Compilatie van dag van de declaratie d.d. 11 juli 2014 (ochtend en middagsessie samen)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Compilatie van dag van de declaratie d.d. 11 juli 2014 (ochtend en middagsessie samen)"

Transcriptie

1 Compilatie van dag van de declaratie d.d. 11 juli 2014 (ochtend en middagsessie samen) 1. Opening en mededelingen en korte kennismakingsronde Astrid Jansen (projectleider VNG, jeugd) opent met doel van de bijeenkomst: - Voor gemeenten: nagaan welke transitievraagstukken er liggen en op welk niveau hiervoor een oplossing moet komen (landelijk regionaal gemeente) en adresseren óf er iets gedaan moet worden en als dat zo is, wie dat dan moet doen. - Voor zorgaanbieders: transitievraagstukken adresseren en nagaan wat aanbieders kunnen doen zodat administraties tijdig zijn ingericht voor de decentralisatie. - Communicatie: er is aantal landelijke afspraken gemaakt oa over inrichting declaratiesysteem, over inkoop jggz ed. Belangrijk dat gemeenten en aanbieders ervan weten, heldere communicatie en wisselwerking tussen gemeenten regio s en VNG is van belang maar ook tussen aanbieders en gemeenten. Deze bijeenkomst gaan we na hoe we die voortdurende communicatie kunnen verbeteren. Na een korte voorstelronde (bijlage voor aanwezigen). Volgt presentatie over de tot nu toe geadresseerde onderwerpen. 2. Overall schets en schets van de urgentie van de vraagstukken Introductie door Geert Schipaanboord (VNG). De centrale vraag is: Als gemeenten contracten hebben afgesloten of een subsidierelatie zijn aangegaan met instellingen die jeugdhulp bieden, krijgen ze dan ook tijdig conform die overeenkomst of conform het overgangsrecht hun factuur betaald door de juiste gemeente? Zijn gemeenten tijdig aangesloten? Uitvoering moet niet worden onderschat. Deze sessie gaat over uitvoeringsvraagstukken rond: - Woonplaatsbeginsel. - Betalingswijze. - Declaratie en facturatie. - Samenhang tussen inhoud en techniek. In de bijlage de presentatie. Geert licht daarnaast kort de verschillende ondersteunings- en ontwikkelprogramma s van VNG en KING toe en de daarvoor verantwoordelijken (adressen in bijlage). Project landelijke inkoop Project modelovereenkomsten Project modelverordening / beschikkingen VISD Infrastructuur gegevensknooppunt (VECOZO) Standaarden (Vektis, Zorginstituut) Initiële vulling systemen gemeenten Ontwikkeling terugvaloptie - Landelijke webservice - Rechtstreekse aansluiting op VECOZO Beleidsinformatie / CORV Landelijke afpsraken (Inkoop) JGGZ en AWBZ Woonplaatsbeginsel (ontwikkeling tool) Proeftuinen declaratie front- en back-office Geert Schipaanboord / Nicolette Oud (VNG) Geert Schipaanboord / Nicolette Oud (VNG) Annelies Schutte / Colette Gonsalves (VNG) Eudard Renger (VNG) Uitvoering : KING en Truus Vernhout Bart Geerdink (KING) Anne Derksen en Magda Jablonski (VNG) Hans Versteeg (VNG) Marianne de Kleermaeker (VNG) Wat gebeurt er nog onvoldoende (discussie): - Overkoepelend projectmanagement over de projecten heen (samenhang bewaken).

2 - Communicatie en aanhaken gemeenten (wat wordt landelijk ontwikkeld en wat moeten ze zelf doen, niet pas communiceren als iets af is). - Teveel een probleem van VNG/gemeenten en te weinig van aanbieders. Bij VWS zijn aanbieders bijvoorbeeld nauw betrokken bij iwmo maar Jeugd is daar geen onderwerp van gesprek. Wie pakt dat op? Is geen primaire taak van de VNG. - Op welk onderdeel nemen de aanbieders te weinig verantwoordelijkheid? Bijvoorbeeld de toepassing van het woonplaatsbeginsel, maar pre-facturatie (overdracht zittende populatie aan gemeenten) en verantwoording vormgeven is lastig als er nog geen contracten zijn afgesloten met de gemeenten. Over de bekostiging van de huidige populatie vanaf 1/1/2015 zijn er verschillende signalen over de vergoeding (subsidie, facturatie achteraf etc.) en die zijn van invloed op de wijze waarop de zorg gedeclareerd moet worden. Zorgaanbieders wachten dit proces af. - Hoe gaan gemeenten provinciale jeugdzorg inkopen? Zorgaanbieders constateren verschillen per gemeente. De verwachting is dat de meeste gemeenten vooralsnog de subsidierelatie handhaven maar een aantal loopt al vooruit op een PxQ systeem. - Om de pre-facturatie landelijk te kunnen organiseren moeten aanbieders weten wat wordt overgedragen. Geen pre-facturatie provinciale jeugdzorg. - Momenteel volgt de VNG verschillende inrichtingsscenario s in een aantal regio s/proeftuinen: Zuid-Kennemerland, Haaglanden, Zuid-Holland-Zuid, Food Valley, Zeeland en Twente. Duidelijk is dat de wijze van verantwoording (middels een declaratie) sterk samenhangt met de inrichting van de toegang. Momenteel zijn de genoemde regio's hard aan de slag en (tussen)resultaten worden gedeeld met andere regio's om zo een versnelling binnen de sector te realiseren. Deelonderwerpen Declaratie en facturatie: Gemeenten worden via gemeentelijk gegevensknooppunt aangesloten op VECOZO. Er komen twee standaardberichten declaratie (AWBZ en Zvw) en een standaardbericht zorgtoewijzing (AWBZ, eventueel ook invoeren voor Zvw/jeugd-GGZ) net als voor de WMO. Gemeenten hebben op de ALV (algemene ledenvergadering) afgesproken deze standaarden te gaan hanteren met ingang van Voor zorgaanbieders is dit belangrijk om te weten en de gemeenten met wie ze om de tafel zitten hier ook op te wijzen als er desondanks andere voorstellen worden gedaan. Aandachtspunt 1: Actie: Informeren van zorgaanbieders en hun ICT leveranciers. Afspraak: branches pakken dit op samen met VWS. Vragen: Regionaal niveau (aanbieders gemeenten) - Gaan gemeenten zorgtoewijzingsbericht gebruiken? o Indien ja: voor welke cliëntgroepen? o Alleen voor nieuwe instroom na 1/1/2015 of ook voor bestaande cliënten? - Financiële afwikkeling op BSN? En wat te doen met de lopende zorg? - Andere informatie dan WMO dus veel werk jeugd. Toelichting Hans Versteeg declaratie & facturatie: Wie moet wat doen om deze informatie bij aanbieders te krijgen en dat ze hierop gaan acteren? Weet de zorgaanbieder wat ze moet doen? Voor de beleidsinformatie zijn de softwareleveranciers van de zorgaanbieders inmiddels geinformeerd door Mark Blaauw. Iets soortgelijks moet worden georganiseerd voor de aanpassing ICT voor toewijzings- en declaratieberichten Jeugd zodat de systemen van gemeenten en zorgaanbieders op 1 januari gereed zijn. De specificaties voor de Wmo zijn op 1 juli vastgesteld en die voor Jeugd zijn vrijwel identiek daaraan. Zorginstituut Nederland zal de softwareleveranciers van zorgaanbieders hierover informeren en de softwareleveranciers van gemeenten worden door KING geïnformeerd. Aandachtspunt 2: Provinciale jeugdzorg (WJZ) wordt nu bekostigd via een subsidie. Sommige regio s willen al per 1/1/2015 af van deze systematiek (Rotterdam bijvoorbeeld). Dit kan voor zorgaanbieders lastig zijn

3 i.v.m. het moeten hanteren van verschillende systemen per gemeente. Suggestie wordt gedaan om in eerste instantie de subsidierelatie in stand te houden met de gemeente als contractpartner. Dit lijkt de keuze van veel regio s voor de korte termijn. Als een gemeente desondanks afwijkt van deze systematiek, dan kan dat alleen met nadrukkelijke instemming van de betrokken zorgaanbieders. Ook al loopt de verantwoording van de gesubsidieerde zorg niet via elektronisch berichtenverkeer, zoals voor de jeugd-ggz en jeugd-awbz, is het toch ook voor deze zorg wenselijk om een landelijk uniforme afspraak te maken over de wijze waarop deze wordt verantwoord vanaf 1/1/2015. Actie 1: Wilhelm van der Veen en Anja Verburg sturen binnen 3 weken een voorstel voor de verantwoording van de gesubsidieerde zorg (op aantallen x tarief, uitgesplitst per gemeente) naar de VNG. Actie 2: de scope van het project 'implementatie declaratiesystematiek jeugd' wordt uitgebreid voor alle zorg die vanaf 1/1/2015 op individueel niveau wordt bekostigd, ook als het om (huidige) provinciale jeugdzorg gaat (dus niet alleen voor de jeugd-ggz en jeugd-awbz). Aandachtspunt 3: Het is een probleem dat er gemeenten zijn die voor de eigen burgers willen betalen, maar alleen gesprekken voeren met het eigen BJZ en de eigen zorgaanbieders. Vooral bij jeugdbescherming (JB) en jeugdreclassering (JR) gaat het vaak om bovenregionale plaatsingen. Hoe gaat het met kinderen die via een maatregel van de kinderrechter in een andere regio terechtkomen maar van wie de gezagsdrager in een andere regio/gemeente woont? Actie: Wilhem van der Veen en Anja Verburg sturen volgende week een voorstel voor de verrekening bovenregionale verrekening en/of mandatering voor uitvoering jeugdreclassering (BJZ's) aan Anno vd Veen (VWS). Woonplaatsbeginsel: Het woonplaatsbeginsel is een cruciaal onderwerp. VNG vindt het belangrijk dat er een tool wordt ontwikkeld waarmee gemakkelijk kan worden bepaald welke gemeente verantwoordelijk is. Dit is ook van belang voor zorgaanbieders. Anno van der Veen (VWS) laat een poster zien waarop het algoritme schematisch is weergegeven. Hans Versteeg (VNG) geeft aan dat dit schema de basis vormt voor de tool. Deze tool werkt echter alleen als bekend is wie de gezagsdrager is. Indien dit niet zeker is, moet het gezagsregister van de Rechtbank worden geraadpleegd. Woonplaatsbeginsel Afspraken Online tool woonplaatsbeginsel Onderzoek naar haalbaarheid (VNG ). Gezagsregister Waar mogelijk toepassen, gegeven het feit dat het lastig te ontsluiten is. Beslissingen van de rechter staan in tekstvorm (via telefonische helpdesk te raadplegen). Gevaar van overbelasting helpdesklijn. Aanpassen van het gezagsregister is een project op zich en niet op korte termijn te realiseren. Verhuizingen Factsheet wordt opnieuw onder ieders aandacht gebracht. Wie signaleert een verhuizing naar een andere gemeente en meldt dit aan bij de zorgaanbieder (nog toebedelen wie dit doet) Verantwoordelijkheidsverdeling aanbieders Branches geven casussen aan bij Anno van der gemeenten, huisarts Veen. Verantwoordelijkheidsverdeling woonplaatsbeginsel: aan beide kanten (gemeente en zorgaanbieder) een eigen verantwoordelijkheid. Het lijkt een tijdelijk probleem dat alleen betrekking heeft op de huidige populatie omdat in het nieuwe stelsel de toegang veelal via de gemeenten verloopt. Maar er is ook toegang via de huisarts en gecertificeerde instelling (GI) mogelijk, dus gemeenten moeten nu goede afspraken maken dat ze dan wel een notificatie krijgen..maar van wie moet die melding komen? Van de huisarts/verwijzer? Van de GI's? Van de zorgaanbieder die de cliënt in zorg krijgt? Dit onderwerp moet dus nog nader worden uitgewerkt en opnieuw voorgelegd aan VWS (bespreken in werkgroep overgangsmaatregelen). Aanbieders moeten namelijk woonplaatsbeginsel wel goed kunnen inregelen. Dit is niet alleen een aandachtspunt vanwege de vraag "wie moet de rekening

4 betalen?" maar ook vanwege de vraag "met wie kunnen we afspraken maken over de zorgverlening aan de jeugdige?". Ouders zijn daar niet altijd duidelijk of eerlijk in vanwege de emoties die daarbij een rol spelen. Afspraak Ieder (aanbieders) gaat voor de eigen sector inventariseren waar de knelpunten zitten (casussen). Bij het toedelen van kinderen aan gemeenten moeten aanbieders aangeven welke woonplaats toegepast moet worden en dan komt dit probleem ook naar voren. 5 augustus bespreken in werkgroep overgangsmaatregelen! Voorlopige invulinstructie veld 'postcode cliënt' voor aanbieders: 1. Postcode gezagsdrager (als bekend) 2. Postcode GBA biologische ouder 3. Postcode GBA jeugdige 4. Postcode verblijfsadres jeugdige Behoort dit tot de mogelijkheden? Voorleggen op 5 augustus. Actie: Problemen en percentages (hoe vaak komt het voor dat de postcode van de gezagsdrager afwijkt van die van het kind?) per sector noteren (allen). Problemen woonplaatsbeginsel (Hans Versteeg) en bevoorschotting (Anno van der Veen). Bevoorschotting en betalingswijze (reacties meegezonden notitie): Met een aantal financiële mensen is er een probleemanalyse opgesteld en zijn de knelpunten uitgebreid omschreven. Op dit moment dreigt dat verzekeraars de bevoorschotting gaan afbouwen, afspraak is dat VWS de trekker is om het gesprek aan te gaan met banken (DNB). Nog een uitwerkingsvraag is welke manier van bevoorschotting het beste is (o.b.v. productieafspraken/ geleverde productie). Aangegeven wordt dat gemeenten eigen betalingsvoorwaarden hebben en dat VNG / Rijk een informatiekaart opstellen voor gemeenten én aanbieders om een zo soepel mogelijke overgang te realiseren naar het nieuwe stelsel. Belangrijkste prioriteiten: 1. Contracten 2. Zorgen dat er goed betaald wordt en 3. Afspraak is dat VNG de notitie over betalingswijzen onder de aandacht brengt bij transitiemanagers. Daarnaast wordt een informatiekaart opgesteld door Coby Peeters. Medewerking van: Maartje (VGN) en Anja (Jeugdzorg NL vertegenwoordiger) en Leo (Emaus) gaan hier mee aan de slag. 28 juli hoog op de agenda bij het regieberaad. Werkgroep overgangsmaatregelen praat hier begin augustus verder over. Initiële vulling van de systemen (pre-facturatie) Om privacyredenen worden in het VWS-project 'eenmalige gegevensoverdracht jeugd' niet alle gegevens van zittende cliënten overgedragen aan gemeenten. Om de bestaande declaratiesystematiek te realiseren, moeten gemeenten hun administraties echter al in 2014 vullen met de bestaande cliënten zodat tijdig betaald kan worden. De VNG neemt dit mee in het project 'implementatie declaratiesystematiek jeugd' en Truus Vernhout zal het onderdeel 'initiële vulling' gaan uitvoeren. Voor eind 2014 is dit gereed (bij voorkeur in oktober). In de ministeriële regeling wordt dit opgenomen zodat het juridisch mogelijk is (VWS). Dit project is essentieel om het transitierisico te verminderen. Siep van de Dijk geeft aan dat Amsterdam ernaar streeft om op 15 december alle trajecten in beeld te hebben zodat tijdige betaling kan starten. Actie: Truus Vernhout maakt korte memo met informatie voor aanbieders die het aangaat (zijnde de aanbieders die per individuele cliënt moeten gaan verantwoorden) en gemeenten over initiële vulling administraties. Communicatie Bekendheid landelijke afspraken Aan zowel gemeenten als aanbieders is gevraagd wat goed loopt en wat beter moet in de communicatie. Aanbieders geven aan dat gemeenten wisselend omgaan met veel zaken en niet altijd

5 bekend zijn met de landelijke afspraken, bijvoorbeeld over het hanteren van de declaratiestandaarden. Aanbieders kunnen de informatie van VISD uiteraard ook gebruiken en waar nodig onder de aandacht brengen. Eenduidigheid in begrippen ontwikkelen Aangegeven wordt dat aanbieders en gemeenten nog met elkaar in gesprek moeten over de te hanteren begrippen als zorgtoewijzing, beschikking en contract en hierover meer gemeenschappelijke taal moeten ontwikkelen. Hieronder staat een figuur die daarvoor als basis kan dienen. beschikking Client toewijzing Gemeente Zorgaanbieder contract

6 Afsprakenlijst 1. Procesafspraken Onderwerp Wie Actie Twee-wekelijks warroomberaad transitievraagstukken op snijvlak van inhoud en techniek. (overkoepelend projectmanagement over de verschillende onderdelen heen, samenhang) Eduard Renger, Astrid Jansen, Geert Schipaanboord, Hans Versteeg, Bart Geerdink, en zo nodig projectleiders VNG. Klankbordgroep (voorlopig tweemaandelijks, waar nodig virtueel consultatie). Gesignaleerd risico is dat accountants geen goedkeuring geven. Rotterdam heeft al protocollen, wordt meegenomen in proeftuinen, daarnaast vervolgafspraak accountants. Bevoorschotting - Gesprek Banken Bevoorschotting - Opstellen informatiekaart Initiële vulling eenmalige gegevensoverdracht voor declaratiesystemen. Alle aanwezigen. Gebruik input gemeenten Rotterdam (controleprotocollen). Betrokkenen leveren informatie over huidige situatie in aanvulling op notitie die reeds is meegezonden. Truus Vernhout maakt plan van aanpak (wordt aangehangen aan VISD). Woonplaatsbeginsel. Allen (casussen aangeven bij VNG / VWS). Informatie aan zorgaanbieders en hun Zorgaanbieders, branches, VWS leveranciers over aanpassingen in Met informatie van VISD, opstellen administratie en ICT. plan van aanpak conform i-wmo. Inrichting proeftuinen, praktijkervaring en ophalen vraagstukken. Astrid Jansen (Andrea van Herwijnen, Sanne Eeltink) VNG (Sanne) VNG (financien) VWS (anno) Significant (Coby Peeters) Eduard Renger / Truus Vernhout Hans Versteeg / Anno van der Veen VWS, branches, Zorginsituut Nederland Proeftuinen inrichting back-office (wisselwerking regionaal landelijk) Er worden proeftuinen ingericht voor Marianne de Kleermaeker de back-office processen en admnistratieve organisatie. Procesplaten opleveren backoffice platen KING en grote steden. en processtappen. Ondersteuningsprogramma inkoop jggz en awbz DBC: gemeenten willen boekjaar. Actief verspreiden van de gemaakte Zorgverzekeraars zijn ingericht op landelijke afspraken (er is een schadejaar. Landelijke afspraken over factsheet). maken. Jeugd-AWBZ: er komt een zorgtoewijzingsbericht; aan gemeenten de keuze of ze daarmee gaan werken. Deze behoefte is sterk aanwezig, ook voor toepassing van dit bericht voor Jeugd- GGZ. Dan is de driehoek in bovenstaand figuur namelijk compleet (zorgtoewijzing individuele cliënt aan zorgaanbieder als 'opdracht' en start zorglevering). PGB s en zorgtoewijzingen. PGB en in december nieuwe beschikkingen versturen. PGBtoewijzingen houden op eind van dit jaar. Hoe weten aanbieders of ze zorg mogen blijven leveren? Op welk niveau producten moeten worden verantwoord. Landelijke categorieën. Bij de WMO mogen de producten die Factsheet landelijke richtlijnen instandhouding AWBZ structuur en overgang. Project trekkingsrecht PGB door SVB houdt zich met dit vraagstuk bezig. Uitwerken hoe productinformatie jeugd werkt t.o.v. Wmo. KING in afstemming met Marianne de Kleermaeker Ondersteuningsprogramma Inkoop JGGZ (Coby Peeters, Significant) Coby Peeters VNG maakt FAQ (Coby Peeters) FAQ van maken door beleidsinformatie (Hans Versteeg) en beleggen

7 daaronder vallen per gemeente of regio verschillend zijn. Dat kun je dan makkelijker linken met je financiële administratie. Komt er ook zoiets voor jeugd? binnen VNG (ondersteuningsprogramma inkoop in samenspraak met VISD/project implementatie declaratiesystematiek jeugd)

8 Bijlage 1: Aanwezigen ochtend Naam Organisatie 06-nummer Esther van der Gemeente Utrecht Sterren controller Diana van der Waal Gemeente Rotterdam/ Senior beleidsmedewerker Bianca Schmidt Gemeente Amersfoort Victor Flanders Gemeente Den Haag Siep van de Dijk Gemeente Amsterdam Wieke van der Heide Regio Haaglanden (H10 Inkoopbureau) & Aanwezigen en belangstellenden middag Naam Organisatie 06-nummer Anno van der Veen Ministerie van VWS Eduard Renger VNG Hans Versteeg VNG Truus Vernhout VNG Peter Wijga AEF Marian de VNG Kleermaker Anne Derksen VNG Coby Peeters Significant Han Huizinga VGN Maartje van der Rijt VGN Victor Flanders Gemeente Den Haag Léon van de Heg Anne Wil Roza GGZ Nederland Hans Mulder Jeugdzorg Nederland Diana van der Waal Gemeente Rotterdam D. Verseput GGZ Nederland Lemke Klasing ParnassiaGroep Wilhelm van der BJZO Veen Anja Verburg Jeugdzorg NL Menno van Leeuwen ADD Groep Nienke Belderink Skopos (n.a.) Ronald Noordman Skopos (belangst.)

Declaratie en facturatie jeugd in samenhang. Vrijdag 11 juli 2014

Declaratie en facturatie jeugd in samenhang. Vrijdag 11 juli 2014 Declaratie en facturatie jeugd in samenhang Vrijdag 11 juli 2014 Centrale vraagstelling Als gemeenten contracten hebben afgesloten of subsidierelatie zijn aangegaan met instellingen die jeugdhulp bieden,

Nadere informatie

Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.

Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng. Stap 4: Technische uitwerking - Lokale boodschappenlijst declaratieprocessen VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratiejeugd Inrichting van de boodschappenlijst Doel Structureren van de aanpak

Nadere informatie

Model inrichting declaratie- / facturatieproces. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd

Model inrichting declaratie- / facturatieproces. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd Model inrichting declaratie- / facturatieproces VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd Declaratie- / facturatieproces Procesmodel op hoofdlijnen Gemeentelijke administratie Zorgaanbieder

Nadere informatie

Programma VISD 2014 Ketenkaart Jeugd/AZR versie 1.0 28 mei 2014

Programma VISD 2014 Ketenkaart Jeugd/AZR versie 1.0 28 mei 2014 Ketenkaart Deze ketenkaart bevat de uitwerking van één van de berichtenstromen die door het gegevensknooppunt ondersteund moet worden. Omschrijving Het betreft berichtenverkeer dat als doel heeft gestandaardiseerde

Nadere informatie

Gegevensoverdracht voor start jeugddeclaraties

Gegevensoverdracht voor start jeugddeclaraties Plan van aanpak 'initiële vulling jeugdzorg' Gegevensoverdracht voor start jeugddeclaraties Datum : 15 oktober 2014 Opdrachtgever : Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Projectleider : Truus Vernhout

Nadere informatie

Berichtenverkeer Jeugd via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt VNG Project - Declaratie Jeugd

Berichtenverkeer Jeugd via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt VNG Project - Declaratie Jeugd Berichtenverkeer Jeugd via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/producten-diensten/diensten/declaratie-jeugd 17 november Het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Het Gemeentelijk

Nadere informatie

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer

Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Instructiebijeenkomst inrichting werkproces t.b.v. declaratie en betalingsverkeer Friese gemeenten 16 december 2014 Maxim ter Hedde Kwartiermaker inrichting beheertaken Centrumgemeenteconstructie 3d Fryslân

Nadere informatie

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013)

Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Tijdelijke procedure voor het indienen van facturen bij de RIGG voor tarief-gefinancierde zorgaanbieders. (versie 1.03 dd 10 maart 2013) Voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp wordt gebruik gemaakt

Nadere informatie

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken

SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken SUITE4JEUGDZORG Ondersteuning bij het uitvoeren van Jeugdzorgtaken Suite4Jeugdzorg Inhoudsopgave Inleiding... 4 1 Suite4Jeugdzorg... 6 1.1 Jeugddossier... 6 1.2 Aanbieders en contracten... 6 1.3 Module

Nadere informatie

Stap 3: Uitwerking van het declaratie- / facturatieproces op hoofdlijnen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd

Stap 3: Uitwerking van het declaratie- / facturatieproces op hoofdlijnen. VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd Stap 3: Uitwerking van het declaratie- / facturatieproces op hoofdlijnen VNG Project - Declaratie Jeugd www.vng.nl/declaratie-jeugd Declaratie- / facturatieproces Procesmodel op hoofdlijnen Gemeentelijke

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2016 Regio Rijk van Nijmegen Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Beschermd wonen Centrum gemeente Nijmegen Versie 25 oktober

Nadere informatie

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Programma van vandaag Welkom Karin Jentzsch Overzicht proces Ronald Noorman Proces

Nadere informatie

dialoog tussen Utrechtse zorgaanbieders en hun gemeenten Regiobijeenkomst no. 5 Kontakt der Kontinenten, Soest, 30 maart 2015

dialoog tussen Utrechtse zorgaanbieders en hun gemeenten Regiobijeenkomst no. 5 Kontakt der Kontinenten, Soest, 30 maart 2015 Aan de slag -dag dialoog tussen Utrechtse zorgaanbieders en hun gemeenten Regiobijeenkomst no. 5 Kontakt der Kontinenten, Soest, 30 maart 2015 Aan de slag in Soest Doelen Praktische oplossingen voor dagelijkse

Nadere informatie

Jeugdhulp naar gemeenten

Jeugdhulp naar gemeenten Jeugdhulp naar gemeenten Raad op Zaterdag Den Haag, mei 2014 Astrid Jansen Programma Voorgeschiedenis & Jeugdwet Rol van de Gemeenteraad Financiën Vragen & Discussie Voorgeschiedenis Decentralisatie is

Nadere informatie

Facturatie en/of declaratie en administratie afhandeling Jeugdhulp

Facturatie en/of declaratie en administratie afhandeling Jeugdhulp Facturatie en/of declaratie en administratie afhandeling Jeugdhulp Welkom Agenda Plaats van de BackOffice NSDMH in proces Jeugdhulp Facturatie/ declaratie Bevoorschotting Management informatie Verantwoordingsinformatie

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: factuurmodule 3. GGK (ijz berichtenverkeer) / Vecozo 4. CAK aanlevering

Nadere informatie

UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD. Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014

UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD. Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014 UITVOERINGSORGANISATIE JEUGD Afspraken berichtenverkeer/gegevensuitwisseling Jeugd Peel 6.1 17 december 2014 Inhoud Jeugd proces en berichtenverkeer: Start Structureel vanaf uiterlijk 1 juli 2015 Gegevensoverdracht

Nadere informatie

Het leveren en declareren van jeugdhulp

Het leveren en declareren van jeugdhulp Het leveren en declareren van jeugdhulp Gecontracteerde aanbieders voor jeugdhulp in de regio s Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland hebben twee formele momenten van gegevensuitwisseling met hun

Nadere informatie

Beschrijving administratieve organisatie Jeugdzorg gecontracteerde zorgaanbieders RIGG per 2015 voor zorg in Natura

Beschrijving administratieve organisatie Jeugdzorg gecontracteerde zorgaanbieders RIGG per 2015 voor zorg in Natura Beschrijving administratieve organisatie Jeugdzorg gecontracteerde zorgaanbieders RIGG per 2015 voor zorg in Natura (Concept) Versie : 0.2 DD : 6 januari 2015 Vastgesteld : G.Kalfsbeek, directeur RIGG

Nadere informatie

Informatievoorziening Sociaal Domein

Informatievoorziening Sociaal Domein Informatievoorziening Sociaal Domein Seminar Zorgmonitor 22 november 2013 Hans Versteeg VNG Welke informatie heeft u nodig om te kunnen sturen? en hoe voorkomt u bureaucratie? Verkenning Informatievoorziening

Nadere informatie

i-sociaal Domein Maureen Schonewille & Riz Ahmed

i-sociaal Domein Maureen Schonewille & Riz Ahmed Maureen Schonewille & Riz Ahmed Bijeenkomst Maastricht, 20-09-2016 Agenda Uitvoeringsvarianten Ontwikkelingen rondom standaardisatie berichtenverkeer Aanpak in andere regio s Berichtenverkeer GGK VECOZO

Nadere informatie

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ

JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Factsheet JEUGD-GGZ NAAR GEMEENTEN: AFSLUITING DBC S GGZ Hoe om te gaan met de overloopsituaties die ontstaan in lopende DBC s door de overheveling van de jeugd-ggz naar gemeenten? Om u op deze en andere

Nadere informatie

Stand van zaken inkoop Jeugdhulp en AWBZ/Wmo

Stand van zaken inkoop Jeugdhulp en AWBZ/Wmo 19 november 2014 Stand van zaken inkoop Jeugdhulp en AWBZ/Wmo Marjanneke Wiegerinck Afdelingshoofd Inkoop en Contractmanagement Fokke en sukke 2 Terugblik sinds 11 juni 2014 Grote veranderingen voor klanten,

Nadere informatie

Opgeleverde en ingeplande producten transitiebureau en werkagenda s VNG-Rijk

Opgeleverde en ingeplande producten transitiebureau en werkagenda s VNG-Rijk Opgeleverde en ingeplande producten transitiebureau en werkagenda s VNG-Rijk Doorlopende ondersteuning Rondje regio s / accountmanagement, helpdesk Helpdesk via voordejeugd.nl Website voordejeugd.nl, met

Nadere informatie

Stappenplan overstap Standaarden 2.0

Stappenplan overstap Standaarden 2.0 Stappenplan overstap Standaarden 2.0 Dit stappenplan helpt u een haalbare datum te bepalen voor overstappen naar de Standaarden 2.0. Alle acties die u moet ondernemen zijn erin beschreven. Gebruik dit

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014 Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders Transitiebureau Jeugd April 2014 252 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Inhoud 1. Jeugdwet, wat gaat er veranderen? 2. Implementatie 2014 3. Inkoop 3 4 1. Jeugdwet Alle

Nadere informatie

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule

Wmo. 27 / 30 maart & 1 april 2015. Presentatie declaratiemodule Wmo 27 / 30 maart & 1 april 2015 Presentatie declaratiemodule Programma 1. Welkomstwoord gemeente en Stipter 2. Toelichting op MO-platform: declaratiemodule 3. GGK (i-wmo berichtenverkeer) / Vecozo 4.

Nadere informatie

Beleidsinformatie in het nieuwe jeugdstelsel. Presentatie Transitiemanagers 14-3-2014

Beleidsinformatie in het nieuwe jeugdstelsel. Presentatie Transitiemanagers 14-3-2014 Beleidsinformatie in het nieuwe jeugdstelsel Presentatie Transitiemanagers 14-3-2014 Uitdagingen beleidsinformatie Jeugdwet 1. Welke beleidsinformatie heb je nodig om toe te zien op de werking van het

Nadere informatie

- ADDENDUM DVO Sociaal Domein

- ADDENDUM DVO Sociaal Domein Agendapunt 2 - ADDENDUM DVO Sociaal Domein Algemeen - Doel van dit document (hierna: Addendum) is nadere duiding te geven aan rechtmatigheideisen in de overeenkomst tussen gemeente en aanbieder voor dienstverlening

Nadere informatie

Factsheet Gegevensuitwisseling en opgaaf onderhanden werk

Factsheet Gegevensuitwisseling en opgaaf onderhanden werk Factsheet Gegevensuitwisseling en opgaaf onderhanden werk Versie 2.0 Laatste aanpassing 15/12/2014 Check regelmatig deze factsheet op aanpassingen in de werkprocessen en afspraken. Inleiding Deze factsheet

Nadere informatie

Bestuurlijk Overleg: ICT/aanpassing administratieve organisatie HLZ en Jeugdwet

Bestuurlijk Overleg: ICT/aanpassing administratieve organisatie HLZ en Jeugdwet Bestuurlijk Overleg: ICT/aanpassing administratieve organisatie HLZ en Jeugdwet 1 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 treden de Wmo2015, de Jeugdwet en de Wlz in werking en maken de wijkverpleging

Nadere informatie

Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen.

Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen. Middels dit document houden wij u op de hoogte van de belangrijkste (inhoudelijke) wijzigingen. Wijzigingen versie 1.14 t.o.v. versie 1.13 Toevoeging stap 5 Kostprijzen, aandachtspunten Wlz Informatie

Nadere informatie

Donderdag 6 april 2017 Werkgroep Facturering en Berichtenverkeer Jeugd en WMO

Donderdag 6 april 2017 Werkgroep Facturering en Berichtenverkeer Jeugd en WMO Optimaliseren/digitaliseren administratieve processen WMO/Jeugd mbv berichtenverkeer Donderdag 6 april 2017 Werkgroep Facturering en Berichtenverkeer Jeugd en WMO Doelstelling presentatie Inzicht in de

Nadere informatie

Ondersteuning bij inrichten van administratieve processen

Ondersteuning bij inrichten van administratieve processen Ondersteuning bij inrichten van administratieve processen Versie 1.0 20 november 2014 Inhoud Managementsamenvatting wethouders en beleidsmedewerkers...1 Managementsamenvatting projectleiders en informatiemanagers...2

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014

Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders. Transitiebureau Jeugd April 2014 Regionale Bijeenkomsten Zorgaanbieders Transitiebureau Jeugd April 2014 261 dagen tot de nieuwe Jeugdwet 2 Inhoud 1. Jeugdwet, wat gaat er veranderen? 2. Implementatie 2014 3. Inkoop 3 4 1. Jeugdwet Alle

Nadere informatie

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum

Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo. Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Backoffice Jeugdzorg en nieuwe Wmo Bijeenkomst voor Arnhemse zorgaanbieders 16 december 2014, Musis Sacrum Programma 1. Welkom - Gemeente Arnhem 2. Introductie - WMO kantoor 3. Toelichting Administratief

Nadere informatie

Learn and Share OUTPUT VAN MASTERCLASS INKOOP JEUGD-GGZ (17 JUNI 2014, UTRECHT).

Learn and Share OUTPUT VAN MASTERCLASS INKOOP JEUGD-GGZ (17 JUNI 2014, UTRECHT). Learn and Share OUTPUT VAN MASTERCLASS INKOOP JEUGD-GGZ (17 JUNI 2014, UTRECHT). Daar waar gemeenten zich tijdens de eerste twee masterclassdagen vooral aan het oriënteren waren en kennis op wilden doen,

Nadere informatie

Versie 2.0. Laatste aanpassing 16/04/2015 Check regelmatig deze factsheet op aanpassingen in de werkprocessen en afspraken.

Versie 2.0. Laatste aanpassing 16/04/2015 Check regelmatig deze factsheet op aanpassingen in de werkprocessen en afspraken. Pagina: 1 van 7 Versie 2.0. Laatste aanpassing 16/04/2015 Check regelmatig deze factsheet op aanpassingen in de werkprocessen en afspraken. Inleiding Deze factsheet geeft een beschrijving van de manier

Nadere informatie

iwmo Landelijke Sectordag VVT (Vereniging HEAD) 20 november 2014 Indra Henneman

iwmo Landelijke Sectordag VVT (Vereniging HEAD) 20 november 2014 Indra Henneman iwmo Landelijke Sectordag VVT (Vereniging HEAD) 20 november 2014 Indra Henneman Agenda 1. iwmo en het belang van afspraken maken 2. Wat is de iwmo-standaard? 3. Wat staat er per 1 januari? 4. Wat moet

Nadere informatie

Gestelde vragen en antwoorden door zorgaanbieders

Gestelde vragen en antwoorden door zorgaanbieders Gestelde vragen en antwoorden door zorgaanbieders over financieel administratief beheer hulp/zorg voor jeugd en beschermd wonen Nr Vraag Antwoord Z01 Hoe moeten onze facturen geadresseerd worden? Dat hangt

Nadere informatie

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder

Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Werkafspraken berichtenuitwisseling iwmo tussen gemeente en aanbieder Acties voor informatiemanager, applicatiebeheerder, teamleider administratie Dit is een overzicht met de belangrijkste afspraken die

Nadere informatie

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker

Memo (071) (071) Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker Memo Aan Van Doorkiesnummer AOZW Onderwerp Marieke Ouwerkerk Saskia Lekkerkerker (071) 516 73 66 (071) 516 57 54 Datum Laatste nieuws rond budgetten Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang 29-6-2016

Nadere informatie

Het GGK en VECOZO. Goes, 21 januari 2016

Het GGK en VECOZO. Goes, 21 januari 2016 Het GGK en VECOZO Goes, 21 januari 2016 1 Doelstellingen van de decentralisaties Meer zelfredzaamheid Betere hulpverlening Minder kosten Minder administratieve lasten 2 Er was eens decentralisaties Door

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C

ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C ADMINISTRATIEVE VRAAGSTUKKEN I N F O R M A T I E D A G I M P L E M E N T A T I E P D C OPZET INFOSESSIE - Overgang van oude naar nieuwe PDC, wat zijn de gevolgen voor klanten met bestaande indicaties -

Nadere informatie

Toegang, administratie en betaling van zorg AFSTEMMINGSBIJEENKOMST MET ZORGAANBIEDERS 11 MAART 2015 REGIONALE ORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN FRYSLAN

Toegang, administratie en betaling van zorg AFSTEMMINGSBIJEENKOMST MET ZORGAANBIEDERS 11 MAART 2015 REGIONALE ORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN FRYSLAN Toegang, administratie en betaling van zorg AFSTEMMINGSBIJEENKOMST MET ZORGAANBIEDERS 11 MAART 2015 REGIONALE ORGANISATIE SOCIAAL DOMEIN FRYSLAN INHOUD 1. Scope en afbakening 2. Berichtenverkeer 3. Overdracht

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2015 Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Versie 28 oktober 2015 De heer drs M.P.L. Peters RA Mevrouw A. Büthker Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorschriften...

Nadere informatie

Berichten uitwisselen via VECOZO. Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten

Berichten uitwisselen via VECOZO. Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten Berichten uitwisselen via VECOZO Informatie voor zorgaanbieders en gemeenten Wat komt voorbij? Kennismaking met VECOZO Hoe sluit een zorgaanbieder aan op berichtenverkeer met gemeenten? Overgang naar Wmo-

Nadere informatie

Softwareleveranciersbijeenkomst 5 oktober 2017

Softwareleveranciersbijeenkomst 5 oktober 2017 Softwareleveranciersbijeenkomst 5 oktober 2017 i.s.m. VNG, GGZ Nederland, NIP, Zorginstituut Nederland en KING ISD-Regie Anne Wil Roza GGZ Nederland Corine Bos Zorginstituut Nederland Geert Schipaanboord

Nadere informatie

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd

De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen. André Schoorl Programma stelselherziening jeugd De nieuwe Jeugdwet op hoofdlijnen André Schoorl Programma stelselherziening jeugd Aanleiding Conclusies Parlementaire werkgroep 2011: - Huidige stelsel is versnipperd - Samenwerking rond gezinnen schiet

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016

NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016 ZUID OOST NIEUWSBRIEF JEUGDHULP UTRECHT Extra editie december 2016 Beste zorgaanbieders, Dit is de zevende nieuwsbrief van de bestuurlijke aanbesteding Jeugdhulp en Zorg om Tafel in Zuid Oost Utrecht.

Nadere informatie

drs. Merijn Snoek Wethouder Jeugd, Onderwijs en Sport

drs. Merijn Snoek Wethouder Jeugd, Onderwijs en Sport Gemeente Haarlem drs. Merijn Snoek Wethouder Jeugd, Onderwijs en Sport Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de commissie Samenleving Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15

Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15 Q&A Trekkingsrecht n.a.v. terugvalscenario s zorgovereenkomsten en toekenningsberichten Versie geactualiseerd op 20 feb. 15 Welke maatregelen zijn genomen (de terugvalscenario s) opdat de SVB op tijd de

Nadere informatie

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 AGB-code in de Wmo... 4 AGB-code of erkenning

Nadere informatie

Informatievoorziening Wlz. - Wouter Franke - 16 december 2014

Informatievoorziening Wlz. - Wouter Franke - 16 december 2014 Informatievoorziening Wlz - Wouter Franke - 16 december 2014 Agenda Informatievoorziening Wet langdurige zorg Overgang en conversie Informatievoorziening domeinen Wmo en Jeugdwet 3 Berichtenverkeer 2014

Nadere informatie

Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ

Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Lancering Ondersteuningsprogramma Maart 2014 Inhoud Landelijke aanpak Inkoop Jeugd-GGZ Stip op de horizon Inhoud akkoord gemeenten en verzekeraars Doelstelling Ondersteuningsprogramma

Nadere informatie

VOORTGANG TRANSITIE JEUGD

VOORTGANG TRANSITIE JEUGD VOORTGANG TRANSITIE JEUGD Eerste kwartaal 2015 De decentralisatie van de jeugdhulp is per 1 januari 2015 een feit. Om de vinger aan de pols te houden werd voorgaande jaren de Transitiemonitor Jeugd ingezet.

Nadere informatie

BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN

BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN BIJEENKOMST ZORGAANBIEDERS WMO 2015 HEUVELLAND-GEMEENTEN Frank Sampers, Operationeel Manager & Kristel Veugelers, Consultant WMO kantoor 10 december 2014 donderdag 20 juni 2013 AGENDA 1. Welkom en opening

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Aan: Deelnemers pilots gegevensuitwisseling iwmo, ijw, WLZ Van: Frank Ooms (VECOZO), Wijnand Heijnen (VNG/KING) Datum: 5 november 2014 Betreft: Stappenplan pilots en integrale ketentest Geachte heer, mevrouw,

Nadere informatie

Handreiking berichtenverkeer DBC's jeugd-ggz (concept)

Handreiking berichtenverkeer DBC's jeugd-ggz (concept) Handreiking berichtenverkeer DBC's jeugd-ggz (concept) 1. Inleiding In augustus 2015 is de 'handreiking uitvoeringsvarianten iwmo en ijw' verschenen. Daarin worden drie uitvoeringsvarianten beschreven

Nadere informatie

Verslag werkgroep implementatie

Verslag werkgroep implementatie Verslag werkgroep implementatie Vergadering : werkgroep implementatie Datum : 8 december 2014 Locatie : Stationsplein 107 Leiden, kamer 627 Tijd : 11:00 uur 12:00 uur Aanwezig: Mevr. Monja van der Weide

Nadere informatie

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen

Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen Handleiding zorgaanbieders betreft het declaratieproces rondom Deelovereenkomst Maatwerkvoorziening contract gemeente Kampen 1 Inhoud Inleiding... 3 AGB-code in de Wmo... 4 AGB-code of erkenning Wmo...

Nadere informatie

ons kenmerk ECSD/U201400672 Lbr. 14/014

ons kenmerk ECSD/U201400672 Lbr. 14/014 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Inkoop Jeugd-GGZ door gemeenten uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400672 Lbr. 14/014 bijlage(n) datum 18 maart

Nadere informatie

Piroschka Beun. Berichtenverkeer

Piroschka Beun. Berichtenverkeer Piroschka Beun Berichtenverkeer 315-bericht 316-bericht 301-bericht 302-bericht 305-bericht 306-bericht 303-bericht 304-bericht 321-bericht 322-bericht 307-bericht 308-bericht Verzoek om toewijzing ondersteuning

Nadere informatie

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)

Het organiseren van een Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) Vragenlijst Inhoud: 1. In hoeverre is er een gedeelde visie in de regio over wat er op lokaal, regionaal en bovenregionaal niveau dient te worden ingekocht en georganiseerd? Er vindt al goede samenwerking

Nadere informatie

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland

Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg Ijsselland Memo: Van: Aan: Datum: Linda Nugter Gemeente Zwolle Postbus 10007 8011 PK Zwolle T (038) 498 2797 l.nugter@zwolle.nl https://jeugdzorgdichtbij.pleio.nl Plan van aanpak regionaal transitiearrangement jeugdzorg

Nadere informatie

VAN CONTRACT TOT CONTROLE. Gemeente Breda voor de jeugdhulpregio West- Brabant Oost

VAN CONTRACT TOT CONTROLE. Gemeente Breda voor de jeugdhulpregio West- Brabant Oost VAN CONTRACT TOT CONTROLE Gemeente Breda voor de jeugdhulpregio West- Brabant Oost PROGRAMMA Voorstellen Inkoop Administratie Verantwoording Uitdagingen WE VERTELLEN WEL, MAAR HOREN OOK HÉÉL GRAAG!! Ons

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015

SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015 SAMENWERKINGSAGENDA ZORG EN ZEKERHEID voortgang 22/5/2015 Aan : Bestuurders Zorg en Zekerheid en Holland Rijnland (HR) CC : Beleidsambtenaren en inkopers gemeenten HR Door : Fred Kok (Gemeente Noordwijk)

Nadere informatie

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur

Inleiding. Wijkverpleging 2015. Notitie. Aan. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland. Auteur Aan Van Auteur Doorkiesnummer Ons kenmerk Zorgaanbieders en zorgverzekeraars Project IZA en Zorgverzekeraars Nederland Lindy Hilgerdenaar, Jeroen Bankers Bl-15-9427 Notitie Datum 12-08-2015 Onderwerp Toelichting

Nadere informatie

Algemene voorschriften 2015 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen

Algemene voorschriften 2015 Regio Rijk van Nijmegen. Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen. Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Algemene voorschriften 2015 Regio Rijk van Nijmegen Wet maatschappelijke ondersteuning Regio Rijk van Nijmegen Jeugdhulp Regio Rijk van Nijmegen Beschermd wonen Centrum gemeente Nijmegen Versie 28 oktober

Nadere informatie

Beleidsinformatie in het nieuwe jeugdstelsel. 17 april 2014

Beleidsinformatie in het nieuwe jeugdstelsel. 17 april 2014 Beleidsinformatie in het nieuwe jeugdstelsel 17 april 2014 Agenda van de workshop 1. Informeren: Nieuw model voor beleidsinformatie jeugd De datasets Implementatie van het model 2. Dialoog Aandacht Faciliteren

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

communicatie met burgers en professionals en over de inhoud, de vorm en de afstemming van de communicatie.

communicatie met burgers en professionals en over de inhoud, de vorm en de afstemming van de communicatie. Focuslijst Wmo 2015 Het Transitiebureau Wmo, een samenwerkingsverband van VNG en VWS, heeft op basis van het stappenplan Wmo een focuslijst opgesteld voor implementatie van de Wmo 2015 in het jaar 2014.

Nadere informatie

HANDREIKING: REGISTREREN VAN VERPLICHTINGEN. N.a.v. de impactanalyse financiële berichtenstromen en het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

HANDREIKING: REGISTREREN VAN VERPLICHTINGEN. N.a.v. de impactanalyse financiële berichtenstromen en het Gemeentelijk Gegevensknooppunt HANDREIKING: REGISTREREN VAN VERPLICHTINGEN N.a.v. de impactanalyse financiële berichtenstromen en het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Auteur KING visd Datum maandag 5 januari 2015 Registreren van verplichtingen

Nadere informatie

Jeugd-ggz nu en toekomst

Jeugd-ggz nu en toekomst Jeugd-ggz nu en toekomst Waarom de jeugd-ggz anders is Sinds 1 januari 2015 onderdeel van de Jeugdwet Onderdeel van het totale aanbod van jeugdhulp Gemeenten kopen tot en met 2017 jeugd-ggz in o.b.v. de

Nadere informatie

Toelichting beleidsinformatie Jeugd GGZ

Toelichting beleidsinformatie Jeugd GGZ Toelichting beleidsinformatie Jeugd GGZ versie 1, 1 juli 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Selectie van personen en zorg... 4 3. Beschrijving tabellen... 5 4. Gebruikte data en dekking... 8 5. Verspreiding

Nadere informatie

Aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt

Aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Wijnand Heijnen en Idius Felix Josien de Reuver en Arjen Brienen 1 Onderwerpen Introductie GGK en Knooppuntdiensten Planning diensten 2014

Nadere informatie

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN

MEMO I-SOCIAAL DOMEIN MEMO I-SOCIAAL DOMEIN Titel: Beveiligd uitwisselen van ongestructureerde gegevens met het aanvullend bericht voor gemeenten en aanbieders Datum: 15-11-2016 Versie: 1.0 Def Inleiding Gemeenten en aanbieders

Nadere informatie

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau

Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Memo basisprincipes elektronisch declareren AWBZ-zorg op cliëntniveau Aanleiding In de afgelopen weken is gebleken dat er bij diverse partijen onduidelijkheid bestaat over het traject om te komen tot het

Nadere informatie

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg

Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Nieuwsbrief Decentralisatie Jeugdzorg Juli 2012 Het college van Reimerswaal vindt het belangrijk om de gemeenteraad mee te nemen in de transitie van de jeugdzorg. Het geven van goede informatie hoort hier

Nadere informatie

Jeugdhulp in de Regio Gooi en Vechtstreek. Regiopodium, 5 oktober 2017

Jeugdhulp in de Regio Gooi en Vechtstreek. Regiopodium, 5 oktober 2017 Jeugdhulp in de Regio Gooi en Vechtstreek Regiopodium, 5 oktober 2017 1 Agenda 1. Opening door Gerben Struik, voorzitter Stuurgroep 18-2. Opdracht vanuit de Jeugdwet 3. Aantallen en kosten + toelichting

Nadere informatie

Memo tarieven inkoop 2018

Memo tarieven inkoop 2018 Memo tarieven inkoop 2018 Door Werkgroep Contractering Datum 17 juli 2017 Versie 1 Aanleiding Het voorstel is om de implementatie van het bekostigen via het nieuwe inkoopmodel v.w.b. topsegment een jaar

Nadere informatie

De bedoeling. Zorgverleningsproces. Ondersteunende processen. Zorgaanbieder. Client. Inkooporganisatie. Toeleidingteam. Backoffice Gemeente

De bedoeling. Zorgverleningsproces. Ondersteunende processen. Zorgaanbieder. Client. Inkooporganisatie. Toeleidingteam. Backoffice Gemeente Inrichting ICT De bedoeling Zorgverleningsproces Client Ondersteunende processen () Backoffice 2 Administratief proces Client Client Client Oriëntatie Aanvraag Beoordeling/ toelating afhandeling Evaluatie/

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE RAALTE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Raalte Adres Zwolsestraat 16 E-mailadres info@raalte.nl Telefoonnummer 0572-347799 Declaratieformat

Nadere informatie

Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD

Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD Bijeenkomst 03-12-2014 in Evoluon met leveranciers zorgaanbieders over Jeugd en WMO 2015 Bevoorschotting en facturering JEUGD Vraag Antwoord Facturatie 1 Moeten wij vóór 15 december een voorfactuur over

Nadere informatie

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz

Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Hervorming Langdurige Zorg - gevolgen voor de ggz Per 1 januari 2015 worden grote veranderingen in de zorg van kracht. De Hervorming Langdurige Zorg is één van de ingrijpendste veranderingen in het zorgstelsel

Nadere informatie

Productomschrijvingen en bekostiging Jeugd-GGZ

Productomschrijvingen en bekostiging Jeugd-GGZ SAMEN, VOOR ELKAAR Productomschrijvingen en bekostiging Jeugd-GGZ Marktconsultatie d.d. 27 juni 2017 Agenda Terugblik op proces tot nu toe Resultaten stresstest Korte pauze Een andere optie Voors- en tegens

Nadere informatie

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK

Handout Online Stappenplan aansluiten diensten GGK Handout voor de Projectleider bij het invullen van het online Stappenplan voor het aansluiten op de diensten van het Gemeentelijk Gegevensknooppunt Versie 0.7 24-10-2014 Datum: 24-10-2014 Pagina 1 van

Nadere informatie

Platformtaak volgens gemeente

Platformtaak volgens gemeente Oplegvel 1. Onderwerp Wijziging bekostigingssystematiek ambulante jeugdhulp individueel per 1-1-2018 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Platformtaak volgens gemeente 3. Regionaal belang

Nadere informatie

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013

Transitie en transformatie Jeugdzorg. Themabijeenkomst 16 september 2013 Transitie en transformatie Jeugdzorg Themabijeenkomst 16 september 2013 Agenda Film: Transitie jeugdzorg Jeugdwet en Wetstraject Film: Regionaal transitie arrangement Regionaal transitie arrangement Film:

Nadere informatie

Projectleidersoverleg Dyslexie 6 maart 2015

Projectleidersoverleg Dyslexie 6 maart 2015 Projectleidersoverleg Dyslexie 6 maart 2015 Agenda (1/2) Opening 1. Actielijst d.d. 10 oktober 2014 2. Mededelingen Kwaliteitszorg ONL 3. SBG Stand van zaken aanlevering Referentiegroep BRaM 4. Ontwikkelingen

Nadere informatie

Aanbieders en gemeenten hebben ons in die gevallen bevestigd dat ze er samen uit zullen komen en de uiteindelijke contracten zullen tekenen.

Aanbieders en gemeenten hebben ons in die gevallen bevestigd dat ze er samen uit zullen komen en de uiteindelijke contracten zullen tekenen. > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

AANBIEDERSBIJEENKOMST 30 SEPTEMBER 2014

AANBIEDERSBIJEENKOMST 30 SEPTEMBER 2014 AANBIEDERSBIJEENKOMST 30 SEPTEMBER 2014 Mar1jn Pepping Consultant WMO kantoor Theo Fleerkamp Consultant WMO kantoor donderdag 20 juni 2013 FACTSHEET WMO KANTOOR 37 KLANTGEMEENTEN 33.000 CLIENTEN DRIE AANDEELHOUDERS:

Nadere informatie

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE

WMO303 FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE FACTSHEET BERICHTENVERKEER REGIO ZAANSTREEK- WATERLAND WMO FACTUUR/DECLARATIE WMO303 Inleiding De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland gaan ervan uit dat gecontracteerde aanbieders van ondersteuning

Nadere informatie

Pgb trekkingsrecht: Q&A n.a.v. terugvalscenario s en daaraan gekoppelde herstelacties

Pgb trekkingsrecht: Q&A n.a.v. terugvalscenario s en daaraan gekoppelde herstelacties Pgb trekkingsrecht: Q&A n.a.v. terugvalscenario s en daaraan gekoppelde herstelacties Versie geactualiseerd op 30 maart 15 Welke maatregelen zijn genomen (de terugvalscenario s) opdat de SVB op tijd de

Nadere informatie

ECSD/U201402069 Lbr. 14/085

ECSD/U201402069 Lbr. 14/085 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief beleidsinformatie jeugd / gedwongen kader uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201402069 Lbr. 14/085 bijlage(n)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

ECSD/U Lbr. 14/048

ECSD/U Lbr. 14/048 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Invoering Trekkingsrecht PGB uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201401121 Lbr. 14/048 bijlage(n) datum 6 juni 2014

Nadere informatie

Factsheet Verwijzing Gecertificeerde instellingen

Factsheet Verwijzing Gecertificeerde instellingen Factsheet Verwijzing Gecertificeerde instellingen Versie 22/01/2015 Check deze factsheet regelmatig voor aanpassingen in de werkprocessen en afspraken. De contactgegevens van de backoffices, contractmanagers

Nadere informatie

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst

Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Handreiking administratieve afspraken jeugdhulp Zeeland, bijlage E van de overeenkomst Uitgangspunten vooraf: 1. De administratieve afspraken in deze handreiking gelden voor de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders

Nadere informatie