Patiëntveiligheid, de rol van de bestuurder. Ian Leistikow

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Patiëntveiligheid, de rol van de bestuurder. Ian Leistikow"

Transcriptie

1 Patiëntveiligheid, de rol van de bestuurder Ian Leistikow

2 Patiëntveiligheid, de rol van de bestuurder

3

4 Patiëntveiligheid, de rol van de bestuurder Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor aan de Technische Universiteit Delft, op gezag van de rector magnificus prof.ir. K.C.A.M. Luyben, voorzitter van het College voor Promoties in het openbaar te verdedigen op maandag 20 december 2010 om uur door Ian Pjotr LEISTIKOW doctorandus in de geneeskunde geboren te Wynberg, Zuid Afrika

5 Dit proefschrift is goedgekeurd door de promotor: Prof.mr.dr. J.A. de Bruijn Samenstelling promotiecommissie: Rector Magnificus, voorzitter Prof.mr.dr. J.A. de Bruijn, Technische Universiteit Delft, promotor Prof.dr. G.H. Blijham, Universitair Medisch Centrum Utrecht Prof.dr. M.J.G. van Eeten, Technische Universiteit Delft Prof.dr. C.J. Kalkman, Universitair Medisch Centrum Utrecht Prof.dr.ing. F.J.H. Mertens, Technische Universiteit Delft Prof.dr. P.L. Meurs, Erasmus Universiteit Rotterdam Prof.dr. G. van der Wal, Vrije Universiteit Amsterdam Colofon Ian Leistikow, Utrecht 2010 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the copyright owner. Ontwerp omslag en binnenwerk: Frank Boesveld, Multimedia, Facilitair Bedrijf, UMC Utrecht Illustraties: Allegorie van het goede bestuur. Ambrogio Lorenzetti. Fresco, Siena, Palazzo Pubblico Drukwerk: Elsevier gezondheidszorg, Amsterdam

6 Alan: ( ) here s Jackie to tell you all how to rid the world of all known diseases. Jackie: Hello, Alan. Alan: Hello, Jackie. Jackie: Well, first of all become a doctor and discover a marvellous cure for something, and then, when the medical profession really starts to take notice of you, you can jolly well tell them what to do and make sure they get everything right so there ll never be any diseases ever again. Alan: Thanks, Jackie. Great idea. How to do it. Monty Python s Flying Circus.

7 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Fouten in de zorg leiden tot forse schade en sterfte Zorgprofessionals zijn onvoldoende in staat gebleken om vermijdbare schade te beteugelen Aandacht verschuift richting verantwoordelijkheid van bestuurder Bestuurder heeft beperkte mogelijkheden om zijn verantwoordelijkheid vorm te geven Opzet van dit onderzoek Hoofdstuk 2 methodologie Inleiding Theoretisch deel Empirisch deel Prescriptief deel Hoofdstuk 3 Achtergrond van het thema patiëntveiligheid Patiëntveiligheid - internationaal perspectief Patiëntveiligheid - theoretische achtergrond Opkomst van patiëntveiligheid in Nederland : Doden geteld, norm gesteld, plannen gemeld Inhoud van dit proefschrift in de landelijke context Samenvatting Hoofdstuk 4 Waarom leiding geven aan patiëntveiligheid ingewikkeld is Introductie Kenmerk patiëntveiligheid: Beperkte zichtbaarheid Kenmerk patiëntveiligheid: Ambiguïteit en beperkte kenbaarheid Kenmerk patiëntveiligheid: Variëteit Kenmerk patiëntveiligheid: Raakt kern professioneel handelen Aangedragen oplossing ontkent complexiteit van het probleem Conclusie Hoofdstuk 5 Leiding geven in professionele organisaties Patiëntveiligheid, professionals en professionele organisaties Leiding geven aan professionals Kwaliteit van zorg als voorbeeld van de problematiek van professionele organisaties Omgaan met de ongestructureerde problematiek van professionele organisaties

8 5.5 Procesmatige aansturing Samenvatting Hoofdstuk 6 Meldingscommissie Incidenten Patiëntenzorg (MIP) Inleiding Waarom het ingewikkeld is De werkwijze van de MIP Doorwerking van de nieuwe MIP werkwijze Beschouwing op de interventie Samenvatting Hoofdstuk 7 Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie (SIRE) Inleiding Waarom het ingewikkeld is De implementatie van SIRE De doorwerking van SIRE Beschouwing op de interventie Samenvatting Hoofdstuk 8 Scenario Analyse van Faalwijzen, Effecten en Risico s (SAFER) Inleiding Waarom het ingewikkeld is De implementatie van SAFER De doorwerking van SAFER Beschouwing op de interventie Samenvatting Hoofdstuk 9 de drie casus vergeleken De strategieën die bij de drie casus zijn toegepast Strategieën creëerden structuur voor betrokken besluitvorming Samenvatting Beschouwing Conclusies Appendix A Referenties Samenvatting Summary Dankwoord Curriculum Vitae Publicaties

9

10 1Hoofdstuk 1 Inleiding

11 1, Fouten in de zorg leiden tot forse schade en sterfte Ieder jaar sterven er in Nederlandse ziekenhuizen potentieel 1735 patiënten ten gevolge van vermijdbare onbedoelde schade. Dat zijn evenveel mensen als het aantal woorden in dit hoofdstuk. Het NIVEL/EMGO onderzoek dat uitkwam in 2007 wees uit dat van de 1,3 miljoen patiënten die in 2004 waren opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen, 5,7% onbedoelde schade had opgelopen ten gevolge van de zorg, waarvan ongeveer de helft vermijdbaar werd geacht van deze patiënten zouden potentieel overleden zijn als gevolg van deze vermijdbare schade. Ter vergelijking vielen er in datzelfde jaar in Nederland 881 verkeersdoden. Deze uitkomst bevestigde het al langer bestaande vermoeden dat onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen een groot probleem is. 4, 5, 6, 7 2 Zorgprofessionals zijn onvoldoende in staat gebleken om vermijdbare schade te beteugelen Zorgverleners zijn in overgrote meerderheid bijzonder gedreven om het beste voor hun patiënt te doen. Mensen van buiten de zorg die een keer meelopen valt het vaak op hoe sterk het arbeidsmoraal in de zorg is. Ondanks deze intrinsieke motivatie en het hoge opleidingsniveau is het gebleken dat zorgprofessionals niet in staat zijn om de problemen rondom patiëntveiligheid op te lossen. Artsen zijn gewend na te denken wat er mis is bij de patiënt. Ze hebben weinig oog voor tekortkomingen in het zorgsysteem, aldus dr. Harry Molendijk in 2006, destijds voorzitter van het Nationaal Platform Patiëntveiligheid. Enkele ernstige incidenten die de afgelopen jaren in de media zijn gekomen getuigen hiervan, zoals de problemen bij de kindercardiologie in Utrecht, de verstoorde verhoudingen bij de cardiochirurgie in Nijmegen, de conflicten op de Intensive Care in Weert en het langdurig kunnen disfunctioneren van een neuroloog in Enschede. In al deze casus wisten de zorgprofessionals dat er problemen waren, maar geen van hen had voldoende besef wat de impact hiervan was op de patiëntenzorg. Ook bleek uit deze casus dat er onder zorgprofessionals onvoldoende intern reinigend vermogen was om ernstige incidenten te voorkomen. 10 Hoofdstuk 1 Inleiding

12 3 Aandacht verschuift richting verantwoordelijkheid van bestuurder Literatuur geeft aan dat leiderschap essentieel is Er is de afgelopen jaren een forse toename van aandacht voor de rol en de verantwoordelijkheden van bestuurders rondom het thema patiëntveiligheid. Dit wordt gevoed door wetenschappelijke literatuur die aangeeft dat bestuurlijke leiderschap een cruciale rol speelt in het succesvol implementeren van kwaliteit- en veiligheidsverbeteringen.in 2000 schreven de twee bekendste voorlopers in patiëntveiligheid, Don Berwick en Lucean Leape: ( ) we have learned that leadership is an essential ingredient of success in the search of safety, as it is throughout the enterprise of quality improvement. In the absence of commitment from professional and organisational leaders, efforts will be fragmentary and uncoordinated and will have only minor effect. We need leadership on all levels. In 2009 heeft de Amerikaanse organisatie voor ziekenhuisaccreditatie, de Joint Commission, zelfs een sentinal event alert verspreid waarin het belang van leiderschap bij patiëntveiligheid werd benadrukt. Een sentinal event alert is een waarschuwing die zij verspreiden wanneer zij uit analyse van hun data een acuut gevaar voor de kwaliteit of veiligheid van zorg hebben ontdekt. Dit doen zij zo n vier keer per jaar. In deze sentinal event alert stelde de Joint Commission dat veel incidenten in de zorg mede het gevolg zijn van inadequaat of ineffectief leiderschap. Zij stellen dat bestuurders verantwoordelijk zijn voor de systemen en processen die het raamwerk vormen van de klinische omgeving waarbinnen de zorgprofessionals hun werk moeten doen. 8, 9, 10, 11, Leiderschap is echter een containerbegrip. Het belang van leiderschap benadrukken biedt geen handelingsperspectief. Hoe het leiderschap moet worden ingevuld wordt aan de bestuurder overgelaten. Calamiteiten hebben personele consequenties voor bestuurders De wet BIG regelt dat professionals verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van zorg die zij leveren, maar indien de professional binnen een instelling werkt, regelt de Kwaliteitswet Zorginstellingen dat deze verantwoordelijkheid mede wordt gedragen door de instelling waarbinnen de professional werkt. Dat betekent dat de bestuurder (mede)verantwoordelijk is. Sinds het begin van dit decennium worden bestuurders toenemend verantwoordelijk gehouden dat er binnen de instelling die zij besturen verantwoorde, en dus ook veilige, zorg wordt geleverd. Enkele ernstige incidenten in Nederlandse Patiëntveiligheid, de rol van de bestuurder 11

13 15 16 ziekenhuizen in de periode hebben ertoe geleid dat ook in Nederland de rol van de bestuurders bij patiëntveiligheid explicieter onder de aandacht is gekomen. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid concludeerde naar aanleiding van de problemen bij de cardiochirurgie in het UMC St. Radboud dat de Raad van Bestuur zich onvoldoende had ingespannen om verantwoorde zorg te waarborgen. De voltallige Raad van Bestuur is afgetreden. Na de brand in het OK complex in het Twenteborg ziekenhuis Almelo op 28 september 2006, waarbij één patiënt is overleden, is de voltallige Raad van Toezicht afgetreden. Met het aftreden wilde de Raad van Toezicht een signaal afgeven, omdat volgens voorzitter A. Trienen toezichthouders in de gezondheidszorg niet alleen verantwoordelijkheid dragen voor de financiële gang van zaken, maar ook voor de veiligheid van de patiënten en de controle daarop. De Raad van Bestuur, bestaande uit één persoon, mocht blijven omdat deze pas sinds enkele maanden in functie was ten tijde van de brand. 17 De Nederlandse overheid vindt dat bestuurders hun verantwoordelijkheid onvoldoende invullen De Nederlandse overheid vindt dat bestuurders hun verantwoordelijkheid voor patiëntveiligheid nog onvoldoende invulling geven. In juni 2009 schreef de Minister van Volksgezondheid aan de voorzitter van de Tweede kamer: Bestuurders en toezichthouders blijken in de praktijk vaak onvoldoende aandacht te besteden aan de door de instelling geleverde kwaliteit en veiligheid van zorg aan cliënten. ( ) Er zijn forse ambities om de kwaliteit en de veiligheid van zorg te verbeteren. Die ambities kunnen alleen gerealiseerd worden als besturen en interne toezichthouders van zorgaanbieders het heft in handen nemen en goed sturen op kwaliteit en veiligheid. Onze indruk is dat dat nog onvoldoende het geval is. Verderop in deze brief blijkt hoe ver de minister de verantwoordelijkheid van de bestuurders wil doorvoeren. Wij onderzoeken nog of de norm voor het persoonlijk aansprakelijk stellen van bestuurders tegen het belang van de zorginstelling specifieker moet worden ingevuld. De druk op bestuurders in de zorg om te sturen op patiëntveiligheid zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. Samenvattend Dagelijks lopen tientallen patiënten in Nederlandse ziekenhuizen iatrogeen letsel op en komen potentieel vijf mensen te overlijden als gevolg van fouten 12 Hoofdstuk 1 Inleiding

14 in een zorgproces dat juist als doel had hen te helpen. De zorgprofessionals zijn niet in staat gebleken om zelfstandig de problemen rondom patiëntveiligheid op te lossen. De ogen zijn toenemend gericht op bestuurders om met een oplossing te komen. 4 Bestuurder heeft beperkte mogelijkheden om zijn verantwoordelijkheid vorm te geven Er bestaat geen erkende oplossing voor de patiëntveiligheidsproblematiek. Het wetenschappelijk onderzoek rondom patiëntveiligheid staat nog in de kinderschoenen. Er is gebrek aan data over de effectiviteit van veiligheidsinterventies en de data die er zijn, zijn veelal discutabel. Desondanks wordt vanuit de maatschappij, zoals patiëntenverenigingen, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het nationaal veiligheidsprogramma, druk op de bestuurder uitgeoefend om verantwoordelijkheid te nemen en om generieke interventies in te voeren die volgens deze instanties de patiëntveiligheid zouden verbeteren. Deze interventies zijn vaak zeer gedetailleerd en zorginhoudelijk. Dit plaatst de bestuurder in een duivels dilemma. Elke dag loopt hij een reële kans op een calamiteit binnen zijn organisatie. Hij is verantwoordelijk maar tegelijkertijd enorm beperkt in zijn mogelijkheden om deze verantwoordelijkheid effectief in te vullen. Er zijn te weinig feiten beschikbaar om geloofwaardig op inhoud te kunnen sturen. Bovendien kent sturen op inhoud grote risico s voor bestuurders in de zorg, omdat zorginstellingen professionele organisaties zijn waarin de medewerkers vaak veel meer inhoudelijke kennis hebben dan de bestuurders. Sturen op macht is vanwege dezelfde reden gevaarlijk en maakt de bestuurder bovendien kwetsbaar voor weerstanden vanuit de organisatie. De bestuurder wordt in een fuik geperst waarin zijn verantwoordelijkheid voor patiëntveiligheid toeneemt terwijl zijn mogelijkheid om de patiëntveiligheid te verbeteren beperkt blijft. 5 Opzet van dit onderzoek Onderzoeksvraag Het doel van dit onderzoek is strategieën identificeren waarmee bestuurders effectief leiding kunnen geven aan het verbeteren van de patiëntveiligheid. Het onderzoek bestaat uit twee delen, een theoretisch en een empirisch deel. De empirische data zijn afkomstig uit drie casus die deel uitmaakten van Patiëntveiligheid, de rol van de bestuurder 13

15 het patiëntveiligheidsbeleid in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) in de periode Het UMC Utrecht was de eerste Nederlandse zorginstelling waarin de Raad van Bestuur een organisatiebreed patiëntveiligheidsbeleid heeft vormgegeven. De centrale onderzoeksvraag is: Was de wijze waarop het bestuur van het UMC Utrecht leiding gaf aan het verbeteren van de patiëntveiligheid effectief? Er is een aantal deelvragen, verdeeld over drie clusters: 1 Theoretisch - Wat zijn vanuit sturingsperspectief relevante kenmerken van patiëntveiligheid? - Welke belemmeringen treft een bestuurder bij het leidinggeven aan professionals en professionele organisaties? - Welke strategieën zijn beschreven om hiermee om te gaan? 2 Empirisch - Welke belemmeringen waren aanwezig in de drie onderzochte casus? - Welke strategieën zijn in de casus toegepast om hiermee om te gaan? - Hoe hebben deze strategieën bijgedragen aan het verbeteren van de patiëntveiligheid? 3 Prescriptief - Hoe kunnen de uitkomsten worden vertaald naar algemene strategieën die een bestuurder kan toepassen om leiding te geven aan het verbeteren van de patiëntveiligheid? Indeling proefschrift In hoofdstuk 2 worden de methodologie en de beperkingen van dit onderzoek toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt de opkomst van het thema patiëntveiligheid beschreven en enkele theoretische kaders waarop het thema is gestoeld. De inhoud van deze thesis wordt in de landelijke context geplaatst. 14 Hoofdstuk 1 Inleiding

16 In hoofdstuk 4 wordt toegelicht wat vanuit sturingsperspectief relevante kenmerken van patiëntveiligheid zijn. In hoofdstuk 5 wordt gekeken naar de complexiteit van leidinggeven in professionele organisaties, wordt patiëntveiligheid geplaatst in de context van de professionele organisatie en komen strategieën aan bod die een bestuurder in deze setting zou kunnen toepassen. Hoofdstukken 6, 7 en 8 vormen het empirisch deel, waarin drie casus worden uitgediept: - herstructurering van de Meldingscommissie Incidenten Patiëntenzorg (MIP); - invoeren van Systematische Incident Reconstructie en Evaluatie (SIRE) als methode voor incidentanalyse; - invoeren van Scenario Analyse van Faalwijzen, Effecten en Risico s (SAFER) als methode voor proactieve risicoanalyse. Per casus wordt toegelicht welke belemmeringen er waren, hoe de interventie is vormgegeven, welke strategieën zijn toegepast, welke doorwerking het heeft gehad en wat de mogelijke oorzaken van deze doorwerking zijn geweest. In hoofdstuk 9 worden de drie casus met elkaar vergeleken. Toegelicht wordt welke strategieën in de casus zijn toegepast en hoe deze hebben bijgedragen aan het beter aanstuurbaar maken van de patiëntveiligheid binnen het UMC Utrecht. De empirische bevindingen uit hoofdstukken 6, 7 en 8 worden vergeleken met de theoretische noties uit hoofdstukken 4 en 5. Hieruit volgen aanbevelingen hoe een bestuurder leiding kan geven aan het verbeteren van de patiëntveiligheid. Tot slot In deze thesis komen regelmatig voorbeelden van incidenten ter sprake. Deze zijn gebaseerd op waargebeurde situaties. Om de privacy van de betrokken patiënten en medewerkers te waarborgen zijn de casus geanonimiseerd en zijn steeds enkele details veranderd. Voor de leesbaarheid wordt steeds de mannelijke derdepersoon gebruikt. Waar hij staat kan ook zij en waar hem of zijn staat kan ook haar worden gelezen. Patiëntveiligheid, de rol van de bestuurder 15

17 Noten bij hoofdstuk 1 1 EMGO instituut/nivel. Onbedoelde schade in Nederlandse ziekenhuizen. Dossieronderzoek van ziekenhuisopnames in EMGO/NVEL; Zegers M, de Bruijne MC, Wagner C, Hoonhout LH, Waaijman R, Smits M, et al. Adverse events and potentially preventable deaths in Dutch hospitals: results of a retrospective patient record review study. Qual Saf Health Care. 2009;18(4): Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Flinke daling aantal verkeersdoden in Nieuwsbericht Onderzoekscommissie incident WKZ kinderhartcentrum o.l.v. prof. dr. H. Büller. Utrecht; 5 april Onderzoeksraad voor Veiligheid. Een onvolledig bestuurlijk proces: hartchirurgie in UMC St Radboud Onderzoek naar aanleiding van berichtgeving op 28 september 2005 over te hoge mortaliteit. Den Haag:Onderzoeksraad; april De Volkskrant. Inspectie sluit afdeling Intensive Care in Weert. 18 februari NRC Handelsblad. OM opent onderzoek naar neuroloog. 17 januari Dückers MLA. Changing hospital care: evaluation of a multi-layered organisational development and quality improvement programme. Utrecht: NIVEL; Heenan M, Khan H, Binkley D. From boardroom to bedside: how to define and measure hospital quality. Healthc Q. 2010;13(1): Jiang HJ, Lockee C, Bass K, Fraser I. Board oversight of quality: any differences in process of care and mortality? J Healthc Manag. 2009;54(1): Slessor SR, Crandall JB, Nielsen GA. Case study: getting boards on board at Allen Memorial Hospital, Iowa Health System. Jt Comm J Qual Patient Saf. 2008;34(4): Clarke JR, Lerner JC, Marella W. The role for leaders of health care organizations in patient safety. Am J Med Qual. 2007;22(5): Leape LL, Berwick DM. Safe health care: are we up to it? BMJ. 2000;320(7237): Joint Commission. Leadership committed to safety. Sentinal event alert, issue 43, august Onderzoeksraad voor Veiligheid. Een onvolledig bestuurlijk proces: hartchirurgie in UMC St Radboud Onderzoek naar aanleiding van berichtgeving op 28 september 2005 over te hoge mortaliteit. Den Haag:Onderzoeksraad; april Twentsche Courant Tubantia. 9 februari Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voortgangsbrief kwaliteit van zorg. Brief van minister Klink en staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Voorzitter van de Tweede Kamer. Bijlage juni Hoofdstuk 1 Inleiding

18 Patiëntveiligheid, de rol van de bestuurder 17

19

20 2Hoofdstuk 2 Methodologie

21 1 INLEIDING Volgend op het besluit in 2002 dat patiëntveiligheid een organisatiebreed strategisch thema voor het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) zou worden, is op basis van bestaande literatuur en ervaringen elders een hypothese gevormd over hoe de Raad van Bestuur effectief leiding zou kunnen geven aan het verbeteren van de patiëntveiligheid. Deze hypothese is vertaald naar een patiëntveiligheidsbeleid dat vanaf 2003 vorm heeft gekregen. In dit onderzoek worden drie onderdelen van dat patiëntveiligheidsbeleid geëvalueerd. De centrale onderzoeksvraag is: Was de wijze waarop het bestuur van het UMC Utrecht leiding gaf aan het verbeteren van de patiëntveiligheid effectief? Dit onderzoek bestaat uit drie delen: een theoretisch deel, een empirisch deel en een prescriptief deel. Voor het theoretisch deel is literatuuronderzoek verricht. Voor het empirische deel zijn data verzameld uit drie casus die deel uitmaakten van het patiëntveiligheidsbeleid in het UMC Utrecht in de periode Aan de hand van deze data wordt onderzocht of de rol die het bestuur speelde effect had op het verbeteren van de patiëntveiligheid. De empirische bevindingen worden vervolgens met de theoretische noties vergeleken. Tot slot worden de uitkomsten in het prescriptief deel vertaald naar aanbevelingen over strategieën die een bestuurder kan toepassen om leiding te geven aan het verbeteren van de patiëntveiligheid 2 THEORETISCH DEEL Onderzoeksvragen Het theoretisch deel van dit onderzoek richt zich op drie deelvragen: - Wat zijn vanuit sturingsperspectief relevante kenmerken van patiëntveiligheid? - Welke belemmeringen treft een bestuurder bij het leidinggeven aan professionals en professionele organisaties? - Welke strategieën zijn beschreven om hiermee om te gaan? Om tot antwoorden voor deze vragen te komen is gekozen voor literatuuronderzoek. 20 Hoofdstuk 2 Methodologie

22 Dataverzameling en analyse Er is veel geschreven over kwaliteit van zorg en over het aansturen van professionals en/of professionele organisaties. Ook is er veel geschreven over onderwerpen die verwant zijn aan patiëntveiligheid. Dit onderzoek beoogt niet om een compleet beeld te geven van alle bestaande literatuur over deze onderwerpen. De dataverzameling is gericht op literatuur die ingaat op, of raakvlakken heeft aan, het handelingsperspectief voor bestuurders die leiding willen geven aan het verbeteren van de patiëntveiligheid. Hiervoor is gezocht in drie typen literatuur: literatuur over patiëntveiligheid, literatuur over kwaliteit van zorg en literatuur over sturing in professionele organisaties. Het onderzoek heeft zich beperkt tot literatuur in de Nederlandse en Engelse taal. De nadruk ligt op publicaties die na 1999 zijn uitgekomen, omdat het thema patiëntveiligheid in dat jaar onder de internationale aandacht kwam. 3 EMPIRISCH DEEL Onderzoeksvragen Het empirisch deel van dit onderzoek richt zich op drie deelvragen: - Welke belemmeringen waren aanwezig in de drie onderzochte casus? - Welke strategieën zijn in de casus toegepast om hiermee om te gaan? - Hoe hebben deze strategieën bijgedragen aan het verbeteren van de patiëntveiligheid? Het empirisch deel van dit onderzoek richt zich op casuïstiek die in de periode plaatsvond in het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht). Onderzoekssetting De organisatie waarin het onderzoek plaatsvond Het UMC Utrecht is een van de acht Universitair Medische Centra in Nederland. Het is ontstaan uit de fusie tussen het Academisch Ziekenhuis Utrecht, de faculteit geneeskunde van de Universiteit Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Jaarlijks worden er zo n patiënten opgenomen en bezoeken patiënten de poliklinieken. Er werken mensen waarvan 500 medisch specialisten en 1500 verpleegkundigen. Alle medische (vervolg)opleidingen worden er gegeven, alsook de opleidingen voor verpleegkundige specialisaties als Nurse Practitioner en Physician Assistant. Het budget is 700 miljoen euro. Patiëntveiligheid, de rol van de bestuurder 21

23 Het UMC Utrecht heeft een driekoppige Raad van Bestuur, die aangevuld wordt door de Commandant van het Centraal Militair Hospitaal (CMH). Het CMH valt onder het Nederlandse Ministerie van Defensie en grenst fysiek aan het UMC Utrecht. Het UMC Utrecht kent 12 divisies, die elk een eigen divisieleiding hebben, meestal bestaand uit een medisch manager, een manager onderzoek, een manager zorg en een manager bedrijfsvoering. Een divisie is opgebouwd uit een aantal afdelingen. Een gemiddelde divisie heeft de grootte van een klein ziekenhuis. Het UMC Utrecht kent sinds 1999 een decentrale besturingsfilosofie. Elk jaar stellen de divisies een managementcontract op waarin zij afspraken maken met de Raad van Bestuur over hun beoogde productie, financiën en inspanningen met betrekking tot de eigen en de organisatiebrede strategische onderwerpen. Het ontwikkelingstraject van het thema patiëntveiligheid in het UMC Utrecht Bij de invoering de decentrale besturingsfilosofie is het thema kwaliteit van zorg ook gedecentraliseerd. Vanaf dat moment werden de divisies zelf geacht vorm te geven aan de eis om verantwoorde zorg te leveren. In de jaren daarna bleek dat de divisies dit op zeer verschillende wijze deden en dat er behoefte ontstond aan een kader en een centraal verbindend onderwerp binnen het thema kwaliteit. Eind 2002 werd besloten dat patiëntveiligheid dit onderwerp zou zijn en een strategisch thema voor het UMC Utrecht zou worden. Hiermee werd het UMC Utrecht de eerste Nederlandse zorginstelling met een organisatiebreed patiëntveiligheidsbeleid. Het besluit viel tijdens de najaarconferentie, een jaarlijkse bijeenkomst van de Raad van Bestuur en de divisieleiding. Daaropvolgend werd de Kerncommissie Patiëntveiligheid samengesteld. Haar opdracht was de Raad van Bestuur te adviseren hoe patiëntveiligheid als strategisch thema kon worden vormgegeven. In de zomer van 2003 bood deze commissie haar advies aan aan de Raad van Bestuur (zie appendix A). Het advies was drieledig: - het opzetten van een kwaliteitsbureau dat de kwaliteitsmedewerkers van de divisies zou verbinden en faciliterend zou zijn; - het opzetten van een project patiëntveiligheid dat top-down zou worden aangestuurd vanuit het directoraat Raad van Bestuur; - het samenstellen van een adviescommissie kwaliteit patiëntenzorg dat een zwaar bemenste commissie zou worden die de Raad van Bestuur van advies diende over hoe kwaliteit en patiëntveiligheid vorm kon krijgen. Het project patiëntveiligheid liep van eind 2003 tot eind Het project werd getrokken door een staflid van de Raad van Bestuur. De doelstelling van het project was om het voor het UMC Utrecht mogelijk te maken een 22 Hoofdstuk 2 Methodologie

24 organisatie te worden waarin het normaal is om te leren van fouten en onveilige situaties. Hiertoe waren verschillende interventies bedacht, waaronder: - het periodiek meten van de mate van vermijdbare schade; - onderzoek doen naar de wijze waarop patiënten patiëntveiligheid beleven; - medewerkers overtuigen dat het melden van incidenten nuttig en veilig is; - incidentmelding eenvoudiger maken; - invoeren van systematisch methode voor incident analyse en onderzoek doen naar de effectiviteit hiervan; - invoeren van systematisch methode voor pro-actieve risicoanalyse en onderzoek doen naar de effectiviteit hiervan. Eind 2006 kwam het project tot een einde en besloot de Raad van Bestuur om het thema patiëntveiligheid te borgen binnen de organisatie door het opzetten van een Kenniscentrum Patiëntveiligheid. Beperkingen onderzoeksopzet ten gevolgen van de onderzoekssetting Het empirisch deel van dit onderzoek heeft plaatsgevonden in één organisatie. De kenmerken van het UMC Utrecht zullen verschillen van andere UMC s en van niet-academische ziekenhuizen. De decentrale besturingsfilosofie is in andere UMC s minder aanwezig. De professionals werkzaam in het UMC Utrecht zijn allen in loondienst, waardoor de hiërarchische positie ten opzichte van de Raad van Bestuur duidelijker is dan bij perifere ziekenhuizen waar veel medici in maatschapsverband werken. Professionals voelen in het UMC Utrecht over het algemeen minder productiedruk dan in perifere ziekenhuizen waardoor zij mogelijk makkelijker tijd vrij kunnen en willen maken voor deelname aan initiatieven met betrekking tot patiëntveiligheid. In de praktijk werd echter gezien dat de professionals in het UMC Utrecht veel moeite hadden met tijd vrijmaken, ook als zij van hun leidinggevenden in staat gesteld werden om deel te nemen. Dit had vooral te maken met de hoge werkdruk en het feit dat veel professionals, met name de medici, vaste wekelijkse afspraken hebben die moeilijk te verzetten zijn (bijvoorbeeld een eigen polikliniek spreekuur). Het is zeer waarschijnlijk dat de relatie van individuele medewerkers ten opzichte van de Raad van Bestuur geen rol van betekenis heeft gespeeld in de uitkomsten van dit onderzoek. Juist door de grootte van de organisatie is er een aanzienlijke afstand tussen de professionals en de Raad van Bestuur. De binding met de organisatie lag vooral op afdelingsniveau. Dit was zicht- Patiëntveiligheid, de rol van de bestuurder 23

25 1 baar in het tweejaarlijkse Medewerkers Betrokkenheids en Tevredenheids Onderzoek (MBTO). Daarnaast was één jaar voorafgaand aan de periode van dit onderzoek een nieuwe besturingsfilosofie en organisatiestructuur ingevoerd binnen het UMC Utrecht. Dit leidde ondermeer tot een decentralisatie van verantwoordelijkheden en een nieuwe hiërarchische structuur met leidinggevende posities voor professionals. De grootte van de organisatie heeft ook tot gevolg dat er in de praktijk van de dagelijkse aansturing grote verschillen kunnen zijn tussen de divisies en de afdeling. Ook dit was af te leiden uit de resultaten van het MBTO. De heterogene aard van de organisatie vergroot de extrapoleerbaarheid van de resultaten van dit onderzoek naar andere organisaties. 2 Onderzoeksontwerp Methode van onderzoek: case study strategie Voor empirisch deel van dit onderzoek is gekozen voor de case study strategie. Een case study is een empirisch onderzoek dat een hedendaags fenomeen onderzoekt in zijn context. Het is vooral geschikt voor situaties waarbij de grenzen tussen het onderzochte fenomeen en zijn context niet helder zijn. Het thema patiëntveiligheid kan gezien worden als een fenomeen dat nauw verbonden is met de organisatie waarbinnen aan dit thema gewerkt wordt en de samenleving waarbinnen de organisatie gepositioneerd is. Een stijging van het aantal incidentmeldingen kan het gevolg zijn van aanpassingen in het meldingsysteem, maar kan bijvoorbeeld ook beïnvloed worden door veranderingen in de interne organisatie of door een toegenomen risicobesef in de maatschappij. Er zijn veel interveniërende variabelen tussen de interventie en de uitkomsten. De grenzen tussen het onderzochte fenomeen en zijn context zijn daarom niet altijd helder. Het empirisch deel van dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van het patiëntveiligheidsbeleid in het UMC Utrecht in de periode Men zou kunnen beargumenteren dat het daarmee geen hedendaags fenomeen meer is. Anderzijds kan het wel als zodanig gezien worden omdat het beleid binnen de onderzochte instelling, het UMC Utrecht, nog steeds in ontwikkeling is. Waar relevant en mogelijk wordt in dit onderzoek daarom ook data gebruikt die ná 2006 zijn verkregen. De case study strategie biedt voordelen ten opzichte van andere onderzoeksmethoden wanneer er hoe en waarom vragen gesteld worden over een 24 Hoofdstuk 2 Methodologie

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg

Hier werk je veilig, of je werkt hier niet. Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Hier werk je veilig, of je werkt hier niet Sneller Beter - De veiligheid in de zorg Eindrapportage Shell Nederland november 2004 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Inleiding 6 Analyse patiëntveiligheid

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Invoering veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen komt op gang

Invoering veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen komt op gang Invoering veiligheidsmanagementsysteem in ziekenhuizen komt op gang Den Haag, juni 2009 Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Nadat de koepelorganisaties in de ziekenhuiszorg (NVZ, NFU,

Nadere informatie

omotica n de angdurige Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie van technieken en risico s

omotica n de angdurige Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie van technieken en risico s omotica n de Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie angdurige van technieken en risico s Handreiking voor risicobeheersing door zorgaanbieders Domotica in de langdurige zorg - Inventarisatie van

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Wat koop je ervoor? Over de ervaringen van Nieuw-Zeeland en Nederland met het managen van veiligheid via de begroting.

Wat koop je ervoor? Over de ervaringen van Nieuw-Zeeland en Nederland met het managen van veiligheid via de begroting. Wat koop je ervoor? Over de ervaringen van Nieuw-Zeeland en Nederland met het managen van veiligheid via de begroting Johan Posseth Wat koop je ervoor? Over de ervaringen van Nieuw-Zeeland en Nederland

Nadere informatie

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam

Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Wordt mijn stem gehoord? Afstudeerthesis E.R. (Eric) de Vos MA MBA Healthcare 2012-2014, Erasmus Universiteit Rotterdam Centrale onderzoeksvraag Op welke wijze kan cliëntparticipatie een bijdrage leveren

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

Een goed gesprek. Over het kritisch vermogen van de werkvloer Ingrid Doorten en Marion Vermeer

Een goed gesprek. Over het kritisch vermogen van de werkvloer Ingrid Doorten en Marion Vermeer Een goed gesprek Over het kritisch vermogen van de werkvloer Ingrid Doorten en Marion Vermeer Achtergrondstudie bij het advies Garanties voor kwaliteit van zorg Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 7 2.

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw.

Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Artikel 12 Fvw, zinvol? Een onderzoek naar de werking en huidige betekenis van artikel 12 Fvw. Student: Nick Bakker Studentnummer: 0097357 Studie: Bedrijfskunde Faculteit: Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Sociale Media als informatiebron voor Toezicht op de Gezondheidszorg

Sociale Media als informatiebron voor Toezicht op de Gezondheidszorg Sociale Media als informatiebron voor Toezicht op de Gezondheidszorg Een explorerende studie Auteurs Dr. T.H. van de Belt L.M. Verhoef, Msc L.J.L.P.G. Engelen Dr. L. Schoonhoven Dr. R.B. Kool 1 Dit onderzoek

Nadere informatie

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn

Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Sterk naar Werk Ziek en mondig in de eerste lijn Verslag van een zorgvernieuwingsproject Wouter van Suylekom, Nathalie Donders, Joost van der Gulden Sectie Arbeid en Gezondheid Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde

Nadere informatie

Governance in de zorg

Governance in de zorg vereniging van bestuurders in de zorg Governance in de zorg Over besturing en bestuurders in de zorg anno 2015 Rapport Commissie Governance NVZD o.l.v. prof. mr. H.J. de Kluiver 27 maart 2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Evaluatie Zorginstituut Nederland

Evaluatie Zorginstituut Nederland Evaluatie Zorginstituut Nederland Eindrapport Amsterdam, oktober 2014 Inhoud Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 2 Onderzoeksopzet 6 2.1 Doelstelling evaluatie en onderzoeksvragen 6 2.2 Onderzoeksmethodologie

Nadere informatie

Laaggeletterdheid te lijf

Laaggeletterdheid te lijf Laaggeletterdheid te lijf Signalering ethiek en gezondheid 2011 CENTRUM VOOR ETHIEK EN GEZONDHEID Laaggeletterdheid te lijf Uitgave van het Centrum voor ethiek en gezondheid ISBN 978-90-78823-00-1 Auteursrecht

Nadere informatie

Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie

Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie Farmacotherapeutische zorg voor kwetsbare ouderen met polyfarmacie Nulmeting in verschillende domeinen van de gezondheidszorg Dit onderzoek beschrijft het huidige farmacotherapeutische zorgproces voor

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE

ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE ONDERZOEKSVERSLAG VERSPREIDING, GEBRUIK EN EFFECTIVITEIT SOCIALE NETWERKVERSTERKING KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT COMMUNITY CARE CREATING TOMORROW Marieke Goede Rick Kwekkeboom In opdracht

Nadere informatie

Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger

Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger Toepassing van domotica in de zorg moet zorgvuldiger Den Haag, oktober 2009 2 INSPECTIE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 3 RAPPORT Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 1.1 Aanleiding en belang

Nadere informatie

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond

Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Doel(groep) bereikt Bevordering van de seksuele gezondheid tegen een culturele achtergrond Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport B. Frouws MSc Drs. M.L. Hollander

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Wie betaalt, bepaalt?

Wie betaalt, bepaalt? Wie betaalt, bepaalt? Over financiering en het ontwikkelen van medische kennis Signalering ethiek en gezondheid 2009 CENTRUM VOOR ETHIEK EN GEZONDHEID Wie betaalt, bepaalt? Uitgave van het Centrum voor

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

palliatieve zorg in beeld

palliatieve zorg in beeld palliatieve zorg in beeld Colofon Als kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg heeft IKNL deze rapportage samengesteld om een beeld te geven van de palliatieve zorg in Nederland

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Meer zelfregie in de zorg thuis?

Meer zelfregie in de zorg thuis? Meer zelfregie in de zorg thuis? Een zorgethische visie op de afhankelijkheid in de zorgbetrekking en zelfredzaamheid voor zorgvragers in de thuiszorg en hoe zij meer regie in hun eigen leven ervaren.

Nadere informatie