College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten"

Transcriptie

1 KONINKLIJKE NEDERLNDSCHE MTSCHPPIJ TOT EVORDERING DER GENEESKUNST College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten esluit van 16 februari 2006 houdende de wijziging van het Kaderbesluit CHVG, het esluit verpleeghuisgeneeskunde, het esluit huisartsgeneeskunde en het esluit medische zorg voor verstandelijk gehandicapten * Het College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten, gelet op artikel 14, tweede lid, onder c, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg en artikel 12, eerste lid, van de Regeling specialisten geneeskunst van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst; gezien het advies van het Federatiebestuur van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst, de Landelijke vereniging van rtsen in Dienstverband, de Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Nederlandse Vereniging van rtsen voor Verstandelijk Gehandicapten en de Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie; ESLUIT: ============================================================= * Dit esluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 26 september 2006, nr.187

2 I C D E Het Kaderbesluit CHVG wordt als volgt gewijzigd: rtikel.1., onderdelen ww. tot en met VI. worden vernummerd tot pp tot en met yy. Titel II getiteld Geschillen van hoofdstuk. wordt gewijzigd in Titel III rtikel E.1., derde, vierde en vijfde lid, worden vernummerd tot vierde, vijfde en zesde lid. F In artikel E.1. wordt een derde lid ingevoegd, luidende: 3. In afwijking van het eerste en het tweede lid is Hoofdstuk, Titel III, van toepassing op elke aios, elke arts die de opleiding of het individueel scholingsprogramma is aangevangen, elke opleider, elke stageopleider, elke opleidings- en stageinrichting en elk opleidingsinstituut. II Het esluit Verpleeghuisgeneeskunde wordt als volgt gewijzigd: C rtikel.1. komt te luiden: 1. In dit besluit wordt verstaan onder verpleeghuisgeneeskunde het specialisme dat zich richt op het behouden of bereiken van het optimale niveau van functionele autonomie en kwaliteit van leven voor ouderen en chronisch zieken met complexe problematiek. Het specialisme integreert medische deskundigheid op dit gebied met deskundigheid op het gebied van zorgdiagnostiek, zorgprognostiek en zorgmanagement. 2. In dit besluit wordt verstaan onder sociaal geriater: de arts die de opleiding sociale geriatrie bij het VU medisch centrum msterdam (VUmc) heeft gevolgd en voltooid. D In artikel.1. wordt twee vervangen door drie. E rtikel.2. komt te luiden: a. Opleidingsperiodes: i. een opleidingsperiode Somatiek gericht op opgenomen patiënten met somatische aandoeningen, onder wie revalidatiepatiënten; ii. een opleidingsperiode Psychogeriatrie gericht op opgenomen patiënten met psychogeriatrische aandoeningen; b. Stages: i. een stage mbulant, gericht op zelfstandig wonende ouderen en chronisch zieken met complexe problematiek; ii. een ziekenhuisstage, die kan plaatsvinden op het terrein van de interne geneeskunde, de neurologie, de klinische geriatrie, de orthopedie of de heelkunde; iii. een keuzestage; c. de opleidingsperiodes en de stage mbulant duren elk ten minste zes maanden en ten hoogste twaalf maanden en bestaan elk uit een praktijkgedeelte en een cursorisch gedeelte; d. de ziekenhuisstage duurt ten minste drie maanden en ten hoogste zes maanden; e. de ziekenhuisstage en de keuzestage duren gezamenlijk in totaal ten minste zes maanden en ten hoogste twaalf maanden. 2

3 F Ingevoegd wordt artikel.3. luidende:.3. Competenties De aios behaalt de competenties, zoals vastgelegd door de NVV in het rapport Competenties van de verpleeghuisarts / sociaal geriater. G rtikel.3. wordt vernummerd tot.4. en komt te luiden:.4. lgemeen 1. In aanvulling op artikel.10. van het Kaderbesluit CHVG volgt de aios tenminste een jaar opleidingsperiodes in een opleidingsinrichting. 2. Voor vrijstelling van de ziekenhuisstage, bedoeld in artikel.2, onder b, sub ii kan ervaring in de in het betreffende artikellid genoemde specialismen als relevant worden beschouwd. 3. ls ervaring is opgedaan in een ander specialisme dan in artikel.2. onder b, sub ii vermeld, kan het hoofd aan de HVRC voorstellen voor welk deel deze ervaring als relevant is te beschouwen. H rtikel.4. wordt vernummerd tot.5. en komt te luiden:.5. rtsen met opleidingservaring of werkervaring Met inachtneming van artikel.4. kunnen de volgende categorieën artsen in aanmerking komen voor de onderscheidenlijk genoemde vrijstellingen: a. artsen, die hebben deelgenomen aan de opleiding tot verpleeghuisarts als bedoeld in Hoofdstuk, titel I kunnen in aanmerking komen voor vrijstelling van eerder gevolgde onderdelen van de opleiding; b. artsen, die de opleiding sociale geriatrie bij het VUmc hebben gevolgd en voltooid, kunnen in aanmerking komen voor vrijstelling van de stage mbulant en van de opleidingsperiode Psychogeriatrie voor de totale duur van maximaal één jaar en zes maanden; c. artsen, die hebben deelgenomen aan een opleiding tot medisch specialist, huisarts of arts voor verstandelijk gehandicapten kunnen in aanmerking komen voor vrijstelling van één of meer stages en een deel van het cursorisch onderwijs; d. artsen, die een erkende specialistenopleiding hebben voltooid en ingeschreven zijn of zijn geweest in enig register van specialisten kunnen in aanmerking komen voor vrijstelling van opleidingsperiodes voor de duur van één jaar en kunnen daarnaast, indien van toepassing, in aanmerking komen voor vrijstelling van één of meer stages en van een deel van het cursorisch onderwijs; e. artsen, die voor verpleeghuisgeneeskunde relevante werkervaring hebben opgedaan in een door de HVRC of de MRSC erkende opleidingsinrichting, dan wel in een kliniek waar onder auspiciën van de Nederlandse Vereniging voor Tropische Geneeskunde of het Concilium Opleiding Tropische Geneeskunde klinische ervaring kan worden opgedaan voorafgaand aan uitzending naar de tropen, kunnen in aanmerking komen voor vrijstelling van één of meer stages en van een deel van het cursorisch onderwijs. I rtikel C.1. komt te luiden: C.1. Eisen voor erkenning als opleider en stageopleider 1. De opleider voldoet aan de volgende aanvullende eisen: a. hij is ten minste voor 0,5 fte werkzaam als verpleeghuisarts in de opleidingsinrichting; b. hij heeft een zorgvuldige en inzichtelijke praktijkvoering, waarbij voor de registratie van patiëntgegevens een goed bijgehouden en inzichtelijk registratiesysteem wordt gebruikt; c. hij is tenminste 0,2 fte beschikbaar voor de opleiding; d. hij is tenminste 0,3 fte werkzaam in de directe patiëntenzorg. 2. De HVRC kan een sociaal geriater als stageopleider erkennen voor de stage mbulant, indien hij: a. tenminste vijf jaar voorafgaand aan het verzoek tot erkenning de opleiding als bedoeld in artikel.1, tweede lid heeft voltooid en sindsdien voor tenminste 16 uur per week werkzaamheden verricht ten behoeve van zelfstandig wonende ouderen en chronisch zieken met complexe problematiek; b. voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel C.1., onderdeel b tot en met g van het Kaderbesluit CHVG; c. voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel C.1. onderdeel a tot en met d van het onderhavige besluit. J rtikel C.2. komt te luiden: C.2. Eisen voor erkenning als opleidingsinrichting De inrichting voldoet aan de volgende aanvullende eisen: a. in de werkzaamheden binnen de opleidingsinrichting komen de gebruikelijke facetten van de verpleeghuisgeneeskunde aan de orde; 3

4 b. de opleidingsinrichting beschikt over adequate medisch-administratieve ondersteuning; c. de opleidingsinrichting beschikt over goede laboratoriumfaciliteiten of kan daarvan gebruik maken; d. de aios kan gebruik maken van een onderzoekkamer en beschikken over een afzonderlijke werkplek; e. de opleidingsinrichting regelt bij schriftelijke overeenkomst de beschikbaarheid in het verpleeghuis van ten minste drie van de volgende vaste consulenten: een psychiater, een neuroloog, een internist, een geriater, een revalidatiearts, een chirurg of een orthopedisch chirurg, een dermatoloog; f. er is een ruimte waar de aios zich kan terugtrekken voor studie en/of tijdens diensten; g. de opleidingsinrichting beschikt over een leerwerkplan, dat het hoofd van het opleidingsinstituut heeft goedgekeurd. K Onder vernummering van artikel C.3. tot C.7., worden ingevoegd de artikelen C.3., C.4., C.5. en C.6. luidende: C.3. Samenwerkingsverbanden Een combinatie van twee of meer opleidingsinrichtingen voldoet aan de volgende algemene eisen: a. De opleidingsinrichting, waar een gedeelte van de opleiding gevolgd kan worden, sluit samenwerkingsovereenkomsten met andere opleidingsinrichtingen en stage-inrichtingen, waar de overige gedeeltes van de opleiding gevolgd kunnen worden. b. De opleidingsinrichtingen, bedoeld onder a, vormen een samenwerkingsverband, dat een opleidingscoördinator aanwijst. c. De opleidingscoördinator, bedoeld onder b, organiseert in samenwerking met het opleidingsinstituut gezamenlijke onderwijsactiviteiten ten behoeve van alle aios en opleiders binnen het samenwerkingsverband; d. De opleidingscoördinator draagt er zorg voor dat de leerwerkplannen van de opleidingsinrichtingen en stageinrichtingen binnen het samenwerkingsverband op elkaar zijn afgestemd. C.4. anvullende eisen voor de erkenning als opleidingsinrichting voor de opleidingsperiode Somatiek Voor erkenning als opleidingsinrichting voor de opleidingsperiode Somatiek gelden de volgende aanvullende eisen: a. de inrichting beschikt over tenminste 100 bedden, waaronder tenminste tien bedden voor revalidatie en zestig bedden voor langdurig verblijf in het kader van somatische zorgverlening; b. ten behoeve van de opleidingsinrichting zijn in ieder geval de volgende disciplines of faciliteiten beschikbaar: verpleegkundige, maatschappelijk werkende, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, activiteitenbegeleider, geestelijk verzorger, psycholoog, geneesmiddelenvoorziening. C.5. anvullende eisen voor de erkenning als opleidingsinrichting voor de opleidingsperiode Psychogeriatrie Voor erkenning als opleidingsinrichting voor de opleidingsperiode Psychogeriatrie gelden de volgende aanvullende eisen: a. de inrichting beschikt over tenminste 100 bedden, waarvan tenminste 80 psychogeriatrische bedden; b. ten behoeve van de opleidingsinrichting zijn in ieder geval de volgende disciplines of faciliteiten. beschikbaar: verpleegkundige, maatschappelijk werkende, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, activiteitenbegeleider, geestelijk verzorger, psycholoog, geneesmiddelenvoorziening. C.6. anvullende eisen voor de erkenning als opleidingsinrichting dan wel als stage-inrichting voor de stage mbulant 1. Voor erkenning als opleidingsinrichting dan wel stage-inrichting voor de stage mbulant gelden de volgende aanvullende eisen: a. de inrichting verleent zorg en behandeling aan zelfstandig wonende oudere en/of chronisch zieken met complexe problematiek; b. in de opleidingsinrichting zijn in ieder geval de volgende disciplines of faciliteiten aanwezig: verpleegkundige, maatschappelijk werkende en psycholoog; c. de inrichting verleent de zorg en behandeling zowel bij de patiënt thuis als binnen de inrichting; d. de inrichting is een ambulante ouderenafdeling van een GGz-instelling of van een verpleeghuis; e. de inrichting verricht per jaar ten minste 400 patiëntconsulten, waarvan ten minste 100 patiëntconsulten nieuwe patiënten betreffen. L De artikelen D.1., D.2. en D.3. komen te luiden: D.1. Werkzaam als verpleeghuisarts 1. Een arts is werkzaam als verpleeghuisarts als hij persoonlijk beschikbaar en verantwoordelijk is voor het verlenen van geneeskundige zorg aan ouderen en chronisch zieken met complexe problemen en als hij deze zorg ook daadwerkelijk aan hen verleent. Het werkzaam zijn omvat de volgende patiëntgerelateerde taken: 4

5 a. verrichten van algemene en specialistische medische diagnostiek, behandeling en begeleiding; b. beoordelen en vaststellen van de individueel aangewezen zorg op basis van ziektegerichte diagnostiek en ziektegevolgen-diagnostiek; c. maken van een inschatting van de ontwikkeling van de zorgvraag; d. sturen van de zorginspanningen op het niveau van het individuele zorg- of behandelplan en sturen van de daarbij in te zetten disciplines om de vastgestelde doelen te realiseren respectievelijk het volgen en monitoren van de patiënt in relatie tot zijn zorgsysteem; e. deelnemen aan onderlinge waarneming bij afwezigheid waaronder gemiddeld per jaar tenminste tien avond-, nacht- of weekenddiensten van tenminste vijf uur en ten hoogste 24 uur per dienst. 2. De patiëntgerelateerde taken kunnen uitgeoefend worden in de rol van hoofdbehandelaar, medebehandelaar en consulent. De verpleeghuisarts vervult, ongeacht de omvang van zijn werkzaamheden, gedurende de periode dat hij werkzaam is voor gemiddeld tenminste 25 patiënten de rol van hoofdbehandelaar of medebehandelaar. 3. In afwijking van het eerste lid, onder e, geldt voor een verpleeghuisarts die op grond van artikel D.25., tweede lid van het Kaderbesluit CHVG voor herregistratie in aanmerking komt het doen van gemiddeld tenminste vijf avond-, nacht- of weekenddiensten per jaar van ten minste vijf uur en ten hoogste 24 uur per dienst. D.2. Gelijkgestelde werkzaamheden De volgende functies worden als gelijkgestelde werkzaamheden aangemerkt: a. staflid bij een universitaire afdeling voor verpleeghuisgeneeskunde; b. beleidsmedewerker bij een beroeps- of wetenschappelijke vereniging van verpleeghuisartsen; c. functionaris bij een bestuursorgaan, dat betrokken is bij de verpleeghuisgeneeskunde; d. managementfunctionaris van een verpleeghuis. M rtikel E.1. komt te luiden: E.1. Overgangsbepalingen rtikel E.1. van het Kaderbesluit CHVG is van overeenkomstige toepassing. De toelichting komt als volgt te luiden: lgemeen Dit besluit bevat de aanvullende opleidings-, erkennings- en (her)registratie-eisen voor het specialisme verpleeghuisgeneeskunde. Eind 2002 hebben de NVV en de NVSG de Nota Takenpakket verpleeghuisarts/sociaal geriater vastgesteld. Ten opzichte van de vorige taak- en functieomschrijving verpleeghuisarts uit 1992, is het werkterrein van de verpleeghuisarts uitgebreid naar alle ouderen en chronisch zieken met complexe problematiek, ongeacht de verblijfplaats. rtikelsgewijs rtikel.1. Oorspronkelijk ligt het terrein van de verpleeghuisgeneeskunde in het verpleeghuis (de opleidingsinrichting), dus intramuraal; soms ook wel in ziekenhuizen. In de loop der tijd is echter sprake van een toename van semimurale (dagbehandeling) en extramurale (thuiszorg- en substitutieprojecten) vormen van zorg, al dan niet gecombineerd met 24-uurs medische zorg. Deze zorg heeft de kenmerken van verpleeghuiszorg, te weten continu, langdurig, systematisch, multidisciplinair van toepassing en er wordt gebruik gemaakt van de kennis die in verpleeghuizen is en wordt ontwikkeld. De door het VUmc verzorgde opleiding sociale geriatrie was specifiek gericht op deze extra- en semimurale setting. rtikel.1. Dit is een nadere invulling van het bepaalde in artikel.4., eerste lid van het Kaderbesluit CHVG. De opleidingsduur van de verpleeghuisarts nieuwe stijl is met een jaar verlengd tot drie jaar. 5

6 rtikel.2. Dit is een nadere invulling van het bepaalde in artikel.1. van het Kaderbesluit CHVG. Het bepaalde in dit artikel staat rechtstreeks in verband met de erkenningsmogelijkheden van artikel C.4., C.5., C.6. ehalve op een ander vakgebied kan een keuzestage liggen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs of management. De mogelijkheid dat opleidingsperiodes en de stage in zekere mate gelijktijdig worden gevolgd heeft de voorkeur. Dit houdt verband met het belang om ervaring met het zorgcontinuüm te kunnen opdoen. Onder e: In de praktijk zal het opleidingsinstituut de samenstelling van het onderwijs individueel bepalen binnen de gestelde bandbreedte van zes tot twaalf maanden. ovendien dient rekening te worden gehouden met artikel.1., dat bepaalt dat de duur van de opleiding drie jaar bedraagt. rtikel.2., lid b onder i De term stage ambulant is gekozen voor de periode dat er nog geen opleider is. ls er op termijn een opleider is, kan voor stage ambulant gelezen worden opleidingsperiode ambulant. rtikel.2., lid b onder iii Met de term keuzestage wordt bedoeld een verplichte stage die naar keuze wordt ingevuld. De mogelijke invulling van de keuzestage kan in het opleidingsplan van de opleidingsinstituten worden geregeld. rtikel.4. en.5. Deze artikelen zijn een nadere invulling van het bepaalde in artikel.10. van het Kaderbesluit CHVG. De omvang van de vrijstelling bedraagt ingevolge artikel.10., vierde lid, van het Kaderbesluit CHVG ten hoogste de duur van het betreffende onderdeel in het opleidingsplan. rtikel.5. onder b De totale duur van de vrijstelling voor sociaal geriaters moet worden gelimiteerd op één jaar en zes maanden, om strijdigheid met bepalingen ten aanzien van de minimumduur van de opleiding en van verplichte onderdelen van de opleiding te voorkomen. rtikel C.1. Dit is een aanvulling op het bepaalde in artikel C.1. en C.5. van het Kaderbesluit CHVG. rtikel C.2. Dit is een aanvulling op het bepaalde in artikel C.7. en C.9. van het Kaderbesluit CHVG. De laboratoriumfaciliteiten, genoemd onder c, kunnen onder andere betreffen de mogelijkheid tot het verrichten van electrocardiografisch onderzoek. Onder d van dit artikel is geregeld, dat de aios over een eigen werkruimte dient te beschikken. Hieronder wordt mede verstaan een ruimte die voor een ander doel in gebruik is, maar toegankelijk voor de aios. rtikel C.3. De opleidingscoördinator is bij voorkeur een van de opleiders binnen het samenwerkingsverband. rtikel C.4., C.5., C.6. Indien een opleidingsinrichting erkend wil worden voor zowel de opleidingsperiode Somatiek als Psychogeriatrie, dan dient deze inrichting tenminste te beschikken over tien bedden revalidatie, zestig bedden voor langdurig verblijf somatische zorgverlening en 80 psychogeriatrische bedden (in totaal tenminste 150 bedden). De psycholoog, telkens genoemd onder b, is bij voorkeur een geregistreerd gezondheidszorgpsycholoog. rtikel C.7. Dit is een aanvulling op het bepaalde in artikel C.19. van het Kaderbesluit CHVG. De omvang van de personele bezetting van academisch gevormd personeel bedraagt tenminste 0.1 fte en bij voorkeur 0,125 fte per aios. Hoofdstuk D De herregistratie van verpleeghuisartsen vond in 1995 voor het eerst plaats, vijf jaar na het instellen van het register. 6

7 rtikel D.1. Dit is een nadere invulling van het bepaalde in artikel D.19. van het Kaderbesluit CHVG. De HVRC zal voor de niet-patiëntgerelateerde taken nadere beleidsregels opstellen. De gemiddeld per jaar vereiste tien avond-, nacht- of weekenddiensten zijn gebaseerd op een minimum van twee diensten per maand gerekend naar de minimaal vereiste omvang van de werkzaamheden. Er is sprake van een dienst wanneer deze dienst tenminste een aaneengesloten periode van vijf uur en ten hoogste een aaneengesloten periode van 24 uur bedraagt. Een dienst van minder dan vijf uur telt niet mee bij de berekening van het aantal diensten. rtikel D.2. Dit is een nadere invulling van het bepaalde in artikel D.23. van het Kaderbesluit CHVG. III IV Het esluit Huisartsgeneeskunde wordt als volgt gewijzigd: Het esluit medische zorg voor verstandelijk gehandicapten wordt als volgt gewijzigd: V Publicatie 1. Dit besluit wordt gelijktijdig met het besluit van de Minister, inhoudende de goedkeuring van dit besluit, gepubliceerd in de Staatscourant. 2. In het officiële orgaan van de KNMG wordt mededeling gedaan van dit besluit. VI Inwerkingtreding Dit besluit treedt in werking de dag na die waarop dit met het besluit van de Minister, inhoudende de goedkeuring van dit besluit, bekend is gemaakt. Utrecht, 23 maart 2006 dr. G.. van Essen voorzitter CHVG mw. mr. M.C.I.H. iesaart algemeen secretaris colleges 7

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten Besluit van 21 augustus

Nadere informatie

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten Besluit van 21 augustus

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 7 oktober 2015 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Kaderbesluit CCMS van

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 13 juli 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Kaderbesluit CCMS van

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 12 september 2012 houdende de voorwaarden voor het experiment voor de erkenning van

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen College Geneeskundige Specialismen Besluit van 9 november 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Besluit spoedeisende geneeskunde van 9 januari 2013; Besluit ziekenhuisgeneeskunde van 11

Nadere informatie

Besluit van <datum> houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme klinische geriatrie

Besluit van <datum> houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme klinische geriatrie Besluit van houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme klinische geriatrie (Besluit klinische geriatrie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op

Nadere informatie

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten Besluit van 21 augustus

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 14 december 2009 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten Besluit van 21 augustus

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst HUISARTS, VERPLEEGHUISARTS EN ARTS VOOR VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN REGISTRATIE COMMISSIE Besluit van 3 maart 2011 tot vaststelling

Nadere informatie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie (BESLUIT REUMATOLOGIE) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede lid,

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie

Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie Besluit van 14 december 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme cardiologie (Besluit cardiologie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede

Nadere informatie

INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE

INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE De opleidings- en erkenningseisen voor het specialisme ouderengeneeskunde zijn vastgelegd in het Kaderbesluit CHVG (hierna: Kaderbesluit)

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 12 april 2010 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten Besluit van 21 augustus

Nadere informatie

BESLUIT CHVG no. 5 2000 EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN OPLEIDERS, OPLEI- DINGSINRICHTINGEN EN OPLEIDINGSINSTITUTEN HUISARTSGENEESKUNDE

BESLUIT CHVG no. 5 2000 EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN OPLEIDERS, OPLEI- DINGSINRICHTINGEN EN OPLEIDINGSINSTITUTEN HUISARTSGENEESKUNDE Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst COLLEGE VOOR HUISARTSGENEESKUNDE EN VERPLEEGHUISGENEESKUNDE BESLUIT CHVG no. 5 2000 EISEN EN VOORWAARDEN VOOR DE ERKENNING VAN OPLEIDERS,

Nadere informatie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie (Besluit orthopedie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede lid, onder

Nadere informatie

Instituutsreglement. Huisartsopleiding VUmc. Maart 2012

Instituutsreglement. Huisartsopleiding VUmc. Maart 2012 Instituutsreglement Huisartsopleiding VUmc Maart 2012 Adres: Huisartsopleiding VUmc OZW, de Boelelaan 1109 1081 HV Amsterdam Tel. 020-4448235 INHOUD Voorwoord... 3 Inleiding... 4 HOOFDSTUK A Artikelen

Nadere informatie

Beleidsregels herregistratie RGS. Geconsolideerde versie

Beleidsregels herregistratie RGS. Geconsolideerde versie Beleidsregels herregistratie RGS Geconsolideerde versie Februari 2017 Februari 2017 Beleidsregels Herregistratie RGS Geconsolideerde versie Februari 2017 1 2 1 Beleidsregels herregistratie RGS, besluit

Nadere informatie

Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit specialisme ouderengeneeskunde

Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit specialisme ouderengeneeskunde INSTITUUTSREGLEMENT Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde LUMC 5 augustus 2016 HOOFDSTUK A Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit specialisme ouderengeneeskunde Artikel 1 Opleiding bij

Nadere informatie

INSTITUUTSREGLEMENT Opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde LUMC

INSTITUUTSREGLEMENT Opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde LUMC INSTITUUTSREGLEMENT Opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde LUMC HOOFDSTUK A Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit specialisme ouderengeneeskunde Artikel 1 Opleiding bij erkende specialisten

Nadere informatie

College Geneeskundig Specialismen

College Geneeskundig Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundig Specialismen Besluit van 11 november 2015 houdende bepalingen voor de profielen maatschappij en gezondheid (Besluit

Nadere informatie

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT

Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT Instituutsreglement OPLEIDINGSINSTITUUT IGT HOOFDSTUK A Artikelen bij het Kaderbesluit CHVG en het Besluit IGT Artikel 1 Opleiding bij erkende specialisten, profielartsen en instellingen Bij artikel B.1

Nadere informatie

OPLEIDINGSPLAN, versie 2.1 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde UMC St Radboud Nijmegen

OPLEIDINGSPLAN, versie 2.1 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde UMC St Radboud Nijmegen OPLEIDINGSPLAN, versie 2.1 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde UMC St Radboud Nijmegen Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Nijmegen Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Centrum

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde LUMC, pagina 1 Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Leids

Nadere informatie

Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen

Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen Opleidingsplan VOSON, versie 3.2 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Nijmegen Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Centrum

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsplan

Landelijk Opleidingsplan Landelijk Opleidingsplan voor de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Versie 2 Goedgekeurd door het College Geneeskundige Specialismen op 2 november 2011 Datum in werking treding: 1 december 2011

Nadere informatie

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST 13-62216_9 def College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten Besluit

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 14 november 2012 houdende opleidings- en erkenningseisen voor het profiel verslavingsgeneeskunde

Nadere informatie

= Beleidsregels HVRC 2006

= Beleidsregels HVRC 2006 DE KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST IS DE ORGANISATIE VAN EN VOOR ARTSEN IN NEDERLAND Beleidsregels HVRC 2006 Besluit van tot vaststelling van beleidsregels die de

Nadere informatie

INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT HUISARTS LUMC

INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT HUISARTS LUMC INSTITUUTSREGLEMENT OPLEIDING TOT HUISARTS LUMC De opleidings- en erkenningseisen voor de specialismen huisartsgeneeskunde, specialisme ouderengeneeskunde en geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 9 november 2016 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

Eisen en voorwaarden herregistratie huisartsen

Eisen en voorwaarden herregistratie huisartsen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Eisen en voorwaarden herregistratie huisartsen Besluit CHVG no. 2-2002 Het College voor Huisartsgeneeskunde en Verpleeghuisgeneeskunde,

Nadere informatie

Instituutsreglement Huisartsopleiding UMCG

Instituutsreglement Huisartsopleiding UMCG Instituutsreglement Huisartsopleiding UMCG Pagina 2 van 18 Instituutsreglement Huisartsopleiding UMCG, ingangsdatum Vastgesteld door de RGS d.d. 28 december 2015 Pagina 3 van 18 Voorwoord De opleidings-

Nadere informatie

College Geneeskundig Specialismen

College Geneeskundig Specialismen College Geneeskundig Specialismen Besluit van. houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme urologie (Besluit urologie) Het College Geneeskundig Specialismen, gelet

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 12 september 2012 houdende opleidings- en erkenningseisen voor het profiel internationale

Nadere informatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: 1. Algemeen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies; Besluit: 1. Algemeen Doorlopende tekst Subsidieregeling zorgopleidingen 2e tranche (na doorvoering van de wijziging die is opgenomen in Staatscourant 2011, nr. 14323 van 5 augustus 2011) De Minister van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Toetsingskader Specialismen

Toetsingskader Specialismen Toetsingskader Specialismen Besluit van 9 maart 2011 houdende toetsingskader op grond waarvan deelgebieden der geneeskunde als specialismen kunnen worden aangewezen of opgeheven Het College Geneeskundige

Nadere informatie

B.3. Opleidingsplan. 4. Onderdelen uit het opleidingsplan kunnen worden in een specifiek besluit vastgelegd worden. B.12. Toetsing

B.3. Opleidingsplan. 4. Onderdelen uit het opleidingsplan kunnen worden in een specifiek besluit vastgelegd worden. B.12. Toetsing Wijzigingsronde besluiten CGS 2016 Voorstellen strekkende tot wijziging van de volgende besluiten: - Kaderbesluit CCMS - Kaderbesluit CHVG - Besluit buitenslands gediplomeerden - Besluit herregistratie

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Intensieve-zorg--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Intensieve-zorg--BIJZONDERE-CRITERIA--MB doc 5 OKTOBER 1995. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria voor de geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg, alsook van de

Nadere informatie

Huisartsopleiding VUmc

Huisartsopleiding VUmc INSTITUUTSREGLEMENT Huisartsopleiding VUmc Opleiding tot Huisarts Februari 2015 Dit instituutsreglement is goedgekeurd door RGS op 3 december 2013 Adres: Huisartsopleiding VU medisch centrum OZW, de Boelelaan

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 12 april 2010 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

Besluit medische zorg voor verstandelijk gehandicapten

Besluit medische zorg voor verstandelijk gehandicapten KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Besluit medische Besluit van 15 april 2004 houdende opleidings-, erkennings- en (her)registratie-eisen voor het specialisme medische

Nadere informatie

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten Besluit van 21 augustus

Nadere informatie

Huisarts: specialist in veelzijdigheid!

Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Procedure tot de start van de huisartsopleiding Huisarts: specialist in veelzijdigheid! 1. De koppelingsprocedure 2. Opleidingsregister HVRC, arbeidsovereenkomst SBOH, deeltijdwerken en reisafstand 3.

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 12 april 2010 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde

Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde 1. Definitie van het aandachtsgebied Het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde is het onderdeel van de Interne Geneeskunde

Nadere informatie

Opleidingseisen voor de differentiatie Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde

Opleidingseisen voor de differentiatie Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde Opleidingseisen voor de differentiatie Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde 1. Definitie van de differentiatie De differentiatie Ouderengeneeskunde is het onderdeel van de Interne Geneeskunde

Nadere informatie

Beleidsregels buitenslands gediplomeerden RGS

Beleidsregels buitenslands gediplomeerden RGS Beleidsregels buitenslands gediplomeerden RGS 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassing op profielartsen Beleidsregel bij het Besluit buitenslands gediplomeerde profielartsen De Beleidsregels

Nadere informatie

5. Protocol Toetsing en Beoordeling

5. Protocol Toetsing en Beoordeling 5. Protocol Toetsing en Beoordeling Dit protocol Toetsing en Beoordeling maakt deel uit van het Landelijk Opleidingsplan met ingangsdatum 1 januari 2017. Uitgangspunten Dit Protocol Toetsing en Beoordeling

Nadere informatie

Instituutsreglement Huisartsopleiding AMC

Instituutsreglement Huisartsopleiding AMC Instituutsreglement Huisartsopleiding AMC Voorwoord De opleidings- en erkenningseisen voor de specialismen huisartsgeneeskunde zijn vastgelegd in het Kaderbesluit CHVG van 11 november 2015 en het Besluit

Nadere informatie

Herregistratie: De actualiteiten. Mr. Vivienne Schelfhout-van Deventer KNMG

Herregistratie: De actualiteiten. Mr. Vivienne Schelfhout-van Deventer KNMG Herregistratie: De actualiteiten Mr. Vivienne Schelfhout-van Deventer KNMG Systeem Wet BIG Arts specialist BIG-register specialisten-register Ministerie VWS (CIBG) KNMG (CGS &RGS) Herregistratie BIG-register

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-531

NADERE REGEL NR/CU-531 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

NOTITIE REGISTRATIE VOOR ANESTHESIOLOOG-PIJNSPECIALISTEN EN INSTELLINGEN VOOR PIJNGENEESKUNDE

NOTITIE REGISTRATIE VOOR ANESTHESIOLOOG-PIJNSPECIALISTEN EN INSTELLINGEN VOOR PIJNGENEESKUNDE NOTITIE REGISTRATIE VOOR ANESTHESIOLOOG-PIJNSPECIALISTEN EN INSTELLINGEN VOOR PIJNGENEESKUNDE ALGEMENE BEPALINGEN Anesthesioloog Instelling Kwaliteitsvisitatie Opleider Patiëntgebonden pijngeneeskundige

Nadere informatie

MEDISCH SPECIALISTEN REGISTRATIE COMMISSIE (BELEIDSREGELS OPLEIDING)

MEDISCH SPECIALISTEN REGISTRATIE COMMISSIE (BELEIDSREGELS OPLEIDING) Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst MEDISCH SPECIALISTEN REGISTRATIE COMMISSIE Besluit van 6 oktober 2006 tot vaststelling van beleidsregels met betrekking tot de (wijziging

Nadere informatie

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten Besluit van 21 augustus

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst CENTRAAL COLLEGE MEDISCHE SPECIALISMEN BESLUIT CCMS no. 5-2000 OPLEIDINGSEISEN PATHOLOGIE 1 Het Centraal College Medische Specialismen,

Nadere informatie

Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam

Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam Afdeling Huisartsgeneeskunde Huisartsopleiding Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam Versie: Voorgelegd aan de HVRC Datum: 18 april 2008 Opdrachtgever: Herman

Nadere informatie

NADERE REGEL NR/CU-540

NADERE REGEL NR/CU-540 NADERE REGEL Tijdelijke regeling dyslexiezorg Gelet op de artikelen 37, 38, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de volgende regeling vastgesteld:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 399 Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Nadere informatie

werkzaam in ziekenhuizen

werkzaam in ziekenhuizen modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in ziekenhuizen VOORWOORD Voor u ligt de Modelinstructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam

Nadere informatie

Huisarts: specialist in veelzijdigheid!

Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Opleidingsplan Huisartsopleiding Erasmus MC Rotterdam Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Versie: Definitief Datum: Maart 2013 Opdrachtgever: Herman Bueving, hoofd huisartsopleiding Beheerder: Thérèse

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 1 7 OKJ. 2013, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg, inzake

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 32 399 Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gehoord de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gehoord de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 62589 23 november 2016 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 november 2016, kenmerk 1041780-157772-MEVA,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s

BELEIDSREGEL BR/CU Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s BELEIDSREGEL BR/CU-2020 Verrichtingenlijst ten behoeve van DBC s Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Beleidsregels Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten Geconsolideerde versie januari 2015

Beleidsregels Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten Geconsolideerde versie januari 2015 Beleidsregels Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten Geconsolideerde versie januari 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding Oprichting Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten..4 Algemene bepalingen...5

Nadere informatie

Thesaurus: afkortingenlijst Versie 4.3a

Thesaurus: afkortingenlijst Versie 4.3a Thesaurus: afkortingenlijst Versie 4.3a NIVEL 13 mei 2013 Colofon Dit is een rapport van het Capaciteitsorgaan Postbus 20051 3502 LB Utrecht info@capaciteitsorgaan.nl www.capaciteitsorgaan.nl T 030-2823840

Nadere informatie

Ontwerp amvb tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg 8 november 2013

Ontwerp amvb tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg 8 november 2013 Besluit van tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg in verband met de professionalisering van de jeugdzorg Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog

Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog Naam instelling Adres/ plaats Telefoonnummer Contactpersoon/ praktijkopleider Om in aanmerking te komen

Nadere informatie

PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE VERPLEEGHUISARTSOPLEIDING

PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE VERPLEEGHUISARTSOPLEIDING PROTOCOL TOETSING EN BEOORDELING IN DE VERPLEEGHUISARTSOPLEIDING Goedgekeurd door de HVRC 1 maart 2007 Voorwoord Conform artikel B3 lid 2 van het Kaderbesluit CHVG (hierna: Kaderbesluit), in werking getreden

Nadere informatie

Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde

Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde 1. Definitie van het aandachtsgebied Het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde is het onderdeel van de Interne Geneeskunde

Nadere informatie

Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam

Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam Afdeling Huisartsgeneeskunde Huisartsopleiding Instituutsreglement Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Erasmus MC Rotterdam Versie: Definitief Datum: 27 mei 2009 Opdrachtgever: Herman Bueving, hoofd

Nadere informatie

Beleidsregels Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten Geconsolideerde versie december 2013

Beleidsregels Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten Geconsolideerde versie december 2013 Beleidsregels Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten Geconsolideerde versie december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding Oprichting Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten... 4 Algemene bepalingen...

Nadere informatie

Vastgesteld op 3 juni 2004 Goedgekeurd door de Minister van VWS op 20 december 2004, IBE/BO-2543400 In werking getreden op 1 februari 2005

Vastgesteld op 3 juni 2004 Goedgekeurd door de Minister van VWS op 20 december 2004, IBE/BO-2543400 In werking getreden op 1 februari 2005 College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog Besluit CSG 2013-2 (oorspronkelijk: 2004-1) Besluit inzake de aanwijzing van de klinische psychologie als specialistisch deelgebied van de gezondheidszorgpsychologie

Nadere informatie

25 jaar opleiding tot specialist ouderengeneeskunde GERION/VUmc25 jaar opleiding GERION/VUmc

25 jaar opleiding tot specialist ouderengeneeskunde GERION/VUmc25 jaar opleiding GERION/VUmc Home no. 6 December 2014 Eerdere edities Verenso.nl 25 jaar opleiding tot specialist ouderengeneeskunde GERION/VUmc25 jaar opleiding GERION/VUmc Dr. Martin Smalbrugge, specialist ouderengeneeskunde, afdeling

Nadere informatie

Beleidsregels Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten

Beleidsregels Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten Beleidsregels Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten INHOUDSOPGAVE Algemene bepalingen... 4 Beleidsregels RGS Kaderbesluit CHVG... 5 Hoofdstuk 1 Opleidingen... 5 Hoofdstuk 2 Erkenningen... 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nota. Takenpakket. verpleeghuisarts/sociaal geriater. Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen. Nederlandse Vereniging voor Sociale Geriatrie

Nota. Takenpakket. verpleeghuisarts/sociaal geriater. Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen. Nederlandse Vereniging voor Sociale Geriatrie Nota Takenpakket verpleeghuisarts/sociaal geriater Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen Nederlandse Vereniging voor Sociale Geriatrie 2003 Inhoud Inhoudsopgave PAGINA Voorwoord: Een einde en een

Nadere informatie

Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis

Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in het Westfriesgasthuis VOORWOORD Voor u ligt de Instructie arts al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist werkzaam in

Nadere informatie

Besluit van 26 maart 2004 houdende opleidingseisen voor het sociaal-geneeskundig specialisme arbeid en gezondheid bedrijfsgeneeskunde

Besluit van 26 maart 2004 houdende opleidingseisen voor het sociaal-geneeskundig specialisme arbeid en gezondheid bedrijfsgeneeskunde KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College voor Sociale Geneeskunde Besluit van 26 maart 2004 houdende opleidingseisen voor het sociaal-geneeskundig specialisme arbeid

Nadere informatie

Besluit van. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk ;

Besluit van. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk ; Besluit van houdende tijdelijke regels inzake de zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van verpleegkundig specialisten (Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig

Nadere informatie

extramuralisering extramuralisering

extramuralisering extramuralisering extramuralisering extramuralisering 1 poli geriatrische revalidatie Herbert van de Sande specialist ouderengeneeskunde Laurens-centrum Antonius Binnenweg poli geriatrische revalidatie Herbert van de Sande

Nadere informatie

Concept Beleidsreglement opleiding klinische geriatrie September 2007

Concept Beleidsreglement opleiding klinische geriatrie September 2007 Concept Beleidsreglement opleiding klinische geriatrie September 2007 Status van het reglement In aanvulling op het Kaderbesluit (KB) en het Besluit Klinische Geriatrie (BKG) van de CCMS worden beleidsregels

Nadere informatie

(BELEIDSREGEL AIOS ALS EERSTE BEHANDELAAR/OPERATEUR)

(BELEIDSREGEL AIOS ALS EERSTE BEHANDELAAR/OPERATEUR) Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst MEDISCH SPECIALISTEN REGISTRATIE COMMISSIE Besluit van 3 maart 2006 houdende de vaststelling van de beleidsregel die de MSRC bij de

Nadere informatie

1.2 De arts in opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde (AIOS)

1.2 De arts in opleiding tot specialist huisartsgeneeskunde (AIOS) Instituutsreglement huisartsopleiding, versie 13 juni 2013 met aanpassing op 2 februari 2015 van vrijstellingen (B.11) en op 13 oktober 2015 van verplichtingen aios(b.14)en deeltijdopleiding (B8) De opleidings-

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN

WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN WERKAFSPRAKEN OVER COMMUNICATIE ROND KWETSBARE OUDEREN Huisartsenpraktijk (huisarts en/of POH) levert 1 e lijns zorg, d.w.z. doet diagnostisch onderzoek en behandeling t.b.v. álle inwoners in thuissituatie

Nadere informatie

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds Gaat je interesse uit naar psychiatrie in combinatie met een verslaving? Dan biedt Delta een verdiepingsstage

Nadere informatie

Jaarverslag COLLEGE GENEESKUNDIGE SPECIALISMEN (CGS)

Jaarverslag COLLEGE GENEESKUNDIGE SPECIALISMEN (CGS) Jaarverslag 2010 COLLEGE GENEESKUNDIGE SPECIALISMEN (CGS) Voorwoord Eén jaar CGS. Een jaar waarin vooral achter de schermen veel gebeurde. Zo is de vertrouwde structuur verlaten waarin de specialismen

Nadere informatie

Procedure tot de start van de huisartsopleiding

Procedure tot de start van de huisartsopleiding Procedure tot de start van de huisartsopleiding Huisarts: specialist in veelzijdigheid! 1. De koppelingsprocedure 2. Opleidingsregister RGS, arbeidsovereenkomst SBOH, deeltijdwerken en reistijd 3. Aanvraag

Nadere informatie

Beleidsregels Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten Geconsolideerde versie juni 2015

Beleidsregels Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten Geconsolideerde versie juni 2015 Beleidsregels Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten Geconsolideerde versie juni 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding Oprichting Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten..4 Algemene bepalingen...5

Nadere informatie

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG

Functieomschrijving Hoofd Huisartsopleiding UMCG Pagina 1 van 5 Functiebeschrijving Hoofd Huisartsopleiding Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) Doel Het hoofd huisartsopleiding (hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde, conform regelgeving)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 433 Besluit van 12 september 2011 houdende wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG in verband met de uitbreiding van de reikwijdte

Nadere informatie

Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie. Delta Zorgboulevard. informatie voor aios

Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie. Delta Zorgboulevard. informatie voor aios Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie Delta Zorgboulevard informatie voor aios Verdiepingsstage Ziekenhuispsychiatrie Delta Zorgboulevard De verdiepingsstage Ziekenhuispsychiatrie is een stage met een gevarieerd

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Gelijkstellingsregeling arbeidsuren wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Gelijkstellingsregeling arbeidsuren wordt als volgt gewijzigd: STTSCOURNT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45133 14 december 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 november 2015, 2015-0000292749,

Nadere informatie

College Specialismen Verpleegkunde

College Specialismen Verpleegkunde Besluit verpleegkundig specialisme geestelijke gezondheidszorg CSV van 9 maart 2009 College Specialismen Verpleegkunde Besluit van 9 maart 2009 houdende de specifieke eisen voor de opleiding, registratie

Nadere informatie

Opleidingsplan VOSON, versie 4.0 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen

Opleidingsplan VOSON, versie 4.0 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen Opleidingsplan VOSON, versie 4.0 Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Radboudumc Nijmegen Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Nijmegen Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde Centrum

Nadere informatie

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns

De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns De verschillen tussen Eerstelijns én Tweedelijns & In de Bres biedt 'Eerstelijns Kortdurende Hulp' en 'Tweedelijns Specialistische Zorg', maar wat is het verschil? In Nederland ziet de zorgstructuur er

Nadere informatie

Beleidsregels Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten Geconsolideerde versie maart 2015

Beleidsregels Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten Geconsolideerde versie maart 2015 Beleidsregels Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten Geconsolideerde versie maart 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding Oprichting Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten..4 Algemene bepalingen...5

Nadere informatie