Reglement KBC-Mobile Banking

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement KBC-Mobile Banking"

Transcriptie

1 Reglement KBC-Mobile Banking Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 1 oktober Zij telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie inzake KBC- Mobile Banking tussen enerzijds de contractant, en anderzijds KBC Bank, hierna 'de Bank'. Het legt de voorwaarden vast voor de uitwisseling van informatie en opdrachten door middel van deze vorm van elektronisch bankieren. Dit reglement vult de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank NV aan. Samen met de mededeling van de tarieven volgens art. I.32 van de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank NV vormen ze de raamovereenkomst. De contractant verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van dit reglement en de toepassing ervan duidelijk te hebben aanvaard bij het aanvragen van KBC-Mobile Banking in KBC-Online. Begripsbepaling De Bank: KBC Bank NV, met zetel te 1080 Brussel België, Havenlaan 2, RPR Brussel, BTW BE KBC Bank beschikt over een bankvergunning en is onderworpen aan het toezicht van de Nationale Bank van België (NBB). De hoofdactiviteit van KBC Bank NV bestaat in het verlenen van bank-, beleggings- en verzekeringsdiensten. KBC Bank NV heeft de Gedragscodes van de Belgische Vereniging van Banken onderschreven. De volledige tekst van de Gedragscodes kunt u bekijken of downloaden op betalingstransactie: Een door de contractant geïnitieerde betalingsopdracht om geldmiddelen over te schrijven (individuele opdrachten, binnenlandse en grensoverschrijdende), in euro waarbij de bank van de betaler en de bank van de begunstigde of de enige bij de betalingstransactie betrokken bank in de EER gevestigd zijn. KBC-Online: Een geheel van procedures die toegang bieden tot verschillende toepassingen, aangeboden door KBC Bank NV en KBC Verzekeringen NV, die het de contractant mogelijk maken om thuis zijn bank- en verzekeringszaken te beheren. KBC-Online is de onlinetoepassing voor het internetbankverzekeren en biedt tegelijk toegang tot de volledige KBC-website. KBC-Online is beschikbaar voor zowel de bank- als de verzekeringsklanten. Het gebruik van KBC-Online wordt beheerst door het KBC- Online Reglement. De contractant verklaart vooraf kennis te hebben genomen van het betreffende reglement en de inhoud ervan te aanvaarden. de contractant: Elke Belgisch ingezetene, natuurlijke persoon, die gebruik wil maken van KBC-Mobile Banking en hierop inschrijft via KBC-Online en een KBC-Mobile Banking overeenkomst sluit. KBC-Mobile Banking is enkel beschikbaar voor klanten van de Bank. overeenkomst: KBC-Mobile Banking overeenkomst. KBC-Mobile Banking of KBC-Banking: Een applicatie van KBC voor mobiel bankieren die toelaat om informatie en betalingstransacties uit te wisselen. Het bankkantoor: Het KBC-bankkantoor waar de contractant zijn rekeningen voert. toegangs- en ondertekeningsmiddelen: De gebruikersnaam en het wachtwoord waardoor de contractant toegang verkrijgt tot KBC- Mobile Banking. Door middel van zijn wachtwoord kan de contractant betalingstransacties ondertekenen. toestel: Het instrument waardoor men toegang verkrijgt tot KBC- Mobile Banking, zijnde een smartphone of een tablet computer. De vereisten waaraan dit toestel moet voldoen zijn terug te vinden op de website van KBC. diensten: Dit reglement is van toepassing op de huidige en toekomstige diensten die via KBC-Mobile Banking beschikbaar worden gesteld aan de contractant en die verder worden beschreven onder artikel 3 van dit reglement. gebruikersnaam: Een persoonlijke naam (het cliëntnummer) waarmee de contractant zich kan identificeren om toegang te verkrijgen tot KBC-Mobile Banking op voorwaarde dat het juiste wachtwoord wordt gebruikt bij de aanmelding. wachtwoord: Een persoonlijke en vertrouwelijke identificatiecode (die bestaat uit 6 à 8 karakters) waarmee de contractant zich kan identificeren om toegang te krijgen tot KBC-Mobile Banking op voorwaarde dat de juiste gebruikersnaam wordt gebruikt bij de aanmelding. QR-code of Scash-code: Een tweedimensionale streepjescode waarbij QR een afkorting is van Quick Response. Scashen: De communicatie tussen twee smartphones waarbij een overschrijving wordt aangemaakt door middel van een Scash-code. Informatie van derden De contractant kan via KBC-Mobile Banking informatie opvragen die door derden ter beschikking wordt gesteld, al dan niet ter nakoming van wettelijke verplichtingen die op hen rusten. Zo kan de contractant ondermeer een overzicht opvragen van de kredietkaarten die hem door KBC Consumer Finance NV ter beschikking worden gesteld. De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid, onvolledigheid of onnauwkeurigheid van informatie verstrekt door derden. Evenmin kan uit deze externe informatie enige verplichting voor de Bank voortvloeien. Gebruiksvoorwaarden Artikel 1 - Toegang tot KBC-Mobile Banking - Beschikbaarheid 1.1 Toegang tot KBC-Mobile Banking De toegang tot en het gebruik van KBC-Mobile Banking is enkel toegestaan voor contractanten die een KBC-Online Zetel van de vennootschap: KBC Bank NV Havenlaan Brussel België BTW BE RPR Brussel FSMA A Een onderneming van de KBC-groep AA0972N V /- P.1/6

2 abonnement bezitten. De inschrijving op KBC-Mobile Banking gebeurt via registratie in KBC-Online. KBC-Mobile Banking wordt geactiveerd bij het eerste gebruik. De contractant kan KBC-Mobile Banking gebruiken tegen de in dit reglement bepaalde voorwaarden. 1.2 Beschikbaarheid van KBC-Mobile Banking De Bank garandeert naar best vermogen de continuïteit van KBC-Mobile Banking en de daaraan verbonden diensten. Ze doet het nodige om de veiligheid van haar systemen te vrijwaren. De Bank mag de diensten onderbreken voor het onderhoud van de bestaande apparatuur en software, of voor de installatie van nieuwe versies van software, voor zover deze onderbrekingen een redelijke duur niet overschrijden. Deze onderbrekingen geven de contractant geen recht op schadevergoeding. Artikel 2 - Identificatie van de contractant in het kader van de toegang tot en het gebruik van KBC-Mobile Banking 2.1 Toegangs- en ondertekeningsmiddelen De identificatie van de contractant, wanneer hij zich wenst aan te melden in KBC-Mobile Banking, en de ondertekening van betalingstransacties gebeurt aan de hand van de toegekende toegangs- en ondertekeningsmiddelen. Op het moment van de inschrijving op KBC-Mobile Banking via KBC-Online verkrijgt de contractant zijn gebruikersnaam en een initieel wachtwoord met beperkte geldigheidsduur. De eerste keer dat de contractant zich aanmeldt bij KBC-Mobile Banking, hetgeen voor 24u moet gebeuren op de dag van ontvangst van het wachtwoord, moet de contractant zijn initieel wachtwoord wijzigen in een zelf gekozen wachtwoord van maximum 8 karakters. 2.2 Wijzigen van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen De gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden. De contractant moet zijn initieel wachtwoord wijzigen via KBC-Mobile Banking de dag van de ontvangst van dit initieel wachtwoord, d.w.z. voor 24u die dag. Een nieuw wachtwoord kan worden aangevraagd via KBC- Online. 2.3 Foute wachtwoorden Indien de contractant drie keer na elkaar een foutief wachtwoord gebruikt, wordt de toegang tot KBC-Mobile Banking geblokkeerd. In dat geval moet de contractant een nieuw wachtwoord aanvragen via KBC-Online. Artikel 3 - Beschrijving van de diensten verbonden aan KBC-Mobile Banking KBC-Mobile Banking biedt de contractant de volgende diensten aan via zijn toestel: Consultatie rekeninginformatie; Consultatie van kredietkaarten; Betalingstransacties uitvoeren. welke hij moet gebruiken overeenkomstig de in dit reglement opgenomen voorwaarden. 3.1 Consultatie rekeninginformatie Via de dienst consultatie rekeninginformatie kan de contractant het real-time saldo consulteren van de zicht-, spaar- en deviesrekeningen waarvan de contractant de volgende hoedanigheden heeft: Hoofdtitularis; Medetitularis; Wettelijk vertegenwoordiger; Volmachthebber. De vereffende en geblokkeerde rekeningen worden hierbij niet getoond. Bij rekeningen in een ander devies dan de EUR wordt het saldo getoond in het devies en een tegenwaarde in EUR. De wisselkoers die hiervoor gehanteerd wordt is louter indicatief. Bij het consulteren van deze rekeningen kan men per rekening de detailgegevens opvragen waardoor men een overzicht krijgt van de verrichtingen en rekeninguittreksels. 3.2 Consultatie kredietkaarten De contractant kan in het menu Kredietkaarten de volgende informatie vinden: (i) een overzicht van zijn KBC-kredietkaarten zonder kredietopening, uitgegeven door de Bank, waarvan hij kaarthouder is; (ii) een overzicht van zijn KBC-kredietkaarten met kredietopening, uitgegeven door KBC Consumer Finance NV, waarvan hij kaarthouder is. De contractant kan voor elke kredietkaart een overzicht raadplegen van zijn uitgaven van de voorbije 90 dagen met een korte beschrijving. Deze informatie is louter informatief. Daarnaast kan hij ook meer specifieke kenmerken raadplegen van elke kredietkaart, zoals het huidig beschikbaar saldo, dat louter ten informatieve titel wordt meegedeeld (verrichtingen die nog niet verwerkt zijn, zijn hierin nog niet opgenomen). De contractant kan via dit menu enkel zijn kredietkaarten consulteren maar niet beheren. 3.3 Betalingstransacties uitvoeren Algemeen De contractant kan betalingstransacties uitvoeren tussen eigen rekeningen en naar rekeningen van derden via de volgende toepassingen: (i) overschrijvingen eigen en andere rekeningen ; (ii) Scashen. Via de dienst overschrijvingen eigen en andere rekeningen kan de contractant betalingstransacties uitvoeren van eigen rekeningen naar rekeningen van derden en tussen eigen rekeningen. Alle betalingsopdrachten die worden gegeven aan de Bank worden beheerst door art. I.16.1 t.e.m. I van de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank NV. Het menu Scashen biedt de contractant de mogelijkheid om informatie in verband met een betalingstransactie via zijn toestel uit te wisselen met het toestel van een andere KBC-Mobile Banking contractant waarbij er een overschrijving (scashverrichting) wordt aangemaakt via een Scachcode. Scashverrichtingen kunnen enkel gebeuren tussen KBC-rekeningen en CBC-rekeningen. AA0972N V /- Reglement KBC-Mobile Banking P. 2/6

3 Wanneer een contractant-betaler een betalingstransactie wenst uit te voeren kan hij via een Scach-code de vereiste informatie uit het toestel van de begunstigde ophalen en inscannen. De contractant-betaler bevestigt zijn betalingstransactie met zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen. Anderzijds kan een contractant-begunstigde aan een andere KBC-Mobile Banking contractant via de Scach-code de vereiste informatie in verband met een betalingstransactie doorgeven. De contractant moet in het instellingenmenu de rekening aanduiden via dewelke hij dergelijke betalingstransacties kan uitvoeren en ontvangen. De contractant machtigt de Bank onherroepelijk om zijn rekening te debiteren voor het bedrag van de betalingstransacties die via KBC-Mobile Banking worden uitgevoerd. Het onregelmatig debetsaldo dat op een rekening kan ontstaan ingevolge die debitering kan niet beschouwd worden als een kredietverlening en moet onmiddellijk door de rekeninghouder worden aangezuiverd. De betalingstransacties die in het kader van KBC-Mobile Banking worden doorgestuurd, worden door de Bank uitgevoerd op voorwaarde dat de status van deze rekening en de overeenkomsten en reglementen die ze regelen het mogelijk maken. Het gebruik van KBC-Mobile Banking voor de verzending van betalingstransacties naar de Bank wijzigt de aard van die betalingstransacties niet Modaliteiten daglimiet overschrijding daglimiet De meerderjarige contractant kan per dag maximum 250 euro via KBC-Mobile Banking overschrijven naar de rekening van een derde. Deze daglimiet geldt per abonnee per dag. Zodra de betalingstransactie wordt verstuurd, wordt de beschikbare daglimiet met het overeenkomstig bedrag verminderd. De Bank behoudt zich het recht voor om de daglimiet te beperken tot een door haar vast te stellen bedrag in geval van risico op misbruik. Voor overschrijvingen tussen eigen rekeningen geldt er geen daglimiet. Indien een betalingstransactie niet kan uitgevoerd worden omdat de daglimiet van KBC-Mobile Banking is bereikt, kan de betalingstransactie alsnog onder de hierna bepaalde voorwaarden worden doorgestuurd naar de verzendmap in KBC-Online en via KBC-Online worden uitgevoerd: - Het bedrag van de betalingstransactie die via KBC- Mobile Banking wordt opgenomen in de KBC-Online verzendmap is maximum 1000 euro; - De KBC-Online daglimiet wordt door de opname van de betalingstransactie niet bereikt; - Het maximum aantal betalingstransacties in de KBC- Online verzendmap wordt door de opname van de betalingstransactie niet bereikt. Om de betalingstransactie op te nemen in de KBC-Online verzendmap moet de contractant dit bevestigen via zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen. De contractant heeft na deze bevestiging 24u om de betalingstransactie uit te voeren via KBC-Online. Voor minderjarigen gelden volgende limieten: Voor minderjarige contractanten gelden er bij overschrijvingen de volgende limieten, zoals deze ook van toepassing zijn in KBC-Online: Overschrijvingen van de eigen spaarrekening naar de eigen zichtrekening zijn niet mogelijk; Overschrijvingen van de eigen zichtrekening naar de eigen spaarrekening zijn onbeperkt mogelijk; Overschrijvingen naar rekeningen van derden zijn beperkt tot 125 euro per dag Rekeningen De rekening waarvan het bedrag van de betalingstransactie wordt gedebiteerd moet een zichtrekening zijn waarvan de contractant rekeninghouder is of een rekening waarop hij een volmacht heeft. Spaarrekeningen kunnen alleen gebruikt worden als begunstigde rekening Tekenen van betalingstransacties Iedere betalingstransactie wordt apart ondertekend en doorgestuurd naar de Bank nadat de contractant de betalingstransactie heeft toegestaan. Een betalingstransactie wordt pas als toegestaan aangemerkt als de contractant heeft ingestemd met de uitvoering van de betalingstransactie(s) door deze te bevestigen met zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen. De contractant erkent de rechtsgeldigheid van de door de Bank uitgevoerde betalingstransacties die hij heeft ondertekend via zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen Herroepen van betalingstransacties Van zodra de contractant zijn ondertekende betalingstransactie heeft verzonden, wordt ze geacht te zijn ontvangen door de Bank. De contractant-betaler kan een betalingstransactie niet meer herroepen via KBC-Mobile Banking zodra de Bank die heeft ontvangen. Om een betalingstransactie te herroepen moet de contractant zich wenden tot zijn KBCbankkantoor. In geval van een betalingstransactie met uitvoeringsdatum kan de contractant zijn betalingstransactie via de functie beheer betaalagenda herroepen in KBC-Online tot uiterlijk het einde van de kalenderdag die aan de overeengekomen uitvoeringsdatum voorafgaat 3.4 Doelsparen De contractant kan via het menu Doelsparen een doelspaarrekening openen, beheren, wijzigen en beëindigen onder de voorwaarden zoals bepaald in het reglement KBC-Doelsparen. De contractant kan in het menu Doelsparen via de functie KBC-Automatisch Doelsparen een automatische spaaropdracht verbinden aan zijn doelspaarrekening(en) en deze wijzigen en beëindigen via KBC-Mobile Banking. Artikel 4 - Verplichtingen en aansprakelijkheid van de contractant De contractant dient vooraf te zorgen voor voldoende dekking alvorens een betalingstransactie door te geven. De contractant is ertoe gehouden KBC-Mobile Banking en zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen te gebruiken overeenkomstig de voorwaarden van dit reglement. De contractant heeft de verplichting om de Bank onverwijld in kennis te stellen van: de vervalsing of elk ander risico op misbruik van zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen en/of het verlies of diefstal van zijn toestel; de boeking op zijn rekeningafschriften van elke betalingstransactie waarvoor geen toestemming werd ge- AA0972N V /- Reglement KBC-Mobile Banking P. 3/6

4 geven alsook elke fout of onregelmatigheid vastgesteld op de rekeningafschriften. De contractant moet om die reden geregeld de stand van de rekeningen, waarop in het kader van KBC-Mobile Banking uitgevoerde verrichtingen betrekking hebben, controleren net zoals de bewegingen die op de rekening geboekt zijn. De contractant kan daartoe iedere dag van de week, het weekend inbegrepen, en zowel s nachts als overdag, de Bank telefonisch bereiken op het nummer Die telefonische melding moet binnen drie dagen worden bevestigd per aangetekende brief op het adres van de Bank voor wat betreft bancaire verrichtingen. Via dit telefoonnummer kan de contractant eveneens zijn overeenkomst beëindigen. De contractant moet onmiddellijk bij de federale politie een klacht indienen omtrent elk effectief vastgesteld misbruik. Artikel 5 - Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Bank De Bank verbindt zich ertoe: het risico te dragen van de verzending aan de contractant van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen, in het bijzonder de gebruikersnaam en het initieel wachtwoord; de contractant de nodige middelen te verschaffen om de kennisgeving vermeld in artikel 4 op elk ogenblik te verrichten of om deblokkering te verzoeken, en de contractant de middelen te geven waarmee hij kan bewijzen, tot achttien maanden na de kennisgeving, dat hij dergelijke kennisgeving heeft gedaan; elk nieuw gebruik van KBC-Mobile Banking voor zover technisch mogelijk te beletten zodra de contractant de kennisgeving van verlies/diefstal/misbruik heeft gedaan; onder voorbehoud van wat bepaald is in artikel 8, in geval van een niet-toegestane betalingstransactie en na marginale toetsing met betrekking tot bedrog in hoofde van de contractant, de contractant onmiddellijk het bedrag van de niet-toegestane betalingstransactie terug te betalen en in voorkomend geval, de betaalrekening die met het bedrag was gedebiteerd, te herstellen in de toestand zoals die zou geweest zijn mocht de niet-toegestane betalingstransactie niet hebben plaatsgevonden (dus met de juiste valuta), desgevallend vermeerderd met de rente op dat bedrag. De Bank zal tevens instaan voor de eventueel verdere financiële gevolgen, in het bijzonder het bedrag van de door de contractant gedragen kosten ter bepaling van de te vergoeden schade; de contractant periodiek in te lichten over de te nemen voorzorgsmaatregelen om elk onrechtmatig gebruik van KBC-Mobile Banking te verhinderen; in geval van betwisting van een niet-toegestane of een niet correct uitgevoerde betalingstransactie het bewijs te leveren dat de betalingstransactie geauthentiseerd is, juist geregistreerd en geboekt is en niet door een technische storing of een ander falen is beïnvloed, op voorwaarde dat de contractant de Bank onverwijld en uiterlijk dertien maanden na de valutadatum van debitering of creditering, in kennis heeft gesteld van de bewuste betalingstransactie. Artikel 6 Beveiliging De toegangs- en ondertekeningsmiddelen zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De contractant dient alle redelijke maatregelen te nemen om zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen zo veilig mogelijk te bewaren. Hij moet de veiligheidstips die hem in dat kader door de Bank worden verstrekt naleven. De contractant mag zijn toestel en zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen niet onbeheerd achterlaten (bijvoorbeeld op de werkplek, in een hotel of voertuig zelfs als dat afgesloten is en in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten). Hij mag zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen nooit eigenhandig aan derden (met inbegrip van echtgenoot, familieleden en vrienden) overhandigen of door hen laten gebruiken. De toegangs- en ondertekeningsmiddelen mogen niet op een duurzame drager worden genoteerd. De toegangs- en ondertekeningsmiddelen moeten discreet worden ingevoerd. De contractant moet ervoor zorgen dat niemand deze kan zien en moet de Bank op de hoogte brengen ingeval hij ongewoon gedrag opmerkt. Indien de contractant een nieuw wachtwoord kiest moet hij voor de hand liggende combinaties vermijden. Indien de contractant weet dat het vertrouwelijk karakter van zijn wachtwoord niet meer gegarandeerd is moet hij via KBC- Online een nieuw wachtwoord aanvragen. De contractant verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat zijn toestel voldoet aan de systeem- en beveiligingsvereisten zoals opgenomen op de KBC-website. De contractant zal hiertoe de op zijn toestel ingebouwde systeembeveiligingen respecteren, zodat hij KBC-Mobile Banking op een veilige manier kan gebruiken. Indien de contractant deze systeembeveiligingen bewust uitschakelt, kan de Bank niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade die hieruit voortvloeit. Artikel 7 - Blokkering KBC-Mobile Banking De Bank kan de toegang tot KBC-Mobile Banking blokkeren om objectief gerechtvaardigde redenen die verband houden met de veiligheid van KBC-Mobile Banking, het vermoeden van niet-toegestaan of bedrieglijk gebruik van KBC-Mobile Banking of de toegangs- en ondertekeningsmiddelen. In die gevallen informeert de Bank de contractant indien mogelijk voor de blokkering of onmiddellijk erna per brief. Deze informatieverstrekking is niet vereist wanneer dit objectief gerechtvaardigde veiligheidsoverwegingen zou doorkruisen of verboden is krachtens toepasselijke wetgeving. De Bank deblokkeert KBC-Mobile Banking zodra de redenen voor de blokkering niet langer bestaan. Artikel 8 - Aansprakelijkheid en risico-regeling De Bank draagt de risico s van elke verzending van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen naar de contractant. De contractant is vanaf de uitreiking van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen aansprakelijk voor alle schuldvorderingen die uit het gebruik ervan voortvloeien, onder voorbehoud van de volgende bepalingen. In geval van verlies of diefstal van zijn toestel of misbruik van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen, draagt de contractant het risico voortvloeiend uit het onrechtmatig AA0972N V /- Reglement KBC-Mobile Banking P. 4/6

5 gebruik ervan tot op het ogenblik van de in artikel 4 voorgeschreven melding. Het risico ten laste van de contractant is evenwel beperkt tot 150 euro per schadegeval. Als schadegeval wordt alle schade beschouwd die voortvloeit uit het misbruik van zijn toestel of van zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen. Voormelde risicobeperking geldt niet en de contractant draagt alle verliezen indien deze zich hebben voorgedaan doordat hij hetzij bedrieglijk heeft gehandeld, hetzij opzettelijk of met grove nalatigheid. De rechter oordeelt in laatste instantie over het feit of er, in gegeven omstandigheden, een grove nalatigheid aanwezig is. De contractant moet er zich wel van bewust zijn dat hij zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen op een veilige en voorzichtige wijze moet bewaren en gebruiken zoals nader omschreven in artikel 6. Bij gebreke daarvan kunnen zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen worden misbruikt. De Bank waarschuwt de contractant dat onder meer de volgende houdingen schadegevallen in de hand werken waarvoor hij aansprakelijk kan worden gesteld: het geven van zijn wachtwoord aan derden, met inbegrip van echtgenoot, familie of vrienden; het laten gebruiken van KBC-Mobile Banking door derden; het onbeheerd achterlaten van zijn toestel en/of de toegangs- en ondertekeningsmiddelen, bijvoorbeeld op de werkplek, in een hotel, in een voertuig (zelfs als dat afgesloten is) of in feitelijk voor het publiek toegankelijke ruimten; het niet onmiddellijk waarschuwen in geval van verlies of diefstal van zijn toestel; het niet onmiddellijk laten blokkeren van KBC-Mobile Banking wanneer de contractant verlies of diefstal van zijn toestel of misbruik van zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen vaststelt; het nalaten door de contractant de Bank onverwijld in kennis te stellen van de boeking op zijn rekeningafschriften van elke transactie waarvoor geen toestemming werd gegeven en van elke fout of onregelmatigheid vastgesteld op de rekeningafschriften. De contractant draagt geen risico voor eventuele schade die als gevolg van verlies of diefstal van zijn toestel of misbruik van de toegangs- en ondertekeningsmiddelen is ontstaan na de melding, behalve in geval van bedrieglijk handelen. In afwijking van de voorafgaande leden en behoudens het bewijs van bedrieglijk of opzettelijk handelen door de contractant, is deze niet aansprakelijk wanneer de transactie werd verricht zonder elektronische identificatie. In afwijking van de voorgaande leden en behoudens het bewijs van bedrieglijk of opzettelijk handelen door de contractant, is deze niet aansprakelijk wanneer de toegangsen ondertekeningsmiddelen werden nagemaakt door een derde of onrechtmatig werden gebruikt voor zover de contractant op het moment van de betwiste transactie in het bezit was van zijn toegangs- en ondertekeningsmiddelen. De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer bepaalde gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens onderhoudswerkzaamheden, defecten of overmacht. De Bank is aansprakelijk in geval van niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van bancaire transacties met KBC-Mobile Banking, tenzij de contractant zijn verplichtingen niet heeft nageleefd. De Bank dient alle vereiste inspanningen te leveren om een regelmatige dienstverlening te verzekeren en te voorzien in een aangepaste beveiligings- en identificatiemethode. In het kader van KBC-Mobile Banking kan de Bank niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die te wijten is aan de werking van het toestel van de contractant of van de telecommunicatiediensten van een derde, of aan een onderbreking van de diensten als gevolg van gebeurtenissen buiten haar wil. Artikel 9 - Bewijsclausule De contractant doet uitdrukkelijk afstand van elk recht om de geldigheid of het bewijs van de op basis van art aangegane verbintenissen aan te vechten louter op grond van het feit dat deze elektronisch tot stand zijn gekomen. De contractant draagt de volledige aansprakelijkheid voor de risico s verbonden aan zijn eigen apparatuur en meer bepaald voor de risico s van onbevoegde toegang, wijziging, vernietiging of verlies van het bericht en dit tijdens de transmissie. De schade die daaruit voortvloeit is uitsluitend voor rekening van de contractant. Artikel 10 - Duur overeenkomst en opzegging De KBC Mobile Banking overeenkomst geldt voor onbepaalde duur. De Bank en de contractant kunnen de overeenkomst te allen tijde kosteloos opzeggen met naleving van een opzegtermijn van twee maanden. De contractant dient zich daarvoor te wenden tot de KBChelpdesk. De opzegging door de Bank moet gebeuren op papier of een andere duurzame drager. De Bank heeft het recht om de overeenkomst onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, te beëindigen: ingeval het vertrouwen in de contractant ernstig is geschaad; ingeval de contractant de beveiligingsprocedures niet naleeft; ingeval er sprake is van ernstige wanprestatie. De Bank behoudt zich het recht voor de toegang van de contractant tot KBC-Mobile Banking op te schorten ingeval: de contractant drie foutieve wachtwoorden na elkaar intoetst; de contractant KBC-Mobile Banking niet conform dit reglement gebruikt; de contractant één van zijn verplichtingen tegenover de Bank niet respecteert of de Bank weet heeft van feiten die haar vertrouwensrelatie met de contractant kunnen schaden; er een risico van misbruik of fraude bestaat. De opzeg van KBC-Online leidt van rechtswege tot de opzeg van KBC-Mobile Banking in hoofde van de contractant. De contractant kan de toegang tot KBC-Mobile Banking via KBC-Online blokkeren. Artikel 11 Toegangstijden KBC-Mobile Banking is 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar, behoudens onbeschikbaarheid als gevolg van onderhoudswerkzaamheden. AA0972N V /- Reglement KBC-Mobile Banking P. 5/6

6 Artikel 12 - Wijzigingen van reglement en toevoeging nieuwe diensten De Bank behoudt zich het recht voor om de bepalingen van dit reglement te wijzigen. Iedere wijziging wordt minstens twee maanden vóór de datum van de beoogde inwerkingtreding aan de contractant meegedeeld op papier of op een andere duurzame drager die voor hem toegankelijk is. De contractant beschikt over de mogelijkheid om binnen de termijn van twee maanden de overeenkomst onmiddellijk en kosteloos op te zeggen wanneer hij niet akkoord gaat met de voorgestelde wijzigingen. Wijzigingen worden voor de contractant bindend wanneer hij de overeenkomst niet heeft opgezegd binnen twee maanden na de kennisgeving. Wanneer er diensten worden toegevoegd aan KBC-Mobile Banking, wordt de contractant vooraf geïnformeerd van de aanvullende contractvoorwaarden zoals eventueel de prijs. De contractant wordt geacht in te stemmen met deze voorwaarden van zodra hij de dienst gebruikt. De contractant die een bestaande of nieuwe dienst niet wenst kan deze dienst volledig kosteloos uit zijn overeenkomst laten verwijderen. Hiertoe moet hij zich wenden tot de KBC-helpdesk. Artikel 13 - Vergoeding De Bank behoudt zich het recht voor een vergoeding te vragen voor de dienst KBC-Mobile Banking. De vergoeding zal in dat geval opgenomen worden in de mededeling van de tarieven volgens art. I.32 van de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank NV. De contractant draagt zelf de kosten voor de aankoop, installatie en werking van zijn toestel en de KBC-Mobile Banking applicatie. Hij draagt eveneens de kosten voor toegang tot het internet. Artikel 14 - Verwerking van persoonsgegevens De verwerking van de persoonsgegevens in het kader van KBC-Mobile Banking gebeurt in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Voor meer concrete informatie hieromtrent verwijzen we naar artikel I.14 van de Algemene Bankvoorwaarden van KBC Bank N.V. Deze Algemene Bankvoorwaarden zijn terug te vinden in het bankkantoor of kan men ook raadplegen via de website van KBC. Een verkorte versie van deze informatie vindt men op elke pagina van de KBC-website in de footersnippet (blauwe balk onderaan elke pagina) onder Privacy. Artikel 15 - Intellectuele eigendom Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot KBC-Mobile Banking en de aangeboden documentatie, informatie, publicaties, en gegevens, berusten bij de Bank, een onderneming van KBC-groep of andere rechthebbenden. De contractant onthoudt zich van elke inbreuk op deze rechten. Niets in deze overeenkomst strekt tot een algehele of gedeeltelijke overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van de Bank of een onderneming van KBC-groep aan de contractant. De contractant verwerft slechts een nietexclusief, niet-overdraagbaar recht om KBC-Mobile Banking en de aangeboden documentatie, informatie, publicaties, en gegevens te gebruiken in overeenstemming met dit reglement. Het is de contractant niet toegestaan merken, logo's, softwareprogramma's, documentatie, publicaties, gegevens of andere elementen van KBC-Mobile Banking waarop intellectuele eigendomsrechten rusten die toebehoren aan de Bank of een andere onderneming van KBCgroep, op enigerlei wijze, direct of indirect, gratis of tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen van derden en te verspreiden, ze te reproduceren, te kopiëren, te vertalen, te bewerken, te compileren, of anderszins te veranderen tenzij dit gebeurt met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bank of de andere rechthebbenden van de KBC-groep. Artikel 16 Slotbepalingen 16.1 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken De rechten en verplichtingen van de contractant en van de Bank zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken Overdracht rechten en plichten De contractant kan de rechten en verplichtingen, bepaald in onderhavig reglement, niet aan derden overdragen. Overdrachten in strijd met deze bepaling zijn nietig Kennisgeving - helpdesk Voor alle vragen inzake KBC-Mobile Banking kan de contractant terecht bij: KBC-Helpdesk: KBC-Telecenter: Buiten de kantooruren: Klachtenbehandeling Wanneer de contractant een klacht heeft in verband met een bancaire dienst is zijn bankkantoor zijn eerste aanspreekpunt. Wanneer de klacht niet op een voor de contractant bevredigende wijze wordt behandeld, kan hij zich richten tot de Ombudsdienst van KBC: Ombudsdienst KBC Brusselsesteenweg 100 B-3000 Leuven Contact: Tel (gratis) of tel (betalend) of via website Contacteer KBC Als de contractant ontevreden blijft kan hij zich richten tot: Bemiddelingsdienst Banken Krediet Beleggingen Belliardstraat bus 8 B-1040 Brussel Tel Fax of via AA0972N V /- Reglement KBC-Mobile Banking P. 6/6

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 25 maart 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 juni 2013. Deze uitgave telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met betrekking

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 15 oktober 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 december 2013. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Business Banking

Reglement KBC-Mobile Business Banking Reglement KBC-Mobile Business Banking Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 5 december 2012. Zij telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie tussen de contractant en de bank voor

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 26 oktober 2015 en van kracht met ingang van 27 oktober 2015 Deze uitgave telt 10 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlage regelen de contractuele relatie met betrekking tot

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking

Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking Beschrijving van de gebruiksmogelijkheden van KBC-Mobile Banking Hieronder volgt een overzicht van wat je met KBC-Mobile Banking allemaal kunt doen. Als je KBC-Mobile Banking niet alleen gebruikt voor

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de Dienst PCbanking. Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD Artikel 1. ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de AccessCard. Voor alles wat er niet uitdrukkelijk in is bepaald, zijn de Algemene

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance e-benefits : overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance 0079-8037331N-07112014 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

Voorwaarden BNG Data Services Online

Voorwaarden BNG Data Services Online Voorwaarden BNG Data Services Online Artikel 1. Werkingssfeer 1.1 Alle betrekkingen tussen nv Bank Nederlandse Gemeenten (de Bank ) en haar cliënten (de Cliënt ) in relatie tot BNG Data Services Online

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Spaarrekening met facultatieve KBC-Rekeningverzekering 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst MOBILEbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst MOBILEbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst MOBILEbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de dienst MOBILEbanking. Deze Bijzondere

Nadere informatie

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan Reglement KBC-Visa AA0022N1 V08-2005 -/- p. 1 van 5 Inleiding Het onderhavige reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de kaart meebrengt zowel

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST EPB-PAKKET 3 Gewesten - juli 2013 KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER: LEES DEZE OVEREENKOMST, WAARONDER DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, ZORGVULDIG. DOOR HET EPB- PAKKET OF EEN DEEL ERVAN TE GEBRUIKEN

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"). Lees in ieder geval Sectie 1 Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor.

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. DEEL I. EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET (artikel

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be

Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be Productinformatie bij het openen van een KBC-Babyspaarrekening met facultatieve KBC- Rekeningverzekering via www.kbc.be 1. De aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel,

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"): - de Sectie 1: Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile is van toepassing op alle klanten

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank

Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank Wedstrijdreglement Record Bank Mobile 2017 Wedstrijd georganiseerd door Record Bank 1. Organisatie De wedstrijd Record Bank Mobile 2017 (hierna wedstrijd genoemd) wordt georganiseerd door Record Bank nv

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid

Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid Uw Kaart wordt uitgegeven door Buy Way Personal Finance nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Anspachlaan 1, BTW BE 0400.282.277 RPR Brussel.

Nadere informatie

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling.

PB calc & consult houdt zich alle rechten voor met betrekking tot updates alsook andere bronnen van terbeschikkingstelling. p.1 van 6 GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST voor BouwData PB Deze gebruiksrechtovereenkomst wordt gesloten tussen U als eindgebruiker, hierna genoemd de gebruiker, en PB calc & consult bvba, met maatschappelijke

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden. 1. Algemene informatie. 2. Toegang tot de website DENA STABLES ALGEMENE VOORWAARDEN I Algemene voorwaarden 1. Algemene informatie Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE WWW.TEAMADVENTURE.BE Voor een goed begrip van onderhavige Gebruiksvoorwaarden van de Website (hierna Gebruiksvoorwaarden genoemd) gelden dezelfde definities zoals bepaald in

Nadere informatie

Beschrijving van de diensten in KBC-Touch

Beschrijving van de diensten in KBC-Touch Beschrijving van de diensten in KBC-Touch KBC-Touch is opgedeeld in 5 grote thema s : Betalen, Sparen en Beleggen, Wonen, Gezin, Voertuig. Hieronder volgt een overzicht van de diensten per thema. Binnen

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA

REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA Artikel 1: Algemeen REGLEMENT VAN DE SPAARACTIE CAMPINA 1. Huidige voorwaarden van de spaaractie CAMPINA (hierna de Actie ) zijn van toepassing op de actie georganiseerd door de vennootschap FrieslandCampina

Nadere informatie

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015.

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk vanaf 12 januari 2015 tot en met 31 januari 2015. REGLEMENT PromoLife Solden WEDSTRIJD ACTIE GEORGANISEERD DOOR NV HIGHCO DATA Artikel 1 De wedstrijd PromoLife Solden wordt georganiseerd door NV HighCo DATA met zetel te Kruiskouter 1, 1730 te Asse met

Nadere informatie

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig. 1 Algemene voorwaarden uitgeverij Orthofyto Media 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering en dienst of overeenkomst van Orthofyto Media. Afwijkingen

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd.

1.2 De modaliteiten van de Wedstrijd worden door dit wedstrijdreglement vastgelegd. ARTIKEL 1 ORGANISATIE VAN DE WEDSTRIJD 1.1 De Wedstrijd genoemd De Grote Nationale Bouw Enquête (hierna genoemd de Wedstrijd ) wordt georganiseerd door New-Media Group, met maatschappelijke zetel te 3202

Nadere informatie

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct

ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Voorwaarden Online Bankieren nibc direct ZONDER. MEER. Inhoudsopgave Toelichting gebruikte begrippen 1. Elektronische diensten 2. Gebruiksvoorschriften en/of aanwijzingen 3. Zorgplicht NIBC

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden betreffende BC/MC Mobiele App

Algemene Voorwaarden betreffende BC/MC Mobiele App Algemene Voorwaarden betreffende BC/MC Mobiele App 1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden beheersen de registratie in, het gebruik van en de toegang tot de BC/MC mobiele

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie

Licentieovereenkomst Habilis Media BV, KvK nummer , versie Dit document bevat de licentieovereenkomst van Habilis Media BV, ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17228658. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Reglement online@vdk for professionals - 1 -

Reglement online@vdk for professionals - 1 - Reglement online@vdk for professionals - 1 - Dit reglement regelt de contractuele relatie tussen VDK Spaarbank en de abonnee m.b.t. de dienst online@vdk for professionals van VDK Spaarbank nv. Het legt

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Definities Artikel 1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren als in deze omschreven

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

Reglement KBC-Online 1 DEFINITIES EN DIENSTEN. Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden.

Reglement KBC-Online 1 DEFINITIES EN DIENSTEN. Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden. Reglement KBC-Online Deze versie werd geregistreerd te Leuven op 30 juni 2014. Zij telt 14 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlagen bepalen de voorwaarden van KBC-Online, beschrijven de diensten en bepalen

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016

Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016 Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016 1.Toepassingsbereik en definities 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Internetbankieren zijn van toepassing op alle Internetdiensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Reglement Crelan Mobile en Crelan Tablet

Reglement Crelan Mobile en Crelan Tablet Reglement Crelan Mobile en Crelan Tablet Definities In dit Reglement worden de volgende termen gebruikt : a. «Bank» : verwijst naar Crelan als Federatie van kredietinstellingen zoals bepaald in artikel

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT

LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT LICENTIEVOORWAARDEN & EIGENDOMSRECHT MOBIFACT 1. Aanvaarding en toepasselijkheid van deze voorwaarden Door het gebruik van de diensten van CRYSTAL IT BVBA (hierna CRYSTAL IT ) en het ter beschikking gestelde

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Tussen apotheker

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind

Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Versie: 1.0 Datum: 02-12-2014 Gebruiksvoorwaarden Expertisenetwerk Jonge Kind Inleiding Wij zijn de stichting t Kabouterhuis. U kunt ons vinden in Amsterdam aan de Amsteldijk 196. Wij zijn ingeschreven

Nadere informatie

Reglement Internet Banking. Helpdesk Internet Banking: 02 548 28 00 of helpdesk@triodos.be

Reglement Internet Banking. Helpdesk Internet Banking: 02 548 28 00 of helpdesk@triodos.be Reglement Internet Banking Helpdesk Internet Banking: 02 548 28 00 of helpdesk@triodos.be Artikel 1. Definities 1.1 Bank: het Belgische bijkantoor van Triodos Bank, naamloze vennootschap naar Nederlands

Nadere informatie

Reglement KBC-Prepaid Kaart

Reglement KBC-Prepaid Kaart Reglement KBC-Prepaid Kaart Geregistreerd te Brussel op 24 mei 2013 en van kracht met ingang van 17 juni 2013. Deze uitgave telt 8 bladzijden. 1 Inleiding 2 Definities 3 De kaart 4 Laden van de kaart 5

Nadere informatie

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst.

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst. Gebruikersvoorwaarden papierloos factureren v.1.0 www.papierloosfactureren.nl Artikel 1 - Begrippen en definities 1.1 Dienst: de online dienst (www.papierloosfactureren.nl) via welke een Gebruiker facturen

Nadere informatie

Reglement KBC-Touch 1 DEFINITIES EN DIENSTEN

Reglement KBC-Touch 1 DEFINITIES EN DIENSTEN Reglement KBC-Touch Deze versie werd geregistreerd in Leuven op 18 juni 2015. Ze telt 11 bladzijden. Dit reglement en zijn bijlagen bepalen de voorwaarden van KBC-Touch, beschrijven de diensten en bepalen

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie

BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie BC/MC Mobiele App - precontractuele informatie In bijlage vindt u de algemene voorwaarden die de registratie, het gebruik en de toegang van de BC/MC Mobiele App en de uitvoering van mobiele betalingstransacties

Nadere informatie

REGLEMENT BANCONTACT/MISTER CASH APP Bijlage 2 bij het Reglement AXA bankkaart

REGLEMENT BANCONTACT/MISTER CASH APP Bijlage 2 bij het Reglement AXA bankkaart REGLEMENT BANCONTACT/MISTER CASH APP Bijlage 2 bij het Reglement AXA bankkaart Deze bijlage bij het reglement AXA bankkaart regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de Bank wat betreft de registratie

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO

Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Gebruiksvoorwaarden Geologische Dienst Nederland - TNO Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle websites van Geologische Dienst Nederland - TNO Artikel 1 Definities De volgende begrippen zullen in

Nadere informatie

ZOOMIT: BIJZONDERE VOORWAARDEN

ZOOMIT: BIJZONDERE VOORWAARDEN ZOOMIT: BIJZONDERE VOORWAARDEN Deze bijzondere voorwaarden maken integraal deel uit van de algemene voorwaarden betreffende de BNP Paribas Fortis bankkaarten en de diensten Phone Banking en PC Banking.

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam.

GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR. B.V. (The JobConnector). The JobConnector is geregistreerd bij het Handelsregister te Amsterdam. GEBRUIKERSVOORWAARDEN THE JOBCONNECTOR I. ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen 1.1 De website The JobConnector (de "Website") wordt beheerd door The JobConnector B.V. ("The JobConnector"). The JobConnector is

Nadere informatie

1 Graag doornemen 2 Invullen en ondertekenen 3 Aan OTIB sturen in bijgaande envelop. Overeenkomst OTIB-online. Voor uw gemak en zekerheid

1 Graag doornemen 2 Invullen en ondertekenen 3 Aan OTIB sturen in bijgaande envelop. Overeenkomst OTIB-online. Voor uw gemak en zekerheid 1 Graag doornemen 2 Invullen en ondertekenen 3 Aan OTIB sturen in bijgaande envelop Overeenkomst OTIB-online Voor uw gemak en zekerheid Waarom deze overeenkomst? Via OTIB-online kunt u in het kader van

Nadere informatie

Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank

Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank Zakelijk Betalen Voorwaarden Mobiel Bankieren Zakelijk van RegioBank Met Mobiel Bankieren Zakelijk heeft u de bank in uw binnenzak. U kunt overal uw saldo checken en meteen geld overmaken. Mobiel Bankieren

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mybd

Gebruikersvoorwaarden mybd Gebruikersvoorwaarden mybd Artikel 1 - Definities bd accountancy Maatschap bd accountancy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20145506 en de leverancier van de dienst. Klant De natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN FEDICT DIENSTEN Doel van het document: De algemene voorwaarden voor Fedict diensten bevatten de standaardvoorwaarden voor het gebruik van alle Fedict diensten. Ze worden aangevuld

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Overeenkomst verwerker

Nadere informatie

Mondiale Aankoopvoorwaarden

Mondiale Aankoopvoorwaarden 1. Contractanten Dit contract (hierna de Aankooporder genoemd) wordt afgesloten tussen de toeleverancier (hieronder de TOELEVERANCIER genoemd) en de Schindler-onderneming die wordt vermeld in de order

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen

Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC. Algemeen Eindgebruikersovereenkomst Digitaal Leermiddel NBC Algemeen Deze overeenkomst is een overeenkomst tussen u en de Stichting Nederlands Bakkerij Centrum, hierna te noemen het NBC. Lees onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F

Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Gebruikersovereenkomst webshop Van Zuylen IJzerwaren V.O.F Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door Van Zuylen ijzerwaren V.O.F., handelend onder Probin van Zuylen en Probin

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

HANDVEST VAN GOED GEDRAG

HANDVEST VAN GOED GEDRAG PATRIMONIALE OPDRACHTBRIEF Makelaar geregistreerd onder nr. Ondernemingsnr. HANDVEST VAN GOED GEDRAG Onafhankelijke makelaars die advies geven op het gebied van vermogensbeheer, verbinden zich ertoe een

Nadere informatie

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland

Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Wedstrijdreglement: Najaarsactie 2016 Logeren in Vlaanderen Vakantieland Artikel 1 Algemeen 1.1 Dit wedstrijdreglement (hierna: Reglement ) regelt de wedstrijd Logeren in Vlaanderen Vakantieland (hierna:

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de Dienst PCbanking. Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden DigiD

Gebruiksvoorwaarden DigiD Gebruiksvoorwaarden DigiD 15 mei 2012, versie 6.0 Artikel 1 Begrippen en afkortingen De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Gebruiksvoorwaarden de volgende betekenis: 1.1 Afnemer:

Nadere informatie

2. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2132MK, Hoofddorp. Het adres van Holland Casino is

2. Het correspondentieadres van Holland Casino is Postbus 355, 2132MK, Hoofddorp. Het  adres van Holland Casino is Artikel 1. Algemeen 1. Mijn Holland Casino, de Website en de Diensten worden aangeboden door Holland Casino N.V. Holland Casino geregistreerd in het handelsregister onder nummer 68662289 en gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE DIENSTVERLENING EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE 1. Definities Voor doeleinden van deze algemene voorwaarden inzake dienstverlening en gebruik van de website (de Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl Disclaimer Begin 2013 heeft GE Artesia Bank een strategische evaluatie van haar activiteiten uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten onze activiteiten te herstructureren. Tot onze grote

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Extranet

Algemene voorwaarden Extranet Algemene voorwaarden Extranet Naam afdeling of projectteam: SDKP Datum: 24-10-2014 Versie: 3.0 A. Algemeen Artikel A.1 Definities In de Algemene voorwaarden extranetworden de met hoofdletters beginnende

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Inleiding Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

REGLEMENT PHONESERVICE Bijlage 6 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen.

REGLEMENT PHONESERVICE Bijlage 6 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. REGLEMENT PHONESERVICE Bijlage 6 bij het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Dit reglement regelt de rechten en verplichtingen van de klant en de bank wat betreft de toegang tot en het gebruik van

Nadere informatie

e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten

e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten e-benefits: overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «aangeslotene» - exemplaar bestemd voor AG Insurance AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849

Nadere informatie