Nieuwsbrief Slachtofferbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Slachtofferbeleid"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Slachtofferbeleid Nr 39, augustus 2009 In dit nummer Actueel: Per 1 juli 2009: uitbreiding tweedelijns rechtsbijstand Actueel organisaties: Slachtofferhulp Nederland bestaat 25 jaar en viert op 30 september haar jubileum. Interview met algemeen directeur Jaap Smit. Project Versterking positie slachtoffers: - Stand van zaken werkgroep informatieverstrekking straf verloop - Pilot vernieuwd slachtofferloket: verbindingen tussen loketten: Samenwerking parket Middelburg en parket Breda in pilot. Jaarverslagen 2008: Schadefonds Geweldsmisdrijven, Slachtoffer in Beeld en het Fonds Slachtofferhulp. De Nieuwsbrief Slachtofferbeleid wordt maandelijks verspreid en is bedoeld om betrokkenen bij het slachtofferbeleid op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen. Meer informatie over het slachtofferbeleid is te vinden op onder recht en rechtsbijstand. Actueel: Per 1 juli 2009: uitbreiding tweedelijns rechtsbijstand De tweedelijns rechtsbijstand binnen het stelsel van de gesubsidieerde rechtsbijstand, artikel 44, vijfde lid van de Wet op de rechtsbijstand, is ten behoeve van slachtoffers van ernstige geweldsmisdrijven die een civiele vordering willen instellen op de dader. De regeling geldt nog niet voor nabestaanden van deze slachtoffers in het geval het slachtoffer ten gevolge van het misdrijf overlijdt. Om de regeling ook te laten gelden voor nabestaanden is een wijziging van de Wet op de rechtsbijstand noodzakelijk. Vooruitlopend op deze wetswijziging wordt als experiment per 1 juli 2009 geanticipeerd op deze uitbreiding van de regeling. Dat betekent dat vanaf deze datum ook nabestaanden van slachtoffers van levensdelicten in aanmerking komen voor gratis tweedelijns rechtsbijstand door een advocaat conform de huidige regeling voor slachtoffers.

2 Actueel organisaties: Slachtofferhulp Nederland bestaat 25 jaar en viert op 30 september haar jubileum. Interview met algemeen directeur Jaap Smit van Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp is geen luxe, maar één van de pijlers van onze rechtstaat Wat zijn volgens u de belangrijkste ontwikkelingen in de 25 jaar Slachtofferhulp Nederland? Jaap Smit: Slachtofferhulp heeft zich ontwikkeld van goed georganiseerde burenhulp, geboden door betrokken burgers die zich het lot van slachtoffers aantrokken, naar een normale (semi) professionele dienstverlening. Er was destijds niets. In de afgelopen 25 jaar heeft een emancipatie van het slachtoffer plaatsgevonden en deze beweging vindt nog steeds plaats. Gedurende deze emancipatiebeweging werd gestreden voor de rechten van slachtoffers en gevochten voor een volwaardige plaats. Deze emancipatiebeweging heeft ook haar neerslag gehad op de dienstverlening van Slachtofferhulp. In 2002 is Slachtofferhulp van een verzameling van 25 regionale stichtingen omgevormd tot 1 landelijke organisatie Slachtofferhulp Nederland. Dat is een uitstekende zet geweest die ertoe heeft bijgedragen dat Slachtofferhulp Nederland zich verder kon ontwikkelen. Wij noemden onszelf lange tijd een vrijwilligersorganisatie met alle beelden die daarbij horen. In een vrijwilligersorganisatie gaat het echter heel vaak om de vrijwilliger en niet altijd om de klant. Vragen als: vinden we voldoende vrijwilligers, kunnen en willen ze wat wij van hen vragen etcetera, spelen dan een belangrijke rol. Bovendien worden de grenzen van wat de organisatie aankan, in dat geval bepaald door de grenzen van de vrijwilliger. Wij noemen onszelf al jaren een slachtofferhulp organisatie die werkt met betaalde en vrijwillige krachten. In die organisatie staat de klant, in casu het slachtoffer centraal en worden de grenzen van de hulpverlening bepaald door de noden en rechten van het slachtoffer. Jaap Smit vervolgt: De afgelopen zes jaren hebben we ingezet op vier hoofdlijnen: Strafrechtsketen: versterking van de positie van Slachtofferhulp Nederland in de strafrechtsketen. We willen ervoor zorgen dat Slachtofferhulp Nederland volledig meetelt in de strafrechtsketen. Nieuwsbrief Nummer 39 augustus 2009 Slachtofferhulp Nederland heeft daarbij bepaalde taken naar zich toegetrokken waaronder de begeleiding van spreekrecht ter terechtzitting en het controleren van voegingsformulieren. Er komen nog taken bij. Dit geeft Slachtofferhulp Nederland een volwaardige plek in de strafrechtsketen. Letselschade: versterking van de positie van Slachtofferhulp Nederland bij de afwikkeling van letselschade. Slachtofferhulp Nederland is ook lid van de Letselschaderaad en heeft daarmee een belangrijke rol in de ontwikkeling rond de afhandeling van letselschade. Vooral verkeersslachtoffers en slachtoffers van rampen en calamiteiten worden daarmee geconfronteerd. Zo zijn wij ook zeer nauw betrokken geweest bij de oprichting van het Keurmerk Letselschade, die de kwaliteit van een rechtshulpverlener garandeert. Rampen en Calamiteiten: Slachtofferhulp Nederland heeft als crisisorganisatie een grote verantwoordelijkheid voor slachtoffers van rampen, calamiteiten en incidenten. In de afgelopen jaren is Slachtofferhulp Nederland daarin een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Internationaal : Slachtofferhulp Nederland speelt internationaal een belangrijke rol. Met 26 organisaties uit 22 landen is ze onderdeel van Victim Support Europe, waarvan ik zelf voorzitter ben. De positie van het slachtoffer is gedurende de laatste jaren aanzienlijk verbeterd. Welke rol heeft Slachtofferhulp Nederland hierbij gespeeld? Jaap Smit: Eén van de dingen die we hoog in het vaandel hebben staan is de belangenbehartiging van slachtoffers. Aan die verbetering van de positie van het slachtoffer heeft ook Slachtofferhulp Nederland een flinke bijdrage geleverd. We hebben regelmatig contact met politici en Justitie om te praten over de ontwikkelingen. Een goed voorbeeld dat hierdoor tot stand is gekomen is het casemanagement nabestaanden van levensdelicten. We zijn met een aantal nabestaanden om tafel gaan zitten en hebben gevraagd wat zij aan onze hulp hadden gehad. Op basis van die uitkomsten zijn wij intern om tafel gaan zitten hoe de hulpverlening aan Slachtofferbeleid Ministerie van Justitie

3 nabestaanden verbeterd kan worden. Vervolgens hebben we samen met Justitie en nabestaanden het casemanagement ontwikkeld. Dit is een enorme vooruitgang voor de hulpverlening aan deze slachtoffers. Deze vorm van hulpverlening is vervolgens uitgebreid naar slachtoffers van zware delicten. Maar slachtofferhulp blijft een vak onder de streep. Ik vergelijk het vaak met een vak als maatschappijleer op de middelbare school. Heel belangrijk, maar niemand blijft erop zitten. Mijn streven is dan ook het vak boven de streep te krijgen. Naast de eerste twee pijlers van de rechtstaat repressie en preventie is er een derde pijler: goede slachtofferhulp. Indien slachtoffers niet geholpen worden zullen ze denken: wat heb ik aan deze rechtstaat, ik trek toch aan het kortste eind. De beste ambassadeur voor een goede rechtsstaat is een tevreden slachtoffer. Er zullen altijd slachtoffers blijven, dus moet de slachtofferhulp goed zijn. Slachtofferhulp is net zo belangrijk als het vangen van boeven! Wat is de bijdrage van Slachtofferhulp Nederland geweest om het slachtofferbeleid in Nederland vorm te geven? Jaap Smit: Samenwerking. Door samenspel van de ervaringen uit de praktijk en de politieke opdracht en kennis van Justitie zorgen we er gezamenlijk voor dat het slachtoffer in Nederland beter wordt bediend. De samenwerking verloopt prima, we weten elkaar te vinden. Wat is uw visie op de toekomst? Wat zou u nog verbeterd/veranderd zien? Jaap Smit: Met betrekking tot de organisatie rijst de vraag op welke terreinen we in de komende jaren goed geschikte vrijwilligers kunnen werven en inzetten. De eisen die aan de organisatie worden gesteld worden hoger. Dit noopt ons om na te denken over de vraag op welke terreinen vrijwilligers worden ingezet, niet omdat de kwaliteit van een vrijwilliger minder is, maar om de continuïteit te waarborgen. Een aantal taken komt naar Slachtofferhulp Nederland toe waarvoor vaste krachten nodig zijn; begeleiding bij het voegen, casemanagers voor nabestaanden van levensdelicten en slachtoffers van zware zaken, en naar het zich laat aanzien zullen wij een belangrijke rol gaan spelen in het project veilige publiek taak. Daarnaast moeten we ons beraden over wat we voor de slachtoffers van een aantal nieuwe typen misdrijven, zoals cybercrime kunnen doen. Kortom: de voortschrijdende emancipatie van het slachtoffer doet ons voortgaan op de weg die we al in hebben gezet. U kunt het jaarverslag van Slachtofferhulp Nederland vinden op Project Versterking positie slachtoffers: Stand van zaken werkgroep informatieverstrekking strafverloop Eén van de maatregelen ten gevolge van de wet versterking positie slachtoffers is het verbeteren en uitbreiden van de informatieverstrekking aan slachtoffers over de invrijheidstelling van de veroordeelde. De maatregel houdt in dat een bepaalde groep slachtoffers er recht op heeft geïnformeerd te worden over de invrijheidstelling van de veroordeelde. De nieuwe wetgeving beoogt een grotere groep slachtoffers en nabestaanden te informeren dan de groep die tot op heden werd geïnformeerd. Was voorheen vooral het type straf (tbs, jeugddetentie, gevangenisstraf ) en de strafmaat van belang, nu omvat de groep alle slachtoffers van spreekrechtwaardige delicten. Daar kunnen ook zaken onder vallen met korte vrijheidsstraffen. Het doel van de maatregel is de confrontatie met de veroordeelde te voorkomen. De werkgroep heeft een informatiematrix opgesteld met daarin opgenomen wie wanneer en door wie geïnformeerd wordt. Zodoende is inzichtelijk gemaakt welke bestaande informatiemomenten er zijn en wat er nodig is om aan de nieuwe situatie te voldoen. Uit deze informatiematrix blijkt dat de informatieverstrekking uit een aantal complexe processen bestaat. De mogelijkheid om de informatieverstrekking te realiseren en/of verbeteren hangt nauw samen met de mogelijkheden om de processen automatisch te ondersteunen. Er wordt bij sommige processen nog handmatig gewerkt, wat het proces kwetsbaar maakt. Om de informatieverstrekking conform het wetsvoorstel te realiseren dient derhalve de automatisering aangepakt te worden. Tevens dient het Landelijk Informatiepunt Justitiële Verloven (LIJV) in Arnhem versterkt te worden en wordt hiervoor een business case gemaakt. Hierover vindt reeds overleg plaats tussen het departement, DJI en OM. Samenwerking parket Breda en parket Middelburg in pilot Vernieuwd Slachtofferloket Het slachtofferloket Breda neemt deel aan de pilot Vernieuwd Slachtofferloket. Al een aantal jaren voor de start van deze pilot was een samenwerkingsverband opgezet tussen het parket Breda en het parket Middelburg. Middelburg draait door dit samenwerkingsverband voor een groot gedeelte mee in de ontwikkelingen van het vernieuwd slachtofferloket. Slachtofferbeleid Ministerie van Justitie Nieuwsbrief Nummer 37 Augutus 2009

4 Waar is het mee begonnen? In 2005 hebben medewerkers van parket Breda samen met medewerkers van parket Middelburg een project gestart om tot afstemming en uniformisering te komen van de slachtofferwerkzaamheden op beide parketten. Om een effectieve samenwerking te kunnen garanderen, zijn eerst de werkwijzen bij beide parketten onder de loep genomen en op elkaar afgestemd. Met de start van het project is eerst het proces schadebemiddeling opgepakt. Beide arrondissementen hebben in goed overleg de OM processen en werkwijzen op elkaar afgestemd. In de loop van het project is samenwerking gezocht met Slachtofferhulp Nederland. Deze samenwerking is begonnen met het onderbrengen van de voegingsadviseurs op beide slachtofferloketten. Al gauw ontstond vanuit Slachtofferhulp Nederland de wens om meer inhoud te geven aan de samenwerking met het OM en de politie binnen het slachtofferloket. Hierna is ook de samenwerking met de politie intensiever geworden. Waar al iemand vanuit de politie binnen het slachtofferloket een taak had in de informatieverstrekking naar slachtoffers, heeft de politie binnen de slachtofferloketten ook een taak gekregen in het bemiddelen en afhandelen van schadeclaims. Ontwikkeling binnen pilot vernieuwd slachtofferloket In 2008 heeft het parket Breda een verzoek gedaan aan het Parket Generaal om mee te mogen gaan draaien als pilotregio en daarmee het slachtofferloket nog verder uit te bouwen. Op deze manier kan dan ook voortdurend worden ingespeeld op de politieke ontwikkelingen en de wens tot uitbreiding van samenwerking met de ketenpartners. De uitbouw van de fysieke samenwerking met drie partners zal adequate slachtofferzorg ten goede komen en maakt afstemming, snelle verwijzing en samenwerking makkelijker. Met de pilot Vernieuwd Slachtofferloket willen Breda en Middelburg graag voortborduren op de al bestaande samenwerking tussen deze twee parketten. De landelijke ontwikkelingen worden op beide parketten door de collega s van de slachtofferloketten enthousiast ontvangen. Regionale stuurgroep Door al die landelijke ontwikkelingen en de pilot Vernieuwd Slachtofferloket is inmiddels een regionale stuurgroep slachtofferzorg in het leven geroepen voor beide arrondissementen. In deze stuurgroep nemen vertegenwoordigers van politie, OM en Slachtofferhulp Nederland deel. Zij houden onder andere de ontwikkelingen van de loketten richting een vernieuwd slachtofferloket in het kader van de pilot in de gaten. Door de gezamenlijke stuurgroep kunnen de ontwikkelingen nog beter op elkaar worden afgestemd. zouden willen verbeteren. Kijkend naar de samenwerking tussen Breda en Middelburg op het gebied van slachtofferzorg zou men bijvoorbeeld kunnen denken aan één telefonisch informatiepunt (0900 nummer bijvoorbeeld). Hier wordt ook in de landelijke werkgroep van de pilot Vernieuwd Slachtofferloket over nagedacht. Dit is voor Breda en Middelburg onder andere het overwegen waard omdat het OM-systeem GPS het mogelijk maakt om in elkaars systemen te kijken en om dingen voor elkaar te kunnen doen. Door de afstemming van werkprocessen op het gebied van schadebemiddeling, worden door Breda en Middelburg nu al over en weer bepaalde werkzaamheden voor elkaar gedaan in GPS. Jaarverslagen 2008 Schadefonds Geweldsmisdrijven keert ruim 12 miljoen uit Slachtoffers van geweldsmisdrijven ontvingen in 2008 van het Schadefonds een gemiddeld uitkeringsbedrag van 2.650,-. In totaal keerde het fonds een bedrag uit van meer dan 12 miljoen. Van dit bedrag werd bijna 8 miljoen voor immateriële schade (smartengeld) toegekend en ruim 4,5 miljoen voor materiële schade. In 2008 besliste het Schadefonds over aanvragen van slachtoffers. Hiervan werd in de aanvraag toegewezen. Het Schadefonds slaagde er in de behandeltijd van de aanvragen substantieel te bekorten tot 121 dagen (ongeveer 17 weken). Dit is nog steeds een lange periode, maar bedacht moet worden dat het Schadefonds voor een goede beoordeling van de aanvragen, afhankelijk is van informatie van politie, justitie en medisch behandelaars. In 2008 liet het Schadefonds een doelgroeponderzoek uitvoeren. Hieruit bleek dat er per jaar ongeveer slachtoffers van geweldsmisdrijven zijn, die mogelijk in aanmerking komen voor een tegemoetkoming uit het Schadefonds. Omdat het fonds jaarlijks ongeveer aanvragen binnenkrijgt, betekent dit dat een groot deel van de slachtoffers geen aanvraag indient. Het Schadefonds spant zich daarom ook dit jaar weer extra in, om de groep slachtoffers van geweldsmisdrijven te bereiken. Het fonds doet dit onder meer door intensief samen te werken met Slachtofferhulp Nederland en met de politie. In het najaar verwacht het Schadefonds de resultaten van een vervolgonderzoek. Hierin staat de vraag centraal waaróm slachtoffers geen aanvraag indienen bij het Schadefonds. Voor een deel gebeurt dit overigens niet, omdat de schade al door de dader of via een verzekering vergoed wordt. De resultaten van het vervolgonderzoek zullen gebruikt worden om slachtoffers beter te bereiken. U kunt het jaarverslag van het Schadefonds Geweldsmisdrijven vinden op Toekomst Ondanks de vele ontwikkelingen die al in gang gezet zijn, blijven er aspecten waar Breda en Middelburg nog verder in Nieuwsbrief Nummer 37 Augustus 2009 Slachtofferbeleid Ministerie van Justitie

5 Slachtoffer in Beeld: Verdubbeling aantal slachtofferdadergesprekken In 2008 kreeg Slachtoffer in Beeld (SiB) 1078 aanmeldingen binnen en werden er 904 zaken afgesloten. Ten opzichte van 2007 is dat een verdubbeling van zowel het aantal aanmeldingen als afgesloten zaken. Ook andere partijen, zoals nabestaanden en getuigen, vroegen gesprekken aan. Dat waren echter maar 6 zaken, meldt het jaarverslag. Van de 904 afgeronde zaken is het in 371 zaken tot een daadwerkelijk contact gekomen tussen slachtoffer en dader. Dat komt neer op een slagingspercentage van 41 procent. Van de aanmeldingen kwam 12% tot stand op initiatief van het slachtoffer tegenover 87% vanuit de dader. SiB wil dit jaar onderzoeken hoe het komt dat slachtoffer zich veel minder vaak aanmelden voor een slachtoffer-dadergesprek. Daarnaast wordt er ook meer ingezet op communicatie en beleid naar Slachtoffferhulp Nederland om het aantal aanmeldingen positief te beïnvloeden. U kunt het jaarverslag van Slachtoffer in Beeld vinden op Volgende maand in de nieuwsbrief: Project Versterking positie slachtoffers: Pilot vernieuwd slachtofferloket: -- Verbinding tussen Maastricht, Den Bosch, Roermond en Eindhoven -- Verslag van het werkbezoek van de Directeur Generaal aan het slachtofferloket in Utrecht Actueel onderzoeken: Informatieverstrekking TBS en slachtoffers Fonds Slachtofferhulp Fonds Slachtofferhulp zet zich in voor slachtoffers van een misdrijf, verkeersongeval of ramp binnen Nederland. Voor slachtoffers, maar ook voor hun nabestaanden en getuigen, kunnen deze gebeurtenissen grote consequenties hebben. Fonds Slachtofferhulp financiert projecten ter verbetering van de positie van slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen en rampen. In 2008 waren dat o.a. projecten op het gebied van directe hulpverlening aan slachtoffers, maar ook onderzoeksprojecten om de hulpverlening te verbeteren. Voorbeelden zijn de projecten Kind en Trauma (posttraumatische reacties bij kinderen), AWARE (innovatieve hulp bij levensbedreigende belaging), Preventie en gevolgen van meisjesbesnijdenis, de opleidingen en onkosten van vrijwillige hulpverleners en de leerstoel Victimology, Human Security and Safety. Daarnaast hecht Fonds Slachtofferhulp veel waarde aan lotgenotencontact en belangenbehartiging. Het Fonds financiert op dat gebied verschillende lotgenotengroepen voor (nabestaanden van) verkeersslachtoffers en slachtoffers van geweldsmisdrijven en steunt organisaties als Vereniging Ouders Vermoord Kind, Aandacht Doet Spreken en Stichting Zijweg. U kunt het jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp vinden op Colofon Dit is een publicatie van: Ministerie van Justitie Directie Sanctie- en Preventiebeleid Schedeldoekshaven EX Den Haag Postbus EH Den Haag T F onder recht en rechtsbijstand. Slachtofferbeleid Ministerie van Justitie Nieuwsbrief Nummer 37 Augutus 2009

6

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig

Verkeersongeluk. Misdrijf. Calamiteit. Praktisch. Slachtofferhulp Nederland Veelzijdig deskundig Misdrijf Verkeersongeluk Calamiteit Juridisch Emotioneel Praktisch Veelzijdig deskundig biedt juridische, praktische en emotionele hulp aan slachtoffers van een misdrijf, calamiteit of verkeersongeluk.

Nadere informatie

Helpt na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij vermissing

Helpt na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij vermissing Helpt na een misdrijf, verkeersongeluk, calamiteit of bij vermissing Programma Wie zijn wij? Wie helpen wij? Wat doen wij? Ontwikkelingen Financiering Wie zijn wij? Wij Behartigen de belangen van slachtoffers.

Nadere informatie

Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing

Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing Helpt na een misdrijf, verkeersongeval, calamiteit of bij vermissing PROGRAMMA Wie helpen wij? De dienstverlening Onze vrijwilligers Ontwikkelingen Financiering SLACHTOFFERHULP NEDERLAND Slachtofferhulp

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer van een misdrijf, zoals een

Nadere informatie

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op

Hulp bij het herstel. Als slachtoffer kunt u bij. Slachtofferhulp Nederland terecht. voor kosteloze ondersteuning op Hulp bij het herstel Als slachtoffer kunt u bij Slachtofferhulp Nederland terecht 0900-0101 (lokaal tarief) voor kosteloze ondersteuning op emotioneel, praktisch en juridisch gebied. Bent u slachtoffer

Nadere informatie

Seksueel misbruik in een jeugdzorginstelling of pleeggezin

Seksueel misbruik in een jeugdzorginstelling of pleeggezin Seksueel misbruik in een jeugdzorginstelling of pleeggezin Hulp bij het indienen van een aanvraag voor de financiële regelingen van de overheid en jeugdzorginstellingen. Bent u slachtoffer van seksueel

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen

Slachtoffer. Schade? van geweld? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen Slachtoffer van geweld? Schade? Wat het Schadefonds Geweldsmisdrijven voor u kan doen Slachtoffer van geweld? Als u slachtoffer bent geworden van een geweldsmisdrijf, dan is dat een ingrijpende ervaring.

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Nieuwsbrief Slachtofferbeleid

Nieuwsbrief Slachtofferbeleid Nieuwsbrief Slachtofferbeleid Nr 45, juli 2010 In dit nummer Actueel - Rapport Europese best practices van herstelrecht in het wetboek van strafvordering - Schaderegeling en Slachtofferinformatie in Brabant

Nadere informatie

Slachtofferhulp is een seculiere vorm van pastoraat

Slachtofferhulp is een seculiere vorm van pastoraat 2009 Yvonne van der Heijden Secondant, december 2009 Interview Directeur Jaap Smit van Slachtofferhulp Nederland: Slachtofferhulp is een seculiere vorm van pastoraat Slachtoffers van misdrijven hebben

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN INLEIDING 1. Aanleiding en doelstelling van het onderzoek 1.1. De aanleiding 1.2. De doelstelling 1.3. De uitwerking 1.4. De rapportage 2. De problematiek ingeleid 2.1. Enkele cijfers 2.2. Het ontstaan

Nadere informatie

33000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012

33000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 33000 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 Nr. 75 Brief van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

2014D36200 LIJST VAN VRAGEN

2014D36200 LIJST VAN VRAGEN 2014D36200 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft over de beleidsdoorlichting slachtofferzorg (Kamerstuk 33 199, nr. 4) de navolgende vragen ter beantwoording aan de Staatssecretaris

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

Jaarplan en begroting 2017

Jaarplan en begroting 2017 Jaarplan en begroting 2017 Werkgebied Middenwest Slachtofferhulp Nederland biedt juridische, praktische en emotionele ondersteuning aan slachtoffers, nabestaanden, betrokkenen en getuigen. Samenwerken

Nadere informatie

Slachtoffers en Justitie

Slachtoffers en Justitie Slachtoffers en Justitie Dit informatieblad informeert u over uw rechten in een strafproces als slachtoffer of nabestaande. Het beschrijft ook hoe een strafproces werkt en welke hulp beschikbaar is. In

Nadere informatie

Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning Juridische ondersteuning In deze brochure staat informatie over de juridische ondersteuning voor: Slachtoffers van verkeersongevallen Nabestaanden van slachtoffers van dodelijke verkeersongevallen Slachtoffers

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze direct bij de Inspectie SZW Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze direct bij de Inspectie SZW De Inspectie SZW werkt samen aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen 2 Meldingsplichtige arbeidsongevallen

Nadere informatie

In dit informatieblad. 1 U staat er niet alleen voor

In dit informatieblad. 1 U staat er niet alleen voor Slachtoffers en Justitie In dit informatieblad krijgt u informatie over wat uw rechten als slachtoffer of nabestaande in een strafproces zijn, hoe een strafproces werkt en welke hulp beschikbaar is. Nabestaanden

Nadere informatie

5. Moet je een melding bij de commissie Samson hebben gedaan om voor een compensatieregeling in aanmerking te komen? Dat is niet noodzakelijk.

5. Moet je een melding bij de commissie Samson hebben gedaan om voor een compensatieregeling in aanmerking te komen? Dat is niet noodzakelijk. Vragen en Antwoorden compensatieregelingen slachtoffers van seksueel misbruik in de jeugd/pleegzorg In dit document vindt u vragen en antwoorden bij de mededelingen van het Ministerie van Veiligheid en

Nadere informatie

Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er

Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er Contact tussen slachtoffer/nabestaande en tbs-er Een richtlijn voor forensisch netwerkbegeleiders in Forensisch Psychiatrische Centra M. van Denderen, R. Bax, en N. Sweers Fase 1 Initiatief en motivatie

Nadere informatie

De bijbehorende rapporten en aanbiedingsbrieven zijn als bijlage bij deze brief gevoegd.

De bijbehorende rapporten en aanbiedingsbrieven zijn als bijlage bij deze brief gevoegd. > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.justitie.nl

Nadere informatie

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed?

HoE krijg Ik mijn ScHADE vergoed? Hoe krijg ik mijn schade vergoed? De schadevergoedingsmaatregel Heeft u als gevolg van een misdrijf schade geleden, dan is het strafproces een manier om uw schade vergoed te krijgen. Als de rechter vindt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Slachtofferbeleid

Nieuwsbrief Slachtofferbeleid Nieuwsbrief Slachtofferbeleid Nr 47, December 2010 In dit nummer Actueel Welkom! bij het ministerie van Veiligheid en Justitie Benoeming directeur Slachtofferhulp Nederland Actueel project VPS Nieuwe Schaderegeling

Nadere informatie

Inleiding. Deze folder is bestemd voor netwerkpartners van Slachtofferhulp Nederland die

Inleiding. Deze folder is bestemd voor netwerkpartners van Slachtofferhulp Nederland die Inleiding Deze folder is bestemd voor netwerkpartners van Slachtofferhulp Nederland die betrokken zijn of hulp verlenen aan nabestaanden van levensdelicten. U leest hierin wat Slachtofferhulp Nederland

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 22 februari 2013 Onderwerp Visie op slachtoffers

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 22 februari 2013 Onderwerp Visie op slachtoffers > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Jeugd en Sanctietoepassing Directie Sanctie- en

Nadere informatie

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade

Toelichting. voor slachtoffers van letselschade Toelichting voor slachtoffers van letselschade Letselschadehulp van Stichting Rechtsbijstand ZLM, wij doen het graag voor u! U heeft letsel opgelopen bij een verkeersongeval, een ongeluk op het werk, een

Nadere informatie

Aangifte doen En dan?

Aangifte doen En dan? www.politie.nl/slachtoffer Aangifte doen En dan? 17035-1 Informatie voor slachtoffers van een misdrijf 1 Bent u slachtoffer van een misdrijf? Is er bijvoorbeeld bij u ingebroken? Of heeft iemand u mishandeld?

Nadere informatie

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering

Schema werkwijze LANGZS-advocaten. De financiering Schema werkwijze LANGZS-advocaten De financiering Wanneer een cliënt zich meldt bij de advocaat zal deze, net als in andere zaken, een kennismakingsgesprek plannen. Doorgaans is dit niet vrijblijvend.

Nadere informatie

Jaarverslag 2008 Jaar verslag 2008 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 www.slachtofferhulp.nl

Jaarverslag 2008 Jaar verslag 2008 Slachtofferhulp Nederland 0900-0101 www.slachtofferhulp.nl Jaarverslag 2008 Slachtofferhulp Nederland Jaarverslag 2008 Utrecht, juni 2009 2 24 Spreekrecht Inhoud 11 Versterking positie slachtoffer 4 Voorwoord 4 Inleiding 5 Cijfers hulpverlening 7 Versterking

Nadere informatie

Aanvraag Uitkering slachtoffer

Aanvraag Uitkering slachtoffer Aanvraag Uitkering slachtoffer Bent u na 1972 slachtoffer geworden van een opzettelijk geweldsmisdrijf in Nederland? En heeft u door dit geweldsmisdrijf ernstig lichamelijk of psychisch letsel? Dan kunt

Nadere informatie

Grip op uw letselschade. Waar vind ik objectieve informatie? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten?

Grip op uw letselschade. Waar vind ik objectieve informatie? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Letselschade, wat is dat eigenlijk? Waar vind ik objectieve informatie? Hoe schakel ik een betrouwbare belangenbehartiger in? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Grip op uw letselschade deletselschaderaad.nl

Nadere informatie

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 april 2009. De voorzitter van de commissie, De Pater-van der Meer

VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 april 2009. De voorzitter van de commissie, De Pater-van der Meer 2009D21318 31 753 Rechtsbijstand VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 april 2009 De vaste commissie voor Justitie heeft enkele vragen en opmerkingen over de brief van 10 maart 2009 over

Nadere informatie

Slachtoffer van geweld?

Slachtoffer van geweld? Slachtoffer van geweld? Wij komen u financieel tegemoet Erkenning geeft kracht Wat doet het Schadefonds Geweldsmisdrijven? Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft een financiële tegemoetkoming aan mensen

Nadere informatie

Fonds Slachtofferhulp

Fonds Slachtofferhulp Fonds Slachtofferhulp OBD Voorzitter Prof. mr Retec,an VoLLenhoven Postbus 93166 2509AD DenHaag T 070 363 59 36 F 070 363 5937 Ministerie van VeiLigheid en Justitie t.a.v. Staatssecretaris van Veiligheid

Nadere informatie

Het slachtoffer in het strafproces

Het slachtoffer in het strafproces Het slachtoffer in het strafproces Mijn mobiele telefoon a. Staat natuurlijk al uit. b. Staat nog aan, maar die zet ik nu onmiddellijk uit. c. Omdat ik heel belangrijk ben laat ik die aanstaan, maar wel

Nadere informatie

Spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring

Spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring Spreekrecht en schriftelijke slachtofferverklaring Voor u als slachtoffer of nabestaande is het mogelijk om tijdens de rechtszaak een verklaring af te leggen of in te dienen. Spreekrecht en schriftelijke

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 27 213 De positie van het slachtoffer in het strafproces Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

VRAAG & ANTWOORD. Wat is het bestuurlijk ketenberaad (BKB)? BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 WELKE DEELNEMERS ZITTEN IN HET BKB?

VRAAG & ANTWOORD. Wat is het bestuurlijk ketenberaad (BKB)? BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 WELKE DEELNEMERS ZITTEN IN HET BKB? VRAAG & ANTWOORD BKB, LKB, directie strafrechtketen September 2016 In oktober 2015 is besloten de opgebouwde samenwerking tussen de ketenorganisaties in de strafrechtketen te bestendigen en een duurzaam

Nadere informatie

Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier

Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier Verzoek tot Schadevergoeding Bestemd voor strafdossier Heeft u schade door een strafbaar feit en wilt u schadevergoeding? Dan kunt u met dit formulier schadevergoeding verzoeken (art. 51g lid 1 Sv). Verzoek

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

EERSTE METING SLACHTOFFERMONITOR: ERVARINGEN VAN SLACHTOFFERS MET JUSTITIËLE SLACHTOFFERONDERSTEUNING. Deel 1: politie. Management samenvatting

EERSTE METING SLACHTOFFERMONITOR: ERVARINGEN VAN SLACHTOFFERS MET JUSTITIËLE SLACHTOFFERONDERSTEUNING. Deel 1: politie. Management samenvatting EERSTE METING SLACHTOFFERMONITOR: ERVARINGEN VAN SLACHTOFFERS MET JUSTITIËLE SLACHTOFFERONDERSTEUNING Deel 1: politie Management samenvatting EERSTE METING SLACHTOFFERMONITOR: ERVARINGEN VAN SLACHTOFFERS

Nadere informatie

Verslag van drie regionale bijeenkomsten Over de Pilot Vernieuwd Slachtofferloket

Verslag van drie regionale bijeenkomsten Over de Pilot Vernieuwd Slachtofferloket Verslag van drie regionale bijeenkomsten Over de Pilot Vernieuwd Slachtofferloket Woensdag 27 mei 2009 in Den Haag Aanwezig: Andjinie Autar (OM Dordrecht), Nicole van Alder (OM Dordrecht), Hester Bak (SHN

Nadere informatie

Prioriteiten 2014 2018 Goedgekeurd in de bestuursvergadering van 22 mei 2014. Zeist

Prioriteiten 2014 2018 Goedgekeurd in de bestuursvergadering van 22 mei 2014. Zeist Prioriteiten 2014 2018 Goedgekeurd in de bestuursvergadering van 22 mei 2014 Zeist 1. Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving, al ruim 20 jaar actief Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving (SASS)

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

JUSTITIËLE SLACHTOFFER- ONDERSTEUNING VERBETERD? Een evaluatie van de pilot Vernieuwd slachtofferloket. - samenvatting -

JUSTITIËLE SLACHTOFFER- ONDERSTEUNING VERBETERD? Een evaluatie van de pilot Vernieuwd slachtofferloket. - samenvatting - JUSTITIËLE SLACHTOFFER- ONDERSTEUNING VERBETERD? Een evaluatie van de pilot Vernieuwd slachtofferloket - samenvatting - Dr. M. Timmermans Drs. E. Tromp Drs. G. Homburg Amsterdam, november 2011 Regioplan

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld

Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Wat kunt u doen als u zelf slachtoffer bent geworden van geweld Dit document behandeld de volgende onderwerpen: 1. Ziekenhuis / huisarts 2. Aangifte doen Aangifte bij de Politie Anoniem aangifte doen 3.

Nadere informatie

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN

PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN PROTOCOL ERNSTIGE OF DODELIJKE ONGEVALLEN juni 2005 NVRD POSTBUS 1218 6801 BE ARNHEM TEL. 026-3771 333 FAX. 026-4450 155 E-MAIL POST@NVRD.NL WEBSITE WWW.NVRD.NL - blz. 2 - Acties die genomen dienen te

Nadere informatie

Slachtoffers maken van hun leed geen show.

Slachtoffers maken van hun leed geen show. Slachtoffers maken van hun leed geen show. UITNODIGING UNIEKE DINNERSHOW TEN BATE VAN FONDS SLACHTOFFERHULP Het Twentse bedrijfsleven beleeft de Top in culinair en muzikaal genieten! Maar de opbrengst

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties

Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Directie Sanctie- en Preventiebeleid Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

De draad weer oppakken

De draad weer oppakken De draad weer oppakken na een ingrijpende gebeurtenis 0900-0101 (lokaal tarief) Slachtofferhulp N e d e r l a n d Een ingrijpende gebeurtenis, zoals een misdrijf of verkeersongeluk, zet uw leven in meer

Nadere informatie

Directie Financieel-Economische Zaken

Directie Financieel-Economische Zaken Ministerie van Justitie Directie Financieel-Economische Zaken Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken.

Ik hoop u hiermee nog extra informatie te hebben gegeven, die misschien verduidelijkend kan werken. Dames en heren, De kliniek waar ik nu 6 jaar verblijf, heeft helaas voor een impasse gezorgd door een behandelcoördinator van de long stay afdeling, Ed Schutguns, een risico taxatie in het kader van de

Nadere informatie

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek

Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden. Plan van aanpak incidentonderzoek Incidentonderzoek FPC de Kijvelanden Plan van aanpak incidentonderzoek 1 Aanleiding 3 2 Onderzoeksvragen 4 3 Onderzoeksmethode 6 4 Afstemming met andere onderzoeken naar het incident 8 Bijlage I Afkortingen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102 Rapport Rapport in het onderzoek naar klachten en signalen over het Meldpunt Internetoplichting, ondergebracht bij het regionale politiekorps Kennemerland. Datum: 13 juni 2012 Rapportnummer: 2012/102 2

Nadere informatie

Terbeschikkinggestelden tussen wal en schip

Terbeschikkinggestelden tussen wal en schip Terbeschikkinggestelden tussen wal en schip M.A.M. Wolters * Toen mij ongeveer een half jaar geleden werd gevraagd een lezing te houden met als onderwerp "De geestelijk gestoorden tussen wal en schip",

Nadere informatie

Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012

Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012 Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.6.32 Wet schadefonds geweldsmisdrijven in werking per 1.1.2012 bronnen Nieuwsbericht Schadefonds geweldsmisdrijven 6.6.2011; www.schadefonds.nl Wet van 6 juni 2011

Nadere informatie

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao

Aanwijzing. Slachtofferzorg. Parket Curaçao Aanwijzing Slachtofferzorg Parket Curaçao Samenvatting Deze aanwijzing stelt regels betreffende de bejegening van slachtoffers van misdrijven, zoals zeden, geweld- en verkeersmisdrijven. Daarbij worden

Nadere informatie

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen.

De concrete voorstellen in dit pamflet dragen in de optiek van de VVD bij aan het verwezenlijken van deze doelstellingen. Slachtoffer zijn van een misdrijf is ingrijpend. Het draagt bij aan de verwerking van dit leed als slachtoffers het gevoel hebben dat zij de aandacht krijgen die zij verdienen. Dat zij zo goed mogelijk

Nadere informatie

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Aanvraagformulier slachtoffer Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer vwo I

Eindexamen maatschappijleer vwo I Vraag Antwoord Opgave 2 Strafrecht en volkswil Scores 14 maximumscore 2 Voorbeelden van juiste antwoorden zijn: kenmerk 1 Het zich afzetten tegen het politieke establishment / het gevestigde politieke

Nadere informatie

Datum 28 maart 2014 Onderwerp Brief met reactie op uitzending Altijd Wat Monitor d.d. 12 maart 2014

Datum 28 maart 2014 Onderwerp Brief met reactie op uitzending Altijd Wat Monitor d.d. 12 maart 2014 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Verdieping: Positie van het slachtoffer

Verdieping: Positie van het slachtoffer Verdieping: Positie van het slachtoffer Korte omschrijving werkvorm: In de afgelopen jaren is de positie van het slachtoffer in het strafrecht almaar versterkt, maar in de huidige wetgeving is er geen

Nadere informatie

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Aanvraag uitkering voor nabestaande

Aanvraag uitkering voor nabestaande Aanvraag uitkering voor nabestaande Postbus 1947 2280 DX Rijswijk (ZH) Tel.: 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl In te vullen door Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Machtiging Voor

Nadere informatie

Grip op uw letselschade

Grip op uw letselschade Letselschade, wat is dat eigenlijk? Waar vind ik objectieve informatie? Hoe schakel ik een betrouwbare deskundige in? Wat mag ik van de schadeafhandeling verwachten? Grip op uw letselschade deletselschaderaad.nl

Nadere informatie

Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken

Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken Handelingsprotocol gezag, contact/omgang en hulp na partnerdoding waarbij minderjarige kinderen zijn betrokken Uitgangspunt Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door

Nadere informatie

Aanvraag Uitkering nabestaande

Aanvraag Uitkering nabestaande Aanvraag Uitkering nabestaande Is een naaste van u na 1972 slachtoffer geworden van een opzettelijk geweldsmisdrijf in Nederland? En is deze naaste hierdoor overleden? Dan kunt u mogelijk een uitkering

Nadere informatie

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris Als u in de strafzaak door een advocaat wordt bijgestaan, is het van belang dat u de advocaat op de hoogte houdt van de voortgang in het onderzoek. Na aangifte zal het politieonderzoek waarschijnlijk nog

Nadere informatie

Nederlandse Orde van Advocaten T.a.v. drs. L. Korsten Postbus 30851 2500 GW Den Haag FALK-courier

Nederlandse Orde van Advocaten T.a.v. drs. L. Korsten Postbus 30851 2500 GW Den Haag FALK-courier Nederlandse Orde van Advocaten T.a.v. drs. L. Korsten Postbus 30851 2500 GW Den Haag FALK-courier Inzake: Betreft: concept-wetsontwerp beslag t.b.v. slachtoffers Utrecht, 30 september 2011. Geachte heer

Nadere informatie

De heer mr. H.J. Bolhaar Voorzitter van het College van Procureurs-generaal Postbus EH DEN HAAG. Geachte heer Bolhaar,

De heer mr. H.J. Bolhaar Voorzitter van het College van Procureurs-generaal Postbus EH DEN HAAG. Geachte heer Bolhaar, De heer mr. H.J. Bolhaar Voorzitter van het College van Procureurs-generaal Postbus 20305 2500 EH DEN HAAG Geachte heer Bolhaar, In 2013 ontving de Nationale ombudsman 38.033 klachten van burgers en bedrijven,

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie 1 Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 257 Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

nota Ministerie van Veiligheid en Justitie Raad voor de Kinderbescherming Minister van Veiligheid en Justitie, Mr I.W.

nota Ministerie van Veiligheid en Justitie Raad voor de Kinderbescherming Minister van Veiligheid en Justitie, Mr I.W. Contactpersoon Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Nummei www.klnderbescherming.nl 3501 D Utrecht 1, S Landelijke Directie Ministerie van Justitie - (J Ministerie van Veiligheid en Justitie Raad voor de Kinderbescherming

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 22 juli 2013 Onderwerp Beleidsreactie pamflet VVD-fractie inzake

Nadere informatie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie

Meldingsplichtige arbeidsongevallen. Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Meld ze bij de Arbeidsinspectie Meldingsplichtige arbeidsongevallen Na een (ernstig) arbeidsongeval heerst meestal grote verslagenheid in een bedrijf. Op zo n moment

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand

Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Rechtspleging en Rechtsbijstand Directie Strategie Rechtspleging Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de voorzitter van de Raad voor de

Nadere informatie

Datum 19 januari 2010 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen De Roon en Brinkman (PVV)

Datum 19 januari 2010 Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen De Roon en Brinkman (PVV) > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.justitie.nl

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Datum 7 april 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht 7 op de 10 hoort niets na aangifte woninginbraak

Datum 7 april 2015 Onderwerp Antwoorden kamervragen over het bericht 7 op de 10 hoort niets na aangifte woninginbraak 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Datum 2 juni 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de sterke afname van contacten bij het Juridisch Loket

Datum 2 juni 2016 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de sterke afname van contacten bij het Juridisch Loket 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische

Nadere informatie

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 LETSELSCHADEREGELING Omdat wij u graag verder helpen Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 Inhoudsopgave Slachtoffer van een ongeval.. Wat nu? 3 Welke vormen van schade zijn er? 4 Ook recht op smartengeld

Nadere informatie

InZicht. Nieuwsbrief van Slachtofferhulp Nederland. Succesvolle pilot

InZicht. Nieuwsbrief van Slachtofferhulp Nederland. Succesvolle pilot Nieuwsbrief van Slachtofferhulp Nederland 2010 NR 5 In deze editie Landelijke uitbreiding van Slachtofferloket Rechten van slachtoffer beter verankerd in wet Slachtofferhulp Nederland verheugt over uitbreiding

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeen. Doelstelling van het wetsvoorstel

MEMORIE VAN TOELICHTING. Algemeen. Doelstelling van het wetsvoorstel MEMORIE VAN TOELICHTING Algemeen Doelstelling van het wetsvoorstel Dit wetsvoorstel dient er in de eerste plaats toe de categorieën van personen die aanspraak kunnen maken op een uitkering uit het schadefonds

Nadere informatie

Slachtofferhulp. concept wetsvoorstel betreffende hétieggen van conservatoir beslag door de staat voor slachtoffers van misdrijven.

Slachtofferhulp. concept wetsvoorstel betreffende hétieggen van conservatoir beslag door de staat voor slachtoffers van misdrijven. ~,tl~ 3 / Nootailfafiltoor 7: ~.,1 e d 1ff 0 Postbus 14208 3508 SH Utrecht Pallas Athertedreef 27 3561 PE Utrecht 03023401 16 F 030 231 76 55 info@s~achtofferhuip.fli w www.s}achtofferhulp.ni / Ministerie

Nadere informatie

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport "Follow the Money"

Datum 12 april 2012 Onderwerp Inspectie Openbare Orde en Veiligheid rapport Follow the Money 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Uitspraak De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven Zaaknummer: ****** Datum uitspraak: 17 juli 2015 De civiele kamer van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol. Slachtofferhulp. www.slachtofferhulp.nl. N e d e r l a n d

Onderzoeksprotocol. Slachtofferhulp. www.slachtofferhulp.nl. N e d e r l a n d Onderzoeksprotocol www.slachtofferhulp.nl Slachtofferhulp N e d e r l a n d Inleiding Deze folder is bestemd voor particulieren, instellingen en bedrijven die Slachtofferhulp Nederland vragen mee te werken

Nadere informatie

Datum 18 mei 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over bericht Mishandelde bejaarde moet zelf achter daders aan

Datum 18 mei 2011 Onderwerp Beantwoording Kamervragen over bericht Mishandelde bejaarde moet zelf achter daders aan 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Staatssecretaris van Veiligheid en Schedeldoekshaven 100 2511 EX

Nadere informatie

De rechten van slachtoffers in de strafuitvoering. Inge Mertens, CAW Archipel Natalie Ver Poorten, CAW De Kempen

De rechten van slachtoffers in de strafuitvoering. Inge Mertens, CAW Archipel Natalie Ver Poorten, CAW De Kempen De rechten van slachtoffers in de strafuitvoering Inge Mertens, CAW Archipel Natalie Ver Poorten, CAW De Kempen 23 oktober 2012 Inleiding Beroering rond voorwaardelijke invrijheidstelling Michèle Martin

Nadere informatie

Werkgebied Middenwest

Werkgebied Middenwest JAARPLAN EN BEGROTING 2018 Werkgebied Middenwest JAARPLAN 2018 JAARPLAN SLACHTOFFERHULP NEDERLAND 2018 SAMEN HET SOCIAAL VANGNET SLUITEND MAKEN Het snel en doeltreffend bijstaan van slachtoffers na een

Nadere informatie

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik

Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Aanvraagformulier nabestaande(n) Statuut afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding seksueel misbruik Het Schadefonds Geweldsmisdrijven geeft aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek

Nadere informatie

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers Verslag: Stellingen Dag van het Slachtoffer 2014 Groep 4 Datum: 21 februari 2014 Liesbeth Schrijvers Slachtofferbejegening Federale Politie Isabelle Vanderhoeven Directoraat-generaal Justitiehuizen Slachtofferonthaal

Nadere informatie