Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens"

Transcriptie

1 Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens 1

2 Voorwoord Naar aanleiding van de IGZ-richtlijn veilige overdracht van medicatiegegevens (27 april 2010) is binnen IZO Twente een multidisciplinaire werkgroep geformeerd met de doelstelling om de richtlijnen te vertalen naar de regionale situatie en een voorstel te doen voor implementatie. De werkgroep is gestart in november 2010 en had op 31 oktober 2011 haar laatste plenaire bijeenkomst. Het protocol, versie 5 is definitief goedgekeurd in de IZO Twente bijeenkomst van 25 november 2011 en vervolgens voor implementatie onder de leden verspreid. Vanwege voortschrijdende ontwikkelingen is eind 2015 besloten om het regionaal protocol overdracht medicatiegegevens te actualiseren. Dit aangepaste protocol is op 21 maart 2016 in de werkgroepvergadering medicatieoverdracht goedgekeurd. Het protocol is op 26 april 2016 aan de leden van IZO Twente aangeboden. Enschede, april 2016

3 Inhoudsopgave Voorwoord Aanleiding... 4 Status... 4 Doel van het regionaal protocol Overdracht Van Medicatiegegevens... 4 Wet- en regelgeving... 4 Definities... 5 Positionering... 6 Verantwoordelijkheden bij de overdracht van medicatiegegevens... 6 Voorkomende situaties IZO Twente... 6 Uitwerking overdrachtsituaties... 7 Bijlage 1 De leden van IZO Twente en affliates Bijlage 2 De leden van de werkgroep medicatieoverdracht Bijlage 3 Leidraad bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg, V&VN december Bijlage 4 Machtiging beheer geneesmiddelen Bijlage 5 Verzoek afgifte medicatieoverzicht... 27

4 Aanleiding De Inspectie voor de Gezondheidszorg en VWS hebben het initiatief genomen om samen met de verschillende branche- en beroepsorganisaties een richtlijn op te stellen voor een veilige overdracht van medicatiegegevens. De richtlijn is inmiddels vastgesteld en IGZ zal met ingang van 2011 de uitvoering controleren. In verband met het overstijgende karakter van de richtlijn en de vele partijen die een rol spelen bij de medicatieoverdracht is binnen IZO Twente afgesproken om gezamenlijk beleid te formuleren. In dit kader is een multidisciplinaire werkgroep geformeerd met de doelstelling om de richtlijn te vertalen naar de regionale situatie en een voorstel te doen voor implementatie. De deelnemende IZO Twente partijen worden weergegeven in bijlage 1. In bijlage 2 worden de werkgroepleden vermeld. Status Dit regionale protocol is door de verschillende IZO Twente partners bekrachtigd. Inbedding van dit protocol in de eigen specifieke processen en kwaliteitsystemen is een verantwoordelijkheid van iedere participant. Het protocol beschrijft de afspraken zoals die in 2011 in de regio door de betrokken partijen zijn gemaakt. Er kan niet aan alle onderdelen van de Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens met de huidige middelen en registraties worden voldaan. Om die reden wordt binnen de regio gewerkt aan verdere verbetering van de mogelijkheden voor de overdracht van gegevens. De werkgroep monitort actief eventuele wijzigingen van de richtlijn en toetst op consequenties voor het regionale protocol. Indien daarvoor aanleiding is zal het regionale protocol worden aangepast naar de actualiteit. Het actueel medicatieoverzicht wordt gemaakt voor de uitwisseling van voorschrijfinformatie tussen professionals en is bedoeld om de overdracht te borgen. Het streven is om zoveel mogelijk te werken met een digitaal beschikbaar actueel medicatieoverzicht. De apotheker kan op verzoek/afroep een papieren versie van het actuele medicatieoverzicht verstrekken als dit voor dat moment de second best optie is, bijvoorbeeld omdat nog niet alle partijen op LSP zijn aangesloten. Vooruitlopend op de bijstelling van de richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten van 31 maart 2015 is met instemming van alle bij de werkgroep medicatieoverdracht betrokken partijen op 21 maart 2016 besloten tot het doorvoeren van de wijziging in het protocol. Digitaal heeft de voorkeur, papier is het alternatief. Aan Actiz is het verzoek gedaan om de richtlijn dienovereenkomstig aan te (laten) passen. Doel van het regionaal protocol Overdracht Van Medicatiegegevens Het voorkomen van fouten bij overdracht van medicatiegegevens en het vergroten van de patiëntveiligheid, doordat zorgprofessionals in de samenwerkende keten altijd over een actueel (digitaal) medicatieoverzicht beschikken. Wet- en regelgeving De richtlijn is opgesteld binnen de geldende wet- en regelgeving. Met name de volgende onderdelen zijn essentieel: 1. Er is toestemming van de patiënt verkregen voor het opvragen, inzien, gebruiken en bijwerken van medicatiegegevens door behandelaar(s) (Wet Bescherming Persoonsgegevens - Wbp). 4

5 2. De patiënt is bij en na elk contact met een voorschrijver adequaat geïnformeerd over de (gewijzigde) medicatie (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst - WGBO). 3. De zorgaanbieder/zorgverlener is systematisch en aantoonbaar bezig met het verbeteren van de patiëntveiligheid rondom de overdracht van medicatiegegevens en heeft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden hieromtrent goed vastgelegd (Kwaliteitswet zorginstellingen en Wet BIG). Definities Afleveroverzicht: Overzicht van de door de apotheker ten behoeve van de patiënt afgeleverde medicatie in een periode van minimaal zes maanden voorafgaand aan het moment van aanmaak en gebruik van dat afleveroverzicht. Toedienlijst: Een overzicht van de te gebruiken medicatie. Deze bevat het toedienschema van de medicatie met ruimte om het toedienen af te tekenen. Medicatieoverzicht: Het medicatieoverzicht is de registratie per patiënt van alle geneesmiddelen (al dan niet op recept) en relevante gegevens over het gebruik daarvan in een periode van tenminste drie maanden voorafgaand aan het moment van aanmaak en gebruik van dat medicatieoverzicht of zolang als nodig is voor verantwoorde zorg. In het medicatieoverzicht staan ten minste de volgende gegevens: 1. Voorgeschreven, ter hand gestelde, toegediende en gebruikte medicatie, de sterkte, dosering en de toedieningsvorm van het geneesmiddel, gebruiksperiode, inclusief eventuele vermelding dat het gebruik van een geneesmiddel voortijdig is gestopt. 2. Gebruik van alcohol en/of drugs (aard en duur) 3. De reden van starten/stoppen/wijzigen van medicatie en de initiator hiervan. 4. 1e voorschrijver en actuele voorschrijver. 5. De apotheken die deze geneesmiddelen hebben verstrekt. 6. Basale patiëntkenmerken: Burger Service Nummer (BSN), naam, geboortedatum, geslacht en adres van de patiënt. 7. Afgeleide of indien beschikbaar contra-indicatie onderdeel comorbiditeit. 8. Afgeleide of indien beschikbaar contra-indicatie onderdeel geneesmiddelallergie/intolerantie en ADE (ernstige bijwerkingen). Op aanvraag kunnen de volgende gegevens worden verstrekt: 9. Laboratoriumgegevens. 10. Indicatie, indien nodig om de dosering te kunnen beoordelen. Geconstateerd wordt dat een aantal van de hiervoor benoemde gegevens met betrekking tot het medicatieoverzicht niet bekend is, dan wel niet vastgelegd worden of niet digitaal beschikbaar gemaakt kunnen worden. Door het ontbreken van deze randvoorwaardelijke zaken wordt in het kader van de uitvoering van dit regionaal protocol uitgegaan van het minimaal beschikbaar hebben van het actuele afleveroverzicht. Het streven blijft echter dat bij alle overdrachtsmomenten een zo volledig mogelijk overzicht van de vastgelegde gegevens beschikbaar is. In praktische zin kan aanvullend met een actuele medicatietoedienlijst worden gewerkt. 5

6 Positionering Het regionaal protocol is van toepassing op elke situatie waarin medicatie wordt voorgeschreven, gewijzigd of gestopt en op elke situatie waarin medicatie ter hand wordt gesteld of door professionals wordt toegediend. Het regionaal protocol is aanvullend op alle andere veldrichtlijnen, veldnormen en kwaliteitskaders die de farmaceutische zorg beschrijven. Van groot belang is de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt. In het kader van dit regionale protocol wordt uitgegaan dat de wilsbekwame patiënt zelf verantwoordelijk is voor zijn actuele medicatieoverzicht. Dit overzicht, in de vorm van een afleveroverzicht, wordt op verzoek door de eigen apotheek verstrekt. Van patiënten mag worden verwacht dat zij dit overzicht beschikbaar hebben bij alle behandelcontacten. Uitgangspunten: 1. Bij elk contact met een voorschrijver is altijd een zo actueel mogelijk afleveroverzicht beschikbaar. 2. Bij een spoedopname is er zo snel mogelijk, maar zeker binnen 24 uur, een actueel afleveroverzicht beschikbaar. 3. Bij overdracht naar de volgende schakel is zo snel als nodig is voor verantwoorde zorg, maar zeker binnen 24 uur, een actueel afleveroverzicht beschikbaar. Als basis voor deze afspraken worden in deze notitie een aantal verschillende overdrachtsituaties beschreven. Zorgaanbieders/zorgverleners kunnen hiervan afwijken als de specifieke lokale situatie dat vraagt. Verantwoordelijkheden bij de overdracht van medicatiegegevens De patiënt heeft recht op inzage in en recht op een kopie van zijn volledige dossier en gegevens en heeft als enige het recht om anderen toestemming te geven tot inzage in, opvragen, gebruik en bijwerken van zijn dossier. De patiënt is verantwoordelijk om alle informatie over zijn gezondheidstoestand te geven die relevant is voor de zorgverlening. Hij geeft actief informatie over daadwerkelijk gebruik van alcohol, drugs, zelfzorgmiddelen, additionele voedingsmiddelen en voorgeschreven geneesmiddelen. De patiënt kan een (wettelijke) vertegenwoordiger hebben die in diens plaats treedt indien hij niet aanspreekbaar is en niet in staat is om zijn eigen belangen te behartigen. Ook kan de patiënt een zorgverlener machtigen om het beheer en de toediening van medicatie over te nemen. De voorschrijver is verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat hij tijdens een consult het meest actuele overzicht heeft. Hij is tevens verantwoordelijk voor het (doen) registreren van alle door hem geïnitieerde wijzigingen in de medicatie. De apotheker is verantwoordelijk voor het veilig ter hand stellen en bewaken van de aan de patiënt voorgeschreven medicatie. Hij organiseert de processen zodanig dat het overzicht van de door deze apotheek afgeleverde medicatie, actueel is bij elk overdrachtsmoment van een voorschrijver naar de volgende voorschrijver. De zorgaanbieder/de zorgverlener is verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde zorg. In het kwaliteitssysteem van de zorgaanbieder moet vastliggen op welke wijze (hoe, waar, wanneer en door wie) gegevens met betrekking tot voorschrijven, ter hand stellen, bewaken en toedienen van geneesmiddelen worden vastgelegd en overgedragen. Voorkomende situaties IZO Twente: IZO Twente omvat alle aanbieders van zorg en behandeling in de regio Twente. Het gehele spectrum van enkelvoudige thuiszorg tot aan hoog complexe specialistische ziekenhuiszorg wordt hierbij geboden. Hoewel niet uitputtend komen bij de verschillende zorgverlenende instanties de volgende overdrachtsituaties veel voor: 6

7 1. Thuis wonen met (thuis)zorg of een vorm van begeleiding of wonen in de nabijheid van de beschermde woonomgeving van een zorginstelling waarbij tevens sprake is van een zorgrelatie met de instelling. 2. Consult in de eerste lijn, ambulante behandeling, poliklinische behandeling of dagbehandeling 3. Opname in een (zorg)instelling met de functie behandeling (ziekenhuis, verpleeghuis, lichamelijke- en/of geestelijke gehandicaptenzorg, GGZ, revalidatie-instelling) 4. Interne overdracht in een zorginstelling 5. Ontslag uit instelling naar huis of naar de volgende instelling Uitwerking overdrachtsituaties Thuis wonen met (thuis)zorg of een vorm van begeleiding of wonen in de nabijheid van de beschermde woonomgeving van een zorginstelling waarbij tevens sprake is van een zorgrelatie met de instelling. Zelfstandige patiënten die de regie over de medicatie zelf voeren zijn ook zelf verantwoordelijk voor het zorgdragen voor het voor hulpverleners beschikbaar hebben van het meest actuele overzicht. Dit overzicht wordt op vraag van de patiënt verstrekt door de apotheek. De patiënt beslist hierbij zelf welke hulpverleners inzagerecht hebben. Bij relevante contacten wordt wel steeds door de hulpverlenende instantie gevraagd naar het actuele overzicht. Indien de patiënt de regie over zijn medicatiegebruik geheel of gedeeltelijk heeft overgedragen aan (thuis)zorg-, begeleidingsorganisatie of instelling, wordt hiermee tevens de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de medicatieoverdracht gerealiseerd. Ter bevordering van de kwaliteit van zorg en een veilige medicatietoediening wordt gewerkt volgens de leidraad bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg V&VN, december Bijlage 3. Hoewel er keuze vrijheid van de patiënt is met betrekking tot de apotheek wordt de geneesmiddelenvoorziening in de verpleeginstellingen meestal gerealiseerd door één vaste openbare apotheek. In de thuissituatie is sprake van verschillende openbare apotheken. Hierbij gelden dan de volgende regionale afspraken: 1. De patiënt of zijn vertegenwoordiger of medewerkers van de betreffende organisatie geven bij de openbare apotheek aan dat medicatiegebruik geheel of gedeeltelijk is overgedragen. Hiervoor wordt het regionale format zoals opgenomen in bijlage 4 gebruikt. 2. De apotheker geeft bij elke ter hand stelling waarbij er een wijziging van de medicatie optreedt een toedienlijst mee aan de patiënt of diens vertegenwoordiger zodat dit afgegeven kan worden aan de betreffende organisatie. Een (digitaal) afleveroverzicht wordt alleen op verzoek verstrekt. In afgesproken situaties wordt het overzicht direct door de apotheker aan de betreffende zorgorganisatie verstrekt. 3. De organisatie zorgt voor (digitale) archivering van de actuele toedienlijst van gebruikte geneesmiddelen in het (thuis)dossier bij de patiënt. 4. De zorgorganisatie en de patiënt/vertegenwoordiger zijn verantwoordelijk voor het meegeven van het overzicht bij consulten of bij overdracht naar een andere zorgorganisatie. Voorschrijvers in de thuissituatie hebben door middel van raadplegen van het dossier bij de patiënt altijd toegang tot de actuele gegevens. 7

8 Consult in de eerste lijn, ambulante behandeling, poliklinische behandeling of dagbehandeling Zelfstandige patiënten die de regie over de medicatie zelf voeren zijn ook zelf verantwoordelijk voor het zorgdragen voor het voor hulpverleners beschikbaar hebben van het meest actuele overzicht. Dit afleveroverzicht wordt op vraag van de patiënt verstrekt door de apotheek. De patiënt beslist hierbij zelf welke hulpverleners inzagerecht hebben. Bij relevante contacten wordt wel steeds door de hulpverlenende instantie gevraagd naar het actuele overzicht. Indien de patiënt de regie over zijn medicatiegebruik geheel of gedeeltelijk heeft overgedragen aan (thuis)zorg-, begeleidingsorganisatie of zorginstelling dan faciliteert deze organisatie het meegeven van het overzicht van de medicatie zoals opgenomen in het (digitale) dossier bij behandelcontacten. Ook kan de apotheker een afleveroverzicht aan de voorschrijver leveren op diens verzoek en na toestemming door de patiënt. Hiervoor kan het regionale format worden gebruikt zoals opgenomen in bijlage 5. Er zijn dus een drietal mogelijkheden om te voldoen aan de richtlijn; de patiënt is verantwoordelijk en draagt zorg voor het overzicht, de overnemende organisatie is verantwoordelijk of de consultgever vraagt zelf het afleveroverzicht op. Verder geldt dan in alle drie de situaties: 1. De voorschrijver controleert of het actuele overzicht bij aanvang van het consult aanwezig is 2. De voorschrijver neemt het afleveroverzicht door met de patiënt om het daadwerkelijke gebruik van de middelen vast te stellen inclusief eventuele zelfzorgmiddelen 3. De voorschrijver schrijft nieuwe medicatie voor of wijzigt of stopt bestaande medicatie, informeert de patiënt en informeert de apotheek over de wijzigingen. Tevens wordt afgesproken wie zorg draagt voor de continuering van de voorgeschreven medicatie. 4. De openbare apotheek werkt het overzicht bij. Op verzoek van de patiënt of de betreffende zorginstelling wordt een afleveroverzicht verstrekt. Opname in een (zorg)instelling met de functie behandeling (ziekenhuis, verpleeghuis, lichamelijkeen/of geestelijke gehandicaptenzorg, GGZ, revalidatie-instelling) 1 Ook hier zal in sommige situaties de wilsbekwame zelfstandige patiënt zelf de verantwoordelijkheid dragen en zorgdragen voor een actueel overzicht. Indien dit niet beschikbaar is dan gelden de volgende afspraken: 1. De apotheker van de (zorg)instelling zorgt voor een actueel afleveroverzicht door dit op te vragen bij de apotheek van de patiënt. De apotheker van de instelling wordt dan ook geïnformeerd over nieuwe patiënten. De (zorg) instelling maakt kenbaar aan patiënten dat informatie over medicatie wordt uitgewisseld tenzij een patiënt hier tegen bezwaar maakt. 2. De openbare apotheker verstrekt een afleveroverzicht aan de apotheker van de instelling op diens verzoek. 4. De voorschrijvend arts vergewist zich ervan dat het actuele overzicht (digitaal) beschikbaar is bij aanvang van de behandeling. 5. De voorschrijvend arts neemt het afleveroverzicht door met de patiënt om vast te stellen welke medicatie, eventuele zelfzorgmiddelen en indien nodig voor verantwoorde zorg, welke drugs en alcohol daadwerkelijk door de patiënt worden gebruikt. 6. De voorschrijver is verantwoordelijk voor het juist registreren van elke wijziging in medicatie in zijn eigen voorschrijfsysteem en voor het doorgeven van deze wijziging aan de apotheek. 1 (zorg)instellingen met de functie behandeling zijn ziekenhuis, verpleeghuis, lichamelijk- en/of geestelijke gehandicaptenzorg, GGZ, revalidatie-instelling, hierna te noemen: zorginstelling. 8

9 Interne overdracht in een (zorg)instelling 1. De apotheker van de instelling zorgt voor het actueel houden van het medicatieoverzicht en stelt dit (digitaal) beschikbaar aan elke voorschrijvend arts binnen de instelling. 2. De ontslag verlenende voorschrijver zorgt voor het bijwerken van het medicatieoverzicht bij de interne overdracht 3. De voorschrijver van de ontvangende afdeling is ervoor verantwoordelijk zich ervan te vergewissen dat hij een actueel overzicht heeft. Een actueel medicatieoverzicht en toedienlijst is steeds beschikbaar in het medisch dossier of digitale medicatie dossier van de patiënt. Ontslag uit zorginstelling naar huis of naar de volgende zorginstelling Ook hierbij geldt dat de patiënt of diens vertegenwoordiger een belangrijke verantwoordelijkheid heeft in de informatie over het medicatiegebruik. Hierbij gelden de volgende regionale afspraken: 1. De voorschrijvend arts werkt het overzicht van de gebruikte medicatie tijdig bij voor overdracht aan de ontvangende partijen. 2. De voorschrijvend arts informeert de patiënt in het ontslaggesprek over de (gewijzigde) medicatie. 3. De voorschrijvend arts spreekt af wie bij de aangepaste farmacotherapie verantwoordelijk is voor de continuering van de behandeling: hijzelf of een andere voorschrijver, bijvoorbeeld de huisarts. 4. De apotheker van de instelling faciliteert het beschikbaar hebben van het actuele overzicht bij ontslag. Zodat de patiënt of diens vertegenwoordiger dit kan overhandigen bij de openbare apotheker of de apotheker van de volgende instelling, bij de huisarts en, indien van toepassing, bij de thuiszorg of de verpleeginstelling indien de patiënt de regie over zijn medicatiegebruik heeft overgedragen aan de thuiszorg of de verpleeginstelling. 9

10 Bijlage 1 De leden van IZO Twente en niet-leden die zich aan de regeling verbinden 10

11 11

12 12

13 Bijlage 2 De leden 2 van de werkgroep medicatieoverdracht AriënsZorgpalet Apotheek Tuindorp Aveleijn Bruggerbosch CarintReggeland Dimence InteraktContour Livio Mediant MST de heer E. Gramsbergen, voorzitter en de heer R. Bons mevrouw R. Jurgens mevrouw S. Ermers mevrouw R. Dingenouts mevrouw A. Kats de heer P. van Dalen mevrouw M. Schut de heer B. Kors de heer V. van Antwerpen mevrouw H. Colen Samenwerkende apotheken Enschede RIBW GO Roessingh TriviumMeulenbeltZorg ZGT Zorgaccent Zorggroep Sint Maarten mevrouw H. Elling mevrouw J. Scholtemeijer de heer H. van Delden de heer M. Lenferink de heer H. Oldenhof en mevrouw M. Wu de heer F. Essink de heer E. Notenboom en mevrouw H. Scholte 2 De namenlijst is per maart 2016 geactualiseerd, maar kan nadien wijzigen. 13

14 Bijlage 3 Leidraad bekwaamheid bij medicatie geven in de langdurige zorg, V&VN december

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Bijlage 4 Machtiging beheer geneesmiddelen Medicijnafspraken Naam patiënt: Adres: PC/Woonplaats: Geboortedatum: Huisnummer: Klantnummer: Machtiging beheer geneesmiddelen Hierbij verklaart ondergetekende dat hij/zij het beheer van zijn/haar geneesmiddelen met ingang van / / (datum) overdraagt aan zorgaanbieder: 1. Onder het beheer wordt in deze machtiging verstaan*: o Aanvragen / muteren o Bewaren o Uitzetten o Klaarzetten o Toedienen van geneesmiddelen die nodig zijn. 2. Zorgaanbieder verklaart deze machtiging te aanvaarden. 3. Zorgaanbieder stelt de apotheek van de patiënt op de hoogte van deze machtiging. 4. Ter uitvoering van deze machtiging alsmede ter uitvoering van farmacotherapeutisch overleg wordt toestemming verleend om de gegevens betreffende zijn/haar medicatie te verwerken. De zorgaanbieder is in de gegevensverwerking gehouden aan de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 5. De patiënt kan deze machtiging op elk moment schriftelijk herroepen. De machtiging vervalt zeven dagen na ontvangst van de herroeping. 6. De zorgaanbieder kan de aanvaarding van deze machtiging op elk moment intrekken. De machtiging vervalt zeven dagen na intrekking van de aanvaarding. De zorgaanbieder stelt de patiënt schriftelijk op de hoogte van de reden waarom de aanvaarding wordt ingetrokken. 7. De machtiging vervalt voorts door beëindiging van de zorgverleningsovereenkomst. * aankruisen wat van toepassing is Handtekening patiënt: Handtekening Contactverzorgende/verpleegkundige: Datum: 26

27 Bijlage 5 Verzoek afgifte medicatieoverzicht VERZOEK AFGIFTE MEDICATIEOVERZICHT Naam patiënt: Adres: Geboortedatum: Huisnummer: PC/Woonplaats: Hierbij verzoekt ondergetekende, in de verantwoordelijkheid van behandelaar of zorgaanbieder aan wie het beheer van geneesmiddelen is overgedragen, aan apotheek: om afgifte van het meest actuele medicatieoverzicht van bovengenoemde patiënt. De betreffende patiënt dan wel diens vertegenwoordiger is akkoord gegaan met overdracht van deze gegevens. * De patiënt heeft ons gemachtigd middels een machtiging beheer geneesmiddelen De patiënt is medeondertekenaar van dit verzoek. Handtekening patiënt: Datum: * aankruisen wat van toepassing is Handtekening aanvrager: Naam zorgverlener/behandelaar: Faxnummer: Datum: Adres: 27

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens

Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens Regionaal protocol overdracht medicatiegegevens 1 Voorwoord Naar aanleiding van de IGZ-richtlijn veilige overdracht van medicatiegegevens (27 april 2010) is binnen IZO Twente een multidisciplinaire werkgroep

Nadere informatie

HANDREIKINGEN VOOR ZES

HANDREIKINGEN VOOR ZES HANDREIKINGEN VOOR ZES OVERDRACHTSSITUATIES B I J L A G E B I J D E C O N C E P T R I C H T L I J N O V E R D R A C H T VAN M E D I C A T I E G E G E V E N S Handreikingen De invulling van de concept richtlijn

Nadere informatie

In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar. De koers. Gert Koelewijn Programma Manager

In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar. De koers. Gert Koelewijn Programma Manager In enkele seconden een medicatieoverzicht beschikbaar De koers Gert Koelewijn Programma Manager 23 augustus 2012 Boodschap U opent het dossier van uw patiënt en krijgt binnen enkele seconden zijn medicatieoverzicht

Nadere informatie

Rapportage. IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht

Rapportage. IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht Rapportage IVM thermometer 'Het medicatieproces op de afdeling' van verpleeghuis Rottezicht 1 Colofon Auteur Rob Essink, apotheker MPH Els Dik, apotheker Anke Lambooij, apotheker Met medewerking van Argoszorggroep

Nadere informatie

CONCEPTRICHTLIJN MEDICATIEGEGEVENS

CONCEPTRICHTLIJN MEDICATIEGEGEVENS CONCEPTRICHTLIJN OVERDRACHT VAN MEDICATIEGEGEVENS Opgesteld door: ActiZ, GGZ Nederland, KNMG, KNMP, LEVV, LHV, NFU, NHG, Nictiz, NPCF, NVVA, NVZ, NVZA, Orde, V&VN en ZN. IGZ en VWS zijn initiatiefnemers

Nadere informatie

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Van toepassing op Medewerkers Zorg en cliënten Datum vaststelling Versie 18 januari 2011 Evaluatiedatum INHOUD MEDICATIEOVERDRACHT PROTOCOL 1. Doel... 1 2. Beschrijving..

Nadere informatie

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek

Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Er komt een patiënt bij de (ziekenhuis)apotheek Anne de Roos Trekker medicatieoverdracht NVZA en KNMP beleidsadviseur NVZ Medicatieoverdracht & ICT, Nictiz, KNMP, NVZA 27 september 2010 DE patiënt bestaat

Nadere informatie

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink

Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Herziening Richtlijn Overdracht van Medicatiegegevens in de keten Mathieu Tjoeng Ed Wiltink Aanleiding herziening Richtlijn 2008 en nadere toelichting 2014 Geen werkend EPD of landelijk schakelsysteem

Nadere informatie

RICHTLIJN OVERDRACHT VAN MEDICATIEGEGEVENS IN DE KETEN

RICHTLIJN OVERDRACHT VAN MEDICATIEGEGEVENS IN DE KETEN RICHTLIJN OVERDRACHT VAN MEDICATIEGEGEVENS IN DE KETEN Opgesteld door: ActiZ, GGZ Nederland, KNMG, KNMP, LEVV, LHV, NFU, NHG, NICTIZ, NPCF, NVZ, NVZA, Orde, V&VN, Verenso en ZN. IGZ en VWS zijn initiatiefnemers

Nadere informatie

Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht

Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht Altijd een actueel medicatieoverzicht, haalbaar? Medicatieveiligheid:Niet stilstaan maar doorgaan! 7 juni 2011, Utrecht Anne de Roos Projectleider Medicatieoverdracht NVZA, KNMP ActiZ, FNT, GGZ Nederland,

Nadere informatie

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website.

De inspectie zal haar toezichtbeleid bij brief communiceren aan VWS en betrokken partijen alsmede aan het zorgveld via de IGZ website. > Retouradres Postbus 2680 3500 GR Utrecht Stadsplateau 1 3521 AZ Utrecht Postbus 2680 3500 GR Utrecht T 088 120 50 00 F 088 120 50 01 www.igz.nl Onderwerp Toezichtbeleid IGZ Nadere toelichting richtlijn

Nadere informatie

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken SMWA MV Zeeland 1 Inhoud Inleiding Verantwoordelijkheden bij medicatieveiligheid Begrippen bij medicatieveiligheid Leeswijzer Gebruikte afkortingen

Nadere informatie

Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding.

Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding. Informatieuitwisseling voor Actueel Medicatie Overzicht; Een praktische handleiding. Datum 27 november 2012 Versie V1.0 Uitvoering Nictiz Regionaal Architectuur Platform (RAP) Nictiz www.nictiz.nl Documenthistorie

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Probleemstelling In Nederland zijn er jaarlijks 19.000 vermijdbare medicatiegerelateerde

Nadere informatie

Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland PATIËNTVEILIGHEID, MEDICATIEVEILIGHEID, MEDICATIEBEWAKING Datum 1 september 2014 Versienummer

Nadere informatie

Protocol Overdracht van medicatiegegevens

Protocol Overdracht van medicatiegegevens Protocol Overdracht van medicatiegegevens Voor een goede en veilige zorgverlening is het van belang dat iedere zorgverlener beschikt over een actueel medicatieoverzicht. Informatie met betrekking tot het

Nadere informatie

Concept Richtlijn Medicatie Overdracht en HL7. J.J.W. Ros Apotheek Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn - Zutphen

Concept Richtlijn Medicatie Overdracht en HL7. J.J.W. Ros Apotheek Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn - Zutphen Concept Richtlijn Medicatie Overdracht en HL7 J.J.W. Ros Apotheek Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn - Zutphen Gelre ziekenhuizen 1875-1925 Apeldoorn Zutphen Het Ziekenhuis Algemeen ziekenhuis St. Liduina St.

Nadere informatie

In principe beheert de cliënt zijn of haar eigen medicijnen, tenzij dit niet verantwoord is.

In principe beheert de cliënt zijn of haar eigen medicijnen, tenzij dit niet verantwoord is. Medicatie beleid Zorgt in Zorg B.V. Uitgangspunten: U beheert uw medicatie als cliënt zelf, zo mogelijk met ondersteuning van uw mantelzorger, vrijwilliger of ondersteuning van een systeem als Baxter of

Nadere informatie

Ketenafspraak SAGO en Tergooi

Ketenafspraak SAGO en Tergooi Ketenafspraak SAGO en Tergooi Farmaceutische begeleiding bij opname, ontslag of polikliniekbezoek/dagbehandeling Opgemaakt op 01-01-2015 Geldig tot 31-12-2015 Versie 2.2 Definities: - SAGO: vertegenwoordigt

Nadere informatie

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens

Concept Protocol medicatiebeheer en overdracht medicatiegegevens Doel: Bij de gasten in het Hospice Zutphen zijn er drie situaties mogelijk m.b.t. het medicatiebeheer en de overdracht van. Het gaat om de volgende situaties: a. de medicatie is geheel in eigen beheer

Nadere informatie

Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek

Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek Regionale afspraken m.b.t. farmaceutische begeleiding opname in en ontslag uit het ziekenhuis en polikliniekbezoek Definities: - SAGO: vertegenwoordigt alle openbare apothekers in de regio - Openbare :

Nadere informatie

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl

Privacy. Informatie. www.arienszorgpalet.nl Privacy Informatie www.arienszorgpalet.nl Inleiding Over ons Over AriënsZorgpalet AriënsZorgpalet is een toonaangevende zorginstelling in Enschede. Met 900 medewerkers en 350 vrijwilligers bieden we onze

Nadere informatie

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O.

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. Deelnemers: Apothekersvereniging Het Rijk van Nijmegen Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis CIHN Dienstapotheek Nijmegen e.o./farmazorg LHV Huisartsenkring

Nadere informatie

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2013

Risico-indicatoren. Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg. Utrecht, december 2013 Risico-indicatoren 2014 Basisset Geestelijke Gezondheidszorg, Verslavingszorg en Forensische zorg Utrecht, december 2013 Inleiding INLEIDING Voor u ligt de basissetrisico-indicatoren Geestelijke Gezondheidszorg,

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht in Zuidwest Friesland Een overzicht van de protocollen zoals gepresenteerd tijdens het symposium op 17 mei 2011 Colofon Juni 2011 Deze protocollen zijn mede tot stand gekomen met medewerking

Nadere informatie

Uw persoonsgegevens en uw privacy

Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw gegevens in veilige handen Algemeen De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermt uw privacy en uw persoonsgegevens. Deze wet verplicht organisaties die met persoonsgegevens

Nadere informatie

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland. Samenwerkingsafspraken. December 2014

Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland. Samenwerkingsafspraken. December 2014 Medicatieveiligheid Midden/Noord Zeeland Samenwerkingsafspraken December 2014 Werkgroep Medicatieveiligheid Midden en Noord Zeeland mevrouw M. van Werkhoven, directeur Stichting Ketenzorg Midden en Noord

Nadere informatie

NAN 2006 Richtlijn 1 Behandelingsovereenkomst

NAN 2006 Richtlijn 1 Behandelingsovereenkomst NAN 2006 Richtlijn 1 Behandelingsovereenkomst Versie: 26 februari 2007 Auteur: KNMP/WINAp Leeswijzer richtlijn 1 Hoofdstuk 1 van de NAN 2006 gaat over de behandelingsovereenkomst conform de Wet op de geneeskundige

Nadere informatie

Juridisch kader overdracht medicatiegegevens voor zorgverleners. Samenvatting in 57 vragen en antwoorden

Juridisch kader overdracht medicatiegegevens voor zorgverleners. Samenvatting in 57 vragen en antwoorden Juridisch kader overdracht medicatiegegevens voor zorgverleners. Samenvatting in 57 vragen en antwoorden Behorende bij de richtlijn overdracht van medicatiegegevens in de keten Versie oktober 2010. Vastgesteld

Nadere informatie

Medicatieoverdracht. Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker

Medicatieoverdracht. Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker Medicatieoverdracht Dr. H.A.W. van Onzenoort Ziekenhuisapotheker Medicatieoverdracht: uitdaging of vanzelfspekendheid? Medicatieveiligheid Institute of Medicine To Err is Human 44.000-98.000 doden a.g.v.

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Handreiking Overdracht van medicatiegegevens in de praktijk voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Colofon Auteur drs. Marga de Wit, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Nadere informatie

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende

Nadere informatie

Medicatie overdracht

Medicatie overdracht Medicatie overdracht + Iedere zorgverlener heeft een rol in medicatie overdracht. In dit boekje staan de regionale afspraken over medicatie overdracht tussen huisartsen, apothekers en medisch specialisten!

Nadere informatie

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming?

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming? Veilig uitwisselen van medische gegevens Hoe geeft u toestemming? Inleiding Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. U kunt daardoor zomaar in de spreekkamer van een vreemde arts, een onbekende

Nadere informatie

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O.

REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. REGIONALE AFSPRAKEN MEDICATIEOVERDRACHT REGIO NIJMEGEN E.O. Deelnemers: Apothekersvereniging Het Rijk van Nijmegen Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis CIHN Dienstapotheek Nijmegen e.o./farmazorg LHV Huisartsenkring

Nadere informatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie

Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Protocol voor doseersystemen in de thuissituatie Overeengekomen tussen Evean Thuiszorg en Apothekervereniging Departement Noord Holland. Doel van het protocol: Het bevorderen van juist gebruik van geneesmiddelen

Nadere informatie

Regionale Werkafspraken Overdracht van Medicatiegegevens

Regionale Werkafspraken Overdracht van Medicatiegegevens 1 Regionale Werkafspraken Overdracht van Medicatiegegevens Deel 1: inleiding, definities en verantwoordelijkheden 2 Inleiding Voor een veilige overdracht van medicatiegegevens is de landelijke Richtlijn

Nadere informatie

MEDICATIEOVERDRACHT. Regionale afspraken regio Rivierenland REGIO RIVIERENLAND

MEDICATIEOVERDRACHT. Regionale afspraken regio Rivierenland REGIO RIVIERENLAND MEDICATIEOVERDRACHT Regionale afspraken regio Rivierenland REGIO RIVIERENLAND 19 december 2012 Authored by: Regionale werkgroep medicatieoverdracht Versie: definitief MEDICATIEOVERDRACHT Regionale afspraken

Nadere informatie

Medicatiebeleid. 3. Medicatieproces volledig in eigen beheer (1), aanreiken (2), toedienen (3) en overnemen beheer medicatie (4).

Medicatiebeleid. 3. Medicatieproces volledig in eigen beheer (1), aanreiken (2), toedienen (3) en overnemen beheer medicatie (4). 1. Inleiding Het medicatiebeleid binnen Thuiszorg Groot Gelre en A&B TOM is er op gericht een zo veilig mogelijke situatie te creëren voor cliënt en zorgverlener binnen de zorgvraag op het gebied van medicatie

Nadere informatie

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement

kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement kennis. kunde. kwaliteit. Privacy reglement Januari 2013 Reglement opvragen patiëntengegevens Kader Dit reglement is opgesteld binnen de kaders van de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst

Nadere informatie

Privacy Persoonsgegevens

Privacy Persoonsgegevens Privacy Persoonsgegevens Praktijk voor GCK maakt onderdeel uit van Gezondheidscentrum. Dit privacyreglement met betrekking tot persoonsgegevens geldt voor alle instanties binnen het centrum. Deze informatie

Nadere informatie

Begrippen Uitwerking van een selectie van een aantal begrippen, behorend bij de Bouwstenen voor het medicatieproces.

Begrippen Uitwerking van een selectie van een aantal begrippen, behorend bij de Bouwstenen voor het medicatieproces. Begrippen Uitwerking van een selectie van een aantal begrippen, behorend bij de Bouwstenen voor het medicatieproces. Historie van de begrippen In 2013 is door de Werkgroep Begrippen 1 een set van begrippen

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgstad Nederland te Amsterdam op 16 november 2015. Utrecht, December 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgstad Nederland te Amsterdam op 16 november 2015. Utrecht, December 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Zorgstad Nederland te Amsterdam op 16 november 2015 Utrecht, December 2015 Inleiding Op 16 november 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens

Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Privacy van de cliënt en omgang met cliëntgegevens Informatieboekje Privacy - februari 2010 PRIVACY VAN DE CLIËNT De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) bepaalt hoe wij in Nederland moeten omgaan met

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk. Algemeen De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter

Nadere informatie

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Gerrit Open Podium XDS 11 december 2014 Jet van Mourik Juridisch adviseur & Compliance Officer Antonius Zorggroep Privacy in de Antonius Zorggroep,

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica. Ingangsdatum: 1 januari 2014

Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica. Ingangsdatum: 1 januari 2014 Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter hand stellen en toedienen van cytostatica Ingangsdatum: 1 januari 2014 Inhoudsopgave Doel... 1 Te nemen verantwoordelijkheden ter voorkoming van doseringsfouten

Nadere informatie

Den Haag, november 2012

Den Haag, november 2012 Rapport van de toezichtbezoeken Medicatieveiligheid GGZ aan Lentis, locatie Zuidlaren, op 23 november 2011 te Zuidlaren en locatie Hereweg op 18 september 2012 te Groningen Den Haag, november 2012 Rapport

Nadere informatie

Samenwerking arts en apotheker in verpleeghuizen. R.J. Moss, ziekenhuisapotheker

Samenwerking arts en apotheker in verpleeghuizen. R.J. Moss, ziekenhuisapotheker Samenwerking arts en apotheker in verpleeghuizen R.J. Moss, ziekenhuisapotheker Casus Arts schrijft bij nieuwe opname voor Novarapid 30IE s ochtends, 70IE s avonds Wordt toegediend na pakken uit werkvoorraad

Nadere informatie

Zorgmedewerker thuiszorg

Zorgmedewerker thuiszorg Veilige principes in de medicatieketen Zorgmedewerker thuiszorg ActiZ, KNMP, NVZA, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG, NPCF en V&VN zorgmedewerker thuiszorg Veilige principes in de medicatieketen 19 6600.187-8-Brochure_Medicatieveiligheid-Thuiszorg.indd

Nadere informatie

Medicatiebeleid Mariendael Doetinchem

Medicatiebeleid Mariendael Doetinchem Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Algemene voorwaarden 2. De verantwoordelijkheid van de thuissituatie 2.1 Aanleveren van het medicatieoverzicht 2.2 Aanleveren van de medicatie 3. Afspraken

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG WOONZORGCENTRA Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door de zorgbemiddelaar

Nadere informatie

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN Recht op informatie Recht om informatie te weigeren Recht op toestemming geven Recht op een second opinion Recht op een medisch dossier Recht op inzage van uw dossier PLICHTEN

Nadere informatie

Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek

Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek Beschrijving medicatieprocessen ziekenhuis - ziekenhuisapotheek postadres: Postbus 262, 2260 AG Leidschendam bezoekadres: Overgoo 11, 2266 JZ Leidschendam telefoon: (070) 317 34 50; fax: (070) 320 74 37;

Nadere informatie

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg

Handreiking. Overdracht van medicatiegegevens. voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Handreiking Overdracht van medicatiegegevens in de praktijk voor zorgcoördinatoren in verpleeg-/verzorgingshuizen en thuiszorg Colofon Auteur drs. Marga de Wit, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Nadere informatie

KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens

KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens KNMP Toolkit Overdracht van medicatiegegevens Intake Recept en begeleiding Vragen? zie www.knmp.nl/medicatieoverdracht of stuur uw een email naar: medicatieoverdracht@knmp.nl bij opname November 2012 bij

Nadere informatie

De Polikliniekapotheek. van Tergooi. Zorg, kwaliteit, service en gemak

De Polikliniekapotheek. van Tergooi. Zorg, kwaliteit, service en gemak De Polikliniekapotheek van Tergooi Zorg, kwaliteit, service en gemak Welkom bij de Polikliniekapotheek van Tergooi Zorg, kwaliteit, service en gemak: daar staat de Polikliniekapotheek van Tergooi voor.

Nadere informatie

Voor 2016 worden de volgende prestaties apart, dat wil zeggen naast de prestatie Terhandstelling van een URgeneesmiddel,

Voor 2016 worden de volgende prestaties apart, dat wil zeggen naast de prestatie Terhandstelling van een URgeneesmiddel, Artikel 1 Beloning van zorgprestaties Net als voorgaande jaren zal Zilveren Kruis in 2016 farmaceutische zorgprestaties separaat van de prestatie Terhandstelling van een UR-geneesmiddel belonen. Voor 2016

Nadere informatie

Veel gestelde vragen 2014 Veilige principes in de medicatieketen, beantwoord door het Platform medicatieveiligheid care

Veel gestelde vragen 2014 Veilige principes in de medicatieketen, beantwoord door het Platform medicatieveiligheid care Veel gestelde vragen 2014 Veilige principes in de medicatieketen, beantwoord door het Platform medicatieveiligheid care Augustus 2014 1. Wat is bedoeld met Veilige principes? De Veilige principes zijn

Nadere informatie

Checklist Stappen Veilige principes

Checklist Stappen Veilige principes Checklist Stappen Veilige principes NB betreft situaties waarin de cliënt het medicatiebeheer deels of geheel heeft overgedragen aan zorgorganisatie (thuiszorg, verpleeghuis, verzorgingshuis). Toelichting:

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen

Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen Elektronische gegevensuitwisseling tussen AMC, VUmc, OLVG en Spaarne Gasthuis juni 2017 Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen U kunt elektronisch uw

Nadere informatie

Maak kennis met het LSP - plenair

Maak kennis met het LSP - plenair Maak kennis met het LSP - plenair Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jeroen Renzema Huisarts 22 juni 2015 1 Opzet presentatie 1. Waarom elektronisch uitwisselen? 2. Zo gebruik je het LSP

Nadere informatie

Intakeformulier nieuwe patiënt, vast of periodiek

Intakeformulier nieuwe patiënt, vast of periodiek Van harte welkom bij apotheekhoudende huisartsenpraktijk Donkerbroek. Om u te kunnen inschrijven als patiënt hebben wij uw gegevens nodig. Vul daarom onderstaand formulier zo zorgvuldig mogelijk in. Wij

Nadere informatie

Convenant medicatieoverdracht voor de regio Waardenland 2 juni 2014 (definitieve versie)

Convenant medicatieoverdracht voor de regio Waardenland 2 juni 2014 (definitieve versie) programma van Stichting Drechtzorg Convenant medicatieoverdracht voor de regio Waardenland 2 juni 2014 (definitieve versie) Convenant(medicatieoverdracht(Waardenland(d.d.(2(juni(2014( ( Pagina( (1(( (

Nadere informatie

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala Een aantal medicatie-intensieve specialismen gebruikt het nieuwe medicatieoverzicht al actief. - Dat betekent dat u er attent op moet zijn dat u moet voortbouwen op de laatst vastgelegde anamnese! Deze

Nadere informatie

Gij zult elektronisch voorschrijven!

Gij zult elektronisch voorschrijven! Gij zult elektronisch voorschrijven! Richtlijn Elektronisch Voorschrijven Mr.dr. Sjaak Nouwt Juridisch adviseur KNMG Agenda 1. Elektronisch voorschrijven = 2. Aanleiding 3. Praktijk 4. Aanpak 5. Hoofdregel

Nadere informatie

Uitrol medicatiegegevens, signaalfunctie en ICA, elektronisch voorschrijven

Uitrol medicatiegegevens, signaalfunctie en ICA, elektronisch voorschrijven Uitrol medicatiegegevens, signaalfunctie en ICA, elektronisch voorschrijven Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Tom de Jong & Erwin van Malland Product manager EMD, Programma Manager 13

Nadere informatie

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 beheerder (functie/naam): Wieneke Groot, POH management bestemd voor: patiënten,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor een kopie (van een deel) van uw medisch dossier

Aanvraagformulier voor een kopie (van een deel) van uw medisch dossier Aanvraagformulier voor een kopie (van een deel) van uw medisch dossier Let op: lees eerst de toelichting behorend bij dit formulier (zie pagina 3 t/m 5) Als patiënt kunt u een kopie van (een deel van)

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

Uw privacy en persoonsgegevens

Uw privacy en persoonsgegevens Uw privacy en persoonsgegevens HuisartsenZorg Noord-Kennemerland HuisartsenZorg Noord-Kennemerland Diazon Diabeteszorggroep Noord-Kennemerland Hafank HZNK coördineert de zorggroepen Diazon, Kennemer Lucht

Nadere informatie

Apotheek Service Punt

Apotheek Service Punt Apotheek Service Punt Inhoudsopgave Inleiding... 1 Vaststellen medicijngebruik... 2 Wat moet u doen als er na het gesprek iets wijzigt in uw medicijngebruik... 2 Hoe is de levering van medicijnen geregeld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 25 424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 206 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Zorgovereenkomst: Ambulante GGZ zorg in het kader van de Jeugdwet: Kind en Jeugd 2016

Zorgovereenkomst: Ambulante GGZ zorg in het kader van de Jeugdwet: Kind en Jeugd 2016 Zorgovereenkomst: Ambulante GGZ zorg in het kader van de Jeugdwet: Kind en Jeugd 2016 Geachte cliënt, ouder of wettelijk vertegenwoordiger, Uw verwijzer heeft uw kind voor behandeling/onderzoek doorverwezen

Nadere informatie

Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding. Regio Amsterdam

Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding. Regio Amsterdam Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en ontslagbegeleiding Regio Amsterdam Amsterdam, 11 juni 2014 SIGRA sectie Ziekenhuizen Convenant medicatieoverdracht polikliniekbezoek, opname en

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN MEER INFORMATIE U kunt bij uw apotheker informeren welke artsen, apothekers en andere zorgverleners gegevens over u kunnen inzien om u goede en veilige zorg

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet Privacyreglement (20152016) Huisartsenpraktijk Rozet Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Huisartsenpraktijk Rozet hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Thuiszorg Brasamie te Amsterdam op 7 september 2015. Utrecht december 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Thuiszorg Brasamie te Amsterdam op 7 september 2015. Utrecht december 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Stichting Thuiszorg Brasamie te Amsterdam op 7 september 2015 Utrecht december 2015 Inleiding Op 7 september 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg

Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de poliklinische zorg Afspraken over samenwerking tussen huisarts en medisch specialist op het gebied van verantwoordelijkheid, communicatie, medicatiebeheer,

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG VERPLEEGHUIS EN KLEINSCHALIG WONEN

OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG VERPLEEGHUIS EN KLEINSCHALIG WONEN OVEREENKOMST TOT HET AANGAAN VAN ZORG VERPLEEGHUIS EN KLEINSCHALIG WONEN Stichting Zorggroep Oude en Nieuwe Land, statutair gevestigd te Emmeloord bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd

Nadere informatie

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier?

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? ALGEMEEN Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? In deze folder vindt u de volgende informatie: Onderscheid klinisch dossier, poliklinisch dossier en radiologische gegevens Verzoek

Nadere informatie

Geneesmiddel Distributie Protocol

Geneesmiddel Distributie Protocol Geneesmiddel Distributie Protocol Werkwijze t.b.v. de geneesmiddelenvoorziening via weekdosering voor cliënten in de thuissituatie inclusief de medicatieoverdracht September 2011 Inhoudsopgave BEGRIPPENLIJST

Nadere informatie

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen

Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Privacy reglement Kraamzorg Renske Lageveen Inleiding Kraamzorg Renske Lageveen heeft ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten een reglement opgesteld, houdende de regels voor

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

Rapport van het inspectiebezoek aan Freya Zorg & Welzijn Friesland B.V. te Leeuwarden op 18 juni 2015. Utrecht Oktober 2015

Rapport van het inspectiebezoek aan Freya Zorg & Welzijn Friesland B.V. te Leeuwarden op 18 juni 2015. Utrecht Oktober 2015 Rapport van het inspectiebezoek aan Freya Zorg & Welzijn Friesland B.V. te Leeuwarden op 18 juni 2015 Utrecht Oktober 2015 Inleiding Op 18 juni 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Privacyreglement. Huisartenpraktijk MIR. Datum: J. Abdulraheam Dordrechtweg DM Arnhem Tel:

Privacyreglement. Huisartenpraktijk MIR. Datum: J. Abdulraheam Dordrechtweg DM Arnhem Tel: Privacyreglement Huisartenpraktijk MIR Datum: 11-04-2017 J. Abdulraheam Dordrechtweg 14 6843 DM Arnhem Tel: 026-3814465 www.huisartsenpraktijk-mir@praktijkinfo.nl Privacyreglement Uw persoonsgegevens en

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier cliënten Bolwerk Zorggroep In te vullen door de cliënt (of wettelijk vertegenwoordiger) Pagina 1 van 6

Aanmeldingsformulier cliënten Bolwerk Zorggroep In te vullen door de cliënt (of wettelijk vertegenwoordiger) Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 Uw persoonlijk gegevens 1 Geboortedatum.. Geslacht man vrouw Geboorteplaats Burgerlijke staat Ongehuwd/gehuwd/gescheiden/weduwe/weduwnaar/samenwonend/onbekend 2 Nationaliteit BSN-nummer

Nadere informatie

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Jouw rechten en plichten Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Recht op informatie over medicijnen 4 Spreekkamer 5 Ophalen van medicijnen 6 Verplicht

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan Boots Apotheek Schepers op 9 juli 2014 te Oldenzaal. Den Haag, Augustus, 2014

Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan Boots Apotheek Schepers op 9 juli 2014 te Oldenzaal. Den Haag, Augustus, 2014 Rapport naar aanleiding van het follow-up inspectiebezoek aan Boots Apotheek Schepers op 9 juli 2014 te Oldenzaal Den Haag, Augustus, 2014 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Onderzoeksvragen 4 1.2 Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen november 2010 Inhoud Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 Het kind wordt ziek op school... 3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek...

Nadere informatie

Protocol medisch handelen op school

Protocol medisch handelen op school Protocol medisch handelen op school Medicatiegebruik In principe wordt er op school géén medicatie verstrekt of toegediend aan leerlingen. Deze kunnen alleen worden verstrekt en/of toegediend als hierover

Nadere informatie

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg

Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg Drie belangrijke ICT thema s in de langdurige zorg In de langdurige zorg is van alles aan de hand en staan de ontwikkelingen, met name op het gebied van wetgeving en kostenbeheersing, niet stil. Dit heeft

Nadere informatie