Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ten aanzien van de bijzondere bijstand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ten aanzien van de bijzondere bijstand"

Transcriptie

1 Beleidsregels bijzondere bijstand 2016 Gemeente Grootegast Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ten aanzien van de bijzondere bijstand Artikel 1: BegripsBeleidbepalingen 1. Alle in deze regeling opgenomen begrippen hebben dezelfde betekenis als in de Participatiewet, de IOAW en de IOAZ. 2. Voor toepassing van deze regeling zal worden uitgegaan van de inkomens- en vermogensvaststelling zoals dit dient te gebeuren voor de vaststelling van het recht op algemene bijstand. Artikel 2: Verlenen van bijzondere bijstand 1. Er kan alleen bijzondere bijstand worden verleend als: a. geen beroep kan worden gedaan op ondersteuning vanuit het eigen netwerk of eigen sociale omgeving en belanghebbende daarin voldoende eigen verantwoordelijkheid heeft getoond; b. geen sprake is van financiële draagkracht (zie artikelen 3 en 4) in inkomen en vermogen; c. sprake is van noodzakelijke kosten door bijzondere individuele omstandigheden; d. een voorliggende voorziening ontbreekt; e. maatwerk is geboden in het individuele geval. 2. Op de verstrekking van de bijzondere noodzakelijke kosten, worden altijd de kosten die voor iedereen algemeen gebruikelijk zijn in mindering gebracht. Artikel 3: Draagkracht 1. Onder draagkracht wordt verstaan: a. dat deel van het in aanmerking te nemen inkomen en vermogen dat de cliënt zelf dient te betalen voor de te maken bijzondere kosten. b. 100% van het vermogen boven de vermogensvrijlating zoals deze geldt voor de vaststelling van het recht op algemene bijstand. 2. Het in aanmerking te nemen inkomen bedraagt het inkomen van de belanghebbende dat meer is dan de op hem van toepassing zijnde bijstandsnorm, inclusief verlagingen. 3. Het in lid 1 genoemde deel van het in aanmerking te nemen inkomen bedraagt 100% wanneer bijzondere bijstand wordt gevraagd voor kosten die gerekend moeten worden tot de algemeen noodzakelijke kosten van bestaan. 4. Het in lid 1 genoemde deel van het in aanmerking te nemen inkomen bedraagt 35% wanneer bijzondere bijstand wordt gevraagd voor kosten die niet tot de algemeen noodzakelijke kosten van bestaan behoren. 5. Wanneer binnen de draagkracht periode sprake is van een wijziging in het inkomen, wordt de draagkracht opnieuw berekend. 6. Het in aanmerking te nemen vermogen bedraagt het vermogen zoals bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet. Artikel 4: Draagkrachtperiode 1. Het draagkrachtjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

2 2. Wanneer er als gevolg van een inkomensdaling bijzondere bijstand wordt aangevraagd, kan het draagkrachtjaar beginnen op de dag waarop de inkomensdaling heeft plaats gevonden en eindigen op de laatste dag van het kalenderjaar. 3. In geval van een verhuizing van buiten de gemeente naar onze gemeente, wordt de draagkracht berekend door de periode van de dag van verhuizing tot de laatste dag van het kalenderjaar om te rekenen naar een kalenderjaar. Artikel 5: Kruimelbedragen 1. Aanvragen voor bijzondere bijstand voor kosten die onder de 50,- blijven worden niet in behandeling genomen. 2. Het eerste lid is niet van toepassing indien een combinatie van verschillende bijzondere kosten waarvoor bijzondere bijstand kan worden verleend boven het in lid 1 genoemd bedrag uitkomen. Artikel 6: Aanvraag bijzondere bijstand 1. Een aanvraag bijzondere bijstand moet worden ingediend voor het moment waarop de kosten zijn gemaakt, met uitzondering van een aanvraag voor vergoeding van de kosten rechtsbijstand, bewind voering en kosten waarvoor in een eerder kalenderjaar periodieke bijstand is verleend. 2. Over onbetaald gebleven rekeningen wordt geen bijzondere bijstand verstrekt. 3. Voor kosten die vallen onder de kruimelbedragen wordt een uitzondering gemaakt. Voor deze kosten kan bijzondere bijstand worden aangevraagd tot 1 april van het kalenderjaar volgend op die waarin de kosten zijn gemaakt, wanneer het totaal van de kosten meer is dan 50,- Artikel 7: Vormen van bijzondere bijstand 1. De bijzondere bijstand kan worden verleend in de vorm van bijstand als geldlening of bijstand om niet. 2. Tenzij in het betreffende artikel van deze beleidsregels anders vermeld, wordt de bijstand verstrekt in de vorm van bijstand om niet. 3. Het vorige lid is niet van toepassing als er sprake is van een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid. 4. Wanneer de bijzondere bijstand wordt verstrekt in de vorm van een geldlening, dient aflossing plaats te vinden: a. In geval belanghebbende een inkomen heeft ter hoogte van de bijstandsnorm, door maandelijkse inhouding of betaling ter hoogte van 6% van de bijstandsnorm; b. Als het inkomen van betrokkene hoger is dan de op hem toepasbare bijstandsnorm wordt in overleg met betrokkene een maandelijks terugbetalingsbedrag vastgesteld, met een minimum van 10% van de toepasbare bijstandsnorm. 5. Wanneer gedurende 36 maanden ononderbroken is afgelost, wordt het restant van de vordering kwijtgescholden. 6. Als niet gedurende 36 maanden ononderbroken is afgelost, kan alleen kwijtschelding van het restant van de vordering plaatsvinden, als in één keer de ontbrekende betalingen worden verricht, binnen de daarvoor in de brief gestelde termijn.

3 Hoofdstuk 2 kosten Bijzondere bijstand voor medische Artikel 8: Algemene bepalingen 1. Uit het oogpunt van het tonen van voldoende besef van verantwoordelijkheid wordt van belanghebbende verwacht dat deze een zorgverzekering afsluit met minimaal de voordeligste variant van een aanvullende verzekering en een voor hem passende tandartsverzekering. 2. Als belanghebbende geen verzekering heeft afgesloten als bedoeld in het eerste lid, wordt in beginsel geen bijzondere bijstand verstrekt ter hoogte van de dekking die de op basis van de gemeentelijke collectieve verzekering zou worden verstrekt. 3. Andere vergoedingen waarop belanghebbende aanspraak kan maken, worden op de te verstrekken bijzondere bijstand in mindering gebracht. 4. Er wordt geen bijzondere bijstand verstrekt over het vrijwillig eigen risico. Artikel 9: Brillen en contactlenzen 1. Voor de kosten van aanschaf van een bril of contactlenzen wordt in beginsel geen bijzondere bijstand verleend. 2. In afwijking van het eerste lid komt wel voor vergoeding van de bijzondere bijstand in aanmerking de vervanging van een glazen of lenzen wanneer dit om medische redenen binnen twee jaren noodzakelijk is. 3. De maximale vergoeding van de in lid 2 genoemde uitzondering bedraagt 150,- per jaar. Artikel 10: Alternatieve geneeswijzen 1. Voor de kosten van alternatieve geneeswijzen wordt in beginsel geen bijzondere bijstand verleend. 2. Onder alternatieve geneeswijzen wordt onder andere verstaan: homeopathie, accupunctuur, chiropractische hulp en manuele hulp. 3. In afwijking van het eerste lid kan, op advies van de consulent van de gemeente, vergoeding plaats vinden wanneer uit medische informatie blijkt dat er belemmeringen zijn ten aanzien van de arbeidsinschakeling die mogelijk door toepassing van de alternatieve geneeswijze kan worden weggenomen. 4. De maximale vergoeding van de in lid 3 genoemde uitzondering bedraagt 500,- per jaar Artikel 11: Dieetkosten en voedingssupplementen 1. De meerkosten van het volgen van een dieet of het gebruiken van voedingssupplementen komen alleen voor vergoeding in aanmerking wanneer het gaat om aantoonbare medisch noodzakelijke kosten. 2. Uitgangspunt voor het bepalen van de meerkosten zijn de richtprijzen van het Nibud. 3. De gemeente kan extern advies inwinnen voor het bepalen van de medische noodzaak of de hoogte van de meerkosten. Artikel 12: Chronisch zieken en gehandicapten Voor chronisch zieken en gehandicapten zijn voorzieningen waarop belanghebbende op grond van een andere regeling aanspraak kan maken voorliggend, waaronder begrepen de Regeling tegemoetkoming meerkosten als gevolg van beperking of chronische ziekte op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Gelet op de aard van deze regeling ligt

4 het niet voor de hand bijzondere bijstand te verstrekken voor kosten als gevolg van een beperking of chronische ziekte. Artikel 13: Tandheelkundige zorg 1. Voor de kosten van tandheelkundige zorg wordt geen bijzondere bijstand verleend wanneer betrokkene nalaat zich hiertegen te verzekeren. 2. Tandheelkundige zorg komt voor bijzondere bijstand in aanmerking, voor zover de kosten de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering overstijgen. 3. De maximale vergoeding op grond van het tweede lid bedraagt 500,- per jaar en wordt verleend als bijstand in de vorm van een lening. 4. Saneringskosten komen alleen voor vergoeding in aanmerking als de kosten moeten worden gemaakt als onderdeel van een hulpverleningsplan. 5. De eigen bijdrage in saneringskosten, bedoeld in lid 4, wordt vergoed als bijstand in de vorm van een lening. 6. De eigen bijdrage in een prothetische voorziening voor boven en/of onderkaak wordt vergoed in de vorm van bijstand om niet, met een maximum van 500,- voor een volledige prothetische voorziening en 250,- voor een gedeeltelijke prothetische voorziening. Artikel 14: Reiskosten medische behandeling 1. Voor de reiskosten voor medische behandeling kan alleen bijzondere bijstand worden verstrekt wanneer en voor zover er binnen één kalenderjaar meer dan vier keer kosten moeten worden gemaakt, en een andere vorm van vergoeding niet mogelijk of toereikend is. 2. De kosten van de eerste vier keer als bedoeld in het eerste lid komen niet voor vergoeding in aanmerking, omdat deze kosten behoren tot de incidenteel voorkomende kosten van bestaan, waarin de bijstandsnorm voorziet. 3. Vergoeding vindt plaats op grond van de kosten van 2e klas openbaar vervoer of 0,19 per kilometer, gebaseerd op de kortste weg en alleen bij een afstand van meer dan 10 kilometer enkele reis. 4. Vergoeding wordt alleen verstrekt naar de dichtstbijzijnde behandelaar, waarbij rekening wordt gehouden met de door de zorgverzekeraar afgesloten contracten met behandelaars. Artikel 15: Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 1. Het eigen risico voor geestelijke gezondheidszorg komt voor vergoeding in aanmerking, tenzij eerstelijnszorg volstaat. 2. Voor vergoeding van het eigen risico is het overzicht van de zorgverzekeraar waarin is aangegeven waarvoor een eigen bijdrage moet worden betaald leidend. Artikel 16: Kledingslijtage en bewassingskosten 1. In verband met ziekte of een handicap kan sprake zijn van overmatige kledingslijtage en/of extra kosten voor het wassen van kleding. Deze kosten komen in aanmerking voor vergoeding wanneer deze kosten medisch noodzakelijk zijn. 2. Bij de hoogte van de kosten wordt uitgegaan van de richtprijzen van het Nibud. 3. De gemeente kan extern advies vragen ten aanzien van de medische noodzaak en de hoogte van de meerkosten.

5 Artikel 17: Extra stookkosten 1. Extra stookkosten wegens medische noodzaak komen voor vergoeding in aanmerking. 2. De medische noodzaak moet blijken uit een verklaring van een arts of specialist. 3. Het college kan een (aanvullend) medisch advies opvragen om de medische noodzaak van de extra stookkosten vast te stellen. 4. De hoogte van de bijzondere bijstand kan worden vastgesteld door vergelijking van de energiekosten met voorgaande jaren of met vergelijkbare woningen. Deze gegevens kunnen worden verkregen bij het energiebedrijf. 5. De bijzondere bijstand wordt periodiek voor de duur van een jaar verstrekt. 6. Aan belanghebbende wordt de verplichting opgelegd de eindafrekening bij de gemeente in te leveren. Artikel 18: Maaltijdvoorziening 1. Indien een indicatie is afgegeven voor gebruik van de maaltijdvoorziening, komen de extra kosten van de maaltijdvoorziening voor vergoeding in aanmerking. 2. De extra kosten worden berekend door op de aan de belanghebbende in rekening gebrachte kosten voor de maaltijdvoorziening, het referentiebedrag voor een warme maaltijd volgens het NIBUD in mindering te brengen. Artikel 19: Eigen bijdrage CAK 1. De kosten eigen bijdrage op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning of de Wet langdurige zorg welke door het CAK wordt vastgesteld komen in beginsel in aanmerking voor vergoeding. 2. Voor de eigen bijdrage Wmo geldt dat deze tot een bedrag van 400,- per jaar wordt vergoed vanuit de collectieve verzekering. Inwoners die hiervan gebruik komen maken komen over dit bedrag daarom niet voor vergoeding vanuit bijzondere bijstand in aanmerking. Hoofdstuk 3: Wonen Overige kosten Artikel 20: Begrip woonkosten Onder woonkosten wordt verstaan: Indien een woonruimte wordt gehuurd: de kale huurprijs per maand en de kosten van water, gas, elektriciteit, heffingen per maand minus de huurtoeslag of een bijzondere bijstandstoeslag voor woonkosten per maand. Indien een eigen woning wordt bewoond: de tot een bedrag per maand omgerekende som van de ten behoeve van de financiering van de woning verschuldigde hypotheekrente en de in verband met het in eigendom hebben van de woning te betalen zakelijke lasten, waarbij onder zakelijke lasten worden verstaan: de rioolrechten, het eigenaars-aandeel van de onroerendezaakbelasting, de brandverzekering, de opstalverzekering en het eigenaarsaandeel van de waterschapslasten en de kosten per maand van water, gas, elektriciteit, heffingen minus een bijstandstoeslag voor woonkosten per maand. Artikel 21: Noodzakelijk uitwoning jongeren tot 21 jaar 1. De jongere tot 21 jaar die door omstandigheden als bedoeld in artikel 12 van de Participatiewet niet kan terugvallen op de onderhoudsplicht van de ouders komt in aanmerking voor aanvullende bijzondere bijstand voor de algemene bestaanskosten.

6 2. De in het vorige lid bedoelde aanvulling bedraagt het verschil tussen de toepasselijke norm voor belanghebbende van 21 jaar of ouder als bedoeld in artikel 21 van de Participatiewet en de toepasselijke jongerennorm als bedoeld in artikel 20 van de wet. 3. Bij de bepaling van de hoogte van de bijzondere bijstand wordt rekening gehouden met de woonsituatie overeenkomstig de regels van de kostendelersnorm als bedoeld in artikel 22a van de Participatiewet. Artikel 22: Tijdelijke woonkostentoeslag huurwoningen 1. Bijzondere bijstandsverlening voor woonkosten is in beginsel niet aan de orde, omdat het uitgangspunt is dat de algemene bijstandsuitkering in combinatie met de huurtoeslag voorziet in de woonkosten. 2. Als belanghebbende in een duurdere woning woont, kan tijdelijk een woonkostentoeslag worden verstrekt, aangezien er dan geen recht op huurtoeslag bestaat. 3. Onder een duurdere woning wordt verstaan, een woning waarvan de huur hoger is dan de maximale huur om voor huurtoeslag in aanmerking te komen. 4. Aan het verstrekken van de woonkostentoeslag wordt de verplichting verbonden om te zien naar goedkopere huisvesting. 5. Onder tijdelijk (zie lid 2) wordt verstaan een periode van maximaal 1 jaar. 6. De periode van maximaal 1 jaar kan worden verlengd als belanghebbende buiten zijn schuld nog geen goedkopere woning heeft kunnen krijgen. 7. Alleen personen vanaf 18 jaar die een zelfstandige woonruimte bewonen kunnen in aanmerking komen voor woonkostentoeslag. 8. Studenten met studiefinanciering, vreemdelingen, krakers en thuis- en daklozen komen niet voor een woonkostentoeslag in aanmerking. Artikel 23: Woonkostentoeslag koopwoningen 1. Bij bezit van een eigen woning wordt voor het bepalen van een woonkostentoeslag rekening gehouden met de kosten van hypotheekrente, eigenaarsgedeelte onroerende zaakbelasting, premie voor brand- en opstalverzekering, waterschapslasten, onderhoud centrale verwarming en groot onderhoud. De eventuele belastingteruggave wegens bezit eigen woning (de zogenaamde hypotheekrenteaftrek) wordt hierop in mindering gebracht. 2. Voor het bepalen van de hoogte van de woonkostentoeslag wordt aangesloten bij de systematiek van de huurtoeslag. 3. Alleen personen vanaf 18 jaar die een zelfstandige woonruimte bewonen kunnen in aanmerking komen voor woonkostentoeslag. 4. Kosten voor hypotheek, hoger dan de huurtoeslaggrens komen niet voor vergoeding in aanmerking. 5. Het college heeft de mogelijkheid aan het verstrekken van de woonkostentoeslag de verplichting te verbinden om te zien naar andere (goedkopere) woonruimte, waarbij rekening wordt gehouden met alle omstandigheden. 6. Studenten met studiefinanciering, vreemdelingen, krakers en thuis- en daklozen komen niet voor een woonkostentoeslag in aanmerking. Artikel 24: Doorbetaling vaste lasten 1. Voor de kosten van het aanhouden van een woning bij tijdelijk verblijf in een inrichting of tijdens detentie kan bijzondere bijstand worden verleend. 2. De hoogte van de bijzondere bijstand wordt bepaald aan de hand van de netto woonkosten. Hierbij kan rekening worden gehouden met eventuele reserveringsmogelijkheden.

7 3. Bijstandsverlening bij verblijf in een inrichting vindt slechts plaats indien de opname naar verwachting niet langer dan één jaar duurt. 4. Als vooraf bekend is dat de opname langer duurt, kan bijstandsverlening plaatsvinden over de termijn van huuropzegging. 5. Bijstandsverlening in geval van detentie wordt slechts verleend indien de detentie naar verwachting niet langer duurt dan zes maanden én betrokkene minimaal twee jaar woonachtig is geweest in de gemeente. 6. De bijzondere bijstand voor doorbetaling van vaste lasten wordt verstrekt: 7. in de vorm van bijstand om niet bij opname in een inrichting 8. in de vorm van een lening in geval van detentie. Artikel 25: Inrichtingskosten 1. De kosten van woninginrichting behoren tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van bestaan, ook als dit verband houdt met een noodzakelijke verhuizing. 2. Gelet op het eerste lid is bijstandsverlening voor de kosten van woninginrichting in beginsel niet aan de orde en dienen deze kosten te worden bestreden via reservering of gespreide betaling achteraf. 3. De mogelijkheden van kredietverlening door de GKB zijn voorliggend op bijstandsverlening. Dit geldt niet voor inwoners die in de gemeente worden gehuisvest in het kader van de taakstelling huisvesting vergunninghouders. 4. Een verhuizing is noodzakelijk wanneer daar een medische of sociale indicatie aan ten grondslag ligt. Daarnaast dient er sprake te zijn van onvoldoende of geen reserveringsmogelijkheden door een bijzondere oorzaak. 5. Voor het bepalen van de hoogte van de bijzondere bijstand wordt door de aanvrager een inventarisatie ingeleverd van benodigde goederen. Voor goederen die nieuw moeten worden aangeschaft wordt aangesloten bij bedragen uit de prijzengids van het Nibud, voor het overige dient een redelijk bedrag voor aanschaf van tweede handsartikelen te worden genomen. 6. De bijzondere bijstand wordt maximaal vastgesteld op 3.000,- voor een alleenstaande, 3.750,- voor een echtpaar en 4.500,- bij meer dan twee personen. 7. Van inwoners die in het kader van de gemeentelijke taakstelling huisvesting vergunninghouders in de gemeente zijn komen wonen, kan worden uitgegaan van een sociale indicatie en het ontbreken van reserveringsmogelijkheden. 8. Bij vaststelling van de hoogte van de bijzondere bijstand voor de in lid 8 genoemde personen wordt in beginsel uitgegaan van de in lid 7 genoemde bedragen. 9. Duurzame gebruiksgoederen worden gerekend tot de inrichtingskosten. Er kan dus geen cumulatie plaatsvinden met het volgende artikel. 10. De bijzondere bijstand voor kosten woninginrichting wordt verstrekt in de vorm van een lening. 11. De bijzondere bijstand wordt in drie gelijke delen verstrekt, waarbij het volgende deel eerst betaald wordt na verantwoording van het vorige deel. 12. De verantwoording moet plaatsvinden binnen twee weken na ontvangst van de bijzondere bijstand. 13. Als de belanghebbende de uitgave van de bijzondere bijstand naar de mening van het college niet voldoende kan verantwoorden, wordt de bijzondere bijstand teruggevorderd. In tegenstelling tot het bepaalde in het artikel 'vormen van bijzondere bijstand', tweede lid, wordt de totale periodieke terugbetalingstermijn dan vastgesteld op 10% van de toepasbare bijstandsnorm. Artikel 26: Duurzame gebruiksgoederen 1. Duurzame gebruiksgoederen, zoals een wasmachine of computer, behoren tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van bestaan.

8 2. Gelet op het eerste lid is bijstandsverlening voor de kosten van aanschaf duurzame gebruiksgoederen in beginsel niet aan de orde en dienen deze kosten te worden bestreden via reservering of gespreide betaling achteraf. 3. De mogelijkheden van kredietverlening door de GKB zijn voorliggend op bijstandsverlening. 4. Wanneer wegens bijzondere omstandigheden reserveren niet of niet voldoende mogelijk was, kan bijzondere bijstandsverlening aan de orde zijn. 5. Bijzondere bijstand wordt alleen verstrekt als de aan te schaffen duurzame gebruiksgoederen noodzakelijk zijn voor bestaan of participatie. 6. De hoogte van de bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen wordt bepaald aan de hand van door de belanghebbende ingeleverde offerte, de bedragen uit de prijzengids van het Nibud en de mogelijkheid van het aanschaffen van tweedehands artikelen. 7. De bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen wordt verleend in de vorm van een lening. Artikel 27: Babyuitzet 1. De kosten voor een babyuitzet behoren tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van bestaan. 2. Gelet op het eerste lid is bijstandsverlening voor de kosten van babyuitzet in beginsel niet aan de orde en dienen deze kosten te worden bestreden via reservering of gespreide betaling achteraf. 3. Als sprake is van bijzondere omstandigheden kan bijzondere bijstand worden verstrekt voor de kosten van een babyuitzet. 4. De mogelijkheden van kredietverlening door de GKB zijn voorliggend op bijstandsverlening. 5. Voor de maximale hoogte van de bijstand wordt aangesloten bij de prijzengids van het Nibud, waarbij rekening wordt gehouden dat diverse artikelen ook tweedehands kunnen worden aangeschaft. 6. De bijzondere bijstand voor babyuitzet wordt verleend in de vorm van een lening. Artikel28: Verhuiskosten 1. De kosten van een verhuizing, ook wanneer dit een noodzakelijke verhuizing is, behoren tot de incidenteel voorkomende algemeen noodzakelijke kosten van bestaan. 2. Gelet op het eerste lid is bijstandsverlening voor de kosten van verhuizing in beginsel niet aan de orde en dienen deze kosten te worden bestreden via reservering. 3. Indien er op grond van een medische of sociale grondslag sprake is van een noodzakelijke verhuizing en de bijzondere omstandigheden zijn waardoor er niet of niet voldoende kon worden gereserveerd, kan bijzondere bijstand worden verleend. 4. De wet maatschappelijke ondersteuning is voor de kosten van verhuizing wegens een medische grondslag een voorliggende voorziening. 5. De hoogte van de bijzondere bijstand wordt bepaald aan de hand van de kosten die rechtstreeks verband houden met de verhuizing, met een maximum van 2.000,-. Overig Artikel 29: Overbruggingsuitkering 1. Een overbruggingsuitkering kan worden vertrekt wanneer de aanvrager bij aanvang van de uitkering onvoldoende middelen bezit om de eerste maand in eigen levensonderhoud te voorzien. 2. De hoogte van de overbruggingsuitkering is de van toepassing zijnde bijstandsnorm, exclusief vakantietoeslag, min de reeds betaalde lasten over deze maand.

9 3. De overbruggingsuitkering wordt verstrekt in de vorm van bijstand om niet, tenzij belanghebbende op korte termijn kan beschikken over voldoende middelen om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien, dan wordt de overbruggingsuitkering verstrekt in de vorm van een lening. 4. Als de algemene uitkering binnen zes maanden wordt beëindigd, kan besloten worden tot terugvordering van de overbruggingsuitkering. Artikel 30: Kosten rechtsbijstand en griffierechten 1. De kosten van rechtsbijstand worden vergoed op grond van de Wet op de rechtsbijstand en komen niet voor bijzondere bijstand in aanmerking. 2. Het Juridisch Loket verleent gratis rechtshulp aan mensen met een laag inkomen en weinig vermogen, deze gratis juridische hulp van het Juridisch Loket kan als voorliggende voorziening worden beschouwd, voor zover dit in de betreffende zaak voldoet. 3. Wanneer het Juridisch Loket beoordeelt dat inschakeling van een advocaat nodig is, wordt doorverwezen. In dat geval wordt de eigen bijdrage voor rechtshulp verlaagd. 4. Voor verlaging van de eigen bijdrage bij een strafzaak, asielzaak of een bestuurlijke sanctie is eerst advies van het Juridisch Loket niet noodzakelijk. 5. De advocaat vraagt toevoeging aan. Wanneer er sprake is van een toevoeging staat de noodzaak van de kosten van rechtsbijstand vast. 6. De kosten van de eigen bijdrage naar aanleiding van een toevoeging op grond van de Wet op de Rechtsbijstand behoren tot de bijzondere kosten van bestaan en komen in beginsel in aanmerking voor bijzonder bijstand. 7. In die gevallen wordt ook, na een verzoek tot verlaging daarvan, het griffierecht vergoed. 8. De hoogte van de bijzondere bijstand bedraagt de verlaagde eigen bijdrage en de verlaagde griffierechten. 9. De bijzondere bijstand voor de kosten van rechtsbijstand en griffierechten worden verstrekt in de vorm van bijstand om niet. 10. In afwijking van het bepaalde in het artikel 'aanvraag bijzondere bijstand' dient een verzoek tot vergoeding van de eigen bijdrage of het griffierecht binnen twee weken na ontvangst van de nota te worden ingediend. Artikel 31: Bewindvoering (Beschermingsbewind) 1. Voor de kosten van onderbewindstelling kan bijzondere bijstand worden verleend, indien de noodzaak voor onderbewindstelling blijkt uit een beschikking van de rechtbank: 2. op grond van lichamelijke of geestelijke toestand of 3. wegens verkwisting of problematische schulden, mits er een plan van aanpak bij problematische schulden/verkwisting conform richtlijn raad voor de rechtspraak is bijgevoegd. 4. Bijzondere bijstand wordt verleend voor: 5. de in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren genoemde kosten en 6. de kosten van griffierecht. 7. De bijzondere bijstand voor de kosten als bedoeld in het tweede lid onder a bedraagt maximaal de bedragen zoals zijn vastgesteld in de Regeling curatoren, bewindvoerders en mentoren. 8. Bijzondere bijstand voor kosten van onderbewindstelling dienen jaarlijks te worden aangevraagd.

10 Artikel 32: Reiskosten 1. De kosten deelname maatschappelijke verkeer behoren tot de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, waar een betrokkene in beginsel zelf in dient te voorzien. 2. Reiskosten, niet in verband met medische behandeling, die incidenteel voorkomen worden in beginsel niet vergoed. 3. Onder incidenteel wordt verstaan maximaal vier keer per jaar. 4. Reiskosten voor woon-werkverkeer komen niet voor bijzondere bijstand in aanmerking. 5. Voor reiskosten wegens bezoek aan een gedetineerde kan aan gezinsleden bijzondere bijstand worden verleend. 6. Vergoeding van reiskosten vindt plaats op grond van de kosten 2e klasse openbaar vervoer en bij eigen vervoer tot maximaal het door de belastingdienst gehanteerde belastingvrije tarief. 7. Parkeerkosten komen niet voor bijzondere bijstand in aanmerking. 8. De bijzondere bijstand voor reiskosten wordt verleend in de vorm van bijstand om niet. Collectieve zorgverzekering Artikel 33: Collectieve Zorgverzekering 1. de gemeente kent een collectieve zorgverzekering waaraan zij een bijdrage levert. 2. Aan deze collectieve zorgverzekering kunnen deelnemen inwoners met een inkomen van maximaal 120% van de toepasbare bijstandsnorm en een vermogen dat lager is dan de toepasbare vermogensvrijlating zoals bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet. 3. De belanghebbende, bedoeld in het vorige lid, kunnen deelnemen vanaf de eerste dag van het volgende kalenderjaar, tenzij zij behoren tot de doelgroep waarvoor de verzekeraar een uitzondering heeft gemaakt (met name vergunninghouders en inwoners die reeds een aanvullende verzekering bij de verzekeraar hebben). 4. Deze collectieve zorgverzekering wordt aangeboden door zorgverzekeraar Menzis. 5. De verzekering kent uitgebreidere vergoedingen en compensaties. 6. De gemeente kan bewijsstukken opvragen om terechte deelname aan de collectieve zorgverzekering te controleren. Slotbepalingen Artikel 34: Hardheidsclausule 1. In gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien, wordt door het college een afweging gemaakt op grond van de Participatiewet. 2. Het college is bevoegd op grond van individuele gronden gemotiveerd van deze regeling af te wijken. 3. Wanneer college van de in lid 2 neergelegde bevoegdheid gebruik maakt, wordt de bijzondere bijstand verstrekt in de vorm van een lening. Artikel 35: Citeertitel en ingangsdatum 1. Deze beleidsregels worden aangehaald als Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Grootegast Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2016.

11 Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast op 22 december 2015, K.B. Dijkstra Burgemeester E. Paré Secretaris

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ten aanzien van de bijzondere bijstand Gemeente Grootegast

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ten aanzien van de bijzondere bijstand Gemeente Grootegast GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 1307 6 januari 2016 Beleidsregels bijzondere bijstand 2016 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ten aanzien van de bijzondere bijstand Gemeente Grootegast

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND

Beleidsregels bijzondere bijstand GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 1 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet in lid 2

Nadere informatie

B&W-nr.:06.0700 d.d. 06-06-2006. Wijziging Beleidsregels Bijzondere Bijstand

B&W-nr.:06.0700 d.d. 06-06-2006. Wijziging Beleidsregels Bijzondere Bijstand Raadsaanbiedingsformulier Rv nr. Opsteller Naam: Piet Minderhoud B&W.nr.: 06.0700 Dienst: SOZA Telefoon: 516 7393 Verantwoordelijk portef.houder: Sociale Zaken B&W-besluit d.d: 6 juni 2006 en Cultuur Meningsvormend

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

I-SZ/2015/1803. Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015

I-SZ/2015/1803. Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015 I-SZ/2015/1803 Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015 Definitieve vaststelling Besluit College d.d. 1 september 2015 . Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid

Nadere informatie

Algemene uitgangspunten bijzondere bijstandsbeleid ISD Bollenstreek

Algemene uitgangspunten bijzondere bijstandsbeleid ISD Bollenstreek Algemene uitgangspunten bijzondere bijstandsbeleid ISD Bollenstreek Artikel 1 Uitgangspunten Bij het tot stand komen van het bijzondere bijstandsbeleid spelen de volgende uitgangspunten een rol: 1. Geen

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Noordoostpolder 2015

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Noordoostpolder 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 11769 10 februari 2015 Beleidsregels Bijzondere Bijstand Noordoostpolder 2015 Inhoud 1. Algemeen 1.1. Begrippen 1.2. Aanvraag 1.3. Vormen

Nadere informatie

Richtlijnen bijzondere bijstand gemeente Utrecht de artikelen 5,11,12,13,14,15,16,18,35,49 van de Participatiewet;

Richtlijnen bijzondere bijstand gemeente Utrecht de artikelen 5,11,12,13,14,15,16,18,35,49 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht. Nr. 12569 3 februari 2016 Richtlijnen bijzondere bijstand gemeente Utrecht 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht, Gelet op: de

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Beleidsregels bijzondere bijstand HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet werk en bijstand (WWB);

Nadere informatie

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 042 Naam Beleidsregels bijzondere bijstandsverlening Wet werk en bijstand (2011) Publicatiedatum 6 april 2011 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels verlagen van de bijstandsnorm in verband met lagere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan gemeente Arnhem 2017

Beleidsregels verlagen van de bijstandsnorm in verband met lagere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan gemeente Arnhem 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Arnhem Nr. 43926 20 maart 2017 Beleidsregels verlagen van de bijstandsnorm in verband met lagere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan gemeente Arnhem

Nadere informatie

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen en welke voorwaarden hierbij horen.

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen en welke voorwaarden hierbij horen. WAAR KUNT U BIJZONDERE BIJSTAND VOOR AANVRAGEN? Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen en welke voorwaarden hierbij horen. Deze bijzondere

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Gilze en Rijen (september 2017)

Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Gilze en Rijen (september 2017) Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Gilze en Rijen (september 2017) HOOFDSTUK 1 Algemeen Paragraaf 1: Inleiding bijzondere bijstand Bijzondere bijstand wordt verstrekt, indien bijzondere omstandigheden

Nadere informatie

GEMEENTE UTRECHT: Richtlijnen bijzondere bijstand Utrecht

GEMEENTE UTRECHT: Richtlijnen bijzondere bijstand Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht (Utr). Nr. 115085 2 december 2015 GEMEENTE UTRECHT: Richtlijnen bijzondere bijstand Utrecht Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Het college van burgemeester

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving.

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving. BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving. Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb).

Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Nummer: Onderwerp: Verordening toeslagen en verlagingen van uitkeringsnormen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). De Gemeenteraad van Haaksbergen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden;

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden; Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Samenwerking de Bevelanden; b e s l u i t : vast te stellen de beleidsregels verlagen bijstandsnorm Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden 2015.

Nadere informatie

Beleidsregels kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015

Beleidsregels kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015 Beleidsregels kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn; Gelet op artikel 22a, 27 en artikel 28 van de Participatiewet, artikel 5 van de

Nadere informatie

Versie 2.4. BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda

Versie 2.4. BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda Versie 2.4 BELEIDSREGELS TEGEMOETKOMING ONDERSTEUNINGSFONDS CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2015 Gemeente Breda 1 Beleidsregels tegemoetkoming Ondersteuningsfonds chronisch zieken en gehandicapten 2015

Nadere informatie

Beleidsregels kostendelersnorm en verlagingen Participatiewet, IOAW/IOAZ Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015

Beleidsregels kostendelersnorm en verlagingen Participatiewet, IOAW/IOAZ Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Beleidsregels kostendelersnorm en verlagingen Participatiewet, IOAW/IOAZ Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Gelet op artikel 147 van de Gemeentewet; gelet op de artikelen 22a, 27, 28 en 33 van de Participatiewet

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012;

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 maart 2012; TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE DOETINCHEM 2012 De raad van de gemeente Doetinchem; gezien het advies van de sociale raad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemeen 2. Hoofdstuk II Commerciële relatie en commerciële prijs 2. Hoofdstuk III Inkomstenkorting bij huur of kostganger 3

Hoofdstuk I Algemeen 2. Hoofdstuk II Commerciële relatie en commerciële prijs 2. Hoofdstuk III Inkomstenkorting bij huur of kostganger 3 Beleidsregels Kostendelersnorm 2015 Betreffende de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen

Nadere informatie

VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN WWB GEMEENTE NIEUWKOOP 2012

VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN WWB GEMEENTE NIEUWKOOP 2012 nieuwkoop II III IIIIIII11IIIIII G12.0240 VERORDENING TOESLAGEN EN VERLAGINGEN WWB GEMEENTE NIEUWKOOP 2012 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 4 Algemeen 4 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Cumulatie 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012

Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 Bijlage behorende bij ontwerpbesluit nr. 12Rb020 d.d. 25 april 2012. Toeslagenverordening WWB gemeente Kerkrade 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen 1. Alle begrippen die in deze verordening

Nadere informatie

VERORDENING TOESLAGEN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE GELDERMALSEN 2012

VERORDENING TOESLAGEN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE GELDERMALSEN 2012 VERORDENING TOESLAGEN WET WERK EN BIJSTAND GEMEENTE GELDERMALSEN 2012 De raad van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 maart 2012, nummer

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012; De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2012; gelet op artikel 8 eerste lid, onderdeel c, artikel 30 van de Wet werk en bijstand; b

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving *ZD17044734* Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z17-006503 Documentnummer: ZD17044734 Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Zundert 2018 Citeertitel:

Nadere informatie

Uitvoeringsregels bijzondere bijstand ISD Bollenstreek 2016

Uitvoeringsregels bijzondere bijstand ISD Bollenstreek 2016 Uitvoeringsregels bijzondere bijstand ISD Bollenstreek 2016 Artikel 1 Uitgangspunten Bij het tot stand komen van het bijzondere bijstandsbeleid spelen de volgende uitgangspunten een rol: 1. Geen strijd

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit woonsituatie en schoolverlaters Participatiewet 3g. Maastricht-Heuvelland 2015

Uitvoeringsbesluit woonsituatie en schoolverlaters Participatiewet 3g. Maastricht-Heuvelland 2015 Uitvoeringsbesluit woonsituatie en schoolverlaters Participatiewet 3g. Maastricht-Heuvelland 2015 Het Dagelijks Bestuur van Pentasz Mergelland, - gelet op artikel 27 en 28 van de Participatiewet. BESLUIT:

Nadere informatie

Beleidsregels woonkostentoeslag gemeente Krimpen aan den IJssel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel;

Beleidsregels woonkostentoeslag gemeente Krimpen aan den IJssel. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpen aan den IJssel. Nr. 146120 24 oktober 2016 Beleidsregels woonkostentoeslag gemeente Krimpen aan den IJssel Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

besluit vast te stellen de Verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde.

besluit vast te stellen de Verordening bijzondere bijstand 2015 gemeente Heerde. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 35 van de Participatiewet; besluit vast te stellen de Verordening bijzondere bijstand

Nadere informatie

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013

Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 Verordening toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand 2013 Paragraaf 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijving Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 83091. Beleidsregels Kostendelersnorm 2015

GEMEENTEBLAD. Nr. 83091. Beleidsregels Kostendelersnorm 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Uden. Nr. 83091 10 september 2015 Beleidsregels Kostendelersnorm 2015 Gemeenteblad, College van gemeente Uden, 10 september 2015, nr. 2015-53 Het college van

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Houten; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders 4 september 2012; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand; BESLUIT: vast te stellen

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB ISD BOL 2012

Toeslagenverordening WWB ISD BOL 2012 Toeslagenverordening WWB ISD BOL 2012 De raad van de gemeente Onderbanken; Gezien het advies van de Commissie WAS van 22 mei 2012; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Onderbanken d.d.

Nadere informatie

Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen?

Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? In het overzicht vindt u de meest voorkomende kostensoorten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen. Deze bijzondere bijstand hoeft u niet terug te

Nadere informatie

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB 2012-A gemeente Diemen

Toeslagenverordening WWB 2012-A gemeente Diemen Toeslagenverordening WWB 2012-A gemeente Diemen Toeslagenverordening WWB 2012-A De raad van de gemeente Diemen; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders [datum], met overneming van de daarin

Nadere informatie

GEWIJZIGD RAADSBESLUIT

GEWIJZIGD RAADSBESLUIT DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d. 8 november 2011, Gelet op artikel : B E S L U I T 1. De bestaande

Nadere informatie

Beleidsregels Compensatieregeling Schoonmaakondersteuning WMO

Beleidsregels Compensatieregeling Schoonmaakondersteuning WMO Beleidsregels Compensatieregeling Schoonmaakondersteuning WMO Inleiding Door omstandigheden kan zich de situatie voordoen dat het inkomen van een belanghebbende niet (volledig) toereikend is ter voorziening

Nadere informatie

TOELICHTING TOESLAGEN- EN VERLAGINGENVERORDENING WWB

TOELICHTING TOESLAGEN- EN VERLAGINGENVERORDENING WWB TOELICHTING TOESLAGEN- EN VERLAGINGENVERORDENING WWB Algemene toelichting De Wwb kent voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan een systeem van basisnormen, toeslagen en verlagingen. De normen

Nadere informatie

Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel en Gemeente Haaren Participatiewet

Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel en Gemeente Haaren Participatiewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 124649 23 december 2015 Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel en Gemeente Haaren Participatiewet 1 Begrippen In deze draagkrachtrichtlijnen

Nadere informatie

ALGEMENE TOELICHTING (Toeslagenverordening WWB 2013)

ALGEMENE TOELICHTING (Toeslagenverordening WWB 2013) ALGEMENE TOELICHTING (Toeslagenverordening WWB 2013) De leeftijd waarop men recht krijgt op het AOW-ouderdomspensioen wordt vanaf 1 januari 2013 stapsgewijs verhoogd naar 67 jaar in 2023 en vanaf 2024

Nadere informatie

Verordeningen en reglementen

Verordeningen en reglementen Verordeningen en reglementen Beleidsregel kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm 2015 Brummen B&W van Brummen hebben op 23 december 2014 besloten om de Beleidsregel kostendelersnorm en verlaging bijstandsnorm

Nadere informatie

Beleidsregels Kostendelersnorm 2015

Beleidsregels Kostendelersnorm 2015 Beleidsregels Kostendelersnorm 2015 Betreffende de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Raadsbesluit Z/ AB/ De raad van de gemeente Boekel;

GEMEENTE BOEKEL. Raadsbesluit Z/ AB/ De raad van de gemeente Boekel; GEMEENTE BOEKEL Raadsbesluit De raad van de gemeente Boekel; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 2012 gelet op: artikel 8 lid 1 onderdeel c en artikel 30 van de Wet werk

Nadere informatie

Beleidsregels kostendelersnorm Participatiewet 2015 Tiel. Het college van burgemeester en wethouders van Tiel,

Beleidsregels kostendelersnorm Participatiewet 2015 Tiel. Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, Beleidsregels kostendelersnorm Participatiewet 2015 Tiel Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op - de artikelen 27 en 33, vierde lid van de Participatiewet - artikel 4:81 van de Algemene

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand en Amstelveenpas gemeente Amstelveen.

Beleidsregels bijzondere bijstand en Amstelveenpas gemeente Amstelveen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amstelveen. Nr. 106039 11 november 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand en Amstelveenpas gemeente Amstelveen. HOODFSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Nadere informatie

Uitvoeringsregels bijzondere bijstand ISD Bollenstreek 2016

Uitvoeringsregels bijzondere bijstand ISD Bollenstreek 2016 Uitvoeringsregels bijzondere bijstand ISD Bollenstreek 2016 Artikel 1 Uitgangspunten Bij het tot stand komen van het bijzondere bijstandsbeleid spelen de volgende uitgangspunten een rol: 1. Geen strijd

Nadere informatie

Artikel 7 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012-A.

Artikel 7 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2012-A. De raad van de gemeente Woerden; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2012 met overneming van de daarin vermelde motieven; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel c en artikel

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE BIJZONDERE BIJSTAND ISD NOORDENKWARTIER. Ingangsdatum 1 april 2015

BELEIDSNOTITIE BIJZONDERE BIJSTAND ISD NOORDENKWARTIER. Ingangsdatum 1 april 2015 BELEIDSNOTITIE BIJZONDERE BIJSTAND ISD NOORDENKWARTIER. Ingangsdatum 1 april 2015 Inhoudsopgave: 1 Algemene bepalingen bijzondere bijstand 1.1. Het begrip bijzondere bijstand 1.2. Vaststellen van de in

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen besluit vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VASTGESTELDE BELEIDSREGELS VASTGESTELDE BELEIDSREGELS het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 26 mei de navolgende beleidsregels vastgesteld: Beleidsregels kostendelersnorm en verlagingen Participatiewet

Nadere informatie

Artikel 3. Draagkracht Bijzondere bijstand wordt verleend met inachtneming van de draagkracht van de belanghebbende en zijn gezin.

Artikel 3. Draagkracht Bijzondere bijstand wordt verleend met inachtneming van de draagkracht van de belanghebbende en zijn gezin. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 29647 24 februari 2017 Beleidsregels bijzondere bijstand 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom;

Nadere informatie

Beleidsregels Participatiewet gemeente Rijssen-Holten 2015;

Beleidsregels Participatiewet gemeente Rijssen-Holten 2015; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijssen-Holten. Nr. 80177 23 december 2014 Beleidsregels Participatiewet gemeente Rijssen-Holten 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen - Holten

Nadere informatie

Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel Participatiewet

Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel Participatiewet Beleidsregels Draagkracht Minimaregelingen Gemeente Boxtel Participatiewet Artikel 1 Begrippen In deze draagkrachtrichtlijnen gelden de definities zoals opgenomen in de Participatiewet. Wet: Participatiewet

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Maatschappelijke Zaken Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Vul dit formulier in, voeg de bewijsstukken en eventuele bijlagen toe en stuur het naar: Afdeling Maatschappelijke Zaken, Team

Nadere informatie

goede voorlichting over de verlening van bijzondere bijstand van groot belang is;

goede voorlichting over de verlening van bijzondere bijstand van groot belang is; Richtlijn bijzondere bijstand Utrecht 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht, gelet op de artikelen 5,11,12,13,14,15,16,18,35,49 van de Participatiewet; overwegende dat goede voorlichting

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Beleidsregels aanpassing bijstandsnorm Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Gelet op: artikel 27 Participatiewet; Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregels

Nadere informatie

Financiële tegemoetkomingen voor meerkosten in Amsterdam

Financiële tegemoetkomingen voor meerkosten in Amsterdam Financiële tegemoetkomingen voor meerkosten in Amsterdam Nadere uitleg Rtm en Ibb Cliëntenbelang (1) Jos Reintjens Werk, Participatie, Inkomen September 2016 Inhoud presentatie 1 Wat wordt verstaan onder

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Domein Sociaal Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Vul dit formulier in. Voeg de bewijsstukken en eventuele bijlagen bij. Stuur het formulier en de stukken naar: Domein Sociaal, Team

Nadere informatie

gelet op de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bernheze, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Veghel;

gelet op de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Bernheze, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Veghel; Beleidsregels Kostendelersnorm Participatiewet 2015 Optimisd Betreffende de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en gedeeltelijk

Nadere informatie

Wijzigingsbesluit beleidsregels gemeentelijke werk- en inkomensvoorzieningen. Zaanstad 2015 (i.v.m. actualisering beleidsregels voor 2017)".

Wijzigingsbesluit beleidsregels gemeentelijke werk- en inkomensvoorzieningen. Zaanstad 2015 (i.v.m. actualisering beleidsregels voor 2017). GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 28763 22 februari 2017 Wijzigingsbesluit beleidsregels gemeentelijke werk- en inkomensvoorzieningen Zaanstad 2015 (i.v.m. actualisering beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Alphen-Chaam

Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Alphen-Chaam GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Alphen-Chaam Nr. 160875 18 september 2017 Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Alphen-Chaam HOOFDSTUK 1 Algemeen Paragraaf 1: Inleiding bijzondere bijstand

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Beleidsregels Kostendelersnorm 2015

GEMEENTEBLAD. Nr Beleidsregels Kostendelersnorm 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Cuijk. Nr. 27581 1 april 2015 Beleidsregels Kostendelersnorm 2015 Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Cuijk, heeft in de vergadering van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk I Algemeen 2. Hoofdstuk II Commerciële prijs 2. Hoofdstuk III Inkomstenkorting bij huur of kostganger 3

Inhoudsopgave. Hoofdstuk I Algemeen 2. Hoofdstuk II Commerciële prijs 2. Hoofdstuk III Inkomstenkorting bij huur of kostganger 3 Beleidsregels Kostendelersnorm 2015.1 Betreffende de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties

Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties Bijlage 1 Opties voor gemeentelijke ondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten en advies voor keuze uit opties In deze bijlage behandelen we kort vijf opties die de gemeente kan inzetten bij de

Nadere informatie

Algemene toelichting Toeslagenverordening WWB 2012 gemeente Oldebroek

Algemene toelichting Toeslagenverordening WWB 2012 gemeente Oldebroek Algemene toelichting Toeslagenverordening WWB 2012 gemeente Oldebroek De WWB kent voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan een systeem van basisnormen, toeslagen en verlagingen. De normen

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming bijzondere kosten

Beleidsregels tegemoetkoming bijzondere kosten Beleidsregels tegemoetkoming bijzondere kosten Aalburg Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Aalburg; gelezen het daartoe strekkende voorstel behandeld in zijn vergadering van 10 november

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Beleidsregel verlagen uitkering in verband met de woonsituatie, inkomsten uit commerciële verhuur en schoolverlaters Participatiewet RDWI Het Dagelijks Bestuur van de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding 0. 2. Minimabeleid gemeente Sluis 2016 0

Inhoudsopgave 1. Inleiding 0. 2. Minimabeleid gemeente Sluis 2016 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding 0 2. Minimabeleid gemeente Sluis 2016 0 2.1. Algemene bepalingen 0 2.1.1. Rechthebbenden 2.1.2. Inkomensbegrip 2.1.3. Vermogensbegrip 2.1.4. Draagkrachtbepalingen 2.2. Gemeentelijk

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. R-2012-0050;;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. R-2012-0050;; DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER. gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 februari 2012, nr. R-2012-0050;; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand WIHW 2016

Beleidsregels bijzondere bijstand WIHW 2016 Beleidsregels bijzondere bijstand WIHW 2016 Het dagelijks bestuur van WIHW; Gelezen het advies van de Regionale Cliëntenraad WIHW; Gelet op de artikel 35 van de Participatiewet; Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Moment aanvragen bijzondere bijstand (terugwerkende kracht) (B062)

Moment aanvragen bijzondere bijstand (terugwerkende kracht) (B062) Samenvatting wijzigingen Algemeen Over het algemeen zijn er voor bijgevoegde richtlijnen weinig inhoudelijke wijzigingen. Wel is het beleid weer meer in overstemming gebracht met Venlo. We willen in plaats

Nadere informatie

Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015

Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015 Verordening individuele bijzondere bijstand RSDHW 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard (RSDHW); Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van de RSDHW d.d. 22 december

Nadere informatie

Beleidsregel individuele bijzondere bijstand Kerkrade 2015

Beleidsregel individuele bijzondere bijstand Kerkrade 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kerkrade. Nr. 83666 31 december 2014 Beleidsregel individuele bijzondere bijstand Kerkrade 2015 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE RICHTLIJNEN Artikel 1 begripsbepalingen

Nadere informatie

WIJZIGINGEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2015 (VERSIE 10 JULI 2015)

WIJZIGINGEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2015 (VERSIE 10 JULI 2015) WIJZIGINGEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 2015 (VERSIE 10 JULI 2015) Wijziging bijzondere bijstand aanvulling levensonderhoud jongeren Artikel 25, tweede lid, luidt momenteel als volgt: De aanvullende

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB gemeente Borsele 2012

Toeslagenverordening WWB gemeente Borsele 2012 Toeslagenverordening WWB gemeente Borsele 2012 1 Toeslagenverordening WWB gemeente Borsele 2012 Datum inwerkingtreding : 01-02-2013 Terugwerkende kracht : n.v.t. Datum uitwerkingtreding : n.v.t. Betreft

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B101 DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN EN INRICHTINGSKOSTEN

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B101 DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN EN INRICHTINGSKOSTEN Jaar: 2010 Nummer: 30 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B101 DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN EN INRICHTINGSKOSTEN Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 35 eerste lid

Nadere informatie

Beleidsregels over kostendelersnorm en verlaging van uitkering vanwege woonsituatie Steenwijkerland/Westerveld 2016

Beleidsregels over kostendelersnorm en verlaging van uitkering vanwege woonsituatie Steenwijkerland/Westerveld 2016 Beleidsregels over kostendelersnorm en verlaging van uitkering vanwege woonsituatie Steenwijkerland/Westerveld 2016 Algemeen Met ingang van 1 januari 2015 treedt de kostendelersnorm in de Participatiewet

Nadere informatie

Besluiten: 1. Bijgaande gewijzigde Beleidsregels lager vaststellen bijstandsnorm 2015 vast te stellen.

Besluiten: 1. Bijgaande gewijzigde Beleidsregels lager vaststellen bijstandsnorm 2015 vast te stellen. B en W-nummer 15.0759; besluit d.d. 1-9-2015 Onderwer p Beleidsregels lager vaststellen bijstandsnorm 2015 (Gewijzigd) Besluiten: 1. Bijgaande gewijzigde Beleidsregels lager vaststellen bijstandsnorm 2015

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WWB 2012 NOORD-BEVELAND 1 JULI 2012

TOESLAGENVERORDENING WWB 2012 NOORD-BEVELAND 1 JULI 2012 TOESLAGENVERORDENING WWB 2012 NOORD-BEVELAND 1 JULI 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begrippen 1 Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven

Nadere informatie

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012

TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012 TOESLAGENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2012 De raad van de gemeente Losser; - gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser, - gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Toeslagenverordening WWB 2012

Toeslagenverordening WWB 2012 Nr. 2012-010; Bijlage 4 Toeslagenverordening WWB 2012 De raad van de gemeente Houten; Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 februari 2012, nr. BWV12.0042; gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel

Nadere informatie

De gemeente Hulst hanteert geen drempelbedrag als bedoeld in artikel 35 lid 2 WWB.

De gemeente Hulst hanteert geen drempelbedrag als bedoeld in artikel 35 lid 2 WWB. Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst, overwegende, dat het van belang is in het kader van de uitvoering van artikel 35 van de Wet Werk en Bijstand (WWB) beleidsregels te hanteren; gelet op

Nadere informatie

Beleidsregel draagkracht bijzondere bijstand, gemeente Amersfoort

Beleidsregel draagkracht bijzondere bijstand, gemeente Amersfoort GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 34084 6 maart 2017 Beleidsregel draagkracht bijzondere, gemeente Amersfoort Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort; gelezen de

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere bijstand gemeente Rijssen-Holten 2015;

Beleidsregels Bijzondere bijstand gemeente Rijssen-Holten 2015; CVDR Officiële uitgave van Rijssen-Holten. Nr. CVDR344972_1 23 december 2016 Beleidsregels bijzonder bijstand gemeente Rijssen-Holten 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen - Holten Gelet

Nadere informatie

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 8, eerste lid onder c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet en artikel 8, eerste lid onder c en artikel 30 van de Wet werk en bijstand; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen 28 februari 2012; gezien het advies van de Algemene Raadscommissie van 22 maart 2012; gelet op artikel 147, eerste lid van

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van BESLUIT Het college van burgemeester en wethouders, in zijn vergadering van 16-12-2014 Gelet op artikel 27 en 28 van de Participatiewet; vast te stellen de volgende beleidsregel: BESLUIT BELEIDSREGEL NORMVERLAGINGEN

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Beleidsregel collectieve ziektezorgverzekering Gemeente Zundert Citeertitel: Beleidsregel collectieve

Nadere informatie

Beleidsregels commerciële verhuur en Participatiewet gemeente Twenterand

Beleidsregels commerciële verhuur en Participatiewet gemeente Twenterand Bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad d.d. 19 maart 2015 Beleidsregels commerciële verhuur en Participatiewet gemeente Twenterand Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden; Vast te stellen: de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Wierden 2013.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden; Vast te stellen: de Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Wierden 2013. Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Wierden 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden; gelet op artikel 35 van de Wet werk en bijstand; Besluit: Vast te stellen: de

Nadere informatie

Beleidsregel commerciële kostendeling Participatiewet 2015 Gemeente Gilze en Rijen

Beleidsregel commerciële kostendeling Participatiewet 2015 Gemeente Gilze en Rijen Beleidsregel commerciële kostendeling Participatiewet 2015 Gemeente Gilze en Rijen 24 maart 2015 INHOUD 1. Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Toepasselijkheid 2. Criteria voor

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe Bijzondere bijstand www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2 Bijzondere Bijstand Steeds meer mensen moeten van steeds minder geld rondkomen. De gemeente Utrecht wil een sociale

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Beleidsregels commerciële relatie, ontbreken woonkosten en schoolverlaterskorting 2015

Beleidsregels commerciële relatie, ontbreken woonkosten en schoolverlaterskorting 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 65033 17 juli 2015 Beleidsregels commerciële relatie, ontbreken woonkosten en schoolverlaterskorting 2015 Het college van Capelle

Nadere informatie

Beleidsregels Verlagingen normen algemene bijstand gemeente

Beleidsregels Verlagingen normen algemene bijstand gemeente Beleidsregels Verlagingen normen algemene bijstand gemeente Druten 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen - Beleidsregels bijzondere bijstand Dalfsen 2015

Gemeente Dalfsen - Beleidsregels bijzondere bijstand Dalfsen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dalfsen. Nr. 35790 24 april 2015 Gemeente Dalfsen - Beleidsregels bijzondere bijstand Dalfsen 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels commerciële huurprijs kostendelersnorm en verlaging bijstand Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015

Beleidsregels commerciële huurprijs kostendelersnorm en verlaging bijstand Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015 Beleidsregels commerciële huurprijs kostendelersnorm en verlaging bijstand Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude; gelet op artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede gelet op artikel 22a, vierde lid, sub c en d en artikel 33 vierde lid, van de Participatiewet, alsmede artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie