerschans te Mook Huishoudelijk Reglement VVE Residentie Mookerschans te Mook Januari 2009 Inhoudsopgave Doelstelling 3 Algemene zaken 3 Gemeenschappelijke gedeelten 3 Gebruik privé-gedeelten 5 Instructies aan het bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de VvE Hoogkade te Amsterdam Vastgesteld 31 mei 2001, laatstelijk gewijzigd 20 juli 2016

Huishoudelijk Reglement van de VvE Hoogkade te Amsterdam Vastgesteld 31 mei 2001, laatstelijk gewijzigd 20 juli 2016 Artikel 1. Wat betreft het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten en zaken: De vergadering van eigenaars is bevoegd regels te stellen betreffende het gebruik van de gedeelten die niet bestemd zijn

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars. Kadoelerbos Zoetermeer. Vastgesteld d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Kadoelerbos 1-191 te Zoetermeer Vastgesteld d.d. 16-05-2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen 1. Dit reglement bevat de huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners en gebruikers

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE MUZEN ALMERE STAD: Artikel 1: De huurder c.q. de eigenaar staat het plaatsen van steigerwerk en het betreden van balkons, terrassen en galerijen, door personeel belast met reiniging

Nadere informatie

VvE Flatgebouw Schalkeroord 98 tot en met 144 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VvE Flatgebouw Schalkeroord 98 tot en met 144 HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pagina 2 van 6 Dit Reglement bevat Huishoudelijke Regels voor de eigenaren / bewoners van Schalkeroord 98 tot en met 144 REGLEMENT Artikel 1 Alle bepalingen in dit (later te noemen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Van Eigenaars (VVE) Hof 2 Markenhoven

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Van Eigenaars (VVE) Hof 2 Markenhoven Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Van Eigenaars (VVE) Hof 2 Markenhoven VASTGESTELD OP DE LEDENVERGADERING VAN 22 DECEMBER 1999 en gewijzigd in de ledenvergadering van 6 juli 2012 (artikel 3.6

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars

Vereniging van Eigenaars HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS "RESIDENTIE PARKZICHT, LANGSWATER 801 T/M 917" te AMSTERDAM Behorende bij de akte van splitsing in appartementsrechten, welke op 05-01-2000 werd gepasseerd

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Versie 3

Huishoudelijk Reglement Versie 3 Huishoudelijk Reglement Versie 3 Algemeen Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaars, bewoners en gebruikers van het appartementencomplex Cum Laude Boedapestlaan, kadastraal bekend Gemeente

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars (VvE) Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle VvE Klooienberglaan 599 t/m 633 te Zwolle HR - 1 van 5 1. Doel De bepalingen van dit huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam

Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam Huishoudelijk reglement VvE Korianderhof te Amsterdam U bent eigenaar en/of gebruiker van een eengezinswoning of appartement in het appartementencomplex genaamd VVE Korianderhof, gelegen tussen de Willem

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VVE Geuzenpoort

Huishoudelijk Reglement VVE Geuzenpoort HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Geuzenpoort, zoals vastgesteld bij de splitsing in appartementsrechten op 1 juni 2004. De bepalingen van dit huishoudelijk reglement vormen tezamen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS De Hooghe Hes te Rotterdam Het Huishoudelijk Reglement is vooral bedoeld om in praktische zin de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren en gebruikers

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS HET KADEGEBOUW

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS HET KADEGEBOUW HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS HET KADEGEBOUW Amsterdam, 15 april 2010 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars het Kadegebouw, zoals vastgesteld bij de splitsing in appartementsrechten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Brederode & Mercurius Versie 2.1, 10 november 2008 INHOUD Artikel 1. Algemene Bepalingen Artikel 2. Algemeen gebruik van het gebouw Artikel 3. Gebruik gemeenschappelijke

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaren HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Pisuissestraat 301-497 te Den Haag HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld op: 14 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Artikel 1 Definities pagina 3 Artikel 2 Bestuur en kascommissie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS WATERHOF HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2e editie Vastgesteld in de vergadering van Eigenaars dd. 16/03/2006. 25/05/2006 Revisie Oktober 2008 Het Bestuur: Voorzitter: Henk den Besten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN. The Dunes. Te Cadzand Bad. Verkorte versie voor huurders HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN The Dunes Te Cadzand Bad Verkorte versie voor huurders 1 Vereniging van Eigenaren The Dunes Dit huishoudelijk reglement geldt voor alle appartementdelen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Justus van Effenhof te Alkmaar VVE Justus van Effenhof Vereniging van Eigenaren Secretariaat : J. v. Effenstraat 27 1813 KW Alkmaar 2013 2013 Website : www.justusvaneffenhof.nl Emailadres : vvejustus@gmail.com Inhoudsopgave Algemeen...

Nadere informatie

Het volgende zijn de HUISREGELS uit het Huishoudelijk Reglement, dat is vastgesteld op de ledenvergadering d.d. 16 november 2004.

Het volgende zijn de HUISREGELS uit het Huishoudelijk Reglement, dat is vastgesteld op de ledenvergadering d.d. 16 november 2004. Het volgende zijn de HUISREGELS uit het Huishoudelijk Reglement, dat is vastgesteld op de ledenvergadering d.d. 16 november 2004. INHOUD Huisregels Artikel 1 - Algemene bepalingen Artikel 2 - Algemeen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEXEN WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEXEN WONINGSTICHTING WOENSDRECHT HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEXEN WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Inleiding De bepalingen van dit huishoudelijk reglement zijn een aanvulling op het bepaalde in de huurovereenkomst tussen huurder

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Plan Waterrijk De Viermeren te Woerden 1. Doelstelling De bepalingen van het huishoudelijk reglement beogen een waarborg te scheppen voor alle bewoners

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Zoetermeer

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Zoetermeer Algemeen Appartementsrechten De in volle eigendom uitgegeven grond, de daarop te realiseren bebouwing wordt gesplitst in appartementsrechten.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam

Huishoudelijk Reglement. VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam Huishoudelijk Reglement VVE IJburg Blok 7 te, Amsterdam Algemene zaken Artikel 1 De bepalingen van dit huishoudelijk reglement (hierna te noemen HR) hebben als doel een waarborg van een optimaal woongenot

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Nieuwendamlaan 308 t/m 560 (even nummers) te Den Haag Algemeen 1. Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoner en gebruikers van het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK HUISHOUDELIJK REGLEMENT APPARTEMENTENCOMPLEX HET TUSSENDEK 1 Huishoudelijk reglement ten behoeve van het appartementencomplex 'het Tussendek', gevestigd in de gemeente Dronten. Algemene bepalingen INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Inleiding: HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Palace-app II, Gevers Deynootweg 832 t/m 966-A (Wilhelmina Staete) VvE Palace-app III, Gevers Deynootweg 994 t/m 1128-A (Emma Staete) VvE Auto-opstelplaatsen Palacegebouw

Nadere informatie

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter... 1 Artikel 2 De portefeuille Dagelijks Beheer... 1 Artikel 3 De portefeuille Onderhoudswerkzaamheden... 1 Artikel 4 De financiële commissie (de kascommissie)...

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Van de. Vereniging van Eigenaars. Groote Dok Oost te Hellevoetsluis

Huishoudelijk Reglement. Van de. Vereniging van Eigenaars. Groote Dok Oost te Hellevoetsluis Huishoudelijk Reglement Van de Vereniging van Eigenaars Groote Dok Oost te Hellevoetsluis VvE Groote Dok Oost, gelegen aan de Industriehaven te Hellevoetsluis. Algemeen Doel en strekking van dit Huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAARS De Hooghe Hes te Rotterdam Het Huishoudelijk Reglement is vooral bedoeld om in praktische zin de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren en gebruikers

Nadere informatie

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden.

In dit huishoudelijke reglement staan richtlijnen en afspraken om de woonomgeving prettig te maken en te houden. Voorbeeld Huishoudelijk Reglement Iedereen wil woongenot! Probeer normale leefgeluiden van elkaar te accepteren. Informeer uw buren over (incidentele) herrie. Hierdoor zal de ergernis veel minder groot

Nadere informatie

Residence Wisseloord

Residence Wisseloord correspondentieadres: Postbus 13633, 2501 EP Den Haag I e-mail: wisseloord@vbrem.n1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE BEWONERS Beheerder VB Real Estate Management B.V. I Postbus 13633, 2501 EP Den Haag I

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Uden

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Uden HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Boxcomplex Uden Algemeen Appartementsrechten De in volle eigendom uitgegeven grond, de daarop te realiseren bebouwing wordt gesplitst in appartementsrechten.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 10.060/01 16 juni 2009 Pagina 2 van 7 Dit Reglement bevat Huishoudelijke Regels voor de eigenaren / bewoners van Bergschenhof te Bergschenhoek. REGLEMENT Artikel 1 Alle bepalingen

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein

Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN Vereniging van Eigenaars Woningen Batau 50 t/m 149 te Nieuwegein Definities 1. Dit Huishoudelijk Reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoners en gebruikers

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam

Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam Huishoudelijk Reglement VvE Westerkaap II op het Westerdokseiland, Amsterdam Inleiding en begrippen De bepalingen van dit huishoudelijk reglement zijn een aanvulling op het bepaalde in de akte van splitsing

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Du Meelaan (VvED1) huisnummers 396 en 400 t/m 576 te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars Du Meelaan (VvED1) huisnummers 396 en 400 t/m 576 te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement van de vereniging van Eigenaars Du Meelaan 396 en 400 tot en met 576 te Zoetermeer, zoals vastgesteld in de Algemene vergadering van Eigenaars van 29 januari 1987 en gewijzigd,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT (ook van toepassing op gebruikers/huurders) Appartementencomplex Kersengaarde 2-272 (even) te Voorburg en de bijbehorende parkeergarage. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 127/01 5 februari 2010 Pagina 2 van 6 Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaren / bewoners van. HET REGLEMENT Artikel 1 Alle bepalingen in dit huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VvE Papsouwselaan/Artemisstraat te Delft HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERSIE 10.084/01 Concept 18 december 2007 Pagina 2 van 6 Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaren / bewoners van. HET

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven

Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven Vereniging van Eigenaars De Nieuweling te Duiven Huishoudelijk Reglement Artikel 1 Alle artikelen in dit Huishoudelijk Reglement zijn ondergeschikt aan de artikelen genoemd in de akte van splitsing in

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B. Versie 2011

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B. Versie 2011 Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Het Zwaard B Versie 2011 Inhoudsopgave Huishoudelijk Regelement 1. Inleiding... 3 a. Algemeen... 3 b. Definities... 3 c. Modelreglement en Huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR)

Huishoudelijk Reglement (HR) Vereniging van Eigenaars Jaap Edendreef 2 tot en met 196 (even nummering) te Utrecht Inleiding In de tekst zal de Vereniging van Eigenaars Jaap Edendreef worden aangeduid als de VvE. Indien er sprake is

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement t.b.v. de Vereniging van Eigenaren Résidence Ruimzicht Appartementen, appartementencomplex, Schelpweg 24, 4357 BR Domburg. Dit reglement is vastgesteld op

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van eigenaars Abel Tasman, Meer en Oever Blok 1, Amsterdam Versie 1.2 Inleiding In de notariële leveringsakte van elke eigenaar is verwezen naar de akte van splitsing

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Definities: Bestuurder Voor de definitie wordt verwezen naar het modelreglement bij splitsing in appartementsrechten d.d. januari 1992. Bestuur Het Bestuur wordt driejaarlijks benoemd

Nadere informatie

Pagina 1 van 3 juni 2010.

Pagina 1 van 3 juni 2010. Pagina 1 van 3 juni 2010. VERENIGING VAN EIGENAARS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Inleiding Huishoudelijk Reglement. 1. Doelstelling H.H. Reglement. Ter aanvulling op het Model Reglement en de Splitsingsakte

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Gebouw The Double te Amsterdam en Vereniging van Eigenaars Ondersplitsing Gebouw The Double te Amsterdam Huishoudelijk Reglement Voorstel t.b.v. de algemene ledenvergadering dd.

Nadere informatie

De naamplaatjes bij de brievenbussen moeten van een door de vergadering voor te schrijven uniform model zijn.

De naamplaatjes bij de brievenbussen moeten van een door de vergadering voor te schrijven uniform model zijn. Vereniging van Eigenaars VvE t Kruytschip te Leiden Huishoudelijk Reglement Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Definities... 2 3. Werkwijze bestuur... 3 4. Werkwijze kascontrolecommissie... 3 5. Bepalingen...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 2. Voor de in dit HR gebruikte termen wordt verwezen naar artikel 1. van het reglement.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 2. Voor de in dit HR gebruikte termen wordt verwezen naar artikel 1. van het reglement. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen. Artikel 1: 1. De regelgeving voor de bewoners van bovengenoemd appartementencomplex is vastgelegd in: a. het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten vastgesteld

Nadere informatie

VVE Kadehuis Riedijkshaven Dordrecht HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VVE Kadehuis Riedijkshaven Dordrecht HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen 1. Dit huishoudelijk reglement is ingesteld door de ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars (VVE) Kadehuis te Riedijkshaven Dordrecht 2. Dit huishoudelijk reglement dient ter aanvulling

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement CONCEPT dd 8 mei 2015. Dit reglement is bestemd voor eigenaren, huurders en gebruikers van een bedrijfsruimte deel uitmakend van bedrijfsverzamelgebouw Hazepad 8, 4825 AV te Breda.

Nadere informatie

Iedere eigenaar van één der 88 appartementsrechten is automatisch lid van de vereniging van eigenaars.

Iedere eigenaar van één der 88 appartementsrechten is automatisch lid van de vereniging van eigenaars. Huishoudelijk Reglement VVE Loo I en II Voorwoord Dit is het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaars t Loo I en II, gevestigd te Cuijk. Deze vereniging is opgericht bij notariële akte van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING van EIGENAARS DE AANLEG INHOUD Blad1 - Voorblad/inhoudsopgave Blad 2 - art. 01. Algemeen - art. 02. Gemeenschappelijke delen - art. 03. Tuinen - art. 04. Parkeren - art.

Nadere informatie

Woon- en leefregels Portiekwoningen

Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Woon- en leefregels Portiekwoningen Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie dan wel de V.V.E. (vereniging

Nadere informatie

VVE Velperplein A7 te Arnhem

VVE Velperplein A7 te Arnhem HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN VELPERPLEIN A7 VASTGESTELD OP 31 MAART 2010 VVE Velperplein A7 te Arnhem HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemeen Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld in

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Residence Montana

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Residence Montana HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaren Residence Montana Algemeen Dit reglement bevat huishoudelijke regels voor de eigenaar-bewoner en gebruikers van het appartementengebouw Residence Montana,

Nadere informatie

KOPIE VOOR ADMINISTRATIE

KOPIE VOOR ADMINISTRATIE '-Pc VvE Woningen nieuwbouw te ROTTERDAM Struysenburcht Aan de leden van de Vereniging KOPIE VOOR ADMINISTRATIE Rijswijk, 14 november 2008 07294 Geachte leden, Zoals besproken in de ledenvergadering van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VvE Huidekoperstraat 25-29 te Amsterdam

Huishoudelijk Reglement VvE Huidekoperstraat 25-29 te Amsterdam Inleiding en begrippen Bij akte, gedateerd 26 augustus 1994, verleden door notaris E.IJ. Spier, is het gebouw (in aanbouw), kadastraal bekend als sectie I nummer 7340, gesplitst in appartementsrechten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Rijksweg 70 tot en met 86 te Duiven, (even nummers)

Huishoudelijk reglement Vereniging van Eigenaars Rijksweg 70 tot en met 86 te Duiven, (even nummers) Artikel 1: Alle artikelen in dit huishoudelijk reglement zijn ondergeschikt aan de artikelen genoemd in de akte aangaande splitsing in appartementsrechten van 10 oktober 2008; plaatselijk bekend als Rijksweg

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Inleiding: Het huishoudelijk reglement is een praktische aanvulling op en nader uitwerking van de betreffende bepalingen in het Burgerlijk Wetboek (boek

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Pallas Vesta te Soest, vastgesteld door de ALV van 10 november 2004

Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Pallas Vesta te Soest, vastgesteld door de ALV van 10 november 2004 Huishoudelijk Reglement Vereniging van Eigenaars Pallas Vesta te Soest, vastgesteld door de ALV van 10 november 2004 Vereniging van Eigenaars Pallas Vesta Huishoudelijk Reglement Dit reglement bevat regels

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Coöperatieve Flatexploitatievereniging Langswater V U.A. m.i.v. 19 maart 2014

Huishoudelijk Reglement van de Coöperatieve Flatexploitatievereniging Langswater V U.A. m.i.v. 19 maart 2014 Huishoudelijk Reglement van de Coöperatieve Flatexploitatievereniging Langswater V U.A. m.i.v. 19 maart 2014 ALGEMEEN Alle begrippen in dit reglement dienen te worden verstaan op de wijze als gedefinieerd

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL DECEMBER 2014

NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL DECEMBER 2014 NIEUWSBRIEF VvE BERGSINGEL DECEMBER 2014 Beste buren, Deze laatste nieuwsbrief van 2014 wil het VvE bestuur u informeren over diverse onderwerpen. Onderstaand een verdere inhoudsopgave: 1 Correcte contactgegevens

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Appartementencomplex VvE De Bastille Huishoudelijk Reglement Concept Versie 3 Voor huurders en eigenaars Huishoudelijk Reglement Versie 3 Status: concept 1/14 Inhoud 1. Algemene Bepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement (reglement van inwendige orde) Richtlijnen voor het woongenot! Probeer normale leef geluiden van elkaar te accepteren. 777 Informeer je buren over(incidentele) herrie. Hierdoor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Lijtweg / Aert van Neslaan I t/m IV te Oegstgeest

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Vereniging van Eigenaars Lijtweg / Aert van Neslaan I t/m IV te Oegstgeest HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Lijtweg / Aert van Neslaan I t/m IV te Oegstgeest Inleiding: Het huishoudelijk reglement is een praktische aanvulling op en nadere uitwerking van de betreffende

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemene regels Huishoudelijk Reglement Als aanvulling op de splitsingsakte en het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, versie januari 2006, is dit Huishoudelijk Reglement van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw "Camelot" te Alkmaar. Algemeen. Artikel 1.

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw Camelot te Alkmaar. Algemeen. Artikel 1. Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Eigenaren Flatgebouw "Camelot" te Alkmaar Algemeen Artikel 1. Waarin dit Reglement wordt gesproken over: Vereniging Vergadering Voorzitter Bestuur Administrateur

Nadere informatie

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE VERENIGING VAN EIGENAARS STRADIVARIUS TE ZWOLLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE VERENIGING VAN EIGENAARS STRADIVARIUS TE ZWOLLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BETREFFENDE VERENIGING VAN EIGENAARS STRADIVARIUS TE ZWOLLE VvE Stradivarius huishoudelijk reglement - goedgekeurd ALV 26 april 2011 blad 1 van 6 ARTIKEL 1 - DOEL 1.1 De vergadering

Nadere informatie

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek

Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex met lift en portiek Woon- en leefregels Appartementen complex Inleiding Prettig wonen wordt nog plezieriger, als iedereen zijn steentje bijdraagt: de woningcorporatie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN Het huishoudelijk reglement beoogt voor iedere bewoner van een appartement of werkruimte, een waarborg te scheppen voor een optimaal woon en gebruiksgenot. Dit alles binnen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VVE ECODUS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VVE ECODUS Dit huishoudelijk reglement is bedoeld voor alle bewoners van het appartementcomplex Ecodus aan de Ecodusweg te Delft en wordt u aangeboden door het bestuur van uw vereniging, correspondentieadres Ecodusweg

Nadere informatie

A. Regels voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten

A. Regels voor het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke gedeelten HUISHOUDELIJK REGLEMENT D.D. 7 juni 2013 als bedoeld in artikel 59 van het splitsingsreglement van appartementencomplex "De Rozenburgh" aan de Zandvoortselaan 84 te Heemstede A. Regels voor het gebruik,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. Residentie Rijnsigt

Huishoudelijk Reglement. Residentie Rijnsigt Huishoudelijk Reglement Residentie Inhoudsopgave Artikel 1 Inleiding... 3 Artikel 2 Definities... 3 Artikel 3 Algemene Bepalingen... 3 Artikel 4 Gebruik gemeenschappelijke gedeelten en zaken... 4 Artikel

Nadere informatie

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Vereniging van Eigenaars De Groene Akker, gehouden op 3 november 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Vereniging van Eigenaars De Groene Akker, gehouden op 3 november 2014. november 2014 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING VAN EIGENAARS D E G R O E N E A K K E R TE DE BILT INLEIDING Dit reglement bevat als aanvulling op het bepaalde in de Akte van Splitsing huishoudelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Vereniging van Eigenaars Karel Doorman Woningen te Rotterdam Introductie Dit reglement bevat huishoudelijke regels inzake de bewoning van de appartementen en het gebruik

Nadere informatie

Met deze uitgangspunten wordt voorkomen dat de zonwering gaat detoneren.

Met deze uitgangspunten wordt voorkomen dat de zonwering gaat detoneren. Huishoudelijk reglement Vereniging van eigenaars Velpsche Veste V Prinses Maximastraat 12 t/m 84 (even nummers) te Velp Artikel 1: Alle artikelen in dit huishoudelijk reglement zijn ondergeschikt aan de

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam.

VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam. VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE) Buizenwerf 1 tot en met 277(oneven nummers) en Oostmaaslaan 79 tot en met 91(oneven nummers) te Rotterdam. ======================= HUISHOUDELIJK REGLEMENT =======================

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Voorwoord Doel van dit reglement is om het woongenot ten opzichte van elkaar zo groot mogelijk te maken. Dit reglement wordt door het bestuur aan iedere eigenaar verstrekt, zodat

Nadere informatie

Domaine-reglement. ASL Domaine Les Rives de l Ardèche. Januari 2014

Domaine-reglement. ASL Domaine Les Rives de l Ardèche. Januari 2014 De VVE (en namens haar de beheerder van de Algemene Voorzieningen van de VVE) zal er op toezien, dat de afgesproken gedragsregels binnen de reikwijdte van het beheer van deze Algemene Voorzieningen (zwembad/

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling

Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering. *Betaling Algemene huurvoorwaarden: *Reservering en annulering 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning geschiedt via de site www.paraísorioreal.com, per email of telefonisch. Bevestiging wordt verstuurd

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Inleiding Dit huishoudelijk reglement bevat nadere uitwerken en/of verduidelijkingen, voor de bewoners (eigenaren en/of gebruikers) van het appartementsgebouw Quercus 1, Blikveldweg

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaren Trompstaete

Vereniging van Eigenaren Trompstaete Vereniging van eigenaars WoZoCo te Maarn handelende onder de naam: Vereniging van Eigenaren Trompstaete Huishoudelijk reglement Dit reglement bevat regels van huishoudelijke aard voor de eigenaren, huurders

Nadere informatie

* HUISHOUDELIJK REGLEMENT * COMPLEXEN BERNARDUS WONEN

* HUISHOUDELIJK REGLEMENT * COMPLEXEN BERNARDUS WONEN * HUISHOUDELIJK REGLEMENT * COMPLEXEN BERNARDUS WONEN WD/versie 1.1/06-13/huish.reglement * INHOUDSOPGAVE * Inleiding 1. ALGEMEEN 1.1. Bewonersparticipatie 1.2. Naleving van de regels 1.3. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT V.V.E. APPARTEMENTENGEBOUWEN d AMELANDER KAAP VERSIE:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT V.V.E. APPARTEMENTENGEBOUWEN d AMELANDER KAAP VERSIE: HUISHOUDELIJK REGLEMENT V.V.E. APPARTEMENTENGEBOUWEN d AMELANDER KAAP VERSIE: 14-03-2015 Begrippen: AvS: Akte van Splitsing in appartementsrechten op 5 december 1986, gepasseerd bij Mr. J. Prins, notaris

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAREN. Frederik Hendriklaan / Perkstraat te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN EIGENAREN. Frederik Hendriklaan / Perkstraat te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN EIGENAREN Frederik Hendriklaan / Perkstraat te Zoetermeer HUISHOUDELIJK REGLEMENT Versie: 05-2011 Status: Definitief Datum: 17 mei 2011 VvE Frederik Hendriklaan / Perkstraat Huishoudelijk

Nadere informatie

Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vereniging van Eigenaars Delftsche Poort (110 woningen / parkeergarage) te Rotterdam HUISHOUDELIJK

Nadere informatie