Partiële Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Vogelenzang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Partiële Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Vogelenzang"

Transcriptie

1 Partiële Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Vogelenzang

2 Partiële Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Vogelenzang Vastgesteld door Provinciale Staten van Utrecht op 13 december 2010

3 2

4

5 4

6 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 Hoofdstuk 2 Provinciaal belang... 9 Hoofdstuk 3 Aanleiding en doel structuurvisie Hoofdstuk 4 Structuurvisiegebied en wijziging contouren Hoofdstuk 5 Digitalisering Hoofdstuk 6 Milieueffectrapportage Hoofdstuk 7 Uitvoeringsparagraaf Hoofdstuk 8 Totstandkoming en burgerparticipatie Bijlage 1 Partiële herziening PRV Kaarten Toelichting op deze herziening Bijlage 2 Nota van beantwoording Inleiding Ingekomen zienswijze (samenvatting en reactie) par t iële Pr ovinciale Ruimte li jke St ruc t uur visie Vogele nzan g 5

7 6

8 Inleiding 1. Inleiding Deze structuurvisie heeft betrekking op een aanpassing van de zogenoemde rode én groene contour aan de zuidoostzijde van de kern Rhenen, zoals deze in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS; voorheen Streekplan) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) zijn weergegeven. De aanpassing van deze contouren is nodig om de voorgestane realisering van een goed functionerende (robuuste) ecologische verbindingszone in samenhang met de nieuwe woonwijk Vogelenzang mogelijk te maken. De structuurvisie vindt haar wettelijke grondslag in artikel 2.2, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Deze structuurvisie is zelfbindend voor de provincie. De onderdelen die wij direct willen laten doorwerken naar het gemeentelijk niveau, zijn opgenomen in de bijbehorende partiële herziening van de PRV. Het gaat hier om wijziging van de rode en groene contourkaarten aan de zuidoostzijde van de kern Rhenen. Deze partiële herziening van de verordening wordt tegelijkertijd met deze structuurvisie ter inzage gelegd. 7

9 8

10 Provinciaal belang 2. Provinciaal belang Deze structuurvisie heeft betrekking op de volgende provinciale belangen. Rode contour (stedelijk gebied) Het instrument van de zogenoemde rode (bebouwings)contouren is neergelegd in hoofdstuk 6.3 (rode contouren) van de PRS. Hierin is vastgelegd dat de verstedelijkingsambities moeten plaatsvinden binnen de rode contouren (stedelijk gebied). In de Beleidslijn nieuwe Wro (Beleidslijn) is deze beleidsuitspraak als provinciaal belang aangemerkt (aandachtsgebied 3, sub 1 en aandachtsgebied 4, sub 3). In de PRV is dit provinciale belang uitgewerkt in artikel 4.1 (Landelijk gebied). De rode contour voor de kern Rhenen is weergegeven op de rode contourenkaart nummer 53 in de PRV. Groene contour (ecologische hoofdstructuur) Het instrument van de zogenoemde groene contour is neergelegd in hoofdstuk 7.5 (natuur) van de PRS. Hierin is het volgende vastgelegd: De Ecologische Hoofdstructuur (inclusief gebieden die vallen onder de Natuurbeschermingswet) en de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden hebben wij begrensd met een zogenoemde groene contour. Binnen de groene contour geldt het nee, tenzij -regime en kan op gebiedsniveau de saldobenadering worden toegepast. In de Beleidslijn is deze beleidsuitspraak als provinciaal belang aangemerkt (aandachtsgebied 1, sub 2a). In de PRV is dit provinciale belang uitgewerkt in artikel 5.2 (Groene contour). De groene contour is weergegeven op de bij dit artikel behorende kaart in de PRV. Zonering van het landelijk gebied (landelijk gebied 4) In de PRS is in hoofdstuk 7.2 (zonering van het landelijk gebied) het zoneringsprincipe voor het landelijk gebied opgenomen. Hierin wordt een viertal gebiedscategorieën onderscheiden: landelijk gebied 1 ((stedelijk uitloopgebied), landelijk gebied 2 (agrarisch), landelijk gebied 3 (verweving van functies) en landelijk gebied 4 (natuur). In de Beleidslijn is dit zoneringsprincipe als provinciaal belang aangemerkt (aandachtsgebied 7, sub 5). In de PRV is dit provinciale belang uitgewerkt in artikel 4.0 (Zonering landelijk gebied). De zonering van het landelijk gebied is weergegeven op de bij dit artikel behorende kaart in de PRV. Robuuste verbindingen In de PRS is in hoofdstuk 7.5 (natuur) het volgende opgenomen inzake de realisering van enkele robuuste verbindingen. Wij hebben de mogelijkheden verkend om een aantal robuuste ecologische verbindingszones tussen grote eenheden natuur aan te leggen. Delen van deze verbindingszones behoren nog niet tot de EHS. In Utrecht gaat het om de verbindingen Heuvelrug Veluwe, de natte As tussen IJsselmeer en de Zeeuwse wateren en de Nieuwe Hollandse Waterlinie (kaart 7.5A). Onomkeerbare ingrepen en processen in de nog niet tot de EHS behorende robuuste ecologische verbindingszones, zoals grootschalige verstedelijking, die het realiseren van deze zones frustreren, zullen wij voorkomen. Wij willen elementen en delen van de robuuste zones realiseren waarvoor fi nanciële dekking is en die goed inpasbaar zijn in gebiedsplannen, zoals het Plan van Aanpak De Venen en het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht-Oost. De realisering van de bedoelde robuuste verbindingen is in de Beleidslijn als provinciaal belang aangemerkt (aandachtsgebied 1, sub 1). In de PRV is dit provinciale belang uitgewerkt in artikel 5.1 (inclusief bijbehorende kaart). 9

11 10

12 Aanleiding en doel structuurvisie 3. Aanleiding en doel structuurvisie In de PRS is het plangebied Vogelenzang aan de zuidoostkant van de kern Rhenen geheel binnen de rode contour opgenomen. Op deze locatie bevonden zich voorheen onder meer een kalkzandsteenfabriek en een busremise van Connexxion, welke beide inmiddels zijn verdwenen. Een groot deel van deze herontwikkelingslocatie zal worden ingevuld met nieuwe woningbouw, waarvoor de planvorming reeds in een vergevorderd stadium verkeert. Over deze planvorming vindt al langere tijd intensief overleg plaats tussen onder meer gemeente, provincie en ontwikkelaar. Tussen het plangebied Vogelenzang en de rivier de Rijn is in de PRS een ( reguliere ) ecologische verbindingszone opgenomen. Tevens is dit gebied onderdeel van de Robuuste Verbindingszone Veluwe Utrechtse Heuvelrug c.q. Blauwe Kamer Palmerswaard. Teneinde deze verbinding (letterlijk) voldoende ruimte te geven om ook goed te kunnen functioneren als belangrijke schakel in de te realiseren robuuste verbinding tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug is de gemeente Rhenen op verzoek van de provincie bereid gebleken de plangrenzen van het nieuwe woongebied Vogelenzang zodanig te wijzigen dat dit woongebied aan de kant van de rivier kleiner wordt. In ruil daarvoor zal het woongebied aan de oostkant richting zandwinplas ten koste van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) - nagenoeg - evenredig groter worden. Met deze uitruil van gronden zal de beoogde robuuste verbindingszone tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug (in casu de verbinding tussen Blauwe Kamer en Palmerswaard) ter plaatse van deze smalle doorgang aanzienlijk meer ruimte krijgen en kunnen worden ingericht voor gebruik door onder meer het edelhert, waarmee een belangrijke barrière in deze verbindingszone kan worden weggenomen 1. De hiermee te realiseren winst voor de EHS is per saldo beduidend groter dan het verlies dat voor de EHS moet worden geïncasseerd met het inleveren van EHS-gronden (bestaande natuur) ten oosten van het plangebied (gedeeltelijk begroeide plasoever) ten behoeve van de bouw van enkele woningen aan de rand van de zandwinplas. In het ecologisch onderzoek dat in het kader van het bestemmingsplantraject voor de beoogde ontwikkelingen is uitgevoerd, is onder meer aangegeven dat de concreet aanwezige natuurwaarden op de bedoelde plasoever relatief laag zijn. Voorts is aangegeven dat met de realisering van enkele woningen langs deze plasrand in ieder geval voorkomen wordt dat de zandwinplas en het omliggende waardevolle gebied gemakkelijk openbaar toegankelijk wordt vanuit de nieuwe woonwijk. De in de PRS opgenomen fl exibiliteitsbepalingen (touwtje en afwijkingsbevoegdheid), die in de PRV zijn vertaald in een ontheffingsmogelijkheid voor Gedeputeerde Staten (in casu artikel 4.1, lid 5), kunnen in situaties als deze, waarbij EHS-gronden (dat wil zeggen gronden met ecologische kwaliteiten) in het geding zijn, niet worden toegepast 2. Daarom is voor dit specifi eke geval formeel een partiële herziening van de PRS/PRV noodzakelijk. Met deze structuurvisie wordt voorzien in de noodzakelijke aanpassing van de in de PRS/PRV ter plaatse van deze locatie opgenomen rode en groene contour. Door een uitwisseling van gronden aan de zuid- en oostkant van het plangebied Vogelenzang kan enerzijds een hinderlijke barrière worden weggenomen in de voorgestane robuuste (zuidelijke) verbinding met doelsoort edelhert tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug en kan anderzijds ook optimaal invulling worden gegeven aan de ter plaatse beoogde nieuwe woningbouwlocatie. 1 Ecologische onderzoeken van de bureaus Alterra, Groene Ruimte en Van den Bijtel ondersteunen deze conclusie. 2 In de Spelregels EHS (VROM, LNV en IPO) wordt het instrument Herbegrenzing geïntroduceerd, maar de provincie Utrecht heeft dat instrument nog niet in haar beleid verankerd. De Spelregels EHS worden meegenomen in het traject van de integrale herziening van de PRS. 11

13 12

14 Structuurvisiegebied en wijziging contouren 4. Structuurvisiegebied en wijziging contouren Het structuurvisiegebied is gebaseerd op het plangebied van de twee bestemmingsplannen die de gemeente ten behoeve van de realisering van de ecologische verbindingszone en de nieuwe woningbouwlocatie in voorbereiding heeft en op het gemeentelijke verzoek tot aanpassing van de rode bebouwingscontour. Het gebied omvat de gronden die door de aanpassing van de rode en groene contour respectievelijk binnen en buiten het stedelijk gebied van de kern Rhenen worden gebracht, zoals op de kaart inzichtelijk is gemaakt. ad deelgebied 1: Stedelijk gebied De gronden in dit deel van het structuurvisiegebied worden door aanpassing van de rode (en groene) contour binnen de rode bebouwingscontour voor de kern Rhenen gebracht en krijgen hiermee de aanduiding Stedelijk gebied. Voor deze gronden geldt het beleid voor het stedelijk gebied, zoals dit is geformuleerd in de PRS en de PRV. Door aanpassing van de rode en groene contour hebben deze gronden niet langer de aanduidingen Landelijk Gebied 4 en Groene contour. ad deelgebied 2: Groene contour/landelijk Gebied 4/Robuuste verbinding De gronden in dit deel van het structuurvisiegebied worden door aanpassing van de rode (en groene) contour buiten de rode bebouwingscontour voor de kern Rhenen gebracht en krijgen hiermee de aanduidingen Landelijk Gebied 4 en Groene contour. Voor deze gronden geldt het beleid voor Landelijk Gebied 4 en voor gebieden binnen de groene contour (EHS: nieuwe natuur), zoals dit is geformuleerd in de PRS en de PRV. Door aanpassing van de rode en groene contour hebben deze gronden niet langer de aanduiding Stedelijk gebied. 13

15 14

16 Digitalisering 5. Digitalisering Op grond van de Wro moeten ruimtelijke plannen per 1 januari 2010 digitaal beschikbaar en raadpleegbaar zijn. Omdat het ontwerp van deze structuurvisie ná 1 januari 2010 ter inzage is gelegd, valt deze structuurvisie onder de digitaliseringsvereisten van de Wro. 15

17 16

18 Milieueffectrapportage 6. Milieueffectrapportage In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een functiewijziging in de natuur, recreatie of landbouw met een oppervlakte van 125 hectare of meer, moet worden beoordeeld of een planmer moet worden opgesteld voor een structuurvisie. Dit wordt voorgeschreven onder punt 9 van de D-lijst behorende bij het Besluit milieu-effectrapportage De beoordelingsplicht geldt, wanneer de in de D-lijst opgenomen drempelwaarden worden overschreden. Dat is in casu niet het geval: de voorgenomen activiteit heeft betrekking op een klein gebied, circa m 2. De drempelwaarden worden niet overschreden en de beoordelingsplicht is derhalve niet van toepassing. Ook wanneer de drempelwaarden niet worden overschreden, kunnen er nog andere factoren een rol spelen waardoor er alsnog een milieueffectrapportage opgesteld moet worden. Deze factoren worden genoemd in bijlage III van de Europese Richtlijn milieueffectrapportage. Het gaat onder meer om de kenmerken en plaats van het project en de kenmerken van het potentiële effect. Door de voorgenomen activiteit (uitruil van rode en groene gronden) ontstaat er letterlijk meer ruimte voor de robuuste ecologische verbindingszone. Een belangrijke barrière in de verbinding tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug (in casu de verbinding tussen Blauwe Kamer en Palmerswaard) kan door de voorgenomen activiteit worden weggenomen. De hiermee te realiseren winst voor de EHS wordt per saldo beduidend groter geacht dan het verlies dat voor de EHS moet worden geïncasseerd met het inleveren van EHS-gronden (bestaande natuur) ten oosten van het plangebied (woningbouw aan rand van de zandwinplas). De voorgenomen functiewijziging van het gebied zal een positief effect hebben op de robuuste ecologische verbindingszone. De factoren genoemd in bijlage III geven derhalve geen aanleiding om een milieueffectrapportage op te stellen. 17

19 18

20 Uitvoeringsparagraaf 7. Uitvoeringsparagraaf Op grond van artikel 2.2, lid 2 van de Wro moet in een structuurvisie worden aangegeven op welke wijze de voorgenomen ontwikkelingen worden verwezenlijkt, waarbij in ieder geval wordt aangegeven welke ter beschikking staande ruimtelijke instrumenten worden ingezet. Met de in deze structuurvisie vervatte formele aanpassing van de rode en de groene contour ter plaatse van het plangebied Vogelenzang, wordt conform het formele verzoek van burgemeester en wethouders van Rhenen bij brief van 7 januari 2010 invulling gegeven aan een onderlinge uitruil van gronden tussen het stedelijk gebied en het landelijk gebied. Als zodanig vormt deze structuurvisie met de bijbehorende partiele herziening van de PRV een eerste (noodzakelijke) stap in het planologisch-juridische proces ten behoeve van de voorgestane realisering van de woonwijk Vogelenzang in samenhang met de realisering van een belangrijke schakel in de robuuste verbinding tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. De gemeente Rhenen is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van een bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk Vogelenzang en een bestemmingsplan voor de ecologische verbindingszone aan de zuidzijde van deze nieuwe woonwijk. Deze bestemmingsplannen vormen de planologisch-juridische basis voor de realisering van de beoogde ontwikkelingen en zijn in overeenstemming met de in deze structuurvisie opgenomen contouraanpassing. 19

21 20

22 Totstandkoming en burgerparticipatie 8. Totstandkoming en burgerparticipatie De in deze structuurvisie vervatte aanpassing van de rode en groene contour aan de zuidoostzijde van de kern Rhenen is in nauwe samenspraak met het gemeentebestuur en de ontwikkelaar van de nieuwe woningbouwlocatie Vogelenzang overeengekomen. Bij besluit van 25 januari 2010 hebben Provinciale Staten van Utrecht (PS) overeenkomstig het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) van 15 december 2009 besloten om de rode en groene contour van de kern Rhenen, zoals opgenomen in de PRS en de PRV, aan de zuidoostkant van de woningbouwlocatie Vogelenzang aan te gaan passen ten behoeve van een optimale realisering van de ecologische verbindingszone ten zuiden van dit plangebied. Voorts hebben zij hierbij besloten deze voorgestane contouraanpassing formeel gestalte te geven via het opstellen van een partiële herziening van de PRS en PRV. Verdere procedure: * Het door GS vastgestelde ontwerp van deze structuurvisie zal samen met het ontwerp van de bijbehorende partiële herziening van de PRV na voorafgaande openbare kennisgeving gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd. * Gedurende deze periode van terinzageligging kan een ieder schriftelijk of desgewenst mondeling (telefonisch) zienswijzen tegen het ontwerp indienen bij PS. Gelet op de relatief zeer beperkte aard en strekking van deze structuurvisie wordt in dit geval afgezien van het houden van een hoorzitting door PS. * De resultaten van de terinzageligging zullen worden verwerkt in een door GS vast te stellen concept Nota van beantwoording, die in de structuurvisie zal worden opgenomen. * Naar verwachting zullen PS deze structuurvisie en de bijbehorende partiële herziening van de PRV uiteindelijk in december 2010 vaststellen. 21

23 22

24 Kaart 23

25 24

26 Kaarten Bijlage 1. Partiële herziening PRV 1. Kaarten Via deze partiële herziening van de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) worden de volgende kaarten die deel uitmaken van de PRV gewijzigd. 1. Kaart 4.0 Landelijk gebied Aan de zuidoostzijde van de kern Rhenen komt enerzijds voor een strookje grond aan de oostzijde de aanduiding Landelijk Gebied 4 te vervallen, terwijl anderzijds een strookje grond aan de zuidzijde de aanduiding Landelijk Gebied 4 verkrijgt. 2. Kaart 5.2 Groene contour Aan de zuidoostzijde van de kern Rhenen komt enerzijds voor een strookje grond aan de oostzijde de aanduiding Groene contour te vervallen, terwijl anderzijds een strookje grond aan de zuidzijde de aanduiding Groene contour verkrijgt. 1.1 Toelichting op deze herziening Ten behoeve van de doorwerking van de partiele Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (pprs) Vogelenzang moet een aantal KAARTEN van de PRV worden aangepast. De pprs Vogelenzang heeft betrekking op een aanpassing van de zogenoemde rode en groene contour aan de zuidoostzijde van de kern Rhenen. Door een uitruil van gronden binnen en buiten de rode en groene contour kan in samenhang met de realisering van de nieuwe woonwijk Vogelenzang voldoende ruimte worden gecreëerd voor de realisering van een goed functionerende schakel in de robuuste ecologische verbinding tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug langs de zuidzijde van deze nieuwe woonwijk. De bij deze kaarten behorende teksten (artikelen) van de verordening blijven ONGEWIJZIGD. 3. Kaart 7.1 Stedelijk gebied (specifi eke detailkaart 53: kern Rhenen) Aan de zuidoostzijde van de kern Rhenen wordt de aanduiding stedelijk gebied enerzijds verruimd met een strookje grond aan de oostzijde, terwijl deze aanduiding anderzijds aan de zuidzijde met een klein strookje grond wordt verkleind. 25

27 26

28 Kaarten 27

29 28

30 Kaarten 29

31 30

32 Kaarten 31

33 32

34 Inleiding Bijlage 2. Nota van Beantwoording 2.1 Inleiding Bij besluit van 25 januari 2010 hebben Provinciale Staten van Utrecht (PS) overeenkomstig het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) van 15 december 2009 besloten om de rode en groene contour van de kern Rhenen, zoals opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV), aan de zuidoostkant van de woningbouwlocatie Vogelenzang door een uitruil van gronden aan te gaan passen ten behoeve van een optimale realisering van de (robuuste) ecologische verbindingszone ten zuiden van deze nieuwbouwlocatie. Voorts is hierbij besloten de voorgestane contouraanpassing formeel gestalte te geven via het opstellen van een partiële herziening van de PRS en PRV. Naar aanleiding van deze terinzageligging hebben PS één (schriftelijke) zienswijze ontvangen. Deze zienswijze is tijdig ontvangen en kan in die zin ontvankelijk worden bevonden. In paragraaf 2 van deze concept Nota van Beantwoording is de essentie van de ingekomen zienswijze samengevat en van een korte reactie voorzien. De hier verwoorde reactie op de zienswijze is een voorstel voor reactie van GS aan PS. Hierbij is tevens het advies van GS aan PS weergegeven over de vraag in hoeverre de zienswijze aanleiding geeft tot aanpassing van de ter inzage gelegde ontwerpen. Op 13 juli 2010 hebben GS het ontwerp van de partiele PRS (pprs) Vogelenzang en het ontwerp van de bijbehorende partiële herziening van de PRV (phprv) vastgesteld. Na voorafgaande bekendmaking hebben beide ontwerpen met ingang van 17 augustus 2010 tot en met 27 september 2010 overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter inzage gelegen. Het defi nitieve standpunt zal worden ingenomen op het moment dat PS de pprs Vogelenzang en de bijbehorende phprv inclusief deze Nota van Beantwoording vaststellen (naar verwachting in de vergadering van PS van 13 december 2010). De vastgestelde Nota van Beantwoording zal als toelichting deel uitmaken van de beide partiële herzieningen. 33

35 34

36 Ingekomen zienswijze 2.2 Ingekomen zienswijze (samenvatting en reactie) De zienswijze is ingediend door: mevrouw J.A.J. Groos van Lingen uit Otterlo. De essentie van de zienswijze kan als volgt worden weergegeven: Aangegeven wordt dat de zienswijze betrekking heeft op het perceel grond aan de Radboudweg te Rhenen (kadastraal bekend onder nr. 1071, sectie E, met een grootte van 6350 m2), dat reclamant in eigendom heeft. Reclamant wenst op dit perceel een woning te realiseren. Reclamant toont zich van opvatting dat het genoemde perceel grond bij de vaststelling van het Streekplan Utrecht in december 2004 ten onrechte buiten de zogenoemde rode contour is gebracht. Reclamant meent dat het betrokken perceel buiten het bestemmingsplan Buitengebied behoort te blijven en weer opgenomen moet worden binnen de rode contour (c.q. in het bestemmingsplan Boslandweg-Oost ), aangezien het perceel een schakel is in de aaneengesloten huizenbouw die daar plaatsvond. Reactie GS: Vastgesteld moet worden dat de zienswijze betrekking heeft op een perceel grond aan de noordoostzijde van de kern Rhenen dat ver buiten het plangebied van de onderhavige pprs Vogelenzang is gelegen. Ook anderszins ontbreekt enige inhoudelijke relatie met de pprs Vogelenzang en de bijbehorende phprv. Om deze reden moet de zienswijze als ongegrond worden aangemerkt. Advies GS: In de zienswijze kan géén aanleiding worden gezien tot aanpassing van het ter inzage gelegde ontwerp van de pprs Vogelenzang en het ter inzage gelegde ontwerp van de bijbehorende phprv. 35

Provincie Utrecht. partiële Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Vogelenzang ONTWERP

Provincie Utrecht. partiële Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Vogelenzang ONTWERP Provincie Utrecht partiële Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie Vogelenzang ONTWERP Vastgesteld door Gedeputeerde Staten van Utrecht op 13 juli 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Provinciaal belang 3.

Nadere informatie

in";11n Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Catharinastraat 47-49 WellerlooL" De raad van de gemeente Bergen,

in;11n Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Catharinastraat 47-49 WellerlooL De raad van de gemeente Bergen, gemeent e Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Catharinastraat 47-49 WellerlooL" in";11n Limburg De raad van de gemeente Bergen, Overwegende: dat het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan "Landhof, fase 3"

Raadsvoorstel tot (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan Landhof, fase 3 Inboeknummer 14bst01405 Beslisdatum B&W 23 september 2014 Dossiernummer 14.39.651 Raadsvoorstel tot (gewijzigde) vaststelling van het bestemmingsplan "Landhof, fase 3" Inleiding De locatie Landhof ligt

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Raadsvoorstel Weigeren verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een woning aan de Nieuwe Achtse Heide 70

Raadsvoorstel Weigeren verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een woning aan de Nieuwe Achtse Heide 70 gemeente Eindhoven 17R7211 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00427 B&W beslisdatum 4 april 2017 Dossiernummer 17.14.652 Raadsvoorstel Weigeren verklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een woning

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. Toelichting

Ontwerpbesluit. Toelichting College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel 2011RGW10 Datum : 14 februari 2011 Nummer PS : Afdeling : PRO Commissie : RGW Steller : B. Cornelissen Portefeuillehouder : R.W. Krol Registratienummer :

Nadere informatie

Bijlage 6: Nota van Zienswijzen

Bijlage 6: Nota van Zienswijzen Bijlage 6: Nota van Zienswijzen Nota van Zienswijzen (met ambtshalve wijzigingen) Bestemmingsplan Buitengebied herziening 2010, Drielseweg 21 Gemeente Maasdriel Nota van Zienswijzen (met ambtshalve wijzigingen)

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2007:BB9957

ECLI:NL:RVS:2007:BB9957 ECLI:NL:RVS:2007:BB9957 Instantie Raad van State Datum uitspraak 12-12-2007 Datum publicatie 12-12-2007 Zaaknummer 200700759/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Titel : Vaststellen partiële herziening PRS en PRV provincie Utrecht, WAV-kaart en bijbehorende Nota van Beantwoording. Ontwerpbesluit pag.

Titel : Vaststellen partiële herziening PRS en PRV provincie Utrecht, WAV-kaart en bijbehorende Nota van Beantwoording. Ontwerpbesluit pag. College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 21 januari 2014 NUMMER PS PS2014RGW02 AFDELING FLO COMMISSIE RGW STELLER Mw. C. Raijmaekers DOORKIESNUMMER 3700 REGISTRATIENUMMER 80F24DD9 PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie en Verordening 2013-2025 RIA Utrechtse Heuvelrug 1 september 2011 Ineke Schartman Provincie Utrecht, afd. Ruimte Wat en Waarom structuurvisie/verordening Planning

Nadere informatie

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 6 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 6.1 Inspraak en overleg Het voorontwerp bestemmingsplan "Landgoed de Pirk" voorziet in de juridisch-planologische regeling voor de realisatie van het nieuwe landgoed

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Inclusief erratum d.d. 13 september Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: 11.

RAADSVOORSTEL Inclusief erratum d.d. 13 september Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: 11. RAADSVOORSTEL 11.0078 Inclusief erratum d.d. 13 september 2011 Rv. nr.: 11.0078 B en W-besluit d.d.: 30-8-2011 B en W-besluit nr.: 11.0863 Naam programma: Stedelijke ontwikkeling Onderwerp: Aanwijzing

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Project: Vergroten woning Oudelandseweg 6 te Sint-Maartensdijk September 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Projectbeschrijving 2 3. Vigerend bestemmingsplan 3 4. Omgevingsplan

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Wettelijke taak Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college

gemeente Eindhoven Wettelijke taak Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven Inboeknummer Beslisdatum B&W 12 augustus 2014 Dossiernummer 14.33.603 Raadsvoorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Lichthoven (The Student Hotel) Inleiding Het gebied Lichthoven

Nadere informatie

ONTEIGENING TEN BEHOEVE VAN DE ONTWIKKELING VAN HET BEDRIJVENTERREIN BPMAA

ONTEIGENING TEN BEHOEVE VAN DE ONTWIKKELING VAN HET BEDRIJVENTERREIN BPMAA Gemeente Beek IIIIIllll 09vra00139 Volgno. : 6 Afdeling : ROBW Datum : 26 mei 2009 Raadscie : GGZ Corr.no. : 25 juni 2009 Steller : T. Louis ONTEIGENING TEN BEHOEVE VAN DE ONTWIKKELING VAN HET BEDRIJVENTERREIN

Nadere informatie

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Raad op dd maand jjjj) 1 Raad op dd maand jjjj) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING...

Nadere informatie

VASTSTELLINGSBESLUIT BESTEMMINGSPLAN KERKSTRAAT 39 TE NEDERWEERT GEMEENTERAAD VAN NEDERWEERT D.D. 27 SEPTEMBER 2016

VASTSTELLINGSBESLUIT BESTEMMINGSPLAN KERKSTRAAT 39 TE NEDERWEERT GEMEENTERAAD VAN NEDERWEERT D.D. 27 SEPTEMBER 2016 VASTSTELLINGSBESLUIT BESTEMMINGSPLAN KERKSTRAAT 39 TE NEDERWEERT GEMEENTERAAD VAN NEDERWEERT D.D. 27 SEPTEMBER 2016 INHOUDSOPGAVE Paginanummer 1. Procedure 1.1. Zienswijzen ontwerp bestemmingsplan 3 1.2.

Nadere informatie

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33; Besluit Provinciale Staten van Utrecht; Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 november 2016, afdeling FLO, 819F8D33; Gelezen het concept van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028

Nadere informatie

Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 9 september 2014 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 9 september 2014 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : G. Bruijniks Datum collegebesluit : 9 september 2014 Corr. nr.: 2014.11886 Onderwerp : Programma : 11. Bouwen en wonen Agenda nr. : 13, 2014/53 Voorstel tot het (gewijzigd)

Nadere informatie

Onderwerp Bestemmingsplan Borculo, uitbreiding park gemeentehuis Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein

Onderwerp Bestemmingsplan Borculo, uitbreiding park gemeentehuis Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemmingsplan Borculo, uitbreiding park gemeentehuis 21. Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanr. :

Raadsvoorstel Agendanr. : Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: vaststelling bestemmingsplan 'Aquasingel De Groote Wielen' Reg.nr. : 104622 B&W verg. : 4 december 2012 Commissie : ROB Cie_verg. : 8 januari 2013 Raadsverg. : 22 januari

Nadere informatie

V A L K E N S WA A R. D

V A L K E N S WA A R. D G E M E E N T E V A L K E N S WA A R. D Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email C. Evers 678 cev(o)valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 10raad00743 onderwerp Vaststellen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2015/62 Voor raadsvergadering d.d.: 29-09-2015 Agendapunt: Onderwerp: Vaststelling

Nadere informatie

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'.

Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Raadsvoorstel Status: Besluitvormend Agendapunt: 12 Onderwerp: Gewijzigde vaststelling '4e herziening bestemmingsplan Buitengebied gemeente Dalfsen, Plattelandswoningen'. Datum: 22 juli 2014 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

gemeente eijsdervmargraten

gemeente eijsdervmargraten gemeente eijsdervmargraten Aan de gemeenteraad Raadsvoorstel Nummer: 11IN002555 1. Vermelding onderwerp en beslispunten Voorstel tot vaststelling 'Partiële herziening bestemmingsplan Kern Cadier en Keer

Nadere informatie

Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone. Toelichting

Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone. Toelichting Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone Toelichting Derde partiële herziening, bestemmingsplan Buitengebied Someren, Boringsvrije zone Toelichting Titel: Derde

Nadere informatie

Nota van Beantwoording Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan. Ruimte voor de Grecht

Nota van Beantwoording Zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan. Ruimte voor de Grecht Nota van Beantwoording Zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor de Grecht DSPDF_1CB_31313139393036373432.doc Afdeling Ruimtelijke ontwikkeling vakgroep Ruimtelijke ordening Mei 2013 Gemeente Woerden,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Doelstelling Door de bestemmingsplanherziening wordt de legale en bestaande situatie planologisch juist opgenomen.

gemeente Eindhoven Doelstelling Door de bestemmingsplanherziening wordt de legale en bestaande situatie planologisch juist opgenomen. gemeente Eindhoven Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu Raadsnummer 10R4104 Inboeknummer 10bst02151 Beslisdatum B&W 9 november 2010 Dossiernummer 045.252 Raadsvoorsteltot het gewijzigd vaststellen van het

Nadere informatie

Rekkense Binnenweg 3a in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Rekkense Binnenweg 3a in Eibergen. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Beslissing op bezwaar afwijzing verzoek herziening bestemmingsplan Rekkense Binnenweg 3a in Eibergen Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam HOOFDSTUK 1 Inleiding De gemeente Werkendam heeft in december 2009 het ontwerpbestemmingsplan Zonering industrieterreinen in procedure

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Wijziging Verordening ruimte i.v.m. bp Broeksche Erven, Nuenen Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) 3 - gelezen het verzoek van

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND

COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND COMPENSATIEMAATREGELEN UITBREIDING BEDRIJVENTERREIN KOLKSLUIS TE T ZAND 1. INLEIDING Aanleiding De gemeente Schagen is voornemens om het bedrijventerrein Kolksluis langs de Koning Willem II-weg in t Zand

Nadere informatie

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5

: beslissing op bezwaarschrift afwijzing verzoek inpassingsplan Lage Weide, gemeente Utrecht. Besluit pag. 4. Toelichting pag. 5 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 12 mei 2015 NUMMER PS PS2015RGW06 AFDELING FLO/ MEC COMMISSIE RGW STELLER Dorien van Cooten & Henk de Vries DOORKIESNUMMER DOCUMENTUMNUMMER 8150FBF3

Nadere informatie

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe

Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Compensatieverordening gemeente Midden-Drenthe Verordening vastgesteld: 26-06-2003 In werking getreden: 15-09-2003 COMPENSATIEVERPLICHTING Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Begrotingswijziging. Portefeuillehouder

Begrotingswijziging. Portefeuillehouder Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan "Woongebieden Rijsbergen" Algemene gegevens Programma/ Paragraaf 3. Ontwikkeling openbare ruimte Product Ruimtelijke ontwikkeling Begrotingswijziging Portefeuillehouder

Nadere informatie

Onderwerp Bestemmingsplan "Neede, De Berg 2010" Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Onderwerp Bestemmingsplan Neede, De Berg 2010 Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemmingsplan "Neede, De Berg 21" Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 26 oktober 2009 Nummer PS : PS2009RGW22 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2009INT247037 Portefeuillehouder : Krol Titel : Project

Nadere informatie

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies

SPELREGELS EHS. Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies. Ministeries van LNV en VROM en de provincies SPELREGELS EHS Spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in de EHS Een gezamenlijke uitwerking van rijk en provincies Ministeries van LNV en VROM en de provincies 2 De Ecologische Hoofdstructuur, ook

Nadere informatie

Nota vooroverleg en ambtshalve aanpassingen voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Kerensheide

Nota vooroverleg en ambtshalve aanpassingen voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Kerensheide Nota vooroverleg en ambtshalve aanpassingen voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Kerensheide 1. Inleiding Op 12 augustus 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stein

Nadere informatie

Statenvoorstel. Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte

Statenvoorstel. Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte Statenvoorstel vergadering september 2017 nummer 7029 Onderwerp Startnotitie Partiële wijziging 2018 Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte Vergaderdatum GS: 4 juli 2017 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Nr: Geachte gemeenteraad, Contactpersoon

Nr: Geachte gemeenteraad, Contactpersoon Gemeenteraad van Moerdijk Postbus 4 4760 AA ZEVENBERGEN Afd. VERDIJK Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brobant.nl IBAN

Nadere informatie

Wijzigingsplan t Skottepad Ballum Ameland Wijzigen bestemmingsplan Ballum

Wijzigingsplan t Skottepad Ballum Ameland Wijzigen bestemmingsplan Ballum ONTWERP Wijzigingsplan t Skottepad Ballum Ameland Wijzigen bestemmingsplan Ballum Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland; Van toepassing is het bestemmingsplan Ballum, vastgesteld door de raad

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t.

categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. Raadsvoorstel jaar stuknr. Raad categorie/agendanr. stuknr. B. en W. 2004 RA04.0108 A 11 04/696 Onderwerp: Bezwaarschrift Sluyter Advocaten tegen besluit raad m.b.t. gebied Zijtak Portefeuillehouder: J.

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Gelet op artikel 19, zesde lid, aanhef en onderdeel b van de Provinciale Ruimtelijke Verordening;

Gelet op artikel 19, zesde lid, aanhef en onderdeel b van de Provinciale Ruimtelijke Verordening; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 november 2016, nr. 578143/876421, tot wijziging van de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur op grond van de Provinciale Ruimtelijke Verordening.

Nadere informatie

Onderwerp Bestemmingsplan "Buitengebied, Camping 't Hölterveld 2011" Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie

Onderwerp Bestemmingsplan Buitengebied, Camping 't Hölterveld 2011 Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie Raad VOORBLAD Onderwerp Bestemmingsplan "Buitengebied, Camping 't Hölterveld 211" Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Commissie Sociaal Informerende Commissie Lijst ingekomen stukken

Nadere informatie

Ministerie van VROM PoR/NRO - IPC 350 o.v.v. Kernteam AMvB Ruimte Postbus GX DEN HAAG. Geachte heer/mevrouw,

Ministerie van VROM PoR/NRO - IPC 350 o.v.v. Kernteam AMvB Ruimte Postbus GX DEN HAAG. Geachte heer/mevrouw, Ministerie van VROM PoR/NRO - IPC 350 o.v.v. Kernteam AMvB Ruimte Postbus 30940 2500 GX DEN HAAG Datum Behandeld door Doorkiesnumme r Ons kenmerk Onderwerp 27 augustus 2009 G.Smits 035-6559922 GS/ek 21120

Nadere informatie

1. Streekplan Brabant in balans

1. Streekplan Brabant in balans 1. Streekplan Brabant in balans Het plangebied is gelegen in de AHS-landschap; subzone leefgebied dassen en voor een deel (duinrand) binnen de GHS-natuur. De Interimstructuurvisie Noord-Brabant Brabant

Nadere informatie

Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Luchthaven Eindhoven e.o.'

Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Luchthaven Eindhoven e.o.' gemeente Eindhoven Inboeknummer Dossiernummer 17.30.654 B&W beslisdatum 25 juli 2017 Raadsvoorstel Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan 'Luchthaven Eindhoven e.o.' Inleiding Voor Luchthaven Eindhoven

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST

NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST NOTA ZIENSWIJZE(N) BESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST REACTIENOTA ZIENSWIJZE(N) ONTWERPBESTEMMINGSPLAN HAREN DORP WEST 1. INLEIDING 2. SAMENVATTING ZIENSWIJZEN + REACTIE 3. VOORSTEL 4. AMBTSHALVE WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Vroonlandseweg Kapelle

Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling bestemmingsplan Vroonlandseweg Kapelle Voorbereidende raadsvergadering: 5 november 2013 Besluitvormende raadsvergadering: 26 november 2013 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2013/ Datum : 1 oktober 2013 Onderwerp : Vaststelling

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorsteltot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 'Grasrijk'

gemeente Eindhoven Raadsvoorsteltot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 'Grasrijk' gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13bst00411 Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorsteltot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 'Grasrijk' Inleiding De wijk Grasrijk is een bestaande

Nadere informatie

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3

Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Nota behandeling zienswijzen en ambtelijke aanpassingen (procesnota) bestemmingsplan Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Bestemmingsplan : Aalst, Prins Hendrikstraat naast 3 Datum vaststelling raad : 29

Nadere informatie

Ontwerpbouwvergunning 1 e fase (08-149) tevens projectbesluit NL.IMRO.0852.PBKMONoord41010

Ontwerpbouwvergunning 1 e fase (08-149) tevens projectbesluit NL.IMRO.0852.PBKMONoord41010 Ontwerpbouwvergunning 1 e fase (08-149) tevens projectbesluit NL.IMRO.0852.PBKMONoord41010 Nummer: 08-149 Burgemeester en Wethouders van Waterland, namens dezen, het hoofd van de afdeling Volkshuisvesting,

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o.

Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. Openbaar megen Onderwerp Ontwerp beheersverordeningen Nijmegen Vossenpels Midden-Noord en Nijmegen Bedrijventerrein Oosterhout en Rietgraaf e.o. Programma Stedelijke Ontwikkeling BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

voorstel aan de raad Bestemmingsplan Hart van De Meern Noord Scheijven, S. (Stijn) Kenmerk Raadsvoorstellen weekoverzicht

voorstel aan de raad Bestemmingsplan Hart van De Meern Noord Scheijven, S. (Stijn) Kenmerk Raadsvoorstellen weekoverzicht voorstel aan de raad Opgesteld door Ontwikkelorganisatie Ruimte Scheijven, S. (Stijn) Kenmerk 4224645 Vergadering Vergaderdatum 2 juli 2017 Jaargang en nummer Geheim Portefeuille Raadsvoorstellen weekoverzicht

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland. Verordening Ruimte. Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS

Visie op Zuid-Holland. Verordening Ruimte. Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS Visie op Zuid-Holland Verordening Ruimte Wijzigingsbesluit behorende bij ontwerpherziening Herijking EHS GS 21 mei 2013 ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van

Nadere informatie

MAA? HORST A/D. gemeente Bestemmingsplan Tienrayseweg Horst raadsvoorstel. onderwerp vaststellen bestemmingsplan Tienrayseweg Horst

MAA? HORST A/D. gemeente Bestemmingsplan Tienrayseweg Horst raadsvoorstel. onderwerp vaststellen bestemmingsplan Tienrayseweg Horst gemeente HORST A/D MAA? 17-0039188......ii III iiiii iiiii iiii im Bestemmingsplan Tienrayseweg Horst raadsvoorstel onderwerp vaststellen bestemmingsplan Tienrayseweg Horst datum B&W-besluit 28 maart 2017

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 10

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. Agenda nr. 10 Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Someren, 2e partiële herziening, bedrijfswoningen Vlasakkers Soort: Besluitvormend Opsteller: W.J.H.M. van Soerland Portefeuillehouder:

Nadere informatie

PS2009RGW : Concept-Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht (Eindbalans) Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 7

PS2009RGW : Concept-Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht (Eindbalans) Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 7 PS2009RGW06-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 3 februari 2009 Nummer PS : PS2009RGW06 Afdeling : PRO Commissie : RGW Registratienummer: 2009INT235473 Portefeuillehouder : Krol

Nadere informatie

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht)

(hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Bijlage: Projecten in de provincie Utrecht (hoofdstuk uit Inspiratiegids Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit Provincie Utrecht) Inleiding In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de Verordening

Nadere informatie

NOTA VAN ZIENSWIJZEN EN AMBTELIJKE AANPASSINGEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN STATIONSSTRAAT-HASPELWEG, 1 E HERZIENING GEMEENTE DEURNE

NOTA VAN ZIENSWIJZEN EN AMBTELIJKE AANPASSINGEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN STATIONSSTRAAT-HASPELWEG, 1 E HERZIENING GEMEENTE DEURNE NOTA VAN ZIENSWIJZEN EN AMBTELIJKE AANPASSINGEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN STATIONSSTRAAT-HASPELWEG, 1 E HERZIENING GEMEENTE DEURNE 1 september 2015 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding 5 2 Zienswijze(n) 7 3

Nadere informatie

Aalten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9.

Aalten. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 9. 7. Raadsvoorstel Gemeente Aalten AGENDAPUNT NO. 9. Voorstel tot afgifte van een verklaring van geen bedenkingen voor de splitsing van de hoofdbouwmassa op het perceel Beunkdijk 13 te Aalten in twee zelfstandige

Nadere informatie

Telefoonnummer 14 0517. Onderwerp: Herstelbesluit vaststellen bestemmingsplan 'Harlingen - Buitengebied'

Telefoonnummer 14 0517. Onderwerp: Herstelbesluit vaststellen bestemmingsplan 'Harlingen - Buitengebied' Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00035* GR16.00035 Behandeld in Gezamenlijke commissie Mens & Bestuur en Omgeving Datum Commissie 6 april 2016 Agendanummer 8 Datum Raad 20 april 2016 Agendanummer

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid

Nota van B&W. Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid Nota van B&W Onderwerp Reactie op ontwerp partiële herziening streekplan Noord-Holland Zuid Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. A. Breuer - Linschooten Telefoon 5113541 E-mail: a.breuer@haarlem.nl

Nadere informatie

Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf

Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf Nota Zienswijzen Bestemmingsplan Bos en Golf Inhoud 1. Inleiding en juridische procedure 2 2. Zienswijzen overlegpartners 2 - Waterschap Hunze en Aa s 3. Gevolgen voor het bestemmingsplan 4 2 1. Inleiding

Nadere informatie

: M.P.C. Gadella - Van Gils

: M.P.C. Gadella - Van Gils RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering : 15 februari 2016 Zaaknummer : 235763 Datum Raadsvergadering : 29 februari 2016 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum:

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Wijziging Verordening ruimte 2014 ivm plan Oostkamer 2015, Tilburg Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Gelet op artikel 11.2 van de Verordening ruimte

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing

Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing Gemeente Achtkarspelen Projectbesluit Veranderen erf bij de woning Skieppedrifte 5 te Drogeham Ruimtelijke onderbouwing 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor het projectbesluit Op 15 januari 2010 is er een

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567

Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567 Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 #4703567 Zienswijzennota Mgr. van de Weteringstraat 68-75 Behorend bij het raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan Mgr. van de

Nadere informatie

Omgevingsvergunning UV 25091

Omgevingsvergunning UV 25091 Omgevingsvergunning UV 25091 Burgemeester en Wethouders hebben op 1 juli 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het gebruik van een veldschuur als. De aanvraag gaat over Belversestraat

Nadere informatie

"Buitengebied Helmond gedeeltelijke herziening"

Buitengebied Helmond gedeeltelijke herziening Bestemmingsplan "Buitengebied Helmond gedeeltelijke herziening" Inhoud Toelichting Regels Bijlage: Tabel omgevingsvergunning voor de uitvoering van werken en/of werkzaamheden Verbeelding NL.IMRO.0794.0000BP110145.2000

Nadere informatie

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten)

INHOUDELIJKE TOELICHTING (waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten) Agendapunt: 8 No. 94/'10 Dokkum, 8 november 2010 ONDERWERP: Vaststellen bestemmingsplan Ee-Skieppereed 26 SAMENVATTING: Zoals u weet zijn de twee vigerende bestemmingsplannen voor het buitengebied sterk

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENPARK HET HOOG 3 E PARTIËLE HERZIENING

BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENPARK HET HOOG 3 E PARTIËLE HERZIENING BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENPARK HET HOOG 3 E PARTIËLE HERZIENING INHOUDSOPGAVE Toelichting 1 INLEIDNG 4 2 AANLEIDING TOT DEZE HERZIENING 4 3 PLANBESCHRIJVING 4 3.1 Plankaart 4 3.2 Planvoorschriften 4 4 OMGEVINGSASPECTEN

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad. Geachte leden van de raad, Aan de gemeenteraad Portefeuillehouder Cluster Nummer Datum Onderwerp P.J. IJnsen regelgeving 7 14 augustus 2017 Verklaring van geen bedenkingen aanvraag omgevingsvergunning realisatie bedrijfswoning bij

Nadere informatie

: 29 november 2010 : 13 december : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen

: 29 november 2010 : 13 december : J.L.M. Vlaar : J.C. Teeuwen RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raad vergadering : 29 november 2010 : 13 december 2010 Documentnr. Zaaknummer : 541 : PR-10-13178 Portefeuillehouder Verantwoordelijk

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& 1 8 DEC 2013. Routing Provinciale Staten van Overijsse PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. PÖ/JLolS/ \OU& Dat. 1 8 DEC 2013 ontv.: Routing a.d. Bijl.: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88

Nadere informatie

Gemeente ñ Bergen op Zoom

Gemeente ñ Bergen op Zoom Gemeente ñ Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp : Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan 'Villapark Reimerswaaľ Nummer voorstel! Afdeling : Stedelijke Ontwikkeling, Datum voorstel : 19 augustus 2014 Ruimtelijke

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Verordening Ruimte ontwerp wijzigingsbesluit ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen het

Nadere informatie

Debby Bouwhuis BP Br

Debby Bouwhuis BP Br SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201307 394854 / 394854 ONDERWERP Debby Bouwhuis BP Br Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Boeldershoek 2009 AGENDANUMMER

Nadere informatie

HORST MAA? A/D. gemeente. raadsvoorstel onderwerp: bestemmingsplan Op den Bergen 10. datum raadsvergadering 4 april 2017

HORST MAA? A/D. gemeente. raadsvoorstel onderwerp: bestemmingsplan Op den Bergen 10. datum raadsvergadering 4 april 2017 gemeente HORST A/D MAA? 17-0029510 raadsvoorstel onderwerp: bestemmingsplan Op den Bergen 10 datum B&W-besluit 21 februari 2017 datum raadsvergadering 4 april 2017 gemeentebladnummer 2017.014 agendapunt

Nadere informatie

Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton

Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton Nota van zienswijzen Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied: Loswal Schellevis Beton 1 2 1. Inleiding Toelichting Vanaf 7 december 2012 heeft het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Schellevis Beton gedurende

Nadere informatie

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL

ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL ACTUALISATIE STRUCTUURVISIE BLADEL Gemeente Bladel Memo wijzigingen in Ruimtelijk Casco ten opzichte van DRS en Dorpenplan Medio 2004 heeft de gemeenteraad van Bladel de StructuurvisiePlus, bestaande uit

Nadere informatie

Burgemeester van de gemeente Bergen Postbus AD Bergen. Betreft: Reactie prealabele vraag fusielocatie voetbalvelden Egmond aan den Hoef

Burgemeester van de gemeente Bergen Postbus AD Bergen. Betreft: Reactie prealabele vraag fusielocatie voetbalvelden Egmond aan den Hoef POSTBUS 3007 2001 DA HAARLEM Burgemeester van de gemeente Bergen Postbus 175 1860 AD Bergen Gedeputeerde Staten Uw contactpersoon M.D. Alles BEL/RI Doorkiesnummer +31235144195 allesm@noord-holland.nl 1

Nadere informatie

Gulpen-Wittem, 7 juli 2006 Portefeuillehouder Wethouder Bormans Bijlagen divers Afdeling BP Ons Kenmerk

Gulpen-Wittem, 7 juli 2006 Portefeuillehouder Wethouder Bormans Bijlagen divers Afdeling BP Ons Kenmerk RAADSVOORSTEL Nr. BP/017 Aan de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem, 7 juli 2006 Portefeuillehouder Wethouder Bormans Bijlagen divers Afdeling BP Ons Kenmerk ONDERWERP: Bestemmingsplan "Ruimte-voor-Ruimte"

Nadere informatie

Gemeente Bellingwedde. Advies over ingekomen zienswijzen bestemmingsplan Wedde-Wedderheide

Gemeente Bellingwedde. Advies over ingekomen zienswijzen bestemmingsplan Wedde-Wedderheide Gemeente Bellingwedde Advies over ingekomen zienswijzen bestemmingsplan Wedde-Wedderheide 1. Aanleiding De gemeente Bellingwedde is bezig met de actualisatie van het bestemmingsplan Wedde- Wedderheide.

Nadere informatie

onderwerp: Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Rijssen, bedrijfsverzamelgebouw Kryptonstraat'

onderwerp: Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Rijssen, bedrijfsverzamelgebouw Kryptonstraat' g e m e e n t e Rijssen-Holter\v Rijssen, 16 juni 2015 Voorstel van het college aan de raad raadsvergadering: 24 september 2015 agendanummer: 12 opgemaakt door: WOEV portefeuillehouder: R.J. Cornelissen

Nadere informatie

Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71

Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71 Oplegnotitie (Vaststelling bestemmingsplan Landgoed Brunssheim.) Gemeenteblad nr. 2010/71 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd om - kaders te stellen de raad geeft de grenzen aan

Nadere informatie

ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675

ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675 ONTWERP Omgevingsvergunning UV 23675 Burgemeester en Wethouders hebben op 24 april 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een erfafscheiding/toegangspoort. De

Nadere informatie

Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat 2-96 te Venlo

Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat 2-96 te Venlo Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwerp raadsnummer 2012 87 collegevergadering raadsvergadering fatale termijn programma portefeuillehouder Vastgesteld bestemmingsplan Groenvoorziening Klokkengietersstraat

Nadere informatie

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde

Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Nota zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan De Eng II Zuidzijde Idn: NL.IMRO.0733.BPASPDEENGIIZZ-VS01 Versie: Definitief Asperen, 25 mei 2016 Definitief 25 mei 2016 1 Definitief 25 mei 2016 2 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/65 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-9-2013 Nummer voorstel: 2013/65 Voor raadsvergadering d.d.: 17-09-2013 Agendapunt: 09 Onderwerp:

Nadere informatie

Nota beantwoording zienswijze(n) en vooroverleg ontwerpbestemmingsplan. Kern Ophemert, herziening Molenstraat 2

Nota beantwoording zienswijze(n) en vooroverleg ontwerpbestemmingsplan. Kern Ophemert, herziening Molenstraat 2 Nota beantwoording zienswijze(n) en vooroverleg ontwerpbestemmingsplan Kern Ophemert, herziening Molenstraat 2 Gemeente Neerijnen Colofon Opgesteld door : M. Smit Datum : 8 juni 2017 Versie : 1.0 Zaak

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad

Voorstel Gemeenteraad *15vra00036* 15vra00036 Voorstel Gemeenteraad Datum B&W vergadering: 24-03-2015 Datum Raadsvergadering: 23-04-2015 Afdeling: ROBW Raadscie: CIEG Portefeuillehouder: Peter Hovens Steller: R. Hendriks/M.

Nadere informatie

ZIENSWIJZENRAPPORT. Ontwerpbestemmingsplan Ijssalon Nostalgie Illikhoven, herziening

ZIENSWIJZENRAPPORT. Ontwerpbestemmingsplan Ijssalon Nostalgie Illikhoven, herziening ZIENSWIJZENRAPPORT Ontwerpbestemmingsplan Ijssalon Nostalgie Illikhoven, herziening 2011 INHOUD 1. Inleiding..... 2 A. Procedure..... 2 B. Ingekomen zienswijzen... 2 C. Leeswijzer.... 2 2. n en gemeentelijk

Nadere informatie