GIDS SCHOOLREGLEMENT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GIDS SCHOOLREGLEMENT"

Transcriptie

1 De school voor Wetenschap, Techniek en Technologie Vlot!-vzw Pr. Thuysbaertlaan 1, 9160 Lokeren GIDS en SCHOOLREGLEMENT 1 september 2013

2 INHOUDSTAFEL WELKOM IN ONZE SCHOOL Deel 1 Pedagogisch project en engagementsverklaring 5 Deel 2 Reglement 8 1. Inschrijving 8 2. Onze school 9 3. Studiereglement Leefregels, afspraken, orde en tucht Praktische afspraken en leefregels op school Orde- en tuchtreglement 36 Deel 3 Informatie Wie is wie? Wie heeft inspraak? Jaarkalender Ons inschrijvingsbeleid Jouw administratief dossier Bij wie kan je als leerling terecht als je het moeilijk hebt? Samenwerking met andere organisaties Waarvoor ben je verzekerd? Zet je in voor de school als vrijwilliger

3 WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. De directie en de leerkrachten zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen die uw kind nodig heeft om zich evenwichtig te ontplooien. Wij zullen recht doen aan uw kind en zijn belangen behartigen. Terecht verwacht u van de school degelijk onderwijs, een passend onderwijsklimaat en een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding. Wij hopen goed met u te kunnen samenwerken en willen u nu reeds danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt. Als ouders (met ouder bedoelen we in dit verdere schoolreglement en in alle andere communicatie doorheen het schooljaar steeds de houder van het ouderlijk gezag) draagt u echter de eerste verantwoordelijkheid voor de opvoeding en het onderwijs van uw kinderen. Wij hopen dan ook dat u uw kind aanmoedigt de doelstellingen van onze school na te streven en de leefregels ervan te respecteren. Dag nieuwe leerling Hartelijk welkom, nu je vandaag de eerste stap in het VTI Sint-Laurentius zet. Voortaan ben je leerling van onze school. Ben je ingeschreven in het eerste leerjaar, dan is de lagere school nu voorgoed voorbij en zal je je, samen met je nieuwe klasgenoten, moeten aanpassen aan een andere leefwereld, met nieuwe gewoontes en verplichtingen. Dat die aanpassing niet voor iedereen even vlot verloopt, weten je leerkrachten gelukkig ook! Zij trachten je daarom zo goed mogelijk te begeleiden. Heb je reeds elders één of meer jaren secundair onderwijs achter de rug? Kom je nu naar onze school omdat onze studierichtingen meer in de lijn liggen van jouw verwachtingen? Ook jou heten we hartelijk welkom en we hopen dat je met nieuwe moed bij ons begint. In ieder geval start je met een schone lei. Ook jou, goede oude bekende, heten we opnieuw welkom. Jij bent al op de hoogte van het reilen en zeilen in onze school. Wij hopen dat je de nieuwe leerlingen mee op weg wil helpen

4 Tot jou, meerderjarige leerling, richten wij een speciaal woord. Op juridisch vlak verandert de relatie tot je ouders door je meerderjarigheid grondig. Daardoor zullen er zich hopelijk geen essentiële wijzigingen in jullie verhouding voordoen. Zowel jijzelf als je ouders ondertekenen het schoolreglement bij het begin van het schooljaar voor akkoord. Jouw handtekening is echter volledig rechtsgeldig vanaf je achttiende verjaardag. In dit schoolreglement verwijzen wij met een asterisk (*) naar de items waarin je vanaf je meerderjarigheid autonoom kan optreden. Wij vragen jou toch om alle briefwisseling en rapporten aan je ouders voor te leggen en hen te laten tekenen voor ontvangst op de daartoe bestemde bladzijde in jouw agenda of strookje. Het hele korps wenst je veel enthousiasme en succes toe bij deze nieuwe start. de directeur Kristel Tinck de adjunct-directeur Stephan Beirnaert - 3 -

5 Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en ouders. In het tweede deel vind je o.m. het studiereglement, de leefregels en praktische afspraken, waaronder het orde- en tuchtreglement. Ten slotte vind je nog heel wat informatie over diverse onderwerpen in het derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. Alle drie de delen werden besproken op de schoolraad. Je inschrijving in onze school houdt in dat je ouders (*) akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig dat we het schoolreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er wijzigingen zijn in het eerste of tweede deel, dan moeten je ouders (*) opnieuw akkoord gaan. Bij veranderingen in het derde deel is dat niet nodig. Zodra je achttien wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het schoolreglement over je ouders spreken, zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het schoolreglement goed leest, ermee akkoord gaat en het naleeft. In dit schoolreglement spreken we op sommige plaatsen over de directeur of zijn afgevaardigde. Het kan dan gaan om een ander lid van het directieteam, een graadcoördinator - 4 -

6 Deel 1 Pedagogisch project en engagementsverklaring "VTI Sint-Laurentius" staat voor Vrij Technisch Instituut Sint-Laurentius. Het VTI Sint-Laurentius is een vrije school binnen de scholengroep Vlot! en is ook aangesloten bij het katholieke schoolnet. Het vormt samen met de andere vrije scholen voor secundair onderwijs uit Lokeren, Eksaarde, Hamme en Zele één scholengemeenschap genaamd Scholen aan de Durme. Wat beogen wij? 1. Het opvoedingsproject: meer dan leerinhouden meegeven Onderwijzen is vooral op kennisoverdracht gericht, op leerinhouden. Opvoeden is veel ruimer en richt zich tot de ganse persoonlijkheid op cognitief, affectief, sociaal en religieus vlak. Opvoeden is jongeren begeleiden tot ze zelfstandig hun eigen weg kunnen gaan. Een opvoedingsproject is een geheel van waarden en doelstellingen dat men wil verwezenlijken in functie van een bepaalde kijk op mens en maatschappij. Het is een opvoedingsideaal waarbij de hele schoolgemeenschap betrokken is. Het opvoedingsproject richt zich zowel tot leerlingen en leerkrachten, ondersteunend en onderhoudspersoneel als tot de ouders, omdat allen er op verschillende wijze bij betrokken zijn. 2. Kerngedachten van het opvoedingsproject van het VTI Het VTI Sint-Laurentius wil jongeren via leerinhouden en opvoeding, op een eigentijds-christelijke wijze, helpen groeien tot verantwoordelijke mensen die creatief hun plaats kunnen innemen in de maatschappij van morgen; door zorg voor de kwaliteit van ons onderwijs en door het scheppen van een goed studieklimaat jongeren vormen, met een perspectief op een volwaardige plaats op de arbeidsmarkt met zijn steeds toenemende eisen; een plaats zijn waar leerlingen, leerkrachten, opvoeders en ander personeel, zich thuis en aanvaard voelen; vanuit evangelische inspiratie diepere levenswaarden ter sprake brengen; aandacht en respect hebben voor de talentrijken, de sociaal vaardigen, maar ook voor de minderbedeelden, de moeilijke karakters, de gekwetste leerlingen; verdraagzaam zijn ten opzichte van mensen met een andere levensbeschouwing en ten opzichte van mensen afkomstig uit andere culturen; aandacht schenken aan samenwerking, aan medeverantwoordelijkheid, aan veiligheid, aan kwaliteit van het gepresteerde werk, aan zorg voor lokalen, materialen en gereedschappen

7 Engagementsverklaring tussen school en ouders In deze engagementsverklaring vind je een aantal afspraken die wij met je ouders maken bij de inschrijving. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je bij ons bent ingeschreven. Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg binnen de scholengemeenschap Scholen aan de Durme, waartoe onze school behoort en met de schoolraad van onze school. Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn/haar school- en studieloopbaan. Het inschrijven van uw kind in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op uw medewerking. 1. Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact Onze school wil met u als ouders, de dichtste partners in opvoeding en onderwijs, nauwe contacten houden. Werken aan een gemeenschappelijke taak en een gedeelde verantwoordelijkheid veronderstelt immers regelmatig overleg. Op afspraak is het steeds mogelijk om de (adjunct-)directeur of een personeelslid te spreken. Ook de school kan met u individueel een afspraak maken om zoon/dochter meer direct op te volgen. De geplande oudercontacten zijn voor ons belangrijke en uitgelezen momenten om met u in dialoog te treden rond het schools functioneren (resultaten, gedrag, evolutie) van uw zoon/dochter. De data voor oudercontacten zijn opgenomen in de schoolkalender én in dit schoolreglement en worden per brief meegedeeld. Wanneer u expliciet wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn op het oudercontact, verwacht de school dat u ook op die uitnodiging ingaat en dat u, indien dit niet mogelijk is, de school daarvan verwittigt. Noteer alvast de data in uw agenda. 2. Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid 2.1 Door de inschrijving van uw zoon/dochter in onze school verwachten we dat hij/zij vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat hij/zij volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven uw zoon/dochter een kans om zich te verrijken en zich verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat uw zoon/dochter hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat uw zoon/dochter elke schooldag tijdig aanwezig is op school. Te laat komen kan gesanctioneerd worden met een orde- of tuchtmaatregel. Het kan altijd gebeuren dat uw zoon/dochter om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of lesvervangende activiteiten of dat hij/zij te laat komt. Voor een goede opvolging van afwezigheden is het belangrijk de school hierover tijdig in te lichten. De concrete afspraken vindt u terug in het schoolreglement onder het punt 3.1. Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag een leerling niet meer dan 29 halve schooldagen ongewettigd afwezig zijn geweest. Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw zoon/dochter dagelijks op school is, deelneemt aan de door de school georganiseerde activiteiten, en ook telkens op tijd aanwezig is

8 2.2 Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten. Zomaar wegblijven uit de school kan echter niet. Bij moeilijkheden wil de school, samen met het CLB, helpen om ze op te lossen. De school verwacht bovendien uw actieve medewerking bij eventuele begeleidingsmaatregelen op dit vlak. Van zodra de school de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier door naar het ministerie van Onderwijs en Vorming en/of gerechtelijke overheid. De school sloot hiervoor de nodige protocollen met de lokale politie. Indien u of uw zoon/dochter niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kan de directeur beslissen om een tuchtprocedure tegen de leerling op te starten omdat hij/zij het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan de school ook beslissen uw zoon/dochter uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat hij/zij hardnekkig blijft spijbelen of omdat het voor de school al een hele tijd niet duidelijk is waar uw kind verblijft. 3. Wederzijdse afspraken over vormen van individuele leerlingenbegeleiding Naast een algemeen zorgbeleid voor alle leerlingen kan onze school instaan voor een individueel begeleidingstraject, zowel op studievlak als op socio-emotioneel vlak, als de draagkracht van de school het toelaat en de noodzaak duidelijk is voor alle partijen. Dit gebeurt in overleg met alle betrokkenen. Het spreekt vanzelf dat, om de begeleidingsinitiatieven te laten slagen, uw positieve medewerking noodzakelijk is. Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal Onze school is een Nederlandstalige school. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat u uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten de school. Wanneer uw kind enkel Nederlands hoort, spreekt of leest tijdens de schooluren, dan is het voor de school een onmogelijke opgave uw kind een behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen

9 Deel 2 Reglement 1. Inschrijving 1.1 Eerste inschrijving Vooraleer je ingeschreven wordt, nemen jij, en je ouders, kennis van het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Je kan pas ingeschreven worden nadat je ouders (*) akkoord zijn gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van onze school. Dit betekent dat je niet telefonisch ingeschreven kan worden en dat minstens één van je ouders (*), die handelt met de instemming van de andere ouder, aanwezig is op het intakegesprek. De ondertekening van het pedagogisch project en het schoolreglement gebeurt op school. 1.2 Voorrang Je broers en zussen (ofwel hebben jullie dezelfde moeder of vader, al dan niet wonend op hetzelfde adres, ofwel hebben jullie geen gemeenschappelijke ouders, maar wonen jullie wel onder hetzelfde dak) en de kinderen van onze personeelsleden hebben bij voorrang op alle andere leerlingen een recht op inschrijving in onze school. 1.3 Herinschrijving Eens je ingeschreven bent in onze school, ben je, tenzij je definitief wordt uitgesloten, ingeschreven voor de duur van je volledige schoolloopbaan. Onze school vraagt op het einde van het schooljaar, omwille van een goede en tijdige schoolorganisatie, aan elke leerling wel een herbevestiging van de inschrijving. Over de concrete procedure vind je meer informatie in deel Inschrijving geweigerd? Onze school heeft het recht om je inschrijving te weigeren indien je, na een tuchtprocedure, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar uit onze school definitief werd uitgesloten Onze school kan je inschrijving weigeren wanneer je je in de loop van het schooljaar aanbiedt omdat je door een andere school definitief uitgesloten werd. Het lokaal overlegplatform zal automatisch bemiddelen Onze school heeft het recht om elke bijkomende inschrijving te weigeren wanneer wegens materiële omstandigheden de vooropgestelde maximumcapaciteit wordt overschreden Als je je aanbiedt met een inschrijvingsverslag waarmee je georiënteerd werd naar het buitengewoon secundair onderwijs, dan schrijft onze school je voorwaardelijk in. Indien de school vaststelt niet voldoende draagkracht te hebben, wordt de overeenkomst ontbonden. 1.5 Vrije leerling Als je niet voldoet aan de reglementair vastgelegde toelatings- of overgangsvoorwaarden, kan je inschrijving geweigerd worden. In een dergelijk geval kan je ingeschreven worden als vrije leerling. Op een dergelijke inschrijving heb je geen recht. Ze heeft ook als gevolg dat er op het einde van het schooljaar geen studiebewijs uitgereikt kan worden

10 2. Onze school 2.1 Wat bieden wij aan? DE EERSTE GRAAD eerste leerjaar eerste leerjaar A met 2 keuzepakketten: - wiskunde-talen (voorbereidend op industriële wetenschappen) - technische activiteiten (voorbereidend op de andere technische richtingen) eerste leerjaar B schenkt aandacht aan praktische vaardigheden (voorbereidend op beroepsrichtingen) tweede leerjaar tweede gemeenschappelijk leerjaar met als basisopties : - industriële wetenschappen - mechanica-elektriciteit (voorbereidend op elektromechanica) - mechanica-elektriciteit (voorbereidend op technieken) - bouw- en houttechnieken beroepsvoorbereidend leerjaar : - decoratie-metaal DE TWEEDE GRAAD Studierichtingen in eerste en tweede leerjaar tso bso - industriële wetenschappen - basismechanica - elektromechanica - schilderwerk en decoratie - mechanische technieken - elektrotechnieken - houttechnieken DE DERDE GRAAD Studierichtingen in eerste en tweede leerjaar tso - industriële wetenschappen - elektromechanica - industriële informatie- en communicatietechnologie - mechanische vormgevingstechnieken - elektrische installatietechnieken - houttechnieken - 9 -

11 bso - lassen-constructie - schilderwerk en decoratie Studierichtingen in het derde leerjaar bso - fotolassen - decoratie en restauratie schilderwerk SECUNDAIR NA SECUNDAIR (Se-n-Se) - stuur- en beveiligingstechnieken 2.2. Dagindeling, lesspreiding, vakantie- en verlofregeling Dagindeling De schooluren zijn de volgende: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.20 u. tot u. en van u. tot 17 u. Van bovenvermeld schema wordt afgeweken voor de eerste- en tweedejaars. Om organisatorische redenen kan er afgeweken worden van bovenvermelde beginen einduren. Alle klasgroepen hebben een halve dag vrij in het lessenrooster. Bij het begin van de lessen (8.20 u. en u.) en na de recreaties (10.10 u. en u.) gaan de leerlingen bij het eerste belteken in twee rijen staan op de aangewezen plaats. Het tweede belteken vraagt om stilte. Onder begeleiding gaan de leerlingen rustig naar de respectievelijke lokalen Stiptheid De lessen beginnen elke dag om 8.20 u. en om u. Je bent binnen vỏỏr het eerste belsignaal. Wie vroeger aankomt, kan zijn tijd rustig doorbrengen in de cafetaria. Wie geen toestemming heeft om buiten de school te gaan eten, blijft op school. Een uitzondering daarop kan je aanvragen bij de adjunct-directeur Te laat komen Je begrijpt dat wie te laat komt in de les het klasgebeuren stoort. Vertrek dus tijdig. Als je te laat komt, meld je je aan op het leerlingensecretariaat en word je pas in de klas toegelaten op vertoon van de agenda waarin een nota staat en het uur van aankomst. Als je te laat komt zonder geldige reden of geregeld te laat komt nemen we een passende ordemaatregel Middagpauze Alle leerlingen van de eerste en de tweede graad blijven op school. Enkel de leerlingen die via bijlage 3.2 de toelating krijgen om thuis te middagmalen, maken hierop een uitzondering. Derdegraadsleerlingen kunnen mits toestemming van hun ouders (*) (via bijlage 3.1) tijdens de middagpauze de school verlaten. De leerlingenkaarten zullen een efficiënte controle mogelijk maken op de aanwezigheden 's middags. Wij dulden in geen geval dat je de school verlaat zonder toestemming. Inbreuken daarop nemen we ernstig. Belangrijk in dit verband: bijlage 3. We verwachten van de leerlingen die de school s middags verlaten, dat ze zich correct gedragen en de schoolomgeving en de stad netjes houden. Leerlingen die

12 zich hieraan niet houden, kunnen hun toelating verliezen. De ouders (*) zullen hiervan op de hoogte worden gebracht Studie 's morgens: als je vrij vroeg op school aankomt, kun je gebruik maken van de cafetaria in campus A. Er is ook ochtendstudie voorzien in campus C vanaf 7.45 u. 's avonds: voor alle leerlingen is er gratis de mogelijkheid tot begeleide studie tot 17 u. Een leerling kan ook verplicht worden om in deze leerstudie taken, toetsen, remediëringsoefeningen, in te halen of af te werken. Als ouder (*) word je hiervan uiteraard op de hoogte gebracht Vakantie- en verlofregeling Omdat de concrete vakantie- en verlofregeling elk schooljaar verschillend is, vind je de informatie daarover in deel 3 van dit schoolreglement. 2.3 Beleid inzake extra murosactiviteiten Als je ingeschreven bent in onze school verwachten we dat je vanaf de eerste schooldag tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten van het leerjaar dat je volgt. Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten e.d. worden als normale schooldagen beschouwd, ook als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen. Dit betekent dan ook dat je hieraan moet deelnemen. Indien je afwezig bent, rekenen we de kosten voor gemaakte reservaties door. 2.4 Schoolkosten Hoewel het onderricht zelf kosteloos is, zijn er toch enkele bijkomende uitgaven zoals voor eigen gereedschap, werkstukken, werkkledij, persoonlijke beschermingsmiddelen, boeken... Wij proberen de uitgaven zo beperkt mogelijk te houden door via een organisatie de leerlingen op de voordeligste manier leerboeken te bezorgen, door cursussen in eigen beheer uit te geven en gereedschappen ter beschikking te stellen. In bijlage 4 vind je een lijst met financiële bijdragen die we van jou of je ouders kunnen vragen. De lijst bevat zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven: Verplichte uitgaven zijn uitgaven die je ouders (*) zeker zullen moeten maken zoals het betalen van je schoolboeken, kopieën Zaken die je alleen bij ons kan aankopen, zoals voorgedrukte taken- en toetsenbladen, koop je verplicht bij ons. Er zijn ook zaken die je zowel bij ons als ergens anders kan kopen. Je kiest zelf waar je die zaken koopt. Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen of activiteiten waar je niet verplicht aan deelneemt. Als je ervan gebruik maakt, dan moeten je ouders ervoor betalen. In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen: Van sommige kosten kennen we op voorhand de prijs. Dat zijn de vaste prijzen. Van die prijzen zullen we niet afwijken

13 Van sommige kosten kennen we de prijs niet op voorhand. We geven voor die kosten richtprijzen mee. Het bedrag dat je moet betalen zal in de buurt van de richtprijs liggen, het kan iets meer zijn, maar ook iets minder. We baseren ons bij het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig schooljaar heeft gekost. De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad. Eind augustus of begin september, na ontvangst van je boeken, betaal je de rekening van deze boeken. Deze boeken worden apart verrekend zonder tussenkomst van de school. De afrekening van de schoolbenodigdheden die de school aanbiedt, ontvang je in oktober, februari en juni. In oktober sturen we de afrekening van de schoolbenodigdheden en we vragen een voorschot voor de werkstukken. Op de tweede schoolrekening wordt een voorschot voor de kopieën aangerekend. We baseren ons daarvoor op het aantal kopieën van het vorige schooljaar. Het bedrag van dit voorschot ligt tussen 20,00 euro en 70,00 euro naargelang de studierichting. Tenslotte ontvang je in juni de eindafrekening. In deze rekening vind je ook de correcte berekening en de vereffening van de fotokopieën en de werkstukken. We verwachten dat de afrekeningen tijdig en volledig worden betaald. Dat betekent binnen de 30 dagen na verzending. Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot betaling van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken tot het betalen van de volledige rekening. De school kan niet ingaan op een vraag tot splitsing van de schoolrekening. Als er tussen je ouders onenigheid bestaat over het betalen van de schoolrekening, dan zal de school aan elk van je ouders een identieke schoolrekening versturen. Zolang het verschuldigde bedrag niet volledig betaald is, blijft elke ouder het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze onderling gemaakt hebben. Indien jij of je ouders problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, kunnen jullie contact opnemen met de directie. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingsmodaliteit (zie deel 3). Wij verzekeren jou en je ouders een discrete behandeling van jullie vraag. Wat doen we bij wanbetaling? Bij niet-betaling van de rekeningen sturen we na twee maanden een herinnering met het overzicht van alle rekeningen die tot dan toe onbetaald zijn. Bij een tweede herinnering stellen we een aantal opties voor waaruit je ouders (*) kunnen kiezen: contante betaling in 1 keer of afbetaling in schijven. Andere voorstellen of oplossingen bespreken je ouders (*) met de directeur of met de adjunct-directeur. Wanneer de rekeningen nog onbetaald blijven, neemt de school telefonisch contact met je ouders (*) op of nodigen we ze uit voor een gesprek. We kunnen steeds een schuldaflossing op maat afspreken, eventueel in combinatie met hulp van het CLB en/of het OCMW en/of schuldbemiddeling. Wanneer al deze stappen niet leiden tot betaling, ontvangen je ouders (*) een brief van het schoolbestuur. Als ze hierop niet reageren, volgt een brief van de advocaat of van de gerechtsdeurwaarder. In laatste instantie kunnen we je ouders (*) voor het vredegerecht dagen. Bij betalingsmoeilijkheden dienen je ouders (*) in elk geval de school op de hoogte te brengen. Ze kunnen hiervoor terecht bij de directeur, bij de adjunct-directeur of de CLB-medewerker

14 Je ouders kunnen, indien ze dat nog niet gedaan hebben, een studiebeurs aanvragen. De school kan je hiervoor de nodige documenten bezorgen ( studiebeurzen) en kan je ouders (*) hulp bieden bij het invullen ervan

15 3. Studiereglement 3.1 Afwezigheid Zoals je in de engagementsverklaring in deel 1 kon lezen, ben je verplicht om alle dagen tijdig aanwezig te zijn op school of deel te nemen aan buitenschoolse (klasvervangende) activiteiten. Ook de aanwezigheid tijdens opendeurdagen kan door de directeur of zijn afgevaardigde verplicht worden. Je houdt als leerling in elk geval die datum vrij. Elke afwezigheid moet gewettigd worden. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch als je de juiste documenten binnenbrengt. Die afwezigheden vind je terug in de punten tot en met Je ouders (*) verwittigen de school in zulke gevallen zo snel mogelijk, als het mogelijk is op voorhand. In de andere gevallen heb je vooraf de uitdrukkelijke toestemming van de school nodig. Meer informatie daarover vind je in punt Je bent ziek Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte? een verklaring van je ouders (*) volstaat voor een korte ziekteperiode van één, twee of drie opeenvolgende kalenderdagen. Let op: dat kan maximaal vier keer in een schooljaar. een medisch attest is nodig: zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als één of meer van die dagen geen lesdagen zijn; wanneer je ouders (*) in hetzelfde schooljaar al vier keer een korte afwezigheid om medische redenen zelf gewettigd hebben met een eigen verklaring; als je afwezig bent wegens ziekte tijdens de proefwerken Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet? In de volgende gevallen beschouwen we een medisch attest als twijfelachtig: uit het attest blijkt dat de arts zelf twijfelt (hij schrijft dixit de patiënt ); de datum waarop het attest is opgemaakt valt niet in de periode van afwezigheid; begin- of einddatum zijn vervalst; het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden,... We beschouwen een afwezigheid die gewettigd wordt door een twijfelachtig medisch attest als spijbelen Wanneer lever je een medisch attest in? Je geeft de verklaring van je ouders of het medisch attest af op je eerste dag terug op school. Als je meer dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch attest onmiddellijk op school (laten) afgeven, dus vóór je terugkomt. Als je voor eenzelfde medische behandeling verschillende keren afwezig bent op school, volstaat één medisch attest met de verschillende data. Ook als je dikwijls afwezig bent vanwege een chronische ziekte kan je in samenspraak met de schoolarts één enkel medisch attest indienen. Wanneer je dan afwezig bent, is het

16 niet nodig om telkens naar een arts te gaan, maar volstaat een verklaring van je ouders. Wanneer je wegens ziekte afwezig bent tijdens de week onmiddellijk vóór of na een schoolvakantie (herfst-, kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie) kan die afwezigheid voortaan enkel gewettigd worden met een medisch attest. Een verklaring van de ouders kan dus niet langer aanvaard worden Wat met de lessen lichamelijke opvoeding die je mist wegens ziekte? Als je wegens ziekte, handicap of ongeval niet kan deelnemen aan bepaalde oefeningen of aan het geheel van het vak lichamelijke opvoeding, dan moet je aan je arts een medisch attest voor de lessen lichamelijke opvoeding en sportactiviteiten op school vragen. Op die manier kan de leerkracht lichamelijke opvoeding zien wat je wel en niet kan in de lessen. Als je door ziekte, ongeval of handicap vaak niet of helemaal niet deelneemt aan deze lessen, dan kan de leraar je een vervangtaak geven die achteraf beoordeeld wordt en meetelt als evaluatie. De klassenraad kan ook beslissen je een aangepast lesprogramma te geven. Dit wil zeggen dat je tijdens die uren ofwel een ander vak zal volgen, ofwel de lessen lichamelijke opvoeding op een andere manier zal benaderen (bv. theoretisch). Een aangepast lesprogramma maakt deel uit van de eindbeoordeling. Je ouders (*) kunnen steeds de vraag stellen naar een aangepast lesprogramma voor het vak lichamelijke opvoeding. De klassenraad zal deze vraag onderzoeken, maar deze maatregel is geen recht Wat is tijdelijk onderwijs aan huis? Als je door ziekte of ongeval tijdelijk minder dan de helft van de lessen op school kan volgen, heb je als regelmatige leerling recht op tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). Dit betekent dat je elke week 4 uur les krijgt thuis. De klassenraad beslist, in overleg met je ouders (*), welke vakken je tijdens die uren krijgt. TOAH is gratis. Je hebt recht op tijdelijk onderwijs aan huis als je aan deze voorwaarden voldoet: je bent 21 volledige kalenderdagen ononderbroken afwezig geweest. Als je na een periode van TOAH binnen 3 maanden hervalt of als je chronisch ziek bent, valt deze voorwaarde weg; je verblijft op 10 km of minder van de school; je ouders (*) bezorgen een schriftelijke aanvraag bij de directeur en voegen daar een medisch attest bij waaruit blijkt dat je onmogelijk naar school kan komen, maar wel les kan krijgen. Als je aan deze voorwaarden voldoet, starten we met TOAH ten laatste in de lesweek die volgt op de week waarin we je aanvraag ontvingen en konden beoordelen Je moet naar een begrafenis of huwelijk Je mag steeds afwezig zijn voor de begrafenis of huwelijksplechtigheid van een familielid of van iemand die bij jou thuis inwoonde. Je bezorgt ons dan vooraf een verklaring van je ouders (*), een overlijdensbericht of een huwelijksaankondiging

17 Je bent (top)sporter Als je een topsportstatuut hebt (A of B), kan je maximaal 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen aan stages, tornooien en wedstrijden. Je mag niet afwezig zijn voor wekelijkse trainingen Je hebt een topcultuurstatuut Als je een topcultuurstatuut hebt (A en B) kan de selectiecommissie je het recht geven om een aantal halve lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere activiteiten die aansluiten bij je discipline Je bent afwezig om één van de volgende redenen je moet voor een rechtbank verschijnen; de school is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk; bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming; op de dagen waarop je proeven aflegt voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap; je bent preventief geschorst; je bent tijdelijk of definitief uitgesloten; je neemt, als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering, deel aan activiteiten van de Vlaamse Scholierenkoepel; om een feestdag te vieren die hoort bij je geloof. Je ouders moeten dit wel vooraf schriftelijk melden aan de school. Het gaat om de volgende feestdagen die eigen zijn aan de door de grondwet erkende religies: Islam: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag); Jodendom: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest (4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen); Orthodoxe Kerk (enkel voor de jaren waarin het orthodox Kerst- of Paasfeest niet samenvalt met het katholieke feest: het Kerstfeest (2 dagen), Paasmaandag (1 dag), Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag) Je hebt de toestemming van de school om afwezig te zijn Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je onze toestemming nodig (vb. persoonlijke redenen, schoolvervangende projecten ). Daarvoor moet je je wenden tot de adjunct-directeur. Je hebt dus geen recht op deze afwezigheden. We kunnen je vragen om dit schriftelijk te verantwoorden (bv. een verklaring van je ouders) Wat als je afwezig bent tijdens proefwerken, overhoringen, klasoefeningen of persoonlijke taken? Als je om welke reden ook niet deelneemt aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk, kan je verplicht worden die achteraf te maken. Indien we vaststellen dat je regelmatig afwezig bent tijdens toetsen, zal de directie in samenspraak met de klassenraad iedere keer een doktersattest eisen. Als je gewettigd afwezig was bij één of meer proefwerken, beslist de directeur of zijn afgevaardigde samen met de klassenraad of je de gemiste proefwerken moet

18 inhalen. Hij beslist dan ook hoe en wanneer dat zal gebeuren. We brengen in dat geval je ouders (*) op de hoogte. Je moet geen examens afleggen de dag na een afwezigheid. Je moet dan wel aanwezig zijn en de examens van de volgende dag voorbereiden. Indien je echter wel aan de examens wenst deel te nemen, dan is hiervoor een schriftelijke toestemming van je ouders (*) noodzakelijk. Je geeft deze toestemming 's morgens af aan de adjunct-directeur Praktijklessen en stages inhalen Als je afwezig bent, kan de directeur of zijn afgevaardigde ook beslissen dat je de gemiste lesuren praktijk of stages moet inhalen. Hij bespreekt dit met de begeleidende klassenraad. Hij beslist ook hoe en wanneer je de praktijklessen of stages zal inhalen Spijbelen kan niet Misschien ervaar je leren en schoollopen soms als lastig of als een minder leuke opdracht. Blijf echter niet zomaar weg uit school. Spijbelen kan niet! Als er moeilijkheden zijn, willen wij je samen met het CLB er weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve instelling. Als je te veel spijbelt, zullen we het ministerie van onderwijs op de hoogte brengen. Bovendien hebben we met de politie de volgende afspraken gemaakt: Wanneer blijkt dat de begeleiding van het CLB onvoldoende helpt, dan kan de school dit melden aan de politie. Na de melding zal de school de politie op de hoogte houden van eventuele nieuwe spijbeldagen van de betrokken minderjarige. De politie zal nagaan of het wenselijk is dat er een anti-spijbelcontract wordt opgesteld. In het positieve geval zal de politie de minderjarige en zijn ouders uitnodigen voor een gesprek. Er worden afspraken gemaakt en deze worden vastgelegd in een anti-spijbelcontract. De politie geeft hiervan feedback aan de school. Er wordt een proces-verbaal opgesteld in volgende gevallen: Als het aanvankelijk niet opportuun leek om een anti-spijbelcontract op te starten Als men weigert het anti-spijbelcontract te ondertekenen Als het anti-spijbelcontract niet wordt nageleefd Na de dossierstudie en eventueel een oriënterend gesprek, adviseert de parketcriminoloog de magistraat over de oriëntatie van het dossier. Als je niet meewerkt, kan de directeur beslissen om je uit te schrijven. Dat kan bijvoorbeeld wanneer je blijft spijbelen of wanneer het voor ons al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent Van school veranderen tijdens het schooljaar Als je beslist om in de loop van het schooljaar van school te veranderen, verwittigen je ouders (*) ons onmiddellijk en schriftelijk. 3.2 Persoonlijke documenten Schoolagenda Iedere les vul je, op aanwijzing van de leerkracht, je schoolagenda ordelijk in: het lesonderwerp, eventueel de huistaak, met onderwerp en aard van de oefening

19 Een gewone verwijzing naar het leerboek volstaat niet. Elke leerkracht controleert voor zijn vak geregeld je agenda. Iedere week wordt je agenda door één van je ouders (*) ondertekend. De klastitularis zal dit controleren Notitieschriften Elke leerkracht zal je duidelijk zeggen welke leerstof en oefeningen je moet inschrijven en hoe dit dient te gebeuren. De vakleerkracht kan geregeld je notitieschriften nakijken. Zorg ervoor dat je ze steeds nauwgezet en volledig invult Persoonlijk werk Je taken en oefeningen worden zorgvuldig gemaakt en op de afgesproken dag afgegeven. Bij één dag of enkele dagen afwezigheid wordt elke huistaak bijgewerkt. Deze verplichting vervalt echter bij een langere gemotiveerde afwezigheid Rapport(en) In de loop van het schooljaar wordt geregeld een rapport uitgedeeld met vermelding van je studievorderingen. Voor data: zie in deel 3: de jaarkalender Bewaring persoonlijke documenten Al deze persoonlijke documenten dien je na het schooljaar zorgvuldig te bewaren, minstens nog tot het einde van het daaropvolgende schooljaar. Je kan als leerling worden aangeduid om je volledig pakket in te leveren op het einde van het schooljaar. 3.3 Begeleiding bij je studies De klastitularis Een van je leerkrachten is klastitularis. Bij die leerkracht kan je altijd terecht met je vragen en je problemen in verband met je studie of je persoonlijke situatie. Een gesprek in volle vertrouwen kan soms wonderen verrichten. De klastitularis volgt elke leerling van zijn klas van zeer nabij. Hij/zij is ook de meest aangewezen persoon om in te spelen op mogelijke problemen in de klas De begeleidende klassenraad Als leerling heb je recht op een passende begeleiding. Om het contact met en de samenwerking tussen al je vakleerkrachten te vergemakkelijken, komt er op geregelde tijdstippen een "begeleidende" klassenraad samen. De begeleidende klassenraad heeft oog voor de vorderingen en de attitudes van de leerlingen. Bij de bespreking van de studieresultaten zoekt men zo nodig naar een passende individuele begeleiding en kan een begeleidingsplan worden afgesproken. De klassenraad kan, eventueel in samenspraak met de CLB-medewerker en je ouders (*), inhaallessen of extra taken adviseren. Soms is doorverwijzing naar een begeleidend CLB-centrum of een andere instantie noodzakelijk. Van elke voorgestelde remediëring worden je ouders (*) via je schoolagenda of per brief op de hoogte gebracht. In het verslag van deze klassenraad wordt het resultaat van de bespreking evenals het geformuleerde advies aan je ouders (*) opgenomen

20 Je hebt het al begrepen: het hoofddoel is je studievordering te volgen om op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad voor te bereiden Een aangepast lesprogramma Normaal gezien volg je het hele programma van de studierichting waarin je bent ingeschreven. In enkele uitzonderlijke situaties kan de klassenraad toch beslissen om je voor één of meer vakken of vakonderdelen een aangepast lesprogramma te geven. Je ouders (*) kunnen dat bij ons aanvragen. Als je aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad de vraag onderzoeken en een beslissing nemen. Bij ziekte, ongeval of handicap: Als je wegens ziekte, ongeval of handicap één of meerdere vakken (tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad vervangende activiteiten geven. Dat kan betekenen dat je een vak op een andere manier zal benaderen (vb. meer theoretisch) of dat je een ander vak zal volgen. In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad je om medische redenen toestaan het lesprogramma over twee schooljaren te spreiden. De klassenraad beslist dan welke vakken in welk jaar worden gevolgd en zal je ook tussentijds evalueren. Als je een bijkomend studiebewijs wil behalen: Als je een bijkomend studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs wil behalen (= bijkomende kwalificatie), kan de klassenraad beslissen om je een vrijstelling toe te kennen. Dat kan enkel op voorwaarde dat je de vakken of leerinhouden al eerder hebt gevolgd én al over een studiegetuigschrift of diploma van secundair onderwijs beschikt. De klassenraad beslist of je in dat geval minder lesuren hebt of dat je een vervangend programma moet volgen. Bij (tijdelijke) leermoeilijkheden: Als je te maken hebt met (tijdelijke) leermoeilijkheden kan de klassenraad je toestaan om andere lessen of activiteiten te volgen om makkelijker terug aan te sluiten bij de klas. In principe kan er nooit een volledig vak wegvallen, tenzij je tijdens de vrijgekomen uren extra Nederlands krijgt. Een aangepast lesprogramma kan enkel in de volgende gevallen: o wanneer je een tijdelijke achterstand moet wegwerken omdat je verandert van studierichting of de overgang maakt vanuit het buitenland of het Franstalig onderwijs; o wanneer je als ex-okan-leerling een tijdelijke achterstand voor één of meer vakken moet wegwerken De evaluatie We geven je graag een woordje uitleg over de manier waarop de school je prestaties evalueert en hoe ze die informatie doorspeelt aan je ouders (*) Het evaluatiesysteem - studievorderingen gedurende het schooljaar Je oefeningen, je persoonlijk werk, de resultaten van je overhoringen, je leerhouding, zoals je inzet in de les, je medewerking aan opdrachten, groepswerk, vakgebonden attitudes e.d. worden nauwkeurig gevolgd en beoordeeld. Deze evaluatie verstrekt aan de leerkracht, maar vooral aan jezelf, informatie over bepaalde aspecten van je studievordering en ontwikkeling. Waar nodig voorzien de leerkrachten begeleidings- en/of remediëringsopdrachten. Indien de vakleerkracht

21 het nodig acht, kan hij/zij je doorverwijzen naar de leerstudie. De uitnodiging tot leerstudie kadert in de studiebegeleiding. De leerkracht bepaalt zowel het aantal als de spreiding van mondelinge en schriftelijke opdrachten. Al kan je bij de planning van taken en overhoringen worden betrokken, toch kan de leerkracht onaangekondigd in elke les leerstofonderdelen individueel of klassikaal overhoren. - Vakgebonden en -overschrijdende attitudes In de beoordeling van ieder vak afzonderlijk worden de vakgebonden attitudes mee in rekening gebracht. Over welke attitudes het gaat en over het gewicht van deze attitudes over de totale beoordeling van het vak, verneemt u meer in het rapport zelf en via de vakleerkracht. Tijdens de begeleidende klassenraden bespreken je leerkrachten ook jouw algemeen vormende attitudes. We streven ernaar om je goede houdingen aan te leren. Niet alleen je kennis, inzicht en vaardigheden evalueren we, maar ook je houding binnen de schoolcontext vinden we belangrijk. De klastitularis verwoordt op het rapport de bevindingen van de klassenraad. We houden hiermee rekening tijdens de deliberatie op het einde van het schooljaar. - stage en gip In de eindjaren gaat aparte aandacht naar de evaluatie van: - de stages en/of opleidingssessies; - de geïntegreerde proef: dit is een jaarproject met tussentijdse evaluatiestappen op basis waarvan wordt nagegaan of je voldoet voor de praktische en technische aspecten van je vorming. Deze proef wordt mee beoordeeld door deskundigen van buiten de school. Over de totale beoordeling van de gip verneemt u meer in het rapport zelf. Leerlingen die (een deel van) de stageperiode niet kunnen afwerken, kunnen uitgenodigd worden voor een uitgestelde stage De concrete organisatie - examens De bedoeling hiervan is na te gaan of je grotere gedeelten van de leerstof kan verwerken. De school zelf bepaalt het aantal examens. Tijdens de examens hanteren wij een halve-dagsysteem. De school behoudt zich het recht voor om in geval van onvoorziene omstandigheden daarvan af te wijken. Uiterlijk drie weken voor het eerste examen worden de leerlingen via smartschool én via een document examenrooster op de hoogte gebracht van hun definitieve examenrooster. Wegens ernstige redenen is het mogelijk dat de school een leerling toestaat om op een andere dan op de voorgeschreven manier ondervraagd te worden. Dat kan voortvloeien uit een begeleidingsplan (in samenspraak met de begeleidende klassenraad) of uit een uitzonderlijke individuele situatie. - visie op bijkomende proeven Bijkomende proeven zijn hoogst uitzonderlijk. Ze worden enkel gegeven wanneer de klassenraad over onvoldoende gegevens beschikt om de leerling te beoordelen

22 De beoordeling De manier waarop we de leerlingen beoordelen en/of quoteren op proeven, toetsen of examens, staat vermeld in het rapport in het document Hoe dit rapport lezen en begrijpen? Fraude Elk gedrag waarmee je probeert een juiste beoordeling van jezelf of van een medeleerling onmogelijk te maken, beschouwen we als een onregelmatigheid. We denken bv. aan: spieken, plagiaat, het gebruik van niet-toegelaten materialen, technieken en hulpmiddelen, met opzet afwezig blijven op evaluatiemomenten Wanneer je betrapt wordt op een onregelmatigheid, zal de persoon met toezicht de nodige bewijsstukken verzamelen en een ordemaatregel opleggen zodat de proef normaal kan verdergaan. Achteraf zullen we een gesprek met je hebben. Als je dat wil, kunnen je ouders daarbij aanwezig zijn. Een verslag van dit gesprek wordt daarna samen met de verklaring van de persoon die toezicht hield en andere bewijsstukken aan de klassenraad bezorgd. Die zal oordelen of hij de regelmatigheid als fraude beschouwt. De klassenraad deelt zijn beslissing zo snel mogelijk mee aan jou en je ouders. Het plegen van fraude kan tot gevolg hebben dat je voor de bewuste proef het cijfer nul krijgt of dat de bewuste proef nietig wordt verklaard (en je dus geen cijfer krijgt voor de proef). Bij ernstige vormen van fraude kunnen we bovendien een tuchtprocedure opstarten. Als fraude pas achteraf aan het licht komt en je al een getuigschrift of diploma hebt behaald, is het mogelijk dat je de afgeleverde getuigschriften en diploma s zal moeten teruggeven. Dat zullen we enkel doen wanneer de fraude zo ernstig is dat de behaalde resultaten nietig zijn en we de beslissing als juridisch onbestaande moeten beschouwen Mededeling van de resultaten - rapport Het is een schriftelijk verslag van je studievorderingen en attitudes doorheen het schooljaar en van je examenresultaten. Daardoor is het mogelijk je werkzaamheden op school te volgen, te evalueren, bij te sturen, te belonen. Het rapport vermeldt de manier waarop onze school je beoordeelt op proeven, toetsen of examens: onderlinge verhouding verschillende vakken, geïntegreerde proef; impact van dagelijks werk ; stages. In bepaalde klassen wordt in de technische en praktische vakken projectmatig gewerkt. De evaluatie ervan gebeurt in een kernklassenraad met de betrokken leerkrachten. De klastitularis bezorgt je dit rapport op de data die vermeld staan in de jaarkalender (zie deel 3). Op het einde van elk trimester/semester nodigen we ook je ouders (*) uit op de rapportdag. Elk rapport laat je door je vader of moeder (*) ondertekenen. Je geeft het de eerstvolgende schooldag terug aan je klastitularis die verantwoordelijk is voor het tussentijds bewaren ervan

23 - oudercontacten en informatievergaderingen Op geregelde tijdstippen organiseert de school contacten met je ouders (*) om hen te laten kennismaken met de school, de directie en de leerkrachten. Zij krijgen dan heel wat nuttige informatie over het pedagogisch project, de vakinhouden, het evaluatiesysteem, het rapport, de schoolagenda, enz.... Er zijn eveneens individuele contactmogelijkheden: - na de examens van het eerste en het tweede trimester en op het einde van het schooljaar; - andere contactmogelijkheden: zie deel 3. Om contact op te nemen met onze school, hoeven je ouders (*) niet te wachten tot de informatievergaderingen. Een telefoontje naar de directie volstaat voor een afspraak. 3.4 De deliberatie op het einde van het schooljaar Hoe werkt een delibererende klassenraad? De delibererende klassenraad bestaat ten minste uit de leraren die dit schooljaar aan jou hebben lesgegeven en wordt voorgezeten door de directeur of zijn afgevaardigde. Een leerkracht zal tijdens de delibererende klassenraad nooit deelnemen aan de bespreking van een leerling waaraan hij privaatlessen of een schriftelijke cursus heeft gegeven. Hij zal ook niet deelnemen aan de bespreking van familieleden tot en met de vierde graad: zijn kinderen (eerste graad), zijn kleinkinderen of broers en zussen (tweede graad), de kinderen van zijn broers en zussen (derde graad), zijn neven en nichten (vierde graad). Op het einde van het schooljaar is het de delibererende klassenraad die beslist: of je al dan niet geslaagd bent; welk oriënteringsattest en/of studiebewijs je krijgt. Hij steunt zich bij zijn beslissing op: de resultaten die je in de loop van het schooljaar hebt behaald; beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het schooljaar; de mogelijkheden voor je verdere studie- en beroepsloopbaan. De besprekingen van de delibererende klassenraad zijn geheim. De klassenraad kan je ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meer tekorten, neemt hij toch een positieve beslissing. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken. Wij zullen je hierbij helpen. Komt er echter geen zichtbare positieve evolutie, dan kunnen we het volgende schooljaar onmogelijk even soepel zijn. Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je best een onderdeel van de leerstof van één of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij je als studiehulp een vakantiewerk geven. De kwaliteit van het afgeleverde werk kan al belangrijk zijn voor het volgende schooljaar. De eindbeslissing, al dan niet met vakantietaak en/of waarschuwing, wordt aan jou en je ouders (*) meegedeeld via het eindrapport en eventueel per brief. Uiteraard kunnen jij en je ouders (*) met jullie vragen steeds terecht bij de directeur of zijn afgevaardigde, de klastitularis, de vakleerkrachten, eventueel de CLBafgevaardigde tijdens het geplande oudercontact

24 De personen die je beoordelen, hebben je gedurende een volledig schooljaar gevolgd en begeleid. Eind juni kennen zij je voldoende om een verantwoorde eindbeslissing (zie punt 3.4.2) te kunnen nemen, rekening houdend met je evolutie. Voor de eindjaren geldt dat de delibererende klassenraad van oordeel moet zijn dat je geslaagd bent op zowel de gip als het vakkenpakket. Zeer uitzonderlijk kan het gebeuren dat de delibererende klassenraad niet in staat is eind juni een eindbeslissing te nemen. Je deliberatiedossier is onvolledig en/of niet eenduidig. De klassenraad heeft meer gegevens nodig. Hij kan je dan bijkomende proeven opleggen op het einde van de zomervakantie en pas dan een beslissing nemen. Je ouders (*) worden hiervan via het eindrapport en eventueel per brief verwittigd. De delibererende klassenraad zal je ook een advies geven voor je verdere schoolloopbaan (zie punt 3.4.3) Mogelijke beslissingen Op basis van je prestaties in het voorbije schooljaar spreekt de delibererende klassenraad zich in de eerste plaats uit over je slaagkansen in het volgende schooljaar: - krijg je een oriënteringsattest A, dan word je zonder beperkingen toegelaten tot het volgende leerjaar; - ook met een oriënteringsattest B ben je nog geslaagd: je mag naar het volgende leerjaar overgaan, maar niet naar om het even welke studierichting. De delibererende klassenraad oordeelt dat bepaalde resultaten te zwak zijn om er een redelijke slaagkans te hebben; - als je niet geslaagd bent, dan krijg je een oriënteringsattest C en kan je niet overgaan naar een volgend leerjaar. Een oriënteringsattest is bindend, ook als je van school verandert. Na de eindleerjaren van een graad krijg je een studiebewijs dat van waarde is in de maatschappij: - een getuigschrift van de eerste graad; - een getuigschrift van de tweede graad; - een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad bso; - een diploma van secundair onderwijs (op het einde van het tweede leerjaar van de derde graad aso/tso/kso of op het einde van het derde leerjaar van de derde graad bso (specialisatiejaar); - een certificaat van een Se-n-Se - een studiegetuigschrift van het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht onder de vorm van een specialisatiejaar (voor leerlingen die dat jaar met vrucht beëindigen, maar niet aan alle voorwaarden voldoen om een diploma van secundair onderwijs te behalen) In de b-stroom van de eerste graad beslist de delibererende klassenraad pas op het einde van de graad of je geslaagd bent. Op het einde van het eerste leerjaar B krijg je nog geen oriënteringsattest, maar enkel een attest van regelmatige lesbijwoning. Als je vlak voor of in de loop van het beroepsvoorbereidend leerjaar van school of structuuronderdeel zou veranderen, kan het zijn dat de delibererende klassenraad van het eerste leerjaar B opnieuw zal samenkomen om alsnog een oriënteringsattest uit te reiken. Als je ouders niet akkoord gaan met deze

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO SCHOOLREGLEMENT 2013-2014 Don Bosco Haacht ASO INHOUD INHOUD... 0 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 3 Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring... 5 Deel II: Reglement... 8 1 Inschrijving... 8 1.1 Eerste

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven

Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven Scholengemeenschap voor Katholiek Secundair Onderwijs Sint-Quintinus Hasselt Stevoort Zonhoven TECHNISCH INSTITUUT HEILIG HART Kleine Breemstraat 5 3500 HASSELT Instellingsnummer: 039107 Schoolreglement

Nadere informatie

WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU

WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Inhoudsopgave WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU 3 INLEIDING 4 DEEL I - PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 4 1 WAT BEOGEN WIJ? 4 2 ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS 5 2.1

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016. Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1

Schoolreglement 2015-2016. Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement VTI-Diksmuide schooljaar 2015-2016 Pagina 1 HET VRIJ TECHNISCH INSTITUUT VAN DIKSMUIDE Een school waar je echt thuis bent! Het schoolreglement Ons schoolreglement

Nadere informatie

INLEIDEND WOORD. Schoolreglement 2011-2012 Pagina 1 van 37

INLEIDEND WOORD. Schoolreglement 2011-2012 Pagina 1 van 37 INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 2.1 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 5 2.2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO. Stationsstraat 89 3150 Haacht. Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht.

SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO. Stationsstraat 89 3150 Haacht. Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht. SCHOOLREGLEMENT DON BOSCO HAACHT ASO Stationsstraat 89 3150 Haacht Tel. 016 61 79 60 Fax. 016 60 82 88 email aso@dbhaacht.be Website www.dbhaacht.be SCHOOLJAAR 2014-2015 1 INHOUD... 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL...

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016

Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 Welkom in het Heilig Graf Je bent welkom in onze school. Een school met een duidelijke missie: Het Heilig Graf is een warme en creatieve school met een brede waaier

Nadere informatie

1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Schoolreglement 2015 2016 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

Tel.: 02/ Fax : 02/ Website :

Tel.: 02/ Fax : 02/ Website : Woluwelaan 20 1150 Brussel Tel.: 02/761.03.80 Fax : 02/761.03.81 E-mail : secretariaat@sjc.skynet.be Website : http://www.sjcwoluwe.be 1 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 7 1. Wat beogen

Nadere informatie

INLEIDEND WOORD. Pagina 1 van 37

INLEIDEND WOORD. Pagina 1 van 37 INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 2.1 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 5 2.2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN

Nadere informatie

Schoolreglement 2013-2014

Schoolreglement 2013-2014 Schoolreglement 2013-2014 Katholiek Onderwijs Geel - Kasterlee vzw SCHOOLREGLEMENT en leefregels Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring

Nadere informatie

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2014-2015 1 Schoolreglement 2014-2015 Inhoudsopgave pagina INLEIDING 4 DEEL

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2015-2016 Inhoudstabel Inleiding... 4 DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 Pedagogisch project... 5 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. SINT-JOZEFINSTITUUT SECUNDAIR ONDERWIJS Jagersstraat HAMME. durme.be.

SCHOOLREGLEMENT. SINT-JOZEFINSTITUUT SECUNDAIR ONDERWIJS Jagersstraat HAMME. durme.be. SCHOOLREGLEMENT SINT-JOZEFINSTITUUT SECUNDAIR ONDERWIJS Jagersstraat 5 9220 HAMME 052 47 92 84 052 47 07 55 stj @ durme.be www.stj.be 1 INHOUDSTAFEL blz. 3 Welkomwoord Het schoolreglement blz. 6 DEEL I:

Nadere informatie

T E C H N I C U M. Gildestraat Sint-Truiden. tel fax SCHOOLREGLEMENT

T E C H N I C U M. Gildestraat Sint-Truiden. tel fax SCHOOLREGLEMENT T E C H N I C U M Gildestraat 22 3800 Sint-Truiden tel 011 68 22 34 fax 011 67 49 80 SCHOOLREGLEMENT 1 september 2015-1 - Welkom in onze school: een school met een hart voor jou! Beste ouders het verheugt

Nadere informatie

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat Landen

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat Landen KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw Schoolreglement 2015-2016 Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 5 1 Pedagogisch project en engagementsverklaring... 6 1.1.

Nadere informatie

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden:

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden: vzw Katholiek Secundair Onderwijs van de Zusters van de Voorzienigheid Ondernemingsnummer 0409-977428 INSTITUUT MARIA KONINGIN INSCHRIJVINGEN 1. Het inschrijvingsdecreet Wettelijke voorwaarden voor inschrijving

Nadere informatie

Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius Holstraat Gent telefoon:

Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius Holstraat Gent telefoon: Hoger Technisch Instituut Sint-Antonius Holstraat 66 9000 Gent telefoon: 09 235 04 20 dagschool@htisa.be www.htisa.be schoolreglement 2012-2013 Inhoudsopgave schoolreglement Het schoolreglement... 4 Deel

Nadere informatie

Schoolreglement. schooljaar 2014 2015. Grafische Communicatie en Media Creatie en Mode Fotografie OK AN

Schoolreglement. schooljaar 2014 2015. Grafische Communicatie en Media Creatie en Mode Fotografie OK AN Grafische Communicatie en Media Creatie en Mode Fotografie OK AN Schoolreglement schooljaar 2014 2015 VISO Industrieweg 230, 9030 Mariakerke - Tel. 09 216 36 36 - Fax 09 216 36 37 - info@viso.be Vrij Instituut

Nadere informatie

Deel II Het reglement

Deel II Het reglement Deel II Het reglement 1 Inschrijvingen en toelatingen 2 Onze school 3 Studiereglement 3.1. Afwezigheid Je bent verplicht om alle dagen op tijd aanwezig te zijn op school en deel te nemen aan alle lessen

Nadere informatie

Inhoudsopgave EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4

Inhoudsopgave EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4 BPT klusjes 1 Inhoudsopgave HET SCHOOLREGLEMENT... 4 EEN PAPIEREN OF ELEKTRONISCHE VERSIE VAN HET SCHOOLREGLEMENT: UW KEUZE... 4 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1 PEDAGOGISCH PROJECT...

Nadere informatie

Het schoolreglement 2015-2016

Het schoolreglement 2015-2016 MIDDENSCHOOL SV Luitenant Dobbelaerestraat 16 9930 ZOMERGEM 09 372 78 38 09 372 44 46 sv@svsl.be www.svsl.be vzw Instellingsnr. 047217 311 2 44080 1 BOVENBOUW SL Dreef 47 9930 ZOMERGEM 09 372 77 18 09

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2016-2017 Jagerstraat 5 9220 Hamme sintjozef@kohamme.be http://www.kohamme.be 052 47 92 84 1 Geachte ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016

Schooljaar 2015-2016 Schoolreglement Schooljaar 2015-2016 1 Inhoudstafel Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 5 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring... 7 2.1 Wederzijdse afspraken m.b.t. het

Nadere informatie

Rozenberg Secundair Onderwijs Schoolreglement Schooljaar

Rozenberg Secundair Onderwijs Schoolreglement Schooljaar i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Rozenberg Secundair Onderwijs Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 Rozenberg 2 2400 MOL tel.: 014 31 33 43 fax: 014 31 99 52 e-mail: info@rozenbergmol.be website: www.rozenbergmol.be

Nadere informatie

Bijlage: Bijdrageregeling schooljaar 2015-2016...40. Schoolreglement 2015 2016 1

Bijlage: Bijdrageregeling schooljaar 2015-2016...40. Schoolreglement 2015 2016 1 1 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 3 1.1 Pedagogisch project: 10 krachtlijnen voor een unieke, degelijke, eigentijdse KASOG-pedagogie 3 1.2 Engagementsverklaring tussen school en

Nadere informatie

Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring

Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring Schoolreglement 2016 2017 2 Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders.

Nadere informatie

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20

Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70. Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 1 graad Vondel 41 1500 Halle Tel. 02/363.85.70 2 en 3 graad Parklaan 7 1500 Halle Tel. 02/363.80.20 SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2013-2014 1 Schoolreglement 2013-2014 Inhoudsopgave INLEIDING DEEL I Pedagogisch

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 Maris Stella Instituut Antwerpsesteenweg 67 2390 Oostmalle Tel. 03/312.02.33 Fax 03/309.12.44 e-mail: marisstella@skynet.be website : www.marisstella.be 2 INHOUDSTAFEL Inleiding

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind een beroep doet op onze school. De directeur, de leraars en het ondersteunend

Nadere informatie

EDUGO CAMPUS LOCHRISTI. Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 SCHOOLREGLEMENT

EDUGO CAMPUS LOCHRISTI. Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 SCHOOLREGLEMENT EDUGO CAMPUS LOCHRISTI Dorp Oost 32 09 355 89 46 9080 LOCHRISTI 09 355 20 06 www.edugo.be info.lochristi@edugo.be SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2013-2014 INHOUDSTAFEL DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING

Nadere informatie

HET SCHOOLREGLEMENT. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen.

HET SCHOOLREGLEMENT. Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. HET SCHOOLREGLEMENT Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over afwezigheden, begeleiding bij je studies

Nadere informatie

DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING

DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 HET SCHOOLREGLEMENT Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders. In het tweede deel vind

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A een goede school bouw je samen SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 S M A Instituut Sancta Maria Aarschot INLEIDING Beste leerling Beste ouders Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Inhoudsopgave Deel I -Pedagogisch project en engagementsverklaring... 3 1 Pedagogisch project... 3 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders... 4 2.1 Wederzijdse afspraken

Nadere informatie

Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be. Pedagogisch project en schoolreglement

Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be. Pedagogisch project en schoolreglement Kortrijksestraat 47 8020 Oostkamp 050 82 68 22 info@middenschoolsint-pieter.be www.middenschoolsint-pieter.be Pedagogisch project en schoolreglement Schooljaar 2014-2015 Welkom in onze school: een school

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT S M A

SCHOOLREGLEMENT S M A een goede school bouw je samen SCHOOLREGLEMENT 2017-2018 S M A Instituut Sancta Maria Aarschot INLEIDING Beste leerling Beste ouders Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind

Nadere informatie

S C H O O L R E G L E M E N T

S C H O O L R E G L E M E N T Sint-Jozefstraat 7 G L O R I E U X 9041 Oostakker SCHOOL VOOR WETENSCHAP & TECHNIEK 09 255 91 15 09 255 91 25 S C H O O L R E G L E M E N T S CHOOLJAAR 2 0 1 2-2 0 1 3 G L O R I E U X WETENSCHAP & TECHNIEK

Nadere informatie

Welkom in onze school, een school voor jou. Beste Ouders

Welkom in onze school, een school voor jou. Beste Ouders Welkom in onze school, een school voor jou. Beste Ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. De directie en de leraars zullen alles in

Nadere informatie

KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE

KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE KATHOLIEK ONDERWIJS GEEL - KASTERLEE Schoolreglement 2015-2016 Inhoudsopgave Schoolreglement Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring...5 1 Pedagogisch project... 5 1.1 Wie zijn we?... 5 1.2

Nadere informatie

DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING

DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING INLEIDEND WOORD DEEL I: PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1 PEDAGOGISCH PROJECT KOSH EERSTE GRAAD.... 5 2 ENGAGEMENTSVERKLARING... 7 2.1. WEDERZIJDSE AFSPRAKEN M.B.T. HET OUDERCONTACT... 7 2.2.

Nadere informatie

WELKOM. Beste ouder(s)(*)

WELKOM. Beste ouder(s)(*) WELKOM Beste ouder(s)(*) Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw zoon of dochter uw vertrouwen stelt in onze school. Wij, personeel en directie, zullen alles in het werk stellen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2014-2015 SAMEN LEREN - LEVEN - WERKEN HEILIG HARTINSTITUUT MIDDENSCHOOL SLANGSTRAAT 12 9220 HAMME Samenlevingsovereenkomst tussen directie, personeelsleden, leerlingen en ouders.

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Kerkstraat 4a 3980 Tessenderlo Tel. 013-66 22 27 Fax 013-66 32 98 E-mail: info@middenschoolpiusx.be webadres www.middenschoolpiusx.be Schooljaar 2015-2016 Naam: Adres: Klas: Klassenleraar/-lerares: PIUS

Nadere informatie

Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 1

Schoolreglement Schooljaar 2014-2015 1 Welkom... 2 Deel I Pedagogisch project en engagementsverklaring... 4 Deel II Het reglement... 7 1. Inschrijvingen en toelatingen... 7 2. Onze school... 8 3. Studiereglement... 9 4. Leefregels, afspraken,

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege. Tel.: 02/ Fax : 02/ Website :

Sint-Jozefscollege. Tel.: 02/ Fax : 02/ Website : Sint-Jozefscollege Woluwelaan 20 1150 Brussel Tel.: 02/761.03.80 Fax : 02/761.03.81 E-mail : info@sjcwoluwe.be Website : http://www.sjcwoluwe.be www.facebook.com/sjcwoluwe Inhoudsopgave Deel I PEDAGOGISCH

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU. Beste ouders, voogden, verantwoordelijken,

SCHOOLREGLEMENT WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU. Beste ouders, voogden, verantwoordelijken, Vrij Instituut voor Secundair Onderwijs J.B Guinardstraat 23, 9000 Gent Tel. 09 223 04 68 fax 09 269 00 88 e-mail: infogent@viso.be www.viso.be WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Beste ouders,

Nadere informatie

schooljaar 2010-2011

schooljaar 2010-2011 www.olvcollege.be Zottegem s c h o o l r e g l e m e n t schooljaar 2010-2011 Campus Bevegem Ooststraat 44 9620 Zottegem tel. 09 360 13 07 fax 09 361 28 23 directie@bevegem.olvcollege.be info@bevegem.olvcollege.be

Nadere informatie

Het schoolreglement. Kloosterbaan ARENDONK

Het schoolreglement. Kloosterbaan ARENDONK Kloosterbaan 5 2370 ARENDONK Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen onze school en je ouders.

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Sint-Elisabeth-Instituut Merksem

SCHOOLREGLEMENT Sint-Elisabeth-Instituut Merksem SCHOOLREGLEMENT 2016-2017 Sint-Elisabeth-Instituut Merksem Schoolreglement 2016-2017 2 Inhoud DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 5 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring

Nadere informatie

Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO

Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO Schoolreglement 2015-2016 Woord vooraf Schoolreglement Sint-Laurensscholen SO In de opvoeding van de jeugd dragen de ouders de eerste verantwoordelijkheid. Ook de school wil haar steentje daartoe bijdragen.

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2014-2015

SCHOOLREGLEMENT. schooljaar 2014-2015 SCHOOLREGLEMENT schooljaar 2014-2015 Dit schoolreglement geldt voor de leerlingen van de drie administratieve scholen onder de naam Damiaaninstituut: Damiaaninstituut A (123621) Damiaaninstituut B (031864)

Nadere informatie

Schoolreglement. Middenschool 2015-2016. >1 2015-2016 Schoolreglement

Schoolreglement. Middenschool 2015-2016. >1 2015-2016 Schoolreglement Schoolreglement Middenschool 2015-2016 >1 2015-2016 Schoolreglement WELKOM IN ONZE SCHOOL... JOUW SCHOOL!... 5 DEEL I ONS PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6 Pedagogisch project... 6

Nadere informatie

1 Inhoudsopgave. Schoolreglement

1 Inhoudsopgave. Schoolreglement 1 Inhoudsopgave 2 Deel I - Pedagogisch project en engagementsverklaring... 4 2.1 Pedagogisch project: 10 krachtlijnen voor een unieke, degelijke, eigentijdse KASOG-pedagogie. 4 2.2 Engagementsverklaring

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT 2016-2017 2 WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU Beste Ouders Het verheugt ons dat je voor het onderwijs en de opvoeding van jouw kind een beroep doet op onze school. Het directieteam,

Nadere informatie

2015-2016 O.-L.-V.-HEMELVAART-

2015-2016 O.-L.-V.-HEMELVAART- Schoolreglement 2015-2016 O.-L.-V.-HEMELVAART- Instituut Keukeldam 17 8790 Waregem 056 60 63 43 www.hemelvaart.be 2 WELKOM IN HET O.-L.-V.-HEMELVAARTINSTITUUT: OOK JOUW SCHOOL! Beste ouders Beste leerling

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016. Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O.

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016. Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O. SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Vrij Katholiek Secundair Onderwijs V.K.S.O. Schoolreglement 2015-2016 2 Inhoud 1. Pedagogisch project... 5 2. Engagementsverklaring tussen school en ouders... 6 2.1. Wederzijdse

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen Afwezigheden 1. Gewettigde afwezigheid Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. 1. 1 Afwezigheid om medische redenen a) Verklaring door de ouders Als de afwezigheid wegens ziekte niet langer

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Sint-Theresiacollege/Sint-Theresiacollege AEG. Veldstraat KAPELLE-OP-DEN-BOS Tel Fax

SCHOOLREGLEMENT. Sint-Theresiacollege/Sint-Theresiacollege AEG. Veldstraat KAPELLE-OP-DEN-BOS Tel Fax SCHOOLREGLEMENT Sint-Theresiacollege/Sint-Theresiacollege AEG Veldstraat 11 1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS Tel 015 71 93 70 Fax 015 71 40 71 Meerderjarige leerlingen kunnen zelfstandig optreden voor alle punten

Nadere informatie

Schoolreglement. www.sintjozefbrugge.be Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge

Schoolreglement. www.sintjozefbrugge.be Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge 2015 2016 2013 www.sintjozefbrugge.be Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge Sint-Jozefsinstituut Handel & Toerisme Zilverstraat 26 BE-8000 Brugge 050 33 19 43 050 34 30 51 Inhoud 1 Pedagogisch project en engagementsverklaring...

Nadere informatie

Welkom in onze school: een school voor jou

Welkom in onze school: een school voor jou Welkom in onze school: een school voor jou Beste ouders Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind voor onze school kiest. Wij, directie, leraren en alle personeelsleden zullen

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2015-2016 INHOUDSTAFEL WELKOM OP ONZE SCHOOL... 7 HET SCHOOLREGLEMENT... 9 DEEL 1 PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1. INLEIDING...10 2. HET OPVOEDINGSPROJECT VOOR DE K.V.O.-

Nadere informatie

Welkom in onze school: een school voor jou

Welkom in onze school: een school voor jou Welkom in onze school: een school voor jou Beste ouders Wij zijn blij dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind voor onze school kiest. Wij, directie, leraren en alle personeelsleden zullen

Nadere informatie

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Kerkstraat 4a 3980 Tessenderlo Tel. 013-66 22 27 Fax 013-66 32 98 E-mail: info@middenschoolpiusx.be webadres www.middenschoolpiusx.be Schooljaar 2016-2017 Naam: Adres: Klas: Klassenleraar/-lerares: PIUS

Nadere informatie

Schoolreglement Mater Dei Schooljaar

Schoolreglement Mater Dei Schooljaar Schoolreglement Mater Dei Schooljaar 2015-2016 Welkom op onze school! Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een engagementsverklaring tussen

Nadere informatie

1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen

1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen Addendum bij schoolreglement 1 september 2013 1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen Op schooldagen is de school van 8.00 tot 17.00 uur of tot het einde van de avondstudie

Nadere informatie

Schoolreglement. Bernardusbron Bernardustechnicum 2015-2016

Schoolreglement. Bernardusbron Bernardustechnicum 2015-2016 1 Schoolreglement Bernardusbron Bernardustechnicum 2015-2016 2 3 Beste Ouders Het verheugt ons dat U voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. De directie, leraars

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Ploegstraat 38 8380 Zeebrugge Tel. 050/55 96 10 Fax. 050/55 96 30 e-mail:zeebrugge@olvtd.be website : www.olvtd.be Schoolreglement O.L.V. Ter Duinen 1 schooljaar 2015-2016 Het

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar SCHOOLREGLEMENT. September 2015

SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar SCHOOLREGLEMENT. September 2015 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT September 2015 vzw Onderwijsinrichtingen Zusters der Christelijke Scholen West-Brabant RPR 0421 912 980 SANCTA MARIAINSTITUUT Heerweg 77 1502 LEMBEEK

Nadere informatie

Uit De Profeet (Kahlil Gibran)

Uit De Profeet (Kahlil Gibran) Geen mens kan u iets openbaren wat niet reeds half slapend in de dageraad van uw kennis ligt. De leraar die in de schaduw van de tempel wandelt, te midden van zijn leerlingen, geeft niets van zijn wijsheid,

Nadere informatie

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement 2014-2015. Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen

KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw. Schoolreglement 2014-2015. Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen KATHOLIEK ONDERWIJS LANDEN vzw Schoolreglement 2014-2015 Bovenbouw Sint-Gertrudis Molenbergstraat 25 3400 Landen Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 5 1 Pedagogisch project en engagementsverklaring... 6 1.1.

Nadere informatie

Beste ouder(s) Het verheugt ons dat U voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet.

Beste ouder(s) Het verheugt ons dat U voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. Welkom Beste ouder(s) Het verheugt ons dat U voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school een beroep doet. De directie en de leraars zullen alles in het werk stellen om de kansen te scheppen

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016. Vrij Technisch Instituut Edegemsesteenweg 129 2550 Kontich Tel: 03/457 01 38. E-mail: info@vtikontich.

SCHOOLREGLEMENT 2015-2016. Vrij Technisch Instituut Edegemsesteenweg 129 2550 Kontich Tel: 03/457 01 38. E-mail: info@vtikontich. SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 Vrij Technisch Instituut Edegemsesteenweg 129 2550 Kontich Tel: 03/457 01 38 E-mail: info@vtikontich.be 1 WELKOM IN HET VTI VAN KONTICH: DE SCHOOL OP JOUW MAAT! Beste ouder(s

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO

SCHOOLREGLEMENT. Don Bosco Haacht ASO SCHOOLREGLEMENT 2015 2016 Don Bosco Haacht ASO INHOUD INHOUD... 1 WELKOM IN ONZE SCHOOL... 4 Deel I: Pedagogisch project en engagementsverklaring... 6 Deel II: Reglement... 9 1 Inschrijving... 9 1.1 Eerste

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: ONZE SCHOOL ALS CHRISTELIJKE SCHOOLGEMEENSCHAP. 1 Pedagogisch project... 7

HOOFDSTUK 1: ONZE SCHOOL ALS CHRISTELIJKE SCHOOLGEMEENSCHAP. 1 Pedagogisch project... 7 Inhoudsopgave WELKOM IN ONZE SCHOOL: EEN SCHOOL VOOR JOU HOOFDSTUK 1: ONZE SCHOOL ALS CHRISTELIJKE SCHOOLGEMEENSCHAP 1 Pedagogisch project... 7 2 Engagementsverklaring tussen school en ouders... 8 2.1

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2006/4 (Controle van de leerlingen in

Nadere informatie

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen.

Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Inschrijvingen Hiermee willen we de belangrijkste regels omtrent het inschrijven als leerling bij de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (= PIKOH) bundelen. Het is raadzaam dit overzicht door te lezen.

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2016-2017 INHOUDSTAFEL WELKOM OP ONZE SCHOOL... 7 HET SCHOOLREGLEMENT... 9 DEEL 1 PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 1. INLEIDING... 5 2. HET OPVOEDINGSPROJECT VOOR DE K.V.O.-SCHOLEN...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016 1 SCHOOLREGLEMENT TSO/BSO 2015-2016 WELKOM IN ONZE SCHOOL Beste ouders Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind op onze school beroep doet. De directie en het personeel zullen

Nadere informatie

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden.

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden. Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

Schoolreglement. Schoolreglement Sint-Franciscus Evergem secundair onderwijs 1

Schoolreglement. Schoolreglement Sint-Franciscus Evergem secundair onderwijs 1 Schoolreglement 2017 2018 Schoolreglement Sint-Franciscus Evergem secundair onderwijs 1 Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project

Nadere informatie

PEDAGOGISCH PROJECT SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT SINT-NORBERTUSINSTITUUT. Stationsstraat DUFFEL.

PEDAGOGISCH PROJECT SCHOOLREGLEMENT SCHOOLREGLEMENT SINT-NORBERTUSINSTITUUT. Stationsstraat DUFFEL. SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 SINT-NORBERTUSINSTITUUT Stationsstraat 6 2570 DUFFEL Tel: 015 30 38 58 Fax: 015 30 38 95 e-mail: mail@snorduffel.be PEDAGOGISCH PROJECT EN SCHOOLREGLEMENT september 2014 1 2 PEDAGOGISCH

Nadere informatie

BESTE OUDERS. Hartelijk welkom in het Technisch Berkenboom-Instituut!!

BESTE OUDERS. Hartelijk welkom in het Technisch Berkenboom-Instituut!! SCHOOLREGLEMENT Deel I Pedagogisch project... 6 1 PEDAGOGISCH PROJECT... 6 2 ENGAGEMENTSVERKLARING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS... 8 2.1 Wederzijdse afspraken in verband met het oudercontact... 8 2.2 Wederzijdse

Nadere informatie

Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut.

Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut. Sint-Franciscusinstituut Kasteeldreef 2-9660 BRAKEL - 055 42 60 16 secretariaat@sintfranciscusinstituut.be www.sintfranciscusinstituut.be SCHOOLREGLEMENT 2015-2016 De wijzigingen in vergelijking met vorig

Nadere informatie

WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING...

WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... SCHOOLREGLEMENT s c h o o l j a a r 2 0 1 5-2016 Inhoud WELKOMSTWOORD... 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING... 6 1 BOUWSTENEN VAN HET OPVOEDINGSPROJECT... 6 1.1 Waarden van ons leefhuis...

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 COLOMAplus Te r v u u r s e s t e e n w e g 2 2 8 0 0 M e c h e l e n Te l. : 015 42 27 0 3 i n f o @ c o l o m a p l u s. b e w w w. c o l o m a p l u s. b e Inhoud

Nadere informatie

VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Veerle Westerlo

VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Veerle Westerlo VRIJE SINT-LAMBERTUSSCHOLEN Oosterwijk Veerle Westerlo SCHOOLREGLEMENT 2014-2015 -2- INHOUD 2 VOORWOORD 5 DEEL I PEDAGOGISCH PROJECT EN ENGAGEMENTSVERKLARING 6 I.1 Welkom in onze school 6 I.2 Onze school

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016

SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 Boeveriestraat 73 Zandstraat 138 8000 Brugge 8200Sint-Andries Telefoon (050) 33 35 02 Telefoon (050) 31 66 12 http://www.vtibrugge.be e-mail: info@vtibrugge.be Een

Nadere informatie

HEILIGE FAMILIE SECUNDAIR HOFSTRAAT SINT-NIKLAAS

HEILIGE FAMILIE SECUNDAIR HOFSTRAAT SINT-NIKLAAS HEILIGE FAMILIE SECUNDAIR HOFSTRAAT 15 9100 SINT-NIKLAAS 03 776 68 38 - DIRECTIE@HFAMILIE.COM WWW.HFAMILIE.COM - FACEBOOK.COM/H.FAMILIE.SECUNDAIR SCHOOLREGLEMENT H. FAMILIE SECUNDAIR 2016-2017 Geachte

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT Algemeen Secundair Onderwijs

SCHOOLREGLEMENT Algemeen Secundair Onderwijs SCHOOLREGLEMENT 2017-2018 Algemeen Secundair Onderwijs 1 Beste ouder(s) Wij zijn verheugd dat u uw dochter of zoon in onze school hebt ingeschreven. Dagelijks werkt u met al uw energie aan de opvoeding

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2016-2017 HET VRIJ TECHNISCH INSTITUUT VAN DIKSMUIDE Een school waar je echt thuis bent! Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR

SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR a SCHOOLREGLEMENT SCHOOLJAAR 2017-2018 Vzw De Ranken Sint-Romboutscollege Veemarkt 56-2800 Mechelen post@srco.be 015 20 24 10 http://www.srco.be Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste

Nadere informatie

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas, 03/777.07.06 fax 03 766 40 21 E-mail : vts@vtssn.be URL : htpp://www.vtssn.be Reglement 1 september 2011 2 vzw Vrije Technische

Nadere informatie

Schoolreglement

Schoolreglement Schoolreglement 2017-2018 HET VRIJ TECHNISCH INSTITUUT VAN DIKSMUIDE Een school waar je echt thuis bent! Het schoolreglement Ons schoolreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch

Nadere informatie

KSO LEMMENSINSTITUUT. Muziek en Woordkunst-Drama SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar

KSO LEMMENSINSTITUUT. Muziek en Woordkunst-Drama SCHOOLREGLEMENT. Schooljaar SCHOOLREGLEMENT Schooljaar 2011-2012 KSO Lemmensinstituut, Herestraat 53, 3000 LEUVEN info.kso@lemmens.wenk.be - 016 23 39 67 www.kso-lemmensinstituut.be Naam: Pagina 3 Inhoud Het schoolreglement... 7

Nadere informatie

VADEMECUM. Kies voor kleur. schooljaar 2013-2014. doelgroep: leerlingen en leerkrachten VITO-HOOGSTRATEN VZW. Schooljaar 2013-2014

VADEMECUM. Kies voor kleur. schooljaar 2013-2014. doelgroep: leerlingen en leerkrachten VITO-HOOGSTRATEN VZW. Schooljaar 2013-2014 VITO-HOOGSTRATEN VZW Vrij Instituut voor Technisch Onderwijs Gravin Elisabethlaan 30 2320 Hoogstraten tel. 03 340 40 30 fax 03 340 40 31 VADEMECUM schooljaar 2013-2014 Kies voor kleur Schooljaar 2013-2014

Nadere informatie

Schoolreglement 2015-2016

Schoolreglement 2015-2016 Schoolreglement 2015-2016 TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS 1 e GRAAD 2 e GRAAD 3 e GRAAD 1 e jaar A Industriële wetenschappen 2 e jaar Industriële wetenschappen Industriële wetenschappen Elektromechanica

Nadere informatie

Gravin Elisabethlaan Hoogstraten. Vademecum. Schooljaar Doelgroep: leerlingen en leerkrachten -

Gravin Elisabethlaan Hoogstraten. Vademecum. Schooljaar Doelgroep: leerlingen en leerkrachten - Gravin Elisabethlaan 30 2320 Hoogstraten Vademecum Schooljaar 2017-2018 - Doelgroep: leerlingen en leerkrachten - Welkom Beste ouders, Het verheugt ons dat u voor het onderwijs en de opvoeding van uw kind

Nadere informatie

Inhoudsopgave (1 september 2014)

Inhoudsopgave (1 september 2014) Inhoudsopgave (1 september 2014) INLEIDING... 3 DEEL I HET PEDAGOGISCH PROJECT... 4 1 Welkom in onze school jouw school!... 4 2 Pedagogisch project en doelstellingen... 6 3 Engagementsverklaring tussen

Nadere informatie